Sunteți pe pagina 1din 31
MINISTERUL DE INTERNE COMANDAMENTUL PROTECTIEI CIVILE NORME TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA $I EXECUTAREA ADAPOSTURILOR DE PROTECTIE CIVILA {N SUBSOLUL CONSTRUCTELOR NOI BUCURESTI - 2001 CUPRINS NORME - TEHNICE - PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA ADAPOSTURILOR DE PROTECTIE CIVILA iN CADRUL CONSTRUCTILOR NOT CAPITOLULI - Dispozifii generale Pag. 1 CAPITOLULIL - Proiectarea adipostirilor de, protectic civil Pag. 7 CAPITOLUL It - instalatii Pag. 21 DIVERSE Pag. 39 Panga nr, 1 Planga nr. 2 Planga nr. 3 Planga nr. 4 ORDINUL NR. 1298/10 MAT 2006 pentru aprobarea Normelor Metidologiee de avivane gi autorizare privind protectia civiltt HOTARARKA. aprabuaes. cssgenilon ate eos eign eesti ds GOVERNULIIE NR. $60/2005 pentru Inc caro este obligatorie vila GUVERNUL*ROMANTE! PRIMUL MINISTRU DECIZTE entre aprobarea “ Nommelor tchnice privind profectarea gi executarea adipostisler de proteofc civil in cadre construcfilor noi * ‘fs temuieh preven at si at it 34 dia Legs protect civie 1 1061986 PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI emite unmitoares DECIZIE: AtL_L- Se aprobi “ Normele telnice privind projectarea si cexecutarea adipostutlor do protectie civil i cadnul constratilor noi. ‘Art,2 ~ (1) Normele tehnice previzute la art. 1 se pun ia splice de patie auforiile administratii publics cents si local, instiile publice, agentilecanomici si peravanelefizice, . (2) Coordonarea eplicirit imstruciunilor se realizesci de eltre Comandamnsotul Protectei Civile dia Ministeral Apisérii Nationale. ‘Art. 3 - De le data precentel deciali, orice dispoziti contrare isi ‘nceteanésplicabittates. Bucuregt, 22 awienbrie 9 Nite Coordonator: Col. Petre Trandafit —_ Colectiv de elaborare: Col, Dr. Ing. Constantin Gilmeanu Lt, Col. Ing. Ioan Sonea. ‘Tehmoredactare: Ing. Mariana Vasiloit Desenator: Cristina Irimia COMANDAMENTUL PROTECTIEI CIVILE ‘Toate droptutilo sunt cezervate editurli PAST PRINT SRL A LIVOGRAFIA ‘ix, ‘I, Aughesi or, 21 sect 2 ‘Vel, 316 59 5) Fax 031 620 02 57 TIPARUL Ext! FAST PRINT Buew EDITURA FAST PRINT ISBN 973-8249-28-7 CAPITOLULI DIsro 11 GENERA 1, Prezentele norme se aplick la proiectarea $i executarea adBposturilor de protectie civila prevazute a se realiza pe teritoriul national 2. Realizarea, in timp de pace, de” adaposturi de protectie. civilé se avizeazi de Comandamentul Protectiei Civile, direct sau prin inspectoratele de protectie civila judejene, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 106/1996, in acest scop, institutele de proiectare, de proiectare- cescetare, precum $i orice alte unitifi ce intocmesc proiecte privind investiti in constructii, vor transmite documentafile fn fazi de proiecte de executie, spre avizare, astel: - documentafile aferente investtilor in constructii de importanta nafionalé se transmit la Comandamentul Protectiei Civile; - documentatile aferente constructilor ce se executé pe teritoriul municipiului Bucuresti se transmit Inspectoratului de protectie civila al municipiului Bucuresti sau Comandamentului Protectiei Civile; - documentatile afesente constructillor ce se executd pe teritoriul judeelor, se transmit la Inspectoratele de protectie civiltjudetene sau la Comandamentul Protecfiei Civilé, 3. Adaposturile de protectie civilé se execut8 in: ~ subsolurile constructillor industriale seu ale anexelor acestora; ~ subsolurile construcfilor. social-culturale, adminis- trative, scoli de toate gradele, spitale gi alte asemenea; ¥ subsolurile cladirilor de locuit; ; = spat libere, parcuri si gridini etc. ca adipostui it lente, . . ners adimite, in cezuri deosebite, folosicea, demisolurilor sau chiar a parterului unor constructil. 4. Giiterile oe determing. obligativitatea projec realiziri adiposturilor de_protectie, eivli in cadrul noilor investifii in constructii sunt definite 7,“ Instructiuaile tehnice privind avizarea investifilor in cdnstructii pe linie de protectic civil” : 5. Proiectele pentru adapostirile de protecte civila de mare capacitate, ca:, garaje, pasaje, unele depozite, tuneluri $i alte agemenes, se intocmesc pe.baza temelor de proiectare elaborate cu acordul Corandamentului Protectiei Civile si. ¢ fezentelor norme tence. — Preveamenajarea spatilor de adlpostre in _cadrul mefroului se proiecteazi gi executA potrivit normelor tehnice destinate acestui scop. : ‘4 . 1 6. Amenajarea spafilor'de adépostire in subsolu sinjer se executé potrivit,aprmelor tehnice specifice elaborate de organele tebnice din subordinee Ministerului Industriel. 7. Gradul de. protectic al adiposturilor de protectie civilé se asigura in mod diferentiat si se stabileste in funcyie de importanga localititilor si. unitifilor economice conform prevederilor Legii Protecfiei Civile sia prezentelor norme. 8, Capacitatea de adépostire in cadrul construcfilor noi se stabileste astfel: la unitifile economice; pentru constructiile noi gi in cazul extinderii celor existente, in functie de,specificul acestora si posibiiatile de amenajare, pind ta asigurarea adapostirii personalului stabilit pentra schimbul maxim in timp de rizboi;, b) la constructiile cu destinafic de locuinf’, cdte 1 mp. suprafsta utilé pentru fiecare persoan’ dar nu mat putin de 9 mp. suprafafa tot ©) fa construcfile sptalicesti cfte 2,00 m.p. suprafaia utilé. Capacitatea adapostului se determing Indnd in calcul 2/3 din numéral de paturi; : @) ia constructille social - culturale, administrative, seoli de toate gradele, céte 1 mp. suprafifa utilé pentru fiecare persoank adipostiti. Numénul .de persoane se determin’ considerand 2/3 din personalul administratiy si-clevi; 9. Capacitatea de adapostire la adsposturile publice se stabileste in fanofie de numirul de persoane rezultat din studiul do amplasare, alocéndu-se 1,00 mp. suprafays util pentra ficenre persoan’. Adaposturile din cadril constnuctilor eu destinatie de Jacuinjl sunt considerate adaposturi famiiale. 