Sunteți pe pagina 1din 12

Accizele sunt:-taxe speciale de consumatie

Actiunea de transmitere a sarcinii fiscale de la platitor la suportator reprezinta:repercursiunea impozitelor


Adoptarea bugetului de stat se face:-de Parlament
Alegeti afirmatia incorecta:-mecanismul financiar nu dispune de capacaitatea de
autoreglare.
Alegeti varianta incorecta:-conform principiului anulitatii,toate operatiunile de incasari si
plati effectuate in cursul unui an bugetar
Angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document scris privind
angajamentul bugetra individual si angajamentul bugetar global,prin care:-se
certifica existent unor credite bugetare disponibile.
Angajamentul legal reprezinta un:-act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o
obligatie pe seama fondurilor publice.
Angajamentul bugetar este:-orice act prin care o autoritate competenta ,potrivit
legii,afecteaza fondurile pub.
Angajamentul bugetar se face in limita:-creditelor bugetare aprobate.
Angajamentul legal ia forma unei/unui :-promisiuni de vanzare.Alegeti varianta falsa.
Angajarea cheltuielilor din bug pub se face numai:-in limita creditelor bugetare
aprobate.
Angajarea cheltuielilor se efectueaza in tot timpul exercitiului bugetar, astfel incat
sa existe certitudienea ca bunurile si servicile care fac obiectul angajamentelor vor
fi livrate ,respectiv prestate,si:-se vor plati in exercitiul bug respectiv.
Angajarea oricarei cheltuieli din fondurile publice imbraca doua forme de
angajament:-angajament legal si bugetar.
Aparitia finantelor a fost generata de : -aparitia claselor sociale
Aprobarea bugetelor de catre Parlament se face :-pe ansamblu,pe
parti,capitole,subcapitole,titluri,articole,alienate.
Asezarea impozitelor presupune:-stabilirea marimi materiei impozabile-determinarea
cuantumului impozitului
Asieta impozitelor este:-actiunea de asezare a impozitelor
Avand in vedere criteriul forma de manifestare utilizat in clasificatia financiara,
cheltuielile publice sunt:- cheltuieli definitive .Care afirmatie e incorecta?
Bugetele anexa reprezinta:-bugetele in care se inscriu venuturile si cheltuielile unor
institutii publice.
Bugetul local este documentul prin care sunt prevazute in fiecare an veniturile si
cheltuielile:-unitatilor administrativ-teritoriale.
Bugetul brut , Bugetul mixt sunt concept ale principiului :-universalitatii.

Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale cuprinde:-veniturile si cheltuielile


regiilor autonome de subordonare locala.
Ca principal balanta financiara,bugetul public s-a intocmit pentru prima data in
Europa in:-Anglia
Cand elesticitatea cheltuielilor pub in raport cu produsul intern brut este mai mare
decat 1:- exista tendinta de utilizare intr-o masura a prosusului intern brut ptr finantarea
cheltuielilor publice.
Capitatia este :-un impozit in suma fixa.
Caracterul obligatoriu al impozitelor reprezinta:-obligatia contribuabililor de a datora si
plati impozitele.
Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte:-functia de control si cea de repartitie se
influenteaza si completeaza reciproc.
Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte:-rel fin sunt relatii banesti ce determina un
transfer de putere de cumparare + de la fondurile bugetare se efectueaza in mod systematic
plati cu titlu rambursabil catre unele regii autonome sau catre institutii publice
Care din aspectele de mai jos sunt specidice finantelor moderne -statul trebuie sa fie
unul al bunastarii + apartin perioadei neocapitaliste + se afirma tot mai mult conceptia
interventionista
Care din aspectele de mai jos sunt specific finantelor clasice : servesc statul
consummator + studiaza economia si gospodarirea statului + insista asupra aspectelor
teoretice ale finantelor
Care din enumerarile de mai jos reflecat mijloacele de infaptuire a menirii sociale a
finantelor?-functia de control si functia de repartitie,
Care din principiile enuntate mai jos fac parte dintre principiile bugetare clasice:anulitatea-specializarea bugetara.
Care din urmatoarele afirmatii privind clasificatia functionala a cheltuielilor
publice este falsa:- nu reflecta obiectivele politicii bug a statului
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare nu este falsa:-Breprezinta un sistem valoric de resurse sau putere de cumparare
Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt delimitate dupa clasificatia
economica:-cheltuieli temporare.
Care din urmatoarele cheltuieli nu reprezinta o cheltuiala reala :-cheltuieli privind
dezvoltarea si modernizarea unui spital.
Care din urmatoarele fluxuri banesti nu pornesc de la stat catre diversi beneficiari?impozitele platite de agentii economici.
Care din urmatoarele metode nu este o metoda moderna de dimensionare a
veniturilor si cheltuielilor bugetare:-metoda de reevaluare a obligatiilor bugetare.
Care din urmatoarele modalitati de constituiere a resurselor financiare au ca effect
imediat aparitia inflatiei:-finantarea prin emisune monetara fara aprobare

