Sunteți pe pagina 1din 104

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

LEGEnr.31din16noiembrie1990(**republicat**)(*actualizat*)
Legeasocietilor****)
(aplicabilncepndcudatade1februarie2014*)
EMITENT:PARLAMENTUL

*)Formaactualizataacestuiactnormativpnladatade1februarie2014esterealizatdectreDepartamentul
juridicdincadrulS.C."CentrulTeritorialdeCalculElectronic"S.A.PiatraNeamprinincludereatuturormodificrilori
completriloradusedectre:LEGEAnr.302din24octombrie2005;LEGEAnr.164din15mai2006;LEGEAnr.85din5
aprilie2006;LEGEAnr.441din27noiembrie2006;LEGEAnr.516din29decembrie2006;ORDONANADEURGENnr.
82din28iunie2007;ORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008;LEGEAnr.284din14noiembrie2008;LEGEA
nr.88din8aprilie2009;ORDONANADEURGENnr.43din5mai2010;ORDONANADEURGENnr.54din23iunie
2010;ORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010;LEGEAnr.202din25octombrie2010;ORDONANADE
URGENnr.37din13aprilie2011;LEGEAnr.71din3iunie2011;ORDONANADEURGENnr.2din28februarie
2012;ORDONANADEURGENAnr.47din1septembrie2012;LEGEAnr.76din24mai2012******);LEGEAnr.187din
24octombrie2012;LEGEAnr.255din19iulie2013.
ConinutulacestuiactaparineexclusivS.C.CentrulTeritorialdeCalculElectronicS.A.PiatraNeaminuesteun
documentcucaracteroficial,fiinddestinatpentruinformareautilizatorilor.

**)Republicatintemeiulart.XIIdintitlulIIalcriiaIIadinLegeanr.161/2003privindunelemsuripentru
asigurareatranspareneinexercitareademnitilorpublice,afunciilorpubliceinmediuldeafaceri,prevenireai
sancionareacorupiei,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.279din21aprilie2003,cumodificrile
ulterioare,dndusetexteloronounumerotare.
Legeanr.31/1990amaifostrepublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.33din29ianuarie1998,iar
ulteriorafostmodificaticompletatprin:
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.16/1998pentruprorogareatermenuluiprevzutlaart.VIalin.1din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.32/1997pentrumodificareaicompletareaLegiinr.31/1990privindsocietile
comerciale,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.359din22septembrie1998,aprobatprinLegeanr.
237/1998,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.477din11decembrie1998;
Legeanr.99/1999privindunelemsuripentruaccelerareareformeieconomice,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.236din27mai1999,cumodificrileulterioare;
OrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.75/1999privindactivitateadeauditfinanciar,republicatainMonitorulOficial
alRomaniei,ParteaI,nr.598din22august2003,cumodificarileulterioare;
Legeanr.127/2000pentrumodificareaicompletareaart.156dinLegeanr.31/1990privindsocietilecomerciale,
publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.345din25iulie2000;
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.76/2001privindsimplificareaunorformalitiadministrativepentru
nregistrareaiautorizareafuncionriicomercianilor,republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.413din
14iunie2002,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legeanr.314/2001pentrureglementareasituaieiunorsocieticomerciale,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.338din26iunie2001,cumodificrileicompletrileulterioare;
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.102/2002privindunelemsuripentrustimulareacereriideatribuirea
folosineigratuiteiainvestiiilornimobilelecefacobiectulOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.168/2001privind
punereanvaloareaconstruciilorzootehnicedezafectate,destinatecreterii,ngrriiiexploatriianimalelor,
precumsiafabricilordenutreturicombinatedezafectate,publicatnMonitorulOficialalRomaniei,ParteaI,nr.673din
11septembrie2002,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.78/2003,publicatinMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.194din26martie2003,cumodificrileulterioare;
Legeanr.161/2003privindunelemsuripentruasigurareatranspareneinexercitareademnitilorpublice,a
funciilorpubliceinmediuldeafaceri,prevenireaisancionareacorupiei,cumodificrileulterioare;
Legeanr.297/2004privindpiaadecapital,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.571din29iunie
2004.
***)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Conformart.7,Cap.IdinLEGEAnr.71din3iunie2011,publicatnMONITORULOFICIALnr.409din10iunie2011,n
cuprinsulactelornormativeaplicabileladataintrriinvigoareaCoduluicivil:
a)referirilela"societateacivilfrpersonalitatejuridic"seconsiderafifcutela"societateasimpl";
Pagina 1

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

b)referirilela"societateacivilcupersonalitatejuridic"seconsiderafifcutela"societateacupersonalitate
juridic";
c)referirilela"societateacivilprofesional"seconsiderafifcutela"societateaprofesional,cusaufr
personalitatejuridic",dupcaz.
****)Titlullegiiafostmodificatdepct.1alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
*****)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Conformpct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.365din30
mai2012,ntotcuprinsullegii,sintagma"societatecomercial"sau,dupcaz,"societicomerciale"senlocuietecu
termenul"societate"sau,dupcaz,"societi".
******)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeamt:
Conformpct.2alart.IdinORDONANAnr.4din16ianuarie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.43din19
ianuarie2013,Legeanr.76din24mai2012,publicatnMonitorulOficialnr.365din30mai2012,caredetermin
modificriiasupraaltoractenormative,intrnvigoareladatade15februarie2013,cuctevaexcepii.

TITLULI
Dispoziiigenerale
ART.1
(1)nvedereadesfurriideactiviticuscoplucrativ,persoanelefiziceipersoanelejuridicesepotasociaipot
constituisocieticupersonalitatejuridic,curespectareadispoziiilorprezenteilegi.
(2)Societileprevzutelaalin.(1)cusediulnRomniasuntpersoanejuridiceromne.

Art.1afostmodificatdepct.2alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.365din30mai2012.
ART.2
Dacprinlegenuseprevedealtfel,societilecupersonalitatejuridicseconstituienunadintreurmtoareleforme:

Parteaintroductivaart.2afostmodificatdepct.3alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
a)societatennumecolectiv;b)societatencomanditsimpl;c)societatepeaciuni;d)societatencomanditpe
aciuniie)societatecurspunderelimitat.
ART.3
(1)Obligaiilesocialesuntgarantatecupatrimoniulsocial.
(2)Asociaiinsocietateannumecolectiviasociaiicomanditainsocietateancomanditsimplsauncomandit
peaciunirspundnelimitatisolidarpentruobligaiilesociale.Creditoriisocietiisevorndreptamaintimpotriva
acesteiapentruobligaiileeii,numaidacsocietateanulepltetentermendecelmult15ziledeladatapuneriin
ntrziere,sevorputeandreptampotrivaacestorasociai.
(3)Acionarii,asociaiicomanditari,precumiasociaiinsocietateacurspunderelimitatrspundnumaipnla
concurenacapitaluluisocialsubscris.
ART.4
Societateacupersonalitatejuridicvaaveacelpuin2asociai,nafardecazulncarelegeaprevedealtfel.

Art.4afostmodificatdepct.4alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.365din30mai2012.
TITLULII
Constituireasocietilor

Pagina 2

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

DenumireaTitluluiIIafostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
CAP.I
Actulconstitutivalsocietii
ART.5
(1)Societateannumecolectivsauncomanditsimplseconstituieprincontractdesocietate,iarsocietateape
aciuni,ncomanditpeaciunisaucurspunderelimitatseconstituieprincontractdesocietateistatut.
(2)Societateacurspunderelimitatsepoateconstituiiprinactuldevoinaluneisingurepersoane.nacestcazse
ntocmetenumaistatutul.
(3)Contractuldesocietateistatutulpotfincheiatesubformaunuinscrisunic,denumitactconstitutiv.
(4)Cndsencheienumaicontractdesocietatesaunumaistatut,acesteapotfidenumite,deasemenea,act
constitutiv.ncuprinsulprezenteilegi,denumireaactconstitutivdesemneazattnscrisulunic,cticontractulde
societatei/saustatutulsocietii.
(5)ncazurilencarecontractuldesocietateistatutulconstituieactedistincte,acestadinurmvacuprindedatelede
identificareaasociailoriclauzereglementndorganizarea,funcionareaidesfurareaactivitiisocietii.
(6)Actulconstitutivsencheiesubsemnaturprivat,sesemneazdetoiasociaiisau,ncazdesubscripiepublic,
defondatori.Formaautenticaactuluiconstitutivesteobligatorieatuncicnd:
a)printrebunurilesubscrisecaaportlacapitalulsocialseaflunimobil;

Lit.a)aalin.(6)alart.5afostmodificatdepct.2alart.10,Seciuneaa3a,Cap.IIdinLEGEAnr.71din3iunie2011,
publicatnMONITORULOFICIALnr.409din10iunie2011.
b)seconstituieosocietatennumecolectivsauncomanditsimpl;
c)societateapeaciuniseconstituieprinsubscripiepublic.
(7)Actulconstitutivdobndetedatcertiprindepunerealaoficiulregistruluicomerului.
ART.6
(1)Semnatariiactuluiconstitutiv,precumipersoanelecareauunroldeterminantnconstituireasocietiisunt
consideraifondatori.
(2)Nupotfifondatoripersoanelecare,potrivitlegii,suntincapabileoricareaufostcondamnatepentruinfraciuni
contrapatrimoniuluiprinnesocotireancrederii,infraciunidecorupie,delapidare,infraciunidefalsnnscrisuri,
evaziunefiscal,infraciuniprevzutedeLegeanr.656/2002pentruprevenireaisancionareasplriibanilor,precum
ipentruinstituireaunormsurideprevenireicombatereafinanriiactelordeterorism,republicat,saupentru
infraciunileprevzutedeprezentalege.

Alin.(2)alart.6afostmodificatdepct.1alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.7
Actulconstitutivalsocietiinnumecolectiv,ncomanditsimplsaucurspunderelimitatvacuprinde:
a)dateledeidentificareaasociailor;lasocietateancomanditsimplsevorartaiasociaiicomanditai;

Lit.a)aart.7afostmodificatdepct.2alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
b)forma,denumireaisediulsocial;

Lit.b)aart.7afostmodificatdepct.2alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
c)obiectuldeactivitatealsocietii,cuprecizareadomeniuluiiaactivitiiprincipale;
d)capitalulsocial,cumenionareaaportuluifiecruiasociat,nnumerarsaunnatur,valoareaaportuluinnaturi
modulevalurii.Lasocietilecurspunderelimitatsevorprecizanumrulivaloareanominalaprilorsociale,
precuminumrulprilorsocialeatribuitefiecruiasociatpentruaportulsau;
Pagina 3

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Lit.d)aart.7afostmodificatdepct.2alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
e)asociaiicarereprezintiadministreazsocietateasauadministratoriineasociai,datelelordeidentificare,
puterilecelisauconferitidaceiurmeazsleexercitempreunsauseparat;

Lit.e)aart.7afostmodificatdepct.2alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
e^1)ncazulsocietilorcurspunderelimitat,dacasuntnumiticenzorisauauditorfinanciar,dateledeidentificare
aleprimilorcenzori,respectivaleprimuluiauditorfinanciar;

Lit.e^1)aart.7afostmodificatdepct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
f)parteafiecruiasociatlabeneficiiilapierderi;
g)sediilesecundaresucursale,agenii,reprezentanesaualteasemeneaunitifrpersonalitatejuridic,atunci
cndsenfiineazodatcusocietatea,saucondiiilepentrunfiinarealorulterioar,dacsearenvedereoatare
nfiinare;
h)duratasocietii;
i)moduldedizolvareidelichidareasocietii.
ART.8
Actulconstitutivalsocietiipeaciunisauncomanditpeaciunivacuprinde:
a)dateledeidentificareafondatorilor;lasocietateancomanditpeaciunivorfimenionaiiasociaiicomanditai;

Lit.a)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
b)forma,denumireaisediulsocial;

Lit.b)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
c)obiectuldeactivitatealsocietii,cuprecizareadomeniuluiiaactivitiiprincipale;
d)capitalulsocialsubscrisicelvrsati,ncazulncaresocietateaareuncapitalautorizat,cuantumulacestuia;

Lit.d)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
e)naturaivaloareabunurilorconstituitecaaportnnatur,numruldeaciuniacordatepentruacesteainumele
sau,dupcaz,denumireapersoaneicareleaaduscaaport;

Lit.e)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
f)numrulivaloareanominalaaciunilor,cuspecificareadacsuntnominativesaulapurttor;

Lit.f)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
f^1)dacasuntmaimultecategoriideaciuni,numrul,valoareanominalidrepturileconferitefiecreicategoriide
aciuni;

Pagina 4

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Lit.f^1)aart.8afostintrodusdepct.5alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
f^2)oricerestriciecuprivirelatransferuldeaciuni;

Lit.f^2)aart.8afostintrodusdepct.5alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
g)dateledeidentificareaprimilormembriaiconsiliuluideadministraie,respectivaprimilormembriaiconsiliuluide
supraveghere;

Lit.g)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
g^1)puterileconferiteadministratorilori,dupcaz,directorilor,respectivmembrilordirectoratului,idacei
urmeazsleexercitempreunsauseparat;

Lit.g^1)aart.8afostmodificatdepct.1alarticoluluiunicdinLEGEAnr.88din8aprilie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.246din14aprilie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28
iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007,cupct.2^1.
h)dateledeidentificareaprimilorcenzorisauaprimuluiauditorfinanciar;

Lit.h)aart.8afostmodificatadepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
i)clauzeprivindconducerea,administrarea,funcionareaicontrolulgestiuniisocietiidectreorganelestatutare,
numrulmembrilorconsiliuluideadministraiesaumoduldestabilireaacestuinumr;

Lit.i)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
i^1)abrogat;

Lit.i^1)aart.8afostabrogatdepct.1alarticoluluiunicdinLEGEAnr.88din8aprilie2009,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.246din14aprilie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007,cupct.2^2.
j)duratasocietii;
k)moduldedistribuireabeneficiiloridesuportareapierderilor;
l)sediilesecundaresucursale,agenii,reprezentanesaualteasemeneaunitifrpersonalitatejuridic,atunci
cndsenfiineazodatcusocietatea,saucondiiilepentrunfiinarealorulterioar,dacsearenvedereoatare
nfiinare;
m)oriceavantajspecialacordat,nmomentulnfiinriisocietiisaupnnmomentulncaresocietateaeste
autorizatsinceapactivitatea,oricreipersoanecareaparticipatlaconstituireasocietiiorilatranzacii
conducndlaacordareaautorizaieincauz,precumiidentitateabeneficiarilorunorastfeldeavantaje;

Lit.m)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
n)numarulaciunilorcomanditarilornsocietateancomanditpeaciuni;

Lit.n)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
Pagina 5

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

o)cuantumultotalsaucelpuinestimativaltuturorcheltuielilorpentruconstituire;

Lit.o)aart.8afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
p)moduldedizolvareidelichidareasocietii.
ART.8^1
Dateledeidentificareprevzutelaart.7lit.a),e)sie^1),respectivlaart.8lit.a),g)ih),includ:
a)pentrupersoanelefizice:numele,prenumele,codulnumericpersonali,dacestecazul,echivalentulacestuia,
potrivitlegislaieinaionaleaplicabile,loculidatanaterii,domiciliulicetenia;
b)pentrupersoanelejuridice:denumirea,sediul,naionalitatea,numruldenregistrarenregistrulcomeruluisau
codulunicdenregistrare,potrivitlegiinaionaleaplicabile.

Art.8^1afostintrodusdepct.8alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.9
(1)Societateapeaciuniseconstituieprinsubscriereintegralisimultanacapitaluluisocialdectresemnatarii
actuluiconstitutivsauprinsubscripiepublic.
(2)ncazuluneisubscrieriintegraleisimultaneacapitaluluisocialdectretoisemnatariiactuluiconstitutiv,
capitalulsocialvrsatlaconstituirenuvaputeafimaimicde30%dincelsubscris.Diferenadecapitalsocialsubscrisva
fivrsat:
a)pentruaciunileemisepentruunaportnnumerar,ntermende12lunideladatanmatriculriisocietii;
b)pentruaciunileemisepentruunaportnnatur,ntermendecelmult2anideladatanmatriculrii.

Art.9afostmodificatdepct.9alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.
955din28noiembrie2006.
ART.9^1
Societateannumecolectiv,societateancomanditsimplisocietateacurspunderelimitatsuntobligatesverse
integralladataconstituiriicapitalulsocialsubscris.

Art.9^1afostintrodusdepct.10alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.10
(1)Capitalulsocialalsocietiipeaciunisaualsocietiincomanditpeaciuninupoatefimaimicde90.000lei.
Guvernulvaputeamodifica,celmultodatla2ani,valoareaminimacapitaluluisocial,inndseamaderatade
schimb,astfelnctacestcuantumsreprezinteechivalentulnleialsumeide25.000euro.
(2)Cuexcepiacazuluincaresocietateaestetransformatntrosocietatedealtform,capitalulsocialal
societilorprevzutelaalin.(1)nupoatefiredussubminimullegaldectdacvaloareasaesteaduslaunnivelcel
puinegalcuminimullegalprinadoptareauneihotrridemajoraredecapitalnacelaitimpcuhotrreadereducere
acapitalului.ncazulnclcriiacestordispoziii,oricepersoaninteresatsepoateadresainstaneipentruacere
dizolvareasocietii.Societateanuvafidizolvatdac,pnlarmnereadefinitivahotrriijudectoretide
dizolvare,capitalulsocialesteaduslavaloareaminimuluilegalprevzutdeprezentalege.

Alin.(2)alart.10afostmodificatdepct.5alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)Numrulacionarilornsocietateapeaciuninupoatefimaimicde2.ncazulncaresocietateaaremaipuinde
2acionaripeoperioadmailungde9luni,oricepersoaninteresatpoatesolicitainstaneidizolvareasocietii.
Societateanuvafidizolvatdac,pnlarmnereadefinitivahotrriijudectoretidedizolvare,numrulminimde
acionariprevzutdeprezentalegeestereconstituit.

Pagina 6

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(3)alart.10afostmodificatdepct.5alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.

Art.10afostmodificatdepct.11alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
NOTAC.T.C.E.:
*)Conformart.IIdinLEGEAnr.302din24octombrie2005,publicatnMONITORULOFICIALnr.953din27octombrie
2005ntermendeunandeladataintrriinvigoareaprezenteilegi,societilepeaciuniisocietilencomanditpe
aciunilacarenivelulcapitaluluisocialesteinferiorvaloriiprevzutelapct.1alart.Iauobligaiamajorrii,potrivitlegii,
acapitaluluisociallaovaloaredeminimum25.000euro,nechivalentlei,calculatlacursuldeschimbcomunicatde
BancaNaionalaaRomnieiladatasubscrierii.
Deladataexpirriitermenuluiprevazutlaalin.(1),OficiulNaionalalRegistruluiComeruluivasolicitatribunalelor
dizolvareasocietilorpeaciuniiasocietilorncomanditpeaciunicarenuiaundeplinitobligaiademajorarea
capitaluluisocialnlimitaprevzutdelege.
PrinLEGEAnr.516din29decembrie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.14din9ianuarie2007art.IIdin
Legeanr.302/2005afostcompletatcualin.(2^1)careprevede:
"(2^1)Majorareacapitaluluisocialsevaputeafacepnladatade31ianuarie2007iprinutilizarearezervelor,cu
excepiarezervelorlegale,precumiabeneficiiloriaprimelorlegatedecapital,inclusivadifereneifavorabiledin
reevaluareapatrimoniuluisocialorinaltemodalitipermisedelege."
Conformart.IIIdinLEGEAnr.302din24octombrie2005,publicatnMONITORULOFICIALnr.953din27octombrie
2005,prinderogaredelaprevederileart.237alin.(3)i(4)dinLegeanr.31/1990,republicat,hotrreatribunalului
princaresapronunatdizolvareapentrunendeplinireaobligaieidemajorareacapitaluluisociallalimitalegalde
25.000euro,nechivalentlei,senregistreaznregistrulcomerului,secomunicpecaleelectronicAgenieiNaionale
deAdministrareFiscal,direciilorgeneralealefinanelorpublicejudeeneiamunicipiuluiBucuretiiAutoritii
pentruValorificareaActivelorStatuluiiseafieazpepaginadeInternetaOficiuluiNaionalalRegistruluiComeruluii
lasediuloficiuluiregistruluicomeruluidepelngtribunal,nrazacruiasocietateaiarenregistratsediul.
Oricepersoaninteresatpoatefacerecursmpotrivahotrriijudectoretidedizolvare,ntermende30dezilede
laefectuareapublicitiiprinafiarepepaginadeInternetaOficiuluiNaionalalRegistruluiComerului.Societatea
comercialmpotrivacreiasadispusdizolvareapoateformularecursntermende30deziledelacomunicarea
hotrriijudectoreti,ncondiiileCoduluideprocedurcivil.
ART.11
(1)Capitalulsocialaluneisocieticurspunderelimitatnupoatefimaimicde200leiisedividenprisociale
egale,carenupotfimaimicide10lei.

Alin.(1)alart.11afostmodificatdepct.12alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Prilesocialenupotfireprezentateprintitlurinegociabile.
ART.12
nsocietateacurspunderelimitat,numrulasociailornupoatefimaimarede50.
ART.13
(1)ncazulncare,ntrosocietatecurspunderelimitat,prilesocialesuntaleuneisingurepersoane,aceasta,n
calitatedeasociatunic,aredrepturileiobligaiilecerevin,potrivitprezenteilegi,adunriigeneraleaasociailor.
(2)Dacasociatulunicesteadministrator,ireviniobligaiileprevzutedelegepentruaceastcalitate.
(3)nsocietateacaresenfiineazdectreunasociatunic,valoareaaportuluinnaturvafistabilitpebazaunei
expertizedespecialitate.
ART.14
(1)Opersoanfizicsauopersoanjuridicnupoatefiasociatunicdectntrosingursocietatecurspundere
limitat.
(2)Osocietatecurspunderelimitatnupoateaveacaasociatunicoaltsocietatecurspunderelimitat,alctuit
dintrosingurpersoan.
(3)ncazdenclcareaprevederiloralin.(1)i(2),statul,prinMinisterulFinanelorPublice,precumioricepersoan
Pagina 7

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

interesatpoateceredizolvareapecalejudectoreascauneisocietiastfelconstituit.
(4)Pebazahotrriidedizolvare,lichidareasevafacencondiiileprevzutedeprezentalegepentrusocietilecu
rspunderelimitat.
ART.15
Contractelentresocietateacurspunderelimitatipersoanafizicsaupersoanajuridic,asociatunicalceleidinti,
sencheienformscris,subsanciuneanulitiiabsolute.
ART.16
(1)Aporturilennumerarsuntobligatoriilaconstituireaoricreiformedesocietate.
(2)Aporturilennaturtrebuiesfieevaluabiledinpunctdevedereeconomic.Elesuntadmiselatoateformelede
societateisuntvrsateprintransferareadrepturilorcorespunztoareiprinpredareaefectivctresocietatea
bunuriloraflatenstaredeutilizare.

Alin.(2)alart.16afostmodificatdepct.13alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Aporturilencreaneauregimuljuridicalaporturilornnatur,nefiindadmiselasocietilepeaciunicarese
constituieprinsubscripiepublicinicilasocietilencomanditpeaciuniisocietilecurspunderelimitat.
Aporturilencreanesuntliberate,potrivitart.84.

Alin.(3)alart.16afostmodificatdepct.13alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(4)Prestaiilenmuncsauserviciinupotconstituiaportlaformareaorilamajorareacapitaluluisocial.

Alin.(4)alart.16afostmodificatdepct.13alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(5)Asociaiinsocietateannumecolectiviasociaiicomanditaisepotobligalaprestaiinmunccutitludeaport
social,darcarenupotconstituiaportlaformareasaulamajorareacapitaluluisocial.nschimbulacestuiaport,asociaii
audreptulsparticipe,potrivitactuluiconstitutiv,lamprireabeneficiiloriaactivuluisocial,rmnnd,totodat,
obligaisparticipelapierderi.
ART.17
(1)Laautentificareaactuluiconstitutivncazurileprevzutelaart.5sau,dupcaz,ladareadedatcertaacestuiase
vaprezentadovadaeliberatdeoficiulregistruluicomeruluiprivinddisponibilitateairezervareafirmeiideclaraiape
propriarspundereprivinddeinereacalitiideasociatunicntrosingursocietatecurspunderelimitat.
(2)Notarulpublicvarefuzaautentificareaactuluiconstitutivsau,dupcaz,persoanacareddatcertvarefuza
operaiunilesolicitate,dacdindocumentaiaprezentatrezultcnusuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1).
(3)Lanmatriculareasocietiiilaschimbareasediuluisocialsevaprezentalasediuloficiuluiregistruluicomerului:

Alin.(3)alart.17afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
a)documentulcareatestdreptuldefolosinasupraspaiuluicudestinaiedesediusocialnregistratlaorganulfiscal
dincadrulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalnacruicircumscripiesesitueazimobilulcudestinaiedesediu
social;
b)uncertificatemisdeorganulfiscalprevzutlalit.a),carecertificfaptulcpentruimobilulcudestinaiedesediu
socialnuafostnregistratunaltdocumentceatestcedareadreptuluidefolosinasupraaceluiaiimobil,cutitlu
onerossaugratuit,oriexistenaaltorcontracteprincaresacedatdreptuldefolosinasupraaceluiaiimobil,dupcaz;
c)ncazulncaredincertificatulemispotrivitlit.b)rezultcsuntdejanregistratelaorganulfiscalaltedocumente
careatestcedareadreptuluidefolosinasupraaceluiaiimobilcudestinaiedesediusocial,odeclaraiepepropria
rspunderenformautenticprivindrespectareacondiiilorreferitoarelasediulsocial,prevzutelaalin.(4).
(4)Laacelaisediuvorputeafuncionamaimultesocietinumaidacimobilul,prinstructuraluiisuprafaasautil,
permitefuncionareamaimultorsocietinncperidiferitesaunspaiidistinctpartajate.Numrulsocietilorce
funcioneazntrunimobilnupoatedepinumruldencperisauspaiidistincteobinuteprinpartajare.
Pagina 8

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(4)alart.17afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(5)Informaiileprivindcalitateadeasociatunicindeplinireacondiiilorprivindsediulsocialsenregistreazn
registrulcomeruluipecheltuialasolicitantului.

Art.17afostmodificatdepct.1alart.XIIIdinORDONANADEURGENnr.54din23iunie2010,publicatn
MONITORULOFICIALnr.421din23iunie2010.
CAP.II
Formalitispecificepentruconstituireasocietiipeaciuniprinsubscripiepublic
ART.18
(1)Cndsocietateapeaciuniseconstituieprinsubscripiepublic,fondatoriivorntocmiunprospectdeemisiune,
carevacuprindedateleprevzutelaart.8,cuexcepiacelorprivindpeadministratoriidirectori,respectivpemembrii
directoratuluiiaiconsiliuluidesupraveghere,precumipecenzorisau,dupcaz,peauditorulfinanciar,incareseva
stabilidatanchideriisubscripiei.

Alin.(1)alart.18afostmodificatdepct.15alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Prospectuldeemisiunesemnatdefondatorinformautenticvatrebuidepus,naintedepublicare,laoficiul
registruluicomeruluidinjudeulncaresevastabilisediulsocietii.
(3)Judectoruldelegatlaoficiulregistruluicomerului,constatndndeplinireacondiiilordelaalin.(1)si(2),va
autorizapublicareaprospectuluideemisiune.
(4)Prospecteledeemisiunecarenucuprindtoatemeniunilesuntnule.Subscriitorulnuvaputeainvocaaceast
nulitate,dacaluatpartelaadunareaconstitutivsaudacaexercitatdrepturileindatoririledeacionar.
ART.19
(1)Subscrieriledeaciunisevorfacepeunulsaupemaimulteexemplarealeprospectuluideemisiunealfondatorilor,
vizatedejudectoruldelegat.
(2)Subscriereavacuprinde:numeleiprenumelesaudenumirea,domiciliulorisediulsubscriitorului;numrul,n
litere,alaciunilorsubscrise;datasubscrieriiideclaraiaexprescsubscriitorulcunoateiacceptprospectulde
emisiune.
(3)Participrilelabeneficiilesocietii,rezervatedefondatorinfolosullor,deiacceptatedesubscriitori,nuauefect
dectdacvorfiaprobatedeadunareaconstitutiv.
ART.20
Celmaitrziuntermende15ziledeladatanchideriisubscrierii,fondatoriivorconvocaadunareaconstitutiv,
printrontiinarepublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,indouziareculargrspndire,cu15zile
naintededatafixatpentruadunare.ntiinareavacuprindeloculidataadunrii,carenupoatedepidoulunidela
datanchideriisubscrierii,iprecizareaproblemelorcarevorfaceobiectuldiscuiilor.
ART.21
(1)Societateasepoateconstituinumaidacntregulcapitalsocialafostsubscrisifiecareacceptantavrsatn
numerarjumtatedinvaloareaaciunilorsubscriselaCasadeEconomiiiConsemnaiuniC.E.C.S.A.orilaobancsau
launadintreunitileacestora.Restuldincapitalulsocialsubscrisvatrebuivrsatntermende12lunidela
nmatriculare.
(2)Aciunilecereprezintaporturinnaturvortrebuiacoperiteintegral.
ART.22
Dacsubscrierilepublicedepesccapitalulsocialprevzutnprospectuldeemisiunesausuntmaimicidectacesta,
fondatoriisuntobligaissupunaprobriiadunriiconstitutivemajorareasau,dupcaz,reducereacapitaluluisocialla
nivelulsubscripiei.
ART.23
(1)Fondatoriisuntobligaisntocmeascolistacelorcare,acceptndsubscripia,audreptulsparticipela
adunareaconstitutiv,cumenionareanumruluiaciunilorfiecruia.
(2)Aceastlistvafiafiatlaloculundesevaineadunarea,cucelpuin5zilenaintedeadunare.
Pagina 9

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.24
(1)Adunareaalegeunpreedinteidoisaumaimulisecretari.Participareaacceptanilorsevaconstataprinlistede
prezen,semnatedefiecaredintreeiivizatedepreedinteideunuldintresecretari.
(2)Oricareacceptantaredreptulsfacobservaiiasupralisteiafiatedefondatori,naintedeaseintranordineade
ziaadunrii,carevadecideasupraobservaiilor.
ART.25
(1)nadunareaconstitutiv,fiecareacceptantaredreptullaunvot,indiferentdeaciunilesubscrise.Elpoatefi
reprezentatiprinprocurspecial.
(2)Nimeninupoatereprezentamaimultde5acceptani.
(3)Acceptaniicareauconstituitaporturinnaturnuaudreptdevotndeliberrilereferitoarelaaporturilelor,chiar
daceisuntisubscriitorideaciuninnumeraroriseprezintcamandatariaialtoracceptani.
(4)Adunareaconstitutivestelegaldacsuntprezenijumtateplusunudinnumrulacceptaniloriiahotrricu
votulmajoritiisimpleacelorprezeni.
ART.26
(1)Dacexistaporturinnatur,avantajeacordateoricreipersoanecareaparticipatlaconstituireasocietiisaula
tranzaciiconducndlaacordareaautorizaiei,operaiunincheiatedefondatoripeseamasocietiiceseconstituiei
pecareaceastaurmeazsleiaasuprasa,fondatoriivorsolicitajudectoruluidelegatnumireaunuiasaumaimultor
experi.Dispoziiileart.38si39seaplicnmodcorespunztor.
(2)Raportulexpertuluisauexperilorvafipusladispoziiasubscriitorilor,laloculundeurmeazssentruneasc
adunareaconstitutiv.

Art.26afostmodificatdepct.16alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.27
(1)Abrogat.

Alin.(1)alart.27afostabrogatdepct.17alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Dacvaloareaaporturilornnatur,stabilitdeexperi,esteinferioarcuocincimeaceleiaprevzutedefondatori
nprospectuldeemisiune,oricareacceptantsepoateretrage,anunnduipefondatori,pnladatafixatpentru
adunareaconstitutiv.
(3)Aciunilerevenindacceptanilorcaresauretraspotfipreluatedefondatorintermende30dezilesau,ulterior,
dealtepersoane,pecaledesubscripiepublic.
ART.28
Adunareaconstitutivareurmtoareleobligaii:
a)verificexistenavrsmintelor;
b)examineazivalideazraportulexperilordeevaluareaaporturilornnatur;
c)aprobparticiprilelaprofitalefondatorilorioperaiunilencheiatencontulsocietii;
d)discutiaprobactulconstitutivalsocietii,membriiprezenireprezentnd,nacestscop,ipeceiabseni,ii
desemneazpeaceiacaresevorprezentapentruautentificareaactuluiindeplinireaformalitilorcerutepentru
constituireasocietii;
e)numeteprimiimembriaiconsiliuluideadministraie,respectivaiconsiliuluidesupraveghere,iprimiicenzorisau,
dupcaz,primulauditorfinanciar.

Art.28afostmodificatdepct.18alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.29
(1)Vrsminteleefectuatepotrivitart.21,pentruconstituireasocietiiprinsubscripiepublic,vorfipredate
persoanelornsrcinatecuncasarealorprinactulconstitutiv,iarnlipsauneidispoziii,persoanelordesemnateprin
decizieaconsiliuluideadministraie,respectivadirectoratului,dupprezentareacertificatuluilaoficiulregistrului
comerului,dincarerezultnmatriculareasocietii.
Pagina 10

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(1)alart.29afostmodificatdepct.19alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Dacconstituireasocietiinuaavutloc,restituireavrsmintelorsevafacedirectacceptanilor.
ART.30
(1)Fondatoriiiauasupralorconsecineleactelorialecheltuielilornecesareconstituiriisocietii,iardac,dinorice
cauz,aceastanusevaconstitui,einusepotndreptampotrivaacceptanilor.
(2)Fondatoriisuntobligaispredeaconsiliuluideadministraie,respectivdirectoratului,documentelei
corespondenareferitoarelaconstituireasocietii,ntermende5zile.

Alin.(2)alart.30afostmodificatdepct.20alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.31
(1)Fondatoriiiprimiimembriaiconsiliuluideadministraie,respectivaidirectoratuluiiaiconsiliuluide
supraveghere,suntsolidarraspunztori,dinmomentulconstituiriisocietii,fadesocietateideteripentru:
subscriereaintegralacapitaluluisocialiefectuareavrsmintelorstabilitedelegesaudeactulconstitutiv;
existenaaporturilornnatur;
veridicitateapublicaiilorfcutenvedereaconstituiriisocietii.

Alin.(1)alart.31afostmodificatdepct.21alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Fondatoriisuntrspunzatori,deasemenea,devalabilitateaoperaiunilorncheiatencontulsocietiinaintede
constituireiluatedeaceastaasuprasa.
(3)Adunareageneralnuvaputeadadescrcarefondatoriloriprimilormembriaiconsiliuluideadministraie,
respectivaidirectoratuluiiaiconsiliuluidesupraveghere,pentrurspundereacelerevinentemeiulprezentuluiarticol
ialart.49si53,timpde5ani.

Alin.(3)alart.31afostmodificatdepct.21alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.32
(1)Adunareaconstitutivvahotrasupracoteidinprofitulnetcerevinefondatoriloruneisocieticonstituiteprin
subscripiepublic.
(2)Cotaprevzutlaalin.(1)nupoatedepi6%dinprofitulnetinupoatefiacordatpentruoperioadmaimare
de5anideladataconstituiriisocietii.
(3)ncazulmajorriicapitaluluisocial,drepturilefondatorilorvorputeafiexercitatenumaiasupraprofitului
corespunztorcapitaluluisocialiniial.
(4)Dedispoziiileacestuiarticolpotbeneficianumaipersoanelefizicecroralisarecunoscutcalitateadefondator
prinactulconstitutiv.
ART.33
ncazdedizolvareanticipatasocietii,fondatoriiaudreptulsceardaunedelasocietate,dacdizolvareasa
fcutnfraudadrepturilorlor.
ART.34
Dreptullaaciuneandauneseprescrieprintrecereaa6lunideladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,
ParteaaIVa,ahotrriiadunriigeneraleaacionarilorcareadecisdizolvareaanticipat.
ART.35
Abrogat.

Art.35afostabrogatdepct.22alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.
955din28noiembrie2006.
Pagina 11

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CAP.III
nmatriculareasocietii
ART.36
(1)ntermende15ziledeladatancheieriiactuluiconstitutiv,fondatorii,primiiadministratorisau,dacestecazul,
primiimembriaidirectoratuluiiaiconsiliuluidesupraveghereoriunmputernicitalacestoravorcerenmatricularea
societiinregistrulcomeruluinacruirazteritorialivaaveasediulsocietatea.Eirspundnmodsolidarpentru
oriceprejudiciupecarelcauzeazprinnendeplinireaacesteiobligaii.

Alin.(1)alart.36afostmodificatdepct.23alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.

(2)Cerereavafinsoitde:
a)actulconstitutivalsocietii;
b)dovadaefecturiivrsmintelorncondiiileactuluiconstitutiv;
c)dovadasediuluideclaratiadisponibilitiifirmei;
d)ncazulaporturilornnatursubscriseivrsatelaconstituire,acteleprivindproprietatea,iarncazulncare
printreelefigureaziimobile,certificatulconstatatoralsarcinilordecaresuntgrevate;

Lit.d)aalin.(2)alart.36afostmodificatdepct.24alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
e)acteleconstatatoarealeoperaiunilorncheiatencontulsocietiiiaprobatedeasociai;
f)declaraiapepropriarspundereafondatorilor,aprimiloradministratorii,dupcaz,aprimilordirectori,respectiv
aprimilormembriaidirectoratuluiiaiconsiliuluidesupravegherei,dacestecazul,aprimilorcenzori,cndeplinesc
condiiileprevzutedeprezentalege;

Lit.f)aalin.(2)alart.36afostmodificatadepct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
g)alteactesauavizeprevazutedelegispecialeinvedereaconstituirii.

Lit.g)aalin.(2)alart.36afostintrodusadepct.25alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.36afostabrogatdepct.26alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.37
(1)Controlullegalitiiactelorsaufaptelorcare,potrivitlegii,senregistreaznregistrulcomeruluiseexercitde
justiieprintrunjudectordelegat.
(2)Lanceputulfiecruianjudectoresc,preedinteletribunaluluivadelegalaoficiulregistruluicomeruluiunulsau
maimulijudectoriaitribunalului.
(3)Judectoruldelegatvaputeadispune,prinncheieremotivat,efectuareauneiexpertize,ncontulprilor,
precumiadministrareaaltordovezi.

Alin.(3)alart.37afostmodificatdepct.4alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.38
(1)Lasocietilepeaciuni,dacexistaaporturinnatur,avantajerezervateoricreipersoanecareaparticipatla
Pagina 12

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

constituireasocietiisaulatranzaciiconducndlaacordareaautorizaiei,operaiunincheiatedefondatoripeseama
societiiceseconstituieipecareaceastaurmeazsleiaasuprasa,judectoruldelegatnumete,ntermende5zile
delanregistrareacererii,unulsaumaimuliexperidinlistaexperilorautorizai.Acetiavorntocmiunraport
cuprinznddescriereaimoduldeevaluareafiecruibunaportativorevideniadacvaloareaacestuiacorespunde
numruluiivaloriiaciuniloracordatenschimb,precumialteelementeindicatedejudectoruldelegat.
(2)Fondatoriivordepuneraportulntermende15ziledeladataaprobriisalelaoficiulregistruluicomerului.
RegistrulcomeruluivatransmiteonotificarecuprivirelaaceastdepunerectreRegiaAutonomMonitorulOficial,
pentruafipublicatpecheltuialasocietii.
(3)ncazulsocietilorconstituiteprinfuziunesaudivizarenuestenecesarntocmirearaportuluiprevzutlaalin.(1)
idepunereasalaoficiulregistruluicomeruluincondiiiledispoziiiloralin.(2),dacproiectuldefuziunesaudivizarea
fostsupusexaminriiunuiexpertindependentpotrivitdispoziiilorart.243^3alin.(1)(4).

Alin.(3)alart.38afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.

Art.38afostmodificatdepct.27alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.39
Nupotfinumiiexperi:
a)rudelesauafiniipnlagradulalIVleainclusivorisoiiaceloracareauconstituitaporturinnatursauai
fondatorilor;
b)persoanelecareprimesc,suboriceform,pentrufunciilepecarelendeplinesc,alteledectaceeadeexpert,un
salariuorioremuneraiedelafondatorisaudelaceicareauconstituitaporturinnatur;
c)oricepersoancareia,caurmarearelaiilorsaledeafaceri,demuncsaudefamilie,ilipseteindependena
pentruarealizaoevaluareobiectivaaporturilornnatur,potrivitnormelorspecialecarereglementeazprofesia.

Art.39afostmodificatdepct.28alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.40
(1)ncazulncarecerinelelegalesuntndeplinite,judectoruldelegat,prinncheiere,pronunatntermende5zile
delandeplinireaacestorcerine,vaautorizaconstituireasocietiiivadispunenmatriculareaeinregistrul
comerului,ncondiiileprevzutedelegeaprivindacestregistru.
(2)ncheiereadenmatricularevareda,dupcaz,meniunileactuluiconstitutivprevzutelaart.7i8.
ART.41
(1)Societateaestepersoanjuridicdeladatanmatriculriinregistrulcomerului.

Alin.(1)alart.41afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(2)nmatriculareaseefectueazntermende24deoredeladatapronunriincheieriijudectoruluidelegatprin
careseautorizeaznmatriculareasocietii.

Alin.(2)alart.41afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.

ART.42
Filialelesuntsocieticupersonalitatejuridicisenfiineaznunadintreformeledesocietateenumeratelaart.2i
ncondiiileprevzutepentruaceaform.Elevoravearegimuljuridicalformeidesocietatencaresauconstituit.

Art.42afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.
Pagina 13

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.43
(1)Sucursalelesuntdezmembrmintefrpersonalitatejuridicalesocietilorisenregistreaz,naintede
ncepereaactivitiilor,nregistrulcomeruluidinjudeulncarevorfunciona.
(2)Dacsucursalaestedeschisntrolocalitatedinacelaijudesaunaceeailocalitatecusocietatea,easeva
nregistranacelairegistrualcomerului,nsdistinct,canregistrareseparat.
(3)Celelaltesediisecundareagenii,punctedelucrusaualteasemeneasediisuntdezmembrmintefr
personalitatejuridicalesocietilorisemenioneaznumaincadrulnmatriculriisocietiinregistrulcomeruluide
lasediulprincipal.
(4)Nusepotnfiinasediisecundaresubdenumireadefilial.

Art.43afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.

ART.44
SocietilestrinepotnfiinanRomnia,curespectarealegiiromne,filiale,precumisucursale,agenii,
reprezentanesaualtesediisecundare,dacacestdreptleesterecunoscutdelegeastatutuluilororganic.

Art.44afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.
ART.44^1
(1)Dobndireadectresocietate,ntrunintervaldecelmult2anidelaconstituiresaudelaautorizareanceperii
activitiisocietii,aunuibundelaunfondatororiacionar,contrauneisumesauaaltorcontravalorireprezentndcel
puinozecimedinvaloareacapitaluluisocialsubscris,vafisupusaprobriiprealabileaadunriigeneraleaacionarilor,
precumiprevederilorart.38i39,vafimenionatnregistrulcomeruluiivafipublicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaaIVa,intrunziarculargrspndire.
(2)Nuvorfisupuseacestorprevederioperaiunilededobndireefectuatencadrulactivitiicurenteasocietii,cele
fcutedindispoziiauneiautoritiadministrativesauauneiinstanejudectoretiinicicelefcutencadrul
operaiunilordeburs."