10. Capacitatea ad&posturilor de protectie civila ce se amengjcam in subsolul clidirilor se determing in functie de necesarul de adépostit, siprafita disponibili gi tind scema de volumiul necesar unei persoane. fn subsolul unei cliidiri se pot amenaja mai multe adiposturi separate, desparfite printr-un perete commun de aceeasi grosime si rezistentd ca gi peretii de protectie exterior. Capasitaiéa acestor adposturi si imu deplgeasck 150 de persoane, Fiecare dintre acéste adiposturi trebuie s& asigure condifile tehnice si constructive previizute de instnictiuni: 11; Adapostutile independerite de protectie civil se amplaseazd int imediata apropiere a locurilor de munck sau Tocuinfelor, Ia distante care, de regolé, si mu depgeasca 300 m. 12. La amplasarea adaposturilor de protectie civilé in ‘cadrul subsolurilor se va fine seama de urmatoarele cerinte: ~ perefii exteriofi ai elépostului sé fie cét mai mult posibil in contact direct cu pimantul; a - adapostul si fie situat sub partes cee mai masiva a clidisi sau cea mai rezistenté, care asigura un grad. de proteetie sporit si le lovitura direct @ bombelor explozive de avfo oa se asigure realizarea igi de salvate in afara zonei de diriméturi, reprezentind 1/3 ‘din tnaiimea constructiel. in cazuri excepfionale sau pentru adéposturile familiale aflate ta sibsolul construofiilor cu destinafie "de locuinty, iesirea de salvare poate fi asiguraté de un al doiles acces care si fie dispus diaietral opus accesului in adiipost.. ~ nu se admit speti goale sub adapost. 13, Pentru asigurarea unui grad sporit de protectie, ad&posturiie de proteofie civilitrebuie af fie, de regult, complet ingropate in pimint, ci nivetul inferior al plangeului la nivelu! terenului. . in cazul nivelului ridicat al apelor subterane sau pentra adiposturile familiale se admite ca nivelul inferior al planseului si depgeascd nivelul terenylui ca maxim 1 m. in situefia in care perefii acestor demigoluri sunt previzuti ou forestre, aéestea vor fi protejate cu obldane metalice care se chide din exterior spre interior, iar in situatii de necesitate se vor optura cu un strat dé pimént taluzat sau cu tun rand de saci umplufi cu nisip sau pint. 14, Dimensionarea clementelor constructive de inchidere(obtutare) a goluritor din perefi exteriori se va realiza up’ aceleasi principii de caleul ca gi ale usilor si obloaneior metalice etange ( art. 30 si art. 32). 15. Se interzice amplasarea adiposturilor de protectie civili sub sectille de fabricafie cx pericol deosebit de incendii, explozii sau vibrafii de la masinile unélte, in apropierea depozitelor si a rezervoarelor qx materiale explazive, toxice, inflamabile sau combustibile, precum si a conductelor de fnamsport ale acestora, care in caz de avariere sau incendiere ar iter periclita vieja celor adgpostit. 16. Prin subsolurile amenajate ca adiposturi de proteoji civil, de regula, nu se admite trecerea conductelor si canutelay pentru instalafii. in cazuri bine justificate tehnic, se ‘unity teyvorea conductelor de api si ale instalajiei de incklzire 5 din ofel ou un diametru maxim de 70 mm, cu condifia cala cele cu diametrul mai mare de 1 1/2" s& fie previzute in interiorul adipostului, 1a intrares si iegirea din avesta, robincte de inchidere. Trecerea conductelor de canalizare prin interiorul spatilor de adipostire este interzisi. 17° Avand in vedere cd .scopul principal al subsolurilor ce se amenajeaz ca adaposturi de protectic civil este cel determinat de necesititi economico - sociale, se pot proiecta si executa compastimentiri din materiale usoare care sEnu impiedice fumotionalitatea in ambelé situs. 18, Proprictarii sau beneficiarii de dotatio a subsolurilor amengjate ca adgpostri de protectie civil au obligatia de 2 le menfine in permanent stare de exploatare, Reparatile curente si capitale la subsolurile amenajate ca adéposturi de protect civil se planifid si se exeoutd odat cu efecruarea acestora Ia clidirea din a cirei structuri face parte, CAPITOLUL Ti PROIECTAREA ADAPOSTURILOR DE PROTECTIE CIVILA | Elemente constrictive 19. La proigctarea amenajarii “subgolurilér, “ca adéposturi de proteciic civilé se fine seama de alocarea ‘unéi suprafefe utile de 1 m.p, si un yolum de 2,5,m.c. de,persoani. 20, Subsokurile amenajate ca adapasturi publice de protectie.civilé si cele care au Suprafaya de adipostire mai mare de 100 mp. se previd cu: = 5355 ~fnicperi de adSpostit; (> sup sanitar; . ~iesire de salvare. | . Dispunecea «de principiu a incipeiilor subsolurilor amenajate ca adéposturi de protectie civila este indicat in fig.2, respectindu-se ins, compartimentarea, impusi do structura de rezistents £c Se interzice accesul din ‘sas direct: in. grupurile raitare, ~ ‘Subsolurile amenajate ca adiposturi familiale sau cele ‘we im suprafata mai mic de 100 m-p, se pot executa fir sas 4i pup snnitar, iesirea de salvare fiind considerata al doilea avec, 21, Se retomanda ca In constructile al efor subsol este amengjat ca adipost de protectie civil si se adopte fundarea pe radier general. 2, Subsolurile amenajate ca adiposturi de protecti¢ civila se previd cu o intrare protejaté printy-o incdpere tampon = sas, cu o suprafaté minim’ de-2,00 - 2,50 m.p..avand goluri de trecere de 1,80 x 0:80 m sau 1,40 x 2,10 m cu praguri de 150m {in situatia in care pragurile necesare inchiderii usilor (portilor) metalice etange impiedica utilizares adaposturilor in scopurile dorite de proprietar sau administrator, altul decdt cel pemru care a fost proiectat si executat, se poate adopta solutia tehnic& prezentata in figura. 1: Golurile de trecere vor 6 sicanate, de regul8, la un unghi de 90 grade (fig.2), 8 a ed fig.2 ‘Compartimentarea de principiu a unui ad&post de protectie civil 1+ sas; 2 = incdperi de adSpostit; 3 - grup sanitar; 4 - iegire de salvare. La adiposturile din subsolul construcfilor spitalicesti ‘suprafata sasului va fi astfel determinat’ incét si se asigure ‘accesul ou targa. . Perefii sasurilor vor avea aceeasi grosime si coeficient «lu armare ca pereqii de contur ai adpostului. ____ 23, Subsolurle amenajate oa adiposturi de protectie civil pot avea mei multe intriri, care, fiecare in parte, va respecta prevederile articolului 22. De regulf, se va prevede cite 0 imtvare pentra 150 persoane adapostte 24: Subsolurile care se amenajeazi ca adiposturi de protectie civilé se previd cu iesire de salvare. ‘Se admite ca, in vazul cladirilor cu partet sau parter si un eta sd mu se prevada iesire de salvare, dar obligatoris un al doilea acces. La subsolurile amenajate ca adiposturi de protectie civilé care nu se previd ou iegire de salvare, planseul ntre ‘ukima teapti a seis gi intrarea ia sudsol va & astfel dimensionat incdt si reziste la aceleagi sarcini ca si cel al adipostului (Bg.3). fig.3 Protectia plengeului subsolalui la un adipost fird fesire de salvare 25, legirea de salvare (fig.5) se execut’ din beton ‘armat sub formé de tunel cu sectiunea de minimum 1,00 x 1,00 ‘san circulard cu ® 1,00 m (fig.4) care comumios ci exteriorul in afara zonei de dérdmétur, ‘printr-un put vertical previzat cu Priak de aer din iesirea ds selvare 10 Radientl iasirt de salvare se provede cu o pant de scurgere, ‘esirea de salvare comunicd ou subsolul print-un gol de 0,70 x 0,70 m prevézut cu oblon de protectie etans, ou deschiderea spre exterior. fatre tunelul iosisii de salvare si adapost se prevede un rost de tasare. Rostul de tasere va fi tratat astfel ca si nu permit jnfitrarea apelor indiferent de sursa acestore. Tesirea de salvare se foloseste sic prizi de acr pentru instalaille de ventilate. 