Sunteți pe pagina 1din 16

SERVICI UL PLANURI

PLA URI
SERVICIUL
world:: add 3
aii around the world
Mail order all
US $ for mail. Any checks accepted .,
for: . Modelism International SAL,
SRL, Bucureti.
re~tl.

Construii
ACEASTA
A CE AST LlSTA
LIST REPREZINTA
R E PREZINT PLANURILE $1
I DOCUMENTATIA
DOCUMENTA IA
D ISPONIBILA
I SP O NIBIL LA REDACTIA
RED A C I A MODELLSM INT. CP 33-126,
33-1 26, BUCURE$TI
RE TI
~
THIS
WINGS, ARTICLES
TH IS CATALOGUE REP
REPRESEN S-B BAWINGS,
ARTICLE S AND
A ND
DOCUMENTATION
LISM INT. CP 33-126,
OCU M ENTATION AVAILABLE A r.' Mp .PELISM
33-1 26,
BUCURE$TI.
B UCURETI, ROMANIA
j~
PENTRU A COMANDA UN PLAN ESTE NECESAR
S CITITI
CITII LITERA
Cvlo.~l'".n sA
SAU LlTEREL~)
L ITEREL~) DIN DR
DREPTULI ~,U llr:S CUTAI
ATI CORESPONOENTUL
J ENT UL LOR IN TABELUL DE ~AEURL ASTFEL, UN PLAN MARCA
T " R" COSTA
L./"\llII-:r.~/"\rlv/"\T "U
AT
COST 280 LEI. UN PLAN~ARCAT
"U +
+ I"
1" COSTA
COST 340 ++ 100
_EI. DECI 440 LEI. LA ACEAST Sj'flM SE ADAUGA
ADAUG TAXA PO$TALA
POTAL
DE
E 20 LEI, INDIFERENT DE VA wOARE/\ PLANULUI, EXPEDIEREA
EXPEDI EREA
FAciNDU-SE
FORM DE IIRECOMJ\NDAT.
c Ac iNDU-SE SUB FOAMA
V'-""V"I'"",DATA. SUPLIMENTAR,
~ODELI$TIt
FOTOGRAO D ELlTII POT COMANDA SET
SETU,RI D~ P ITE 6 SAU 12 FOTOGRAFit
FII ALE
A LE NAVEl
NAVEI SAU AVIONU
AVIONULUI pIR EFE~T,, CONTRA SUMELOR DE
. 50 $1
I RESPECTIV 250 LEI SETUL 10(12
l,( 18
CM) , PLATA SE VA F
FAC
-..0.."",-"
",0 CM).
RI
N MANDAT PO$TAL
" AIN
POTAL EXPED
E,XPEDIAT PE ~DRESA
ADRESA MODELISM IN ~
CP
CP 33-126, BUCURE$TI.
BUCURETI.

P RE U R I :
TABEL DE PRETURI:

A :

B:
B :

5
C : 10
D : 20

E:
F :

30
50
G : 60
H : 80

I
J
K
L

: 100
: 120
: 140
: 160

M :
N
N:
O :
0:
P :

180
200
220
240

Q
Q
R
S
T

:: 260
: 280
: 300
: 320

U
V
W
W
X

PRICES FOR PLANS AND


ANO DRAWINGS AAE
ARE MARKED IN FREN(
FRENI
FRANCS AND YOU MAY PAY IN ANY
A NY CURRENCY THE EQUIVALEI
EQUIVALE
BY A CHECK SEND TO:
TO : MODELISM
MODE LISM INT. CPo
CP. 33-126, BUCHARE!
B UCHARE ~
ROMANIA.
ROMANIA.
E
26
F
42
G : 48
H : 54

I : 60

M
N

J:
70
J

Q : 112
11 2
A
R 118
S 124
T 133

K : 76
L : 82

Nave-Ships
Canonlere-Gunboats
Canonlere-Gunboatl
ROMANIA -1862
Fulgerul
Fu lgerul -1868
Keokuk (SUA) -1864
Ghiculescu ex MI(J'nn/~"
Mignone /
$tefan
te fan cel Mare 1866
$tefan
tefan cel Mare 1
1896
School
Sch ool
Sailing
Salling ships
Ihlps
Mircea 1882
Mircea 1939

..

U : 1
V : 1
W : 1'
X : 11

L
f

f
f
F

MKI
109 G6

R 80
Spitfire MK I
Su 27
IAR 99
IAK 52
Messerschmidt 262
Nieuport 24
Farman 40
Nieuport 11
L 39 Albatros
Fairey Swordfish
Arado 2401440
Hansa ~randemburg C1

K
K

Ci$tigiHorul
Ctigtorul statiei
"taI iei de telecomanda
telecomand cu
cu 8 canale
canale ce
ce aa fost
fost oferita
oferit prrr
pr
tragere
tragere la
la sorti
sori de
de catre
ctre redactia
redacia noastrii
noastra este
este domnul
domnul Munteanu
Munteanu Mlree,
Mlrce
din
din Constanta.
Constana. Bd.
Bd . Aurel
Aurel Vlaicu 98,
98, bl.
bl , Av4.
Av4, ap.
ap . 21,
21, cod
cod 8700.
8700, La
La trage'e,
trage e
ce
itl
avut loc
loc pe
pe 9 ianuarie
ianuarie a.c.
a,c, au
au participat
participat 1479
1479 buletine.
buletine, feric
fericit
ce aa avut
ci:;;tigator
citigator avind
avind numarul
numarul 0165.
0165, Aita
Alt tragere
tragere in
n numiirul
numrul viitor.
viitor

incepind
n cepnd din
din acest an.
an, redactia
redaci a poate
poate sa
s asigure
asigure tuturor
tuturor cititorilor
cit itorilor ce
CE
doresc
doresc acest
acest lucru
lucru abonarea
abon area directf!.
direct , Expediind
Expediind prin
prin mandat
mandat po~tal
potal con
co ntravaloarea
numere (20
(20 xx 66 = 120
120 lei)
lei) yeti
vei primi
primi cu
cu regularitate
regularitate rere
t raval oarea celor
celor 66 numere
vistele.
recomandat, trebuie
trebuie sa
s plateasca
plteas c un
ur
vistele. Cei
Cei ce
ce doresc
do resc expedierea
expedierea recomandata,
plus
fiecare revista,
rev ist , deci
deci 180
180 lei/an.
lei/an . Cei
Cei ce
ce nu
nu au
aLI reu~
re u iti'
plu s de
de 10
10 lei
lei pentru
pen tru fiecare
sa
s obtina
o bin exemplarele
exe mplarele anului
anului 1990.
1990, Ie
le comunicam
co m unicm ca
c un
un numar
numr limitat
li mita'
de
col ecii este
este disponibil
disponibil la
la redactie,
red acie, contra
co ntra sumei
sumei de
de 80
80 lei,
lei , inclusiv
inc!usil
de colectii
cheltuielile
cheltuielile po~tale.
p ota le ,

numar .du!,l.u
in
in 1990.
1990, aoonatii
abonaii no~trii
notrii au
au bene!i~!at
beneficiat pra.ctic
practic de
de un.
un,numr
, du!,I,u gragrauitit (plus
(plus inca
inc 33. lei).
Iei), datorat
datorat sup'prtarll
sup..0rtrii de catre
ctre re.dactle
re.dacle a ma)o~anl0.r
maJo~anl0.r d~
d~
pret.
atit
la
hirtie
cit
~i
la
tipar.ln.
acest
~n.lucrunle
s~
repeta
.~I
.
tOII
r e , atit la hirtie
i la tipar. In. acest ~n .Iucrunle
repet a . I , . tOi .cel
. cel
care
au
reu~it
sa
se
aboneze
cu
cite
15
lei
flec~re
numar
vor
P!I",!!
revlsta
vor P!ltry! rev,l sta
care au reuit s se aboneze cu Cite 15 Iei flec~re
. aceste
aceste conditii.
condiii, redactia
redacia suportind
suporti.nd noua
noua matorare
matorare pentru
pentru dln~lI.
dlnlI . P~etul
P~eul .
actu
al al
al revistei.
revistei, acela de
de 20
20 lei
Iei reu~e~te
reuete sa
sa acopere
acopere pre\ul
preul ~e
<;le tlpar.
tipar,
actual
acela
acel a al
al hirtiei
hrtiei (45-55 lei/kg).
leill<g) , distributia
distribuia (pes~e
(peste 44 lei/exer:nplar)
lei/e.xe~pl ar) ~I
I Ch~l!u
ch~l!u
'eli
le redaction
ale.. Fiind
Inelile
re dacionale
Fiind optimi~ti
optjmiti n~
n~....place
place ~a
~ .~redem
.c;:redem ca
ca vo':."
von; reven!
~evenl 10eet.
cet, incet
incet la
la vechile
vechile preturi
p.~eurt in"condltille
In"condlllie ~nUl
~nui Vllto~
Vllto~ aflux
aflu x d~
d~ hlrtle.
hirtie. M~ltuMpluim
set dl!]
i m colectivelor
colectivelor sectiilor
secIIlor Fotoculegere
Fotoculegere ~I
I Of
Ofset
dll] .com~matul
.Com~lnat ul Po"~ra
Poli lilrahcc Bucure~ti
B u cureti pentru
pentru sprijinul
sprijinul ~i
i intelegerea
inelegerea acordata
acordata In
In cel
cel peste
peste 8 an!
ani de
de
co laborare.
laborare.

SUbscriptions
Subscriptions b~
by checks to: MOOSLisM
MODELISM INTERNAT10INTERNATIONAL,
NAL, CF
CP 33-126
33-126 BUCURE~T.,
BUCURETI, ROMAN~A
ROMANIA for 24
24 $Iyear
$/year (6
issu~s)
issu~s) in
in any
any conyertible
converti bie currency.
currency.

MODELISM INTERNATIONAL
I N TERNA IO NAL SRL BUCURE$TI
BUCURETI
CRISTIAN CRAclUNOIU
CRCIUNOIU
Ed itor asociat: EDITURA PRESA LIBERA
LIBER
ir:r g. STAN PEL TEACU - director.
directo r, ec
ee. ION
IO N CIUCESCU

Tiparul : Combinatul Poligrafic Bucure~ti


Bucureti
Ad
6
Adrresa
esa:: MODELIS.M
MODELI ~M IN
I N TERNATIONAL
TERNA IONAL ,, CP 33-12
33- 126
BUCURE$TI,
B U CURETI, ROMANIA
Telefon : 17
60 10/
1760
10/ 1230
1230

"..,, ... n ,...""'''

( ' l""\ l"'\l"\ r"II"'\ i ,..


o"'

Personal am
am ssustinut
intotdeaun
Personal
u s i nut intotdeau
n
istoricul marinei
marinei noast
noastre
este uu
istoricul
re este
care se
se pot
pot aduce
aduce cor
co
domeniu inin care
domeniu
indiferent
de PE
pE
t tributii
ri buij ooriginale,
rigi nal e, indifere
nt de
rioada trat
tratata.
Mai sint
sint atit
atit de
de mu
mullt
rioada
at . Mai
de
de fcu
facut
incit se
se poate
poate afirma
afirma cca
de
t incit
de
meniull ii
i~i atea
a~teapta
iubitorii pentru
pentru
meniu
pt iubitorii
oferi surprize.
surprize. Un
Un exemplu
exemplu i
leIe oferi
acest sens
sens v
va oferim
oferim in
in acest
acest num
numa
acest
Auzisem de
de mai
mai multe
multe ori
ori desp
despr
Auzisem
unor aeroglisoare
aeroglisoare pe
pe DL
Du
eexistenta
xistena unor
narea de
de Jos,
Jos, mai
mai ales
ales in
in perioad
perioad
nrea
Mai precis,
precis, Co
Comisia
EL
interbelica.
interbel
i c . Mai
misia EL
ropeana aa Du
Dunarii
ar fifi fol
folosit
pentr
ropean
n rii ar
osit pent
r
legaturii rapid
rapide
dou
legtur
e GGalati-Sulina
alai-S u l i na dou
aeroglisoare ce
ce parcurgeau
parcurgeau aceast
aceas
aeroglisoare
distanta
in circa
circa 44 ore
ore,, ind
indiferent
dist
an in
iferent dd
am reu
reu~it
gasim
decit
sens. Nu
Nu am
it ssa
gs
im decit
sens.
invitam
toti
cititorii
fotografie iI?i inv
i t m to
i cit
itorii cc
fotografie
co
detin date
date pe
pe aaceasta
teama
dein
c east team
ssa
cor
tribuie
la reconst
reconstituirea
acestor aE
ae
tribu
ie la
it uirea acestor
roglisoare.
rogl
isoare.
Documentele antebelice
antebelice ale
ale Ce
Cc
Documentele
mandamentului
Marinei Rega
Regal
mandame
ntu l ui Marinei
mentionau existe
existenta
in Flotila
Flotila SeviE
Sovi
menionau
n a in
de Dunre
Dunare aa unor
unor aeroglisoan
aeroglisoarE
titica
c de
Chiar
din
primele zile
zile de
de rrazboi
Ch
iar di
n primele
zboi, , CIC
putin
unul
dintre acestea
acestea aa fos
fostt cca~
pui
n un
ul dintre
a~
turat fiind
fiind exp
expus
in fa
fata
Casei Arm,
Arm
turat
us in
a Casei
ulteri
tei in
in luna
luna aug
august
1940 iI?i ulteric
tei
ust 1940
utilizat
cu insemne
insemne rromiinel?ti.
Ce
ut
ilizat cu
o m n et i. Cel
trei foto
fotografii
ce au
au fost
fost ut
utiliza
trei
grafii ce
ilizat
pentru reconstituire
reconstituire ne-au
ne-au permis
perm is
pentru
buna identificare
identificare aa tuturor
tuturor prile
partile
bun
com ponente
ale aero
aerog
comp
o nente ale
gliI isoru
so ru lIuu
el
Odata efectuat
efectuata reconstitu
reconstituirea,
Odat
irea , el~
mentele corpulu
corpuluii au
au fost
fost verificat
verifica
mentele
de ctre
catre navomodelistul
navomodelistul Au
Aurel
Vere
de
rel VerE
ce aa confirmat
confirmat corectitudi
corectitudinea
co a
ce
nea coa:
telor.
telor.
motor cu
cu explozie
explozie i~i
Utilizind
un motor
Ut
iliz ind un
statie
de telecomand
telecomanda se
se poate
poate re,
re
st
a i e de
liza un
un model
model pen
pentru
,clasa F2A
F2A,, m,
m
liza
t ru .clasa
chete rad
radioghidate.
Incepatorii pc
p
chete
ioghidate. Inceptorii
utiliza un
un motor
motor electric
electric iI?i o0 bater
bater
utiliza
(mai greu
greu de
de gsit
gasit deocamdat
deocamdata dec
dec
(mai
sau pot
pot construi
construi o0 mache
mache
motorul) sau
motorul)
statica.
stat
i c .
Apelam pe
pe aceast
aceasta cale
cale la
la ttoti
v
Apelm
o i ve
ce pot
pot furni,
furn i
teranii din
din marin
marina ce
teranii
date despre
despre aceste
aceste aerog
aeroglisoare
date
li soare ~i i
rug am ssa
ne scrie
scrie la
la rredact
rugm
ne
edac i ie.
e.
cca

de..nde
de Octavian
Octavlan Carabela
Carabela
desen

CRISTIAN CRCIUNOII
CRAclUNOI
CRISTIAN
NECULAII MOGHIO
MOGHIO
NECULA

AE OGLISOR

DE DUNAREo
DUNREa
1941

PRODUCfIE:
U.R.S.S
P R O DUCIE : U
.R.S.S. .
MOTOR:
M
11.
Scilindri In
rQcitit i cu
aer
MO TOR : 11. Scilindri
n stea
stea rci
cu aer

110
P.
1
10 C
CP.

. '
.
'

LUNGIME::
LUNGIME
LATIME:
L IME:

VlTEZA:
40 nodur
nodurii
VI
TEZA : circa
ci rc a 40
ARMAMENT:
1
mitraliera
AR MAME NT: 1 mit r a l i er
ECHIPAJ:
EC
HIPAJ : 2
originate
CULORI origin
ale ::
cOmuflaj :: gri-verde,
cocarde
camuflaJ
gri-verde, cOcarde

!?Ia

MOTOARElE
DE NAVOM
MOTOA
ElEDE
A

--'-

.-------

/
'\
\

\\

\\

\\

II

//
//

La constructia unui model navigant, la scara. TRI EI allme nteala mlXeru


la constructia
unui model
navigant.
scar.
TRltinua.
EI alimen
t ea z la
m,,"lu
CI
cu doua
axe lelici)
esteIa necesara
inlestrat
stablll2ata
valoarea
inzestrat
cu acestuia
dou axe
(elici) cu
estedoua
necesar
t la valoarea
echlparea
de regula
motoare !lnu,
lucrustabiliz
este aImportant
pentru
echlparea
acestuia
de regul cu dou motoare lucru
pentru
cvaslidentice
.
dateeste
de important
scade rea tens
lun"as
cvaslidentice.
scdereaa tecorecta
nsIunI! Sul
in asemenea situalie. majoritatea adopta ca date
~ i de
functionare
a
in
asemenea
situatie.
majoritatea
adopt
ca

i
functionarea
co
rect
solulie de guvernare pe aceea care pare cea C2 est e un , relervor" a alce s
solulie
de guvernare
pe aceea care pare cea C2 este
este consumata.
un . rezervor
al SOl
mal simpla.
~i anume:
menllnindu
mal F,ecare
simpl, man~a
i anume:
c onsumat
n \ lnindu-
Ipe verticala) comanda varia - este
mi~care
pina , la meepUlI.
rea s
man (pe vertical)
comand
- micare
Fiecareindependente
epuIZa
rea ;ur
toare
lin practd
fiind varia
similara
sowl ,pin
B' alla CIIc
ultUIUi
Inte
toare
independente
(in
practic
fiind
similar
sorul
.B
al
CirCUitulUI
100egl
cu conducerea vehiculelor pe doua ~enile) .
un monostabil care gene
cu conducerea
pe simpla.
dou enile)
monostabll
care fix genell
Solulia ca vehiculelor
realizare este
dar foarte un treapta
care este
a! la
Solutia ca in
realizare
este simpl,
dar foarte
treapl
estemsI, xat
la 3va
complicata
guvernarea
navei Isincronilarea
centratcare
la 1.5
putind
complicat
in guvernarea navei (sincronizarea centrat
la 1,5
ms putind
vaH
motoarelor)_
Reglajul
se reali
leaza plln
motoarelor).
Reglajul
se
realizeazA
plin
Problema se poate pune ~i allfel: Nu este
Acest semnal trea pta se
em
Problema
pune i altfel:
este in crescator
Acest semnal
treapt eSle
mai
simplusecapoate
prin manevrarea
unei Numan~e
al canalulUi
B. m
maidoua
simplu
ca prin
mane navei
in
cresctor
al diode
canalulUI
B. In"din
planuri
sa semanevrarea
comande unei
deplisarea
poarta cu
lormata
dou
planuri dorita?
s se comande
deplasarea
naveical poarla
diode format
in direclia
Este evident
ca in acest
daca cusemnalul
in cana luldmB
in manevrarea
directia dorit?
Este evident
c inseacest
caz dac
B
modelului
navigant
realileala
ms.semnalul
ie~i rea 2ina canalul
inverso rulUl
manevrarea
se Aceasta
realizeaz
2 adeinversoruiu
incomparabilmodelului
mai u~ornavigant
~i precis.
este ms,nalieuea
mergind
la 2 la Ii Am
incomparabil
mai
uor
i
precis
.
Aceasta
este
nalinversarea
mergind decanalului
la 2 la 1B msIun deliderat al oricarui pilot
un deziderat
canalulu i B
1- 8l
Materialulal i~ioricrui
propunepilot
in cele ce urmeala inversarea
Potenliometrele
semlleg
aterialul
ii
propune
in
cele
ce
urmeaz
M
Potentiometrele
semueglab
descrierea unui aslfel de dispOliliv electronic
controleaza mi~care
a can al
descrierea
unui numit
astfel mixer
de dispozitiv
micareaA canale
pe care I-am
electronic electronic
. Acest dis- controleaz
VRI amesteca
cu - IIB
pe pOlitiv
care l-am
numit
electronic.
VRlAamestec
A cu - de8 pe
montat
intremixer
receptor
~i celeAcest
doua disvariape
cu B. Semnalele
pozitiv
montat
intre
receptor
i
cele
dou
varia
A cu 8. aSemnalele
de pe I
toare electronice sau mecanice ale motoarelor. pe semnale
caror amplitudlne
electronice
sau mecanice
ale motoare
lor,
toare
semnale
amplitudme
I
decodifica
instantaneu
comenlile
din emilator
lia lor.a iarcror
lalimea
este con
d e codilic
instantaneu
comenzile
emittor
iar Itlmea
este coOl '
~i comanda
variatoarelor
ie~irea din
pe fiecare
mo- tia delor,intrare
_
i tor
co ma n d variatoarelor ieirea pe fiecare mode inlrare
. integrat IC2 es
Circuitul
tor Mixerul prime~te de la receptor doua funclii:
Circuitul doua
integrat
IC2le este
genera
semna
Iden
Mixerul
receptor
functii: A genera dou semnale Idenilt
IA
~i B) primete
~i scoatedela laie~irile
catredou
variatoare
de exemplu pe eel care
(A +B
i B)~i iA-a.
scoate la ieirile ctre variatoare A de semnalul
exemplu lapeintrarea
cel carelUI a,Ul
VR
+B i
A-B.este aslfel conceput intit sa nu de- semnalul
Mixerul
incarca lUIcuVR2
a rap
torul C7la seintrarea
Mixerul
este
astfel
conceput
inCt
s
nu
de
torul
Cl
se
i
ncarc
cu
o
rao
pa~easca curse Ie maxime ale servourilor sau
tajul din cursorul potenIIOld
peasc
curseleICursele
maximelimita).
ale servourilor
variatoarelor.
Aslfel se sau
poate tajul
VR2dinpe cursorul
a durata potenl'o",.
determlna ,!
va riatoarelor
(Curselemaxima
Iimit) _la Astfel
se poate
pe oAceasta
durat se
de t epe
r mtrece
inat d
merge pe lUralia
un motor
in limp VR2sului.
merge
pe
turatia
maxim
la
un
motor
in
timp
se petrecanal
ce dede
ce celalait sta . Punctul neutru poate fi ajustat sului_
data Aceasta
pentru liecare
ce separat
cell alt lastfiecare
. Punctul
neutru
poate
fi
ajustat
dat
pentru
fiecare
cana
l
variator. ceea ce permite co- semnale de intrare. C7dei~1
separat
fiecarediferenle
varia tor, dintre
ceea cemotoare
permitela cointrare,
Cl reipre
i al
tura- semnale
"jareala micilor
ramas" deAcest
proces.
lJ
rijaIia
rea maxima.
micilor diferente dintre mOloare la tura- rmas"
Acest tensiunea
proces. redin
pr e ~n'
Similar
l,a m a x im _
Similar
tensiuneade dinintrare
ce CB1
cui
semnalelor
cui semnalelor
de Intrare
Cind semnalul
treapta A
IT
Cnd semnalulie~irea
treaptcelor
ITR;
Principiul de funcionare
declan~eala
celor dc
la nivelul Ieirea
maxim linceputul
Ooua inversoare sint folosite ca tampoane la declaneaz
la ~ire)
nivelul
maxim (inceputul
,
Do u mversoare
sintcanal
lolosite
tampoane
la
_ Capaeitalile
C7 ~ I CB
intrarea
pe fiecare
~i ca
semnale
Ipolitive)
I ce
intrarea
pe fi ecare canal
i semnale
(pozitive)pro- ire)
eate Capacittile
intr-un rit mCl prestabll.!
de a amplitudine
stabilizata
de regulatorul
cate
intr-un
ritm
presta
bi
lit
de priu
o amplitudine
stabilizat
de
regulatorul
proal mixerului; este vorba de un stabilizator
and C7 ~i C8 s-au desea
Cl i deca ie~ire
sau ~ides
c lc.
priu
mixerului; echipat
este vorba
de un stabilizator
semnalul
Slstem
de altensiune.
in principal
cu ZOI ~ i Cind
semnalul de ieire i slstemu
de tensiune, echipat in principal cu l01 i

'

//

------- . ~ .

Principiul de funclionare

/ /'

//

.~

\
/

RI
leI

II

lei

~~ 0 >-:-:;-~+-_--,
I!

AO---V 14

/)6

vAl

71'A~

<JV7.

.8 -~
7t>..~ IOo-t---.,
,8 -~-;IO;:-+----1

til
Dt

6"
o

FI6- 1
FI6-1

~,-

-~\Ul-
(t: _
J
----'

RI'-150K

RII-150
K
R3 -4 7K
R3RI7
-4- 7K
150K '
R17
R4--,5150K
- 47K
R4R6,547K
- 22K
R6PB
- 22K
9 10.13.'1. 16 ~ -' ~: r
P73''':1]</ ... f6~~_</r:,('

RI,2-120K

C1 - O,lfF

[5 - 1:X>(:
C5 - ':x;'-c- 2t.... ;
VRl 25

25
C2 - 220I'F V.R1
-IR3,1.
-t:;"
[ 3,4 - lnF
2

C34
[6 -'nF
C,
_,=_c

- 10 ,~r:

..... -::

--

- ?::"

- 3:

-.

- ~

=:ea;J:a
::::~;)dor

:--:::

:c-2nd~

_:~:~ : e

profundor
profundo r

_:=~~::~i8iZare

directie

--::.-::,stg .
=-:~=;:e profundor
~-:::. :onand~ profundor
-.:::: :omand~ directie
===--

:omand~

profundor
profundor

==:~- co~and~ profundor


===--a nd profundor
==:~. cc
:o~and~
directie

---=s~nd direcie
_-~:=-;: \e rtica1i ai fuze1aju1ui
--:2-: : .erticali ai fuzelajului
~.-=- ::-i~de re stabi1izator
"-~:- =~~~dere stabilizator
==::. :oama

-=: ~ _ ::oam
_::=~:er~ Parabe11 um 7,62 mm
_-~;::~r Parabell um 7,62 mm
::..:-=
unitie
-_:_E
e
- __--~ -,Jf1ii
...

-__- =_0...

::::~o

-~

llitr a1ier~

"1 tra lier

.: __ ~ cClamil
coama
_____
~_,;::- dreapta
::_=::ta
=:=-.: creap
superior
dreapta
~_=,_: suoe rior dreapta
=:_-:ere eleron
=~_-:~~e eleron
-:=.=:-s~
~= e::s
_--~=:on posterior aripa
_---e~:, pos terior arip
_~-~=ror anterior aripa
_:-~e::Clr anterior arip
:::: ne atac aripa
~:~: ~e atac arip
-:=.=rs~
-:-=.2:s
:_=0:: comanda e1eron
:_:: ~: comand eleron
==::J sinc ronizare comand~ e1eron
=::~ sinc ronizare comand eleron
-:=2"'a
- ::2-1)
":.Lira aripa
'=~ ~r5 arip
-:=,8rsa
-~ = il::s
::=:-3
::=~,'!j
=::ea cabina observator
=::8a
c abin observator
::2_rabatabi1 observator
::=_::abatabil observator
_-:ant
::-:a-t
:_::::-t mitra1iera
:_=:~t mitralier
-,,2.3 jonctiune planuri
-e=
jonc iune planuri
=~=- supe rior stg .
=:2supe rior stg.
i-::2'l~
-::2-1)
=:.L.!'~
e~ _ ~
~~=::::n stinga
=_=::r
stnga
_:--8:-on
fa1s - e1eron
_:--e:on
fals-eleron
:_:~:t comanda
e1eron
:_:~~.
comand
eleron
-:= e:sa
-:-~'IIars~
_:-:=:-on posterior arlpa
_:-~=:8n posterior arip
=:_= :omanda e1eron
:_~ :8~and eleron
::::
:8 atac aripa
=:~: ce atac arip
_:-:=:on anterior aripa
_:-~=::a, anterior arip
==::~ sinc ronizare comanda e1eron
e:~~ sinc ronizare comand eleron
:,;==:.or
de expansiune radiator
:=z=~.G:: de expansiune radiator
:=.:c=:or
- =e:_:a
=:~=:c:
jonctiune p1anuri-montanti
-=:_~~ jonc iune planuri-montani
==::::z
-e::::z
: :=. - oilot
~ :=_. ;J.!.lot
::=:2 de fixare hobane
fixare hobane

:=:::m posterio r
_'t:-~=:Ji:a-: poste rior
==: __

:D~anda

e1eron

:~,and eleron
-:= 8:53

-=:_~

_---=::::- anterior arioa

==~=:~ 2::ncere ~onta~~! ho~a~e

90.
909l.
.
9I.
92.
9293. .
93.
94.
94.
95.
95.
96 .
96.
97 .
979B. .
98.
99.
99.
100.
100.
10l.
10I.
102.
102.
103.
103.
104.
104.
105 .
105.
106.
106.
107.
107.
lOB.
108.
109.
109.
110.
110.
111.
lD.
112.

Tabiou de bord
Tabiou
bord
de racire
Conductdea 1ichid
Conduct lichid de rcire
Montant
Montant
Suport radiator
Suport
Conductradiator
a lichid de racire
Conduct lichid de rcire
Cana1izatie tub Pitot
Canalizaie tub Pitot
Traversa
Travers
Tub Pitot
Tub
Pitot
Montant
Montant
Hobane
Hobane
Agrafa fixare hobane
Agraf fixare hobane
Montant
Montant
Traversa
Travers
Plan inferior stg.
Plan
stg.
Ro1a inferior
comanda e1eron
Rol comand eleron
Lonjeron anterior aripa
Lonjeron
anterior
arip
Elice
.
Elice
Supape motor
Supape
motor
Tevi e~apament
TeCapotaj
vi eapament
motor
Capotaj
Bu10ane motor
prindere e1ice
prinde re elice
Buloane
P1ac~ orindere elice
Plac or:ndere elice
Motor t~ercedes 180 CP
112.
113. Motor
Pompa t'ercedes
de aps 180 CP
113
.
Pompa
114. Pompa dede apl)
ulei
114
.
Pompa
de
115 . Rezervor ~lei
ce u1ei
115
.
Rezer\o:
ce
~lei
~:6.
Cadru struc:ur~
fuzelaj
CaarL
5t:_::turil fuzelaj
~r:~Ga S~~8:t ~8tor
~~:-Ga 5_~C:-: ~Jtor
L 2:2~ 2::85 ~ezervor ulei
.. c ~=~c: ac=es ~ezervor Dlei
~

___ : : ;=-e:=::::=

:~:~

-~-;-:~

=-=::_-:t=: __ _

:=.-=- i. ____
:::;.