Art.44^1afostintrodusdepct.30alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.45
(1)Reprezentaniisocietiisuntobligaisdepunlaoficiulregistruluicomeruluisemnturilelor,ladatadepunerii
cereriidenregistrare,dacaufostnumiiprinactulconstitutiv,iarceialeintimpulfuncionriisocietii,ntermende
15ziledelaalegere.
(2)Dispoziiaalineatuluiprecedentseaplicnmodcorespunztoriconductorilorsucursalelor.
CAP.IV
Efectelenclcriicerinelorlegaledeconstituireasocietii
ART.46
(1)Cndactulconstitutivnucuprindemeniunileprevzutedelegeoricuprindeclauzeprincaresencalcodispoziie
imperativalegiisaucndnusandeplinitocerinlegalpentruconstituireasocietii,judectoruldelegat,dinoficiu
saulacerereaoricrorpersoanecareformuleazocereredeintervenie,varespinge,prinncheiere,motivat,cererea
denmatriculare,nafardecazulncareasociaiinlturasemeneaneregulariti.Judectoruldelegatvaluaactn
ncheierederegularizrileefectuate.
(2)ncazulncareaufostformulatecererideintervenie,judectorulvacitaintervenieniiisevapronunaasupra
cereriloracestorancondiiileart.49iurmtoareledinCoduldeprocedurcivil,nefiindaplicabiledispoziiileart.335
dinCoduldeprocedurcivil.
ART.47
Pagina 14

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)ncazulncarefondatoriisaureprezentaniisocietiinuaucerutnmatriculareaeintermenlegal,oricareasociat
poatecereoficiuluiregistruluicomeruluiefectuareanmatriculrii,dupce,prinnotificaresauscrisoarerecomandat,
iapusnntrziere,iareinusauconformatncelmult8ziledelaprimire.
(2)Dac,totui,nmatriculareanusaefectuatntermeneleprevzutedealineatulprecedent,asociaiisunteliberai
deobligaiilecedecurgdinsubscripiilelor,duptrecereaa3lunideladataautentificriiactuluiconstitutiv,nafarde
cazulncareacestaprevedealtfel.
(3)Dacunasociatacerutndeplinireaformalitilordenmatriculare,nusevamaiputeapretindedeniciunuldintre
eieliberareadeobligaiilecedecurgdinsubscripie.
ART.48
(1)ncazulunorneregulariticonstatatedupnmatriculare,societateaesteobligatsiamsuripentrunlturarea
lor,ncelmult8ziledeladataconstatriiacelorneregulariti.
(2)Dacsocietateanuseconformeaz,oricepersoaninteresatpoateceretribunaluluisobligeorganelesocietii
sleregularizeze,subsanciuneapliidedauneinteresepotrivitdreptuluicomun.

Alin.(2)alart.48afostmodificatdepct.6alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)Dreptullaaciuneaderegularizareseprescrieprintrecereaunuitermendeunandeladatanmatriculrii
societii.
ART.49
Fondatorii,reprezentaniisocietii,precumiprimiimembriaiorganelordeconducere,deadministrareidecontrol
alesocietiirspundnelimitatisolidarpentruprejudiciulcauzatprinneregularitilelacaresereferart.4648.
ART.50
(1)Actelesaufaptele,pentrucarenusaefectuatpublicitateaprevzutdelege,nupotfiopuseterilor,nafarde
cazulncaresocietateafacedovadacacetialecunoteau.
(2)Operaiunileefectuatedesocietatenaintedea16azideladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,Partea
aIVa,ancheieriijudectoruluidelegatnusuntopozabileterilor,caredovedesccaufostnimposibilitatedealua
cunotindespreele.
ART.51
Teriipotinvocansactelesaufaptelecuprivirelacarenusandeplinitpublicitatea,nafardecazulncare
omisiuneapublicitiilelipsetedeefecte.
ART.52
(1)ncazdeneconcordanntretextuldepuslaoficiulregistruluicomeruluiicelpublicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaaIVa,saunpres,societateanupoateopuneterilortextulpublicat.Teriipotopunesocietiitextul
publicat,cuexcepiasituaieincaresocietateafacedovadaceicunoteautextuldepuslaoficiulregistruluicomerului.
(2)ncazulncareneconcordanaprevzutlaalin.(1)intervinedinmotivecenuisuntimputabilesocietii,oficiul
registruluicomeruluisau,dupcaz,RegiaAutonom"MonitorulOficial",lacerereasocietii,vacorectameniuneadin
registru,respectivvarepublicatextul,pecheltuialasa.

Alin.(2)alart.52afostintrodusdepct.5alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.52(initialnumaicualin.1)afostmodificatdepct.31alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicat
nMONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.53
(1)Fondatorii,reprezentaniiialtepersoane,careaulucratnnumeleuneisocietincursdeconstituire,rspund
solidarinelimitatfadeteripentruactelejuridicencheiatecuacetiancontulsocietii,nafardecazulncare
societatea,dupceadobnditpersonalitatejuridic,leapreluatasuprasa.Acteleastfelpreluatesuntconsiderateafi
fostalesocietiincdeladatancheieriilor.
(2)ncazulncaresocietatea,datoritobiectuluisaudeactivitate,nuipoatencepeactivitateafrafiautorizatn
acestsens,prevederilealin.(1)nusuntaplicabileangajamentelorrezultatedincontractencheiatedesocietate,sub
condiiaprimiriiacesteiautorizaii.naceastsituaie,rspunderearevinesocietii.

Alin.(2)alart.53afostintrodusdepct.32alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
Pagina 15

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.54
(1)Dupefectuareaformalitilordepublicitatenlegturcupersoanelecare,caorganealesocietii,sunt
autorizatesoreprezinte,societateanupoateopuneterilornicioneregularitatelanumireaacestora,cuexcepia
cazuluincaresocietateafacedovadacteriirespectiviaveaucunotindeaceastneregularitate.
(2)Societateanupoateinvocafadeterinumirilenfunciileprevzutelaalin.(1)sauncetareaacestorfuncii,dac
elenuaufostpublicatenconformitateculegea.

Art.54afostmodificatdepct.33alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.55
(1)nraporturilecuterii,societateaesteangajatprinacteleorganelorsale,chiardacacesteactedepescobiectul
deactivitatealsocietii,nafardecazulncareeadovedetecteriicunoteausau,nimprejurriledate,trebuiaus
cunoascadepireaacestuiaoricndacteleastfelncheiatedepesclimiteleputerilorprevazutedelegepentru
organelerespective.Publicareaactuluiconstitutivnupoateconstitui,singur,dovadacunoaterii.

Alin.(1)alart.55afostmodificatdepct.34alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Clauzeleactuluiconstitutivorihotrrileorganelorstatutarealesocietilorprevzutenalineatulprecedent,care
limiteazputerileconferitedelegeacestororgane,suntinopozabileterilor,chiardacaufostpublicate.
ART.56
Nulitateauneisocietinmatriculatenregistrulcomeruluipoatefideclaratdetribunalnumaiatuncicnd:
a)lipseteactulconstitutivsaunuafostncheiatnformautentic,nsituaiileprevzutelaart.5alin.(6);
b)toifondatoriiaufost,potrivitlegii,incapabili,ladataconstituiriisocietii;
c)obiectuldeactivitatealsocietiiesteilicitsaucontrarordiniipublice;
d)lipsetencheiereajudectoruluidelegatdenmatriculareasocietii;
e)lipseteautorizarealegaladministrativdeconstituireasocietii;
f)actulconstitutivnuprevededenumireasocietii,obiectulsudeactivitate,aporturileasociailorsaucapitalul
socialsubscris;

Lit.f)aart.56afostmodificatdepct.35alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
g)saunclcatdispoziiilelegaleprivindcapitalulsocialminim,subscrisivrsat;
h)nusarespectatnumrulminimdeasociai,prevzutdelege.
ART.57
Nulitateanupoatefideclaratncazulncarecauzaei,invocatncerereadeanulare,afostnlturatnaintedease
puneconcluziinfondlatribunal.
ART.58
(1)Ladatalacarehotrreajudectoreascdeconstataresaudeclarareanulitiiadevenitdefinitiv,societatea
nceteazfrefectretroactiviintrnlichidare.Dispoziiilelegaleprivindlichidareasocietilorcaurmareadizolvrii
seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(1)alart.58afostmodificatdepct.7alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(2)Prinhotrreajudectoreascdedeclarareanulitiisevornumiilichidatoriisocietii.
(3)Tribunalulvacomunicahotrreajudectoreascoficiuluiregistruluicomerului,care,dupmenionare,ova
trimiteMonitoruluiOficialalRomnieisprepublicarenParteaaIVa,nextras.
(4)Asociaiirspundpentruobligaiilesocialepnlaacoperireaacestoranconformitatecuprevederileart.3.
ART.59
Pagina 16

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Declarareanulitiisocietiinuaduceatingereactelorncheiatennumelesu.
(2)Nicisocietateainiciasociaiinupotopuneterilordebuncredinnulitateasocietii.
CAP.V
Uneledispoziiiprocedurale
ART.60
(1)ncheierilejudectoruluidelegatprivitoarelanmatricularesaulaoricealtenregistrrinregistrulcomeruluisunt
executoriiisuntsupusenumaiapelului.
(2)Termenuldeapelestede15zileicurgedeladatapronunriincheieriipentrupriideladatapublicrii
ncheieriisauaactuluimodificatoralactuluiconstitutivnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,pentruoricealte
persoaneinteresate.
(3)Apelulsedepuneisemenioneaznregistrulcomeruluiundesafcutnregistrarea.ntermende3ziledela
datadepunerii,oficiulregistruluicomeruluinainteazapelulcuriideapelnacreirazteritorialseaflsediul
societii,iarncazulsucursalelornfiinatenaltjude,curiideapelnacreirazteritorialseaflsediulsucursalei.
(4)DispoziiileCoduluideprocedurcivilcuprivirelaprocedurascrisprealabiljudecriiapeluluiseaplicnmod
corespunztor.
(5)ncazuladmiteriiapelului,deciziainstaneideapelvafimenionatnregistrulcomerului,fiindaplicabile
dispoziiileart.48,49i5659.

Art.60afostmodificatdepct.8alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.365din30mai2012.
ART.61
(1)Creditoriisocialiioricealtepersoaneprejudiciateprinhotrrileasociailorprivitoarelamodificareaactului
constitutivpotformulaocereredeopoziieprincaressoliciteinstaneijudectoretisoblige,dupcaz,societatea
sauasociaiilareparareaprejudiciuluicauzat,prevederileart.57fiindaplicabile.
(2)nsensulprezenteilegi,prinhotrreaasociailorsenelegeihotrreaorganelorstatutarealesocietii,iar
termenulasociaiincludeiacionarii,nafardecazulncaredincontextrezultaltfel.
ART.62
(1)Opoziiasefacentermende30deziledeladatapublicriihotrriiasociailorsauaactuluiadiionalmodificator
nMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,dacprezentalegenuprevedeunalttermen.Easedepunelaoficiul
registruluicomeruluicare,ntermende3ziledeladatadepunerii,ovamenionanregistruiovanaintainstanei
judectoreticompetente.
(2)Dispoziiileart.133referitoarelasuspendareseaplicnmodcorespunztor.Opoziiasejudecncamerade
consiliu,cucitareaprilor,fiindaplicabiledispoziiileart.114alin.5dinCoduldeprocedurcivil.
(3)Hotrreapronunatasupraopoziieiestesupusnumaiapelului.

Alin.(3)alart.62afostmodificatdepct.9alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
ART.63
Cererileiciledeatacprevzutedeprezentalege,decompetenainstanelorjudectoreti,sesoluioneazde
tribunalulnacruicircumscripieiaresocietateasediulprincipal.

Art.63afostmodificatdepct.3alart.10,Seciuneaa3a,Cap.IIdinLEGEAnr.71din3iunie2011,publicatn
MONITORULOFICIALnr.409din10iunie2011.
ART.64
Citareaprilornfaajudectoruluidelegaticomunicareaactelorsalesefac,dectreoficiulregistruluicomerului,
prinpot,cuscrisoarerecomandat,atanduserecipisaladosar,sauprinageniaioficiuluiregistruluicomerului,ori
ncondiiileCoduluideprocedurcivil.
TITLULIII
Funcionareasocietilor
Pagina 17

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

DenumireaTitluluiIIIafostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
CAP.I
Dispoziiicomune
ART.65
(1)nlipsdestipulaiecontrar,bunurileconstituitecaaportnsocietatedevinproprietateaacesteiadinmomentul
nmatriculriieinregistrulcomerului.
(2)Asociatulcarentrziesdepunaportulsocialesterspunztordedaunelepricinuite,iardacaportulafost
stipulatnnumeraresteobligatilaplatadobnzilorlegaledinziuancaretrebuiasfacvrsmntul.
ART.66
(1)Peduratasocietii,creditoriiasociatuluipotsiexercitedrepturilelornumaiasuprapriidinbeneficiile
cuveniteasociatuluidupbilanulcontabil,iardupdizolvareasocietii,asuprapriiceisarcuveniprinlichidare.
(2)Creditoriiprevzuilaalin.(1)pottotuipopri,ntimpuldurateisocietii,prilecesarcuveniasociailorprin
lichidaresaupotsechestraivindeaciuniledebitoruluilor.
ART.67
(1)Cotapartedinprofitcesepltetefiecruiasociatconstituiedividend.
(2)Dividendelesedistribuieasociailorproporionalcucotadeparticiparelacapitalulsocialvrsat,dacprinactul
constitutivnuseprevedealtfel.Acesteasepltescntermenulstabilitdeadunareageneralaasociailorsau,dupcaz,
stabilitprinlegilespeciale,darnumaitrziude6lunideladataaprobriisituaieifinanciareanualeaferenteexerciiului
financiarncheiat.ncazcontrar,societateadatoreaz,dupacesttermen,dobndpenalizatoarecalculatconform
art.3dinOrdonanaGuvernuluinr.13/2011privinddobndalegalremuneratorieipenalizatoarepentruobligaii
bneti,precumipentrureglementareaunormsurifinanciarfiscalendomeniulbancar,aprobatprinLegeanr.
43/2012,dacprinactulconstitutivsauprinhotrreaadunriigeneraleaacionarilorcareaaprobatsituaiafinanciar
aferentexerciiuluifinanciarncheiatnusastabilitodobndmaimare.

Alin.(2)alart.67afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)Nusevorputeadistribuidividendedectdinprofiturideterminatepotrivitlegii.
(4)Dividendelepltitecontrardispoziiiloralin.(2)i(3)serestituie,dacsocietateadovedetecasociaiiau
cunoscutneregularitateadistribuiriisau,nimprejurrileexistente,trebuiausocunoasc.
(5)Dreptullaaciuneaderestituireadividendelor,pltitecontrarprevederiloralin.(2)si(3),seprescrientermende
3anideladatadistribuiriilor.

Alin.(5)alart.67afostmodificatdepct.36alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(6)Dividendelecaresecuvindupadatatransmiteriiaciuniloraparincesionarului,nafardecazulncareprileau
convenitaltfel.
ART.68
Aportulasociailorlacapitalulsocialnuestepurttordedobnzi.
ART.69
Dacseconstatopierdereaactivuluinet,capitalulsocialsubscrisvatrebuirentregitsauredusnaintedeaseputea
facevreorepartizaresaudistribuiredeprofit.

Art.69afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.70
(1)Administratoriipotfacetoateoperaiunilecerutepentruaducerealandeplinireaobiectuluideactivitateal
societii,afarderestriciileartatenactulconstitutiv.
(2)Eisuntobligaisiapartelatoateadunrilesocietii,laconsiliiledeadministraieilaorganeledeconducere
Pagina 18

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

similareacestora.
ART.70^1
Actelededispoziieasuprabunuriloruneisocietipotfincheiatentemeiulputerilorconferitereprezentanilor
legaliaisocietii,dupcaz,prinlege,actulconstitutivsauhotrrileorganelorstatutarealesocietiiadoptaten
conformitatecuprevederileprezenteilegiialeactuluiconstitutivalsocietii,nefiindnecesaroprocurspecialin
formautenticnacestscop,chiardacactelededispoziietrebuiencheiatenformautentic.

Art.70^1afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.
ART.71
(1)Administratoriicareaudreptuldeareprezentasocietateanulpottransmitedectdacaceastfacultatelisa
acordatnmodexpres.
(2)ncazulnclcriiprevederiloralin.(1),societateapoatepretindedelacelsubstituitbeneficiilerezultatedin
operaiune.
(3)Administratorulcare,frdrept,isubstituiealtpersoanrspundesolidarcuaceastapentrueventualele
pagubeprodusesocietii.
ART.72
Obligaiileirspundereaadministratorilorsuntreglementatededispoziiilereferitoarelamandatidecelespecial
prevzutenaceastlege.
ART.73
(1)Administratoriisuntsolidarrspunztorifadesocietatepentru:
a)realitateavrsmintelorefectuatedeasociai;
b)existenarealadividendelorpltite;
c)existenaregistrelorcerutedelegeicorectalorinere;
d)exactandeplinireahotrriloradunrilorgenerale;
e)strictandeplinireandatoririlorpecarelegea,actulconstitutivleimpun.
(2)Aciuneanrspunderempotrivaadministratoriloraparineicreditorilorsocietii,careovorputeaexercita
numaincazdedeschidereaproceduriireglementatedeLegeanr.64/1995privindprocedurareorganizriijudiciareia
falimentului,republicat.
ART.73^1
Persoanelecare,potrivitart.6alin.(2),nupotfifondatorinupotfiniciadministratori,directori,membriaiconsiliului
desupraveghereiaidirectoratului,cenzorisauauditorifinanciari,iardacaufostalese,suntdeczutedindrepturi.

Art.73^1afostmodificatdepct.6alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.74
(1)noricefactur,ofert,comand,tarif,prospectialtedocumententrebuinatencomer,emannddelao
societate,trebuiessemenionezedenumirea,formjuridic,sediulsocial,numruldinregistrulcomeruluiicodul
unicdenregistrare.Suntexceptatebonurilefiscaleemisedeaparateledemarcatelectronice,carevorcuprinde
elementeleprevzutedelegislaiadindomeniu.
(2)Dacsocietateapeaciuniopteazpentruunsistemdualistdeadministrare,nconformitatecuprevederileart.
153,documenteleprevzutelaalin.(1)vorconineimeniuneasocietateadministratnsistemdualist.
(3)ndocumenteleprevzutelaalin.(1),dacacesteaprovindelaosocietatecurspunderelimitat,sevameniona
icapitalulsocial,iardaceleprovindelaosocietatepeaciunisauncomanditpeaciuni,sevormenionaatt
capitalulsocialsubscris,cticelvrsat.
(4)nsituaiancaredocumenteleprevzutelaalin.(1)suntemisedeosucursal,acesteatrebuiesmenionezei
oficiulregistruluicomeruluilacareafostnregistratsucursalainumruleidenregistrare.
(5)Dacsocietateadeineopagindeinternetproprie,informaiileprevzutelaalin.(1)i(3)vorfipublicateipe
paginadeinternetasocietii.

Art.74afostmodificatdepct.38alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
Pagina 19

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CAP.II
Societilennumecolectiv
ART.75
Dreptuldeareprezentasocietateaaparinefiecruiadministrator,afardestipulaiecontrarnactulconstitutiv.
ART.76
(1)Dacactulconstitutivdispunecaadministratoriislucrezempreun,deciziatrebuieluatnunanimitate;ncazde
divergenntreadministratori,vordecideasociaiicarereprezintmajoritateaabsolutacapitaluluisocial.
(2)Pentruacteleurgente,acrornendeplinirearcauzaopagubmaresocietii,poatedecideunsingur
administratornlipsacelorlali,caresegsescnimposibilitate,chiarmomentan,dealuapartelaadministraie.
ART.77
(1)Asociaiicarereprezintmajoritateaabsolutacapitaluluisocialpotalegeunulsaumaimuliadministratoridintre
ei,fixnduleputerile,duratansrcinriiieventualalorremuneraie,afarnumaidacprinactulconstitutivnuse
dispunealtfel.
(2)Cuaceeaimajoritateasociaiipotdecideasuprarevocriiadministratorilorsauasupralimitriiputerilorlor,afar
decazulncareadministratoriiaufostnumiiprinactulconstitutiv.
ART.78
(1)Dacunadministratoriainiiativauneioperaiunicedepetelimiteleoperaiunilorobinuitecomeruluipecare
lexercitsocietatea,acestatrebuiesntiinezepeceilaliadministratori,naintedeaoncheia,subsanciunea
suportriipierderilorcearrezultadinaceasta.
(2)ncazdeopoziieavreunuiadintreei,vordecideasociaiicarereprezintmajoritateaabsolutacapitaluluisocial.
(3)Operaiuneancheiatncontraopoziieifcuteestevalabilfadeteriicroranulisevaficomunicataceast
opoziie.
ART.79
(1)Asociatulcare,ntrooperaiunedeterminat,are,pecontpropriusaupecontulaltuia,interesecontrareacelora
alesocietii,nupoateluapartelaniciodeliberaresaudecizieprivindaceastoperaiune.
(2)Asociatulcarecontravinedispoziiiloralin.(1)esterspunztordedaunelecauzatesocietii,dac,frvotulsu,
nusarfiobinutmajoritateacerut.
ART.80
Asociatulcare,frconsimmntulscrisalcelorlaliasociai,ntrebuineazcapitalul,bunurilesaucreditulsocietii
nfolosulsusaunacelaaluneialtepersoaneesteobligatsrestituiesocietiibeneficiileceaurezultatisplteasc
despgubiripentrudaunelecauzate.
ART.81
(1)Niciunasociatnupoateluadinfondurilesocietiimaimultdectisafixatpentrucheltuielilefcutesaupentru
celeceurmeazslefacninteresulsocietii.
(2)Asociatulcarecontravineacesteidispoziiiesterspunztordesumeleluateidedaune.
(3)Sevaputeastipula,prinactulconstitutiv,casociaiipotluadincasasocietiianumitesumepentrucheltuielile
lorparticulare.
ART.82
(1)Asociaiinupotluaparte,caasociaicurspunderenelimitat,naltesocieticoncurentesauavndacelai
obiectdeactivitate,nicisfacoperaiunincontullorsaualaltora,nacelaifeldecomersauntrunulasemntor,
frconsimmntulcelorlaliasociai.
(2)Consimmntulsesocotetedatdacparticipareasauoperaiunilefiindanterioareactuluiconstitutivaufost
cunoscutedeceilaliasociaiiacetianuauinterziscontinuarealor.
(3)ncazdenclcareaprevederiloralin.(1)i(2),societatea,nafardedreptuldeaexcludepeasociat,poates
decidcacestaalucratncontuleisausceardespgubiri.
(4)Acestdreptsestingeduptrecereaa3lunidinziuacndsocietateaaavutcunotin,frsfiluatvreohotrre.
ART.83
Cndaportullacapitalulsocialaparinemaimultorpersoane,acesteasuntobligatesolidarfadesocietateitrebuie
sdesemnezeunreprezentantcomunpentruexercitareadrepturilordecurgnddinacestaport.
ART.84
(1)Asociatulcareadepuscaaportunasaumaimultecreanenuesteliberatcttimpsocietateanuaobinutplata
sumeipentrucareaufostaduse.
(2)Dacplatanusapututobineprinurmrireadebitoruluicedat,asociatul,nafardedaune,rspundedesuma
datorat,cudobndalegaldinziuascadeneicreanelor.
Pagina 20

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.85
(1)Asociaiisuntobligainelimitatisolidarpentruoperaiunilendeplinitennumelesocietiidepersoanelecareo
reprezint.
(2)Hotrreajudectoreascobinutmpotrivasocietiiesteopozabilfiecruiasociat.
ART.86
(1)Pentruaprobareasituaieifinanciareanualeipentrudeciziilereferitoarelaintroducereaaciuniinrspunderea
administratorilorestenecesarvotulasociailorreprezentndmajoritateacapitaluluisocial.
(2)Formalitiledepublicitatecuprivirelasituaiilefinanciareanualesevorefectuanconformitatecuprevederile
art.185.

Alin.(2)alart.86afostmodificatdepct.7alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.87
(1)Cesiuneaaportuluidecapitalsocialesteposibildacafostpermisprinactulconstitutiv.
(2)Cesiuneanulibereazpeasociatulcedentdeceeacemaidatoreazsocietiidinaportulsudecapital.
(3)Fadeteri,cedentulrmnerspunztorpotrivitart.225.
(4)Cndactulconstitutivprevedecazurilederetragereaunuiasociat,sevoraplicadispoziiileart.225i229.
CAP.III
Societilencomanditsimpl
ART.88
Administraiasocietiincomanditsimplsevancredinaunuiasaumaimultorasociaicomanditai.
ART.89
(1)Comanditarulpoatencheiaoperaiunincontulsocietiinumaipebazauneiprocurispecialepentruoperaiuni
determinate,datdereprezentaniisocietiiinscrisnregistrulcomerului.ncazcontrar,comanditaruldevine
rspunztorfadeterinelimitatisolidar,pentrutoateobligaiunilesocietiicontractatedeladataoperaiunii
ncheiatedeel.
(2)Comanditarulpoatendepliniserviciinadministraiainternasocietii,poatefaceactedesupraveghere,poate
participalanumireailarevocareaadministratorilor,ncazurileprevzutedelege,saupoateacorda,nlimiteleactului
constitutiv,autorizareaadministratorilorpentruoperaiunilecedepescputerilelor.
(3)Comanditarulare,deasemenea,dreptuldeacerecopiedepesituaiilefinanciareanualeideacontrola
exactitatealorprincercetarearegistrelorcomercialeiacelorlaltedocumentejustificative.
ART.90
Dispoziiileart.75,76alin.(1),art.77,79,83,84,86i87sevoraplicaisocietilorncomanditsimpl,iar
dispoziiileart.80,81,82i85,asociailorcomanditai.
CAP.IV
Societilepeaciuni
SECTIUNEAI
Despreaciuni
ART.91
(1)nsocietateapeaciuni,capitalulsocialestereprezentatprinaciuniemisedesocietate,care,dupmodulde
transmitere,potfinominativesaulapurtator.
(2)Felulaciunilorvafideterminatprinactulconstitutiv;ncazcontrarelevorfinominative.Aciunilenominativepot
fiemisenformmaterial,pesuporthrtie,saunformdematerializat,cazncaresenregistreaznregistrul
acionarilor.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.91afostabrogatdepct.40alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.

Pagina 21

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

*)Asevedeanotadelaart.35.
ART.92
(1)Aciunilenuvorputeafiemisepentruosummaimicdectvaloareanominal.
(2)Aciunilenepltitenntregimesuntntotdeaunanominative.
(3)Capitalulsocialnuvaputeafimajoratinusevorputeaemitenoiaciunipncndnuvorfifostcompletpltite
celedinemisiuneaprecedent.
(4)Aciunilenominativepotficonvertitenaciunilapurttoriinvers,prinhotrreaadunriigeneraleextraordinare
aacionarilor,luatncondiiileart.115.
(5)Sepotemitetitluricumulativepentrumaimulteaciuni,cndacesteasuntemisenformmaterial.
ART.93
(1)Valoareanominalauneiaciuninuvaputeafimaimicde0,1lei.

Alin.(1)alart.93afostmodificatdepct.41alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Aciunilevorcuprinde:
a)denumireaiduratasocietii;
b)dataactuluiconstitutiv,numruldinregistrulcomeruluisubcareestenmatriculatsocietatea,codulunicde
nregistrareinumrulMonitoruluiOficialalRomniei,ParteaaIVa,ncaresafcutpublicarea;
c)capitalulsocial,numrulaciunilorinumrullordeordine,valoareanominalaaciunilorivrsmintele
efectuate;
d)avantajeleacordatefondatorilor.
(3)Pentruaciunilenominativesevormaimeniona:numele,prenumele,codulnumericpersonalidomiciliul
acionaruluipersoanfizic;denumirea,sediul,numruldenmatriculareicodulunicdenregistrarealeacionarului
persoanjuridic,dupcaz.
(4)Aciuniletrebuiespoartesemnturaa2membriaiconsiliuluideadministraie,respectivaidirectoratului,sau,
dupcaz,semnturaadministratoruluiunic,respectivadirectoruluigeneralunic.

Alin.(4)alart.93afostmodificatdepct.41alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.94
(1)Aciuniletrebuiesfiedeoegalvaloare;eleacordposesorilordrepturiegale.
(2)Sepotemitetotuincondiiileactuluiconstitutivcategoriideaciunicareconfertitularilordrepturidiferite,
potrivitdispoziiilorart.95i96.
ART.95
(1)Sepotemiteaciunipreferenialecudividendprioritarfrdreptdevot,ceconfertitularului:
a)dreptullaundividendprioritarprelevatasuprabeneficiuluidistribuibilalexerciiuluifinanciar,nainteaoricreialte
prelevri;
b)drepturilerecunoscuteacionarilorcuaciuniordinare,inclusivdreptuldeaparticipalaadunareageneral,cu
excepiadreptuluidevot.

Lit.b)aalin.(1)alart.95afostmodificatdepct.42alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Actiunilecudividendprioritar,frdreptdevot,nupotdepioptrimedincapitalulsocialivoraveaaceeai
valoarenominalcaiaciunileordinare.
(3)Administratorii,directorii,respectivmembriidirectoratuluiiaiconsiliuluidesupraveghere,precumicenzorii
societiinupotfititularideaciunicudividendprioritarfrdreptdevot.

Alin.(3)alart.95afostmodificatdepct.43alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(4)ncazdentrziereapliidividendelor,aciunilepreferenialevordobndidreptdevot,ncepnddeladata
Pagina 22

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

scadeneiobligaieideplatadividendelorceurmeazafidistribuitencursulanuluiurmtorsau,dacnanulurmtor
adunareageneralhotrtecnuvorfidistribuitedividende,ncepnddeladatapublicriirespectiveihotrria
adunariigenerale,pnlaplataefectivadividendelorrestante.

Alin.(4)alart.95afostmodificatdepct.43alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(5)Aciunilepreferenialeiaciunileordinarevorputeaficonvertitedintrocategoriencealaltprinhotrrea
adunriigeneraleextraordinareaacionarilor,luatncondiiileart.115.

Alin.(5)alart.95afostintrodusdepct.44alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.96
Titulariifiecreicategoriideaciunisereunescnadunrispeciale,ncondiiilestabilitedeactulconstitutival
societii.Oricetitularalunorasemeneaaciunipoateparticipalaacesteadunri.
ART.97
ncazulncarenuaemisinuaeliberataciuninformmaterial,societatea,dinoficiusaulacerereaacionarilor,le
vaeliberacteuncertificatdeacionarcuprinznddateleprevzutelaart.93alin.(2)i(3)i,nplus,numrul,categoria
ivaloareanominalaaciunilor,proprietateaacionarului,poziialacareacestaestenscrisnregistrulacionarilori,
dupcaz,numruldeordinealaciunilor.
ART.98
(1)Dreptuldeproprietateasupraaciunilornominativeemisenformmaterialsetransmiteprindeclaraiefcutn
registrulacionariloriprinmeniuneafcutpetitlu,semnatdecedentidecesionarsaudemandatariilor.Dreptul
deproprietateasupraaciunilornominativeemisenformdematerializatsetransmiteprindeclaraiefcutn
registrulacionarilor,semnatdecedentidecesionarsaudemandatariilor.Prinactulconstitutivsepotprevedeai
alteformedetransmitereadreptuluideproprietateasupraaciunilor.
(2)Dreptuldeproprietateasupraaciuniloremisenformdematerializatitranzacionatepeopiareglementat
sauncadrulunuisistemalternativdetranzacionaresetransmitepotrivitprevederilorlegislaieipieeidecapital.

Alin.(2)alart.98afostmodificatdepct.45alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Subscriitoriiicesionariiulteriorisuntrspunztorisolidardeplataaciunilortimpde3ani,socotiideladatacnd
safacutmeniuneadetransmiterenregistrulacionarilor.

*)Asevedeanotadelaart.35.
ART.99
Dreptuldeproprietateasupraaciunilorlapurttorsetransferprinsimplatradiiuneaacestora.
ART.99^1
(1)Constituireadeipotecimobiliareasupraaciunilorsefaceprinnscrissubsemnturprivat,ncaresevorarta
cuantumuldatoriei,valoareaicategoriaaciunilorcucaresegaranteaz,iarncazulaciunilorlapurttorinominative
emisenformmaterial,iprinmenionareaipoteciipetitlu,semnatdecreditoridebitorulacionarsaude
mandatariiacestora.
(2)Ipotecasenregistreaznregistrulacionarilorinutdeconsiliuldeadministraie,respectivdedirectorat,sau,
dupcaz,desocietateaindependentcareineregistrulacionarilor.Creditoruluinfavoareacruiasaconstituit
ipotecamobiliarasupraaciuniloriseelibereazodovadanregistrriiacesteia.
(3)Ipotecadevineopozabilteriloridobndeterangulnordineadepreferinacreditorilordeladatanregistrrii
nArhivaElectronicdeGaraniiRealeMobiliare.

Art.99^1afostmodificatdepct.4alart.10,Seciuneaa3a,Cap.IIdinLEGEAnr.71din3iunie2011,publicatn
MONITORULOFICIALnr.409din10iunie2011.
ART.100
Pagina 23

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Cndacionariinuauefectuatplatavrsmintelorpecareledatoreazntermeneleprevzutelaart.9alin.(2)lit.
a)ib)ilaart.21alin.(1),societateaivainvitasindeplineascaceastobligaie,printrosomaiecolectiv,
publicatdedouori,launintervalde15zile,nMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,intrunziardelarg
rspndire.

Alin.(1)alart.100afostmodificatdepct.8alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)ncazulncarenicinurmaacesteisomaiiacionariinuvorefectuavrsmintele,consiliuldeadministraie,
respectivdirectoratul,vaputeadecidefieurmrireaacionarilorpentruvrsmintelerestante,fieanulareaacestor
aciuninominative.

Alin.(2)alart.100afostmodificatdepct.47alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)DeciziadeanularesevapublicanMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,cuspecificareanumruluideordine
alaciuniloranulate.
(4)nloculaciuniloranulatevorfiemisenoiaciunipurtndacelainumr,carevorfivndute.
(5)Sumeleobinutedinvnzarevorfintrebuinatepentruacoperireacheltuielilordepublicareidevnzare,a
dobnzilordentrziereiavrsmintelorneefectuate;restulvafinapoiatacionarilor.
(6)Dacpreulobinutnuestendestultorpentruacoperireatuturorsumelordatoratesocietiisaudacvnzarea
nuarelocdinlipsdecumprtori,societateavaputeassendreptempotrivasubscriitoriloricesionarilor,conform
art.98.
(7)Dac,nurmandepliniriiacestorformaliti,nusaurealizatsumeledatoratesocietii,sevaprocedadendatla
reducereacapitaluluisocialnproporiecudiferenadintreacestaicapitalulexistent.
ART.101
(1)Oriceaciunepltitddreptullaunvotnadunareageneral,dacprinactulconstitutivnusaprevzutaltfel.
(2)Actulconstitutivpoatelimitanumrulvoturiloraparinndacionarilorcareposedmaimultdeoaciune.
(3)Exerciiuldreptuluidevotestesuspendatpentruacionariicarenusuntlacurentcuvrsminteleajunsela
scaden.
ART.102
(1)Aciunilesuntindivizibile.
(2)Cndoaciunenominativdevineproprietateamaimultorpersoane,societateanuesteobligatsnscrie
transmitereaatttimpctacelepersoanenuvordesemnaunreprezentantunicpentruexercitareadrepturilor
rezultnddinaciune.
(3)Deasemenea,cndoaciunelapurttoraparinemaimultorpersoane,acesteatrebuiesdesemnezeun
reprezentantcomun.
(4)Atttimpctoaciuneesteproprietateaindivizsaucomunamaimultorpersoane,acesteasuntrspunztoare
nmodsolidarpentruefectuareavrsmintelordatorate.
ART.103
(1)Societateanupoatesubscriepropriileaciuni.
(2)Dacaciunileuneisocietisuntsubscrisedeopersoanacionndnnumepropriu,darncontulsocietiin
cauz,seconsidercsubscriitorulasubscrisaciunilepentrusine,fiindobligatsachitecontravaloareaacestora.
(3)Fondatorii,nfazadeconstituireasocietii,imembriiconsiliuluideadministraie,respectivaidirectoratului,n
cazuluneimajorriacapitaluluisubscris,suntobligaisachitecontravaloareaaciunilorsubscrisecunclcareaalin.(1)
i,nsubsidiar,nraportcusubscriitorul,aaciunilorsubscrisencondiiilealin.(2).

Art.103afostmodificatdepct.48alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.103^1
(1)Uneisocietiisepermitesdobndeascpropriileaciuni,fiedirect,fieprinintermediuluneipersoaneacionnd
nnumepropriu,darpeseamasocietiincauz,curespectareaurmtoarelorcondiii:
a)autorizareadobndiriipropriiloraciuniesteacordatdectreadunareageneralextraordinaraacionarilor,care
vastabilicondiiileacesteidobndiri,nspecialnumrulmaximdeaciuniceurmeazafidobndite,duratapentrucare
Pagina 24

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

esteacordatautorizaiaicarenupoatedepi18lunideladatapublicriihotrriinMonitorulOficialalRomniei,
ParteaaIVa,i,ncazuluneidobndiricutitluoneros,contravaloarealorminimimaxim;
b)valoareanominalaaciunilorpropriidobnditedesocietate,inclusivaceloraflatedejanportofoliulsu,nupoate
depi10%dincapitalulsocialsubscris;
c)tranzaciapoateaveacaobiectdoaraciuniintegralliberate;
d)plataaciunilorastfeldobnditesevafacenumaidinprofituldistribuibilsaudinrezerveledisponibilealesocietii,
nscrisenultimasituaiefinanciaranualaprobat,cuexcepiarezervelorlegale.
(2)Dacaciunilepropriisuntdobnditepentruafidistribuiteangajailorsocietii,aciunileastfeldobnditetrebuie
distribuitentermende12lunideladatadobndirii.

Art.103^1afostintrodusdepct.49alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.104
(1)Restriciileprevzutelaart.103^1nuseaplic:
a)aciunilordobnditenconformitatecuart.207alin.(1)lit.c),caurmareauneideciziiaadunriigeneralede
reducereacapitaluluisocial;
b)aciunilordobnditecaurmareaunuitransfercutitluuniversal;
c)aciunilorintegralliberate,dobnditeprinefectuluneihotrrijudectoreti,ntroprocedurdeexecutaresilit
mpotrivaunuiacionar,debitoralsocietii;
d)aciunilorintegralliberate,dobnditecutitlugratuit.
(2)Restriciileprevzutelaart.103^1,cuexcepiaceleiprevzutelaart.103^1alin.(1)lit.d),nuseaplicaciunilor
dobnditenconformitatecuart.134.

Art.104afostmodificatdepct.50alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.104^1
(1)Aciuniledobnditecunclcareaprevederilorart.103^1i104trebuienstrinatentermendeunandela
dobndire.
(2)Dacvaloareanominalapropriiloraciunidobnditedectresocietatenconformitatecuprevederileart.104
alin.(1)lit.b)d),fiedirect,fieprinintermediuluneipersoaneacionndnnumepropriu,darncontulsocietii,inclusiv
valoareanominalaaciunilorpropriiexistentedejanportofoliulsocietii,depete10%dincapitalulsocialsubscris,
aciuniledepindacestprocentvorfinstrinatentermende3anideladobndire.
(3)ncazulncareaciunilenusuntnstrinatentermeneleprevzutelaalin.(1)i(2),acesteaciunitrebuieanulate,
societateafiindobligatsireducnmodcorespunztorcapitalulsocialsubscris.

Art.104^1afostintrodusdepct.51alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.105
(1)Aciuniledobnditenconformitatecudispoziiileart.103^1i104nudaudreptulladividendepeperioada
deineriilordectresocietate.
(2)Dreptuldevotconferitdeaciunileprevzutelaalin.(1)vafisuspendatpeperioadadeineriilordectre
societate.
(3)ncazulncareaciunilesuntinclusenactivulbilanului,npasivulbilanuluiseprevedeorezervdevaloare
egal,carenupoatefidistribuit.

Art.105afostmodificatdepct.52alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.105^1
Consiliuldeadministraievaincludenraportulcensoetesituaiilefinanciareanualeurmtoareleinformaiicu
privireladobndireasaunstrinareadectresocietateapropriiloraciuni:
a)motiveledobndirilorefectuatepedurataexerciiuluifinanciar;
Pagina 25

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

b)numrulivaloareanominalaaciunilordobnditeiacelornstrinatepedurataexerciiuluifinanciari
procentuldincapitalulsocialsubscrispecareacestealreprezint;
c)ncazuldobndiriisaunstrinriicutitluoneros,contravaloareaaciunilor;
d)numrulivaloareanominalatuturoraciunilordobnditeideinutedectresocietateiprocentuldincapitalul
socialsubscrispecareacestealreprezint.

Art.105^1afostintrodusdepct.53alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.106
(1)Osocietatenupoatesacordeavansurisaumprumuturiinicisconstituiegaraniinvedereasubscrieriisau
dobndiriipropriilorsaleaciunidectreunter.
(2)Dispoziiilealin.(1)nuseaplictranzaciilorefectuatencadruloperaiunilorcurentealeinstituiilordecreditiale
altorinstituiifinanciare,nicitranzaciilorefectuatenvedereadobndiriideaciunidectresaupentrusalariaii
societii,cucondiiacaacestetranzaciisnudeterminediminuareaactivelornetesubvaloareacumulatacapitalului
socialsubscrisiarezervelorcarenupotfidistribuiteconformlegiisauactuluiconstitutiv.

Art.106afostmodificatdepct.54alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.107
(1)Constituireadegaraniirealeasuprapropriiloraciunidectresocietate,fiedirect,fieprinintermediulunei
persoaneacionndnnumepropriu,darncontulsocietii,esteconsideratafidobndirensensulart.103^1,104,
104^1,105,105^1i106.
(2)Dispoziiilealin.(1)nuseaplicncazuloperaiunilorcurentealebncilorialealtorinstituiifinanciare.

Art.107afostmodificatdepct.55alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.107^1
(1)Subscrierea,dobndireasaudeinereadeaciunialeuneisocietipeaciunidectreoaltsocietatelacare
societateapeaciunideine,directsauindirect,majoritateadrepturilordevotsaualecreideciziipotfiinfluenaten
modsemnificativdesocietateapeaciuniesteconsideratcafiindefectuatdectresocietateapeaciuninsi.
(2)Dispoziiilealin.(1)sevoraplicaiatuncicndsocietateaprinintermediulcreiaseefectueazsubscrierea,
dobndireasaudeinereadeaciunimenionatesteguvernatdelegeaunuialtstat.

