Sunteți pe pagina 1din 4

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 1 / 4

Analizat i aprobat la edin a catedrei


din 29.08.2013, proces verbal nr.1
eful Catedrei Biochimie i Biochimie Clinic
Tagadiuc O., conf. universitar, dr. hab. n medicin
____________________

Indica ia metodic nr. 5


Tema: Cinetica reac iilor enzimatice. Reglarea activit ii
enzimatice.
Experien a 1. Determinarea activit ii -amilazei urinare cu substrat stabil de amidon
(metoda Caraway)
Principiul metodei: -amilaza scindeaz amidonul cu ob inerea produ ilor finali care nu se
coloreaz cu solu ia de iod. Activitatea amilazei se apreciaz dup mic orarea cantit ii de amidon
scindat.
Mod de lucru: n 2 eprubete de 10 ml calibrate (control i experien ) se iau cte 1 ml de
substrat care con ine 0,0004 g de amidon. Eprubeta de experien este introdus pentru 5 minute n
baia de ap la temperatura de 370C, dup care se adaug 0,02 ml de urin ; con inutul se agit i
eprubeta se introduce din nou n baia de ap la 370C exact 7,5 minute (calculul timpului se face din
momentul ad ug rii urinei). Ulterior n ambele eprubete se adaug cte 1 ml solu ie de iod; iar n
eprubeta de control suplimentar se adaug 0,02 ml de urin . Volumul reactivilor n ambele eprubete
se completeaz pn la 10 ml cu ap distilat . Imediat se determin extinc ia solu iilor din eprubeta
de control (Ec) i de experien (Eexp) fa a de apa distilat la fotocolorimetru (filtrul ro u, =630690 nm) n cuve de 10 mm.
Calculul: n unit ii SI activitatea amilazei se exprim n grame de amidon hidrolizat de
cantitatea de enzim care se con ine ntr-un litru de urin timp de o or de incubare la temperatura
de 370C.
i se face conform formulei:
Activitatea amilazei = [(Ec Eexp) / Ec] x 160 g/or L,
unde: Ec extinc ia probei de control, Eexp extin ia probei de experien .
Valorile normale ale activit ii amilazei din urin 20-160 g/or L
Valoarea clinico-diagnostic : activitatea -amilazei n ser cre te n pancreatite acute i n
patologiile glandelor paratiroide.
Rezultat: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Concluzie: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 2 / 4

ntreb ri pentru autopreg tire


1. Specificitatea enzimelor.
2. Cinetica enzimatic . Influen a concentra iei enzimei i a substratului, a pH-ului i a
temperaturii asupra activit ii enzimatice.
3. Inhibi ia activit ii enzimelor (specific
i nespecific , reversibil
i ireversibil ,
competitiv , necompetitiv i noncompetitiv ).
4. Reglarea activit ii enzimelor (proteoliz par ial , reglarea alosteric , autostructurarea
cuaternar , reglarea covalent ).
5. Organizarea enzimelor n celul (ansamblurile enzimatice, compartimentalizarea). Reglarea
activit ii enzimelor n celul . Importan a principiului de retroinhibi ie.
6. Deosebirile n componen a enzimatic a organelor i esuturilor. Enzimele organospecifice.
Modificarea activit ii enzimatice n diferite afec iuni (enzimodiagnosticul).
7. Metodele de ob inere i purificare a enzimelor. Cromatografia de afinitate.
8. Principiul determin rii activit ii enzimelor. Unit ile de activitate a enzimelor.
9. Utilizarea enzimelor n practica medical . ntrebuin area enzimelor imobilizate n medicin .

Probleme de situa ie
1.

Explica i de ce enzimele proteolitice gastrice i pancreatice se produc i se secret n form de


proenzime neactive? Care este mecanismul activ rii lor?

2.

Ce mecanism de ac iune posed sulfanilamidele, fluoruracilul i alopurinolul? De ce depinde


eficien a tratamentului cu aceste medicamente? Explica i.

3.

Importan a clinico-diagnostic a determin rii activit ii lactatdehidrogenazei (LDH) n serul


sangvin. Ce reac ie chimic catalizeaz aceast enzim ? Care sunt izoenzimele LDH?
Activitatea c ror izoforme ale LDH cre te n afec iunile ficatului i ale miocardului?

4.

Valoarea clinico-diagnostic a determin rii activit ii amilazei n serul sangvin i n urin ? Ce


reac ie catalizeaz amilaza? Care este sediul de sintez i de ac iune a amilazei?

Teste pentru autoevaluare


1.Mecanismele activ rii enzimatice sunt:
a) proteoliz par ial
b) modificarea covalent
c) autoasamblarea secundar
d) activarea alosteric
e) activarea prin exces de substrat
2. Influen a pH-ului asupra activit ii enzimelor:
a) fiecare enzim are pH-ul s u optim
b) pH-ul optim pentru pepsin este 7-8
c) pH-ul nu modific activitatea catalitic a enzimei
d) pH-ul optim al tripsinei este 1-2
e) pH-ul influen eaz disocierea grupelor func ionale ale enzimei

