Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
Adresa postala: SOS BORSULUI NR. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Contracte, Achizitii Publice, Tel.
+40 359409505, In atentia: Buta Rodica - Sef Birou Contracte, Achizitii Publice, Email: rodibuta.licitatii@cetoradea.ro, Fax: +40 259463661, Adresa
internet (URL): www.seoradea.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


societate comerciala care desfasoara activitati relevante

Activitate (Activitati)
3URGXFHUHWUDQVSRUWLGLVWULEXLHGHJD]LGHHQHUJLHWHUPLF

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-01-2015 12:01

Pagina 1/7

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Robinete si vane

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul S.C. Electrocentrale Oradea S.A. din Oradea, Sos. Borsului, nr. 23, judetul Bihor.
Codul NUTS: RO111 - Bihor

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Robinete si vane, conform cerintelor din Caietul de sarcini si Lista de cantitati de produse (anexa nr. 1 la caietul de sarcini).

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


42131000-6 Robinete si vane (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de produse se regasesc n anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.
Nota: Se accepta numai ofertele depuse pentru ntreaga cantitate de produse solicitata prin Caietul de sarcini si Lista de cantitati de
produse (anexa nr. 1 la caietul de sarcini).
Valoarea estimata fara TVA: 249,372.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


30 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
1. Cuantum: 2.500 lei
2. Perioada de valabilitate: 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
3. Mod de constituire: a) virament bancar sau instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de
asigurari, prezentat n original. n instrumentul de garantare emitentul va nsera cerintele prevazute la art. 86 si art. 87 din HG nr. 925/2006
cu modificarile si completarile ulterioare.
b) ordin de plata, confirmat de banca emitenta, n contul S.C. Electrocentrale Oradea S.A., nr. RO40BTRL00501202744355XX, deschis la
Banca Transilvania Oradea.
Dovada constituirii garantiei trebuie sa fie prezentata cel mai trziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
Daca operatorul economic participant la procedura este IMM si doreste sa beneficieze de reduceri conform Legii nr. 346/2004 actualizata,
va prezenta si actul doveditor conform art. 7 din Legea nr. 346/2004 actualizata, respectiv Formularul Declaratie privind ncadrarea
intreprinderii n categoria intreprinderilor mici si mijlocii - Anexa 1 la Legea nr. 346/2004 actualizata. n cazul asocierii de operatori
economici care sunt IMM-uri, dovada ca sunt IMM-uri se va prezenta de fiecare operator economic.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa n Euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de
depunere a ofertelor cu 5 zile.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-01-2015 12:01

