Sunteți pe pagina 1din 9

GR<DINI}A CU PROGRAM PRELUNGIT CUPLAT< CU CRE{<

NR.2 LOC. ROMAN, JUD. NEAM}


PROPUN<TOARE: GARLACIOV MARILENA ROXANA
GRUPA: PREG<TITOARE Colibri
CATEGORIA DE ACTIVITATE: CUNOA{TEREA MEDIULUI
TEMA:

MIJLOC DE REALIZARE: lectur` dup` imagini


TIPUL DE ACTIVITATE: predare-\nv`]are
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal`, pe grupe, individual`
CARACTERISTICA
PARTICULAR<
A
ACTIVIT<}II:
interdisciplinaritatea
aplicat`
\n
vederea
verific`rii
cuno[tin]elor acumulate anterior
OBIECTIV
FUNDAMENTAL:
dezvoltarea
cuno[tin]elor
referitoare la animalele domestice care tr`iesc \n ]`rile
noastre;
OBIECTIVE
OPERA}IONALE:
la
sf~r[itul
activit`]ii
pre[colarii vor fi capabili:
A.COGNITIVE:
O.C.1 s` identifice animalele domestice;

O.C.2 s` denumeasc` [i s` descrie animalele domestice


observate;
O.C.3 s` identifice elementele de mediu, sesiz~nd rela]iile
de cauzalitate ce se stabilesc \ntre acestea [i vie]uitoare;
O.C.4 s` generalizeze, s` abstractizeze, s` compare
animalele observate;
O.C.5 s` se exprime coerent, fluent, corect din punct de
vedere gramatical;
MOTRICE:
O.M.1 s` foileteze cu grij` materialul didactic;
O.M.2 s` se orienteze corect \n spa]iul suprafe]elor de
lucru;
O.M.3 - s`-[i dirijeze efortul oculo-motor spre centrul de
interes vizat de educatoare;
O.M.4 s` aplice \n desf`[urarea activit`]ii priceperi [i
deprinderi asimilate \n cadrul celorlalte discipline.
C. AFECTIVE:
O.A.1
s` \nve]e s` a[tepte \ntr-o sarcin` ce implic`
a[teptare;
O.A.2 s`-[i cultive autocontrolul emo]iilor;
O.A.3 s` manifeste obiectivitate, spirit de toleran]` [i
\ncredere \n capacit`]ile intelectuale proprii.
O.A.4 s` \n]eleag` importan]a de a ocroti [i iubi animalele.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE {I PROCEDEE: explica]ia, conversa]ia, analiza,
sinteza,
problematizarea, brainstorming, ciorchinele
simplu, formarea g~ndirii critice.
MIJLOACE DE |NV<}<M>NT: plan[e, siluete, animale \n
miniatur`;
RESURSE MATERIALE: caiete speciale, stimulente.
RESURSE TEMPORALE: 30 minute
RESURSE BIBLIOGRAFICE Programa activit`]ilor instructiv
educative din gr`dini]a de copii 2000, Metodica
pred`rii mediului \nconjur`tor, Instruire [i educa]ie
modern` \n \nv`]`m~ntul pre[colar contemporan ( G.
P~slaru) Editura Grafit Bac`u, Aplica]ii ale metodei
proiectelor (Milena Ciubotaru), Laborator pre[colar.
ORGANIZAREA ACTIVIT<}II: aerisirea s`lii de grup`,
aranjarea sc`unelelor [i a ]inutei copiilor, aranjarea
materialelor didactice, introducerea copiilor \n sala de
grup` cu c~ntec.

1.
Captarea
aten]iei

Prezint copiilor plan[a, Iau act de artificiul Surpriza


invit~ndu-i s` intuiasc` didactic
propus
de Conversa]i
rapid con]inutul.
educatoare.
a
Copiii r`spund cerin]elor
educatoarei.

Lansez
\ntreb`ri
referitoare la cuno[tin]ele
acumulate
anterior
despre
animale,
2.
clasificarea
acestora
\n
Actualifunc]ie de mediul lor de
zarea
cuno[tin- via]`, etc.
Pentru
a
exista
o
]elor
leg`tur` \ntre titlul lec]iei
[i cuno[tin]ele acumulate
anterior,
recomand
copiilor care au bunici la ]
ar`, s`-[i aminteasc` de
animalele pe care le-au
\nt~lnit acolo.
Comunic
\n
limbaj
accesibil
con]inutul
3.
Anun]are activit`]ii [i obiectivele
precum
[i
a temei [i acesteia,
denumirea
activit`]ii:
a
Animalele
din
curtea
obiectivel
bunicii
or

R`spund \ntreb`rilor.
Conversa]i
Clasific` animalele \n a
func]ie de mediul de
via]` \n care tr`iesc, f`r`
s` exemplifice.
Problemati
zarea

Solicit
copiilor
s`
citeasc`
imaginile,
respect~nd
algoritmul
4.
\nv`]at
(de
la
st~nga
la
Prezentadreapta,
din
planul
rea
apropiat
la
cel
dep`rtat).
con]inutu
Cer
copiilor
sinteze
lui

Pre[colarii
analizeaz`,
descriu [i interpreteaz`
fiecare secven]` prin
intermediul
unui
dialog
\ntre
ei
[i
educatoare.
Coreleaz`
faptele

Copiii
re]in
titlul
activit`]ii didactice [i
\n]eleg
obiectivele
urm`rite.