: : : .... : : ..

LlVIU MOROANU
MORO~ANU
LIVIU

RO AA ESTI
EST!
_ IOAA EELE
E RO
AU
ATACATI51 DOBORiT
U ATACAT
DOBORTr
AVIOANELE NOASTRE
NOASTRE
AVIOANELE
DE RECUNOATERE
RECUNOA~TERE
DE
HANSABRANDEMBURG"
HANSA- BRANDEMBURG"
n Ilmpul razbOlulu, pentru inlreglrea nationala.

; maulromam
rzboiuluI pentru intregirea natlOnal,
atono
s-au luptal cu ina Ita pricepere Ii
:'t ator
ram m sau luptat cu inaU pricepere I
3.:"'egaite cu una din eele mai mari ~I mai puleri:""e~ a i'e cu una din cele mal mari I mal puter

- o. fo,! e aerlene angajale in conflagratia mondiala


re
angalate. in
conllagratla
- 10'1e
a, atlaaeriene
auslro-ungara
Siudierea
alentamondial
Ii inler- ",w
a, ilat,a
austroungar Studierea atent i mter
ea nguroasa
a fondurilor 'arhivislice din tara
: !etatea
rI guroas a 10ndu"lor arh,vlStlCe dm tar
O,n slralnalate a facul posibila slab iii rea exacla
Ion
strintate a Icut posibil stabll"ea exact
'- so at'u
I' I,mp a aclivitatii aviatiei auslro-ungare
:fs~atlu
timp a actlvitt
aViatiei austroungare
lronlUl I romanesc
in aniil i primului
razboi mondial.
:, "ootul
romnescdininIre aniianiiprimuluI
rzboi mondial
'n
campania
1916-1917.
avialorii
" tampanla dintre anII 1916-1917,
av,atori,
':~ a m s-au confrunlal cu echipajele a 18 escadrife
' :~ m sau conlruntat cu echipalele a 18 escadrile
:..5lro -ungare incadrale cu pesle 200 piloti Ii ob'"'""alOn
roungare
incadrate
200Marea
pilotimajorilale
I ob
I' pesle
100 cu
de peste
avioane.
se-.atorl
I peste 100 de aVIOane. Marea majoritate
< ac eSlora
au fosl avioane de reCunoallere Ii bom~ ateSlora au fosl aVIOane de recunoatere i bom
:a re amenl ulor tip Hansa-8randemburg CI dOlal cu
ca,dament
uor tiP HansaBrandemburg CI dotat cu
-ctoare in
toate variantele.
.... c~a
toate 1916.
variantele
.ar e 15inaugusl
odalii cu inlrarea Irupelor ro.a ne15inaugust
1916. odat
cu intrareaa trupelor
-..i
Transilvania.
Auslro-Ungaria
retras derope
-'ne
in
Transilvania,
AustroUnga"a
a retras
de pe
":nlul rus Irei escadrile
de recunoallere
Ii bombar"C"lul
rus
trei
escad
rile
de
recunoatere I bombar
: a'1".nl ~or - Fledfliegerkompanie IFlik) 13.22 Ii
::rent
- Fledfliegerkompame
13.22 naviI
23 Peuor
aerodromul
din Caransebel. (Flik)
personalul
23,2"Pe alaerodromul
personalul
naVI'din
Escadrilei din
nr. Caransebe,
32 iii incepe
aclivilalea
;,0'
,
1
Escad"lei
nr
.
32
ii incepe activitatea dm
'Y -a ZI a razboiului _ Toale acesle escadrile erau
:' - , ZI a rzbOiulUi . Toate aceste escadrile erau
:;,:;~al e cu aparale Hansa-Brantlemburg CI. echipajele
~',;te cu aparate Hansa8ranijemburg CI. echipajele
:. -ncadrale cu pi loti Ii observalori maghiari. cu'
" :sUl
'rn: adrate
piloti i Transilvaniei.
observatori maghiari,
cu
on ai cugeografiei
au desfalural
al geografi"
Transllvam",
au desfura
:scIO"
acllYllale
inlensa . ASlfel.
oralele Turnu
Severin t Ii
: oact. :fa
\'1 late
mtens . Astfel. oraele Turnu Severin i
Neamt au fosl bombardale in zilele de 19 Ii
~ a:ra Neamt au fost bombardate in zilele de 19 i
30 auguS! Ii la 17 seplembrie 1916. Au fosl ucili
J;; augusl i la 17 septembrie 1916 . Au fost UCii
! in,\, lemei. copii Ii balrini nevinovati . Misiuni
I .:.?'nl( el'cunoa~tere
femel, copii
i b trim nevinovati Misium
in aceste
zone au fost executate ~i
:i recun oat e re in aceste zone au fost executate i
~ ech'p ajele din Flik nr. 30 cu bala in Maramurel.
"-E hloalele din Flik nr . 30 cu baza in Maram u re
..a ~ fi r} lI ul anului 1916 ca urmare a inlaririi capaci~ ' l!ul an ului 1916 ca urmare a intmii capaci
de lupla a armaleiromane esle adusa pe fron.i:..i;
lupt a armate i romne este adus pe fron
_ de
romanesc
Ii Escadrila nr. 44 F. Aflala sub co -anda
romnesc
i Escad"la nr 44 F. Aflat sub ca
capilanului
Korbuly Laszlo. personalul navi-,-.la
cpitanului Korbuly lszlo, personalul navl'
;~11 al unitatii inamice a efectuat recunoa~teri ae
;a"'11 al unitii ,"amice a efectuat recunoateri ae E'e decofind de pe aerodromul de la Vermelli.
- E"e
de pe deaerodromul
la Vermeti,de
a:c decofind
de pe lerenul
zbor de lade Szenlkalolna
'OJ de pe lerenul de zbor de la Szentkatolna de
--a
T9 Secuiesc. Avioanele Hansa Brandemburg CI
'.,.,
Tg Secuiesc . Avioanele Hansa 8randemburg CI
~e escadrilei au executat numeroase misiuni de re l ! escadrilei au executat numeroase misiuni de re=.,oajlere pe Valea Sirelului. Aceasla unilale de
"-'UliI!lere
Valeapenlru
SiretulUl
. Aceast
de
..-. a\le a pe
purtal
prima
dala in unitale
aeronaulica
.'<.'tie
a purtat unpentru
dat in aeronautica
SHo-ungara
simbolprima
separat:
un fulger desenal
<.s"
u ngar un simbol separat: un fulger desenat
'- spalele
poslului deservil de observalor.
- soatele
postului
deservit
de observator
Atllvllalea
inlensa
desfajurala
de aviatia ausACllvllal
de aViatia
"r.-ungaraeaa intens
primil dedesfurat
la inc~pul riposla
ferma aus
a os~ 'ung ar a primit de la inc~put tlposta f"m a os
-~ or ji avialorilor nOltri. In ziua de 7 noiembrie
LI'316
or I. un
aviatorilor
notri . In ziua de 7 norembrie
avian auslriac Brandemburg arunca doua
316
.un avion austriac Brandemburg arunc dou
::~ne asupra Comanelliului. Spre seara dnd exe '-oe
Spre sear
cind exenr _
:.:' aasupra
noua Comnetiului
misiune esle . doborit
de Compania
'." 2 oto nou
miSiune
doborit de Siral
Compania
mandanla
de este
sublocOlenenlul
care nr.
esle
1 L :om andant de sublocotenentul Strat care este
-, cl al de comandanlul Oiviziei a 7-a Ii chlar de
., -!i,
( al
r,a- de comandantul O,vizre, a 7a I chiar de
r!=l n'
. . de 25 noiembrie 1916. echi pa" dl m,neata , zilei
i de 25 norembrie
echipa
_c dlmlOeata
'ormal din Zile
comandanlul
Escadrilei1916,
nr. 23.
Kam'orm alAndor
din pilol
comandantul
EscadrileiBela
nr. -23 ,observa
Kam - f'ef
Ii Hammersberg
-.'e'
Andor pilot
Hammersberg
- observa

:' oleaca
inlr-o imisiune
penlru aBela
asigura
proleqia
ole ac intro mISiune pentru a aSigura protetl,a
~ av,on Hansa Branndemburg CI fOlograf care
_
aVion
Hansa
Branndemburg
CI
fotograf
care
<.,a mlSiunea sa folografieze liniile romanelli .
.,.a
mISi unea
s fotogralieze liniile romneti .
deasupra
Carpatilor. avioanele romanejli
"ogind
!
deasupra
Carpaillor,
::. gind
';naloars
Nieuporl
11 dinaVioanele
Grupul Iromneti
aerona ulic
;ntoare Nreuport 11 din Grupul I aeronautlC
3<:au ,-au alacal pe inlruji . Execulind un picaj pro:"'<u Iau atacat pe intruI Executind un picaj pro
.... ,\al. avionul fOlograf inamic fugedin fata rafale 'lat.
aVionul fotograf
inamIC
fuge .dlO
lata de
ralale
-, ,;natorilor
nOjlri. dar
echipajul
inamre
inso ,;'f"'nlorilor
echipalaios
lui inamIC
de insan-a mai notri,
scapal dar
de alacul
al Nieuporturilor.
, .- oa
mal
scpal de atacul tios al Nieuportu"lor
Ilmpul luplei. observalorul Hammersberg Bela a
- I 'Ilpu l lupt", observatorul Hammersberg Bela a
os; gray ranil in piciorul sting ji in Slomac. Reu':5'
rnit in pICiorul sting I in stomac. Reu
s 109rav
cu greu
sa scape din aceas,a lupla. pilolul ina! C cu greu s scape din aceasl lupt. pilotul Ina
-, alenzeaza cu mare greulale la bali!. deleriorind
t a.
ale"zeaz cu mare greutate la baz , dete"orind
aVfonul. La alerizare. observalorul a fosl gasil
i t a"onul La aterizare, observatorul a fosl gSit
-.;trl ca urmare a ranilor capalale in lupla_
I ca urmare a rmlor cptate in lupt
J caraclerislica a echipajelo; aviatlei austro-una echlpaleloi
;a'ecaraacteristic
losl alacarea
orale lor jiaviatiei
saleloraustro'unromanelli
.'.: s aIe lost
atacareaLaoraelor
satelor
romneti
de aparare.
sfirlilul ilunii
noiembrie
1916.
:;Ie aVian
de aprare
. La sfirltul lunii norembrie 1916,
Hansa Brandemburg CI a survolat orajul
a>lon
Hansa
Brandemburg
CI
a
survolat
oraul
-; JfU .arundnd bombe $i tragind cu mitralierel'
';-:..'U'n .aruncind
bombe echipajele
i trgind cu mitralierele" .
aceasta perioada
din Flik 13 $i 22
-:'raca
'n aceast
perIoad echipalele din Flik 13 i 22
localilatile:
Craiova. Turnu Severin $i Pialra
r.ut..,,\10callltlle:
Craiova, Turnu Severin I Piatra
60'=' '''.a, StifjllUI anului 1916. cu sprijinul Misiunii ae .a sfirllulfranceze.
anului Corpul
1916. cu
MISiunII

-:-301Ice
de sprijinul
avialie roman
esteae re:"al
ce franceze,
Corpul La
de 21
aVlatre
romn1917.
este unita
re _ ;2.n,zal
i' modernizat
ianuarie
'711
zai
I modernizat. la 21 Ianuarie 1917, uOlt
o de aviatie romane$ti dispuneau de 53 de
e,. :;ane
de avialie
de 5340 deIde
gala deromneti
lupta din dISpuneau
care 23 Farman
,. ,,"nOa$lere
:lane gata deji lupt
din care 23ulor).
Farman
(de
bombardament
18 40
Nieuport
, a de
alere I bombardament uor), 18 Nreuport
vinatoare 12 Breguet-Michelin 5 Ide bombar::.a-entl
de vin ta are 12 BreguetMlchelin 5 (de bombar.. -e 11
::.emandamenlele austro-ungare au concentrat in
.:c~ andamentele austro-ungare au concentrat in
.-a
i' prrmavara anului 1917 pulernice forte aero~a! primvara anului 1917 puternice lotle aero
-"_, te in Transilvania . Au fost adu$i de pe frontul
'L' ce in Transilvania Au fost aduI de pe frontul
:! an i ' rus piloti cu experienta care au format
a"a esc
I rus
plloll
cu. 33.
expe"ent
au 52format
adnle:
1. 31
36. 38.care
44 $i
dotate
, .'"""tie
escad"le:
33, 36, Hansa
38, 44 Brandemburg
I 52 dotate
alle le ,.$i 31
cu , avioane
CI
-,'.MOlOare
altele Ide cu 160
aVioane
C P. Hansa Brandemburg CI
~Io
areeputul
de 160
P
" inc
lunlf Clanuarre
19 17. aVfoanele a"s
.3 ;nceputul lunII lanua"e 1917, aVioanele aus
.- 'gare de feCUnOa$ tefe de ti p H. Brandemburg $i
de ex
recunoatere
tiPe H.mlSlUfli
Brandemburg
: -"iWe
..-: ef au
ecut a! mal de
mull
pentru I
stu-: ! ~ au executat mal multe miSiuni pentru stu,-ea nodor POIl\" ale armalel romane Astfel.
.a
'O
ilor
pont"
ale
armat"
romne
Astfel.
PC ;a t ""onulul H Bra ndemb urg nr 6323 formal
", i . a anulUI H Brandembu.g nr 6323 format
; o:Jl fsuboft\ er) Kaszala Karoly pilot I' locole:"'.O !~~"'[subollterl
Karoly
p,IOI I locateu Wlmos Kszla
observalor
a efeclUat
un bom_~ -a'e'u: aSUOfa
W. mos gam
observalor
a electuat
bom 0
dill Bucece
a EI au unangalal
:.-
,
""p'.
g" dm Bucecea EI au angalat o
"a
:.
""
f O rus in seClorul Fundul Moldovef
J "'.
, ",-f ~OfljSruS
in sectorul Fundul Moldo",
E:'
, a foS! doboOI j' a caZUI !n fla~- - i _ j
'I..S a 'OSI doborit ' a C lut jn t l! _
-!r-:: ::ri~as'
E d s~lIgindJse co~p e: 'n ::m:i .i'!', a"'l_
:rCiS' Cl S g-OO ... se eon: c et
~ . 9'
ts..:a: a
3D $a _'a
,
,.'
.. ,,_
....
::. ... '"' ts.:JlC'
I __ ",.-"tit.
- 3U "'-
.. a........
~

_~

;'Jl1"'e"

ozse-"i ~

.~ .. ... aSl 0

_l'f

"'!

.is ope rat


..ara anu III 911 ca wmi:'e a mtens' rU'
'al
lor mlhtare, umlalea a fast mutala la Tg oOr
SecUiesc
IOf mII ta e ~nl ta re a a fost ""'ura ~ d g SecUiesc
Persona lui navlgant era formal dill Bauef Pal. CsenPersonalul
naVIgant
era
fOI
mal
dm
Bau.'
Pal.
Csen
key Geza. Demeter lenard. Kresa ldo Ferenc. Keskeymarky
Geza.IKullmann)
Oemete r laszlo.
Lenard.VI/keletl
KresaldoImre.
Ferenc,
EberleKesJamarky
laszlo. jlVlzkeleli
Ja
nos. (Kullmann)
Kardhordo Gyula
Takacs Imre,
NandorEberle
Prestigiul
nas,
Kardhordo
Gyula
I Takcs Nandor Prestigiul
escadnlei 'a crescut in urma unel tuple duse cu un
escad"l"
a crescut
un" $1lupte
cu un
aVian rusesc
care ina urma
fost lovil
srlil duse
sa atenleze
aVion
fo rtatrusesc care a fost lovII I Silit s ate"zeze
fortatEscadnlele nr. 31 $i 33 i$i aveau baza lalla
Escad"lele
nr 31
i 33 ii aveau baza tot la
TIrgu
Secuiesc.
aVfalorif
Nagy JOlsa Gyorgy. SzeTIrgu
aVlatorli
Jozsa
Gyorgy,
ged ySecuresc,
Gyula. Strek
Ferenc.Nagy
Biinsch
Janos.
EzekielSzeAngedy
Gyula,
StlCk
Ferenc,
Bi!nsch
Jnos.
dras. Tahy Sandor ii Unger Janos
au Ezekiel
executatAnnudras,
Tahy
Sandor
I Unger Jnos au executat nu
meroase misiuni de recunoa~tere in limlle romameroase miSIUni de recunoatere in IIOlIle romnei lf. Ezekfel Andras a atacat 0 garnllura de Iren $i
neti Ezek,,1 Andras a aracat o galOitur de tren I
alte obieclive ,omane$tl A fost decoral penlru curaalte
romneti . A fost decorat pentru cura
jul ob"ctlve
sau in lupla
cu "Medalta de arginl pentru vfleluijie"
su in lupt cu .Medalla de argint pentru vite
Pe 19 august doboara un avion rusesc de recu1"noa$lere
Pe 19 iar
august
un aVionunrusesc
pe doboar
21 seplembrre
aviondederecu
vinanoatere lai pe 21 septembtle un aVion de vin
loare tot rusesc. De mentlonat faptul ca. in cursul
toare
tot rusesc
ment,onal
faptul n-a
c, in cursul
razboiului
nrei unDeechlpaj
romanesc
fast dobont
rzboiulUI OICI un ech,pal romnesc na fost doborit
de aviatorii austro-uflgari
de aVlatorli
austrou"galt
Flik nr. 36
i i-a inteput actlvltalea in Depresillnea
Fllk nr inca
36 I-a
in Oepresllmea
Ciucului
din inceput
prrmele aCllvllatea
zile ale riilbofului
avi nd. in
CiuculUI
tfin H.
p"mele
Zile ale CI.
rzbOiulUI aviod. in
dOlare inc
aparate
Brandemburg
Comand?ntul unidotare
aparate
H
Brandemburg
CI.
Comandantul
UOl'
tatii. capilanul Dreher Erno a ordonal numeroase
tt", cpitanul Oreher Erno a ordonat numeroase
misiuni de recunoallere in pOlitiile romane$ti. Nu
misiuni
de recunoatere
pozil,ile formal
romnet i . Nu
de putine
ori personalulin navigant
din Dosa
deAdorjan.
putine O"
navigant
din Oosa
Kochpersonalul
Leo. Hess
Richard.format
Bambula
Antal.
Adorjan,
Koch
Leo,
Hess
RIChard.
Bambula
Hovarek Istvan. Segner Reszo. Simonsics Antal.
Rudoll.
Hovarek
Istvan,
Segner
Reszi!,
SimonSlcs
Rudolt,
Brunner JOlse f Icomandantul unilatii). Szabo Istvan.
8runner
umtlli), Szbo Istvn.
GehringJozsef
Janos (comandantul
au venfl la baza
cu avioanele ciuruGehrlng
aVioanele Cluru
ile de Jnos
gloanteau,$ivemt
schiiela inbaz
urmacu confrunlarii
lor cu
lIeaviatia
de gloante
,I schile in urma confruntri i for cu
$i artileria AA_ romana.
aVlalia
i artlleria AA. romn
Si Filk nr. 38 i$i avea baza la Oc"a Slatina. peri Filk nr 38 iI avea baza la Ocna Sia lina. personalul
na viganl hind formal in marea lui majoritate
sonalul
navigant C
frind
format inunilatii
marea -lUI majoritate
din maghiari_
omandanlul
Pal Andor.
dinurmase
maghla"
. Comandantul
ttll PI Andor,
$coala
de zbor dillunlArad
Escadrrla
ave a in
urmase
coala de zbOl din Arad Escadnla avea in
dOlare aparale H. Brandemburg CI cu serifle 67 $i
dotare
aparate
H.
Brandemburg
CI
cu
serIIle
i
69 $i erau inzestrale cu moloare de 160 C.P.67Dafm69lerI $ierau
te cuCPomotoare
de inamica
160 CP maf
Oalm
Hieroinzestra
de 200
Unilalea
avea
leruni aerodrom
Hiero de de
200rezerva
CP Unitatea
.namic mal avea
$i la Vi$eul de Jos. echipaunjele
aerodrom
i la V,eul de Jos. echipa
fo rmatededinrezerv
SzenlkiralYI
Dezso pllOI $i Exl Alois
lele
fOlmate
din
SzentkiralYI
OezsiiPIIOI
pilot- I Prudek
Exl Alois
observator Ii Demeler Lenard
Karl
observator
lenard
pliatde - recunoa$leri
Prudek Karlpe
observatorI ,auOemeter
execulat
zborun
observator
,au
executar
zborurI
de
recunoateri pe
Valea Oiluzului. Teritoriul de actiune al Escadrilel
Valea
Teritoriul
de aCliune
al Escad"l"
nr. 38Oituzului
a fast zona
Cimpulungului
Moldovenesc
$f vanr lea38 nurilor
a fost Suceava.
zona Ompiiiunguiui
I va
Moldova $fMoldovenesc
MoldoVl!a Aceasta
leaunitate
ri uri lor era
Suceava.
Moldova Corpuluf
I Moldovila Aceast
subordonala
Alpm. Carpatic
unitate
era Korps)
subordonat CorpulUI Alpin CarpatIC
IKarpalen
Ii personalul navlganl purla a in(Karpaten
Korps) ce
I personalul na'!gant purta o in
signa speciala
reprezenla 0 coroana din frunze
sign speCial ce reprezenta o COloan dm frunze
de $tejar. !a mijloc se aflau coarne de cerb . ~i echidepaje
tejar. Ia mijloc se aflau coarne de cerb. i echl'
le escadrilelor nr. 44. 49 Ii 52 au execulat mlpaiele
ni 44,peste
49 imuntii
52 auCarpatii
executat
mi'
siuni escadltlelor
de recunoa$lere
bomoarSlum
pesteruse$li
muntii Carpalli bombar
di nd dein recunoatere
principal Imiile
dind in prtncipal hniile ruseti
Misiumle executate -de aVlatOnl austro-ungari in
MlSlumleromanelti
executateau de
austroungatl
pozitiile
foslaVlatorli
conlracarale
eu mulla inabpOZitiile
e ti au fost contracarate cu mult ab
negatferomn
de aviatorii
romani din Grupul 1 aeronautic
negaI"
aviatorll romni
Baciiu de
lescadnlele
Nl. F 2dm
$f Gruput
F6) cil 1~i aeronautic
de vinatorii
Bacu (escadnlele NI, F 2 I F6) cit I de vintoni
romani $f francezi din Escadrila N. 3 Igrupul 2 aeroromni
francezi dinnOitri
Escad"la
N. 3 (grupul
na utic).I Arli"lriilii
antiaerieni
au fost2 Iiaero
ei la
nautic).
au greulati
fosl I "in laacdatorie.Arll!!'''tli
focul lor notn
precis antlaeneni
a ereat man
datone.
focul
lor
preCIS
a
creat
matl
greutli in ac
tiunile lor aVlatorilor austro-ungar!. in Zlua de 27 fe tiumle
aVlato"lor
austrounga"
. inBrandemburg
Ziua de 27 februarielor 1911"
aeroplan
inamre
care
bruarie
r ununaeroplan
mic Brandemburg
evolua191
deasupra
POZltfilor IOa
noastre
din Valea care
Uzului
evolua
deasupra
pOZit"lor
noastre
dm
Valea
UzulUI
a fost doboril de a sectie de A.A. romana. Soldalul
a pilot
lost doborit
de o sectie
AA romn
SoldatulpriI' observatorul
of iterde ungur
au fost facuti
pilot
I observatorul ofller ungur au fosl fcul1 pn
zonien".
se arata in Comunicalul OfiCial al Marelui
zonrerl'
,
se
arta in COfllunlCatul OfICial al Marelui
Cartier General roman nr. 198 IVezi "Romama". an I
CartIEr
198 Avioanele
(Vezi .Romma",
an Ilip
nr 23General
din 1 romn
martie nr1917).
romane$ti
nr F. 23
1 martre 1917).
Avioanele romneti
tip
40 drn
de recunOa$lere
$f bombardament
u~or din esF.cadnlele
40 de recunoatere
uor drn es
F.2 $i F6 auI bombardament
bombardat cu 16
bombe de
cad"lele
F
2
i F6 au bombardat cu 16 bombe de
10 kg. fie care in Zlua de 4 marlie 1917 .magaziile
10cukgmunitii
frecarece inseZiua
de 4lamanie
1917 . magazille
gasesc
San-Mrelau$".
iar avioacunemumt"
se gsesc
SanMICIu" , Iar aViOa
le de ce
vinatoare
ce Iela insoteau'
au alungat mai
nele
vintoare ce le insoteau' au alungat mal
multede aVfoane
austro-ungare care au refuzat lupla"_
multe
aVioane
austroungare
refuzatinamic
luptadin
Tot in
aceasla
zi 14 martie)careun auechipaj
TorFlikin 36aceast
(4 manre)
echipat
inamiC Istvan
dm
formatzi din
Koch Leoun pilot
$i Szabo
Flikobservalor
36 format
Leb pilotcu Iavionul
Szabo H.Istvan
in din
tlmp Koch
cc executa
Branobservator in timp ce executa cu aVionul H. Sran
T

-i f}' a
q a

~r..a'oa'~ G n stad

a ,

~
a a~ lImp t A f;. 'omAra desat ns ~n motor
In ate
o
ace a, I mp I
es
chide foeul $1 apara!ul ausHa-ungar este gray awa-

esteun gra
a.a
nat la cileva /fIe dupa aceasta lupta.
alt echlpa!
tlat la erleva Zile du pa aceast lup ! . un alt echipaj

C tde locul

iPara ttJ auSl r i'1 -ungac

dill Fltk nr 36 format din Hovarek Istvan pilol j'


dIAGehring
Fhk nrJanos
36 lormal
din Hovarek
I
observalor
este alaISlvan
cat de pllol
avioane
Geh"ng
observator
este atacalechlpalul
de aVioane
N,euporlJanos
Atfindu-se
in apfop,ere.
BranNreuport
Atfinduse
in Dosa
apropIEre.
Bran
demburgului
pilolat de
Adorjanechipajul
$i Klntses
Laldemburguiui
pilotat
de Oosa
Adorjancamarazilor
I Krntses lz'
slo observator
a venil
in ajulorul
atacati.
siaLupla
observator
a
vemt
in
alutorul
camaraZi
lor
atacali
cu
vinatorii
no$tri
a
fost
dura.
pilotul
K
inlses
lupta cu vintori i notn a fost dur. pllolul K,ntses
LlllSlo a fosl grav ranit la un picior. Peste dleva
lzslo
a foslva grav
un in
pICior
cileva
saptamini
fi dinrmt
noularanit
luplaPeste
cu avioanele
sptmini va fi drn nou r ni t in luptil cu aVioanele
romane$tl. de data aceasta foarte grav. la fata. indt
romnelI , de data aceasta foarte grav, la fatil, incit
medicii au trebuil sa -i faca mai mult. operalii eslemediCII
tice au trebull s' 1 fac mal multe operatII este
tlce Istoricii maghiari de aviatia: Csilnadi Norbert.
Istotlcil maghlatl
de Winkler
aVlalia, Lazslo
Csanadl
Norbert,"A
Nagyvaradi
Sandor Ii
in luerarea
Nagyvaradl
Sndorlortenele"
I Wmkle r lazslo in lucrarea "A
Magyar repules
ilstoria aviatiei magh,are)
Magyar
repiiles
tortenete"
(Istona
aViatiei
maghiare)
publlCata la Budapesta in 1977 aratau la pagina 80
publicat la Budapesta in 1977 ar t au la pagina 80
- in primavara anului 1917. actiontle de pe frontul
- romanesc
in primvara
1917. actlumle
pe frontulde
s-au anulUI
inlensificat.
avioanele deromane$ti
romnesc
sau rntensiflcat.
aVioanele alacind
ro mneti de
lipul Nieuport
$i Morane ISaulnier)
lot mai
tipul
Nieuport
I Morane (Saulnrer) atacind tot mal
mult avioanele noastre de tip Brandemburg" Ca 0
mult
avioanele
noastre
de
tip
Brandemburg"
Ca oin
exemplificare a celor aralale de autorii maghiari.
exemplificare
a celor
de autorII
maghlatl,
in
ziua de 9 mai
191 7.artate
un echipaj
format
di n locoteZiua
de
9
mal
19
17,
un
echipaj
fOI
mat
drn
locote
nentul pilot Pelre loanin - sublt. de marina obse rnentul
PetreDarian
loanindi n- Escadrila
subit deF. marin
obser
vato r pliat
Oumilru
6 IGrupul
I aevator Dumitru Darian din Escadnla F 6 (Grupul I ae
ronautic) in limp ce executa .Ia ora 7 dimineata 0
ronautic)
in timpaeriana
ce execula
.ia ora de
7 dlmrneala
o
recunoailere
fiind atacal
un 8ranoemrecunoatere aerian fiind atacat de un Brandem
burg austriac inarmal cu doua mitraliere. (echipa jul
burg
austriac
inarmat
cu
dou mltralrere, (echipajul
romanesc) a angajal lupta cu el $i de~f avionul lor
romnesc)
angajat
luptapenlru
cu ellupla
I deI aVionul lor
IFarmanula 40)
nu era
ci de recunoa$(Farmanul
40) nucueraa milraliera.
pentru lupt
ci de s~-I
recunoa
lere $i larmal)
a reu$il
doboare
tere
I (armat) cu o mitralier. a reuit sil1 doboare
in liniile noastre la Cotofene$li" Pentru aceasta
in fapta
liniileeroica.
noastre
la
COlofeneti' Pentru aceast
echipajul romanesc a fost decorat prin
fapt erOIC, echipalul romnesc a Jost decorat prin
inaltul Deere! regal nr. 570 din 1~ iunie 1917 cu
naltul
nr 570
1~ In
lunre
1917 apricu
ordinulDecret
"Mihairegal
Vile azul"
clasadioIII-a.
perioada
ordinul
. Mihai din
Viteazul'
clasainleIIIa.a an,ului
In perioada