Care din urmatoarele principia este considerat ca fiind bolta de aur a gestiunii
bugetare?-principiul echilibrului bugetar.
Care din urmatoarele tipuri de clasificatii nu este folosita in domeniul cheltuielilor
publice:-clasificatia FMI.
Care din urmatoarele trasaturi nu caracterizeaza cheltuielile publice aconform
criteriului rolul acestora in procesul reproductiei sociale:-cheltuielile positive
reprezinta acele cheltuieli ce nu au drept effect crearea de valoare adaugata.
Care din urmatoarele trasaturile sunt proprii bugetului de stat:-toate 1+2+3+4+5.
Care din urmatoarele venituri pot fi atacate direct unor anumite cheltuieli:-donatiile
si sponsorizarile.
Care din urmatorii factori nu influenteaza cheltuielile publice:-propagarea in timp si
spatiu
Care din urmatorii factori pot determina creterea resurselor finaciare publice:-toate
categoriile de factori enumerate mai sus.
Care dintre urmatoarele afirmatii pot releva preferinta statului pentru impozitele
indirecte:-reclama cheltuielilor modice-devin operationale
Care dintre urmatoarele masuri de politica fiscala nu se bazeaza pe principia socialpolitice:-instituirea unor impozite pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei.
Care dintre urmatoarele trasaturi caracterizeaza regula de neafecatare a veniturilor
bugetare:-depersonalizarea veniturilor bugetare
Care dintre urmatoarele trasaturi sunt proprii numai finantelor publice,in raport cu
finantele private? luarea unor masuri in legatura cu moneda nationala + formarea
resurselor publice ,in principal, prin masuri de constrangere luate de autoritatiile publice si in
mai mici pe baze contractuale + gestiunea finantelor publice este supusa dreptului public.
Care dintre urmatorii factori nu influenteaza direct posibilitatea acoperirii cererii de
resurse financiare:-istorici
Care factori influenteaza anul bugetar:-regeimul de lucru-caracterul eco-traditia-nivelul
de dezvoltare .
Care sunt cele 3 criterii in functie de care statele contractante convin sa delimiteze
intre ele dreptul de a impune diferite categorii de venituri sau avere:rezidenta,nationalitatea,sediul permanent.
Care varianta de raspuns cuprinde toti indicatorii care reflecta dinamica veniturilor
publice:-modificarea veniturilor in PIB-modificarea nominala absoluta a veniturilor publicemodif nominal relativa a veniturilor publice-modificarea reala absoluta a veniturilor publiceelesticitatea veniturilor publice fata de PIB-indicatorul de corespondenta dintre modificarea
veniturilor publice s i modificarea PIB-modificarea nivelului mediu al veniturilor publice
exprimat in USD pe locuitor-modificarea reala relative a veniturilor publice
Categoriile volorice utilizate in procesul de constituire si repartizare a fondurilor de
resurse financiare pot constitui parghii numai in masura in care :-sunt utilizate ,cu
prepoderenta , pentru alimenatrea unui fond de resurse financiare-servesc pentru dirijarea
catre beneficiary a resurselor accumulate-de regula, nu se angreneaza organic in mecanismul
de functionare a economiei.Care din ifo de mai sus sunt incorecte.

