Sunteți pe pagina 1din 34

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei
tiine ale Educaiei
tiine ale Educaiei
Licen
Pedagogia nvmntului Primar i Precolar

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 An de studiu
II
2.5 Semestrul

Teoria i metodologia instruirii


Conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI
Conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI
3 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................

2
28
ore
28
90
28
0
4

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

90
150
5

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 De desfurare a cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Resurse materiale necesare desfurrii cursului (tabla/flipchart,


videoproiector, computer conectat la Internet etc.)
Resurse materiale necesare desfurrii activitilor de seminar
(tabla/flipchart, videoproiector, computer conectat la Internet etc.)

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competene specifice acumulate


C1: Proiectarea unor programe de instruire sau educaionale adaptate pentru diverse niveluri
de vrst/pregtire i diverse grupuri int
- Identificarea i aplicarea principiilor i strategiilor didactice n proiectarea activitilor instructiv educative specifice nivelului de vrst al grupului cu care se lucreaz.
- Raportarea la norme, la standarde i la obiective curriculare n analiza i evaluarea documentelor
colare oficiale, sau pentru autoevaluarea celor proiectate.
- Utilizarea, interpretarea, prelucrarea i aplicarea cunotinelor de specialitate, psiho-pedagogice i
metodologice n cadrul ntregului demers didactic de proiectare a activitilor instructiv-educative i a
materialelor didactice.
C2: Realizarea activitilor specifice procesului instructiv-educativ din nvmntul primar i
precolar
- Realizarea activitilor instructiv-educative care s respecte i s ilustreze principiile i metodologiile
specifice
didacticilor
aplicate
n
nvmntul
precolar
i
primar.
- Transpunerea n practic a cunotinelor privind etapele metodologice de realizare a activitilor
specifice
procesului
instructiv-educativ
din
nvmntul
precolar
i
primar.
- Utilizarea cunotinelor de specialitate, psiho-pedagogice i metodologice n realizarea activitilor
instructiv-educative din nvmntul precolar i primar
C3. Evaluarea proceselor de nvare, a rezultatelor i a progresului nregistrat de precolari /
colarii mici.
- Elaborarea modelelor de nregistrare a rezultatelor evalurilor, individual i pentru grupuri, n funcie
de particularitile de vrst ale colarilor mici/precolarilor.
-Identificarea i aplicarea principiilor, rolurilor, funciilor i scopurilor evalurii, precum i a metodelor i
instrumentelor de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihic, fizic, intelectual i afectiv a
precolarilor/colarilor mici.
-Sesizarea dificultilor n adaptare/nvare ntmpinate de precolari/colarii mici i acordarea
asistenei necesare pentru depirea lor i obinerea progresului n nvare.
-Utilizarea informaiilor obinute din evaluri pentru o autoanaliz critic a propriei activiti i
identificarea unor soluii optime pentru ameliorarea acesteia.
-Utilizarea unei game largi de metode i instrumente de evaluare, nregistrare, analiz i comunicare
a rezultatelor evalurii, specifice nvmntului precolar i primar.

CT1: Aplicarea principiilor i a normelor de deontologie profesional, fundamentate pe opiuni


valorice explicite, specifice specialistului n tiinele educaiei

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

cunoaterea specificitii abordrii instrucionale (coordonate, componente i implicaii de tip


normativ ca repere proiective, aplicative, procedurale i constatative) n procesul de instruire.

7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenii vor fi capabili:


s argumenteze rolul formativ al disciplinei Teoria i metodologia instruirii din perspectiva
competenelor necesare viitoarelor cadre didactice;
s argumenteze interaciunea i simultaneitatea principiilor didactice n practica instructiveducativ prin recunoaterea acestora n diferite contexte educaionale;
s construiasc logic i corect obiective operaionale raportndu-se la tehnicile de
operaionalizare;
s clasifice mijloacele de nvmnt dup diverse criterii;
s analizeze comparativ esena, variantele i modul de utilizare a principalelor metode de
instruire;
s analizeze sistemic formele clasice de organizare a procesului de nvmnt;
s exerseze actul proiectrii didactice prin elaborarea unor proiecte corespunztoare fiecrui tip
de lecie.

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
problematizarea
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
problematizarea
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
problematizarea
Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

Observaii

(ore i referine bibliografice)

2 ore

1.

Clarificri etimologice.

2.

Analiza interdependenei conceptelor


specifice teoriei i metodologiei instruirii.

3.

Normativitatea activitii didactice.

4.

Finalitile i obiectivele educaionale.

5.

Taxonomii.

6.

Operaionalizarea obiectivelor.

7.

Strategii didactice stiluri de instruire i


de nvare

8.

Metode tradiionale i alternative de


instruire.

9.

Metode i tehnici de dezvoltare a


gndirii critice i creative.

10.

Mijloace de nvmnt.

11.

Forme de organizare a procesului


instructiv-educativ. nvarea dincolo
de clas/Outdoor education. Planul
educaional individualizat

Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
problematizarea

2 ore

12.

Proiectarea activitii didactice.

Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

exerciiul, problematizarea
Lecia ca microsistem
pedagogic.Tipologia design-urilor
instrucionale.
Analiza unor secvene video de
activitate didactic susinut n cadrul
activitilor de practic pedagogic sau
14.
a activitilor pentru susinerea gradelor
didactice n nvmnt. Evaluarea
activitilor de curs.
Bibliografie:
13.

Prelegerea intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

conversaia euristic,
problematizarea

2 ore

Referine principale:
Masari, G. (2014). Teoria i metodologia instruirii . n Manualul ID pentru programul de studii Pedagogia
nvmntului primar i precolar, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai. Disponibil on-line pe
platforma BlackBoard: https://bb.mediaec.uaic.ro/webapps/login/
Referine suplimentare:
n limba romn
1. Ausubel, Robinson, 1981, nvarea n coal, EDP, Bucureti.
2. Bruner, J.S., 1970, Pentru o teorie a instruirii, EDP, Bucureti.
3. Cerghit, I.1983, Perfecionarea leciei n coala modern, EDP, Bucureti.
4. Cerghit, I., 2006, Metode de nvmnt, EDP, Bucureti.
5. Cojocariu, V., 2002,Teoria i metodologia instruirii, EDP, Bucureti.
6. Cuco, C. (coord.), 2008, Psihopedagogie, Polirom, Iai.
7. De Landsheere, G., V., 1979, Definirea obiectivelor educatiei, EDP, Bucureti.
8. Gagn,R., 1977, Principii de design al instruirii, EDP, Bucureti.
9. Jinga, I. .a., 1994, nvarea eficient, EDITIS, Bucureti.
10. Iucu, R., 2001, Instruirea colar, Polirom, Iai.
11. Masari, G.A., Seghedin, E., Teoria i metodologia instruirii i a evalurii, Editura Performantica, Iai.
12. Moise, C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Iai.
13. Neacu, I., 1996, Instruire i nvare, EDP, Bucureti.
14. Nicola, I., Tratat de pedagogie colar, EDP, Bucureti.
15. Neacu, I. .a., 2001, Prelegeri pedagogice, Polirom, Iai.
16. Pnioar, O., 2009, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practic, Polirom, Iai.
17. Videanu, G., 1986, Pedagogie. Ghid pentru profesori, vol. II, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iai.
n limba englez
1. Blythe, T., & Associates. (1998). The teaching for understanding guide. San Francisco: Jossey-Bass.
2. (http://learnweb.harvard.edu/alps/tfu/info3d.cfm)
3. Brooks, J. G., & Brooks, M. (1993). In search of understanding: The case for the constructivist
classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
4. Dalton, B., Pisha, B., Coyne, P., Eagleton, M., & Deysher, S. (2001). Engaging the text: Reciprocal
teaching and questioning strategies in a scaffolded learning environment (Final report to the U.S.
Office of Special Education). Peabody, MA: CAST.
5. Deshler, D. D., & Schumaker, J. B. (1988). An instructional model for teaching students how to learn.
In J. L. Graden, J. E. Zins, & M. J. Curtis (Eds.), Alternative educational delivery systems: Enhancing
instructional options for all students (pp. 391-411). Washington, DC: National Association of School
Psychologists.
6. Gardner, H. (1999). The disciplined mind: What all students should understand. New York: Simon &
Schuster.
7. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory into Practice,
38(2), 67-73.
8. Malone, T. W. (1981). Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cognitive Science, 4,