gilor balalii
vara fierb
1917.ap"
aviagllor
varaacoperil
f"rbrntedea glorie
anplui prin
1911
aVla
lorii bthi
romanidins;au
activitalea
tOtii
romni lor.
s:auIn acoperit
prin activitatea
ii vilejia
ziua de de
11 glorIe
lunie 1917.
sublocOleI vltella lof. In Ziua de 11 lume 1917. sublocotenenlul observalor Dumilru Badulescu din Escadrila F.
nentul
observator
Dumitru
Bdulescu drn Escad"la F
6 in tlmp ce executa a misiune de 'recunoa~te r e" s-a
in timp pri"
ce executa
de 'recunoatere"
sa
6 distins
atacareao misiune
unui avian
inamic BrandemdIStins
inamic Brandemburg peprincareatacarea
I-a lovitunui
$i silitaVion
sa aterizeze
la Soveja"
burg
.pe
care
Ia
lovit
i Silit s aterizeze la Soveja'
Prin inallul Deeret regal nr. 644 din 21 martle 1918
Prin
Inaltul observator
Decret regala nr
din 21cumartre
viteazul
fa st644
decorat
mdinul1918
"Coviteazul
decorat
cu ordinul
.Co
roana observator
Romaniei" acu fost
spade
in gradul
de cavaler
roanaPentru
Romniei"
spade ,comandafllul
in gradul de Armalef
cavaler I-a
inlanreacu fortelor,
Pentru intmeageneralul
fortelor, ,comandantul
Armat" l-a a
austfo-ungare.
Arz von Siraussemberg.
austroungare.
generaluiromanesc
Arz vanEscadrila
Straussemberg,
a
deplasal pe frontul
nr. 27 Codeplasat
pe sau.
frontulcapitanul
romnesc
Escadrlla
27 inCo-sumandantul
Florer
Romannr.avea
mandantul
su, cpitanul Florer Roman avea in su
bordine urmalorul
personal' navigant: Barkasz Emil.
bordine
personalFrintnavigant'
Emil.
Szepesiurmlorul
Szokol Pudolt.
Janos. Brkasz
Kremo Ambrus.
SzepeSi
Szokol
Pudolt.
Ftlnt Janos,
Kremo
Schmit Nandor Glidel Ferenc.
personal
cafe Ambrus.
a execuSchmit
Nandor Godel
personal
careanufui
a execu
lal numeroase
mrsiuniFerenc,
de lupta
in vara
1917
tat numeroase miSiuni de lupt in vara anului 1917
in zlUa de 28 iulie 1917. de pe aerodromul dm
n
Ziua
de
28
luhe
1917
.
oe
pe
aerodromul
Ocna Slatma al unitatii Flik. nr. 38 a decolal dm
echfOcna
unitIIi Flrk . nr 38 a decolat echl'
palulSlatina
formatal din
pilotul Exl Aliiis ~i Demeter Le paiul
format drn pentru
pilotul aExl misiune
Alo" lideDemeter
Le
nard-observalor
recunoallere
nardobservator
pentru oarmate!.
miSiune Echipajul
de recunoa
tere
ceruta de comandanlul
s-a imbracerut de comandantul armat" EchipalUI sa i mbr
cat in costume de lbor subtiri crezind ca se va inacatpoia
in costume
se vaa ina
peste a de
ora.zbor
Dar subl'"
drumulcrezind
pina lac baza
dural
pOia
o mini.
or Dar drumul pin la baz a durat
douapeste
sapia
Ajun~i deasupra localitatii Vetrer
dou sptmnr Aiuni deasuDra 10calillli Vetrel
Moldova;' artlleria A.A a deschis focul. 0 schlja a
Moldov".
artlleria
AA care
a deschIS
o schll
a
lovit avionul
in motor
imedialfocul.
a incepul
sa dea
lOVit
avionul
in motora care
Imediat
inceput mara
s dea
raleuri
EchlpalUI
alerrzat
fortala intr-un
c im~
rateu"
EchipalUI
a
atemat
fortat
intrun
mrcini
di sfrugind complet aparatul. Dupa multe penpe\ii
dlStrugind
completinamicr
aparatul
Dupa samulte
cei doi avialon
au reulil
alungape"pet,i
la bala
ceilor.dOILocolerienlul
aVlato" rnamlCI
reuit s alung la baza
majorau observator
Fiancisc Schlarlorbaun
locotenen!ul
majoraceasta
observator
Schlarmfn-a mai avul
jansa. Francisc
Plecal intr-o
baun
avut aceast
Pleca! intr-oavionul.
mi'
siunenademalrecunoa$tere
in ans
liniiie romaneili.
Slune
recunoatere in Irnlile romneti, aVionul.
un H.de Brandemburg
a fosl alacat de aVlalori Grupu-
unluiH1 Brandemburg
fost atacal
~
aeronaulic $i adobori!.
Pilotuldea aVlalo"
murit caGrupu
urmare
lUIa 1ramlor
aeronaullc
i doborit Pilotul a munt ca urmare
iar observalorul
a fost ranil grav la ambe le
a preioare
rmlor Iar observalorul a fost rnit grav la ambele
Echfpajul romanesc care I-a 'doborit. dind
p,c,oare
1. doborit,
dind
dovada Echlpalul
de mulla romnesc
omenie acarealerilat
linga avionul
dovad de mult omeme a atetllat Iing avionul
lIlamic ii I-a sal vat pe Francisc Schlarbaum dudnIOamlC
salvatla pespilal.
FrancISC
Schlarbaum
ducin
du-I deI Ia
urgenta
Operal
imediat i-au
fast
du-I
de urgent
la spital
Operatde Imediat
iau fost
salvale
picioarele
Impresional
gestul zburalorilor
salvate
picioarele
ImpreSionat
de
gestul
zburtorilor
roman;' ofiterul prizonier le-a iiimis 0 scrisoare. lata
romni.
ofilerul
ptlzonier lea
o scrisoare
continutul
ei Iscrisoarea
se !tlmis
pastreaza
la autor):Ia t
"Vicontmutul ei (scrisoarea se pstreaz la auto r): ,VI'

a:E-': -i:
ome:1:

a!:es'

2-

"-

s!-aj a ~

;ct :e:: sa-

:a-,?
2 Cf

"T"

!u',:

a\!m 'alia ..... ea oofur.::c.a :er.'"!..


ad at a
ea PiO -: :f _
tatDS Sa'oilill asupra mea in !l1pla aerla"a ....
I os s .-r t asupra mea "n 'ut)1a ~e r an
elementul nostru sintem Ina7llC dar pe oa
elementU l nostr Sln!em na'TUC dar pe la .
dovedll a h cu adevarat oamenl ~I bun tar
dovedit a fi cu adevrat oamen, 00

respect
resoect ~

Fr Schlarbaun'
Fr Schlarbaun'
Activttatea avt atofllor romam s-a desfa ~
ActIvitatea 3\11atool01 romni s-a ::Ies'
acelal
i elan Ii spint de sacrrfrelU jl dupa in
aceiaI elan I Spllll de satrlllClU I duo '.
rea acti unilof de amploa re dfn vara anul", 19
reaziuaactiunilor
de amploare1911"
drn vara
19rOD
de 8 seplembrie
unulanulu<
dfn ae
Ziua
de 8care
seplembtle
r unul
drn ae'o Bac
inamice
evoluasera191deasupra
ora$ulu,
rnamlCe
carein evolua
deasupra
oral ulUi
ind atins
lupla ser
aeriana.
a alemal
fO,!alB.l<iO!
IOdluiatrns
in lupt
aerian , a atemat l0tlal ,
Solont
pe Valea
Tazlaului Aparatul a ars
tul$iSolonl
pe
Valea
Tazlulul Aparatul a ars
observalorul au fosl luati prizonte rr
i observatorul au lost luati pmon"tI
Echipajul austro-ungar din Flik nr 36 for-;
EchlpalUI
austroungar
nr L36
Simonsics
Rudolfdrn$i FltJt
Onciul
eo fo
- r on
pilotul
pilotul
S,monSlcs
Rudolt Idusa
Onciul
LeD de- 24o. sa
tor. intr-o
lupla aariana
in ziua
tor,
intro
lupt aerian dus in ziua da 24 se
brie 19 17 a fost alacal de avioanele ro~a
brie 1917 a fost atacat de avioanele 'o-j
AvionulrnamlC,
Inamic.lovit
lovitdedemai
maimulte
multegloante
gloanle i "
AVionul
zat forta l; cei doi aviatori inamici au fosl ,."
zatzonieri
f0tlat; dec" trdOI
aviatori
inamiCi
a
upele
romane.
Nu auaCfos.
efa$f ~a
zometl
trupeleformal
romne
Nu acerai
a :!
aoIul-O de
echipajul
din Drehner
Erna (CO-e
3'lulO
echipalul nr.
format
Ema Rezsa
Ice lui Escadrilei
36) drn
pilotOrehner
ii Segner
tulservalor.
Escad"l"Plecati
nr 36)
pilot dei 15
Segoer
Rezse inlf
in ziua
oclombrre
servator
Plecati
in
zIUa
de
15
octombrie
siune de recunoa$tere au fost dobon\f in"nIUDU
Slune
de
recunoatere au fost doborill in "O~
riana cu avioanele de vinatoare roma n e~ tl
"an cu avioanele de vintoare r omoe t
Lupta impotriva avioanelor Hansa Brandenbu
Lupta
impotnva
avioanelor
Hansa Brandenbul
intr-o
noua elapa
la sfir$ilUI
anulUf 191
tra
tr intro nou etap la sfirltul anului 1911
acea data Transilvania era cuprinsa de 0 rnlen
acea
dat Transilvama era cuprins de o Intens
tivitale re volutionara. loti romanii luplau penH
tivltate
tOti ~
romnii
luptau
penl '" I
!izarearevolutionar,
maretul ui ideal
Unirea
cu patrra
!lZarea
-, di
Unirea
IT
Intrucilmretu
aVlalolulrii ideal
maghiarr
n Flik cu13 patria
cu aeroC
Intrucit
aVlatorii
maghlatl
din
Flik
13
cu
aerGCIr
la Lugoj au atacal saleIe romane$ti. ostajll
la dinlugoj
au
atacat
satele
romneti . osla 'I re
garda nationa la au ocupal aerodromul jl ao
dinlurat
garda
nalional au ocupat aerodromul I L
toale
avioanele inamice. printre ele se aJ
turat
inamlCe
. printre
ele se a'
un " toate
numaraVioanele
de aparate
Hansa
Brandemburg
un numr
aparate
C
In ziua de
de 13
martfeHansa
1919 Brandemburg
un avian H_ Bra
In
ziua
de
13
martre
1919
un
aVion
H Bra
burg C! din Grupul 7 aeronautic maghia
r a-i
burg
din Grupulformat
7 aeronautlc
maghiar
bardCI echipajul
di n Vidra
KafOlya"-p'
bord
echipajul
format din Vidra
Karol y p30C
<
Schneider
Elemer-observator
a raspindll
Schnerder
Elemer-observator
a
rspindlt 300C
manifeste anliromanel ti la Huedin. Artflerr a (l.
manifeste
ant"omnelI la Huedin. Artlle"a /J. A
ma."a la incadral punindu-I pe fuga .
m.n la incadrat punindu1 pe fug
In perioada razboiului de aparare penlru pas
In gritatii
perioadateritoriale
rzbOiulUI de aprare pentru pasit
inte
romane$ti realizala prrn
rntegnttil tetltorlale romneti realizal pr ;"
rele act al poporului roman la 1 Decembrre
rele
act
al
poporului
romn
la 1 cu
Oecemb
rre ala
'
aviatorii romani au contracarat
vite jle
aVlalon romni au contracarat cu vitejie ata-::
avioanelor comuniitilor maghiari care avea des
aVioanelor comunitilor maghiari care avea des!
pe fuselaje ste le rOlii. La 21 iulie 1919
peavioane
fuselaleBrandemburg
stele roII . dinla Escadrila
21 iulie RO$ie
1919 ma
aVioane
Brandemburg
Escadrila
Roie mag'
nr 5 au
bombarda! din
trecerea
trupelor
romane
orTisa
5 auArtileria
bombardat
trupelor
romne
,
A.A. trecerea
le-a incadral
destul
de brn
Tisa
Artileria
de bine
nindu-Ie
pe A.A
fu ga . lea
Trei incadrat
avioane destul
H. Brandembu
nindule
pe
fug. Trei avioane H Brandembur,
apartinind Escadrilei nr. 2 ro~ii maghiare au
apartinind
Escadrilei
. 2 roii
au al
trupele romane
ce or
afluiau
pestemaghiare
Tisa _ Avioane
trupele
romne de
ce Toth
aflulauJozsef
pestepilot
Tisa -. AVioanelt
fost pilolate
Stoja n
fost
plfotate
de TbthIstvan
J6zsefpilot
pilot
to r. Szoliisi
- -GeroStojan
Pat obl
observa
observator,
pilot - Janos
Gero PI
obs!
tor. MaierSzeliisi
Janos Istvan
pilot-Harsany
observal
tor,limpu
Ma"r
Janos
pilotHarsany
Janos
observatol
l misiunii. ele au fost atacate de avioane
timpul
misiunII,
ele Nieuport
au fos t atacate
manelti
de tipul
17 dar de
Ii avioanelE
de avioan
mneti de tipul Nieuport 17 dar i de avioa nl
cagtura de provenienta germana $i austro-un
cagtur de provenient german I austro-unf
In Ul ma infringeri i trupelor maghiare fOI
In urma
trupelorromana
maghiare
ro II
vara
anuluiinfringerll
1919. armata
a cap
tura
vara
armataprinlre
roman a captura'
mareanulUI
numa r1919.
de avioane
care $i Hansa
mare
numr de avioane printre care I Hansa E
demburg
cu \)1olOare NAG ~i Austro-Da imle
demburg
i AustroOal mle'
100-1 60cuCP\r0toare
Inlre aniiNAG
1922-1923.
Minister
100-160
P Intre
anii 1922-1923. M,nlSteru
riizboi roCman
oil aprobal construirea in atelierel
rzbOI ro mn -a aprobal construite a in atelierele
senalului aeronaulic de la Colroceni un num
senalului
de la Cotroceni un nu m '
120 de aeronautic
avioane Brandemburg.
120 de aVioane Brandembury
BIBUOGRAflE

VALERIU AVA)
AVI
VALERIU

BIBUOGRAFIE
- Monitorul Oastei 1916-1919
MOflllorul Oastei 1916- 1919
- RomBflIa 1917- 1918
. -Rom8fl1a
1917-1918
Csanadi Nortbert. Nagyvaradi Sandor. W
Csanadi
Nor/ber/.repilles
Nagyv/iradl
Sandor. W"
LalsM:
.. A Magyar
tiirtenete~ Mils18kJ
lalsJiJ.
..
A
Magyar
yvklado. Budapestrepules
1977 tiirtenete ~ MuS/akl
yvklado,
Budapesl Sandor.
1977 M S18bo Miklos. W
- Nagyvaradi
- Nagyvaradl
Sandor,
M Slabo
LaSlIb:
f ejeletek
a magyar
katonaiMlklos.
repiilesW"
to
lasllo:
FeJezelek
a
magyar kalonil/
repules
10rI
tebiH .. Milszaki Konyklado.
Budapest.
1986.
tebOl- ..HI
Muslakl
Kbnyklado.
Budapest,
1986
Magyar Nemleti Hadsereg 2259/ e
- HI Magyar Nemlell Hadsereg 2259/ eln
//19/.9.
1/191.9

1!- = '~3 ~

=: .. " ta;

:.c lr.c?Ja! ... 2::,,:.,e-::?'Iu


.a;.:.! . .::.a \1 4!
.i

ra'e a 'o-S!
~a'e
~s' a~am.o:at3
a~2m at

: :"d prrmul
vinatoare reactlv
prmuJ aVlOn
aVion de
de vntoare
reactiv care
care aa inin

, ", cOla
.ota. Me262 i,a
i a ciillgal
ct'gat locul
locul sau
su in
n isla
isto
~~ '-c
1d cel
cel mal
ma l avansal
avansat avian
avion din
din perioada
pertoada lui
lui
".
a
mural
i'
a
fosl
folosil
operalional.
Nu
a
;., murat ' tost totosit operational Nua avul
avut
-cact
-:att Imporlanl
,mportant din puncl
punct de vedere mililar.
militar, iiI
n"
W, "J
j daloola
datollt deficienlelor
deticientelor celulei cic, din caUla
cauza
-:'::arelor,
-~2relor. care nu erau inea
inc puse la punet
punct ~i
i aveau

": .31a
.3' scurta
scurt,. influenlele
influentele exprimenlale
expllmentale ii
i in
n ultiuiti
e 'stadII
sladli chlar
chiar din
din caUla
cauza lui
lUi Hiller.
Hitler, care
care inca
inc mai
mai
; "!1ea
f;3

in
in suceesul
succesul ofensivei

aeriene
aeriene a ordonat

.'<'Dlmarea
5'OImarea lui
lu, in
n superbombardier.
supe rbombardier, fapl
lapt caJe
care a
a3 intreruperea
:ntreruperea hniei
linie, de produclie
productie ii ' miciorarea
micora rea
;.o-<5"ofala
CI 'S'rota I a pertormanleloL
performantelor. Cu loale
toate ca
c aripile
alipi le
,~.
sgealtaa medie.
medie, aceasta , au dus la
la ao exce
z ,_ 'n sagea
-a manevrabililale
o; anevrabilitate j)) ao armonllare
armonIZare foarte
toarte buna
bun in
n
"""'01
"u; lar
,ar fantele
tantel. de la
ta bordul de alac
atac al aripllor.
allp,lor,

=_5

:..i"e_ ,e~e
au la
mici, , ~i
ere au un
.eeau
la viteze ,mici.
i of
ofereau
un control
contro~

.,'"'Il bun la vitele


viteze mici.
mICi. Singurele
Smgurele probleme
probteme mari
mall
centrate in
n jurul
jurul manetelor
manete lor de gale.
gaze, care daca
dac

t
' 3_

rL
use brusc puteau duce la .stingerea"
._ red
'eduse
. stingerea" ,motoa
.motoa

sau
sau duceau
duceau lata supraincallireJl
s u pra nc tzire.a motoarelor
metoarelor daca
dac
E'au
. "au folosile
tolosite cu precaulie.
precautie . A avul
avut un armament
- -dabll.
- dab,l. formal
lormat din palru
patru tunuri MKl0S
MK-l08 de 30
care
care sa
sa dovedit
dovedit aa fl1, devastator
devastator impotriva
mpotriva
;. ""nel
or de bombardament.
oanelor
bombardament, dar din caUla
cauza vitelei
vitezei
; ae
a e relaliv
relat,v mici
mICi ale
ale proiectilelor.
prorectitelor, nu au dal
dat reo
retate
'a:e bune
bune in
n timpul
timpul luptelor
lupteto r aeriene
aellene sau alal alacu
atacu
,aa sol. liind
preferat
tunul
MG-151120
care
avea
ti ind preterat
MG-151/20
:....i
~

stlea
sLtca mai
mai buna.
bun.

010
On cele 23
23 de
de exemplare
exemplare de preserie
preselle Me262
Me 262
A-O construite
constrUite in
n primele
prime le trei luni
luni ale anului
anulu, 1944.
':
' :: exemplare
~,emplare au fast
lost trimise
trimise lala ao unitate semiope
semi'ope'
-
-.;,onala
onat de testari.
te stri , Ekdo
Ekdo (Erprobingskommando)
IErprobingskommando l
262
rmala lala Lechfeld.
2&2. fotormat
lechfeld, in
n Aprilie
Aprilie 1944 sub
sub co
co
-anda
-anca Cpt.
Cpt Werner Thierfelder
Thierfe lder. Aparalele
Aparatele au incepul
nceput
'"
.,; apara
ap ar la
la sfirjitul
sfritu l lunii
tunii Mai.
Mai, lborurile
zborurile insepind
noepnd lala
- tocul
ocul lunii
luOl' lunie.
Iunie. cu
cu 12 aparate.
aparate Au
Au fast
tost intimpintmpi
~..
:e
numeroase
probleme.
incluzind
noul
;a'o numeroase probleme, incluZnd noul fenoroen
fenoroen
;;e compresibilitate
compresibilitate lala peste
peste M 0.S3.
0.83, care
care au
au avul
avut
:.2
'-' relullat
rezultat avarierea
avarierea grava
g rav aa doua
dou aparate
apara te ji' probaproba
- prabujirea
lui
Thierfelder
la
lB
lulie
.
Succesorul
prb ui rea tui Thierfelder ta 18 Iulie . Succesorul
sa.
sa a fast
fost Mr.
Mr. Walter
Walter Nowotny.
Nowotn y, un
un as
as cu 255
255 de
de
eta'"
_:011' aeriene.
aeriene. sub
sub care
care lestarile
testrile operalionale
operationale au
au
:J"
linuat. astlel
<""tlOuat,
astfet ca
ca lata 25
25 lulie.
Iulie, un
un pilot
pitot oarecum
oarecum ne
ne-
"certmental
.' e"mentat aa intereeptat
interceptat un
un "Mosquilo"
"MosqUlto" P.R.
P,R,
",-XVI
I .XVI din
din Esc
Esc,. 544.
544. aflal
aftat in
n misiune
mISiune de
de recunoaj'
recunoa
"'e
O, care
re fol
loto,
care nu
nu numai
numai ca
c aa ocolit
ocolit focuf
focul, dar
dar aa reu
reu
I'
sa
s cada
c ad in
n spatele
spatele avionului
avionului Me-262.
Me 262 incepind
Incepnd cu
cu
3C,asta
r.!asl dala.
dat. avioanele
avioanele .Mosquito'
MosQuito" de
de recunoajtere
rec unoatere
L fast
frecvent
intereeptale
de
aceste
avioane
mult
toSi frecvent IOterceptate de aceste avioan~ mult
-, rapide.
,ap,de, dai
dai de
de regula
regu l reuieall
reue a u sa
s scape.
scape. in
In AuAu
._51
1944. Ekdo
Ekdo 262
262 reclama
reclama 55 victorii
victorii aeriene.
aeriene,
it 1944.
'cate
de
diferili
piloli:
2
.Mosquito'.
1
.Spitfire".
3:e de diterili piloti: 2 "Mosqullo", 1 .Spil"re", 11
?-3S
~ 38 ji
i 11 B17
B17 singuralic
singuratic asupra
asupra caruia
cr ui a efectul
electul tu
tu"lor
lor MKl0S
MKl08 s-a
s-a dovedit
doved,t aa fili foarte
foarte eficace
et,cace. A
A
'.5:
--" lestala
t estat ao mare
mare varietate
valletate de
de armamenle.
armamente , incluinclu
;;"I(j
lu
nul
BK
5
de
50
mm_.
armamentul
format
din
.- "<1 tu nul BK 5 de 50 mm, armamentut lormat din
o~:r"
:2 re lunuri
tunuri MK-l0B
MKl08 raminind
rmnnd standard.
standard, iar
iar in
n verver
ss .nea
_ ea Me-262
Me -262 A2a
A2a de
de vinatoare-bombardament
vn t oare-bombardament
a."a
,<fa doar
doa r doua
dou tunuri
tunuri MK-l08.
MKl08 . Aceasta
Aceast versiune
versiune aa
epu t sa
s apara
ap ar in
n primele
primele lile
ZIle ale
ale lunii
lunii lulie
Iulie 1944.
1944,
'- epul
!C"Ippa
atete cu
cu doua
dou lansatoare
lansatoare sub
sub bot
bot pentru
pentru doua
dou
.",be
: be SC
SC 250
250 de
de 250
250 kg
kg,. sau
sau ao bomba
bomb SC
se 500
500 de
de

500 kg . in
venit operalionala
n August a de
devenit
operavonal prima uni
tate operalionala
bombardament echi
operalional de vinaloare
~ntoare-bombardamenr
pata
pat cu Me-262
Me 262 A-2a.
A-2a, Ekdo Schenk.
Schenk, delajament
detaament for
tor
mat din
din faimoasa
la,moasa KG 51.
51 Formata inilial
iOilial alaturi
alturi de
Ekdo 262 la Lechfeld.
lechleld, a fost
lost mutata
mutat in
n nordul
nordut Fran
Fran'
lei
ji in
te, i
n Belgia,
Belgia. unde au inceput
nceput unele miSiuni
misiuh, de
bombardamenl
de
la
mare
inallime.
pentru
evita,ea
bombardament de
nl1,me.
ev'tarea
pierd.rilar
pierderilor ji ' a intereeptarilor
mterceptrilor avialiei
avialie, de vinatoare
vintoare
aliala.
aliat , dar la 28 August.
August, Oberfeldwebel
Oberleldwebel Lauer
lauer a fosl
lost
'surprins
surp"ns de un P-47
P47 0O 781h
18th F.G.
F,G. din U.S.AAF.
USA.U. pilo'
pilotat de Mr
Mr Joseph Myers jii obligal
obligat sa
s alefllele
atellzele forlorlal
tat pe un timp
cmp in
n apropie'e
apropiere de Bruxeles. Niciodata
NiclOd al
pilolii
p,lotii aliati
atiat' nu au avul
avut senlimenlul
sentimentul invulnerabililaInvulnerab i lit
tii
Iii lui
tui Me-262 in
n ciwda
CI~,j a superiorilalii
supeliorit tii aceslUia
acestUia de vivilela.
teza, de aproximalil160
aproximah {.160 Km/ora
Km / or la loate
toate ina!limile
n!l.mlle
lata
vion de vinaloare
tat de cel mai ral'd il-1Vion
vn toare alial.
atiat. Ast
Astfel.
fel, pilotil
piloti, aliati
aliati au f}(ul
neut lot
tot ce le-a
lea stal
stat on
,n pullOta
putlnt
sa
s se apropie
ap ropie de el jii sa
s Iraga
trag ji.
i, numai Hawker
Tempest'
Tempesl" a lost
fost credilal
creditat cu 20 de viclorii
victori, confir
conlir
mate impotriva
mpotriva lui
tui Me-262.
Me -262 in
n general.
general, Me-262
Me -262 era
in
n siguranta
sigurant in
n lata
tata avioanelor
avioanetor de vinaloa!e
~ntoare aliate.
aliate,
singurul momenl
moment in
n care era vulnerabll
vulnerab,l era in
n apro
pierea ae
rocromului propriu. fiind
aerodromului
"rnd pierdule
pierdute cel putin
21 de aparale
aparate in
n apropierea
apropiere a aerodromurilor.
aerodro")urilor, in
n
cursul
zarilor. LI.
cursut decolarilor
decolr i lor sau aleri
a terizlllor,
lI. Urban L
l Drew.
Orew,
pilolind
un
P-51
0
din
361
F.G
.
a
reujil
sa
doboare
pilotnd
O
F.G. reu,t s
doua
dou dupa
dup decolarea lor din Achmer
Achm"r lata 71 Octombrie
1944.
1944, care faceau
Iceau parte din Kommando Nowolny.
Nowotny.
Din Noiembrie. aproximaliv
aproximativ 200 din cele 420 de
exemplare construile
au
losl
primile
de
unitatile
construite
lost primite
umttlle
operalionale.
operationale. jii cu loale
toate ca
c plerderile
p,erderile prin accidenle
accidente
jii cele
cele dalorale
datorate aviatiei
aviat,ei de viniiloare
vntoare aliala.
aliat, care
pindea
pindea orice
orice decolare.
decolare, ocalional
ocazional a demonstral
demonstrat ca
c
era un
un oponenl
oponent formidabil.
formidab,1. TOluji
Totui lupta
lupt a lui
tui impotriva
mpotriva
unui
unu, mare
mare numar
numr de
de aparate aliata
aliat" Iau
l-au pus
pus in
in deladezavanlaj,
vantaj, ji' dupa
dup moartea
moartea lui
lUi Nowotny.
Nowotny, lala 88 Noiembrie
Noiemblle
1944. Gen.
Gen , Adolf
Adolt Galland.
Galland, pe atunci
atunci Inspeclorul
Inspectorul
Aviatiei
de
Vinaloare.
a
ordonal
incelarea
misiunilor
Aviatie, de Vntoare. a ordonat ncetarea mlS,uOllor
operalionale
cere a lala un
operalionate ~ii Ire
trecerea
un antrenamenl
antrenament inlensiv.
intensiv.
in
n lanuarie
Ianuarie 1945.
1945 . laIa Clubul
Clubul luftwaffe
luftwafle din
din Berlin
Berlin aa
avul
loc 0o intilnire.
ntlnire intre
ntre un
un grup
grup de
de plloli.
piloli. printre
pllntre
avut loc
care
Col
Johannes
Steinholf.
as
ca'e
a
Ibural
care Col Johannes Ste,nhofl, as care zburat 993
993
nliSiunt
de
lupta.
Col
Gunther
Liitzow.
~I
Marejalul
mlS'um
lup ' , Col Giinthe, liillOW, ' Marealul
GUring.
GOllng
in
n Ilmpul
IImpul acestei
acestei intilniri.
intilniri, Col.
CoL lUllOW
lutzow sa
s-a facut
Icut purpurlalorul
ttorul de
de cuvinl
cuvint alal pilolilor
pitolilor de
de vinaloare
vntoare germani.
german"
care
care i-a
'a cerul
cerut Marejalului
Marealului Goring
Goring ca
ca loale
toa te aparalele
aparatele
Me-262
Me-262 sa
s fie
lie eliberale
eliberate din
din alte
alte roluri
roluri jii Irecute
trec ute in
n
unilati
unitl' de
de vinatoare
vi"toare penlru
pentru apararea
aprarea Germaniel.
Germame" penpen'
Iru
tru aa se
se conlraca!'a
contracara bombardamenlele
bombardamentet. masive
masive efectuefectu
ale
ate de
de aliati.
al,al', jii de
de aa se
se renunla
renunla lala planurile
plan ulite absurde
absurde
de
de continllale
contmua'e aa misiunilor
mISiunilor de
de bombardamenl
bombardament ji' Ire
tre'
cerea
tuturor
pllotilor.
incluSiv
al
celor
de
pe
cerea .uturor p,lolilor, inclusIV al cel or de pe bam
bom
bardiere.
bard,ere, pe
pe avioane
aVIOane de
de vinaloare.
vntoare . Discutiile
Orsculiile au
au con
con
linuat.
tinuat. liind
tiind fuarle
loa,te aprinse.
aprinse, inn final
fIOal Goring
Gorin'g declarind
dectarind
ca
c LullOW
lutzow va
va fi.
Ir impu~cal
mpucat pentru
pentru conspiralie
conspirat,e impompotnva
lui
.
Cind
Hiller
a
aflal
de
aceste
discUlii.
triva lui . Cnd Hitle r a atlat de aceste discutii, ia
'-a
ordonal
ordonat lui
lu, Goring
GOnng sa-i
s - , acorde
acorde 0o jansa
a ns lui
tui Galland.
Galland,
eliberal
eliberat din
din lunctiile
functiile lui.
lUi. sa
s demonslrele
demon.treze superiorita
superiorita
lea
tea lui
lui Me-262
Me 262 ca
ca avion
avion de
de vinaloare
vntoare._ Astfel
Astlel s-a
sa
nascul.
nsc ut, in
n ultimele
ult,mele lile
zi te ale
ale Reich-ului.
Reich-utui, alaluri
attun de
de aita
alt
unilale
unitate operationala
operational la
la acea
acea data.
dat, Jagdgeschwader
Jagdgeschwader
7.
7. cu
cu mai
mai mult
mult de
de 40
40 de
de aparale.
aparate. una
una din
din cele
cele mai
mai

