Sunteți pe pagina 1din 12

....

QaQt!,\pbaterii. de IaJeglitata' si regUlarjtatecQnst~in,fl!nc::ti9n$.t~a"d,~f~:cf~,9,~s::~~,'a


"'>,'
'.'
'
u:
,")"";,;""
formelordec9nJr6UI1J~rl'l.'
Abaterea'este consemnata Ia cap.Npct .2: dinpi"bces'tJI v~rbl dec6nstatare.
Estimarea.> vaioriioperatliniior
cara c~n!!tituie ~bateJe
Valpereai total!') creditulQ bugetar utilizat n mod nejustificat de catre ,entit~tea. ~Y9Wjlta
a. fost estiniatde, pte'zenM alJdit ca fiin#:tn suma de 141.293 lei,tieritrucar:e',$~E c~ii:1bIJit.p~Yi:;:)'la
data de 31.0/'.2013 dobndalegalEi' de 1?:3921ei, r~zultho Un total oe 153~685lei.

ca:

Cau~ele care au' condus ladefici~!nteleconstatate


CauzE\le si mprejurarile aparitiei abaterilor de mai sus, au fost determinate de faptul
nu a existat un sistem de con'trol intern care sa detecteze si sa corecteze astfel de
probleme.
Nefl1ntionatea compartimentului
de audit intern' a contribuit la
acest')r sitUatii;
nedeteqfareaintimputil
exercif~.rii.unei aptivitatii'tecorMpLJllzatoare de catre managementul entitatii:
pregatirii profesionale'neaqecvale a personalului;
lij:>seide'expetienta a per~()naluIUi. I

Cons~cJl)tele econoh1lco~ffnancl~lreaieabaterilor
de la leg~Utat~~ir~9.I.JI~ft~t~
Prejudiciere~rpugetulLli loca[cusu~1a totala, estimata la 154.{)05 lei, dincare:'1:41':S89
lei, debit si 12.416Iei,foloase
nerealizate ..
Recomangarile
auditorflorpubllcl
externi cu privire la masuril.e cOl1crete c~ se
impun a fi.luateiinvedereaJl'lj~tur~rli
~rorli1abatetii constatate
..
"
- recuperarea preJlIdicjurui,incl~siv a. despagubiriiot Civlle afe.tente dela~p~rsof1l)ele
care au ordonantat si dispus plata,aclJalizate functie de data recuperarii prejudiciului; .
- entitatea, va. lua masuri care ;sa iasigure acceptarea la decontar'e numai a
documentelor care in'depilnesc potrivit legii cOfltabilitatil calitatea de document justiflcativ.
Cheltuieli de capital
.
Referitor la lucrarile de Investitiiexecutate
de PF Antica Aurel
Descrierea abaterii de la legalitablsi
regularitate
Dinverificarea documentelor pe baza carora au fost efectuate decontari reprezentnd
cheltuieli de capital aU fost 90n5tatate. unele abateri reprezentnd plati efectuate peste. ~Qtelesau
baremurile, lega le aprpbat~ insl)ma totE!JCtQS
?027 lei; dupa CUlTI Uimeaza: .. '"
.
.sumei ,~?timatE!d~,2.~:92:7,>I@j
, ~. achitarea 'nejlJstificata.p~tre . PP AntcaAiJrEila
reprezehtMcoJitra\laloarea.
Ijntir!ucr?ri ,de. 1'f:!paraW la obiectivul " Lucrat,hh'.iehajah~\:pJ~tffjtm~~qu
pa~ele sibordtiri"in
Comuna ptajestia caror valoare a fost majorat ca urmare,'atlh{;Jlua.'t;rii"TiJ
devizele de lucrari a unor colitribU1ii ale angajatorului aferente manoperei declarate siplatite total,
in luna aprilie 2012, desi acesta este persoana fi2ca si nu datoreaza aceste contributii.
Abaterea este consemnata la cap .IV pc;t .8. din procesul verbal de constatare .

It

c9ns~tate
i ... ' '.. ' ...
'.
'.' .. ' .,' ,"
ea$~au efectuat .plati ne.legal~ n 9H~n,t~rn
.t9t~Li:I~
2~021lel1lacare'se
adauga foloase nere!:l,1i4ate,calculat~. pr1a ladatade31.07.201'3;'lri
sui:ria'de
60 lei, in total 2.095 lei.
~'" .
E$tj",~r~a<valoriab~terir

AucUtori. pUPlici ~xterntauestimat

ca:

..

' ..

Cauzele care au condus la defi'chmtale constatate


Cauzele si mprejurarile aparitiei abaterilor de mai sus, au fost determinate de faptul
nu a existat un sistem de control. iriternGare sa detecteze si sa: corectezea~tt:~1 de
problen')e~ Nefuntionar'ea corrpartimentului
de audit intern a contribUit la
nedetectarea in timp utila9cestorsltuatii;
pregatirii.prOfesionale neqdecvate a personalului;
lipsei de experienta a personalului. . i

Consecinte economico-financliirl3
nle. abaterii constatate,
bugetului entitatii cu suma estimata de 2.095 lei.

38

constau n prejudIcierea

.....Re.cC)ml:indatHe,.uditorilorp\Jt>.!lot~#~tnlc!JP~hjir~'Jan\l~~~roil.~j~~'~~{'hnp.lI:r',~:fi
Iuate dett)ntfuter~.~el1tlt.atll.verifict~,1;tn:ye~~reaif'lJa,t4rarld~nt~ht~I():}"6:OJJ~~rQit~t~;';;:'c
..
'
_.recuperei'reiprejudidultli,'inc)tisiv'a
despagubkilQr civile aferentedelt:i"persoaheJe
care au oracma,nt~tsldspusplata,actLJan~atefunctiededata
recuperarii prejudiciului;
~. entit?t~91 va lua masuri ,:car~ .sa .asigure acceptarea la decontafe nLJmai a
docurnehtelorcare lm:Jeplinesc potrivit le~lji cornGlbilit~tiic(;jlitatea de document Justific~tiy,

9~R~f~ritorJa.
pJa}iI.epentru obiectivtiI de Investitii "Repan~tii: ct1rent~siiig~pl~i(te
Muzeu Pl;luITaralungadudetuLSa,cau! ...
\.: " ........
.

Descrierea abaterii de la legalitate si regularitate:


UATC Prajesti a demarat in anu!. 2011 realizarea obiectivului de investitii "Reparatii
curente si igenizare Muzeu Pau'Taralur.~}t'i"., in valoare initiala de 62.526,20 tei, fara TVA(14.745
euro), procedura ge adjlJqecare fiihdactlizitie directa.
Dirt t~stare;:t. pl~tildr, a analizei. cQmparative a preturilor p$crise h deviz;urQfel't~~.()U
cele incluseosituatlile
de ,lucrari, aneXf! ate.ifacturiIoremise de furnizQr., n contep:tJltest!~ttarii
prglectuluisi
ui1Tlare aCOi1fruntarii' $itt)~~iloF de lucrari cu situatia reaIacantit~tiv;;YClJQ~Ca,$-a
constatat caentitatt3~l auditata a efectuat plati' nelegale, estimaternsuma
de 1.137IeiciJ TvA.
reprezentnd lucrari heefectuate.
PrejudiciulyauZ?it entitatjial,l)~itatei s-ca.datorataccepta"rii la.plataasitl.lati~ige(J);J9rari
"Alimentare cu Glpamuzeu, Prajesti -lnveHt(lri si zidarie" n care s-a iuatlncalcul inmodrej\Jstifjcat
articQlul de cheituietiRPCH13A1
+671 ~390 ('bapacsi rama pentru camine" Acest articol, desi era
prevazlIteooferta,
n realitate nu a fostlaca,pl.lV
proc4rat sinl,J
au din
fpstprocesul
pus n opera
c,o?structor.
AbGltereaesteconsemnata
pot .9~
verbaldedecatre
GonstC\tare.
4."

