Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Comuna

Radovanu, judetul Calarasi Strada Principala,


nr. 154 Cod postai 917205 Telefon/fax 0242
517204 e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCIONARE A


COMISIEI METODICE INVATAMANT PRIMAR si
PRECOLAR
Art 1. Prezentul regulament de organizare si functionare este intocmit conform cu Legea
Invatamantului nr 1/2011 si Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului
preuniversitar aprobat prin OMEC 4925/2005 cu modificarile si completarile de rigoare
Art 2. Comisia metodica din Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu se constituie in
modul urmator:
a) invatamant primar
> la nivel de scoala - cadrele didactice de la Scoala Radovanu - 11 cadre, dupa cum
urmeaza:
4-Ioana Chelaru - coordonator comisie 4Anisoara Noata-secretar 4-Iacob Gherghina 4-Elena Iacob 4Adina Rocovani 4-Mihaela Draghici 4-Postelnicu Gabriela 4Anisoara Serban 4-Postelnicu Mihaela - educatoare 4-Arsene
Minodora - educatoare X- Galbinasu Mirela - educatoare Art 3.
Atributiile comisiilor metodice sunt urmatoarele:
a)
elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia
acesteia, cuprinzand obiective, finalitati, resurse materiale si umane, curriculum la decizia
unitatii de invatamant
b)
elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale
c)
consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a
planificarilor semestriale
d)
elaboreaza instrumente de evaluare si notare
e)
analizeaza periodica performantele scolare ale elevilor

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Comuna


Radovanu, judetul Calarasi Strada Principala,
nr. 154 Cod postai 917205 Telefon/fax 0242
517204

ISJC

e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro

f)
monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza
evaluarea elevilor
g)
organizeaza si raspund de desfasurarea recapitularilor finale
h)
organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare
i)
stabilesc, impreuna cu seful de comisie metodica, atributiile fiecarui membru al comisiei
j) organizeaza activitati de formare continua si de cercetare pedagogica specifice unitatii de
invatamant, lectii demonstrative, schimburi de experienta, interasistente, informari stiintifice,
sesiuni de referate tematice, recenzii ale celor mai noi aparitii in domeniu, schimb de experienta pe
probleme de specialitate, dezbateri pe ateliere de lucru, procurarea si confectionarea de materiale
didactice, sesini de comunicari stiintifice etc
k) evalueaza, impreuna cu seful de catedra, activitatea fiecarui membru al comisiei si propun
consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, in baza unui raport motivat
Art 4. Seful de comisie metodica are urmatoarele sarcini
a)
efectueaza asistente la lectiile personalului didactic de predare din cadrul comisiei, cu
precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant sau la cei la care se
constata disfunctii in activitatea de predare-invatare sau in relatia cadru didactic-elev
b)
elaboreaza informari semestriale si anuale asupra activitatii desfasutata de comisie
c)
raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a
membrilor acesteia
d)
participa la toate actiunile initiate de director
Art 5 Sedintele comisiei metodoce se tin lunar, dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de
invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii comisiei considera ca este necesar
Art 6. Dosarul comisiei metodice trebuie sa contina urmatoarele documente:
a)
extras din acest regulament privind sarcinile comisie si a sefului acesteia
b)
tabel cu membrii comisiei (nume si prenume, functia, grad didactic, anul ultimei
perfectionari, observatii)
c)
responsabilitatile membrilor in cadrul comisiei metodice
d)
obiectivele urmarite in cadrul comisiei metodice in anul scolar respectiv
e)
propunei pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia (obiective, finalitati,
resurse maateriale si umane), curriculum la decizia scolii
f)
planul de activitati al comisiei (semestrial si anual)

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Comuna


Radovanu, judetul Calarasi Strada Principala,
nr. 154 Cod postai 917205 Telefon/fax 0242
517204

ISJC

e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro

g)
lista cu material didactic existent in scoala pentru membrii comisiei si cu materiale propuse
a se realiza)
h)
rapoartele de activitate asupra activitatii comisiei (semestrial si anual)
i)
propunerile pentru acordarea calificativelor pentru cadrele didactice din comisie, cu
motivarea acestora
j) procese verbale incheiate la fiecare activitate desfasurata
k) materialele realizate pentru fiecare activitate (referate, proiecte, planuri de lectie,
planificari, proiectari, teste de evaluare, prelucrarea rezultatelor la teste, fise de
munca independenta, softuri educationale realizate etc)
l) o lista cu bibliografia recomandata pentru membrii comisiei etc

m) tabel cu prezenta membrilor la activitatile comisiei


Art 7. Prezenta membrilor la activitatile comisiei este obligatorie, constituind unul dintre punctele
din fisa postului
Art 8. Din momentul aprobarii acestui regulament, se anuleaza oricae alta prevedere existenta la
nivel de scoala in legatura cu comisiile metodice.