Sunteți pe pagina 1din 34

Capitolul 2 - CARACTERIZAREGENERAL AECONOMIEI

CUPIA CONCUREN IAL .TABLOUALECONOMIEI


CONTEMPORANE
PLANUL TEMEI
2.1.Economianatural ieconomiadeschimb(comercial ,monetar )
2.1.1. Economianatural
Caseta2.1.Delaeconomianatural clasic "laprosum
2.1.2. Economia de schimb
2.1.2.1. Caracteristici generale ale economiei de schimb
Caseta2.2.Specializareaproduc torilor
Caseta 2.3. Ce sunt banii?
2.2.Sistemulidealdeeconomiecupia concuren ial
2.2.1. Sistemul economic
2.2.2. Elementestructuralealesistemuluiidealdeeconomiecupia
concuren ial
Caseta2.4.Presupozi iipebazac roraafostelaboratmodelulde
economiedepia
Caseta2.5.Delimit rifundamentalentresistemuleconomieidepia
concuren ial icel decomand
2.3.Sistemulrealaleconomieicupia concuren ial itipurileacesteia
Caseta2.6.Sistemuldeeconomiemixt
2.3.1.Tr s turilesistemuluirealdeeconomiecupia concuren ial
2.3.2. Modelealeeconomieidepia detipcapitalistCaseta 2.7. Modele de
economiedepia
2.3.3. Calit iilimitealeeconomieidepia detipcapitalist
2.4. Structuri ale economiei contemporane
2.4.1. Niveluldezvolt riieconomice
2.4.1.1. Indicatoruldezvolt riiumane
2.4.2. Poten ialuleconomic
OBIECTIVELE TEMEI
cunoaterea procesului evolutiv al activit ii economice i ntrep trunderea
componentelor ei din perspectiva economisirii resurselor, a creterii eficien ei i
profitabilit ii individuale i sociale;
nsuirea caracteristicilor fundamentale - attconceptuale,ctiempirice- ale
economieicupia concuren ial ;
s ofere studen ilor ansa unei op iuni fundamentate, tiin ific i afectiv, ntre diferite
modele (tipuri) de economie de pia , ncepnd cu cel european;
1

s ofere o prim imagine asupra structurii economiei mondiale prin prisma unor
indicatori de evaluare a nivelului de dezvoltare (economic i uman ), a poten ialului
(for ei) i structurilor economice.

CARACTERIZAREGENERAL AECONOMIEICUPIA
TABLOU AL ECONOMIEI CONTEMPORANE

CONCUREN IAL .

Bunurileeconomiceprincaresuntacoperite"majoritateatrebuin elorsatisf cute


provin,nultim instan ,dintreisurse:
dinactivitateaproprieaproduc torului,carelefolosetepentruautoconsum:
dinactivit ilealtoragen ieconomici,lacareaccesulsefacef r oplat
monetar saudealt natur ;
dinactivitateaaltora,darbunurilesuntob inuteprinschimb,deregul monetar.
2.1.ECONOMIANATURAL IECONOMIADESCHIMB(COMERCIAL ,
MONETAR )
F r aexistadelimit ririgideiireversibilentrerespectivelesursede
provenien abunuriloreconomiceimodalit iledesatisfacereatrebuin elor,ele
prezint deosebiri,numeroaseiimportante,subaspectfunc ional,organizationali
decizional, ceea ce i-adeterminatpespecialitiidindomeniultiin elorsociales
structurezeactivitateaeconomic ndou maricomponente:
economianatural noncomercial sau prosum;
economia de schimb (dem rfuri,comercial saumonetar ).
2.1.1. ECONOMIANATURAL
Primaform subcares-adesf uratactivitateaeconomic afostceade
economienatural (nchis ,nonmonetar ),careacunoscutntimpevolu ii
contradictorii.
ECONOMIANATURAL (PROSUMUL produc iapentruconsumulpropriu,
dup AlvinToffler)reprezint aceaform deorganizareidesf urareaactivit ii
economice, n care se produc bunuri economice (de toate felurile) pentru propria
satisfac ie(nevoie)aproduc torului,agrupuluidin care face parte (de exemplu, familia
saucolectivitatealocal )saupentrual iifoartendep rta i,darcarebeneficiaz deele,
f r plat monetar saualt contrapresta ie(depild ,secreeaz unweb-site de care
poate beneficia oricine are acces la internet). Muncapentruasemeneapresta iieste
nepl tit iacceptat caataredec treprestator,far s existeoconstrngere
economic sauextraeconomic exterioar ;recunoatereasocial arespectivei
2

activit isefaceprinaltemijloacedectcele monetare,rezultatuls unefiind


contabilizatnindicatoriimacroeconomiciconsacra iprincareseevalueaz produc ia
ibun stareaeconomic .
Caseta2.1.Delaeconomianatural clasic laprosum
Conceptuldeeconomienatural afostutilizatpescar larg dec trecoala
clasic pentruadesemnaactivit ilegospod reti,agricoleiartizanaledincare
rezultau mai ales bunuri materiale destinate autoconsumului. Fernand Braudel1
apreciaz c nsecolulalXlV-lea,circa90%dinpopula iaregiuniimediteraneenetr ia
din munca cmpului, iar 60-70%dinproduc iaregiuniieradestinat autoconsumului.
Acesttipdeeconomieafostdominantpn laprimarevolu ieindustrial ;caracteriza
unnivelsc zutdedezvoltareeconomic ,cuogam restrns de trebuin encare
celeelementare(biologice)eraupreponderente;produc toriierauizola idinpunctde
vedereeconomic,iarpentrumajoritateaoamenilor,produc iaiconsumulerau
mbinate ntr-osingur func ied t toaredeviata,avndlabaz diviziuneanatural a
muncii.Amaifostnumit ieconomiecasnic nchis ",economienoncomercial
sauciviliza iaprimuluival.Majoritateaspecialitilorauanticipatc aceast form de
organizareifunc ionareaactivit iisocialevadevenitotmai restrns imarginal n
satisfacereanevoilor.nultimultimp,seamplific oviziunenou ,dup carecriza
civiliza ieiindustrialeitranzi iaspreNouaEconomieimplicaanumiteelementeale
economieinaturale,maialesn riledezvoltate,pecare Alvin Toffler. cel dinti, le-a
numit prosum sau sector nonmonetar al economiei.
Economiaclasic ,voluntariatul,muncanfolosulcomunit ii,ac iunilecaritabile,
serviciilep rin ilorpentruinfolosulcopiilor-ncepndcungrijorareamedical ,
dezvoltarea aptitudinii de a vorbi, de comunicare interper- sonal .decomportament
socialideimplementareaunorvalorietc.activit ilepentruamenajarealocuin eii
ntre inereabunurilordefolosin ndelungat ,preg tireaiservireahranei,
autofumizareaunorservicii(apelarealainternetpentruplatafacturilor,tranzac ii
interbancare,achizi iilecasnice,autoinstruirea,ob inereadeconsultan iogam
extremdevariat dealteinforma ii),dariaunorbunuripalpabile,gra iemijloacelor
tehniceaflatendotareagospod riei(fotografii,filme,selectareaautomat aunor
imagini, spectacole sau emisiuni TV pe CD etc., etc.), sunt doar cteva dintre
activit ilecontemporanecarecunoscoampl extinderentranzi iasprenoultipde
economieiciviliza ie.
2.1.2. ECONOMIA DE SCHIMB
ECONOMIA DE SCHIMB desemneaz aceaformadeorganizareaactivit ii
economicencarebunurilesuntprodusenprincipal,pentrual ii,pentruafischimbate,
ob inndncontraprestatie,altebunuri,darmaialesmonedafolosit pentru
achizi ionareaaltorbunuri.
3

Este economiamonetar ,caregraviteaz njurulpie eiisprecareteoriai


practicaeconomic i-aufocalizataten ia,ncepndcucoalaclasic .Deregul ,este
considerat coloanavertebral asistemuluieconomic,iarnunelecazuri,cafiind
singuraactivitatesocial cuatributdeeconomie.
nrealitate,ambeleformesocialedeorganizareifunc ionare- attceanatural
(prosumul),cticeadeschimb,monetar - asigur bunurieconomice, contribuie la
bun stareasocial ,conlucreaz ievolueaz nraporturideinterdependen .
nprezent,analizaeconomic seconcentreaz nspecialspresectorul
monetar,ceeacevomrealizainoinpaginilecareurmeaz .Cutoateacestea,
devenimcontien ic ambelecomponentealesistemuluieconomicsuntcreatoarede
avu ie,iarprindimensiunilesale,lanivelmondial(evaluat lacirca50trilioanedolari
SUA),prosumuldevineocomponent nonneglijabil neconomiaprezentului,darmai
ales a viitorului.
2.1.2.1. CARACTERISTICI GENERALE ALE ECONOMIEI DE SCHIMB
a) agen iieconomicisuntspecializa ipeactivit i,profesiiinprofilteritorial;
b) autonomiaiindependen aeconomic aagen iloreconomici;
c) pia adevineoinstitu ie economic relevant ;
d) monetarizarea economiei;
e) leg turileeconomicedintreagen isedesf oar subformatranzac iilor
bilateraledcpia ;
f) majoritateabunuriloreconomicembrac formademarf .
a) SPECIALIZAREAAGEN ILORECONOMICI
Economiadeschimbarelabaz diviziuneasocial amuncii,caregenereaz
agen ieconomicispecializa i:pe profesii (ocupa ii),pe ramuri (activit i)iteritorial.
Specializareaesteoform adiviziuniimuncii,amploareaacesteiafiinddeterminat de
dimensiunilepie eiidegraduldediversificareanevoilor.
Adam Smith ademonstratc diviziuneaispecializareareprezint celmaiimportant
factordeprogrespentruindividipentrusocietate:estebazaperfec ion riifactorilor
deproduc ie,acreteriindemn rii,priceperiiichibzuin ei,aspoririiidiversific rii
produc iei.Origineadiviziuniimunciirezid ndorin anatural aoamenilordea-i
satisfacemaibinetrebuin ele.Prin specializare i recurgerea la schimb, fiecare are
posibilitatea s obin mai mult fa de situaia cnd produce singur ntreaga
gam de bunuri necesare existenei. Specializareaagen iloreconomicintr-un
anumit domeniu concret poate avea numeroase determin ri:tradi ia,obinuin a,
ntmplarea,experien a.a.Dar,pem suraconstituiriitiin eieconomice,s-a
demonstratc ,nultim instan ,specializareaunuiagenteconomicntr-un domeniu
saualtuldeactivitatearelabaz interesuleconomic,avantajulob inutdintr-o activitate
4

nraportcualta.Aceastanseamn c deciziiledespecializaresentemeiaz ,
contientsauintuitiv,peteoriaavantajului relativ (comparativ).
Un agent economic dispune de AVANTAJ COMPARATIV (relativ) n raport cu
al ii,dac ob ineunanumitbuncuuncostdeoportunitatemaimicnraportcual
celorlal i.
Oricedecizieioriceac iuneaoric ruiagenteconomicpusnfa aunor
alternative (alegeri) sunt guvernate de principiul avantajului comparativ.
Pentru eviden iereaacestuiprincipiu,nplanulspecializ riis pornimdelapremisa
simplificat c intr-ocomunitateexist treigrupedeproduc tori- A. B, C - care dispun
deresurseleRA,RB,RC,egalecam rimeiidenticecastructur .
Datorit unor abiliti i condiii specifice, fiecare productor ar putea
obine bunurilex i j, dup cum urmeaz:
- produc torulA:lOxsau5v,sauoricecombina ieliniar intermediar ;
- produc torulB:4xsau4v,sauoricecombina ieliniar intermediar ;
- produc torulC:2xsau3y,sauoricecombina ieliniar intermediar .
Dindateledemaisusrezult c produc torulAde ineunavantajabsolutn
raportcuceilal i.
Unsubiecteconomicde ineAVANTAJABSOLUTatuncicndproduceo
cantitatedatadebunuricumaipu ine resurse n raport cu oricare alt agent economic
(saureciproca:dinresurseidentice,acestaob ineocantitatemaimaredebunurin
raport cu oricare alt agent economic).
nceeacepriveteavantajul relativ (comparativ), problemaestemaicomplex .
Pentru a-l eviden ia,estenecesar determinareacostuluideoportunitate(Co),adic a
pre uiriipecareunagenteconomicoacord celeimaibunedintreanselelacare
renun atuncicndfaceoalegere(vezicaseta2.2).
Caseta 2.2. Specializarea produc torilor
Deexemplu,dac produc torulAaralegessespecializezedoarnproducerea
bunuluix,pentrufiecareunitatepecareoproduce,trebuies renun ela0,5y dac
alegessespecializezenproducereabunului/nseamn c ,pentrufiecareunitate
produs dinacesta,varenun ala2x.Ra ionndsimilar,pentruceitreiproduc tori,
ob inemdatelesurprinsentabeluldemaijos.
Seconstat cproduc torulA
are cel mai mic cost de oportunitate n
producerea bunului x, deci aici, el
dispune de avantaj relativ
(comparativ),fiindjustificat dinpunct
de vedere economic specializarea sa