'

j'

. :.-

estim~rea val()rii operatiuniilor ':8re constituie abateri:

- 1.1.37' Iei plati nelegale, la cate se adauga foloase nerealizate, calcUlata, pna la
data de 31.07.20t3.in
suma de 77 lei, intotal1,214 lei.

Cauzele care au condus lad~fi9ientele constatate


Cauzele silm.prejurarile

care alI condus la ncalcarea legilor mai sus prezentate au fost

acceptarea la plata a unotfacturicare

aureprrezentat
.

,:."

c/vlucrari neexecutate .

Consecintele ecoliomlco~financiare ale abaterilor de la legalitate si regularitate:


-utilizarea nejustificata a unor credite bugetare,
........

....

'

...

'

RecomandarUealJditQrlJor publiclexterrti cu pdvirelam~~lJrilece~~jrnpl{riafi

Iuate deconduc~reaentl.tatllverjfic~t~itnYed~rea

jnIatuI'afJlicl~fitt~t1t~lo.rt:()Q;~,~ijjn~t.~;:
.'

- stabHirea volumului. si ntihderii',p,rejpclicipluicreaf si. recuperarta 'ir1tegral.~J~ac~styia.


- entitatea va lua masuri srF! sa asigure acceptarea la decdntare numai a
documentelor care indeplinesc potrivit legii cqntabiHtatli calitatea de document justificativ.

10.Referitor

la lucrarile executate la reabilitarea drumurilor comunale;


, i

D~$crlere abate.rii delale!~~Utat~slr~rJyl~rltate

.,,

' ..

'

Aud,itQ.riipubliciexterni auexarnlT!3t n10QuJ 1n care s-au derul<3tluGrarileg~r!?~piljf~r.~a


drumului comunal denumit .Qeneric la "Calvfir", constatndu-se ca lucrarile au fost prblect~tede
se Ad&Conto SRL si executate deantreprenorii Nexia SRL ( terasamente si lucrari consolidare) si
LaurelSRL
(infrastructura), pentru lucrarile ~denatura santurilor dalate beneficiarul existnd nota
de renuntare. Mentionam ca lucrarile nu a.lI fost supravegheate de catre personal tehnic acreditat
de: catre InspectQrafu I de Stat n Cqnst~uctii iar la nivelul entifatii auditate nu exista un
i
.
'
compartiment specializat n acest sens ...
Documentele prezentate de ~htitatea auditata care au' fost examinate de' catre
prezentul audit sunt contractele ncheiatE.! cu antreprenorii, facturile emise si situatiile ae luctari
anexate dupa cum urmeaza:
. :
- Laurel SRL care a facturatnbaza
situatiilor de lucrari (contract or. 467J10.0~.29(8)
lucrari de reabilitare DC 1757 si DO 61~<pe distanta de 0,338 km ( lMfrastrudtl>lra)tn valoare de
I
43.298;28 lei inclusiv T.V.A.;
:
!
'

39

I
1

1; ,:;.

I
J,

, ..

'. '...

:'<..

" .

'.

"

.~:V:}~~:t:

-.~::~?::::::~';~?;:

..

lucrari de. ..r~~~1Iff:~~~B'~ft~i:(~a~{~


.~;~~Iit~~'~i~ag;~~rr~cfi~~~~BWe;~~l~~f$~J~~3~t,;'.,:'i,
consolidare terasamente)ln valoare de 42.967.62 lei inclusiv T.V.A.;
...
Pe. lnga: cele doua contracte si plati, 'auditorii publici externi au examinat contractul nr.
de
733/02,Q4:,2QQ'8:riGh~ic3L9ii $;G. Piefrattans S.R.L Acest contract are ca opiec.t tr~h:5PQ!1!J.!
b~l~st GO_hfQrmPct.4.1,transportcaff
h\J~se: justificaF'\' to/tj't~xt\;!l s.itq~t\iJ9r;p~;llJpf~r~~JRR,t.))~!~1~:;g~:
. ceHaJ11:antr~BrehQri{Ne?(J~Ai. L?lIr$I!~R~,l.c~re.all,i,9'CI~s ib,~~St~~t:~~jP9Ir~~~:~l~~X:i~~tQ~;tt
CQD~t;[I!1~?~.tf~nsp~rtl1(,:~~
r~gstt9lor.,~lneral~ ...pl,~ta:cQ.l1form.;~n;9~~rmx~ntt:l)Ut:.;!n9p~J~1.~El~51~,~;,PP',
.
caTadfer:dU~l(fllipst:p~.jU$tifjc$r(3 .. Oin~),($.mJ.n~rsaf~tfutiinr. 6340283:rri~int~te:jg:R!~t~i~.~,;:S{ri
.'
Pietrattans,SRL, ..s';acoristatat ca: aceasta are !nscris " clv situatie de lucrari. ari~ts'atep'eritru
drumuri camunale", situatiile de lucrari fiind identice cu cele decontate de catre constructorul Nexia
SRL, cu mentiunea ca n centralizatorullucrarilor
executate Pietrans SRL a nscris " centraliz,~t()rul
financiar al obiactivelor .....Reabilitare DC 1797, (0,338 km)" iar Nexia SRL a nscris "centraliz;atprul .
fil1anqi~ra'ORi~9tiW~19f~R.'e1Dilit?r~.DG179.5dO,~38 km)" ...
: " ....

", .' .P)n~halit~'P,C!n!Raratiya. a'.cJ6~urn-et"telb'r si inspectia fizica !:\oblectivyt9f9l1Qx~tltiLa.


retu Itat ca;nu'$e '~o:ate'ide~T:\tfflcacmtrepr~l;1orl1lc.ara a efectuat lucrarea ,rifaptn((,e~tEf-}o@f,~'~:::tj~
o~iective.dlferite ,cii:'de~ll)dtart e'xecutatela$'c~lasiobjeGtiv
iar n~Grj~f(3a,n sitliatifJ~~t~~~:14Ws-ti.a
unor drumuri comunele, aiferita este o praCticam~n ita de' a oonferi un G8ral3t~r"de~legarit~t~iAl.~tiJor
u'.',c,
, ...
efectuate.
Oonformdocumentelor
ananzat(~.' indubitabil rezulta ca plata 9re car~tt~r .cfyp1lt.
respectiv entitalea auditata a platit tu OP !lI'. 321103~07.2008 suma de 42.967.62 lefcatreNexia
SRL iar cu OPlJr.273!2~,QS;2()08sumadeA'2.967,62
lei catre antre~renor-ul Pietratr-ans SRL
sa PietratransSRL nu. pot fi n.l!.sj~~.qe;9..atre
....... , .itl[9liil~l;Is!9qrarjDt9gJTIjte.<:jI3~tre
Uditotiht5.ublibi~~e1iii~"cp[1tr9qti;J1 bpl1~ji:ltd~':.LIATG, Pr~j~~tia.~m:i
QaQgJ~ptt[~i}~R8~Mb9~\.P~'-~$t
iar ProcE:}SlI.IV$fPa.I(f6tecept!e.
Ia terminarea lucrarilor nr,' 1237/04~Q6:;2008'a:f~~lris~tjsj;\~~',
recep~9hah, tr.ans~ortuldFJI5~J~t".
!.
,
'.'
.','
','
Un alt aspect sesizat din aplicarea, tefftelor de detaliu este ca receptiile finale 'n cazul
Nexia SRL si Pietratrans SRL Prajesti s"au efE\ctuat pe data de 27.05.2008, cel ncheiat cu Nexla
SRL fiind nregistrat sub nr. 1202/27.05.2008 si cel cu Pietratrans fiind nregistrat abia n
04.06.2008 5ubnr. 1237.
IndUbitabil, conform documentelor prezentate rezulta ca plata de 42.967.92 lei are un
caracter dublu; auqitorii "plibliciexterni nefltnci' n masura a aprecia care dintre cei dof cOr\strlttQri
au efectut lucrarea ...
'
....
,.
Abaferea esteconsemnatala cap JV pct .10. din procesul verbal de constatare .

