Sunteți pe pagina 1din 43

MEMORIU JUSTIFICATIV

Dotare exploatatie de vita de vie prin


achizitionarea de utilaje si echipamente
PROIECT MODEL
Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Memoriului
Justificativ intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastra.

Solicitant:

[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

[.................]
[.................]
[.................]

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Pagina 2/43

Semnatura

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj1. Date generale................................................................................................................................. 4
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................................4
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................4

2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 6
2.3 Amplasamentul proiectului......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... 10
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................13
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................13
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 15

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului.............................................................18


3.1 Total personal existent............................................................................................................................. 18
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :........................................................18
3.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 18

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect...................................................................................19


5. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................24
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte...27
7. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 33
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei......................................................................33
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)......................................................................................... 33
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
...................................................................................................................................................................... 33
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)................................................35

9. Proiectii financiare si indicatori financiari......................................................................................35


9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare...............................................................36
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................39
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 41

Pagina 3/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:

[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de inregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;


Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0121 Cultivarea
strugurilor, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este dotarea exploatatiei de vita de vie
prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Pagina 4/43

Bucati

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente


TERENURI

Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) /


Categoria de folosinta

[Se va completa
judetul
si
localitatea terenului
detinut de catre
solicitant]

[Se va completa suprafata


terenului si categoria de
folosinta a acestuia]
300.000 mp / vita de vie

Valoarea
contabila
- RON-

Regim juridic

[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea documentului
care atesta regimul juridic indicat]

Pagina 5/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ:
Curs de schimb valutar:

06.05.2014
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Dotare exploatatie de vita de vie
prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei
Tema proiectului
Proiectul de investitii are ca scop modernizarea exploatatiei de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si
echipamente agricole performante.
In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
Tractor - 1 buc.;
Remorca transportoare - 1 buc.;

Pagina 6/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Masina de stropit in vie - 1 buc.


Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul viticol, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin prin dotarea exploatatiei de vita de vie cu masini si utilaje agricole performante
care permit cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea conditiilor de lucru, imbunatatirea calitatii produselor
obtinute si utilizarea de tehnologii performante care garanteaza administrarea cea mai economica a
exploatatiei de vie si care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii exploatatiei ca urmare a
atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

obtinerea unei productii mai mari de struguri;


obtinerea unei cresteri a veniturilor exploatatiei, concomitent cu scaderea costurilor de productie ca
urmare a folosirii pe flux a echipamentelor performante.

De asemenea, proiectul propus de Ferma de Familie va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale
Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o

Cresterea nivelului capacitatii de productie prin realizarea mecanizata a unor activitati din fluxul de
productie, tehnologiile performante folosite conducand la randamente superioare in conditii de
productivitate a muncii crescute.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole


o

Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de modernizare a exploatatiei de vita de vie, prin scurtarea
perioadelor de realizare a diverselor activitati cu impact direct asupra productiei obtinute (ex.:masurile
de combatere a daunatorilor, tratamentele impotriva bolilor,etc) , se va obtine o crestere a productiei si
implicit cresterea veniturilor exploatatiei.

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
o

Achizitionarea unor utilaje si echipamente noi si performante care prezinta siguranta in exploatare fiind
realizate conform ultimelor standarde de fabricatie in domeniul tehnic. Achizitionarea utilajelor si
echipamentelor este necesara si oportuna avand in vedere specificul tehnologiilor in cultura vitei de vie
deoarece, daca nu se efectueaza mecanic parte din lucrari, necesita un volum ridicat de munca
manuala. Lipsa echipamentelor poate determina intarzieri mari la lucrarile de intretinere si cules in
perioadele optime, criza de forta de munca manuala pentru perioade scurte de timp ducand si la
deprecierea calitativa a recoltelor. Achizitionarea echipamentelor propuse in cadrul proiectului va
determina o imbunatatire a conditiilor de lucru, reducerea costurilor de productie si cresterea
rentabilitatii economice a exploatatiei de vita de vie.

Obiective de ordin economico-financiar


o
o

Ajustarea profitului prin reducerea cheltuielilor de productie;


Reducerea consumului de munca umana si mecanica;

Pagina 7/43

Memoriu justificativ
o

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cresterea productivitatii muncii.


