Sunteți pe pagina 1din 19

N4AXIN4 GCRHI

pg,fiHLjI
DE

blqAffi{r

..ttz..,tt4 -4.;

$l

M A X I M C O R,K I
t.\.
\4,

ffi
"..$l

$1
,ft1
I

IUIUI, bE

'[AAIE

La nabii toare se petuec la fel ca


Ia om@i: wibiite $i irabioii vi$rni.i

sinr pasarele plicrioase. Despre roate


vorbesc aia cum scrie la erre: .pi
tineri insi raiesc dupi caDul lor.
A fost od,at! un pui ae
cu

cat la Sr5. Il chema pudjk"ratie


ti Iocuia
deasupra fereshei feredeuluir- q,rh
stea$ild, iDrr-un cuib cald, caprulit
cu cu[j, s put si cu alre lucnrri m.i

Du ilcercase si zboare, dar tot


dedea din aripi il lti rot itea ciool
afari din cuib i voia sa afle cit roi

Ifttr

repede ce-i &eea lumea, 9i dace e Pe

bladl lui.
'
Ce-i- ce-i? il inteba
-

vrabia-

Puiul s@tum din ariPi 9i Privind


ciripea:
Ddminrul,
Cip-cirip-ciriP ! tare-i tuciuriu !
venea in zbor si-i adufta
Tariol
lui Pudik gize, li se fllea:

Sint cioeva ! Ciaeva !


-Iar mua-vmbie itrflviinta :
Cirip, cirip, cioeva I
-Pudik itrghitee gizele ii se gindea:
,,Ia te uiti, e ce se laudd I A adus
o rtmi o picioarele si cica-i mre
ispravi I"...
$i se tot ilea din oib, ti tot cercta in iur:
Ce faci, copile, se nelinilta
-

Vzi ce amqi buf ! io cap.


Cu ce? Cu e?- Aui
! ,,Cu ce"! Ai s5 @i ios,
iar pisis-cic! te 9i lnhale!-il Ii-

mm.
mura

$i

btllJ ii-9i lua zborul la vinitoare.


aga trecd timpul, !i ripile nu

se grhbeau

si

creasd.

cird bEke vinrul,

Pudik

Ce-i? Ce-i?
Te ia vintul, ciup I Si te

arurci

Inm-o zi.
lntrbtr:

{i
.t.

Si n! .-

m.ri

llailn.. ,i

JLuDcr n

mar nsrr nrrr \lttul. . .


N{amr in..r.a .r-i .xftrce

ra

nu

dJr , I nu (rclu : ii pta,ra sa+i

,t
ww
1P'r"
la

plmint in ghearele pisicii-ii spunu-i pllcu lui Pudik ii zisc I


Da' de cc sc clatini copacii?

Asta

explicc

t&te cum voia

el.

Un mujrc tmmai rrece, pe tins:


feredu, lcganiDdu ri miinilc.

pisrca
remas

Id t( uita la cl I Curar oarc,


Far i Tumulrr aripil., dc' i au
numii oscio,r.le

I L*,:., i

A*a-i omt A$a sirr ci tori,


lir; - ar;pi I ji zrsr vrabia-nrann.
De cc?
- AF le c cinuli-si tr;iasci firi aripr
9i ii ropiir iDrordcauna De

picjoarc, liu

,'

Pentru ce?
- De-ar fi avut aripiJ ne pfind- pc noi, cum prjndcm noi-cu
au Si

!i cu tdticu'-musculilele..
Cc aiurcali

I strig! Pudik. Ciu-

dilenie,
canghioslic I Toli trebuie

sn

aibi aripi I Pe pimint e mai rru ca


in vizduh ! Cind am sn fiu mare, am
si fac aia ca toli sI zboare.

Pudik n-o ciedea pe mami-saj incl


nu $tia ci cine n-o asculti pe mama

"

sfi$ltc rdu.

la mnrsinla oibului
ti cinra cit ;l linea gura un cintec
$cdea chiar

Onule

Ctu evi"eat;Pat,
tu de narcNab ld tup ti-n uneri ldt,

Te cilQesc tinlarii

Eu iilt mi. i pitpitiil,


De-; inshit te e;. , . ?iu,piil!