333-369.
9. Marr, M. B. (1997). Cooperative learning: A brief review. Reading and Writing Quarterly: Overcoming
Learning Difficulties, 13(1), 7-20.
10. Masari, G., Seghedin, E. (2012). School Progress Monitoring Instruments for Teachers A
Romanian Perspective, n Procedia Social and Behavioral Sciences, 46 (2012) 4423-4427,
Elsevier Publication.
11. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812020034
12. Meskill, C. (1999). Computers as tools for sociocollaborative language learning. In K. Cameron
(Ed.), CALL: Media, design and applications (pp. 141-164). The Netherlands: Swets & Zeitlinger.
13. Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension fostering and
monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175.
14. Rose, D., & Meyer, A. (2000). Universal design for learning. Journal of Special Education
Technology, 15(1), 67-70.
15. Rosenholtz, S. J. (1991). Teacher's workplace: The social organization of schools. New York:
Teachers College Press.
16. Tomlinson, C. A. (1999a). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners.
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Observaii
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare
(ore i referine bibliografice)

1.

Organizarea activitii de seminar.

conversaia euristic

2 ore

2.

Seminar nafara instituiei. Activitate outdoor learning

conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

3.

Normativitatea activitii didactice.

conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

4.

Finalitile i obiectivele educaionale.


Taxonomii.

conversaia euristic,
problematizarea, turul galeriei

2 ore

5.

Exerciii de operaionalizare a
obiectivelor.

conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

Strategii didactice stiluri de instruire i


de nvare. Testul nr. 1
Metodologie didactic: demonstraia,
problematizarea, algoritmizarea,
conversaia, exerciiul.
Metode i tehnici de dezvoltare a
gndirii critice i creative. Criterii de
alegere a metodelor; erori posibile n
aplicarea unor metode didactice.

conversaia euristic,
problematizarea

2 ore

conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

conversaia euristic,
exerciiul, problematizarea

2 ore

conversaia euristic,
problematizarea

2 ore

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Mijloace de nvmnt. Testul nr. 2


Forme de organizare a procesului
instructiv-educativ. nvarea dincolo
de clas/Outdoor education. Planul
educaional individualizat.
Proiectarea didactic aplicaii pentru
nvmntul precolar.
Proiectarea didactic aplicaii pentru
nvmntul primar.
Analiza unor secvene video de
activitate didactic susinut n cadrul
activitilor de practic pedagogic sau
a activitilor pentru susinerea gradelor

didactice n nvmnt. Testul nr. 3

14.

Evaluarea activitilor de seminar.

conversaia didactic

2 ore

Bibliografie
Referine principale:
Masari, G. (2014). Teoria i metodologia instruirii . n Manualul ID pentru programul de studii Pedagogia
nvmntului primar i precolar, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai. Disponibil on -line pe
platforma BlackBoard: https://bb.mediaec.uaic.ro/webapps/login/
Referine suplimentare:
n limba romn
1. Ausubel, Robinson, 1981, nvarea n coal, EDP, Bucureti.
2. Bruner, J.S., 1970, Pentru o teorie a instruirii, EDP, Bucureti.
3. Cerghit, I.1983, Perfecionarea leciei n coala modern, EDP, Bucureti.
4. Cerghit, I., 2006, Metode de nvmnt, EDP, Bucureti.
5. Cojocariu, V., 2002,Teoria i metodologia instruirii, EDP, Bucureti.
6. Cuco, C. (coord.), 2008, Psihopedagogie, Polirom, Iai.
7. De Landsheere, G., V., 1979, Definirea obiectivelor educatiei, EDP, Bucureti.
8. Gagn,R., 1977, Principii de design al instruirii, EDP, Bucureti.
9. Jinga, I. .a., 1994, nvarea eficient, EDITIS, Bucureti.
10. Iucu, R., 2001, Instruirea colar, Polirom, Iai.
11. Masari, G.A., Seghedin, E., Teoria i metodologia instruirii i a evalurii, Editura Performantica, Iai.
12. Moise, C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Iai.
13. Neacu, I., 1996, Instruire i nvare, EDP, Bucureti.
14. Nicola, I., Tratat de pedagogie colar, EDP, Bucureti.
15. Neacu, I. .a., 2001, Prelegeri pedagogice, Polirom, Iai.
16. Pnioar, O., 2009, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practic, Polirom, Iai.
17. Videanu, G., 1986, Pedagogie. Ghid pentru profesori, vol. II, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iai.
n limba englez
1. Blythe, T., & Associates. (1998). The teaching for understanding guide. San Francisco: Jossey-Bass.
2. (http://learnweb.harvard.edu/alps/tfu/info3d.cfm)
3. Brooks, J. G., & Brooks, M. (1993). In search of understanding: The case for the constructivist
classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
4. Dalton, B., Pisha, B., Coyne, P., Eagleton, M., & Deysher, S. (2001). Engaging the text: Reciprocal
teaching and questioning strategies in a scaffolded learning environment (Final report to the U.S.
Office of Special Education). Peabody, MA: CAST.
5. Deshler, D. D., & Schumaker, J. B. (1988). An instructional model for teaching students how to learn.
In J. L. Graden, J. E. Zins, & M. J. Curtis (Eds.), Alternative educational delivery systems: Enhancing
instructional options for all students (pp. 391-411). Washington, DC: National Association of School
Psychologists.
6. Gardner, H. (1999). The disciplined mind: What all students should understand. New York: Simon &
Schuster.
7. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory into Practice,
38(2), 67-73.
8. Malone, T. W. (1981). Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cognitive Science, 4,
333-369.
9. Marr, M. B. (1997). Cooperative learning: A brief review. Reading and Writing Quarterly: Overcoming
Learning Difficulties, 13(1), 7-20.
10. Masari, G., Seghedin, E. (2012). School Progress Monitoring Instruments for Teachers A
Romanian Perspective, n Procedia Social and Behavioral Sciences, 46 (2012) 4423-4427,
Elsevier Publication.
11. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812020034

12. Meskill, C. (1999). Computers as tools for sociocollaborative language learning. In K. Cameron
(Ed.), CALL: Media, design and applications (pp. 141-164). The Netherlands: Swets & Zeitlinger.
13. Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension fostering and
monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175.
14. Rose, D., & Meyer, A. (2000). Universal design for learning. Journal of Special Education
Technology, 15(1), 67-70.
17. Rosenholtz, S. J. (1991). Teacher's workplace: The social organization of schools. New York:
Teachers College Press.
18. Tomlinson, C. A. (1999a). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners.
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei rspunde necesitilor viznd perfecionarea pregtirii n domeniul managementului
proiectelor educaionale a actualilor/ viitorilor specialiti n tiine ale Educaiei.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

calitatea i interveniile
pertinente asupra
elementelor teoretice i
observarea sistematic,
aplicative specifice tematicii
10.4 Curs
evaluare oral i acional60%
activitilor;
practic
calitatea interaciunii cu
membrii grupului de lucru, n
cadrul sarcinilor aplicative;
calitatea i interveniile
pertinente asupra
elementelor teoretice i
aplicative specifice tematicii
activitilor;
calitatea interaciunii cu
membrii grupului de lucru, n
cadrul sarcinilor aplicative;
observarea sistematic,
calitatea surselor
10.5 Seminar/ Laborator
evaluare oral i acional40%
bibliografice utilizate n
practic, portofoliul.
fundamentarea teoretic a
portofoliului;
utilizarea de argumentri
tiinifice fundamentate pe
parcurgerea bibliografiei
indicate;
elaborarea sarcinilor n acord
cu obiectivele temei
10.6 Standard minim de performan
Elaborarea unor design-uri instrucionale specifice nvmntului precolar i primar utiliznd
conceptele, teoriile, paradigmele, principiile i metodologiile specifice disciplinei Teoria i
metodologia instrurii;
Utilizarea limbajului specific n situaii de a naliz a unor concepte din problematica disciplinei Teoria

