Sunteți pe pagina 1din 31

n ce prive

te
teoria inexisten

ei
, aceasta a fost n mod constant sus

inut

de doctrinainterbelic

i cea postbelic

, fiind pe deplin men

inut

i n doctrina actual

.O problem

analizat

n doctrina recent

prive

te r

spunsul la ntrebarea dac

inexisten

a actului administrativ
reprezint

un grad de nulitate sau un alt tip de sanc

iunea actului administrativ.n privin

a
raportului dintre nulitate

i revocare
, unii autori privesc
revocarea ca un

caz particular al anul

rii

, iar al

i autori o privesc distinct, ca o


institu

ie de sine st

toare
.Legat de distinc

ia dintre
nulitatea n dreptul civil

i
nulitatea n dreptul administrativ
, un autor identific

o serie de deosebiri

i anume:n primul rnd,


nulitatea n dreptul administrativ
este determinat

de
ilegalitate

, iar dup

unele opinii

i de
ne-oportunitate
(autorul se refer

la teza fundamentat

de

coalade drept public de la Bucure

ti, evocat

mai devreme subl.ns.), n timp ce


nulitatea ndreptul civil
este antrenat

n general, de
nc

lcarea legii
.n al doilea rnd,
n dreptul administrativ
,
nulitatea deriv


din nc

lcarea condi

iilor de fond

sau de form

ale actelor administrative


,f

mai fie necesar

existen

a unor prevederi legale exprese n acest sens, cum este regula n dreptul civil.n
sfr

it, n cazul
distinc

iei dintre nulit

ile totale


i nulit

ile par

iale
exist

unelediferen

ieri dup

cum actul administrativ este individual sau normativ. Astfel, n cazul


actelor administrative normative
, nulitatea par

ial

se poate manifesta afectnd numai o parte a actului juridic, adic

una sau mai multe norme care contravin normelor cu for

juridic

superioar

. n ipoteza
actelor administrative individuale

este mai greu s

se fac

o distinc

ie att de net

ntre nulitatea total

i nulitatea par

ial

, deoarece actul esteunitar prin existen

a unei singure cauze

i a unui singur obiect, motiv pentru care, deregul

, nulitatea nu poate fi dect total

.Potrivit doctrinei actuale, viciile de ilegalitate care afecteaz

actele administrative nuau toate aceea

i gravitate. n plus, uneori, viciul de ilegalitate aduce atingere interesului public,


alteori, numai celui particular.
Orice teorie a nulit

ii actelor administrative trebuie s

porneasc

de la realitateac

viciile care afecteaz

legalitatea acestora nu au toate o valoare egal

.Astfel, este firesc s

apreciem c

, nerespectarea unei reguli de fond are o importan

mai mare dect nerespectarea unei reguli de form

, motiv pentru care cauzele de nulitatea actelor administrative pot fi structurate


dup

cum ele vizeaz

condi


ii de fond
(stabilite prin norme de drept administrativ material) sau
condi

ii de form

(stabilite prin normede drept administrativ procesual).Prin urmare, de regul

, nerespectarea unor
condi

ii de fond
privind con

inutul actuluiva atrage


nulitatea absolut

a actului administrativ, iar nerespectarea unor


condi

ii de form

va determina
nulitatea relativ

a acestuia.Pot exista ns


domenii n care nerespectarea unei condi

ii de form

are o importan

mai mare dect nerespectarea unei condi

ii de fond . Spre exemplu, art.16 din


Ordonan

aGuvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven

iilor
enumer

o serie de

85
men

iuni pe care procesul-verbal de sanc

ionare a contraven

iei trebuie s

le cuprind

, nmod obligatoriu.Mai mult, n art.17 sunt indicate men

iunile a c

ror lips

se prevede expres c

vaatrage
nulitatea procesului-verbal
,
nulitate ce poate fi constatat

i din oficiu
. Estevorba despre men

iunile privind numele, prenumele

i calitatea agentului constatator,numele

i prenumele contravenientului (iar n cazul persoanei juridice: denumirea

isediul acesteia), fapta s

vr

it

i data comiterii precum

i semn

tura agentuluiconstatator.Prin urmare, n cazul lipsei acestor men

iuni ne vom referi la


nulitatea absolut

procesului verbal
, n vreme ce necompletarea altor men

iuni din cele prev

zute nart.16 din Ordonan

va atrage doar
nulitatea relativ

, ele putnd fi acoperite de organulcompetent a solu

iona plngerea.
Dispozi

ia con

inut

n O.G.nr.2/2001 mai sus enun

at

, oblig

la nuan

area nulit

iin dreptul administrativ

i fundamentarea unei forme agravante a nulit

ii

i respectiv,unei forme mai u

oare, chiar

i atunci cnd este vorba de nerespectarea unor imperativecu caracter procedural.


