Sunteți pe pagina 1din 8

DERULAREA OPERATIUNILOR DE EXPORT-IMPORT

1. Mecanismul derularii
Derularea operatiunii de export inseamna ansamblul activitatilor prin intermediul carora are loc
livrarea marfii de la un vanzator la cumparator, pe de o parte, si efectuarea platii de catre
cumparator in beneficiul vanzatorului pe de alta parte. In ceea ce priveste livrarea internationala
a marfii, principalele activitati sunt:
pregatirea marfii in vederea exportului si facturarea la extern;
expeditia si transportul international;
asigurarea marfurilor;
vamuirea.
2. Pregatirea marfii pentru export
In cadrul obligatiei de livrare prevazute in contractul extern, vanzatorul trebuie sa asigure
livrarea fizica a marfii care face obiectul tranzactiei, respectarea calitatii si cantitatii precizate in
contract si incadrarea in termenele de livrare.
Dovada cantitatii livrate se face prin documentul de transport (conosament, scrisoare de trasura).
Termenul la care s-a livrat marfa este cel din documentul care consemneaza momentul inceperii
transportului international. Pentru respectarea calitatii se solicita un certificat de calitate.
Ambalarea marfurilor cade in sarcina producatorului, acesta tinand seama de prevederile din
contract. Marcarea reprezinta o obligatie a producatorului si priveste atat marfurile cat si
ambalajele respective. Se disting doua moduri de marcare: pentru a individualiza o expeditie, sau
ceruta de reglementarile tarii importatoare. Exportatorul va inscrie lizibil si de nesters in litere si
cifre, marca expeditorului, numarul seriei, marca destinatarului si locul de destinatie, modul de
manipulare, de transport, greutatea brutto-netto, statia de expediere si cea de destinatie, informatii
privind continutul coletelor, calitatea mar-furilor si unele formule comerciale. Un document
important in derularea contractului care sintetizeaza aspectele principale privind continutul partizii
de marfa, ca si modul de ambalare si marcare in vederea transportului este lista de coletaj.
3. Facturarea la extern
Facturarea este o operatiune esentiala in tranzactiile comerciale internationale iar factura
comerciala numita in comertul exterior si factura externa, reprezinta documentul cel mai important
in operatiunea de comert exterior. Factura comerciala rezuma toate conditiile esentiale ale unei
afaceri internationale incheiate, clauzele privind partenerii, obiectul si pretul. Ea constituie singura

materializare a acordului de vointa dintre parti atunci cand acesta nu este consemnat intr-un
contract scris. Principalele functii ale facturii:
arata faptul ca marfa a fost vanduta;
mijloceste transferul de proprietate de la vanzator la cumparator;
serveste la incasarea contravalorii marfii;
serveste la efectuarea formalitatilor vamale.
4. Expeditia internationala
Este o componenta a mecanismului de derulare a operatiunilor de export-import si reprezinta
interfata dintre predatorul marfii si caraus si dintre caraus si destinatar, asigurand derularea
fluxurilor de marfuri in bune conditii. Expeditorul international este o persoana fizica sau
juridica, care pe baza unui contract de mandat incheiat cu firma exportatoare se obliga sa preia
marfurile incredintate de acesta si sa efectueze ansamblul operatiunilor necesare pentru ca marfa
sa ajunga la destinatar.
In comertul international transportatorul nu este expeditor iar expeditorul nu este transportator.
Spre deosebire de expeditie, transportatorul realizeaza deplasarea efectiva a marfurilor in spatiu,
cel mai frecvent din ordinul expeditorului si pe cheltuiala acestuia sau a importatorului, in
functie de conditia de livrare prevazuta in contract. Expeditorii presteaza o serie de servicii
specifice.
Documentele eliberate de expeditor conform regulilor Federatiei Internationale a Organizatiilor
de Expeditii (FIATA) sunt: FCR, FCT, FBL, FWR.
Formalitatile intreprinse pentru realizarea expeditiei internationale si documentele necesare in acest
sens difera in functie de forma de transport, conditia de livrare si specificul tranzactiei.
5. Transportul international
Transportul international se caracterizeaza prin faptul ca marfa traverseaza una sau mai multe
frontiere de stat, punctele de expediere si de destinatie fiind situate in tari diferite.
Transporturile internationale se incadreaza intr-o componenta importanta a strategiei desfacerii
marfurilor pe pietele externe, cu-noscuta sub numele de logistica. Modalitatile de transport sunt:
maritim, feroviar, aerian si rutier. Transportul maritim asigura cca 75-80% din totalul traficului
mondial de marfuri.
Contractele de transport