"1'"

a oaza
ana de
ga
~2 o
Oaza a:er
aer t1""3
de ~n
~flga

M"ochen
ultima z,
II a lunII
lunll Manle
"'.re
en in ull,ma
Mart 'e 1945 Galland
dorea cs
devlna cit
operatlo ,
ca unllalea
unlla lea sa
s deVin
ct mal
mat curind operat'o
nala
~I
a
chemal
aproximallv
veleranl. cu
cu
nal '
chemat aproximativ 50 de veteran,.
mare experienla
expenent de lupta.
lupt , loti
tot, decorati
decorat' cu
cu cele mai
inalle
nalte distincti,. Ordinul de Cavaler
Cavaler al Crucii de Fier
F,er
-. devenind un lei
Iei de emblema
em b lem a uunitali;'
m t lii Opennd
Operind pina
pn
in
ultima
li
de
ralboi.
de
pe
unele
segmente
dreple
n ult,ma zi
r zbo i.
seg mente drepte
de pe AUlobahn-ul
Autobahn-ut de linga
lng Sallburg.
Salzburg, unilatea
unitatea a fosl
lost
credilata
aeriene. pe
cred,tat cu aproximaliv
aproximativ 50
50 de viclorii
VICtorii aeriene,
pe
primul lac
victoriii conlirloc amnduse
alfindu-se Heinl
Heinz Bdr cu 16 victon
conlll'
male
pe
Me-262
in
aceasta
unilale
a
fost
elaborala
mate
Me262 In aceast unitate lost ela bora t
tactica inlereeplarii
IOtercept r ii aviaonelor
av'aonelur de bombardament.
bomb arda me nt,
deoarece vilela
viteza era a~a
aa de mare
mare ca
c Irecea
trecea foarle
loarte
ujor
lector al avialiei
uor prin ecranul pro
protector
avialie i de escorta
e sc o rt ra
r
minind
un
timp
foarte
scurl
de
Iragere.
Pentru
mnnd
loarte scurt
tragere Pentru a de
de
pa~i
pi aceasta
aceast problema.
pro b l e m. pilolii
pllotii germani
ge rmani au delvollal
dezvoltat
urmaloarea
urmtoarea laClica:
tactic: un picaj
pical executat cu 0o vileza
vi tez de
de
aproximaliv
aproximativ 880 Km/ora
Km/o r prin vinatoarea
vnt o area de escorta.
esc o rt ,
tinlind
iv 2 Km.
tintind 0o pOlitie
pozitie de aproximat.
aproximativ
Km . in
n spatele
spatele
bombardierului
de exe
bombardierulUi ales ji
i cu 500
500 m. mai
mai jes.
jos, un
unde
exe
culau
ere a vitelei.
cutau un' cabraj brusc penlru
pentru scad
scaderea
vitezei, dupa
dup
care.
care, la sfirjitul
sfiritul acestei manevre
manevre se gasea
g se a irur-o
ntr'o po
litie
Zlt,e Ideala
,dea l penlru
pentru alac.
atac, gasindu-se
g si ndu ,e in
n inleriorul
interiorul
ecranului de protectie oferit
olerit de aviatia
aVlalia de vinaloare
vn l oare
de escorla.
escort , aproximaliv
aproximativ 1000 m.
m. in
n spatele
spatele ji
i la
acelaji
acela' nivel
n,vel cu linla
llnta aleasa
ale as cu un surplus de
de vilela
vitez
de aproximatlv
pat cu
aprox,mat, v 200 Km/ora.
Km /or. Oaca
D a c era
era _echi
.echipat
cele 25 rachele
rachete R4M de 55 mm
mm.. sub aripi.
alipi, se exeexe
cuta
cu l Iragerea
tragerea cu aceslea.
acestea. dupa
dup care se foloseau
lotoseau lutu
nurile.
nurile . La
la aproximativ 100 m.
m de bombardier.
bo mbardier,
Me-262
Me262 degaja pulernic
puternic in
n sus
sus pentru evilarea
evitarea sfanslri
maturilor
mtulitor proveni,te
provenl,te de lata bombardier ~ii pentru repelarea
tarea alacului.
atacului. In
tn ullimel~
ul ti mel~ luni
luni ale
ale ralboiulu;,
rz b o iulu i. au
au
lost
fost folosile
fo lOSite ji i penlru
pentru misiuni
mrsiuni de alac
atac la sol.
sot, folo
fol osind bombe.
bombe, rachele
rachete ji' armamentul
armamentul de
de bordo
bord. Initial.
Inilial.
pilolli
pilol.i aveau ordin
ordin sa
s execute aceste misiuni
misiuni de
bombardamenl
bombardament de
de lala inailimi
n lt, m i nu
nu mai mici
m.CI de
de 4000
m. penlru
pentru aa se reduce
red uce riscul de a Iili dobonle
doborite de
apararea
ap rarea antiaeriana.
antiaelian . dar acesta
ace s t limilare
timitare facea
fc e a
aproape imposibila
imposib,l localilarea
localizarea linlelor
lIOtelor mici ., Mai
Ma, tiro
trziu.
ziu, dupa
dup ce ordinul
ordinul aa fast
fost revocal.
re vocal, se executa
execut un
picaj
pICat de 30 grd.
grd . de
de lala aproximativ
aproximat,v 5000 m.
m. lansind
tansnd
bombele
bombe le la 1000
1000 m.
m. dupa
dup care se conlinua
continua milraliemitralie rea la sol Irebuind
trebuind sa
s se apropie
apropie pina
pn la aproximaliv
apro ximativ
400 m.
m, pentru
pentru aa avea
avea 0o acuralete
acuratete relonabila.
re zon ab, l Un
Un nunu
mar
mr mic
mic au
au fosl
lost folosile
lolos,te ca
ca avioane de vinaloare
vint oar e de
de
noapte.
noapte, ca Me-262
Me262 B-ia/U2
B-,a/U2 cu
cu radar
radar .Neptun"
. Neptun" V.
V 10'
10losile
10Slte operational
operalional in
n apararea
a pra r ea Berlinului
Berlinului de
de catre
c t re
Kommando Welter.
Welter, care
care aa devenil
devenit Sraffel
Sraflet 10/NJG
10/ NJ G
11 in
n aprilie
aprilie 1945.
1945, avind
avi nd numeroase
numeroase viclorii.
VICtorii, intre
ntre-
rupind
rupnd proverbiala
proverb,ala imunitate
imunitate aa lui
lui .Mosquilo"
. Mosquito" care
care
operau
operau noaplea.
noaptea, dar
dar nu
nu aa pulut
putul egala
egala recordul
record ul lui
lui
Felbwebel Becker
Ai .Mosquito
Becker care
care a avul
avut).i
.Mosquito" confir
confirmale
Ibunnd
un
Me-262
monoloc
lara
radaL
mate zburind un Me-262 monotoc fr rada r
in
ale de
n lola
total,I. au
au fosl
fost accept
acceptate
de luftwaffe
lultwafle 1433
1433 de
de
aparale.
aparate, aproximaliv
aprox,mativ 500
500 de
de exemplare
exemplare atingind
afIOgnd uniuni
tatile
ttile operalionale.
operalionale, doborind
dobornd in
n jur
jur de
de 150
150 de
de
avioane
avioane aliale
aliala dar
da r pierlind
pierZnd aproximaliv
aproxima tiv 100
100 in
n lupla
l upt
ji' 240
240 in
in accidente.
accidente.
Aproxlmaliv
Aprox,mativ 265000
265000 de
de membri
membri alal Luftawaffei
l ultawafl ei
au
au fosl
fost uciji
UCii sau
sau dali
dali disparuti
dispruti in
in actiune
act.une in
n limpul
timpul
ralbOlUlui.
rzbo , ului, alti
alli 213000
213000 liind
f,ind ranili
rmll. Rezultalele
Rezultate le au
au
losl
lost mario
mari, eiei luplind
luptind cu
cu devotiune
devolrune jii curaj
curaj chiar
chiar dnd
cnd
cursul
cursut ralboiului
rzbo,utui aa lual
luat 0o inlorsalura
ntorstur impotriva
mpotriva GerGermaniei.
Ie ca
maniei, cu
cu loa
toate
c au
au fosl
lost grejil
gre.t echipali
echipali ji i grej'it
g re ,t
angajati
angajati in
n lupta.
lupt . Ei
Ei au
au dislrus
distrus cam
cam 70000
70000 de
de
avioane
mice. pierzind
avioane ina
,namice,
pierznd 62500
62500 din
din ale
ale lor.
lor. recorre cordurile
dUlile lor
lor Individuale
IOdividuale surclasind
surctasnd pe
pe cele
cele ale
ate oricarei
oricarei
aile
alte lorte
forte aeriene.
aeriene, 1103
1103 piloti
pitot, avind
avnd mai
mai mult
mult de
de
100
100 de
de victorii.
vlCtoni, 13
13 mai
mai mull
mult de
de 200
200 de
de victorii
victorii iar
iar
doi
doi din
din ei.
e" Erich
Ench Harlmann
Hartmann jii Gerthard
Gerthard Sarkhorn
Barkhorn do
dobonnd
borind mai
ma, mult
mutt de
de 300
300 de
de avioane
avioane inamice
inamlCe liecare.
liecare .

::.ea
:a'1-! Za I a co'lda--.,:a
:'0 -..a
-3 '-.a"-e
r-.a"f. ;:an!
cz 3- -,.a" :.am
:'A~ :0
In..
ptat
,nI si
sint1 ce c.a
re cot
ttl... care
tar e- au
2 lu
tupt
a .. dar PU\
PlI\oIU
ca'!
00 rn
e
calltatea
seMclulUi lor
ca litate a servtclulUl
IOf

MESSERSCHMITT
MESSERSCHMITI ME262 .,

A lost concepul
conceput in
n luna Octombne
Octomblle 1938 cind (
partamenlul
pa rtamentul lehnic
teh nic al
al R.LM
Rl.M .-ulul
,ulu , a cerut_
cerul f"me
firme M
serschmitt
serschm't! A.G
A.G._ sa
s prOieclele
pro,ecteze 0o celula
c e l ul pentru
pen!l
avion
avion cu
cu react,e
reaclie care
care sa
s utlilleze
uIIllZeze none
non e moloar.
motoare
reaclie
reactie aflale
aliate in
n stadiu
sta di u prellmlnar
preliminar de
de construC\le
construct,e
firmele
firmete Junkers FlugzeugmotQren
Flugzeugmotqren Werke
Werke A G ,
8MW
.m.b .H.
lunte 19,
BMW MOlorenbau
Moto re nbau G
G,m.b
H. In
In luna
lu na . IUOle
19
proieclul
proiectul a prins viala
vi at sub
sub lorma unel
une' machele
numita
nll mit Proiect
Proiect P-l065.
Pl 06 5, care
care urma
urma sa
s folosea
tolosea
doua
dou motoare BMW TL
Tl de 600 Kg!.
Kgl. La
la 1 lulte
Iulie 19
Techniche.Aml
Techniche .Amt a modifical
mod ilicat proieclul.
proiectul. cerind
cernd 0o am
an
gura
g ur de
de 9.400
9,400 m.
m. jii 0o lungime de 9.300
9,300 m.
m _ pre
p"
n"ind
OIzind folosirea
Iota SIlea motoarelor
motoaretor BMW
BMW de 1200 Kgf
Kgt
mind
s aiba
.. b 0o vitela
vi t e z maxima
m axim de
de 900
900 Km
K m// ora
or
mnd sa
19 Oecembrie
Oece mbne 1939 machela
macheta la scara
scara 1/1
111 a Pro
Prc
tului
tului P-l065
Pl06 5 a .lost
.Iost lerminala
t e rmin a t iar la
la 1 Marlle
Marti e I!
1
au fast
lost ordonale
ordonate trei
trei protolipuri
prototipuri sub denum"ea
denumIJea
Me-262
Me.262. Construclia
Construclia lor a incepul
nceput in
n 1941 . dar
da ,
fosl
fo st unele
une le inlirzieri
nt rzieri din caUla
cauza moloarelor
motoarelor BI
B
P-3302.
redenumite BMW 109-003. care au
au_
P-3302 , redeHumite
incereate
n 1940.
1940, oferind
olerind doar
doar 260 Kg!.
Kgf fat
taiaa
ncercate in
cele
ce le 680 Kg!.
Kgt, preconilate.
precoOlzate, iar moloarele
motoarele Jumo I
nu erau
erau inca
nc puse
puse lala punct.
punct La
la2255 luhe
Iulie 1941
1941,. R
a ordonat
ordonat inca
nc cinci
Cln" prototipuri.
protollpun, care
c~ r e sa
s nu fie
t,e I
mai
mai devreme
de vreme de
de Mai J 942.
942, luna
luna in
,n care se
se pree
pre '
lau
zau sa
s lie livrale
hvrate motoarele
mOloarete BMW
BMW 003 V de
Kgf
K9\~
li nal au fast
fost complelate
completate 1433 de ex~mp
e x~m~
n final
568
xemplare In
568 exemplare
exe mplare in
n 1944 jii 865
86 5 -eexemplare
,n 1
pina
p n la
la 1 Mai.
Ma" din
din care _peste 100 au fast
lost oper
ope'
nale.
iar
497
exemplare
au
fast
dlStruse
de
borr
nale, iar
exemptare au lost distruse
bor
damente
dame nte ,

Me262
Ma-262 Aia.
Aja.

Oenumil
Denumit .Schwalbe".
"Schwalbe" , a intrat
intra t in
n serviciu lala EIE
262 la Lechfeld
lechleld in
n lulie
Iulie 1944.
1944, propulsal
propulsa l de moto
mole
Jumo
Juma 004 B-l.
Bl , apoi cu moloare
motoare 8-2
B-2 ji i B-3
B-3.. cu
starler
star te r Reidel
Reidel care
care avea
avea un
un relervor
rezervor de
de 17 I.1. de bt
lina
.m.. se
zin 84.
84, cind
cnd mOloarele
motoarele alingeau
atinge au 6000
6000 r.p
r.p.m
cea
ere au 900 Kgf
cea pe
pe pelrol
petrol J2.
J2 . Motoarele
Motoarele of
olereau
Kgl
8700
8100 '-p.m_
"p,m. avind
avind un
un compresor
compresor cu
cu 8 Ireple.
trepte , 6
mere
mere de
de ardere
ardere ji i ao turbina
turb in cu
cu ao singura
sin g ur Irea~
trea
Aveau
Aveau doua
d ou relervoare
rezervoa re principale
principate de
de 900 I.1. jl ' dl
d
relervoare
rezervoare suplimentare.
suplimentare, unul
un ul in
n fala
I at de 170
170 I
unul
unut in
n spate de
de 600
600 I.1. Erau
Erau echipale
echipate cu
cu un
un parl
pa.
blindat
blindat de
de 90
90 mm_.
mm., ao armura
a rm ur de
de 15
15 mm. in
n fat a,
in
n spate.
spate, echipamenl
echipame nt radio
radio FuG
FuG 16
16 ZY inlocuit
nlocuit a
cu
cu FuG
FuG 15.
15. echipament
echipament idenlilicare
identificare FuG
Fu G 25a
25 a.. c,
mat
or Revi
mator
Rev, '' 16
16 B.B, camera
camera foto
loto BSK-16
BSK-16,. ma
m,
HGBB.
HG-BB, instalalie
instalatie de
de oxigen
oxigen cu
cu bulelii
buteli, mici
mic i de
de ;
incareale
n c rca te la
la 150
150 atm
atm,. Au
Au fast
fost inarmale
narmate cu
cu 4 Iur
tu
MK-l
DB. cele
.. cele
MK l08,
cele de
de sus
sus cu
cu 100 '-p.g
r. p.g.,
cele de 10C
lOC
80
80 Lp.g.
.. p.g, Primele
Primete exemplare
exemplare au
au avul
avut eleroanele
eleroanele a
peri
Ie cu
perite
cu pinla.
pnza, apoi
apoi cu
cu invelij
nvel i melalic.
metalic, caracte"
caracte '
cile
cile de
de Ibor
zbor au
au fast
fost foarte
loa rte bune.
bune, volelii
voletii de
de lala bOI
bo
de
de atac iejeau
ie e a u la
la 450
450 Km/ora
Km/ ora in
n Ibor.
zbor. iar
,ar la
la al
a
lare
30 0 Km/ora.
Km! or. Un
Un exemplar
exemplar Aia.
A-ia, cu
cu Werk
Werk
zare lala 300
130083
130083 aa fost
lost inarmal
na rmat cu
cu un
un tun
tun Rheinmettl
Rhe lnmettl B
E
de
crui leava
te av iejea
ieea cu
cu 215
21 5 cm
cm in
n t
de 50
50 mm
mm._ aa carui
bOlului.
a mull
botului, dar
dar acesl
ace st lucru
lucru nu
nu afecla
alecta pre
prea
mult caral
cara
risticile
risticit. de
de mor.
zb or, hind
tiind realilate
realizate 25-27
25-21 10Vilun
lovltun
30
30 asupra
asupra unei
unei tinte
tinte de
de 32
32 m.
m. lungime
tungime de
de la
1.
tanle
de 1200
1200 jii 1500
1500 m.
m. Alte
Alte doua
dou exemplare
exempta-,
tante de
fost
lost echipate
echipate cu
cu acest
acest tun.
tun, dar
dar au
au fost
fost foloSile
loloslle 0
tru
tru testari
te st r i asupra
asupra linlelor
lintelor terestre.
terestre . Un
Un pro
proiect
,ect aa c
stat
n instalarea
instalarea unui
unui lun
tun MK-114
MK-114 de
de 55
55 mm
m",
stat in
care
care aa fosl
lost inlocuil
nlocuit de
de un
un tun
tun MK-214
MK-214 de
de ace
ac,
calibru
liind prevaluta
prevzut inslalarea
instalarea jii aa unu
unu,l tun
IJr
catibru fiind
volver
volver MG213.
MG 213, care
care se
se pare
pare ca
c aa echipat
echipat un
un eXi
e

_iii

.i

___

~ .II'_

! l i..... : i...

iii..

. =.~t

it ~ 'a- -.! te liii:


AAII!~:-i
a.e 53 l7' l_Cf 4~Sl,(;
,."-,,.,
~y 500
.u 53g Hexagen
::. ~ . ;vind
: 1,1 -.-1>cst-:ll
'0"1""00
: -y -!-~
""-"",
,~ t <inD
500 montate
KelJlljen
.indsub
: ' :"; ! cons
t:e'a~
Au fost
cite. 12
i ""
,f:'
C ~;:a"'efo~'
Au fost din
montate
12 f'subIan
ctansaloare
lemn. cite
putind
:l."e
ansalO-a/
e dinsec
le.mn,
putind un
fi lan

LI'I ce
oten.1
de 0.03
acoperind
spallU
se:' ,a~"' :
I de 0.03 sec
pe"ndm.unTraiectoria
spa ti u
_ --al C -le4 ~bombard,ere
de aco
la 550
_ -a
C ac:ee~,
4 bombcuardle
de laMKl08.
55 0 m.putind
Traiecto"a
-. l e'a
a re
IUnului
fi folo
t cuAeV!
a lun
08, testate
puti nd ficu fala
-. so'e--a:0.ceea~
'!lalowl
16ului
B. MKl
Au fast
34 de
,,' ~--e
;- ....elofOl
l/1 16 B. Au48fostde testa
te cu sub
34 aripi
de .
fllndRe plan,flCate
rachete
'=.~
IInd
plan,f,cale
48
de
rache
te
sub
aripi.
_ a I armament sofisticat a fast racheta X4 ,Auh
' ar:namenl
l a fost derac4.850
heta X4m. .ghidata
Ruh'
-'S:iI'
- de 60 KgsO!lsli
cu aca lungime
iT
e 60 Kg prin
cu odoua
lungifire.
me de
m. gh
_ ' "'pulsun
cu 4,850
detonator
cu i dat
impact
_ ! ~p.u
tsufl [purind
prin dou
cu detonator
acustlC.
Ii fire,
lansate
de la 300cumimpact
.. putind
''"a
aC::SOt
, (putind
te dearipa
la .300
m., puti
-spona
cite 4 lisublansa
fiecare
Testarile
aundfast
....HE:utate
=na citecu 4rachete
sub fieca
re arip
Testarile au
fost a
false.
Ait . armament
propus
'lZ:"~t
cu rache
fal se.Kg.Altcuarmament
propus 400
a
'::.n Re 100
as dete 110
capul cuprinlind
os:2 RIt100
BS
de
110
Kg
.
cu
capul
cuprinzi
nd
400
. ~ ,"cendiare. Unele testari au fast executate
- :..." douA
fi! Incendia
re
.
Unele
testari
au
lost
executate
rachete sub aripi pe piloni. 0 alta arma a
:c ':>1
d:lUSGrachele
sub aripi cupe 12
piloni.
O alt
arma verti
a
500 Jagdfaust
Al 73.
rachete
':sl:2 SG
cu 12
rache te verii in
e in500leviJagdlausi
individuale.
Au Rlfast73,experimentate
;z..
in
tevi
indiV
iduale
.
Au
lost
experimentate
in
l:<ti!mbne 1944Martie 1945 pentru trageri aeraer
1944 Martle
1945Baro
pentru
trageri Anaise
aer-aer ~i
;:'te:nb"e
'"- datonator
barometric
1. acustic
:.. ! delOna!Or
barometric
Bara 1,un acustic
Anaise
i
!CUIt Poliux,
fiind folosit
colimator
standard
I , ea,
: UI( 16
Pollux,
fi indtutodata
folosit inunlanuarie
colimato1945
r standard
B, fiind
un vilor
".,O?-16
B,
fiind
tut
odat

in
Ianua
rie
1945
un
V
IZor
Iru !raiectorie GPVl (Gegner Pfeil Visier). Se
:e-uu
traiectorie
GPV-l
Pfei! Ascania
Visier) Werke
Se
:-!C.onlla
manta rea
un or(Gegner
colimatoare
:'!tOOlZa
monta rea
unor colimaloare
1-42, unele
au avut
echipament Ascama
radio FuGWerke
15 cu
tz.l.2,
au avut echipament
15 cu de
.. stemunele
de mhurare
a distanlei radio
Egan FuG
B, sistem
H lem
de amasurare
-~ .,are
directiei apedistant"
harta a Egon
stalieiB,desistem
la sol deFuG
: '20
tare Ka.Bernadine'
directie i pe ~ihart
statiei
de la sol
FuG de
FuG a125
,Hermine'.
sistem
: ?'<lIme
K , Be rnadi
ne' FuBl
i FuG2125
rmi ne,informalii
siste m de de
oarba
care.Heolerea
,.,,,are
o arb FuBl
2 care
oferea
informatii
de
:aolA , receptor
avertilare
retea
FuG 29
~i era plani
:a-lA
avertizare
FuG 29 iSiemens
era plani. <.aU!receptor
'"troducerea
unu; retea
pilot automat
K22
oeaI
Introduc
erea
unui
pilot
automat
Sieme
ns
K-22
"'" K23 . Un exemplar cu Werke Nr. 130056 a fast
ia .: (23
Un exemplar
a fost
CSlt pentru
testari cucuWerke
radar Nr.FuG130056
220 ,Lichten
': S"
C1lt n' pentru
ri cu
FuG 220 .lichten
SN2 test
pentru
roluriradar
de .vinatoare
de noapte .
S', o' SN 2 pentru roluri de . Vntoare de noapte .
:~...! ::.

Me-262 A-2a.
Me-262 A-2a.

Vananta cunoscuta ~i sub denumirea de ,Stur


afl anla cunoscut
i sub cu
denumirea
de ,SturrwogeJ",
de bombardament
doua bombe
SC 250
- o'...
IGgel".
de bombardament
dou cu
bombe
se 250
a bomba
SC 500 sub cu
fuselaj,
armament
stan
'" :!~'d
o b o intenlionata
mb se 500 pentru
sub fuselaj,
cu armament
stan ~i
bombardament
in picaj
:3'1
Intenliona
t
pentru
bombardament
in
pica
j
i a
a loasa altitudine. printrun picaj de 30 grd. cu
,a ,loa
s de
altitudine.
picaj de
30 grd.
o
Ieza
lansare printr-un
de 850-900
km/ora
la acualtitu
. lez
de 850-900
la o cu
allitu
C Ole dede lansare
900-1000
m. Ooua km/or
exemplare,
Werk
900-1000
m. Dou
exemplare.
: ne de130170
~i 138188
au fast
echipatecu cuWerk
STA
i 1381 88 auunfost
echipate
cU inSTA
'T130170
et und Sturzflugleug.
sistem
de zbor
picaj
'T!el laundaltitudine
Sturzllugzeug.
sistemla deAechlin.
zbor in picaj
joasa, untestat
I la altitudine joas , testat la Rechlin.

M8,262 b-2a.
Me262
b-2a.
Varianta definitiva pentru m:siuni de vinAtoare de

Va"antacudefinitiv
de m.
vincu
toare
"Dapte
lungimeapentru
mAritA m:Sluni
cu 1,200
douAde reo
aCle
cu principale
lungimea de
m rit
dou re -au
leIoare
400 cu~i 1.200
260 I. m,
cu cu
relervorul
moare
de 400
i 260
1. cu rezervorul
x; 'ar principale
din falA marit
la 500
I, putind
transporta au
daUB
~ 'ar
dm f at suplimentare
m rit la 500de1. putind
Hervoare
300 I transporta
sub fuselajdou
~i un
'elervoare
de 300 Echipat
I sub fuselaj
i un
relervor suplimentare
de 900 I. remorcat.
cu radar
FuG
de 900 1. remorcat.
Echipat cu
rada r FuG
r!lervor
220 ,lichtenstein'
SN2. antenele
reduceau
vitela
[20
-2. antenele
reduceau
viteza
cu ,lichtenstei,,'
60 km/orA, darSN echipat
cu radar
FuG 240
,Ber
c 1060' reduce
km/or.
dar echipat
FuG Au
240fast
.Ber
a vitela
cu doarcu11radar
km/ora.
inar
.mate
reducea
doar 08
11 ~ikm/or.
Au fo st
ina,'sub
cu 4viteza
tunuricu MKl
24 rachete
R4M
ale
tunu ri MKl08
24 rachete
R4M
allpicu
. Un4 exemplar
a fast iechipat
cu radar
FuGsub
244
a',pl. Un exemplar a fos t echipat cu rada r FuG 244

,'2 !,sS

fn~i,;::a
:::: ::. :. :, :, ::.....::::. :...::. ::... :... :, :.. :. :::. ......
::: ::..::.....
:::::...:::..:::........
:::: :::::IO.saa
:~~8~Omm
gl/lle . . .........
'"
. . , . , . . . , . .. . .. .. . . 3.835 m

""" ~ "~ _ G

. ..

inSuprafala
lllme a

portanta ...... ...... . . .. . . . . . ........... , ... , . , .. . . 21.740 m1 ..


Suprafata
p orta n l comandat
, , , . ......
, , . .. .....
. . , . . . . , . ....
. ......
. . . . ....
. , . 21,740
m'. .45 -5 grd
Unghi stabililator
, ........
.......
+3 grd
Unghi
stab ,lizalor
comandat .,, ........
. . , . .. ", ...
. . . . ..., ....
. . , .
.. ," ..' ...
. ..
, . .....
. , , . ., :-.
+33,835
grd. 45'-5
grd
Ecartament
...........
m.
Ecartament , .. , .. .... ... .. , ..... . . . . .. ... ........ .. ... , . ~, 3.83 5 m.
. :: ::: ::: ::: :: :::: :: ::: ::: ::: ::: :: :::: :: :: :: ::: :: : ::
. : : principale
: : :: : : : : :....
: : : ...
: : : : ..
: : : :...
: : : .: ..
: : : .......
: : : : : : : : : ,: .: .: ..
: : .: ......
: : : : : : :, .. 840 x 300 mm.
Oimensiuni roli
Dimensiuni
principale
. . . .........
. , .. . .. .. , ....
.. . ....
. . , . ... . . ...
. . . , .. .. 8404,0-4,5
x 300 mm.
Presiune roti
pneuri
principale
..........
.. ........
atm.
Presiune
pneuri
principele
,.
,
.
.
.
..

...
..
.
_
.

....

.....
.
,
.
.

.
.
..
... . 4.04,5mm.
alm .
lungime amortilor oleo pneumatic ............................. .. ......
2450
amortizor
olBopneumatic
.
.
.
..
.

..
,
.

.....
.
...
..
.
..
.
.
,
..
..
.
.
2450
mm
.
lungime
Oimensiuni roata de bot . ........... ................ . .... ........... 660 x 160 mm.
Dimensiuni
de botde. ..
.. ...
... .. ...
, ....
.. .. ...............
.... ... . , , . .. . .....
. , ... .. ..
. , 6605 atm.
x 160 mm.
Presiune roata
pneu roata
bot.. ..
. ...
Presiune
ta de bot
... ," ............
. .. ... . . _. . .. .............
... . . , , ... . , . .
.
.. . 5,. alm
Greutatepneu
gal roa....
.. ....
, .. ...
3800 Kg.
Greutate
golgal....
.. ....
....... ......
.. .. ......
. ....
....
. ... ....
, . ...., ......
.... .. 3800
Kg Kg.
.
Greutate
echipat
.....
. .. .......
....
..
.. 4420
Greutate
goltotala
echipat
. . . . I...comb
. . . . ...
.. ,., ....
. . . ..........
.. .. . . . ..., ..
: . .... ......
. . 4420
Greutate
cu 1800
... .....
.. 6400Kg.Kg.
Greutate
to tal
cu cu
1800
1. comb
.... , . . . ... ..... .. . . . , . . , .. , ... , . 6400
Greutate
totala
2570
I. comb. . .....................................
7130Kg Kg.
Greutate
total
2570....
1. comb
. , . . . ",.........
. , ... .................
. ..... ", . .. .. ..
. .. ....
. . 7130
Kg
IncArearea
pecuoripa
,.,',, .......
294-332,00
Kg/m=.
ncrcarea
pe pe
aripa
, . . . ....
. .......
. . .. ...
. , ..
. ... . ....
. ..
, , ........
.. . , . . 294332.00Kg/Kgf.
Kg / m= .
incarcarea
Kgf . ._.. ....
...... .. ....
...........
, . ..
3,5-3,8
ncrcarea
pe
Kgf
.
.
....
..,
..
.
....
..
.
,
.
.
..