Pagina 2/7

Fisa de date
1. Cuantum: 10% din valoarea (pretul) contractului fara TVA.
2. Mod de constituire: instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, prezentat n
original, n cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de atribuire, n conformitate cu prevederile art. 90, alin. (1) din HG nr.
925/2006, care se va constitui ca anexa la contract.
Ofertantul va preciza n formularul de oferta instrumentul de garantare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Hotarrea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Hotarrea Guvernului nr. 1056/2006 pentru modificarea ?i completarea H.G. nr. 925/2006;
e) Hotarrea Guvernului nr. 1337/2006 pentru modificarea ?i completarea H.G. nr. 925/2006;
f) Hotarrea Guvernului nr. 834/2009 pentru modificarea ?i completarea H.G. nr. 925/2006;
g) Hotarrea Guvernului nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90, alin. (3) din H.G. nr. 925/2006;
h) Hotarrea Guvernului nr. 183/2013 pentru modificarea ?i completarea H.G. nr. 925/2006;
i) Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010;
j) Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 302/2011;
k) Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011.
(pentru consultarea legislatiei n domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anrmap.ro)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1. Declaratie privind eligibilitatea (nencadrarea n situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare). Ofertantul va prezenta formularul A datat, completat, stampilat si semnat de persoana mputernicita a ofertantului.
2. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va
prezenta:
- formularul B datat, completat, stampilat si semnat de persoana mputernicita a ofertantului, inclusiv certificate constatatoare privind
ndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general
consolidat (obligatiile de plata catre bugetul de stat), n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n tara n care este
stabilit.
- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata catre bugetul de stat (pentru persoanele juridice romne) eliberat de organele abilitate, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei n care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor, n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
n masura n care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin. (4) din H.G. nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare,
situatie n care devin aplicabile prevederile art. 9, alin. (3) din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, n temeiul Ordinului nr. 314/2010. Ofertantul va prezenta formularul C datat,
completat, stampilat si semnat de persoana mputernicita a ofertantului.
4. Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul va prezenta formularul D datat, completat, stampilat si semnat de persoana mputernicita a ofertantului. n vederea completarii
formularului, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, n ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Administrator Special - ing. Necula Stanel Ionel; Director General - ing. Ungur Calin; Director Tehnic
- ing. Daniel Francisc; Director Economic - ec. Kovacs Laszlo; Sef Birou Contracte, Achizitii Publice - ing. Buta Rodica; Sef Serviciu
Administrativ, Aprovizionare, Depozite, Transport auto - ing. Brsan Florin; Biroul Contracte, Achizitii Publice - ing. Filimon Cristian.
Formularul D se va completa de catre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depusa de o asociere, precum si de catre
fiecare dintre subcontractantii declarati, sau tertii sustinatori, daca este cazul.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Ofertantii vor prezenta:
1. Persoane juridice/fizice romne:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate - pentru persoane juridice romne.
Informatiile cuprinse n certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor; Autorizatie de
functionare/altele echivalente - pentru persoane fizice romne. Documentele se vor prezenta n original, copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul. Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante nainte de transmiterea comunicarii
privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul (certificatul constatator) n original/copie legalizata
daca acesta a fost prezentat initial n copie conforma cu originalul.
2. Persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de nregistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta
din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este stabilit - pentru persoane juridice/fizice
straine. Documentele emise n alta limba, trebuie sa fie nsotite de o traducerea autorizata n limba romna.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-01-2015 12:01

Pagina 3/7

Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind situatia economico-financiara: bilantul contabil la


Ofertantul va prezenta bilantul contabil la 31.12.2013
31.12.2013 (formularele 10, 20 si 30).Ofertantul va prezenta bilantul contabil (formularele 10, 20 si 30), n copie lizibila cu mentiunea conform
la 31.12.2013 (formularele 10, 20 si 30), n copie lizibila cu mentiunea
cu originalul.
conform cu originalul.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate n ultimii 3 ani


Ofertantul va prezenta formularul E cu anexa, datat, completat,
(raportati la data limita de depunere a ofertelor), continnd valori, perioade
stampilat si semnat de persoana mputernicita a ofertantului.
de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati.Ofertantul va prezenta formularul E cu anexa.
2. Informatii privind experienta similara - Cerinta impusa de autoritatea
contractanta este ca ofertantul sa faca dovada ca, n ultimii 3 ani (raportati
la data limita de depunere a ofertelor), a livrat produse similare, a caror
valoare cumulata a fost de minim 100.000 lei fara TVA, n baza a minim un
contract, maxim doua contracte.Pentru demonstrarea ndeplinirii cerintei,
ofertantul va prezenta pentru contractul/contractele respective:
- formularul F;
si
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul privat beneficiar si orice alte documente, prin care sa confirme
livrarea de produse similare. Respectivele certificate/ documente vor contine
cel putin informatii privind: numele beneficiarului, denumirea produselor,
valoarea, perioada de livrare.

Pentru demonstrarea ndeplinirii cerintei, ofertantul va prezenta


pentru contractul/contractele respective:
- formularul F, datat, completat, stampilat si semnat de persoana
mputernicita a ofertantului;
si
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
ori de catre clientul privat beneficiar si orice alte documente, prin
care sa confirme livrarea de produse similare. Respectivele
certificate/
documente vor contine cel putin informatii privind: numele
beneficiarului, denumirea produselor, valoarea, perioada de
livrare.