Estlniarea valorii

operatiiJhiior

...

Gara ,constituie

abatere-;

ValOarea. platilor care au fost efeqtut~ f~ra j~stific~re legala de catre U.A.T.OoJn,gna
Prajesti cu prilejui realizarii tuor~rll.t)r de, respi1it!'lre drum cQrt)unal " Cah/ar" a fost~~tiJjf~t-~;de
prezentLilaUdt cafiiiidTriSUniade42.967,621~i.
:plata avnd l!n caracterdubJu:
.. '."
.
.
pauz,ela carE!,~U cC?nqus la deficient~le constatata
,
Cauzele
sl.- imprejurarIle
aparitiei 3bCiteriior
de mai SUS, au fost determillate
de faptul
:
...
-!
..
'.

ca:

; ,

.~L'- a.~~i~tat tmsiS!ar11de


controJ.l",t~rn care. sa 'detecteze~i sacor!~tt~~~.~.~~~LcI,~,
probleme; .. Nefuntlonareac~;.."paf;tlmentuIUi
de auqit mtern a ,qpntrJQult Ia
nedeitectarea n timp util a aCestor situatii;
.
exercitarii unei activitati necorespunzatoare de catre managementul entitatii;
pregatiri! prQfesionale neade~vate a :personalului;
.

lipsei de experienta a personalu!ui. \


CQn$~cl"tel~

ec()nQmlco~fl!1anciare

~Ie apaterHor qe,la lagl1it~te

si r~gll'~ri~t~;

pU,blice,
"
,Cbns~clntaaGestei
;contractarea a trei antreprenori
dl;ficiente o reprezinta
pentrq efectuarea
utilizarea fara
lucrarilor
justificare
la acelasi
lega.I~.afohEilnfor
obiectiv si
fracturareavalQrii obiectivului de investitii avnd dr~pt scop ocolirea dispozitiilor legaI~ cu.priv,ire la
obligatia; entit~tiIor public~ de a efectua licitatii pUD!ice care sa asigure tratament nedi~crimi0~tpriu
op'eratorllor economici si transparenta ..
I
"

i \

,
Recomanqarj(e
auditorilor
impun a fllliate, in vederea nlaturarii

pubJiclexternl
cu privire
erorii/abat~rii constatate:
40 I

,.

la masurile

ca.netete ce Se

",

.t.

."

...

" Stabilirea volumului si)ntihderiiprejlj9ic:iului,


rentregireacreditelor

'

.....

exprim~req luijm,:.sy,rj1e.b~~~'si

bugetare revine c:asarfina entitatii auditate.

," " .

11.Referitor la modul n care a,ufost realizate lucrarile de acoperire


din tabla la obi~ctivul de investitii "Constfuire sediu Primaria Prajesti"

cu nvelitori

Descrierea abateri! de la legClHtateS.i regularitate


, Din inspectarea db9umanteh~rfjnFn'ciarcontabiiecate
al:J;statlabaz~ pl~t!J9r~f~~t~_~t~
n anul 2011 pentrucontinu.a.rea, lucrarilor lapoul ,sediilal primariei Pfajestis-a90nst~talq~ay.i.~9:st
efeetuati3 al1gajal11snte bugetare n sama de 26.000 lei n baza contractului nr.1$/21.04:2011

se

.~

.,

Team Construct SRL, avnd; ca obiect furnizarea si montajul de nvelitbr"i din tigla
ncheiat cu
metalica si accesorii aferenta pentru acoperis.
Din auditul efectuat s-a constatat;ca antreprenorul a emis facturile: 3.536/06.05.2011 n
suma de 13.130 lei. 3.539/1'0.05.2011 n suma de 8.617 lei, 3.459112.05.2011 n suma de
n suma de 888,95 lei. Valoarea totala a materialelor
1.766,59 lei si factura nr.3.553/12.05.2011
factorate este n suma de 24A02,931eL
i
_ Pentru a putea exprima o opinie cu privire la temeinicia pl~_Qlorefe9tuate c~lte SC
Team C6nstruct SRl..; auditorii publici exterhi prinobseryare
dirj3cta auefectu$f
oai:\~I,iza
comparatiya a matedalelot puse n oper CIJ cele tnscrise n fac;turiledecontate.
'
Astfel s-a constatat ca:nu au fost livrate, respectiv nu au fost puse rn opera
urmatoarele materiale:
I
' ..
- burlane-33 ml- facturati cuff 3539/10.05.2011 n valoare de 879,78 lei inclusiv TVA;
- cot burlan - 22 buc - cu ff ~\549/12.05.2011 n valoare de 586,52 lei inclusiv TVA:
.<
- cot burlan evacuare - 11 buc cu ff 3549/12.05.2011 in valoare de 293,26 lei, inclusiv
TVA;
- brataraDurlari- 22 buc-cuft3549/12.05.2011
in valoare de 351,91 leiinqlMsiv T\!A;
- crligjgheab - 70 buc;- (fcit~fde 130 nscrisi in ff3536f06;05,2011) -cuo'ilalbarede
970,42 lei inclusiv IVA;
Valoarea totala a acestor materiale care nu au fost puse n opera a fost
estimata de prezentul audit ca fiind ll suma de 3.081,89 lei. asa cum rezulta din nota de
constatare care a fost ntocmita urmare verificarilor efectuate de comisia numita prin dispozitia
!
primarului.
Auditorii publici externilau sesizat si alte aspecte care contraviq dispozitiilor
Oi

'

legale care sunt aplicabile acestei catefJorii de operatiunifinal1ciar contabile, respettivf~ptul


ca
aceste. lucrari nu au fost evidentiate n contul 231 " Imobilitari n curs", fiind inregistrate in conturi
din clasa 6 u Cheltuieli".
,
Totodata, nu a f.)st efectuat un punclaj ntre 'materialele facturate si cele
nscrise n ailizele d~ expe<iitie, in c\cef3t sens exemplifiCam " 40 buc de opritor~apada 2ml
RR028" care nu au fost pu~e n receptionatelsi puse n opera, nu au fost facturate decQnstructor
dar, conform A.E. nr. 1771/12.05.20~2 lactste au fost livrate primariei, fapt confirmat prin
I
semnatura ordonatorului de credite.
Auditorii publici externi nu exclud ca pe viitor acestea sa fie naintate spre decontare de
antreprenor si sa fie platite de catre pril1lari~.
entitatii
,
I aceasta fiind o practica curenta la niv~lul
'
verificate.
, ; I
Abaterea
este consemhata la C1aj> II.IV pct .11. din procesul verbal de const~tare.
'
, I

Estimarea valorii operatiunilor ~areconstituie


abatere;
,
Valoarea platilor nelegale au fpst estimate de prezentul audit ca fiind n suma de
3.082 lei, reprezentnd lucrari facturate si neexecutate
..
,
I
,. !
Cauzele care au condus la deficientele constatate:
Cauzele si mprejurarile aparitiei abaterilor de mai sus, au fost determinate de faptul

ca:

. !

..

: !

nu a existat un sistem de control intern care sa detecteze si sa corecteze astfel de


probleme.
Nefuntionarea: compartimentului
de audit intern a contribuit la
nedetectarea n timp util a acestor situatii;
exercitarii unei activitati necore~punzatoare de catre managementul entitatii;
pregatirii profesionale neactecv*e a personalului;
lipsei de experienta a persC?nal~JUi.

:,

41

--....,t;

Consecintele

economico~financr~re

ale abaterilor de la legalitate si regularit",t~;

Gonse.~\nta acestei ..defjc,1E:mte-j'0reprezinta. utilizarea 'fara justi.fi~~rei~gIa; a


fondurilor pUblice si denatutarea situatrnor:~ria~c1areTncheiat~ q~e.ntitate.averificata.
..' ", ....
..

"!'