A cintat, a cintat pinl cc-a cizut

din cuib, iar vrabia-mami_dupi el,


ca prsrq totcate cu ochii verzi atit
altcph. . .
Arunci Pudjk, lperjar, j$i rtlchir:
aflpile. se clarina pc picioa;eL_i iuic
$r crflpr:
Toatd
cjnsrca roaH !.
- vrabiacinska,
Dar
it impinsc in taruri si
ru peDele infoiarr, fioroasa, viteazi.
casd ciocul 9i ginrj drepr in ochiui
prsrdl.
ln
ln Uurit Zboa...
- zboarElSruri!
Pudik,
spre fereasrra. zboari !.
Flca il ridjci pc dpir*oc .le ta
p;minr. Salra, dbdu din ariDi_odrdincd o dar., ii iar,-t pc fer;asrri I
Uitc-o ti p< mama (a vrne in zborfira corda, dar stapinira d< o mrr:
bucuric-se a:azj jinsA rt. jl ciod_
ne$te o ciool in ceali si-i zice:
? Ce-i i
- Cc-i
Ce sd-i faci ! rnspunde pudik.

'

Nu poti inviia toate d la lncePut !


ld pisia $de jos, or;lindu-ii
penele vrabiei de Pe IabA; se

uitd la

ele, rorcab s Ghii veni, ti miauni


cu adinci pirere de leu:
Mo-oale era PuiQorul, o un
soriccl. . . ma-au...
'
S; toate s-au sfirqit cu bine, adta
doar ca mama a rimas fera coad.d

t
l

,+i ,4

ry,1
lntr-o zi un biita! de-o Schioape,
pc nume Evseika-un omulelbre de
pe malol mdrii 9i printreab; !
-$edea

Dupi cum s 9tie, o treabe krc


plicticoasi. Era itrtr-o zi cu ziduf. De
plidiseaft, Evseika incepu si motiie
ti-buf ! in api 1. . .
Cazu, dar nu-i oimic, tru se sterie.
Incepu si inoate incetiror, apoi odara

/f
dldu nfund si aiunse tocmai in Iundul merii.
St aiczi pe o p;atrl binc cnpturitn cu alge moi $ se uitn in jur; Tase

*'
}f

t\

'L'

.-*1,,

-.

\\

il

t;l4t

^no,i"i{i*.
I
llll

{\vL,

t>RKs

i/i/

Alene, se tirigte o stea de mar


purpuric, Lan$stele3 musticioase se
plimbi denne printre pietrc. Un crab
inainteazl piezit; pretutindcni, pe pietler ca nigte vitine mad, sint preshmte
adid'ii
pretutindeni tot lelul dc
minunetii.
Iar5, colo infloresc ti se leag:n6
crinii dc nar, cr.vetcle'iuti fulgd
ca muilelcr iati ti o broasn Fsioasn

r:-^1.:
\-.\^)t,
r I:. \-)t
\N\
4dn-a{r/L4'\
.
',:

/ ii__-Ir#l

/.

/,,'-\irlL
+--'
> -t./

/^'

(Q

')-; &z

_\

t*
$

dc mare lar dcasupra carapacei salc


grcle, se ,oaci doi pcadaori mici, verzi, inrocmai ca doi fluturi in vizduh.
Uite qi racul, pusnicul, i9i duce casa in
spinare. Privind, Evseika i9i amirtegte
de-o poezie:
Unchiul lakoo arc-o asd,
Nici urhd, nic; hilnoasd. . ,
$i dcodatd aude dcasupra capului
parcn duind un clarinct:
Dumtreau
egti I
-Cind sc ilirb. cine
vede chiar dcasupra.
lui un p.qte uria$ cu sol,i albatrriccnugii. Cu ochii holbad $i rinjinduri din$i, ii zinb.gte prictcnos. Parn
ar fi prijit il ar sta intins pc o far-

furie lung:, in miilool

seika.

Eu-tr
Evseika
sc

d.

mesei.

Dumnear. vorblri ? intrcbe Ev-

miri fi intrebi asplu i


Cum se poate
@ asta ?
- pe$tii nu vorbesc una
Doar
I ? Apoi iqi zi-

ce

in sind :
,,Ian rc uira! Din ecrman;

nu

priccp o borhi, drr fimbn' prsnlor anr


inletes-o pe loc! Bravo nie l.r
Unflindu-ti picprul d. mindric,
privcatc in jurul lui: Suncdcnie dc
plistirori dc rorr! culorile plun.rc rj

Ia uitrfi-vi, lrriilorl Cc mai


,rirard a picat la fund. Arc doui cozil

$i n arc

solzi

I I'tiu

- $j aripi nunrai doui I


Unii,
mai i,fipti, inoati pini pe
sub nasul lui ti-l ncclj.sc lirn rutidc I
Frumo-osule

-PinA h urmn, Evscika se supld.