26. fn situatia cind, din punct de vedere telnic, mu este posibili executaren fegiri de salvare in concitile Srticolui 24, se admite inlocuirea acesteia cu doud oii de evacuare de tipul "siriturd de lup ”, fig 6: -dA secrisien: AA g i 8 Jegire de salvare tip “ slriturd de up” 12 ‘Acestos, se amplaseazii, de regul8, opuse una fags de alta si vor avea.dimensiuni in plan ale golului 100 x 100 em cand adincimes este, mai mic& sau cgali cu 4,50 m gi 100 x 130 om cin adéncimea este mai mare de 4,50 m. Tesires de salvare de acest tip se,executé dio beton armat jar grosimea minima a peretilor va fi de 20 om. Unghiul fonmat de dreapta-oare uneste partea superioari a gofului de acces din,subsol si-muchia superioard a peretelui iesirit (fg.6) cw orizontala-va fi de 30 grade. in cazul cand aceasti conditic ‘mi se poate, respecta se vor lua -misuri suplimentare de protectie contra radiafilor prin umpleres golului.de acces din peretele subsolului cu saci umpiuti cu nisip sau pimant (Gg.6a.). Capaculiesirii de salvare va fi de tip etang si prevlizut cu prizd de aer secTionea:A-A fig.62. B Tesirle de salvare “siriturd de lup"” vor fi previzute cu scari de pisick metalice ou trepte fa 30 om iar in cazal ond adincimea depageste 4,50 m, se va prevede si o platform intermediara le jumtatea inklyimi 27. Zona de darimituri cuprinde suprafata din jurul clidirii pan’ la o distanté de B/3 Ja cladirile cu structur’ de beton armat sau diafragma de beton amiat si H/2 Ia clidirile cu alte structuri de-rezistengi, H fiied inilfimea cladirii misuraté de la nivelul teremului Ia atic (sau commis). 28. Se recomanda ca inciperile de adapostit si fie dimensionate la 0 capacitate de pink la 50 persoane fiecare, findnd seama de compartimentarea impust de structura de rezistenfi. Golurile de acces in aceste incperi vor avea dimonsiuni minime de 0,80 x 1,80 gi vor fi prevazute cu ugi metalice. inditimea incdperilor, mAsuratfi de la cota superioari a pardoselii pin la intradosul plangeului va fi de minimum 220m. ca indlkimea inckperilor de adapostit jor spitalicesti sh aibé indltimea minima 29. Grupul sanitar se compune din cabine gi incBperea tampon, Supraftta ‘cabinei se determin§, constructiv, pe criteria! minimei funcfionalitif. 4 Golurile de acces in incdperea tampon se inchid ou tamplarie metalicd tip UE iar cele de la cabine cu timplirie de Jemn, Numilrul de cabine se stabileste funcfie de capacitatea adipostului, consideréndu-se “cite 0 cabind pentru ‘cca, 50 persoane. 30, Intrarile in subsolurile amenajate ca adaposturi de protectie civilé si iesirile de salvare se previd cu timplarie metalic de protectie, etangé si care asiguri un grad de protectie corespunzator celui care a stat la’ baza caleulului structurii de rezistent’ a subsolului amenajat. Tipurile si caracteristicile usilor si obloanelor metalice tipizate sunt cele previzute in tabelul nr.1. (vezi pag. 16) Usile si obloanele de protectie etenge sunt calculate s& reziste la o sarcing direct de 1,5 P $i fa o sarcind invers& ce actionéazii asupra lor de 1,5 P. (P este sarcina de calcul a plangeului): 31, La subsolurile amenajate: si ca adaposturi de proteotie civilé se pot folosi usi si obloane de protectie din holon armat. Ele au aceleasi dimensiuni in plan vertical si suspengi rezistentl ca si cele metatice. 32, Detalii de executie pentru usile si obloanele de ywotinia sunt cuprinse in documentatille elaborate de Cénustduinentul Protectiei Civile din Ministerul de Interne. 15 Wr | Indicativ | TIPUL ct golului ony i 2 3 T [uMeo” [Us 2 | UMBL "| metalica |. 0,80 3 | une. | de 180 protectie + | UE Us 080% metalics | 1,80 tang 3 | OME | Osion 70x 6 | OMBI | metalic 6,70 7 | OMED —— 33. Subsolurile amenajate ca adiposturi de protest civila trebuie s& fie etange. a ‘Aceasta se realizeazi prin etangarea usilor si a tooutilor acestora, precum si prin astuparea etangé gi rezistenti Ia presiunea de calcul, a eventualelor goluri in pereti exterior sia golusior conductelor si cablurilor prin plangeut si perett cexteriori ai subsolurilor (Bg,7). 16 Ermetizerea trecerii conductelor si cablurilor Lzolafiile -hidrofuge ale subsolurilor amenajate ca adiposturi de protectie civil se executil conform nérmelor si standasdelor in vigoare. 34, inctperile subsolurilor ce se amenajeazi ca adSposturi de protectie civilé se previd cu pardoseli simple cu suprafigi rugoas’ (nesclivsiti). Pere si plangecle nu se finiseazi, ca excepfia celor la care se impun anumite fnisaje pemru nevoile functionale din timp de pace. Date de calcul 35, La proiectarea structurii de rezistemgi a ‘subsolurilor ce se amenajeazii ca adaposturi de protectie civils 0 inu in considerare urmistoarele actiuni: 2) actiuni permanente: ~ greutatea proprie a elementelor de construct = impingerea paméntului, W P se stabileste prin tema de proiectare, in functie “de gradul de protect prevazut in instractinile Comandamentulut Protecfiei Civile ( *). ») ingéxcarea provenita din suprapresiunea (P), ce se stabileste conform indicatilor din tabelul nr. 2, se considers ca | 1B inclrcase static8 uniform distribuits ce actioneazi simultan pe jatreaga suprafatd a plangeului, radierului si peretilor exteriori, ‘e) incdrcési provenite din exploatarea cladirii la nivelul supetior al adipostului, cu exceptin incdrcaril dati de amen 36. Caleuhil pentru dimensionarea clementelor de rezistenté ale subsolului ce se amenajeazi ca adipost de protectie civilz se va face in conformitate cu preserippile tehnice in vigoare. 