i metodologia instrurii prin participarea la 80% din activit


ile de seminar i de
elaborare a
portofoliului;
Analiza unui capitol, la alegere, din problematica disciplinei Teoria i metodologia instrurii . Se va
preciza tipul de analiz i structura acesteia. Se va pune accent pe dilemele i problemele teoretice
i practice ale temei abordate. Numrul minim de pagini pentru acest element al portofoliului este 5
(maxim 20 pag.).
Realizarea unui exerciiu scris de reflecie p ersonal asupra ''filmului'' activit
ilor din cadrul
disciplinei Teoria i metodologia instruirii, cu raportare la urmtoarele aspecte ale dezvoltrii
individuale: valori i identitate profesional; relaii sociale; proces de nvare; coninuturi abordat e;
capacitatea de planificare; capacitatea de organizare; comportament; abilit
i de comunicare i
abiliti de instruire.
Elaborarea unui program educaional individualizat argumentnd utilitatea modelului ales.
Obinerea notei minim 5 (cinci) la fiecare test de evaluare formativ i evaluare final scris i oral.

Data completrii,

Titular de curs,
Conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI

Data avizrii n departament,

Titular de seminar,
Conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI

Director de departament,
Conf. univ. dr. Mariana MOMANU

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei
tiine ale educaiei
tiine ale educaiei
Licen
Pedagogia nvmntului primar i precolar

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 An de studiu
II
2.5 Semestru

Metodologia cercetrii educaionale


Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa
Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa
3 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti

2
28
Ore
30
25
25
10
4
-

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

94
150
5

* OB Obligatoriu / OP Opional

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 De desfurare a cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Resurse materiale necesare desfurrii cursului (videoproiector,


computer conectat la Internet etc.)
Resurse materiale necesare desfurrii activitilor de seminar
(videoproiector, computere conectat la Internet, software
specializat, acces la baze de date on-line etc.)

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competene specifice acumulate


C3. Evaluarea proceselor de nvare, a rezultatelor i a progresului nregistrat de precolari /
colarii mici
C3.6. Utilizarea unei game largi de metode i instrumente de evaluare, nregistrare, analiz i
comunicare a rezultatelor evalurii, specifice nvmntului precolar i primar
C5. Consilierea, orientarea i asistarea psiho-pedagogic a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaionale (precolari/ colari mici/elevi, familii, profesori, angajai etc.)
C5.2. Promovarea corectitudinii i justiiei i adoptarea unor practici anti-discriminatorii cu privire la
gen, ras, vrst, religie i cultur
C5.3. Sesizarea i analizarea problemelor /dificultilor personale ale precolarilor/ colarilor
mici/elevilor/altor grupuri i categorii de persoane, privind dezvoltarea lor social i emoional i
dirijarea comportamentului acestora pentru eliminarea acestor probleme
C6. Autoevaluarea i ameliorarea continu a practicilor profesionale i a evoluiei n carier
C6.1. Adoptarea unei abordri interogative i reflexive privind practica profesional, angajarea n
pregtirea profesional i activitatea de formare continu.
C6.2. Aplicarea metodelor i tehnicilor adecvate de investigare i autoevaluare sistematic a
practicilor profesionale proprii.
C6.3. Aplicarea unor metode tiinifice specifice tiinelor educaiei n desfurarea unor cercetri
empirice asupra problemelor educaionale din grupa de precolari/clasa de elevi.
C6.4. Elaborarea proiectelor de dezvoltare profesional prin aplicarea unor descoperiri din cercetarea
n domeniul tiinelor educaiei.
CT3 Utilizarea metodelor i tehnicilor eficiente de nvare pe tot parcursul vieii, n vederea formrii i
dezvoltrii profesionale continue

7.1. Obiectivul
general

Familiarizarea cu reperele fundamentale (teoretice i aplicative) ale cercetrii educaionale.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenii vor fi capabili s:


Utilizeze terminologia i simbolurile specifice metodologiei cercetrii n tiinele educaiei;
Descrie corect i complet o problem / tem de de cercetare educaional;
Genereze ipoteze sau ntrebri de cercetare plauzibile;
Ia decizii cu privire la designul de cercetare adecvat ntr-un anumit context investigativ;
Utilizeze metode cantitative i calitative de colectare i de analiz a datelor;
Interpreteze rezultate ale unei cercetri educaionale;
Identifice avantaje i limite ale unor designuri de cercetare;
Redacteze un plan i un raport de cercetare;
Analizeze critic a studii i articole de specialitate;
Descrie tendine contemporane de abordare a cercetrii educaionale.

8. Coninut
8.1
1.

2.

3.

4.

Curs

Metode de predare

Introducere n problematica general a


metodologiei cercetrii educaionale i a
rolului su n activitatea profesional
specific domeniului de studiu
Etapele de proiectare a unei cercetri
educaionale.
Definirea n termenii unei cercetri a unei
probleme
de
investigat,
formularea
ntrebrilor / ipotezelor, definirea i
operaionalizarea variabilelor.
Cantitativ
i
calitativ
n
cercetarea
educaional: metode de colectare/culegere
a datelor - metoda istoric, observaia.

Observaii

(ore i referine bibliografice)

Prelegerea, conversa
ia,
explicaia

2 ore

Prelegerea, conversa
ia,
explicaia

2 ore

Prelegerea, conversa
ia,
demonstraia, explicaia

2 ore

Prelegerea, conversa
ia,
demonstraia, explicaia

2 ore

5.

Studiul de caz.

Prelegerea, conversa
ia,
demonstraia, explicaia

2 ore

6.

Ancheta pe baz de chestionar i interviu

Prelegerea, conversa
ia,
demonstraia, explicaia

2 ore

7.

Testele docimologice i sociometrice.

Prelegerea, conversa
ia,
demonstraia, explicaia

2 ore

8.

Metoda experimental.

Prelegerea, conversa
ia,
demonstraia, explicaia

2 ore

9.

Validitate i
educaional.

Prelegerea, conversa
ia,
explicaia, exerciiul

2 ore

10.

Aspecte etice ale cercetrii educaionale.

Prelegerea, conversa
ia,
explicaia, exerciiul

2 ore

fidelitate

cercetarea

Prelucrarea datelor cantitative. Statistic


Prelegerea, conversa
ia,
descriptiv (1; analiza de frecvene simple i
2 ore
explicaia, jocul de rol
grupate).
Statistic descriptiv (2, indicatori statistici
Prelegerea, conversa
ia,
12.
sintetici pentru tendina central, dispersiei
2 ore
explicaia
forma distribuiei, scoruri standardizate).
Elemente
introductive
de
statistic
inferenial;
testarea
ipotezelor
i Prelegerea, conversa
ia,
13.
2 ore
interpretarea rezultatelor (1; coeficientul de demonstraia, explicaia
corelaie).
Elemente
introductive
de
statistic
Prelegerea, conversa
ia,
14.
inferenial;
testarea
ipotezelor
i
2 ore
demonstraia, explicaia
interpretarea rezultatelor (2; testele t).
Bibliografie
Referine principale:
Agabrian, M. (2004). Cercetarea calitativ a socialului, Institutul European, Iai.
Antonesei, L., Popa, N.L., Labr, A. (2009). Ghid pentru cercetarea educaiei, Polirom, Iai.
De Singly, F., Blanchet, A., Gotman, A., Kaufmann, J.-C. (1998) Ancheta i metodele ei: chestionarul,
interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Editura Polirom, Iai
Hvrneanu, C. (2000). Metodologia cercetrii n tiinele sociale, Editura Erota, Iai.
Mucchielli, A (coord.) (2002). Dicionar al metodelor calitative n tiinele socio-umane i sociale, Editura
Polirom, Iai.
Rotariu, T., Ilu, P. (1997). Ancheta sociologic i sondajul de opinie, Editura Polirom, Iai.
11.

