Sunteți pe pagina 1din 29
Dorina POPESCU & Adelina HAN Managementul resurselor umane in cercetare dr. ing. Dorina POPESCU dr.

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Dorina POPESCU & Adelina HAN Managementul resurselor umane in cercetare dr. ing. Dorina POPESCU dr. ing.

Managementul resurselor umane in cercetare

dr. ing. Dorina POPESCU dr. ing. Adelina-Alina HAN

Definire nevoie personal Dorina POPESCU & Adelina HAN Obiective recrutare Proiectare post - grupare activitati,

Definire nevoie personal

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Definire nevoie personal Dorina POPESCU & Adelina HAN Obiective recrutare Proiectare post - grupare activitati,
Obiective recrutare Proiectare post
Obiective recrutare
Proiectare post
& Adelina HAN Obiective recrutare Proiectare post - grupare activitati, stabilire obiective,

- grupare activitati, stabilire obiective, responsabilitati…

activitati, stabilire obiective, responsabilitati… “portretul angajatului ideal” Fisa post Stabilire
“portretul angajatului ideal”
“portretul
angajatului ideal”
responsabilitati… “portretul angajatului ideal” Fisa post Stabilire salariu - identificare activitati de
Fisa post Stabilire salariu
Fisa post
Stabilire salariu

- identificare activitati de realizat

Analiza post
Analiza post
salariu - identificare activitati de realizat Analiza post Stabilire tip contract de munca Redactare si difuzare
Stabilire tip contract de munca
Stabilire tip
contract de munca
Redactare si difuzare oferta de munca
Redactare si difuzare
oferta de munca

- identificare caracteristici: nivel educatie, experienta…

Descriere post
Descriere post

- stabilire cadru de desfasurare a activitatii

Dorina POPESCU & Adelina HAN "Orice om care munceste are dreptul la o retributie echitabila

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Dorina POPESCU & Adelina HAN "Orice om care munceste are dreptul la o retributie echitabila si

"Orice om care munceste are dreptul la o retributie echitabila si satisfacatoare care sa îi asigure atât lui, cât si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata la nevoie, prin alte mijloace de protectie sociala“. [ art23(3) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului]

Stabilirea salariului

Definiţii generale

Timpul de muncă Salariul de baza minim brut pe ţară garantat

Plata salariilor

Codul muncii actualizat 2014

http://www.codulmuncii.ro/

http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/codul_muncii_2014.php

http://www.codulmuncii.ro/cuprins.html

http://www.codulmuncii.ro/cuprins.html

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Definitii generale Art. 159. (1) Salariul reprezinta

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Definitii generale Art. 159. (1) Salariul reprezinta

Definitii generale

Art. 159.

(1) Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

(3) La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

Art. 160.

Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

Art. 161.

Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.

Art. 162.

(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munca aplicabile. (2) Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.

Art. 163.

(1) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN SALARIUL = salar de baza + indemnizatii +

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

SALARIUL = salar de baza + indemnizatii + sporuri + alte adaosuri
SALARIUL = salar de baza + indemnizatii + sporuri + alte adaosuri

Salariul de bază

salariul ce se stabileşte unui angajat în raport cu postul pe care este încadrat, precum şi cu alte caracteristici profesionale ale acestuia:

nivelul calificării şi după caz vechimea în muncă, experiența

Indemnizații

sumă de bani care se acordă cuiva în afara salariului

• acopera cheltuieli făcute de un angajat în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu

funcţii de conducere (director general, director, şef compartiment, şef

birou, şef formaţie de lucru etc., fiind un procent ”x” % la salariul de bază)

membrii organismelor colective de conducere: consilii de

administraţie, comisii de cenzori, consilii judeţene, locale etc.

organismelor colective de conducere : consilii de administra ţ ie, comisii de cenzori, consilii jude ţ
Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN SALARIUL = salar de baza + indemnizaţii +

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN SALARIUL = salar de baza + indemnizaţii + sporuri
SALARIUL = salar de baza + indemnizaţii + sporuri + alte adaosuri
SALARIUL = salar de baza + indemnizaţii + sporuri + alte adaosuri

Spor la salariu

sumă fixă sau proporţională cu salariul de bază, care se acordă în funcţie de condiţiile de muncă (noxe, izolare, muncă grea, stres, subteran, degradare socială etc.) şi după caz vechime în muncă,

Alte adaosuri

premiul (primă) – sumă de bani acordată ca stimulent individual sau colectiv, ocazionat de realizări deosebite (invenţii, proceduri noi, profituri suplimentare, economii la cheltuieli, rezolvări ingenioase a unor probleme specifice compartimentului respectiv etc.). premiile pot fi: în cursul anului, premii anuale, premii speciale

al 13-lea salariu – sumă de bani ce se acordă salariaţilor unei organizaţii de către organismul autorizat competent: patronat – domeniu privat, guvern – domeniu public

participare la profit a angajaţilor – se acordă o parte (cotă procentuală) din profitul net, anual, în urma obţinerii acestuia. Se practică în societăţile comerciale, dar şi în regiile autonome. Cotele se stabilesc prin contractele colective de muncă.