37. Plangeul subsolurilor amenajate ca ad&posturi, in consinsciiile noi se execut&din beton armat monolit, de regula, sub forma de dal. Grosimea plicii plangeului rezulti din calcul, ins& nu va fi mai mici de 20 cm. 38, Perefii de protectie gi rezistentl aferenti subsolului ce se amensjeaz’ ea adipost de protectie civld, vor fi executati din beton armat. Grosimea-perefilor exteriori se determind prin caleul, {ns au va fi mai mied de 40 cm. 39, Fundafiile construcjiet al c&rei subsol se amenajeaz ca adipost de protectiecivilé pot fi de tipul talpilor continui din beton armat, fundafii izolate la stalpi sau radier ‘general, in functic de solujia tehnico-economica potrivita respectivei construct. Se recomandi adoptarea solujiei fundarii pe radier general, 19 +) Pén& la aparita insirucjiunilor de categorisize a Jocalititilor si agentilor econamici din punct de vedere al protectiei civile, suprasarcina P se va hoa in calcule ante: * ~ pentru investiile in constructille ce se reelizeazi in localityile de nivel comuni si orag => P = 0,3 daNlew, i in constniotiile ce se réalizeazA in => P=0,5 daNicn, ce se realizeazi de agen economici => . ; ~ pentru investifille in construcfille ce se realizeaza de agéntii economici din industria de aparare = P = 1,0 daNfem 20 CAPITOLUL II1 INSTALATII A. INSTALATH DE VENTILARE 40. Instalajile de ventilare au drept scop asigurarea conditilor de micfoclimat si functioneaza conform schemai din +g, in dova regimuri: - regim de ventilare mecanicé normalé in care acrul introdus in adapost este curtitat de praf si impuritéti, - regim de filtrovenfilafie in care agrul introdus in adipost este curijat de praf,” impurititi, substane toxice, radioactive de lupt& si de agenti patogeni, (Pentru fig. 8. vezi pag. 22), 41. in perioada functionérii instalatilor de ventilas. trebuie s4 se menting, in adipost o suprapresiuric interiodra de 10- 15.mm coloani 4,0. 42, Debitul de aer necesar pentiy o persoand adapostité se ‘consider de 5-7 mo/h in regi de ventilare ‘mecanic& normall $i de 2 mofh in regim de filtroventiare. a fig.8 Schema instalatei de ventilare a unui adiipost de protectic civil 1 - prizd de aer; 2 - van antisuflu; 3 -fltra refsttor de praf ia ‘careasa cu clapet, 4 ‘ventilator electromanual tip VS-00, 5 - debitmetr 6 = filir refinator de subitante toxice, radioactive de luptd si de agenti patogeni, 7 - canale pentru distribuirea aerului in ‘ncdperi, 8 - micromanometru; 9 - supape de suprapresiune tip $-00. 43, Aspirafia aerului din exterior se face prin cite 0 prizé penira fiecare ventilator, care se ia, de regult, din tunelal jest de salvare (fig.5). Viteza de trecere @ aerului prin | 2 conducta de aspirajie pana 1a ventilator, se considera de maximum 12m/sec. Conducta care leagi priza de der cu filtrul retinitor de praf'se va executa din teava 0 150mm, 44. La adaposturile ce nu se previd cu iegire de salvare sau aceasta este "siritura de lup”, priza de aer se sooate in afara zonei de dirématuri, la o distangi de H/2 sau WS de clfdire, in conditile prevederilor art. 27 din prezentele nome. Conducta prizei de act se montiazi tagropati in pamént, Ia o adincime mai mare decdt limita de inghet si se protejeazi impotriva coroziunii, iar fa capitul exterior se prevede o pip intoarsi (fig.9). fig.9 Prizi de aer din afara zonei diramiturilor B 45, Atunci cfind priza de aer.mu poste fi amaplasati im ‘afara zonei de dirémBturt se admite Inarea acestela din casa scan eau din subsolul clidini ig.10), cu condifia ca portiunes dd plangea din zona prizsi de 2ers& reste la sarcina de calou! a plangeului adpostuls fig.10 Priza de aer casa sc&rii sau subsotul elddirit fig. 11 46, Prizele de aer se prevad cu maximum 2 coturi, ior Vani antisufha 1 - comp superior, 2 bolt ghidaj; 3 - are; 4 - supap; pentru protectia impotriva pitrunderii corpurilor strfine 12 q 5 - corp inferior; 6 - calots. caplitul exterior se monteazi o plas de sirma. q Debitul de aer si pierderea de sarcind ale acesteia sunt 47. Pe traseul prizelor de 2er, in interiorul adipostului, antisuflu | indioate in disgrama din fig.12. se monteazi, in pozitie orizontall, cite o van (Gg.11). er 48, Purficarea de praf sau alte impuritafi ale, aerutui aspirat din exterior se face printr-un filtru.refingtor de praf in carcasé cu clapeti (Gg..13, planga nr. 1). ea Jae reverse i dei aR fig. 13 Filtre refindtor de praf in carcasa cu clapeti 1 carcasi metalicd etangi; 2 - celuld fltranta, 3 - capac metalic; 4 - clemi pentru stringere; 5 - clapet& pentru fnchidere. ape rgkeagespaaak’ pense PERRET TE SRS a Debitul de aer filtrat prin filtrul retinator de praf este aly coa, 1000 me/h, iar pierderea de sarcin’ de cca. 10 mm eoloant H.0. fig.12 49, Refinerea substanelor toxice, radioactive de lupta Pierderea de sarcina la vana antisuflu $4.0 agentilor patogeni existenti in componeiifa aerului aspirat 26 27 in: exiefior pe perioade function’ fltroventilare, sé face ou ajutoral vinor‘celule filtrante. “Aerul contaminat intr in'celula filtranté printr-un ofifi- iu © 100 mam dispus Ia partes superioar® st iese purfieat prin ul @ 100 aura dispus pe partes lateral a acesteia (Bg, 14) o2 fig. 14 ‘Filtra rejinitor de substane toxice, radioactive de luni si de ans patogent 4 celulfiltra; 2 ~orifcin superior; 3 orifciu lateral, 1 onein infer ‘Debinul de ae filtat al unei celule Hitrante este de 75 mo/h, cu o pierdere de.sarcind variind intre 50-70 mm coloand. 0. Pentra asigurarea purificrii intregului volum de aer necesar ventifirii adSpostului, celulefltrante se cupleazi intre te Biri 2 depasi 4 celule (300 mo/x) peotra un xenflator (planga 1). 8 450. Aeral necesar percoanelor adipostte se esiguré cu ventilétoare ‘centrfugale, -aofionate-.clectric gi manual (Gig.15): fig. 15 Ventilator centrifugal tip VS-00 1 «ventilator (Q= 750 mst; H = 120 mm H 20; n= 2850 rot min.); 2 ~ muitiplicator, 3 ~ electroinotor (N = 0,6 KW; n = 2850 rot Anin.; 220/380 V); 4 ~ ‘manivelé pentru acfionarea manual; 5 - suport metalic 29 cu tampon din cauciuc (ig.17). gi racorduri elastice ja jmbinarea cu conductele prizelor de aer si canalele pentru distribuirea aerului in adapost, pentru atenuarea zgomotului. La amplasatea -ventilatoarelor se va avea in vedere od sojonarea manuali este posibilf numai péntra 0 Singur pozitie de montare a manivelei (plangelé 1,2 $13). Namal ventiatosrlor ée determing in fonctie de debitul de acr neveser, reaizndu-se functionases independent pentru fiecare, precum $i avarierii unuia dintre acestes. og fn diagrama din 6g.16 sunt indicate caracteristicile nui ventilator centrifugal tip VS-00, debit, presune, PROT vatyomotor,atat la acfionarea. electra. eft si Ia acHlonaree 3 enbletn 3: i= : z ‘ Consol * Y feed fig. 17. ‘Amortizor cu tampon de eauciuc 1+ amortizor cauciuc; 2 - dise amortizor, 3 - gurub fir capac; 4.» saib& Grower; 5 ~ piulipé haxagoniils ‘Axul ~-manivelei pentru actionarea amanualé a ventilatorului sé va gisi la o distanyd de 1,00 - 1,05 mm fata de pardoseala gi laaminim 0,90 m fat de:peretele.cel mai apropiat ail nctperii(plangele'2; 3). 