RecOfl1andarlleauditorilor
:publici externi cu privire la masurileco!)9ret~
impun a fi luate;tnvecferea
nlaturarii eroriilabaterii constatate:
' .
Stabilire.a volumului si ntinderi: .prejudiciului, exprimarea
rentregirea credi,telof bugetare revine ca sarcina entitatii auditate.

lui n sume

<;ese
certe si

12 Refedtor laI?Iatnenel~gal~cuasistenta
soci~Ia;
De$crietea~bate[ii
dela legalitate si regularitate
Avndih Ved'efe'prevederiie\e!:lEl!e care precizeElza ca acele per$oan~/f~[t1iliJ'9,~re
detin depozite bancare n suma mai mare. de 3.,000 lei nu sunt eligibile pentru,~'cQtdarea
ajutoarelor de ncalzire" auditorii publici externi au utilizat bazele de dCite cu privire ICiFormu/tul
205 .Declaratie informativa privind ;mpo~!;tul retinut la sursa si cstigurile/pierderile realizate, pe
beneficiari de venit", respectiv impozitele pe veniturile din depozite bancare retinute si virate
bugetului de stat de ca.t~e institutiile banc'i1re. Astfel, au fost identificate un nuinar de 15
persoane/familii care detin depozite bancare' n suma mai mare de 3.000 lei si au ben~'ficiat
ne9uvenitde ajuto;arede, ncalzirea locuintei,! valoarea platilor nelegale fiind estl11atacafiihd< ri
sumadl:r 2.3211eL
'
..
Totodata au fost extrase <:!jnevjQent~lefiscale siagricoledate
cu privi{el~,~tlpr~fo~trJe
de teren detinute sirlumarul de capete de animale/pasari care suntde.tiriute depers9stieIEt;s~reau
soliCitat ajutoare ,de nca]zire a locuintei, c()l1statnduose ca un numar de 47 per$9~r'~lte:miJiEAAre
detin .terenuri si animale peste nivelul m;axim admis de eligibilitatepentru
acordareapr~statii16r
sociale, au beneficiat necuvenit de ajutoare de ncalzire n sezonul rece 2011-2012 si 2012-2013,
valoarerea ajutoarelor acordate nelegal acestor persoane a fost estimata de prezentul audit ca
fiind n suma de1 OAOO'lei.
S-a constatat ca n mod nejl,Jsti11catafost acordatajutor de ncalzire nb,~asoIiQft~rii
nr. 283/27.10.2011 care a fost adresata prlrnare de catre Jicu luliana. Din coi1sultafea'a6~stei
cereri a rezultat ca in .mod nejustificata fost acordat ajutor de incaizire de 541~(:iWha,t'ilO
lei/sezon rece), desi'sotultitulateai,
Jicu Gabrie.lnu a declarat veniturile realizate din contractele de
prestari servicii (conventii civila) care erau ncheiate cu UATC Primaria Prajesti.
Valoarea cumulata a platilor nelegale din aceasta sursa a fost estimata de prezentul
aud it ca fiind n suma de 12.997 lei.
,1
Abaterea este consemnata la l;C'ip .IV pct .12. din procesul verbal de constatare.

I,
I

ca:

Consecintele economica-financiare
ale abaterii constatate
.
Consecint~ acestei deficiente este ca fondurilor publice nu au fost utilizate pentru
ndeplinirea obiectivelor pentru care au fost alocate, respectiv sprijinirea exclusiva a familiilor cu
;42

venituri mici n vederencalzirii


locuintelor: pe peribadasezonului. rece. Acest faptar~t~pa.,nll n
toate cazurile sumele d~stinate finantariii3sistrntei
sociale sunt eficient, efi6acesF~conomicos
utilizate ...

auditoriloi' pUblici externicu privire la masurile COIJ,~!,~t-e;~e.-se


luate .n vederea nIaturariierr.ii/a~C1t~riJ<:onstatate:
.' ..... ':'
Re,C9mandarile

impun a

fi

Stabil1tea
rentregireacreditelor
Acordarea
acordarii, efectuarea
documente ..

volumului si ntinderiiprejudiciuJui,
exprimarea lui n sume certe si
bUgetare revine ca sary1naentifatii auditate ..
de prestatii sociale dOElrpersonelor care sunt eligibile din punct de vedere al
de anchete sociale; si proba rea datelor declarate de catre solicitanti cu
I

V. Cu privlre la orgar,-izarea si desfasurarea


contractelotdeachiztie .publica .
De$criereaabaterii de la legalitate si regularitate

procedurilor

de .,~trJbtlJr~ ...a

1.n Urma aplicarii tehnicilor de audit pe esantionului selectat cu privire la respectarea


de catre UAT comuna Prajesti n calitate ele autoritate contractanta, a procedurilor deatripuire a
contractelor de achizitie publica n anul 2012, au fost constatate abateri de la prevederilele.galen
vigoare care sintetizate co:nstau n:
- nu s-au respectat principiile!' care stau la baza atribuirii contractului de achizitie
publica n relatia cu operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire;
...
- nu s-a respectat obligatia dea atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea
procedurilor de)icitatie
deschisa s~u licitatie restrnsa si prin exceptie celelalteproC!3ourLde
!
.....
atribuirea contractului de achizive publica;
...
. nu s-a respectat obligatia ntoc,mirii documentatiei deatribuirenq~grUl~i,%r~ia
trebuia preciiata orice cerinta, criteriu, regula si alte infonnatii Mcesare peritruaasigura
ofertantuluil candidatului o informare completa, toreda si explicita cu privire la modul de aplicare a
procedurii de atribuire;
,
- cererea de oferte nu s-a initiat prin publicarea n SEAP a unei invitatii de participare
la procedura de atribuire
'
. nu s~a respectat obligatia r,ie. a' 1ntocmi dosarul achizitiei plJplice p~~trufj~care
contract ,atribuit. side a elabora raportul proceduriide atribuire nainte de ncneiereacoj\)traGWluiq,e
achiztie pUblica;
....
- nu a fost respectata oblig3tia de a transmite Autoritatii Nationale pel1tru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitii/or Publ.ice orice informatie solicitata de aceasta cu privire
la aplicarea procedurilor de atribuire si conteactele atribuite;
- nu s-a respectat obligatia de3:.int<j>cmi programul anual al achizitii lor publice, tinnd
cont de: necesitatile obiective de produse, de lucrari si de servicii; gradul de prioritate a
necesitatilor si de anticiparile cu privire la fondurIle ce urmeaza safie alocate prin bugetulan!J~l;
- .Autoritatea contractant~ gven dr~ptul de a initia aplic3r~a proceduriiqe
atribuire
numai dupa ce a ft)5t~!aporatadbCUmelltatiad~
atribuire;
.....
- nu aprev8tutn
cadruruhorcQiitr~c;te de lucrari nchE!iate CU furnizorisil}u~:'r~tH1ltta
garantia de buna executie a contractului 1ns.c:?pulasigurarii autoritatii. contra9taJlt~(te\tld~pU~j.r~a
cantitativa, calitativa ~i n perioada convenita. a ?ontractului (Exemplificam cazurile se'taur~J'S,RL
praje$t, se Electroprest SRL Bacau, se Angypet SRL Cleja, SC Nlcosun SRL Bacau, SC Fagio
Com SRL Prajesti);:'
~
- Autoritatea contractanta nu ara dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in
mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa

a valorii .estii'nat~ t1~~ntn~ctu!ui de~chizitie.pu.blita" cu scPRgLd~,~;.!i!Y(tf:l


conducg IC!() subev,ah)~1rE~,
QlIG nr.3412006 care!instittlie obligatii ale autoritatii cohtractante'jf1!fa'pq!'tcu
aplicareapreyederilor
... :
anumite pragurL
I
- Nu a fost transmis catft~ Autoritatea Nationala pentru Reglementarea
si
Monitorizarea Achizitiilor Publice un raport Cln:ual privind contractele atribuite n anul anterior.
Informatiile solicitate trebuiau transmise n f()rfTlat electronic, conform formatului standardizat pus
la dispozitie prin intermediul SEAP, cel mai trziu pna la data de 31 martie a fiecarui an .