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 3 / 4

3. Inhibi ia competitiv :
a) inhibi ia nu se nlatur prin exces de substrat
b) reprezint o inhibi ie ireversibil
c) inhibitorul se aseam
dup structur cu substratul
d) e posibil simultan fixarea substratului i a inhibitorului
e) inhibitorul se leag n centrul alosteric
4.Creatinfosfokinaza (CPK) :
a) este compus din lan uri M si H, prezentnd 3 izoenzime
b) este compus din lan uri M si B, prezentnd 5 izoenzime
c) este un dimer alc tuit din asocierea de lan uri M si B
d) cre terea concentra iei serice MB confirm infarctul miocardic
e) cre terea concentra iei serice BB confirm infarctul miocardic
5. Referitor la amilaz i activitatea ei sunt corecte afirma iile:
a) face parte din clasa hidrolazelor
b) n miozit e hiperactiv in snge
c) hiperactivitatea n snge suger prezen a pancreatitei
d) este sintetizat de celulele stomacului
e) amilaza scindeaz amidonul
5. Inhibi ia alosteric :
a) apare la enzimele oligomere
b) inhibitorul se une te n centrul activ i schimb conforma ia enzimei
c) inhibitorul se nlatur prin exces de substrat
d) enzimele respective preponderent au structur ter iar
e) inhibitorul se leag n centrul alosteric
6. Referitor la succinatdehidrogenaz (SDH) i reglarea activit ii ei sunt corecte afirma iile:
a) face parte din clasa transferazelor
b) acidul malic provoac o inhibi ie ireversibil
c) n inhibi ie se modific structura primar a substratului
d) inhibi ia nu depinde de concentra ia acidului malic
e) SDH catalizeaz reac ia: Succinat + FAD
Fumarat + FADH2

Indica ia metodic nr. 6


Totalizare la capitolul I
Chimia proteinelor. Enzimele
1.
2.
3.

Obiectul biochimiei. Importan a studierii biochimiei pentru medici. Cele mai importante
descoperiri ale secolului XX n biochimie.
Particularit ile materiei vii. Nivelurile i metodele de studiu ale metabolismului.
Nivelurile organiz rii structurale a moleculei proteice. Structura primar a proteinelor.
Modific rile ereditare ale structurii primare (anemia falciform ). Structura secundar a
proteinei: tipurile, leg turile ce stabilizeaz structura secundar .

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


FACULTATEA MEDICIN I, ANUL II

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 4 / 4

Nivelurile organiz rii structurale a moleculei proteice. Structura ter iar a proteinei. Tipurile
de leg turi intramoleculare n protein . Structura cuaternar a proteinelor. Modific rile
cooperatiste ale conforma iei protomerilor (pe exemplul hemoglobinei n compara ie cu
mioglobina). No iune de "domen".
Proteinele globulare
i fibrilare (hemoglobina, colagenul) particularit ile
conforma ionale i ale propriet ilor fizico-chimice.
Proteinele fixatoare de calciu colagenul, calmodulina, factorii coagul rii sngelui.
Particularit ile compozi iei aminoacidice ce determin fixarea calciului. Rolul acestor
proteine n organism.
Rolul biologic al proteinelor. Albuminele, globulinele, histonele caracteristica lor, rolul
biologic. Metodele de determinare i separare a proteinelor plasmatice.
Clasele proteinelor conjugate. Caracteristica general a cromoproteinelor, metaloproteinelor,
nucleoproteinelor, fosfoproteinelor, glicoproteinelor i lipoproteinelor, rolul lor biologic,
exemple.
Propriet ile fizico-chimice
ale proteinelor.
Solubilitatea proteinelor. Factorii ce
influen eaz solubilitatea. Solu iile coloidale proteice, propriet ile lor, factorii stabilizatori.
Salifierea. Dializa proteinelor.
Propriet ile electrochimice ale proteinelor. Factorii ce determin sarcina proteinelor. Starea
i punctul izoelectric. Electroforeza proteinelor.
Denaturarea i renaturarea proteinelor. Factorii denaturan i.
Enzimele. Natura chimic . Rolul biologic. No iune de apoenzim i cofactor, grup
prostetic i coenzim . Exemple. Asem rile i deosebirile enzimelor de catalizatorii
nebiologici.
Cofactorii. Structura vitaminelor B1 si B2, cofactorii acestor vitamine, rolul lor metabolic.
Exemple de reac ii n care particip tiamin-pirofosfatul i FAD-ul.
Cofactorii. Structura vitaminelor B6 si PP, cofactorii acestor vitamine, rolul lor metabolic.
Exemple de reac ii n care particip NAD+, NADP+ i piridoxal-fosfatul.
Centrul activ al enzimelor. Mecanismul de ac iune a enzimelor. Modelul clasic (Fischer) i
modelul coinciden ei induse (Koshland).
Specificitatea de ac iune a enzimelor, tipurile. Exemple.
Factorii ce determin viteza reac iei enzimatice (concentra ia enzimei i a substratului,
temperatura, pH-ul).
Reglarea activit ii enzimatice. Activarea enzimelor: alosteric , covalent (fosforilaredefosforilare), autostructurarea cuaternar , proteoliza limitat . Exemple de enzime
activitatea c rora este reglat prin aceste mecanisme.
Tipurile de inhibi ie enzimatic (competitiv , necompetitiv , noncompetitiv , prin exces de
substrat). Importan a biomedical a inhibi iei competitive.
Enzime alosterice. Centrul alosteric. Reglarea alosteric .
Clasificarea enzimelor. Oxidoreductazele, transferazele, hidrolazele. Cofactorii
oxidoreductazelor i ai transferazelor. Exemple de reac ii catalizate de enzime ale acestor
clase.
Clasificarea enzimelor. Liazele, izomerazele, ligazele. Cofactorii acestor enzime. Exemple
de reac ii catalizate de enzime ale acestor clase.
Izoenzimele. Rolul biologic i medical. Exemple.
Organizarea enzimelor n celul . Complexe enzimatice.
Metodele de separare i purificare a enzimelor. Principiul determin rii activit ii enzimelor.
Unit ile de m sur a activit ii enzimatice.

www.biochimie.usmf.md