Sunteți pe pagina 1din 11

MUNICIPII CU PESTE 100.

000 LOCUITORI
P.U.G. - GHID PRIVIND METODOlOGIA

5.

DE ElABORAR ~I CADRUl CONTINUT - Regiementare

lehnica

ANEXE

in funqie de complexitatea problemelor ~i talia localjta~i1or, se pot


introduce in memoriul general cartograme, scheme, grafice, care sa sus~jna
propunerile de organizare urbanistica (extrase din PATN, PATJ, studij de
fundamentare etc.).

Regulamentul local de urbanism (RlU) reprezinta 0 piesa de baza in


aplicarea PUG, el intarind ~i detaliind, prin prescrip~ii (permisiuni ~i interdiqiil
reglementarile din PUG.
prescrip~iile cuprinse in RlU sunt obligatorii la autorizarea executarii
construqiilor pe intreg teritoriul administrativ al unita~ii ce face obiectul PUG.
La baza elaborarii RLU aferent PUG, sea Regulamentul General de
Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996
~i Ghidul de aplicare a RGU, aprobat
prin Ordinul MlPAT nr. 80/N/1996,
cu actualizari ulterioare.
Odata aprobat, impreuna cu PUG-ul, RLU constituie act de autoritate
admini5tra~iei publice locale.

al

RlU este structurat astfel:

1. Rolul RlU
2. Baza legala a elaborarii
3. Domeniul de aplicare

REGUlI DE BAZA P_RJVIND MODUl DEOCUPARE

A TERENURILOR

4. Reguli eu privire la pastrarea integritatii


patrirnoniului natural ~i construit.
S. Reguli cu privire la siguran~a eonstruqiiJor
public.

mediului

~i la apararea interesului

6. Reguli de amplasare ~i retrageri minime obligatorii.


7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.
8. Reguli eu privire la echiparea edilitara.

si protejarea

MUNICIPII CO PESTE 100.000 LOCUITORI


PUG.

- GHID PRIVIND METODOlOGIA

DE ELABORARE ~I CADRUl CONTINUT - Reglemenlore lehnica

Unitatile Teritoriale de Referinta reprezinta instrumentele operationale in


sprijinul stabilirii reglementarilor specifice unor zone urbane cu caracteristici
distincte.
I

Ele vor fi delimitate conven~ional pe baza criteriilor


morfologica ~i funqionala.

de omogenitate

Unita~i1e Teritoriale de Referin~a se contureaza prin strazi ~i limite


cadastrale, precum ~i pe baza funqiunii predominante ~i a categoriilor de
interven~ie.
Pentru UTR-urile cu caracteristici similare se poate formula ~i aplica
acela~iset de prescrip~ii.
Partea grafid), cuprinzand schema impar~irii localita~ii in UTR-uri, precum
~i fiecare unitate teritoriala de referin~a, se anexeaza la ReguJamentul local de
urbanism.

in actlvltatea de aplicare a PUG ~i RlU, emitentul certificatului de


urbanism ~i al autoriza~iei de construire identifica UTR-ul in care soJicitantul se
inscrie ~i extrage, in mod obligatoriu, prescrip~iile din RLU privind oportunitatea
~i condi~iile de amplasare ~i realizare a obiectivului propus.

Piese de baza
Acestea se intocmesc pe planuri topografice actualizate, in culori ~i semne
conven~ionale standard.
1.

INCADRAREIN TERrTORIU
Scarauzuala este1:2 5.000 (pe suport ob~inut de la IGFCOTBucurestil si cuprinde:

llMITE

- limita teritoriului administrativ al unita~ii teritoriale de


baza, cu indicarea denumirii unita~iJor administrative
invecinatej
- limita intravilanului propus (inclusiv trupuri)j
- alte limite, dupa caz (teritoriu jUde~eansau na~ionaJ).

FOlOSINT
, A TERENURILOR
- terenuri pentru construqii ~i amenajari (0 singura culoare
pentru suprafe~ele din intravilanj
- terenuri agricole, din care arabil, .pa~uni,vii, fane~e, livezij

Cop3 - CADRUL

cm~TINuTAl

PUG

MUNfClPlI CO PESTE 100.000 LOCUITORI


PUG.

GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ElABORARE ~l CADRUl CONT!NUT. Reglemenfare fehnica

ZONIFICARE
.zona pentru locuin~ej
.tona institu~ii publice, serviciij
- zona unita~i industriale I depozitarej
- zona unita~i agricolej
- zona gospodarie comunala, cimitire;
- zona constructii aferente lucrariJor tehnico-ediJitarej
- zona circula~ie rutiera ~i amenajari aferentej
- zona circula~ie feroviara ~i construqii

aferentej

- zona circula~ie navala ~i amenajari aferente (dupa caz);


- zona circula~ie aeriana ~i amenajari aferente (dupa caz)j
- ape;
- paduri;
- zone cu riscuri naturale;
- terenuri neproductive;
- zona cu destina~ie specialaj
- zona cu valori de patrimoniu;
- suprafe~e solicitate pentru introducere

in intraviJan.

DRUMURI
Se vor reprezenta principalele
penecreaza in localita~i;

categorii

de drumuri

ce

- drumuri nationale;
- drumuri judetenej
- drumuri comunale.
Toate drumuriJe vor avea numerele
lor catre localita~iJe invecinate.

din cJasare ~i direqiile

STRA.ZIin intravilan, cu marca imbracamin~ii ~i denumiri.

DISFUNCTIONALITATI

(tabel pe plan~a)

Se vor preciza principalele


djsfunqionalita~i
(strazi cu
imbracarnin~i provizorii,
interseqii
conflictuale,
zone ce
prezinta deficjen~e din punc( de vedere funqional, surse de
poluare, zone cu nivel ridicat de poluare etc.).

MUNlClPD CD PESTE100.000 LOCUITOIU


P.U.G. - GHID PRMND METOOOlOGIA DE ElABORARE ~I CAORUl CONJINUt - Reglemenfore tehnica

Se vor prezenta diferen~iat existent - propus, principalele


categorii de drumuri ce penetreaza sau ocolesc localita~ile,
cu numereJe Jor din clasare si directiile catre localitatile
invecinate:

,.

drumuri na~ionalej
drumuri jude~enej
drumuri comunale.

STRAzl
Se vor prezenta diferentiat
existent - propus componenteJe
,
re~elei majore din intravilan, cu denumirea, imbracamintea,
propunei de modernizari de trasee, poduri-pode~e propuse,
interseqii importante necesar de modernizat.

REGLEMENTARI
categorii de interven~ii in zonele func~ionalej
- zone protejate,
pe isagisticaj

cu

valoare

istorica,

arhitecturala,

- zone protejate pe baza normelor sanitarej


interdiqie temporara de construirej
- interdiqie

definitiva deconstruirej

dezvoltarea spa~iilor verzi amenajatej


prouneri vizand protec~ia mediuJuij
- alte reglementari.

BILANTTERITORIAL(tabel pe plan~a)

ar forosin~ei suprafe~elor din intravilanul propus (comparat

cu bilantul teritorial din intravilanul existent - ha si %


4.

REGLEMENTARI- ECHIPAREEDlLlTARA.
Scara uzuala este1:5000,
se redacteaza pe suportul plan~ei de
reglementari urbanistice, diferen~iat existent - propus ~i cuprinde:

ALIMENTARECUAPA.
surse, aduqiuni, tratari, inmagazinari ale apei poatbile (daca
se pot inscrie in formatul plan~ei)j
re~ele majore de distribu~ie a apei potabilej
- alee re~ele de alimentare cu apa (industriala, iriga~ii).

Cap.3 - CADRULCONTINUT AL PUG

PUG,

- GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ElABORARE?l CADRUL CONTINUT - Reglernentore

tehnica

- terenuri proprietate privata (ale statului) de interes na~ional;


- terenuri proprietate privata (ale unita~i1or administrativteritoriale) de interes jUde~eanj
- terenuri proprietate privata (ale unita~i1or administrativteritoriale) de interes local;
- terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.
Terenurile aflate in litigiu se lasa albe (necolorate).