nob inereaacestuia,nschimb,produc torulC,carenansambluestecel maipu in


eficient,dispunedeavantajrelativnob inereabunuluiy,fiindfundamentat
specializarea lui n acest domeniu.
Efecteleeconomicealespecializ riifundamentatepeteoriaavantajuluirelativse
concretizeaz ncretereaproduc ieicuresursele existente. Astfel, revenind la
exempluldemaisus.dac fiecaredintreceitreiagen ieconomiciarproduceatt
bunulx,ctibunul/(afectndpentrufiecarebunjum tatedinresurseledisponibile),
produc iatotal (Q)cares-arob inearfi:
Q= 8x+ 6y
Specializareaproduc toruluiA n aob inedoarbunul x iaproduc toruluiC n a
ob inebunul y (pentrusimplificare,consider mcproduc torulBsespecializeaz n
producerea de bunuri y ntruct costul de oportunitate este identic pentru x si y) face
ca:
Q' = 10X+ 7y
Decidinaceleairesurse,prinspecializare,seob ineunspordeproduc ie,
respectivdou unit idinbunulxiounitatedinbunuly.
Specializareafundamentat economicgenereaz attsporirearezultatelor
ob inutecuunefortdat,ctinecesitateacooper riiiconlucr riiagen iloreconomici.
Eafacecaactivitateaisatisfacereanevoilorunuias fiedependentedealecelorlal i.
Specializareaestefor acoeziuniiuneieconomii.
Chiardac ,ntimp,avantajulcomparativalunuiagenteconomicsaualaltuiase
modific icaurmarearelocadaptareapermanent lacondi iilemereuschimb toare
alemediuluincareeiac ioneaz ,specializarear mneprimacondi ieitr s tur a
economieideschimb,baz acooper riiiaprogresuluieconomic.
b) AUTONOMIAIINDEPENDEN AAGEN ILORECONOMICI
Catr s tur aeconomieideschimb,autonomiapresupunecagen iieconomici
suntabilita icudreptuldedecizie,iarnstr inareabunurilorarelabaz criterii
economice.Autonomiaestefundamentat peinteresulagentuluieconomicizvortdin
proprietateiserealizeaz nmodalit idiferitenraportcuoform saualtade
proprietate.
Autonomiaceamailarg serealizeaz ncondi iilepropriet iiparticulare, cnd
agentuleconomicdecidenmoddirectsauprinreprezentan i,nvirtuteaatributelor
dreptuluideproprietate:posesiunea,utilizarea,dispozi ia,gestiunea(sau
administrarea)iuzufructul.
ntimp,amploareaipondereadiferitelorformealepropriet iiparticulares-au
modificat.Sensulacestorschimb rilconstituiereducerea relativ apropriet ii
particulareindividualeicretereaabsolut irelativ aceleiasociativesubforma
societ ilordecapitaluri,peac iuni.Asemeneaschimb rinuinfirm adev rulc baza
deplineiautonomiiaagen iloreconomicir mneproprietateaparticular . n orice
6

economie,al turideproprietateaparticular exist - npropor iidiferite- i


proprietateapublic ,alc reisubiectesteorganiza iastatal (statulcentral,
administra iilestataleicelelocale).naceast form deproprietate, agentul economic
nemijlocit,celcareexercit acteledeproduc ie,schimbetc.,areoautonomiemai
restrns ,careseexercit la dou niveluri:deciziilestrategiceiceledeimportan
deosebit suntatributealeorganiza ieistatale;agentuleconomic nemijlocit are doar
autonomieoperativ ,ac reiamploaredepindedereglement rilelegislativespecifice
fiec rei riietape.
n majoritatea cazurilor, deciziile adoptate, ca expresie a autonomiei, sunt
finalizatenproprietateapublic cuoeficien mairedus .Situa iaarenumeroase
explica ii,darcelpu indou suntderemarcat:deciziileadoptatenproprietatea
public urm rescattcriteriieconomice,ctisocial-politice, care, pe termen scurt, de
regul ,lesubmineaz peprimele;proprietateapublic nuseadreseaz nmoddirect
interesuluipersonal,ceeaceafecteaz creativitateaagen iloreconomici,asumarea
risculuiiar spunderii,genereaz birocra iei,uneori,abuzuriicorup iemairidicate.
c)ACTIVITATEAECONOMIC GRAVITEAZ NJURULPIE EI
Datorit diviziuniimunciiispecializ riiagen iloreconomici,fiecareeste
dependentdebunurifurnizatedeal ii,majoritateacovritoareaacestorafiind
destinate schimbului.
Procesulsepar ,ntimpispa iu,produc ia deconsum,peproduc torde
consumator,creeaz odependen puternic afiec ruiadeceilal i.ntreproduc iei
consum,ntreproduc toriconsumatorseinterpuneschimbul- pia a.PIA A devine
institu iacentral njurulc reiagraviteaz ntreagavia economic ;niciunagent
economicnusepoateizoladepia ,caredevinemecanismul,institu iacaremediaz
ntreproduc toriiconsumatori. Iarcumfiecareesteattproduc tor,cti
consumator,pia adevinecelmaiimportanttabloudecomand caremediaz aceste
leg turi.Eaofer informa iinecesarepentruadecide ces seproduc ,cum.ct,
pentrucines seproduc ,darice.cticums seconsumeimplicitpentrualocarea
resurselorperamuri(industriiicategoriidebunuri).
Indiferent demodalit ileconcretedefunc ionare,pia aesteaceeacare,n
ultim instan ,valideaz deciziileeconomice.ncadrulpie eiseefectueaz
schimburiledintreagen iieconomici.Schimbulpoateavealocdirect(unanumitbun
contra altuia - troc) sau intermediatdemoned .
nprezent,majoritateacovritoareaschimburilorserealizeaz prin mijlocirea
monedei,ceeacefacecaeconomiiledeschimbcontemporanes func ionezecao
economiemonetar .
d) MONETARIZAREA ECONOMIEI
Easeconcretizeaz nfaptulc baniireprezint ,al turidecapitali
specializare, cel de-altreileaaspectmajoralvie iieconomicemodeme.Fluxuldebani
7

reprezint sngelecareirig sistemuleconomic...ietalonuldem sur avalorii.


Ansamblultranzac iiloreconomice,moduldefunc ionareaeconomiei,chiarstructura
organic asociet iisunt,ntr-oform saualta,influen atedec trebani(moned ).O
asemeneaimportan abanilor(monedei)*estepus neviden idec trefunc iile
lor. De-alungultimpului,baniiaundeplinitfunc iidiferite.nprezent,specialitii
sintetizeaz mai ales treifunc iialebanilorg:mijloc de schimb, mijlocdem surarea
activit iieconomice, mijlocderezerv devaloare.

Uniispecialitifacdistinc ientrebaniimoned ;al iiconsider celedou no iunisinonime.F r aintran


detaliileisubtilit ileacesteidispute,sepoateconsiderac baniireprezint no iuneageneric ,ceapivotprincareeste
desemnat intermediarul general al schimbului;monedareprezint ostareconcretistoric deexisten abanilor,care
presupunestructuriinstitu ional-juridicebinedefinite.Monedaaparemultmaitrziu,peaceatreapt aevolu ieibanilor,
cnd denumirea, emisiunea, folosirea, retragerea etc. suntncredin ate,pebazaunorreglement rina ionalesau
interna ionale,unorinstitu ii,cuimplicareanemijlocit aautorit iistatale.nmoderonat,autoriitinds identificemoneda
cunumerarul:iarbaniiarincludenplusfa demoned ibaniidecont.Avndnvedererealit iledineconomiile
contemporane,vomutiliza,nceleceurmeaz ,termeniidemoned ibanicasinonimi.
Dup opiniileanumeroiautori,baniicontemporanindeplinescialtefunc ii:mijlocdeplat ,mijlocde
economisire, mijloc de tezaurizare,factordcputereeconomic pentruemitentide in torietc.

1)FUNC IADEMIJLOCDESCHIMB
Esteprincipalafunc ieabaniloriconst naceeac monedaestemijlocitorul
(intermediarul)schimbului.Pem suraadnciriidiviziuniisocialeiaspecializ rii,a
diversific riioferteiianevoilor,troculadevenitfrn ncaleaschimburilor.S-a ivit
necesitatea unui intermediar, unui lubrifiant al schimbului prin care trocul - marfa x se
schimb cuocantitatcdeterminat dinmarfay,dup modelulMxMy, - este scindat
ndou actedistincte:vnzarea,ncaremarfaX(sauoricarealta)seschimb cuo
cantitatedebani,icump rarea, ncaremonedaestefolosit dec trede in torpentru
achitareaobliga iilorrezultatedintranzac iilece-ifurnizeaz bunurisolicitatepentru
satisfacereatrebuin eloricarefunc ioneaz dup modelulM- B M
Inmprejur rideosebite(schimb risocial-politicerapideiprofunde,
dezorganizareavie iieconomicecaurmareainfla iei galopante etc.), rolul de
intermediaralschimbuluipoatefindeplinit,temporar,accidentalsauntranzac ii
specifice,idealtebunuri.Deaceea,estenecesar eviden ierea specificului banilor n
calitate de mijlocitor de schimb, comparativ cu altebunuricarepotap reanacestrol.
Banii sunt mijlocul de schimb universal,fiindprezen i,deregul ,noricetranzac iei
avnd acceptabilitategeneral ,fiindaccepta idec treto i(saumareamajoritate)a
participan ilorlaactivitateaeconomico-social dintr-unspa iueconomic(iteritorial),
numit zon monetar .Acestspa iupoateficircumscrislaariaeconomico-teritorial
aflat subjurisdic iaunuisingurstat,iarintermediarulschimbuluiestemoneda
na ional .Dac spa iulrespectivdep etelimiteledeautoritatealeunuisingurstat,
avem de-afacecumoned sau baniinterna ionali.
De-alungultimpului,aufostsitua iicnddiveribanina ionaliaundeplinitiroluldemoned interna ional :
monedeledeauraucirculatnmodliber,dolarulamerican,lirasterlin ifranculfrancez(acesteadinurm ,nzona
monetar alireisterlineiafrancului).Inprezent,stateledinUniuneaEuropean careauadoptateuro,ndeplinind
criteriiledeperforman ,alc tuiescozon monetar specific ,formnduniuneamonetar ,caform avansat de
integrareeconomic interna ional .Euroadevenitattmoned comun amaimultorstate,ctimoned interna ional .

Totodat ,baniicamijlocdeschimbaucalitatcademijlocdeplat instantaneu


sau delichiditateprinexcelen . Aceastanseamn c monedasepoateschimbacu
orice alt bun economicimediat,avndcosturidetranzac ienulesaufoartemici.
Costuriledetranzac iereprezint ansambluleforturilor- subform detimpisaualteresurse- necesare pentru a
schimba un bun economic, respectiv proprietatea asupra lui.

n raport cu mprejur rilesaucugraduldccomplexitateaeconomicidcschimb,


pelng monedapropriu-zis potfifolositecamijlocdeschimbaltebunurieconomice
",avndacceptabilitateilichiditatemaireduseicaresuntapreciatedreptcvasibani,
nfunc ie deamploareacosturilordetranzac iepecarelegenereaz .
Vezicapitolul..Pia amonetar .

