Sunteți pe pagina 1din 2

Actele de autoritate publica necesare potrivit legislatiei in vigoare prealabile demararii

constructiilor
Legislatia care sta la baza emiterii acestor acte administrative este:
LEGEA nr. 50/1991 privind autorizare a e x e cutarii constructiilor si une le m asuri pe ntru re alizare a locuinte lor, re publicata
in Monitorul O ficial nr. 259/24.10.1996; ORDINUL MLPA T 91/1991 privind aprobare a form ulare lor, a proce durii de
autorizare si a continutului docum e ntatiilor pre vazute de Le ge a 50/1991; Adm inistratia publica locala a C onsiliului
Jude te an, C onsiliu Municipal, C onsiliu O rase ne sc si/sau C onsiliu C om unal.
Acte le de autoritate publica ne ce sare inve stitorilor pre alabile nce pe rii sau de m olarii constructiilor sunt: CERTIFICA TUL
DE URBA NISM si A UTORIZA TIA DE CONSTRUIRE
Notiuni cu care se ope re aza, de finitii:
Imobil - parce la de te re n cu sau fara constructii Proce nt de ocupare a te re nului (PO T) - R aportul dintre suprafata
ocupata la sol de cladiri si suprafata te re nului conside rat x 100; C oe ficie nt de utilizare a te re nului (C UT) - R aportul
dintre sum a suprafe te lor de sfasurate ale tuturor cladirilor si suprafata te re nului conside rat.
COMPETENTELE DE ELIBERA RE A CERTFICA TELOR DE URBA NISM (CU) SI A A UTORIZA TIILOR DE CONSTRUIRE (A C)
C onsiliul jude te an pe ntru constructii ce se aproba de Guve rn ( inve stitii din fonduri buge tare de stat care de pase sc o
anum ita valoare ), pe ntru lucrari publice , lacasuri de cult, constructii pe ntru industrie , activitati de com e rt, pre stari
se rvicii, social-culturale , spe ciale , si lucrari de orice fe l ce se e x e cuta n afara localitatilor cu e x ce ptia ane x e lor agricole
situate n e x travilan. C onsiliul local m unicipal/orase ne sc pe ntru constructii de orice fe l din localitati cu e x ce ptia ce lor care
se aproba de Guve rn. C onsiliul local com unal, pe ntru constructii, locuinte si ane x e gospodare sti ale ace stora, pre cum si
pe ntru ane x e le e x ploatarilor agricole situate n e x travilan.
TEMEIUL LEGA L N BA ZA CA RUIA SE ELIBEREA ZA A CTELE DE A UTORITA TE PUBLICA - CU si A C
Docum e ntatii de urbanism si am e najarii te ritoriului aprobate , Date din docum e ntatii e x iste nte sau pe baza practicii
urbanistice cu avizul com isie i pe ntru urbanism si am e najare a te ritoriului a autoritatii adm inistratie i publice n cauza.
1. CERTIFICA TUL DE URBA NISM - (CU)
DEFINITIE: C U e ste actul adm inistrativ e m is de autoritatile adm inistratie i publice locale prin care se fac cunoscute
solicitantului e le m e nte le care caracte rize aza re gim ul juridic, e conom ic si te hnic al unui im obil stabilite prin e vide nte le
e x iste nte si docum e ntatiile de urbanism si am e najare a te ritoriului e x iste nte aprobate . Prin C U se e vide ntiaza pote ntialul
unui im obil, re spe ctiv gradul de constructibilitate al ace stuia, n conform itate cu pre ve de rile docum e ntatiilor de urbanism
si am e najarii aprobate .
SOLICITA NTI O rice pe rsoana fizica sau juridica;autoritate a publica e m ite nta, n caz ca e ste consiliul jude te an va
transm ite un e x e m plar al C U consiliului local pe raza caruia se afla am plasam e ntul n cauza.
