Sunteți pe pagina 1din 15
PimAntuL StrAMosesc ORGAN AL LEGIUNII ,ARHANGHELUL MIHAIL" PENTRU APARAREA PAMANTULUI STRAMOSESC Amul I. bin rei de-am fi seebariteri, »Spre inimile cele Co muacte tt suntem dater, y necurate care vin In- h tru pres tui Dumnezeu, — Anut Pamantul Stramosesc Apare la 1 si 15 ale tunel, SASH 1 Octombrie 1922. Nr. 5, a ABONAMENTE: Yan 140 Let — 6 lant 70 Let, 3 luni 40 Lei, — 1 nomic 6 Lei Organizarea Leu, Aranghe Mihail". 1) Sectia 3-a de ajutor a femeilor Romane. 2) Sectia 4 Internationala. SECTIA I DE AJUTOR A FEMEILOR ROMANE Moto: Sa BY Pimope: Mirirea si decdderea neamurilor sti in raport direct cu forta morala a femeii, a mamei: pentrucd ea poate creia eroi sau ticdlosi. Legiunea, in scopurile ei, crede c ajutorul mamei ii este indispensabil. Acest ajutor poate fi material si mai ales moral: Restabilirea moral a societifii romanesti, care tinde si se prabuseascd in viata stricati sub cal- caiul dusmanului, Mama din Legiune trebue : 1. Sa-si creasca copilul in credinfa cresting, invafandu-1 de mic a cunoaste pe Dumnezeu, pentruca atunci cand va ajunge in varsta adolescentei, sA nu cada victima teoriilor atee. Fiecare mam&_s4 poati’ spune: Am dat un soldat Tarii si Regelui. 2. Sa nu-si lase copilele victime ale Jidanilor dela Paris, scornitorii modelor, dusmani ai familiei si ai_mo- falei, i s& impuna intregei societi{i re- Venirea la ,virtute* si la buna cuviin{a @ legii lui Dumnezeu. fi Familia, Retigia $1 Patria, = Legiunea nu este contra ,ele- ganfei“, a .frumosului“, (ar insemna si fie contra costumului national romanesc, cel mai elegant din lume!), ci contra frivolitafii, a desgolirit’ trupulni, care desonoreaza, urafeste si desgust’. 3. Sa combati dansurile nesina- toase si nemorale. Acestea nu trebue si vind impuse de vre-o autoritate (n’ar avea nici 0 va- loare), ci trebue si izvorasc’ in mod spontan din adancul de constiinfi al mamei romane. 4. Sa lupte pentru ca copilele noas- tre dela fara, sé nu mai ajunga servi- toare batjocorite la Jidani, In aceasta batjocorire barbara si bestial’, a celor mai frumoase fete de fran foman, citim injosirea femeii romane in genere si a insugi numelui nostru de Romani. B) Organizarea, Sectiunea Ill este oganizati pe nu- clee. Un nucleu este un grup de mini- mum 3, maximum 133 doamne. Intr’o localitate pot fi mai multe nuclee. Ele sunt independente unele de altele. Sunt in legitura direct’ cu Centrul. ©) Activitatea_nucleelor. Nucleele se intrunese regulat la PE SE MS ES SSR ike ee as et eae ees Nr. 5. »Pamantul Siramogesc* ___ Pag. 9. »Ciminul Cultural Crestia* din lagi, ajuns cu zidirea pand la Indlfarea sfintel cruci, pe turnul Capelei sale, 2PAmAntul Strdmosesct Amantul Strdmogesc! ine, poimine, mi va invrednici Dumne- cH ET platoresc in Dubul apostaigy an Sa moment si dim seams de aoe, Treji si i si noapte, ea gi ostagul de siveghem neamul mostra oq outgtl de aside iapita Diavolului gi sl fim eget dregosten Acelui Puternicy Domnul fh Sgegee4 einai, ss oes Privegheati si vA rugati, cd nu se stie ceasul cand fiul omalui va veni, spre s