Cheltuielile bugetare :-au o sfera mai restransa decat cele publice.


Cheltuielile consolidate se calculeaza:-prin insumarea cheltuielilor effectuate de diferite
cat ale adm pub, minus transferuri intre bugete,minus operatiuni financiare
Cheltuielile de personal la capitolul invatamant intr-un buget local au fost de
24.000 lei in 2009.Proiectul pe anul 2010 prevedede 22.500 lei.Presupunand ca
bugetul de stat nu s-a adoptat cu cel putin 3 zile inaintea expirarii exercitiului
bugetar 2009, stability limita de cheltuieli in ianuarie 2010 la capitolul de cheltuieli
mai sus amintit:-1.875 lei (adica din 22.500) deoarece prevederile din proiect sunt mai
mici decat prevederile bug ale anului precedent.
Cheltuielile de transfer cu character economic sunt:-subventiile
Cheltuielile fara contraprestatiei au caracter de:-alocatii bugetare
Cheltuielile publice exprima:-relatii economico-sociale in forma baneasca , prin care sa
repartizeaza fondurile publice.
Cheltuielile publice inglobeaza :-cheltuielile colectivitatilor locale cheltuielile eectuate de
adm central de stat-cheltuielile finantate din fondul asigurarilor sociale de stat-cheltuielile
organismelelor international de resurse publice prelevate de la mebrii acestora.
Cheltuielile publice nu include:-cheltuieli effectuate din din fonduri constituite la nivelul
agentilor economice.
Cheltuielile reale reprezinta:-un consum definitive de PIB.
Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.Acest
principiu este:-p.echilibrului.
Cheltuielile virtuale sau posibile reprezinta:-cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le
efectueze in anumite conditii.
Cine are obligatia de a repartiza creditele aprobate doar pentru bugetul propriu si
pentru bugetele institutiilor publice ai caror conducatori sunt ordonatori tertiali de
credite, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele propri ,cu respecarea
dispozitiilor legale:-ordonatorii secundari de credite.
Clasificatia bugetara este:-obligatorie ptr eleborarea bugetelor institutilor.
Clasificatia financiara imparte cheltuielile in:-cheltuieli definitive-cheltuieli virtualecheltuieli de transfer.
Clasificatia folosita de institutiile specializate ale ONU are la baza doua criteria
principale:-clasificatia economica si clasificatia functionala
Componentele bugetelor locale in Romania sunt:-bugetele proprii ale judetelor si al
mun.Buc-bugetele proprii ale comunelor,oraselor,municipilor si sectoarelor Buc.
Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica , carora li se aloca fonduri
din bug locale sunt:-ordonatorii secundari sau ordonatorii tertiari.
Conform Legii finantelor publice,legile bugetare anuale cuprind:-legea bug de statlegea de rectificare a bug de stat-legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat .
Consecintele aplicarii principiului depersonalizarii este aceea ca apar redistribuiri
de resurse ,pe multiple planuri , si anume:-toate raspunsurile 1+2+3+4+5