Art.107^1afostintrodusdepct.56alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.108
Acionariicareofersprevnzareaciunilelorprinofertpublicavorprocedaconformlegislaieipieeidecapital.

Art.108afostmodificatdepct.9alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.109
Situaiaaciunilortrebuiesfiecuprinsnanexalasituaiafinanciaranuali,nmoddeosebit,sseprecizezedac
eleaufostintegralliberatei,dupcaz,numrulaciunilorpentrucaresacerut,frrezultat,efectuareavrsmintelor.
SECTIUNEAaIIa
Despreadunrilegenerale
ART.110
(1)Adunrilegeneralesuntordinareiextraordinare.
(2)Cndactulconstitutivnudispunealtfel,elesevorinelasediulsocietiiinlocalulcesevaindicanconvocare.
Pagina 26

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.111
(1)Adunareageneralordinarsentrunetecelpuinodatpean,ncelmult5lunidelancheiereaexerciiului
financiar.

Alin.(1)alart.111afostmodificatdepct.57alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)nafardedezbatereaaltorproblemenscriselaordineadezi,adunareageneralesteobligat:
a)sdiscute,saprobesausmodificesituaiilefinanciareanuale,pebazarapoartelorprezentatedeconsiliulde
administraie,respectivdedirectoratideconsiliuldesupraveghere,decenzorisau,dupcaz,deauditorulfinanciar,i
sfixezedividendul;

Lit.a)aalin.(2)alart.111afostmodificatadepct.58alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
b)saleagaisrevocemembriiconsiliuluideadministraie,respectivaiconsiliuluidesupraveghere,icenzorii;

Lit.b)aalin.(2)alart.111afostmodificatdepct.58alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
b^1)ncazulsocietiloralecrorsituaiifinanciaresuntauditate,snumeascasausdemitauditorulfinanciaris
fixezedurataminimacontractuluideauditfinanciar;

Lit.b^1)aalin.(2)alart.111afostmodificatdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie
2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
c)sfixezeremuneraiacuvenitpentruexerciiulncursmembrilorconsiliuluideadministraie,respectivmembrilor
consiliuluidesupraveghere,icenzorilor,dacnuafoststabilitprinactulconstitutiv;

Lit.c)aalin.(2)alart.111afostmodificatdepct.58alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
d)ssepronunteasupragestiuniiconsiliuluideadministraie,respectivadirectoratului;

Lit.d)aalin.(2)alart.111afostmodificatdepct.58alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
e)sstabileascabugetuldevenituriicheltuielii,dupcaz,programuldeactivitate,peexerciiulfinanciarurmtor;
f)shotrascgajarea,nchiriereasaudesfiinareauneiasauamaimultorunitialesocietii.
ART.112
(1)Pentruvaliditateadeliberriloradunriigeneraleordinareestenecesarprezenaacionarilorcaresdeincel
puinoptrimedinnumrultotaldedrepturidevot.Hotrrileadunriigeneraleordinareseiaucumajoritatea
voturilorexprimate.Actulconstitutivpoateprevedeacerinemairidicatedecvorumimajoritate.
(2)Dacadunareageneralordinarnupoatelucradincauzanendepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(1),adunarea
cesevantrunilaoadouaconvocarepoatesdeliberezeasuprapunctelordepeordineadeziaceleidintiadunri,
indiferentdecvorumulntrunit,lundhotrricumajoritateavoturilorexprimate.Pentruadunareageneralntrunitla
adouaconvocare,actulconstitutivnupoateprevedeauncvorumminimsauomajoritatemairidicat.

Art.112afostmodificatdepct.60alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.113
Adunareageneralextraordinarsentruneteoridecteoriestenecesaraseluaohotrrepentru:
a)schimbareaformeijuridiceasocietii;
b)mutareasediuluisocietii;
Pagina 27

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

c)schimbareaobiectuluideactivitatealsocietii;
d)nfiinareasaudesfiinareaunorsediisecundare:sucursale,agenii,reprezentanesaualteasemeneaunitifr
personalitatejuridic,dacprinactulconstitutivnuseprevedealtfel;
e)prelungireadurateisocietii;
f)majorareacapitaluluisocial;
g)reducereacapitaluluisocialsaurentregirealuiprinemisiunedenoiaciuni;
h)fuziuneacualtesocietisaudivizareasocietii;
i)dizolvareaanticipatasocietii;
i^1)conversiaactiunilornominativenaciunilapurttorsauaaciunilorlapurttornaciuninominative;

Lit.i^1)aart.113afostintrodusdepct.61alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
j)conversiaaciunilordintrocategoriencealalt;
k)conversiauneicategoriideobligaiuninaltcategoriesaunaciuni;
l)emisiuneadeobligaiuni;
m)oricarealtmodificareaactuluiconstitutivsauoricarealthotrrepentrucareestecerutaprobareaadunrii
generaleextraordinare.
ART.114
(1)Exerciiulatribuiilorprevazutelaart.113lit.b),c)if)vaputeafidelegatconsiliuluideadministraie,respectiv
directoratului,prinactulconstitutivsauprinhotrreaadunriigeneraleextraordinareaacionarilor.Delegarea
atribuiilorprevzutelaart.113lit.c)nupoateprividomeniuliactivitateaprincipalasocietii.

Alin.(1)alart.114afostmodificatdepct.11alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)ncazulncareconsiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,estemandatatsndeplineascmsuraprevzut
laart.113lit.f),dispoziiileart.220^1seaplicdeciziilorconsiliuluideadministraie,respectivceloraledirectoratului,n
modcorespunztor.
(3)ncazulncareconsiliuldeadministraie,respectivdirectoratulestemandatatsndeplineascmsurile
prevzutedeart.113lit.b)ic),dispoziiileart.131alin.(4)i(5),aleart.132,cuexcepiaalin.(6)i(7),precumi
prevederileart.133seaplicdeciziilorconsiliuluideadministraie,respectivceloraledirectoratului,nmod
corespunztor.Societateavafireprezentatninstandectrepersoanadesemnatdepreedinteleinstaneidintre
acionariiei,carevandeplinimandatulcucareafostnsrcinat,pnceadunareageneral,convocatanacestscop,
vaalegeoaltpersoan.

Alin.(3)alart.114afostmodificatdepct.11alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.114afostmodificatdepct.62alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.115
(1)Pentruvaliditateadeliberriloradunriigeneraleextraordinareestenecesarlaprimaconvocareprezena
acionarilordeinndcelpuinoptrimedinnumrultotaldedrepturidevot,iarlaconvocrileurmtoare,prezena
acionarilorreprezentndcelpuinocincimedinnumrultotaldedrepturidevot.
(2)Hotrrilesuntluatecumajoritateavoturilordeinutedeacionariiprezenisaureprezentai.Deciziade
modificareaobiectuluiprincipaldeactivitatealsocietii,dereduceresaumajorareacapitaluluisocial,deschimbarea
formeijuridice,defuziune,divizaresaudedizolvareasocietiiseiacuomajoritatedecelpuindoutreimidin
drepturiledevotdeinutedeacionariiprezenisaureprezentai.
(3)nactulconstitutivsepotstipulacerinedecvorumidemajoritatemaimari.

Art.115afostmodificatdepct.63alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
Pagina 28

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.116
(1)Hotrreauneiadunrigeneraledeamodificadrepturilesauobligaiilereferitoarelaocategoriedeaciuninu
produceefectedectnurmaaprobriiacesteihotrridectreadunareaspecialadeintorilordeaciunidinacea
categorie.
(2)Dispoziiileprezenteiseciuniprivindconvocarea,cvorumulidesfurareaadunrilorgeneralealeacionarilorse
apliciadunrilorspeciale.
(3)Hotrrileiniiatedeadunrilespecialevorfisupuseaprobriiadunrilorgeneralecorespunztoare.
ART.117
(1)Adunareageneralesteconvocatdeconsiliuldeadministraie,respectivdedirectorat,oridecteorieste
necesar.
(2)Termenuldentrunirenupoatefimaimicde30deziledelapublicareaconvocriinMonitorulOficialalRomniei,
ParteaaIVa.
(3)ConvocareasepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,inunuldintreziareledelargrspndire
dinlocalitateancareseaflsediulsocietiisaudinceamaiapropiatlocalitate.

Alin.(3)alart.117afostmodificatdepct.12alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(4)Dactoateaciunilesocietiisuntnominative,convocareapoatefifacutinumaiprinscrisoarerecomandat
sau,dacactulconstitutivpermite,prinscrisoaretransmispecaleelectronic,avndncorporat,ataatsaulogic
asociatsemnaturaelectronicextins,expediatcucelpuin30dezilenaintededataineriiadunrii,laadresa
acionarului,nscrisnregistrulacionarilor.Schimbareaadreseinupoatefiopussocietii,dacanuiafost
comunicatnscrisdeacionar.
(5)Moduriledeconvocareprevzutelaalin.(4)nupotfifolositedacsuntinterziseprinactulconstitutivalsocietii
sauprindispoziiilegale.
(6)Convocareavacuprindeloculidataineriiadunrii,precumiordineadezi,cumenionareaexplicitatuturor
problemelorcarevorfaceobiectuldezbateriloradunrii.ncazulncarepeordineadezifigureaznumirea
administratorilorsauamembrilorconsiliuluidesupraveghere,nconvocaresevamenionaclistacuprinznd
informaiicuprivirelanumele,localitateadedomiciliuicalificareaprofesionalalepersoanelorpropusepentrufuncia
deadministratorseaflladispoziiaacionarilor,putndficonsultaticompletatdeacetia.
(7)Cndpeordineadezifigureazpropuneripentrumodificareaactuluiconstitutiv,convocareavatrebuiscuprinda
textulintegralalpropunerilor.
(8)Pentrusocietilelistateseaplicdispoziiilerelevantedinlegislaiaspecificpieeidecapital.

Alin.(8)alart.117afostintrodusdepct.13alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.117afostmodificatdepct.64alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.117^1
(1)Audreptuldeacereintroducereaunornoipunctepeordineadeziunulsaumaimuliacionarireprezentnd,
individualsaumpreun,celpuin5%dincapitalulsocial.
(2)Cererilesenainteazconsiliuluideadministraie,respectivdirectoratului,ncelmult15ziledelapublicarea
convocrii,nvedereapublicriiiaduceriiacestoralacunotincelorlaliacionari.ncazulncarepeordineadezi
figureaznumireaadministratorilor,respectivamembrilorconsiliuluidesupraveghere,iacionariidorescsformuleze
propuneridecandidaturi,ncererevorfiincluseinformaiicuprivirelanumele,localitateadedomiciliuicalificarea
profesionalalepersoanelorpropusepentrufunciilerespective.
(3)Ordineadezicompletatcupunctelepropusedeacionari,ulteriorconvocrii,trebuiepublicatcundeplinirea
cerinelorprevzutedelegei/saudeactulconstitutivpentruconvocareaadunriigenerale,cucelpuin10zilenaintea
adunriigenerale,ladatamenionatnconvocatoruliniial.

Art.117^1afostintrodusdepct.65alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
Pagina 29

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.117^2
(1)Situaiilefinanciareanuale,raportulanualalconsiliuluideadministraie,respectivraportuldirectoratuluiicelal
consiliuluidesupraveghere,precumipropunereacuprivireladistribuireadedividendesepunladispoziiaacionarilor
lasediulsocietii,deladataconvocriiadunriigenerale.Lacerere,acionarilorlisevoreliberacopiidepeaceste
documente.Sumeleperceputepentrueliberareadecopiinupotdepicosturileadministrativeimplicatedefurnizarea
acestora.
(2)ncazulncaresocietateadeineopagindeinternetproprie,convocarea,oricealtpunctadugatpeordineadezi
lacerereaacionarilor,nconformitatecuart.117^1,precumidocumenteleprevzutelaalin.(1)sepublicipe
paginadeinternet,pentruliberulaccesalacionarilor.
(3)Fiecareacionarpoateadresaconsiliuluideadministraie,respectivdirectoratului,ntrebrinscrisreferitoarela
activitateasocietii,nainteadateidedesfurareaadunriigenerale,urmndaiserspundencadruladunrii.n
cazulncaresocietateadeineopagindeinternetproprie,nlipsauneidispoziiicontrarenactulconstitutiv,rspunsul
seconsiderdatdacinformaiasolicitatestepublicatpepaginadeinternetasocietii,laseciuneantrebri
frecvente.

Art.117^2afostintrodusdepct.65alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.118
(1)nntiinareapentruprimaadunaregeneralsevaputeafixaziuaiorapentruceadeadouaadunare,cndcea
dintinusarputeaine.
(2)Adouaadunaregeneralnusepoatentruninchiarziuafixatpentruprimaadunare.
(3)Dacziuapentruadouaadunaregeneralnuestemenionatnntiinareapublicatpentruprimaadunare,
termenulprevzutlaart.117vaputeafiredusla8zile.
ART.119
(1)Consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,convoacdendatadunareageneral,lacerereaacionarilor
reprezentnd,individualsaumpreun,celpuin5%dincapitalulsocialsauocotmaimic,dacnactulconstitutivse
prevedeastfelidaccerereacuprindedispoziiiceintrnatribuiileadunrii.
(2)Adunareageneralvaficonvocatntermendecelmult30dezileisevantrunintermendecelmult60dezile
deladataprimiriicererii.
(3)ncazulncareconsiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,nuconvoacadunareageneral,instanadela
sediulsocietii,cucitareaconsiliuluideadministraie,respectivadirectoratului,vaputeaautorizaconvocareaadunrii
generaledectreacionariicareauformulatcererea.Prinaceeaincheiereinstanaaprobordineadezi,stabilete
datadereferinprevzutlaart.123alin.(2),dataineriiadunriigeneralei,dintreacionari,persoanacareova
prezida.
(4)Costurileconvocriiadunriigenerale,precumicheltuieliledejudecat,dacinstanaaprobcerereaconform
alin.(3),suntsuportatedesocietate.

Art.119afostmodificatdepct.66alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.120
Acionariiexercitdreptullordevotnadunareageneral,proporionalcunumrulaciunilorpecareleposed,cu
excepiaprevzutlaart.101alin.(2).
ART.121
Acionariireprezentndntregcapitalulsocialvorputea,dacniciunuldintreeinuseopune,sinoadunare
generalisiaoricehotrredecompetenaadunrii,frrespectareaformalitilorcerutepentruconvocareaei.
ART.122
ncazulsocietilornchisecuaciuninominative,prinactulconstitutivsepoateconveniinereaadunrilorgeneralei
princoresponden.
ART.123
(1)Laadunrilegenerale,acionariicareposedaciunilapurttoraudreptdevotnumaidacleaudepuslalocurile
artateprinactulconstitutivsauprinntiinareadeconvocare,cucelpuin5zilenaintedeadunare.Secretarultehnic,
desemnatpotrivitart.129alin.(5),vaconstata,printrunprocesverbal,depunerealatimpaaciunilor.Aciunilevor
rmnedepusepndupadunareageneral,darnuvorputeafireinutemaimultde5ziledeladataacesteia.
Pagina 30

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(1)alart.123afostmodificatdepct.14alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)Consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,vastabiliodatdereferinpentruacionariindreptiisfie
ntiinaiisvotezencadruladunriigenerale,datcevarmnevalabilincazulncareadunareageneraleste
convocatdinnoudincauzanentruniriicvorumului.Datadereferinastfelstabilitvafiulterioarpublicrii
convocatoruluiinuvadepi60dezilenaintededatalacareadunareageneralesteconvocatpentruprimaoar.

Alin.(2)alart.123afostmodificatdepct.67alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Acionariindreptiisncasezedividendesausexerciteoricealtedrepturisuntceinscriinevidenele
societiisauncelefurnizatederegistrulindependentprivatalacionarilor,corespunztoaredateidereferin.
ART.124
(1)Abrogat.

Alin.(1)alart.124afostabrogatdepct.5alart.10,Seciuneaa3a,Cap.IIdinLEGEAnr.71din3iunie2011,
publicatnMONITORULOFICIALnr.409din10iunie2011.
(2)Dacasupraaciunilorsuntconstituitegaraniirealemobiliare,dreptuldevotaparineproprietarului.
ART.125
(1)Acionariipotparticipaivotanadunareageneralprinreprezentare,nbazauneimputerniciriacordatepentru
respectivaadunaregeneral.

Alin.(1)alart.125afostmodificatdepct.68alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Acionariicarenuaucapacitatedeexerciiu,precumipersoanelejuridicepotfireprezentai/reprezentateprin
reprezentaniilorlegalicare,larndullor,potdaaltorpersoanemputernicirepentrurespectivaadunaregeneral.

Alin.(2)alart.125afostmodificatdepct.68alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Procurilevorfidepusenoriginalcu48deorenaintedeadunaresauntermenulprevzutdeactulconstitutiv,
subsanciuneapierderiiexerciiuluidreptuluidevotnaceaadunare.Procurilevorfireinutedesocietate,fcnduse
meniunedespreaceastanprocesulverbal.

Alin.(3)alart.125afostmodificatdepct.68alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(4)Abrogat.

Alin.(4)alart.125afostabrogatdepct.69alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(5)Membriiconsiliuluideadministraie,directorii,respectivmembriidirectoratuluiiaiconsiliuluidesupraveghere,
orifuncionariisocietiinuipotreprezentapeacionari,subsanciuneanulitiihotrrii,dac,frvotulacestora,nu
sarfiobinutmajoritateacerut.

Alin.(5)alart.125afostmodificatdepct.68alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.126
Pagina 31

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Acionariicareaucalitateademembriaiconsiliuluideadministraie,directoratuluisauconsiliuluidesupraveghere
nupotvota,nbazaaciunilorpecareleposed,nicipersonal,niciprinmandatar,descrcareagestiuniilorsauo
problemncarepersoanasauadministraialorarfindiscuie.
(2)Persoanelerespectivepotvotanssituaiafinanciaranual,dacnusepoateformamajoritateaprevzutde
legesaudeactulconstitutiv.

Art.126afostmodificatdepct.70alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.127
(1)Acionarulcare,ntroanumitoperaiune,are,fiepersonal,fiecamandataraluneialtepersoane,uninteres
contraraceluiaalsocietii,vatrebuisseabindeladeliberrileprivindaceaoperaiune.
(2)Acionarulcarecontravineacesteidispoziiiesterspunztordedauneleprodusesocietii,dac,frvotulsu,
nusarfiobinutmajoritateacerut.
ART.128
(1)Dreptuldevotnupoateficedat.
(2)Oriceconvenieprincareacionarulseobligaexercitadreptuldevotnconformitatecuinstruciuniledatesau
propunerileformulatedesocietatesaudepersoanelecuatribuiidereprezentareestenul.

Art.128afostmodificatdepct.71alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.129
(1)nziuailaoraartatenconvocare,edinaadunriisevadeschidedectrepreedinteleconsiliuluide
administraie,respectivaldirectoratului,saudectreacelacareiinelocul.

Alin.(1)alart.129afostmodificatdepct.72alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Adunareageneralvaalege,dintreacionariiprezeni,1pnla3secretari,carevorverificalistadeprezena
acionarilor,indicndcapitalulsocialpecarelreprezintfiecare,procesulverbalntocmitdesecretarultehnicpentru
constatareanumruluiaciunilordepuseindeplinireatuturorformalitilorcerutedelegeideactulconstitutivpentru
inereaadunriigenerale.

Alin.(2)alart.129afostmodificatdepct.72alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Adunareageneralvaputeahotrcaoperaiunileprevzutenalineatulprecedentsfiesupravegheatesau
ndeplinitedeunnotarpublic,pecheltuialasocietii.
(4)Unuldintresecretarintocmeteprocesulverbalaledineiadunriigenerale.
(5)Preedintelevaputeadesemna,dintreangajaiisocietii,unulsaumaimulisecretaritehnici,caresiapartela
executareaoperaiunilorprevzutelaalineateleprecedente.

Alin.(5)alart.129afostmodificatdepct.72alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(6)Dupconstatareandepliniriicerinelorlegaleiaprevederiloractuluiconstitutivpentruinereaadunriigenerale,
seintrnordineadezi.
(7)Nupotfiadoptatehotrriasupraunorpunctedepeordineadezicarenuaufostpublicatenconformitatecu
dispoziiileart.117i117^1,cuexcepiacazuluincaretoiacionariiaufostprezenisaureprezentaiiniciunuldintre
acetianusaopussaunuacontestataceasthotrre.

Alin.(7)alart.129afostintrodusdepct.73alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
Pagina 32

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.130
(1)Hotrrileadunrilorgeneraleseiauprinvotdeschis.
(2)Votulsecretesteobligatoriupentrunumireasaurevocareamembrilorconsiliuluideadministratie,respectiva
membrilorconsiliuluidesupraveghere,pentrunumirea,revocareaoridemitereacenzorilorsauauditorilorfinanciarisi
pentruluareahotararilorreferitoarelaraspundereamembrilororganelordeadministrare,deconduceresidecontrol
alesocietatii.

Alin.(2)alart.130afostmodificatdepct.15alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.131
(1)Unprocesverbal,semnatdepreedinteisecretar,vaconstatandeplinireaformalitilordeconvocare,datai
loculadunriigenerale,acionariiprezeni,numrulaciunilor,dezbaterilenrezumat,hotrrileluate,iarlacererea
acionarilor,declaraiilefcutedeeinedin.
(2)Laprocesulverbalsevoranexaactelereferitoarelaconvocare,precumilisteledeprezenaacionarilor.
(3)Procesulverbalvafitrecutnregistruladunrilorgenerale.
(4)Pentruafiopozabileterilor,hotrrileadunriigeneralevorfidepusentermende15zilelaoficiulregistrului
comerului,spreafimenionatenregistruipublicatenMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.

Alin.(4)alart.131afostmodificatdepct.75alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(5)Lacerere,fiecareacionarvafiinformatcuprivirelarezultatelevotului,pentruhotrrileluatencadruladunrii
generale.Dacsocietateadeineopagindeinternetproprie,rezultatelesevorpublicaipeaceastpagin,ntermen
decelmult15ziledeladataadunriigenerale.

Alin.(5)alart.131afostmodificatdepct.75alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.132
(1)Hotrrileluatedeadunareageneralnlimitelelegiisauactuluiconstitutivsuntobligatoriichiarpentruacionarii
carenuauluatpartelaadunaresauauvotatcontra.
(2)Hotrrileadunriigeneralecontrarelegiisauactuluiconstitutivpotfiatacatenjustiie,ntermende15ziledela
datapublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,deoricaredintreacionariicarenuauluatpartela
adunareageneralsaucareauvotatcontraiaucerutsseinserezeaceastanprocesulverbalaledinei.
(3)Cndseinvocmotivedenulitateabsolut,dreptullaaciuneesteimprescriptibil,iarcerereapoatefiformulati
deoricepersoaninteresat.
(4)Membriiconsiliuluideadministraie,respectivaiconsiliuluidesupraveghere,nupotatacahotrreaadunrii
generaleprivitoarelarevocarealordinfuncie.

Alin.(4)alart.132afostmodificatdepct.76alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(5)Cerereasevasoluionancontradictoriucusocietatea,reprezentatprinconsiliuldeadministraie,respectivprin
directorat.

Alin.(5)alart.132afostmodificatdepct.76alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(6)Dachotrreaesteatacatdetoimembriiconsiliuluideadministraie,societateavafireprezentatnjustiiede
ctrepersoanadesemnatdepreedinteleinstaneidintreacionariiei,carevandeplinimandatulcucareafost
nsrcinat,pnceadunareageneral,convocatnacestscop,vanumiunreprezentant.

Alin.(6)alart.132afostmodificatdepct.16alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
Pagina 33

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(7)Dachotrreaesteatacatdetoimembriidirectoratului,societateavafireprezentatnjustiiedectre
consiliuldesupraveghere.

Alin.(7)alart.132afostmodificatdepct.76alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(8)Dacaufostintrodusemaimulteaciuninanulare,elepotficonexate.
(9)Cerereasevajudecancameradeconsiliu.Hotrreajudectoreascpronunatestesupusnumaiapelului.

Alin.(9)alart.132afostmodificatdepct.10alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(10)HotrreadefinitivdeanularevafimenionatnregistrulcomeruluiipublicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaaIVa.Deladatapublicriieaesteopozabiltuturoracionarilor.

Alin.(10)alart.132afostmodificatdepct.10alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
ART.133
(1)Odatcuintentareaaciuniinanulare,reclamantulpoatecereinstanei,pecaledeordonanpreedinial,
suspendareaexecutriihotrriiatacate.
(2)Instana,ncuviinndsuspendarea,lpoateobligapereclamantlaocauiune.

Alin.(2)alart.133afostmodificatdepct.11alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.133afostabrogatdepct.12alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
ART.134
(1)Acionariicarenuauvotatnfavoareauneihotrriaadunriigeneraleaudreptuldeaseretragedinsocietatei
deasolicitacumprareaaciunilorlordectresocietate,numaidacrespectivahotrreaadunriigeneraleareca
obiect:
a)schimbareaobiectuluiprincipaldeactivitate;
b)mutareasediuluisocietiinstrintate;
c)schimbareaformeisocietii;
d)fuziuneasaudivizareasocietii.
(2)Dreptulderetragerepoatefiexercitatntermende30deziledeladatapublicriihotrriiadunriigeneralen
MonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,ncazurileprevazutelaalin.(1)lit.a)c),ideladataadoptriihotrrii
adunriigenerale,ncazulprevzutlaalin.(1)lit.d).
(2^1)ncazurileprevzutedeart.246^1i246^2,acionariicarenusuntnfavoareafuziunii/divizriiipotexercita
dreptulderetragerentermende30deziledeladatapublicriiproiectuluidefuziune/divizarencondiiileart.242alin.
(2)sau,dupcaz,art.242alin.(2^1).

Alin.(2^1)alart.134afostintrodusdepct.2alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(3)Acionariivordepunelasediulsocietii,alturidedeclaraiascrisderetragere,aciunilepecareleposedsau,
dupcaz,certificateledeacionaremisepotrivitart.97.
(4)Preulpltitdesocietatepentruaciunileceluiceexercitdreptulderetragerevafistabilitdeunexpertautorizat
independent,cavaloaremediecerezultdinaplicareaacelpuindoumetodedeevaluarerecunoscutedelegislaian
vigoareladataevalurii.Expertulestenumitdejudectoruldelegatnconformitatecudispoziiileart.38i39,la
Pagina 34

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

cerereaconsiliuluideadministraie,respectivadirectoratului.

Alin.(4)alart.134afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.88din8aprilie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.246din14aprilie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28
iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007,cupct.16^1.
(5)Costuriledeevaluarevorfisuportatedesocietate.

Art.134afostmodificatdepct.77alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.135
Abrogat.

Art.135afostabrogatdepct.78alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.136
(1)Unulsaumaimuliacionarireprezentnd,individualsaumpreun,celpuin10%dincapitalulsocialvorputea
cereinstaneisdesemnezeunulsaumaimuliexperi,nsrcinaisanalizezeanumiteoperaiunidingestiunea
societiiisntocmeascunraport,careslefienmnati,totodat,predatoficialconsiliuluideadministraie,
respectivdirectoratuluiiconsiliuluidesupraveghere,precumicenzorilorsauauditorilorinterniaisocietii,dupcaz,
spreafianalizatiasepropunemsuricorespunztoare.

Alin.(1)alart.136afostmodificatdepct.79alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(1^1)Consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,vaincluderaportulntocmitnconformitatecualin.(1)pe
ordineadeziaurmtoareiadunrigeneraleaacionarilor.

Alin.(1^1)alart.136afostintrodusdepct.80alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Onorariileexperilorvorfisuportatedesocietate,cuexcepiacazurilorncaresesizareaafostfcutcurea
credin.
ART.136^1
Acionariitrebuiesiexercitedrepturilecubuncredin,curespectareadrepturiloriaintereselorlegitimeale
societiiialecelorlaliacionari.

Art.136^1afostintrodusdepct.81alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
SECTIUNEAaIIIa
Despreadministraiasocietii
SUBSECIUNEAI
Sistemulunitar

TitlulsubseciuniiIafostintrodusdepct.82alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.137
(1)Societateapeaciuniesteadministratdeunulsaumaimuliadministratori,numrulacestorafiindtotdeauna
impar.Cndsuntmaimuliadministratori,eiconstituieunconsiliudeadministraie*).
Pagina 35

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Societilepeaciunialecrorsituaiifinanciareanualefacobiectuluneiobligaiilegaledeauditaresunt
administratedecelpuin3administratori.
(3)Dispoziiileprezenteilegicuprivirelaconsiliuldeadministraieicarenuprivescsaunupresupunpluralitatea
administratorilorseaplicadministratoruluiunicnmodcorespunztor.

Art.137afostmodificatdepct.83alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeamt:
*)Conformalin.(5)alart.IIIdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.955din28
noiembrie2006,ntermende9lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,societilepeaciunivorprocedala
efectuareaformalitilornecesarendepliniriiobligaiilorprevzutelaart.137alin.(2),art.138^1,art.140^1alin.(3)i
art.143alin.(4)dinLegeanr.31/1990,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
Art.IVdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie
2007prevede:
"ART.IV
Societilepeaciuninregistratenregistrulcomeruluiladataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen
suntobligateaefectuademersurilenecesarendepliniriiobligaiilorprevzutelaart.137alin.(1)i(2),art.137^1alin.
(3),art.138^1,art.143dinLegeanr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,inclusivceleprevzutenprezentaordonandeurgen,ntermende6lunidelaintrareanvigoarea
acesteia.Pnlafinalizareaacestordemersuri,societateapoatefuncionacustructuradeadministrareexistentladata
intrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen."
ART.137^1
(1)Administratoriisuntdesemnaidectreadunareageneralordinaraacionarilor,cuexcepiaprimilor
administratori,caresuntnumiiprinactulconstitutiv.
(2)Candidaiipentruposturiledeadministratorsuntnominalizaidectremembriiactualiaiconsiliuluide
administraiesaudectreacionari.
(3)Peduratandepliniriimandatului,administratoriinupotncheiacusocietateauncontractdemunc.ncazuln
careadministratoriiaufostdesemnaidintresalariaiisocietii,contractulindividualdemuncestesuspendatpe
perioadamandatului.
(4)Administratoriipotfirevocaioricnddectreadunareageneralordinaraacionarilor.ncazulncarerevocarea
survinefrjustcauz,administratorulestendreptitlaplataunordauneinterese.

Art.137^1afostintrodusdepct.84alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeamt:
Art.IVdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie
2007prevede:
"ART.IV
Societilepeaciuninregistratenregistrulcomeruluiladataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen
suntobligateaefectuademersurilenecesarendepliniriiobligaiilorprevzutelaart.137alin.(1)i(2),art.137^1alin.
(3),art.138^1,art.143dinLegeanr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,inclusivceleprevzutenprezentaordonandeurgen,ntermende6lunidelaintrareanvigoarea
acesteia.Pnlafinalizareaacestordemersuri,societateapoatefuncionacustructuradeadministrareexistentladata
intrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen."
Art.VdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie
2007prevede:
Prinderogaredelaprevederileart.56dinLegeanr.53/2003Codulmuncii,cumodificrileicompletrileulterioare,
contracteledemuncaleadministratorilor/directorilor,ncheiatepentrundeplinireamandatuluide
administrator/directornaintedeintrareanvigoareaprezenteiordonanedeurgen,nceteazdedreptladata
intrriinvigoareaordonaneideurgensau,ncazulncaremandatulafostacceptatulteriorintrriinvigoarea
prezenteiordonane,deladataacceptriimandatului.
ART.137^2
Pagina 36

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)ncazdevacanaunuiasauamaimultorposturideadministrator,dacprinactulconstitutivnusedispunealtfel,
consiliuldeadministraieprocedeazlanumireaunoradministratoriprovizorii,pnlantrunireaadunriigenerale
ordinareaacionarilor.
(2)Dacvacanaprevzutlaalin.(1)determinscdereanumruluiadministratorilorsubminimullegal,
administratoriirmaiconvoacdendatadunareageneralordinaraacionarilor,pentruacompletanumrulde
membriaiconsiliuluideadministraie.
(3)ncazulncareadministratoriinuindeplinescobligaiadeaconvocaadunareageneral,oriceparteinteresat
sepoateadresainstaneipentruadesemnapersoanansrcinatcuconvocareaadunriigeneraleordinarea
acionarilor,caresfacnumirilenecesare.
(4)Cndesteunsinguradministratoriacestavreasrenunelamandat,elvatrebuisconvoaceadunareageneral
ordinar.
(5)ncazdedecessaudeimposibilitatefizicdeexercitareafuncieideadministratorunic,numireaprovizorieseva
facedectrecenzori,nsadunareageneralordinarvaficonvocatdeurgenpentrunumireadefinitiva
administratorului.
(6)ncazulncaresocietateanuarecenzori,oriceacionarsepoateadresainstaneicareautorizeazconvocarea
adunriigeneraledectreacionarulcareaformulatcerereasaudectrealtacionar.Prinaceeaihotrre,instana
aprobordineadezi,stabiletedatadereferinprevzutdeart.123alin.(2),dataineriiadunriigeneralei,dintre
acionari,persoanacareovaprezida.

Art.137^2afostintrodusdepct.84alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.138
Abrogat.

Art.138afostabrogatdepct.85alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.138^1*)
(1)ncazulncarentrosocietatepeaciuniarelocdelegareaatribuiilordeconducerectredirectori,conformart.
143,majoritateamembrilorconsiliuluideadministraievafiformatdinadministratorineexecutivi.
(2)nnelesulprezenteilegi,membrineexecutiviaiconsiliuluideadministraiesuntceicarenuaufostnumii
directori,nconformitatecuart.143.

Art.138^1afostintrodusdepct.86alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeamt:
*)Conformalin.(5)alart.IIIdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.955din28
noiembrie2006,intermende9lunideladataintrariiinvigoareaprezenteilegi,societatilepeactiunivorprocedala
efectuareaformalitatilornecesareindepliniriiobligatiilorprevazutelaart.137alin.(2),art.138^1,art.140^1alin.(3)si
art.143alin.(4)dinLegeanr.31/1990,republicata,cumodificarilesicompletarileulterioare.
Art.IVdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie
2007prevede:
"ART.IV
Societilepeaciuninregistratenregistrulcomeruluiladataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen
suntobligateaefectuademersurilenecesarendepliniriiobligaiilorprevzutelaart.137alin.(1)i2,art.137^1alin.(3),
art.138^1,art.143dinLegeanr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,inclusivceleprevzutenprezentaordonandeurgen,ntermende6lunidelaintrareainvigoarea
acesteia.Pnlafinalizareaacestordemersuri,societateapoatefuncionacustructuradeadministrareexistentladata
intrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen."
ART.138^2
(1)Prinactulconstitutivsauprinhotrreaadunriigeneraleaacionarilorsepoateprevedeacaunulsaumaimuli
membriaiconsiliuluideadministraietrebuiesfieindependeni.
(2)Ladesemnareaadministratoruluiindependent,adunareageneralaaactionarilorvaaveainvedereurmtoarele
Pagina 37

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

criterii:
a)snufiedirectoralsocietiisaualuneisocieticontrolatedectreaceastaisnufindeplinitoastfeldefuncie
nultimii5ani;
b)snufifostsalariatalsocietiisaualuneisocieticontrolatedectreaceastaorisfiavutunastfelderaportde
muncnultimii5ani;
c)snuprimeascsausfiprimitdelasocietateoridelaosocietatecontrolatdeaceastaoremuneraie
suplimentarsaualteavantaje,alteledectcelecorespunzndcalitiisaledeadministratorneexecutiv;
d)snufieacionarsemnificativalsocietii;
e)snuaibsausfiavutnultimulanrelaiideafacericusocietateaoricuosocietatecontrolatdeaceasta,fie
personal,fiecaasociat,acionar,administrator,directorsausalariataluneisocieticareareastfelderelaiicu
societatea,dac,princaracterullorsubstanial,acesteasuntdenaturaiafectaobiectivitatea;
f)snufiesausfifostnultimii3aniauditorfinanciaroriasociatsalariatalactualuluiauditorfinanciaralsocietii
saualuneisocieticontrolatedeaceasta;
g)sfiedirectorntroaltsocietatencareundirectoralsocietiiesteadministratorneexecutiv;
h)snufifostadministratorneexecutivalsocietiimaimultde3mandate;
i)snuaibrelaiidefamiliecuopersoanaflatnunadintresituaiileprevzutelalit.a)id).

Alin.(2)alart.138^2afostmodificatdepct.17alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.138^2afostintrodusdepct.86alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.139
Abrogat.

Art.139afostabrogatdepct.87alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.140
Abrogat.

Art.140afostabrogatdepct.87alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.140^1
(1)Consiliuldeadministraiealegedintremembriisiunpreedintealconsiliului.Prinactulconstitutivsepoate
stipulacpreedinteleconsiliuluiestenumitdeadunareageneralordinar,carenumeteconsiliul.
(2)Preedinteleestenumitpentruoduratcarenupoatedepsiduratamandatuluisudeadministrator.
(3)Preedintelepoatefirevocatoricnddectreconsiliuldeadministraie.Dacpreedinteleafostnumitde
adunareageneral,vaputeafirevocatnumaideaceasta*).
(4)Preedintelecoordoneazactivitateaconsiliuluiiraporteazcuprivirelaaceastaadunriigeneraleaacionarilor.
Elvegheazlabunafuncionareaorganelorsocietii.
(5)ncazulncarepreedinteleseaflnimposibilitatetemporardeaiexercitaatribuiile,peduratastrii
respectivedeimposibilitateconsiliuldeadministraiepoatensrcinapeunaltadministratorcundeplinireafuncieide
preedinte.

Art.140^1afostintrodusdepct.88alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
NOTAC.T.C.E.:
*)Conformalin.(5)alart.IIIdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.955din28
noiembrie2006,ntermende9lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,societilepeaciunivorprocedala
efectuareaformalitilornecesarendepliniriiobligaiilorprevzutelaart.137alin.(2),art.138^1,art.140^1alin.(3)i
art.143alin.(4)dinLegeanr.31/1990,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
Pagina 38

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.140^2
(1)Consiliuldeadministraiepoatecreacomiteteconsultativeformatedincelpuin2membriaiconsiliuluii
nsrcinatecudesfurareadeinvestigaiiicuelaborareaderecomandripentruconsiliu,ndomeniiprecumauditul,
remunerareaadministratorilor,directorilor,cenzoriloripersonaluluisaunominalizareadecandidaipentrudiferitele
posturideconducere.Comitetelevornaintaconsiliului,nmodregulat,rapoarteasupraactivitiilor.

Alin.(1)alart.140^2afostmodificatdepct.18alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)Celpuinunmembrualfiecruicomitetcreatntemeiulalin.(1)trebuiesfieadministratorneexecutiv
independent.Comitetuldeauditicelderemuneraresuntformatenumaidinadministratorineexecutivi.Celpuinun
membrualcomitetuluideaudittrebuiesdeinexperiennaplicareaprincipiilorcontabilesaunauditfinanciar.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.140^2afostabrogatdepct.19alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.140^2afostintrodusdepct.88alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.141
(1)Consiliuldeadministraiesentrunetecelpuinodatla3luni.
(2)Preedinteleconvoacconsiliuldeadministraie,stabileteordineadezi,vegheazasuprainformriiadecvatea
membrilorconsiliuluicuprivirelapuncteleaflatepeordineadeziiprezideazntrunirea.
(3)Consiliuldeadministraieeste,deasemenea,convocatlacerereamotivatacelpuin2dintremembriisaisaua
directoruluigeneral.nacestcaz,ordineadeziestestabilitdecatreautoriicererii.Preedinteleesteobligatsdeacurs
uneiastfeldecereri.
(4)Convocareapentruntrunireaconsiliuluideadministraievafitransmisadministratorilorcusuficienttimpnainte
dedatantrunirii,termenulputndfistabilitprindecizieaconsiliuluideadministraie.Convocareavacuprindedata,
loculundesevaineedinaiordineadezi.Asuprapunctelorcarenusuntprevzutepeordineadezisepotluadecizii
doarncazurideurgen.Actulconstitutivpoateimpunecondiiimaistrictecuprivirelaaspectelereglementaten
prezentulalineat.
(5)Lafiecareedinsevantocmiunprocesverbal,carevacuprindenumeleparticipanilor,ordineadeliberrilor,
deciziileluate,numruldevoturintruniteiopiniileseparate.Procesulverbalestesemnatdecatrepreedintelede
edinidectrecelpuinunaltadministrator.

Art.141afostmodificatdepct.89alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.141^1
Directoriiicenzoriisau,dupcaz,auditoriiinternipotficonvocailaoricentrunireaconsiliuluideadministraie,
ntrunirilacareacetiasuntobligaisparticipe.Einuaudreptdevot,cuexcepiadirectorilorcaresunti
administratori.

Art.141^1afostintrodusdepct.90alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.142
(1)Consiliuldeadministraieestensrcinatcundeplinireatuturoractelornecesareiutilepentrurealizarea
obiectuluideactivitatealsocietii,cuexcepiacelorrezervatedelegepentruadunareageneralaacionarilor.
(2)Consiliuldeadministraieareurmtoarelecompetenedebaz,carenupotfidelegatedirectorilor:
a)stabilireadireciilorprincipaledeactivitateidedezvoltarealesocietii;
b)stabilireapoliticilorcontabileiasistemuluidecontrolfinanciar,precumiaprobareaplanificriifinanciare;

Lit.b)aalin.(2)alart.142afostmodificatdepct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,
Pagina 39

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

publicatnMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
c)numireairevocareadirectoriloristabilirearemuneraieilor;
d)supraveghereaactivitiidirectorilor;
e)pregtirearaportuluianual,organizareaadunriigeneraleaacionariloriimplementareahotrriloracesteia;
f)introducereacereriipentrudeschidereaproceduriiinsolveneisocietii,potrivitLegiinr.85/2006privindprocedura
insolvenei.
(3)Deasemenea,nupotfidelegatedirectoriloratribuiileprimitedectreconsiliuldeadministraiedinpartea
adunriigeneraleaacionarilor,nconformitatecuart.114.

Art.142afostmodificatdepct.91alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.143*)
(1)Consiliuldeadministraiepoatedelegaconducereasocietiiunuiasaumaimultordirectori,numindpeunuldintre
eidirectorgeneral.
(2)Directoriipotfinumiidintreadministratorisaudinafaraconsiliuluideadministraie.
(3)Dacprinactulconstitutivsauprintrohotrreaadunriigeneraleaacionarilorseprevedeacestlucru,
preedinteleconsiliuluideadministraiealsocietiipoatefinumitidirectorgeneral.
(4)ncazulsocietilorpeaciunialecrorsituaiifinanciareanualefacobiectuluneiobligaiilegaledeauditare
financiar,delegareaconduceriisocietiinconformitatecualin.(1)esteobligatorie*).
(5)ninelesulprezenteilegi,directoralsocietiipeaciuniestenumaiaceapersoancreiaiaufostdelegate
atribuiideconducereasocietii,nconformitatecualin.(1).Oricealtpersoan,indiferentdedenumireatehnica
postuluiocupatncadrulsocietii,esteexclusdelaaplicareanormelorprezenteilegicuprivireladirectoriisocietii
peaciuni.