51, Masurarea debitului de ger introdus in adapost se face ce debitmetre montate la gura de refulare a.ventilatoarelor Ventilatoarcle se monteaas, de reBul, angiiesirea def (or salvare pe eansole metaica sau pe postemente i emorzor 30 31 fig. 18 Debitmetru cu disc . 1 = comp; 2 ~reazem de sis; 3 reazem de jos; 4 - disc, 5 - fereastrd cu soar 452, Distribufia serului in incbperile de adipostit se realizeaa’ pe drumul cel mai sourt prin canale de sectiine areata execotate din tablé galvanizatf, pozate pe pore previzute cu guri de refulare ort si organe de reglare a itului de der _ Aebiea oea de trecere a aeruli prin canaele de distbatie se consideri de 10 m/s, ar le gurle de refiulare, de 1,5 mis, fn erupurile saitare mu se provid guri de refulare, ‘Acestea se ventileaz prin evacuarea aerului viciat din inteior cu ajutorul supapelor de suprepresiune. 32 53, Suprapresiunea ce se creazi in interiorul adipostului pe perioada funcfionarit instalafiei de ventilare se misoard cu un micromanometru diferential (fig.19) care se amplaseazd Ving’ unul -din ventilatoare, la 1,70 m de pardoseala. fig. 19 Micromanometra diferential 1 - gtuy de legituré cu exteriorul; 2 - tub de misur’, 3 « nivela ou bull; 4 - gurub de fixare a capacului; 5 - capac. 54, Evacuarea aerului viciat din interiorul ad3postului se face in subsolul cladini, casa scdrii sau exterior ou supape de uprapresiune tip S-00 (fig.20 si 21). 33 Supapele de suprapresiune se mionteazi Ia o iniltime de 1,80 m din ax la pardoseala si se dispun astfel incat s& se asigure circulafie optim’ a aerului i o ventilare ct mai uniform a tuturor spatilor de ad’postire, Pentru reglarea' modului- de-lucra al supapelor de suprapresiune se ageazi in pozitia dorita contragreutatea acesteia (fig. 19 reperul 4), Grupurile sanitare si sasurile vor f previzute fig. 20 obligatoriu ou supape de suprepresiune. . Supapele de’ suprapresiune amplasate in perefii ‘Supapi de suprapresitine tip S-00 exteriori supraterani ai adiposturilor se prevad ou stufuri cu pip intoarsé sooase Ja exterior fe indltimea de 1,00 m lang - 2 = dise supadé; 3 - dispozitiv de blocare cu | 1 - corp supap’ ise supapé Ines cami; 4 - contragreutate; 5 - tj disc supapa ed fam _ eae bed ja a YN 4 a | | gy rich pein Hee aa i AAs fig.22 Votalin de montare supapii de suprapresiune tip S-00, in peretii exteriori supraterani ai adaposturitor fig. 21 Detalii de. montare supapa de, suprapresiune.tip $-00, » 1 - supapa suprapresiune'@ 100mm; 2 garniturbetansares 3 - flangi metaliog, 4 - stuf, ; 5 - comier SOXSOXS; 6 -plasi de protectie cu ochiuri de 5 Supapele de suprapresiune au diametrul de 100 mum gi vaoucaz circa 300 m'/h aer viciat, cu o pierdere de sarcind } do 10- 15 mm coloan H:0. 35 34 ‘cu SR-CEI 364-3, categoria AD2 de modiu. Tabloul electric se smplaseaz4 langh veniatoare si alimenteaz8, mum ciruitle de ilursinat si fora destinate spatiului protejat destinat gi ca adipost de proteotie civilé. 58. Valoareailumintsilor. 1a nivelul pardoselii ‘ncdperilor adSpostului se ia conform tabelului nr. 3. _— ‘Numérul supapelor de suprapresiune s& determin’. in maj do presen realzalé de inalfia Ge Sroventiae Ge debitul de'aer care trebuie evacuat. 55, in camul dotirii adéposturilor de protectie civil on alte tipusi de urilaje decit cele menfionate, acest trebuie Fr covespanda cerinjlor prezentolor norme, solcténdo-se # dvizul orgamului de protecte eivili teritoria. . ‘TABELUL NR 3 B.INSTALAT. ELECTRICE 56. Instalatiile electrice au drept scop asigurarea. itaminamuhid. adaposturilor i 2 energiei electrice necssare pentru electromotoarele ventilatoarelor ‘Afimentarea cu energie electric exterioar seu tabloul general de respective. Racordarea instalailor electrice ale adiposturilor | ce wa foce inaintea increrupatorulii gerieral pentru @ na 5° 4 jnirerupe alimentarea cu rent prin'deconectarea acestuia. fn situatia folosit ‘n scopuri economice sau locative 2 | spatillor ce sunt destinate si ca adiposturi de protectie civil in| SPritl de alimentare se va introduce un apacat de miisurafe & sant de energie elected eonsumatt in alte scopuri dectt pentru protectia cit . "Montarea contorului se exeoutl in conformitate cu prescriptile tehnice in vigoare. __ 59: La grupul sanitar se prevede un singur corp de siumint in incperea tampon. Perel despiitor al cabinelor st {ncdperii tampon vor avea indlkimea de 1,90-2,00 m. 60, Pentru a evita ciroulafia aeruli prin tuburlle tlectrce, capetele acestora din doze se etangeuz cu bitum Ia trecerea prin pereti exteriori. 61. Instalafia eleotricd din interiorul incdperilor de tdipostit se protejeact impotriva tensiunilor de atingete, tonform normelar in vigoare. Flectromotoarele ventlatoarelor ge prevéd cu intrerupitoare trifazice automate corespunzatoare yiuterii motoarelor. 57, Alimentaree ou energie electrick e instal electtice nteioare se proiecteazA gi se executi in conformiate 37 36 62. Adaposturile de prateotie eivlé publice se’previd la. ordin cu un telefon si difizoare racordate la statia de radioficare. in acest scop, in perefi exteriotiai adipostului se | fash dowd stufuri @ 1/2" care si permits introducerea | cirouitelor respective si care in tirap de pace so etanyeazé. | C. INSTALATH SANITARE 63, Alimentarea cu apia adiposturilor se realizeazi i prin racordarea Ia conducta exterioari de apa sau fa una din | conductele interioare existente ale clidint : Slimentare on ap se prevede cu un robinel de inchidere, jmediat dupd intrarea acesteia in interiorul adapostului. {fn tamponul grupului sanitar se previd 1-2 chiuvete cand avesta este racordat Ja canalizares exterioara sau un | robinet dublu serviciu de 1/2" pentru alimentares cu apa, ond ; se folosesc closete uscate. 64, Adaposturile se previd, de regulé, cu “WC-ufi cu talpi”, in cazul cdnd canalizarea interioard mu se poste racorda Ja canalizarea exterioara, se previd closete uscate. ‘Pe conducta de canalizare sé prevede 0 van& cu sertar si piesa de curitire, in amonte de vané, montate fntr-un cémin amplasat in interiorul spatilor de adpostire, lipit de euzinetul peretelui pe unde aceasth conducti iese din adspost. Pe coloana de ventilare a canalizérii WC-urilor se va prevedea un robinet, sau van de-inchidere pentru asigurarea ‘etangiri adapostului. 