..

......
,
."
.
...
.
..
,
3,5-3.8
Kg
/Kgf.
Vi tela maxima la 0 m. la Gt. norm ........................... .. ...... . 827 Kml ora.
Viteza
O m.
Ia Gtm. norm
,. , ..... .. ........
. ...... ..
. . . ,., . ............
. .. . , .. . . 827853
Km/
or.
Vitelamaxim
maximala la
3000
... ......
..........
Km/ora.
Viteza
3000
.. .. . .. ." ........
' ... .... .. . .... ...........
. .... , . .. 853868
Km/
or
Vitelamaxim
maximala la
6000m m....,... .......
................
Km/ora.
Viteza
maxim
la
6000
m
,.
,
.
.
.
....
...
.
.
.
.
....
.
....
.
.
.
..
..
"
.
..
.
.
858
Km
/or
Vitelo maxima la 7000 m ................ , . ... , . ... . .. , ... . 860 Km/ora.
Viteza
maxim
la
7000
m
,
...
,

...
.
..
.
.
,
.
.......

...
"
.
..
.
.
.
..
.
.
,
,860
Km/or.
Vitela maxima la 8000 m , .. . .......... .. .... . .......... . .. , ....... 856 Km/ora
Viteza
8000
m ., . . ........................................
, .. . .... .. ' .... ........ .. . , .. .. . .... .. 856820
Kml
or.
Vitelomaxim
maximala la
10000",
Km/ora.
Viteza
la 10000
fii . , ." . , . ......
. . " .
, . , ...
. 820
KmKm/ora.
/ or.
Vitelomaxim
de aterilare
.............
... . .........
. ... ......
175
Viteza
de
aterizare
.
.
..
.
..
,

.
.
.
.....
..

.
.
,
.
.
.....
.
.
.
.

.
_

.
.
.
..
175
Km
/
Vitela ascensionala la 6000 m ................................. , .... 11,00 or.
m/sec.
Viteza
l la la
6000
m m, . ...
. ......, ...
. " .......
... .......
, ... . , ...
, . ..
,. ,, .
. , ......
. ... 11.00
sec
Vitelaascensiona
ascensionala
9000
5,50mi
m/sec.
Viteza
ona lla la6000
9000mm... .....................
... . . , ... ... , ....
. . . . ,. ..
....
. ... 5,50
mi sec.
Timpascensi
de urcare
, ... ...
......
6 min.
~i 48 sec .
Timp
de deurcare
la la
6000
OI m
..,, .........
, ..

, _ , , , 6
i 48
sec.sec.
Timp
urcare
9000
. .......................
.. min.
13 min.
~,6
Timp
de de
urcare
9000
m .m
, . ...
............
. . , . . , . . ...
. . .............
. .... ...............
. . . . ,. 13 26
min.
Timp
urcarela la
10000
mini. 6 sec .
Timp
de
urcare
la
10000
m
,
.
.
..
.
,
.....
,
..

.
,
...
,
.
......
.
....
..
..
,
26
min
.
Pial on practic .. . . , ........... .... ....... . , ........ ........... 11450 m.
Plafon
.. la. .0. .m... cu
. ..637
. . . I, ...
, .. ..........
. ... ... , . ...
. .. . ........
. , ... . .
.. .,.,
. . 11 480
450 Km.
m.
Aala practic
de actiune
....
. .....
Raza
de de
actiune
la O
cu 637
....I . ...
.. . ..... . ..
..
... , ......
.......... . . ...
, . . , .....
. ,. 480846Km.Km .
Aala
actiune
la m.
6000
m. cuI 637
Aaza
de
actiune
la
6000
m
cu
637
I
....
.
,
.
.
.
,
.
....

...
,
.
.
,
..
,.
,

.
,
.
.
846
Km
Raza de actiune la 9000 m. cu 647 I ................ . . . ....... 1040 Km. .
de actiune
la 9000
rn. cu m.
647cu 11 motor
.. . .. , .." . .
......
,., . ... ..
" ".........
.. .... 1040
Raza
.Autonomia
maxima
la 7620
........
2 h.Km.
~, 25 min .
.Autonomia
20 m.
1 motor....
. , ....
.. . .........
. .. ...... ..
, . . .....
. ... 2 h1020
i 25
lungimeamaxim
rulajuluila la76decal
arecunormala
..............
m. min.
lungimea
rulajului
decol
are normal
. . . ...
... . . . . , ...... , ".. ........
.. . , .. 1020
lungimea
rulajuluila la
decolare
cu 2 rachete
. . ................
600m.m.
lungimea
rulajului
la
decolare
cu
2
rachete
..
.
,

.........
.
..
,
.

..
..
..
..
600
m
lungimea rulaiului la aterizare ..... ........ . ..... " ...... .... .. . .. , .. 600 m.
lungimea rulaililui la aterizare .. . ............. . " .... . . . . . . . . . . . . _600 m.

:r:~~~r~e;r:pa
:i:~~~r~e;r~p

-;

"T"

.. . .. . . ...

U~~~ ~:
n~~

..
Anvergura .... , ..... . .................................... 13,230 m.
lungimea . . . ... , .. .. ......... .. . .... , ......... ' .. ... ....... 11,510 m.
inaltimea ............ .. .. . ........ .. . , ... .. ........ .. ... . ..... 4, 190 m.
Greutate gal ........ ......... .... ... ........... . . ........ 4870 Kg
Greutate totala ......... , .. , ................. , . ....... 7050 Kg.
Greutate
....... ................
. .. ' . , _, . . ..........
. ...... , . . , . . , . . 7057800
0 Kg.Kg.
Greutatetotal
totalA. maximA
, ....................
Greutate
total
maxim ....
. ..... ,. ..
. , .....
, . _... ............
, . . . . . . _,. ......
.. . . 7800
Cantitate
combustibil
.............
. ................
4400Kg I..
_
Cantitate
combustibil
.. ..m.. ..cu, fuG
. . ....
. ,., . . .........
, . .. , . ....
. . . . ....
. ... 4400
_
Vitela maxima
la 6000
220.. ..........
. .. .........
. . 8101. Km/ora.
Viteza
maxim
la
6000
m.
cu
FuG
220
...
_
.
.
,
.
..
......
..
.
..
,
.

.
.
.
810
Km/ora.
Vitela maxima la 6000 m. cu FuG 240 ................. , . .. , .... 860 Km/ora.
Vite,a
la 6000iniliala
m. cu FuG
.,., . . , ....... , . ... . . .
. . ..
, . . ....
. . 86021,65
K m/or
.
Vitelamaxim
ascensionalA
, .. 240
, .......................
ml sec
Viteza
ascensional
initialil , .. .. . . . .. . ... .. . .......... " . ..
. . ,,...- .....
. . . . 21 12400
,65 mi ser..
Pial on
practic .............................
m
Plafon
....
. , . . , ......
., _... ,. ........
.. . .. . , . ..
. . ........
, . .. .. . ......
. ........
.. .. . .
. 12400
m.
Aala practic
de actiune
normal~
......... ..
. 846 Km
Aaza de aCliune normal .. . , . . . . . . .. . . . . " ... . ... . .. . . . , . . . .... 846 Km.

~~~~~:ag~i ::::::::::.::::::::~ ::::~ :.:.::~ ::~ ::::~ ::.::::.::. j~JJ~~


. ..

Greutate totala normala ... ... ... . .. . ....... . ......... , .... 6800 Kg.
Greutate
.. . . ... . . . . . . ........... , . . , ......... 6800
~g .
Greutatetotal
totallinormal
maxima. . ............................................
~~~o/gl
A
Greutate
. . . . . .. .. .... ..
.. .
.. ....
.... _. .. .. , . ,........
. ..... 7500 gm
. or .
V,tela total
max,mamaXIm
.. , .........
. .............
maximmaxima
.. , .. ...
, .., ....
............
. ... ,.,
. .. .........
.. . ...............
. , 3253 hKmf20r
Viteza
Autonomia
. , . ..
, .... . ..
. ........
~,42 min.
Autonomia maxi m .... .. , .. ..... ,.,. _. . , ..... . .... . . ... . _. ... - . 3 h. I
mln.

c::era

:~

:'1:.;':

:;'!_':: :i ' ,2

- -,:? -.r.i

:.

G< :

: - . ,,

A 1:s! 'rloC' -: (..l Q0


obllc.- MKl08 to 90 'p 9 $.Uell mental
ce

actnJrt!'

de

Me-262 B,2.
Me262 8-2,

Varianta de vinatoare de noapte biloc l'


Varianta
de vin loare
de noapte
tr
radar centimetric
identic
cu cel blloc
de laI Ju
radar
centimetrlc
Ident IC MKl08,
cu cel cu
de radar
la Ju8
inarmatli
cu 4 tunuri
fuG
narmat
cu
4
tunu"
MK
l
08,
cu
radar
fuG
,Berlin' N!, FuG 350 ,Naxos' lC, echipam
.. Berlin'
N-l,125.
fuG FuG
35024.Naxo
s le.
ech'pame
dio FuG
~i FuG
lOla.
in fus
diarelervoare
fuG 125,deFuG
24 i FuGde IOla
combustibil
3070. inI infusei,
tot
rezervoare
de
combustibil
de
3070
I
in
total .d
transporta doua relervoare suplimentare
transporta
dou
rezervoare
supli
mentare
de
sub fuselaj ~i doua relervo~re care nate
submotoarelor
fuse la j Ipropuse
dou re
zervo ~r e Acarenate
d.
HeSOll
care of ere
motoarelor
HeS-O
A car. ofestanda
reau
kgf la 11propuse
000 r.p.m
.. cu11armament
kgfmentat
la 11000
r.
p.m
..
cu
armament
standa
de doua' tunuri oblice MKl08 ~ird
mentat
' tunuri oblice
MK-l08 i pa
chete deX4dou
, Auhrstahl"
sub aripi.
chete X4 .Ruhrstahl" sub ari pi.

Pilot. CICO$ G
CICO GE

Ptlol.

ERAU P1UMELE ME-262 PE CARE


ERAU
PlIlMELE
ME-262 PE CARE LE
TURAM
INTACTE...
TURAM
... MAl TiRZIU
IMAGINIINTACTE
PENTRU
IMAGINI PENTRU MAI TiRZIU

.in seara lilei de 5 maio la cite va ore


.in seara5ME262
zilei de i~i
5 mai.
citeva ore
d
mistitiu,
lliceauIa aparitia
in cir
mistitiu.
5ME-262
fceau aparitia
circu
rodromului
de laii FASSBEAG.
Se inintorcea
rodromului
de
la
FASSBERG.
Se
intorceau
Praga. unde mitraliasera liniile din est. iar
Praga.
din est.
iar a,
neau unde
sa nimitraliaser
se predea. liniile
Erau prime
Ie Me26
neau
s ni se predea.
Me-262 d
Ie capturam
intacte. Erau
cu totprimele
echipamentul
le capturam
intacte.
cu totcind
echipamentul
Citeva lile
mai tirliu.
a trebuit sadeli
Clteva zile
maia tirziu.
cind a trebuit
Liibek,
pentru
Ie transporta
apoi s
pe fie
tere
lijbek.
pentrualea leAAF.
transporta
apoi pe
tere ge
ni
incercare
in ANGLIA.
pilolii
incercare
ale care,
AAF. cuin lacrimi
ANGLIA.in pilolil
gem
fast aceia
ochi aproap
fostdataceia
care. cu necesare
lacrimi in pilotlirii
ochi aproape
instructiunile
lor. E
datdreptul
instructiunile
necesare
pilotrii lor.tehnic
Era
impresionati
de perfecliunea.
dreptul
impresionati
perfecliunea.
dernitatea
acestor dema~ini
evident tehOica
superio
dernitatea
ma~ini pilot
evident
supefloar
(Pierre acestor
Clostermann,
Irancel,
coma
(Pierre elostermann.
francez. cu
coman<
ESCAOIIA
in AAF, as pilot
de vinatoare
33 d
ESCADR
in
RAF.
as
de
Vntoare
cu
33
de
aeriene).
aeriene).

iNTiLNIRI
iNTiLNIRI
OEOOATA, iNCEPURA sA SE IHD
DEODATA.
sA ...SE. IND I
SPRE EL, iNCEPURA
DiRE DE FOC
SPRE EL. DiRE DE fOC ... .

,la 24 lebruarie. in celula cu Titorenco,


.la la24 vinatoare
februarie. libera.
in celulii
cu Titorenco.
ao
lat
Urmliream
cu atenl
lat hul.
la vintoare
Am vilut liber.
aparindUrmream
deodatA. cu
de atenlie
dupa n
hul.avian,
Am ce
vzut
aprnd
deodat.
de dup
lbura
dea lungul
Oderului
cu ane!v
avion.
ce zbura
dea lungul
Oderului
cu o VIte
pentru
.lavocichinii"
no~tri
reprelenta
a
pentru
.lavocichinii"
notri
reprezenta
o VI
mita. Am privit mai atent. Flira indoiala
mit.
avianAmcu privit
reactie.maiAmatent.
facut Fr
repedeindoial
un vi raj
avion
cu reactie.
repedein unurmiirirea
viraj.
motorul
in plin Am
~i fcut
am pornit
motorul
plin ilascist
am pornit
vede cliin pilotul
nici nuin seurmrirea
uita inapo
vede
c
pilotul
fascist
nici
nu
se
uita
napOi.
duse pe vitela mare a avionului sau. Ma
du-se
pe viteza maresaa nu
avionului
ca observindune.
a ia la su.
fugA Mca Id
cii.A~
observindu-ne.
s nu
O iamaxima,
la fugstrliduin
ca de
stars din avion
vi tela
Amscurtel
stors din
avion
viteza
maxim.
strduindl
distanta ~i sa intru pe sub avionul
scurtez
distanta
i
s
intru
pe
sub
avionul
dL
lui.
lui Coechipierul meu se tinea alaturi de m
Coechipierulfirea
meuiute.
se Iam
tinea avertilat
altufi de
noscindui
sa mii
nu
noscindu-i firea iute.. I-am avertizat s nu ,l

(conUnuan

""'~.

P !'",
a, O::lut d04man

'-,.,-a
L

:.,

'e~,ta ,

sa

pe

olsla"la de 200 de
luleala de act,une ~ vllela

mi aprop" de aVlOnul cu r.aclle.

'llCeoura sa se indreple spre el dir. de


'oleoco nu puluse sa se abllnA!
~'i- . redlnlal cA ,balrinul" im. stricase planul
.:' _ jl, in gind, II bleslemam fara milA .
, ",a :ate, rafale le lUi lrasoare miau imbunalA
:! oe~l eplale silualia AVlonul lOamic incepu sa
.:t scre slinga, adlCA spre mine, ji imi oferi,
o clipa, splOarea
- aceajl clipa, scolind vilela cea mai mare de
:t e'a capabll avionul meu, mam aproplat de
;;'0Gi:3

mal
despartea o0 distant
distanla mit
mid de II.
It. Am
a desprtea
1C
emolie focul
locul Avionul cu reactie,
reaclie, rupin
".s cu emotie
51 "iA bbocali.
prabuji jos, pe te"toriul
teritoriul du
dUjma
SI
ucl i, se prbui
ma
n

Coledub, pilot de ';ntoare,


vinatoare, de 3 ori ~rou al
Coledub,
SovletlCe,, 330 ieiri
iejiri de lupt,
luprJ, 120 lupte ae
So"etlce
62 de victorii aeriene.)
52

UDATI
ROSII, CARE PLUTESC
DATI BULGARI ROII,
FUMUL
ORB ESC......
FU
Ul ACELA, TE ORBESC
~:alj

controleala personal Kenwayul


Kenwayul
llAPSEY
APSEY controleaz
" 'eeunosc
'ecunosc glasul putin
pUlin trgnat:
ta raganat:
0It P,errelook
P,errelook out,
out. there is a couple of rats
rats
Out
Sa cscm
eliscam ochii.
ochii. Sint in regul
regula cu
cu benzina
benlina
S
L 'o
-orJrirea
sa execut o0 intoarcere
intoareere Iinitil
linijtita de
de
l rirea s
'~ .. :le
::e -rade
;rade pe sub nori.
nori, pentru a incerca
incerea s
sa repe
repe
, 'l!
:e 'dOI
dOl .sobolani"
,sobolani' in
in chestiune.
chestiune.
!S'. citeva
citeva secunde,
secunde, trasoarele
trasoarele AAului urc
urea
'; ....
, _--gulUl
deslujes,- dou
doua dire
dire prelungi
ulU I Ainului iji desluesr.
,,'e jerpuiesc
rasul solului.
solului. Este
Este un
un 262.
262.
!a"
erpuiesc la rasul
1:1 ~-.,unat,
cu fuselajul
fuselajul acela triunghiular ase
ase
"unat, cu
nUl cap de
de rechin,
rechin, cu minusculele
minusculele sale
sale aripi
cnUI
sa,eata,. cu
cu cele
cele dou
doua tumine
turbine.. alungite,
alungite, cu
cu camu
camu
g~at
a uu' sur,
sur, inspicat cu
cu verde
verde Ijl cu
cu ocru
ocru...
... De
De data
data
as'> Co sunt aezat
ajelat prea
pre a ru:
rau: intre
intre .animal"
,animal" iji baza
bala
.. L:C" oou
nou m
rna arunc
arunc in picaj
picaj ca
ca un
un surd,
surd, spre
spre a in
in
~ na
'a un
un maximum de
de vitez
vitela .. int
inca nu
nu ma zrit.
liir~t.
"lor
Vlraj din
din eleroane
eleroane ijl ajung
alung deasupra
deasupra lui
lUi in
In
Vlral
~ '!'ta
Corectel cu
cu grij
grija in colimator
colimator viteza
vi tela ijl
'1 Corectez
. , de
de Impact, cind
cind deodat
deodata vd
vad ci
cai tinesc,
lijnesc,
- 1,'3
a _:a'ele
reactive, dou
doua flcri
lIacari lungi. Ma
Ma obser
obser
ele reactive,
, j. acum
acum accelereaz
accelereala lala maximum. Sunt
Sunt bine ali
ali
i

300
de
metri.
Trag
0
prima
rafala
.
Nu
I'am
~ 300 de metri. Trag o prim rafal . Nu Iam
"laresc corectia
coreclia iji trag
trag iari
iaraji repede,
repede, cci
caci
IrUresc
r,, ".
i,aOS
asupra mea. De
De data
data aceasta
aceasta vd
viid pe
pe fuse
fuse
s asupra
doua fulgere:
fulgere; un alal treilea pe
pe arip
aripa.. Dis
Dis
dou
d 'tre
nile noi este
este acum
acum de 500 de
de metri. O
0 ex
ex
pe turbina
turbina dreapt,
dreapta, care
care pe
pe dat
data vomiti!
vomita un
un
pe
~ros de
de fum
fum negru
negru.... 262 gliseaz
gliseala puternic
puternic Iji
c'os
~ .dd,n
Vitelele se
se echilibreaz,
echilibreala, la de
de
n iinallime.
nltime . Vitezele
'er de
de aproximativ
aproximativ 500
500 de
de metri. Fumul
Fumul m
ma stin
stin
f
l'e Ijl din
din nou
nou nu1
nu1 nimeresc
nimeresc.. Ciudati
Ciudali bulgri.
bulgari.
Ire plutesc
plutesc in
in fumul
fumul acela,
acela, tete orbesc.
orbesc. Oum
Dum
ure
,. .'e' Cele
Gele dou
doua tunuri
tun uri din
din stinga
stinga mi
mi se
se blo
blo
:1
un
pe
neajteptate
...
Tintesc
mult
mai
la
..."i pe neateptate ... Tintesc mult mai la
!~:la pentru
pentru a corecta
corecta glisajul,
glisajul. dar
dar cel.lalte
celelalte dou
doua
u~ta
se opresc
opresc iji ele.
ele. Me-262
Me262 continu
continua s
sa zboare
lboare
se
motor. Sunt nebun
nebun de
de furie.
furie . Sistemul
Sistemul meu
meu
motor.
allc
are
a
scurgere
la
cadran
apare
ciar
ca
al c are o scurgere - la cadran apare clar c
_~:e
Furia mi!
ma inneac
inneaca.. Continui
Continui s1
sa1
sq:. prpreslUnea.
esiunea . Furia
'eS( pe
pe 262
262 in
in speranta
speranla c
eli cea
cea dea
dea doua
doua tur
tur
'u<
sa se
se va
va suprainclzi.
supraincalli.
'" a >a
:~;J
cileva
minute,
motorul
meu
este
acel~
care
: : c':eva mi nUle, motorul meu este acel~ c~re
-e s
sa se
se inclOg
incinga.. Abandonez
Abandonel cu
cu pr""
parm oe
oe rau,
rau,
.f
. '""'"
ca11 voi
voi jupui
jupui de
de piele
pie Ie pe
pe cel
cel care
care aa StrlS
SCIIS
.~ c
- it.
et ,ul
nul tehnic
tehnic alal MinisteruluI
Ministerului AeruluI
AerulUl c
ca Meul
Meul

s"e

3.

;Q~;rSu
~[:u

evitarea unui
unui astfel
astfel de
de incident
incident
evitarea

e poate
poate ech!pa
echipa modelul
modelul cu
cu un
un mo.ntal
mO.ntaJ

"'p lu aa CrU
caruiI funclonar~
lunc\ionar~ este
este bazata
bazata pe
pe
"'plu
~"ductlbilitatea
electnca aa apel
ape!..
- ductl bihtatea electrica
Sondele
A i~i BB (practic
(practic dou
doua nit';lri
nitl:'ri s!lu
s!lu
Sonde
le A
;.apse
din arg
argint,
bronz sau
sau al
alama)
s,ln~
~ din
int, bronz
am~) sin!
. 3.S3:e
asale la
la orice
orice ddistanla,
dar
nu
mal
ml~a
i stan , dar nu mal ml~a
Ie
em. pe
pe coca
coca navei
navei (partea
(parte a Imersa).
Imersa),
C'T'I
ele
te .'ntre
tre ele
l. 0 aate
mode lui
are coca
coca din
din metal
metal sau
sau
-Claca
:: moc:e
JI are
conducator de
de e'ectric,"
electric I,; ~"'a1eQa!
ater 8 bur
r conducator
a e ce e 00
00 iia nlt_r;
vor I, IZOlate
Izolate sSI de
de
t~r ve

peg.
pag,

5)

REGLAJE
REGLAJE

...mAlorul s.e
5<! "'"joi. ce
de 'luare
trale LA1
UIJmea
.. mna u.
LSnL1IOn.:
rr.ea semna

PORTRETE
OE ANI, POSOMO
POSOMO,
... UN OM DE VREO 45 DE
RiT, TACUT...
.in Germania, am avut dea face in special cu
avialiei. Una din figurile
fi gurile
persoane din domeniul aviatiei.
can
cele mai remareabile din acest domeniu era con
structorul de avioane Willi,
Willi. Messerschmitt, un
un br
bar
inalt. slab, cu capul mare, cu ochii vioi, ri,
rai, dar
bat inalt,
inlelepli, cu trsturi
trasaturi energice ale fetei,
felei, cu un pr
par
intelepti.
Vilibil s
sa se rreasc.
rareasca.
negru care incepuse in mod vizibil
Era un om
am de vreo 45 de ani.
ani, posomorit,
posomorit. tcut.
tacut. Tre
sa fac
faca eforturi mari ca s
sa par
para cit de cit ama
buia s
fala de noi.
noi, in timp ce discutam'.
discutam'. (Alexandr la
bil fat
celebre lor avioane de ';ntoare
vinatoare
kovlev, proiectantul celebrelor
sovietice lakl
lak ..l,, IaU,
lak7. lak-9
lak9 iji lak-3,
lak3, avioane
avioane care
Laurile, au format coloana
coloana vertebral
vertebrala a
iimpreuna
mpreun cu laurile,
avialiei de vintoare
vinatoare sovietice. la 24 aprilie 1946 a
aviatiei
lac primul
primul zbor
lbor al avionului
avionului cu reactie
reaclie lak15
lak1 5,,
avut loc
aparat proiectat de asemenea
aserilenea de lakovlev, . aparat
care, in esent,
esenla, era o0 celul
celulii de lak-3
lak3 consolidat
consolidata Iji
care.
echipata cu un
un motor
motor Juma
Jumo 004B
004B (motorul
(motorul care a
echipat
echipat Meul 262)
echipat

DE COPIL OBOSIT
080SIT I
SI PUTIN
PUTIN
UN CHIP DE
TRIST...
TRIST...
,Walter Nowotny
Nowotny ia
jia gsit
gasit moartea.
,Walter
pe cerul
cerul Normandiei
Normandiei iji al
81
Adversarul nostru de pe
Germaniei
a
murit
alaltaieri.
de pe
pe urma
urma arsurilor,
arsurilor,
Germaniei a murit alaltieri, de
spitalul de
de lala Osnabruk.
Osnabruk.
la spitalul
.. .
luftvalle alal crei
carei erou este
este nu va
va supravretui
supravielul
luftvaffe
multa vreme mortii
morlii sale, care
care inseamn
inseamna un
un fel de
de
mult
punct final alal acestuI
acestui rzboi
ralboi aerian.
aerian.
Aevanja noastr
noastra astzi
astali este s
sa salutm
sa lutam un inamic
inamic
Revana
brav care
care a murit,
murit. este
este s
sa spunem
spun em c
ca Nowotny
Nowotny ne
brav
aparline,
ca
face
parte
din
sfera
noastra
in
care
nu
apartine, c
parte
sfera noas tr
care nu
admitem nici
nici ideologii,
ideologii, nici
nici ur,
ura, nici fruntrii.
fruntarii. Ca
Ca
admitem
marederia aceasta
aceasta nu
nu are nimic
nimic de aa face cu
cu
marederia
patriotismul. cu
cu democratia,
democralia, cu naz.isn1U!
nalismul ~ri
ori cu
cu uma
uma
patriotis'!'ul.
nitatea
.
in
seara
aceasta,
tOli
baielii
II
inleleg
din
nitatea. In seara aceasta, toti bletll II IOteleg dIO
instinct. Iar
lar dac
daca totui
totuji unii ridic
ridica din, umeri,
umeri, o0 fac
fac
instincl.
pentru c
ca nu
nu pot
pot intelege
inlelege -- ei nu
nu sint
sint piloti
pilOli de vi
vi,
pentru
natoare.
ntoare .
AheineHopstein, Nowotny
Nowotny era
era eful
jeful acelui
ace lui
la AheineHopstein,
Geschwader 52,
52, dispersat
dispersat pe
pe aerodromuril. sa
sa
Jagd Geschwader
lui Hopstein:
Hopstein: Nordhorn,
Nordhorn, Plantlunne,
Plantlunne. Neuer
Neuer
telite ale lui
kirschen, lungen,
lungen, Hesepe,
Hesepe. iji Bramsa.
Bramsa. Efectivele
Efectivele lui
lui
kirschen,
JG 52
52 se
se compuneau
compuneau din aproximativ
aproximativ 75
75 Messer
Messer
JG
schmitturi 109,
109, 75
75 Focke
Focke Wulf-190,
Wulf190, iji din
din vreo
schmitturi
suta de
de Messerschmitturi
Messerschmitturi 262
262 cu reactie.
reaclie. De
De ace
ace
sut
eaji grupare
grupare apartinea
apartinea iji o0 escadril
escadrila de
de Junkers
Junkers 88
88
eai
de vintoare
vinatoare de
de noapte
noapte..
de
impreuna cu
cu rezervele
relervele tactice,
tactice, aceasta
aceasta reprezenta
reprelenta
impreun
aproape patru
patru sute
sute de avioane
avioane de
de lupt
lupta aflate
allate sub
sub
aproape
comanda acestui
acestui locotenentcolonel
locotenentcolonel de
de 22
22 de
de ani.
ani.
comanda
Serviciile de
de informatii
informalii aliate
aliate iiii atribuiau
atribuiau vreo
vreo 60
60
Serviciile
de victorii
victorii conf!fmate
confirmate pe
pe frontul
frontul nostru
nostru iji vreo
vreo 100
100
de
pe frontul
frontul din
din esl.
est. tiuse
Stiuse s
sa se
se fac
faca respectat
respectat de
de
pe
toli. Cind
Cind 47
47 de
de piloli
piloli aliati
aliali fuseser
fusesera impucati
impujcali pen
pen
toti
tru c
ca incercaser
incereasera s
sa evadeze
evadele din
din capti.itate,
captivitate, elel in
in
tru
sUji iiii adresase
adresase lui
lui Hitler
Hitler lin
un violent
violent protest
protest ale
ale c
ca
sui
rui ecouri
ecouri ajunseser
ajunsesera pin
pina lala noi.
noi.
rui

Canatul
va IIf ::lI:n..
prlmLi' :c"a
:2"2 ...
Cana
u. A 'ta
determtna poz'l,a
pOI'\la de ne.t".
Oh;. a ,c
Se delermrn
doua servouII,
servoulI, lega
legate
canaleie o.
oe ca'e ce
dou
te pe cana!e:e
sa leIe mlxal'
mlXa\1
s
3. Se monleaz
monteala mllerul
mlxerul inlre
intre receolo'
recepto' ~jl
3.
doua servou"
servouri cu servou~
servQuL drn
dm A pus 'in
dou
r
POlilloneala
VR3, VR4
VR4 jl VRS
VR5 ,ala
4. Se pozit,onea
z VRJ,
lac.
loc.
deschide receptorul Ijl se regie.",
regleaza
5. Se deschide
centru servou"le
servoulile din VA3
VA3 iji VA4
VR4
centru
pune semlleglabilul
semireglabilul VRI
VAlia
Capal
6. Se pune
la capat
sens trigonometric) iji se recenlreaz
recentreala ..
ser.
n
daca este
este cazul,
calul, actionind asupra
din B, dac
VR5.
VA5.
POl iii oneall VAI
VRl iji VR2
VA2 pe
pe 0111
mlflcc
7. Se pozitioneaz
CI
se recentreaz
receritreala servourile
servourile din
din VA3 Ijl resoe
respe
se
VA4..
VA4
Se velific
verifica mixajul corect.
corect.
Se
exploatare, VRI
VAl centreaz
centreala mlxalul pe
pe
8. in exploatare,
ji
este
diferenlial
(A-B)
recentreaza
i
diferential (A-S) VA3 recen
treaz ,
voul in
in cazul mixri
mixariii pe
pe extreme.
extreme.
voul
VA2,, controleaz
controleala mlxalul
mlXalul i,
Semireglabilul VR2
tiv (A+B) de
de la ieirea
iejirea A',
A', VA4
VR4 avind
avind rol
rol de
de
tiv
mer pentru
pentru extreme
extreme.. Acest reglaj
reglaj esle
este .tl
uti
mer
diferenlelor dintre
dintre motoare
motoare.. SU
sur
eliminarea diferentelor
elici etc.
etc.
elici

lUI de I~"
lej llee este dependent
dependenta de renSlu"
lenSlUneeaa ce
lui
rAmas
in C7 jlI C8 in pracesul
pracesul de incrcare
incareare,,
a r
mas in
care la rindul ei a fost ddatA
de
canalele
de 10'
tn
a t
ca nale le de
impusa
VAl ij i VR2
VA2 .
trare in proportia Impu
s de VRI
VA4 au
Potentiometrele semireglabile VA3 jii VR4
lunclionarii
rol de control general al funct
io n rii jii ajus
tealii
punctul
de
neulru.
Acest
lucru
este
nece
teaz
neutru.
mijcarii
catre
sar pentru reglare iji asigurarea mi
cri i c
tre
Odata'
p.entru
extremele semnalului. Oda
t reglate pentru
ele nu mai au nevoie de
de
amestec egal (50/50) ele
repolitionari. Montajul reglat
reglat pentru un anumit
anumlt
repozitionri.
radio, VR5
VAS nu mal
mai tre
trebuie
reajustat.
tip de radio,
bUie realustat.

t..

