Sunteți pe pagina 1din 1

{

Fie dat numarul natural m, m>0 si tabloul A[1..n], n <= 100, de numere
naturale. Scrieti un program care numara cite elemente din tablou sunt
divizibile cu numarul m.
Sa se utilizeze functia si programul Pascal.
Intrare: numarul m, numarul n si elementele tabloului A se introduc de la
Tastatura.
Iesire: pe ecran se afiseaza numarul elementelor divizibile cu m.

program p1;
type vector=array[1..100] of integer;
var a:vector;
n,m:integer;
procedure citeste(var a:vector;var n:integer);
var i:integer;
begin
write('Dati numarul de elemente ');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('Dati elementul ',i,' ');readln(a[i]);
end;
writeln;
end;
procedure afisare(a:vector;n:integer);
var i:integer;
begin
write('Vectorul introdus este : ');
for i:=1 to n do write(a[i],' ');
writeln;
end;
function numarare(a:vector;n,m:integer):integer;
var i,nr:integer;
begin
nr:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod m=0 then nr:=nr+1;
numarare:=nr;
end;
begin
citeste(a,n);
afisare(a,n);
write('Dati valoarea lui m =');readln(m);
writeln('Numarul elementelor divizibile cu ',m,' este ',numarare(a,n,m));
writeln;
end.