38 Porfiunea de conducts de ta organele de inchidere inclusiv trecerea prin. clementul de:rezistenfi se va exeouta din conduct din font’ de presiune. 65. Trecerea conductelor prin interiorul adiposturilor, precom instalatii destinate altor scopuri, se admite numai in condifile prevazute de art. 16 din prezentele norme. ltimea minima admisi péntru conductele ce trec prin ad&post este de 1,90 m de la pardosealé pan& la izolati. Aceeasi iniljime se asigura si conductelor exterioare, in dreptul scarilor sau pe coridoarele ce duc spre adapost. in fata intrarii in adapost, conductele se pozeazi la o distant2 care s& permit deschiderea usilor metalice etanse. DIVERSE 66, Documentatia pentru executarea adéposturilor de wotectie civila in cadral constructiilor noi wa face parte din iwoiectul de executié al constructillor respective si va urma \epulile de avizare,-aprobare gi finanare stabilite prin actele unrmative pentru investifi in vigoare Planurile adaposturilor de protectie civilé se pistreazi «le edtre inspectoratele de protectie civil judefene. Planui de principiu al unui adpost de protectie civilt ‘mplasat tn subsolul unei constructii este prezentat in plansa ur 4, 39 Costul lueririlor pentru amenajarea adposturilor de protectie civil reprerinté cheltselile ‘suplimentare, penire Fioradimiensionarea clementelor de structuri ale subsoluei Gadini gr dotares cu instalayii “suplimentare specifice | addpostulai 40 lange ant are a Tk yee oi “ QRDIN nr. 1.288 din 10 mai 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare $i autorizare ‘ivind protectia cia EMITENT: _ MINISTERUL ADMINISTRATIE! $I INTERNELOR BUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din:17’inial 2008 ‘Avand in vedere dispozitiie art.7,art. 9 alin. (1) It g), art 20 alin. (1) af), art. 24 alin, (2), art. 30 alin, (1) ft b) gi ale art 45/ alin, (6) ain ‘pasa nr. 461/204 privind protectia civils, | “intemeiul ait 9 alin, 4) din Ordonanta de Uigenta a Guvemut (03/2003 prvind organizarea gi functionarea: Ministerului Administrajiei } Intomelor, aprobaté cu modificsri si completéri prin ‘Leaca_ or, { ‘cl modificarile gi complete ulterioare, ‘ministrul administratiai g|intemelor emite prezentul ordin: ART. Se aproba Normele metodblcijice de" avizare gi aiitorizare privind ynotectia civil, prevazufo i ariéxa cafe face parte integranté din wezentul aria. ART.2 {nspectoratul General pentru Situafi de Urgenta, prin Inspectoratele [uletene si at riuficipiulsi Buicuresé pentru situatl de urgenta, va lua sur pertu pune’ apicare a nomelar metodologice prevazute Inert. 1. ART.3 . || Nerespectarea prevetieét normelor “metsdologice “prevazute fa rut. 1 atrage réspunderea juridica, potrivt teal: ART. 4 (1) Prezentul ordin se publica'tn'Nonitorul Oficial al Romaniei, Partea tillntra in vigoare fa 30 de zile'de ta data publics. (2) La data intréril in vigoareé. 2 prezentului ondin se abroga Ordinul ninattulul acini | intsinélor_ne._ 6 entry aprobarea numelor privind avizarea pe linie de protectie civilé & documentatiior (+ investi in constructi, publicat in Monitorul Oficial al Romanici, fata 887 dn 12 dcembre 2008, recu si orice alte dispozitit antrare, ‘Ministrul administratietg1intemetor, Vasile Blaga Hieanegt, 40 mei 2006. ART. 5 = ‘Autorizatite de proteciie civilé se emit pe formulare-tp, conform ANEXA ‘madelulul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele nome metodologice. ME METODOLOGICE ON ind protec . fla ART.6 8 avizare 3 auterizare pr {i} Corerte pentru emiterea avizelor de protect civil se adreseaz& aad] in scris Inspectoratulul General pent Situati' de Urgent ort ART. unt actele emise, in baz (esi, 4% Ingpoctoratelor judetene sau al municipiulul Bucuresti pentru situa de proterie, civil st iret Genera penbu Siuatl d=, Uae, ‘nspectorate| i en p ite mung revue. regret! EN ire a pasuniar azoptale in documenta 6 investi vg mu reazarea adaposturior de protec Ma luigenl& si se solutioneaz de unitate respective in maximum 15 zile sta date inregistrai acestora, 2) Carer. pentru emiterea autorizatilor de protectie civil se wiioseaza in seris Inspectoratulul General pentru Situati de Urgent, Iinpeotoratelor judefene sau al muniipiului Bucuresti pentru situaii de uyonta, dupa caz, si se soluifoneazd de unitajle respective In inlaximum 30 de zile de la data inregistrzri acestora, {) Modetele de cereri pentru elberatea avizului si autorizatici de ART. 2 ; ivi sunt actele ‘Autorizatite de protectie evi = jwaléctie civil sunt prevazute tn anexa. nr. 2 si, respectiv, in anexa I? General pentu Situajii de Urgents. Inspectorate! inepectoratul, General P S puatt ge urgenta, orn cara Ws a curest pent hi. 3 la prezentele norme metadologce. Judetene ma a fouumentelar gin eter, cOnETMISIGH| 4) Perry shuatile tm care se soil solujonaea in tegim de ei aiepostior Se protecte evils, la fnaizarea nolor Inve Ime 50 ‘aplicd prevederile reglementérilor specifice in vigoare la ita register construct, : | "(G) Gererie insofte de documentele necesare se tnrogistreazd Inte-un registna special in ordinea primi lor, asigurandu-se evidenta si thes spatu de adépostire se intelege suprafala 3 wen \ienfidentialitatea continutului acestara. in so terete coy ue ed pale SMMC "@) "Daca "document prezeninte sun. comple, Gund incall, spay do acces $file de savare afereMHl wonctrarea cererii se comunica solictantui, pe foc, ‘ipsum [‘amstatate, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 ta prezentole jomme metodolagice. In aceasta situafie se va returna documentatia ji7n). completare, cu specificarea datei,, numelui si prenumelui }4uieitantulul si sernndtura de primire @ acestuia. | (2) Termenut iegal de eliberare a avizului sau autorizatiel de protectic filtcurge dela data depuned! documenta! complete, LAM. Ii voderea cbtineri avizului de protectie civilé solicitantul prezinta: are eiicarea émensionart cuprafetelr cineaperion ide edapostire se va fine seama, cum cerinte: ; ; veoant 'S) suprafaza minima elocata: 1 mp/persoané: 2 oluml minim aloeat: 2,5 MOIPSEOANS. via debule fi ost de prt od Sea ST FSTrrarane, exec 0 esa 8 i volumetor lati, de u ‘volume 22,6 me \hflyioriv urmtoarele’documente, in dows exemplare: 1) cerere-tip, prevaézuta in anexa nr, 2 la prezentele nome Niyoe prevzute 2 art 1 ce emit pe feee tennice specie in tslogice: 1 1rtficat de urbanism, in copie; +) plan do situatie gi de incadrare In zona, anexa la certficatul de Mewiban vizat spre neschimbare de serviciul de urbanism al alltel aitorizatiet de construire; fooedurior