Contractul de navlosire este conventia intre armator si navlositor in scopul inchirierii de spatiu pe
nava in vederea efectuarii transportului international de marfuri. Principalele contracte de navlosire
sunt: con-tractul pe calatorie, contractul pe nava pentru transportul de marfuri in cantitati mari si al
caror itinerar este stabilit in cadrul fiecarui contract si conosamentul pentru transporturile cu nave
de linie. In cazul transpor-tului cu nave tramp, charterul este intotdeauna insotit de un conosament.
In legatura cu conditiile de incarcare descarcare si precizarea celui care suporta cheltuielile
respective, in practica se intalnesc urmatoarele clauze: FIO (free in and out), FIOS (free in and aut
stowed), Alongside (de-a lungul navei), Sotto palanco, At ships rail (la balustrada navei),
Contractul feroviar este reglementat de Conventia privind transporturile internationale feroviare
COTIF la care participa tarile europene si unele tari asiatice. Transporturile feroviare se executa
de mai multe cai ferate in baza unui singur document de transport intocmit pentru intreg
parcursul. Contractul de transport feroviar international imbraca forma scrisorii de trasura si este
un contract de adeziune in sensul ca expeditorul recunoaste conditiile transportului stabilite in
mod unilateral de caile ferate membre ale COTIF (procurarea vagoanelor, prezentarea marfii la
transport, raspunderea partilor contractante, preturile practicate).
Transportul auto international contractul de transport auto este acel contract prin care un caraus
auto profesionist se obliga sa transporte o cantitate determinata de marfuri de la locul de
expediere pana la locul de destinatie in schimbul unei sume de bani (taxa de transport).
Conditiile transportului auto sunt reglementate de Conventia privitoare la transporturile
internationale de marfuri pe calea rutiera CMR care stabileste in mod obligatoriu forma scrisa
prin documentul numit scrisoare de transport tip CMR.
Transportul aerian este concretizat in scrisoarea de transport aerian sau frahtul aerian ce
dovedeste incheierea contractului, primirea marfii la transport de catre compania de transport
aerian precum si conditiile transportului.
Intermediarii in transport sunt prestatori de servicii, reprezentand interfata dintre firma si
transportator. Statutul lor juridic poate fi cel al unui mandatar sau al unui comisionar.
Asigurarea marfurilor in traficul international
Asigurarea se bazeaza pe o relatie contractuala intre posesorul bunului in calitate de asigurat si o
companie de asigurari in calitate de asigurator prin care asiguratul transfera anumite riscuri
asiguratorului, platindu-i acestuia o suma de bani denumita prima de asigurare, urmand ca in cazul

producerii daunelor, asiguratorul sa il despagubeasca pe asigurat conform conditiilor stabilite in


contract.
Din anul 1982 au fost elaborate noi conditii de asigurare de Institutul Asiguratorilor din Londra
in baza propunerilor formulate de Comitetul pentru Finantare legate de comert din cadrul
UNCTAD. In prezent marfurile care fac obiectul transportului pe mare pot fi asigurate in una din
urmatoarele trei conditii principale A, B sau C.
Conditia de asigurare A este conditia cea mai cuprinzatoare. In baza acestei conditii sunt
acoperite toate riscurile de pierdere si avarie a bunului asigurat cu exceptia unor riscuri
prezentate separat.
Desi se deosebesc ca sfera de cuprindere, conditiile A, B si C con-tin si unele conditii comune.
Asociate cu conditiile de asigurare B si C sau in mod separat, se pot practica si urmatoarele conditii
de asigurare: conditia riscului de furt, jaf si nelivrare; conditia riscuri si depozitare.
Formalitatile de asigurare In vederea incheierii contractului de asigurare a marfii, firma de
comert exterior remite expeditorului cererea de asigurare. Cererea de asigurare cuprinde: numele
celui care dispune emiterea politei de asigurare, numarul contractului, acredi-tivului, facturii
externe, conditia de livrare, rata asigurata, modalitatile si mijloacele de transport, pavilionul si
numele navei, numarul de conosament, date referitoare la marfa, valoarea navlului, conditia de
asigurare, valoarea asigurata. Pe baza acestui document, expeditorul incheie cu casa de asigurari
contractul (polita) de asigurare si il avizeaza pe exportator printr-un aviz de asigurare.
Polita de asigurare este documentul care atesta acordul de vointa dintre asigurat, care se obliga sa
plateasca o anumita suma de bani prima de asigurare, si asigurator care, in schimbul primei
se obliga sa-l despagubeasca pe asigurat pentru daunele pe care le-a suferit datorita producerii
riscurilor asigurate.
7. Vamuirea marfurilor
Ca regula generala, de vamuire trebuie sa se ocupe partenerul care domiciliaza in tara in care se
efectueaza operatiunea; exportatorul indeplineste formalitatile de vamuire la export, iar
importatorul pe cele de import. Procedura vamala reprezinta ansamblul formalitatilor necesare
pentru vamuirea marfurilor. Ea cuprinde:
pregatirea marfii pentru vamuire, respectiv prezentarea acesteia la serviciul vamal competent,
astfel incat marfa sa poata fi supusa verificarii;
intocmirea unei declaratii detaliate privind marfa aflata in vama (declaratia vamala);