Stan, A. (2002). Testul psihologic. Evoluie, construcie, aplicaii, Editura Polirom, Iai
Referine suplimentare:
Gall, M., Gall., J., Borg, W. R. (2007). Educational research: an introduction (8th ed.), Pearson Prentice Hall,
Columbus, Ohio; Gay, L. R., Mills., G. E., Airasian, P. (2006). Educational research. Competencies for
analysis and applications (8th ed.), Pearson Prentice Hall, Columbus, Ohio.
Johnson, B., Christensen, L. (2004). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches
(2nd ed.), Pearson Prentice Hall, Columbus, Ohio.
Referine bibliografice suplimentare pot fi anunate studenilor i pe parcursul semestrului.
Observaii
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare

(ore i referine bibliografice)

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Stabilirea temei sau problemei de


cercetare. Baze de date i termeni cheie
n procesul de documentare.
Tipologii ale variabilelor unei cercetri
educaionale cantitative: exemplificri i
dezbateri
pornind
de
la
studii
educaionale
Ipoteze sau ntrebri ale uneu cercetri
educaionale: modaliti de stabilirei
formulare. Aplicaii
Analiza de frecven
e simple i grupate
(1)
Analiza de frecven
e simple i grupate
(2). Reprezentri grafice (grafic de bare,
poligon de frecven
e, grafic radial,
histogram)
Statistic descriptiv: indicatori statistici
sintetici
pentru
tendina
central,
dispersie i forma distribuiei
Scoruri standardizate.
Introducere n SPSS: construirea unei
baze de date
Analiza de frecven
e, reprezentrile
grafice i indicatorii statistici sintetici n
SPSS (1)
Analiza de frecven
e, reprezentrile
grafice i indicatorii statistici sintetici n
SPSS (2)
Elemente introductive de statistic
inferenial; testarea ipotezelor i
interpretarea rezultatelor; coeficientul de
corelaie.

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

12.

Testele Student t (1).

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

13.

Testele Student t (2).

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

14.

Elemente introductive privind analiza


datelor calitative.

Exerciiul, explicaia,
conversaia, demonstraia

2 ore

Bibliografie
Agabrian, M. (2004). Cercetarea calitativ a socialului, Institutul European, Iai.
Antonesei, L., Popa, N.L., Labr, A. (2009). Ghid pentru cercetarea educaiei, Polirom, Iai.
De Singly, F., Blanchet, A., Gotman, A., Kaufmann, J.-C. (1998) Ancheta i metodele ei: chestionarul,
interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Editura Polirom, Iai
Gall, M., Gall., J., Borg, W. R. (2007). Educational research: an introduction (8th ed.), Pearson Prentice Hall,
Columbus, Ohio; Gay, L. R., Mills., G. E., Airasian, P. (2006). Educational research. Competencies for
analysis and applications (8th ed.), Pearson Prentice Hall, Columbus, Ohio.
Hvrneanu, C. (2000). Metodologia cercetrii n tiinele sociale, Editura Erota, Iai.
Johnson, B., Christensen, L. (2004). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches
(2nd ed.), Pearson Prentice Hall, Columbus, Ohio.
Mucchielli, A (coord.) (2002). Dicionar al metodelor calitative n tiinele socio-umane i sociale, Editura
Polirom, Iai.
Rotariu, T., Ilu, P. (1997). Ancheta sociologic i sondajul de opinie, Editura Polirom, Iai.
Stan, A. (2002). Testul psihologic. Evoluie, construcie, aplicaii, Editura Polirom, Iai
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea competenelor transversale i profesionale specifice programului de studii Pedagogie presupune i
parcurgerea coninuturilor vizate de aceast disciplin. Proiectarea, realizarea i evaluarea proiectelor de
cercetare educaional constituie repere din profilul profilul profesional al absolventului, fiind com patibile
totodat cu ateptri exprimate de ctre formatori, asociaii profesionale i angajatori.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/ Laborator

10.1 Criterii de evaluare


- Proiectarea i analiza
adecvat a unei cercetri
educaionale, prin apelul la
cunotine i abiliti privind
delimitarea
temei
de
cercetare, a variabilelor
i
ipotezelor,
alegerea
metodelor de colectare,
analiz i interpretare a
datelor etc.
Analiza
coerent
i
pertinent a unui studiu de
specialitate,
pe
baza
elementelor specifice unei
cercetri educaionale;
Calitatea
rezolvrii
sarcinilor de lucru specifice
fiecrei teme de seminar
(cel puin cinci aplicaii);
- Corectitudinea rezolvrii
exerciiilor
practice
ce
presupun
terea
cunoa
metodelor de analiz a
datelor
cantitative
i

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Examen scris

50%

Verificare practic i oral


curent; Examen practic

50%

calitative.
10.6 Standard minim de performan: valorificarea rezultatelor cercetrii educaionale n conturarea unor noi
teme de cercetare; proiectarea i evaluarea unei cercetri educaionale
Data completrii

Titular de curs
Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa

Data avizrii n departament

Titular de seminar
Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa

Director de departament
Conf. univ. dr. Mariana Momanu

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei
tiine ale educaiei
tiine ale educaiei
Licen
Pedagogia nvmntului primar i precolar

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 An de studiu
II
2.5 Semestru

Teoria i practica evalurii


Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa
Lect. univ. dr. Nicoleta Rogoz
3 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti

2
28
ore
24
24
28
14
4
-

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

94
150
5

* OB Obligatoriu / OP Opional

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 De desfurare a cursului

Resurse materiale necesare desfurrii cursului (videoproiector,


computer conectat la Internet etc.)

5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Resurse materiale necesare desfurrii activitilor de seminar


(videoproiector, computer conectat la Internet etc.)

Competene profesionale

C3. Evaluarea proceselor de nvare, a rezultatelor i a progresului nregistrat de precolari /


colarii mici
C3.1 Identificarea i aplicarea principiilor, rolurilor, funciilor i scopurilor evalurii, precum i a
metodelor i instrumentelor de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihic, fizic, intelectual i
afectiv a precolarilor/colarilor mici.
C3.2 Utilizarea unei game largi de metode i instrumente de evaluare, nregistrare, analiz i
comunicare a rezultatelor evalurii, specifice nvmntului precolar i primar.
C3.3 Sesizarea dificultilor n adaptare/nvare ntmpinate de precolari/colarii mici i acordarea
asistenei necesare pentru depirea lor i obinerea progresului n nvare.
C3.4 Utilizarea informaiilor obinute din evaluri pentru o autoanaliz critic a propriei activiti i
identificarea unor soluii optime pentru ameliorarea acesteia.
C3.5 Elaborarea modelelor de nregistrare a rezultatelor evalurilor, individual i pentru grupuri, n
funcie de particularitile de vrst ale colarilor mici/precolarilor.
C.6. Autoevaluarea i ameliorarea continu a practicilor profesionale i a evoluiei n carier
C6.1 Aplicarea metodelor i tehnicilor adecvate de investigare i autoevaluare sistematic a
practicilor profesionale proprii;
C6.2 Utilizarea cunotinelor de baz pentru a analiza i interpreta o gam larg de concepte de
specialitate;
C6.3 Aplicarea unor metode tiinifice specifice tiinelor educaiei n desfurarea unor cercetri
empirice asupra problemelor educaionale din grupa de precolari/clasa de elevi.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Aplicarea principiilor i a normelor de deontologie profesional, fundamentate pe opiuni valorice


explicite, specifice specialistului n tiinele educaiei;
CT2. Cooperarea eficient n echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfurrii
proiectelor i programelor din domeniul tiinelor educaiei.