stablite prin pr io conor eee eps pnd etreaen exe HS de constructil ¢) plan de athitecturd al celui mai de jos nivel al constructict 5 schema inslalatior de fitroventiatie, pentru adapasturile cu capat Trai mere de 60'dé persoane, $| al instalafiior electsice din adépost; ) planui'sectiuhll verticale’e clad cu instalafile de filroventi ‘in adapost, pentru adposturle cu capacitale mai mare de 50 dq persoene; ‘) memoria tehnic de specialtate; ¢) fig tehnicd in vederéa acordulul unic, intact formulaiului F.8.3 din Normele metodologice de aplicare & '50/1804 privind autorizaréa execulariétucrarlor de constructi, aprol prin Ordinul minisirului transporturior, constructiior si turismul 4.430/2005: : 'h) opis cu documentsle dépiuse. ART. 8 ‘Memoriul tehnic-de specialtate cuptinde urmeitoarele: 2) date generale ‘despre ad&post. necesar personal de adéposti echipare cu instaiafii speciale, olilje gi template, grupurt sanitare descrierea accesetor, grosimile peretior si planiseetor, sistem armar pardosell, finisaj2, racordurl, instalati de filyoventiatie, electric sanitare, de incaizire etc.; b) date privind echiparea cu instalati de filroventiatic, pent adgnosturie de proteciie civilé cu capacltate de adapostire de peste SY ‘de persoane. ART. 9 (1) fn vederea obtiner autorizatiei’ de protectie civild, sollcitant prezinté cbligatoriu, ‘a Inspectoratul Gerieral pentru Siwafi de Urgent ri fa inspectoratele judetene sau al municipiuiui Bucuresti pentry situafii de urgenta, in doua exemplare, uriiatoarele documente: ‘a) cetere-tip, prevazuts In enexe nv. 3 la prezentele norm metodoiogica; ') aulorizajia de consinire, in copie; 1c) documentalia tehnic’ pe baza careia s-a emis avizul de protect ivilé, conform at. 7; d} procesul-verbal de receptie la terminarea lucréiilor, In copie; @) opis cu documentele depuse. ° (2) Autorizatia de protectle civilé se intocmeste In dou’ exempla un exemplar la Beneficiar gi unul ta emitent, si se elibereazd maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor prevazute § alin, (1), Odata ou autorizatia se elibereaza solictantului un exemp! din decumentatia depust, lar un exemplar se pastreazé ta emitent, toatl durata de existenja a obiectivului. ART. 10 (1) Documenisle pentru avizarea sau autorizarea privind protectia ‘ivi se repartizeazS pentru solutionare personalului nominalizat in fgcest sens prin ordin de zi pe unitate. care, in urma veriicarit ‘confinutului acestora si in teren (numai pentru emiterea autorizatilor), Mntocmeste pentru fiecare situatie un referat cu concluzile rezultste gi cu propunerile privind eliberarea ori respingerea motivatd a eliberérii aweului sau autorizaiel. (2) Referatele se veriics de.cétre seful nemijocit, se avizeaza de ‘catre adjunctul nspectorului general (inspectoruluigef) si se supun ‘aprobérii inspectorului general (inspectorulurgef), odata cu avizuVautorizapa de protects civil. ARTI » Personalul prevézut la art. 10 alin. (1) este instuit din punct de vedere tehnic de Inspectoratul General pentru Situati de Urgenta, care ‘organizeaza in acest scop, anual gi ori de cate ori este cazul, sesiuni de instruire si verifiare. ART. 12 Nu se elibereaza avize sau autorizati de protect civild de cétre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgent orf inspectoratele judetene sau a!-municipiulul Bucuresti pentru situatii de urgent, tn unmatoarele siti: a) atunci cand se constatd neindeplinirea conditilot prevazute de eglementarie tehnice tn vigoare; ) daca obiectivele respective nu se Incadreaz’ In categorie celor Prevazute cu ad3posturi, stabilte potivt egistatei in vigoare. ART. 43 La emiterea avizulul de protectie civil, pe plangele desenate se sipliod, pentru conformitate, © stampllé care va avea imprimat textul revazut in anexa or. la prezentele norme metodologice, ART. 14 (1) Stampita se aplica -pe original si tol nan aplicé -pe original si pe copia urmatoaretor €@) figa tehnics model F.8.3; ») plan de arhitecturd al subsolulu/adSpostului ©) plan cu sectiunea prin care se intersecteaza In mod obligatoriu cel ‘nid co jos nivel al constructievadapostulul, i) schema instalatioi de fitroventilatie din adapost, unde este cazul, ©) schoma instaiatiei electice a adzpostulu, fi plan de arhitecture al celui mai de jos nivel af constructit si Schema instalatilor de fitroventilaie si electrice din aitapost. 9) plan de situatie st de incadrare in zond, anexa ia eortficatul de urbanism vizat spre neschimbare de citre.serviciul de urvanism al ‘emitentului autorzatiei de construire; 5) planul sectiunil verticale @ eiddiri cu instalatile de fittoventiais din adspost; (2) Stampa prevazuta la art. 12 se va confectiona prin grja inspectoratulul General pentru Situati de Urgenta, respects o inspestoratalor judetene sau el municipiului Bucuresii pentru siiuatt de urgenta, dupa caz, ART. 16 (1) La-emterea avizelor de protect cWvli se retin de care avirator ae un exemplar al documentelor prevazute fa art. 7, in copie. Adoste Souumente se plstreaz’ cana la emiterea aulorzafal de ganic ovis, (2) Documentele avizate, imprauna eu figa tehnic8, se emit viyit co Soictantul prezinta chitenja de plata a ‘taxel aferonts wisi, In ‘conditile iegi. ART. 16 {Avizatorul, in colaborare cu sarviclle de urbanism ale amilentului autorzaliel de consirure, urmareste pertodle aapmlavos Gocumentatisi avizate pe timpul executicl sf gollcl& inveniibirulal Pariciparea la fazele determinante ale lucrérior do tenalnwily, la receplia la terminarea iucrérlor si a receptia fnald, coneiia ui a f Insorisé de cétre avizator in figa tennica, ART. 17 (1) Obiectivele de investi fa care documentatia se analizensA gi 6o Syreazi de Ispectoratul General pentru Situatil dn digmuta prin capil Speciaizat eunt cele din sectoral 1 af munkspiaal TyvaUsU, Giprinse in perimetrul Lac Floreasca - Bd, Aviary thlos Bucuresti pentu situali de urgent® pentru acdigistin te amenajate puncte de comand’ se transmit spra glint Inepmdiniilad General penu Situati de Urgent, in vederaa winintit sqntid ‘documentalilor avizate. (5) Avzele emise de Inspectoratul General pant tuo enka Trea a opr stints, dupa caz, Inspootaralulal jwise thet Urgenta “Dealul Spin al Municipiului Bucur, tu!uwnk ace tate oe ‘eviden|& @ nollor capacitati de adapostire si urmaririi respectarii ocumentalilor evizate. : ART. 48 iectivaly de Investifi autorizate, prevazuie, cu addposturi de rota theo ‘nregistreaza ntr-un registu special de evidents, tare sonal luaoarele