Art.143afostmodificatdepct.92alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeamt:
*)Conformalin.(5)alart.IIIdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.955din28
noiembrie2006,intermende9lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,societilepeactiunivorprocedala
efectuareaformalitilornecesarendepliniriiobligaiilorprevzutelaart.137alin.(2),art.138^1,art.140^1alin.(3)i
art.143alin.(4)dinLegeanr.31/1990,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
Art.IVdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie
2007prevede:
"ART.IV
Societilepeaciuninregistratenregistrulcomeruluiladataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen
suntobligateaefectuademersurilenecesarendepliniriiobligaiilorprevzutelaart.137alin.(1)i(2),art.137^1alin.
(3),art.138^1,art.143dinLegeanr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,inclusivceleprevzutenprezentaordonandeurgen,ntermende6lunidelaintrareanvigoarea
acesteia.Pnlafinalizareaacestordemersuri,societateapoatefuncionacustructuradeadministrareexistentladata
intrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen."
ART.143^1
(1)Directoriisuntresponsabiliculuareatuturormsuriloraferenteconduceriisocietii,nlimiteleobiectuluide
activitatealsocietiiicurespectareacompetenelorexclusiverezervatedelegesaudeactulconstitutivconsiliuluide
administraieiadunriigeneraleaacionarilor.
(2)Moduldeorganizareaactivitiidirectorilorpoatefistabilitprinactulconstitutivsauprindecizieaconsiliuluide
administraie.
(3)Oriceadministratorpoatesolicitadirectorilorinformaiicuprivirelaconducereaoperativasocietii.Directorii
vorinformaconsiliuldeadministraie,nmodregulaticuprinztor,asupraoperaiunilorntreprinseiasupracelor
avutenvedere.

Alin.(3)alart.143^1afostmodificatdepct.20alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
Pagina 40

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(4)Directoriipotfirevocaioricnddectreconsiliuldeadministraie.ncazulncarerevocareasurvinefrjust
cauz,directorulncauzestendreptitlaplataunordauneinterese.

Art.143^1afostintrodusdepct.93alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.143^2
(1)Consiliuldeadministraiereprezintsocietateanraportcuteriiinjustiie.nlipsauneistipulaiicontraren
actulconstitutiv,consiliuldeadministraiereprezintsocietateaprinpreedintelesu.
(2)Prinactulconstitutiv,preedinteleiunulsaumaimuliadministratoripotfimputerniciisreprezintesocietatea,
acionndmpreunsauseparat.Oastfeldeclauzesteopozabilterilor.
(3)Prinacordullorunanim,administratoriicarereprezintsocietateadoaracionndmpreunpotmputernicipe
unuldintreeisncheieanumiteoperaiunisautipurideoperaiuni.
(4)ncazulncareconsiliuldeadministraiedeleagdirectoriloratribuiiledeconducereasocietiinconformitate
cuart.143,putereadeareprezentasocietateaaparinedirectoruluigeneral.Dispoziiilealin.(2)(4)seaplic
directorilornmodcorespunztor.Consiliuldeadministraiepstreaznsatribuiadereprezentareasocietiin
raporturilecudirectorii.
(5)Consiliuldeadministraienregistreazlaregistrulcomeruluinumelepersoanelormputernicitesreprezinte
societatea,menionnddaceleacioneazmpreunsauseparat.Acesteadepunlaregistrulcomeruluispecimenede
semntur.

Art.143^2afostintrodusdepct.93alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.144
Abrogat.

Art.144afostabrogatdepct.94alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.144^1
(1)Membriiconsiliuluideadministraieivorexercitamandatulcuprudenidiligenaunuibunadministrator.
(2)Administratorulnuncalcobligaiaprevzutlaalin.(1),dacnmomentulluriiuneideciziideafacerielesten
modrezonabilndreptitsconsiderecacioneazaninteresulsocietiiipebazaunorinformaiiadecvate.
(3)Deciziedeafaceri,nsensulprezenteilegi,esteoricedeciziedealuasaudeanuluaanumitemasuricuprivirela
administrareasocietii.
(4)Membriiconsiliuluideadministraieivorexercitamandatulculoialitate,ninteresulsocietii.
(5)Membriiconsiliuluideadministraienuvordivulgainformaiileconfidenialeisecretelecomercialealesocietii,
lacareauaccesncalitatealordeadministratori.Aceastobligaielerevineidupncetareamandatuluide
administrator.
(6)Coninutulidurataobligaiilorprevzutelaalin.(5)suntstipulatencontractuldeadministraie.

Art.144^1afostmodificatdepct.21alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.144^2
(1)Administratoriisuntrspunztoridendeplinireatuturorobligaiilor,potrivitprevederilorart.72i73.
(2)Administratoriirspundfadesocietatepentruprejudiciilecauzateprinactelendeplinitededirectorisaude
personalulncadrat,cnddaunanusarfiprodusdaceiarfiexercitatsupraveghereaimpusdendatoririlefuncieilor.
(3)Directoriivorntiinaconsiliuldeadministraiedetoateneregulileconstatatecuocaziandepliniriiatribuiilorlor.
(4)Administratoriisuntsolidarrspunztoricupredecesoriilorimediaidac,avndcunotindeneregulilesvrite
deacetia,nulecomuniccenzorilorsau,dupcaz,auditorilorinterniiauditoruluifinanciar.
(5)nsocietilecareaumaimuliadministratorirspundereapentruactelesvritesaupentruomisiuninuse
ntindeilaadministratoriicareaufcutsseconsemneze,nregistruldeciziilorconsiliuluideadministraie,
Pagina 41

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

mpotrivirealoriauncunotinatdespreaceasta,nscris,pecenzorisauauditoriiinterniiauditorulfinanciar.

Art.144^2afostintrodusdepct.95alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.144^3
(1)Administratorulcarearentroanumitoperaiune,directsauindirect,interesecontrareintereselorsocietii
trebuiesintiinezedespreaceastapeceilaliadministratoriipecenzorisauauditoriinterniisnuiapartelanicio
deliberareprivitoarelaaceastoperaiune.
(2)Aceeaiobligaieoareadministratorulncazulncare,ntroanumitoperaiune,tiecsuntinteresatesoulsau
soiasa,rudeleoriafiniisipnlagradulalIVleainclusiv.
(3)Dacprevederileactuluiconstitutivnudispunaltfel,interdiciilestabilitelaalin.(1)i(2),referitoarela
participarea,ladeliberareailavotuladministratorilor,nusuntaplicabilencazulncareobiectulvotuluilconstituie:
a)oferireaspresubscriere,ctreunadministratorsauctrepersoanelemenionatelaalin.(2),deaciunisau
obligaiunialesocietii;
b)acordareadectreadministratorsaudepersoanelemenionatelaalin.(2)aunuimprumutoriconstituireaunei
garaniinfavoareasocietii.
(4)Administratorulcarenuarespectatprevederilealin.(1)i(2)rspundepentrudaunelecareaurezultatpentru
societate.

Art.144^3afostintrodusdepct.95alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.144^4
(1)Esteinterziscreditareadectresocietateaadministratoriloracesteia,prinintermediulunoroperaiuniprecum:
a)acordareademprumuturiadministratorilor;
b)acordareadeavantajefinanciareadministratorilorcuocaziasauulteriorncheieriidectresocietatecuacetiade
operaiunidelivraredebunuri,prestrideserviciisauexecutaredelucrri;
c)garantareadirectoriindirect,ntotsaunparte,aoricrormprumuturiacordateadministratorilor,
concomitentoriulterioaracordriimprumutului;
d)garantareadirectoriindirect,ntotsaunparte,aexecutriidectreadministratoriaoricroralteobligaii
personalealeacestorafadeterepersoane;
e)dobndireacutitluonerosoriplata,ntotsaunparte,auneicreanecearedreptobiectunmprumutacordatde
oterpersoanadministratorilororioaltprestaiepersonalaacestora.
(2)Prevederilealin.(1)suntaplicabileioperaiunilorncaresuntinteresaisoulsausoia,rudeleoriafiniipnla
gradulalIVleainclusivaiadministratorului;deasemenea,dacoperaiuneapriveteosocietatecivillacareunadintre
persoaneleanteriormenionateesteadministratororideine,singursaumpreuncuunadintrepersoanelesus
menionate,ocotdecelpuin20%dinvaloareacapitaluluisocialsubscris.

Alin.(2)alart.144^1afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)Prevederilealin.(1)nuseaplic:
a)ncazuloperaiuniloracrorvaloareexigibilcumulatesteinferioarechivalentuluinleialsumeide5.000de
euro;
b)ncazulncareoperaiuneaestencheiatdesocietatencondiiileexercitriicurenteaactivitiisale,iarclauzele
operaiuniinusuntmaifavorabilepersoanelorprevzutelaalin.(1)i(2)dectcelepecare,nmodobinuit,societatea
lepracticfadeterepersoane.

Art.144^4afostintrodusdepct.95alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.145
Abrogat.

Pagina 42

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Art.145afostabrogatdepct.96alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.146
Abrogat.

Art.146afostabrogatdepct.96alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.147
Abrogat.

Art.147afostabrogatdepct.96alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.148
Abrogat.

Art.148afostabrogatdepct.96alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.149
Abrogat.

Art.149afostabrogatdepct.96alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.150
(1)Dacprinactulconstitutivnusedispunealtfelisubrezervadispoziiilorart.44^1,subsanciuneanulitii,
administratorulvaputea,nnumepropriu,snstrineze,respectivsdobndeasc,bunurictresaudelasocietate,
avndovaloaredepeste10%dinvaloareaactivelornetealesocietii,numaidupobinereaaprobriiadunrii
generaleextraordinare,ncondiiileprevzutelaart.115.

Alin.(1)alart.150afostmodificatdepct.97alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(1^1)Abrogat.

Alin.(1^1)alart.150afostabrogatdepct.22alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)Prevederilealin.(1)seaplicioperaiunilordenchirieresauleasing.
(3)Valoareaprevzutlaalin.(1)sevacalculaprinraportarelasituaiafinanciaraprobatpentruanulfinanciar
precedentceluincarearelocoperaiuneaori,dupcaz,lavaloareacapitaluluisocialsubscris,dacoasemeneasituaie
financiarnuafostncprezentatiaprobat.
(4)Prevederileprezentuluiarticolsuntaplicabileioperaiunilorncareunadintrepriestesouladministratorului
orirudsauafin,pnlagradulalpatruleainclusiv,alacestuia;deasemenea,dacoperaiuneaestencheiatcuo
societatecivillacareunadintrepersoaneleanteriormenionateesteadministratorsaudirectororideine,singursau
mpreun,ocotdecelpuin20%dinvaloareacapitaluluisocialsubscris,cuexcepiacazuluincareunadintre
societilerespectiveestefilialaceleilalte.

Alin.(4)alart.150afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
ART.151
Pagina 43

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Abrogat.

Art.151afostabrogatdepct.99alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.152
(1)Directoriisuntrspunztoripentrunendeplinireandatoririlorlor.Prevederileart.137^1alin.(3),aleart.144^1,
144^3,144^4,150ialeart.153^12alin.(4)seaplicdirectorilornaceleaicondiiicaiadministratorilor.
(2)Remuneraiadirectorilor,obinutntemeiulcontractuluidemandat,esteasimilatdinpunctdevederefiscal
veniturilordinsalariiiseimpoziteazpotrivitlegislaieinmaterie.
(3)Prinderogaredelaart.5dinLegeanr.19/2000privindsistemulpublicdepensiiialtedrepturideasigurri
sociale,cumodificrileicompletrileulterioare,remuneraiadirectorilorobinutntemeiulcontractuluidemandat
esteasimilatsalariului,dinpunctuldevederealobligaiilordecurgndpentrudirectorisocietateadinlegislaiaprivind
sistemulpublicdepensiiialtedrepturideasigurrisociale,inclusivdreptuldeasigurarepentruaccidentedemunci
boliprofesionale,legislaiaprivindsistemulasigurrilorpentrusomajistimulareaocupriiforeidemunc,precumi
dinlegislaiaprivindasigurriledesntate.

Alin.(3)alart.152afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.

Art.152afostmodificatdepct.23alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.152^1
Microntreprinderileintreprinderilemici,nsensulart.4alin.(1)lit.a)ib)dinLegeanr.346/2004privind
stimulareanfiinriiidezvoltriintreprinderilormiciimijlocii,cumodificrileicompletrileulterioare,potderogade
laprevederileart.137alin.(2),art.138^1alin.(1),art.140^2alin.(2)ialeart.143alin.(4).

Art.152^1afostmodificatdepct.24alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
SUBSECIUNEAaIIa
Sistemuldualist

TitlulsubsectiuniiaIIaafostintrodusdepct.102alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153
(1)Prinactulconstitutivsepoatestipulacsocietateapeaciuniesteadministratdeundirectoratideunconsiliude
supraveghere,nconformitatecuprevederileprezenteisubseciuni.
(2)Actulconstitutivpoatefimodificatncursulexisteneisocietiiprinhotrreaadunriigeneraleextraordinarea
acionarilor,nvedereaintroduceriisauaeliminriiuneiastfeldeprevederi.
(3)Prevederileprezenteilegiprivitoarelacenzorinusuntaplicabilesocietilorcareopteazpentrusistemuldualist
deadministrare.

Art.153afostmodificatdepct.103alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
A.Directoratul

ParagrafulAdincadrulsubseciuniiaIIaafostintrodusdepct.104alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,
publicatnMONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^1
(1)Conducereasocietiipeaciunirevinenexclusivitatedirectoratului,carendeplineteactelenecesareiutile
Pagina 44

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pentrurealizareaobiectuluideactivitatealsocietii,cuexcepiacelorrezervatedelegensarcinaconsiliuluide
supraveghereiaadunriigeneraleaacionarilor.
(2)Directoratuliexercitatribuiilesubcontrolulconsiliuluidesupraveghere.
(3)Directoratulesteformatdinunulsaumaimulimembri,numrulacestorafiindtotdeaunaimpar.
(4)Cndesteunsingurmembru,acestapoartdenumireadedirectorgeneralunic.nacestcaz,dispoziiileart.137
alin.(3)seaplicnmodcorespunztor.
(5)ncazulsocietilorpeaciunialecrorsituaiifinanciareanualefacobiectuluneiobligaiilegaledeauditare,
directoratulesteformatdincelpuin3membri.

Art.153^1afostintrodusdepct.104alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^2
(1)Desemnareamembrilordirectoratuluirevineconsiliuluidesupraveghere,careatribuietotodatunuiadintreei
funciadepreedintealdirectoratului.
(2)Actulconstitutivdeterminduratamandatuluidirectoratului,nlimiteleprevzutelaart.153^12.
(3)Membriidirectoratuluinupotficoncomitentmembriaiconsiliuluidesupraveghere.
(4)Membriidirectoratuluipotfirevocaioricnddectreconsiliuldesupraveghere.Actulconstitutivpoateprevedea
ceipotfirevocaiidectreadunareageneralordinaraacionarilor.Dacrevocarealorsurvinefarjustcauz,
membriidirectoratuluisuntndreptiilaplataunordauneinterese.
(5)ncazdevacanaunuipostdemembrualdirectoratului,consiliuldesupravegherevaprocedafrntrzierela
desemnareaunuinoumembru,peduratarmaspnlaexpirareamandatuluidirectoratului.
(6)Cuprivireladrepturileiobligaiilemembrilordirectoratului,art.137^1alin.(3),art.144^1,art.144^2alin.(1),(4)
i(5),art.144^3,art.144^4,art.150iart.152seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(6)alart.153^2afostmodificatdepct.25alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.153^2afostintrodusdepct.104alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^3
(1)Directoratulreprezintsocietateanraportcuteriiinjustiie.
(2)nlipsauneistipulaiicontrarenactulconstitutiv,membriidirectoratuluireprezintsocietateadoaracionnd
mpreun.
(3)nsituaiancaremembriidirectoratuluireprezintsocietateadoaracionndmpreun,prinacordullorunanim,
acetialpotmputernicipeunuldintreeisncheieanumiteoperaiunisautipurideoperaiuni.
(4)Consiliuldesupravegherereprezintsocietateanraporturilecudirectoratul.
(5)Directoratulnregistreazlaregistrulcomeruluinumelemembrilorsi,menionnddaceiacioneazmpreun
sauseparat.Acetiavordepunelaregistrulcomeruluispecimenedesemnatur.

Alin.(5)alart.153^3afostmodificatdepct.26alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.153^3afostintrodusdepct.104alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^4
(1)Celpuinodatla3luni,directoratulprezintunraportscrisconsiliuluidesupravegherecuprivirelaconducerea
societii,cuprivirelaactivitateaacesteiailaposibilasaevoluie.
(2)Pelnginformareaperiodicprevzutlaalin.(1),directoratulcomunicntimputilconsiliuluidesupraveghere
oriceinformaiecuprivirelaevenimentelecearputeaaveaoinfluensemnificativasuprasituaieisocietii.
(3)Consiliuldesupravegherepoatesolicitadirectoratuluioriceinformaiipecareleconsidernecesarepentru
exercitareaatribuiilorsaledecontrolipoateefectuaverificriiinvestigaiicorespunztoare.
(4)Fiecaremembrualconsiliuluidesupraveghereareacceslainformaiiletransmiseconsiliului.
Pagina 45

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Art.153^4afostintrodusdepct.104alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^5
(1)Directoratulnainteazconsiliuluidesupravegheresituaiilefinanciareanualeiraportulsuanual,imediatdup
elaborareaacestora.
(2)Totodat,directoratulnainteazconsiliuluidesupravegherepropunereasadetaliatcuprivireladistribuirea
profituluirezultatdinbilanulexerciiuluifinanciar,pecareintenioneazsoprezinteadunriigenerale.
(3)Dispoziiileart.153^4alin.(4)seaplicnmodcorespunztor.

Art.153^5afostintrodusdepct.104alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
B.Consiliuldesupraveghere

ParagrafulBdincadrulsubsectiuniiaIIaafostintrodusdepct.105alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,
publicatnMONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^6
(1)Membriiconsiliuluidesupravegheresuntnumiidectreadunareageneralaacionarilor,cuexcepiaprimilor
membri,caresuntnumiiprinactulconstitutiv.
(2)Candidaiipentruposturiledemembrunconsiliuldesupravegheresuntnominalizaidectremembriiexisteniai
consiliuluisaudectreacionari.
(3)Numrulmembrilorconsiliuluidesupraveghereestestabilitprinactulconstitutiv.Acestanupoatefimaimicde3
inicimaimarede11.
(4)Membriiconsiliuluidesupravegherepotfirevocaioricnddeadunareageneralaacionarilor,cuomajoritatede
celpuindoutreimidinnumrulvoturiloracionarilorprezeni.
(5)Consiliuldesupravegherealegedintremembriisiunpreedintealconsiliului.

Art.153^6afostintrodusdepct.105alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^7
(1)ncazulvacaneiunuipostdemembrunconsiliuldesupraveghere,consiliulpoateprocedalanumireaunui
membruprovizoriu,pnlantrunireaadunriigenerale.
(2)Dacvacanamenionatlaalin.(1)determinscdereanumruluimembrilorconsiliuluidesupravegheresub
minimullegal,directoratultrebuiesconvoacefrntrziereadunareageneralpentrucompletarealocurilorvacante.
(3)ncazulncaredirectoratulnuindeplineteobligaiadeaconvocaadunareageneralnconformitatecualin.
(2),oriceparteinteresatsepoateadresainstaneipentruadesemnapersoanansrcinatcuconvocareaadunrii
generaleordinareaacionarilor,caresfacnumirilenecesare.

Art.153^7afostintrodusdepct.105alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^8
(1)Membriiconsiliuluidesupravegherenupotficoncomitentmembriaidirectoratului.Deasemenea,einupot
cumulacalitateademembrunconsiliuldesupravegherecuceadesalariatalsocietii.
(2)Prinactulconstitutivsauprinhotrreaadunriigeneraleaacionarilorsepotstabilicondiiispecificede
profesionalismiindependenpentrumembriiconsiliuluidesupraveghere.napreciereaindependeneiunuimembru
alconsiliuluidesupravegherevorfiavutenvederecriteriileprevzutelaart.138^2alin.(2).

Alin.(2)alart.153^8afostmodificatdepct.3alarticoluluiunicdinLEGEAnr.88din8aprilie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.246din14aprilie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28
iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007,cupct.26^1.
Pagina 46

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3)Cuprivireladrepturileiobligaiilemembrilorconsiliuluidesupraveghere,dispoziiileart.144^1,art.144^2alin.
(1)i(5),aleart.144^3,144^4si150seaplicnmodcorespunzator.

Art.153^8afostintrodusdepct.105alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^9
(1)Consiliuldesupraveghereareurmtoareleatribuiiprincipale:
a)exercitcontrolulpermanentasupraconduceriisocietiidectredirectorat;
b)numeteirevocmembriidirectoratului;
c)verificconformitateaculegea,cuactulconstitutivicuhotrrileadunriigeneraleaoperaiunilordeconducerea
societii;
d)raporteazcelpuinodatpeanadunriigeneraleaacionarilorcuprivirelaactivitateadesupraveghere
desfurat.
(2)ncazuriexcepionale,cndinteresulsocietiiocere,consiliuldesupravegherepoateconvocaadunareageneral
aacionarilor.
(3)Consiliuluidesupravegherenuipotfitransferateatribuiideconducereasocietii.Cutoateacestea,nactul
constitutivsepoateprevedeacanumitetipurideoperaiuninupotfiefectuatedectcuacordulconsiliului.ncazuln
careconsiliulnuidacordulpentruoastfeldeoperaiune,directoratulpoatecereacorduladunriigeneraleordinare.
Hotrreaadunriigeneralecuprivirelaunasemeneaacordestedatcuomajoritatede3ptrimidinnumrul
voturiloracionarilorprezeni.Actulconstitutivnupoatestabilioaltmajoritateinicistipulaaltecondiii.

Art.153^9afostintrodusdepct.105alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^10
(1)Consiliuldesupravegherepoatecreacomiteteconsultative,formatedincelpuin2membriaiconsiliuluii
nsrcinatecudesfurareadeinvestigaiiicuelaborareaderecomandripentruconsiliu,ndomeniiprecumauditul,
remunerareamembrilordirectoratuluiiaiconsiliuluidesupraveghereiapersonalului,saunominalizareadecandidai
pentrudiferiteleposturideconducere.Comitetelevornaintaconsiliuluinmodregulatrapoarteasupraactivitiilor.
(2)Preedinteledirectoratuluipoatefinumitmembruncomitetuldenominalizarecreatdeconsiliuldesupraveghere,
frcaprinaceastasdobndeasccalitateademembrunconsiliu.
(3)Celpuinunmembrualfiecruicomitetcreatntemeiulalin.(1)trebuiesfiemembruindependentalconsiliului
desupraveghere.Celpuinunmembrualcomitetuluideaudittrebuiesdeinexperienrelevantnaplicarea
principiilorcontabilesaunauditfinanciar.
(4)Abrogat.

Alin.(4)alart.153^10afostabrogatdepct.3alarticoluluiunicdinLEGEAnr.88din8aprilie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.246din14aprilie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28
iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007,cupct.26^2.

Art.153^10afostintrodusdepct.105alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^11
(1)Consiliuldesupravegheresentrunetecelpuinodatla3luni.Preedinteleconvoacconsiliuldesupraveghere
iprezideazntrunirea.
(2)Consiliuldesupraveghereesteconvocatnoricemomentlacerereamotivatacelpuin2dintremembrii
consiliuluisaulacerereadirectoratului.Consiliulsevantrunincelmult15ziledelaconvocare.

Alin.(2)alart.153^11afostmodificatdepct.27alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(3)Dacpreedintelenudcurscereriideconvocareaconsiliuluinconformitatecudispoziiilealin.(2),autoriicererii
Pagina 47

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

potconvocaeiniiconsiliul,stabilindordineadeziaedinei.
(4)Membriidirectoratuluipotficonvocailantrunirileconsiliuluidesupraveghere.Einuaudreptdevotnconsiliu.
(5)Lafiecareedinsevantocmiunprocesverbal,carevacuprindenumeleparticipanilor,ordineadezi,ordinea
deliberrilor,deciziileluate,numruldevoturintruniteiopiniileseparate.Procesulverbalestesemnatdectre
preedinteledeedinidectrecelpuinunaltmembruprezentalconsiliului.

Art.153^11afostintrodusdepct.105alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
SUBSECIUNEAaIIIa
Dispoziiicomunepentrusistemulunitarisistemuldualist

TitlulsubsectiuniiaIIIaafostintrodusdepct.106alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^12
(1)Duratamandatuluiadministratorilor,respectivalmembrilordirectoratuluiiaiconsiliuluidesupraveghere,este
stabilitprinactulconstitutiv,eaneputnddepi4ani.Eisuntreeligibili,cndprinactulconstitutivnusedispunealtfel.
(2)Duratamandatuluiprimilormembriaiconsiliuluideadministraie,respectivalprimilormembriaiconsiliuluide
supraveghere,nupoatedepi2ani.
(3)Pentrucanumireaunuiadministrator,respectivaunuimembrualdirectoratuluisaualconsiliuluidesupraveghere,
sfievalabildinpunctdevederejuridic,persoananumittrebuiesoacceptenmodexpres.
(4)Persoananumitnunadintrefunciileprevzutelaalin.(3)trebuiesfieasiguratpentrurspundere
profesional.

Alin.(4)alart.153^12afostmodificatdepct.28alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.153^12afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^13
(1)Directoriisocietiipeaciuni,nsistemulunitar,respectivmembriidirectoratului,nsistemuldualist,sunt
persoanefizice.
(2)Opersoanjuridicpoatefinumitadministratorsaumembrualconsiliuluidesupravegherealuneisocietipe
aciuni.Odatcuaceastnumire,persoanajuridicesteobligatsidesemnezeunreprezentantpermanent,
persoanfizic.Acestaestesupusaceloraicondiiiiobligaiiiareaceeairspunderecivilipenalcaiun
administratorsaumembrualconsiliuluidesupraveghere,persoanfizic,ceacioneaznnumepropriu,frcaprin
aceastapersoanajuridicpecareoreprezintsfieexoneratderspunderesausisemicorezerspunderea
solidar.Cndpersoanajuridicirevocreprezentantul,eaareobligaiasnumeascnacelaitimpunnlocuitor.

Art.153^13afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^14
Abrogat.

Art.153^14afostabrogatdepct.29alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.153^15
Directoriiuneisocietipeaciuni,nsistemulunitar,imembriidirectoratului,nsistemuldualist,nuvorputeafi,fr
autorizareaconsiliuluideadministraie,respectivaconsiliuluidesupraveghere,directori,administratori,membriai
directoratuluioriaiconsiliuluidesupraveghere,cenzorisau,dupcaz,auditoriinternioriasociaicurspundere
nelimitat,naltesocieticoncurentesauavndacelaiobiectdeactivitate,nicinupotexercitaacelaicomersaualtul
Pagina 48

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

concurent,pecontpropriusaualalteipersoane,subpedeapsarevocriiirspunderiipentrudaune.

Art.153^15afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^16
(1)Opersoanfizicpoateexercitaconcomitentcelmult5mandatedeadministratori/saudemembrualconsiliului
desupravegherensocietipeaciunialcrorsediuseaflpeteritoriulRomniei.Aceastprevedereseaplicn
aceeaimsurpersoaneifiziceadministratorsaumembrualconsiliuluidesupraveghere,ctipersoaneifizice
reprezentantpermanentaluneipersoanejuridiceadministratororimembrualconsiliuluidesupraveghere.
(2)Interdiciaprevzutlaalin.(1)nusereferlacazurilecndcelalesnconsiliuldeadministraiesaunconsiliulde
supraveghereesteproprietaracelpuinoptrimedintotalulaciunilorsocietiisauestemembrunconsiliulde
administraieorinconsiliuldesupravegherealuneisocietipeaciunicedeineptrimeaartat.
(3)Persoanacarencalcprevederileprezentuluiarticolesteobligatsdemisionezedinfunciiledemembrual
consiliuluideadministraiesaualconsiliuluidesupravegherecaredepescnumrulmaximdemandateprevzutela
alin.(1),ntermendeolundeladataapariieisituaieideincompatibilitate.Laexpirareaacesteiperioade,elvapierde
mandatulobinutprindepireanumruluilegaldemandate,nordineacronologicanumirilor,ivafiobligatla
restituirearemuneraieiiaaltorbeneficiiprimitectresocietateancareaexercitatacestmandat.Deliberrilei
deciziilelacareelaluatpartenexercitareamandatuluirespectivrmnvalabile.

Art.153^16afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^17
naintedeafinumitdirectorsauadministrator,respectivmembrualdirectoratuluisaualconsiliuluidesupraveghere
ntrosocietatepeaciuni,persoananominalizatvainformaorganulsocietiinsrcinatcunumireasacuprivirela
oriceaspecterelevantedinperspectivaprevederilorart.153^15i153^16.

Art.153^17afostmodificatdepct.30alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.153^18
(1)Remuneraiamembrilorconsiliuluideadministraiesauaiconsiliuluidesupraveghereestestabilitprinactul
constitutivsauprinhotrreaadunriigeneraleaacionarilor.
(2)Remuneraiasuplimentaramembrilorconsiliuluideadministraiesauaiconsiliuluidesupravegherensrcinaicu
funciispecificencadrulorganuluirespectiv,precumiremuneraiadirectorilor,nsistemulunitar,oriamembrilor
directoratului,nsistemuldualist,suntstabilitedeconsiliuldeadministraie,respectivdeconsiliuldesupraveghere.
Actulconstitutivsauadunareageneralaacionarilorfixeazlimitelegeneralealetuturorremuneraiiloracordaten
acestfel.
(3)Oricealteavantajepotfiacordatenumainconformitatecualin.(1)i(2).
(4)Adunareageneral,respectivconsiliuldeadministraiesauconsiliuldesupravegherei,dacestecazul,comitetul
deremuneraresevorasigura,lastabilirearemuneraiilorsauaaltoravantaje,cacesteasuntjustificatenraportcu
ndatoririlespecificealepersoanelorrespectiveicusituaiaeconomicasocietii.

Art.153^18afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^19
Consiliuldeadministraievasolicitaoficiuluiregistruluicomeruluinregistrareanumiriidirectorilor,precumia
oricreischimbrinpersoanaadministratorilorsaudirectoriloripublicareaacestordatenMonitorulOficialal
Romniei,ParteaaIVa.Aceeaiobligaierevinedirectoratuluicuprivirelanregistrareaprimilormembriai
directoratuluiiaoricreischimbrinpersoanamembrilordirectoratuluisauamembrilorconsiliuluidesupraveghere.

Art.153^19afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
Pagina 49

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.153^20
(1)Pentruvaliditateadeciziilorconsiliuluideadministraie,aledirectoratuluisaualeconsiliuluidesupraveghereeste
necesarprezenaacelpuinjumtatedinnumrulmembrilorfiecruiadintreacesteorgane,dacprinactulconstitutiv
nuseprevedeunnumrmaimare.
(2)Deciziilencadrulconsiliuluideadministraie,aldirectoratuluisaualconsiliuluidesupraveghereseiaucuvotul
majoritiimembrilorprezeni.Deciziilecuprivirelanumireasaurevocareapreediniloracestororganeseiaucuvotul
majoritiimembrilorconsiliului.
(3)Membriiconsiliuluideadministraie,aidirectoratuluisauaiconsiliuluidesupravegherepotfireprezentaila
ntrunirileorganuluirespectivdoardectrealimembriaisi.Unmembruprezentpoatereprezentaunsingurmembru
absent.
(4)Actulconstitutivpoatedispunecparticiparealareuniunileconsiliuluideadministraie,aledirectoratuluisauale
consiliuluidesupravegherepoateavealociprinintermediulmijloacelordecomunicareladistan,precizndfelul
acestora.Totodat,actulconstitutivpoatelimitafeluldeciziilorcarepotfiluatenacestecondiiiipoateprevedeaun
dreptdeaseopunelaoastfeldeprocedurnfavoareaunuinumrdeterminatdemembriaiorganuluirespectiv.
(5)Mijloaceledecomunicareladistanprevzutelaalin.(4)trebuiesntruneasccondiiiletehnicenecesarepentru
identificareaparticipanilor,participareaefectivaacestoralaedinaconsiliuluiiretransmitereadeliberrilornmod
continuu.
(6)Dacactulconstitutivnudispunealtfel,preedinteleconsiliuluideadministraiesaualconsiliuluidesupraveghere
vaaveavotuldecisivncazdeparitateavoturilor.Nupoateaveavotdecisivpreedinteleconsiliuluideadministraie
careeste,nacelaitimp,directoralsocietii.
(7)Dacpreedintelenfunciealconsiliuluideadministraie,aldirectoratuluisaualconsiliuluidesupravegherenu
poatesauiesteinterzissparticipelavotncadrulorganuluirespectiv,ceilalimembrivorputeaalegeunpreedinte
deedin,avndaceleaidrepturicapreedintelenfuncie.
(8)ncazdeparitatedevoturiidacpreedintelenubeneficiazdevotdecisiv,propunereasupusvotuluise
considerrespins.

Art.153^20afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^21
(1)Actulconstitutivpoatedispunec,ncazuriexcepionale,justificateprinurgenasituaieiiprininteresul
societii,deciziileconsiliuluideadministraiesaualedirectoratuluipotfiluateprinvotulunanimexprimatnscrisal
membrilor,framaifinecesarontrunirearespectivuluiorgan.
(2)Nusepoaterecurgelaproceduraprevzutlaalin.(1)ncazuldeciziilorconsiliuluideadministraiesauale
directoratuluireferitoarelasituaiilefinanciareanualeorilacapitalulautorizat.

Art.153^21afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^22
Consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,vaputeasncheieactejuridicennumeleincontulsocietii,prin
caresdobndeascbunuripentruaceastasausnstrineze,snchirieze,sschimbeorisconstituiengaranie
bunuriaflatenpatrimoniulsocietii,acrorvaloaredepetejumtatedinvaloareacontabilaactivelorsocietiila
datancheieriiactuluijuridic,numaicuaprobareaadunriigeneraleaacionarilor,datncondiiileart.115.

Art.153^22afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.153^23
Directoriiimembriiconsiliuluideadministraie,respectivmembriidirectoratuluiiceiaiconsiliuluidesupraveghere,
suntobligaisparticipelaadunrilegeneralealeacionarilor.

Art.153^23afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
Pagina 50

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.153^24
(1)Dacconsiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,constatc,nurmaunorpierderi,stabiliteprinsituaiile
financiareanualeaprobateconformlegii,activulnetalsocietii,determinatcadiferenntretotalulactiveloritotalul
datoriiloracesteia,sadiminuatlamaipuindejumtatedinvaloareacapitaluluisocialsubscris,vaconvocadendat
adunareageneralextraordinarpentruadecidedacsocietateatrebuiesfiedizolvat.
(2)Prinactulconstitutivsepoatestabilicaadunareageneralextraordinarsfieconvocatchiarincazulunei
diminuriaactivuluinetmaipuinsemnificativdectceaprevzutlaalin.(1),stabilinduseacestnivelminimal
activuluinetprinraportarelacapitalulsocialsubscris.
(3)Consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,vaprezentaadunriigeneraleextraordinarentrunitepotrivitalin.
(1)unraportcuprivirelasituaiapatrimonialasocietii,nsoitdeobservaiialecenzorilorsau,dupcaz,ale
auditorilorinterni.Acestraporttrebuiedepuslasediulsocietiicucelpuinosptmnnaintededataadunrii
generale,pentruaputeaficonsultatdeoriceacionarinteresat.ncadruladunriigeneraleextraordinare,consiliulde
administraie,respectivdirectoratul,ivainformapeacionaricuprivirelaoricefapterelevantesurvenitedup
redactarearaportuluiscris.
(4)Dacadunareageneralextraordinarnuhotrtedizolvareasocietii,atuncisocietateaesteobligatca,cel
trziupnlancheiereaexerciiuluifinanciarulteriorceluincareaufostconstatatepierderileisubrezerva
dispoziiilorart.10,sprocedezelareducereacapitaluluisocialcuuncuantumcelpuinegalcucelalpierderilorcarenu
aupututfiacoperitedinrezerve,dacnacestintervalactivulnetalsocietiinuafostreconstituitpnlanivelulunei
valoricelpuinegalecujumtatedincapitalulsocial.
(5)ncazulnentruniriiadunriigeneraleextraordinarenconformitatecualin.(1)saudacadunareageneral
extraordinarnuapututdeliberavalabilnicinadouaconvocare,oricepersoaninteresatsepoateadresainstanei
pentruaceredizolvareasocietii.Dizolvareapoateficerutincazulncareobligaiaimpussocietiipotrivitalin.(4)
nuesterespectat.noricaredintreacestecazuriinstanapoateacordasocietiiuntermencenupoatedepi6luni
pentruregularizareasituaiei.Societateanuvafidizolvatdacreconstituireaactivuluinetpnlaniveluluneivaloricel
puinegalecujumtatedincapitalulsocialarelocpnnmomentulrmneriidefinitiveahotrriijudectoretide
dizolvare.

Alin.(5)alart.153^24afostmodificatdepct.13alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.

Art.153^24afostintrodusdepct.107alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.154
Abrogat.

Art.154afostabrogatdepct.108alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.155
(1)Aciuneanrspunderecontrafondatorilor,administratorilor,directorilor,respectivamembrilordirectoratuluii
consiliuluidesupraveghere,precumiacenzorilorsauauditorilorfinanciari,pentrudaunecauzatesocietiideacetia
prinnclcareandatoririlorlorfadesocietate,aparineadunriigenerale,carevadecidecumajoritateaprevzutla
art.112.
(2)Adunareageneraldesemneazcuaceeaimajoritatepersoanansrcinatsexerciteaciuneanjustiie.
(3)Cndadunareageneraldecidecuprivirelasituaiafinanciaranual,poateluaohotrrereferitoarela
rspundereaadministratorilorsaudirectorilor,respectivamembrilordirectoratuluiiconsiliuluidesupraveghere,chiar
dacaceastproblemnufigureazpeordineadezi.
(4)Dacadunareageneraldecidesporneascaciunenrspunderecontraadministratorilor,respectivamembrilor
directoratului,mandatulacestoranceteazdedreptdeladataadoptriihotrriiiadunareageneral,respectiv
consiliuldesupraveghere,vaprocedalanlocuirealor.
(5)Dacaciuneasepornetempotrivadirectorilor,acetiasuntsuspendaidedreptdinfunciepnlarmnerea
definitivahotrrii.

Pagina 51

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(5)alart.155afostmodificatdepct.14alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(6)Dacadunareageneraldecidesporneascaciunenrspunderecontramembrilorconsiliuluidesupraveghere
cumajoritateaprevzutlaart.115alin.(1),mandatulmembrilorrespectiviaiconsiliuluidesupravegherenceteazde
drept.Adunareageneralvaprocedalanlocuirealor.
(7)Aciuneanrspunderempotrivamembrilordirectoratuluipoatefiexercitatidectreconsiliuldesupraveghere,
nurmauneideciziiaconsiliuluinsui.Dacdeciziaesteluatcuomajoritatededoutreimidinnumrultotalde
membriaiconsiliuluidesupraveghere,mandatulmembrilorrespectiviaidirectoratuluinceteazdedrept,consiliulde
supraveghereprocedndlanlocuirealor.

Art.155afostmodificatdepct.109alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.155^1
(1)Dacadunareageneralnuintroduceaciuneanrspundereprevzutlaart.155inicinudcurspropunerii
unuiasaumaimultoracionarideainiiaoasemeneaaciune,acionariireprezentnd,individualsaumpreun,cel
puin5%dincapitalulsocialaudreptuldeaintroduceoaciunendespgubiri,nnumepropriu,darncontulsocietii,
mpotrivaoricreipersoaneprevzutelaart.155alin.(1).
(2)Persoanelecareexercitdreptulprevzutlaalin.(1)trebuiesfiavutdejacalitateadeacionarladatalacarea
fostdezbtutncadruladunriigeneraleproblemaintroduceriiaciuniinrspundere.
(3)Cheltuieliledejudecatvorfisuportatedeacionariicareauintrodusaciunea.ncazdeadmitere,acionariiau
dreptullarambursareadectresocietateasumeloravansatecuacesttitlu.
(4)Duprmnereadefinitivahotrriiinstaneideadmitereaaciuniiprevzutelaalin.(1),adunareagenerala
acionarilor,respectivconsiliuldesupravegherevaputeadecidencetareamandatuluiadministratorilor,directorilori
membrilorconsiliuluidesupraveghere,respectivalmembrilordirectoratului,inlocuireaacestora.

Alin.(4)alart.155^1afostmodificatdepct.15alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.

Art.155^1afostintrodusdepct.110alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.156
Abrogat.

Art.156afostabrogatdepct.111alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.157
Abrogat.

Art.157afostabrogatdepct.111alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.158
Abrogat.

Art.158afostabrogatdepct.111alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
SECTIUNEAaIVa
Auditulfinanciar,auditulinternicenzorii
ART.159
Pagina 52

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Societateapeaciunivaavea3cenzoriiunsupleant,dacprinactulconstitutivnuseprevedeunnumrmai
mare.ntoatecazurile,numrulcenzorilortrebuiesfieimpar.
(2)Cenzoriisuntaleideadunareageneralaacionarilor.Duratamandatuluilorestede3aniipotfirealei.
(3)Cenzoriitrebuiesiexercitepersonalmandatul.
(4)Lasocietilepeaciunicucapitalmajoritardestat,unuldintrecenzorieste,nmodobligatoriu,reprezentantal
MinisteruluiEconomieiiFinanelor.

Art.159afostmodificatdepct.31alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.160
(1)Situaiilefinanciarealesocietilorsupuseobligaieilegaledeauditarevorfiauditatedectreauditorifinanciari
persoanefizicesaupersoanejuridice,ncondiiileprevzutedelege.

Alin.(1)alart.160afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(1^1)Societilepeaciunicareopteaz,ntemeiulart.153,pentrusistemuldualistdeadministraresuntsupuse
audituluifinanciar.

Alin.(1^1)alart.160afostintrodusdepct.114alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(1^2)Societilepeaciunialecrorsituaiifinanciaresuntsupuseaudituluifinanciar,potrivitlegiisauopiunii,n
acestsens,aacionarilorpotsnuapliceprevederileart.159alin.(1),hotrreanacestsensfiindluatdeadunarea
generalaacionarilor.

Alin.(1^2)alart.160afostmodificatdepct.32alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)Societilealecrorsituaiifinanciareanualesuntsupuseaudituluifinanciar,potrivitlegiisauhotrrii
acionarilor,vororganizaauditulinternpotrivitnormelorelaboratedeCameraAuditorilorFinanciaridinRomnia.

Alin.(2)alart.160afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)Lasocietilealecrorsituaiifinanciareanualenusuntsupuse,potrivitlegii,audituluifinanciar,adunarea
generalordinaraacionarilorvahotrcontractareaaudituluifinanciarsaunumireacenzorilor,dupcaz.

Alin.(3)alart.160afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
ART.160^1
Consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,nregistreazlaregistrulcomeruluioriceschimbareacenzorilor,
respectivauditorilorfinanciari.

Art.160^1afostmodificatdepct.34alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.161
(1)Cenzoriipotfiacionari,cuexcepiacenzoruluiexpertcontabil,carepoatefiterceexercitprofesiaindividualori
nformeasociative.