Apari iaigeneralizarearoluluimonedeicamijlocdeschimbfavorizeaz
accelerarearitmuluincaresederuleaz tranzac iileeconomice,cretereaeficien ei
economicepentrufiecareagenteconomici,peansamblu,satisfacereamaibun a
trebuin elor.
2)FUNC IADEMIJLOCDEM SURAREAACTIVIT IIECONOMICE
Pentruarealizaexigen elera ionalit iinactivitateaeconomic ,estenecesar
m surareaicompararea- ntimpispa iu- acheltuielilorirezultateloratt
poten iale,ndiferitealternativeacceptatentranzac ii,ctiefective,alegereadin
plajacelorposibileacelormaiconvenabile.Monedaesteceacarendeplinete
asemenea roluriimultealtele.Moneda(dup caz, ceainterna ional )reprezint
etalonulgeneraldem surarepentruntreagaactivitateeconomic ;east labaza
m sur riimonetare formadem surarespecific economieideschimb.Instrumentul
concretalm sur rii monetare este pre ul.Chiardac pentruuneleaspectcale
activit iieconomicesepotutilizaietaloanespecifice(m,kg,kW,caloriietc.),
etalonul general dem surare- cel monetar - estesingurulcapabils comensurezei
s comparcbunurieconomice,resurseifactorideproduc iediferi idinpunctde
vederecantitativ,calitativistructural,drepturiiobliga ii,stocuriifluxuridcfactoridc
produc ie,dcactive- realeifinanciare- .a.m.d.M surareaeconomic prin
intermediul monedei permitecomparareadiferitelorcomponentealevie iieconomicei
stabilireauneisc rigeneraleapre urilor.ncondi iidceroziunemonetar (caurmare
ainfla iei),aceast func ieamonedei esteimperfectrealizat ntimp; pentru
atenuarea acestui neajunsestenecesar eliminareaefectuluidecretereapre urilor,
prinevaluareaactivit iieconomicedeansambluialaturilorsale- npre uri
constante,aleuneiperioadedereferin ,men inndneschimbat m rimeaetalonului
generaldem surare.
3) FUNC IADEREZERV DEVALOARE(SAUDEECONOMISIRE,DE
REZERV )
Func iaderezerv devaloareconst naceeac veniturilemonetarenecheltuite
potfire inutedeposesorca
9

rezerv pentrueconomiiiconsumuriviitoare.Uneori,rezervelesepotconstituiidin
altebunurieconomice,consideratemaitentantepentruposesor.nm surancare
aceast func ieesteexercitat dec tremoned ,eaprezint avantaje indiscutabile: pe
seamamonedeiseasigur oplaj extremdelarg pentrualegerea bunuriloria
activelornecesarerealiz riiconsumuluiviitoriaeconomiilor;costurilep str riii
riscurile sunt mai reduse ntr-oeconomiecarefunc ioneaz normalieste
neinfla ionist .
Dac inprivin afunc iilormonedeiicomponenteloresen ialecareledefinesc,
diferitecoliicurentedegndireeconomic sunt,ngeneral,deacord,teoria
economic nuareuits ofereunr spunsclariunivoc la ntrebarea: ce sunt banii
(moneda)?
Caseta 2.3. Ce sunt banii?
R spunsurile,numeroase,potfigrupatenctevacategorii:
baniisuntomarf specific ce s-adesprinsspontandinlumeam rfurilorpentrua
ndeplini rolul de mijlocitor al schimbului, etalon general al valorii irezerv devaloare
(coalaclasic );
baniisuntoconven iesocial ,ocrea ieaordiniidedrept,acceptat nmodtacitde
c treparticipan iilatranzac ii;
banii sunt orice activ,oriceelementalrealit iicuacceptabilitategeneral n
evaluareaiderulareatranzac iiloreconomiceinreglementareadrepturilorsi
obliga iilor,ntr-unanumitspa iueconomic;
alteori,baniisuntdefini iprinfunc iilelor(defini iafunc ional ),aacumaf cut-o,
pentruprimadat ,Aristotel:oriceactiv, care n cadrul unei zone economice
ndeplineteroluldemijlocdeschimbideplat imediatutilizabili,implicit,func iile
dem surareimijlocderezerv devaloare,reprezint bani.
Explica iileunuiasemeneacarnavaltiin ificndefinirea banilor decurg din
numeroasemprejur ri,siprobabilnuvafiposibil formulareadec treteoria
economic auneidefini iilargacceptateabanilor(monedei),capabil s surprind ,n
modsintetic,semnifica iaacestora.0asemeneasitua ieestedeterminat demarea
complexitate si rolul deosebit al banilor, de unghiurile multiple sub care ei pot fi
analiza i.
Pentruaexplicaoasemeneaafirma ie,potfiluatenconsiderarecteva
aspecte:
A. ntimp,baniiaucunoscutevolu iiitransform rifundamentale privind forma
deexisten .Analizaacestuiprocespermitesintetizareacelpu inaurm toarelor
forme de bani:
bani-marf - existen isubformabunurilormarfare,deregul corporale,carentr-o
zon economic aundeplinitfunc iadeintermediaralschimbuluiidem sur ,ca
etalon general, pentru celelalte bunuri economice;
10

banii(monedametalic ) materializa inpiesetipizate,confec ionatedinauri/sau


argint(iarpentrutranzac iilem runte,dinmetalecomune).Pn nsecolul al XlX-lea,
eiaureprezentatformaprincipal deexisten abanilor;
bancnota de credit sausubstan ial ,careafostunnscrisemisdeb nci(nspeciali
nultim instan dec trebancacentral )careflexalcantit iidemetalpre iosde
caredispuneauialvolumuluidebunurieconomicemarfaresupusetranzac iilor;
considera ingeneralhrtiidebanc convertibilelacererenschimbuluneicantit i
determinatedemetalpre ios.Evolu iastoculuidemetalpre iosiavolumuluide
bunurieconomicemarfaredilat sau,dup caz,contract m rimeamaseimonetare;
banii contemporani,nonsubstan iali,aulabaz attevolu iaactivit iieconomice,ct
ipoliticapromovat dec treb ncisiadministra iapublic deainfluen aevolu ia
economicaisolu ionareaunorobiectivesocialeprinintermediulmonedei.nultim
instan ,baniicontemporaninuaualt garan iedectn elepciuneasistemuluibancar
deamen inecantitateadebaniinlimiteleconsideratenormale, iar acceptabilitatea
banilorcontemporanipentruexercitareafunc iilorlorarelabaz doarncrederea c
cei ndreptii s gestioneze moneda o fac cu nelepciune. Banii contemporani nu
auacoperirenbunurirealeinicinusuntconvertibilincevaspecial.Eisuntsimple
buc idehrtiesaumetalecomuneac rorvaloare deriv din faptul c ei se bucur
de o acceptare general.Eisenumescbanifiat,adic suntlargaccepta ipentruc
statulestetitularulemisiuniidemoned ,isuntmputernici i'prinlegepentru
achizi ionareadebunurimarfarei/saustingereadatoriilor.
De-alungultimpului,diferiteleformedebaniaucoexistat,dei,ntr-operioad
saualta,preponderent afostoform saualtadebani.Azi,ntoate rilecircul doar
banifiat.
B. Definireabanilorestedificil maialespentruceicontemporani.Aacumse
arat ncapitolulPia amonetar ,baniicontemporaniseprezint ntr-o mare
diversitatedest ri.Exist maintinumerarul (saumonedamanual ),subform de
bancnoteimoned metalic ;laaceastaseadaug monedascriptural - banii de cont
- nscrisul dintr-un cont bancar creat pe baza numerarului sau a unui credit acordat de
c tresistemulbancar.Pentrucamonedascripturalexistent subform dedepozit
bancars se manifeste ca bani, sunt necesaremijloace(instrumente)tehnicecares
permit utilizareasadirect pentruefectuareatranzac iiloreconomice.
Inraportcureglement rilefiec rei ri,asemeneamijloacesunt:viramentul,
cecul,c r ilede-credit, carteabancar siomarevarietatedeinstrumenteinformatizate
etc.
Ceculreprezint unnscrispebazac ruiaemitentuldispuneinstitu ieibancare,caregestioneaz depozituls un
moned scriptural,s transferenfavoareapurt toruluiceculuioanumit cantitatedemoned .Cartea(cartela,crdul
bancar)d posibilitateadeaefectuaretragerideladistribuitorulautomatdebancnote(DAB)saudelaghieeleautomate
aleb ncilor(GAB).nfunc iedegraduls uderecunoatere,crdulbancarofer iposibilitateadeacfcctua,prin
mijloaceinformatizate,diferitepl inm surancarebeneficiariisuntafilia ilare eauac r iibancare.nultimultimp are
locnlocuireac r ilorbancaremagneticecucelecareauncorporaiunmicroprocesorsubformapastileidesiliciu,ceea

11

ceadeterminatextindereaidiversificareaextraordinar aacestuiinstrumenttehnicpentruautilizamonedascriptural
camijlocdeschimbideplat .

Al turidenumeraridemonedascriptural,carepotinterveni instantaneu in
tranzac ii(sicareformeaz baniipropriu-ziisaumonedansensrestrns),exist i
alteinstrumentemonetaregestionatedup regulilemonedei,darcuungradde
acceptabilitateilichiditatemairestrns,sicarepoart numeledecvasimoned4
(bani proximi, instrumente semimonetare).
VeziagregatelemonetaredincadrultemeiPia amonetar ".

C. Disputeleprivindesen abanilors-auderulatpefondulexisten eiunor


aprecieri diferite privind rolul monedei n raport cu economia real ,alraportuluidintre
economiareal iceamonetar . Astfel, pentru curentul clasic, moneda este un simplu
intermediaralschimbului,unlubrifiantpentrueconomiareal ;dac nultim instan
s-arrenun alamoned ,economiareal arfiafectat doar princonsecin elenegative
carearrezultacaurmareancetiniriischimburilor,acreteriidificult iiacestoraia
costurilordetranzac iesuplimentare.Unexces(deficit)demoned determin ,dup
caz,cretereapreturilor(infla ie)sausc dereapre urilor(defla ie),far caacestlucru
sainfluen ezenmodvizibilevolu iaeconomieireale,nspecialactivitateade
produc ie.naceeailiniedegndire,neoclasiciiconsider c monedaesteneutr . n
raportcueconomiareal ,nuintervineinu influen eaz mecanismeledefunc ionarea
acesteia.
Oschimbaredeoptic asupraroluluimonedeiialrela ieidintreaceastai
economiareal seproduceodat cuapari iacurentuluikeynesistiaceluimonetarist.
Dupacestea,exist oputernic interdependen ntresectorulmonetaricelreal.
Monedareflect stareaeconomieireale,darosiinfluen eaz nmodnemijlocit.Bamai
mult,monedaareoutilitateintrinsec prinsatisfac iapecareoofer de in toruluis u,
fiind un bun economic. Caatare,monedaestec utat ,cerut idorit dec treagen ii
economiciattpentruexercitareafunc iilorsale,ctipentrusiguran aiposibilit ile
dectigpecareileofer de in torului:nfunc iedeinteresulmaimaresaumaimic
pecareagen iieconomicilacord monedei,cerereademoned creste sau scade,
ceea ce poate determina evolu iansenscontrara cererii de bunuri economice, fapt
ceinfluen eaz evolu iadeansambluaeconomieireale.Prininfluen areacereriide
moned -opera iuneexercitat nprincipaldec tresistemulbancarprinintermediul
politicilor monetare - sepoateorientansensuldoritdeevolu iaeconomieireale.
e) Fluxurile dintre agenii economici sunt tranzacii bilaterale de pia. n
cadruleconomieideschimb,ntresubiec iieconomicisederuleaz permanentefluxuri
(deplas ri)debunuri(inclusivdemoned ).Sedistingtranzac iiunilateraleitranzac ii
bilaterale. Primele, cele unilaterale (de transfer),reprezint mic riunivocedebunuri
(dona ii,subven ii,impozite,taxe,exproprierif r desp gubirietc.).Tranzac iile
bilaterale constaunmic rireciproce,biunivocedebunurintredoiagen ieconomici.
n rndul acestora se disting tranzac iibilateralecoercitive(deexemplu,ona ionalizare
12

cudesp gubiri),impuseadministrativunuiadintreparticipan iilatranzac ie,i


tranzac iibilateraledepia ,generatedentlnireacereriiiofertei,ainteresului
cump r toruluidea-imaximizautilitateacucelalvnz toruluidea-imaximiza
profitul.Dinansamblultranzac iiloreconomice,doarcelebilateraledepia decurg din
esen ainaturaeconomieideschimb.
f) Bunurile mbrac forma de marf.ncondi iileeconomieideschimb,majoritatea
bunurilor economicembrac formademarfa.
MARFA esteunbuneconomiccareservesteproduc ieisausatisfaceriinevoilor
deviat aleoamenilor,destinatvnzrii-cumprriiprintranzac iilebilateraledepia .
Analizacomparat puneneviden existen aunorgradedemarfaritatediferit
pentrubunurileeconomice.Dinmultitudineaacestora,celpu intreisunttipice:bunuri
integral marfare sau bunuri comerciale pure, bunuripar ialmarfaresaumixteibunuri
nonmarfare sau noncomerciale. Bunurile economice intregral marfare sau comerciale
suntcelecaretrecdelaproduc torlaconsumatorprinmecanismelepie ei,pebaza
unorpre uricareseformeaz liber,nfunc iedecerereiofert ,far interven ii
administrative, cutumiare sau utilizarea unor prghii economico-financiare cu scopul de
ainfluen acererea,oferta,pre ul.Bunurilepar ialmarfare sau mixte sunt cele care trec
delaproduc torlaconsumator,delaunproprietarlaaltul,prinvnzare-cump rare,
darpre ullacareserealizeaz tranzac iaseformeaz attpebazacondi iilorpie ei,
ctipebazaunorobiectivedeprotec iesocial ,fiscalesauaunorcriteriideechitate.
Bunurile noncomerciale sau nonmarfare suntbunurieconomiceac ror producere
ocazioneaz cheltuieli,darajunglaconsumatornmodgratuit(saucaplat simbolic ),
costurileocazionatefiindsuportatedec trecomunitate
(societateanansamblulei.colectivit ilelocale,asocia iiprivatesaupublice,funda ii
etc.). neconomiadeschimb,pondereacovritoarenansamblulbunuriloreconomice
o au cele integral marifare (comeriale).
2.2.SISTEMULIDEALDEECONOMIECUPIA

CONCURENTIAL

Peisajuleconomicalplanetei,aldiferitelorzonegeograficeialfiec rei ri se
prezint ntr-o mare diversitate, el este extrem de eterogen.
Accstedeosebiripotfpuseneviden prinfolosireaunorcriteriica:niveluldedezvoltare,poten ialuli
structurileeconomiei.nivelultehnicialeficien ei,graduldesatisfacere a nevoilor, structura formelor de proprietate,
cadrulinstitu ional-politicncarcfunc ioneaz activitateaeconomic etc.

