Sunteți pe pagina 1din 1

Antet

Nota de constatare si evaluare a pagubei


nr. ..... din data de ...........

Vazand actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de .............. intocmit
de ...................................... in calitate de .....................................
Avand in vedere dispozitiile art. 154 alin. (3) si urm. din Codul muncii , republicat,
Angajatorul .............. cu sediul in ........., inregistrat la Registrul Comertului cu nr. .........
C.U.I. ............, reprezentat legal prin ............... emite urmatoarea
NOTA:
1. In perioada ............ s-a constatat producerea unei pagube in valoare de ......................... lei
reprezentand ......................................................... Calculul pagubei s-a facut asa cum rezulta din
actul de constatare anexat prezentei.
2. Pentru producerea pagubei este vinovat salariatul/a ........... angajat/a pe functia de .......... care, in
perioada analizata era responsabil cu ................................ conform fisei postului, anexa la CIM.
3. Avand in vedere ca paguba produsa de salariat este in valoare de ........... lei, fiind mai mica decat
echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie, angajatorul este de acord ca paguba sa fie
recuperata cu acordul salariatului.
5. Recuperarea contravalorii pagubei se va putea face in mod esalonat, prin plata lunara de catre
salariat a unei sume de pana la .......... lei incepand cu ziua urmatoare expirarii celor 30 de zile de la
comunicarea prezentei, pana la acoperirea integrala a contravalorii pagubei prevazute la pct. 1.
6. Suma de plata lunara pentru recuperarea pagubei a fost calculata astfel incat ratele lunare sa nu
fie mai mari de o treime din salariul lunar net si fara sa depaseasca impreuna cu celelalte retineri pe
care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariu.
Drept pentru care astazi ........... s-a emis prezenta nota de constare si evaluare a pagubei produse de
salariatul ................
Angajator
..................
LS
Am luat la cunostinta astazi ...........,
Nume Prenume salariat
............
Semnatura
.................