Implementarea proiectului va insemna atat o crestere a veniturilor prin obtinerea unei productii mai
mari, cat si reducerea cheltuielilor prin efectuarea unor activitati cu echipamentele si utilajele proprii,
renuntand partial la serviciile prestate de terti.

Obiective de mediu
o

Activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu.

Capacitatea de productie existenta este de 7.850 kg/ha, respectiv 235.500 kg pe suprafata totala a fermei.
Dupa implementarea proiectului capacitatea va creste la 8.000 kg/ha, rezultand 240.000 kg pe suprafata
totala cultivata.
Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este
de 33,48 UDE fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid.
Cultura

UDE/ha

Suprafata (ha)

Dimensiune ferma
(UDE)

Vii alte vinuri

1,116

30

33,48

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea strugurilor de vin,
productia obtinuta in zona de deal cu potential mediu pentru viticultura ce face obiectul proiectului de investitie
fiind:
Nr.
crt
1

Viticultura
Struguri de vin

Potential agricol
(kg/ha)
8.000

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect


Activitatea solicitantului pentru exploatarea suprafetei cultivate cu vita de vie, se desfasoara in prezent cu
ajutorul utilajelor agricole inchiriate de la terti, el nedetinand dotarile tehnice necesare. In acest context,
costurile de exploatare sunt ridicate, iar profitabilitatea activitatii este afectata. Pentru a deveni mai competitiv
pe piata, solicitantul trebuie sa achizitioneze utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii.
Tractorul va fi utilizat impreuna cu echipamente auxiliare (proprii sau inchiriate) pentru efectuarea mecanica a
lucrarilor de prasit si arat. Pentru acest tip de lucrari se vor inchiria prasitoare si plug.
Remorca transportoare atasata tractorului este utilizata la transportul diverselor materiale necesare intretinerii
si fertilizarii culturii. De asemenea, in perioada de recoltare se va transporta productia de struguri la locurile
special amenajate pentru depozitarea pana la vanzare.
Masina de stropit in vie este utilizata pentru tratamentul vitei de vie impotriva bolilor si daunatorilor.
Achizitionarea de utilaje si echipamente agricole performante este necesara pentru cresterea productivitatii
muncii, imbunatatirea conditiilor de lucru, imbunatatirea calitatii produselor obtinute si utilizarea de tehnologii
performante care garanteaza administrarea cea mai economica a exploatatiei de vie care va conduce in mod
direct la cresterea competitivitatii intreprinderii ca urmare a atingerii unei performante generale.
Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor
propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie.

Pagina 8/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Fundamentarea necesitatii investitiei