Dar,al turidediversitate,activit iieconomiceiestecaracteristicfaptulc are


labaz tr s turileiregulileeconomiei de schimb.Comuneoric reieconomiinc de
lajum tateasecoluluialXIX-lea,acestetr s turisuntafirmatedeplinnperioada
contemporan .
2.2.1. SISTEMUL ECONOMIC

13

Intuindtendin aspregeneralizareaeconomieideschimb,caform universal


dedesf urareavie iieconomice,diferitecolieconomiceaufostpreocupatenc din
perioadaclasic s fundamentezemodeledeorganizareifunc ionare aptes ofere
rezolv riviabileproblemeirarit ii,s permit atenuareaconflictuluidintreresursele
limitateinevoilenelimitate.Pebazaacestormodeleaufostimaginate(ideatizate)
sistemele economice,tipurispecificedeorganizareireglareaactivit iieconomice.
SISTEMUL ECONOMIC reprezint ansamblulrela iiloriinstitu iilorcare
caracterizeaz via aeconomicaauneisociet ideterminate,localizatentimpsi
spa iu.Elsintetizeaz omodalitatespecific delupt mpotrivararit ii,prinstabilirea
unorop iunicuprivirelaproblemaeconomic fundamental sireglareaactivit ii
economice. Sistemul economic este un model teoretic, ideal de prezentare a
elementelorconstitutive,afunc ion riiifinalit iisale.
Unsistemeconomicsedefineteprinr spunsurispecificelaunansamblude
ntreb rifundamentale:cine?ncescop?cum?adic :
a) CINE estesubiectulvie iieconomicecareareini iativairesponsabilitatea,celcare
iasum deciziaiac iuneadeantreprindecevaicare.nacelaitimp,culegei
r spundepentruefectelesuccesuluioriinsuccesului;
b) N CE SCOP estentreprins activitatea,careestefinalitateaac iuniidecise;
c) CUM indic modalit ileprincarepoatefiatinsscopulpropus,formeleicadrul
juridicpentruorganizareaiderulareacooper rilorcerutedeac iuneantreprins .
La aceste ntreb ripotfidatedou r spunsuriextreme care se exclud. Primul
dup caresubiectulactivit ii,deciziiloriresponsabilit iloreconomiceesteindividul.
Estetezadebaz ateorieieconomice,ncepndcuAdamSmith,dup careomuld
un randament cu att mai mare. cu ct rezultatul activit iisaleidetermin mai
evident soarta. Esteoconcep ieindividualist , iar scopul esteutilitatea,satisfac ia
fiec ruisubiectntreprinz tor,bun stareaindividual .Totulprinindivid,dari
pentruindividpares fiedevizaacestuisistem.Idealulsistemuluiestecrearea
condi iilorfiec ruiadearealizacelmaimareprofitposibil,maximizareactigului
monetar,bun stareasocial fiindsumactiguriloriavantajelorindividuale.
Procedeeleprincareserealizeaz func ionareasistemuluiesteliberalismul.
Contururile primului model teoretic de sistem economic au fost jalonatedec tre
AdamSmithiestecunoscutsubnumeledesistem economic liberal saudepia n
cadrulc ruiafor elenaturalealepie ei,mnainvizibil ,suntcelecarestabilesc
modalit iledeac iunepentruag sisolu iiproblemeifundamentaleiatenu riirarit ii.
nreplic ,Marxial iteoreticienideaceleaiconvingerifilosoficeaujalonatcontururile
altuitipdesistemeconomic:sistemuleconomicdecomand .
Sistemuleconomieidepia reprezint aceltipdeorganizareaeconomiein
careraportuldintrecerereiofert determin principiiledeprioritatenproducerea
bunurilor,metodeledeorganizareidecombinareafactorilordeproduc ie,iar
14

persoaneleicategoriiledepersoanecareauacceslaacestebunurisuntstabilitede
c trenivelulidinamicapre urilor.
Maiconcis,economiadepia reprezint acelsistemeconomicncare
mecanismelenaturale(alepie ei,n.n.)suntsingurelecaretinds asigureechilibrul
cereriicuoferta,cuexcludereaoric reiinterven iiamonopolurilorsauastatului.

Inraportcupunctuldevedereexprimatnacestcapitol,inliteratur sentlnescnumeroasealtemodalit idea


defini,deacaracterizaideacircumscriesistemeleeconomice,ingeneral,celdepia ,nspecial.Astfel,diversitatea
opiniilorprivindsistemuleconomieidepia arputeafisintetizat nfelulurm tor:a)sistemuleconomieidepia aap rut
odat cusocietateauman :b)sistemuleconomieidepia aap rutodat cusistemuleconomieideschimb:c)acest
sistemaap rutpeoanumit treapt dedezvoltareaeconomieideschimb,cndaufostcreatecondi iitehnice,
economiceisocial-institu ionaleadecvate,nprincipalpefundamentulsubstan ialaltehniciimainiste;d)sistemul
economieidepia definetecaracteristicilecomunealefunc ion riieconomiein rilecuunnaltniveldcdezvoltare
economic ;d)economiadepia aparepeoanumit treapt deevolu ieasistemuluieconomiccapitalist,practicdup al
DoileaR zboiMondial.

2.2.2. ELEMENTE STRUCTURALE ALE SISTEMULUI IDEAL DE ECONOMIE CU


PIA CONCURENTIAL
agen iieconomici(menaje,ntreprinderi,institu iietc.),independen ijuridiciegalin
fa alegii. iexercit liberatributeledreptuluideproprietateasuprabunurilor
economicedecaredispun(for demunc ,bani,titluri,bunurieconomicemarfare);
pebazadreptuluideproprietate,sacruiinviolabil,subiec iiacestuiaaudeplina
libertatedeaseangajanac iunieconomice (legale)pecareleconsider oportunen
conformitate cu interesul propriu, asumndu-iintegralavantajeleiriscurilepropriilor
decizii;
calitatea de a fi elementautoreproductibilalvie iieconomiceiseasigur fiec ruiaca
rezultatalpropriilordeciziiiac iuni;
rela iileeconomicedintreoperatoriieconomicimbrac formatranzac iilordepia
bilaterale,libereidirecte,ncarefiecare,ghidatdeinteresulpersonal,particular,i
alegenmodliberparteneriidetranzac iieconomice,iarac iunilepecarele ntreprinde
sebazeaz exclusivpecriteriidera ionalitateeconomic ;
existen aunuisistemgeneralizatdepie einterdependente;
to iagen iieconomiciitoatecategoriiledepie eseafl ntr-un sistemdeconcuren
liber (pur sauperfect ), careasigur cooperareaiselec ialorprinprisma
rezultateloreconomice.Concuren aliber ,deschis ,corect igeneralizat estecel
mai important factor al progresului economic individual;
formarealiber apre uluipetoatepie eleilatoatecategoriile de bunuri economice;
nivelulidinamicapre uluireprezint barometruldeapreciereast riisistemuluii
sursadefundamentareadeciziilorfiec ruiproduc toriconsumator.Pebaza
pre urilorlibere,raportuldintrecerereiofert esteexpresia raportului dintre nevoia
social iresurse;
modelulteoreticaleconomieidepia excludeinterven iaadministrativ nvia a
unit ilor, din parteastatuluiiaaltorcentredepresiune (monopo-luri, sindicate etc.),
el asigurndu-iautoreglareaiautoreproductibilitatea;
15

statulesteprezentnactivitateaeconomic nm surancareesteunagent
economic ca oricare altul (estecump r torsauproduc tordeanumitebunuri
economice)irespect integralregulilei filozofiadefunc ionarea sistemuluicupia
concuren ial .Elestechemats creezecadrullegalalfunc ion riieconomiei,
fundamenteaz infrastructuraeconomic asociet ii,puneladispozi iacet eniloria
altoragen ieconomiciserviciiisecuritatesocial ,asigur cadrul necesar, propice
func ion riiconcuren ei.
Caseta2.4.Presupozi iipebazac roraafostelaboratmodeluldeeconomiedepia
Individul (homo oeconomicus)esteinteligentira ional,ghidatdeinteresul personal
iprincipiulhedonist(maximumdeeficien ),libernac iuni;supremalibertateeste
aceea de a fi subiect de proprietate,dreptuldeproprietateestegeneralizatiap rat
pentru fiecare individ, singura restrictie fiind legea.
Egalitateandrepturi,obliga iiitratamentafiec ruiindivid,atuturorcategoriilorde
agen ieconomiciprinsuprema ialegii,elaborataiaplicat dec trestatuldemocratic,
de drept.
Deciziileeconomicesuntadoptatedec treindiviziifirme,f r interven iaguvernului
(sau a organismelorpublice);familiiledecidnmodlibercecantitatedemunc ial i
factorideproduc ies ofere,cebunuris consume,ncepropor ies mpart venitul
pentruconsumieconomisire;firmeledecidceictebunurieconomices produc i
ce factorideproduc ie,ncecantit iincecombina iis utilizeze.nfinal,tipulde
produc iesaudeconsumcarerezult depindedeinterac iunileacestordeciziiprivind
cerereasiofertaindividuale".Aceastanseamn c ,deifiecareagentindividualeste
preocupat de propriul interes, realizareaacestuiasefaceprinmecanismulpre urilori
doarnm suraincareprindeciziilesalevaluanconsiderareintereselesidorin ele
celorlal i.
Modelulteoreticaleconomieidecomand afostfundamentatcaoreac ie
ideologic launeledisfunc ionalit i ivite nfunc ionareareal asistemuluidepia ,ca
oalternativ aacestuia.ncadruls u,orientareaac iuniiagen iloreconomicisefacen
modcentralizatiobligatoriu,folosindu-se n acest scopaparatuldestat,care,dei
formatdinpersoaneindividuale,seconsider c ac ioneaz isintetizeaz interesele
ntregiisociet i.Colectivismul este filosofia sistemului. Principalele decizii
economice sunt concentrate ntr-uncentruunic,caexpresieauneiorganiz ri
economice(ipolitice)detipcentralizat.Sintezadeciziiloreconomiceoreprezint
planul unic, centralizat.Prevederileacestuiasuntonorm deconduit pentruagen ii
economici,ac roraprecieresefacenfunc iedemodulderealizareaindicatorilor
obligatorii pe care-icon ine.
Premisele economicepecareestecl ditsistemuldecomand suntproprietatea
public generalizat iprincipiulprimordialit iiintereselorgeneraleicolective,dea
c rorrealizaredepindeisatisfacereaintereselorindividuale,personale.
16