CONSTRUCTIE
Aealilarea mixerului este sisimpla,
astlel incit.
incit,
Realizarea
mpl , astfel
poate fiIi construit
construit ~ii de incep
incepatori.
el poate
tori.
montaj este urmtoarea
urmatoarea::
Ordinea de montaj
montealii rezistentele.
relistentele .
1. Se monteaz
capat
sirma de la una din
din
2. Folosind un ca
pt de sirm
aceste rezistente
relistenle se re
realizealii
jtrapul (1)
(1) de
de
aceste
a lizea z trapul
sub IC2 (Fig. 21
2)
sub
3. Se
Se monteaz
monteala potentiometrele
potenliometrele semiregla
semiregla
3.
bile VA1+ VR
VAS.
bile
5.
4. Se monteaz
montealii integratele
integrate Ie ICI
ICI jii IC2
IC2..
4.
descareArile
electrostatice pentru
Atentie lala descarc
rile electrostatice
IC2.
IC2 .
5. Se
Se monteaz
monteala condensatorii
condensatorii Cl ++C8
aten
5.
C6:; aten
polaritatea condensatori
condensatorilor
Cl jii C2.
C2 .
tie lala polaritatea
lor CI
C2 se pozitioneaz
pOlilionealii orizontal.
orilontal.
Condensatorul C2
integratul ICI
ICI ,. lipinduse de
de acesta cu
peste integratul
pUlin adeziv.
adeliv.
putin
Se montea
montealii
tranlistorii TRI
TAl ~ii TR2.
TA2 .
6. Se
z tranzistorii
7. Se monteaz
montealii diodele
diodele 01
01-07
lennerul
7.
-07 iji Zennerul
lDl.
Diodele
06
ji
07
vor
Ii
cositorite
deasu
ZOl. Oiodele 06 i
fi cositorite deasu
pra rezistentelar
relistentelor Rl
Al jii R2
A2 .
pra
8. Se
Se curt
curata iji se
se cositoresc
cositoresc c~p
c~petele
lirelor
8.
ete le fireI
ar
Atentie lala identificarea filirelor
din
de lala cuple. Atentie
relor din
cup
Ie
(+:
-I.
cuple (+: -).
9. Se
Se curt
curala placa
placa de
de cablaj de
de resturile
resturile de
de
9.
sacil, cu
cu alcool.
alcool, aceton
acelona sau
sau tinner.
tinner. Se
Se aaplica
saciz,
pli c
cu o0 pensul
pensula fin,
lina, un
un strat
strat fin de
de saciz,
sacil, dizolvat
dilolvat
cu
in alcool
alcool >au
sau mai
mai bine
bine in
in aaeetona
fala pla
pia
in
c eton pe fata
eablajului.
catl aa cablajului.
cat
10. Se testeaz
testealii iji se
se reregleala
mixerul con
con
10.
g l eaz mixerul
form recomand
recomandarilor
din capitolul
capitolul urmtor.
urmator.
form
r ilor din
11
.
Dupa
ce
montajul
funclionealii
corect
se
11. Dup ce
funct io neaz corect se
amplaseala intro
intro cutiut
cutiula din
din plastic.
plastic. (ABS).
(ABS).
amplaseaz
Pentru etanare,
etaOjare. se
se rerecomanda
umplerea cu
. Pentru
comand umplerea
tiei cu
cu cear
ceara sau
sau ste
stearina
tiei
a r i n ttopita.
op it .
Placula
se
va
pOliliona
la
0
distanla
de cea
cea
PIcuta se va pozitiona la o distanti de
mm de
de fundul
lundul cutiei,
cutiei. astfel
astlel incit
incit ceara
eeara s
sa ppa
22 0101
trundA jii .s
sa etaneze
etanjele peste
peste tol.
tot.
trundA

EXPlOATARE
EXPLOATARE

Marea majoritate
major it ate prefer
prefera ca mana
mania de
de tr
Marea
liune s
sa fie
fie in
in partea
partea sting.
stinga.
tiune
impingind de
de mane
manje,. ambele motoare
moloare
inainte. Dac
Daca nu,
nu, se
se reface
reface reglaj
reglajulul T
merge inainte.
gind de
de mane,
manje, ambele
ambele motoare
motoare trebUie
trebUie
gind
mearga inapoi.
inapoi.
mearg
Daca
se
deplaseala
manja
spre
lale
Dac se deplaseaz mana
late
stinga. trebuie s
sa aib
aiba ca
ca efect
efect rotile
rotireaa 01010
moto
stinga,
lui din
din dreapta
dreapta spre
spre inainte,
inainte, Iar
iar aa celUI
celul I
lui
stinga spre
spre inapoi.
inapoi . Ca
Ca !.ezultat.
,ezultat. nava
nava se
se rare:
rote;
stinga
in
sens
trigonometric.
Daca
modelul
se ca
co
in sens trigonometric. Dac modelul se
porta invers,
invers, atunci
atunci se
se va inversa
invelSa comanda
comanda
port
manja emiltorului.
emilatorului, sau
sau se
se inverseaz
inverseala I.~
lega
mana
rile lala ambele
ambele motoare
motoare.
riie
Sa
presupunem
ca
dorim
sl
controlam
ouo
S
c dOllm s control m n"
motorul din
din tribord.
tribord. Motor
Motor dreapta
dreapta inalnre
inatnte
motorul
Pentru aceasta
aceasta se
se deplaseaz
deplaseall mana
mania pe
pe c0
Pentru
lontala
in stinga
sting a sus.
zon
tal in
D
aca
momentul
de
ioaintare
este
pre
a
ma
Dac momentul de inaintare este prea "la
tragind de
de mane
manje din
din coltul
collul stinga
stinga sus,
sus, molc
moto
trgind
din s6nga
stinga va
va merge
merge inapoi.
inapoi, avind
avind ca
ca urmare
urmare ii
din
centuarea rbucirii
rasucirii navei.
naveL
centuarea

ing. MIRCEA
MIRCEA KIRITESC
KIRITESC
ing.
ing. SORIN
SORIN PISCA
PISCA
ing,

privim portretul
portretul fcut
facut chiar
chiar in
in liua
liua cind
clnd aa primit
primit
ii1i privim
Cruce a ~e
'e fier
fier cu
cu spade,
spade, diamante
diamante iji frunze
Iruille de
de ste
ste
Crucea
jar
cea
mai
ina
Ita
distinctie
de
ralboi
germana
jar - cea mai inalt distinctie de rzboi german..
Un chip
chip de
de copil
copil obosit
obosit iji putin
pUlin trist"
trist"
Un
fPierre Clostermann)
Clostermann)
IPierre

selectle tellte
te.te
selec'le

~rban
erban

lonescu
Ionescu

CONTACTOR
ONTACTOR
AUTOMAT
UTOMAT PENTRU
NAVOMODELE
AVOMODELE

S''1t ssitua\ii
in care,
care, d!n
d!n grab,
graba, emoia
emo\ia
S'nl
i tuaii in
;Q/'\cursului
etc.,, modehstul
modellstul cons.
cons~ructor
"cursului etc.
t ructor
:a
sa
alimenteze
receptorul
sta\lel
sau
' s alimenteze receptorul staiei sau
ectromotorul (electromotoarele)
(electromotoarele) modemod~
ectromotorul
c ~~ prin
prin ac\ionarea
aclionar~a butoa!1elor
butoanelor r~spec
r~spec
..e. p,
pierzind
un timp
tlmp preilos,
prel'os, mal
mal ales
ales
erzind un
laca. este
este vorba
vorba de
de participarea
participarea la
la un
un

,~;a

....

motorului electric,
e lectric, dup
dupa caz.
caz,
motorului
Cind modeful
modelul nu
nu este
este in
'in ap,
apa, rezistena
rezisten\a
Cind
electrica intre
intre A
A i~i BBeste
mare, tranzistotranzistoelectric
este mare,
rul T,
T, deschis
deschis i~i releul
releul REL
REL neacion.!.
neac\ionat.
rul
Lansind la
la ap
apa modelul,
modelul, rezistena
rezisten\a intre
intre
Lansind
A i$i BB scade,
s cade, baza
baza tranzistorului
tranzistorului este
este popoA
corespunzator i~i acesta
acesta se
se desdeslarizata corespunztor
larizat
chide,
chide.
Armatura mobil
mobila aa releului
releului este
este atras
atrass
Armtura
$i contactele
contactele acestuia
acestuia se
se inchid,
inchid, punind
punind
i
sub tensiune
tensiune receptorul
receptorul stalet
sta\iei de
de telecotelecosub
manda sau
sau motoarele
motoarele (motorul)
(motorul) navomonavomomand
delului.
delului.
trebuie s
sa funcioneze
lunclioneze la
la o0 tentenReleul trebuie
Releul
de 4-12
4-12 Vcc,
Vcc, corespunztor
corespunzator ten
tensisiune
une de
siunii
sursei
de
alimentare.
s iun ii surse i de alimentare ,
Consumul
acesteia
nu trebuie
trebuie s
sa dep
depaConsu
mul aceste
ia nu
~asca 20-30
20-30 mA,
mA, ia
iarr contectele
cont&ctele s
sa su
sueasc
porte curenti
curenti de
de peste
peste 22 A.
A.
porte

LAZAR Ror.
BOGDAN.
1A.7M1
n

R2
R2

R!
Rf

390
J90
k.n.
k.n.

271d1
27""

2.

A-c,l'0nF
A~10.f

,6

555
555

Fig. 11
Fig.

A__
__----"7'-r--.--,
- - - - : - 1 - - . - .__
_ _______
____
"4,8
A
~4,
9 VV

B - - -.....,
B----,

ale
ale
L....~~"-_
_
_
_
---o
- - 4 -- _
_
_
_
_
_
--0

0"

OV

~rICll rlSlIC;

CI rlttl rr:UIC I

lungime total
In~ltime total~
i nltime
total
Calea rotilor
rotilorgal
Calea
Greutate
Gre
utate golmaxim~
Greutate
Greutate
ma xim
Viteza maxim~
Viteza
Viteza maxim
de croazier~
e r
Viteza de croazi
Viteza de urcare
Viteza de urcare
Platon de serviciu
Plafon de seun
rvici
u
motor
Platon cu
Plafon cu un motor
Autonomie
Autonomie
Autonomie maxim~
Au tonomie maxi m
2 turbomotoare
2 GEturbomotoare
T700-GE-701
GE T700 GE 70 1

~~

"I
rtI

"

D,amelrul rotofulUl
O,a metrul rOlarulul
Suprafata rorotofului
tarului anllcuplu
Supra
fata
Diamelrul
rolor
Oiametrul rotor antlcuplu
Supratata rolor anticuplu
anticuplu
rotor
Supralata
Lungimea tuzelajulu;
lungimea fuzelalului
.Lungime total~

lill"(;L!
llll""(;L.I
.,-, ..,..,.

,.ri,

II ,.rtOI1MIIlI

14.63

14.63 m
168.11 m'
168.11 m'
2.79 m
2.79
6.13 mm'
6.13 m'
14.68 m
14.68 m
17.76 m
17.76 m
5.12 m
5.12 m
2.93 m
2.
488193 mkg
4881
kgkg
9525
9 52365
5
kgkm/
365
km/h
293
km/
293
km/h
762
m/m
762
mi
6 100
mm
61 00
mm
3080
3080
, 480 mkm
480
km
2018
km
201 8
km

2 x 1 26

2 x 1 265

UNITED STATES ARMY


. UNITED STATES ARMY

~------------------~----------~
~
------------------------------~

IIII

-_.

_.-

- - - - ---

leIe

IG

--

---.--_.--_._---'--

--

_ ._---

1810

E'",opt erul AH-64 Apache a tost reatizat la

jum~

E ",opterul AH 64 Apache a fost realizat la jum


u:ea
deceniului trecut. tiind creatia firmei Hughes
. ~ .a deceniuluI trecut. fiind creati a fi rme i Hughes
t' copters. _ulterior Idin 1983) incorporat~ i.n can~ coo ters. _ulteri or (din 1983) inc o rpora t in con
~ r ul McDonnell Douglas.
:fr OIPnmele
McOonneli
Oouglas.
do~ prototipuri. AV 02 ~i AV 03 au zbuPnmel
dou prototipuri, AV 02 i AV 03 au zbu
'al
la e30
septembrie ~i respectiv 22 noiembrie
,.' a 30 septembrie I respectiv 22 noiemblle

FI

'975 in decembrie anul urm~tor. Apache este ales

'975 In decemb rie anuf urm t or, Apache este ales

~" tru dot area unit~tilor specializate ale US Army.


~'IrU dotarea unltti l or speCializate afe US Army,
-~ delnmentul concurentului ~u YAH-63. prop us de
concurent
ului su
propus realide
I detllmentul
a Bell Pinll
la sfir~itul
lui YAH
198863,tuseser~
a Beii Pin la sfirll u l lui 1988 fu seser reali

la le 500 de exemplare. dar se are in vedere achizi-

rate
500 dea inc~
exemplare
dar se livrabile
are in vedere
achizi
i,onaJea
500 .Apache.
pin~ in 1995.
inc 500 Apache. livrabi le pin in 1995 .
:"ma
I,tlula de
IOitiatlv~ particular~. MOD a propus ~i a
. ~ t tlul de Iniiialiv particula r. MOD a propus I O
(f",une ambarcat~ . Sea Apache. pentru USN ~i
ambarcat , Sea Apache. pentru USN i
.JSYCe AH-<i4
este un elicopter de l upt~ capabil ~
AH-li4 este un eli copt er de lupt capa bil s
H!tute
ml$IUnl pe orlce vreme. ziua sau noaptea $i

u:!:Ct..te
miSIuni
orice vreme,
sau noaptea
i
-, acesl
scop pedlspune
pe ling~ziuaaparatura
obi~nuita

'- atesta, scoo


ling aparatura obinuit
gat,e dISpune
de un peechlpament
de vlzualizare ~i
~

"a ..e ~al,e


de electroOlzat
un echipament
de vlzualizare
i
como'et
Apache
poate action
a
co"'o'et
electromzat
poate. atil
actiona
C' nd<!le
lor )1 altarApache
tIOte mobile
de la
['.a
-.==" ,i: st"la
t !\datelor
I altor linte mobile . atit de la
ceste 4 '<m. exec uti nd trage n cu ra
-ar! :: s:a"'
;f11e 4
uew tind uagen cu raa!! - ~ ce ; e"e 'at a a ue a AG'~ 11 4A He _ .. ' : it' ~~ =f ~e""li'~3; 3 a lfe a AG\'.
~.
=- ,.. as.!' f ! ce a: :c't ... el'A
:,:: ,: ,_ ..
., - :e:.
all~' ! ce .z ~.: _ ! ~:o~ '"_ ....

x:-

'f

M230 E-l automat. calibru 30 mm. cu 1500 proiec-

e.s s..ce ad ,Of: :eTa


O.. ~ ::.e o' a n:.e ront aIe
- .. s.:;-a
a'e:ra...
., 1-.,i

1:.1

pe cite o coo-

n
l:S 1
I

M230
30 mm. cu
1500 nedirijate,
proiec
tile ~iEI aautomar.
maximumcalibru
76 rachete
aer-sol
tilegrupate
i a maximum 76 rachete aersol nedirijate.
in 4 blocuri. caz in care. Apache aClioneazA
grupate
in
4
blocuri,
caz
in
care,
Apache
actioneaz
tolosind ad~posturile disponibile Icase. copaci.
folosind
(case, copaci,
torme deadposturile
reliet). in disponibile
a~a-zisa tacticA de .jumping
forme de relief). i n aa -zisa tac tic de , jumping
tram tree to tree .
IramAH-64
tree ta
Iree'.
este realizat in tormula clasica: rotor parAH64 este
re alizat intreaga
in formula
clasic: rotor portant-elice
anticuplu.
construclie
a elicoptetantelice
anticuplu.
Intreaga conslructie a elicopterului este
conceput~ pentru a rezista la impactul
rului
este
c onceput pentru a rezi sia la impactul
proiectilelor pieselor a.c. de calibru 12.7-23 mm.
proiectilelor
selo r portant-elice
a.c. de calibru
12 .7-23
mm,reiar sistemulpierotor
anticuplu
permite
iargimuri
si stemul
rotor cu
portantelice
re
de zbor
acceleralii anticuplu
negative. permite
AH-64 tiind.
gimuri
de zbor
cu sA
accel
eratii negative.
AH -64defiind,
dealtlel.
capabil
execute
a gam~ largA
tiguri
dealtfel.
capabil
s execute o ga m larg de figuri
acrobatice. pinll de curind accesibile doar avioaneacrobatice.
curind accesibil
e doar avio
ane- ~i
lor, cum pin
sint de
looping-ul,
Immellmannul.
picajul
lor,urcarea
cum sint
loopinguinelusiv
l, Immelimannul.
pica jul are
i
la vertical~.
in tonou! Apache
urcarea
la ve rttormat
ic al . incl usiv in tonou! Apache are
un echipaj
din doi piloli. plasati intr-o caunbinll
echipaj
format
din
doi
piloti,
plasati
intro
ca
stil avian. cu structurA nedetormabil~. cu lac uri
b i n stil aVion. cu str uct u r nedeformabil. cu locuri
in tandem Poslul anterior este al ofiterului cu arin tandem Postul anterior este al of iterului cu ar
mamentul. in acela~1 timp ji copilot. lar cel din
mamentul,
in nlIlta
aceiaI timp i copllot , Iar cel din
spate supra'
l al pll OlulUl Aparatura de bard
spate
ll at. al piiotuiui Aparatura de bord
es te suoran
d S'r t .::a
"" ola"le ronta le )1 oe ti le a can-

IAIA

'--'- -

I
GGI

IIIB

rea reducerii numArului Mach, imbuolitAlirii stabili-

re t~lii
a re ducerii
Mach, imbunttirii stabili
rotoruluinumrului
~i descre~terii unghiului de atac al
i descret e rii unghi ului de alac al
paleirotorului
in mijcare
spre inapoi. Rotorul anticuplu este
palei
in
m icare spre inapoi. Ro torul anticuplu este
tormat din dou~ elice independente. care se rotesc
forma
t din dou
care de
se decalare
rotesc
in acelaji
sens, elice
avind independente,
intre ele un unghi
in constant
ac ei ai se ns, avind inlre ele un unghi de decalare
ji distanle inegale intre pale, in vederea
constant
i distante inegale intre paie, in vederea
reducerii zgomotulu;'
red ucerii
zgomotului
. este tormat~ din dou~ turbine
Instalatia
de tort~
InstalaliaElectric
de fort
este GE
format din dou turbine
General
T 700
701, plasate lateral in
General
GE 70 1,inplasate
in
nacele Electric
blindateT ~i700protejate
vederealateraf
reducerii
nacele
blindate
i protejate in ved erea reducerii
emisiei in intrarojU. Elicopterul dispune ~i de APU.
emisie
i
in
infra rou . Efi copterul dispune i de APU.
Trenul de aterizare, cu douA jambe principale ji
Trenul orientabilA
de aterizare,
dou jambe principale i
bechie
cu cuautocentrare.
are trine pe robechie
orien tab i l cu autocentrare, are frine pe ro
lile din
tatA. Aripile auxiliare, cu anvergurA totalA
tilede din
fat . Aripile auxiliare, cu anverg ur tota l
5.23 m. dispun de patIO piloni pentru incArcAtura
dede5,23
m, dispun de patru piloni pentru inc rc tura
lupt~ acro~abilA, ce poate ti combinatA in tunctie
dedelupt
acroabil, ce poate fi c omb inat in functie
misiun;'
Ampenajul orizontal. cu anvergura de
de3.56
misiuni.
Ampenajul
cu anvergura de
m. servejte
ji ca orizontal,
platform~ de acces la rotorul
3,56
m.
servete I ca platform de acces la rotorul
anticuplu . Princ ipala caracleristica a elicopterului
anticuplu
PrinCipala
ca ra cteristic a elicopterulu i
Apache a constituie lUrela tronlalli care grupeaza
Apa
che o constituie
turela
ta l care
echlpamenlul
de vizua
lizarefron
-ochlle.
formalgrupeaz
d,ntrun
echipamentul
vlZuaf,zate
at I dintr
un
senzor penuude vede
rea de ochlle,
noaole form
IPWS
combmal
senIor
pe
nU"
vederea
de
OO3ote
(P
VS
I comb
CJ
5 s!e'""" de Cf "'::e 'e ~
des.e- na'e
a inat
t,r;te
-- -' e. __
_ _ __
C
",
("" ... "'1 s.s!!''''''' ~? :r
"':~
$ :eSl-"'lii'e
a .!Jt "If
t tii

<0-

se

rote~te

in tunclie de directia in care acej u

sevesc
rotete
in functie
de directia in care ace ti
lin mod
obi~nuit sistemul este cuplat la
vesc
mod obinuit
cuplat la rra
rile (inpilotului).
AH-64 sistemul
dispune este
de aparatur~
riieVHFpilotului).
AH-64
de aparatu
rai
ji UHF. de un dispune
radar Doppler,
de r
senzor
VHF
i UHF, de un radar Ooppfer, de senzor
steric
Iplasat pe axul rotorului portant) de e
sferic
pe axul
rotorului ~i portant)
ment (plasat
de bruiaj
in intraroju
chiar dede une p
ment
de bruiaj
in Infrarou
i chiar de un p
lansator
de ecrane
radar din
ti~ii de sta nl
lansator
de
ecrane
radar
din
fiii de sta n ,
inarmat .pinll in dint;" ~i tixit cu aparatu'a
inarmat ,pin in dinti' I tixit cu apara tur
tronic~ ultra-modern~. un Apache nou-nout CO
tronic ultra-mode rn , un Apache nounoul COl
mai pulin de opt milioane de dolari liuma la
mai
putin
de F-14!)
opt milioane
dolari Inu
jum
ta'
co stu
I unui
tiind inde prezent
numa
costul
fiindmein elicoptere
prezent nu
numa
dintre unui
cele F14!)
mai mode
conte
moor
dintre
celedintre
mal moderne
elicopte re reprezenta
conte mO,"'i
~i unul
cei mai ,scumpi'
l1\'
i miliei
unul dintre
cei mai de
,scumpi"
reprez
en ta ""
elicopterelor
lupt~
c~reia ooe'1l
miliei
elicopterelor
de
lu
pt
creia
o
era
,Scutul Dejertulu;" i-a confirmat utilitale a
,Scutul Oeertului" ia confirmat utilita tea

IULIAN ROBANE
IULIAN ROBNE

1 Janes aU Ihe WotId AII1:rah. 1987- 1

1 1Ja"es
I e WM
1987- 1
f ; " elhle~I,
; ';i!
6A "'fafr
ocl 1984
l 1 .'; u.
.. ,
~'7l4. :"-l
6 ac' 98~
' ....j,J~"
lS " i - - ' r' E j

~.o,;.
~;QO'"
armameot
Qr mgm tn !
BOAO <DPILOT

mo tOQr e

aORO COPILOT

/1fI[j

~l= ----

..

FE
ERATIA
E ER
T RR A
MODELISM
IN 1990
1990
MOD
ELISM -N

CCAL
LE DARUl
ARU
COMP
ETITIONAl 1991
1991
co
PETITIONAL
ODELISM
ODELISM

""tul napon.1 de .. romodele de inlerior


MIUI lfIIio",I
de Prahova
interior (Cupa Voinla)
S...n.ulo
29- d.31 IIromodel.
martie Sllnic
II
29-31
(Cupa Vointa)
fi 01.
18- 21martie
aprilieSlinic
SlinicPrahova
Prahova
Slinic Prahova
'onalul 18-21
naponalaprilie
de .. romodele
cu orienlarw magnelicl
t. 1 napon.1
de aeromodele
orienllra magneticA
26-28
aprilie Cluj cu
Napaca
Cluj Napoca
. 11110126-28
naponal.prilie
de aeromodele
zbor liber seniori
ft.tul
naponal
de
aeromodele
zbor
liber Voinla)
seniori
S,afaal. 30 mai-l iunie Deva (Cupo
30 13mai--I
iunie Sibiu
Deva (Cupa
(Cupa Gaz
Voinla)
f I. la
16 iunie
Metan Media,)
m
13-16
iunie
Sibiu
(Cupa
Gaz
Melln
Campionalul nalional de aeromodele zbor circular Media, )
nalional
de
aeromodale
zbor
circular
on.tul
S. . in. It: 24-26 mai Dej (Cupa CFR Dej)
Oej Pucioasa
(Cupa CFR
Dej)
- in.tle: 24-26
7- 9maiiunie
(Memorial
H. Coandl)
7-9
F' oIa
18- 21iunie
iuliaPucioasa
Pucioasa(Memorial H. Coandl)
18-21
iulie
Pucioasa
~ ionatul nalional de aeromodele -zbor 6ber juniori Cupa Memorial Adrian Din Urucu. juniori.
.aromodale zbor liber juniori Cupa Memorial Adrian Dan UIlICD, juniari,
CIN.atul
Aria nalional
INCRESTdesenioli
Afia INCREST
seniori
9-11
august Ploiqti
9-11 august
Ploi"ti radiocomandale
~
ionatul national
de 8eromodele
0.a1U1 na~onal
radiocomandate
15- de
18 881omodele
augusl Tg. Mure,
15-18
august
Tg.
Mure,machele
~
. natul national de aeromodel.
Caepionatul
naponal
de
,eromodel.
machete
S.lIIifin.la
7- 9 iuni. Pucioasa'(Memorial
H. Coandi)
S F.. lUI.
7-9
iunia Pucioasa'(Mamorial
H. COIndi)

28 sepl.-14
oclombrie Bucure,li
(Salonul Nalional de Modelism)
f
28 sept.-14 octombrie Bucure,ti (Salonul Nalional de Modelilm)
~

PETITII INTERNATIONAlE DEDE AEROM


AEROMODELISM
Calenderul
ODELISM dindin Calendarul
i Alronautice Internationale organizata de Federalia Romani de Modelism
Campionalul Mondial Ii Cupa Mondiall F.A.1. de Aelomodele eu orientall magneticl pentr. seniori
natul Mondiel i Cupa Mondiali FAI . de Aeromodela cu orienllre mag ..ticA pentru seniori
p juniori
ri
Cloj Napaea.
Aeroclubul Somqui 22-27 mai
Som"ul
22-27
mai zbor liber
Ca llapoca,
plonalulAeroclubul
Inlelnaliona'
F.A.1. de
aeromodele
C Cupa
lon_tul
F.A.I.seniori
de aeromodele
F.R. Internalional
Modelism penl,u
Ii juniori. zbor liber
Cvpa
F
.R.
Modelism
pentru
seniori
i
juniori.
S '". Aaroelubul Transilvania 13-16 iunie
. Aeroclubul
Transilvan'a
13-16 iuniede intelior penlru seniori ri jun""i ,i CUPI Intarnal!onall
3 5 t""",ionalul
European
de a8lomodele
natul
Europun de aeromodele de interior pentru seniori fi juniori ,i ClIPa Inter.at!a.all
SIiRlc
Prahova
_ Shic
. c Prahova
Plahova Mina de sare 25-30 septemblie
a c Prahova
Mina de sare 25-30 septembrie
PETIII
INTER
NAIONALE
FtIi Illiti
Aeronautics
Inlarnalionale
organizale de Fedelalia Romini de Modelism
I

II NAVOM ODElISM
II NAVOM ODEtiSM

Ca...,io"atul naponal de navomodele d. vitell leleghidat. ,i g6soare


Campionatul
de nnomodele
de (Tloleul
viteza t.leghidale
S.lIIifin.I.:nllional
14-17
mei Costinqti
Milcea) ,i g6soare
Semilin"le: 14-17
Costin"ti
(Troleul
2-3 maiiunie
Petlo,ani
(Cupa Mircea)
Jiul)
2-3
Finall
4-9 iunie
iuniePetro,ani
Petro,ani(Cupa Jiul)
f Campionatul
nal.
4-9 iunie
Petro,ani de curse ,i vitell
nalional
de navomodele
2 Campionatul
nalional
de
navomod.le
da (Troleul
curse ,i Mireea)
vitezl
Semilinale: 14-17 mai Costinqti
S,"linale: 14-17
Costin"ti
(Trof.ul
8-10mai
iunie
Tg. Mure,
(CupaMircea)
Mure,uI)
8-10
F.. ala
10-12iunie
iulieTg.
Tg.Mure,
Mure,(Cupa Mura,uI)
1.
10-12
Tg. Mure, machale liber lansate ,i teleghidate
J FCampionetul
nalional iulie
de nnomodele
J Campion.tul
nalional
de
navomodele
machete
liber
lansete ,i teleghidate
Semilinala 14-17 mai Costinqti
(Trolaul
Mireea)
Samilinal.
14-17
(Trofeul
Mircea)
F,oale
25-28mai
iulieCostin"ti
Tuleea (Cupo
Delta
Tulc88)
FCampionatul
.1.
25-28
Tulcea (Cupa
Oelllleleghidate
Tulcea) ,i Nber lansate
n81ional iulie
de .nomodele
veliere
4 ClJllllionatul
,i liber
lansate
Semifinale:nalional
3-5de navomodele
mai Poiana veliere
BIBfOV teleghidate
(Cupo Poianl
B'llov)
S.lIIifinale:
3-5
mai
Poiana
Br"ov
(Cupa
Poiena Br"ov)
11- 19 mai Costinqti (Troleul Mircea)
17-19
Costinql
(Trofeul
Mircea)
14-16mai
iunie
Galali (Cupa
Galali)
14-16
Galati (Cupa
Gelati)
2-5 iunie
septembrie
Neptun
(Cupa Voinla)
2-5
septembrie
Neptun
(Cupa
Vointa)
Fin.le
5- 8 seplembrie Neptun
5-8 septembrie
Neptun
'l Final.
Campion.tul naleonal
de nevomodele
machete
!o Campion.tul
da navomodel.
machete
Semifinale:nalional
10-14
aprilie. Buc.re,li
Cupela Sportul Stooentese ,i Donilla
Slmifinal.: 10-14
Bucur.,ti
Cupei.
Sportul
Studentesc
4-7 aprilio,
oelombrie
Bueure,ti
Cupa
Amilll
Murgeseu,i DunArea
4-7
octombrie
Bucure,ti
8-11 octolllbri. Bucure,tiCupa
CupaAmiral
AmirelMurgescu
Maicen
8-11
octolllbrie
Bucureti
Cupa
Amiral
Maican
Fin.le
28 sspl.- 14 oct. Bueurqti. Salonul Nalional de Modefism
Finala
28 sept.-14 ocl. Bucur"ti, Salonul Nalional de Mode6sm

INTERNATIONAlE
NAVIGA
CONCURSU RI INTERNAION
NAVIGA
ALE
ONCURSURI
ROMANIA
OMANIA
Capl Sportul Studentest ,i Cupa Donirii (machete)
l

ORGANIZATE
ORGANIZATE

iN
IN

Clipa Sportul Stud811\8Sc


,i CupaBueure,ti
~unArii (machele)
10-14 aprilie
CUPI Mure,ul10-14
(curse) aprilie
8-10Bucur"ti
iulie Tg. Mu~e,
C""a
(curse) 8-10
iulie Tg. Mure,
C IMure,ul
Vointa (veliere)
2-5 septelilbrie
Neptun
Clipa
2-5
septell1brie
Neptun
CUPIVointa
Amiral(volille)
Murgeseu
(machete)
4-11
octombrie Buculqti
Amirel Murgtseu (machete) 4-11 octombrie Bucur,,1i

C.,.