A CTE DEPUSE DE SOLICITA NTI
O ce re re tip care se obtine de la Adm inistratia publica n cauza n functie de com pe te nte le de autorizare Dovada titlului
de proprie tate asupra te re nului n caz ca te re nul e ste n e x travilan avizul prim arie i pe te ritoriul care ia se am plase aza
noua inve stitie , ce rtificatul de calitate al solului e m is de O ficiul de Studii Pe dologice si Agrozoote hnice si acordul de
principiu al O ficiului de C adastru si O rganizare a Te ritoriului
n caz ca unitate a adm inistrativ-te ritoriala pe te ritoriul care ia se am plase aza noua inve stitie nu are planul de
am e najare a te ritoriului si planurile urbanistice ge ne rale ale localitatilor aprobate , adm inistratia publica e m ite nta va
solicita o docum e ntatie te hnica m inim ala din care sa re zulte ncadrare a n zona a obie ctivului, situat nainte si dupa
construire a noului obie ctiv att din punct de ve de re te hnic ct si e conom ic. Tax a pe ntru C U se calcule aza de catre
re fe re ntul de spe cialitate din cadrul com partim e ntului de urbanism sau am e najare a te ritoriului din cadrul adm inistratie i
publice com pe te nte (consiliu jude te an, m unicipal, orase ne sc sau com unal) n functie de suprafata de te re n care se
propune a fi afe ctata de noua constructie . Pe ntru ace lasi im obil se pot e libe ra ce rtificate de urbanism m ai m ultor
solicitanti.
DURA TA DE ELIBERA RE A A CTELOR DE A UTORITA TE PUBLICA (CU si A C)
Pna la 30 zile . VA LA BILITA TE ntre 3 - 24 luni stabilita de e m ite nt. PRELUNGIREA VA LA BILITA TII C u m ax . 24 luni,
stabilita de e m ite nt, la ce re re , cu plata a 50% din tax a initiala.
PRECIZA RI PRIVIND CONTINUTUL CU
R e gim ul Juridic al Im obile lor - situare a n intravilan sau n e x travilan, - dre ptul de proprie tate asupra im obilului si
se rvitutiile ce gre ve aza asupra ace stuia, - e x tras din docum e ntatiile de urbanism si de am e najare a te ritoriului, din
re gulam e ntul aprobat, care instituie un re gim spe cial asupra im obilului (zone prote jate , inte rdictii te m porare sau
de finitive de construire , zone de clarate de inte re s public). R e gim ul Econom ic al Im obile lor - folosinta actuala - de stinatia
stabilita prin docum e ntatiile de urbanism si am e najare a te ritoriului aprobate . R e gim ul Te hnic al Im obile lor - proce ntul
de ocupare a te re nului (PO T), - coe ficie ntul de utilizare al te re nului (C UT), - dim e nsiunile si suprafe te le parce le lor, e chipare a cu utilitati, - circulatiile , acce se le si parcaje le , - re gim ul de alinie re , naltim e a constructiilor, caracte ristice
volum e trice , - siste m ul constructiv, principale le m ate riale de constructie , - finisaje le , daca ace ste a sunt im puse prin
re gulam e nte de urbanism , - lucrari cone x e de inte re s public daca ace ste a sunt ne ce sare functionarii obie ctivului. Prin C U
se spe cifica avize le , acordurile si studiile care vor nsoti proie ctul de autorizare a constructiilor (PAC ), si care dife ra de la
un tip la altul. Astfe l: - daca adm inistratia publica nu are studiile de urbanism si de am e najare a te ritoriului aprobate
poate solicita studii urbanistice zonale sau de de taliu pe ntru clarificare a n spe cial a proble m e lor de coope rari, de

re zolvare a utilitatilor si de ncadrare n zona. - n cazul n care obie ctive le propuse se ncadre aza pe te re nuri cu
de stinatie agricola, n afara intravilanului localitatilor, se vor obtine : ce rtificatul de calitate al solului e m is de O ficiul de
Studii Pe dologice si Agrochim ice (O SPA) pe ntru suprafata ce se va scoate cu plata din circuitul agricol si avizul de finitiv al
O C O T, cu dovada platii catre stat a tax e i de scoate re din circuitul agricol. - Pe ntru racordare la utilitati se solicita avize
de la toti adm inistratorii ace stora. - n cazul am plasarii unor obie ctive n zona drum urilor se vor obtine acorduri
pre alabile si autorizatii pe ntru fie care obie ctiv n parte de la organul care adm inistre aza drum ul re spe ctiv. - n cazul
am plasarii unor obie ctive n zona caii fe rate se va obtine avizul R e gionale i de C ai Fe rate . - n cazul n care obie ctivul
propus are un susce ptibil caracte r poluant se solicita aviz de la Ape le R om ne , Inspe ctoratul de Politie Sanitara si
Me dicina Pre ve ntiva si Age ntia pe ntru Prote ctia si Suprave ghe re a Me diului. - De la un anum it grad de com ple x itate al