stabilirea regimului vamal la care este supusa marfa, in baza caruia se stabilesc taxele ce
urmeaza a fi platite si controalele ce vor fi efectuate;
efectuarea controlului (daca este cazul) si plata efectiva a taxelor, astfel incat marfa sa fie
declarata libera de vama.
Declaratia vamala este documentul scris, intocmit de detinatorul marfii sau un reprezentant al
acestuia prin care se prezinta elementele necesare vamuirii marfii la export sau la import. In
general, se utilizeaza formulare diferite pentru export, import sau tranzit. In tarile UE, incepand cu
ianuarie 1988 s-a introdus documentul administrativ unic DAU, care cuprinde, in acelasi
formular, declaratia pentru export, import sau tranzit.
Regimul vamal reprezinta statutul juridic pe care-l va primi marfa in procesul vamuirii.
El indica, pe de o parte, daca si unde vor fi platite taxele vamale, iar pe de alta parte, daca si in ce
conditii marfa va fi supusa controlului vamal. Regimurile vamale sunt: comune si suspensive.
Formarea dosarului de derulare
In cazul exportului se retin pentru dosarul de derulare urma-toarele documente:
oferta comerciala cu specificatii tehnice sau acordul scris al unitatii producatoare;
licenta de export;
contractul extern;
alte documente (cotatii transport, calculatii de pret).
Corespondenta intervenita dupa semnarea contractului si care are contingenta directa cu contractul
respectiv, se claseaza in dosarul de derulare, in ordinea datelor calendaristice sau eventual pe
categorii de probleme. O buna organizare a dosarului de derulare permite lucratorilor o mai mare
operativitate in urmarirea problemelor. Dupa constituirea dosarului de derulare, personalul urmeaza
sa ia masuri imediate pentru:
transmiterea comenzilor la agentii economici producatori si semnarea contractelor economice
pentru livrarea de marfuri la export de catre acestia;
avizarea agentilor economici beneficiari asupra contractarii marfurilor din import conform
conditiilor stabilite in contractul economic pe baza de comision;
avizarea unitatii producatoare asupra contractarii la extern a acelor marfuri care se exporta,
conform contractului incheiat cu unitatea producatoare respectiva;
rezolvarea unor clauze din contractul extern de care depinde intrarea lui in vigoare cum ar fi:
obtinerea licentelor de export sau import, transmiterea de documentatii tehnice sau mostre,

avizarea unor parametri tehnici ai produselor, efectuarea unor plati in avans sau transmiterea de
garantii bancare, deschiderea acreditivului.
In aceasta faza de derulare a contractului extern se vor stabili pentru fiecare contract programe
precise de lucru cu unitatile producatoare pentru export in scopul organizarii din timp a
productiei si realizarea unor produse conforme cu contractul si la termenele de livrare stabilite.
Organizarea evidentei contractelor externe Agentii economici care efectueaza operatiuni de
export-import desfasoara o activitate continua pentru acoperirea cu contracte externe si ca atare
sunt interesati in permanenta sa cunoasca nivelul de acoperire cu astfel de contracte. In acest
scop, dupa incheierea contractelor externe, trebuie sa se intocmeasca imediat unele documente
care servesc la inregis-trarea statistica a fiecarui contract incheiat.
Urmarirea incasarilor sau efectuarea platilor externe Ca urmare a desfasurarii activitatii de
export-import, agentii economici urmeaza sa intocmeasca o serie de documente pentru efectuarea
incasarilor si platilor in valuta. Primirea si transmiterea documentelor de plata din si in
strainatate se face numai prin intermediul bancilor comerciale. Felul documentelor care se vor
utiliza sau intocmi de catre agentii economici sunt precizate in conditiile de plata din contractul
extern, acestea fiind mentionate expres si in acreditive si scrisorile de garantie. Aceste
documente trebuie sa se incadreze si in reglementarile existente intre tara noastra si tara
partenerului extern privind derularea platilor comerciale.
Inainte de remiterea documentelor de plata la banca pentru inca-sarea marfurilor livrate,
personalul are obligatia de a verifica:
existenta tuturor documentelor prevazute in contract, acreditiv si scrisorile de garantie bancara;
concordanta datelor dintre documentele ce se prezinta la banca (denumirea marfurilor, pret,
calitate, marcaj);
daca unele documente (conosament, polita de asigurare) au fost intocmite intr-o forma
negociabila;
daca documentele de transport sunt intocmite pe adresa cumparatorului sau a unei banci sau
case de expeditie.
Depunerea documentelor de plata la banca dupa efectuarea livrarii marfurilor se va face in
termenul legal pentru a putea sa ajunga la banca din strainatate inaintea marfii si a urgenta
incasarea lor.