III AUTOM ODELISM


II AUTOMDDELISM

Campionatul nalional de automodele radioeomandate de sail


Campionatul
radiocomandete
de sali Studentese)
Etlpa I-a nalional
23- de24aUlomodele
lebruaria Buture,ti
(Cupa Spoltul
Bucure,li
(Cupa
Sportul Studentesc)
Etapi
EIapal-aa II-a 23-24
23-24februarie
millie Pilqti
(Cupo
Arge,ul)
Etapa
(Cupa(Cupa
Arge,ul)
Etapaa aII-a
III-e 23-24
20-21mQrtia
.priliePit,,1i
Timitoara
Bega)
Etapa.
III-a nalional
20- 21deaprilia
Timioara
(Cupa captive
Baga)
Campionelul
automodele
de ritell
Calnpionatul
national
de
automodele
de
viteza
captive
Etapa I-a
3-4 mai Bucule,ti (Cupe Semlnitoalea)
Ellpa
3-4
(Cupa Moldova)
SemAnitoarea)
Etapal-alI' a
19- 20mai
iulieBucure,ti
On8Jli (Cup.
Etapa
On"ti (Cupa
Moldova)
EtlpeII-a
a lII a 19-20
28-29iulie
septembrie
Bucure,ti
Etapa
a III-a nalional
28-29deseptembrie
Campionatul
aUlomodaleBucure,ti
radioeomandate
Campianatul
de automodele
radiocomandate
Etapa I-a nalional
4-5
mai Bueur8Jti
(Cupa CSTA BucuII,ti)
EI.pa
l-a
4-5
mai
Bucur"ti
(CupaOnqti)
CSTA Bucure,ti)
EIap. a lIa 20- 21 iulie Onqti (Cupa
EIlPI
II-a
On"ti
(Cupa
One,ti)
Etap
III-a 20-21
17-18iulie
august
Re,ile
(Cupa
Re,ite)
Ellpa
august Re,ila
(Cupa
Re,ila)
EtapaI aIII-a
IV-a 17-18
7-8 septembrie
Re,ila
(Cupa
Voinle)
Eli,.
I
IV-a
7-8
septembrie
Re,ila
(Cupa
4 Campion.tul national de automodele machete Vointa)
C.mpionatul national
de automodele
machete
28 sspl.14 oetombrie
Bueu,qti (Selonul Nalionll de Modllism)
28 Slpl.-14 oClombrie Bucur"ti (Salon(ll Nllionll d. Modelism)

CONCURSURI
INT ERNATIONAlE FEMA
FEMA ORGANIZATE
ORGANIZATE iN
iN ROMANIA
ROMANIA
o CURSURI INTERNATIONALE

lillie Premiu Re,ilm 17-1 8 augusl


Ra,itsGrand
17-18
Z 111111.
WMCRPremiu
- FEMA,
Prix lugust
28-29 septemprie B,ucuII,ti
MCR - FEMA. Grand Prix 2B-29 s.ptem~ri8 B~ure,ti

IV RACHETOMOD ElISM
V
RACHETOMODELISM
t. Clmpillnalul nalional de lachetomodele clasice ,i de altitudina

CONCURSURI
INTERNATIONAlE F,A.1.
F.A.1. ORGANIZATE
ORGANIZATE IN
iN ROMANIA
ROMANIA
ca.
CURSURI INTERNAIONALE
c,.. Suee ..i, Suceava 1-4 augusl
c.p.

PRIMII 10
10 SPORTIVI
SPORTIVI AIAI
PRIMII
ANUlUI 1990
1990
ANULUI
AEROMODELISM
- . 1.I. AEROMODELISM

Sili: ni, SUCIIV. 1-4 august

u?onal dl modelism fllo riar


28

SI

JUNIORI
JUNIORI
PiscatiIoan
loanVoinla
VoinlaReghin
Reghin
1 1.Piscati
HamarCristian
CristianJiul
JiulPetroani
Petrolani
2.2. Hornar
3.
Wehry
Oliver
Voinla
Reghin
3. Wehry Oliver Voinla Reghin
VargaSzolt
SzollVointa
VoinlaReghin
Reghin
4.4. Varga
BudaiGula
GulaAvintul
AvinlulTg.
Tg.Mure
Mure~
5.5. Budai
Marginef lorin
FlorinCimentul
CimentulTurda
Turda
6.6. Margine
7.
GUlu
Dorel
Victoria
Giurgiu
7. Gutu Darei Victoria Giurgiu
DurdunGiorgiana
GiorgianaVotnta
VoinlaReghin
Reghin
8.8. Durdun
GavanNicolae
NicolaeFulgerul
FulgerulGiurgiu
GiUlgiu
9.9.Gvan
10.
Cars
lea
Bogdan
~antierul Naval Tuicea
10 . Crstea Bogdan ant ie rul Naval Tulcea

Bucazar
Luiza Gaz Melan Media~
1.1. Buc
zar luiza Gaz Metan Medi.
2. livadariu
Conslanlin Vicloria Gherla
2.3.
livadariu
Constantin
VictoriaMedial
Gherla
Popa Nicolae
Gaz Melan
3.4. Popa
Nicolae
Gaz Avia
MetanINtREST
Media
Cucuianu
Andrei
Bucure~1i
4.5. Cucuianu
Andrei
Avia
INCREST
CiceuSebastian
SebastianVictoria
VicloriaGherla
GherlaBucuret'
5.6. Ciceu
Ilea Crislian Vicloria Gherla
6. Ifea Cristian Victoria Gherla
7. Ungureanu Sorin I.J.T.l. la~i
7.8. Ungureanu
SorinMelalul
I.J.T.l. Salonta
Iai
Kovacs Zoltan
8. Kovacs Zohan Metalul Salonta
9.
GUla
Emilian
Gaz
Melan
Medial
9 Gut
Gaz Metan
Media
10.
StoicaEmilian
Gheorghe
AUIUI Brad
10. Sloica Gheorghe Aurul Brad

NAVOMOD ElISM
II.II. NAVOMODELISM
NI~_I d. ModeIiAI)

1.-14 ectombri, 811C ....q (5alooo. "~

I d, MooI

BarbuGheorghe
GheorgheCimentul
CimentulTurda
T",da
7 7. Barbu
CosmaLiviu
LiviuVointa
VoinlaReghin
Reghin
8.8. Cosma
DurdunDarei
OorelVoinla
VoinlaReghio
Reghin
9.9. Durdun
MacaveiRzvan
RazvanCimentul
CimenlulTurda
Turda
1010.
. Macavei

1. Papa Cringu Avia INCREST Bucure~ti


1. Popa Cringu Avia INCREST Bucure ti
2. Suraniv
BelaVointa
VoinlaTg.Tg Mure
. Murel
2.3.Sura
niy Bela
Popescu
MarianAvia
AviaINCREST
INCRESTBuc
Buc.
3.4. Popescu
Marian
Cucuianu
Pelru
Avia
INCREST
Buc..
4. Cucu ia nu Petru Avia INCREST Buc.
5. Morar.Aurel Voinla Tg . Mure~
5.6. MorarAurel
VoinlaAlipile
Tg . Mure
lordan Gheorghe
Bra~ov
6. Iordan Gheorghe Aripile Braov
7. ZibacinskiGheorghe
GheorgheAeronautica
AeronaulicaBuc
Buc.
7.8.Zibacinski
.
Cillea
Dorel
Avinlul
Tg.
Murel
8.9. Ciltea
Darei
Avintul
Tg. Dej
Mure
Borzan
Claudiu
Gloria
9.
u GloriaGloria
Dej Dej
10.Borzan
GroboisClaudi
Alexandru
10 Grobols Alexandru Gloria Dej

ODELISM FEROVIAR
uJio28 Isspt-14
de mod,lism
feroriarButlU",ti (SIIoa '"
octombrie

UngureanuIonIonICEPRDNAV
ICEPRONAVGalati
Galali
5 5.Ungureanu

OiamandJean
JeanJiul
JiulPetroani
Petro~ani
6.6. Diamand

SENIORI
SENIORI

JUNIORI
JUNIORI

Clmpionalul
de rechetomodel.
clasice
,i de altitudine
Semifinala nalional
23-26
m.i Buzlu (Cupe
Bullului)
Slmili
23-26
Buzlu
(Cup. (Cupa
Budului)
Fin.11..l.
1-4 mii
august
Suceava
Sucevei)
1-4 deluguil
Suceava machele
(Cupa SuclVai)
L Fi"al.
Clmpionalul nalional
rachetomodele
de nave cosmice
CaSemifinala
pion.tul nltion,1
machete
de nlVe cosmice
23- da26rechelomodel.
mai Buzlu (Cupa
Bullului)
SeFinala
-linal.
23-26
mai Buziu
(Cupe Bucurqti
Budului) (Salonul Nltional da Modalism Ii Aaraclubul
28 sapt-14
octombrie
F 1.
28Aulll
sepl-14
Vlaicu octombrie
Clinceni) Bucur"ti (Salonul Na,ional d, Mod,Ulm ,i Aaroclultul
Aural Vlaicu Clinceni)

AClivitale.de
a deperformant
perform~nla
~i de pregati~e a 10lurilor lalionale sa concenlral in 1990 in jurul ca
Activitatea
i de pregtire a loturilor lalionale sa concentrat in 1990 in lurul carn
natelornationale
nallOnalei ~Ialealediferitelor
dllentelorsemifinale
semlfmalei ~Icup.
cup.pregtitoare
pregaliloare.
natelor
.
De~i numeroase seclii aliliate de aelO, navo. auto ~i rachelomodelism sau conlrunlal cu 0 ser
Dei numeroase sectii afiliate de aero, nava. auto i rachetomodelism sau confruntat cu o serii
lipsurifinanciare
linanciarela lanivelul
nivelulasocialiilor
asocialiilor
~i cluburilor ~i de IIdin malerial (moloare, acumulatoli, apa
lipsuri
i cluburilor i de ardin material (motoare. acumulatori . apara
telecomanda). numero~i modeli~li pasionali ~i lalenlili au participat in competilii la un nivel v
de de.
te lecomand). nume roI modeliti pasionali i talentlli au participat in compehlii la un nivel val
ndlcat.In incelecele19 19campIonate
campionalenationale
nalionaleorganizate
organizalede defederalie
lederaliein in12 12judele.
judele,6 campionate
6 campionatede deaero
ae
ridicat.
dellsm.6 6de denavomodelism.
navomodelism.5 5de deautomodelism
auto model ismi Iiciteciteunulunulla larachetomodelism
rachelomodelismi ~imodelism
modelismfero'
fer
dellsm,
~au
acordat3131de detitluri
litluride decampioni
campionila laseniori
seniorii ~i22 22de detitluri
till urila lajuniori.
juniori.Activitatea
Aclivilatea
competiliona
acordat
competit ional
sau
mchelal
cu
a
IXa
edille
a
Salo"ulUl
Nallonal
de
Modalism
organilat
de
lederalie
in
octombrie
incheiat
cu aRomaniei.
IXa editie a Salo"ului
National de Modellsm organiut de lederalie in octombrie la lai
Palatului
.
Palatului Romniet.
Numero~i dintre laurealii campionatelor au fosl promovali in 10lurile nalionale. iar cei care au re
Num eroi dintre laureatii campionatelor au fost promovali in laturile nationale. iar cei care au re p
performanlele
anterioriau aufostfostdesemnali
desemnalimaemae~lri
internalionali ai sporlului 4. ~i mael
perfsportulUl
ormanlele26.dindinaniianiianteriori
tri internalionali ai sportului 4. i maetr
sportului 26.
Cu
sprijinul
Ministerului
Tineretului
~i
Sportului.
lederlllia
a
dOlatin in1990
1990seclille
secliilede deperformanl
performanl
Cu sprijinul Ministerului Tineretului i Sportului, lederlllia a dotat
acestorsportivi
SPOrtlVIcu cu40_40statii
stall!de detelecomand
telecomandade deproductie
P[oduciiegerman
germanacu cucitecite3 3sausau7 7servomecanis
servomecan
acestor
Aprecl.emtotodat
10lodatainiliativa
millativabenefic
benehcaa Ministerului
a. MinisteruluiinvIA";ntu
Invaliminlului
~Iiinleide dea prelua
a preluasubvenliom
subvenlio
Apreci.em
l ui i ~itiinlei
cercurilorde demodelism
modellsmalealecopiilor
copl!lori ~Ielevilor
elevllorde dela lafostele
fostelecase
casealealepionierilor.
pionierilor.
cereunlor
.
Anul
1990
prin
'
noua
deschidere
inlernalionala
a
larii
noaslre
~i
cu
sprijinul
deosebit
de
ordinfir
Anul 1990 prin noua deschidere international a Irii noastre i cu sprijinul deosebit de ordin
acordat
MinislerulTineretului
Tineretuluii ~iSportului
Sportuluia acreat
creatfederali
federaliei
noaslreposibilitatea
posmililaleade dea aprom
pro
ciarclaracorda
t de deMinisterul
ei noastre
mullimodeliti
modeli~tiin incompetitIi
competiliile
inlernalionaleoliciale.
aliciale.
.
cit citmaimaimulli
le internationale
o
reu~ita
0
reprezinla
afilierea
cu
drepluri
depline
a
F.R.
de
Modelism
la
lederaliile
europene
O re uit o reprezint afilierea cu drepturi depline a f .R. de Modelism la federatiile europene de d
lomadellsm:
pentruautomodele
automadelecaptive
caplivede devitez
vilezai ~iE.f.R.A.
E.F.R.A.pentru
pentruautomodele
autamodeleradiocomand
radiocoman
tomode
lism: f.EF.E.M.A.
.M.A. pentru
devenind
astlelmembri
membriai aifederal
federaliilar
mandialede despecialitate
specialilaleW.M
W.M.C.R.
I.F.M.A.R.Totodat
Talodatilne n
deve
nind astfel
ii lor mondiale
.C.R. i ~i!.f.M.A.R.
reci~tigat pozilia de membri aclivi in Federalia Aeranaulicii Internalio'nala ~i NAVIGA Federalia In
recitigat pozitia de membri activi in Federatia Aeroneutic Internalional i NAVIGA fede ratia Inte,
Ilanaia
de
Navomodelism
prin
achitarea
catizaliilor
anuale
blocate
de
faslul
guvern
in 19B8.
lion al de Navomodelism ,prin achitarea cotizaliilor anuale blocate de fostul guvern in 1988.
Aceslere alizri
reahzanau aufostlostfrumos
Irumosrspltite
rasplalitede demajoritatea
majoritatealoturilor
lolurilornationale.
nalionale.Iarlardac
daca1989
1989,
Aceste
. I afostlo
navomodelismuluicu cucele
cele1010medalii
medaliiobtinute
ablinutela laCampionatul
CampionatulMondial
Mondialde dela laBerlin.
Berlin.1990
1990co~c
an anal alnavomodelismului
raspunsfrumos
frumosal almodelismului
modelismuluiaeronautic
aeronauliccu cu4 4medalii
medaliila lacampionatele
campionatelemondiale
mondiale i ~icUfC
tuieIUleun unr spuns
mandlale.
Popa
Aurel.
Marar
Aurel
Ii
Nicoara
Vasile
tOli
de
la
AS
Voinla
T
g.
Mure~, au oblinul me
mondIale . Popa Aurel. Morar Aurel i Nicoar Vasile toti de la AS Voinla Tg. Mure . au obtinut med
bronzla laCampIonatul
CamplOnalulMondIal
MandlaldedeAeromodele
AeromodeleIndoor
Indoorde dela laJohnson
JohnsonCitV.
Cily,formind
formindprimul
primullot101de demam
de deb ronz
li~li romani care participa in S.U.A. Conslanlinescu Valerian, Bardea Gabriel de la AS Chimia BulA
li tl romni care particip in S.U.A. Constantinescu Valerian. Bordea Gabriel de la AS Chimia Buz .
Sercaianu Lucian de la AS Conlactoare Buzau au oblinul medalia de bronz la Campionalul Mondi
Sere ia nu lucian de la AS Contactoar. Buzu au oblinut medalia de bronz la Campionatul Mondial
R~chelomodele.de dela laKiev,
Kiev,cu cumacheta
machetazburtoare
zburaloarededealtitudine
altiludinea arachetei
racheleieuropene
europeneArianne
Arianne001001.
Rachetomodele
. p,
Cnngu.ASASAvia
AVlaINCREST
INCRESTBucureti
Bucure~tiobline
oblinetitlul
lillulde deviceca.pion
viceca.pionla laCupa
CupaMondial
MondialafA!.
F.A.I.dedela laMentc
Mon
Cringu,
lourdindinFranla
Franlala laplanoare
plano arezbor
zborliber
liberi ~ila. la.aceeai
aceea~iclasA
cllIsJBuczar
Bucharluiza
Luizade dela laASASGazGazMetan
MetanMedia
Media
tour
Imelocul
loculIII IIIla laJumon
Jumon I I'ttllul
tiliuldedecampIoan
camploanala lafete
letela laCupa
CupaMondial
MondialaFA!.
F.A.1.dedela laPoitou.
POilou.FralFr
Itne
Daca la aceste categorii parlicipam cu intermiteOle de peste 20 de ani la campianalele mondi
Dac la aceste categorii participm cu intermitente de peste 20 de ani la campionatele mondial
europene.in in1990
1990amamreuit
re",ils sapromovm
promovammomodelilli
la ramuri Ii clase noi la competilii oficiale, ca
europene,
d eliti la ramuri i clase noi la competilii ofic iale. cat,
vechitraditii
Iradiliiin inactivitatea
activitaleafedlederaliei.
Astfel
automadelilliiauauparticipat
parlicipatpentru
penlruprima
primaoar
oara1,
rii riicucuvechi
eratie i. Astfe
l automodelitii
campionateuropean
european(Unga"a),
(Ungaria).situindu-se
siluindu-sepepeununpromiltor
promiliitorloclac7. 7.iariaraeromodelitii
aeromodeli~tii la un campiona
campionat
la un campionat
ropeandedeplanoare
planoarecucuorientare
orientaremagnehc
magneticilin inElvelia
Elveliaobtinind
oblinindacela
acelallocloci Iireprezentind
reprezentindprima
primanoano
ropean
participareininaceast
aceastaIa lara;
dupa 0 absenla de 7 ani din comperiliile oliciale. navomodeli~tii de
participare
r; dup o absenl de 7 am din competitiile oliciale. navomodelitii de c'
radiocomandate
au
participat
la
Campionatul
Mondial
de
la
Schrems,
Auslria.
radiocomandate au partIcipat la CampIonatul Mondial de la Schrems. Austria
Acesterealizri
realizariauaulost
foslposibile
posibileprin
prindezvoltarea
dezvollareacooperrii
cooperariiinternationale
inlernalionalededectre
cAtrefederalie
federaliei ~iciic
Aceste
secliileafiliate
afiliale
. Cluburilededela laASASTehnofrig
TehnofrigCluj,
Cluj,Cimentul
timenlulTurda.
Turda.Gloria
Gloriai IiC.f.R.
C.F.R.Dej.
Oej.Farul
FarulI
riierilei ~isecllile
. Cluburile
slanla,
Fulgerul
Giurgiu,
Voinla
Reghin.
C.S.T.A.
Suc~ava. Sportul SlUdenlesc Ii Semanatoarea Sucu
stanta. fulgerul Giurgiu, Vointa Reghin. C.STA. Suc~ava . Sportul Studenlesc i Semn:oarea Bucu"
au
slabilil
legaluri
cu
cluburi
similare
din
Austria.
Bulgaria,
R.F.
Ceha
Ii
Siovaca,
R.S.S.
Moldoven
au stabilit legturi cu cluburi similare din Austria, Bulgaria, R.f. Ceh i Slovac . R.S. S. Moldovene!
Ii R.S.S. Ucrainiana, organilind concursuri in lara Ii perticipind la concurs uri in slrainalale. Totoda
i R.S.S. Ucrainian , organizind concursuri in tar i perticipind la concursuri in strint at e. Totodat
turilededeperformant
perlormanlaalealeunor
unorcluburi
cluburiauauparticipat
participalla lao 0serie
seriededeconcursuri
concursuriinternationale
internalionaletradilional,
Iradiliona
tu riie
Leningrad- - aeromodele
aeromodeleindoor.
indoor.Ia laBriansk
Briansknavomodele
navomodeleveliere
veliereradiocomandate.
radiocomandale,Ia laOdessa
Odessa- - navo
nav
leningrad
dele
mac
he
Ie,
oblinind
de
liecare
data
medalii.
deie machete. oblinind de fiecare dat medalii
F.R.Modelism
Modelisma astabil
slabilil
relalii.de.decolaborare
colaboralei Iireciprocitate
reciprocilateprivind
privindchelluielile
cheltuielilevalutare
valutarela lacampi,
camp
f .R.
it relatii
Ie Iemondiale
mondialei Iieuropene
europenecucufederatiile
federaliilededeprofil
prolildindinU.R.S.S
U.R.S.S.i ~iUngaria
Ungariapepeperioada
perioada1990-199
1990-19
tele
bucural
de
un
sprijin
important
unor
simpalizanli
de
pesle
hotare.
Astlel
Federalia
Francezil
sa
sa bucurat de un sprijin important unor simpatlZanli de peste hotare . Astiel Fede ralia Francez dedeA
modelisma aasigural
asiguratparticiparea
participareagratuit
!lraluilaa a4 4aeromodel
aeromodel
illi romani la cupele mondiale de la Poit
modelism
i ti romni la cupele mondiale de la Poito
Monlcontour.d-ul
dulSud
BudRomak
Romakfost
foslcampion
campional alS.U.A
S.U .A
sponsorizallotul
10luinostru
noslrunalional
nalionalla laCampion
Campio
Montcontour.
.. ..a asponsorizat
MondialdedeAeromodele
AeromadeleIndoor
Indoordedela laJohnson
JohnsonCity.
City.reprezentanlii
reprezentanliiAeroclubului
AeroclubuluiElveliei
Elvelieidedela laAdelba
Adelb
Mondial
au
asigurat
taxele
de
participare
ale
lolului.
nostru
la
Campionalul
European.
Federalia
noastra
au asigurat taxele de participare ale lotului. nostru la Campionatul European. Federatia noastr a apr
din
parte
a
Federaliei
Franceze
de
Modelism
Naval
3
slalii
de
telecamanda
acumulalori
~i accesorii
di n partea Fede raliei Franceze de Modelism Naval 3 stalii de telecomand acumulatori i accesorii l
lolulnational,
nalional.,ariardindinpartea
partead-ului
duluiJean
JeanlucLucDrapeau
Drapeaucampion
campiondedeaeromodele
aeromodeleal alfranlei.
Franlei.o 0ma;m
trutrulotul
scrisi ~i aparatur
aparatura dede multiplicat.
mulliplicat. .
dede scris
Dar
cel
mai
mare
sprijin
pe
care-I
poale
primi_modelismul
ramanesc,
poate
veni
numai
partea
Dar cel mai mare sprijin pe care-I poate primi.modelismul romnesc. poate veni numai dindinpartea
nisteruluiTinere
Tineretului
Sportului,a aMinisterului
MinisleruluiInvImintului
InvalamintuluiI Iitiintei.
~tiinlei, a sindicalelor, intreprind
nisterului
tului i IiSportulUI,
a sindicatelor. intreprinde
economice i ~icomertulUI,
comertului.gindindu-ne
gindindunela lafaptul
laptulccanunuputem
putempregti
pregiltitehni~.
tehni~. ~tiinlilic Ii sportiv copii
economice
tiinlific i sportiv copii
neretuli ~Inunuputem
pulemreprezenta
reprezenlacucucinste
cinsteRomnia
Romaniain inintrecerile
intreceriletehnico
tehnico-aplicative.
decilavind
avindsubvl
sub
neretul
-aplicative, decit
corespunlAtoare
pentru
aparatura.
echipamenl
lehnic.
baze
sportive
de modelism ~i compelilii
c,oresp unz toare pentru aparatur. echipament tehnic, baze sportive de modelism i competitii.
Gindind
in
acest
fel.
Federalia
Romana
de
Modelism
va
organiza
anul
acesta
in
lara
Campio
\
. Gindind in acest fel . Federalia Romn de Modelism va organiza anul acesta in I ar Campion
CupaMondial
MondialadedeAeromodele
Aeromodelecucuorientare
orientaremagnetic
magnelicapentru
pentruseniori
sen ioni ~ijuniori
juniorila laCluj
ClujNa~
N
MMondial
ondial i ~iCupa
22-27mai
maii IiCampionatul
Campional"1European
EuropeandedeAeromodele
AeromodeleIndoor
Indoorpentru
penlrus!micri
simiorii Iijuniori
junioriinin25-30
25-30
inin22-27
lembrie
la
Sianic
Prahova,
precum
~i alte numeroase competilii de interes nalional.
tembrie la SInic Prahova. prec um i alte numeroase competitii de interes national.
Tulurormodelitilor
modeliltilorle Iedorim
dorimsucces
succesinin1991
1991,
laurealilorleIeadresm
adresamfelicitri
lelicililri.
iar colaboralorilor
Tuturor
. laurealilor
. iar colaboratorilor n'
~i tuturor acelora care ne sprijina Ie mullumim din inima!
i tuturor acelora care ne sprijtn le mullumim din intm!

SENIORI
SENIORI
1 Petrache Vase ICEI,'ENERG Bucur."

e Leo""
Vas e ICE\'E
ERG Bucures
2 Perac
C"ru
_ ;t-el'O$'"
... r'I ::t ~
, ..,..~,. ...

1..... .

