Sunteți pe pagina 1din 14
‘cod CUPS 755,00 00, oz. 624.21,016 J REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 10111/1-77 @ PODURI DE CALE FERATA $1 SOSEA Intoculeste : CONSILIUL WaqIONAL Panay Suan INFRASTRUCTURI DIN ZIDARIE, SLE A) INSTITUTUL ROMAN BETON $I BETON ARMAT ctasticarea atfanumerick DE Preseriptii de proiectare STANDARDIZARE Got ‘Road and raltway bridges Ponts ds chemin de fer ot de route T scons aeexesionopomtiae u uneceirwe . inrrastaucrunes MASONRY, CONGRETE AND AcoRERASTRUCTURES EN. ‘sopacrPyEeryPa 13 RuiNroncey concnire — | MAGONNERIE, BION EY BETON | scaeitt on GUHA tie roro SUmstRUcTONES reat , BETOAA HSKENESOSE TOUR Desgning roles meipions on wus de Ytablinement | Fipgpcanan Aan mpm ponatia 1, GENERALITATL 1.1. Prezentul standard se refera la proiectarea infrastructurilor din zidrie depiatra cu_mortar de ciment, din beton sidinbeton armat, pentra poduri si podefe de cale ferati normal si tngust’, de sosea gi combinate. 1.2, Fundatiile inrastructurilor vor fi proiectate conform prezentulu! standard {ininduse seama si de: Reproducsrea _interzisd — STAS 8316-69 pentru fundafii directe; ~ STAS 2561/69; STAS 2561/2.74; STAS 2561/27; STAS'2561/4-74, pentru fundatii pe piloii; — prescripfii tehnice specifice in vigoare, pentru fundafii pe chesoane sau alte sisteme de fundare. 1.3, Pentru infrastructuri avind un caracter constructiy deosebit eum ar fi eulel cu ancor cilel cu contragreuta}i, pe baza unor justificari tehnice si economice, pot fi elaborate preserip}i {ehnice suplimentare cu ‘aprobarea bensiclarulul 31 cu avizele tehnice Tegale. 14, Prineipiile de caleul si terminologia folosita tn prezentul standard sint conform STAS 10102-75 Nerespectarea Standardelor de Stat este wrmisité conform legil 2. GABARITE 2.1. La proiectarea infrastructurilor, vor fi respectate prevederile standardelor si a prescriptitlor tehinice in vigoare, dupa cum urmeazd: — la agezarea parapetelor pe zidurile intoarse ale culeelor: — STAS 4392-75, pentru cdi ferate normale; = STAS 4531-67, pentru cdi ferate inguste; = STAS 2900-63, pentru drumu — la stabilirea spatiilor sub pod: — STAS 2924-73, pentru pasaje inferioare; = STAS 4392-75 si STAS 4531-57, pentru poduri de incrucigar — STAS 4273-61 gi preseriptille tehnice specifice in vigoare, pentru gabari- ‘tul de navigafie gi nivelul apelor cu asiguraile respective, | 3. MATERIALE 3.1. Elementele de construcfie ole infrastructurilor vor fi alcituite din beton simplu, beton armat si zidarie din piaira sau zidarie din blocuri de beton cu. mortar de ciment. ayind " marca minima a betonulut gi rezistenfa minima de rupere la compresiune a pietrei, conform tabelului 1 i ; PRETUL Lel 325 i meat ator bat 0 vn lian ta vee: “at £ ‘Str, Roma nr. 32 BUCURESTI! eee 75 " nan f a ‘fac Tis Nee 1972 ot 1975 i Pci exten epee FuTeO Vow) 2008290 ASRO Sie Projet Sowa STA$ 10111/1-77 ‘abetat 1 acca | Resistenta mio de we. ae ahtsrea | supere'ta compresiane'« cet. Elemente a a ‘betonului pletrel js eater) Betoane | poo | = _| Betoane de pentt [eas 7 2 [anda masive de peton | teen 1 api su- Map talerttt'de eon, zt | tora 100%) - dead de spiny av. lle $1 [J cu tn ters ou ah we Eat 190 {| Fomaatt in boton stmt tm podete, aril, zidur de Triple f evel de podur p10 - © | Fundatt ain nocurt ae beton 100 : @ | Fondait din belon elclopian oa Blocurt sau