Consolidarea bugetara presupune :-eliminarea transferurilor dintre bugete


Constituie exceptii de la principiul universalitatii:-resursele provenind din donatii.
Contributia principala la constituirea fondurilor financiare o are :-produsul intern brut
Controlul financiar nu se efectueaza:-se efectueaza in toate fazele de mai sus.
Conturile speciale evidentiaza:-incasari ce nu reprezinta un venit propriu-zis
Conventia interventionista este:- statul de providenta.
Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt:-anulate de drept
Criteriul teritorialitatii utilizat in practica fiscala inseamna luarea in considerare a :tarii in care se realizeaza veniturile sau se afla averea
Cuvantul finante a avut sensul de :-plata in bani+venit al statului+intregul patrimoniu al
statului
Daca se considera criteriul momentului in care se efectueaza si modul in care se
efectueaza resursele financiare, atunci una dintre urmatoarele cheltuieli nu se
regaseste in clasificatia financiara:-cheltuielile fara contraprestatie,reprezentand
finantare definitiva.
De la constituirea fondurilor publice sunt excluse : -niciunul dintre raspunsurile de mai
sus
Delimitarea cheltuielilor bugetare in cadrul celor publice se bazeaza pe cateva
principi:-au titlul rambursabil si sunt utilizate conform destinatiilor ptr care s au aprobat
aceste sume.Care din principile de mai sus este fals.
Deosebirile esentiale dintre finatele propriu-zise si credit provin din:-caracterul
diferitelor forme banesti care se constituie in economie
Diferenta dintre cheltuielile publice si cheltuielile bugetare este
reprezenatata :-cheltuielile bugetare se acopera numai din bugete , pe cand cheltuielile
publice au ca mijloc de acoperire a lor si veniturile proprii.
Dimensiunea calitativa a rolului finatelor nu se refera la :-bunurile si utilitatile publice
oferite de stat prin actiunile sale.
Din bugetele locale sunt finantate ,de regula, cheltuieli pentru:-desfasurarea
activitatii adm pub locale.
Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte:-ministrii-conducatorii
institutiilor publicecu personalitate juridica.
Distributia fondurilor financiare are drept beneficiari:-persoanele fizice si juridice
Domeniile de manifestare ale politicii financiare sunt:-veniturile si cheltuielile publice.
Dubla impunere reprezinta:-supunerea aceleiasi materii impozabile
Dupa modul de executie , controlul poate fi :-control direct-control indirect control
incrucisat
Dupa obiectul impunerii,cunoastem urmatoarea clasificare a impozitelor :-impozit pe
venit-impozit pe avere-impozit pe cheltuieli.

Dupa regularitatea cu care se incaseaza la buget ,veniturile publice se impart in:venituri ordinare si venituri extraordinare
Dupa trasaturile de fond si forma , impozitele se impart in :-impozite directe si
impozitele indirecte.
Echitatea fiscala presupune:-impunerea sa fie generala,neexistand scutire de impozit.Care
rasp este fals.
Eficienta cheltuielilor se realizeaza in cele mai bune conditii de optim social atunci
cand :-maximizarea profitului sectorului public.Care raspuns nu este in concordanta cu
enuntul?
Elaborarea bugetului de stat se face de :-Ministerul Finantelor Publice.
Elasticitatea impozitului presupune :-modificarea permanenta a lui in functie de
necesitatile de venituri ale statului.
Etapele parcurse in executia cheltuielilor pub au urmatoarea ordine:-angajareordonantare-plata-lichidare.
Evaluarea pe baza semnelor exterioare :-este specifica impozitelor de tip real
Executia bugetara viseaza:-incasarea veniturilor si efectuarea platilor.
Executia de casa a bugetului se realizeaza:-unitatile Trezoreriei statului.
Exercitiul bugetar este o perioada egala cu :12 luni.
Fac parte din categoria parghiilor financiare utilizate de stat:subventiile+accizele+impozitul pe profit+taxele vamale+alocatiile
Factorii care nu influenteaza cresterea cheltuielilor publice sunt:-toti factorii
influenteaza cresterea
Faza din procesul executiei bugetare,in care se veridical existent angajamentelor,se
determina sau se verifica realitatea unei datorii,poarta numele de :-lichidare.
Fondul bugetar se constituie din :-impozit si taxe+ ajutoare fin nerambursabile+
imprumuturi interne si externe+venituri nefiscale din administrarea sect pub.
Formarea si utilizarea fondurilor publice si contul de executie bug sunt supuse
controlului :- Curtii de Conturi.
Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare fata de functia de
repartitie:-mai larga,deoarece vizeaza ,pe langa constituirea si repartitia fondurilor din
economie, si modul de utilizare a resurselor.
Functia de repartitie a finantelor se infaptuieste:-prin mobilizarea si repartizarea
fondurilor.
Functiile pe care le indeplineste impozitul in perioada contemporana sunt:-toate
variantele de mai sus abcd.
Functiile publice reprezinta urmatoarele trasaturi:-asigura formarea si repartizarea in
forma baneasca a resurselor statului + satisfac nevoile collective ale tarii.
Impozitele directe se aseaza :-nominal in sarcina pers fizice si juridice.

