Sunteți pe pagina 1din 31

MINISTERUL EDUCATIEI,CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SCORNICEŞTI

LUCRARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ

FILIERA TEHNOLOGICĂ PROFIL SERVICII SPECIALIZAREA TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

TEMA CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

PROFESOR COORDONATOR:

SUSŢINĂTOR:

TOLOŞ MIHAELA ELENA

MATEI ALINA-

-2010-

CUPRINS

ARGUMENT

Capitolul I

Contabilitatea capitalului social

1.1.Definirea şi structura capitalului

social………………………………… 1

..

1.2.Constituirea capitalului

social…………………………………………………2

1.3.Contabilitatea majorării capitalului

social………………………………4

1.4.Contabilitatea diminuării capitalului

social…………………………….7

Capitolul II

Prezentarea firmei

2.1.Date despre

firmă………………………………………………………………… 1 ..

0 2.2.Planul de

afaceri…………………………………………………………………

….13

2.3.Organigrama…………………………………………………

postului………………………………………………………………

………… 18

..

Capitolul III

Aplicaţie practică privind contabilitatea capitalului

social……………22

Bibliografie

ARGUMENT

Tema lucrării pentru obţinerea certificatului de competentă profesională este Contabilitatea Capitalului Social si are o importanţă deosebită în contabilitate.

Lucrarea este structurată în trei capitole astfel:

Capitolul I-Partea teoretică Capitolul II-Prezentarea firmei Capitolul III-Aplicaţie practică

Capitolul

I

prezintă partea

teoretică ce are

o

importanţă deosebită în contabilitate.

Contabilitatea este instrumentul principal de cunoaştere,gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute.Pentru aceasta se folosesc ca instrumente de lucru:conturile contabile,balanţe de verificare şi bilanţul contabil.

Capitalurile,denumite în literatura de specialitate şi capitaluri permanente,reprezintă totalitatea surselor de finanţare de care dispune unitatea patrimonială pe o perioadă mai mare de un an.Altfel spus,ele constituie sursele de finanţare cu caracter stabil pe care le poate utiliza întreprinderea pentru procurarea tuturor elementelor patrimoniale de activ.

Capitalul social reprezintă aportul în numerar şi/sau în natură subscris de către acţionari sau asociaţi atât la constituirea unităţii patrimoniale ,cât şi ulterior cu prilejul majorării acestei categorii de capitaluri proprii.

Capitolul II cuprinde date generale privind înfiinţarea firmei S.C. VIS S.R.L.

Obiectul de activitate al societăţii este comercializarea articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte,codificată după Codul Activităţilor din Economia Naţională(CAEN)cu numărul 1932.

Pe lângă activitatea de bază care are o pondere de 80% din cifra de afaceri,societatea mai are în obiectul său de activitate şi alte activităţi cum ar fi:

-fabricarea de elemente de tâmplărie din Aluminiu şi

PVC,cod2358

-comerţul cu amănuntul al produselor alimentare,cod

3694

-comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru

autovehicule,cod5847.

Principalele articole comercializate

confecţionate de îmbrăcăminte şi

de

încălţăminte

sunt:fuste,pantaloni,cămăşi,rochi,pantofi,sandale,adidaşi şi altele , acestea fiind destinate tuturor persoanelor:

vârstnici,copii,tineri,femei şi bărbaţi.

Capitolul III prezintă o aplicaţie practică a firmei S.C. VIS S.R.L. având la bază contabilitatea capitalului social.

CAPITOLUL I

CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

1.1Definirea şi structura capitalului social

Capitalul social are un caracter avansabil şi exprimă finanţarea unităţii din aporturile în bani şi în natură ale proprietarilor.El se constituie la înfiinţarea societăţii,fiind o condiţie a existenţei şi funcţionării acesteia. La întreprinderile societare sau la societăţile comerciale aportul în numerar sau în natură(imobilizări,stocuri etc)se face de mai mulţi acţionari sau asociaţi,iar capitalul se numeşte capital social.

Capitalul social se diferenţiază în:

Capital subscris,adica angajat(promis)pentru constituirea societăţii; Capital subscris vărsat,care a fost aportat,pus la dispoziţia unităţii;

Capitalul subscris nevărsat,nedepus conform angajamentului asumat la înfiinţarea societăţii şi calculate ca diferenţă între capitalul subscris şi capitalul subscris vărsat. Capitalul social este împărţit în acţiuni la societăţile de capitaluri şi în părţi sociale la societăţile de persoane.Aceste fracţiuni de capital au o valoare înscisă pe ele ,numită valoare nominală şi care dă posibilitatea evaluării capitalului social al întreprinderii astfel:

Capital social=Numărul de acţiuni x Valoarea nominală Sau Capital social=Numărul de părţi sociale x Valoarea nominală Cumpărătorul acţiunilor poartă denumirea de acţionar.Ca posesor al acţiunilorcumpărate,acţionarul deţine părţi din capitalul unei societăţi,devenind coproprietar cu alţi acţionari,iar acţiunile respective constituie titluri de proprietate.Aceste titluri de proprietate sunt acte cu care ei fac dovada că sunt proprietari ai societăţii respective. Posesorii acţiunilor,acţionarii,primesc anual o cotă-parte din profitul obţinut de societate din desfăşurarea acţiunii,numită divident. Capitalul are un caracter stabil,în sensul că asigură finanţarea activităţii agentului economic pe o perioadă mai mare de un an. Capitalul se formează la începutul activităţii agenţilor economici,se modifică prin creşterea sau diminuarea lui pe parcursul desfăşurării activităţii şi se lichidează la încetarea existenţei unităţii. Documente specifice:

Operaţiile economice,privind capitalul social se înregistrează în următoarele documente:

Act constitutiv;

Certificat de înregistrare;

Încheiere de autentificate;

Registrul acţionarilor/asociaţilor;

Chitanţa;

Foaia de vărsământ;

Extras de cont;

Registru de casa;

Proces-verbal de predare/primire;

Prospect de emisiune;

Proces-verbal privind hotărârile AGA;

Raport de evaluare etc.

1.2.Constituirea capitalului social

Constituirea capitalului social prin subscriere de aport social de către acţionari sau asociaţi.Prin operaţia de subscriere,asociaţii sau acţionarii se angajează prin actul constitutiv la o contribuţie în bani sau în natură(bunuri materiale)în vederea înfiinări societăţii comerciale.Ulterior capitalul se poate majora sau diminua în funcţie de necesităţi. Pentru organizarea contabilăţii constituirii şi creşterii şi implicit a diminuării capitalului social se foloseşte contul cu aceeaşi denumire şi simbolul 101,care se dezvoltă în două subconturi sau conturi sintetice de gradul II şi anume:

1011 ’’ Capitalul subscris nevărsat’’ şi 1012 ’’ Capital subscris vărsat’’. Conturi specifice:

101 ’’capital’’,cont de pasiv 1011’’capital subscris nevărsat’’,cont de pasiv 1012’’capital subscris vărsat’’,cont de pasiv 456’’Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul’’,cont de activ/pasiv. Operaţiile de contabilizare a capitalului se înregistrează în conturile de gradul II,care sunt conturi operaţionale. Etapele constituirii capitalului social:

1.Substituirea:

456’’Decontări cu acţionarii/asociaţii =1011’’capital subscris nevărsat’’(+P) privind capitalul’’(+A)

%

=1011’’capital

subscris nevărsat’’ 2131’’Echipamente tehnologice’’(+A)

212’’Construcţii’’(+A)

5311’’Casa în lei’’(+A) 3.Transferul capitalului de la capital nevărsat la capital vărsat:

1011’’capital subscris nevărsat’’(+P)= 1012’’capital subscris vărsat’’(+P) Contul 101’’Capital’’ este cont de pasiv şi reflectă în credit atât constituirea,cât şi creşterea capitalului social prin corespondenţă cu conturile care arată modalitatea de constituire sau de majorare,după cum urmează:

456’’Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul’’,cu capitalul subscris de acţionari sau asociaţi,în natură şi/sau în numerar,la înfiinţare sau ulterior. 104’’Prime legate de capital’’,pentru diferenţa favorabilă dintre valoarea de emisiune(mai mare)şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale încorporate în capital. 106’’Rezerve’’,rezervele constituite anterior şi care se încorporează în capitalul social. 107’’Rezultatul reportat’’şi 129’’Repartizarea profitului’’,cu profitul din exerciţiile precedente şi respective din cel curent încheiat,repartizat pentru majorarea capitalului social. 118’’Alte fonduri’’,analiticul privind resursele proprii de finanţare,pentru profitul net repartizat în exerciţiile anterioare în acest scop. În debitul contului analizat se oglindesc diminuările de capital social ,prin creditul conturilor corespunzătoare modalităţilor de micşorare şi anume:

456’’Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul’’corespunzător aportului retras de acţionari/asociaţi. 117’’Rezultatul reportat’’,pentru pierderile nesoluţionate în exerciţiile anterioare şi pentru care sunt îndeplinite condiţiile legale în vederea suportărilor din capitalul social. 502’’Acţiuni proprii’’,cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate de la acţionari/asociaţi şi care se cumulează. Soldul contului 101’’Capital’’este sold creditor şi reprezintă capitalul social subscris şi /sau subscris vărsat.

Evidenţa

analitică

se

organizează

cu ajutorul registrului

acţionarilor / asociaţilor şi asigură cunoaşterea pentru fiecare dintre ei şi a numărului şi a valorii nominale a acţionarilor sau

părţilor sociale subscrise şi vărsate sau numai subscrise.

1.3Contabilitatea majorării capitalului social

Pe parcursul desfăşurări activităţii,entitatea poate să redimensioneze capitalul prin majorare în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaţilor.Motivul creşterii este dat de necesitatea procurării de noi resurse în vederea finanţării operaţiilor de investiţii sau pentru întărirea situaţiei financiare şi obţinerea unei imagimi de solvabilitate faţă de terţi. Creşterea capitalului social se poate realiza prin următoarele modalităţi:

Aporturi noi în natură;

Emiterea de noi acţiuni;

Încorporarea rezervelor;

Alte operaţii.