Daca documentele sunt ntocmite n alta moneda, pentru echivalenta se va


lua n considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Certificarea sistemului de management al calitatii n conformitate cu


standardul SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).Ofertantul va prezenta,
n copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, certificatul emis de un
organism de certificare national sau international acreditat n tara sau
strainatate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii
n conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).

Ofertantul va prezenta, n copie lizibila cu mentiunea conform


cu originalul, certificatul emis de un organism de certificare
national sau international acreditat n tara sau strainatate, care
confirma certificarea sistemului de management al calitatii n
conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 (sau
echivalent).

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-01-2015 12:01

Pagina 4/7

Fisa de date
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total exprimat n lei, exclusiv TVA. Numai ofertantii care au
depus oferte admisibile vor fi invitati sa prezinte preturi noi n cadrul fazei de licitatie electronica. Invitatia de participare va fi transmisa
electronic de SEAP, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile. Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total
al ofertei. In cadrul licitatiei electronice (LE) ofertantii nu pot dect sa mbunatateasca ultima oferta depusa. Nu exista limite ale valorii
pna la care elementul ofertei (pretul total) care urmeaza sa facaobiectul procesului de reofertare poate fi mbunatatit. SEAP va pune la
dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la cea mai buna oferta si numarul participantilor nscrisi la
licitatia electronica. Nu se utilizeaza pasul de licitare. Numar runde: 1; Durata rundei: 1 zi.
Detalii suplimentare n sectiunea VI.3) - Alte informatii.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana
Altele: Oferta si documentele care o nsotesc trebuie sa fie redactate n limba romna.

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel nct sa se poata compara toate cerintele continute n caietul de sarcini cu specificatiile din
oferta.
Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile din caietul de sarcini.
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie livrate cu cerintele prevazute n caietul de sarcini.
Ofertantul va ntocmi o propunere tehnica care va cuprinde:
- un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor continute n caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile respective;
- fise tehnice (specificatii tehnice) de la fabricant pentru produsele ofertate, traduse n limba romna, care vor contine date tehnice, inclusiv
materialele din care sunt confectionate produsele, precum si orice alte informatii din care sa rezulte calitatea produselor ce vor fi livrate;
- documente de identificare a producatorilor produselor ofertate, daca ofertantul nu este producatorul produselor (tabele detalii producatori);
Propunerea tehnica si toate anexele acesteia vor fi prezentate n limba romna.
Nota: Documentatia tehnica si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara n care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi
prezentate n alta limba, cu conditia ca acestea sa fie nsotite de o traducere autorizata n limba romna.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Ofertantul va ntocmi o propunere financiara care va cuprinde urmatoarele:
1. Formularul de oferta (ofertantul trebuie sa prezinte Formularul 1 - model anexat) - care reprezinta elementul principal al propunerii
financiare, completat, datat, stampilat si semnat de persoana mputernicita a ofertantului.
2. Lista de cantitati de produse (Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini), completata de catre operatorul economic (ofertant), cu preturi unitare,
preturi totale si total lista.
Nota: Se accepta numai oferte depuse pentru ntreaga cantitate de produse solicitata.
Pretul produselor, din Formularul de oferta (Formularul 1), se va prezenta n lei si euro, fara TVA, si va cuprinde si cheltuielile ofertantului
legate de ambalare, manipulare si transport produse la sediul autoritatii contractante, conform cerintelor mentionate n caietul de sarcini.
n scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertei si n
euro. Echivalentul n EURO al valorii ofertelor exprimate n lei se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de
Banca Nationala a Romniei pentru data publicarii invitatiei de participare n SEAP.
3. Ofertantul este obligat ca, prin propunerea financiara depusa, sa prezinte toate eventualele obiectiuni aferente clauzelor contractuale
specifice, daca este cazul.
Eventualele obiectiuni aferente clauzelor contractuale obligatorii se vor formula n scris sub forma de solicitari de clarificari, nainte de data
limita de depunere a ofertelor, astfel nct daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor
economici interesati, nainte de data limita de depunere a ofertelor.
Propunerile de modificare a clauzelor contractuale, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta si la care
ofertantul nu accepta sa renunte, conduc la respingerea ofertei prezentate, ca neconforma.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-01-2015 12:01