Alin.(1)alart.161afostmodificatdepct.35alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
Pagina 53

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Nupotficenzori,iardacaufostalei,decaddinmandatullor:
a)rudelesauafiniipnlaalpatruleagradinclusivsausoiiadministratorilor;
b)persoanelecareprimescsuboriceform,pentrualtefunciidectaceeadecenzor,unsalariusauoremuneraiede
laadministratorisaudelasocietatesauaicrorangajatorisuntnraporturicontractualesauseaflnconcurencu
aceasta;
c)persoanelecroraleesteinterzisfunciademembrualconsiliuluideadministraie,respectivalconsiliuluide
supraveghereialdirectoratului,ntemeiulart.73^1;

Lit.c)aalin.(2)alart.161afostmodificatdepct.4alarticoluluiunicdinLEGEAnr.88din8aprilie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.246din14aprilie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28
iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007,cupct.35^1.
d)persoanelecare,pedurataexercitriiatribuiilorconferitedeaceastcalitate,auatribuiidecontrolncadrul
MinisteruluiFinanelorPublicesaualaltorinstituiipublice,cuexcepiasituaiilorprevzuteexpresdelege.
(3)Cenzoriisuntremuneraicuoindemnizaiefix,determinatprinactulconstitutivsaudeadunareageneralcarei
anumit.
ART.162
(1)ncazdedeces,mpiedicarefizicsaulegal,ncetareorirenunarelamandataunuicenzor,acestavafinlocuitde
supleant.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1),precuminsituaiancarenumrulcenzorilornusepoatecompletaprin
nlocuireacusupleaniorinumairmnenfuncieniciuncenzor,administratoriivorconvocadeurgenadunarea
generalnvedereadesemnriiunuinoucenzor.

Art.162afostmodificatdepct.36alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.163
(1)Cenzoriisuntobligaissupraveghezegestiuneasocietii,sverificedacsituaiilefinanciaresuntlegalntocmite
inconcordancuregistrele,dacacesteadinurmsuntinuteregulatidacevaluareaelementelorpatrimonialesa
facutconformregulilorstabilitepentruntocmireaiprezentareasituaiilorfinanciare.

Alin.(1)alart.163afostmodificatdepct.37alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)Despretoateacestea,precumiasuprapropunerilorpecarelevorconsideranecesarecuprivirelasituaiile
financiareirepartizareaprofitului,cenzoriivorprezentaadunriigeneraleunraportamnunit.Modalitateai
proceduraderaportareaauditorilorinternisestabilescpotrivitnormelorelaboratedeCameraAuditorilorFinanciaridin
Romnia.

Alin.(2)alart.163afostmodificatdepct.37alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(3)Adunareageneralpoateaprobasituaiilefinanciareanualenumaidacacesteasuntnsoitederaportul
cenzorilorsau,dupcaz,alauditorilorfinanciari.

Alin.(4)aart.163afostabrogatdepct.119alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(5)Cenzoriisau,dupacaz,auditoriiinternivoraducelacunostintamembrilorconsiliuluideadministratieneregulilein
administratiesiincalcariledispozitiilorlegalesialeprevederiloractuluiconstitutivpecareleconstata,iarcazurilemai
importantelevoraducelacunostintaadunariigenerale.

Alin.(5)alart.163afostmodificatdepct.118alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
Pagina 54

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.164
(1)Cenzoriiaudreptulsobinnfiecarelundelaadministratoriosituaiedespremersuloperaiunilor.
(2)Abrogat.

Alin.(2)aart.164afostabrogatdepct.120alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Esteinterziscenzorilorscomuniceacionarilornparticularsauterilordatelereferitoarelaoperaiunile
societii,constatatecuocaziaexercitriimandatuluilor.
ART.164^1
(1)Oriceacionararedreptulsreclamecenzorilorfapteledesprecarecredectrebuiecenzurate,iaracetialevor
aveanvederelantocmirearaportuluictreadunareageneral.
(2)ncazulncarereclamaiaestefacutdeacionarireprezentnd,individualsaumpreun,celpuin5%din
capitalulsocialsauocotamaimic,dacactulconstitutivprevedeastfel,cenzoriisuntobligaisoverifice.Dacvor
apreciacreclamatiaestentemeiatiurgent,suntobligaisconvoaceimediatadunareageneralisprezinte
acesteiaobservaiilelor.ncazcontrar,eitrebuiespunandiscuiereclamaialaprimaadunare.Adunareageneral
trebuiesiaohotrreasupracelorreclamate.
(3)ncazulsocietilorncareaufostdesemnaiauditoriinterni,potrivitlegii,oriceacionararedreptulsreclame
acestorafapteledesprecarecredctrebuieverificate.Auditoriiinternilevoraveanvederelantocmirearaportului
ctreconsiliuldeadministraie,respectivconsiliuldesupraveghere.ncazulncarereclamaiaestefacutdeacionari
reprezentnd,individualsaumpreun,celpuin5%dincapitalulsocialoriocotmaimic,dacactulconstitutiv
prevedeastfel,auditoriiinternisuntobligaisverificefaptelereclamate,iarncazulncaresuntconfirmate,fiind
consemnatentrunraportcevaficomunicatconsiliuluideadministraie,respectivconsiliuluidesupraveghere,ipusla
dispoziieadunriigenerale;nacestcaz,consiliuldeadministraie,respectivconsiliuldesupraveghere,esteobligats
convoaceadunareageneral.

Art.164^1afostintrodusdepct.121alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.165
(1)Pentrundeplinireaobligaieiprevzutelaart.163alin.(2),cenzoriivordeliberampreun;einsvorputeaface,
ncazdenenelegere,rapoarteseparate,carevortrebuisfieprezentateadunriigenerale.
(2)Pentrucelelalteobligaiiimpusedelege,cenzoriivorputealucraseparat.
(3)Cenzoriivortrecentrunregistruspecialdeliberrilelor,precumiconstatrilefcutenexerciiulmandatuluilor.
ART.166
(1)ntindereaiefectelerspunderiicenzorilorsuntdeterminatederegulilemandatului.
(2)Revocarealorsevaputeafacenumaideadunareageneral,cuvotulcerutlaadunrileextraordinare.
(3)Dispoziiileart.73i153^16seaplicicenzorilor.

Alin.(3)alart.166afostmodificatdepct.5alarticoluluiunicdinLEGEAnr.88din8aprilie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.246din14aprilie2009,caremodificpct.38alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din
28iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
SECTIUNEAaVa
Despreemitereadeobligaiuni
ART.167
(1)Valoareanominalauneiobligaiuninupoatefimaimicde2,5lei.

Alin.(1)alart.167afostmodificatdepct.122alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Obligaiuniledinaceeaiemisiunetrebuiesfiedeovaloareegaliacordposesorilorlordrepturiegale.
Pagina 55

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3)Obligaiunilepotfiemisenformmaterial,pesuporthrtie,saunformdematerializat,prinnscrierencont.
ART.168
Abrogat.

Art.168afostabrogatdepct.123alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.169
Abrogat.

Art.169afostabrogatdepct.123alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.170
(1)Subscripiaobligaiunilorvafifcutpeexemplareleprospectuluideemisiune.
(2)Valoareaobligaiunilorsubscrisetrebuiesfieintegralvrsat.
(3)Titlurileobligaiunilortrebuiescuprinddateleprevzutenlegislaiapieeidecapital.

Alin.(3)alart.170afostmodificatdepct.124alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(4)Titlurilevorfisemnatenconformitatecudispoziiileart.93alin.(4).
(5)Valoareanominalaobligaiunilorconvertibilenaciunivatrebuisfieegalcuceaaaciunilor.
ART.171
(1)Deintoriideobligaiunisepotntruninadunaregeneral,pentruadeliberaasupraintereselorlor.
(2)Adunareavaficonvocatpecheltuialasocietiicareaemisobligaiunile,lacerereaunuinumrdedeintoricare
sreprezinteapatrapartedintitlurileemiseinerambursatesau,dupnumireareprezentanilordeintorilorde
obligaiuni,lacerereaacestora.
(3)Dispoziiileprevzutepentruadunareaordinaraacionarilorseapliciadunriideintorilordeobligaiuni,nce
priveteformele,condiiile,termeneleconvocrii,depunereatitlurilorivotarea.
(4)Societateaemitentnupoateparticipaladeliberrileadunriideintorilordeobligaiuni,nbazaobligaiunilorpe
careleposed.
(5)Deintoriideobligaiunivorputeafireprezentaiprinmandatari,aliidectadministratorii,directorii,respectiv
membriidirectoratului,aiconsiliuluidesupraveghereoricenzoriisaufuncionariisocietii.

Alin.(5)alart.171afostmodificatdepct.125alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.172
(1)Adunareadeintorilordeobligaiunilegalconstituitpoate:
a)snumeascunreprezentantaldeintorilordeobligaiuniiunulsaumaimulisupleani,cudreptuldeai
reprezentafadesocietateinjustiie,fixnduleremuneraia;acetianupotluapartelaadministrareasocietii,dar
vorputeaasistalaadunrilesalegenerale;
b)sndeplineasctoateacteledesupraveghereideaprareaintereselorlorcomunesausautorizezeun
reprezentantcundeplinirealor;
c)sconstituieunfond,carevaputeafiluatdindobnzilecuvenitedeintorilordeobligaiuni,pentruafacefa
cheltuielilornecesareaprriidrepturilorlor,stabilind,nacelaitimp,regulilepentrugestiuneaacestuifond;
d)sseopunlaoricemodificareaactuluiconstitutivsauacondiiilormprumutului,princaresarputeaaduceo
atingeredrepturilordeintorilordeobligaiuni;
e)ssepronuneasupraemiteriidenoiobligaiuni.
(2)Hotrrileadunriivorfiaduselacunotinsocietii,ntermendecelmult3ziledelaadoptarealor.
ART.173
Pentruvaliditateadeliberrilorprevzutelaart.172alin.(1)lit.a),b)ic)hotrreaseiacuomajoritate
reprezentndcelpuinotreimedintitlurileemiseinerambursate;ncelelaltecazuriestenecesarprezenanadunare
Pagina 56

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

adeintorilorreprezentndcelpuindoutreimidintitlurilenerambursateivotulfavorabilacelpuinpatrucincimi
dintitlurilereprezentatelaadunare.
ART.174
(1)Hotrrileluatedeadunareadeintorilordeobligaiunisuntobligatoriiipentrudeintoriicarenuauluatparte
laadunaresauauvotatcontra.
(2)Hotrrileadunriideintorilordeobligaiunipotfiatacatenjustiiedectredeintoriicarenuauluatpartela
adunaresauauvotatcontraiaucerutsseinserezeaceastanprocesulverbalaledinei,ntermenulicuefectele
artatenart.132i133.
ART.175
Aciuneanjustiieadeintoruluideobligaiunimpotrivasocietiinuesteadmisibildacareacelaiobiectcual
aciuniiintentatedereprezentantuldeintorilordeobligaiunisauestecontraruneihotrriaadunriideintorilor
deobligaiuni.
ART.176
(1)Obligaiunileseramburseazdesocietateaemitentlascaden.
(2)naintedescaden,obligaiuniledinaceeaiemisiuneicuaceeaivaloarepotfirambursate,printragerelasori,
laosumsuperioarvaloriilornominale,stabilitdesocietateianunatpubliccucelpuin15zilenaintededata
trageriilasori.
(3)Obligaiunileconvertibilepotfipreschimbatenaciunialesocietiiemitente,ncondiiilestabilitenprospectul
deofertpublic.
SECIUNEAaVIa
Despreregistrelesocietiiidespresituaiilefinanciareanuale
ART.177
(1)nafardeevideneleprevzutedelege,societilepeaciunitrebuiesin:
a)unregistrualacionarilorcaresarate,dupcaz,numeleiprenumele,codulnumericpersonal,denumirea,
domiciliulsausediulacionarilorcuaciuninominative,precumivrsmintelefcutencontulaciunilor.Evidena
aciunilortranzacionatepeopiareglementat/sistemalternativdetranzacionareserealizeazcurespectarea
legislaieispecificepieeidecapital;

Lit.a)aalin.(1)alart.177afostmodificatdepct.126alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
b)unregistrualedinelorideliberriloradunrilorgenerale;
c)unregistrualedineiideliberrilorconsiliuluideadministraie,respectivaledirectoratuluiiconsiliuluide
supraveghere;

Lit.c)aalin.(1)alart.177afostmodificatdepct.126alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
d)abrogat;

Lit.d)aalin.(1)alart.177afostabrogatadepct.127alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
e)unregistrualdeliberriloriconstatrilorfcutedecenzorii,dupcaz,deauditoriinterni,nexercitarea
mandatuluilor;

Lit.e)aalin.(1)alart.177afostmodificatadepct.126alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
f)unregistrualobligaiunilor,caresaratetotalulobligaiuniloremiseialcelorrambursate,precuminumelei
prenumele,denumirea,domiciliulsausediultitularilor,cndelesuntnominative.Evidenaobligaiuniloremisenform
dematerializatitranzacionatepeopiareglementatsauprintrunsistemalternativdetranzacionarevafiinut
conformlegislaieispecificepieeidecapital;
Pagina 57

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Lit.f)aalin.(1)alart.177afostmodificatdepct.126alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
g)oricealteregistreprevzutedeactenormativespeciale.

Lit.g)aalin.(1)alart.177afostintrodusdepct.128alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Registreleprevzutelaalin.(1)lit.a),b)if)vorfiinutepringrijaconsiliuluideadministraie,respectiva
directoratului,celprevzutlalit.c)pringrijaorganuluincauz,iarcelprevzutlalit.e)pringrijacenzorilorsau,dup
caz,aauditorilorinterni;registreleprevazutelaalin.(1)lit.g)vorfiinutencondiiileprevzutedeactelenormative
respective.

Alin.(2)alart.177afostmodificatdepct.129alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.

*)Asevedeanotadelaart.35.
**)Asevedeanotadelaart.168.
ART.178
(1)Administratorii,respectivmembriidirectoratului,sau,dupcaz,entitilecareinevidenaacionariatului
conformprevederilorlegaleauobligaiaspunladispoziiaacionarilorsiaoricaroraltisolicitaniinformaiiprivind
structuraacionariatuluirespectiveisocietiisleelibereze,lacerere,pecheltuialalor,certificateprivindacestedate.

Alin.(1)alart.178afostmodificatdepct.39alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)Deasemenea,suntobligaispunladispoziiaacionariloriadeintorilordeobligaiuni,naceleaicondiii,
registreleprevzutelaart.177alin.(1)lit.b)if).
ART.179
Registrulacionariloriregistrulobligaiunilorsepotinemanualsaunsistemcomputerizat.
ART.180
(1)Societateapoatecontractacuosocietatederegistruindependentprivatinerearegistruluiacionarilornsistem
computerizatiefectuareanregistrriloriaaltoroperaiunilegatedeacestregistru.

Alin.(1)alart.180afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(2)Dispoziiilealineatuluiprecedentsuntaplicabile,nmodcorespunztor,inceeacepriveteregistrul
obligaiunilor.
(3)inerearegistruluiacionarilori/sauaregistruluiobligaiunilordectreosocietatederegistruindependent
autorizatesteobligatoriencazurileprevzutedelege.
(4)ncazulncareregistrulacionariloresteinutdectreosocietatederegistruindependentautorizat,este
obligatoriemenionareanregistrulcomeruluiafirmeiiasediuluiacesteia,precumiaoricrormodificriintervenite
cuprivirelaacesteelementedeidentificare.
ART.181
Consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,trebuiesprezintecenzorilor,respectivauditorilorinternii
auditorilorfinanciari,cucelpuin30dezilenaintedeziuastabilitpentruedinaadunriigeneralesituaiafinanciar
anualpentruexerciiulfinanciarprecedent,nsoitderaportulloridedocumentelejustificative.

Art.181afostmodificatdepct.131alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.182
Pagina 58

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Situaiilefinanciareanualesevorntocmincondiiileprevzutedelege.
(2)Situaiilefinanciareanualealesocietilorvorfiverificatesauauditate,potrivitlegii.

Alin.(2)alart.182afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
ART.183
(1)Dinprofitulsocietiisevaprelua,nfiecarean,celpuin5%pentruformareafonduluiderezerv,pnceacesta
vaatingeminimumacinceapartedincapitalulsocial.
(2)Dacfondulderezerv,dupconstituire,samicoratdinoricecauz,vaficompletat,curespectareaprevederilor
alin.(1).
(3)Deasemenea,seincludenfondulderezerv,chiardacacestaaatinssumaprevzutlaalin.(1),excedentul
obinutprinvnzareaaciunilorlauncursmaimaredectvaloarealornominal,dacacestexcedentnueste
ntrebuinatlaplatacheltuielilordeemisiunesaudestinatamortizrilor.
(4)Fondatoriivorparticipalaprofit,dacacestlucruesteprevzutnactulconstitutivori,nlipsaunorasemenea
prevederi,afostaprobatdeadunareageneralextraordinar.
(5)ntoatecazurile,condiiileparticipriisevorstabilideadunareageneral,pentrufiecareexerciiufinanciar.
ART.184
(1)Raportulcenzorilorsau,dupcaz,alauditoruluifinanciarrmnedepuslasediulsocietiiilacelalsucursalelor
ncele15zilecareprecedntrunireaadunriigenerale,pentruaficonsultatedeacionari.
(2)Lacerere,consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,elibereazacionarilorcopiidepeacestedocumente.
Sumeleperceputepentrueliberareadecopiinupotdepicosturileadministrativeimplicatedefurnizareaacestora.

Art.184afostmodificatdepct.132alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.185*)
(1)ncondiiileprevzutedeLegeacontabilitiinr.82/1991,republicat,consiliuldeadministraie,respectiv
directoratul,esteobligatsdepunlaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice,nformathrtiein
formatelectronicsaunumainformelectronic,avndataatosemnturelectronicextins,situaiilefinanciare
anuale,raportullor,raportulcenzorilorsauraportulauditorilorfinanciari,dupcaz.
(2)Consiliuldeadministraie,respectivdirectoratulsocietiimam,definitastfeldereglementrilecontabile
aplicabile,esteobligatsdepunlaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublicecopiialesituaiilorfinanciare
anualeconsolidate,prevederilealin.(1)urmndafiaplicatenmodcorespunztor.
(3)nvedereaefecturiipublicitiilegale,MinisterulFinanelorPublicetransmite,electronic,laOficiulNaionalal
RegistruluiComeruluicopiidepeurmtoareleacte,nformelectronic:situaiilefinanciareanualei,dupcaz,
situaiilefinanciareanualeconsolidate,raportuli,dupcaz,raportulconsolidatalconsiliuluideadministraie,respectiv
aldirectoratului,raportulcenzorilorsauraportulauditorilorfinanciari,precumiindicatoriieconomicofinanciari
necesariefecturiipublicitiilegale.Publicitatealegalserealizeazprinmenionareanregistrulcomeruluia
depuneriisituaiilorfinanciareanuale,nsoitederaportulconsiliuluideadministraie,respectivaldirectoratului,
raportulcenzorilorsauraportulauditorilorfinanciari,precumiprinpublicareaindicatoriloreconomicofinanciariextrai
dinacestea.
(4)Societilecareauocifranualdeafaceridepeste10milioaneleiauobligaiadeapublicanMonitorulOficialal
Romniei,ParteaaIVa,unanunprincareseconfirmdepunereaactelorprevzutelaalin.(1).

Alin.(4)alart.182afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(5)Pentrusocietileacrorcifranualdeafacerinudepete10milioanelei,anunulprevzutlaalin.(4)vafi
publicat,pentruaccesgratuit,pepaginadeinternetaOficiuluiNaionalalRegistruluiComerului.

Alin.(5)alart.182afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(6)MinisterulFinanelorPubliceiOficiulNaionalalRegistruluiComeruluivorncheiaunprotocoldecolaborare,n
Pagina 59

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

vedereatransmiterii,nformatelectronic,acopiiloriinformaiilorprevzutelaalin.(3)i(5).

Art.185afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,publicatn
MONITORULOFICIALnr.674din4octombrie2010.
*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Conformart.IIIdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.
674din4octombrie2010,deladatade1ianuarie2011,situaiilefinanciareanualeidocumenteleanexateacestora,
prevzutelaart.185dinLegeanr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,modificaticompletatpotrivitprezenteiordonanedeurgen,sedepunnumailaunitileteritorialeale
MinisteruluiFinanelorPublice.

ART.186
Aprobareasituaiilorfinanciareanualedectreadunareageneralnumpiedicexercitareaaciuniinrspundere,n
conformitatecuprevederileart.155.

Art.186afostmodificatdepct.134alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
CAP.V
Societilencomanditpeaciuni
ART.187
Dispoziiileprezentuluicapitolsecompleteazcunormeleprivindsocietilepeaciuni,cuexcepiacelorreferitoare
lasistemuldualistdeadministrare.

Art.187afostmodificatdepct.41alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.188
(1)Administrareasocietiiestencredinatunuiasaumaimultorasociaicomanditai.
(2)Asociailorcomanditailisevoraplicadispoziiileprevzutelaart.8083,iarasociailorcomanditariceledinart.89
i90.
ART.189
(1)nsocietateancomanditpeaciuni,administratoriivorputeafirevocaideadunareageneralaacionarilor,
printrohotrreluatcumajoritateastabilitpentruadunrileextraordinare.
(2)Adunareageneral,cuaceeaimajoritate,alegealtpersoannloculadministratoruluirevocat,decedatsaucare
ancetatexercitareamandatuluisau.

Alin.(2)alart.189afostmodificatdepct.42alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(3)Numireatrebuieaprobatideceilaliadministratori,dacsuntmaimuli.
(4)Nouladministratordevineasociatcomanditat.
(5)Administratorulrevocatrmnerspunztornelimitatfadeteripentruobligaiilepecareleacontractatn
timpuladministraieisale,putndnsexercitaaciunenregresmpotrivasocietii.
ART.190
Asociaiicomanditai,caresuntadministratori,nupotluaparteladeliberrileadunrilorgeneralepentrualegerea
cenzorilorsau,dupcaz,aauditoruluifinanciar,chiardacposedaciunialesocietii.

Art.190afostmodificatdepct.136alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
CAP.VI
Societilecurspunderelimitat
Pagina 60

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.191
(1)Hotrrileasociailorseiaunadunareageneral.
(2)Prinactulconstitutivsevaputeastabilicvotareasepoatefaceiprincoresponden.
ART.192
(1)Adunareageneraldecideprinvotulreprezentndmajoritateaabsolutaasociailoriaprilorsociale,nafar
decazulcndnactulconstitutivseprevedealtfel.
(2)Pentruhotrrileavndcaobiectmodificareaactuluiconstitutivestenecesarvotultuturorasociailor,nafarde
cazulcndlegeasauactulconstitutivprevedealtfel.
ART.193
(1)Fiecarepartesocialddreptullaunvot.
(2)Unasociatnupoateexercitadreptulsudevotndeliberrileadunrilorasociailorreferitoarelaaporturilesalen
natursaulaactelejuridicencheiatentreeleisocietate.
(3)Dacadunarealegalconstituitnupoateluaohotrrevalabildincauzanentruniriimajoritiicerute,adunarea
convocatdinnoupoatedecideasupraordiniidezi,oricarearfinumruldeasociaiiparteadincapitalulsocial
reprezentatdeasociaiiprezeni.
ART.194
(1)Adunareageneralaasociailorareurmtoareleobligaiiprincipale:

Parteaintroductivaalin.(1)alart.194afostmodificatdepct.137alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,
publicatnMONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
a)saprobesituaiafinanciaranualisstabileascrepartizareaprofituluinet;
b)sdesemnezeadministratoriiicenzorii,siirevoce/demitisledeadescrcaredeactivitate,precumis
decidcontractareaaudituluifinanciar,atuncicndacestanuarecaracterobligatoriu,potrivitlegii;

Lit.b)aalin.(1)alart.194afostmodificatdepct.43alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
c)sdecidurmrireaadministratoriloricenzorilorpentrudaunelepricinuitesocietii,desemnndipersoana
nsrcinatsoexercite;

Lit.c)aalin.(1)alart.194afostmodificatdepct.43alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
d)smodificeactulconstitutiv.
(2)nacestdinurmcaz,dacnactulconstitutivseprevededreptulderetragereaasociatuluipentrucnuestede
acordcumodificrileaduseacestuia,seaplicdispoziiileart.224i225.
ART.195
(1)Administratoriisuntobligaisconvoaceadunareaasociailorlasediulsocial,celpuinodatpeansaudecteori
estenecesar.
(2)Unasociatsauunnumrdeasociai,cereprezintcelpuinoptrimedincapitalulsocial,vaputeacere
convocareaadunriigenerale,artndscopulacesteiconvocri.
(3)Convocareaadunriisevafacenformaprevzutnactulconstitutiv,iarnlipsauneidispoziiispeciale,prin
scrisoarerecomandat,cucelpuin10zilenaintedeziuafixatpentruinereaacesteia,artnduseordineadezi.
ART.196
Dispoziiileprevzutepentrusocietilepeaciuni,nceprivetedreptuldeaatacahotrrileadunriigenerale,se
aplicisocietilorcurspunderelimitat,termenulde15zileprevzutlaart.132alin.(2)urmndscurgdeladata
lacareasociatulaluatcunotindehotrreaadunriigeneralepecareoatac.
ART.196^1
(1)ncazulsocietilorcurspunderelimitatcuasociatunic,acestavaexercitaatribuiileadunriigeneralea
asociailorsocietii.
(2)Asociatulunicvaconsemnadendat,nscris,oricedecizieadoptatnconformitatecualin.(1).
(3)Asociatulunicpoateaveacalitateadesalariatalsocietiicurspunderelimitatalcaruiasociatuniceste.

Pagina 61

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(3)alart.196^1afostmodificatdepct.44alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(4)Eliminat.

Alin.(4)alart.196^1afosteliminatprinabrogareapct.45alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie
2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007dectrepct.6alarticoluluiunicdinLEGEAnr.88din8
aprilie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.246din14aprilie2009.

Art.196^1afostintrodusdepct.138alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.197
(1)Societateaesteadministratdeunulsaumaimuliadministratori,asociaisauneasociai,numiiprinactul
constitutivsaudeadunareageneral.
(2)Administratoriinupotprimi,frautorizareaadunriiasociailor,mandatuldeadministratornaltesocieti
concurentesauavndacelaiobiectdeactivitate,nicisfacacelaifeldecomerorialtulconcurentpecontpropriu
saupecontulalteipersoanefizicesaujuridice,subsanciunearevocriiirspunderiipentrudaune.
(3)Dispoziiileart.75,76,77alin.(1)i79seaplicisocietilorcurspunderelimitat.
(4)Dispoziiileprivitoarelaadministrareasocietilorpeaciuninusuntaplicabilesocietilorcurspunderelimitat,
indiferentdacsuntsaunusupuseobligaieideauditare.

Alin.(4)alart.197afostintrodusdepct.7alarticoluluiunicdinLEGEAnr.88din8aprilie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.246din14aprilie2009carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28
iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007,cupct.45^1.
ART.198
(1)Societateatrebuiesin,pringrijaadministratorilor,unregistrualasociailor,ncaresevornscrie,dupcaz,
numeleiprenumele,denumirea,domiciliulsausediulfiecruiasociat,parteaacestuiadincapitalulsocial,transferul
prilorsocialesauoricealtmodificareprivitoarelaacestea.
(2)Administratoriirspundpersonalisolidarpentruoricedaunpricinuitprinnerespectareaprevederilordelaalin.
(1).
(3)Registrulpoateficercetatdeasociaiicreditori.
ART.199
(1)Dispoziiileart.160alin.(1),alin.(1^2)ialin.(2),precumialeart.160^1seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(1)alart.199afostmodificatdepct.46alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)Lasocietilecarenusencadreaznprevederileart.160alin.(1),adunareaasociailorpoatenumiunulsaumai
mulicenzorioriunauditorfinanciar.

Alin.(2)alart.199afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)Dacnumrulasociailortrecede15,numireacenzoriloresteobligatorie.
(4)Dispoziiileprevzutepentrucenzoriisocietilorpeaciuniseaplicicenzorilordinsocietilecurspundere
limitat.
(5)nlipsdecenzorisau,dupcaz,deauditorfinanciar,fiecaredintreasociai,carenuesteadministratoral
societii,vaexercitadreptuldecontrolpecareasociaiilaunsocietilennumecolectiv.

Alin.(5)alart.199afostmodificatdepct.139alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.200
Pagina 62

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Societateacurspunderelimitatnupoateemiteobligaiuni.
ART.201
(1)Situaiilefinanciarevorfintocmitedupnormeleprevzutepentrusocietateapeaciuni.nurmaaprobriilorde
ctreadunareageneralaasociailor,administratoriivordepunelaregistrulcomerului,ntermende15ziledeladata
adunriigenerale,copiialesituaiilorfinanciareanuale,nconformitatecuprevederileLegiicontabilitiinr.82/1991,
republicat,spreafipublicatenconformitatecuart.185.

Alin.(1)alart.201afostmodificatdepct.140alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Dispoziiileprevazutepentrufondurilederezervlasocietateapeaciuni,caiaceleaprivitoarelareducerea
capitaluluisocial,seaplicisocietilorcurspunderelimitat.
ART.202
(1)Prilesocialepotfitransmisentreasociai.
(2)Transmitereactrepersoanedinafarasocietiiestepermisnumaidacafostaprobatdeasociaireprezentnd
celputintreipatrimidincapitalulsocial.
(2^1)Hotrreaadunriiasociailor,adoptatncondiiilealin.(2),sedepunentermende15zilelaoficiulregistrului
comerului,spreafimenionatnregistruipublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.

Alin.(2^1)alart.202afostintrodusdepct.2alart.XIIIdinORDONANADEURGENnr.54din23iunie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.421din23iunie2010.
(2^2)Oficiulregistruluicomeruluivatransmitedendat,pecaleelectronic,hotrreaprevzutlaalin.(2^1)
AgenieiNaionaledeAdministrareFiscalidireciilorgeneralealefinanelorpublicejudeeneiamunicipiului
Bucureti.

Alin.(2^2)alart.202afostintrodusdepct.2alart.XIIIdinORDONANADEURGENnr.54din23iunie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.421din23iunie2010.
(2^3)Creditoriisocialiioricealtepersoaneprejudiciateprinhotrreaasociailorprivitoarelatransmitereaprilor
socialepotformulaocereredeopoziieprincaressoliciteinstaneijudectoretisoblige,dupcaz,societateasau
asociaiilareparareaprejudiciuluicauzat,precumi,dacestecazul,atragerearspunderiicivileaasociatuluicare
intenioneazsicedezeprilesociale.Dispoziiileart.62seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(2^3)alart.202afostintrodusdepct.2alart.XIIIdinORDONANADEURGENnr.54din23iunie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.421din23iunie2010.
(2^4)Transmitereaprilorsocialevaopera,nlipsauneiopoziii,ladataexpirriitermenuluideopoziieprevzutla
art.62,iardacafostformulatoopoziie,ladatacomunicriihotrriiderespingereaacesteia.

Alin.(2^4)alart.202afostintrodusdepct.2alart.XIIIdinORDONANADEURGENnr.54din23iunie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.421din23iunie2010.
(3)ncazuldobndiriiuneiprisocialeprinsuccesiune,prevederilealin.(2)nusuntaplicabiledacprinactul
constitutivnusedispunealtfel;nacestdinurmcaz,societateaesteobligatlaplatapriisocialectresuccesori,
conformultimuluibilancontabilaprobat.
(4)ncazulncaresardepimaximullegaldeasociaidincauzanumruluisuccesorilor,acetiavorfiobligais
desemnezeunnumrdetitularicenuvadepimaximullegal.
ART.203
(1)Transmitereaprilorsocialetrebuienscrisnregistrulcomeruluiinregistruldeasociaialsocietii.
(2)Transmitereaareefectfadeterinumaidinmomentulnscrieriieinregistrulcomerului.
(3)Actuldetransmitereaprilorsocialeiactulconstitutivactualizatcudateledeidentificareanoilorasociaivorfi
depuselaoficiulregistruluicomerului,fiindsupusenregistrriinregistrulcomeruluipotrivitdispoziiilorart.204alin.
(4).

Pagina 63

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(3)alart.203afostintrodusdepct.3alart.XIIIdinORDONANADEURGENnr.54din23iunie2010,publicat
nMONITORULOFICIALnr.421din23iunie2010.

TITLULIV
Modificareaactuluiconstitutiv
CAP.I
Dispoziiigenerale
ART.204
(1)ActulconstitutivpoatefimodificatprinhotrreaadunriigeneraleoriaConsiliuluideadministraie,respectiv
directoratului,adoptatntemeiulart.114alin.(1),sauprinhotrreainstaneijudectoreti,ncondiiileart.223alin.
(3)ialeart.226alin.(2).

Alin.(1)alart.204afostmodificatdepct.47alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)Formaautenticaactuluimodificatoradoptatdeasociaiesteobligatorieatuncicndarecaobiect:
a)majorareacapitaluluisocialprinsubscriereacaaportnnaturaunuiimobil;

Lit.a)aalin.(2)alart.204afostmodificatdepct.6alart.10,Seciuneaa3a,Cap.IIdinLEGEAnr.71din3iunie
2011,publicatnMONITORULOFICIALnr.409din10iunie2011.
b)modificareaformeijuridiceasocietiintrosocietatennumecolectivsauncomanditsimpl;
c)majorareacapitaluluisocialprinsubscripiepublic.
(3)Dispoziiileart.17alin.(1)seaplicincazulschimbriidenumiriiorincelalcontinuriisocietiicurspundere
limitatcuasociatunic.

Alin.(3)alart.204afostmodificatdepct.141alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(4)Dupfiecaremodificareaactuluiconstitutiv,administratorii,respectivdirectoratulvordepunelaregistrul
comeruluiactulmodificatoritextulcompletalactuluiconstitutiv,actualizatcutoatemodificrile,carevorfi
nregistratentemeiulncheieriijudectoruluidelegat,cuexcepiasituaiilorstipulatelaart.223alin.(3)ilaart.226
alin.(2),cndnregistrareavafiefectuatpebazahotrriidefinitivedeexcluderesauderetragere.

Alin.(4)alart.204afostmodificatdepct.16alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(5)Oficiulregistruluicomeruluivanaintadinoficiuactulmodificatorastfelnregistrationotificareasupradepunerii
textuluiactualizatalactuluiconstitutivctreRegiaAutonomMonitorulOficial,spreafipublicatenMonitorulOficial
alRomniei,ParteaaIVa,pecheltuialasocietii.

Alin.(5)alart.204afostmodificatdepct.141alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.

(6)Actulmodificatoralactuluiconstitutivaluneisocietinnumecolectivsauncomanditsimpl,nform
autentic,sedepunelaoficiulregistruluicomerului,curespectareaprevederiloralin.(4),isemenioneaznacest
registru,frafiobligatoriepublicarealuinMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.

Alin.(6)alart.204afostmodificatdepct.141alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
Pagina 64

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(7)nformaactualizatpotrivitalin.(4)sepotomitenumelesaudenumireaicelelaltedatedeidentificarea
fondatoriloriaprimilormembriaiorganelorsocietii.

Alin.(7)alart.204afostmodificatdepct.141alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(8)Abrogat.

Alin.(8)alart.204afostabrogatdepct.48alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(9)Omisiuneaestepermisnumaidacautrecutcelpuin5anideladatanmatriculriisocietiiinumaidacactul
constitutivnuprevedealtfel.
ART.205
Schimbareaformeisocietii,prelungireadurateieisaualtemodificrialeactuluiconstitutivalsocietiinuatrag
creareauneipersoanejuridicenoi.
ART.206
(1)Creditoriiparticulariaiasociailordintrosocietatennumecolectiv,ncomanditsimplsaucurspundere
limitatpotfaceopoziie,ncondiiileart.62,mpotrivahotrriiadunriiasociailordeprelungireadurateisocietii
pestetermenulfixatiniial,dacaudrepturistabiliteprintruntitluexecutoriuanteriorhotrrii.
(2)Cndopoziiaafostadmis,asociaiitrebuiesdecid,ntermendeolundeladatalacarehotrreaarmas
definitiv,dacnelegsrenunelaprelungiresauslexcluddinsocietatepeasociatuldebitoraloponentului.

Alin.(2)alart.206afostmodificatdepct.17alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)nacestdinurmcaz,drepturilecuveniteasociatuluidebitorvorficalculatepebazaultimuluibilancontabil
aprobat.
CAP.II
Reducereasaumajorareacapitaluluisocial
ART.207
(1)Capitalulsocialpoatefiredusprin:
a)micorareanumruluideaciunisauprisociale;
b)reducereavaloriinominaleaaciunilorsauaprilorsociale;
c)dobndireapropriiloraciuni,urmatdeanularealor.
(2)Capitalulsocialmaipoatefiredus,atuncicndreducereanuestemotivatdepierderi,prin:
a)scutireatotalsauparialaasociailordevrsminteledatorate;
b)restituireactreacionariauneicotepridinaporturi,proporionalcureducereacapitaluluisocialicalculat
egalpentrufiecareaciunesaupartesocial;
c)alteprocedeeprevzutedelege.
ART.208
(1)Reducereacapitaluluisocialvaputeafifcutnumaiduptrecereaadoulunidinziuancarehotrreaafost
publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.
(2)Hotrreavatrebuisrespecteminimuldecapitalsocial,atuncicndlegealfixeaz,saratemotivelepentrucare
sefacereducereaiprocedeulcevafiutilizatpentruefectuareaei.
(3)Creditoriisocietii,alecrorcreanesuntanterioarepublicriihotrrii,vorfindreptiisobingaranii
pentrucreanelecarenuaudevenitscadentepndatarespectiveipublicri.Acetiaaudreptuldeafaceopoziie
mpotrivaacesteihotrri,nconformitatecuart.62.

Alin.(3)alart.208afostmodificatdepct.142alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
Pagina 65

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(4)Reducereacapitaluluisocialnuareefectinusefacplinbeneficiulacionarilorpncndcreditoriinuvorfi
obinutrealizareacreanelorlororigaraniiadecvatesaupnladatalacareinstanaarespinscerereacreditorilorca
inadmisibilori,apreciindcsocietateaaoferitcreditorilorgaraniiadecvatesauc,lundusenconsiderareactivul
societii,garaniilenusuntnecesare,arespinscerereacreditorilorcanentemeiat,iarhotrreajudectoreasca
rmasdefinitiv.

Alin.(4)alart.208afostmodificatdepct.18alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(5)Lacerereacreditorilorsocietii,alecrorcreanesuntanterioarepublicriihotrrii,instanapoateobliga
societatealaacordareadegaraniiadecvatedac,nmodrezonabil,sepoateapreciacreducereacapitaluluisocial
afecteazanseledeacoperireacreanelor,iarsocietateanuaacordatgaraniicreditorilor,potrivitprevederiloralin.
(3).

Alin.(5)alart.208afostintrodusdearticolulunicdinLEGEAnr.284din14noiembrie2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.778din20noiembrie2008,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,
publicatnMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008,cupct.3^2.
ART.209
Cndsocietateaaemisobligaiuni,nusevaputeaprocedalareducereacapitaluluisocialprinrestituirifcute
acionarilordinsumelerambursatencontulaciunilor,dectnproporiecuvaloareaobligaiunilorrambursate.
ART.210
(1)Capitalulsocialsepoatemriprinemisiuneadeaciuninoisauprinmajorareavaloriinominaleaaciunilor
existentenschimbulunornoiaporturinnumerari/saunnatur.
(2)Deasemenea,aciunilenoisuntliberateprinncorporarearezervelor,cuexcepiarezervelorlegale,precumia
beneficiilorsauaprimelordeemisiune,oriprincompensareaunorcreanelichideiexigibileasuprasocietiicuaciuni
aleacesteia.
(3)Diferenelefavorabiledinreevaluareapatrimoniuluivorfiinclusenrezerve,framajoracapitalulsocial.
(4)Mrireacapitaluluisocialprinmajorareavaloriinominaleaaciunilorpoatefihotrtnumaicuvotultuturor
acionarilor,nafardecazulcndesterealizatprinncorporarearezervelor,beneficiilorsauprimelordeemisiune.
ART.211
Abrogat.

Art.211afostabrogatdepct.49alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.212
(1)Societateapeaciuniivaputeamajoracapitalulsocial,curespectareadispoziiilorprevzutepentruconstituirea
societii.
(2)ncazdesubscripiepublic,prospectuldeemisiune,purtndsemnturileautenticea2dintremembriiconsiliului
deadministraie,respectivdintremembriidirectoratului,vafidepuslaregistrulcomeruluipentrundeplinirea
formalitilorprevazutelaart.18sivacuprinde:

Parteadispozitivaalin.(2)alart.212afostmodificatadepct.50alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28
iunie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
a)datainumrulnmatriculriisocietiinregistrulcomerului;
b)denumireaisediulsocietii;
c)capitalulsocialsubscrisivrsat;
d)numeleiprenumeleadministratorilor,respectivalemembrilordirectoratuluiiconsiliuluidesupraveghere,
cenzorilorsau,dupcaz,auditoruluifinanciar,idomiciliullor;

Lit.d)aalin.(2)alart.212afostmodificatadepct.144alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
Pagina 66

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
e)ultimasituaiefinanciaraprobat,raportulcenzorilorsauraportulauditorilorfinanciari;
f)dividendelepltitenultimii5anisaudelaconstituire,dac,delaaceastdat,autrecutmaipuinde5ani;
g)obligaiunileemisedesocietate;
h)hotrreaadunriigeneraleprivitoarelanouaemisiunedeaciuni,valoareatotalaacestora,numrulivaloarea
lornominal,felullor,relaiiprivitoarelaaporturi,alteledectnnumerar,iavantajeleacordateacestora,precumi
datadelacaresevorpltidividendele.
(3)Acceptantulvaputeainvocanulitateaprospectuluideemisiunecenucuprindetoatemeniunileartate,dacnua
exercitatnniciunmoddrepturileiobligaiilesaledeacionar.
ART.213
Majorareacapitaluluisocialaluneisocietiprinofertpublicdevalorimobiliarei/sauprinacordareaposibilitatii
actionarilordeasitranzactionadrepturiledepreferintapepiatadecapitalestesupusaprevederilorlegislatieispecifice
pieteidecapital.

Art.213afostmodificatdepct.145alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.214
ncazdemajorareacapitaluluisocialprinofertpublic,administratorii,respectivmembriidirectoratului,sunt
solidarrspunztoripentruexactitateacelorartatenprospectuldeemisiune,npublicaiilefcutedesocietatesaun
cererileadresateoficiuluiregistruluicomerului,nconformitatecuprevederilelegislaieiprivindpiaadecapital.

Art.214afostmodificatdepct.51alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.215
(1)Dacamajorareacapitaluluisocialsefaceprinaporturinnatur,adunareageneralcareahotrtaceastava
propunejudectoruluidelegatnumireaunuiasaumaimultorexperipentruevaluareaacestoraporturi,ncondiiileart.
38si39.

Alin.(1)alart.215afostmodificatdepct.147alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.