Impozitele directe sunt:-impozitele ce se stabilesc in functie de venituri si avere-impozitele


ce se incaseaza direct de la subiectul impozabil
Impozitele:-au caracter nerambursabil
Impozitul portabil presupune:-deplasarea contribuabilului la sediul organului fiscal pentru
plata impozitului.
In aplicarea metodelor de evaluare a indicatorilor inscrisi in bugetul annual sau in
programele plurianuale,cel mai important obiectiv care trebuie atins este:-eficienta
utilizarii resurselor.Alegeti varianta corecta si complete.
In buget, cheltuielile sunt structurate , dupa clasificatia functionala ,
pe :-parti,capitole,subcapitole,paragrafe.
In buget, veniturile sunt structurate pe :-capitole si subcapitole.
In buget,cheltuielile sunt structurate, dupa clasificatia economica ,pe titluri,articole
si alienate.
In bugetele extraordinare nu se inscriu cheltuielile ocazionate de :-exercitiul bugetar
current
In cadrul clasificatie economice a cheltuielilor publice din Romania , cheltuielile
curente cuprind:-cheltuieli de personal-bunuri si servicii dobanzi-rezerve-transferuri.
In cadrul domenilor de activitate a politicilor financiare nu include:- domeniul de
integrare a institutiilor de stat in cadrul agentilor economici privati.
In cadrul evaluarii administrative a materiei impozabile:-contribuabilul are dreptul sa
conteste valoarea materiei impozabile.
In cadrul evaluarii pe baza declaratiei contribuabilului:-stabilirea marimii materiei
impozabile se determina de catre organelle fiscale pe baza datelor furnizate de contribuabil .
In cadrul legilor bugetare anuale se include urmatoarele:-legea bugetului Fondului
national unic de asig. soc de sanatate.Alegeti varianta falsa.
In categoria veniturilor publice interne nu se includ :-salariile personaluli angajat la
institutiile publice.
In definirea politicii financiare trebuie sa tinem seama de urmatoarele elemente:-ca
reprezinta un domeniu specific al politicii monetare si este circumstanta obiectivelor
acesteia.Care din elementede mai sus nu a fost enuntat correct.
In incercarea de a da o mai mare suplete bugetului public, practica financiara
contemporara din mai multe tari accepta o seama de abateri de la principiul
universalitatii bugetului,vizand,printer altele:-realizarea unei colrelatii per sold a unora
din institutiile publice
In practica bugetara romaneasca , potrivit principiului anualitatii,se aplica:-metoda
de gestiune
In Romania , sistemul bugetar este deschis si transparent,acest lucru realizandu-se
prin:-dezabaterea publica a proiectelor de buget-publicareain MO a actelor normativedezbaterea publica a conturilor anuale-mijloacele de info in masa