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Timpul de munc ă Art. 112. (1) Pentru

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Timpul de munc ă Art. 112. (1) Pentru salaria

Timpul de muncă

Art. 112.

(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

Art. 114.

1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

Art. 116.

(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Timpul de munca ⇒ ore suplimentare Art. 120.

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Timpul de munca ⇒ ore suplimentare Art. 120. (1)

Timpul de munca ore suplimentare

Art. 120.

(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 109, este considerată muncă suplimentară.

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

Art. 122.

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia

Art. 123.

(1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă in luna urmatoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

(2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în prevăzute la alin. (1), se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Timpul de munca ⇒ ore de noapte Art.

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Timpul de munca ⇒ ore de noapte Art. 125.

Timpul de munca ore de noapte

Art. 125.

(1) Munca prestată între orele 22:00 şi 06:00 este considerată muncă de noapte.

Art. 126.

Salariaţii de noapte beneficiază:

a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de

muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;

b) fie de un spor la salariu de minimum 25% din salariul de bază pentru

fiecare oră de muncă de noapte prestată.

Art. 128.

(1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.

(2) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Salariul de baza minim brut pe tara garantat

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Salariul de baza minim brut pe tara garantat HOTARARE

Salariul de baza minim brut pe tara garantat

HOTARARE nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

ART. 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

ART. 2 Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la art. 1.

ART. 3 (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Salariul minim pe ramuri: se prevede in Contractul

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Salariul minim pe ramuri: se prevede in Contractul Colectiv

Salariul minim pe ramuri: se prevede in Contractul Colectiv de Munca, www.mmuncii.ro

La salariul minim pe ramura se aplica un coeficient de ierarhizare

corespunzator studiilor!

Salarul de baza minim individual

corespunzator studiilor! Salarul de baza minim individual Ca urmare a aparitiei Hot ă rârii Guvernului Romaniei

Ca urmare a aparitiei Hotărârii Guvernului Romaniei numarul 871/2013 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, datorită neexistenţei unui Contractul colectiv de muncă la nivel naţional, coeficientii de salarizare aplicati în funcţie de studii şi calificare, pentru personalul încadrat, nu se mai aplică.

Raportul între salariul de baza minim si cel maxim în sectorul bugetar este de 1 la 15.

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN În 21.10.2014 Ministerul muncii a publicat noua lege

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN În 21.10.2014 Ministerul muncii a publicat noua lege a

În 21.10.2014 Ministerul muncii a publicat noua lege a

salarizarii unitare a persoanlului platit din fonduri publice

Sporul de vechime minim

se acorda ca si cota procentuala din salariul de baza

Art. 41 alin. (3) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru perioada 2007-2010 stabileste sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract colectiv, inclusiv sporul pentru vechime in munca, de:

min 5% pentru 3 ani vechime max 25% la o vechime de peste 20 de ani

din salariul de baza.

Vechi si nou, la fel.

Art. 41 alin. (2) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru perioada 2007-2010 prevede in mod expres ca "Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza".

CCM unic la nivel national pentru perioada 2007-2011 este expirat, nu exista actualizat!!!

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Salariul de baza minim brut pe tara garantat

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Salariul de baza minim brut pe tara garantat Salar

Salariul de baza minim brut pe tara garantat

Salar minim brut in functie de calificare si vechime

-salariat incadrat pe functii cu studii superioare cu 3 ani vechime, X*1,05 =

- salariat calificat, cu studii medii, cu 3 ani vechime, Y*1,05 =

-salariat incadrat pe functii cu studii superioare cu peste 20 de ani vechime, Z* 1,25 =

vechime, ⇒ Y*1,05 = -salariat incadrat pe functii cu studii superioare cu peste 20 de ani
Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Venit minim garantat: Art. 4 / Legea 416/2001

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Venit minim garantat: Art. 4 / Legea 416/2001 Nivelul

Venit minim garantat:

Art. 4 / Legea 416/2001

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, ISR, şi este (MODIFICAT PENTRU 2014 prin OUG) de:

a) 0,283 ISR pentru persoana singură;

b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care

face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

Pentru anul >2012, ISR a fost stabilit la o valoare de 500 de lei

Pensia minima garantata:

350 RON

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Plata salariilor conform Codului Muncii Art. 166. (1)

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Plata salariilor conform Codului Muncii Art. 166. (1) Salariul

Plata salariilor conform Codului Muncii

Art. 166.