(1^1)ncazulncaremajorareacapitaluluisocialesteefectuatpentrurealizareauneifuziunisaudivizriipentru
efectuarea,dacestecazul,aplilornnumerarctreacionarii/asociaiisocietiiabsorbitesaudivizate,nueste
necesarntocmirearaportuluiprevzutlaalin.(1),dacproiectuldefuziunesaudivizareafostsupusexaminriiunui
expertindependentpotrivitdispoziiilorart.243^3alin.(1)(4).

Alin.(1^1)alart.215afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(2)Aporturincreanenusuntadmise.
(3)Dupdepunerearaportuluideexpertiz,adunareageneralextraordinarconvocatdinnou,avndnvedere
concluziileexperilor,poatehotrmajorareacapitaluluisocial.
(4)Hotrreaadunriigeneraletrebuiescuprinddescriereaaporturilornnatur,numelepersoanelorcele
efectueazinumrulaciunilorcesevoremitenschimb.
ART.216
(1)Aciunileemisepentrumajorareacapitaluluisocialvorfioferitespresubscriere,nprimulrndacionarilor
existeni,proporionalcunumrulaciunilorpecareleposed.
(2)Exercitareadreptuluidepreferinsevaputearealizanumaininteriorultermenuluihotrtdeadunarea
generalsaudeconsiliuldeadministraie,respectivdirectorat,ncondiiileart.220^1alin.(4),dacactulconstitutivnu
prevedealttermen.ntoatesituaiile,termenulacordatpentruexercitareadrepturilordepreferinnupoatefimaimic
deolundeladatapublicriihotrriiadunriigenerale,respectivadecizieiconsiliuluideadministraie/directoratului,
Pagina 67

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.Dupexpirareaacestuitermen,aciunilevorputeafioferitespre
subscrierepublicului.

Alin.(2)alart.216afostmodificatdepct.52alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(3)Oricemajorareacapitaluluisocialefectuatcunclcareaprezentuluiarticolesteanulabil.

Art.216afostmodificatdepct.148alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.216^1
Acionariiauundreptdepreferiniatuncicndsocietateaemiteobligaiuniconvertibilenactiuni.Dispoziiileart.
216seaplicnmodcorespunztor.

Art.216^1afostintrodusdepct.149alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.217
(1)Dreptuldepreferinalactionarilorpoatefilimitatsauridicatnumaiprinhotrreaadunriigenerale
extraordinareaacionarilor.
(2)Consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,vapuneladispoziieadunriigeneraleextraordinarea
acionarilorunraportscris,princareseprecizeazmotivelelimitriisauridicriidreptuluidepreferin.Acestraportva
explica,deasemenea,moduldedeterminareavaloriideemisiuneaaciunilor.
(3)Hotrreavafiluatnprezenaacionarilorreprezentndtreiptrimidincapitalulsocialsubscris,cumajoritatea
voturiloracionarilorprezeni.
(4)Hotrreavafidepuslaoficiulregistruluicomeruluidectreconsiliuldeadministraie,respectivdectre
directorat,spremenionarenregistrulcomeruluiipublicarenMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.

Art.217afostmodificatdepct.150alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.218
Abrogat.

Art.218afostabrogatdepct.151alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.219
(1)Hotrreaadunriigeneraleprivindmajorareacapitaluluisocialproduceefectenumainmsurancareesteadus
landeplinirentermendeunandeladataadoptrii.
(2)Dacmajorareadecapitalpropusnuestesubscrisintegral,capitalulvafimajoratncuantumulsubscrierilor
primitedoardaccondiiiledeemisiuneprevdaceastposibilitate.

Art.219afostmodificatdepct.152alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.220
(1)Aciunileemisenschimbulaporturilornnumerarvortrebuipltite,ladatasubscrierii,nproporiedecelpuin
30%dinvaloarealornominali,integral,ntermendecelmult3anideladatapublicriinMonitorulOficialal
Romniei,ParteaaIVa,ahotrriiadunriigenerale.
(2)nacelaitermenvortrebuipltiteaciunileemisenschimbulaporturilornnatur.
(3)Cndsaprevzutoprimdeemisiune,aceastatrebuieintegralpltitladatasubscrierii.
(4)Dispoziiileart.98alin.(3)ialeart.100rmnaplicabile.
ART.220^1
Pagina 68

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Prinactulconstitutiv,consiliuldeadministraie,respectivdirectoratul,poatefiautorizatca,ntroanumit
perioad,cenupoatedepi5anideladatanmatriculriisocietii,smajorezecapitalulsocialsubscrispnlao
valoarenominaldeterminat(capitalautorizat),prinemitereadenoiaciuninschimbulaporturilor.
(2)Oastfeldeautorizarepoatefiacordatideadunareageneralaacionarilor,printromodificareaactului
constitutiv,pentruoanumitperioad,cenupoatedepi5anideladatanregistrriimodificrii.Actulconstitutiv
poatemajoracerineledecvorumpentruoastfeldemodificare.
(3)Valoareanominalacapitaluluiautorizatnupoatedepijumtatedincapitalulsocialsubscris,existentn
momentulautorizrii.
(4)Prinautorizareaacordatconformalin.(1)(3),consiliuluideadministraie,respectivdirectoratului,ipoatefi
conferiticompetenadeadeciderestrngereasauridicareadreptuluidepreferinalacionarilorexisteni.Aceast
autorizareseacordconsiliuluideadministraie,respectivdirectoratului,dectreadunareageneral,ncondiiilede
cvorumimajoritateprevzutelaart.217alin.(3).Deciziaconsiliuluideadministraie,respectivadirectoratului,cu
privirelarestrngereasauridicareadreptuluidepreferinsedepunelaoficiulregistruluicomerului,spremenionare
nregistrulcomeruluiipublicarenMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.

Alin.(4)alart.220^1afostmodificatdepct.53alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.220^1afostintrodusdepct.153alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.221
Societateacurspunderelimitatipoatemajoracapitalulsocial,nmodalitileidinsurseleprevzutedeart.210.

Art.221afostmodificatdepct.54alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
TITLULV
Excludereairetragereaasociailor
ART.222
(1)Poatefiexclusdinsocietateannumecolectiv,ncomanditsimplsaucurspunderelimitat:
a)asociatulcare,pusnntrziere,nuaduceaportullacaresaobligat;
b)asociatulcurspunderenelimitatnstaredefalimentsaucareadevenitlegalmenteincapabil;
c)asociatulcurspunderenelimitatcareseamestecfrdreptnadministraieoricontravinedispoziiilorart.80i
82;
d)asociatuladministratorcarecomitefraudndaunasocietiisauseservetedesemnturasocialsaudecapitalul
socialnfolosulluisaualaltora.
(2)Dispoziiileacestuiarticolseaplicicomanditailornsocietateancomanditpeaciuni.
ART.223
(1)Excludereasepronunprinhotrrejudectoreasclacerereasocietiisauaoricruiasociat.
(2)Cndexcludereaseceredectreunasociat,sevorcitasocietateaiasociatulprt.
(3)Caurmareaexcluderii,instanajudectoreascvadispune,prinaceeaihotrre,icuprivirelastructura
participriilacapitalulsocialacelorlaliasociai.
(3^1)Hotrreaprincareinstanasepronunasupracereriideexcludereestesupusnumaiapelului.

Alin.(3^1)alart.223afostintrodusdepct.19alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(4)Hotrreadefinitivdeexcluderesedepune,ntermende15zile,laoficiulregistruluicomeruluipentruafi
nscrisnregistru,iardispozitivulhotrriisepublic,lacerereasocietii,nMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIV
a.

Alin.(4)alart.223afostmodificatdepct.20alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
Pagina 69

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.224
(1)Asociatulexclusrspundedepierderiiaredreptullabeneficiipnnziuaexcluderiisale,nsnuvaputeacere
lichidarealorpnceacesteanusuntrepartizateconformprevederiloractuluiconstitutiv.
(2)Asociatulexclusnuaredreptullaoparteproporionaldinpatrimoniulsocial,cinumailaosumdebanicares
reprezintevaloareaacesteia.
ART.225
(1)Asociatulexclusrmneobligatfadeteripentruoperaiunilefcutedesocietate,pnnziuarmnerii
definitiveahotrriideexcludere.
(2)Dac,nmomentulexcluderii,suntoperaiunincursdeexecutare,asociatulesteobligatssuporteconsecinelei
nuivaputearetrageparteaceisecuvinedectdupterminareaaceloroperaiuni.
ART.226
(1)Asociatulnsocietateannumecolectiv,ncomanditsimplsaunsocietateacurspunderelimitatsepoate
retragedinsocietate:
a)ncazurileprevzutenactulconstitutiv;
a^1)ncazurileprevzutelaart.134;

Lit.a^1)aalin.(1)alart.226afostintrodusdepct.4alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie
2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
b)cuacordultuturorcelorlaliasociai;
c)nlipsaunorprevederinactulconstitutivsaucndnuserealizeazacordulunanimasociatulsepoateretrage
pentrumotivetemeinice,nbazauneihotrriatribunalului,supusnumaiapelului.

Lit.c)aalin.(1)alart.226afostmodificatdepct.21alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(1^1)Dreptulderetragerepoatefiexercitat,ncazurileprevzutelaalin.(1)lit.a)ib),ntermende30deziledela
datapublicriihotrriiadunriigeneraleaasociailornMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.Dispoziiileart.134
alin.(2^1)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(1^1)alart.226afostintrodusdepct.5alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1)lit.c),instanajudecatoreascvadispune,prinaceeaihotrre,icuprivirela
structuraparticipriilacapitalulsocialacelorlaliasociai.
(3)Drepturileasociatuluiretras,cuvenitepentruprilesalesociale,sestabilescprinacordulasociailororideun
expertdesemnatdeacetiasau,ncazdenenelegere,detribunal.Costuriledeevaluarevorfisuportatedesocietate.

Alin.(3)alart.226afostmodificatdepct.6alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
TITLULVI
Dizolvarea,fuziuneaidivizareasocietilor

DenumireaTitluluiVIafostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
CAP.I
Dizolvareasocietilor
ART.227
(1)Societateasedizolvprin:
a)trecereatimpuluistabilitpentruduratasocietii;
Pagina 70

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

b)imposibilitatearealizariiobiectuluideactivitatealsocietiisaurealizareaacestuia;
c)declarareanulitiisocietii;
d)hotrreaadunriigenerale;
e)hotarareatribunalului,lacerereaoricaruiasociat,pentrumotivetemeinice,precumnenelegerilegravedintre
asociai,carempiedicfuncionareasocietii;
f)falimentulsocietii;
g)altecauzeprevzutedelegesaudeactulconstitutivalsocietii.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1)lit.a),asociaiitrebuiesfieconsultaidectreconsiliuldeadministraie,respectivde
directorat,cucelpuin3luninaintedeexpirareadurateisocietii,cuprivirelaeventualaprelungireaacesteia.nlips,
lacerereaoricruiadintreasociai,tribunalulpoatedispune,prinncheiere,efectuareaconsultriiconformart.119alin.
(3).

Alin.(2)alart.227afostmodificatdepct.154alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Dacproceduraprevzutlaalin.(2)nuestendeplinit,laexpirareadurateimenionatenactulconstitutivorice
persoaninteresatsauOficiulNaionalalRegistruluiComeruluipoatesesizajudectoruldelegatpentruconstatarea
dizolvriisocietii.

Alin.(3)alart.227afostintrodusdepct.4alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicat
nMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
(4)Lichidareairadiereasocietiiseefectueazpotrivitdispoziiilorart.237alin.(6)(10).

Alin.(4)alart.227afostintrodusdepct.4alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicat
nMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.228
(1)Societateapeaciunisedizolv:
a)ncazulincondiiileprevzutelaart.153^24;
b)ncazulincondiiileprevzutelaart.10alin.(3).
(2)Prevederilealin.(1)lit.a)seaplicnmodcorespunztorisocietiicurspunderelimitat.

Alin.(2)alart.228afostintrodusdepct.55alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

Art.228afostmodificatdepct.155alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.

ART.229
(1)Societilennumecolectivsaucurspunderelimitatsedizolvprinfalimentul,incapacitatea,excluderea,
retragereasaudecesulunuiadintreasociai,cnd,datoritacestorcauze,numrulasociailorsareduslaunulsingur.
(2)Seexcepteazcazulcndnactulconstitutivexistclauzdecontinuarecumotenitoriisaucndasociatulrmas
hotrtecontinuareaexisteneisocietiisubformasocietiicurspunderelimitatcuasociatunic.
(3)Dispoziiilealineatelorprecedenteseaplicisocietilorncomanditsimplsauncomanditpeaciuni,dac
acelecauzeprivescpesingurulasociatcomanditatsaucomanditar.
ART.230
(1)nsocietilennumecolectiv,dacunasociatdecedeazidacnuexistconveniecontrar,societateatrebuie
splteascparteacesecuvinemotenitorilor,dupultimulbilancontabilaprobat,ntermende3lunidela
notificareadecesuluiasociatului,dacasociaiirmainupreferscontinuesocietateacumotenitoriicareconsimtla
aceasta.
(2)Prevederilealin.(1)seaplicisocietilorncomanditsimpl,ncazdedecesalunuiadintreasociaii
comanditai,nafardecazulcndmotenitoriisinuprefersrmnnsocietatenaceastcalitate.
(3)Motenitoriirmnrspunztori,potrivitart.224,pnlapublicareaschimbrilorintervenite.
Pagina 71

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.231
(1)ncazdedizolvareasocietiiprinhotrreaasociailor,acetiavorputeareveni,cumajoritateacerutpentru
modificareaactuluiconstitutiv,asuprahotrriiluate,atttimpctnusafcutniciorepartiiedinactiv.
(2)Nouahotrresemenioneaznregistrulcomerului,dupcareoficiulregistruluicomeruluiovatrimite
MonitoruluiOficialalRomniei,sprepublicarenParteaaIVa,pecheltuialasocietii.
(3)Creditoriiioriceparteinteresatpotfaceopoziielatribunalmpotrivahotrrii,ncondiiileart.62.
ART.232
(1)DizolvareasocietilortrebuiesfienscrisnregistrulcomeruluiipublicatnMonitorulOficialalRomniei,
ParteaaIVa,nafardecazulprevzutlaart.227alin.(1)lit.a).

Alin.(1)alart.232afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(2)nscriereaipublicareasevorfaceconformart.204,cnddizolvareaarelocnbazauneihotrriaadunrii
generale,intermende15ziledeladatalacarehotrreajudectoreascarmasdefinitiv,cnddizolvareaafost
pronunatdejustiie.

Alin.(2)alart.232afostmodificatdepct.22alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)ncazulprevzutlaart.227alin.(1)lit.f),dizolvareasepronundetribunalulnvestitcuprocedurafalimentului.
ART.233
(1)Dizolvareasocietiiarecaefectdeschidereaproceduriilichidrii.Dizolvareaarelocfrlichidare,ncazulfuziunii
oridivizriitotaleasocietiisaunaltecazuriprevzutedelege.
(2)Dinmomentuldizolvrii,directorii,administratorii,respectivdirectoratul,numaipotntreprindenoioperaiuni.n
cazcontrar,acetiasuntpersonalisolidarrspunzatoripentruaciunilentreprinse.

Alin.(2)alart.233afostmodificatdepct.156alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Interdiciaprevzutlaalin.(2)seaplicdinziuaexpirriitermenuluifixatpentruduratasocietiiorideladatala
caredizolvareaafosthotrtdeadunareageneralsaudeclaratprinsentinjudectoreasc.
(4)Societateaipstreazpersonalitateajuridicpentruoperaiunilelichidrii,pnlaterminareaacesteia.
ART.234
Dizolvareasocietiinaintedeexpirareatermenuluifixatpentruduratasaareefectfadeterinumaiduptrecerea
unuitermende30deziledelapublicareanMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.
ART.235
(1)nsocietilennumecolectiv,ncomanditsimplincelecurspunderelimitat,asociaiipothotr,odatcu
dizolvarea,cucvorumulimajoritateaprevzutepentrumodificareaactuluiconstitutiv,imoduldelichidareasocietii,
atuncicndsuntdeacordcuprivirelarepartizareailichidareapatrimoniuluisocietiiicndasigurstingerea
pasivuluisauregularizarealuinacordcucreditorii.
(2)Prinvotulunanimalasociatilorsepoatehotarisiasupramoduluiincareactiveleramasedupaplatacreditorilor
vorfiimpartiteintreasociati.Inlipsaacorduluiunanimprivindimpartireabunurilor,vafiurmataproceduralichidarii
prevazutadeprezentalege.

Alin.(2)alart.235afostintrodusdepct.157alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Transmitereadreptuluideproprietateasuprabunurilorramasedupplatacreditorilorarelocladataradierii
societiidinregistrulcomerului.

Alin.(3)alart.235afostintrodusdepct.157alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
Pagina 72

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(4)Registrulvaeliberafiecaruiasociatuncertificatconstatatoraldreptuluideproprietateasupraactivelordistribuite,
inbazacaruiaasociatulpoateprocedalainscriereabunurilorimobileincarteafunciara.

Alin.(4)alart.235afostintrodusdepct.157alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.236
Abrogat.

Art.236afostabrogatdepct.158alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
ART.237
(1)Lacerereaoricreipersoaneinteresate,precumiaOficiuluiNaionalalRegistruluiComerului,tribunalulvaputea
pronunadizolvareasocietiincazurilencare:
a)societateanumaiareorganestatutaresauacesteanusemaipotntruni;
b)abrogat;

Lit.b)aalin.(1)alart.237afostabrogatdeliterac)aart.IIIdinORDONANADEURGENnr.37din13aprilie2011,
publicatnMONITORULOFICIALnr.285din22aprilie2011.
c)societateaiancetatactivitatea,nuaresediulsocialcunoscutorinundeplinetecondiiilereferitoarelasediul
socialsauasociaiiaudisprutorinuaudomiciliulcunoscutsaureedinacunoscut;
c^1)societateasaaflatmaimultde3anininactivitatetemporar,anunatorganelorfiscaleinscrisnregistrul
comerului;termenulde3anicurgedeladatanscrieriinregistrulcomeruluiameniuniiprivindstareadeinactivitate
temporarasocietii;

Lit.c^1)aalin.(1)alart.237afostintrodusdepct.23alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicat
nMONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
d)societateanusiacompletatcapitalulsocial,inconditiilelegii.
(2)Dispozitiilealin.(1)lit.c)nusuntaplicabileincazulincaresocietateaafostininactivitatetemporara,anunat
organelorfiscalesiinscrisainregistrulcomertului.Duratainactivitatiinupoatedepasi3ani.
(3)Hotrreatribunaluluiprincaresapronunatdizolvareasenregistreaznregistrulcomerului,secomunic
direcieigeneraleafinanelorpublicejudeene,respectivamunicipiuluiBucureti,isepublicinMonitorulOficialal
Romniei,ParteaaIVa,pecheltuialatitularuluicereriidedizolvare,acestaputndssendreptempotrivasocietii.
(4)ncazulmaimultorhotrrijudectorestidedizolvare,pentrusituaiileprevzutelaalin.(1),publicitateaseva
puteaefectuanMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,nformaunuitabelcuprinznd:codulunicdenregistrare,
denumirea,formajuridicisediulsocietiidizolvate,instanacareadispusdizolvarea,numruldosarului,numruli
datahotrriidedizolvare.nacestecazuri,tarifeledepublicarenMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,sereduc
cu50%.
(5)Oricepersoaninteresatpoatefacenumaiapelmpotrivahotrriidedizolvare,ntermende30deziledela
efectuareapublicitiipotrivitprevederiloralin.(3)i(4).Apelantulvadepuneocopieaapeluluilaoficiulregistrului
comeruluilacareestenregistratsocietateaacreidizolvareafostpronunat.

Alin.(5)alart.237afostmodificatdepct.24alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(6)Ladatalacarehotrreajudectoreascdedizolvarermnedefinitiv,persoanajuridicintrnlichidare,
potrivitprevederilorprezenteilegi.

Alin.(6)alart.237afostmodificatdepct.24alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
Pagina 73

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(7)Dacntermende3lunideladatalacarehotrreajudectoreascdedizolvarearmasdefinitivnuse
procedeazlanumirealichidatorului,judectoruldelegat,lacerereaoricreipersoaneinteresate,numeteunlichidator
depeListapracticienilornreorganizareilichidare,remunerareaacestuiaurmndafifcutdinavereapersoanei
juridicedizolvatesau,ncazullipseiacesteia,dinfonduldelichidareconstituitntemeiulprevederilorart.4alin.(6)din
Legeanr.85/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.

Alin.(7)alart.237afostmodificatdepct.24alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(7^1)Hotrrilejudectoretipronunatencondiiilealin.(7)secomuniclichidatoruluinumit,sepublicpepagina
deinternetaOficiuluiNaionalalRegistruluiComeruluiiseafieazlasediuloficiuluiregistruluicomeruluincare
esteinmatriculatsocietateadizolvat.

Alin.(7^1)alart.237afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(8)Dacjudectoruldelegatnuafostsesizat,ncondiiilealin.(7),cuniciocereredenumirealichidatoruluin
termende3lunidelaexpirareatermenuluiprevzutlaalin.(7),persoanajuridicseradiazdinoficiudinregistrul
comerului,prinncheiereajudectoruluidelegat,pronunatlacerereaOficiuluiNaionalalRegistruluiComerului,cu
citareaprilor,conformdreptuluicomun.

Alin.(8)alart.237afostintrodusdepct.3alart.IdinLEGEAnr.302din24octombrie2005,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.953din27octombrie2005.
(9)ncheiereaderadieresenregistreaznregistrulcomerului,secomunicpersoaneijuridicelasediulsocial,
AgenieiNaionaledeAdministrareFiscalidireciilorgeneralealefinanelorpublicejudeeneiamunicipiului
Bucureti,pecaleelectronic,iseafieazpepaginadeInternetaOficiuluiNaionalalRegistruluiComeruluiila
sediuloficiuluiregistruluicomeruluidepelngtribunal,nrazacruiasocietateaiarenregistratsediul.

Alin.(9)alart.237afostintrodusdepct.3alart.IdinLEGEAnr.302din24octombrie2005,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.953din27octombrie2005.

(10)Bunurilermasedinpatrimoniulpersoaneijuridiceradiatedinregistrulcomerului,ncondiiilealin.(8)i(9),
revinacionarilor.

Alin.(10)alart.237afostmodificatdepct.159alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.237^1
(1)Atuncicndunasociatrspundenelimitatpentruobligaiilesocietiipeduratafuncionriiacesteia,rspunderea
sapentruacesteobligaiivafinelimitatinfazadizolvriii,dacestecazul,alichidriisocietii.
(2)Atuncicnd,peduratafuncionriisocietii,unasociatrspundepentruobligaiileacesteianlimiteleaportuluila
capitalulsocial,rspundereasavafilimitatlaacestaportinsituaiadizolvriii,dacestecazul,alichidriisocietii.
(3)Asociatulcare,infraudacreditorilor,abuzeazadecaracterullimitatalraspunderiisalesidepersonalitateajuridica
distinctaasocietatiiraspundenelimitatpentruobligatiileneachitatealesocietatiidizolvate,respectivlichidate.
(4)Raspundereaasociatuluidevinenelimitatainconditiilealin.(3),inspecialatuncicandacestadispunedebunurile
societatiicasicumarfibunurilesalepropriisaudacadiminueazaactivulsocietatiiinbeneficiulpersonalorialunorterti,
cunoscandsautrebuindsacunoascafaptulcainacestmodsocietateanuvamaifiinmasurasaisiexecuteobligatiile.

Art.237^1afostintrodusdepct.58alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
CAP.II
Pagina 74

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Fuziuneasidivizareasocietilor
ART.238
(1)Fuziuneaesteoperatiuneaprincare:
a)unasaumaimultesocietatisuntdizolvatefaraaintrainlichidaresitransferatotalitateapatrimoniuluiloruneialte
societatiinschimbulrepartizariicatreactionariisocietatiisausocietatilorabsorbitedeactiunilasocietateaabsorbanta
si,eventual,aluneiplatiinnumerardemaximum10%dinvaloareanominalaaactiunilorastfelrepartizate;sau
b)maimultesocietatisuntdizolvatefaraaintrainlichidaresitransferatotalitateapatrimoniuluiloruneisocietatipe
careoconstituie,inschimbulrepartizariicatreactionariilordeactiunilasocietateanouconstituitasi,eventual,alunei
platiinnumerardemaximum10%dinvaloareanominalaaactiunilorastfelrepartizate.

Alin.(1)alart.238afostmodificatdepct.59alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

(2)Divizareaesteoperatiuneaprincare:
a)osocietate,dupaceestedizolvatafaraaintrainlichidare,transferamaimultorsocietatitotalitateapatrimoniului
sau,inschimbulrepartizariicatreactionariisocietatiidivizatedeactiunilasocietatilebeneficiaresi,eventual,alunei
platiinnumerardemaximum10%dinvaloareanominalaaactiunilorastfelrepartizate;
b)osocietate,dupaceestedizolvatafaraaintrainlichidare,transferatotalitateapatrimoniuluisaumaimultor
societatinouconstituite,inschimbulrepartizariicatreactionariisocietatiidivizatedeactiunilasocietatilenou
constituitesi,eventual,aluneiplatiinnumerardemaximum10%dinvaloareanominalaaactiunilorastfelrepartizate.

Alin.(2)alart.238afostmodificatdepct.59alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.

(2^1)Divizareapoateavealocsiprintransferulsimultanalpatrimoniuluisocietatiidivizatecatreunasaumaimulte
societatiexistentesiunasaumaimultesocietatinouconstituite.Prevederilealin.(2)seaplicainmodcorespunzator.

Alin.(2^1)alart.238afostintrodusdepct.60alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(3)Fuziuneasaudivizareasepoatefacesiintresocietatideformediferite.
(4)Fuziuneasaudivizarea,astfelcumestedefinitalaalin.(1)ori(2),poatefiefectuatachiardacasocietatiledizolvate
suntinlichidare,cuconditiacaacesteasanufiinceputincadistribuireaintreasociatiaactivelorcelisarcuveniinurma
lichidarii.

Art.238afostmodificatdepct.160alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.239
(1)Fuziuneasaudivizareasehotrtedefiecaresocietatenparte,ncondiiilestabilitepentrumodificareaactului
constitutivalsocietii.
(2)Cndaciunilesuntdemaimultecategorii,hotrreaasuprafuziunii/divizrii,ntemeiulart.113lit.h),este
subordonatrezultatuluivotuluipecategorii,datncondiiileart.115.
(3)Dac,prinfuziunesaudivizare,senfiineazonousocietate,aceastaseconstituiencondiiileprevzutede
prezentalegepentruformadesocietateconvenit.
ART.240
Abrogat.

Art.240afostabrogatdepct.161alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.955din28noiembrie2006.
Pagina 75

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.241
Administratoriisocietilorcareurmeazaparticipalafuziunesauladivizarevorntocmiunproiectdefuziunesaude
divizare,carevacuprinde:
a)forma,denumireaisediulsocialaletuturorsocietilorimplicatenfuziunesaudivizare;
b)fundamentareaicondiiilefuziuniisaualedivizrii;
c)condiiilealocariideaciunilasocietateaabsorbantsaulasocietilebeneficiare;
d)datadelacareaciunilesauprilesocialeprevzutelalit.c)daudeintorilordreptuldeaparticipalabeneficiii
oricecondiiispecialecareafecteazacestdrept;
e)ratadeschimbaaciunilorsauprilorsocialeicuantumuleventualelorplinnumerar;
f)cuantumulprimeidefuziunesaudedivizare;
g)drepturileconferitedectresocietateaabsorbantsaubeneficiardeintorilordeaciunicareconferdrepturi
specialeicelorcaredeinaltevalorimobiliarenafaradeaciunisaumsurilepropusenprivinaacestora;
h)oriceavantajspecialacordatexperilorlacaresefacereferirelaart.243^3imembrilororganeloradministrative
saudecontrolalesocietilorimplicatenfuziunesaundivizare;
i)datasituaiilorfinanciarealesocietilorparticipante,careaufostfolositepentruasestabilicondiiilefuziuniisau
aledivizrii;

Lit.i)aart.241afostmodificatdepct.5alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicat
nMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
j)datadelacaretranzaciilesocietiiabsorbitesaudivizatesuntconsideratedinpunctdevederecontabilca
aparinndsocietiiabsorbantesauuneiaorialteiadintresocietilebeneficiare;
k)ncazuldivizrii:
descriereairepartizareaexactaactiveloripasivelorcareurmeazafitransferatefiecreiadintresocietile
beneficiare;
repartizareactreacionariisauasociaiisocietiidivizatedeaciuni,respectivprisociale,lasocietile
beneficiareicriteriulpebazacruiasefacerepartizarea.

Art.241afostmodificatdepct.162alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.241^1
(1)Dacunelementdeactivnuesterepartizatnproiectuldedivizareidacinterpretareaproiectuluinupermite
luareauneideciziiprivindrepartizareasa,elementuldeactivincauzasaucontravaloareaacestuiaserepartizeazaintre
toatesocietatilebeneficiare,proportionalcucotadinactivulnetalocatsocietatilorincauza,inconformitatecuproiectul
dedivizare.
(2)Dacaunelementdepasivnuesterepartizatinproiectuldedivizaresidacainterpretareaproiectuluinupermite
luareauneideciziiprivindrepartizareasa,societatilebeneficiareraspundsolidarpentruelementuldepasivincauza.
(3)Dacuncreditornuaobinutrealizareacreaneisaledelasocietateacreiaiesterepartizatcreanaprin
divizare,toatesocietileparticipanteladivizarerspundpentruobligaiancauz,pnlaconcurenavaloriiactivelor
netecareleaufostrepartizateprindivizare,cuexcepiasocietiicreiaiafostrepartizatobligaiarespectiv,care
rspundenelimitat*).

Alin.(3)alart.241^1afostintrodusdepct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.674din4octombrie2010.

Art.241^1afostintrodusdepct.163alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Conformart.IIdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.
674din4octombrie2010,prevederileart.Ipct.26seaplicdoaroperaiunilordefuziuneidivizarepentrucare
proiectuldefuziune,respectivproiectuldedivizarevafipublicatdupdataintrriinvigoareaprezenteiordonanede
urgen.
ART.242
Pagina 76

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Proiectuldefuziunesaudedivizare,semnatdereprezentaniisocietilorparticipante,sedepunelaoficiul
registruluicomeruluiundeestenmatriculatfiecaresocietate,nsoitdeodeclaraieasocietiicarenceteazaexista
nurmafuziuniisaudivizriidespremodulcumahotrtsstingpasivulsu,precumideodeclaraieprivitoarela
modalitateadepublicareaproiectuluidefuziunesaudedivizare.

Alin.(1)alart.242afostmodificatdepct.7alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(2)Proiectuldefuziunesaudedivizare,vizatdejudecatoruldelegat,sepublicainMonitorulOficialalRomaniei,
ParteaaIVa,pecheltuialapartilor,integralsauinextras,potrivitdispozitieijudecatoruluidelegatsaucereriipartilor,cu
celputin30dezileinainteadatelorsedintelorincareadunarilegeneraleextraordinareurmeazaahotari,intemeiulart.
113lit.h),asuprafuziunii/divizarii.
(2^1)ncazulncaredeineopaginproprieweb,societateapoatenlocuipublicareanMonitorulOficialalRomniei,
ParteaaIVa,prevzutlaalin.(2),cupublicitateaefectuatprinintermediulproprieipaginiweb,peoperioad
continudecelpuinolunnainteaadunriigeneraleextraordinarecareurmeazsdecidcuprivirela
fuziune/divizare,perioadcaresencheienumaidevremedefinaluladunriigeneralerespective.

Alin.(2^1)alart.242afostintrodusdepct.8alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(2^2)Societateacareaoptatpentruefectuareapublicitiiproiectuluidefuziunepotrivitalin.(2^1)trebuiesasigure
condiiiletehnicepentruafiareacontinuinentrerupticutitlugratuitadocumentelorprevzutedelegepentru
ntreagaperioadprevzutlaalin.(2^1).Societateaaresarcinadeadovedicontinuitateapublicitiiideaasigura
securitateaproprieipaginiwebiautenticitateadocumentelorafiate.

Alin.(2^2)alart.242afostintrodusdepct.8alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(2^3)ncazulefecturiipublicitiincondiiilealin.(2^1),oficiulregistruluicomeruluiundeestenmatriculat
societateavapublica,cutitlugratuit,pepropriasapaginweb,proiectuldefuziunesaudivizare.

Alin.(2^3)alart.242afostintrodusdepct.8alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(3)OficiulNaionalalRegistruluiComeruluivatransmiteAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,n3ziledela
depunereaproiectuluidefuziune/divizare,unanuncuprivireladepunereaproiectului.Condiiiledecolaborarentre
celedouinstituiipentrupunereanaplicareaprevederiloracestuialineatvorfistabiliteprinprotocol*).

Alin.(3)alart.242afostintrodusdepct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.674din4octombrie2010.
*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Conformart.IIdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.
674din4octombrie2010,prevederileart.Ipct.26seaplicdoaroperaiunilordefuziuneidivizarepentrucare
proiectuldefuziune,respectivproiectuldedivizarevafipublicatdupdataintrriinvigoareaprezenteiordonanede
urgen.
ART.243*)
(1)Creditoriisocietilorcareiaupartelafuziunesauladivizareaudreptullaoprotecieadecvataintereselorlor.n
vedereaobineriidegaraniiadecvate,oricecreditorcaredeineocreancert,lichidianterioardateipublicrii
proiectuluidefuziunesaudedivizare,nunadintremodalitileprevzutelaart.242,nescadentladatapublicrii,a
creisatisfacereestepusnpericolprinrealizareafuziunii/divizrii,poatefaceopoziie,ncondiiileprezentuluiarticol.

Alin.(1)alart.243afostmodificatdepct.9alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
Pagina 77

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Opoziiasefacentermende30deziledeladatapublicriiproiectuluidefuziunesaudedivizarenMonitorul
OficialalRomniei,ParteaaIVa.Easedepunelaoficiulregistruluicomerului,care,ntermende3ziledeladata
depunerii,ovamenionanregistruiovanaintainstaneijudectoreticompetente.Hotrreapronunatasupra
opoziieiestesupusnumaiapelului.

Alin.(2)alart.243afostmodificatdepct.25alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)Formulareauneiopoziiintemeiulalin.(1)nuarecaefectsuspendareaexecutriifuziuniisaudivizriiinu
mpiedicrealizareafuziuniisaudivizrii.
(4)ncazulncarecreditorulnudovedetecsatisfacereacreaneisaleestepusnpericolprinrealizareafuziuniisau
dac,dinexaminareasituaieifinanciareioperaionalcomercialeasocietiidebitoare/societiisuccesoaren
drepturileiobligaiilesocietiidebitoare,rezultcnuestenecesaracordareadegaraniiadecvateori,dupcaz,de
noigaraniisausocietateadebitoareorisocietateasuccesoarendrepturileiobligaiilesocietiidebitoareafcut
dovadapliidatoriilorsauprileauncheiatunacordpentruplatadatoriilororiexistdejagaraniisauprivilegii
adecvatepentrusatisfacereacreanei,instanarespingeopoziia.Deasemenea,instanarespingeopoziiaincazuln
careesterefuzatdectrecreditorconstituirea,ntermenulstabilitdeinstanprinncheiere,agaraniiloroferite
potrivitalin.(5).

Alin.(4)alart.243afostmodificatdepct.9alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(5)Dacsocietateadebitoaresau,dupcaz,societateasuccesoarendrepturileiobligaiilesocietiidebitoarea
fcutncursulprocesuluioofertpentruconstituireaunorgaraniisauprivilegiiapreciatedeinstancafiindnecesare
iadecvatepentrusatisfacereacreaneicreditorului,instanavapronunaoncheiereprincarevaacordaprilorun
termenpentruconstituireaacelorgaranii.ncheiereapronunatdeinstanestesupusapeluluiodatcufondul.

Alin.(5)alart.243afostmodificatdepct.25alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(6)Dacsocietateadebitoaresau,dupcaz,societateasuccesoarendrepturileiobligaiilesocietiidebitoarenu
ofergaraniioriprivilegiiadecvatepentrusatisfacereacreaneisau,chiardacofergaraniioriprivilegii,nule
constituie,dincauzeceisuntimputabile,ntermenulstabilitdeinstanprinncheiere,potrivitalin.(5),instana
admiteopoziiaiobligsocietateadebitoaresau,dupcaz,societateasuccesoarendrepturileiobligaiilesocietii
debitoarelaplatacreaneidendatorintrunanumittermenstabilitnfunciedevaloareacreaneiidepasivul
societiidebitoaresau,dupcaz,alsocietiisuccesoarendrepturileiobligaiilesocietiidebitoare.Hotrreade
admitereaopoziieiesteexecutorie.
(7)Opoziiaformulatntemeiulprezentuluiarticolsejudecdeurgenicuprecdere.
(8)Creditoriisocietilorparticipanteladivizaresaufuziunecarendeplinesccondiiilepentruafaceopoziiepotrivit
alin.(1)potformulaocereredeopoziientemeiulart.61alin.(1)mpotrivahotrriiorganuluistatutaralsocietii
privitoarelamodificrileactuluiconstitutivnumaidacacesteaprivescaltemodificridectcelecaredecurgdinsaun
legturcuprocesuldedivizaresaufuziune.
(9)Dispoziiileprezentuluiarticolnuseapliccreanelordenaturadrepturilorsalarialederivnddincontractele
individualedemuncsaucontractelecolectivedemuncaplicabile,carendeplinesccondiiileprevzutelaalin.(1),a
crorprotecieserealizeazpotrivitdispoziiilorLegiinr.67/2006privindproteciadrepturilorsalariailorncazul
transferuluintreprinderii,alunitiisaualunorprialeacestora,precumipotrivitaltorlegiaplicabile.

Art.243afostmodificatdepct.4alart.IdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,publicatn
MONITORULOFICIALnr.674din4octombrie2010.
*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Conformart.IIdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.
674din4octombrie2010,prevederileart.Ipct.26seaplicdoaroperaiunilordefuziuneidivizarepentrucare
proiectuldefuziune,respectivproiectuldedivizarevafipublicatdupdataintrriinvigoareaprezenteiordonanede
urgen.
Pagina 78

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.243^1
(1)ncazuluneifuziuni,deintorilordevalorimobiliare,alteledectaciuni,careconferdrepturispeciale,trebuies
liseacordencadrulsocietiiabsorbantedrepturicelpuinechivalentecucelepecareledeineaulasocietatea
absorbit,cuexcepiacazuluincaremodificareadrepturilorncauzesteaprobatdeoadunareadeintorilorde
astfeldetitlurioriindividualdectredeintoriideastfeldetitlurisauacazuluincaredeintoriiaudreptuldeaobine
rscumparareatitlurilorlor.
(2)ncazuluneidivizri,deintorilordevalorimobiliare,alteledectactiuni,careconferdrepturispeciale,trebuie
sliseacordencadrulsocietilorbeneficiarecroralisepotopunedrepturiledecurgnddinasemeneavalori
mobiliare,nconformitatecuproiectuldedivizare,drepturicelpuinechivalentecuceledecarebeneficiaunsocietatea
divizat,cuexcepiacazuluincaremodificareadrepturilorncauzesteaprobatdeoadunareadeintorilordeastfel
devalorimobiliareoridectreacetianmodindividualsauacazuluincaredeintoriiaudreptuldeaobine
rscumparareavalorilormobiliaredeinute.

Art.243^1afostintrodusdepct.165alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.243^2
(1)Administratoriisocietilorcareparticiplafuziunesauladivizaretrebuiesntocmeascunraportscris,detaliat,
ncaresexpliceproiectuldefuziunesaudedivizareisprecizezefundamentulsaujuridicieconomic,nspecialcu
privirelaratadeschimbaaciunilor.ncazuldivizrii,raportulvainclude,deasemenea,criteriulderepartizarea
aciunilor.
(2)Raportultrebuiesdescrie,deasemenea,oricedificultispecialeaprutenrealizareaevalurii.
(3)ncazuldivizrii,raportuladministratorilorvainclude,dacestecazul,iinformaiireferitoarelantocmirea
raportuluideevaluareaaporturilorpotrivitdispoziiilorart.215,pentrusocietilebeneficiare,iregistrullacareacesta
trebuiedepus.

Alin.(3)alart.243^2afostmodificatdepct.10alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(4)Administratoriisocietiidivizatesau,dupcaz,aifiecreisocietiimplicatenfuziunetrebuiesinformeze
adunareageneralasocietiilor,precumiadministratoriicelorlaltesocietiimplicatenoperaiune,astfelnct
acetiaspoatinforma,larndullor,adunrilegeneralealesocietilorrespectiveasupraoricreimodificri
substanialeaactiveloripasivelorintervenitentredatantocmiriiproiectuluidedivizare/fuziuneidataadunrilor
generalecareurmeazsdecidasupraacestuiproiect.Obligaiadeinformarefadeacionari/asociaiifade
administratoriicelorlaltesocietiimplicatenoperaiuneadefuziune/divizaresubzistincazurilencare,naplicarea
art.246^1,nuesteconvocatadunareageneralaacionarilor/asociailor.

Alin.(4)alart.243^2afostmodificatdepct.10alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(5)ntocmirearaportuluiprevzutlaalin.(1)icomunicareainformaiilorprevzutelaalin.(4)nusuntnecesaren
cazulncaredecidastfeltoiacionarii/asociaiiitoideintoriialtorvalorimobiliarecareconferdrepturidevotla
fiecaredintresocietileparticipantelafuziunesauladivizare.

Alin.(5)alart.243^2afostintrodusdepct.11alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.

Art.243^2afostintrodusdepct.165alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.243^3
(1)Unulsaumaimuliexperi,persoanefiziceorijuridice,acionndpeseamafiecreiadintresocietilecare
participlafuziunesaudivizare,darindependentdeacestea,vorfidesemnaidectrejudectoruldelegatpentrua
examinaproiectuldefuziunesaudedivizareiantocmiunraportscrisctreacionari.
Pagina 79

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Acestraportvaprecizadacratadeschimbaaciunilorsauprilorsocialeestecorectirezonabil.Raportulva
indica,deasemenea,metodasaumetodelefolositepentruadeterminaratadeschimbpropus,vaprecizadacmetoda
saumetodelefolositesuntadecvatepentrucazulrespectiv,vaindicavalorileobinuteprinaplicareafiecreiadintre
acestemetodeivaconineopiniaexperilorprivindpondereaatribuitmetodelorncauzpentruobinereavalorii
reinutenfinal.Raportulvadescrie,deasemenea,oricedificultideosebitenrealizareaevalurii.
(3)Lacerereacomunasocietilorcareparticiplafuziunesauladivizare,judectoruldelegatdesemneazunulsau
maimuliexperiacionndpentrutoatesocietileimplicate,darindependentdeacestea.
(4)Fiecaredintreexperiidesemnainconformitatecuprezentularticolaredreptuldeaobinedelaoricaredintre
societilecareparticiplafuziunesauladivizaretoateinformaiileidocumentelerelevanteideafacetoate
investigaiilenecesare.
(5)Examinareaproiectuluidefuziunesau,dupcaz,dedivizareintocmirearaportuluiprevzutlaalin.(1)nuvorfi
necesaredactoiacionarii/asociaiisautoideintoriialtorvalorimobiliarecareconferdrepturidevotlafiecare
dintresocietileparticipantelafuziunesauladivizaredecidastfel.

