Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa Tehnica de Securitate

In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC


Data emiterii:
Inlocuieste editia din:

1.

08.01.2005
21.06.2004

Identificarea substantei/prepararii si a companiei/ntreprinderii


Identificarea produsului
Catalog Nr.:

101849

Numele produsului:

tert-Butil-metil-eter - reactiv calitate garantata pentru analiza

Utilizarea substantei/preparare
Reactiv pentru analiza
Productie chimica

Identificarea companiei/ntreprinderii
Compania:

Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germania * Tel: +49 6151 72-0

Nr. telefon de urgenta:

+49 6151/722440 * Fax: +49 6151/727780

Identificarea distribuitorului:(stampila distribuitorului)

2.

Compozitie/informatii despre ingredienti


Sinonime
Metil tert-butil eter, MTBE, 2-Metil-butan-2-ol
CAS-No.:
M:
Formula bruta:
Formula chimica:

3.

1634-04-4
88.15 g/mol
C5H12O
(CH3)3COCH3

EC-Index-Nr.:
CE-Nr.:

603-181-00-X
216-653-1

Identificarea pericolelor
Foarte inflamabil. Iritant pentru piele.

4.

Masuri de prim ajutor


Dupa inhalare: aer curat. Dupa contactul cu pielea: spalati cu multa apa. Indepartati mbracamintea
contaminata. Dupa contactul cu ochii: clatiti cu multa apa pleoapa tinuta larg deschisa. Chemati
oftalmologul. In caz de nghitire: pericol daca victima vomita, Risc de aspirare! Pastrati caile
respiratorii libere. Chemati imediat medicul.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 1 din 6

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

5.

101849
tert-Butil-metil-eter - reactiv calitate garantata pentru analiza

Masuri contra incendiilor


Moduri adecvate de stingerea incendiilor:
CO2, spuma, pulbere.
Riscuri deosebite:
Combustibil. Vapori mai grei dect aerul. Formeaza amestecuri explozive cu aerul la temperatura
ambientala. Atentie la returul flacarii. In caz de incendiu este posibila degajareade gaze de
combustie sau vapori periculosi.
Formeaza amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientala. Atentie la returul flacarii.
Echipamente speciale de protectie contra incendiilor:
Nu stationati n zona periculoasa fara aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu
pielea, pastrati o distanta de siguranta si purtati mbracaminte de protectie adecvata.
Alte informatii:
Preveniti ca apa pentru stingerea incendiului sa nu patrunda n apa de de suprafata sau apa
freatica. A se raci containerul cu apa pulverizata de la o distanta de siguranta.

6.

Masuri n caz de emisii accidentale


Masuri de precautie privitoare la persoane: A nu se inhala vapori/aerosoli. A se evita contactul cu
substanta. Asigurati furnizarea de aer proaspat n ncaperile nchise.
Masuri de protectia mediului: A se evita admisia n sistemul de canalizare; pericol de explozie.
Proceduri pentru curatare/ absorbtie: Strngeti cu un material absorbant de lichide (e.g.
Chemozorb ). Trimiteti pentru evacuare. Curatati zona afectata.

7.

Manipulare si depozitare
Manipulare/manevrare
Note pentru prevenirea focului si exploziei: A se pastra departe de surse de foc. Luati masuri pentru
a preveni ncarcarea electrostatica.

Depozitare
Ermetic nchis ntr-un loc bine ventilat, departe de sursele de foc si caldura. De la +15 C la +25
C.

8.

Controlul expunerii/protectiei personalului


Echipament de protectie a personalului:
Imbracamintea de protectie trebuie selectata specific locului de munca, n functie de concentratia si
cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistenta, la chimicale, a mbracamintii de protectie
trebuie sa fie stabilita cu furnizorul.
Protectia cailor
respiratorii:

cerut cnd sunt generati vapori/aerosoli. Filtru AX (EN 371).

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 2 din 6

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

101849
tert-Butil-metil-eter - reactiv calitate garantata pentru analiza

Protectia minilor:

In contact prin mprastiere:


Material pentru manusi:
Grosimea stratului:
Timp de strapungere:

viton
0.70 mm
> 30 Min.