(1) Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar, in cazul in care aceasta modalitate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil.

Art. 167.

(1) Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta

Art. 169.

(1) Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege

(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN P l a t a s a l

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN P l a t a s a l a

Plata salariilor calcul raportat la salariul de baza

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat,

Legea bugetului de stat pe anul 2012- prezent

Şomajul ANOF

ANGAJATOR

0.5%

Din aceasta luna s-a modificat CAS la angajator la 15,8%

ANGAJAT

0.5%

Fondul de garantare: contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale:

0.25%

Pensii - CAS-ul (contributii la asigurarile sociale de stat) condiţii normale de muncă

15.8 %

10.5%

CASS-ul - contribuţia individuală la asigurările sociale de sănătate

5.2%

5.5%

- contribuţia aferenta concediilor si indemnizatiilor

0.85%

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Plata salariilor – calcul raportat la salariul de

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Plata salariilor – calcul raportat la salariul de baza

Plata salariilor calcul raportat la salariul de baza - continuare

ANGAJATOR

ANGAJAT

Tariful de risc: cotele de contribuţii privind asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale

0.15% la 0.85%

Comision la Camera de munca:

0.75%

Impozit

16%

http://www.cabinetexpert.ro/2011-12-28/contributii-angajat-si-angajator-

2012-cote-contributii-salariale-incepand-cu-acest-an.html

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Scutirea de impozit pe sala rii pentru angajatii

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Scutirea de impozit pe sala rii pentru angajatii din

Scutirea de impozit pe salarii pentru angajatii din IT este reglementata prin Ordinul comun al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ministrului pentru Societatea Informaţională, ministrului Finanţelor Publice nr. 539/225/1.479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

cod Caen 5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator cod Caen 5829 – Activitati de editare a produselor software cod Caen 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) cod Caen 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei cod Caen 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Plata salariilor Observatii - daca la salariul de

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Plata salariilor Observatii - daca la salariul de baza

Plata salariilor

Observatii

- daca la salariul de baza se adauga si sporuri si/sau indemnizatii, calculul se face in raport cu noua valoare

- Impozitul de 16% se raporteaza la valoarea obtinuta din diferenta intre salar si suma contributiilor

- valoarea tarifului de risc: (0.15% la 0.85%) se alege in functie de codul CAEN al organizatiei

CAEN - Clasificarea activitatilor din economia nationala COR – Clasificarea ocupatiilor din Romania – toate meseriile

http://www.cabinetexpert.ro/2012-01-20/tarif-de-risc-pe-anul-2012-pe-

sectoare-de-activitate-tabel.html

http://contabilitateafirmei.manager.ro/cor/cor_toate.htm

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Plata salariilor

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Plata salariilor

Plata salariilor

http://codfiscal.money.ro/art-56-deducere-personala/

Observatii ART. 56 Deducere personala

1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. (2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 250 lei;

- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 350 lei;

- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 450 lei;

- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 550 lei;

- pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane in intretinere – 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.001 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Tabel deducere personala

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Tabel deducere personala

Tabel deducere personala

http://www.calcule.ro/Calcul-Salarii/Brut-la-net-program- normal.aspx
http://www.calcule.ro/Calcul-Salarii/Brut-la-net-program-
normal.aspx

Stabilirea salariului

http://salarii.coral4u.ro/
http://salarii.coral4u.ro/

Observatie: la salariul de baza se pot adauga si sporuri (vechime, doctorat,

confidentialitate,

),

calculul ulterior facandu-se in raport cu noua valoare

Dorina POPESCU & Adelina HAN Stabilirea salariului Contribu ţ ii 625 RON Unitate angajatoare 2825

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN Stabilirea salariului Contribu ţ ii 625 RON Unitate angajatoare 2825 RON

Contribuţii

625 RON

Adelina HAN Stabilirea salariului Contribu ţ ii 625 RON Unitate angajatoare 2825 RON (total cheltuieli) 6
Unitate angajatoare
Unitate
angajatoare
salariului Contribu ţ ii 625 RON Unitate angajatoare 2825 RON (total cheltuieli) 6 4 1 R