;i i
I

..
2. UA TC Prajesti a demarat In anul 2011 realizarea obiectivului de investitii "Repar'atii
curente si igenizare Muzeu Paul TaralungCi"" in yaloare initiala de 62.526,20 lei, fara TVA (14.745
euro), procedura de adjudecare fiind achizitie: dir~cta.

43
I

.';,

..

Licitatia a fost organizata in baza Notei de fundamentare nr. 1156 din data de
03.05.2011 si Notei justifi(;ative nr, 1 5i' din data de 03.05.2011 intocmite deconsilierlll
de
urbanism si apr()Q!?t~.cI.~primarlll Antica Eugen.
,
Conform. Notei justificatlve pt ivindselectareaproced urii de achizitie - achizit.ie dirsc:;tacodul de clasificareCPVal
obiectivului este454530007,,,lucrari de repratiigeDeralEf.side
renovare"."
;
;.
'" .
In urri1~ l(;itatiei a fost declarata castigatoare SC FAGIO COM SRL PRAJESTI,
ntocmindu-se n acest sens Procesulverblnr,
1192 din data de 05.05.2Q11.
Ulterior; 'in baza anticalculaf'iei lritocniite de SC AMA BUILDING SRL Bac~l.Iafost
majarat valoarea investitiei la 243.808hi, fara TVA (57.495 euro), dupa cUm urmeaza:
- Modernizare - arhitectura -:' 62.526 lei;

- lrifrastructura si suprastruatllra - 34.677 lei;


- Alimentare cu apa - 4613 lei;
- QC)f)Ellizare-7818Ie;
- Arhitectura - 134,174 lei.
Pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost incheiate ulterior desfasurarii Jic:;itatiei
contracte cu diversi antreprenori, divizandcontractul initial in 6 contracte, in functie de categoria de
lucrari, dupa cum urmeaza:
ELECTROPREST SRL BACAU - Instalatie electrica, alimentare cu apa,
canalizare. fos~ septica, infrastructura :;~isuprastructura - valoare - 58.223,82 lei, fara TVA;
ANGYPET SRl ClE-IA - ,Invelitoare
si zidarie - valoare
- 47.768,41 lei, fara
.
I
....
TVA;
LAUREL SRL PRAJESTI - Lucrari arhitectura - valoare - 58.253,18 lei, fara

- se
- se
- se

Af ANTICA AUREl - Amenajare alei - v13loare- 15.838 lei, fara TVA;


se NICOSUN SRL BACAU'- l~s1alatie temica si sanitara - valoare - 20.541lei,fara
t

.....

TVA;

- SC FAGIO COM SRL PRAJESTI - Igienizare si reparatii curente - valoare I


50.424,35 lei, fara TVA ..
Valoarea totala a contractelor, ~inclusive pentru dirigintie de santier, totalizeaza
260.803,76 lei (61..503,07 euro,la un cUrBleu~ euro/iulie 2011 de 4,2405).
Mentionam ca obiectivul de investitie are codul de clasificare CPV 454530007,
"Lucrari de reparatiigen~rClle.side renoV~lre". I
Conform Ordonantei de urg~el1taa'GiJvernului nr.34/2006 privind atribuirea.contradtelor
de achizitie publica. a contractelor de conc8siune de lucrari publice si a contractelor'deeoncesiuhe
de servicii .

.
ART. 23 Autoritatea contrar.:tanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie
publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de c~lcul
care sa conduca la o subevaluare a valorii t?~timate a contractului de achizitie public?; cu scopul
de ~ evita aplicarea prevederilor prezentei' ordonante de urgenta care instituie obligatii ale
autoritatii contractante in raport cu anumite pi'aguri valorice ...
Abaterea este consemnata la cap iV pct .1, 2. din procesul verbal de constatare;
Estimare;il valorii abaterli consttate
.
Nu s-a putut es1imavaloare totala; a ach izitii lor publice neefectuate inconfo,rmitate
preVederile legale, intru ct nu a fost intocmit programul anual al achizitiilor publice.;
,

ca:

cu

Cauzele care au condus la defktientele constatate


,'.
Cauzele si mprejurarile apari'liei aba'terilor de mai sus, au fost determinate de f~ptul
..
.
.
nu a existat un sistem de I:ontrol interncare sa detectezesisa
corecte~e astfabde
probleme.
Nefuntionarea. cOmpartimentului de audit intern a cqntribUit la
nedetebtarea n timp ulii a clcestorsituatii;
exercitarii unei activitati necorespunzatoare de catre managementul entitatii;
. pregatirii profesionale neadecvate a personalului;
lipsei de experienta a per8onal1llui.
Cbnsecinte

economico-financh1r~

ale abaterii constatate,


i

: 44
!

!:'.'

constau n :

- imposibilitatea autoritatii contractante de a estima valoarea contractelor de8chiiitii


publice pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor plati bile pentru indeplinirea contractelor
respective, lund n considerare orice forme de optiuni si, n masura in care acestea pot fi
anticipate la momentul estimarH, orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contraCt(iJlor
n()hei~te,
- neasigUratea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea prQteduriior de
atribuire decafre 8ltt6ritatile contrCictahte.. ! .

R~comandarUe auditorllorpl1bJiciexternl

.cuprivire .lamasmlJe ceseiilTip~l1a fi

luate de c.onduca"reaentitatii
verificat~', in vederea nlaturarii deficientelor conse.~na't~:.
- respeGtarea principiilor cgre stau la baza atribuirii contractului de achiziti~ publi~h
relatia cu operatorii ecohomici interesati ;,a participe la procedura de atribuire;
- respectare(i obligatiei de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea
procedurilor d~, licitatiE! deschisa sau Hcitatie restrnsa, si prin exceptie celelalte proceduri de
atribuirl9 Ei contractului de achizitie ;publica;
-. re;;psqtarea Qblig~tlei de aestima valoarea contractului .de.achiz:itie pq~Ii.~~p~!p~a
calcularii si insurnarU tuturor sumelor pli3tiblle pentru Tnqeplil1ir\3acontractl.llui resp;e;qtl~;;.far~t'ka
pe valoar\3aada!Jgaf;
!
- respectarea obligatiei dea Thtocmi Documentatia de atribuire n cadrul careia
trebuia precizata orice cerinta, criteriu; regula si alte informatii necesare pentru a asigura
ofertantului/candidatului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a
procedurii de atribuire;
.
_. respectarea obligatiei autoritatii contractante de a asigura transparenta atribuirii
conthCIctelor de achizitie pUblica a anunturilor de intentie., anunturilor/invitatiilor de participar\3si
anunturilor de atribuire;
.
- respectarea obligatiei autoritatiicontractante de a transrnite spre publicare un anunt
de participare are dreptul de a aplica proqedura de cerere de oferte numai n (Jaful n GElre
valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica dect eGhivalentul Tn
I
lei al pragurilor mentionate de lege;
- instituirea obligatiei de a tr~nsmite spre publicare anunturile de intentie, de
participare si de atribuire, catre operatoruISE,AP.
- respectElrea obligatiei dea intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract
atribuit si dea elabora r~portulprocedurii de atribuire nCiinte de ncheierea contractl!luLde achizitie

~~Ca

...