O primă modalitate de majorare a capitalului social o constituie subscrierea de aporturi noi în natură şi/sau în numerar,atât sub formă de părţi sociale cât şi prin emisiunea de acţiuni,soluţii dintre care numai ultima necesită prezentarea unui aspect specific. a)În situaţia în care se foloseşte soluţia emiterii de noi acţiuni care se cumpără,atât de vechii acţionari,cât şi de alte persoane fizice/juridice sau numai de către acestea din urmă se are în vedere protecţia financiară a vechilor acţionari.Acestea pentru faptul ca valoarea de emisiune a noilor acţiuni afectează integritatea valorii contabile a acţiunilor vechi. Protecţia vechilor acţionari se asigură prin folosirea drepturilor preferenţiale de substituire(D.S.)care sunt titluri de valoare ataşate acţiunilor vechi şi care intră în paritate odată cu acestea.Aceste drepturi se calculează ca diferenţă între valoarea contabilă a uneim acţiuni înainte şi după emiterea de noi acţiuni . Drepturile de subscripţie sunt valori negociate la bursă.

Problema protecţiei propriu-zise a vechilor acţionari apare în cazul în care noile acţiuni au valoarea de emisiune mai mică decât valoarea contabilă a vechilor acţiuni.În asemenea situaţii pentru diferenţa de valoare aferentă a unei acţiuni,se acordă vechilor acţionari către un D.S.,deci un număr de D.S.-uri egal cu numărul acţiunilor deţinute. Protecţia financiară a vechilor acţionari nu este necesară în cazul în care ei cumpără integral acţiunile noi,în funcţie de paritatea de emisiune,şi nici în situaţia majorări capitalului social prin aport în natură.În acest ultim caz ,bunul aportat se evaluează de aşa manieră încât valoare de emisiune a noilor acţiuni destinate celui în cauză(aportatorul)să fie aproximativ egal cu valoarea contabilă . Totodată, se determină diferenţa între valoarea de emisiune şi valoarea nominală,diferenţă corespunzătoare acţiunilor aferente aportului în natură şi denumită ’’Primă de aport’’,care se înregistrează în debitul contului456’’Decontări cu acţionarii / asociaţii privind capitalul’’ şi creditul contului 1041’’prime de emisiune/aport’’. În ceea ce priveşte primele de emisiune se reţine că se eliberează integral la subscrierea capitalului social.În legătură cu protecţia financiară a vechilor acţionari prin intermediul D.S.-urilor se menţionează şi faptul că îşi pierde utilitatea în cazul în care prin investiţia nouă ce se realizează se asigură compensarea diminuării valorii contabile a acţiunilor vechi cu sporul de rentabilitate care se obţine. Acţiunile sunt cotate la bursa de valori,ceea ce denotă că valoarea de emisiune se stabileşte prin cotaţie. b)Încorporarea rezervelor,a beneficiilor sau a primelor de emisiune constituie alte modalităţi de creştere a capitalului social şi sunt denumite şi operaţii interne,care constituie atât la întărirea capitalului,cât şi la creşterea credibilităţii financiare a societăţii comerciale faţă de proprii acţionari. În situaţia încorporării în capitalul social a rezervelor,cu excepţia celor legale,precum şi a beneficiilor se reţine că întreprinderea are obligaţia să impoziteze aceste operaţii cu o cotă de 10%,debitând contul 635 ’’Cheltuieli cu alte impozite,taxe şi vărsăminte asimilate’’,prin corespondenţă cu creditul contului 446’’Alte impozite,taxe şi vărsăminte asimilate’’.

Creşterea propriu-zisă a capitalului social se realizează prin emisiunea de noi acţiuni care se repartizează gratuit vechilor acţionari sau prin creşterea valorii nominale a vechilor acţiuni,ceea ce nu modifică situaţia netă a societăţii sau totalul capitalurilor proprii. În cazul emisiunii de noi acţiuni destinate vânzării şi unor noi solicitanţi , protecţia vechilor acţionari se realizează prin intermediul drepturilor de atribuire (D.A.),care se acordă gratuit vechilor acţionari.Aceste drepturi sunt negociabile şi se determină pentru fiecare acţiune ca giferenţă între valoarea contabilă stabililă înainte şi după emisiunea noilor acţiuni,ca în cazul D.S.- urilor. Acţiunile noi se pot acorda vechilor acţionari,care utilizează drepturile de atribuire pe care la deţin,sau pot fi cumpărate de noi solicitanţi,care,în funcţie de paritatea de emisiune,achiziţionează D.A.-urile necesare de la vechi acţionari. Modalităţile de majorare a capitalui social se substituie reglementărilor legislative emise. Conturi utilizate:

104’’Prime legate de capital’’,cont de pasiv şi ţine evidnţa primelor realizate ca diferenţă între valoarea nouă a capitalului şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale.Se creditează cu ocazia constituiri primelor şi se debitează în momentul folosirii lor.Contul de gradul I se dezvoltă în conturi de gradul II pe feluri de prime:

1041’’Prime de emisiune’’

1042’’Prime de fuziune/divizare’’

1043’’Prime de aport’’

1044’’Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni’’

106’’Rezerve’’,cont de pasiv şi ţine evidenţa rezervelor constituite pe seama rezultatului financiar sau din alte resurse.Se creditează la constituirea rezervelor şi se debitează la folosirea lor.Contul de gradul I se dezvoltă pe conturi de gradul II pe categorii de rezerve:

1061’’Rezerve legale’’

1063’’Rezerve statutare’’

1064’’Rezerve de valoare justă’’

1065’’Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare’’ 1068’’Alte rezerve’’ 117’’Rezultatul reportat’’,cont de activ/pasiv şi preia rezultatul exerciţiului curent nedefinitivat sub formă de profit nerepartizat sau pierdere neacoperită.Contul de gradul I se dezvoltă pe conturi de gradul II pe categorii de rezultate:

1171’’Rezultatul reportat privind profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită’’ 1174’’Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile’’ 1176’’Reultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea

reglementărilor contabile conforme cu Directiva CEE’’.

a-IV-a a

1.4.Contabilitatea diminuării capitalului social

În activitatea oricărei societăţi comerciale pot interveni situaţii care impun diminuarea capitalului social.În acest sens se au în vedere dificultăţile care survin în legătură cu gestionarea unui capital care depăşeşte necesităţile întreprinderii în perioadele de criză,retragerea unor asociaţi sau acţionari,acoperirea sau soluţionarea pierderilor din exerciţiile anterioare sau din cel care se încheie, realizarea unei părţi din activul unităţii. Diminuarea sau reducerile frecvente de capital social se produc în cazul acoperirii pierderilor din exerciţiile precedente,inclusiv din cel curent care se încheie,precum şi în situaţia unor rambursări(restituiri)parţiale către acţionari/asociaţi. Capitalul social se diminuează,de regulă,prin micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale,prin reducerea valorii nominale a acestora şi prin dobândirea şi anularea propriilor acţiuni şi numai după trecerea a două două luni din ziua în care hotărârea AGA a fost publicată în Monitorul Oficial al României,hotărâre care trebuie să respecte minimul de capital fixat prin lege.

Diminuarea capitalului social se poate realiza prin următoarele modalităţi:

Restituirea către acţionari/asociaţi;

Acoperirea de pierderi reportate;

Răscumpărarea propriilor acţiuni.

În situaţia în care unitatea nu urmăreşte acoperirea de piederi,capitalul social se poate diminua şi prin scutirea parţială sau totală a asociaţilor de vărsămintele datorate,prin restituirea către acţionarii a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea stabilă şi calculată în mod egal pentru fiecare acţiune sau parte socială. Pentru reflectarea în contabilitate a operaţiei privind acoperirea de pierderilor de capital social sedebitează cu contul 1012’’Capital subscris vărsat’’prin creditul conturilor107’’Rezultatul reportat’’,pentru pierderea provenită din exerciţiile precedente şi 112’’Profit/pierdere’’,cu piederea din exerciţiul ce se încheie. Pentru transpunerea în practică a soluţiilor anterioare şi îndeosebi a celei privind reducerea valorii nominale a acţiunilor este necesar să se aibă în vedere aspectele concrete de la unitate.În acest sens se reţine faptul că reducerea capitalului social se face cu un anumit procent,iar suma absolută a diminuării nu poate fi egală cu pierderea ce trebuie soluţionată,putând să apară diferenţe în plus sau în minus,după cum pierderea este mai mare şi respectiv mai mică decât capitalul social disponibilizat.Asemenea diferenţe se soluţionează prin diminuarea sau majorarea,după caz,a primelor de emisiune. Rambursarea efectivă către acţionari sau asociaţi constă în aceea că fiecare dintre ei primeşte în numerar o sumă proporţională cu numărul de acţiuni pe care le deţine.Această operaţie se înregistrează în contabilitate prin intermediul conturilor privind capitalul social,disponibilul din casă sau de la bancăşi de decontarea cu asociaţii referitor la capital. Răscumpărarea unor acţiuni în vederea anulări se face de regulă la o valoare diferită de cea nominală,mai mare sau mai mică,în funcţie de conjuctura de la bursă.În asemenea situaţii se folosesc atâtconturile privind acţiunile proprii,cele de disponibil şi de capital social,cât şi cele referitoare la rezerve sau prime de

emisiune pentru înregistrarea diferenţelor de preţ în plus sau în minus. Răscumpărarea acţiunilor proprii se poate face şi în vederea vânzării lor ulterior salariaţilor aceleiaşi unităţi sau terţilor,operaţiuni care generează diferenţe în plus sau în minus,după cum preţurile de răscumpărare sunt mai mari şi respectiv mai mici decât cele de vânzare,diferenţe care se înregistrează,după caz,în debitul contului 664’’Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate’’. Răscumpărarea se face la preţ de răscumpărare(P.R.)care poate fi diferit de vaoloarea nominală(V.N.):