CIRCULATIATERENURILOR(prin
hasuri)
,
,
- terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul pUblic;
- terenuri ce se inten~ioneaza a fi trecute in domeniul
privat al unita~i1or administrativ-teritorialej
terenuri
aflate
in
domeniul
privat
destinate
concesionariij
- terenuri aflate in domeniuJ privat destinate schimbului.
OBIECTIVEDE UTIUTATE PUBLlCApROPUSE
- tabeJuJ obiectivelor de utilitate
legenda plan~a nr. 5).

publica propuse (vezi

------r'
Plans~utatoare
Plan~ele de baza men~ionate sunt obJigatorii la elaborarea PUG-urilor.
Aceste plan~e de baza pot fi completate
complexitate ~i talia localitaplor, privind:

cu alte plan~e, in functie

de

Informa~ii ~i propuneri suplimentare


privind amenajarea teritoriului
administrativ,
in relatiile
sale cu zona de influenta"
(teritoriul jUdetean,
,
regional sau na~ionall. in acest caz, plan~ele ajutatoare se numeroteaza 1.1,
1.2, 1.3 ete.
Sinteze ale unor studii de fundamentare cu implica~ii hotaratoare in
propunerile
de organizare urbanistica
(analize ale fondului
construit,
circula~ie, proteqia
mediului, delimitari Ie un or zone de rise, protejarea
patrimoniului
natural ~i construit, modernizarea ~i dezvoltarea eehiparii
edilitare ete.). in acest caz, planseJe
ajutatoare se numeroteaza 2.1, 2.2, 2.3
,
ete. pentru analize ale situa~iei existente, sau 3.1, 3.2, 3.3 ete. pentru
propuneri.
Desfacerea plan~ei de regJementari - echipare ediJitara in mai multe
plan~e, in situa~ia (and densitatea re~eJelor edilitare nu permite elaborarea
unei singure pJan~e coordonatoare. in aceasta situa~ie, plan~ele ajutatoare se
numeroteaza 4.1,4.2,4.3 ete.

DOCUMENTATII
, PENTRU AVIZE
P.U.G. - GHID PRIVIND METODOLOG/A DE ELABORARE~I CADRUl CONTINUT - Reglemenfare fehnica

MODELE - PLANSE
DE BAZA ALE PUG
J

1/ pag.1
iNCADRAREA iN TERITORIU

NUMAR
CULOARE

B.JROFlEtO..

LIMITE

LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL UNITATII TERITORIALE DE


J

BAZA

UMITA TERITORIULUI JUDETEAN


(dupa caz )
,
UMITA TERITORIULUI NATIONAL (dupa caz)
J

FOLOSINTA
, TERENURILOR

[::
.:
: I TERENURI PENTRU CONSTRUCTll ~I AMENAJARI
Galben

citron 2

I~"~,,"
.;"t
I ,-1
t

PA~UNI

VII

FANETE
J

Verde inchis

18
Albastru
deschls

13

Albastru

deschl.13
Negru24

CAI DE .COMUNICATIE
,

Ro,u 8
Portocaliu 5
Galben 3

Arbastru

inchis

15

Albastru
deschis

15

.:I

AERIANA (dupa caz )

1 I pag.

ZONE DE PROTECTIE
,

~2>

ZONA ZONA DE PROTECTIE

<=>

ZONA DE PROTECTIE SANITARA

FATA DE OBIECTIVELE

",

CU VALOARE

DE

PATRIMONIU

TRATARE,

.INMAGAZINARI,
' -

PLATFORME

(SURSELE

DE APA, STATIILE

STATU
, DE EPURARE APE

DE DEPOZITARE

"

DE

DESEURI)
,

ZONA DE PROTECTIE FATA DE CONSTRUCTII


(CENTRALE

'
UZATE,

SI
, STATU
, ELECTRICE,

51 CULOARE

TEHNICE

'"

L1NII DE INALTA TENSIUNE,

RETELE
DE GAZE I TELECOMUNICATII),
,

Albaslru

15

" LEA 400

"

-.,.",.~-

LUCRARI TEHNICO - EDILIT ARE

L1NIE ELECTRICA

AERIANA

L1NIE ELECTRICA

AERIANA

L1NIE ELECTRICA

AERIANA

LEA 220

~~
~~

Ro~u 7

--!&.A

Galben
fluorescent

----..-..