In Romania anul bugetar:-in mod exceptional se poate incheia la data de 31 iunie in anii in
care moneda nationala este denominata de la 1 iulie. Alegeti varianta falsA.
In sfera macanismului financiar cuprindem:-aparatul financiar Alegeti varianta falsa.
In sistemul financiar include:-fondurile financiare+ fluxurile financiare
In situatia in care ,din motive obiective, angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi
platite pana la finele anului ,acestea se vor plati :-din credite bugetare ale exercitiului
bugetar urmator.
In statele de tip unitar sistemului bugetar cuprinde:-bugete locale-bugetele fondurilor
speciale-bugetul autoritatilor pub centrale-bugetul asigurari sociale de stat.
Incidenta fiscala:-studiaza modul in care povara unui impozit este difuzata in economie
La formarea fondurilor necesare statului, pentru indeplinirea functiilor si arciniilor
sale,participa:-atat persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productive ,cat si cele
din sfera social-productiva , contributia variind, ca marime, de la o categorie sociala la alta.
La nivel local,ordonatorii de credite bugetare sunt:-ordonatorii principali,secundari si
tertiali.
La nivel macroeconomic, indicatorii economico-financiari, ce reprezinta punctele de
control pentru buna functionare a mecanismului financiar , sunt:-volumul profitului la
nivelul fiecarei unitati.Alegeti varianta falsa.
La nivelul procesului bugetar, principiul unitatii monetare se aplcia:-tuturor
operatiunilor bugetare.
La nivelul procesului bugetar, principiul unitatii monetare se aplica:-tuturor
operatiunilor bugetare
Legea finantelor publice nr.500/2002 se aplica in cazul
elaborarii,aprobarii,executarii si raportarii:-bugetele scolilor speciale.
Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza pentru anul urmator:-veniturile si
cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifiice exercitiului bugetar.
Legea nu permite majorarea criditelor bugetare aprobate la titlul :-cheltuieli de
personal.
Lichidarea , ca etapa distincta in cadrul procesului executiei cheltuielilor publice ,
presupune:-verificarea serviciului realizat in favoarea statului si stabilirea cuantumului.
Lichidarea,ca faza a executiei veniturilor bugetare,consta in:-stabilirea marimi
impozitului.
Maximilizarea bunastarii sociale apare ca urmare a :-cresterii capacitatii de dirijare a
vietii economice de catre sectorul public. Care afirmatie este falsa?
Menirea sociala a finantelor se infaptuieste prin indeplinirea urmatoarelor functii:de repartitie si de control
Metoda analitica de detreminare a resurselor financiare presupune:-evaluarea directa
a fiecarui fond de resurse financiare.
Metoda de exercitiu presupune:-prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 3-6 luni.

Metoda de gestiune utilizata in stabilirea operatiunilor bugetare presupune :-durata


executarii bugetului este limitata strict la 1 an.
Metoda evaluarii directe a veniturilor si cheltuielilor bugetare presupune:dimensionarea analitica a fiecarei surse de venit si a fiecarei surse de cheltuiala.
Metodele clasice utilizate pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor bugetare,in
contextual aplicarii principiului realitatii bugetului,sunt urmatoarele:-metoda
autonoma sau a penultimei, cea a majorarii sau diminuarii si metoda evaluarii directe.
Metodele de elaluare a materiei impozabile se impart in :-metoda evaluarii bazate pe
prezumtie si metoda evaluarii bazate pe probe.
Minsiterul Finantelor publice transmite ordonatorilor principali de credite o
scrisoare-cadru pana la data de :-1 iunie a fiecarui an.
Motivatia obiectiva a aparitiei si mentinerii finantelor publice economiile
contemporane este data de urmatorii factori conditionali:-manifestarea relatiilor
banesti care fac posibile formarea si repartizarea resurselor statului in forma baneasca.
Nivelul cheltuielilor publice nu depinde de:-cantitatea de bani aflata in circulatie.
Nu se regaseste printer metodele de evitare a dublei impunerii procedeului:imputarii progressive
Numai una din afirmatii este adevarata:-impozitul asupra veniturilor obtinute din salariile
se percep prin stopaj la sursa.
Numai una din afirmatiile urmatoarele este adevarata:-taxa pe valoarea adaugata este
un impozit indirect,sumele colectate constituind venit la buget.
O avansare de produs intern brut reprezinta :-cheltuieli cu investitiile.
O institutie publica incaseaza o taxa de 2 lei pentru un serviciu public care
presupune cheltuieli de 10 lei. Pentru a respecta principiul universalitatii,institutia
publica trebuie sa include in buget:-venituri de 2 lei si cheltuieli de 10lei
Operatiile ce compun procesul bugetar poarta amprenta specificului national al
cadrului legal si adm ,are urmatoarele trasaturi comune:-este un porces de
decizei,preponderant politic.
Operatiunea prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a
clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o
alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente ,cu respectarea dispozitiilor
legale de efectuare a operatiunilor respective, poarta numele de :-virare de credite
bugetare.
Operatiunile specific angajarii,lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in
competenta:-ordonatorilor de credite .
Ordonantarea cheltuielilor se efectueaza inainte de:-plata.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt:-secretarii de comuna.Alegeti
varianta falsa.
Orice cheltuiala publicata trebuie sa se regaseasca obligatoriu in:-clasificatia
economica si functionala.