Desi raspunderea pentru exactitatea datelor mentionate in docu-mentele de plata revine exclusiv
vanzatorului, totusi, bancile intervin si pot face rezerve de plata sau pot refuza documentele in
situatia in care acestea nu sunt conforme cu prevederile din acreditiv sau din scrisoarea de
garantie bancara, precum si in cazul in care documentele contin mentiuni care ar leza interesele
cumparatorului si de la care trebuie sa primeasca instructiuni suplimentare. Prin urmare, se cere o
mare atentie si competenta la intocmirea documentelor de plata, pentru evitarea imobilizarii
sumelor in valuta, in care scop agentii economici trebuie sa organizeze si sa tina evidenta
incasarilor la termenele scadente si sa intervina operativ pentru:
efectuarea platilor la termen de catre parteneri;
ridicarea rezervelor de plata;
informarea bancilor asupra masurilor luate si a rezultatelor obtinute pentru ridicarea restrictiilor
de plata.
In cazul importurilor a caror plata urmeaza sa se faca prin acreditiv, trebuie sa se mentioneze in
cererile catre bancile comerciale pentru deschiderea acreditivului:
numarul si data licentei de import, daca este cazul;
copie dupa contractul extern.
In relatiile cu partenerii externi, neplata in termen rezonabil a facturilor la import poate duce la
slabirea increderii partenerului extern fata de agentul economic, iar pentru viitoarele tranzactii va
fi tentat sa includa in pret daunele cauzate de neplata in termen sau sa solicite fie plata prin
acreditiv, fie garantii bancare.
Rezolvarea reclamatiilor sau a sesizarilor externe tratarea acestor probleme pot crea situatiile:
reclamatiile externe care au ca obiect deficiente calitative si lipsuri cantitative sau alte abateri
de la clauzele contractuale refe-ritoare la marfurile exportate sau importate si prin care se
formuleaza pretentii valutare sau de alta natura cu caracter material;
sesizarile externe care cuprind nemultumiri, observatii sau recomandari cu privire la unele
deficiente la loturile de marfuri expor-tate sau importate, fara formularea unor pretentii materiale
sau banesti.
Inchiderea dosarului privind derularea contractului extern. Dupa ce au fost epuizate toate fazele
de derulare a contractului extern si rezolvate problemele aparute pe parcurs, se poate proceda la
inchiderea dosarului si pregatirea lui in vederea predarii la arhiva. Ca atare, in momentul

inchiderii dosarului trebuie sa existe in acesta toate documentele si certificatele care sa ateste
indeplinirea obligatiilor contractuale de catre parteneri, si anume:
livrarea marfurilor conform contractului;
efectuarea unor prestari de servicii prevazute in contract;
efectuarea platilor conform contractului;
indeplinirea obligatiilor de catre vanzator cu privire la garantiile acordate prin contract
lichidarea eventualelor reclamatii si penalizari, ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale;
executarea eventualelor hotarari ale arbitrajului in caz de litigiu intre partenerii contractului.
De asemenea, in dosar trebuie sa mai existe documentele de confirmare a unitatilor economice
beneficiare ale importului ca fata de clauzele contractului extern nu mai ridica nici un fel de
pretentii fata de partenerul strain.
In situatia in care, pe parcursul executarii contractului, dosarul de derulare se repartizeaza de la
un lucrator la altul, predarea lui se face pe baza de proces verbal de predare-primire vizat de seful
ser-viciului sau directorul firmei prin care se mentioneaza continutul dosarului si stadiul la zi al
rezolvarii problemelor.