bolovant de Fane dune Sob MW growtate: Proporta de loca! ae ee ie de mn 20% din voto total de Beton’ itepian paso 40 (40 7 | wundatt in ziderie de plates broek ou mortar de ct ent ta wri 40 (00) © | Blevait masive de heton simply podete, expt, sida erat ete cule incanty idun font, edu 4: ran ee 380 © | etevatt masive de baton simp ta podurt aupaseactionl Elevalieae a apeler de supratasa (url, geurl ete.) |_B 200 = Zo | etevaht de pile st cule de Delon armat, fnctuty zigurl wall Geert guvdh ter af sup ae’ beter arma |B 200, - TH | eeevayit ain alasne d> platek brett eu mortar de ciment Ei aenia - _«0 00) 72 | Blevatt ain sidirie de blocur de Beton cu mortar de] Ze | Etevatth ain piocuri pefabieate de beton ermal cu Rover ae cent pao | = 1 | Beton de tank viz _ 1B 200 ~ 15 | cuainet do neton armat ato _- 16 | Pendutt de beton ermat B 200 e = fandalio we Gaaate Teanpra AaIncTniN as tage, waea minima Detonatat ve ABAD. 3.2, La podurile peste fluviul Dunirea, riutile Mures, Olt, Somes, Siret sau peste lacurile de Se nulare, ale efor inirastructuri sint permanent sub nivelul’apelor cu adincime mare, betoanele seu Meacculate conform STAS 6102-69 ,Betoane pentru constructii hidrotehnice. Condifil generale". ‘La celelalte poduri se folosese betoane cu agregate grele (STAS 3622-70). 3, _Betoanele (agregatele ql cimentul) I pitta naturals, alate th medii agresive, vor fi asigu- fate impotriva coroziunii si actiunii inghe}-dezghef, prin “Matilizarea tipului de ciment, a agregatelor gi a pietrei naturale, corespunitor agresivitafii respective; — realizarea gradului corespunzator de impermeabilitate a betonului; = alte misuri pentru cazuri speciale (gape etc.), in conformitate cu prescriptiile fehnice specifice in vigoare. 3.4. Pentru betonul simplu rezistenfele de calcul 1a compresiune (R.) vor fi conform STAS 10111/2-77, tar pentru betonul ciclopian cele din tabelul 2. Tabelut 2 ‘Marea betonsiut Rexistenta de caleut Ia. com, presiune 20 Nimunt_itlem®) 10 100) 3.5. Pentru zidiria de piatrd naturalé $i zidaria din blocuri de beton, avind grosimea minima de 60 cm, rezistenfele de calcul a compresiune sint conform tabelului 3. 3.5.5) 8,5 (85) Paginas dh ep Sande Flo View) 208.2004 ASO & Bm roe Soars Tabetul 2 Ferlstenfele de caleut a *) wgampesione aa nines em#) BS eta sigariet niles | Aistanta de | aistante de | Sesce'emm | ins 80 em intre asae™*) | tre’ asta Zidasle din plates pre- | cu denivelaeh tocale de max. erate ingrfit pe toate | 10 mm sl relstenta de ruperd Ieicley avind asize ori | ln. ‘compresiane a petrel de fontal- eu rostust “de | mis fax 28 tam’ 100 Nim? Mt 200 | a 200 80 Nim 150 _|_ 14 aso) coh deniveliet tocate de max.| M200 10 (400) 0 mmm yi tezistenta de rupers|—————| as | eta if compfestune a. plete e|_M 150 10 400) mine 60 Nima ie M100 40 100) Zidirie dia blovutl de beton, avind ase orizontate cu ros- {ride inax. 15 mm si marea Detonulut de mln: |_7 | 49 Nima M200 sco | 1 8 | 20 Nima M180 5 (50) 8 (30) _| | | 20 Ninn M100 359 | _@ (on | 0 16 Nit M100 3c | 56 (59 Zidivle din platrd brutal ew tnattimea bloculai de plates Gu dou iste Plane sproxi+| de min. 20 em sat min 1/4 dia Stativ paratele ayezate In| lungime, ew rexstenta de rapere size orizontale da eomprestene a plobel ‘de a a 100 Nimmt 2 [33] 40 Nj? 7 14 “ x 100 28 (25) z ark mltares_ dlmensianitor Dioculy os