Parghiile financiare sunt:-metode economice de conducere indirecta a economiei.


Pentru actiunile multi anuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale in
limita :-creditelor de angajament aprobate in buget pentru exercitiul bugetra respectiv.
Pentru actiunile multianuale se inscriu distinct in buget:-creditele de angajament si
creditele bugetare.
Pentru coordonarea politicii financiare cu politica valutara , monetara se de credit,
Min. Fin. Pub. nu colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la colaborarea:reglementarilor din domeniul preturilor produselor si tarifele servicilor .
Plata cheltuielilor se efectueaza de catre:-contabil.
Politica financiara , in raport cu politica economica a statului:-este un domeniu
specific al pol eco a statului
Politica financiara a statului in domeniul veniturilor nu cuprinde stabilirea:destinatiei veniturilor
Politica financiara actioneaza nemijlocit:-in sfera repartitiei
Politica financiara reprezinta:-o parte integranta a politicii economice a statului.
Politica promovata in domeniul cheltuielilor publice nu presupune :-surse de finantare
a acestora
Politicile contraciclice de echilibrare a bugetului folosesc drept parghii :-fondul de
rezerva-fondul de egalizare amortizarea alternative a datoriei publice.
Precezati care din urmatoarele afirmatii caracterizeaza impozitele reale:-sunt
impozite normative-capata de cele mai multe ori un caracter regresiv.
Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la dubla impunere juridica
internationala sunt adevarate:-este caracteristica impozitelor directe-reprezinta
suspendarea la impozit.
Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la impozitele directe este
falsa:-suportatorul este consumatorul final.
Prezenta si amploarea redistribuirilor de resurse prin intermediul finantelor
depinde de factori ca:-toate variantele de mai sus
Pricipala categorie de resurse publice o constitui :-impozitele
Prin buget se aproba :-veniturile si cheltuielile sau,dupa caz,numai cheltuielile.
Prin bugetele locale intelegem:-instrumentele de planificare si conducere a activitatii
financiare la nivel local.
Prin ce se caracterizeaza metoda de gestiune:-inchiderea automata a conturilor
bugetului-veniturile restante creditele aprobate
Prin combaterea riscurilor se constituie :-fondurile de asigurare
Principiile bugetare , statornicite si aplicate in practica financiara a statelor
aderente,sunt urmatoarele:-universalitatea bugetului,unitatea bugetului ,realitatea
bugetului.

Principiile de politica economica cer ca impozitele sa stabileasca :-spre a incuraja