inve stitie i se solicita ve rificare a pe rform ante lor constructiilor din anum ite puncte de ve de re prin inte rm e diul ve rificatorilor
ate stati. Sunt e x ce ptate cladirile pe ntru locuinte cu parte r si parte r plus un e taj si ane x e le gospodare sti situate n rural,
pre cum si constructiile provizorii. - Inte rve ntiile la constructiile e x iste nte inclusiv re paratiile se fac pe baza une i e x pe rtize
te hnice pe baza unui proie ct avizat de proie ctantul initial. - Statul Major de Aparare C ivila pe ntru inve stitii alte le de ct
locuinte ce de pase sc suprafata totala de sfasurata de 150 m p, iar la locuinte pe ntru constructiile cu m ai m ult de 2
apartam e nte . - Ministe rul Apararii Nationale prin Statul Major Ge ne ral, Ministe rul de Inte rne si Se rviciul R om n de
Inform atii pe ntru obie ctive ce urm e aza sa fie e x e cutate la o distanta m ai m ica de 2400 m fata de lim ita obie ctive lor
spe ciale din e x travilan, si pe parce le lim itrofe ace stora n intravilan. 2. AUTO R IZATIA DE C O NSTR UIR E (AC ), DE
DESFIINTAR E (AD) DEFINITIE AC e ste actul adm inistrativ prin care se pe rm ite e x e cutia de lucrari de constructie pe care
solicitantul le pre cize aza n ce re re a sa. AD e ste actul adm inistrativ prin care se pe rm ite de sfiintare a unor constructii la
ce re re a solicitantului. SO LIC ITANTI O rice pe rsoana fizica sau juridica, de tinatoare a unui titlu care le confe ra dre ptul de
construire /de sfiintare . Solicitare a poate fi dire cta sau prin m pute rniciti. AC TE DEPUSE DE SO LIC ITANTI O ce re re tip ce se
obtine de la Adm inistratia publica n cauza n functie de com pe te nte le de autorizare , Dovada titlului de proprie tate
asupra te re nului, C e rtificatul de urbanism (C U), Dovada achitarii tax e i de autorizare , Proie ctul pe ntru Autorizatia de
C onstruire (PAC ) care va obtine urm atoare le pie se : Pie se scrise : - Lista si se m naturile proie ctantilor, - Me m oriu succint
pe ntru fie care spe cialitate n parte , - Aviz ge ote hnic (la constructiile cu un grad m are de com ple x itate sau cu conditii de
fundare dificile ), - Avize le im puse prin C U, ca de e x e m plu: aviz plan urbanistic zonal sau de de taliu, re zultatul
e x pe rtize lor solicitate , si n principal avize le furnizorilor de utilitati care asigura functionare a constructie i, re spe ctiv:
alim e ntare cu apa, e ne rgie e le ctrica, te rm ica, gaze , te le com unicatii, canalizare , cai de circulatie e tc. - R e fe riri privind
ve rificare a proie ctului conform re gle m e ntarilor n vigoare , din punct de ve de re al e x ige nte lor de pe rform anta a
constructiilor, re ziste nta si siguranta n e x ploatare , siguranta la foc, prote ctie m e diului e tc. - Avize spe cifice am plasarii
constructie i, dupa caz de la C om isia Nationala a Monum e nte lor Ansam blurilor si Siturilor Istorice , M.Ap.N, Ministe rul
Me diului, Dire ctie Ge ne rala de Urbanism si Am e najare a Te ritoriului, Ministe rul C om e rtului si Turism ului e tc. - Avize de
ocupare te m porara sau de finitiva a unor te re nuri din dom e niul public sau privat al statului pe ntru: ale i de acce s,
e x e cutia racordurilor si bransam e nte lor la lucrari e dilitare e tc. Pie se de se nate : - ncadrare a n te ritoriu (sc.1: 10.000,
1:>5000, 1:>2000, 1:>1000) - Planul de situatie al im obile lor (sc. 1:2000, 1:>1000, 1:>500, 1:>100) care va pre ciza:
ide ntificare a parce le i n cauza, am plasare a constructiilor ce se m e ntin, se de sfiinte aza sau se vor construi, cote le
constructiilor si distante le dintre e le si ve cinatati, de num ire a si de stinatia fie care i cladiri sau corp de cladire ,
siste m atizare a pe ve rticala a te re nului, ale i acce se n incinta si constructii, scurge re a ape lor pluviale , plantatii, re te le de
e chipare publice sau proprii, n spe cial alim e ntare cu apa si canalizare . Pe plansa se vor indica n m od distinct
e le m e nte le e x iste nte si ce le propuse prin inte rve ntie . - Planul fundatiilor, din care sa re zulte m odul de re spe ctare a
conditiilor din avizul ge ote hnic, - Planurile tuturor nive le lor cu pre cizare a utilitatii tuturor ncape rilor, suprafata ace stora,
cote le , cote le de nive l, e le m e nte le structurii de re ziste nta, cosurile de fum , ghe ne le de ve ntilatie , coloane le de instalatii.