cng fodul muneii noastre, Si privim la lumion Dumnezeirii, care va Jumiaa gi‘calen acestel reviate “Pamacacl Sot sc — Adam Branze!, seminarist Roman Am primit toate 3 numerile din ,Paman- tul Strimogesc*, Nu ma pot situra citinds:l gi recitindu-|. La sosirea fiecirui numa de bucurie, intocmai ca | venirea’ dela ora mp pentru ei. Va rog s-mi trimite 10 Exemplare pen- ale vinde si a face abonati. ' Ru mai putea si copiti cérora parinti le aduc ceeace e mi “ D. Ivanovic. Storojinef (Igesti) Am cetit in Revista idealului nostra, c& trebue arme pentru. inzestrarea_solie Legiunii, simi-a sirit inima de bucurie. Cici am si cu niste arme vechi de la strimogii nostri, pe care le voi aduce eu cu mana mea, cand voi vent Ia lagi Suot gi eu un suflet crestin, 0 inima ro- mineascd parasiti. Va urez si mergeti numai din iabinda in izbanda Informafiuni. eh Dam ir méntului Cultural Cres ‘ornit de o ceata de tineri studenti cu mana Tauntru numirului de azi al ,Pa- Stramoyesc fotografia ,Caminului in” ce se zidegte Ia Lagi, goeli, dar cu inima pling de vointi, — au a- dans itorul lui D-zeu, a ridica, drept w3ee aah Caps! a Cilla, loc de ailnicd, Domaului, ca mulfumiti ei ajutat la aceasta infi ua turn, ca it acel turn ¢ i are si biruitoare spre ce Cruce, semnul via al Duhului Crestin care va stipani lucraile pornite si dirijate din Cresti brat spre cer, spre izvorul nadejdi felor lor; iar’ jos pe coperis, cririlor, face acelasi lucru. Cei ce intelegeti insemnitatea unei astfel de intreprinder, — trimitett ajotowrcle Denes tre, ir are trebuinta si cheltui gi nzuin- conducatorul Iu- Linia dreapta a Legiunii, — 0 Wimurire, — Nu este adevirat cA fac parte dia Comitetul Situs, dank com fos anf tn rei flveliee Remancased™ din 15'Sep 1, ep rex o neclintastima tuturor persoanelgr a eel Comitet y ae ‘Legiunea igt urmeazd De pe atest drum ea nar va abate, nia dreapta a Legia lsigt onoarea noasira dh toatd puterea. Atirmafia din lotrfiea Romineasca a cauzat tun prejudicia organiatielnoastre, pentruch ‘ea ent ontrardvoinit elar $i. categorie’ exprimate, in fafa conducitorilor anibelot taper! tn contictastit, cone trarA declaratiel publice facut fa coagres gi In vist, ialamentuli moral rerutand din at hotarire drumul trasat. batut o clip gi au se i, care se confunda cu fatori, vom apara-o cu ost doasebit de onorat, — degi a figura fava comitel, lasemneacd a gra cu numele te st'cu onoarea ta, dicerea Ta bun sfafgt a aunt, decl fw eatat o onoate, pe eat sarcind morals, “fapt pew tru care nic odata’cineva nu este umit ntun coml= tet fard consimfamdntal au, sau ia car contrar tard @ se specie. : TLeglunea tas8 a fost prejudicitd,afrmatia fied sinonima eu oabatere dela directa pe care ga Impuso- Legimen adie a anol slain ac Jora cari bau caueat. prejudicial sus clit, Iva fiat pe ml, Incepand dela 1 Oct. 92, deel i egiune, dea lua parte Ia lptele rele ale lncopatia lin heseayl misurh dora pa {agi al vctoriet cae vine. es ((a virutea Legit Legiuat, care ine duce Gn proc’ Eagu ente ped Cornetiu Zelea-Codreanu. ‘pleted nm Tpegrefa ,Liberiatea, Ordpte.