Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL
Adresa postala: STR. ION CREANGA, BL.F, ZONA MODERN, LOC ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140033,
Romania, Punct(e) de contact: MArian Ispas, Tel. +40 0762209070, Email: office.asce@yahoo.com, Fax: +40 0247317011, Adresa profilului
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Intreprindere cu capital de stat

Activitate (Activitati)
Altele: Intreprindere cu capital de stat

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-01-2015 08:50

Pagina 1/7

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
,,Achizitie TEVARIE

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
STR. LBERTATII NR.458 Municipiului Alexandria
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Se va achizitiona -Teava PE 80 Dn 25 Pn6,Tub PEID PE 80 Pn6 Dn 110x6,3 ,Tub PEID Dn 160 Sn 4 L=6m,
D200x5,9SN8 L=6m,-Tub PVC Dn 250 SN 4 L=6m,Tub PVC Dn 315 SN 4 L=6m
Tub PVC multistrat D 400x11,7 SN 8 L=6m

Tub PVC multistrat

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


44162000-3 Tevarie (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Teava PE 80 Dn 25 Pn6550ml
-Tub PEID PE 80 Pn6 Dn 110x6,3 2100ml
-Tub PEID Dn 160 Sn 4 L=6m
435buc
-Tub PVC multistrat D200x5,9
SN8 L=6m 50buc
-Tub PVC Dn 250 SN 4 L=6m
335buc
-Tub PVC Dn 315 SN 4 L=6m
335buc
-Tub PVC multistrat D 400x11,7
SN 8 L=6m335buc
Valoarea estimata fara TVA: 386,588.45 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Cuantumul garantiei de participare :7.731 valabila pe o perioada de cel putin 60 zile de la termenul limita de primire oferte;
Garantia de participare se constituie conf. Articolului 86 alin (1) din HG nr. 925/2006) virament bancar in contul
RO57RNCB0245117398620001 deschis la BCR Alexandria, cod fiscal RO27259180;
Garantia de participare se returneaza dupa semnarea contractului de furnizare in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei
de buna executie conform art. 88 din HG nr. 925/2006. Operatorii economici care se ncadreaza n categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii
pot beneficia de prevederile art. 16 alin(2) din Legea nr.346/2004 conform formularului nr. 19.Echivalenta leu/valuta pentru o garantie de
participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de partcipare . Dovada constituirii garantiei va fi la vedere,
in afara plicului continand oferta.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-01-2015 08:50

Pagina 2/7

Fisa de date
Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA;
Modul de constituire a garantiei de buna executie:
Prin retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitateaTrezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitiaautoritatii contractante.
Suma initiala care se depune de catre cantractant este de 1% din pretul contractului iar autoritatea contractanta urmand sa alimenteze acest
cont pana la constituirea sumei stabilite drept garantie de buna executie.Garantia de buna executie se constitue printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contract (Art. 90, Aliniatul(1);

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Bugetul societatii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;
Hotararea de Guvern nr.167/2010 privind modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1.660/2006;
Ordinul nr. 170 din 15 Mai 2012 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind
interpretarea art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006;
A se vedea : www.anrmap.ro);

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-01-2015 08:50

Pagina 3/7

Fisa de date
Cerinta nr. 1
Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii
- Ofertantul va completa o declaratie pe propria raspundere-formular nr.2
n cazul n care n tara de origine sau n tara n care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie
raspundere, se accepta o declartie autentica data n fata unui notar, a unei autoritati administrative sau a unei autoritati judiciare sau a unei
asociatii profesionale care are competente n acest sens.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii
- Ofertantul va completa o declaratie pe propria raspundere formular nr. 3.
n cazul n care n tara de origine sau n tara n care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie
raspundere, se accepta o declartie autentica data n fata unui notar, a unei autoritati administrative sau a unei autoritati judiciare sau a unei
asociatii profesionale care are competente n acest sens.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 69 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Ofertantul/Candidatul/Ofertantulasociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri n cadrul consiliului de administratie/organ
de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pna la gradul al patrulea
inclusiv ori care se afla n relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii
de decizie n cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
Ofertantul va completa o declaratie pe propria raspundere formular nr. 5
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Director: Jusca Mihai; Mateescu Mioara responsabil financiar contabil;
Comisia de evaluare:Lunganu Liviu Valentin, Rotaru Sorin, Barbu Alis, Ispas Marian secretar.
Cerinta nr. 4
Certificarea faptului ca participarea ofertantului/candidatului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta conf. Ordin
314/2010;
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ,completare formular nr. 6
Cerinta nr. 5
- Certificatul de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale, care sa ateste ca ofertantul/candidatul nu are datorii
scadente la nivelul luni anterioare celei in care in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilorla bugetul
localModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii
- Se prezinta Certificatul de atestare fiscala,in original/copie legalizata /copie conform cu originalul, din care sa reiasa ca
ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul luni anterioare celei in care in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor; in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data
solicitata operatorii economici pot depuna o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11alin.4din HGR 925/2006. Intr-o astfel de situatie
devine aplicabila prevederile art.9alin 3din Ordinul nr.509/2011
Cerinta nr. 6
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are
sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat .
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii
-Se prezinta Certificatul de atestare fiscala,in original/copie legalizata /copie conform cu originalul, din care sa reiasa ca
ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul luni anterioara celei in care in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor; in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data
solicitata operatorii economici pot depuna o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11ali.4din HGR 925/2006. Intr-o astfel de situatie
devine aplicabila prevederile art.9alin 3din Ordinul nr.509/2011