- Se ctiuni caracte ristice cu indicare a cote lor de nive l, naltim e a acope risului si pante le , m odul de racordare la cladirile
nve cinate (n caz de alipire la cladirile e x iste nte ), - Planul nve litorii, cote le pe ce le tre i dim e nsiuni si pante le ,
acope risurile cladirilor nve cinate si m odul de racordare la ace ste a (n caz de alipire la cladiri e x iste nte ), - Toate
fatade le , care sa cuprinda si cladirile nve cinate (daca e ste cazul), indicare a m ate riale lor de constructie apare nte si a
culorilor, ca si nive lul te re nului si panta strazii. - De sfasurare a la strada, daca e x ista constructii n im e diata ve cinatate , Proie ctul de organizare a e x e cutarii lucrarilor (PO E), care sa cuprinda toate lucrarile ne ce sare pe te re n si n afara lui,
inclusiv spatiile ocupate te m porar. PO E va cuprinde toate avize le si lucrarile provizorii ne ce sare asigurarii te hnologie i de
e x e cutie . PO E se poate autoriza si se parat, nainte sau dupa de m arare a lucrarilor de baza. Pie se le de se nate m ai sus
m e ntionate se vor pre ze nta la o scara conve nabila. Nota: > Prin C U pot fi solicitate si alte pie se scrise si de se nate n
functie de com ple x itate a obie ctivului ce se autorize aza. n toate pie se le de se nate se vor indica n m od distinct
e le m e nte le e x iste nte care se m e ntin, ce le care se de sfiinte aza si ce le care se adauga. Planse le vor ave a n dre apta jos
un cartus cu num e le firm e i sau al proie ctantului e laborator, num arul autorizatie i, se m naturile se fului de proie ct si ale
colaboratorilor e laboratorului, titlul, nr. planse i si data.
PROIECTUL PENTRU A UTORIZA TIA DE DESFIINTA RE (PA D) va contine urm atoare le pie se : Pie se scrise : - m e m oriu
asupra constructie i ce tre buie de sfiintata (scurt istoric, m e ntionare a si de scrie re a e le m e nte lor patrim oniale care au fost
care au fost pre le vate , fotografii ale tuturor fatade lor de de taliu, fotografii de pe rspe ctiva), - avize , conform
re gle m e ntarilor n vigoare si cf. C U, - indicare a locului unde se de pun de se urile re zultate din de sfiintare a constructie i sau
a constructiilor. Pie se de se nate : - ncadrare a n te ritoriu (sc. 1:10.000, 1: 5000, 1:2000, 1:>1000) - planul de situatie al
im obile lor, care tre buie sa pre cize ze : parce la cadastrala pe ntru care a fost e libe rat C U, am plasare a tuturor constructiilor
care se m e ntin sau se de sfiinte aza, m odul de am e najare a te re nului dupa de sfiintare a constructiilor, siste m atizare a
ve rticala a te re nului re zultat, m odul de scurge re a ape lor pluviale .

S-ar putea să vă placă și