2825 RON

(total cheltuieli)

ii 625 RON Unitate angajatoare 2825 RON (total cheltuieli) 6 4 1 R O N 2200

641RON

2200 RON
2200 RON

Angajat

279 RON

RON (total cheltuieli) 6 4 1 R O N 2200 RON Angajat 279 RON Impozit 1559

Impozit

1559 RON

(pe card)

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN SISTEMUL SPORURILOR din ROMANIA A) Sporuri cu caracter

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN SISTEMUL SPORURILOR din ROMANIA A) Sporuri cu caracter permanent

SISTEMUL SPORURILOR din ROMANIA

A) Sporuri cu caracter permanent 1) spor de vechime totala în munca 2) spor pentru conditii grele 3) spor pentru conditii vatamatoare 4) spor pentru conditii toxice 5) spor pentru conditii periculoase 6) spor de adâncime 7) spor de înaltime 8) spor de izolare 9) spor de conditii penibile 10) spor pentru cunoasterea unei limbi straine

B) Sporuri cu caracter temporar 11) spor de noapte 12) spor pentru ore suplimentare

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Lista SCURTA a sporurilor (centralizate in 2007 de

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Lista SCURTA a sporurilor (centralizate in 2007 de Ministerul

Lista SCURTA a sporurilor (centralizate in 2007 de Ministerul Finantelor)

- Spor de confidentialitate

- Spor de stabilitate

- Spor de fidelitate

- Spor pentru titlul stiintific de doctor sau doctor docent

- Spor pentru utilizarea unei limbi straine

- Salariu de merit

- Gradatie de merit (invatamint)

- Spor pentru personalul care participa la selectia si recrutarea fortei de munca in strainatate

- Spor pentru activitate de interes national (Dep. Pt. Afaceri Europene)

- Spor pentru activitatea de importanta nationala (teatre nationale, opere nationale etc.)

- Spor pentru conducerea si realizarea practicii pedagogice (invatamint)

- Spor pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale

- Spor pentru lucru sistematic peste durata normala a timpului de lucru

- Spor pentru ore suplimentare

- Spor pentru activitatea desfasurata in timpul noptii - Spor pentru grefierii si grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf si care stenografiaza cel putin 30% din timpul de lucru (justitie) - Indemnizatie de conducere

- Indemnizatie de cifru

- Indemnizatie de comanda

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN - Indemnizatie de dirigentie (invatamint) - Indemnizatie

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN - Indemnizatie de dirigentie (invatamint) - Indemnizatie

-

Indemnizatie de dirigentie (invatamint)

-

Indemnizatie primita de presedintele comisiei de bacalaureat (invatamint)

-

Prima orara de zbor

-

Prima de parasutare

-

Garzi efectuate in afara normei legale de munca

-

Garzi efectuate in zilele nelucratoare

-

Spor pentru risc si suprasolicitare neuropsihica

-

Spor pentru conditii vatamatoare

-

Spor de conditii grele de munca

-

Spor pentru conditii periculoase

-

Spor pentru activitate in conditii de radiatii

-

Spor pentru unitati sanitare cu specific deosebit

-

Spor de preventie

-

Spor de frontiera

-

Spor pentru activitate desfasurata de nevazatori

-

Spor pentru activitate de imersiune

-

Spor pentru conducerea si realizarea practicii pedagogice

-

Spor pentru misiune permanenta - 25% din salariul pentru functia indeplinita (politisti)

-

Spor pentru activitati privind prevenirea si combaterea coruptiei (politisti)

-

Spor ingrijire ciini/cai (politisti)

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Stabiliti salariile pentru cele 3 posturi propuse. (Calculul

Stabilirea salariului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Stabiliti salariile pentru cele 3 posturi propuse. (Calculul se
Stabilirea salariului Dorina POPESCU & Adelina HAN Stabiliti salariile pentru cele 3 posturi propuse. (Calculul se
Stabiliti salariile pentru cele 3 posturi propuse. (Calculul se va face detaliat, aferent tuturor cheltuielilor
Stabiliti salariile pentru cele 3 posturi propuse.
(Calculul se va face detaliat, aferent tuturor
cheltuielilor salariale lunare)
Verificati daca denumirile alese pentru posturi sunt in
concordanta cu denumirile ocupationale din codul CAEN
http://www.rubinian.com/cor_1_grupa_majora.php