unele activitati economice.
Principiul specializarii bugetare stipuleaza ca:-veniturile si chletuielilebugetare se
inscriu si se aproba pe surse de provenienta.
Principiul unitatii bugetare:-permite un control parlamentar eficace.
Principiul universalitatii bugetare prevede ca:- veniturile si cheltuielile sa fie inscrise in
buget in sumele lor totale.
Printre elementele impozitului nu se numara:-incasatorul
Printre elementele impozitului nu se regasesc:-gradul de fiscalitate-cotele proportionale
din PIB-deducerea TVA-deducerile personale de baza si suplimenatare
Proiectele de buget se intocmesc luand in considerare contextual
macroeconomic,precizat de Min. Fin.Pub . in documentul numit:-scrisoare-cadru.
Publicitatea bugetara exprima:-aducerea la cunostiinta opiniei pub a bug de stat.
Raspunderea pentru infaptuirea politicii financiare a statului revin:-Ministerul
Finantelor Publice.
Ratiunea financiara a impozitelor priveste:-procurarea de venituri ptr finantarea
cheltuielilor publice.
Referitor la cotele procenturale progressive, putem afirma :-pot fi cote regresive.Care
afirmatie e falsa.
Referitor la dubla impunere economica enuntam urmatoarele:-apare ca urmare a
aceleiasi materii impozabile in anumite cazuri ,dubla impunere economica
Relatiile de asigurare sunt considerate:-relatii financiare propriu-zise
Relatiile de asigurari si protective sociale intervin in formarea si rapartizarea
fondurilor destinate:-asigurarii material a persoanelor active si a fammiliilor lor pentr
cazurile de pierdere temporara sau definitive, partiala sau ttala a capacitatii de munca sau a
locului de munca.
Relatiile fin au anumite caracteristici .Care asociere a afirmatiilor de mai jos este
adevarata? prin transferul de valoare are loc si un transfer de putere de cumparare +
exprimarea in forma baneasca este o caracteristica a relatiilor financiare + in cazul
transferului financiar apar modificari in patrimonial partenerilor + fluxul financiar nu
presupune echivalenta si contraperestatia imediata + transferul de valoare se realizeaza , intr
o anumita masura , in conditiile de rambursabililtate
Respectarea principiului universalitatii bugetare presupune elaborarea :-bugetelor
brute.
Resursele financiare publice includ:-resursele populatiei.
Rolul impozitelor se manisfesta pe plan financiar deoarece :-constituie mijlocul
principal de procurare a resurselor statului.
Se constituie in exceptii de la principalul universalitatii bugetului urmatoarele:resursele provenind din donatii care nu majoreaza resursele.

Sediul permanent nu presupune :-un depozit de marfuri


Semnificatia economicitatii este:-raportul dintre eficacitate si gradul de realizare a
obiectivelor prevazute.
Solutiile tehnice pentru echilibrarea ciclica a bugetului sunt:-consituirea unui fond de
rezerva bugetara-amortizarea alternative a datoriei publice.-tehnica fondului de egalizare.
Stabilirea obiectului impozitului are ca scop:-constatarea materiei impozabile-evaluarea
materiei impozabile
Statul poate institui monopoluri fiscale :-asupra productiei si/sau consumul de bunuri.
Stopajul la sursa presupune:-retinerea si varsarea impozitului la stat.
Sunt exceptate de la principiul universalitatii:-donatiile si sponsorizarile
Supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile impozabile si pentru aceeasi
perioada,de timp de catre doua autoritati fiscale din tari diferite poarta denumirea
de :-dubla impunere juridica internationala .
Temenul de credit se refera la :-relatii care exprima un imprumut de resurse banesti pe o
perioada determinata si este purtator de dobanda.
Trasaturile definitorii ale parghiilor financiare sunt:-toate
variantele1+2+3+4+5+6.Alegeti varianta corecta si completa
Un impozit este considerat stabil daca :-randamentul sau ramane constant de a lungul
ciclului economic
Unitatea bugetara reprezinta :-inscrierea intr-un singur doc. a veniturilor si cheltuielilor.
Veniturile din capital:-cuprind venituri din valorificarea bunurilor statului-cuprind venituri
din privatizare-cuprind venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului.
Veniturile extraordinare sunt resursele:-la care statul recurge in situatii exceptionale
Veniturile ordinare cuprind:-venituri fiscale-contributiile ptr asigurarile sociale de stat.
Veniturile publice extraordinare sunt:-emisiunea baneasca fara acoperire
Veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national,alcatuiesc:veniturile bugetare totale,respectiv cheltuielile bugetare totale.
Viza de control financiar preventiv (propriu) este necesara pentru:-angajarea si
ordonantarea cheltuielilor.