,\a
,,t1)

. -,,Obdznjcaturile I Nu priep- d au
in taF
un om adevarar!. ....
gi
sa-i inhale, dar pe$iprii
,vrca.
^.
u-sapa
prrDtre degere g ciDra io cor,
batrndu-fl toc de u rac mare:
Bdtinut ftr, n*.tnd dn cleile.
O coadd neile.d de beile. '
Jto, rto./ N! yie et, aMrut.
Ct sun au nurca si trntarti!
Iar raot, miscind fior;s din mtr_

teti, bombdne:

Numai si-mi picati in cleste.


- scu.rez eu
e- va
limbilc !
.- -Nu $ric de gJud.., i$i zis: Ev-

Iar
asta- ci

peqtele cel marc

il tot slciie:

De unde ai rui scos-o si

toli peqtii sinr muti

Mi.a

De_

spus raricu.
- Ce-i aia,
- AFa{. tirie ?
. . ca oine, numai ceva
mar mre! tj arc;i musibti. Cind se

sre drAgilat. . .
Da' pelte meninci ?
-La vorba aila, ne Evscika il aPucn
rxcorill ,,Cum sd-i spun eu ca mA-

e
suDari,
'

Eweika ridice ochii in sus 9i vede


nrin aDe erul de un vtrdc tulbureti

galben ca o mvi dc
loaret" pe
"1,
arama. Chibzuieale bhiatul li spune o
minciuni :
Nu, Du minincd, Prca-i Pl;n de

5iia,5"$rd::1j,,::"*:f
,,*";l;?:';i1x.1,,?:
- Ai fo.r pa

"f tt

vorba", ii rrece

sus, oe

0.,;'i.lil'i:l,.r"i:.
--

'"ffi

la

noi

1,:,"::i:'::

In schinb, ce de muste!.. -

hi{i*:i#F,"'i"
*'r, oY"li;"
g;i1',1

"trf r.i""Ixl lr;

Dar ahneah

ce

d':r ii"'#,i'.:: 1*:t5

rlsnunde, cu pre&cur6 nepi_

"rr"$i-iN-idc, m,
DtiDb
-

",

;Ir.',,i*'ff::1li

ri

*J'

4r

p.u"i":

tul.

Asb-i buni ! $rigi iisnir biis-

Gruti de putin ! Aad m5 scol si. ..


Incearcs, dar pas de re lcoata I i,aF

c5 l-au iovdir cu o plapum, srcatrici sa sc-Dtoarci. nici se s. clinr.,s.,


,,Asgi inccp s, pling.r sr sjnde9re rl, dar iti da pc loc seama ai. fie
ci plinge, fie ci nu, in apd lacrimite
tot nu se v5d. Hodratre ci nu merita

s FliDg6-posre o izburj io vreun


alt fel se iasi din incurcituri.
Iar iD iur. . . Doamne, dumuezeul I s-au adunar Ia locuirori ai merii.
frri numir
. Pe un p]'cior._i se catArd o hototurre, sre seamana cu un Durccl Drosr
deseDar, ti ruieri :
Dorsc se t cunosc mai indea- ..
proape.
Pe sub nas li rremurh o meduzE. se
umflb, pufiie
mustra pe Evseiia:

FMos,'i-ln-am cc

zice

! Ni.;

rac, nrcj p(qtr, nr!i nr.tusc;, mai mr-

Cr rlri dumnLara, fnrtc rm,j


mr -rnc a\jaror. ii rJ.tunJ., I \s(,, rJr

a-?-:.
-///

tll

.v

t'"4-='<
\{v

-';

ccasul

D!-mi voie si re intreb. ctt

multe pivinte I Nu cumva o fi


il pocitania de caraerid ?
,,Progrilor! se ginde$e cu amirdciune Evscika. Anul ncut am arut la
rusi doi de Darru. - ...
gi fae o'murri de parca n-arauzi nimic,ba ar vrea sari fluierea ne_
p,sare, dar nu-i chip-apa li se bage

-h

neam

rrece inor pe litrgd el _si


lun.ca_r o bahsr, udel preturinddi zn:
re9x stonotoare, ca nisre bile de sricti
o crcvera il gidrla h ureche. pe cealalte
r-op,pirc, s.- vedc, cjncra curios. oin,
;r pu cap i; umbla racr mirunp _,-au
rncurcar in pir til rraA.