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)


Utilizarea cunotinelor de specialitate n proiectarea, desfurarea i analiza unor secvene de
evaluare (simulate i reale) specifice nvmntului precolar i primar.

7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenii vor fi capabili s:


Explice concepte specifice domeniului (terminologie fundamental, tipologii ale evalurii, funcii i
scopuri ale evalurii etc.);
Descrie legturile dintre curriculum, instruire i evaluare;
Descrie metode i instrumente de evaluare, difereniate n funcie de actorii educaionali
(evaluarea performanelor precolarului i colarului mic, evaluarea cadrelor didactice, evaluarea
instituional etc.);
Proiecteze secvene i instrumente de evaluare adecvate pentru nvmntul precolar i primar,
dar i pentru contexte autoevaluative;
Aplice metode i instrumente de evaluare adecvate pentru nvmntul precolar i primar, dar i
pentru contexte autoevaluative;
Compare metode de notare obiectiv i subiectiv;
Utilizeze sistemul de notare specific nvmntului primar romnesc (descritori i calificative)
pentru a aprecia performanele colarilor mici n contexte simulate sau reale;
Analizeze secvene de evaluare n contextul unor activiti didactice simulate sau reale.

8. Coninut
8.1
1.

2.

3.

4.
5.

Curs
Evaluarea
educaional:
concepte
fundamentale, funcii i roluri, forme i
tipuri.
Tradiional i modern n evaluarea colar
(evaluare i notare, descriptori / criterii de
evaluare,
evaluarea
autentic).
Curriculum,
instruire
i
evaluare:
interdependene
Metode tradiionale de evaluare a
rezultatelor colare: probele orale, scrise i
practice
Proiectarea secvenelor de evaluare
fundamentate pe metode tradiionale de
evaluare
Testul docimologic:
tipuri de teste,
tipologia itemilor, exemplificri

Metode de predare

Observaii

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia, explicaia

2 ore; [1], [2], [3], [4], [7]

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia, explicaia

2 ore; [1], [3], [4]

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia,
explicaia,
studiul de caz

2 ore; [1], [4], [6], [7]

Conversaia, demonstraia,
explicaia, exerciiul

2 ore; [1], [4], [6], [7

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia, explicaia

2 ore; [4], [5], [6], [9]

(ore i referine bibliografice)

6.

Testul docimologic: calitile testului i ale


itemilor

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia, explicaia

2 ore; [4], [5], [6], [9]

7.

Proiectarea
Exemplificri

docimologic.

Conversaia, demonstraia,
explicaia, exerciiul

2 ore; [4], [5], [6], [9]

Metode alternative de evaluare: portofoliul


i proiectul.
Metode
alternative
de
evaluare:
investigaia, observaia comportamentului
elevilor
Notarea n actualitate. Notarea obiectiv i
notarea subiectiv.

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia, explicaia

2 ore; [4], [5], [6], [8], [9]

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia, explicaia

2 ore; [1], [3], [4]

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia, explicaia

2 ore; [2], [4]

Particulariti ale evalurii n nvmntul


precolar
Problematica notrii n nvmntul
12.
primar: standarde de sistemul calificativelor
i descriptorii de performan.
Erori n evaluarea rezultatelor elevului i
13.
soluii de minimalizare a efectelor
perturbatoare.
Evaluarea rezultatelor elevilor, evaluarea
14.
cadrelor didactice, evaluarea instituional.
Bibliografie

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia, explicaia

2 ore; [4]

Prelegerea,
conversaia,
demonstraia, explicaia

2 ore; [1], [4]

8.
9.
10.
11.

testului

Prelegerea cu oponent,
conversaia, demonstraia,
explicaia
Prelegerea, demonstraia,
explicaia

2 ore; [1], [3], [4], [9]


2 ore; [1], [4], [7], [8]

Referine principale:
[1] Cuco, C. (2008). Teoria i metodologia evalurii, Iai: Editura Polirom.
[2] De Landsheere, G. (1975). Evaluarea continu a elevilor i examenele, Bucureti: Editura Didactic i
Pedagogic.
[3] Lisievici, P., (2002). Evaluarea n nvmnt, Bucureti: Editura Aramis.
[4] Popa, N. L. (2009). Teoria i practica evalurii, curs pentru programul de studii Pedagogia nvmntului
primar i precolar ID, Iai: Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai.
[5] Radu, I. (1995). Elemente de docimologie didactic, n M. Ionescu i I. Radu (coord.), Didactica modern,

Editura Dacia, Cluj-Napoca.


[6] Radu, I.T. (1981). Teorie i practic n evaluarea eficient a nvmntului, Bucureti: Editura Didactic
i Pedagogic.
[7] Stan, C. (2001). Evaluarea i autoevaluarea colar, Cluj-Napoca: Presa Universitar Clujean.
[8] Stoica, A. (2001). Evaluarea curent i examenele. Ghid pentru profesori, Bucureti: Editura Prognosis.
Referine suplimentare:
[9] Radu, I.T. (2000). Evaluarea n procesul didactic, Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic.
[10] Meyer, G. (2000). De ce i cum evalum, Iai: Editura Polirom.
[11] Vogler, J. (2000). Evaluarea n nvmntul preuniversitar, Iai: Editura Polirom.
Referine bibliografice suplimentare pot fi anunate studenilor i pe parcursul semestrului.
Observaii
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare

(ore i referine bibliografice)

1.

Evaluarea colar. Evoluii conceptuale,


forme, operaii i funcii

2.

Metode tradiionale de evaluare (I)


Probele orale

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Metode tradiionale de evaluare (II)


Probele scrise i probele practice.
Raportul probe orale-probe scriseprobe
practice
n
nvmntul
precolar i primar. Implicaii asupra
formrii profilului elevilor n cele 8
domenii
de
competene-cheie
(competene de comunicare n limba
romn, competene sociale i civice,
competene de sensibilizare i de
expresie cultural etc.)
Metode tradiionale de evaluare (I)
Testul docimologic: tipologia itemilor,
validitate,
fidelitate,
dificultate
i
discriminare
Metode tradiionale de evaluare (II)
Exerciii
de
concepere
teste
docimologice pentru discipline colare
din arii curriculare diferite
Metode alternative de evaluare (I)

Observarea
sistematic
a
comportamentului elevilor

Investigaia

Studiul de caz
Metode alternative de evaluare (II)

Proiectul
Metode alternative de evaluare (II)

Portofoliul
Studii de caz : Portofoliul educaional-o
carte de identitate educaional a
elevului.
Portofoliul
de
educaie
permanent
Metode alternative de evaluare (III)

Autoevaluarea. Jurnalul reflexiv.

Evaluarea
cu
ajutorul
ordinatorului

Exerciiul,
problematizarea,
conversaia euristic
Exerciiul,
conversaia
euristic, explicaia, exemplul,
jocul de rol

2 ore; [1], [4],[7],[8],[15]


2 ore; [3],[4],[8],[9],[11],
[12] [13]

Exerciiul,
problematizarea,
explicaia,
modelarea
didactic, demonstraia

2 ore; [3],[4],[8],[9],[11],
[12], [13],[16]

Problematizarea,
studiul de caz

explicaia,

2 ore; [3],[4],[8][9],[11],
[12], [13],[15]

Exerciiul,
problematizarea,
studiul de caz, explicaia

2 ore; [3],[4],[8],[9],[11],
[12], [13],[15]

Povestirea, explicaia, studiul


de caz, problematizarea

2 ore; [3],[4],[8],[9],[11],
[12], [13],[15]

Demonstraia,
problematizarea,
caz, explicaia

studiul

de

2 ore; [2], [3], [4], [8],


[9], [11], [12], [13],[15]

Demonstraia,
problematizarea,
caz, explicaia

studiul

de

2 ore; [2], [3], [4], [8],


[9],[11], [12],[13],[15]

Exerciiul, studiul de caz,


instruirea
programat,
problematizarea, jocul de rol

2 ore; [3], [4], [8], [9],


[11], [12], [13], [15]

Notarea. Erori n evaluarea rezultatelor


colare. Modaliti de minimalizare sau
corectare a notrii subiective (I)

Ipostaze ale rezultatelor colare.