Alin.(5)alart.243^3afostintrodusdepct.6alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,
publicatnMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.

Art.243^3afostintrodusdepct.165alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.243^4
ncazuluneifuziuniprinabsorbie,princareunasaumaimultesocietisuntdizolvatefraintranlichidarei
transfertoateactiveleipasiveleloruneialtesocieticaredeinetoateaciunilelorsaualtetitluriconferinddrepturi
devotnadunareageneral,urmtoarelearticolenusevoraplica:art.241lit.c)e),art.243^2,art.243^3,art.244alin.
(1)lit.b)if),art.245iart.250alin.(1)lit.b).Articolul242alin.(3)rmneaplicabil.

Art.243^4afostintrodusdepct.12alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
ART.243^5
ncazulncarefuziuneaprinabsorbieesterealizatdeosocietateabsorbantcaredeinecelpuin90%,darnu
totalitateaaciunilor/prilorsocialesauaaltorvalorimobiliarececonfertitularilorlordreptdevotnadunrile
generalealesocietilor,nuestenecesarelaborarearapoartelorprevzutelaart.243^2i243^3indeplinirea
cerinelorprivindinformareaacionarilor/asociailorprevzutelaart.244alin.(1)lit.b),d)ie).Articolul242alin.(3)
rmneaplicabil.

Art.243^5afostintrodusdepct.12alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
ART.243^6
ncazuldivizrii,dacaciunile/prilesocialealefiecreiadintresocietilenouconstituitesuntrepartizate
acionarilor/asociailorsocietiidivizateproporionalcucotadeparticiparelacapitalulsocialalsocietiidivizate,
urmtoarelearticolenusevoraplica:art.243^2,art.243^3,art.244alin.(1)lit.b),d)ie).

Art.243^6afostintrodusdepct.12alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
ART.244
(1)Cucelpuinolunnaintededataadunriigeneraleextraordinarecareurmeazssepronuneasupraproiectului
defuziunesaudedivizare,organeledeconducerealesocietilorcareiaupartelafuziunesauladivizarevorpunela
dispoziiaacionarilor/asociailor,lasediulsocietii,urmtoareledocumente:
a)proiectuldefuziunesaudedivizare;
b)dacestecazul,raportuladministratorilorprevzutlaart.243^2alin.(1)(3)i/sauinformareaprevzutlaart.243
^2alin.(4);

Pagina 80

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Lit.b)aalin.(1)alart.244afostmodificatdepct.13alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie
2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
c)situaiilefinanciareanualeirapoarteledegestiunepentruultimele3exerciiifinanciarealesocietilorcareiau
partelafuziunesauladivizare;
d)dacestecazul,situaiilefinanciare,ntocmitenumaidevremedeprimaziaceleideatreialunianterioaredatei
proiectuluidefuziunesaudedivizare,dacultimelesituaiifinanciareanualeaufostntocmitepentruunexerciiu
financiarncheiatcumaimultde6luninaintedeaceastdat;

Lit.d)aalin.(1)alart.244afostmodificatdepct.13alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie
2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
e)raportulcenzorilorsau,dupacaz,raportulauditoruluifinanciar;
f)dacestecazul,raportulntocmitpotrivitprevederilorart.243^3;

Lit.f)aalin.(1)alart.244afostmodificatdepct.7alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,
publicatnMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
g)evidenacontractelorcuvaloridepind10.000leifiecareiaflatencursdeexecutare,precumirepartizarealor
ncazdedivizareasocietii.
(2)ntocmireasituaiilorfinanciareprevzutelaalin.(1)lit.d)nuestenecesardacsocietileimplicaten
fuziune/divizarepublicrapoartesemestrialeilepunladispoziiaacionarilor/asociailor,potrivitlegislaieipieeide
capital,inicincazulncaretoiacionarii/asociaiiideintoriidealtetitluricareconferdreptdevotaifiecreia
dintresocietileimplicatenfuziune/divizareauconvenitastfel.

Alin.(2)alart.244afostmodificatdepct.14alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(3)Societateanuareobligaiadeapuneladispoziiaacionarilorlasediulsusocialdocumenteleprevzutelaalin.
(1),dacacesteasuntpublicatepepropriapaginwebasocietiipeoperioadcontinudecelpuinolunnaintea
adunriigeneralecareurmeazsdecidcuprivirelafuziune/divizare,perioadcaresencheienumaidevremede
finaluladunriigeneralerespective.Dispoziiileart.242alin.(2^2)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(3)alart.244afostmodificatdepct.14alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(4)Acionariisauasociaiivorputeaobine,lacerereinmodgratuit,copiidepeacteleenumeratelaalin.(1)sau
extrasedinele.ncazulncareunacionarsauasociatafostdeacordcapentrucomunicareadeinformaiisocietateas
utilizezemijloaceelectronice,copiialeactelorprevzutelaalin.(1)sepottransmiteprinpotaelectronic.

Alin.(4)alart.244afostintrodusdepct.15alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(5)Dispoziiilealin.(4)nuseaplicncazulncareacionariisauasociaiiauposibilitateadeadescrcadepepagina
webasocietiiideaimprimadocumenteleprevzutelaalin.(1)pentreagaperioadprevzutlaalin.(3).

Alin.(5)alart.244afostintrodusdepct.15alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.

Art.244afostmodificatdepct.166alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.245
(1)Administratoriisocietiiabsorbitesauaisocietiicareestedivizatrspundcivilfadeacionariisauasociaii
aceleisocietipentruneregularitatilecomisenpregtireairealizareafuziuniisaudivizrii.
Pagina 81

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Experiicarentocmescraportulprevzutlaart.243^3,peseamasocietiiabsorbitesaudivizate,rspundcivil
fadeacionarii/asociaiiacestorsocietipentruneregularitilecomisenndeplinireandatoririlorlor.

Art.245afostmodificatdepct.167alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.246
(1)ntermende3lunideladatapublicriiproiectuluidefuziunesaudedivizarenunadintremodalitileprevzute
laart.242,adunareageneralafiecreisocietiparticipantevahotrasuprafuziuniisaudivizrii,curespectarea
condiiilorprivindconvocareaei.

Alin.(1)alart.246afostmodificatdepct.16alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(2)ncazuluneifuziuniprinnfiinareauneinoisocietisaualuneidivizriprinnfiinareaunornoisocieti,
proiectuldefuziunesaudedivizarei,dacsuntconinutentrundocumentseparat,actulconstitutivsauproiectulde
actconstitutivalnoii/noilorsocietivorfiaprobatedectreadunareageneralafiecreiadintresocietilecare
urmeazsincetezeexistena.

Art.246afostmodificatdepct.168alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.246^1
(1)ncazuluneifuziuniprinabsorbieprincareunasaumaimultesocietisuntdizolvatefraintranlichidarei
transfertoateactiveleipasiveleloruneialtesocieticaredeinetoateaciunilelorsaualtetitluriconferinddrepturi
devotnadunareageneral,aprobareafuziuniidectreadunareageneralaacionarilorsocietilorimplicaten
fuziune,ncondiiileart.239,nuestenecesardac:
a)fiecaredintresocietileimplicatenfuziuneandeplinitcerineledepublicitateaproiectuluidefuziuneprevzute
deart.242cucelpuinolunnaintecafuziuneasproducefecte;
b)peoperioaddeolunnainteadateidelacareoperaiuneaproduceefectetoiacionariisocietiiabsorbanteau
pututconsulta,lasediulsocietiisaupepaginawebaacesteia,documenteleprevzutelaart.244alin.(1)lit.a),c)id).
Dispoziiileart.244alin.(3)(5)seaplicnmodcorespunztor;
c)unulsaumaimuliacionari/asociaiaisocietiiabsorbante,deinndcelpuin5%dincapitalulsocialsubscris,au
posibilitateadeacereconvocareauneiadunrigeneralepentruasepronunaasuprafuziunii.
(2)ncazulncarentrofuziuneprinabsorbiesocietateaabsorbantdeinecelpuin90%,darnutotalitatea
aciunilor/prilorsocialesauaaltorvalorimobiliarececonfertitularilorlordreptdevotnadunrilesocietilor,
aprobareafuziuniidectreadunareageneralasocietiiabsorbantenuestenecesardacsuntntrunitecondiiile
prevzutelaalin.(1).Dispoziiileart.244alin.(3)(5)seaplicnmodcorespunztor.

Art.246^1afostintrodusdepct.17alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
ART.246^2
ncazuluneidivizrincaresocietilebeneficiaredeinmpreuntoateaciunile/prilesocialealesocietiidivizate
itoatecelelaltevalorimobiliarececonferdreptdevotnadunareageneralasocietiidivizate,nuestenecesar
aprobareadivizriidectreadunareageneralasocietiidivizatedac:
a)aufostndeplinitecerineledepublicitateaproiectuluidedivizareprevzutelaart.242cucelpuinolunnainte
cadivizareasproducefecte;
b)peoperioaddeolunnainteadateidelacareoperaiuneaproduceefectetoiacionariisocietilorimplicaten
divizareaupututconsultadocumenteleprevzutelaart.244alin.(1).Dispoziiileart.244alin.(3)(5)seaplicnmod
corespunztor;
c)aufostndeplinitecerineledeinformareaacionarilor/asociailoriaorganelordeadministrare/conducerea
celorlaltesocietiimplicatenoperaiune,prevzutelaart.243^2alin.(4).

Art.246^2afostintrodusdepct.17alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,publicatn
Pagina 82

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
ART.247
Prinderogaredelaprevederileart.115,atuncicndfuziuneasaudivizareaarecaefectmrireaobligaiilorasociailor
uneiadintresocietileparticipante,hotrreaseiacuunanimitatedevoturi.
ART.248
(1)Actulmodificatoralactuluiconstitutivalsocietiiabsorbantesenregistreaznregistrulcomeruluinacrui
circumscripieiaresediulsocietateai,vizatdejudectoruldelegat,setransmite,dinoficiu,laMonitorulOficialal
Romniei,sprepublicarenParteaaIVa,pecheltuialasocietii.
(2)Publicitateapentrusocietileabsorbitepoatefiefectuatdesocietateaabsorbant,ncazurilencareacele
societinuauefectuato,ntermende15ziledelavizareaactuluimodificatoralactuluiconstitutivalsocietii
absorbantedectrejudectoruldelegat.
ART.249
Fuziunea/divizareaproduceefecte:
a)ncazulconstituiriiuneiasaumaimultorsocietinoi,deladatanmatriculriinregistrulcomeruluianoiisocieti
sauaultimeidintreele;
b)naltecazuri,deladatanregistrriihotrriiultimeiadunrigeneralecareaaprobatoperaiunea,cuexcepia
cazuluincare,prinacordulprilor,sestipuleazcoperaiuneavaaveaefectlaoaltdat,carenupoatefins
ulterioarncheieriiexerciiuluifinanciarcurentalsocietiiabsorbantesausocietilorbeneficiare,nicianterioar
ncheieriiultimuluiexerciiufinanciarncheiatalsocietiisausocietilorceitransferpatrimoniul.

Art.249afostmodificatdepct.169alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.249^1
Abrogat.

Art.249^1afostabrogatdepct.18alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
ART.250
(1)Fuziuneasaudivizareaareurmtoareleconsecine:
a)transferul,attnraporturiledintresocietateaabsorbitsaudivizatisocietateaabsorbant/societile
beneficiare,ctinraporturilecuterii,ctresocietateaabsorbantsaufiecaredintresocietilebeneficiarealtuturor
activeloripasivelorsocietiiabsorbite/divizate;acesttransfervafiefectuatnconformitatecuregulilederepartizare
stabilitenproiectuldefuziune/divizare;
b)acionariisauasociaiisocietiiabsorbitesaudivizatedevinacionari,respectivasociaiaisocietiiabsorbante,
respectivaisocietilorbeneficiare,nconformitatecuregulilederepartizarestabilitenproiectuldefuziune/divizare;
c)societateaabsorbitsaudivizatnceteazsexiste.
(2)Nicioaciunesaupartesociallasocietateaabsorbantnupoatefischimbatpentruaciuni/prisocialeemisede
societateaabsorbiticaresuntdeinute:
a)dectresocietateaabsorbant,directsauprinintermediuluneipersoaneacionndnnumepropriu,darncontul
societii;sau
b)dectresocietateaabsorbit,directsauprinintermediuluneipersoaneacionndnnumepropriu,darncontul
societii.
(3)Nicioaciunesaupartesociallaunadintresocietilebeneficiarenupoatefischimbatpentruaciunila
societateadivizat,deinute:
a)dectresocietateabeneficiarncauz,directsauprinintermediuluneipersoaneacionndnnumepropriu,dar
peseamasocietii;sau
b)dectresocietateadivizat,directsauprinintermediuluneipersoaneacionndnnumepropriu,darpeseama
societii.

Art.250afostmodificatdepct.171alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
Pagina 83

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.250^1
Prevederileprezentuluicapitolreferitoareladivizare,cuexceptiaart.250alin.(1)lit.c),seaplicasiatuncicando
partedinpatrimoniuluneisocietatisedesprindesiestetransferatacaintreguneiasaumaimultorsocietatiexistenteori
unorsocietaticaresuntastfelconstituite,inschimbulalocariideactiunisaupartisocialealesocietatilorbeneficiare
catre:
a)actionariisauasociatiisocietatiicaretransferaactivele(desprindereininteresulactionarilororiasociatilor);sau
b)societateacaretransferaactivele(desprindereininteresulsocietatii).

Art.250^1afostintrodusdepct.172alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.251
(1)Nulitateauneifuziunisaudivizripoatefideclaratnumaiprinhotrrejudectoreasc.
(2)Deladatarealizriisale,potrivitart.249,fuziunea,respectivdivizarea,poatefideclaratnuldoardacnuafost
supusunuicontroljudiciarnconformitatecuprevederileart.37saudachotrreauneiadintreadunrilegenerale
careauvotatproiectulfuziuniisaualdivizriiestenulorianulabil.
(3)Proceduriledeanulareidedeclarareanulitiifuziuniisaudivizriinupotfiiniiatedupexpirareaunuitermen
de6lunideladatalacarefuziuneasaudivizareaadevenitefectiv,ntemeiulart.249,saudacsituaiaafost
rectificat.

Alin.(3)alart.251afostmodificatdepct.9alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicat
nMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
(4)Dacaneregularitateacepoateconduceladeclarareanulitiiuneifuziunisaudivizripoatefiremediat,instana
competentacordsocietilorimplicateuntermenpentrurectificareaacesteia.
(5)Hotrreadefinitivdedeclarareanulitiiuneifuziunisaudivizrivafinaintatdinoficiudectreinstana
oficiilorregistruluicomeruluidelasediilesocietilorimplicatenfuziuneasaudivizarearespectiv.
(6)Hotrreadefinitivdedeclarareanulitiiuneifuziunioridivizrinuaduceatingereprineansivalabilitii
obligaiilornscutensarcinasaunbeneficiulsocietiiabsorbanteorisocietilorbeneficiare,angajatedupce
fuziuneasaudivizareaaudevenitefective,ntemeiulart.249,inaintecahotrreadedeclarareanulitiisfie
publicat.
(7)ncazuldeclarriinulitiiuneifuziuni,societileparticipantelafuziunearespectivrspundsolidarpentru
obligaiilesocietiiabsorbante,angajateinperioadamenionatlaalin.(6).
(8)ncazuldeclarriinulitiiuneidivizri,fiecaredintresocietilebeneficiarerspundepentrupropriileobligaii,
angajatenperioadaprevzutlaalin.(6).Societateadivizatrspunde,deasemenea,pentruacesteobligaii,nlimita
coteideactivenetetransferatesocietiibeneficiarencontulcreiaauluatnatereobligaiilerespective.

Art.251afostmodificatdepct.173alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.251^1
ncazulsocietilororganizatepotrivitsistemuluidualist,obligaiileadministratorilorprevzutelaart.241i243^2,
respectivlaart.245,revindirectoratului,respectivmembriloracestuia.

Art.251^1afostintrodusdepct.174alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
CAP.III
Fuziuneatransfrontalier

Cap.IIIdinTitlulVIafostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,
publicatnMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
SECIUNEA1
Domeniuldeaplicare.Competenajurisdicional
Pagina 84

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Seciunea1dinCap.IIIalTitluluiVIafostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21
aprilie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^2
(1)Societilepeaciuni,societilencomanditpeaciuni,societilecurspunderelimitatpersoanejuridice
romneisocietileeuropenecusediulsocialnRomniapotfuziona,ncondiiileprezenteilegi,cusocieticareau
sediulsocialsau,dupcaz,administraiacentralorisediulprincipalnaltestatemembrealeUniuniiEuropenesaun
stateaparinndSpaiuluiEconomicEuropean,denumitencontinuarestatemembre,icarefuncioneaznunadintre
formelejuridiceprevzutedeart.1dinDirectivaConsiliului68/151/CEEdin9martie1968,decoordonare,nvederea
echivalrii,agaraniilorimpusesocietilornstatelemembre,nsensulart.58aldoileaparagrafdinTratatulde
instituireaComunitilorEuropene,pentruprotejareaintereselorasociailorsauterilor,publicatnJurnalulOficialal
ComunitilorEuropenenr.L065din14martie1968,cumodificrileulterioare,saucusocietieuropenecusediul
socialnaltestatemembre*).
(2)Societilepeaciuni,societilencomanditpeaciuni,societilecurspunderelimitatpersoanejuridice
romneisocietileeuropenecusediulsocialnRomniapotfuzionacusocieticareausediulsocialsau,dupcaz,
administraiacentralorisediulprincipalnaltestatemembreicare,frasencadrantipuriledeentitiprevzute
laalin.(1),aupersonalitatejuridic,deinunpatrimoniupropriucereprezintsingurasurscareasigurgarantarea
obligaiilorsocialeisuntsupuseunorformalitidepublicitatesimilarecelorprevzutedeDirectivaConsiliului
68/151/CEE,daclegeaaceluistatmembrupermiteastfeldefuziuni.
(3)Suntexceptatedelaaplicareaprevederilorprezentuluicapitolorganismeledeplasamentcolectivnvalori
mobiliareifondurilenchisedeinvestiii,reglementatedeLegeanr.297/2004privindpiaadecapital,cumodificrilei
completrileulterioare,precumioricealteentitiavndcaobiectdeactivitateplasamentulcolectivalresurselor
atrasedelapublicicarefuncioneazpeprincipiulrepartizriiriscurilorialecrortitluripotfirscumprate,direct
sauindirect,lacerereadeintorilor,dinactiveleentitiirespective.
(4)ncazulncaresocietateaabsorbantesteosocietatencomanditpeaciuni,nfiinatifuncionndpotrivit
legiiromne,acionariisocietiiabsorbitevorfintotdeaunaacionaricomanditariaisocietiincomanditpeaciuni
absorbante,dacnuseprevedealtfelnhotrreadeaprobareaproiectuluidefuziune.

Art.251^2afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Conformart.VdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.333din
30aprilie2008,societilecomercialepersoanejuridiceromneaparinnduneiadintrecategoriileprevzutelaart.
251^2alin.(1)dinLegeanr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,isocietileeuropenecusediulsocialnRomnia,careaucalitateadetitulariaidreptuluideproprietate
asupraunuiterenpeteritoriulacesteia,potparticipalaofuziunetransfrontalierncaresocietateaabsorbantsau
societateanounfiinatestepersoanjuridiccearenaionalitateaunuialtstatmembrunumaidupmplinireaunui
termende5anideladataaderriiRomnieilaUniuneaEuropean.
ncazulncarepatrimoniulsocietilorprevzutelaalin.(1)cuprindeterenuriagricole,acesteapotparticipalao
fuziunetransfrontalierncaresocietateaabsorbantsausocietateanounfiinatestepersoanjuridicceare
naionalitateaunuialtstatmembrusausocietateeuropeancusediulnaltstatmembrunumaidupmplinireaunui
termende7anideladataaderriiRomnieilaUniuneaEuropean.
ART.251^3
Competenadeverificarealegalitiifuziunii,subaspectulproceduriipecareourmeazsocietileparticipantela
fuziunepersoanejuridiceromnesausocietileeuropenecusediulsocialnRomniai,dacestecazul,societatea
nounfiinatpersoanjuridicromnsausocietateeuropeancusediulsocialnRomnia,aparinejudectorului
delegatlaoficiulregistruluicomeruluiundesuntnmatriculatesocietilepersoanejuridiceromnesausocietile
europenecusediulsocialnRomniaparticipantelafuziune,inclusivsocietateaabsorbant,ori,dacestecazul,
societateanounfiinat.

Art.251^3afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
Pagina 85

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

SECIUNEAa2a
Etape.Efecte.Nulitate

Seciuneaa2adinCap.IIIalTitluluiVIafostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21
aprilie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^4
(1)Fuziuneatransfrontalier,nsensulprezenteilegi,esteoperaiuneaprincare:
a)unasaumaimultesocieti,dintrecarecelpuindousuntguvernatedelegislaiaadoustatemembrediferite,
suntdizolvatefraintranlichidareitransfertotalitateapatrimoniuluiloruneialtesocietinschimbulrepartizrii
ctreacionarii/asociaiisocietiisausocietilorabsorbitedeaciuni/prisocialelasocietateaabsorbanti,
eventual,aluneiplinnumerardemaximum10%dinvaloareanominalaaciunilor/prilorsocialeastfelrepartizate;
sau
b)maimultesocieti,dintrecarecelpuindousuntguvernatedelegislaiaadoustatemembrediferite,sunt
dizolvatefraintranlichidareitransfertotalitateapatrimoniuluiloruneisocietipecareoconstituie,nschimbul
repartizriictreacionarii/asociaiilordeaciuni/prisocialelasocietateanounfiinati,eventual,aluneiplin
numerardemaximum10%dinvaloareanominalaaciunilor/prilorsocialeastfelrepartizate;
c)osocietateestedizolvatfraintranlichidareitransfertotalitateapatrimoniuluisuuneialtesocieticare
deinetotalitateaaciunilorsale/prilorsocialesauaaltortitluriconferinddrepturidevotnadunareageneral.
(2)Platannumerarpoatefisuperioarvaloriiprevzutelaalin.(1)lit.a)ib),daclegislaiaacelpuinunuiadintre
statelemembreacrornaionalitateodeinsocietileparticipantelafuziunesausocietateanounfiinatpermite
depireaacestuiprocent.

Art.251^4afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^5
(1)Administratoriisaumembriidirectoratuluisocietilorcareurmeazaparticipalafuziunentocmescunproiect
comundefuziunecaretrebuiescuprindcelpuin:
a)forma,denumireaisediulsocialaletuturorsocietilorparticipantelafuziune;
b)forma,denumireaisediulsocialalesocietiinounfiinate,dacestecazul;
c)condiiilealocriideaciuni/prisocialelasocietateaabsorbantsaulasocietateanounfiinat;
d)ratadeschimbaaciunilor/prilorsocialeicuantumuleventualelorplinnumerar;
e)datadelacareaciunile/prilesocialeprevzutelalit.c)daudeintorilordreptuldeaparticipalabeneficiiiorice
condiiispecialecareafecteazacestdrept;
f)drepturileacordatedectresocietateaabsorbantsaunounfiinatdeintorilordeaciunicareconferdrepturi
specialeicelorcaredeinaltevalorimobiliarenafardeaciunisaumsurilepropusenprivinaacestora;
g)oriceavantajspecialacordatexperilorcareevalueazproiectuldefuziuneimembrilororganeloradministrative
saudecontrolalesocietilorimplicatenfuziune;
h)informaiiprivindevaluareapatrimoniuluitransferatsocietiiabsorbantesausocietiinounfiinate;
i)datadelacaretranzaciilesocietiiabsorbitesuntconsideratedinpunctdevederecontabilcaaparinndsocietii
absorbantesaunounfiinate;
j)efectelefuziuniiasupralocurilordemuncaleangajailorsocietilorparticipantelafuziune;
k)datasituaiilorfinanciarealesocietilorparticipantecareaufostfolositepentruasestabilicondiiilefuziunii;
l)dacestecazul,informaiiprivindmecanismeledeimplicareaangajailorndefinireadrepturiloracestoradea
participalaactivitateasocietiiabsorbantesaunounfiinate.
(2)Laproiectulprevzutlaalin.(1)vafianexatproiectulactuluiconstitutivalsocietiiceurmeazafinfiinat,
respectivproiectuldeactmodificatoralactuluiconstitutivalsocietiiabsorbante.

Art.251^5afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^6
(1)Proiectulcomundefuziunetransfrontalier,semnatdereprezentaniisocietilorparticipante,sedepunela
Pagina 86

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

oficiulregistruluicomeruluiundesuntnmatriculatesocietilepersoanejuridiceromnei/sausocietileeuropenecu
sediulnRomnia,participantelafuziune,nsoitdeodeclaraieprivindmodalitateadepublicareaproiectuluide
fuziune.

Alin.(1)alart.251^6afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(2)Proiectulcomundefuziune,vizatdejudectoruldelegat,sepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,
pecheltuialaprilor,integralsaunextras,potrivitdispoziieijudectoruluidelegatsaucereriiprilor,cucelpuin30
dezilenainteadateloredinelorncareadunrilegeneraleurmeazahotrasuprafuziunii.
(3)Extrasulprevzutlaalin.(2)trebuiescuprindcelpuinurmtoarelemeniuni:
a)forma,denumireaisediulsocialalefiecreisocietiparticipantelafuziune;
b)oficiulregistrulcomeruluilacareaufostdepusedocumenteleprevzutelaart.251^5;
c)condiiilencareipotexercitadreptuldeopoziiecreditoriisocietii.
(4)ncazulncaredeineopaginproprieweb,societateapoatenlocuipublicareanMonitorulOficialalRomniei,
ParteaaIVa,cupublicitateaefectuatprinintermediulpaginiipropriiwebasocietii,peoperioadcontinudecel
puinolunnainteaadunriigeneralecareurmeazsdecidcuprivirelaproiectuldefuziunetransfrontalier,
perioadcaresencheielafinaluladunriigeneralerespective.Dispoziiileart.242alin.(2^2)seaplicnmod
corespunztor.

Alin.(4)alart.251^6afostintrodusdepct.20alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
(5)ncazulefecturiipublicitiincondiiilealin.(3),oficiulregistruluicomeruluiundeestenmatriculatsocietatea
vapublica,cutitlugratuit,pepaginasawebproiectulcomundefuziunetransfrontalier.

Alin.(5)alart.251^6afostintrodusdepct.20alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,
publicatnMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.

Art.251^6afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^7
(1)Administratorii/membriidirectoratuluisocietilorcareparticiplafuziunetrebuiesntocmeascunraportscris,
detaliat,ncaresexpliceproiectuldefuziuneisprecizezefundamentulsujuridicieconomic.
(2)Raportulprevzutlaalin.(1)sepuneladispoziiaacionarilor/asociailor,iar,ncazurileprevzutelaart.251^10,i
areprezentantuluiangajailorsau,ncazulncarenuafostdesemnat,aangajailor,lasediulsocietii,cucelpuin30
dezilenainteadateiedineincareadunareageneralurmeazahotrasuprafuziunii.ncazulncaresocietatea
deineopagindeinternetproprie,raportulsepublicipepaginadeinternet,pentruliberulaccesal
acionarilor/asociailoriangajailor.

Art.251^7afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^8
(1)Unulsaumaimuliexperi,persoanefiziceorijuridice,acionndpeseamafiecreiadintresocietilepersoane
juridiceromnesausocietileeuropenecusediulnRomnia,careparticiplafuziune,darindependentdeacestea,
suntdesemnaidectrejudectoruldelegatpentruaexaminaproiectulcomundefuziuneiantocmiunraportscris
ctreacionari/asociai.
(2)Raportulprevzutlaalin.(1)vaprecizadacratadeschimbaaciunilor/prilorsocialeestecorectirezonabil.
Raportulvaindica,deasemenea,metodasaumetodelefolositepentruadeterminaratadeschimbpropus,vapreciza
dacmetodasaumetodelefolositesuntadecvatepentrucazulrespectiv,vaindicavalorileobinuteprinaplicarea
fiecreiadintreacestemetodeivaconineopiniaexperilorprivindpondereaatribuitmetodelorncauzpentru
obinereavaloriireinutenfinal.Raportulvadescrie,deasemenea,oricedificultideosebitenrealizareaevalurii.
(3)Lacerereacomunasocietilorcareparticiplafuziune,inclusivacelorcareaunaionalitateaaltuistatmembru,
Pagina 87

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

judectoruldelegatdesemneazunulsaumaimuliexperiacionndpentrutoatesocietileparticipante,dar
independentdeacestea.
(4)Fiecaredintreexperiidesemnainconformitatecuprezentularticolaredreptuldeaobinedelaoricaredintre
societilecareparticiplafuziunetoateinformaiileidocumentelerelevanteideafacetoateinvestigaiilenecesare.
(5)Prinhotrreatuturoracionarilor/asociailorsocietilorparticipantelafuziunesepoaterenunalaexaminarea
proiectuluidefuziuneilantocmirearaportuluiprevzutlaalin.(1).

Art.251^8afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^9*)
CreditoriisocietilorpersoanejuridiceromnesausocietieuropenecusediulnRomniacareiaupartelafuziune
audreptullaoprotecieadecvataintereselorlor.Oriceastfeldecreditor,caredeineocreancert,lichidi
anterioardateipublicriiproiectuluidefuziune,nescadentladatapublicriiproiectului,icarenudeinedejagaranii
sauprivilegiiadecvatepentrusatisfacereacreaneisale,poatefaceopoziie,curespectareacondiiilordeproceduri
defondicuefecteleprevzutelaart.243.

Art.251^9afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.
*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Conformart.IIdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.
674din4octombrie2010,prevederileart.Ipct.26seaplicdoaroperaiunilordefuziuneidivizarepentrucare
proiectuldefuziune,respectivproiectuldedivizarevafipublicatdupdataintrriinvigoareaprezenteiordonanede
urgen.
ART.251^10
(1)DacsocietateaabsorbantsaunounfiinatesteosocietateeuropeancusediulsocialnRomnia,
administratoriisocietilorparticipantelafuziuneasigurrespectareadreptuluideimplicareaangajailornactivitatea
societiieuropene,ncondiiileprevzutedeHotrreaGuvernuluinr.187/2007privindproceduriledeinformare,
consultareialtemodalitideimplicareaangajailornactivitateasocietiieuropene.
(2)Dacnunasaumaimultedintresocietileparticipanteguvernatedelegislaiaaltuistatmembrufuncioneazun
mecanismdeimplicareaangajailornactivitateasocietiidetipulceluiprevzutdeart.2lit.k)dinDirectiva
2001/86/CEdin8octombrie2001pentrucompletareastatutuluisocietiieuropenenceeacepriveteimplicarea
lucrtorilorsauunaltmecanismdecointeresareaangajailor,societateaabsorbantsaunounfiinatpersoan
juridicromnesteobligatsinstituieunastfeldemecanism,devenindaplicabile,nmodcorespunztor,
prevederileart.3alin.(1)i(2),art.47,art.10alin.(1)i(2)lit.a),g)ih),art.1124,27i28dinHotrreaGuvernului
nr.187/2007.
(3)ncazulncaresocietateaabsorbantsausocietateanounfiinatesteopersoanjuridicromn,organelede
conducerealesocietilorparticipantelafuziunencarefuncioneazmecanismedeimplicareaangajailorpot,fro
negociereprealabil,ssesupundispoziiilordereferinprevzutedeart.1223dinHotrreaGuvernuluinr.
187/2007sausrespecteacesteprevederincepndcudatanregistrriinregistrulcomeruluiamodificriiactului
constitutivalsocietiiabsorbantesaucudatanmatriculriisocietiinounfiinate,despreopiuneurmndaseface
meniunenproiectuldefuziune.
(4)nsituaiaprevzutlaalin.(3),grupulspecialdenegocierepoatedecidecuomajoritatededoutreimidin
numrulmembrilorsicarereprezintcelpuindoutreimidintreangajai,inclusivvoturilemembrilorcarereprezint
angajaiidincelpuindoustatemembrediferite,snudeclanezenegocierisausncetezenegocieriledejainiiatei
sadmitaplicareadispoziiilordereferindinHotrreaGuvernuluinr.187/2007.
(5)Atuncicndncadrulsocietiipersoanjuridicromn,carerezultdinfuziuneatransfrontalier,vafunciona
unsistemdeimplicareaangajailor,administratoriisau,dupcaz,membriidirectoratuluiauobligaiasasigure
proteciadrepturilorangajailorrezultnddinacestmecanismncazuluneifuziunidedreptinternulterioare,pentruo
perioadde3anideladatalacarefuziuneatransfrontalieraprodusefecte.
(6)ncazulncare,dupnegocieriprealabile,seaplicnormelestandarddeparticipare,adunareagenerala
asociailor/acionarilorpoatedecidelimitareaproporieidereprezentaniaiangajailorncadrulconsiliuluide
administraie/directoratuluisocietiicarerezultnurmafuziuniitransfrontaliere.Cutoateacestea,ncazulncaren
unadintresocietilecarefuzioneazreprezentaniiangajailorauconstituitcelpuinotreimedinconsiliulde
Pagina 88

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

administraiesaudesupraveghere,limitareadecisdeadunareageneralaasociailor/acionarilornupoateaveaca
efectreducereaproporieideparticipareaangajailorlamaipuindeotreime.

Art.251^10afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^11
(1)ncelmult3lunideladatapublicriiproiectuluicomundefuziunenMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,
conformdispoziiilorart.251^6alin.(2),adunareageneralafiecreiadintresocietihotrteasupraproiectului
comundefuziune,ncondiiilestabilitepentrumodificareaactuluiconstitutivicurespectareacondiiilorprivind
convocareaei.

Alin.(1)alart.251^11afostmodificatdepct.7alart.IdinORDONANADEURGENnr.90din29septembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.674din4octombrie2010.
(2)Cndaciunilesuntdemaimultecategorii,hotrreaasuprafuziuniiestesubordonatrezultatuluivotuluipe
categorii,datncondiiileart.115.
(3)ncazurileprevzutelaart.251^10,adunareageneralaacionarilor/asociailorpoatecondiionaaprobarea
fuziuniideratificareaexpresdectreadunareageneralamecanismelordeimplicareaangajailornactivitatea
societiiabsorbantesaunounfiinate.
(4)Atuncicndfuziuneaarecaefectmrireaobligaiiloracionarilor/asociailoruneiadintresocietileparticipante
persoanejuridiceromne,hotrreaadunriiacionarilor/asociailorseiacuunanimitatedevoturi.

Art.251^11afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^12
(1)Acionarii/asociaiicarenuauvotatnfavoareahotrriiadunriigeneraleprincareafostaprobatfuziuneaau
dreptuldeaseretragedinsocietateideasolicitacumprareaaciunilorlor/prilorsocialedectresocietate.
(2)ncazulsocietilorpeaciunisauncomanditpeaciuni,dreptulderetragerevafiexercitatnconformitatecu
prevederileart.134.
(3)Prinexcepiedeprevederileart.226,ncazulsocietilorcurspunderelimitat,dreptulderetragereseva
exercitaprinaplicareacorespunztoareadispoziiilorart.134.
(4)Acionarii/asociaiipotfaceaplicareadreptuluideretragerereglementatdeprezentularticol,doardac:
a)legislaiatuturorstatelormembre,acrornaionalitateodeinsocietileparticipantelafuziune,prevedeun
sistemdeprotecieaasociailorsimilarceluiprevzutdealin.(1)(3);
b)societileparticipantelafuziune,guvernatedelegislaiaaltuistatmembrucarenuconferasociailorundreptde
retrageredinsocietate,auacceptatnmodexprescaasociaiisocietiipersoanjuridicromnsfacuzdeacest
drept,fcndusemeniunenacestsensnhotrreaadunriigeneraledeaprobareafuziunii.

Art.251^12afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^13
(1)ncazulfuziuniiprinabsorbie,judectoruldelegatdispunenregistrareanregistrulcomeruluiaactului
modificatoralactuluiconstitutivalsocietiiabsorbantepersoanjuridicromnsausocietateeuropeancusediul
socialnRomniadupverificareaexisteneicertificatelorsauadocumentelorsimilarecareatestndeplinirea
condiiilorprevzutedelege,emisedeautoritilecompetentedincelelaltestatemembrencareausediulsocialori,
dupcaz,administraiacentralsausediulprincipalcelelaltesocietiparticipantelafuziune,iatermenuluincare
acesteaaufostdepuselaoficiulregistruluicomerului,termencenupoatedepi6lunidelaemitere.
(2)Dacprinfuziunesenfiineazonousocietatepersoanjuridicromn,controluldelegalitatevafiefectuat
ncondiiileprevzutedeprezentalegepentruformadesocietateacreiconstituireafostconvenit,cuverificarean
prealabilacertificatelorsauadocumentelorsimilareprevzutelaalin.(1).
(3)ncazulncareprinfuziunesenfiineazosocietateeuropeancusediulsocialnRomnia,controluldelegalitate
alfuziuniiialndepliniriicondiiilordenfiinareasocietiivafiefectuatpotrivitRegulamentului(CE)nr.2.157/2001al
Pagina 89

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Consiliuluidin8octombrie2001privindstatutulsocietiieuropeneideprezentalege.
(4)Judectoruldelegatverific,dacestecazul,icaracteristicilemecanismelordeimplicareaangajailorn
activitateasocietiiabsorbantesaunouconstituite.
(5)Dacsocietateaabsorbantsausocietateanounfiinatestepersoanjuridicguvernatdelegislaiaaltuistat
membru,inclusivosocietateeuropeancusediulsocialntrunaltstatmembru,judectoruldelegatverificlegalitatea
hotrriidefuziune,depusdectreadministratorii/membriidirectoratuluilaoficiulregistruluicomeruluincareeste
nregistratsocietateapersoanjuridicromn,ipronunoncheiereprincareseconstatndeplinireacondiiilor
prevzutedeprezentalegedectresocietateapersoanjuridicromn.ncheiereaestecomunicatsocietii
persoanjuridicromnlasediulacesteia.

Alin.(5)alart.251^13afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(6)Judectoruldelegatpoatepronunancheiereaprevzutlaalin.(5),chiardacproceduradeclanatdecererile
deretragereaacionarilor/asociailornconformitatecuart.251^12estencurs,nncheiereindicndusefaptulc
rscumprareaaciunilor/prilorsocialenuestencfinalizat.Retragerileefectuatedeacionari/asociain
conformitatecuart.251^12suntopozabilesocietiiabsorbantesaunounfiinateiacionarilor/asociailoracesteia.

Art.251^13afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^14
(1)ncazulfuziuniiprinabsorbie,actulmodificator,vizatpotrivitart.251^13alin.(1),setransmite,dinoficiu,spre
publicarenMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,pecheltuialasocietii.
(2)Dacprinfuziuneseconstituieonousocietatepersoanjuridicromnsauosocietateeuropeancusediuln
Romnia,aceastaestesupusformalitilordepublicitateprevzutedeprezentalegepentruformadesocietate
convenit.
(3)Oficiulregistruluicomeruluiundeestenmatriculatsocietateaabsorbantsausocietateanounfiinatva
notificadendat,pecheltuialasocietii,realizareafuziuniiautoritilorsimilaredinstatelemembrencaresunt
nmatriculatesocietileparticipantelafuziune,nvederearadieriiacestora.
(4)Oficiulregistrulcomeruluiundesuntnmatriculatesocietileabsorbitepersoanejuridiceromneradiazdin
registrulcomeruluiacestesocieti,ntemeiulnotificriicomunicatedeautoritateasimilardinstatulmembruacrui
naionalitateodeinesocietateaabsorbantsausocietateanounfiinat.

Alin.(4)alart.251^14afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(5)ncazulncareprinfuziuneatransfrontalieresteconstituitosocietateeuropeancusediulnRomnia,Oficiul
NaionalalRegistruluiComerului,pecheltuialaprilor,comunicJurnaluluiOficialalUniuniiEuropene,nvederea
publicrii,unanuncarecuprinde:denumireasocietii,numruldenmatricularenregistrulcomeruluincareeste
nmatriculat,datanmatriculrii,numrulMonitoruluiOficialalRomnieincareafostpublicatncheierea
judectoruluidelegatdenmatriculareasocietii.

Art.251^14afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^15
(1)Fuziuneaareurmtoareleconsecine:
a)transferul,attnraporturiledintresocietateaabsorbitisocietateaabsorbant/nounfiinat,ctinraporturile
cuterii,ctresocietateaabsorbant/nounfiinataltuturoractiveloripasivelorsocietiiabsorbite;
b)acionariisauasociaiisocietiiabsorbite/participantelafuziunedevinacionari,respectivasociaiaisocietii
absorbante/nounfiinate,nconformitatecuregulilederepartizarestabilitenproiectuldefuziune;
c)societateaabsorbit,respectivsocietilecareformeaznouasocietateprinfuziunenceteazsexiste.
(2)Fuziuneaproduceefecte:
a)ncazulconstituiriiuneisocieti,deladatanmatriculriiacesteianregistrulcomerului;
Pagina 90

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

b)ncazulfuziuniiprinabsorbie,deladatanregistrriinregistrulcomeruluiaactuluimodificatoralactului
constitutiv,cuexcepiacazuluincare,prinacordulprilor,sestipuleazcoperaiuneavaaveaefectlaoaltdat,
carenupoatefinsulterioarncheieriiexerciiuluifinanciarcurentalsocietiiabsorbantesausocietilorbeneficiare
inicianterioarncheieriiultimuluiexerciiufinanciarncheiatalsocietiisausocietilorcareitransferpatrimoniul,
icontroluljudectoruluidelegatprevzutdeart.251^13alin.(1);
c)ncazulncareprinfuziuneseconstituieosocietateeuropean,deladatanmatriculriiacesteia.
(3)Drepturileiobligaiilesocietilorabsorbitedecurgnddinraporturiledemuncicareexistladataintrriin
vigoareafuziuniitransfrontalieresetransferdeladataprevzutlaalin.(2)societiiabsorbantesaunounfiinate.
(4)Niciunadintreaciunilesocietiiabsorbantenupoatefischimbatcuaciunilasocietateaabsorbit,deinute:
a)fiedectresocietateaabsorbantsaudectreopersoancareacioneaznnumepropriu,darpentrusocietatea
respectiv;
b)fiedectresocietateaabsorbitsaudectreopersoancareacioneaznnumepropriu,darpentrusocietatea
respectiv.

Art.251^15afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^16
(1)Administratoriisocietiiabsorbitesauaicelorceauformatnouasocietaterspundcivilfadeasociaii
acelei/acelorsocietipentruneregularitilecomisenpregtireairealizareafuziunii.
(2)Experiicarentocmescraportulprevzutlaart.251^8,peseamasocietiiabsorbitesauasocietilorceformeaz
nouasocietate,rspundcivilfadeasociaiiacestorsocietipentruneregularitilecomisenndeplinireandatoririlor
lor.

Art.251^16afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^17
ncazuluneifuziuniprinabsorbie,princareunasaumaimultesocietisuntdizolvatefraintranlichidarei
transfertoateactiveleipasiveleloruneialtesocieticaredeinetoateaciunilelorsaualtetitluriconferinddrepturi
devotnadunareageneral,nuseaplicprevederileart.251^5alin.(1)lit.c),d)ie),art.251^8,art.251^15alin.(1)lit.
b)ialeart.251^16.

