Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total
consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 16.02.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria comunei Periam sub
nr.1008/12.02.2014 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe i avizat de domnul Dumitra Cornel, primarul
Comunei Periam, prin care se propune consiliului local aprobarea bugetului local pe anul 2015;
- adresa nr.1146/27.01.2015 a D.G.R.F.P. Timi, nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.630/29.01.2015;
- anexa Nr.1304/28.01.2015 la adresa D.G.R.F.P. Timi, nregistrat la Primria Comunei Periam
sub nr.631/29.01.2015;
- adresa nr.478/11.02.2015 a Liceului Teoretic Periam, nregistrat la Primria Comunei Periam
sub nr.972/11.02.2015;
- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile art.19 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, modificat
i completat;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a i ale art.45 alin.2 din Legea
nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob BUGETUL LOCAL de venituri i cheltuieli al Comunei Periam pe anul 2015,
conform Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Se aprob BUGETUL LOCAL de venituri proprii i subvenii al Comunei Periam pe
anul 2015, conform Anexei nr.2 care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. Se aprob utilizarea sumei de 827.000 lei din excedentul anului 2014 ca surs de finanare
pentru Seciunea de Dezvoltare.
Art.4. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul primar Dumitra
Cornel i Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei Comunei Periam.
1

Art.5. Prezenta hotrre se comunic:


- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P.Timi;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Liceului Teoretic Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent, n cadrul primriei;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent, n cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

? CPUAN

IONEL

_______________________________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

? BRON

DACIANA

______________________________________

Nr. 17 din 16.02.2015