- respedarea
Obligatiei de tatre autoritatea contractanta
de ci. nfiinta Un
compartiment intern specializat n domeniul achizitiilor publice, sau de a numi printr-un act
adrninistrativ al conducatorului autoritaiiicdntractante
una sau mai multe persoane din cadrul
respectivei autoritati contractante nsarcinate CU ducerea la ndeplinire a principalelor atributii ale
co~partimentului
intern specializat, as~'cum sunt prevazute de legislatia n materia achizitiilor
!
publice;
-

respectarea obligatiei de catre autoritatea contractanta de a stabili prQgramul;anUal

alachii!itiilor publice~ tin:nd cont de: necesitatile obiective de produse, de lucrari sJdi:} servicii;
grQldul de prioritate a necesitatilor si de anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate
prin bugetUl annual;
;
:
instituirea obligatiei ca autoritatea contractanta sa transmita catre Autoritatea
Ncitionala. pentru. Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a unui rapod af1u~l~riyJnd
contrElctelf::j<3tribuite r'Janulariterior. Informatiile solicitate trebuiau transmIse n formatelectro1')ic,
conform formatuluJ standardizat pus la dispoz:itie prin intermediul SEAP ,cel mai trziu pf1ha I~ data
de 31 martie a fiecarui an.!
.
,

VI Referitor

la criza f::jconom!co~fjnanciara

urmare angajarii de cheltuieli peste nivelurfondurilor

si starea de insolventaa

UA TC Prajesti

existente;

Descriereaabaterir de .Ia hmalitate $i reQularitate pentru care existaindicHca a


fost infaptuita cu incalcal'ealeQil penzJei
.....
; ...
Auditorii publici externi au e)l;all1i~at cauzele care au condus la neachitarea obligatiilor
de: plata, lichide si exigibile, mai vechi. de 90 de zile fiind aplicate teste de detaliu n v~derea
stabilirii ponderii acestora in bugetul gHperal al unitatii administrativ-teritoriale, fara a se lua n
calcul cele aflate n litigiu comercial.
i
45

Sa C(),listEita ,ca la dCifade3t.(}7.2013arIeH~t~lenea9Dj.t~te~Lt:~R9pt~tfJ;~;q~i~~~tn~1entitatea verificata' pfet:.~Dtului'atJdItin$1.Ime:3za.ss4,,~16iE37lai ',sirepre~Ii1t~.'qd,~R~i~it~,;i,;ljtni'~i:~~"


15%, dih.bugetl.Jl.ac.e,st~iClpe o perIoada de 90 'dezj}cconsecutive., Conform biil.get11141Cl~:,'?~nituri
si ch,eltuielipe ,Cinul 2013 care a fost apr()b~t de Consiliul Lpcal Prafesti, niv~ltJ] ..
enihllrilor
previzionate pentru anul 2013 este de 1.540.0,00 lei, rezultnd ca arieratele au -o' pondere de
34,79% procent care indica ca entitatea auditatade confrunta cu starea de criza financiara.
Auditorii publici externi nu exclud posibilitatea ca arieratele cu vechime maI mare de
90 zile sa fie n realitate n cuantum mult rnai~mare avnd n vedere faptul ca la nivelul l;JATC
Prajestievidenta
contabila nu este organizata cu respectarea principiului
C9I')ta~ilit~Ji,i'de
angajC3ment.
'
',' ,
Iridu bitabil rezulta CaUATC Prajesti se af1aTn criza fihanciarafat~
a'~xsI9de
pO$lbllitateacaTnviIto(ul
apropiataceastrfsa
intre n incapacitatea de platasp~q.ifjqast~tiLde
insblventa.
'
"
',."
,

- --

','

__

,.-

"

__ - -,

'

_,

.".

,_'

__ , __ '.::

:'.

o'"

AVnnveqere
cele prezeiritate mai sus auditorii publici externipt~tiZ'~~~s;6a
aceasta stare se datoreaza managementului financiarcpntabil
defectuos, angajarea fondUrilor
publice peste limitele aprobate prin buget!le anuale de catre Consiliul Local PrajestI precum si
angajarea de noi cheltuieli fara indeplinirea Obligatiei legale de a achita inainte arieratele si platile
restant~.
'
. , ,,'
Prih_C1dr~s~!g nf. 16Q:3112.0T.2Q1,3~i 15m~/1.0.Q7;201S" I),'GFP'1?,<;\9~-~,(~B~MijJR,f1
eotitatii, VoE!rificate,calirriitc;1maxima stabilita 'pehtrtlC!rj~(at~la30:06 .,2012tst~n~ym~.,~g~";f~:~tg;~s:
lei (~naxelenr.
)" nrnjt~care conftJJTTld()CUmEmteIQrin!3P~ctate,afost dept3sita',:Yl;i';;s9r.D~;;;~e
305.528,(37 lei, fapt care a condUs la sistarea 9Qtelordefalcate dinimpo+itul pe'iieriitdiriContul
20040102, precum si alimentarea ct. 50.75))1.102 respectiv din ct. 20.11.01.06 ..
,<
Pe cale de consecinta, urmare nediminuarii ,Ia 30.06.2013 a volumuluI de arierate cu
90% calculat la soldul lunii mai 2013, potrivit prevederilor ari. 1, alin (9) din O.U.G.nr. 3/2013 si
prevederilor art. 49 alin (13"2) din Legea nr. ?73/2006 , entitate a audItata se afla n stare de blocaj
ec()nori1ico- financiar ..
,
Abatarea este consemnata la ca,p.VI pct .1. din procesul verbal de constatare.
I

E$timar~a valoriiabaterlicar'~

cOn$tituie C\bsterej

, , . " Valoarea arieratelor exi$t(;nte ,Ia nivelul, datei de 31.07 .2013 este n sqQ1a de
534.816,67 lei (anexC3,Of. ),mai multcu 305~526;67Iei fata delimita maximacareaJo$itf~b-smjsa
de catre Ministerul Finantelor Publice prin D;G.F.P. Bacau conform art. 1, alin (9) din O;U.<3~nr.
3/2013 si prevederilor art. 49 alin (13/12) din L9g~a
nr. 273f2006.
,

ca:

Cauzele care au condus la deflcie~tele constata te


Cauzele si mprejurarile aparItiEJIab.~terilor
de mai sus, au fost determinate
de
!
-..
" ..,. faptul
I

nua>exstatun sistem d~ CGiAtro(i intemcare sa detectezesisacorect~i?ItJ~s,!f~!;de


probleme. , Nefl!ntIonarea ,com~artimentului
de audit intern a cpntrip l.i it'
nedetectarea n timp util a acestor, situatiI;
exercitarii unei actIvitati necorespunzatoare de catre managementul entitatii;
pregatirii profesionale neade()vate a personalului;
lipsei de experienta a personalului.

Consecint~economicofjnanciare

t!leabaterii constatata;

la

Gonsecin-la economica-financiara ,C! angajarii fondurilor pUblice peste IImitelemaxime .


hscrise n Rugete o reprezinta ,starea de blocaj economico-financiar, n IipsaunuJ plan tie
redresare financiara,.entitatea auditata aflndu-s~ in rIsc de insolventa.

Recomandarile auditorilor pUbllcl ;externi cu privire la masurile ceseJmppt\t\'fi


luate de conducerea entitatll veriflcate, n vederea nlaturari,1detie/entelor consemnate: "
, ..

-,

-,

__

'" In termen efe 30 de zile de la solicitarea oricarei persoane interesa te, ' ordonatorul
principel de credite al unitatii administrativ-teriforiale are obligatia fumizarii situatiei economeofina nciiare si a GOQcluzieide incadraresau ne,incadrare in prevederile alin. (1).
,
Ordonatorul principal de credite, Tntermen de ,5 zile lucratoare de la const(iltarea Qril.ei
finanalare, convoacai3utontatea deliberativaisesizeaza
D:G.F.P. Bacau
..
,
Autoritatea delibertiva ia BOt, i in conditiile legii, de existenta situatiei de Qriza
financiara, mandateaza ordonatorul ptincipal de credite pentru elaborarea planului de redresare
I

------_._._-----------------~--

.... -- .._--_..-----T---_._. __.._..