rubric: ancl Gute oo numa rite et autorizatiel si data eliberati acesteia; )numate gl pronumele solictantulul (din cererea-ip); 4) donna | aides mtr cos i 0) hrm vest, | 4) dts Inning alo Constructet: suprafata si eapacitatea adépostului, ddotare cu inaiulnl de fitroventiato; - 9) AemntAlurn cin primire a solictantulul autorizatie ART it . . Tula wuisior gh autorizatiior de protectie civild au obligatia ptr tn juni cendlfil a acestora gi prezentari la cerere, organelor de conte, ART Dara reanuintole depuse nu sunt ridicate in termen de 6 luni de la data depinient tr, Golletangi sunt obligayi ca th termen de 10 zile sa-si Tolnnolmwa eavile pentru obtinerea avizelor sau autorizatilor do Protaoto nivil; in ea contrar acestea sunt distruse. ART. 24 . Narnalvaiss sutdposturlior de protectie civil conform docunieulajtin tts executlo avizate sisau nementinerea acestora ti ‘unit nar itn tlllvary atrage réspunderea juridic, potrivit egi. ARI. Inepritiaciel Finnwal pentru Situatii de Utgent’ si Inspectoratele judegmrp met HI irvtilelptulul Bucuresti pentru situafii de urgenfa asigura Cconaifi y! nifsiuly coregpunzdtoare lucruiul cu publcul, necesare Pentru cheditciron Mn bune concitl a dctivtati de primire a cererior gi do srutivne 4 burk-Hlcw yl ciutorizatilor de protectie civila. ANEXA1 te normale metadologice ROMANIA, - MINISTERUL ADMINISTRATIE! SI INTERNELOR INSPEGTORATUL PENTRU SITUATII” DE URGENTA Ca unmate a ceretii Inegistrate fan. adresatd de . ‘cu domiciiul/sediul in judetul municipiueraguvcomuns Ty ay piivind. protectia civil sia Holsirari ‘se aulorizeaza din punct de vedere al ‘amplasavamplasaté tn judetul . seotoruvsatul SubsemantulSubsemnata ‘municipiuoragul! sit, A y telefonvfax ... in conformitate cu prevederile Le ‘prota civil gl ale Hotdrari Guvernulul avizulul a protectie civil amplamatfanplosaté tn judeful nectoruvsati * iiwumnentele prevézute in normele metodologice eprobate Ane pain Osuna! nlsnal i ne, 4.288/2008. ‘Declar pa Wiopria raspundere ca documentele prezentate in copiz sunt rontarnun cu original Data ‘Semnatura ANEXAS Ja normele metodologice CERERE pentu emiterea autorizaliei de protectie civila INF. ne i . ‘Subsemriaful/Subsemnate! seegeony 6H domiciiul 9 judetul ‘municipiuloragul’ comuna sectonilsatul 1 SEE sonne nl Eh ng BBL oe \ telefonifax , in calitate de. 1 none “in conformitaté. cu’ prevéderie Ledii_ ne 481/2004 privind protestia civté gi ale Hotérarii Guvernulul nr, 880/2005, solicit emiterea ailorizatiel’ de protectie civil, pentru . amplasatfamplasata in judetul .. __municipioWoragu¥comuna ~ ‘sectorulfsatl nr wr, posial "Anexea, dacumentela prévédute in normele metodlogice aprobate ‘prin Ordiniul mifistrulal adminis is nr, 1,208/20 Declar pe propria raspundere ca cocumentele prezentate in copie sunt conforme cu originalut. ‘Semnéture ANEXA la normele metodologioe opis Documentele prezentate pentru ellberarea avizuluiautorizatei de protectie cilia T ris. cemunisen | ‘Serta, codul Lone. Jere} [docurentutut | ary de Snregistrare ete. [dc fit Formats) Guvemul Romanie! Hotarare nr. 560/2095 in tev06/2005 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 27/06/2005 Pentru aprobarea categerilor de-constructi ia care este abligatorie ‘realizarea ad&posturilorde protect civil, precum $1 acelor fa care se ‘amenajeaz4 puncts de comand’ In temeiul at. 108:din Constitutia Romaniei, republicata, i al art 45 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civil, ‘Guveru! Romaniel adopt prezenta hatarare. ‘Ast 1. - Se.apraba categorila de construcfii la care realizarea adéposturlor este obigetorie, palrvit ogi, daca acastee au 0 suprataia Construité la sol mai mare de 150 m* si sunt prevazute eu subsol sau gale neprevazute cu subsol, cu o suprafalé desfagurata mal mare de 600 m*, din urmatoarele catsgor de folosinté: 2) dir pentru birour activi adminsstrative; )clédi pentru actvitsh financiar-bancarer ©) cdc pent afacer si comer; 4) cdi pentru invstimant, stn’, cuturs sa jug: °) 120" Porru acti de ooretre a satis de asstets social £ clad pentru activitaljindustrate gi de producti; 9) cei pantry activa turstce, destinate cazarit 5) clad gi construct speciale pentru transportur ') clit 51 construct speciale pentru telecomunicati; 1) clair de facut. Att. 2. - Se aproba categorie de construct la care se ‘amengjeaz puncte de comand, dupa cum urmeazi. 2) sedile autoritatilor administratiei publice centrale: . b) sedile prefecturior si ale consililorjudetene, precum si ale Consililor tacale ale municipitor si oragelor, al Consiluiui General al ‘Municipiutui “Bucuresti si ale “consililar locale ale sectoarelor ‘municipiulul Bucuresti, ©) sedille centrale ale institutilor financiar-bancare; 4) sedile centrale ale companilor nationale si regiior ‘autonome: ©) sedile centrale ale posturilor de radio si televiziune: {) sediile centrale ale operatorilor economici din industiia de apairare. Art 3. - Proiectarea, executarea, dotarea, echiparea si intretinerea adéiposturior gi a punctelor de comanda se realizeazé in ‘conformitate cu Nomele tehnice elaborate de Inspectoratul General pent Situafii de Urgeni i aprobate prin ordinal ministrulul administratle! gi intemetor. Ast. 4, - Sunt exceptate de la obligatia realizarii ad@posturilor de protecte civilé urmatoarele categoril de construc: 8) oldie projectate fairs subsol; b) cléditle staflior de aistibutis @ carburantior, affate ta o distan{& mai mic de 50 m de limita exterioars a rezervoaretor de depozitare @ carburentior, Spore) lide gf constufile do out, Indferent do. suprafota construta; "D constuofile sf amenaiale hidotehnce a cor explotare ‘nu necesité prezenta permanent a personalului specializat, ©) oladirie si constructile speciale pentru activitati de productie Silsau de depozitare a materialelor explozive, toxice, gor inflamabile ‘are, in csz de avariere sau incendiu, ar periclta viala persoanelor ad&postite; ; 4) cldinle si constructile speciale pentru activist sportive side jement, . Soemet) cltde i consiucfie dn eran gi pam, precum si clédinle provizort; ; h) extiiderea, reabiltarea sifsau modemizarea unor clédiri care ‘nu se incadreaz’ in prevederile art. 1, daca cladirea care se adauget nu este pravazutd cu subsol sau daca suprafata construits este mal mica de 150m", PRIN-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemneazt: Ministrut admninistratici si internetor, Vasile Blaga \Ministru! finanjelor publice, lonel Popescu Bucuresti, 16 iunio 2005. Nr. $80.