Povestirea,
explicaia, 2 ore; [10], [3], [4], [8],
10.
Specificul
notrii
colare
n
exerciiul
[9], [11], [12], [13], [15]
nvmntul precolar i primar

Relaia
standarde
de
performan-descriptori de performancalificative
Notarea. Erori n evaluarea rezultatelor
colare. Modaliti de minimalizare sau
corectare a notrii subiective (II)
Exerciiul, jocul de rol, jocul

Efectul Pygmalion. Efectul Halo.


2
ore ;[3],[4],[9],[11],
11.
didactic,
problematizarea,

Efectul de ordine. Efectul de


[12], [13],[15]
studiul de caz
contrast.

Eroarea
logic.
Ecuaia
personal a examinatorului
Evaluarea centrat pe competene
Studii de caz:

Evalurile internaionale: PIRLS,


PISA i TIMSS.
2 ore; [2], [3], [4], [5],

Structura raportului de evaluare Studiul


de
caz,
12.
[9], [11], [12], [13], [14],
a dezvoltrii fizice, socioemoionale, problematizarea, explicaia
[15], [16]
cognitive, a limbajului i comunicrii,
precum i a dezvoltrii capacitilor i a
atitudinilor
de
nvare
(Clasa
pregtitoare)
Evaluarea cadrelor didactice. Evaluarea
instituional

Analiza Registrului Naional al


Calificrilor din nvmntul Superior.

Standarde profesionale pentru


profesia
didactic.
Importana
Studiul
de
caz,
competenelor
de
evaluare
a
13.
problematizarea, conversaia 2 ore; [16], [17], [18]
profesorilor. Coninutul fiei de evaluare
euristic
anual a profesorilor

Roluri i atribuii ARACIP


(Agenia Romn de Asigurare a
Calitii n nvmntul Preuniversitar,
nfiinat prin O.G. nr. 75/2005,
aprobat prin Legea nr.87/2006)
Test sumativ (exercitii de proiectare a
14.
Exerciiul, problematizarea
2 ore; de la [1]-[15]
metodelor de evaluare)
Bibliografie
[1] Cerghit, I. (2008), Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri i strategii,
Iai:Ed.Polirom (pp.345-391).
[2] Ciolan, L. (2008), nvarea integrat. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iai:Ed.Polirom
(pp.141-157).
[3] Cuco, C. (2008), Teoria i metodologia evalurii, Iai:Ed. Polirom.
[4] Cuco, C. (2006), Pedagogie. Ediia a II-a revzut i adugit, Iai:Ed. Polirom (pp.365-415).
[5] Gerard, F.M. (2010), L'valuation des comptences par des situations complexes, n G.Baillat, T.D. Niclot
& G.Ulma [Dir.].La formation des matres en Europe, Bruxelles : De Boeck.
[6] Glava, A., Pocol, M.&Ttaru, L.-L. (2009), Educaia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea
curriculumului precolar, Piteti: Ed. Paralela 45 (pp. 136-150).
[7] Joia, E. (2002), Educaia cognitiv, Iai: Ed. Polirom (pp. 198-210).
[8] Manolescu, M. (2010), Teoria i metodologia evalurii, Bucureti:Ed. Universitar.

[9] Munteanu, C., Munteanu, E.N. (2009), Ghid pentru nvmntul precolar. O abordare din perspectiva
noului curriculum, Iai: Ed. Polirom (pp. 113-125).
[10] Prial, V., Prial, D.& Prial, C.-G., Evaluare-cu descriptori de performan-Limba i literatura
romn, Matematic, Cunoaterea mediului, Iai:Ed.Euristica.
[11] Potolea, D., Manolescu, M. (2006), Teoria i practica evalurii educaionale. Proiectul pentru
nvmntul Rural, Bucureti.
[12] Radu, I.T. (2000), Evaluarea n procesul didactic, Bucureti:EDP.
[13] Stoica, A. (2001), Evaluarea curent i examenele. Ghid pentru profesori, Bucureti: Ed. Prognosis.
[14] Stoica, A., Mihail, R. (2006), Evaluarea educaonal. Inovaii i perspective, Bucureti:Ed. Humanitas
Educaional
[15] CNCEIP (2008), Programul Naional de Dezvoltare a Competenelor de Evaluare ale Cadrelor
Didactice. DeCeE. Suport de curs. Bucureti.
[16] Legea educaiei naionale, 2011 (www.edu.ro).
[17] Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, 2005
(http://www.edu.ro/index.php/articles/555).
[18] Registrul Naional al Calificrilor din nvmntul Superior (www.rncis.ro)
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea competenelor transversale i profesionale specifice programului de studii Pedagogia
nvmntului primar i precolar presupune parcurgerea coninuturilor vizate de aceast disciplin.
Proiectarea, organizarea, defurarea i analiza unor secvene de evaluare a performanelor precolarilor i
colarilor mici, de autoevaluare i de evaluare instituional n condiii de autonomie restrns i monitorizare
se constituie n achiziii fundamentale pentru acest program de studii i rspund ateptrilor exprimate de
ctre formatori, asociaii profesionale i angajatori.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Acuratee
n
utilizarea
terminologiei de specialitate;
corectitudine n descrierea i
utilizarea
contextual
a
metodelor,
tehnicilor
i
instrumentelor de evaluare;
10.4 Curs
argumentarea pertinent a
specificului
evalurii
rezultatelor de tip colar,
prin contrast cu evaluarea
cadrelor
didactice
i
evaluarea instituional.
30%
Prezentarea
documentat i critic a unei
teme
sau
subteme
reprezentative din domeniul
evalurii colare (va include
10.5 Seminar/ Laborator
obligatoriu o situaie de
simulare a unei secvene de
evaluare realizate n cadrul
unei lecii) + 70% Test
sumativ scris
10.6 Standard minim de performan

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Examen scris

50%

Verificare practic i test


sumativ scris

50%

Proiectarea, desfurarea i analiza unor secvene de evaluare specifice nvmntului precolar i primar,
precum i argumentarea alegerii metodelor, tehnicilor i instrumentelor de evaluare n funcie de datele

contextulale relevante.

Data completrii

Data avizrii n departament

Titular de curs
Conf.univ.dr.Nicoleta Popa

Titular de seminar
Lect.univ.dr.Nicoleta Rogoz

Director de departament

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei
tiine ale Educaiei
tiine ale Educaiei
Licen
PIPP/Profesor pentru nvmntul primar i precolar

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru

MATEMATIC
CONF. DR. CONSTANTIN PETROVICI
CONF. DR. CONSTANTIN PETROVICI
*
3 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2
curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56 din care: 3.5
curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti ...................................

2
28
ore
28
28
36
2
-

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

94
150
5

* OB Obligatoriu / OP Opional

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 De desfurare a cursului

Resurse materiale necesare desfurrii cursului (videoproiector,


computer conectat la Internet etc.)

5.2 De desfurare a seminarului/


laboratorului

Resurse materiale necesare desfurrii activitilor de seminar


(videoproiector, computer conectat la Internet etc.)

Competene
profesionale

C2 - Realizarea activitilor specifice procesului instructiv-educativ din nvmntul primar i


precolar
- Utilizarea cunotinelor de specialitate, psiho-pedagogice i metodologice n realizarea activitilor
instructiv-educative din nvmntul precolar i primar

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT3 - Utilizarea metodelor i tehnicilor eficiente de nvare pe tot parcursul vieii, n vederea
formrii i dezvoltrii profesionale continue

7.1 Obiectivul
general

Formarea unui sistem de cunotine, a unor metode de lucru i a unui limbaj tiinific specific, care s
stea la baza competenelor pentru predarea matematicii n nvmntul primar i n cel precolar.