. , 9.t.pi.

D gur., e un

_ .,Au. au, au!., srogA Evscika in


gind, srlduindu-se s;-i priveasci Dc
tolr. nep.is,ror I priercno,, ca titiiu

ld ph l. noi ?
Nu. . . adjd da, imi Dlace...
ti la mine acare. . . e frumos.-resDun-

clnd e vrnovar, iar mdmic, e suDara_


$ pe el.
ln jur, in apa, adrna pe$ri nhudrati. MiEci agate din iriDioare si.
holbitrdu-:i la beiar octui lor- roru;:

plicricoti ca ai alqebra, momaie:

Cum poate rrai De lme firi


nusrifi
i fere sotzi?t Noi, estii.nu
ne purem dcslace coada iD dou; !-Nu
seamlne nici cu un mc, nici cu noi

dop.

Iar petrelc cel timbur it tor isco-

'-

de Evseika si se sDerie:
,,Vai de mite,'ce{m spusl Daca
se supiri ti incep a m, mitrca?.....
Dar m glas rare zice:
. .- .S"u poate vrei se ne iucio, ctr

Asb-i
-Incepe

place grozav ptreJui timbur.


5d ridA in pra mare. de i se

vid :i bronhiile tnndafirir sii ctiDesc


dinlir asrufiti, apoi dd din'coadi 5i
$r'8a cu glas span de bbbuF:
Sn ne judn ! Bravo ! Bnvo !
sa inotrm in sus ! propue

- Hai
Evsd-

De c!? iDkcabi pctrete.


jos Du se maipoar.
-.Pii,susc:_in
^. acoro
snt mutre.
)l
Mu$tc ? Ti-s dragi?
- Evsei ii sinr dragi numai dLui
mica, riticu ti inqbefara, ti roruEi

-Da...
Daci-i ata, hai ! zice pe$tete,
iatorcindu-se
cu capul ic sus, itrEvsei il inhali de urechi qi-i stdsn:
Eu sint gara !
- Stai, znpdcitule,
prea mi-ai iDfipt-labele in urechi !. . .
Nu-i nidic !
- Cum ata,
ninic ? Un pegte ono-

rabil nu Doate trti lira sa resPLe


Oi. doamnc | *risa biirtul. Ce

t" tot

cu mine ? Dacn-i ioc, ioc


.
sn fie. ."..1i
Si iD sind i:i spune :
-Numai dc m-ar rrasc nitcl in

sus, c-apoi ies eu singur

deasupra

' Pornete pcireie


Parca in Pas
dans. cintind cit il tine g!ra:
Tot aisli'.l nereu difl

de

coadd,

ti uritd, ;; nboad'i,
Stiu.a, stryeros

cNaP,

Dd nrcoole uhili idq !


Iar puzderir de pettisori se invirre
road si-l tine rlonul (u ror fsilliooul:
4""-; tr"a, .uatu ttiu.u l

E ti zdluil ti nducd.
Crdpul e ooinit ri gtds
:ii te-dpucd el dt ilds !
lnoad ei, inoarn, si cu cit aiung
mai sus, u atit mai repcde 9i mai

upr inoa6i ii drcdatd Evseika simre


(! r-a retrr caput
atara din aDi
Lind sc uird_afari e zi seniD;.
,oaq pc vaturi, apa verde \;

JUarer

GLOSAR

11,ixJ:l'i:$iT,.Ji::l:

(r Fde pc o piarra, cbrar pe


't""Jji,J,t
,d,
DiaE;
-hai;el.
uc pe.ere cdzu\( in ap5,
si
i
I

,,,"'! ff ',i,f *:,x?rJnd

cs@rerui.

r. I'qedeu-baie.
2. Cin-.aaint tnsechit Tagnd.
Pozit;e soc;ala tnahd. ln rext cil sentul
j.

Ldngus d
axinal ctuiaet, ase Lpsn de cleye.
4. Actinie-aninal matin, difl Ja-

- dat
mdndtor cu ,dcul,
milia

reloten*lor, cne tdiette lip;t

de silncd i arc injurul suri; nuneroase tatatule, il as?ect de the hiln

S.

Crevete

mic

ausiceu nann

co-