Pagina 5/7

Fisa de date
1. Ofertele pot fi trimise prin posta, la adresa S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., din Oradea, Sos. Borsului, nr. 23, cod postal
410605, jude?ul Bihor sau se pot depune la registratura autoritatii contractante. Riscurile trimiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad n
sarcina operatorului economic (ofertantului).
2. Numarul de exemplare n copie: cte 1(una) copie pentru propunerea tehnica si pentru propunerea financiara.
3. Toate paginile ofertei n original si a ofertei n copie trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si se vor numerota, semna si
stampila de catre ofertant pe fiecare pagina n parte.
Att propunerea tehnica, propunerea financiara ct si documentele de calificare vor avea o prima pagina de OPIS a documentelor
prezentate.
Ofertantul trebuie sa sigileze si sa stampileze originalul (propunerea tehnica si propunerea financiara) si copia n plicuri separate, marcnd
corespunzator plicurile: plicul 1 Oferta Originala si plicul 2 Oferta copie.
Documentele de calificare se vor introduce n plic separat marcat corespunzator: plic 3 Documente de calificare. Cele trei plicuri se vor
introduce ntr-un plic exterior (plic 4), nchis corespunzator si netransparent, marcat cu denumirea si adresa ofertantului pentru a permite
returnarea ofertei, fara a fi deschisa n cazul n care oferta respectiva este declarata ntrziata. Plicul 4 se introduce ntr-un colet exterior
(plic 5) care, trebuie sa fie inscriptionat obligatoriu cu adresa si denumirea autoritatii contractante si cu inscriptia: Oferta pentru achizitia
Robinete si vane. Cod CPV 42131000-6, A nu se deschide nainte de data si ora (prevazute n invitatia de participare din SEAP). Plicul
exterior va fi nsotit de: - Scrisoarea de naintare (Formularul 2); - Declaratie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici
si mijlocii (conform art. 7 din Legea nr. 346/2004 - actualizata, daca operatorul economic participant la procedura este I.M.M. si doreste sa
beneficieze de reduceri conform Legii nr. 346/2004 actualizate); - un alt plic sigilat, inscriptionat cu Garantie de participare n care va fi
introdus documentul care atesta constituirea garantiei de participare n forma solicitata prin documentatia de atribuire.
Orice stersatura, adaugire interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt semnate de catre persoana/persoanele
autorizata/autorizate sa semneze oferta.
Operatorul economic va suporta toate cheltuielile aferente elaborarii si prezentarii ofertei sale si a documentelor care o nsotesc. Autoritatea
contractanta nu este raspunzatoare de aceste costuri, indiferent de derularea procedurii de achizitie sau de rezultatul obtinut la adjudecare.
4. Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul autoritatii contractante: Oradea, Sos. Borsului, nr. 23, n data si la ora precizate n
invitatia de participare din SEAP, n prezenta membrilor comisiei de evaluare si a operatorilor economici (ofertantilor) daca acestia doresc
sa participe.
Operatorii economici (ofertantii) participanti la sedinta de deschidere a ofertelor vor fi reprezentati de conducerea unitatii sau prin delegati,
care vor avea asupra lor mputernicire scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze operatorul economic n procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
mputernicirea scrisa, semnata si stampilata de reprezentantul autorizat al ofertantului, care va nsoti oferta sau va fi prezentata de
acesta/acestia la sedinta de deschidere si trebuie sa contina seria si nr. BI/CI ale mputernicitului, care va avea asupra sa BI/CI n original, n
vederea confruntarii datelor de identificare.
5. Ofertele depuse la o alta adresa a autoritatii contractante dect cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere vor fi
respinse n cadrul sedintei de deschidere a ofertelor conform prevederilor de la art. 33, alin. (3) din HG nr. 925/2006 si se returneaza
nedeschise, conform prevederilor art. 172, alin. (3) din OUG nr. 34/2006.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-01-2015 12:01