7.2 Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenii vor fi capabili s:


S opereze cu noiuni fundamentale de teoria mulimilor i teoria numerelor.
S opereze cu terminologia i coninutul tiinific in construcia structurilor matematice care
au la baz noiunea de numr i operaie.
S rezolve probleme prin metode aritmetice.
S opereze cu uniti de msura pentru diferite mrimi i cu diferite noiuni de geometrie
plan i n spaiu
S rezolve probleme cu coninut geometric.
S manifeste rigoare i coeren tiinific n predarea matematicii.

8. Coninut
8.1

1.

2.

Curs

Metode de predare

Observaii
(ore i referine bibliografice)

Elemente de
logic
matematic i
calcul
propoziional.

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea
dezbaterea,
demonstraia.

Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.

Calculul
predicatelor.
Cuantificatorul
universal i
existenial.
Propoziii
specifice

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.

Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;

matematicii
(axiom,
teorem,
reciproc,
contrar, etc.).
Tipuri de
raionament.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
Elemente de
exerciiul,
teoria mulimilor
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.
Prelegerea
intensificat,
Relaii de
conversaia euristic,
echivalen i
exerciiul,
de ordine;
problematizarea,
proprieti.
dezbaterea,
demonstraia.
Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
Funcii, definiii,
exerciiul,
proprieti.
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.
Construcia
mulimii
numerelor
naturale;
modelul Frege Russel;
axiomatica lui
Peano

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
Sisteme de
exerciiul,
numeraie; baze
problematizarea,
de numeraie.
dezbaterea,
demonstraia.
Operaii cu
numere
naturale;
proprieti.
Adunarea i
scderea.

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.

Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.

9.

Operaii cu
numere
naturale;
proprieti.
nmulirea i
mprirea.
Ordinea
operaiilor.

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.

Numere
raionale
pozitive;
introducere;
operaii;
proprieti.

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.
Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.

12.

Rapoarte i
proporii;
procente.
Mrimi
direct/invers
proporionale

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.

13.

Msurare i
msur. Uniti
de msur
nonstandard i
standard pentru
lungime, mas,
arie, volum,
timp, valoare;
transformri.
Elemente de
geometrie plan
i n spaiu.

10.

11.

14.

Relaia de
divizibilitate pe
N; definiii;
proprieti

Metode
aritmetice de
rezolvare a
problemelor.

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.

Prelegerea
intensificat,
conversaia euristic,
exerciiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstraia.

Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a
XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I. .a., Matematic
pentru nvtori, Buc., EDP, 1996; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru
Haret, 1999.
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a
XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I. .a., Matematic
pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor,
Iai, Polirom, 1998; Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic,
manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006; Herescu, G.I.
.a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea
nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.

Bibliografie
Referine principale:
Asaftei, P. .a., Elemente de aritmetic i teoria numerelor, Iai, Polirom, 1998;
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999.
Referine suplimentare:
Becheanu, M., Ni, C., tefneascu, M., Purdea, I., Ion, D. I., Radu, N., Vraciu, C., Algebr pentru
perfecionarea profesorilor, E. D. P., Bucureti, 1983
Cucurezeanu, I., Probleme de aritmetic i teoria numerelor, Editura Tehnic, Bucureti 1986
Miron, R., Brnzei, D., Fundamentele aritmeticii i geometriei, Editura Academiei, 1983
Reghi, M., Elemente de teoria mulimilor i de logic matematic, Editura Facla, Timioara, 1981
Stnescu, I., Mulimi de numere, Editura Albatros, Bucureti, 1975
8.2

Seminar /
Laborator
Operaii cu
mulimi.

1.

Calculul
propoziiilor.

Metode de predare
Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

2.

Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

3.

Calculul
Demonstraia,
predicatelor. exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

Relaii.

4.

Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

Observaii
(ore i referine bibliografice)
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999

Funcii.

Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

Operaii cu
numere
cardinale;
proprieti

Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

Sisteme i
baze de
numeraie.

Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

Operaii cu
numere
naturale;
proprieti adunarea i
scderea.

Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

Operaii cu
numere
naturale;
proprieti
nmulirea i
mprirea

Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

Relaia de
divizibilitate
pe N.

Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,
activitatea individual,
n perechi, pe grupe,
frontal.

Fracii i
operaii cu

Demonstraia,
exerciiul, dezbaterea,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIa, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Nr. ore: 2
Referine bibliografice:

activitatea individual, Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIn perechi, pe grupe, a, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
frontal.
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Rapoarte i Demonstraia,
Nr. ore: 2
proporii;
exerciiul, dezbaterea, Referine bibliografice:
procente.
activitatea individual, Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIUniti de
n perechi, pe grupe, a, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
msur;
frontal.
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
transformri.
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
Definiii i
Demonstraia,
proprieti
exerciiul, dezbaterea,
Nr. ore: 2
ale unor
activitatea individual,
Referine bibliografice:
figuri
n perechi, pe grupe,
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIgeometrice frontal.
a, Buc., Nedion, 2006;
plane.
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
Poliedre;
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
corpuri
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
rotunde;
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
elemente,
1999
arii i
volume.
Rezolvarea Demonstraia,
Nr. ore: 2
aritmetic a exerciiul, dezbaterea, Referine bibliografice:
problemelor. activitatea individual, Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XIn perechi, pe grupe, a, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP,
frontal.
1996; Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i
probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997; Pduraru, V. .a.,
Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret,
1999
fracii.

12.

13.

14.

Bibliografie:
Eriksen, E. I. Neagu, M., .a., Aritmetic, manual pt. clasa a XI-a, Buc., Nedion, 2006;
Herescu, G.I. .a., Matematic pentru nvtori, Buc., EDP, 1996;
Neagu, M., Petrovici, C., Aritmetic. Exerciii, jocuri i probleme, vol. I-IV, Iai, Polirom, 1997;
Pduraru, V. .a., Matematica pentru perfecionarea nvtorilor, Iai, Spiru Haret, 1999

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea competenelor profesionale i transversale specifice programului de studii Pedagogia
nvmntului Primar i Precolar presupune i parcurgerea coninuturilor vizate de aceast disciplin.
Proiectareai desfurarea de activiti matematice se sprijin pe cunotinele de specialitate, teoretice i
practice i rspunde ateptrilor exprimate de ctre profesori, asociaii profesionale i angajatorii
reprezentativi din domeniul aferent programului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Prezen activ la curs.

Evaluare sumativ
Evaluare scris

10.3 Pondere n
nota final (%)
50%

Prezen activ. Rezolvarea


sarcinilor primite la curs i la
Evaluare formativ
10.5 Seminar/ Laborator
50%
seminar.
Evaluare oral, scris
Predarea temelor rezolvate
la termenele stabilite.
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea noiunilor teoretice i aplicarea lor n desfurarea activitilor de seminar i n rezolvarea
temelor. Utilizarea limbajului specific.
Exprimare corect, coerent i logic, oral i scris.

Data completrii

Titular de curs

Titular de seminar

12.02.2014
Conf. univ. dr. Constantin Petrovici
Conf. univ. dr. Constantin Petrovici
Data avizrii n departament
Director de departament

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 An de studiu

II

2.5 Semestrul

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei
tiine ale Educaiei
tiine ale Educaiei
Licen
Pedagogia nvmntului primar i precolar

PRACTIC PEDAGOGIC N NVMNTUL PRECOLAR


Conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI
Prof. gr. I Elena LUNGU, Prof. gr. I Firua ENACHE,
Prof. gr. I Mihaela CIULU
3 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei
OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
0
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
0
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................

4
56
ore
40
50
60
0
2

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

90
150
5

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 De desfurare a cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Resurse materiale necesare desfurrii activitilor de seminar


(tabla/flipchart, videoproiector, computer conectat la Internet etc.)