Sunt aspecte care ndrept

esc s

se sus

in

att o
teorie adelimit

rii nulit

ii n absolut

i
relativ

, ct

io
teorie a diviz

rii ei n nulitate


i
anulabilitate
.
Nulitatea absolut

intervine cnd se ncalc

o condi

ie de legalitate de mareimportan

, stabilit

n concret, n func

ie de dispozi

iile normelor juridice carecontureaz

regimul juridic al actului administrativ n discu

ie. Anulabilitatea (nulitatea relativ

) intervine pentru nerespectarea unei condi

ii delegalitate de mic

importan

.
n lipsa unor dispozi

ii cu caracter de principiu (a unui


Cod de procedur

administrativ

) suntem de p

rere c

o distinc

ie a nulit

ii actelor administrative n
nulitate absolut

i
anulabilitate
nu se poate face dect pentru acele materii n careexist

preciz


ri exprese ale legii (cum ar fi art.17 din O.G. nr.2/2001).Dincolo de asemenea
prevederi exprese,
distinc

ia dintre nulitatea absolut

i nulitatea relativ

nu are nici o relevan

practic

, putnd fi sus

inut

i teoriaunicit

ii nulit

ii
.Pe aceea

i linie de idei, n doctrin


s-a mai ar

tat c

, nulit

ile iau, n general,aspectul


nulit

ilor absolute
deoarece

ig

se

te aplicarea principiul sesiz

rii din oficiu

i anularea poate fi hot

rt

oricnd, nici un termen de prescrip

ie nu limiteaz


controlullegalit

ii exercitat de autoritatea administrativ

emitent

i cea ierarhic superioar

.n doctrin

se mai apreciaz

, o distinc

ie mai clar

ntre
nulitatea absolut

i
nulitatea relativ


ar trebui f

cut

i n
dreptul administrativ
, pentru a se da posibilitateaoric

rei persoane interesate s

cear

constatarea nulit

ii actelor administrative prin carese ncalc

normele legale imperative

i implicit interesul public.Aceast

pozi

ie este argumentat

ntr-un studiu distinct cu solu


ii din practica judec

toreasc

bazate pe texte legale existente, autorul considernd c

aceast

distinc

iemai clar

ntre nulitatea absolut

i nulitatea relativ

ar trebui f

cut

cel pu

in sub

86

aspectul
cauzelor care determin

cele dou

tipuri de nulit

i
al persoanelor ndrept

ite s

le evoce n

fa

a instan

elor
.O alt

problem

n materia
nulit


ii actelor administrative
, deja enun

at

, porne

te dedispozi

ia
Legii contenciosului administrativ
, potrivit c

reia instan

a poate decide
anularea total

sau
par

ial

a unui act administrativ.n ce prive

te
anularea par


ial

a unui act administrativ, n doctrin

se sus

ine c

,aceasta este n principiu posibil

, dar numai dac

partea din act care a fost anulat

nuare o leg

tur

organic

i intrinsec

cu celelalte dispozi

ii din act, care pot avea oexisten


de sine st

toare

i se pot aplica n forma n care au fost adoptate chiar

i nlipsa dispozi

iilor care au fost anulate, altfel organul competent trebuie s

ia m

suraanul

rii totale a actului administrativ, deoarece aceast

sur

intervine implicit prinimposibilitatea aplic

rii p


ii din act care nu a fost anulat

expres. Alta este situa

ia ncare actul administrativ nu prezint

nici m

car umbra unei aparen

e de legalitate, elap

rnd n mod manifest ca ilegal, caz n care ne referim la


inexisten

a
acestuia.
Teoria actelor juridice inexistente
a ap

rut n doctrina juridic

francez

, n a doua jum

tate a secolului al XIX-lea, n leg


tur

cu actele de stare civil

, n special cu cele dec

torie.
Actele administrative inexistente
, departe de a se bucura de o prezum

ie de legalitate,sunt lovite de vicii att de vizibile, nct nimeni nu le poate atribui


nici m

car unmoment caracterul de acte juridice obligatorii.


n cazul actelor administrative inexistente nu mai opereaz

prezum

ia de legalitate,nc

lcarea legii fiind att de evident

nct oricine o poate sesiza


.Cu alte cuvinte, viciul ilegalit

ii afecteaz


n a

am

sur

actul nct acesta este lipsitde prezum

ia de legalitate
ab initio
, astfel nct se poate considera c

actul nici nu aluat fiin

.Prin urmare, nimeni nu poate fi obligat s

se supun

dispozi

iilor cuprinse ntr-unastfel de act, mai mult, punerea n executare a actului


inexistent de c

tre organeleadministra

iei publice apare ca o cale de fapt (

i nu de drept) care atrage r


spundereaadministra

iei publice, respectiv a func

ionarilor pentru pagubele cauzate.S-ar p

rea, la prima vedere, c

no

iunea de
inexisten

sugereaz

lipsa oric

rui efect juridic.Limitele prezum

iei de legalitate nu pot fi stabilite n mod abstract, ci n func

ie desitua

ia de fapt, n fiecare caz n parte.Ca regul

a regimului juridic al inexisten

ei actelor administrative trebuie admisdreptul subiectelor destinatare ale actului


administrativ de a se ap

ra n fa

a oric

reiautorit

i publice prin invocarea inexisten

ei.
Corespunz

tor acestui drept, trebuie admis

existen

a obliga

iei autorit

ilor respective de a constata, utiliznd prerogativele de putere public

de care dispun,
inexisten

a actului administrativ
.n doctrina francez


,
actele inexistente
sunt analizate la categoria
actelor necreatoarede

drept
, inexisten

a fiind calificat

a fi
mai grav

dect nulitatea absolut

iar n