Manusile de protectie a fi utilizate trebuie sa respecte specifica


tiile directiveiCE 89/686/EEC si a standardului EN374, de exemplu
KCL
890 Vitoject contact prin stropire). Timpii pragului de rupere
declarati mai sus au fost determinati de KCL prin teste delaborator
conform EN374 pe probe cu tipul manusilor recomandate. Aceasta
recomandare se aplica numai produselor declarate n foaia cu datele de
siguranta si furnizat de noiprecum si scopului specificat de noi. La
dizolvare sau la amestecare cu alte substante si n conditiile
deviante de la cele declarate n EN374 va rugam contactati furnizorul
CE-manusi aprobate (ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de).
Alte echipamente de
protectie:

Imbracaminte de protectie antistatica.

Igiena industriala:
Schimbati imediat mbracamintea contaminata. Aplicati o crema ecran de protectie a pielii. Spalati
minile si fata dupa lucrul cu substanta.

9.

Proprietati fizice si chimice


Forma:
Culoare:
Miros:

lichid
incolor
caracteristic

Valoare pH
Viscozitate dinamic
(20 C)
Temperatura de topire
Temperatura de fierbere
(1013 hPa)
Temperatura de aprindere
Punct de inflamabilitate
Limite de explozie
inferior
superior

Presiune de vapori
Densitate relativa a vaporilor
Densitate
Solubilitatea n
apa
log Pow
Factor de bioconcentratie

nu se aplica
0.36

mPa*s

-108.6

55.3

460

-28

1.65

Vol%

8.4

Vol%

(20 C)

268
3.0

hPa

(20 C)

0.74

g/cm3

(10 C)

~ 26

g/l

c.c.

1.06

(experimental)

1.5

(experimental)

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 3 din 6

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

101849
tert-Butil-metil-eter - reactiv calitate garantata pentru analiza

10. Stabilitate si reactivitate


A se evita conditiile
Incalzire
Incalzire

Substante care trebuie evitate


Reactii violente posibile cu: agenti de oxidare, acizi tari; usor (Posibila formare de peroxizi.).

Produsi de descompunere periculosi


peroxizi.

Informatii suplimentare
Explozibil in contact cu aerul, n stare de vapori/gazoasa.
sensibil la lumina;
materiale de lucru necorespunzatoare: plastice variate, cauciuc.
Explozibil in contact cu aerul, n stare de vapori/gazoasa.

11. Informatii toxicologice


Toxicitate acuta
LC50 (inhalare, sobolan): 85 mg/l /4 h.
LD50 (dermic, sobolan): 4000 mg/kg.
LD50 (orala, sobolan): 3870 mg/kg.
Simptome specifice n studiile pe animale: Test de iritare a ochilor (iepure): Fara iritatii..
Test de iritare a pielii (iepure): Iritatii.

Toxicitate subacuta spre cronica


Sensibilizare: Test de sensibilitate (Magnusson and Kligman): Nici un efect de sensibilizare.
Mutagenicitate (test pe celule mamare): micronucleu negativ.
Mutagenicitate bacteriala: Salmonella typhimurium: negativ.

Informatii toxicologice suplimentare


Dupa inhalarea vaporilor: iritatii mucozale, simptome de iritatie ale tractului respirator. n
concentratii ridicate: stare de inconstienta. Dupa contactul cu pielea: Iritatii. Pericol de
absorbtie prin piele. Efect de uscare puternica ce conduce la o piele aspra si crapata.
In caz de nghitire: greata si voma. Dupa nghitirea accidentala a substantei poate exista riscul
aspirarii. Trecerea n plamn (vomitarea!) poate duce la o stare asemanatoare pneumoniei
(pneumonie chimica). Efecte sistemice:
Dupa absorbtia unor mari cantitati: Somnolenta, ameteala, euforie, excitare, spasme, n anumite
circumstan te narcoza.

