Sunteți pe pagina 1din 11

CESIUNEA DREPTURILOR PATRIMONIALE

Art. 39 pct. 1 al Legii 8/1996 : calitatea de cedent


al drepturilor patrimoniale autorul sau titularul
dreptului de autor.
Tipuri: cesiune exclusiv[/ neexcusiv[
Cesionarul poate fi cedent numai dac[ cesiunea a
fost una exclusiv[
Forma contractului: scris[ ad probationem/
excep\ie operele utilizate in presa ]i prezum\ia de
cesiune in cazul programelor pentru calculator

Con\inutul contractului de cesiune


1 Sub sanc\iunea rezilierii:
1.drepturile patrimoniale transmise ( dreptul de a
decide @n ce mod va fi exploatat[ opera, de a
autoriza exploatarea operei, ].a.)
2. modalit[\ile de utilizare
3.durata cesiunii;
4. @ntinderea cesiunii;
5. remunera\ia titularului dreptului de autor.

Situatii speciale
nul absolut contractul prin care sunt
transmise drepturile patrimoniale cu privire
la totalitatea operelor viitoare ale autorului,
nominalizate sau nu
autorul p[streaz[ pentru opera ap[rut[ @ntr-o
publica\ie periodic[ dreptul de a o utiliza cu
dou[ condi\ii: s[ nu existe o clauz[ contrar[ ]
i s[ nu fie prejudiciat[ publica\ia.

Actiunea in desfiintare
47 (1) sunt:
opera este neutilizat[ sau insuficient utilizat[;
interesele autorului sunt afectate considerabil;
motivele de insuficient[ utilizare sau neutilizare nu se
datoreaz[ culpei autorului, faptei unui ter\, unui caz
fortuit sau for\ei majore;
s[ fi trecut mai mult de 2 ani de la data cesion[rii
dreptului patrimonial asupra operei ]i dac[ aceasta e
cedat[ unei publica\ii cotidiene de 3 luni sau un an
@n cazul periodicelor.

Contractul de editare
contractul prin care titularul dreptului de
autor cedeaz[ editorului, @n schimbul unei
remunera\ii, dreptul de a reproduce ]i de a
distribui opera.
Rela\ia cu contractul de cesiune: gen specie
Categorii de opere:opere literare, muzicale, ]
tiin\ifice, cinematografice ]i audiovizuale.

Continut
durata cesiunii (sub sanc\iunea nulit[\ii relative);
natura exclusiv[ sau neexclusiv[ ]i @ntinderea
teritorial[ a cesiunii (sub sanc\iunea nulit[\ii
relative);
num[rul maxim ]i minim al exemplarelor;
remunera\ia autorului (sub sanc\iunea nulit[\ii
relative);
num[rul de exemplare rezervate autorului cu titlu
gratuit;

Continuare

termenul pentru apari\ia ]i difuzarea


exemplarelor fiec[rei edi\ii sau, dup[ caz,
ale fiec[rui tiraj;
termenul de predare a originalului operei de
c[tre autor
procedura de control al num[rului de
exemplare produse de c[tre editor.

Obligatiile titularului dreptului


de autor
- de predare la termen a exemplarului original
- de garantare a linistitei folosinte
art 39 alin4

Obligatiile editorului
- de a reproduce ]i distribui opera la termen Art 56.3
- de a remunera titularul dreptului de autor
- de a preda autorului num[rul de exemplare oferite cu
titlu gratuit
- obliga\ia de a permite autorului s[ aduc[ @mbun[t[\iri
sau modific[ri @n cazul edi\iei noi revine daca nu
cresc costurile
- obliga\ia de a restitui originalul operei, a operelor de
art[, ilustra\iile ]i orice alte documente primite pentru
publicare dac[ nu s-a convenit altfel

Drept de preferinta
Editorul are, pe o durata de de 3 ani, un
drept de preferin pentru reproducerea
operei aflata deja sub forma de volum, in
format electronic.
Dreptul se exercit in 30 de zile de la oferta
scris a autorului.

Incetarea contractului
La expirarea termenului prev n contract
sub sanciunea nulitii relative
Dupa epuizarea ultimei editii convenite.
56.2: tirajul sau edi\ia care are un num[r de
exemplare nev`ndute sub 5% din num[rul
total sau care a ajuns sub 100 de exemplare
este considerat epuizat