Caz I P.R.>V.N. Caz II P.R.<V.N. Conturi specifice:

109’’Acţiuni proprii -1091’’Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt’’ -1092’’Acţiuni proprii deţinute pe termen lung’’ Conturile de acţiuni proprii sunt conturi de activ,se debitează cu valoarea acţiunilor proprii de răscumpărare şi se creditează cu reducerea acţiunilor proprii pe destinaţii la preţ de răscumpărare.Evidenţa analitică se ţine cantitativ-valoric prin metoda identificării specifice. În cazul reducerii capitalului social prin scutirea asociaţilor de vărsămintele datorate se debitează cu contul 1011’’Capitalul subscris nevărsat’’prin creditul contului 456’’Decontări cu asociaţii/acţionarii privind capitalul’’.La rândul său operaţia privind restituirea către acţionari/asociaţi a unei cote părţi din aporturi se reflectă în contabilitate în mod obişnuit,ca în cazul retragerii acestora din societate,creditându-se conturile corespunzătoare modalităţilor propriu-zise de restituire,prin debitul contului 456’’Decontări cu asociaţii/acţionarii privind capitalul’’,după care acest ultim cont se crediteză prin corespondenţă cu debitul contului 1012’’Capitalul subscris vărsat’’. Reducerea capitalului social se practică de societăţile comerciale în următoarele situaţii:

Se acumulează piereri semnificative de la un exerciţiu la altul,care nu pot fi acoperite pe seama altor elemente de capital propriu;

Mărimea capitalului social este supradimensionată în raport cu volumul de activitate desfăşurată. În cea de-a doua situaţie,societatea se confruntă cu o reducere a randamentului financiar al titlurilor de capital emise.Pentru a nu se confrunda cu o retregere ,,în masă’’a asociaţilor,ca urmare al randamentului redus al titlurilor deţinute,societatea preferă să restituie o parte din valoarea aporturilor la capital,prin răscumpărarea uni anumit număr de titluri şi anularea acestora.În acest mod,masa profitului se împarte la un număr mai redus de titluri,ceea ce conduce la o creştere a randamentului financiar al unui titlu.

CAPITOLUL II

PREZENTAREA FIRMEI S.C.VIS S.R.L.

2.1.Date despre firmă

Denumirea societăţii:S.C.VIS S.R.L. Domeniul de activitate:confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte şi comercializarea de încălţăminte. Forma juridică:S.R.L. Sediul societăţii:oraş Slatina,nr.25,judeţul OLT Cod fiscal:R4514876 Registrul Comerţului:J28/933/1993

Tel/Fax:0249.461.350

Descriere:Societatea are un asociat unic,Vişan Nicolae,domiciliat în oraşul Slatina,str.Crişan,nr.25,judeţul OLT, de cetăţenie română,născut la data de 18.05.1947,legitimat cu B.I.,seria OT,numărul 288990,eliberat de Poliţia Slatina-Oltla data de 14.06.2007.CNP 1470518282247. S.C. VIS S.R.L. a fost înfiinţată în baza Sentinţei Civile,numărul 3020 din 25.06.1996,a contractului şi a statutului de societate,în concordanţă cu prevederile Legii 2871990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale.Societatea este persoană juridică română,având forma actuală de organizare ca societate cu răspundere limitată. Sediul societăţii este în România,oraş Slatina,nr.25,judeţul OLT.Societatea mai are două sedii secundare în oraşul Slatina,jud.Olt. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată,S.C. VIS.S.R.L. este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul de

J28/933/1993.

Capitalul social subscris este de 600lei,vărsat integral de către unicul asociat.Capitalul social se divide în 20 de părţi sociale,care aparţin unicului asociat,în valoare de 30lei fiecare.Capitalul social poate fi majorat sau redus în baza hotărârii unicului asociat,în condiţiile legii. Administrarea societăţii este făcută de către unicul asociat Vişan Niculae,cu puteri depline,semnătura acestuia angajând societatea în relaţiile cu terţii.Durata mandatului este nelimitată.

Obligaţiile administratorului:

Să depună situaţiile financiare anuale la Registrul Comerţului,în termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Să angajeze şi să concedieze personalul firmei; Fiind unic asociat,acesta trebuie să exercite atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor/Acţionarilor,respectiv:

Să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net; Să desemneze administratorii din afara societăţii,dacă se impune,respectiv auditorii interni,să revoce şi să le dea descărcare de activitate; Să modifice actul constitutiv; Să consemneze de îndată,în scris,orice decizie adoptată.