Date suplimentare
Produsul trebuie manevrat cu grija mai ales n contact cu chimicale.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 4 din 6

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

101849
tert-Butil-metil-eter - reactiv calitate garantata pentru analiza

12. Informatii ecologice


Degradare biologica: Biodegradare: 0 % /28 d (test de sticla nchisa).
biologic nedegradabil.
Comportare n compartimentele mediului nconjurator: Distributie: log p(o/w): 1.06 (experimental).
Nu este de asteptat un potential de bioacumulare apreciabil (log Pow 1-3).
Nu este de asteptat concentrarea n organisme.
Raspndirea preferabil n aer.
Efecte ecotoxice: Efecte biologice:
Toxicitate peste: P.promelas LC50: 110 mg/l /96 h.
Toxicitate Dafnie: Daphnia magna EC50: 651 mg/l /48 h.
Toxicitate alge: Desmodesmus subspicatus IC50: >800 mg/l /72 h.
Toxicitate bacteriala: Photobacterium phosphoreum EC50: 11.4 mg/l /30 min test microtox; Ps.putida
EC10: ~700 mg/l /18 h.
Date ecologice suplimentare: Nu sunt preconizate probleme ecologice dac aprodusul este manevrat si
utilizat cu grija si atentie.

13. Consideratii privind deseurile:


Produs:
Se recomanda plasarea, reciclarea sau neutralizarea produsului. Nu se recomanda depozitarea pe
terenuri din mediul nconjurator. Va recomandam sa contactati fie autoritatile competente sau
societatile specializate n eliminarea deseurilor, acestea va vor informa asupra modalitatilor de
eliminare a deseurilor speciale. Distrugerea se face n conditiile legii (OUG 78/2000 si Legea
426/2001).

Ambalaje:
Eliminarea se face conform legislatiei n vigoare. Recipientele contaminate trebuie sa fie tratate de
aceeasi maniera ca si produsul chimic respectiv. Mai putin reglementarile referitoare la recipientele
necontaminate ce pot fi eliminate ca si deseuri menajere sau pot fi reciclate. Vezi site-ul
www.MAPPM.ro.

14. Informatii despre transport


Transport terestru ADR, RID
UN 2398 METHYL-TERT-BUTYLETHER, 3, II
Cale navigabila interna ADN, ADNR netestat
maritim IMDG-Code
UN 2398 METHYL BUTYL ETHER, 3, II
Ems
F-E S-D
Transport aerian CAO, PAX
UN 2398 METHYL TERT-BUTYL ETHER, 3, II
Reglementarile de transport sunt considerate n conformitate cu reglementarile internationale si n
forma aplicabila n Germania. Posibilele abateri nationale n alte tari nu sunt luate n
considerare.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 5 din 6

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

101849
tert-Butil-metil-eter - reactiv calitate garantata pentru analiza

15. Informatii de reglementare


Etichetare conform cu Directivele EC
Simbol:

F
Xi

Foarte inflamabil
Iritant

Fraze de risc:
Fraze de securitate:

11-38

Foarte inflamabil. Iritant pentru piele.

9-16-24

Nr. CE:

216-653-1

A se pastra recipientul ntr-un loc bine ventilat.


A se pastra departe de orice flacara sau sursa de
scantei - Fumatul interzis. A se evita contactul cu
pielea.
Eticheta CE

16. Alte informatii


Motiv pentru modificare
Capitolul 15: etichetare.
Capitolul 5: masuri contra incendiilor.
Capitolul 10: stabilitate si reactivitate.
Capitolul 11: informatii toxicologice.
Actualizare generala.

Reprezentanta regionala:
Reprezentanta Merck KGaA Romania* Str. Calea Plevnei nr. 53, etaj 6 * Sector 1, Bucuresti* Tel:
004 021 3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: info.merck@merck.ro, Web site: www.merck.ro

Distribuitor (stampila):

Alte informatii:
Datele nscrise n fisa sunt culese din literatura de specialitate sipe baza fisei de securitate a
furnizorului. Nu ne asumam raspunderea pentru nerespectarea indicatiilor din fisa. Aceasta informare
se refera numai la produsele descrise mai sus si nu poate fi aplicata atunci cnd aceste produse sunt
amestecuri sau combinatii cu alte substante. Informatiile continute n aceasta documentatie sunt n
conformitate cu cunostintele noastre actuale, dar nu nlocuiesc normativele de calitate pentru aceste
produse. Ramne n sarcina utilizatorului sa se asigure ca produsele sunt adecvate scopului dorit si
sa-si asume responsabilitatea pentru respectarea legilor si a reglementarilor n vigoare privind
manipularea, transportul si depozitarea produsului respectiv.
Informatiile prezentate aici se bazeaza pe nivelul actual al cunostintelor. Ele
caracterizeaza produsul cu privire la masurile de siguranta corespunzatoare. Ele nu
reprezinta o garantie a proprietatilor produsului.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 6 din 6