Caseta2.5.Delimit rifundamentalentresistemuleconomieidepia concuren ial i


celdecomand
Celedou sistemeeconomice sunt radical diferite ca elemente structurale,
func ionalitate,perspectiveifinalit i.Prezentareadetaliat aacestoraarpresupuneo
tratareampl ,desinest t toare.Dinperspectivacursuluicontemporandeeconomie
careseadreseaz studen ilordinRomnia,dariaprezenteiteme,nelimit mla
urm toareleelemente:
a) sistemuleconomieidepia concuren ial arelabaz proprietateaprivat ,iarcelde
comand ,proprietateapublic ,avndcatitularstatul;
b) neconomiadepia concuren ial ,selectarea nevoilor careurmeaz afi
satisf cutedec treproduc ieserealizeaz pebazainforma iiloroferitedepia i
sintetizate n dinamicapre urilor.Cndpreturilescad,produc toriirestrngproduc ia
respectivelorbunuri.Dincontr ,eisporescproduc iileacelorbunurilacarepreturile
cresc.neconomiadecomand ,aceast selectareorealizeaz statul,areuncaracter
normativ,poart peceteaunororient riideologiceiestesintetizat nindicatorii
planului unic, avnd caracter obligatoriu;
c) nmodeluleconomieidepia concuren ial ,pre uriledetranzac ieseformeaz
liber,nfunc iederaportuldintrecerereiofert ,carereflect raportuldintreinteresele
cump r torilorsialevnz torilor,sifunc ioneaz ntimpispa iu.nmodelul
economicdecomand ,pre urilesuntfixatesauavizatedec treinstitu iicaredecidn
numelestatuluisialpartiduluideguvern mnt(unic);
d) func ionareaeconomieidepia concuren ial serealizeaz pebazaac iunilori
deciziilorinterdependente,bazatepeinteres,aleagen iloreconomicisub
suveranitateapie ei.nsistemuldecomand ,conducereaeconomieiserealizeaz de
c trestat(prinorganismelesale,pebazadirectivelorpartiduluideguvern mnt,
avnd un evident caracter politic:dezinformarea,falsificareadatelor,raport rilefictive
(care devin reguli de comportament ntr-o conducere economica avnd caracter
politic).Instrumentulfundamentalalconduceriieconomice(isociale)esteplanulunic,
alec ruiprevederiau caracter normativ, obligatoriu.
2.3.SISTEMULREALALECONOMIEICUPIA
ACESTEIA

CONCUREN IAL ITIPURILE

Sepoateapreciac economiadeschimbcontemporan ,aacumfunc ioneaz


nfiecare ar ,seprezint caunsistemeconomiemixt,ncaresembin ,npropor ii
diferite,elementealesistemuluidepia liber cuimplicareastatuluineconomie.
Numeroioamenipolitici,darmaialeseconomitideprestigiuapreciaz c
economiilemajorit iistateloravansateeconomicaulabaz sistemuldeeconomic
mixt .
17

Caseta2.6.Sistemuldeeconomiemixt
Ini ial,no iuneadeeconomiemixt desemnaacelesitua iincareserealiza
asociereacolectivit ilorpubliceiaproduc torilorpriva ipentrunf ptuireaunor
cooper rintrestatiinteresele private. nsensmodern,cuprinz tor,economiamixt
sintetizeaz sistemuleconomicdinnumeroase rioccidentalencarepia aesteun
element de reglare a economiei, printre altele.
Acestsistemsebazeaz pedou axiome:
a)nnumeleeficien eiilibert iiesterecunoscutip stratrolulreglatoralpie ei
nalocarearesurselorinasigurareacadruluipentruconfruntareasiarmonizarea
diferitelor categorii de interese;
b)compensarea,completarea,contracarareaicorectareaunorexceseale
func ion riipie eiprininstalarea,nspiritulcerin elorfundamentaleialfilosofieipie ei,
ainterven ieistatuluineconomie.Mijloaceleinterven ieistataleiamploarealorsunt
diferite, dar, n sistemul economiei mixte, reglarea economieise realizeaz printr-un
mecanism hibrid.
Caregul general ,mecanismuleconomieimixtes-an scutdinsitua iilede
criz grav pecarele-acunoscutsistemuleconomicisocialnansambluls uorica
urmare a unor zguduiri economico-sociale(crizeirecesiunigrave,inegalit ifrapante
ndistribuireaveniturilor,dezechilibreipenuriegeneralizatenurmaunorconflicte
armateetc.)idinnecesitateadeaarmonizaexigen eleeficien eieconomiceiliberei
ini iativecurespectareaunorcondi iiminimedeechitatesocial .Economiamixt a
reprezentatioreac ieapoliticilorsocialisteisocial-democratedediferitenuan efa
depoliticaliberal ,nultimuldeceniuasist mlaotendin derestrngerearolului
mecanismelor economiei mixte pe plan intern,paralelcuextinderealorpeplanulpie ei
sialrela iiloreconomiceinterna ionale.
nciudaacestoreviden e,conceptuldeeconomiemixt nsineeste,potrivit
opinieinoastre,relativeclecticinusurprindeelementeledefinitoriialesistemului
economic.Deaceea,consider mc pentruanalizaeconomic estefertil acea
optic metodologic nbazac reiarealitateaeconomic dintr-o ar saualtapoatefi
ncadrat nsistemuleconomieidepia saudecomand ,nraportcupreponderen a
pecareoaunfunc ionareaacestuiastructurileimecanismeledefinitoriidintr-un
model teoretic sau altul.
2.3.1.TR S TURILESISTEMULUIREALDEECONOMIECUPIA
CONCUREN IAL

Oeconomiena ional contemporan poateficonsiderat caeconomiecupia


concuren ial ,dac con ineunn toareleelementestructuraleimecanismedereglare:
pluralismulformelordeproprietate,egalenfa alegii,ncadrulc roraponderea
principal ode ineceaparticular .Subiec iifiec reiformedeproprietateiasum n
18

modautonomipedeplindreptuldeadecidencondi iiderisciincertitudine,
suportndintegralconsecin eleacestora;
economiaestedescentralizat ,func ionareaeifiindconsecin aac iunilor,op iunilor
(alegerilor)
individuale,ac rorconexiuneserealizeaz pebazapie ei,acadruluilegislativia
unor prghii economico-financiare;
interesulpersonaliraporturiledepia bilateralereprezint bazaactivit ii
economice,impulsuls u,sintetizatnmaximizareaprofituluipentruvnz toria
utilit ii(satisfac iei)pentrucump r tor(consumator),camobiluriprimordialeale
ac iuniieconomice;
pia aconcuren ial esteregulatorulprincipalalactivit iieconomice.Pentru
majoritateadomeniiloriac iunilorntreprinsedeagen iieconomici,pia atransmitece,
ct,cumipentrucineseproduce,ce,cticineconsum din diferite categorii de
bunurieconomicenecesare.Alocarearesurselor,fundamentareatehnologiiloria
modalit ilordecombinare,caiatestareacalit iideciziilor,aconcordan eioferteicu
nevoiasocial sefacdec trepia prinmecanismulpre urilor. Acest lucru este posibil
nm surancare:
a) exist unsistemdepie e:pia abunurilordeconsum,pia afactorilordeproduc ie
(inclusiv a resurselor informa ionale,tehnico-tiin ificeinaturaleinprimulrnd,a
p mntului),pia amonetar ,pia afinanciar ,pia aschimburilormonetareetc.,ncare
seconfrunt deschiscerereaiofertadebunurispecifice,determinndnivelurii
evolu iiadecvatealepre urilor;
b) este realizat un sistem de comunicare ntre componentele sistemului de pie e, astfel
casitua iaspecific peoanumit pia s determinereac iiadecvateilamomentul
oportun pe celelalte.
pentru majoritatea bunuriloreconomice(bunurideconsumideinvesti ii,for de
munc ,moned ,titluri,valute),pre urileseformeaz liberprinnegocierintrevnz tori
icump r tori,far interven iiadministrativealestatuluiif r practicimonopoliste;
concuren aliber ideschis ,conform reglement rilorlegale,petoatecategoriilede
pie e,ifavorizeaz peceiputernici,ntreprinz tori,nl turndu-ipeceislabii
inadaptabili;
existen aunuisistemfinanciar-bancar ramificat, modem echipat, care-iasum
reglareaoperativ amaseimonetareiorientareaac iunilorcelorlal iagen ieconomici,
fumizndu-leserviciiiinforma iinecesareadopt riideciziilor;
ostructur tehnico-economic modern (factorideproduc ie,nivelcalitativ,modde
combinareetc.),carereprezint componentasubstan ial a unei nalte eficiente
economice,premisasatisfaceriidecenteanevoilorfundamentalepentruto icet eniicondi iematerial alibert iieconomiceiademocra iei;
statul democraticvegheaz larespectarearegulilorpie ei,completeaz icorecteaz
mecanismuls u,folosindcadrullegislativiprghiileeconomico-financiare;
19

ac iunileagen iloreconomici- firmeifamilii- aulabaz unelementalit i,atitudinii


comportamentespecifice:prevederea,ini iativa,responsabilitatea,asumareariscului,
spirituldecompeti ie,inhibareaatitudiniipatemalistedinparteastatuluisaua
colectivit ii.
Componentelestructuralealeeconomieidepia capitalist aucunoscut n timp
ampleevolu iiitransform riisuntincontinuarecompatibilecuschimb rile
produselascar mondial lasfritulsecoluluiXXi/sauncursdenf ptuiren
perspectivaceluiactual.Pr buireamodeluluisocialistdec tresocietatei economie
- de tip marxist-, marile deschideri datorate progresului tehnico- tiin ific- dintre care se
remarc noiletehnologiiinformaticeidecomunica ii(NT1C)-,noiletendin espre
integrareainterstatal ,darmaialesspreglobalizareeconomic saudispari ia
bipolarismuluiideologicalomeniriivoraducenoischimb rinsistemulrealde
economiedepia ,tranzi iaaccentundcomponenteleumanisteiarmonizareacu
exigen elemediuluinaturalvital.
2.3.2.MODELEALEECONOMIEIDEPIA

DETIP CAPITALIST

Sistemulrealaleconomieicupia concuren ial ,careacoper majoritatea


economiilor contemporane, nuaparecacevaunitariindivizibil,ciseprezint ntr-o
marediversitatedesitua ii,deexperien eidepracticina ionale,concret istorice,
adecvate diferitelor niveluri de dezvoltare. Pe deasupra, elementelor particulare,
specificeunei risaualteia,sepoatevorbidespreexisten aunortipuri (modele) de
economiedepia real .
Inmajoritatealucr rilorconsacratetipuriloreconomiilordepia ,delimitarea
acestora se face n raport cu unele criterii:
graduldeinterven ieastatuluinactivitateaeconomic ;
m surancarestatulac ioneaz al turidemecanismelepie eisau.
dimpotriv ,seimplic nacestemecanisme;
modulinivelullacareseexercit interven iastatuluineconomie(prin
proprietateapublic ,prinplanificare,reglement rifiscale,monetareidecredit,
subven iisaucomenzipubliceetc.);
rolulifunc iilerealepecarelendeplinetepia a;
curentuldegndireeconomic ,careexercit unrolmaimarenadoptarea
politicii economice guvernamentale etc.
Deis-auemisnumeroasepunctedevedere,sepoateapreciac delimit ri
tranantentretipuricueconomiedepia concuren ial suntgreu de realizat.
Unampluiargumentatpunctdevedereexprim MichelAlbertnlucrarea
Capitalism contra capitalism,careapreciaz c n sistemul capitalist s-audiferen iat
dou marimodeledeeconomieconcuren ial :modelulneoamericanicelrenan.
PrimularfispecificpentruSUA,MareaBritanie,Australia,NouaZeeland ,noile ri
industrializatedinAsia.a.Celde-aldoileaiarenucleulnsistemuleconomieide
20

pia dinGermania,darsereg setentr s turilesalefundamentaleinFran a,


Elve ia,Olanda,Suediaicelelalte rinordice,nJaponiaiAustria.
Seapreciaz c ambelemodelesuntoemana ieasistemuluicapitalisti
liberalismului,daraulabaz sistemedevaloriopusenceeaceprivetepozi ia
persoanei n ntreprindere(institu ie),loculpie einsocietateirolulpecaretrebuies ljoaceordinealegal neconomiainterna ional .
Caseta2.7.Modeledeeconomiedepia
MODELULNEOAMERICANDEECONOMIEDEPIA
Cutitluilustrativ,surprindemincontinuareuneletr s turialemodelului(tipului)
neoamerican,aacumsuntconceputedeautorulcitat.Sectorulpubliccareproduce
bunurieconomicenoncomercialeesteneglijabiliaretendint dereducere;pia aare
roluldeterminantncircula iabunurilordeiaproduc tor,laconsumator,majoritatea
schimburilor derulndu-sedup criteriilepie ei;bazapoliticiieconomiceoconstituie
stimulareaofertei,iarndeciziileadoptateprevaleaz reuitaindividual i
maximizareaprofitului(financiar)imediat(petermenscurt);pre urilebunurilor
economice(inclusivsalariile)depindnm sur determinant decondi iilealeatoriiale
pie ei;fiscalitateaesteredus ,iarimplicareadirect astatuluinactivitateaeconomic
esteneglijabil (celpu innceeacepriveteadministra iacentral );ntreprinderea,ca
centrualdeciziiloreconomice,esteconsiderat buncomercialcaoricarealtul;pia a
financiar ,inprimulrndbursa,areroluldecisivdebarometrualactivit ii
economicenraportcualteformedepia ;mobilitateridicat intimpscurtnierarhia
economico-social ;clas mijlocie(familiicarede invenituriaflatenjurulmediei
sociale)relativredus (50%nSUA);unsistemdenv mntelitist,caretindes
func ionezedup regulilepie ei;politicieconomiceisistemdevaloricarencurajeaz
consumul;gradredusdesecuritateeconomic fa deriscuri(omaj,boal ,s r cie),
problemaprotec ieifa deacesteafiindochestiunemaialesindividual saucelmult
decaritate(excep iefaceMareaBritanie).
MODELULRENANDEECONOMIEDEPIA (ECONOMIEDEPIA
SOCIAL ,DETIPEUROPEAN)
Esteinspiratdinfilosofiaordoliberalismuluiisebazeaz pectevaprincipiide
baz 25:mecanismul economictrebuies sesprijinepepia ,c reiatrebuies ise
asigureoctmaimarelibertatedefunc ionare,nprincipalnceeaceprivete
preturileisalariile;mecanismelepie einupotins s determinesingureansamblul
vie iisociale,iele trebuie echilibrate, contrabalansate de un imperativ social postulat
apriori,alc ruigiranttrebuies fiestatul;statulesteap r torulprotec ieisocialesial
libereinegocierintreparteneriisociali.Interven ionismulstatalidirijismulsunt
compatibiledoarnm surancarenuprovoac distorsiuniconcuren eiiasigur
dep ireaunormomentedificilederestructurareeconomic .
21