1..!.fL

"'",*A'

Galben

PortocaJiu 5
Galben

~-G--

RETEA
, MAJORA

DE GAZE REPARTITIE
,

--G .
-

RETEA
, MAJORA

DE GAZE DISTRIBUTIE
,

CD

STATIE DE REGLARE GAZE


I

BILANT, TERITORIAL
AL FOLOSINTEI
,

5UPRAFETELOR
I

CATEGORII

TERITORIU
ADMINISTRATIY

DIN TERITORIULUI

AGRICOL

ADMINISTRATIV

PROPUS

DE FOLOSINT , A
NEAGRICOL

AL UNITATII DE
J

BAZA
EXTRAYILAN
INTRAVILAN
TOTAL
% DIN TOTAL

" Paduri

Ape

Drumuri

CU'1i
constr.

Neprod.

TOTAL

2 / pag, 1
SITUATIA EXISTENT A

'

OlSFUNCTIONALITATI

LIMIT A INTRAVILANULUI

EXISTENT

Llr.lITA TERITORIULUI
8AIA

ADMINISTRATIV

llMITA

JUDETEAN
,

TERITORIULUI

LIMIT A TERITORIULUI

NATIONAL
,

AL UNITATII TERlrORIAlE

DE

(dupa

caz)

( dupa caz )

LlMITA ZONEI CENTRALE

Garben
Portocaliu

5
ZONA PENTRU LOCUINTE - REGIM MIC - MEOIU / MARE DE iNAL TIME

'

ZONA INSTITUTII
, PU8L1CE 51
, SERVICII
ZONA UN/TATI , INDUSTRIAlE
ZONA UNIT A TJ
, AGRICOLE

Verde

deschis

/ OEPOZITARE

17

, PLANTATE,
SPATII
i'-"'~'..,
1

~l
4

AGREMENT,

TERENURI AGRICOLE

SPORT

iN INTRAVIlAN

ZONA GOSPOoARIE

COMUNALA,

ZONA CONSTRUCTII,

AFERENTE

CIMITIRE

r0'~1'~'~.j
k"':"'"

..1

ZONA OBIECTIVE CU VALOARE

LUCRAAILOR

TEHNICO _ EOIL/TARE

DE PATRIMONIU

ZONA CU OESTINATIE
, SPECIALA
ZONA CAI DE COMUNICA TIE RUTIERA 51 AMENAJARI

'

AFERENTE

ZONA CAI DE COMUNICATIE


I
(dupa caz)

FEROVIARA

51
AMENAJARI
,

AFERENTE

ZONA cAI DE COMUNICATIE


'
caz)

NAVAlA

51 AMENAJARI

AFERENTE

ZONA cAI DE COMUNICATIE


( dupa caz )

AERIANA

51 AMENAJARI

AFERENTE

AIIJif!jlru

inchis

15

Albaslru
deschis

15

Albastru

deschis 13

TERENURIFORESTIERE
Albastru

deschis 13
Negru

24

TERENURI CE NEeESIT A MAsURI


iMPOTRIVA

RISCURILOR

TERENURI NEPRODUCTIVE

DE PROTECTIE / AMELIORARE

NATURALE

. ,
,

(INUNOATII,

ALUNECARI)

(dupa

3 I pag.1

NUMAR
CULOARE
EUROPENCIL

LIMITE

LIMIT A INTRAVILANULUI
L1MITA TERITORIULU/

PROPUS
AL UN/TATII
, TERITORIALE

ADMINISTRATIV

DE

BAZA
LIMIT A TERITORIULUI

JUDETEAN
,

( dupa caz )

LIMIT A TERITORIULUI

NATIONAL{
,

dupa caz )

LIMIT A ZONEI CENTRALE

Galben

Portocaliu 5

r-T~~IZONA
' ......
w_--J.

"j

PENTRU LOCUINTE
SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
",

Ro,u

Maro

22

ZONA UNIT ATIINOUSTRIALE


,

Verde

16

ZONA UNITATI, AGRICOLE

Verde

17

SPATII
, PLANTATE,

ZONA INSTITUTII PUBLlCE, SERVICII

Galben

AGREMENT,

ZONA GOSPOOARIE

Ocru tnchis

ZONA CONSTRUCTII

21
9

Roz

I DEPOZIT. ARE

SPORT

TEREN AGRICOL iN INTRAVILAN

20

Ocru

__

.........J

ZONA CU DESTINATIE
,

COMUNALA
AFERENTE

LUeRARILOR

EDILIT ARE

SPECIALA

Violet

10

ZONA cAI DE COMUNICATIE


,

RUTIERA SI
, AMENAJARI

Mov

11

ZONA CAI DE COMUNICATIE


,

FEROVIARA

ZONA cAI DE COMUNICATIE


,

NAVALA

ZONA cAI DE COMUNICATIE


,

AERIANA

Albastru
inchis

ZONIFICARE FUNCTIONALA
,

15

Albastru
deschis

15

Albastru
deschis

13

Verde inchis

18

;_.--,-_

:
i
I.