Profiturile şi pierderile revin integral unicului asociat. Situaţia financiară anuală va fi întocmită conform legii.În urma aprobării de către unicul asociat va fi depusă în copie pe suport de hârtie şi sub formă electronică la Registrul Comerţului. Din profitul societăţii se va prelua în fiecare an o cotă de 5%pentru formarea fondului de rezervă,până ce acesta atinge a cincea parte din capitalulu social. Moneda utilizată este leul românesc,datele din situaţiile financiare fiind prezente în lei.Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale,a veniturilor şi a cheltuielilor evidenţiate într-o monedă străină:tranzacţiile aferente contractelor încheiate în valută sunt transformate în lei la o rată de schimb valabilă la data tranzacţiei. S.C.VIS S.R.L.are ca obiect principal de activitate confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte şi comercializarea de încălţăminte,ca de exemplu: rochii,pantaloni ,cămăşi pantofi,sandale şi altele.Aceste articole de vestimentaţie fiind destinate tuturor persoanelor:copii,tinerii,vârstnici,femei şi bărbaţi. Din punct de vedere al pregătirii profesionale,personalul se prezintă astfel:

-cu studii superioare; -cu studii medii; -cu calificare la locul de muncă; -necalificaţi; -cu şcoli profesionale.

Întreprinderea

are

50

de angajaţi fiind

conduşi de

şefii

de

birouri cu studii superioare.Media de vârstă a angajaţilor este de

18-50 de ani.

Obiectivele societăţii în vederea rentabilizării acesteia sunt:

-creşterea volumului de produse şi vânzare prin realizarea programului de investiţii; -extinderea vânzărilor.

2.2.Planul de afaceri

2.2.1.Domeniul de activitate al afaceri propuse:

S.C. VIS

S.R.L.

a fost înfiinţată

în

1993

şi înregistrată

la

Registrul Comerţului J28/933/1993.

 

Firma

cu sediul în Slatina,nr.25,judeţul Olt are

ca

obiect de

activitate cofectionarea de articole de înbrăcăminte şi

comercializarea de încălţăminte. Considerăm că prezenta afacere are şanse reale deoarece există o cerere în creştere în acest domeniu.

de reuşită

2.2.2.Obiective:

-satisfacerea clienţilor prin calitate şi durabilitate; -creşterea profitului cu 20% -angajarea de personal calificat; -perfecţionarea personalului actual.

2.2.3.Piaţa şi clientela:

Categoriile de clientelă:

-vechii clienţi ai societăţilor din diferite oraşe,dar şi cel mai important,atragerea de noi clienţi. -societăţile din zonă care prezintă acelaşi obiectiv şi nu pot face faţă cerinţelor clienţilor.

-apariţia unor noiconcurenţi pe parcursul anului.

2.2.4.Segmentul de piaţă:

Societatea este într-un loc accesibil,dispune personal amabil,comunicativ cu toţi clienţi. Din punct de vedere geografic,firma îşi extinde produsele pe piaţa judeţului Olt.Firma şi-a făcut publicitate prin diferite mijloace mass-media(TV,radio,presă).

2.2.5

..

PERVIZIUNI

FINANCIARE :

a)venituri previzionate de contractele încheiate pentru acest an se realizează ţinând cont de:

-regimul de lucru:8 ore pe zi,în total 168 zile pe an; -o creştere a capacităţii de creştere a profitului de 25%. b)cheltuieli de producţie:

-salarii directe:angajaţii; Cele două categorii de salarii se plătesc în două tranşe:

-chenzina I (avansul) -chenzina II(lichidarea) Plata chenzinei I se face pe baza documentului ,,lista de avans chenzinal’’ , iar plata chenzinei II pe baza ,,ştatului de plată al salariilor’’. c)utilităţi:

-energie electrică necesară pentru iluminat; -gaze pentru încălzire. Scopul societăţii S.C. VIS S.R.L. este cofecţionarea articolelor de îmbrăcăminte şi comercializarea articolelor de încălţăminte şi realizarea de beneficii.

2.2.6. Planul de afaceri

Trecerea

la

economia de piaţă a impus reconsiderarea

activităţii economice în termeni de profitabilitate şi competitivitate.Dezvoltarea activităţii economice în urma

îndeplinirii acestor

două

concepte

presupune

utilizarea

de

instrumente de prefigurare a rezultatelor acţiunilor demarate.În acest scop este utilizat pe o scară largă un document denumit plan de afaceri în care precizează intenţiile manageriale ale unei

întreprinderi existente sau în viitor,metodele folosite

la

îndeplinirea

acestora,precum

şi

rezultatele

calculate

anticipat

pentru o perioadă de timp. Pentru a-şi atinge scopul,planul de afaceri

trebuie să

îndeplinescă o serie de condiţii:

-prezentarea problematicii să fie suficient de concisă pentru a oferi unui avizat posibilitatea de înţelegere a obiectivelor şi motivelor elaborării de către societatea comercială;