Pebazaacestorprincipii,nmecanismuldefunc ionaresuntidentificabileoseriede
tr s turi,printrecare:
majoritateabunuriloreconomicembrac form marfar ,darconsumulunei
p r iimportantenuserealizeaz dup regulilepie ei;
bunurileeconomicenecomerciale(nonmarfare)auoponderesemnificativ ;o
politic economic cencurajeaz economisireairedistribuirea devenituri;
fiscalitateadirect prevaleaz asupraceleiindirecte;
suntimpozitateattveniturile,cticapitalul;ampl redistribuireinterzonal a
veniturilorpentruareducedecalajeledintrezonelet rii(sauntreregiuniledincadrul
Uniunii Europene);
sistemulbancaresteputernicarticulatcufirmele,fiindapts asigurefinan area
acestora pe termen lung, n principal prin mecanismele bancare;
ntreb nci,ac ionariintreprinderiexist unsistemdeinteresecoordonate
consensual;firmele(ichiarinstitu iile)asociaz laprocesuldecizional(ial
responsabilit ilor)toatep r ileimplicate(ac ionari,conducereaexecutiv ,
reprezentan iisalaria ilor);practic,ntreprindereanupoatefunc ionanafaradialogului
social;
nivelulsalariilordepindeattdecondi iilepie ei,ctideal ifactori(vechimea,
preg tireaprofesional etc.),sinacestfelestencurajat stabilitateasalaria ilor,firma
fiindimplicat nasigurareatreptat acariereiiascensiunii economico-sociale;
unsistemdenv mntmaiegalitar,ncarenivelurileprofesionale
intermediaredispundeobun formare;
micaresindical puternic ,responsabil dinpunctdevedereeconomic,cu
lideriavndcompeten remarcabil ;
labazaeconomic asociet iisuntaezateiacceptateoseriedevalorica:
egalitateiechitatesocial ,corelatecucriteriiledeeficien ;
comunitateadincareindividulfaceparte(ntreprinderea,asocia ia,orauletc.)
are un rol decisiv, de barometru,fiindconsiderat attstructur protectoare,cti
structur stabilizatoare;colectivitateaiasum responsabilitateanrezolvareaunor
probleme ale individului;
gradridicatdesecuritateeconomic apopula ieifa deriscuri(boal ,omaj,
dezechilibrefamilialeetc.),asiguratdec trecolectivit ipublice;inegalit iledintre
indivizi,consideratenormale,trebuiemen inutenlimitera ionale(ncazcontrar,intr
nfunc iuneprghiiredistributivedeprelevareitransferdevenituri);
clas mijlocienumeroas ,reprezentndcirca75%nGermania,80%nElve ia.
89% n Japonia;
unsistemavantajosdepensiiialoca iifamiliale,careasigur ungradridicat
deprotec iesocial pringrijaautorit iipublice.
Economiadepia de tipeuropean(UE)seinspir iafostconstruit pedoctrina
ordoliberalismului.Aacumsubliniaudoidintrefondatoriis i,W.RopkeiF.Bolim,
22

economiasocial depia esteunasemeneasistemeconomiccares fieinstares


asigure maselor largi alepopula iei,inclusivcelorincapabilidemunc (copii,bolnavi,
b trni,invalizi),oexisten demn ,iartuturorcelorcapabilidemunc ,posibilit i
corespunz toaredeactivitatencondi iionorabilepentruom.".
Epitetul de social aleconomieidepia nseamn castatuls aib grij de
cet eniis i.s ac ionezepentru:asigurareaegalit iideanse,eliminarea
nedrept iloriabuzurilor,ap rareaisprijinireacelordezavantaja i,crearea
sentimentuluidesolidaritateiresponsabilitatesocial .Sursaprincipal aacesteigriji
oconstituieproductivitatea,nivelulacesteiaasigurndmijloaceledeprotec ie.Deaici,
oconcluzielogic :necesitatea de a corela protec iasocial cunivelulproductivit ii.
Filosofic economiei socialedepia recunoatec adev ratulmotoralbun st rii
socialeesteoalian "adecvat ntreegoismuls n tossisentimentulr spunderii
sociale a individului.Modelulrenan(social)deeconomiedepia tindes devin ,n
linii generale, prototippentruUniuneaEuropean .
2.3.3.CALIT

IILIMITEALEECONOMIEIDEPIA

DETIPCAPITALIST

Economiilecareaufunc ionattimpmaindelungatpecoordonatelesistemuluide
pia aueviden iat,prinrezultateleob inute,viabilitatea acestui sistem, virtu ile
poten iale,darivalen elepracticealeacestuia:
esteunsistemrobustiflexibildeproducereabog iei;nacestsistem,oamenii
tr iescmaibinecanoricealtsistem cunoscutdeistorie,darnmodinevitabil,nuto i
tr iesclafelde bine; iar acest lucru nu este nici posibil, nici justificabil din punct de
vedereeconomic,socialimoral;
modulspecificdealocarearesurselor,liberaini iativ iconcuren adepetoate
pie elesuntfactoriinternipentrucretereaeficien eieconomice;
avndcafundamentproprietateaparticular iprioritateainteresuluipersonal,sunt
create premise favorabile pentru stimularea inova ieiindividuale iasumareariscului
ca principale surse de progres;
sistemul este mobil, adaptabil la schimb ri,reac ioneaz operativlaanomaliile
endogeneiexogenecareseivesc;
proprietateaparticular ,concuren aipre urileliberedetermin uncomportament
economichedonist,ncareagen iieconomici(firme,familii,administra iietc.)se
raporteaz npermanen larela iacosturi(cheltuieli)-beneficii (rezultate).
Func ionareasistemuluieconomicestedeaanatur nctielimin operativpe
ceiineficien i,prevenindsitua iiledefolosireira ional prelungit aresurselor.
Asemenea avantajenusemanifest nstarepur iizolatdecelelalteamintiten
paginile anterioare.
Economiadepia detipcapitalistnuesteunsistemperfectdeutilizarea
resurseloridesatisfacereanevoilor.Elestecelmaibundintrecelepecarele-a
imaginatile-a realizat omenirea. Darelexist prinac iunileoamenilor,iarceeace
acetiantreprindareiimperfec iuni,neajunsuriiuneorisesoldeaz cueecuri.
23

Elevorfipuseneviden peparcursulcursuluicurelevareasolu iilorpentru


prevenirea lor sau atenuarea lor. n acest cadru, amintim:
infla iaiomajulsunt.ndimensiunidiferite,nso itoriis i.Deiaceste
fenomenenusuntspecificedoareconomieidepia detipcapitalist,eledevin
preocupantepentrumasalarg dccet eni;
seproduceotendin deconcentrareanormal aputeriieconomicentr-un
num rredusdentreprinderiicentreeconomicedetipuloligopolurilorial
societ ilor(companiilortransna ionale,uneleavndpoten ialeconomicsuperiorunor
ntregi economiina ionale);
nurealizeaz unechilibruacceptabilntreeficien aeconomic iechitatea
social ,protec iasocial icorectafunc ionareapie ei:Distribu iaveniturilorn
economiamodern - sublinia J.K. Galbraith - deriv nceledinurm din distribuirea
puterii.Aceastadinurm constituie,larnduls u,attocauz ,ctiocerin a
felului n care sunt repartizate veniturile. Puterea - influen a- serveteacumul riide
ctiguri;ctigurilecorespunduneiinfluen e- daunatereacesteia...;
amploarearidicat abirocra ieipoliticeiadministrative,accesuldiscriminatoriu
als racilorninstitu iiledenv mntdincauzasitua ieifinanciareiafrecvent rii
unorcolielementareisecundarecuoslab clasificare.
***
Economiiledecomand dinEuropas-aupr buitlasfritulanilor80.Lipsa
competi iei,men inereanactivitateaunorntreprinderiilocuridemunc nerentabile,
subven ionareapierderilorplanificatedelabuget,politizareadecizieieconomicen
detrimentulinteresuluidirectalcelorafla inactivitatesuntdoarctevadintrecauzele
economicecareaudeterminatschimbareadesistemeconomic,deoamploarei
ritmuri necunoscutenistorie.ndecursulunuitimpaadescurt.S-a inaugurat o
evolu ieistoric inedit ,f r precedent,ncareafostangrenat iRomnia:tranzi ia
delaeconomiadecomand - avndcafundamentmonopolulpropriet iidestati
deciziile partidului unic-, laeconomiadepia detipcapitalist (deiexplicitacest lucru
afostafirmatnadouajum tateaanilor'90)imecanismuls ufunc ional.
rileaflatentranzi ieauob inutasisten iconsultan dinparteaanumeroi
specialitioccidentaliaureola ideemblemaunorinstitu iicareirecomandau:FMI.
OCDE(carcini iaz ,n1990,programuldecercetaretiin ific ideasisten
Partenerintranzi ie).UEetc.Oprim ncercareconsiderat viabil pentrua
fundamentaoteorieiopractic atranzi ieiserealizeaz subegidaOCDE(The
TransitiontoaMarketEconomy,editedbyPaulMarerandSalvatoreZecchini.OCDE,
Paris,1991),carecuprindepoliticileeconomiceim surilelegislativeurgentepentrua
orientaeconomiaspresistemuldepia ,ritmuldenf ptuireisecven ialitatea
(succesiunea)respectivelorm suriidecizii.inRomnia,pentrufundamentarea
strategieidenf ptuireaeconomieidepia ,s-au organizat ample dezbateri finalizate
nSchi aprogramuluidetranzi ieelaborat dec treInstitutulNa ionaldeCercet ri
24