AFERENTE

SI
, AMENAJARI

SI
, AMENAJARI

AFERENTE

AFERENTE

_-

..

.. :

51
, AMENAJARI

AFERENTE

3/

pag. 2

ZONE DE PROTECTIE
, IINTERDICTIE,

ZONA DE PROTECTIE
, FATA
, DE OB/ECTIVELE

CU VALOARE

DE

PATRIMONIU
ZONE PROTEJATE

PE BAZA NORMELOR

SANITARE (SURSELE

APA, STATIILE
DE TRATARE, "iNMAGAZINARI,
,
UZATE. PLATFORME

DESEURI,
CIMITIRE)
,

DE DEPOZITARE

FATA
, DE CONSTRUCTII, SI
, CULOARE TEHNICE

ZONE PROTEJATE

51
, STATII
, ELECTRICE,

(CENTRALE

DE

STATII
, DE EPURARE

LlNII DE iNALTA TENSIUNE,

AETELE DE GAZE I TELECOMUN/CATII


INTERDICTIE
,

TEMPORARA

INTEADICTIE
,

DEFINITIVA

DE CONSTRUIRE
DE CONSTRUIRE

DRUMURI COMUNALE

STRAzl
-

STRAzl PROPUSE PENTRU LARGIRE SI


, MODERNIZARE

STRAzl PROP USE PE TRASEE NOI

o 0 0 0 0

TRASEE PIETONALE

PROPUSE

---

EXISTENT

Procenl

ZONE FUNCTIONALE

:?'

LOCUltlTE

Supratala

ARE

UN1TATiiNCfu-STRIALE

~I

....

_-_._--

-'-'-

UNIT A T1-AGRQ'=-ZOOTEHNICE
SERVICII

DE

PU8L1C

CAIOE 'COMUNICA

.'--'----

._.. ___

----_._-

din care:

I
I

! ----,

----

i
I

TRANSPORT,

i
i
I

Ii

---_.-

I
!

!i

RUlier

Fero-"iar

,i

Aerian
Naval

SPATil

._.-.. ,----

VERZCSPORT,

AGRCMENT,

-------. - .... "-_.- - .._---

TEHNICO

I
.---_

:::--------.

EOILIT ARE
..

GOSPODARIE

COMUtJAlA,

SPCCIALA
...

UBERE
--" .. - . -.- ..-

APE
PADURI
TI:RrNUf-l1

TOTAL

--

....

"

__

__

_--

._'-.-

- .------_.
..... ..
'

..-.-

ij[PRODUCTl'lt

INTRAVILAN

".---

-"

: -_.-..--_. _ .._ ... -

...

I
f

------ .._ .._."

---

--

.....

..,.-

..

CIMITIRE

TERENURI

---------- ... --------

.-

PROTECT IE

CONS rRUCTli

OCSfltJATlE

Inlravilan

._,

I
II

.. ~---~._-

TIE 51

______

1% din tolal

inlravilan

---_._.

....

INTERES

Procenl

Supra tala ( ha )

~,~din lolal

DEPOZITE

INSTlfUiii~1

( ha )

FUNCTIUNI

COMPLEMEtIT

PROPUS

-._"--_ ..-_ .....


_"

__
....

. --.-

__

.__

0.

.-..

--

--

--

..-- -_ ..

...

.-- .._ .. - .-.- .. --_ ....

-------

__ -

.. ---

... - ..

-"

!____ .. --,-

--

--

. -

_------_

- -_._-----.,. :

- - ----_ ... _ ...-

---

__

i
i

-."-"

-_ ..... -.- ..

.... _--- .

-------_ ..
..

.--

--

-.'_0 ._.

--'.-

".-.-.--

-- ,-_._---

APE