'i

financiara si analizeaza propuneri care S8 fie. cuprinse; in planul de redresare financiara prezeritat
de ordonatorul principal de credite ..
'
- liJtermen
de 30 zile calendaristic}
de la adoptarea
hotarrii prin
eate a
..
j
- .....
-...,.
,... fqst
deelaratastarea de criza, financiara; ord9nf:!t9fylpnl1pipFJl decredite ,mpreuna cu ceJl~ff:ili1fJlf!kti(al
comitettlllJipentn.isituB-tflde,
crizaflhariGiarajpregates({ fin, planoe te(jresar~ finsrjJ~j{[t~'!~Anlt~tfJ ..
administrativ~teritQria/~. '
..
,
,
' '.",:, " .,"','
,
Plf:J.rtui de redresare finnclara cupnnde planificare8 eaonomico~finai1diati si
bugetara pe perioada procedurii de redresare, financiara, carepresupuna:
1.0 prezentare a situatiei economica-financiare a unitatii administrativ-teritoriale;
2. masuri care sa asigure prestarea servicii/ar publice esentiale de catre auJoritatile
administratiei publfcelocale pe durata aplicarii planului de redresare financiara;
,
,
3. masuri de mbunatatire a managemeritului financiar si a mecanismelor de control
necesare pentru efieientiiarea,furnizarii ;:'el1/iciilor publice esentiale;
,
4; masu.ride cresterea grariuluide colectare a venitl,lrilor propriijp~ecumsi
de
'1
.
,
"
generaredeyenit/iri
sl.Iplimentare;
5. masu.ripentru rediJcere,3 GheltuieliJot;
,
6. planificarea economica-financiara si bugf3tara, pe p~riQada pl[.qcec!pr:iiqe
,..
redresarefinanc1ara; cara pres.i1piJne:
a) analiza tuturor veniturilor si cheltuiemor bugetare, recomandari pc:mtru cresterea
veniturilor si reducerea, cheltuielilor, precum si elaborare,a de rectificari ale bugetului local;
b) proiectia veniturilor sicheftuielifor pentru anul curent si pentru urmatorii 2 ani;
,

'.

c) restructurarea conducGrii, organizarii !si gestionarii aRaratului de sp~cialitate al


pdmarului,respectivalconsiliull!i
jiJcJetet,n,a serviciilor, sijnstitutiilot publice de ihfer~sI6q~E.s'E1l/
judetean, dupaca:i;
,
"':
.. ,
" ,
.<
7.stabilireasarcinilorpen.trlJ
: f1deplinitea prevecierilor din planlll de redresare
financiara pe obiective, persoane respons'ablre si termeHe.
','
,',
- ControlW executarii si Tndeplinirit masurilor; cuprinse n planul de redresare financiara
este realizat de comitetul pentru situatii de criza financiara.
- Planul de redresare financia'ra este supus spre aprobare autoritatii deliberative in
termen de 3 zile lucratoar~ de la elaborare, si ~afi adoptat ~nter'!1en de cel mult 5 zile lucrat()a[ede
la depunere. In ca?u.1 In care planul de redresare; fmanclara nU este adoptat" autpntatea
deliberativa se lntrunete in termen de ,3 zile lucratoare de la data dezbaterii in ultimaser:J.i':'fa
pentru r~ana1izareaai::estuia.
Dacap/a.hvl, de ~redresare financiara nu se adopt~;'agest~ 'se
conSidera aproba Un .forma.propusade! infti~to1(.;
,,
- Planul de redresare financiara pqate fi modificat, la cerereaordonatorl.1fl,li:pJjnpipa/de
credite, ori de ctite ori este necesar, n Ga~ul iQ eate apar dte, informatii sau fapte ri(i(;irii(ji$Qut~}a
momentul aprobarii acestuia, daca acestea pot mpiedica procesul de redresare financiara. Noul
plan.
elaborat
de ordonatorul
principal
efe autoritatii
credite I mpreuna
cu membrii comitetului pentru
situatiieste
de criza
financiara
si se supune
aproba'rii
deliberative.
- Grdonatorul principal de credite cire obllgati{3 ca in perioada desfasurariiproceduri! de
tedre~afe a crizei finanCiare sa' asigure fun\ctiOl1iireaI.eficienta si e(jcgce a ser1i.cpjor.,klJfJli,ce
esentla/ei
'.,'
I
"
~ Af,ltoritateadeliberativa
dec!a/~, iJa cererea ordonatorul[Ji principal qec;tJ~dite si cu
avizul consultativ a/comitetului
pentru .~ituatii de criza financiara, l1cetarea sifiIatfei de criza
financiara, prin adoptarea unei hotarri, daca: I
!
,
a) criteriile prevazute la alin. (1) nu s~au mai evidentiat timp de 180 de zile
I
calendaristice;
b) sunt indeplinite criteriile pentru declarcirea starii de insolventa, prevazute de' art.
75, caz n care Unitatea administrativ-terUoria;~ este supusa procedurii insolventei, prevazuta d~
'i ...
:
,
....
~
prezenta lege .....
,...
;
: ..
Situatia de cnz~ fm~n.clara, ~-eSp~ctIV~ncet~rea acesteia, se mreg/~re.aza, mteri17.en
de 5 zIle de la declararea SituatIeI de cnza finanCIara, ,de catre ordonatorul pnnclp'alde eretilte,
respectiv de la aprobarea incatarii starii de c,rifa financiara, in registrul local al situatiilor' c[e,qrizB
financiara a unitatilor administratlv-teritoriale~ care este gestionat de directiile f}t3nera/e '::a18
finantelor publice judetene, respectiva municipiului Bucuresti. Acestea vor comur]ica lu~i:irs.jtLJ~t!jle
de deschidere sau de inchidere a crizelor fin~nciare inregistra te Ministerului Finanteldr Publice,
pentru a fi inregistra te in registrul national al situatiilor df criza financiara a unitatilor administrativteritoriale,
'

- Tnrnodpriorlfar
alte angaja.m.entebt(getare
functionare;

vor fi a/ocate forduri pentrucfimifwarea arietatelor>,evlt~ndl;f.,:S,8cpr!ge


pe seama. foi1f1iJriJQrPLJblice cu exceptia cheftuifjNJpF.9tJmrHe de
..
"

~,Periodic, ord(:matorqlde cre,dite "va comunica Cl;Imereide ,Qonturi,,/3~q~U~'?9lqtia


arieratelor si moduJde implementare amasu~iI()r stabilite in planul de redre$arefina(1Ci~r?i " ,

control

B.EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN


si mentinerea
sistemelor
II. ()rgani~~rea, implementarea
intern (Jl1tlusJv auditintetn)

t. Referitor'

la eval.uareasi5t~.m~I(jrpetontrol

de management

si

intern;

Descrierea 'abateri! de:la legaUt~te si regularitate


Tnconformitate cu prevederil'3 dis:pozitiilor art. 63 alin;(1) lit.c) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, primarul unei; unitati administrativ teritoriale, raspunde de buna
gestiune financiara a fondurilor bugetare si a bunurilor din patrimoniul public si privat al aC~$tE3~a,
fapt pentriJ oare, nc()l1formitate cu prevederile art 63 alin.(4) Iit.A) si art. 21 din Legeafinan.t~lor
publice local~ Of. ~7~12006,ndeplineste atri~utiile unui ordonator principal de credite,reglern~l'Jtate
!
de art. 23 din aceeasi lege. '
Buna gestiune financiara implica 9pligativitatea ordonatoruluide creqite de c:lll,JalTl~$uri
pentru:
, '" "
- GreareOriui Cdruorgani.a1t9t)al adecvat care,sa asigure strlJcturCire~~RtiV:!t~n!,Be
cormpartitnenteflitlctiohale,
Cll stabilirea dE!:E:\tributiunipe fiecare compartimentsiTnt~dr!.ltap~st~ja
pe fiecare perSoana incadrata si res!=,e:-1iVirelationareaacestora
astfel nct sa fie acoper.ita
ntreaga problematica din activitatea unei administratii locale;
- elaborarea si dezvoltarea si~temelor de control intern managerial, inclusiv a
procedurilor formalizate pe activitati, a~;liel nct sa fie asigurate conditii pentru legalitatea,
regularitatea,
economicitatea,
eficienta si eficacitatea
utilizarii fondurilor si adminitrejrii
patrimoniului ..
i
Din verificarea

efectuata au rezyltat urmatoarele abateri de la reglementarile le9911.':! n,


'
'
1). referitor la implernentarea standardelor de control managerial,s-a constatat ca n
anul 2.012 nu au fost luate masuri la nivr~lulmalagementului n vederea implementarii standardelor
de control internJmanagerial n confonritat~ cu dispozitiile OMFP nr. 946/2005, att la niyelul
primariei ct si la nivelul ordonatoflJlui tf~rtiar; n sensul ca:
- pna la data auditului nu a~ufost elaborate programe de dezvoltare a sistemelor de
control managerial n care sa fie, clI,prinse obiectivele generale si obiectivele specifice ale
entitatilor, n vederea rnonitorizarii eficat>itatiicontrolului intern;

vigoare:

- nu aII fost eIaborate,sI aprqbate reguli si proceduri operations1tHinsrructlqpi-ge:luqru)


aferenta apthfjt~tjlor, proceduraleicientificpte
,pe ,compartimente", a9ti\fjt~tiJede'qql1tr9!:,;:;~Je
personC:lluluiqe exeCUtie si de conducerea! G9mpartimenteioc functionale fiind regIEQ)ip,nttet'gciar
prinfisele posturilor;
,
;
'
."
- nu s-aU intocmit registre drariscuri si nu a fost elaborata o procedura forma1a privind
informarea si comunicarea
privind
monitorizarea si evaluarea. sistemati9a, i3 acestora,
semnalarea abaterilor, transmiterea dec!!.iilor si raportarea rezultatelor.
,
,-exista
doar o separare P?qiflJa a atributiilor angajatilor, respectivE\tributiile
de
aprobare, control si de nregistrare a c>pi~ratiuniloreconomice, jUstificata de c/3le dou'l~l)m~ti:':p!:r
seama HpS~jd~ personal.
",
,"
, ,,2).
referitor JaqontroJulfin:~ncl*
preventiv, organizat si exeroitat la niYt?lul!3n.tit~til
auciitaten baza Dispozitiei nr.13~/21.e8.20Q9; s~a constatat c~ mai trebuiesc intreprinsa masl1ri1n
vederea nlaturarii urmatoarelor inadverte,nte ntre dispozitiile actelor normative n vigoare,
specificul activitatii entitatH si continutul anexelor la dispozitia mentionata:
- in anexa nr 1 la dispozitie - I\sta cu operatiunile supuse vizei de control fir\anciar
preventiv nu au fost nominalizate in t,otalitate operatiunile si documentele privind stabilirea
vl;3niturilor bugetului local, acestea fiind limitate doar la cele privind veniturile din concesJuni, si
richirieri si vnzari bunuri. Nu au fO:3t nominalizate nici operatiunile referitoare l,a stabilirea
drepturilor sociale de natura venitului minimlgarantat si a altor ferme de ajutoare sociale.

1 ",', '" " ,

J
J

48

,.

,',',

',,' ~',",','

- ... ------

---."..------

...

- pentru persoanele mentionate in: anexa la dispozitie, desemnate saa,c()rd~vjzflc1e


compartiment. pentru operatiunile it1itiat~, '1u.au fost specificata domeniile;activit~tile"sau
operatiunile pe .care. le certifiCa fieGareqii)tre acestea.
'
.contrQltl1 financiar preventivflu se' exercita asupra operatiunilor referitoare la venittJrHe

...

blJgetuluil()q.,gin.hf1po~Jte si .taxelo~IEL.'
3).ref~ntorlacontroJul
f'SCii,~, I
.
Nu au fost dispi.Jse verificari laJ~ntrrbuabili cu privire lastabiiireareElljf~tfi cjc:l@2[,din
declaratiile de impuner~. si nici nu s"'8prooe~alla
inventSirierea periodica a tiiat~ii\'3f-imR!J>z,?bj\e
cOl1foni1pteveder~orGdUlui fiscal,.hiCirri all1,J12Q12sinici in anii 'anteriori ...
Apatereaestecohsemnatala
cap. upct .1. din procesul verbal de constatare.
Estimarea valorii abaterii corl~tatate
Abaterile 'b6hstatat~ nu pot fi cuantificate.
,
. Cai.lzefe(:are au condus la d~fI.~derltele constatate
Abaterile :consemnate' mai sus G.U privire ia organizarea, implementarea si..exerqtt?rea
controlului intern I au fost cauzate de nere3pectarea n totalitate a prevederilor legale'O vigo're cu
privire la organiz~re~ sistemului de controi intern/managerial si exercitarea in fapt a' fe)nrielor de
control intern organizate.
Consecinte economic.o~flnancia"e ale abaterii constatate
Neorganizarea sau organizarea necorespunzatoare a sistemului de control intern este
de natura a diminu~ responsabilizarea
persoanelor mputernicite cu acord?\re.a vizei' de
comp~rtiment si respectiv a celor desemnate cu acordarea vizei de control finan'ciar~preventiv si
implicit, conduc la nedescoperirea si purpetuarea unor erori, cu implicatii n gestiq1are~ si
administrareSi patrimoniului.
...
'
Totodata' n.useasigura
o suficii3nfa '.relationare ntre persoaneledinc::ornP,a.rtim.~l}lele
functionale, ntre cerintele reglementarilorlegale 'si atributiunile din fisele cu atributiuriide seiVidu .
.

'

...

Recomandarile
impun a fi luate

auditorilor

publici

externi

cu privire

la masurile

concrete

ce se

'ili1pJeri1entarea standardelor. de ~anagemenUcontrol


intern in confo.rmit",te cu
reglementarile legale n vi~()are (Ia nivelul pi':rnarieisila nl\ie1ul ordonatQrului tertiar);
,
-complet?rea. anexelor la, dispozitia de control financiar preventiv referitpC1teJa
operatiuhile supusecontrolulu fihanciarpreventi\l~domeniile
siactivltatileatribuite
persoaii~lordin
compartiment~le de specialitate care initiaza sau avizeaza oparatiunile supuse controluhJi fii'ta'nciar
preventiv;
.:
I
.,
- efectuarea de controale fiscale cu privire la corecta declarare a materiei impozabile de
catre contribuabilii persoane fIZice si juridice ...
i
. i

unitatilor

C. Inventa.riel"easi
reevaIUare~Pf1trimoniului.
public si privat al statului
administrativ~teritoriale,
aflatn.~dmlnistrarea
entltatii ai.iditate
.
IV.1;R.m~l'rtdrla
Efectuarea

efectuarea inVen!ari~rli

Inventarieril

laterrnuilul

la termenul

si al

prevazut de lege;

prevazut de lege

Descrierea abateriide la legCllitat~si regularitate


:'
In anu financiar supus auditarii nu s-a dispus de catre primarul comunei; efectuarea
inventar'ierii generala anuale a patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale,
actiune menita sa
ateste daca active le si pasiveleunitatii sunt certe si reale, iar active le patrimoniale sunt protejate
impotriva riscului inexistentei acestora.
... I
.
'.'
( .'
; Nedispunerea
efectuarii inventarierii \ anuale a patrimoniului
unjt~m, :c9n!r~~ine
pr~vederilor pct.2: 1 din. Normele' de aplicarea preV~derilor Legii contabilitatii, c1prQ~~teJ\~ioc,(>,tgin91
MI;:P nr.191712005j potrMtcaroi"a, intocmirea. sit~atiilot financiare anQale trebuie :safiEi:preced'ta
obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a cel6rtalte bunuri si
valoriafiate n gestiune.
' \
Abaterea este consemnata la cap. !V pot .1. din procesul verbal de constatre.
I

Estimarea

valorii operatiunilor

care constituie

abateri; .

49

I
I
I

I
I