Economice,cuparticipareaunuicerclargdespecialitiinsuit practicdec tre


toatefor elepoliticeparlamentaredin1990.
Deiauexistatnumeroasepunctedevederereferitoarelamodeluldeeconomie
depia ceurmaafipromovatnRomnia,sepoate vorbi despre un consens minim,
nsensulop iuniipentrueconomiadepia detipeuropean:elvafinesen asadetip
capitalist,compatibilcucelalUEnceeacepriveteprincipiile iinstitu iileesen iale.
S-aconsideratc ,n aranoastr ,tranzi ialaeconomiadepia urmeaz s se
identificecunf ptuireareformeieconomice, proces relativ ndelungat, care n mod
inevitabilgenereaz ,cclpu inlanceputurilesale,dificult ieconomiceicosturi
sociale obiective. O asemenea realitate estedeterminat defaptulc societatea,
economia,ac iuneasocial ,ngeneral,trebuies func ionezepenoibaze:noi
structuri,noimecanismedereglare,noimentalit iichiarunnousistemdevalori.
Trebuieavutnvederec modelulsocialistdeorientaremarxist - deeconomiei
societate - al satoputernic amprent asupramentalit iloricomportamentelor
popula iei,greusauchiarimposibildeeliminatpetermenscurt.
Func iaini ial areformeioconstituiedep ireacrizeieconomicemotenitedela
mecanismuldecomand iaceleiciclicepecareeconomiaoresim eaprofund.
Finalitatea reformeioreprezint nf ptuireaeconomieidepia moderneia
mecanismuluis ueficient,func ionaliliber.Celedou obiectivetrebuiaus se
nf ptuiasc nsecven edetimpdiferite,gradual,darnulent.cublocaje,ciprinm suri
ealonate,darderulatecuosimultaneitatecedecurgedinnaturaiinterdependen a
fenomeneloriproceseloreconomiceimplicateiamenajateprinacestem suri.
n celedou deceniiscurse,aufostini iateiaplicatenumeroaseac iunipentru
nf ptuireareformei,apreciindu-sec ,nprezent,nRomnias-au creat bazele
economieidepia ,darsemen inuneledisfunc ionalit i.Cutoateacestea,costurile
socialealetranzi ieiaudep itatept rile,iarsperan eledembun t ireacondi iilor
devia s-aundep rtatncompara iecuoptimismulutopicdelanceputulanilor'90.
Niveluldetrailapeste80%dinpopula ia riianregistratsc deri,deiacestea au fost
mailentedectsc dereaPIB-ului;investi iile,exportul,graduldeocupareafactorilor
deproduc ieieficien aagregat aacestoraaunregistratsc deriimportantepn la
nceputulanilor2000.Auap rutnoidezechilibreifactorideinstabilitate:omajul
structural,datoriaextern substan ial ,blocajulfinanciar,dimensiunileeconomiei
subterane,depreciereast riides n tateapopula iei,situa iaeconomic dificil a
unorcategoriialepopula iei(pensionari,persoanevrstnice,omericronici.a.).
amplificarea proceselor speculative (inclusiv n activitatea sistemului bancar), n
detrimentulipeseamaeconomieireale;sustragereauneip r insemnatedin
economii(inclusivceleinstitu ionalizate)aproceselorinvesti ionalereale, diminundusepoten ialulinject riineconomieanoifactorideproduc ieideameliorarea
calit ii,eficien eiicompetitivit iicelorexisten i.Deincepndcuanul2000afost
stopat evolu iadescendent aeconomieiis-a relansat procesuldecretere,abiaa
fost atins nivelul PIB-ului din 1990.
25

n prezent, n Romnia aufostcreatestructurileesen ialealeeconomieidepia


de tip capitalist.Principiileiinstitu iilesaleauns ungraddeimplicarei
opera ionalitateredus,nraportcuexigen eleuneieconomiidepia func ionaleicu
modulncareaceastaserealizeaz nUE.nacelaitimp,suntnecesareomaimare
implicareiopera ionalitateacapitalului autohton ntransform rilencursdin
economie:nultim instan ,capitalulautohtonestecelcarerevigoreaz economia,
attdinperspectivaintereselorna ionalespecificenalocareaiutilizarearesurselor,
ctidinceaafor eidea-i asigura reproductibilitatea din perspectivele unei economii
depia func ionale.
2.4. STRUCTURI ALE ECONOMIEI CONTEMPORANE
Dintotdeauna, omenirea s-a prezentat ntr-o foarte mare diversitate, iar n ultima
perioad asist mlaotendin contradictorie;pede-oparte,nprocesulglobaliz rii
economiceexist otendin degeneralizareaeconomieidepia lanivelglobal,
paralel cu accentuarea diversit iieconomicentrestatelelumiinceeaceprivete
poten ialul,niveluldedezvoltare,structuraeconomic ,capacitateaconcuren ial etc.
Majoritateacovritoareastatelorlumiiauoptatpentruevolu iaeconomic pe
principiileeconomieidepia .nprezent,nfunc ionareaeconomiilordepia se
observ otendin cvasigeneralizat spreliberalizareaeconomic ,germeniimodelului
detipneoamericanc p tndimportan inclusivnfunc ionalitateaeconomiilorcare
de-alungultimpuluiauoptatpentrutipuldeeconomiedepia detiprenansau
asimilate acestuia.
Dinacesteelementealediversit iivompunctauneleelementerelevante,ivom
ncepe cu diversitatea sub aspectul nivelului de dezvoltare.
2.4.1.NIVELULDEZVOLT RIIECONOMICE
Niveluldezvolt riieconomicealunei risepoateapreciacuajutorulanumeroi
indicatoripar iali,fiecaredintreacetiaurm rinds surprind ctmaisugestivnivelul
eficien eieconomice,careestesintezaactivit iieconomiceprivitencorela iecu
calitateamediuluiconcuren ialeconomic,custructuraicalitateafactorilorde
produc iedisponibili,cumoduldefunc ionarearela iiloreconomiceinterna ionale.
Nivelul prezentdedezvoltarerealizatdeo ar esteattrezultatulcondi iilor
istorice n care s-aformatiaevoluat,ctialmoduluiconcretncareagen ii
economicidinrespectiva ar - attgenera iaprezent ,ctigenera iileanterioareau utilizatresurseledisponibile,aualocatrezultateleob inutepentruconsumulcurent
ipentruinvesti ii(pentruacumulare,dup expresialuiAdamSmith).
Calitateautiliz riifactorilordeproduc ie,eficien autiliz riilornspa iulna ionali
natura avantajelorcompetitive(saulipsalor)decaredaudovad agen iieconomicidin
respectiva ar pepia aintern ,darmaialesinterna ional reflect calitateacombin rii
factorilordeproduc ielanivelmicroimacroeconomic,modulncarefunc ioneaz
economiana ional icalitateapoliticiloreconomice,darmaialesinteligen autiliz rii
26

prghiilor economico-financiareiacadruluilegislativpentruacreaunmediu
concuren ialcares asigurefunc ionalitateaeconomieidepia .
Economiile care au un nivelnaltdedezvoltaresuntcelecarepotireuescs
creezeunnivelctmainaltdebun stareeconomic ,pentruunnum rdeindivizi
superiormediei.Trebuief cut precizareac aceast bun stareeconomic ridicat
nuivizeaz peto iinuestedistribuit nmodegal.
Dintreindicatoriideaprecicreaniveluluidezvolt riieconomicepotfilua in
considerareindicatoriipar iali,specializa ipedomeniicumarfi:economic,social,
cultural-artistic.
Dinoptic economic ,potfianalizate:produc iatotal pelocuitor,rezervelede
resursenaturale,popula iatotal istructurapopula iei,capitalultehnicexistent,
acestaputndfianalizatattnfunc iedestructuratehnic idestructuracalitativ ,
ctidinpunctuldevederealnglob riiprogresuluitehnico-tiin ific,rezultatele
agregatepelocuitor,productivitateamedieglobal afactorilordeproduc ie,niveluli
structuraconsumului,nivelulsalariuluirealialveniturilorreale,calitateamediului
natural etc.
n2007, rilesuntgrupate,dup nivelulvenitului.npatrucategorii:
a) ricuunnivelsc zutdedezvoltare,cuPNBpelocuitordepn la935$;
b) ricunivelsc zut,spremediu,cuPNBpelocuitorntre936S-3705$:
c) ricunivelmediu,spreridicat,cuPNB pe locuitor ntre 3,706 S - li ,455 $;
d) ridezvoltate,cuPNBpelocuitordepeste11.456S.
(Sursa: World Development Indicators, 2008.)
Dinoptic social ,carevizeaz calitateavie ii,aceastapoatefiapreciat prin:
condi iiledelocuit,calitatearela iilorinterumane,calitateaiintensitateaparticip riila
treburilecet ii,dinamicasocial etc.
ntimp,acetiindicatoriautendin decretere,darnunmoduniform.Pebaza
valorilorpecarelenregistreaz acetiindicatoripentrudiferitele economii, s-au
alc tuitdiferitetipologiialeacestora:astfel,stateleaufostgrupatenstatedezvoltate
(industrializate,cueconomiimodeme,postindustriale)istatendezvoltare(ncursde
dezvoltare).Lanivelulanului2008,dup cumapare n rapoartele OCDE, erau 22 de
statedezvoltate,dintrecareaptemariputerieconomice,i151destatendezvoltare.
Seobserv existen aunuidecalajampluntrenivelurilededezvoltarepecarele
nregistreaz de-a lungul timpului diferitele state; decalajul economic existent se poate
aprecia absolut (cadiferen ntrePIBpelocuitor)irelativ (raportnddiferen adintre
PIBpelocuitor,laPIBpelocuitor),iarproblemaacut actual aomeniriioreprezint
reducereadecalajelor.Reducereatrebuierealizat prinritmuridedezvoltare
superioareale rilorr masenurm ,fa deritmulnregistrat n cele dezvoltate.
Evaluareaniveluluidedezvoltareesteochestiunefoartedificil icomplex ,
pentruc easerealizeaz cunumeroiindicatoripar iali,agregarealorestedificil ,iar
constituirea unor indicatori sintetici are inevitabile insuficien e.Inmodtradi ional,
27

statisticileinterneiinterna ionaleauutilizatPNB,sauPIB,pelocuitorcafiind
indicatorul cel mai relevant.Inultim instan ,indicatoriireflect attcalitateafactorilor
deproduc ieutiliza i,ctirandamentul(productivitatea)medieglobal aacestora.
Analizele care se fac prin intermediul acestor indicatori trebuie corelate cu erorile
statisticeidecuprinderepccareacetialepotavea.Economiilendezvoltaresunt
cele care au o pondere mult mai ridicat aactivit ilorspecificeautoconsumului,astfel
nct acestea nu pot fi cuprinse n statisticile oficiale; de asemenea, amploarea
economieisubteranedetermin eroridem surareicuantificare;f r aintrandetalii,
reamintimimportan apecareoareefectuareadecompara iipertinenteicu
aproximareanecesar .
Acestuiindicatoriseaducnitereprouri:
nureflect efectivfinalitateaactivit iieconomice,respectivcalitateavie ii
oamenilor;
oseriedeactivit inecomerciale,inclusiveconomiasubteran (carenunele
riaredimensiunirelevante)suninecomensuratesaucomensuratentr-omanier
discutabil ;
nevaluareaPNB,pelocuitorsuntluatenconsiderareinumeroasebunuri
(bunurirele),carenunumaic nuservescdezvolt riiumane,cidincontr .
Astfel, analiznd comparativ unele economii, se
Tara
2006 2007 2008
poateconstatac exist diferen ierialeritmuluide
Bulgaria 5.7
5,5
6
cretere.
Germania 0,9
2,2
1,7
InceeacepriveteEuropa,analiznd
2,4
2,8
0,7
comparativGermania.BulgariaiRomnia,sepoate Japonia
6,4
8
observac toateceletreistateaunregistratoscila ii Romnia 4,5
SUA
3,5
3,4
1,4
nperioadaanalizat .
Ritmul de cretere al PIB (%)
Sursa: World Development Indicators.
Pentru a surprindectmaielocventacestemodific ripecarelenregistreaz
economiaisocietatea,secalculeaz ,cuometodologiespecific ,indicatorul
dezvolt riiumane.
2.4.1.1.INDICATORULDEZVOLT RIIUMANE
Indicatoruldezvolt riiumane(IDU),atteconomic,ctisocial,secalculeaz
prinluareanconsiderareatreiindicatoripar iali.
Pentrum surareagraduluidedezvoltare
Tara
2006
2007
2008
economic a riloriplasarealorpetreptele
Bulgaria 8.630 10,270 11,180
sc riiierarhicemondiale,mult vremes-a folosit Germania 34,580 32,680 33.820
unsingurindicator,ianumevenitulpelocuitor,
Japonia
38.980 32.840 34.600
exprimatuneorinPNB,iaralteorinPIB.Aa
Romnia 8,940 10,270 10,980
cum se poateobservaidintabelulal turat,la
SUA
41,950 44.070 45,850
nivel mondial, decalajele economice dintre state
28

sunt foarte ridicate.