-să asigure o informaţie bogată şi convingătoare cu corespondenţa direct în relaţiile întreprinderii şi ale pieţei ţintă ale acestuia; -să fie sintetizat şi uşor de parcurs,cu accent pe înlănţuirile logice dintre secţiunile care îl compun; -să fie transparent,astfel încât să poată să fie identificate şi cuantificate neajunsurile,riscurile posibile şi responsabilităţile pentru fiecare etapă cuprinsă în planul de afaceri; -să se bazeze pe o analiză competentă a factorilor concurenţiali,precum şi a capacităţii de relaţionare cu furnizorii şi clienţii; -să se asigure folosirea în mod eficient a capitalului pe baza unui buget şi a unui plan de acţiune; -să instituie mecanisme de control şi reviziune,urmărindu-se evitarea unei rigidităţi excesive în elaborarea strategiei de dezvoltare. În contextul economiei naţionale,între unităţile patrimoniale se formează ample legături pe linie de producţie concretizate în cooperarea dintre ele,în vederea producerii unor produse complexe,legături de natură comercială de la vânzător la cumpărător şi legături pe linie financiară de plătitor la beneficiar.În condiţiile actuale ale economiei de piaţă aceste legături se adâncesc pe piaţa naţională şi mondială,se amplifică,chiar stimulând agenţii economici. Legăturile de natură comercială ale S.C. VIS S.R.L.se fac pe baza contractelor economice,care au la bază un amplu studiu al pieţei şi presupune următoarele:

-stabilirea pieţelor cu cea mai mare capacitate de absorţie; -stabilirea nivelului tehnico-calitativ necesar pentru asigurarea competitivităţii produselor societăţii,în raport cu oferta societăţii concurente şi crearea unor structuri adecvate pentru cerinţa pieţei. -cunoaşterea forţei de pătrundere a produselor societăţii pe piaţă; -stabilirea preţului de vânzarea produselor în raport cu condiţiile pieţei interne şi externe,precum şi volumul produselor care vor fi vândute; -stabilirea strategiei de comercializare care trebuie adoptată de către societate pentru pătrunderea pe noi pieţe de desfacere.

Potrivit legii15/1990 şi 13/1990 societăţile comerciale comercializează produse în trei metode,şi anume:

-vânzarea produselor către societăţile comerciale; -vânzarea produselor prin tranzit,prin intermediul unui agent prin care societatea încheie un contract de vânzare; -vânzarea produselor prin magazine proprii. Societatea comercială S.C. VIS S.R.L. este persoană juridică română având formă juridică de societate cu răspundere limitată. Are ca activitate principală confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte şi comercializarea articolelor de încălţăminte. Managerul societăţii,Vişan Nicolae,împreună cu alţi manageri ai altor departamente ,au constituit un plan colectiv de activitate. Misiunea firmei constă în comercializarea articolelor de încălţăminte şi confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte mai bine decât concurenţa,având ca scop final obţinerea de profit şi satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor consumatorilor.

2.4. Fişa postului

Descrierea postului

1.Post:Contabil-şef

2.Compartiment:Economic

3.Nivelul ierarhic:4 4.Ponderea ierarhică:3 5.Relaţii organizatorice:

5.1.de autoritate:

Ierarhice:

-postul se află în subordinea directă a directorului economic; -postul are în subordine personalul compartimentului economic;

Funcţionale:

-are relaţii de serviciu cu toate serviciile,birourile şi alte

entităţi funcţionale; -are relaţii cu persoanele juridice şi fizice care au tangenţă cu sfera sa de activitate; -întocmeşte şi înregistrează documentele contabile.

5.2.de cooperare:

-postul cooperează cu alte posturi similare aflate pe acelaşi nivel ierarhic;

5.3.de control:

-se exercită controlul asupra personalului aflat în subordine.

5.4.de reprezentare:

-reprezintă activitatea financiar-contabilă a firmei.

6. Sarcini:

-organizează,îndrumă,conduce,controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

-organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital,contabilitatea imobilizărilor,contabilitatea stocurilor,contabilitatea terţilor,contabilitatea

trezoreriei,contabilitatea cheltuielilor,veniturilor şi rezultatelor,contabilitatea aranjamentelor şi altor elemente patrimoniale , contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare; -urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei,permanenţei metodelor,continuităţii activităţii,independeţei exerciţiului,intangibilităţii bilanţului de deschidere,necompensării); -organizează şi coordonează controlul financiar preventiv,stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv,precum şi persoanele care exercită acest control; -reprezintă societatea în cazurile încredinţate prin delegare.

7.Responsabilităţii:

-răspunde de cosemnarea corectă şi la timp,în scris,în momentul efectuării ei,în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul societăţii şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc şi de circuitul lor în cadrul societăţii.Pe documente se va trece în mod obligatoriu numele,prenumele şi funcţia celui care îl întocmeşte,semnează şi răspunde de realitatea datelor trecute în acestea; -răspunde de evidenţa formularelor cu regim special; -răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin acte normative; -răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de legea contabilităţii 82/1991,de regulamentul de aplicare a acesteia,precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare,pe linie economică şi financiar-contabilă; -răspunde disciplinar,civil,material şi penal,pentru pagubele provocate unităţii prin executatrea defectoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

-organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil,la operaţiunile de investiţie a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; -organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale; -asigură şi răspunde îndeplinirea la termen a obligaţiilor societăţii faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; -supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programelor informaţionale; -asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare; -efectuează analiza financiar-contabilă pe bază de bilanţ,pe care o prezintă în consiliul de administraţie şi respectiv adunării generale a asociaţilor.