Pagina 6/7

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


1)Ofertantul va depune o declaratie privind calitatea de participant la procedura-formularul G. Ofertantul nu are dreptul ca n cadrul aceleiasi
proceduri:a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor n
cauza;b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat;c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator n
cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat.
2)Ofertantul va prezenta informatii generale despre firma-formularul H.
3)Clarificari priv. documentatia de atribuire:la fax nr.0259/463661-n atentia Bir. Contr. Achiz. Publice sau prin posta.Raspunsul la solicitarile de
clarificari: prin crearea unui nou fisier electronic, disponibil n SEAP atasat la invitatia de participare.
4)Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, conf. prev.
art.11, alin.(4) din HG nr.925/2006 cu modif. si complet. ulterioare, o Declaratie pe proprie raspundere privind ndeplinirea cerintelor de
calificare semnata de reprez. sau legal, prin care sa confirme ca ndepl. crit. de calificare, astfel cum au fost solicitate n documentatia de
atribuire. Declaratia va fi nsotita de o Anexa n care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de ndepl. a
respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.n cazul n care ofertantul uzeaza de decl. pe
proprie raspundere, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma ndeplinirea cerintelor
de calificare atunci cnd primeste din partea autoritatii contractante(AC) o solicitare n acest sens, n termenul prev. n solicitare.
5)Oferta cstigatoare va fi oferta admisibila cu cel mai mic pret total ofertat lund n considerare si rezultatul obtinut n procesul repetitiv de
ofertare derulat n cadrul etapei de licitatie electronica (LE). Daca un ofertant nu modifica n cadrul fazei de LE pretul ofertei, la stabilirea
clasamentului final este luata n considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze introdusa n prealabil n SEAP de
AC. Ofertantul clasat pe primul loc, n urma finalizarii LE, va depune la sediul AC, n maxim 2 zile lucratoare de la data finalizarii LE,
propunerea financiara aferenta ultimului pret ofertat la licitatia electronica (Formularul de oferta si Lista de cantitati de produse), n original.
Daca la sfrsitul LE doua sau mai multe oferte au acelasi pret final si sunt clasate pe locul 1 autoritatea contractanta va solicita acestor
ofertanti o noua propunere financiara n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul
cel mai scazut.
6) Cnd un grup de op.ec. depun oferta comuna, cerintele prev. la cap.III.2.1.a), cap.III.2.1.b) si cap III.2.3.b) se demonstr. de fiecare membru
al grupului, iar cerintele prev. la cap.III.2.2) si cap. III.2.3.a) se demonstr. prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului,
conf. Ordin ANRMAP nr.509/2011.
7)n cazul n care ofertantul invoca o sustinere din partea altei persoane, situatii prev. la art.186 si art.190 din OUG nr.34/2006 actualizata,
acesta trebuie sa prezinte documentele care certifica sustinerea conf. prev. art.11^1 din HG nr.834/2009. Sustinatorul nu trebuie sa se afle n
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf. prev. art.180 si art.181, lit.a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006 actualizata si n
sit. prev. la art.69^1 din OUG nr.34/2006.
8)Modalitatile de comunicare: prin fax sau prin posta. Informatii la telefon 0359/409505, interior 150-Filimon Cristian.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax:
+40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 - actualizata.
Pentru utilizarea cailor de atac se vor lua n considerare si cerintele din OUG nr. 51/2014.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. - Compartiment Juridic
Adresa postala: Sos. Borsului, nr. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel. +40 359409505, Fax: +40 259463661

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-01-2015 12:01

Pagina 7/7