rexiatenta de rupers] Tavcompresiine. pletrel de 1s at 200 3.6 ( 36) =| 300 Nomnt - | 16 M100 3c) Eee 7 ba 200 aca 40 Nien? | 24 C20 | 22} M300) 2 (20 = Tidarle din plated braté eu apatit umplute ea mortar 5! Ghrosturl vertical altennante, ea Tesistenfa la comprestune| Sipeteel-de min 19 M 200 | 100 Njmmt 20 M100, a at boo 40 Nima 22 M100) 124) = “) Redintenjele de cateut ale zldaviel pentra mirc! Intermediare de mortar gl reistenjele de rupere Intermediare Ze plete vor fl determinate prip fnterpolare linara +) Pentru dstanfete de 25-80 con Intre asae reuatenjele de calcul vor fl stailite prin Interpolare inland, 3.6. Pentru zidérle uscati (fara mortar), rezistentele de calcul se considerd 50% din valorile rezistenjelor prevazute tn tabelul 3 nr. ert.’ 16; 18; 20 si 22. 3.7. Pentru beton armat, rezistenfele de calcul, attt pentru beton cit si pentru ofel, sint conform STAS 10111/2-77. Pagina ea cnet Sans FafoeCO Vow () 2008004 ASRO & De Pro oare STAS 10111/1-7 4 38. Modulul de elasticitate pentru betoane supuse la compresiune este conform STAS 10111/2-77. soy Modi de elaststate pentru adie de plats cu mortar de iment supus Is compresane, est E, = 1500 Re 1m care R, este rezistenfa de calcul aratati in tabelul 3. 4, ACTIUNI $I GRUPARI DE ACTIUNI 4.l, Clasificarea si gruparea actiunilor, precum si-coeficientii activnilor gi cel de grupare sint Conform STAS 10101/0B-77 : '— 42. Valorile normate ale acliunilor sint date in STAS 1489-75 si STAS 3220-65 pentru podu- THe de cale ferath presum si in STAS 1545.63 gl STAS 3221-63 pentru podurile de sosea, 4.3. Caleulele la diferitele stari limita vor fietectuate, pentru cele trei grupiri de acfluni, tn uimétoarea ordine gruparea I, fundamentala; gruparea II, fundamentala ‘suplimentata; = gruparea III, special’. 5. PRESCRIPTIL DE CALCUL 5:1. Infrastructurile vor fi caleulate 1a urmatoarele stiri limita: — stiri fimitd ultimes ‘starea limit’ de rezisten(&; Starea limita de stabilitate a pozitiei (cisturare, Iunecare); — stiri limita ale exploatarii' normale: starea limita de Tisurare; = Starea limita ‘de deformafie (Lasare, rotire) Infrastructurile nu se verified a starea limita de oboseali. Galeulele la diferitele stiri limita se efectueazd fard a se Iua tn considerare coeficientul dinamics La calculul cuzinetilor coelicientul dinamic se va Iua conform STAS 1489-76 gl STAS 1545-63. 5.2, Caleulele vor fi efectuate 1a solicitirile cele mai defavorabile ce apar in diferitele etape (exe- cutie, exploatare ete), conform condifillor de compatibilitate reciproca gi de simultanettate prevazute tn SEAS 10101/08-77. 5.3. Lasstarea limitd de rezisten{d a elementelor de beton simplu sau de zidiirie de piatris, caleu- Tele vor fi efectuate conform STAS 10111/2-77. 4. Slarea limita de stabilitate 1a résturnare, tn rosturile elementelor de zidirie sau de beton fimpta gf la talpa fundajiel, este asigurata daca’ punctul de aplicare al rezultantel tnciredrilor in fost respectiy vind exteairicitatea de calcul e (STAS 10111/2-77), se gaseste pe suprafaga limi Tad de curbele stabilile cu relafile (I) sau (2}, in care m, coeficientul condifitior de lucru, va fi introdus eu valorile din tabelul 4 — pentru rosturi dreptunghiulare (Fig. 1) (Fel) a" ay y Pagina ess in ala Standard FullText Vow | 2000-204 ASRO 8 Projet Sore — pentru rosturi circulare (fig. 2): t