Art.251^17afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.251^18
ncazulncarefuziuneatransfrontalierprinabsorbieesterealizatdeosocietateabsorbantcaredeinecelpuin
90%,darnutotalitateaaciunilor/prilorsocialesauaaltorvalorimobiliarececonfertitularilorlordreptdevotn
adunrilegeneralealesocietii/societilorabsorbite,seaplic,nmodcorespunztor,prevederileart.243^3.

Art.251^18afostmodificatdepct.21alart.unicdinORDONANADEURGENnr.2din28februarie2012,publicat
nMONITORULOFICIALnr.143din2martie2012.
ART.251^19
(1)Nulitateauneifuziunipoatefideclaratnumaiprinhotrrejudectoreasc.
(2)Nulitateafuziuniinupoateintervenidupdatalacareaceastaaprodusefecte,datstabilitpotrivitart.251^15
alin.(2).
(3)Proceduriledeanulareidedeclarareanulitiinupotfiiniiatedacsituaiaafostrectificat.Dac
neregularitateacepoateconduceladeclarareanulitiiuneifuziunipoatefiremediat,instanacompetentacord
societilorparticipanteuntermenpentrurectificareaacesteia.
(4)Hotrreadefinitivdedeclarareanulitiifuziuniivafinaintatdinoficiudectreinstanoficiilorregistrului
comeruluidelasediilesocietilorimplicatenfuziune.

Art.251^19afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
Pagina 91

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
TITLULVII
Lichidareasocietilor

DenumireaTitluluiVIIafostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
CAP.I
Dispoziiigenerale
ART.252
(1)Pentrulichidareairepartizareapatrimoniuluisocial,chiardacnactulconstitutivseprevdnormenacestscop,
suntobligatoriiurmtoarelereguli:
a)pnlapreluareafuncieidectrelichidatori,administratoriiidirectorii,respectivmembriidirectoratului,
continusiexerciteatribuiile,cuexcepiacelorprevzutelaart.233;

Lit.a)aalin.(1)alart.252afostmodificatadepct.175alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
b)actuldenumirealichidatorilor,menionndputerileconferiteacestorasausentinacareiinelocul,precumi
oriceactulteriorcarearaduceschimbricuprivirelapersoanalorsaulaputerileconferitetrebuiedepuse,pringrija
lichidatorilor,laoficiulregistruluicomerului,pentruafinscrisedendatipublicatenMonitorulOficialalRomniei,
ParteaaIVa.

Lit.b)aalin.(1)alart.252afostmodificatadepct.175alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Numaidupandeplinireaformalitilordelaalin.(1)lichidatoriivordepunesemnturalornregistrulcomeruluii
vorexercitaaceastfuncie.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.252afostabrogatdepct.61alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicat
nMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(4)nafaradedispoziiileprezentuluititlu,seaplicsocietilornlichidareregulilestabiliteprinactulconstitutivi
prinlege,nmsurancarenusuntincompatibileculichidarea.
(5)Toateacteleemannddelasocietatetrebuiesaratecaceastaestenlichidare.
ART.252^1
Abrogat.

Art.252^1afostabrogatdepct.62alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,publicatn
MONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
ART.253
(1)Lichidatoriivorputeafipersoanefizicesaupersoanejuridice.Lichidatoriipersoanefizicesaureprezentanii
permanenipersoanefizicealesocietiilichidatoaretrebuiesfielichidatoriautorizai,ncondiiilelegii.
(2)Lichidatoriiauaceeairspunderecaiadministratorii,respectivmembriidirectoratului.

Alin.(2)aart.253afostmodificatdepct.177alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Lichidatoriisuntdatori,ndatduppreluareafunciei,campreuncudirectoriiiadministratorii,respectivcu
membriidirectoratuluisocietii,sfacuninventarisncheieunbilan,caresconstatesituaiaexactaactivuluii
pasivuluisocietii,islesemneze.
Pagina 92

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(3)aart.253afostmodificatdepct.177alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(4)Lichidatoriisuntobligaisprimeascispstrezepatrimoniulsocietii,registrelecelisauncredinatde
administratori,respectivdemembriidirectoratului,iactelesocietii.Deasemenea,acetiavorineunregistrucu
toateoperaiunilelichidrii,nordineadateilor.

Alin.(4)aart.253afostmodificatdepct.177alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(5)Lichidatoriiindeplinescmandatulsubcontrolulcenzorilor.ncazulsocietilorpeaciuniorganizatepotrivit
sistemuluidualist,lichidatoriiindeplinescmandatulsubcontrolulconsiliuluidesupraveghere.

Alin.(5)aart.253afostmodificatdepct.177alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.254
ncazulsocietiloracroractivitatesadesfuratnbazaautorizaieidemediuprevzutedeLegeaproteciei
mediuluinr.137/1995,republicat,cumodificrilesicompletrileulterioare,lichidatoriisuntobligaisiamasuri
pentruefectuareabilanuluidemediu,prevzutdeaceastlege,iscomunicerezultateleacestuibilanageniei
teritorialepentruproteciamediului.

Art.254afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.
ART.255
(1)nafardeputerileconferitedeasociai,cuaceeaimajoritatecerutpentrunumirealor,lichidatoriivorputea:
a)ssteanjudecatnnumelesocietii;

Lit.a)aalin.(1)alart.255afostmodificatdepct.63alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
b)sexecuteistermineoperaiuniledecomerreferitoarelalichidare;
c)svnd,prinlicitaiepublic,imobileleioriceaveremobiliarasocietii;

Lit.c)aalin.(1)alart.255afostmodificatadepct.63alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
d)sfactranzacii;
e)slichidezeisncasezecreanelesocietii.

Lit.e)aalin.(1)alart.255afostmodificatdepct.63alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
f)scontractezeobligaiicambiale,sfacmprumuturineipotecareisndeplineascoricealteactenecesare.
(2)nlipsaunordispoziiispecialenactulconstitutivsaunactullordenumire,lichidatoriinupotsaconstituieipoteci
asuprabunurilorsocietii,dacnusuntautorizaideinstan.

Alin.(2)alart.255afostmodificatdepct.178alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(3)Lichidatoriicarentreprindnoioperaiunicomercialecenusuntnecesarescopuluilichidriisuntrspunztori
personalisolidardeexecutarealor.
ART.256
Pagina 93

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Lichidatoriinupotpliasociailorniciosumncontulprilorcelisarcuvenidinlichidare,nainteaachitrii
creditorilorsocietii.
(2)AsociaiivorputeacerenscasumelereinutesfiedepuselaCasadeEconomiiiConsemnaiuniC.E.C.S.A.
orilaobancsaulaunadintreunitileacestoraissefacrepartizareaasupraaciunilorsauprilorsociale,chiarn
timpullichidrii,dac,nafaradeceeaceestenecesarpentrundeplinireatuturorobligaiilorsocietii,scadentesau
carevorajungelascaden,mairmneundisponibildecelpuin10%dincuantumullor.
(3)mpotrivadeciziilorlichidatorilorcreditoriisocietiipotfaceopoziiencondiiileart.62.
ART.257
Lichidatoriicareprobeaz,prinprezentareasituaieifinanciareanuale,cafonduriledecaredispunesocietateanusunt
suficientesacoperepasivulexigibiltrebuiescearsumelenecesareasociailorcarerspundnelimitatsaucelorcare
nuauefectuatintegralvrsmintele,dacacetiasuntobligai,potrivitformeisocietii,sleprocuresau,dacsunt
debitorifadesocietate,pentruvrsminteleneefectuate,lacareerauobligaincalitatedeasociat.
ART.258
Lichidatoriicareauachitatdatoriilesocietiicupropriiilorbaninuvorputeasexercitempotrivasocietiidrepturi
maimaridectaceleaceaparineaucreditorilorpltii.
ART.259
Creditoriisocietiiaudreptuldeaexercitacontralichidatoriloraciunilecaredecurgdincreaneleajunselatermen,
pnlaconcurenabunurilorexistentenpatrimoniulsocietii,inumaidupaceeadeasendreptampotriva
asociailor,pentruplatasumelordatoratedinvaloareaaciunilorsubscrisesaudinaceeaaaporturilorlacapitalulsocial.
ART.260*)
(1)Lichidareasocietiitrebuieterminatncelmultunandeladatadizolvrii.Pentrumotivetemeinice,tribunalul
poateprelungiacesttermencuperioadedecte6luni,darnucumaimultde24delunicumulat.
(2)Lichidareanulibereazpeasociaiinumpiedicdeschidereaproceduriidefalimentasocietii.
(3)ntermende30deziledeladizolvarevorfinumiilichidatorii,ncondiiileart.262,respectivart.264.
(4)ntermende60deziledelanumire,lichidatorultrebuiesdepunlaoficiulregistruluicomerului,pentru
menionarenregistrulcomerului,unraportprivindsituaiaeconomicasocietii.Dac,potrivitraportului,debitorul
ndeplinetecondiiilepentrudeschidereaproceduriisimplificatedeinsolven,lichidatorulareobligaiadeasolicita
deschidereaacesteiprocedurintermende15ziledeladatadepuneriiraportului.
(5)Lamplinireaunuitermende6lunidelanumire,lichidatorultrebuiesdepunlaoficiulregistruluicomeruluiun
raportprivindstadiuloperaiunilordelichidare.Lamplinireatermenuluideunanprevzutlaalin.(1)lichidatorul
trebuiesdepunlaoficiulregistruluicomeruluiunnouraport,nsoit,dacestecazul,idehotrreainstaneide
prelungireatermenuluidelichidare,pentrumenionarenregistrulcomerului.
(6)Pentrufiecareprelungireatermenuluidelichidare,lichidatorulareobligaiadeadepunelaoficiulregistrului
comeruluihotrreainstanei,precumiraportulprivindstadiuloperaiunilordelichidare.
(7)Nerespectareaobligaieidedepunerearapoartelorprevzutelaalin.(4)(6)constituiecontravenieise
sancioneazcuamenddela50leila100lei.Constatareacontraveniiloriaplicareasanciunilorserealizeaz,din
oficiusaunurmasesizriioricreipriinteresate,dectredirectoruloficiuluiregistruluicomeruluii/saudepersoana
saupersoaneledesemnatedectredirectorulgeneralalOficiuluiNaionalalRegistruluiComerului,potrivitdispoziiilor
OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.116/2009pentruinstituireaunormsuriprivindactivitateadenregistraren
registrulcomerului.
(8)ntermende15ziledelaterminarealichidrii,lichidatoriivordepunelaregistrulcomeruluicerereaderadierea
societiidinregistrulcomerului,subsanciuneauneiamenzijudiciarede200leipentrufiecarezidentrziere,careva
fiaplicatdetribunalulncircumscripiacruiaiaresediulsocietatea,nurmasesizriioricreipriinteresate.
ncheiereajudectoruluiprincaresedispuneamendarealichidatoruluiesteexecutorieipoatefiatacatnumaicuapel.

Alin.(8)alart.260afostmodificatdepct.26alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(9)Sanciuneaprevzutlaalin.(7)seaplicilichidatoruluicarenuintroducecerereadedeschidereaprocedurii
insolveneintermenulprevzutlaalin.(4).
(10)Dacntermende3lunidelaexpirareatermenuluimenionatlaalin.(1),prelungitdetribunaldupcaz,oficiul
registruluicomeruluinuafostsesizatcuniciocererederadieresaucuniciocereredenumirealichidatorului,
societateaesteradiatdinoficiudinregistrulcomerului.Radiereasedispuneprinsentinatribunaluluinacrui
circumscripieseaflsediulsocietii,pronunatlacerereaOficiuluiNaionalalRegistruluiComerului,cucitarea
societiiiaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscaliadirecieigeneraleafinanelorpublicejudeenesaua
Pagina 94

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

municipiuluiBucureti,dupcaz.

Alin.(10)alart.260afostmodificatdepct.26alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(11)Hotrreajudectoreascderadieresecomunicsocietiilasediulsocial,AgenieiNaionaledeAdministrare
FiscalidirecieigeneraleafinanelorpublicejudeenesauamunicipiuluiBucureti,dupcaz,ioficiuluiregistrului
comeruluiundeestenregistrat,senregistreaznregistrulcomeruluiiseafieazpepaginadeinternetaOficiului
NaionalalRegistruluiComeruluiilasediuloficiuluiregistruluicomeruluidepelngtribunalulnacrui
circumscripiesaaflatsediulsocialalsocietii.
(12)Bunurilermasedinpatrimoniulsocietiiradiatedinregistrulcomeruluirevinacionarilor,carerspundn
limitavaloriiacestorapentruacoperireacreanelor,conformprevederilorCoduluideprocedurcivil.

Art.260afostmodificatdeart.IVdinORDONANADEURGENnr.43din5mai2010,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.316din13mai2010.
*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Conformart.VdinORDONANADEURGENnr.43din5mai2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.316din13
mai2010,prevederilearticolului260dinLegeanr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare,astfelcumafostmodificatprinprezentaordonandeurgen,seaplicnmodcorespunztor
tuturorcategoriilordepersoanejuridicenregistratenregistrulcomerului.
Art.VIdinacelaiactnormativprevedecprevederileart.260dinLegeanr.31/1990privindsocietilecomerciale,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,astfelcumafostmodificatprinprezentaordonandeurgen,se
aplicnmodcorespunztoriprocedurilordedizolvaresaulichidarevoluntaraflatenderulareladataintrriin
vigoareaacesteia,datadelacarecurgtermeneleprevzutelaart.260dinLegeanr.31/1990,republicat,cu
modificrileicompletrileulterioare,fiinddataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen.
Prinexcepiedeladispoziiilealin.(1),societilecomercialecareladataintrriinvigoareaprezenteiordonanede
urgenseaflndizolvaresaulichidarevoluntardemaimultde3anisuntradiatedinoficiudinregistrulcomerului.
Radiereasedispuneprinsentinatribunaluluicomercialsauasecieicomercialeatribunaluluinacruicircumscripie
seaflsediulsocietii,lacerereaOficiuluiNaionalalRegistruluiComerului.Soluionareacereriisefacecucitarea
societiiiaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscaliadirecieigeneraleafinanelorpublicejudeenesaua
municipiuluiBucureti,dupcaz.Proceduraprevzutdeart.3dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.116/2009
pentruinstituireaunormsuriprivindactivitateadenregistrarenregistrulcomeruluiseaplicnmodcorespunztor.
Dispoziiilealin.(2)seaplicnmodcorespunztorisocietilorcareseaflnlichidarevoluntardemaimultde5
ani,nurmaprelungiriitermenuluide3ani,dispusdetribunal,potrivitlegii.
Pentruaciunileformulatentemeiulprezentuluiarticol,OficiulNaionalalRegistruluiComeruluiestescutitdetaxe
judiciaredetimbruitimbrujudiciar.
ART.261
(1)Dupaprobareasocoteliloriterminarearepartiiei,registreleiactelesocietiinnumecolectiv,ncomandit
simplsaucurspunderelimitat,cenuvorfinecesarevreunuiadintreasociai,sevordepunelaasociatuldesemnatde
majoritate.
(2)nsocietilepeaciuniincomanditpeaciuniregistreleprevzutedeart.177alin.1lit.a)f)vorfidepusela
registrulcomeruluilacareafostnregistratsocietatea,undeoriceparteinteresatvaputealuacunotindeelecu
autorizareajudectoruluidelegat,iarrestulactelorsocietiivorfidepuselaArhiveleNaionale.
(3)Registreletuturorsocietilorvorfipstratetimpde5ani.

Art.261afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.
CAP.II
Lichidareasocietilornnumecolectiv,ncomanditsimplsaucurspunderelimitat
ART.262
(1)Numirealichidatorilornsocietilennumecolectiv,ncomanditsimplsaucurspunderelimitatvafifcutde
toiasociaii,dacncontractuldesocietatenuseprevedealtfel.
Pagina 95

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Dacnusevaputeantruniunanimitateavoturilor,numirealichidatorilorvafifcutdeinstan,lacererea
oricruiasociatoriadministrator,cuascultareatuturorasociailoriadministratorilor.
(3)mpotrivasentineisepoatedeclaranumaiapeldectreasociaisauadministratori,ntermende15ziledela
pronunare.

Alin.(3)alart.262afostmodificatdepct.27alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
ART.263
(1)Dupterminarealichidriisocietiinnumecolectiv,ncomanditsimplsaucurspunderelimitat,lichidatorii
trebuiesntocmeascsituaiafinanciarispropunrepartizareaactivuluintreasociai.
(1^1)Situaiafinanciarsemnatdectrelichidatorisenainteazspreafinregistratipublicatpepaginade
internetaoficiuluiregistruluicomerului.

Alin.(1^1)alart.263afostintrodusdepct.179alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(1^2)Abrogat.

Alin.(1^2)alart.263afostabrogatdepct.64alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(2)Asociatulnemulumitpoatefaceopoziie,ncondiiileart.62,ntermende15ziledelanotificareasituaiei
financiaredelichidareiaproiectuluiderepartizare.
(3)Pentrusoluionareaopoziiei,problemelereferitoarelalichidarevorfiseparatedeaceleaalerepartizrii,fade
carelichidatoriipotrmnestrini.
(4)Dupexpirareatermenuluiprevzutlaalin.(2)saudupcehotrreaasupraopoziieiarmasdefinitiv,situaia
financiardelichidareirepartizareseconsideraprobatilichidatoriisuntliberai.

Alin.(4)alart.263afostmodificatdepct.28alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
CAP.III
Lichidareasocietilorpeaciuniincomanditpeaciuni
ART.264
(1)Numirealichidatorilornsocietilepeaciuniincomanditpeaciunisefacedeadunareageneral,care
hotrtelichidarea,dac,prinactulconstitutiv,nuseprevedealtfel.
(2)Adunareageneralhotrtecumajoritateaprevzutpentrumodificareaactuluiconstitutiv.
(3)ncazulncaremajoritateanuafostobinut,numireasefacedetribunal,lacerereaoricruiadintre
administratori,respectivdintremembriidirectoratului,saudintreasociai,cucitareasocietiiiacelorcareauceruto.
Hotrreaestesupusnumaiapelului.

Alin.(3)alart.264afostmodificatdepct.29alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
ART.265
(1)Administratorii,respectivmembriidirectoratului,vorprezentalichidatorilorodaredeseamasupragestiunii,
pentrutimpultrecutdelaultimasituaiefinanciaraprobatpnlanceperealichidrii.

Alin.(1)alart.265afostmodificatdepct.181alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Lichidatoriiaudreptulsaprobedareadeseamisfacsaussusineventualelecontestaiicuprivirela
aceasta.
Pagina 96

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.266
(1)ncazulncareunulsaumaimuliadministratori,respectivmembriaidirectoratului,suntnumitilichidatori,darea
deseamaasupragestiuniiadministratorilor,respectivadirectoratului,sevadepunelaoficiulregistruluicomertuluiise
vapublicanMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,mpreuncubilanulfinaldelichidare.

Alin.(1)alart.266afostmodificatdepct.182alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
(2)Cndgestiuneatrecepestedurataunuiexerciiufinanciar,dareadeseamtrebuieanexatlaprimasituaie
financiarpecarelichidatoriioprezintadunriigenerale.
(3)Oriceacionarpoatefaceopoziie,ncondiiileart.62,ntermende15ziledelapublicare.
(4)Toateopoziiilefcutevorficonexate,pentruafisoluionateprintrosingursentin.
(5)Oriceacionararedreptulsintervinninstan,iarhotrreavafiopozabiliacionarilorneintervenieni.
ART.267
Abrogat.

Art.267afostabrogatdepct.11alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.268
(1)Dupterminarealichidrii,lichidatoriintocmescsituaiafinanciarfinal,artndparteacesecuvinefiecrei
aciunidinrepartizareaactivuluisocietii,nsoitderaportulcenzorilorsau,dupcaz,raportulauditorilorfinanciari.
(2)Situaiafinanciar,semnatdelichidatori,sevadepune,pentruafimenionat,laoficiulregistruluicomeruluii
sevapublicanMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.
(3)Oriceacionarpoatefaceopoziie,ncondiiileart.62.
ART.269
(1)Dactermenulprevzutlaart.266alin.(3)aexpiratfrasefaceopoziie,situaiafinanciarseconsider
aprobatdetoiacionarii,iarlichidatoriisuntliberai,subrezervarepartizriiactivuluisocietii.
(2)Independentdeexpirareatermenului,chitanadeprimireaceleidinurmrepartiiiinelocdeaprobareacontului
iarepartiieifcutefiecruiacionar.
ART.270
(1)Sumelecuveniteacionarilor,nencasatentermendedoulunidelapublicareasituaieifinanciare,vorfidepuse
laobancsaulaunadintreunitileacesteia,cuartareanumeluiiprenumeluiacionarului,dacaciunilesunt
nominative,sauanumereloraciunilor,dacelesuntlapurttor.
(2)Platasevafacepersoaneiartatesauposesoruluiaciunilor,reinndusetitlul.
ART.270^1
ncazulncaresocietateaaflatnlichidareestenstaredeinsolven,lichidatorulesteobligatscearadeschiderea
proceduriiinsolvenei.ncondiiilelegislaieiinsolvenei,creditoriivorputeaceredeschidereaproceduriiinsolvenei
fadesocietateaaflatncursdelichidare.

Art.270^1afostintrodusdepct.183alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.270^2
Constatndndeplinireacondiiilorprevzutedelegeainsolvenei,judectorulsindicvadispunedeschiderea
proceduriisimplificateainsolvenei.

Art.270^2afostintrodusdepct.183alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
TITLULVII^1
Societateaeuropean

TitlulVII^1afostintrodusdepct.12alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
Pagina 97

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.270^2a)
SocietiloreuropenecusediulnRomnialesuntaplicabileprevederileRegulamentuluiConsiliului(CE)nr.
2.157/2001din8octombrie2001privindstatutulsocietiieuropene,celealeprezentuluicapitol,precumicele
privitoarelasocietilepeaciuni,nmsuracompatibilitiilorcudispoziiileregulamentuluicomunitar.

Art.270^2a)afostintrodusdepct.12alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.270^2b)
(1)SocietileeuropenecusediulsocialnRomniaaupersonalitatejuridicdeladatanmatriculriinregistrul
comerului.
(2)Osocietateeuropeannupoatefinmatriculatnregistrulcomeruluidectdupncheiereaunuiacordprivind
implicareaangajailornactivitateasocietii,ncondiiileprevzutedeHotrreaGuvernuluinr.187/2007.
(3)ntermende30deziledelanregistrare,OficiulNaionalalRegistruluiComeruluivacomunicaJurnaluluiOficialal
UniuniiEuropeneunanunprivindnmatriculareasocietii.Anunulvacuprindeinformaiileprevzutedeart.14din
RegulamentulConsiliului(CE)nr.2.157/2001.

Art.270^2b)afostintrodusdepct.12alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.270^2c)
(1)OricesocietateeuropeannmatriculatnRomniaipoatetransferasediulsocialntrunaltstatmembru.
(2)Proiectuldetransfer,vizatdejudectoruldelegat,sepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,pe
cheltuialasocietii,cucelpuin30dezilenainteadateiedineincareadunareageneralextraordinarurmeaza
hotrasupratransferului.
(3)Hotrreaadunriigeneraleprivindtransferulsediuluisocialalsocietiieuropenentrunaltstatmembruse
adoptncondiiileart.115alin.(2).ncazulncareacionariireprezentndmajoritateacapitaluluisocialsuntprezeni
saureprezentani,deciziapoatefiadoptatcumajoritatesimpl.

Art.270^2c)afostintrodusdepct.12alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.270^2d)
(1)Creditoriisocietiloreuropenealecrorcreanesuntanterioaredateipublicriiproiectuluidetransfericarenu
suntscadenteladatapublicriipotfaceopoziiencondiiileart.62.
(2)Opoziiaprevzutlaalin.(1)suspendexecutareaoperaiuniipnladatalacarehotrreajudectoreasc
rmnedefinitiv,nafardecazulncaresocietateadebitoarefacedovadapliidatoriilorsauofergaraniiacceptate
decreditoriorincheiecuacetiaunacordpentruplatadatoriilor.

Alin.(2)alart.270^2d)afostmodificatdepct.30alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.

Art.270^2d)afostintrodusdepct.12alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
ART.270^2e)
(1)Acionariicarenuauvotatnfavoareahotrriiadunriigeneraleprincareafostaprobattransferulsediuluintr
unaltstatmembruaudreptuldeaseretragedinsocietateideasolicitacumprareaaciunilorlordectresocietate.
(2)Dreptulderetragerepoatefiexercitatntermende30deziledeladataadoptriihotrriiadunriigenerale.
(3)Acionariivordepunelasediulsocietii,alturidedeclaraiascrisderetragere,aciunilepecareleposedsau,
dupcaz,certificateledeacionar.
(4)Preulpltitdesocietatepentruaciunileceluiceexercitdreptulderetragerevafistabilitdeunexpertautorizat
independent,cavaloaremediecerezultdinaplicareaacelpuindoumetodedeevaluarerecunoscutedelegislaian
vigoareladataevalurii.Expertulestenumitdejudectoruldelegat,nconformitatecudispoziiileart.38i39.Costurile
Pagina 98

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

deevaluarevorfisuportatedesocietate.
(5)Judectoruldelegat,ulteriorverificriilegalitiitransferului,pronunoncheiereceatestndeplinirea
condiiilorprevzutedeart.35dinprezentalegeiacelorprevzutedeart.8dinRegulamentulConsiliului(CE)nr.
2.157/2001.
(6)Ulteriorradieriisocietiieuropenetransferate,oficiulregistruluicomeruluivacomunicaJurnaluluiUniunii
Europene,pecheltuialasocietii,unanunprivindradiereasocietiidinregistrulcomeruluidinRomniacaurmarea
transferuluisediuluiacestuiantrunaltstatmembru.

Art.270^2e)afostintrodusdepct.12alart.IdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.333din30aprilie2008.
TITLULVIII
Contraveniiiinfraciuni

DenumireaTitluluiVIIIafostmodificatadepct.184alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatn
MONITORULOFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.270^3
(1)nclcareaprevederilorart.74constituiecontravenieiestesancionatcuamenddela2.500leila5.000lei.
(2)nclcareaprevederilorart.131alin.(4)constituiecontravenieiestesancionatcuamenddela5.000leila
10.000lei.

Alin.(2)alart.270^3afostmodificatdepct.65alart.IdinORDONANADEURGENnr.82din28iunie2007,
publicatnMONITORULOFICIALnr.446din29iunie2007.
(3)Constatareacontraveniiloriaplicareasanciunilorprevzutelaalin.(1)i(2)serealizeazdectreorganelecu
atribuiidecontrolaleMinisteruluiFinanelorPubliceAgeniaNaionaldeAdministrareFiscalialeunitilorsale
teritoriale.

Art.270^3afostintrodusdepct.185alart.IdinLEGEAnr.441din27noiembrie2006,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.955din28noiembrie2006.
ART.271
Sepedepsetecunchisoaredela6lunila3anisaucuamendfondatorul,administratorul,directorulgeneral,
directorul,membrulconsiliuluidesupravegheresaualdirectoratuluiorireprezentantullegalalsocietiicare:
a)prezint,cureacredin,nprospectele,rapoarteleicomunicrileadresatepublicului,dateneadevrateasupra
constituiriisocietiioriasupracondiiiloreconomicesaujuridicealeacesteiaoriascunde,cureacredin,ntotsaun
parte,asemeneadate;
b)prezint,cureacredin,acionarilor/asociailorosituaiefinanciarinexactsaucudateinexacteasupra
condiiiloreconomicesaujuridicealesocietii,nvedereaascunderiisituaieieireale;
c)refuzspunladispoziiaexperilor,ncazurileincondiiileprevzutelaart.26i38,documentelenecesaresau
impiedic,cureacredin,sndeplineascnsrcinrileprimite.

Art.271afostmodificatdepct.2alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.272
(1)Sepedepsetecunchisoaredela6lunila3anioricuamendfondatorul,administratorul,directorulgeneral,
directorul,membrulconsiliuluidesupravegheresaualdirectoratuluiorireprezentantullegalalsocietiicare:
a)dobndete,ncontulsocietii,aciunialealtorsocieti,launprepecareltievditsuperiorvaloriilorefective,
sauvinde,peseamasocietii,aciunipecareaceastaledeine,lapreuridesprecarearecunotincsuntvdit
inferioarevaloriilorefective,nscopulobinerii,pentruelsaupentrualtepersoane,aunuifolosnpagubasocietii;
b)folosete,cureacredin,bunurisaucredituldecaresebucursocietatea,ntrunscopcontrarintereseloracesteia
saunfolosulluipropriuoripentruafavorizaoaltsocietatencareareinteresedirectsauindirect;
c)semprumut,suboriceform,directsauprintropersoaninterpus,delasocietateapecareoadministreaz,de
Pagina 99

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

laosocietatecontrolatdeaceastaoridelaosocietatecarecontroleazsocietateapecareeloadministreaz,suma
mprumutatfiindsuperioarlimiteiprevzutelaart.144^4alin.(3)lit.a),saufacecaunadintreacestesocietisi
acordevreogaraniepentrudatoriiproprii;
d)ncalcdispoziiileart.183.
(2)Nuconstituieinfraciunefaptaprevzutlaalin.(1)lit.b),dacafostsvritdeadministratorul,directorul,
membruldirectoratuluiorireprezentantullegalalsocietiincadrulunoroperaiunidetrezorerientresocietateialte
societicontrolatedeaceastasaucareocontroleaz,directoriindirect.
(3)Nuconstituieinfraciunefaptaprevzutlaalin.(1)lit.c),dacestesvritdectreosocietatecomercialce
arecalitateadefondator,iarmprumutulesterealizatdelaunadintresocietilecontrolateoricareocontroleazpe
aceasta,directsauindirect.

Art.272afostmodificatdepct.3alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.272^1
Sepedepsetecunchisoaredelaunanla5anifondatorul,administratorul,directorulgeneral,directorul,membrul
consiliuluidesupravegheresaualdirectoratuluiorireprezentantullegalalsocietiicare:
a)rspndetetirifalsesauntrebuineazaltemijloacefrauduloasecareaucaefectmrireaoriscdereavalorii
aciunilorsauaobligaiunilorsocietiioriaaltortitluriceiaparin,nscopulobinerii,pentruelsaupentrualte
persoane,aunuifolosnpagubasocietii;
b)ncaseazsaupltetedividende,suboriceform,dinprofiturifictiveoricarenuputeaufidistribuite,nlipsa
situaieifinanciareanualesaucontrarcelorrezultatedinaceasta.

Art.272^1afostmodificatdepct.4alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.273
Sepedepsetecunchisoaredela3lunila2anioricuamendadministratorul,directorulgeneral,directorul,
membrulconsiliuluidesupravegheresaualdirectoratuluiorireprezentantullegalalsocietiicare:
a)emiteaciunideovaloaremaimicdectvaloarealorlegalorilaunpreinferiorvaloriinominalesauemitenoi
aciuninschimbulaporturilornnumerar,naintecaaciunileprecedentesfifostachitatenntregime;
b)sefolosete,nadunrilegenerale,deaciunilenesubscrisesaunedistribuiteacionarilor;
c)acordmprumuturisauavansuriasupraaciunilorsocietiioriconstituiegaraniinaltecondiiidectcele
prevzutedelege;
d)predtitularuluiaciunilenaintedetermensaupredaciuniliberatentotalsaunparte,nafardecazurile
stabilitedelege,oriemiteaciunilapurttorfrafiachitateintegral;
e)nurespectdispoziiilelegalereferitoarelaanulareaaciunilorneachitate;
f)emiteobligaiunifrrespectareadispoziiilorlegalesauaciunifrscuprindmeniunilecerutedelege.

Art.273afostmodificatdepct.5alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.274
Sepedepsetecunchisoaredelaolunlaunanoricuamendadministratorul,directorulgeneral,directorul,
membrulconsiliuluidesupravegheresaualdirectoratuluiorireprezentantullegalalsocietiicare:
a)ndeplinetehotrrileadunriigeneralereferitoarelaschimbareaformeisocietii,lafuziuneaoriladivizarea
acesteiasaulareducereacapitaluluisocial,naintedeexpirareatermenelorprevzutedelege;
b)ndeplinetehotrrileadunriigeneralereferitoarelareducereacapitaluluisocial,frcamembriisfifost
executaipentruefectuareavrsmntuluidatoratorifrcaacetiasfifostscutii,prinhotrreaadunriigenerale,
deplatavrsmintelorulterioare;
c)ndeplinetehotrrileadunriigeneralereferitoarelaschimbareaformeisocietii,fuziune,divizare,dizolvare,
reorganizaresaureducereacapitaluluisocial,frinformareaorganuluijudiciaroricunclcareainterdicieistabilitede
acesta,ncazulncarefadesocietateacomercialsanceputurmrireapenal.

Art.274afostmodificatdepct.6alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORUL
Pagina 100

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

OFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.275
(1)Sepedepsetecunchisoaredelaolunlaunanoricuamendadministratorul,directorulgeneral,directorul,
membrulconsiliuluidesupravegheresaualdirectoratuluicare:
a)ncalc,chiarprinpersoaneinterpusesauprinactesimulate,dispoziiileart.144^3;
b)nuconvoacadunareageneralncazurileprevzutedelegesauncalcdispoziiileart.193alin.(2);
c)ncepeoperaiuninnumeleuneisocieticurspunderelimitatnaintedeasefiefectuatvrsmntulintegralal
capitaluluisocial;
d)emitetitlurinegociabilereprezentndprisocialealeuneisocieticurspunderelimitat;
e)dobndeteaciunialesocietiincontulacesteiancazurileinterzisedelege.
(2)Cupedeapsaprevzutlaalin.(1)sepedepseteiasociatulcarencalcdispoziiileart.127saualeart.193alin.
(2).

Art.275afostmodificatdepct.7alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.276
Sepedepsetecunchisoaredelaolunlaunansaucuamendcenzorulcarenuconvoacadunareageneraln
cazurilencareesteobligatprinlege.
ART.277
(1)Sepedepsetecunchisoaredela3lunilaunanoricuamendpersoanacareaacceptatsauapstratnsrcinarea
decenzor,contrardispoziiilorart.161alin.(2),oripersoanacareaacceptatnsrcinareadeexpert,cunclcarea
dispoziiilorart.39.
(2)Hotrrileluatedeadunrilegeneralenbazaunuiraportalunuicenzorsauexpert,numitcunclcarea
dispoziiilorart.161alin.(2)ialeart.39,nupotfianulatedincauzanclcriidispoziiilorcuprinsenacelearticole.
(3)Cupedeapsaprevzutlaalin.(1)sepedepseteifondatorul,administratorul,directorul,directorulexecutivsau
cenzorulcareiexercitfunciilesaunsrcinrilecunclcareadispoziiilorprezenteilegireferitoarela
incompatibilitate.

Art.277afostmodificatdepct.8alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.278
(1)Dispoziiileart.271277seaplicilichidatorului,nmsurancaresereferlaobligaiiceintrncadrul
atribuiilorsale.
(2)Sepedepsetecunchisoaredelaolunlaunansaucuamendlichidatorulcarefacepliasociailorcunclcarea
dispoziiilorart.256.

Alin.(2)alart.278afostmodificatdepct.9alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.279
(1)Sepedepsetecunchisoaredela3lunila2anioricuamendacionarulsaudeintoruldeobligaiunicare:
a)treceaciunilesauobligaiunilesalepenumelealtorpersoane,nscopulformriiuneimajoritinadunarea
general,ndetrimentulaltoracionariorideintorideobligaiuni;
b)voteaznadunrigenerale,nsituaiaprevzutlalit.a),caproprietardeaciunisaudeobligaiunicaren
realitatenuiaparin;
c)nschimbulunuifolosmaterialnecuvenit,seobligsvotezentrunanumitsensnadunareageneralsausnuia
partelavot.
(2)Determinareaunuiacionarsauaunuideintordeobligaiunica,nschimbulunuifolosmaterialnecuvenit,s
votezentrunanumitsensnadunrilegeneraleorisnuiapartelavotsepedepsetecunchisoaredela6lunila3ani
saucuamend.

Art.279afostmodificatdepct.10alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn
Pagina 101

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.280
Abrogat.

Art.280afostabrogatdepct.11alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.280^1
Transmitereafictivaprilorsocialeoriaaciunilordeinutentrosocietatecomercial,nscopulsvririiunei
infraciunisaualsustrageriidelaurmrireapenalorinscopulngreunriiacesteia,sepedepsetecunchisoaredela
unanla5ani.

Art.280^1afostmodificatdepct.12alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.280^2
Abrogat.

Art.280^2afostabrogatdepct.13alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.280^3
Folosirea,cutiin,aacteloruneisocietiradiate,nscopulproduceriideconsecinejuridice,constituieinfraciune
isepedepsetecunchisoaredela3lunila3anisaucuamend.

Art.280^3afostmodificatdepct.14alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.281
Fapteleprevzutenprezentultitlu,dac,potrivitCoduluipenalsauunorlegispeciale,constituieinfraciunimaigrave,
sesancioneazcupedepseleprevzutedeacestea.

Art.281afostmodificatdepct.15alart.33,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
ART.282
Abrogat.

Art.282afostabrogatprinalin.(3)alart.156dinLEGEAnr.85din5aprilie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.
359din21aprilie2006.
ART.282^1
Abrogat.

Art.282^1afostabrogatdeart.26dinLEGEAnr.255din19iulie2013publicatnMONITORULOFICIALnr.515din
14august2013.
TITLULIX
Dispoziiifinaleitranzitorii
ART.283
(1)SocietileorganizatenbazaLegiinr.15/1990privindreorganizareaunitiloreconomicedestatcaregii
autonomeisocieticomerciale,cumodificrileulterioare,privatizatesaucaresevorprivatiza,potfuncionanumaipe
bazdestatut.
Pagina 102

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(1)alart.283afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.

(2)Modificnd,ncondiiilelegii,statutul,asociaiilpotdenumiactconstitutiv,frcaprinaceastasianatereo
societatecomercialnou.
(3)Lasocietileexistente,asociaiipotmodificaactulconstitutiv,prevzndneldocumentelelacareacetia
urmeazsaibacces,nsensulart.8lit.i).
(4)Societilecucapitalintegralorimajoritardestatpotfuncionacuoricenumrdeasociai.

Alin.(4)alart.283afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
ART.284
ncadrareasalariailorlasocietisefacepebazdecontractindividualdemunc,curespectarealegislaieimunciii
asigurrilorsociale.

Art.284afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.
ART.285
Dacasociatulunicdintrosocietatecurspunderelimitatesteiadministrator,poatebeneficiadepensiecala
asigurrilesocialedestat,nmsurancareavrsatcontribuialaasigurrilesocialeipeaceeapentrupensia
suplimentar.
ART.286
Constituireadesocieticuparticiparestrin,nasocierecupersoanejuridicesaupersoanefiziceromne,saucu
capitalintegralstrinseefectueazcurespectareadispoziiilorprezenteilegiialelegiiprivindregimulinvestiiilor
strine.*)

*)Potrivitart.IIIdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.32/1997,aprobatcumodificriprinLegeanr.195/1997,
societilecomercialereglementateprinlegispecialermnsupuseidispoziiiloracelorlegi.

Art.286afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.
ART.287
ActivitilecarenupotfaceobiectuluneisocietisestabilescprinhotrreaGuvernului.

Art.287afostmodificatdepct.31alart.18,TitlulIVdinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.
ART.288
Pentruautentificareaactuluiconstitutivsevorpltitaxeledetimbruionorariilenotarialelegale.
ART.289
nsensulprezenteilegi,municipiulBucuretiseasimileazcujudeul.
ART.290
(1)ntreprinderilemiciiasociaiilecuscoplucrativ,persoanejuridice,nfiinatenbazaDecretuluilegenr.54/1990
privindorganizareaidesfurareaunoractivitieconomicepebazalibereiiniiativeireorganizate,pnladatade17
septembrie1991,nunadintreformeledesocietateprevzutedeart.2dinprezentalegeivorputeacontinua
activitatea.
(2)Elesuntsuccesoarededreptalentreprinderilormicisaualeasociaiilorcuscoplucrativdincareprovin.
ART.291
PrevederiledinprezentalegesecompleteazcudispoziiileCoduluicivilialeCoduluideprocedurcivil.

Pagina 103

LEGE

(A)

31 16/10/1990

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Art.291afostmodificatdepct.7alart.10,Seciuneaa3a,Cap.IIdinLEGEAnr.71din3iunie2011,publicatn
MONITORULOFICIALnr.409din10iunie2011.
ART.292
Societilecuparticiparestrinnfiinatepnladatade17decembrie1990ivorputeacontinuaactivitatea
potrivitactuluilordeconstituire,aprobatncondiiilelegii.
ART.293
Abrogat.

Art.293afostabrogatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.302din24octombrie2005,publicatnMONITORULOFICIALnr.
953din27octombrie2005.
ART.294
Pedatantrriinvigoareaprezenteilegiseabrogprevederileart.77220i236dinCodulcomercial**),prevederile
referitoarelantreprinderilemiciilaasociaiilecuscoplucrativ,cupersonalitatejuridic,dinDecretullegenr.54/1990
privindorganizareaidesfurareaunoractivitieconomicepebazalibereiiniiative,Decretulnr.424/1972privind
constituireaifuncionareasocietilormixtenRomnia,cuexcepiaart.15,art.28alin.1,art.33iart.35alin.2i3,
Decretullegenr.96/1990privindunelemsuripentruatragereainvestiieidecapitalstrinnRomnia.
____________
**)Potrivitart.IXdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.32/1997,aprobatcumodificriprinLegeanr.
195/1997,pedataintrriinvigoareaacesteiordonane(28iulie1997)seabrogart.237250iart.264269dinCodul
comercial.

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Art.IIIsiIVdinORDONANADEURGENnr.52din21aprilie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.333din30
aprilie2008prevd:
"Art.III
Suntconsideratecafiindvalabilncheiateactelededispoziieasuprabunuriloruneisocieticomerciale,ncheiatede
reprezentaniilegaliaiacesteiantemeiulputerilordereprezentarerezultnddinhotrrilesaumputernicirile
ntocmitesubsemnturprivat,nconformitatecureguliledinactulconstitutivicucelelaltereglementriinterneale
societiicomerciale,dacrespectivamputernicireafostacordatdectreorganelestatutarealesocietii,cu
respectareadispoziiilorLegiinr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,aactelorconstitutivealesocietiiiahotrrilororganelorstatutarealesocietii.
Art.IV
(1)nsensulprezenteiordonanedeurgen,societateaeuropeanestesocietateapeaciuniconstituitncondiiile
iprinmecanismeleprevzutedeRegulamentulConsiliului(CE)nr.2.157/2001din8octombrie2001privindstatutul
societiieuropene.
(2)Societateacooperativeuropeanreprezint,nsensulprezenteiordonanedeurgen,societateaalcreicapital
estedivizatnprisociale,carearecaobiectprincipalsatisfacereanevoilori/saudezvoltareaactivitiloreconomicei
socialealemembrilorsiicareesteconstituitncondiiileiprinmecanismeleprevzutedeRegulamentulConsiliului
(CE)nr.1.435/2003din22iulie2003privindstatutulsocietiicooperativeeuropene."

Pagina 104