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


C1: Proiectarea unor programe de instruire sau educaionale adaptate pentru diverse niveluri de
vrst/pregtire i diverse grupuri int
C2. Realizarea activitilor specifice procesului instructiv-educativ din nvmntul primar i precolar
C3. Evaluarea proceselor de nvare, a rezultatelor i a progresului nregistrat de precolari / colarii
mici.
C4. Abordarea managerial a grupului de precolari / colari mici, a procesului de nvmnt i a
activitilor de nvare/integrare social specifice vrstei grupului int
C5: Consilierea, orientarea i asistarea psiho-pedagogic a diverselor categorii de persoane / grupuri
educaionale (precolari/ colari mici/elevi, familii, profesori, angajai etc.)
C6. Autoevaluarea i ameliorarea continu a practicilor profesionale i a evoluiei n carier

CT1: Aplicarea principiilor i a normelor de deontologie profesional, fundamentate pe opiuni valorice


explicite, specifice specialistului n tiinele educaiei
CT2: Cooperarea eficient n echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfurrii
proiectelor i programelor din domeniul tiinelor educaiei

7.1. Obiectivul
general

Dezvoltarea profesional prin aplicarea conceptelor i teoriilor pedagogice n vederea cunoaterii


specificului nvmntului precolar, n special a proiectrii i desfurrii activitilor educaionale

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenii vor fi capabili:


s argumenteze interaciunea strategiilor didactice n practica instructiv-educativ prin
recunoaterea acestora n diferite contexte educaionale;
s analizeze sistemic formele de organizare interactiv a procesului de nvmnt;
s exerseze actul proiectrii didactice prin elaborarea unor strategii de predare-nvare prin
cooperare sau experieniale prin raportare la stilul de predare.

8. Coninut
8.2
1.

2.

Lucrri practice
Practica pedagogic - spaiu al formrii
competenei didactice
Specificul practicii pedagogice n
nvmntul precolar
Metode, tehnici, procedee i instrumente
utilizate n practica pedagogic
Jurnalul reflexiv
Susinerea
de
activiti
didactice
demonstrative
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate

Metode de predare

Observaii

(ore i referine bibliografice)

conversaia euristic,
explicaia

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
demonstraia, explicaia,
problematizarea

Nr. ore: 4

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Specificul proiectrii didactice pentru


nvmntul precolar
Susinerea
de
activiti
didactice
demonstrative
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate
Planificarea activitilor didactice i
extracolare
Susinerea
de
activiti
didactice
demonstrative
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate
Proiectarea unei activiti didactice
Susinerea
de
activiti
didactice
demonstrative
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate
Proiectul tematic
Susinerea de activiti didactice
demonstrative
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate
Activitatea integrat
Susinerea de activiti didactice de
prob
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate
Strategii didactice specifice
nvmntului precolar
Susinerea de activiti didactice de
prob
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate
Formele de organizare a activitii
educative
Activitile de tip outdoor learning
Susinerea de activiti didactice de
prob
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate
Jocul form de organizare a
procesului instructiv-educativ n
grdini
Susinerea de activiti didactice de
prob
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate
Managementul grupei de precolari
Relaia de parteneriat
Susinerea de activiti didactice finale
Analiza n grup a activitilor didactice
proiectate i desfurate
Consilierea
ional
educa

n
nvmntul precolar - specific i rol
Susinerea de activiti didactice finale

conversaia euristic,
demonstraia, explicaia,
problematizarea

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

Analiza n grup a activitilor didactice


proiectate i desfurate
Evaluarea
educative

13.

Instrumente
progresului

rezultatelor
de

procesului

monitorizare

Susinerea de activiti didactice finale

conversaia euristic,
exerciiul, demonstraia,
problematizarea

Nr. ore: 4

Analiza n grup a activitilor didactice


proiectate i desfurate
Statutul profesional al cadrului didactic
conversaia euristic,
Susinerea de activiti didactice finale
Nr. ore: 4
14.
exerciiul, demonstraia,
Analiza n grup a activitilor didactice
problematizarea
proiectate i desfurate
Bibliografie
Cerghit, I. (2006). Metode de nvmnt. EDP. Bucureti.
Gagn, R. (1977). Principii de design al instruirii. EDP. Bucureti.
K. Egan (2007). Predarea ca o poveste. Didactica Press. Bucureti.
Kagan, L., Kagan, M., Kagan, S. (1997). Cooperative learning structures for teambuilding. San Clemente,
CA: Kagan Cooperative Learning.
Iucu, R. (2008). Instruirea colar. Perspective teoretice i aplicative. Editura Polirom. Iai
Masari, G.A., Seghedin, E. (2012). Teoria i metodologia instruirii i a evalurii. Editura Performantica. Iasi.
Masari, G. A. (2009). Ghid de practic pedagogic pentru nvmntul primar. Editura Performantica. Iai.
Oprea, C.L. (2008). Strategii didactice interactive. Editura Didactica si Pedagogica.R.A. Bucuresti.
Pnioar, O. (2009). Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practic. Editura Polirom. Iai.
Walker, D. (1996). Integrative Education. Eugene OR: ERIC Clearinghouse on Educational Management.
*** Didactica activitilor de educare a limbajului
*** Didactica activitilor matematice
*** P.R.E.T.
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea competenelor profesionale
i transversale s
pecifice programului de studii Pedagogia
nvmntului Primar i Precolar presupune i parcurgerea coninuturilor vizate de aceast disciplin.
Perspectiva formrii de specialiti pentru nvmntul precolar rspunde ateptrilor exprimate de ctre
formatori, asociaii profesionale i angajatorii reprezentativi domeniului aferent programului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Observarea sistematic,
prob oral i acionalpractic, portofoliul

100%

10.4 Curs
calitatea
i
interven
iile
pertinente
pe
tematica
activitilor
de
practic
pedagogic;
10.5 Seminar/ Laborator calitatea
interaciunii
cu
membrii grupului de lucru, n
cadrul sarcinilor aplicative;
calitatea
surselor
bibliografice
utilizate
n

completarea
jurnalului
reflectiv i fundamentarea
teoretic a portofoliului;
calitatea i fundamentarea
teoretic i practic a
activitilor
instructiveducative;
utilizarea de argumentri
tiinifice fundamentate pe
parcurgerea
bibliografiei
indicate;
elaborarea sarcinilor n acord
cu obiectivele activitii de
practic pedagogic prin
proiectarea i susinerea
activitilor de prob, finale
i elaborarea portofoliului
10.6 Standard minim de performan
Utilizarea limbajului specific prin proiectarea
i susinerea
a dou activit
i didactice pentru
nvmntul precolar;
Este admis un singur absent, motivat medical. Absenele nejustificate la activitile de practic
pedagogic conduc la refacerea, cu plat, a ntregii activiti de practic n semestrul urmtor.
Elaborarea portofoliului de practic pedagogic ce va conine: caietul de practic pedagogic (ce va

cuprinde filmul zilei i schia proiectului de activitate pentru fiecare zi de practic); metodologia de
aplicare a programei; planificarea semestrial; orarul grupei; dou proiecte vizate i notate pentru
susinerea activitilor de prob i finale; materialul didactic conceput pentru leciile de prob i finale;
mapa cu materiale privind participarea la o activitate gen cerc pedagogic/comisie metodic/asistarea la
o edin cu prinii/proiect educaional/ deplasarea cu copiii la o pies de teatru/un concurs etc.;
completarea unei fie psihopedagogice a unuicolar;
pre c
hestionarul de evaluare a practicii
pedagogice i raportul final de practic pedagogic.

Data completrii,

Titular de curs,
Conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI

Data avizrii n departament,

Titular de seminar,
Conf. univ. dr. Gianina-Ana MASSARI

Director de departament,
Conf. univ. dr. Mariana MOMANU

S-ar putea să vă placă și