Explica]ia

Explica]ia
Analiza
Sinteza
par]ial`

activit`]ii

par]iale acolo unde este


cazul.
Solicit
copiilor
s`
analizeze
comparativ
unele animale.

prezentate \n imagini [i
realizeaz`
sinteze
par]iale,
dup`
citirea
fiec`rui plan.
Descrierea
Expun narativ, descriptiv
5.
sau explicativ faptele..
Desf`[ura
Conversa]i
rea
|ntreb`ri de genul de ce
a euristic`
activit`]ii tresare iepura[ul la cel
mai mic zgomot?
provoac`
r`spunsuri
multiple, care
conduc (prin descoperire)
la concluzia c` iepurele
este fricos, are du[mani,
de aceea are urechi lungi,
picioarele din spate lungi,
este un bun alerg`tor.
Aceste caracteristici \i pot
salva via]a, dac` este
atacat.

6.
Ob]inere
a
performa
n
]ei

7.
Feedback-ul

Voi cere copiilor s` descrie


iepurele [i s` explice
motivul
pentru
care
oamenii l-au domesticit,
care sunt asem`n`rile [i
deosebirile dintre cele
dou` animale, mediul de
via]`, hran`, etc.

Copiii
analizeaz`
subiectul
p~n`
epuizeaz`
datele Brainstor
referitoare la acesta.
ming

Solicit
copiilor
s` Copiii
grupeaz` Ciorchinele
priveasc` animalele \n animalele dup`:
simplu
miniatur` pe care le voi
Hran`;
aranja pe o mas` \n fa]a
Blan`;
lor, cer~ndu-le s` le
Coarne;
grupeze dup` anumite
Copite;
caracteristici comune.
Gheare;
P`r.
Copiii
sesizeaz`
c`
Voi
cere
copiilor
de animalele sunt fiin]e ca
asemenea s` explice de [i ei, au nevoie de hran`,
ce
trebuie
s`
ne ad`post, dragoste.
comport`m frumos cu Sesizeaz`
c`
unele
animalele, s` le \ngrijim, animale stau \n casele
s` le asigur`m condi]ii lor pentru a le ]ine
bune de via]`.
companie, nu pentru c`
Provoc
copiii
s` aduc foloase materiale.
4

aminteasc`
despre |n]eleg
c`
animalele
animalele pe care le au \n trebuie ocrotite [i nu
cas`.
exploatate sau agresate.
Formarea
g~ndirii
critice
|ntreb copiii ce cred
despre oamenii care nu
\ngrijesc animalele, sau le
agreseaz`.
Explic copiilor c` \n alte ]
`ri exist` o poli]ie care se
ocup`
de
drepturile
animalelor.

8.
Evaluare
a

9.
Reten]ia

10.
Transferu
l

Voi cere unui copil s` Copiii


r`spund Evaluarea
expun` con]inutul \ntr-un solicit`rilor.
context \nchegat
Vor
extrage
anumite Autoevalua
concluzii referitoare la rea
tem`.
|[i
vor
exprima
impresiile,
st`rile
suflete[ti, p`rerile.
Vor
realiza
sarcinile
cerute
de
fi[a
individual`.
Vor
extrage
anumite
concluzii referitoare la
tem`.
.
Cer copiilor s` repete titlul R`spund cerin]elor.
activit`]ii [i s` aminteasc`
obiectivele urm`rite prin
desf`[urarea acesteia.
Recomand copiilor s` se
preg`teasc`
pentru
o
proxim`
activitate,
decup~nd imagini care
reprezint`
animale
domestice.
Sugerez s` discute cu
p`rin]ii despre situa]iile \n
care animalele nu sunt
tratate corespunz`tor [i
s`-i \ntrebe dac` cred c`
ar
trebui
f`cut
ceva
pentru acestea.
Recomand
copiilor
s`
viziteze Parcul Zoologic
[i s` discut`m apoi despre
cele observate acolo.

Iau act de recomand`rile


educatoarei, preg`tinduse afectiv [i activ pentru
o proxim` activitate.

Copiii
interpreteaz`
c~ntecul
Graiul
animalelor