Cerinţele postului

9. Competenţe profesionale:

9.1.Pregătire de bază,studii superioare,absolvent al

învăţământului superior economic de specialitate.

9.2.Pregătire

de

specialitate:specializare

în

contabilitate

dobândită prin absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice.

9.3.Cursuri

speciale:de

legislaţie

contabilă,de operare pe

calculator. 9.4.Experienţă:să probeze o vechime de cel puţin 3 ani în

domeniu, cuprinzând toate aspectele activităţii financiar-contabile.

10.Cunoştinţe profesionale:

-cunoştinţe

operare

PC:Microsoft

Office,Ciel,MultiCash,Internet Explorer, OutLook Express,un program statistic de prelucrare a datelor (SPSS,Atatistică,Statview)sau alte programe informatice în funcţie de reglementările legale; -să cunoască prevederile Contractului Colectiv de Muncă şi ale Contractului Individual de Muncă;

-să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului de Ordine Interioară; -să posede experienţă şi capacitate profesională corespunzătoare postului; -să cunoască activitatea şi legislaţia în vigoare specifică compartimentului; -să posede cunoştinţe temeinice în ceea ce priveşte sistemul

organizatoric şi financiar-contabil; -să posede cunoştinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare privind domeniul financiar-contabil; -să probeze o bună cunoaştere a conducerii contabilităţii computerizate. 11.Calităţi şi aptitudini:

-obiectivitate în apreciera şi analiza situaţiilor economice,financiare şi sociale,receptivitate,spirit de echipă; -capacitatea de efort pentru realizarea scopurilor; -corectitudine,tenacitate,seriozitate; -inteligenţă; -aptitudini de interrelaţionare;

-

iniţiativă,integritate,persistenţă,responsabilitate,promptitudine; -capacitatea de gândire analitică; -capacitatea de conducere; -rezistenţa la stres.

12.Condiţiile de muncă:

12.1.Program:8 ore;se pot face şi ore suplimentare când situaţia solicită acest lucru. 12.2.Natura muncii:munca este atât individuală cât şi de

grup.

13.Salarizarea

 

Salarizarea

este

în

conformitate

cu

normele

interne

ale

societăţii.

CAPITOLUL III

Aplicaţie privind contabilitatea capitalului social

1.Agentul economic Vis S.R.L.,se înfiinţează prin subscrierea de capital a unicului asociat,Vişan Nicolae,de 20 părţi sociale cu valoarea nominală a unei părţi sociale de 30 lei.

20 p.s. x 30 = 600 lei

456 A/P

456 A/P

D

1011 +P C

1011 +P C
 • 456 = 1011

600 lei

2.Unicul asociat aduce urmatoarele aporturi:

-bani in disponibil la banca

......................

200

-mobilier 400 ..................................................

 • 214 +A

214 +A

D

5121

+A

5121 +A

D

 • 456 A/P

456 A/P

D

%

=

456

600 lei

 • 213 400

  • 5121 200

3. Concomitent se inregistreaza transferul de capital de la capitalul subscris nevarsat la capital subscris varsat.

 • 1011 –P

1011 –P D

D

 • 1012 +P

1012 +P C

C

1011

= 1012

600 lei

4.Se decide cresterea capitalului cu un aport concretizat intr- un mijloc de transport evaluat la nivelul de 150 lei. Dupa aprobarea unicului asociat ,mijlocul de transport este adus la intreprindere si receptionat.

a).Subscrierea aportului in natura:

456A/P

D

1011

+P C

456 = 1011

150 lei

b).Primirea efectiva a mijlocului de transport:

 • 2133 + A

2133 + A

D

456 A/P

D

2133 = 456

150 lei

c).Trecerea de la capitalul nevarsat la capitalul varsat:

 • 1011 -PD

 • 1012 C

+P

1011 = 1012

150 lei

5.Unicul asociat decide majorarea capitalului social pe seama profitului net realizat in exercitiile precedente in valoare de 200 lei.

1171

A/P D

 

1012

+PC

1171

= 1012

200 lei

6. Prin hotararea unicului asociat ,se decide reducerea capitalului social cu suma de 50 lei pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente. Inregistrarea micsorari capitalului prin acoperirea de pierderi reportate.

1012

–P

D

1171

A/P C

 

1012

=

1171

50 lei

BIBLIOGRAFIE

 • 1. Mihail Ristea

Noul sistem contabil

al agentilor economici din Romania,Editura CECCAR

Bucuresti,1993.

 • 2. Pop V.,Bogdan V.,Pop M., Farcas M.,

Bazele contabilitatii,Editura Univesitatii

Oradea,2003.

 • 3. Ministerul Finantelor Publice

Reglementari contabile pentru agenti

economici,Editura Economica,2002

5.

Trasca M.

Contabilitatea capitalului

societatilor comerciale,Vol.I,Editura Mondo-

Ec,1993.

 • 6. Doina Maria Robu

generala.

 • 7. Violeta Isai

contabilitate financiara.

 • 8. Violeta Isai

Contabilitatea

Aplicatii de

Contabilitatea

financiara,Editura Didactica si Pedagogica

Bucuresti,1996.