III. AUTOMODELISM
AUTOMODELISM
III,
SENIOR I
SENIORI

Hangaladisla"
Ladislau
PlasticaOradea
Oradea
1.1.Hanga
Plastica
Faurfnel
FanelVas
Vas e'e
VoinlaArad
Arad
2.2.Faur
Vointa
3.
M
ilrica
Sabm
VoinlaTimioara
Timiloara
3. Mitnc Sab,"
, ,Voinla
4.
Csoma
Gheorghe
Plastica
Oradea
4. Csoma Gheorghe
PlastICa Oradea
BarbuGheolghe
Gheorghe
CimenlulTurda
Turda
5.5.Barbu
Cimentul
6.Iordache
lordache George
George
Explorari
Pi te~ti
6
Explorri PItetI
7.
Boangiu
fugenn
VoinlaArad
Arad
7 Boangiu Euge
Vointa
8.
TU
liga
V
oltd
Seminatoarea
Bucu re~t i
B Tunga Volllc
Semntoarea Bucurelt
AlbescuDrago
D rag~
Semanaloarea Bucure~ li 99 Albescu
Semntoarea Bucu reti
10 Nenelu
NentluIon
Ion
Semanaloalea
Bucure~tI 10
Semntoarea Bucurelt
J UNIORI
JUltO
RI

Ci~-

h "'ca

iuroa
u:nenlul
Tueda
C "lI!nwl
CST A.T\!fda
Bacau
eST
A.
Ba
cu
Vomla Re~lla
011'C.S
1" Re
l ta
One~li
CSClmentul
OnelI T"rda
umentul
T.;rda
Voinla Re~i!a
Vomla
Re it aPite~ti
Explorari
r;~-t

ExplorfI Pi teti

IV. RACHETOMODELISM
IV. RACHETOMODELISM
SENIORI
SENIORI
, 80rdea Gabriel
Gahrielucian
l
2BOrdea
Sercaianu
i a nu Sandel
Lucian
2 3Serc
Vrabie
Snde
l
3 ~Vrabie
Catargiu
loan
~
5Catarglu
TUluleaIoan
Gheorghe
ea Gheorghe
5 eTUJul
Nlcolae
Petre
Petre
S Nltolae
Sebestien Arpad
Sebe
stien Arpad Valerian
Constantinescu
Constantinescu
Valerian
Tudor laurentiu
Todor
Laurentiu Gabriel
C<lnstantinescu
Constantinescu Gabriel

Chimia BUlaU
Chimia
Buzu BUlaU
Contactoare
Contact
oarenrgovi~te
Buz u
Metalul
Metalul
TIrgovite
C.STA.
Suceava
C. S.TA
MetalulSuceava
nrgovi~te
Metalul
TI rgovite
Metalul
nrgovi~te
M et
alul
lirgovi
Voin!a [Jeva te
VOinta
Deva
Chimia
BUlaU
Chimia
Buz u BUlau
Contactoare
Contaetoare
Buzu
ChilOia BUlaU
Chimi. Buzu

JUIIIORI
NIO RI
I Codrianu Teodor
1 2Codrianu
Teodor
Codrianu
Paul
Paul
2 3Codrianu
Zettel Richard
l
ettel
Richard
3 4 Pavlovici Cristian
4 5Pavlovlci
Camen Cristian
Nicolae
S 6Camen
lazar Nicolae
lucian
Lucian
7Lazr
RO$ca
Madalin
Mdhn
1 8Roea
Znacom
Mihai
MihaiSorin
8 Sl nacom
Alexandru
9 '0Alexandru
Nicaara SOlln
Florin
Nlcoar Florin

ANUNTURI

. Chimia BUlaU
. Chimi.
Chi mi.B uzu
BUlaU
Chimia
Buzu
C.STA.
Suceava
C.S.i
A.
Suceava
Metalul nrgovi~te
Metalul
li
rgovite
Meialul nrgovi~te
Metalul
lirgovi
C.STA.
Bacaut e
C. S.T.A
. Bacu
Chimia
BUlBU
Chimia
Buzu
C.S. TA Suceava
C.STA.
C.S. T.A.Suceava
Bacau
C.S.T.A.
cu
Voin!a Ba[Jeva
Vointa neva

AN UNUR I
BURLACU MIHAl, Zarne$ti, str. LoBURLA
I, Zrne
str.
Lotrului CU
bl. 6,MIHA
sc. B,
ap. 17 ti,
judo
Brs$ov,
.rului
6, sc.
B, ap. sa
17 obtina
jud. Braov,
2224,
dore~te
numecod bl.
cod
d orete
s 15
o bi
n nu merele2224,
1, 2, 3,
4, 5, 1t.
laschimbcu
releumerele
1, 2, 3, 8,4, 9,
5, 17,
11., 19,
15 la20,sc21,
himb
22,cu
23,
umere
8, 9,28-29,
17, 19,
20, 21,
23,
24, 25,le 27,
30-31
ale 22,
revistei
24,
25,
27,
28-29,
3031
ale
revi
stei
Modelism.
ism.
Model
DUMITRU
ADRIAN, Suceava, str.
DUMITRU
Bistritei 13,ADRIAN,
bl. H1, sC.Suceava,
B, ap. 13,str.
judo
Bistri
ei
13,
bl.
sc.dore~te
B, ap. 13,
Suceava, cod H1,
5800,
sa jud.
cumSucea
va,
cod
5800,
d
o
rete
s
cumpere 0 colectie completa a revistei
ere
co lec
i e co m p1,
let
2, a3, revistei
5, 9, 11,
maio ales
numerele
mai
numere
le 18,
1, 2,19,3, 21,
5, 9,
,
3, ales
14, 15,
16, 17,
22,1124)
3,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
21
,
22,
CRUDU EUGEN, Bolintin Vale, 24)
sfr.
CRUDU
EUGbl.EN,B3,Bolintin
Vale,
sC. A, Ap.
51, str.
judo
Republicii,
bl. 88139,
3, sc. A,
Ap. numerele
5 1, jud.
epu
blicii, cod
Giurgiu,
cauta
GIUrgiu,
cod
8139,
cau
t

numerele
2. 3, 8 ~i 13.
2.COSTACHE
3, 8 i 13. VIRGIL EDUARD, BuCOS
TA CHE
EDUA
Bu-2,
cure$ti,
sfr. VIRGIL
Simetriei
65, RD,
sect.
cure
str. Simetriei
65, obtina
sect. nu2,
cod. ti, 72501,
dore~te sa
cod.ere72501,
do rete
s Modelism
o b i n nu-~i
1-25
disparate
ere disparate
1-25 Modelism
Modelist
Konstruktor
la schimb icu
'vIodelist
rukto
r la schim
b cu
umere Konst
din alte
reviste
tehnice
din
"umere
990. din alte reviste tehn ice din
990.
POPESCU DAN CATALlN, A.C.H.
POPESCU
DA N cod
CTLIN,
A C.H.
Rastolita-tabiira,
4228, judo
Must olitatabr,
4228, nr.
jud.25 Mure$
dore~te
sa-~icod
procure
~i 26
res
d
o
rete
si
procure
nr.
25
i
26
a e revistei Modelism.
a eONESCU
rev istei PAUL,
Modelism
.
Galati,
str. SpataESCU
UL,6200,
Gala i,
str. colectia
Sp ta
29, PA
cod
of era
lui
- :ompleta
lui 29, cod
6200, 1981,
of e r Modelbau
col ec ia
Modelarz
: -eute
pl et 1982,
Modelarz
Modelbau
Katera1981,
i lahti
1981 la
- eute
Katera
i laht
1981 la
chimb1982,
pentru
Modelist
Konstruktor
c 976;
im b dore~te
pentru Modeli
st
Konstruktor
sa corespondeze pe
<976;
te s militara
corespondeze
pe
eme dore
de marina
- al doilea
m
a
r
in

ar - al doilea
eme
de
a.zboi mondial m~ii l i t actuala.
zboi
monNICU$OR,
dial i act uGalati,
al .
'B ALMU$
str. PiBALMU
Gaap.
lai, 12,
str.micro
Piului 12, NI
bl.CUOR,
V3, sC. 1,
:Jlui
12,
bl.
V3,
sc.
1,
ap.
12,
micro
sgB, cod 6200, dore~te sa vinda
sta:J9B.
cod 6200, dore"Pilot
te s 4".
v n d stae telecomanda
tel ec oAUREL
ma n d ALEXANDRU,
" Pilot 4".
a OICU
BucuO/C U str.
AUREL
ALEXA NDRU,
Bucu-1,
resti,
Tamponului
37, sect.
r!'~od
i, str.
Tamponului
37,
sect.
78316, cauta numerele 1-6, 1,8,
" 2" 78316,
t numerele
8.
olera lacau
schimb
nr. 24 1-6,
:;;i 26:
." ofer la sch imb nr. 24 i 26:

vLASCEAN U FLORIN SEBASTIAN,


vLA
SCEA Aleea
U FLORI
SEBA
P/oie$ti,
Strejnic
5, STIAN,
bl. A 11,
Ploieti,
Aleea
StrelnIC
bl. A
",
sC. A, ap.
15, cod
2000, 5.olera
revista
se.Model
A, ap.
15,
cod
2000,
ofer revist a
ism nr. 19, 20, 21, 22, 23, 26
Modelism
nr.
19,
20,
21
,
22,
23,
26
pentru reviste de aviatie ~i para~u
pentru
aviaie i p a r a u
tism reviste
straine, deeventual
pentru rev.
tism
str i ne , eventual pentru rev.
Modelism
nr. 7, 8, 9, 10, 11, 13.
Modelism
nr. 7, 8, 9,
10, 11,
CADAR CIPRIAN,
Bra$ov,
str. 13.
ZiziCAnului
DAR 71,
CIPRIAN,
sir.39,Zizibl. 104, Braov,
sC. C, ap.
cod.
71,
bl.
104,
se.
C,
ap.
39,
cod.
nului
2200, dore~te sa achizitioneze kit-uri
2200,
dore te s ach izi i o n eze kit-uri
de avioane
neasamblate, prelerabil
deimport,
avioane
neasam
blate, preferabil
~i nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8,
precum
import,
precum
i nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10 din Modelism.
10DONICI
din Modelism.
BOGDAN, Galati, str. PartiDO
NICI BOGDA
23, bl. N,
E6, Galai,
ap. 75,str.
codParti6200,
zani/or
23,
E6, ap.
75, cod nr.
6200,
zanilor
dore~te sabl.obtina
la schimb
1, 2,
d o rete s obin la schi mb nr. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ~i in mod deo3, sebit
4, 5, nr.
6, 7,118,~i9,1710ale
i in mod deorevistei Modesebit
lism.nr. 11 i 17 ale revistei Modelism.
STANOIEV RADU, Timi$oara, str.
STANOIE
V 36,
RADsc.
U, A,Timioara,
Gh. Lazar
ap. 10, judostr.TiGh.
se;. A,
ap. 10, jud. Timi$,Lazr
cod 36,
1900,
dore~te sa procure
mi, cod 1900, d orete s procure
contra cost sau la schimb urm atoasau din
la sc Modelism:
hi mb ur mtoa
contra
rele cost
numere
1-14,
rele
nu mere
16-18,
20-24. di n Modelism : 1-14,
16-18,
20-24.
OPREAN NICOLAE, Alba lulia, bd.
OPREAN
Iulia,ap.bd.12,
Victoriei NIC
38, OLAE,
bl. 28,Alba
sC. A,
Vic
toriei
38, cod
bl. 2500,
28, sc.dore:;;te
A, ap.sa12,
judo
Alba,
cojud.
Alba, codpe
2500,
re te s corespondeze
temedo de
aviatie.
respo
ndeze
pe
teme
de
av i a ie .
IGRET ADRIAN, Oradea, sfr. Lacul
IGRE ADRIA N, Oradea, str. Lacul
RO$u 29, bl. 057, ap. 6, judo Bihor,
Ro u 29, bl. Q57, ap. 6, j ud. Bihor,
cod 3700, dore:;;te sa procure nr. 1,
dorete s procure nr. 1,
cod
11, 3700,
12, 26
ale revistei Modelism.
11,
12, 26 ale revi
stei Modelism.
MIHAILESCU
BOGDAN,
Bucure$ti,
MIHILESCU
Bucureti,42,
str. Aviator BOGDA
Marcel N,
Andreescu
str.
Aviator
Marcel
Andreescu
42,
sector 1, cumpara desene, poze,
sector
cum psubmarine.
r desene, poze,
planuri" pentru
ne.
planuri
pen
tru submariZimnicea,
BOBOC
MARGARIT,
C.P.
BOB
RGRIT, Zimnicea,
C.P.
43, OC
judoMTe/eorman,
tel. 913/66168,
43,
jud.
Teleorman,
tel.
913/66168,
soli.cita colaborare pentru construisorea
li.cit unei
colaborare
construiaerodine pentru
lenticulare
in urunei aerodine
lenticulare
in urrea
matoarele
specialitati:
motoare
term to a rel e spe c i alit i : motoare termice, electronica, informatica, mateel ect ronic , i n fo rm ati c , matemice,
riale speciale (ceramica, compozite),
specipentru
ale (ceaeromodele
ra m ic, compozite),
ri ale
pilotaj
de mare
pilotaj
viteza.pentru aeromodele de mare
vi t ez .
BORA OVIDIU, Alba lulia,str. PrieBORA
IU, 2500,
Alba tel.
Iulia,27964,
str. Priecod
ofera
teniai O4,VID
cod 2500, de
tel. stat
27964,
teniei
unei 4,
intreprinderi
sauofer
partiunei
intreprin
deri
de
stat
sau
particulara proiectele a trei tipuri de mocu la r p roiecteie a trei t ipuri de motoare cu CO 2 pentru model ism, netoare
cu COcu
model
, ne2 pent
de ism
productie
brevetate,
un ru
cost
brevetate,
cu un cost de p ro ducie
foarte scazut.
foarte
sczu t.
BAGDASARU
IONEL, Galati, Micro
BAGDA
RU sC.
IONEL,
17, bl. SA
B16,
3, ap. Galai,
45, codMicro
6200,
17,
bl.
B
16,
sc.
3, ap. 45, contra
cod 6200,
dore~te sa achizitioneze
cost
dorete s ach izi i o neze co ntra cost
numerele 1, 2, 3, 7, 10, 14 ale revisnumerele
1,
2,
3,
7,
10,
14
ale
revistei Modelism .
.
teiBOGDAN
ModelismCOSTIN,
Somcufa Mare,
BOGDAN
Som cu a Mare,
str. Cri$anCOSTIN,
2, Maramure$,
cod 4866,
sir.
Crian 2, Mara mure , cod 4866,
ofera nr. 24, 30, 31 la schimb cu oriofer nr. 24, 30, 31 la sch imb cu oricare din nr. 1-10 ale revistei Modecare
lism.din nr. 1- 10 ale revistei Modelism
.
LUPULESCU
CIPRIAN, Timi$oara,
LUPULESCU
CIPRIA
Tim ioara,
str. Moise Nicoara
19,N, cauta
nr. 4 al
str.
Moise
Nicoa r 19, c a u t nr. 4 al
revistei Modelism ~i motora~ cu exrevistei
Model
ism
i motora cu explozie in stare de funclionare, la
plozie
fu nci
24 ~i
25. on are, la
schimb1n custare
nr. de
schim
b cu nr.VLADIMIR,
24 i 25. Tecuci, str.
PLACICOV
PLAC/CO
str.
judo Galati,Tecuci,
cod 6300,
Bobilna V7, VLADIMIR,
Bobilna
7, jud.
cod
cauta contra
costGala
nr. i,1-21
ale6300,
revisca
contra cost nr. 1-21 ale revisteiutModelism.
teiREVNIC
Modelism
.
VASILE,
Cluj-Napoca, str.
RE
VNIC VA79,
SILE,
Cluj-Nap
Bucure$ti
bl. RO"
sC. oca,
I/, ap.str.
22,
Bucure
ti
79,
bl.
ROl,
sc. II, ap.dispa22,
cod 3400, cumpara numere
c um p r numere dispacod
3400,
rate din revista "Crila Rodini"; of era
ofer
rate
din Modelism
revista "Crila
reviste
nr. Rod
12, in";
18, 22,
24,
reviste
Modelism
nr. 3,12,6, 18,
25 la schimb
cu nr.
7, 8,22,13,24,
14,
25
la
schim
b
cu
nr.
3,
6,
7,
8.
13,
14,
15, 16.
15,
16.
WEHRY TIBERIU, tel. 965/14381,
WEHRY
TIBERIU,
tel. 965/SUPRA14381,
vinde statie
telecomanda
viNAR,
nde st
te l ecoma
nd SUPRA+ auto4 aie
canale
proportionale
NA
R, 4 canale
propor ionale + automodel
RC complet
echipat ~i momodel
RC
complet
echipat
i mo-3
toare RADUGA 7 ~i 7M avind 7 cm .
toare RAO UGA 7 i 7M av nd 7 cm 3.

Anunturile sint gratuite pentru toti abonatii no~trii. Cei ce se vor


Anunurile
sint gratuite
pentru
toi abonaii
notrii.
Cei ceimpreuna
se vor
abona
vor fi listati
cu ajutorul
calculatorului,
ceilalti
vor trimite
abona
vor fi ~i
listai
cu ajutorul
calculatorului,
ceilali
vorAnunturile
trimite m se
preun
cu anuntul
dovada
abonamentuluj
platit la
po~ta.
scriu
cuc uanunul
i
dovada
abonamentuluj
pltit
la
pot
.
Anunurile
se
scri
u
majuscule pe grila :;;i pentru fiecare rind se expediaza cite 4
timcubremajuscule
pe
gril i pentru fiecare rnd se expediaz cte 4 t imde cite 4 lei. Un anunt de trei rinduri este echivalentul a 12 timbre
bre
lei. Un anun
trei rnduri
estetrei
echivalentul
a 12petimbre
de de
4 cte
lei. 4Anunturile
sint de
limitate
la cele
rinduri de
grilii,
de 4 lei. Anunturile snt li mitate la cele trei rnduri de pe gril,

GR'LA PENTRU ANUNTURI


NUNTURI

oeCh
edhlpii
aeromodell~tI condu~1 de recordmanul national L
ip dede aero
modell tl co ndui de recordmanul na,lonal Lu'
JRS
Octavlan a aconstruit
constrult machete
machete telecomandate
telecomandate ale
ale avlo
avlonul.ul,
Octavian
nul~ l , JRSpentru
clnematografle
utlllzindplanurile
planurilerev!stel.
revlstei.
pentru cinematografie utilizind

PA VEL SORIN, l::1ucure$ti, sfr. AluniPA


VEL nr.
SORIN,
JUc u re ti, str. Aluni$ului
4, bl.bl.I::11A.
11A, sC. III, ap. Z2,
4,achizitioneaza
sc. planuri
III, ap. pen72,
sect. nr.
4,
4,
achi z ii o ne az planuri pensect.
tru un carting ;;i diverse automotru un cart ing i diverse automodele; dore:;;te colaborare cu alti modeie;
dorete colaborare c u al i modeli~ti.
u lui

d elit i.

MIU ANDREI, Bucure$ti, str. PanMIU


str. sect.
Pan-1,
dele ANDREI,
Taru$anu Buc
nr..ureti,
9, parter,
deie
Tru anu nr. 9, parter, sect. 1,
dore~te sa corespondeze pe tema
d o rete s corespondeze pe tem a
,AI doilea ra.zboi mondial".
,A I doi lea r zbo i mon dial".
VI$AN NICOLAE, Bucure$ti, sfr.
VI A N NI COLAE, B u cureti, str.
Frumu$ani nr. 16, bl. 115, sC. 2, ap.
Frum u a n i nr. 16, bl. 115, sc. 2, ap.
64, sect. 4, dore:;;te sa achizitioneze,
64,
sect. cost,
4, dorete
s a c hi zii oneze ,
contra
numerele
1 + 18 ale recontra
numerele 1 + 18 ale revistei cost.
Modelism.
vistei Modelism .
MOLDOVAN GABRIEL, Ciacova,
Mstr.
O LDHoria
OVA Nnr.GA14,
B RIEL,
Ciaco va
,
judo Timi$,
cod
str.
Horia
nr. numarul
14, jud. 1Timi,
cod
1931,
cauta
al revistei
1931, caut n u mrul 1 al revistei
Modelism (cu plata in lei sau vain lei
sau vaModeli
(cu plata
luta); sm
cumpara
statie
telecomanda
lu t ) ; cum pr st aie te l ec omand
Pilot; cauta combustibil pentru moPilot;
pentru motoarecaut
termcombusti
ice cu bil
aprindere
prin
toare
termi cecauta
c u plan
aprinuri
dere
pr in
compresie;
detaliate
c au t planuri detal iate
compresie;
pentru deltaplan ~i materiale (tevi
pentru
deltaplan
i materiale (ev i
aluminiu,
tesatura,
carburi de .otel
alu
miniu ,racordaj).
estu ra , carb uri de o el
pentru
pentru racordaj).
CHIRAN I. $TEFAN, sat Novaci, MiCHIRA
N ,. judo
TEFA N, sa t Novaci, MiMile$ti,
Giurgiu, cod. 8162,
Mi/e ti, j ud.
8162,
of era planuri Giurgiu,
completecod.deltaplan,
ofer pl anuri complete deltaplan,
constructie de zbor.
co n st ruc ie de zbor.
FUDULACHE CATALlN, Galati, miFUDULA
LIN,
alai, micro 18, CHE
bloc CA
01, TA
ap.
39,Gstr.
Brai/ei
bloc 0 1, cod
ap. 39, str. Brilei
cro
22218,
jud.Galati,
6200, dore:;;te sa
222
jud.
Gala i, cod 6200, dore t e s
achizitioneze 0 colectie de reviste
achiz i i o nez e o co l ec i e de reviste
Modelism, contra cost sau la schimb
MOdelism,
t ra cost sau la schi mb '
cu unele con
materiale.
cu unele materiale.
.

GRECU RADU, Falticeni, str. A

GRECU RADU, Flticen i, str. A


Ipatescu nr. 21, judo Suceava,
Iptescu nr. 21, jud. Suceava, c,
5750d ore
dore~te nu merele 1, 5, 6, 7
5750
te nu merele 1, 5, 6, 7,
ale revistei
revistei Model
Modelism
9 9 i ~i 1010 ale
ism

schimb
planuridiverse
diverse (Ci(Citr
t ro
schim
b cucuplanuri
XM, MIG
MIG2121 Be-6,
Be-6,Tu-20,
Tu-20,Me
MercU
XM,
rcu
Turbolel
L-41
0,
Saab
J-35
~.a.)
Turbol el l-41 0, Saab J-35 . a .)
numere din
din revista
revista Autoturi
Autoturism.
numere
sm .
pARAoANU
IULlAN,
Piatra Near
Nea
pA
R OAN U IULlA
N, Piatra
str.
Fagetului
nr.
8,
bl.
V3,
sC.
str. Fge tului nr. 8, bl. V3, sc. B,B,,
31,jud.
judoNea
Neamt,
cod 5600, dore~te
m, cod 5600, dorete
31,
procure
motorcucucapacit
capaCitate
procu
re ununmotor
ate
3 , alcool metilic,
tre0.0,5
1,5cm
cm
3 , alcool
tre
5 i ~i1,5
metili c, C
lectia
revistei
Modelism
nr.
1le c i a revistei MOdelism nr. 1- :
numere din
din Modelist
Modelist Konstrukto
Konstrukto
numere
l
ENCIU OOVIDIU,
Bacau,
str. Mil
ENCIU
VIDIU, Ba
cu, str. Mile
14,
bl.
14,
sC.
B,
ap.
3,
cod
5500,
14, bl, 14, sc. B, ap. 3, cod 5500, C
re~te nr. 4/84 al revistei Modelism
re t e nr. 4/84 al revistei Modeli sm
schimb
nr. 2323sau
sau cont
contra
sch
im b cucu nr.
ra coc
SAMOILASTEFAN,
$ TEFAN,
Bra$ov,str.
str. L
SAMOILA
Braov,
miitei 25, cod 2200, dore~te sa p
m iei 25, cod 2200, d orete s pl
nr. 1,1,2,2,3,3,5,5,7,7,9,9,10,
10,1212i~i
cucure
re nr.
din revista
revista Modelism.
Modelism.
din
SZOBO
FLORIAN,
Bucure$ti, t
SZOB
O FLORIA
N, Bucureti,
78.29.06, c ucumpara
cristal de cu
. .78.29.06,
mp r cristal de cu
unadidin
frecventele:
26,995 M
cucuuna
n f recven
ele : 26,995 W
27,005 MHz;
MHz; 27,01
27,015
MHz; 27,C
27,
27,005
5 MHz;
MHz sau
sau 27,
27,035
MHz.
MHz
035 MHz.
PORUMB
DA NIE
Ploie$ti,
PO
RUMB DAN
IE L,L, Plo
ie t i, s
Carpenului
95, jud.
judo Prahova,
Prahova, c
Carp
enului 95,
2000,
of
era
la
schimb
planur
2000, o f er la schi m b planu
avioanelor
Sopwith
"Tabloi,
avi
oanel or So
pw it h " Tabloi
ANT-25;
HawkerHu
Hunter
Mk6i~iOI0
ANT25: Hawker
nter Mk6
nier Do
Do 335
335 contra
contra Consolid
Consolida
nier
at
PBY-5A
"Catalina"
de Havill
Havilla
PBY5A "Catalina
" de
a
"Mosquito".
"Mosquito ".

chiar
taxatecu
cu timbre.
timbre. Toate
Toatescrisorile
scrisorileadresate..
adresate.redacie
redactiei
ce doresc rasi ce doresc rs
ch
iar taxate
puns, vor
vor fifi nsotite
insotite de
de cte
cite 33timbre
timbre aa 44lei,
lei, unul
unul pentru
pentru plic
plic i~i dou
doua
puns,
(documentare,scris
scrisetcr,
etc.f,
contravaloareamuncii
munciiprestate
prestatepentru
pentru r spuns
raspuns (documentare,
contravaloarea
pagina
de publicitate, 4 'culori costa 24000 lei, una la 2 culori 16000
Oopa
gin de publicitate, 4 'culori cost 24000 lei, una la 2 culori 16000
lei,o0 j um
jumatate
de pagina 16000 lei ~i respectiv 12000 lei, un ~fert 10000
lei,
t at e de pag in 16 000 lei i respectiv 12000 lei , un sfert 10000
lei i~j respectiv
respectiv 8000
8000 lei,
lei, numai
numai pentru
pentru firmele
firmele romneti
romane~ti sau mixte
lei
sau mixte

P tru a e'"
bllrdate cai
r
dactlB insugurraz 0
ce debuteaza C~ A uboi.1 < J m I
1941-1944 ...: Act'tllllie ~ar!1c
rn ne". Intrucit pretu
riie tipografice actuate nu pe !It < scun decl in mar
bine calculate ~i pe de ait f,3
larul celor mteresa
In astfel de 5UOl6cte specializare e~te restrlns, redactia
t10tarlt sa tipareasca un numar redu de exemplare, eg
cu numaru.l celor care vor triJnite prin mandat po~tal con
travaloarea bro~uri, de 36 Oe pagiri respectiv 30 de le
8ucure!?tenii o pot rid!(;s ae It' redact i !,} iar cei din alte 1
calitati 0 vor p;ifTli prin po<ta CO'1tra un0i taxe suplimen
tare de 4 lei. Cel ca;e comanda l! !1wnar mai mare d
ey.~mplare vor plat! 0 SlryUra data taxa de expediere
In vederea evitarii eror'lor. va rugarn sa ne comunica
cit mai clar numeie, pren ..!mele ~I ad ..esa exacta. Livrare
suplimentului va .nceoe Ir U,1<:2 ma. ultima comanda pr
mindus>1 la 30 aprille. J

.~

""...,

::lJ

CD

>
Z

oZ
r1
r.Il
()

Subiectul aa fost
fost abordat
abordat n
In luluSubiectul
crarile
de
specialitate
post
becrri le de specialitate postbea contine punctul de
r a c o n in e pun ctul de
lilice
ce f fara
vedere alal p
partii
romane.
Chiar i~i
r i i ro
mne. Chiar
vedere
a:;;a rolul celor trei submarine
aa rolu l cel or trei submarine
r omane~ti participante direct la
r omn e ti partici pante d irect la
actiunile de lupta a fost fie neaciunil e de l up t a fost fie neglijat cu
cu bu
buna
~tiinta, fie din
n t i i n , fie din
glijat
ipsa de documente. Exceptlnd
i ps de documente. Exceptnd
articole
la sflr~i
p r u te la sfricc1teva
iteva art
icole aaparute
tul
anilor
'80 nIn revistele
revistele ModeModeul an
ilor '80
$tiinta
~i tehnica, a plasm ~ii t
ii n i t e hn i c , a plalilism
nurilor
publicate nIn ccarti
de mo ri de monuril
or publicate
delism,
nimeni
nu
a
Incercat
sa
deli sm , nimeni nu a ncercat s
trateze sistemati
sistematic
activitatea
trateze
c
activitatea
submarinelor
romane~ti.
mne t i.
sub
mari nelor ro
Prezenta
lucrare,
de~i
moPrezen
ta lucra
re, dei
modesta
ca
volum,
cuprinde
nudes t ca volum , c uprinde numeroase 'documente
. documente originale:
originale:
meroase
extrase din
din jurn
jurnalele
oficiale ale
ale
extrase
alele oficiale
marinei sau
sau din
din rapoartele
rapoartele StaStamarinei
tuluii Maj
Major,
ale partici rt u ri i ale particitulu
or, mmarturii
pantilor la evenimente, fotograpan i lor la evenimente, fotograoficiale
sau ddin
partifiifii oficia
le sau
in ccolectii
ol e cii particulare,
culese pe
pe parcursul
parcursul aa
cul
are, culese
peste 30
30 de
de ani
ani n
In ssperanta
ca
p erana c
peste
vor
publicate. Pentru
Pentru aa
vo
r fifi cclndva
n dva publicate.
oferi ccIt
mai multe
multe elemente
elemente
t mai
oferi
specifice armei
armei submarine
submarine rorospecifice
mane~ti am reconstituit pentru
m net i am reco nstituit pentru
dv. nlnsemnele
Inmatricularile
dv,
semneie i~i n
m a triculrile
unitatilor, schemele de camuu niti l or , sc hemele de camula
diverse
date,
mascote,
flaj
fl aj la d iverse d ate, mascote,
detalii
de
uniforme,
liste de
de
detal ii de un ifor me, liste
echipaje,
pe l IInga
caracteristing caracteristiechi
paje, pe
extrase din
din plaplatehnice
ccile
ile tehn
ice ~ii extrase
original~, atunci clnd a
nurile orig
i na l~, atunci cnd a
nurile
fast pos
posibil.
Intruclt subiectul
subiectul
fost
ibil. Intruct
este departe
departe de
de aa fifi epuizat,
epuizat, rurueste
gam cititorii ce dispun de date
gm cit itorii ce dispun de date
suplimentare
completeze cu
completeze cu
sup
li mentare ssa
materiale
originale,
IUlnd leg
legamater iale orig inale, lund
lura
cu redacia.
redactia. Printre
Printre autorii
autorii
tur
a cu
lucrarii Ii mentionam pe capil ucr r ii i menion m pe cpi
tan-comandorul
(r) Nicolae
Nicolae
tan
-com ando rul (r)
Koslinski
,
comandorul
Jipa RoAoKosli nski, co mandorul Jipa
lariu,, dr,
dr. Ing.
Ing . Cristian
Cristian Crciu
Craciutariu
noiu,, graficianul
graficianul erban
$erban Io10noiu
nescu . Pentru
Pentru elaborarea
elaborarea lucr
lucranescu.
rii au
au fost
fost consultai
consultati veterani
veterani ce
ce
rii
au participat
participat direct
direct la
la evenieveniau
menle..
mente

iN MAREA
MAREA NEAGR
NEAGRA
N

1941-1944
1941-1944
ACTIUNllE
ACIUNILE

MARINEI
MARINEI

L
N