Venitulna ionalbrutpecapdelocuitor($SUA)
Sursa: World Development Indicators.
Cu timpul, indicatorul respectiv s-adoveditunilateral,i nconsecin ,insuficient,
nivelurilededezvoltarerealizatefiindm surateiapreciatenumaiprinprisma
indicatorilorvaloricicantitativimen iona iinstrns leg tur cuvolumulproduc ieide
o el,deenergie,produsechimice,cereale,mbr c minte,nc l minteetc.,f cndu-se
abstrac iedecelelaltetrebuin ecalitativealevie iicomplexeaomului.
Pedealt parte,indicatoriivaloricimen iona i,ncondi iileactualedeformarea
pre urilorlasurseledeenergieimateriiprimerare,pre uricenureflect cheltuielile
efectivedeproduc ie,propulseaz rilencursdedezvoltareaproapedenivelul rilor
dezvoltate,f r ns aaveaacelaiimpactasupraniveluluidetraicanacestedin
urm ri.
De exemplu, PIB-ulpelocuitoralKuweituluiseafl nrndcucelalmultor ri
dezvoltate,dar,nceeaceprivetealteaspectealevie iioamenilor,raportuleste
invers,nfavoarea rilordezvoltate.Deexemplu,dac seaunvederesperan ade
via aoamenilor,graduldealfabetizareaadul ilor,indiceledecuprinderen
nv mnt.a.,careseconstituientr-unindicatoragregat,sevavedeac ,ntimpce
subacestaspect riledezvoltateocup primelelocuri.Kuweitulsesitueaz abiape
locul 45.
Deaceea,ncepnddinanul1990,cucontribu iaspecialitilordelaPNUD.s-a
puscap texclusivismuluiacesteiviziuniunilateralei,far aseeliminafactorul
economicdineafodajulaprecieriigraduluidedezvoltare,iadeseafolosindu-se chiar
vechiul indicator, s-apromovatoconcep ienou .careaaz omulncentruldezvolt rii
iapreciaz evolu iaeconomic prinprismabeneficiilorpecareaceastaleaduce
oamenilorisociet ii.
SpecialitiiPNUDnus-aulimitatladeclara iideprincipiu, ci au elaborat, folosind
dateidelaalteorganismeONU,instrumenteopera ionaletiin ifice,denatur a
m suradezvoltareauman dindiferite riiaconstruiuntabloulascar global ,
mondial ,apts dealaiveal discrepan aizbitoaredintre riis permit compara ii
interna ionaleutile.
NoulindicatorelaboratiintrodusdePNUDpentrum surareadezvolt rii
economice,culuareanconsiderareaefectuluis uuman,esteunindicator complex,
integratoralurm toarelortreicomponentedebaz :
1) longevitatea,exprimat nsperan amediedevia lanatere,care
sintetizeaz influen aanumeroifactori,cumsuntevolu iast riides n tatea
indivizilor,alimenta ialor,asigurareacondi iilordelocuitisanitareetc.;
2) niveluldeeduca ie,cereflect cuantumuldecunotin edecaredispun
indivizii,deprinderileicapacitatealordeacomunicaiaparticipalaactivit ile
economiceisociale.Niveluldeeduca iesem soar cuajutoruldatelorprivind
29

propor iaadul ilor tiutoridecarteiacelorcareurmeaz efectivnv mntulde


toategradele(procentuldecolarizare);
3) standarduldevia , exprimat prin P1B pe locuitor, calculat n termeni
comparabili,indicndm rimeamediearesurselorlacarecet eniiauacces pentru a
satisfacenevoileunuitraidecent.Cualtecuvinte,IDUreprezint rezultanta
principalilor factori de ordin economic, fonnativ-cognitividedistribu iesocial a
bunuriloriserviciilorproduse,carecontribuielaceeacesen elegeprinno iuneade
dezvoltareuman iinfluen eaz hot rtorcondi iaomului.
Pem suraelabor riirapoartelorPNUDcuprivireladezvoltareauman din1990
ipn nprezent,autoriii-auperfec ionatmetodologiiledecalcul,sporindnacestfel
valoareatiin ific alucr rilor,iarndocumentulpe1995aupusaccentulpe
coordonareaiarmonizareadatelordinraportcuindicatoriidinaltesurse
interna ionale.
Calculatpentrufiecare ar nparte,IDUsepoatesituapeoscar dem rimicarese
ntind peoplaj dela0,200pn la1,000.Pentruconstruireaindicatoruluisintetic,
PNUDastabilitvalori(plafoane)minimeimaximefixepentrufiecaredintreceletrei
componente. Aceste valori sunt:
speran adevia lanatere:25i,respectiv,85de ani:
gradul de alfabetizare a adul ilor:0%i100%;
graduldecuprinderennv mntuldetoategradele:0%i100%;
standarduldevia (PPP*/locuitor):100PPPi,respectiv,40.000de$.
*PPPreprezint paritateaputeriidecump rareamonedei na ionale,raportateiaputereadecump rareaunui
dolar n Statele Unite ale Americii.

To iindicatoriidemaisus,careintr nformareaIDU,secalculeaz dup


formulageneral urm toare:
Indicator =

Va area rea Xi Va area

Va area

i i a Xi

axi a Xi Va area

i i a Xi

Indicatorulagregataldezvolt riiumane(IDU)secalculeaz camediearitmetic


asumelorcelortreiindici:allongevit ii,aleduca ieiialPIB-ului real corectat/ locuitor
(PPP).
nfunc iedenivelullordedezvoltareuman exprimatprinIDU, rilesunt
clasificatentreimarigrupe,ianume:
a) ricudezvoltareuman ridicat ,alc rorIDUesteegalcu0,800sausuperior
acestuiprag(pn nprezent,nicio ar nuaatinsplafonulmaximde1,000);
b) ricudezvoltareuman medie,avndIDUcuprinsntre0,500i0,799;
c) ricudezvoltareuman slab ,alc rorIDUesteinferiorpraguluide0,500.
Din tabelul urm torsepoateobservac exist ostrns leg tur ntreindicele
dezvolt riiumaneiP1B/ locuitor.Cualtecuvinte, rilecarenregistreaz valori
ridicatealePIB/locuitorauiunIDUridicat.
ConformRaportuluiPNUDpeanul2008privinddezvoltareauman primele ri
sunt grupate astfel:
30

ara

IDU
2006

Varia ie Popula ie(din PIB 2008


fat de
2008-2009)
2005
0
306.704.000 14,264.600
0,008 1.331.330.000 7.916.429

SUA
China

0,95
0,762

Japonia

0,956

0,003

127,580.000

4,354,368

0,94

0,002

82.062.200

2.910.490

Germania
India
Fran a

0,609
0,955

0,009 1.165.250.000
0,002
65.073.482

3.288.345
2.130.383

Italia
Marea
Britanie

0,945
0,942

0,003
0,002

60.090.400
61.612.300

1.814.557
2.230.549

Rusia
Brazilia

0,806
0,807

0,005
0,005

141.847.000
191.327.000

2.260.907
1.981.207

Sursa: World Development Indicators.


nceeaceprivete aranoastr ,potrivitdatelordin2006,aceastasesitueaz
tocmaipelocul69laIDU,fa deanul2002.anncaresesituapelocul63.
nafaracelordoiindicatoriprincipalideevaluareadezvolt riimen iona imaisus,
nultimultimpsuntutiliza iioseam deindicatorisuplimentari:indicatorul s r ciei
umane,cuovariant pentru rilencursdedezvoltareialtapentru rileavansate,
indicatorulinegalit ilorsociologicedintresexei,nfine,indicatorulparticip riifemeii
lavia asocial .
2.4.2. POTENTIALUL ECONOMIC
Seobserv c ,datorit uneistructuriproductivecarepoategeneravaloare
ad ugat doarcuunconsummaresaufoartemarederesurse,deregul resurse
primare,aacumestecazulagriculturiisaualindustrieiextractive,unritmde
creteresubstan ialestefoartegreuderealizat.nacestecondi ii,posibilit iledease
apropiaeconomiilec trenivelulsuperioralvenituluipelocuitordevindincencemai
utopice.
Poten ialuleconomicalprincipalelor riseapreciaz prinm rimeai
diversitatea resurselornaturaleicreate,moteniteiatrase,decaredispuneo
31

anumit zon ( ar );acesteaseapreciaz cunumeroiindicatori,cumarfi:resursele


naturale, resursele demografice, resursele acumulate de capital tehnic (circulant),
resurselecercet riitiin ifice,resurselefinanciare.
nacestcontext,putemdistingetreisitua iimajore:
1) ricupoten ialeconomicridicatinivelnaltdedezvoltare;
2) ricuniveldedezvoltareridicatipoten ialeconomicredus;
3) ricupoten ialridicatinivel de dezvoltare redus.
Dinacestcontextalaprecieriipoten ialuluieconomic prin prisma P1B, coroborat
cupoten ialuldemografic,acestacafactoraldezvolt rii,daricafactorcantitativcare
d amploareaconsumului,putemapreciaPIBiPIBpecapdelocuitor,popula ia
total istructura.
Ierarhiamondial dinpunctuldevederealpoten ialuluieconomicseschimb
intr-unritmfoartelent,ns ,caniveldedezvoltare,putemobservaomodificaremai
rapid .
Economiilena ionalesedeosebescntre ele sub aspectul modului de alocare a
resurselor(factorilordeproduc ie)pedomeniideactivitate(industrii),alocarecare
reflect structurasistemuluidenevoi,nivelulrelativaleficien eindiferitesectoare,
amploareaistructuraschimburilor economice externe.
Evolu iaeconomic amarcatuneletipuridedeplas ristructuraledela
preponderen asectoruluiprimar(agricultur ,industriaextractiv ),sprecelsecundar,
caexpresieaindustrializ riincareconstruc iaiindustriade inunlocpreponderenti
tindsprefenomenuldeter ializare,ncareamplulieterogenulsectoralserviciilor
asigur loca iamajorit iifactorilordeproduc ieiarerolulmajoritarnproduc iaPIB.
Seapreciaz c ,nprezent,nmajoritatea rilordezvoltate, dar nu numai,
produc iamaterial tradi ional - caponderentotalitateaocup riiincreareaPIBreprezint doaroinsul ntr-omaretotmaieterogen deservicii.
Oter ializares n toas esteoalt fa et auneinalteeficien e.Dup cum o
pseudoter ializareesteechivalent cuoextindereaunorsectoarepletoricedeservicii
f r unsuports n tosnnalt eficien ,darreferindu-nelater ializarealogic din
economia rilordezvoltate,exist importantedeosebiriitendin ecarendeamn la
reflec ie.Iat ,depild ,c sepoatediscutadespreanumiteprofiluri.
Profiluldeeconomiina ionalenraportcustructuraocup riifactoruluimunc ,
ndiferiteramuri,arat astfel:
1) economii de servicii (SUA, Marea Britanie, Canada), caracterizate prin declinul
rapidalocup riinindustriaprelucr toareicretereaeinserviciiledegestiunea
capitalului,careprevaleaz fa dealtecategoriideserviciidincadrulntreprinderii;
2) modelul infoindustrial (Japonia, Germania)-deipondereaocup riin
industriileprelucr toares-aredus(reprezint cca25%),activitateaindustrial se
extinde, paralel cu serviciile pentru ntreprinderi (altele dect cele pentru gestionarea
capitalului).Extindereaserviciilorsebazeaz peservicii adresate ntreprinderilor (n
specialcelordinindustrie)ipeserviciilesociale;
32

3) combinareacelordou modele(Fran a),careparec nclin spreoeconomie


aserviciilor,darmen inndobaz solid aindustriilordeprelucrareicuservicii
pentruntreprinderiisociale,caresuntnexpansiune.
Pelng diferen elefoartemariexistente.nlocs asist mlalimitarea
decalajelorsauchiarlaatenuareaacestora,datelepecareleavemladispozi iene
arat contrariul.
Ritmuriledecreterepecarelenregistreaz riledezvoltatenusuntatinsede
rilendezvoltare,astfelc anseleca riledezvoltates fieajunsesuntminime.
Pentrureducereadiferen elorsuntnecesareeforturiconsiderabilepentrurealizarea
unorritmuridecreteresuperioaremediei,astfelnctdecalajeleexistentes poat fi
reduse.
CONCEPTE-CHEIE
Economie de schimb
Economie naturala
Specializarea agen ilor economici
Avantaj economic absolut
Avantaj economic relativ
Monetarizarea economiei
Sistem economic
Sistem economic de tip mixt
IDIS
Economie de pia de tip social (renan)
Economie de pia a de tip liberal (neoamerican)
Tranzac ii bilaterale de pia a
Reforma economic
Macrostabilizarea
Reforme structurale
Liberalizare economic
Ritm de cretere
PROBLEMEDEREFLEC IE
Asem n ri i deosebiri ntre economia natural i cea de schimb.
Cum explica i diversitatea punctelor de vedere privind con inutul monedei?
Releva i leg turiledintreproblemafundamental aeconomieiisistemuleconomic.
Caracteriza i sistemul real al economiei cu pia concuren ial.
Compara i modelul renan (social) i cel liberal (neoamerican) de economie de pia .
Elabora i o balan privind elementele care deosebesc economia de pia
concuren ial de tip capitalist de economia comandat centralizat.
Principalele procese pe care le incumb reforma economic n Romnia.
33

Elabora i un model propriu de ac iunipentruaasigurafunc io-nalitatea economiei de


pia nRomnia.

34