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerinta nr. 1
- Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului
Modalitatea de indepliniresi aplicabilitate n cadrul procedurii
- se va prezenta : Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, in original/copie legalizata/copie conform cu originalul,
informatiile cuprinse in el trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa reiasa :
- obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator ;
Cerinta nr. 2
Persoane juridice/ fizice straine
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii
- Documente care dovedesc o forma de nregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-01-2015 08:50

Pagina 4/7

Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1
Fisa de informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri globala intr-o
perioada anterioara care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani

Se va completa-formularul nr.7.

Cerinta nr. 2
Bilantul contabil la data de 30.06.2014, vizat si inregistrat de organele
competente in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul;

Daca bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele


competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la
acesta si balanta de verificare contabila intocmita la data de
30.06.2014, insotite de raportul auditorilor financiari si contabilii
autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte
conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor
reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din
exploatare reflectate in acestea.
In cazul in care ,din motive obiective , justificate corespunzator ,
operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta
documentele solicitate ,acesta are dreptul de a-si demonstra
situatia economica si financiara si prin prezentarea altor
documente ,in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a
situatatiei economice si financiare a ofertantului, in acest sens
conf. art 11 alin 2 ^1din HGR925/2006 se considera in categoria
mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei institutii publice
sau unei alte identitati abilitate prin lege in acest scop , in
masura in care sursa de date respectiva contine informatii
actualizate .

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
continand valori, beneficiari.

Se va completa -formular nr. 12;

Cerinta nr. 2
Se va completa - formular nr 8;
Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta
certificate/documente de furnizarede produsesimilare obiectului contractului
certificate conform cu originalul

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1
Sistemul de Management al calitatii ISO 9001

Prezentare certificat emis de organisme independente care


atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii conform
ISO-9001 sau echivalent;

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-01-2015 08:50

Pagina 5/7

Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Cerintele din caietul de sarcini sunt minime, obligatorii.
Propunerea tehnica se va prezenta in asa fel incat informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei
cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Ofertantul va anexa propunerii tehnice si propunerea de contract, acceptata prin
semnarea ei. Se va completa si formularul nr. 18;

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Pretul se va exprima in lei ;Se va complete formularul de oferta formularul nr. 10;
Pretul va include toate cheltuielile de livrare si transport pana la destinatia finala Alexandria , str. Libertatii,nr. 458. Se va specifica atat
pretul total al ofertei cat si pretul unitar se va completa formularul nr. 27.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante: SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL str. Ion Creanga, bloc F, Zona
Modern, Alexandria.
Detalierea modului de prezentare, ambalare, sigilare a ofertei:
- Documentele de inregistrare, de eligibilitate si cele care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara se vor introduce
intr-un plic ;
- Propunerea tehnica se va introduce in alt plic ;
- Propunerea financiara se va introduce in alt plic ;
Cele trei plicuri vor fi introduse intr-un plic pe care se va specifica ,,Original. La fel se va proceda si pentru
Copie, pe plic specificandu-se ,,copie.
Cele doua plicuri ,,Original si ,,Copie vor fi introduse intr- un plic exterior pe care se va inscriptiona denumirea si adresa autoritatii
contractante si pe care se va face specificatia ,,A nu se deschide inainte de data de .ora.. si ,,Oferta pentruAchizitie TEVARAIE.
Numarul de exemplare : cate unul.
Pe plicul exterior care contine oferta se va atasa scrisoarea de inaintare (formularul nr. 1) si documentul care atesta achitatrea garantiei de
participare la licitatie.
Se vor atasa deasemenea documentele ce confirma ca ofertantul este ncadrat conform legii n categoria ntreprinderilor mici si mijlocii.
Imputernicirea scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la activitatea de deschidere a ofertelor si copie carte
identitate.
Plicurile vor fi netransparente si vor fi sigilate de catre operatorul economic.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-01-2015 08:50

Pagina 6/7

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


BUGETUL SOCIETATII

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art 256^2 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-01-2015 08:50

Pagina 7/7