Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

CRISEVENTS SOUND&LIGHT
I.

PARTILE CONTRACTANTE
PRESTATOR : CIOBANU NELU CRISTINEL (I.I., F 22/1809/2012, C.U.I. 30325861, Soseaua
Stefan cel Mare, nr. 27, Iasi, tel 0232-260505, 0744-286548, cont curent BRD, CRISEVENTS,
marca inregistrata 83647/17.01.2007)
BENEFICIAR
SACALUS ANDRA SIMONA tel 0743-049384, Iasi

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Asigurarea de catre prestator a programului artistic al evenimentului care se va desfasura in data
de 17.10.2015, locaia HOTEL La Castel-Sala Regala, Copou, Aleea M. Sadoveanu nr. 54,
IASI, cu:
1. SONORIZARE asigurat prin Boxe DYNACORD, CONSOLA PIONEER, i MIXER
PIONEER;
2. EFECTE DE LUMINI - 2 MOVING HEADURI 575, i 2 BARE LED;

III.

IV.

DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare din data de 17.10.2015 incepand cu ora 1800 si este valabil pana
la 18.10.2015, ora 0500 .
VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA
Valoarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract este de ..lei. Plata se va face in
numerar.
Avansrest de plata.in ziua desfasurarii evenimentului.

V.

OBLIGATIILE CONTRACTUALE
1. PRESTATORUL se oblige:
- Sa respecte conditiile de desfasurare ale evenimentului (locatie, data, nr. de ore) stabilite de
-

parti;
Sa efectueze serviciile stabilite, solicitate de beneficiar;
Sa stabileasca de comun acord cu beneficiarul playlistul cu muzica ce va fi difuzata in seara

evenimentului;
Sa garanteze si sa raspunda de beneficiar pentru calitatea serviciilor stabilite;
Sa nu aduca modificari tarifului stabilit in limitele contractului.
Prestatorul nu va utiliza materiale ce pot rezulta n urma acestei conven ii pentru
promovarea activitii sale, ca portofoliu prin postarea imaginilor/nregistrrilor/filmrilor
pe site/facebook/internet sau alte locuri publice, sub sanciunea pl ii de despgubiri,

conform legii.
2. BENEFICIARUL se oblig:
- Sa informeze in timp util PRESTATORUL asupra oricarei modificari, pentru ca acesta din
urma sa-si poata indeplini obligatiile stabilite prin prezentul contract;
1

Sa respecte tariful, data stabilita si modalitatea de plata stipulate in prezentul contract;


Sa respecte proiectul de desfasurare al evenimentului stabilit de comun acord de parti ;
Orice dauna adusa PRESTATORULUI si dotarile tehnice ale acestuia (din vina exclusiv a
beneficiarului) intra in responsabilitatea BENEFICIARULUI.

VI.

CLAUZE SPECIALE
- In cazul in care prestatorul- din motive independente de vointa lui (deces, imbolnavire), nu
poate onora prezentul contract (personal), acesta se obliga sa asigure desfasurarea
evenimentului

la

aceleasi

standard

prin

colaboratorii

firmei,

persoana

numitului_____________
- INCETAREA CONTRACTULUI
Contractul inceteaza:
- In cazul executarii integrale a obligatiilor de catre parti;
- Prin acordul partilor;
- Prin reziliere, unilaterala, cand cealalta parte nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
- In cazul in care beneficiarul modifica data desfasurarii evenimentului, iar prestatorul are
VII.

deja contract semnat pentru un alt eveniment la data nou stabilita;


RASPUNDEREA CONTRACTUALA
- In cazul nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea aflata in culpa va

plati daune interese in valoare de 100 euro.


VIII. LITIGII
- Orice litigiu nascut din nerespectarea conditiilor contractuale se va rezolva n prelabil pe
cale amiabila, ultima solutie fiind instantele competente.
IX.

DISPOZITII FINALE
Modificarea prezentului contract (3 pag) poate fi facuta doar prin act aditional semnat de ambele
parti.
Incheiat astazi . in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
PRESTATOR
BENEFICIAR
CIOBANU NELU CRISTINEL

SACALUS ANDRA SIMONA

S-ar putea să vă placă și