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare desfasurarii activitatii de exploatare
a suprafetei cultivate cu vita de vie.
Investitia care face obiectul prezentului memoriu justificativ are ca scop dotarea exploatatiei de vita de vie
apartinand Fermei de Familie, amplasata in localitatea ________, judetul _______, pe o suprafata agricola de
30 ha.
Romania este una din marile tari viticole ale lumii. Ea detine in prezent o suprafata de 243.000 ha vie
(242.000 ha vii pe rod, la care se adauga 1.000 ha vii tinere). Plantatiile pentru struguri de vin ocupa 82% din
suprafata viticola totala, iar productia de vinuri se situeaza la nivelul a 5 - 6 milioane hl anual.
Dezvoltarea viticulturii se datoreaza conditiilor foarte prielnice pe care vita de vie le gaseste pe tot cuprinsul
tarii, mai ales in zona colinara din rasaritul si sudul lantului carpatic, din Transilvania, din Dobrogea si din
partea de vest a tarii. Clima, solul si expozitia constituite, pe teritoriul Romaniei, factori determinanti ai reusitei
culturii vitei de vie si ai calitatii vinurilor.
Romania exporta anual o cantitate de vin ce reprezinta intre 4 si 12% din productia anuala si aproximativ 0,8%
din exportul mondial. Comparativ cu schimburile internationale care afecteaza 25-31% din productia mondiala
de vin si cu tarile viticole vecine (Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova), exportul romanesc de vin este sub
posibilitati. Rezulta ca Romania ar trebui sa creasca productia de vin rosu la 50%, sa creasca ponderea
celor cu denumire de origine controlata (DOC) si exportul la 30% din productia sa anuala 1.
Reglementarea pietei vinului a devenit tot mai complexa, ca urmare a extinderii UE si a conditiilor specifice din
statele membre si ale operatorilor de pe piata, Reglementarile au acoperit treptat, atat sectorul de plantatie al
viei, cat si procesarea si distributia. S-a prefigurat o noua reforma a pietei vinului ca o necesitate pentru
stabilizarea balantei cerere-oferta.
Organizarea Comuna de Piata a vinului are ca obiective principale 2:
mentinerea echilibrului stabil intre oferta si cererea pe piata UE;
restructurarea podgoriilor in scopul cresterii competitivitatii sectorului viniviticol;
eliminarea interventiei asupra surplusului de vin, considerata o masura artificiala daunatoare pe
termen lung, concomitent cu desfiintarea depozitelor de interventie;
mentinerea metodelor de desfacere traditionale pentru vinurile de masa si produsele din vin;
respectarea diversitatii regionale;
imbunatatirea legislatiei comunitare prin dezvoltarea si recunoasterea rolului organizatiilor de
producatori si organizatiilor interprofesionale;
simplificarea legislatiei in domeniu prin elaborarea unui regulament de baza.
Aspectele susmentionate stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al Fermei de
Familie, care isi propune achizitionarea de utilaje si echipamente agricole pentru exploatatia de vita de vie,
care sa asigure imbunatatirea calitatii sectorului viticol atat la nivel judetean cat si national, oferind
consumatorilor produse agricole cu o valoare alimentara ridicata.

Oportunitatea investitiei
Oportunitatea este data de programul FEADR prin Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole
care incurajeaza si ajuta prin cofinantare investitiile din domeniul viticol.
De asemenea, oportunitatea realizarii investitiei este data si de adoptarea de catre tara noastra a unei pozitii
favorabile sustinerii fermelor mijlocii si fermelor familiale comerciale pe termen lung, pentru dotarea
acestora cu mijloacele de productie necesare desfasurarii activitatii la nivelul standardelor europene de
exploatare.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.
1
2

http://www.gazetadeagricultura.info/struguri-vita-de-vie/1504-suntem-a-noua-tara-viticola-din-lume.html
Regulamentul 1493/1999 privind o nouaorganizare vitivinicola (1999)
Pagina 9/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii
conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole
performante si prin reducerea costurilor serviciilor prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si
sol.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

Valoarea Lei

Standardul la care
se face adaptarea

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Nu este cazul
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
I.

Standarde pentru evitarea eroziunii solului


GAEC 1. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II.

Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol


GAEC 2. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III.

Standarde pentru mentinerea structurii solului


GAEC 3. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a
solului.

IV.

Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole


GAEC 4. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile
care nu sunt folosite in scopul productiei.

V.

Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor


GAEC 5. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin
descarcarea pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase
utilizate in agricultura, cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este
reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor detinuta de agricultor 3.

Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
3

Substantele periculoase utilizate in agricultura se regasesc in continutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide
si produse de protectia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de crestere), produse
de uz veterinar (medicamente, substante antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianti, produse derivate),
azotatii si fosfatii din ingrasaminte si alte produse utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare in
ferma, in conformitate cu Lista de substante prioritare si poluanti specifici prevazuta in anexa nr. 1 la Programul de masuri
impotriva poluarii cu substante chimice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare

Pagina 10/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protectie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la
nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare a necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:
calculul anual al necesarului de elemente nutritive (in principal NPK), pentru fiecare cultura prin
aplicarea unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de
culturi existent in unitate (anuale, pomi, vita de vie, pasuni, fanete) si de nivelul productiilor planificate;
stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, pe culturi si parcele de fertilizare, precum si a
dozelor de ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;
verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor si
iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu
recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii solurilor
de sub culturi cu NPK (sau si cu alti nutrienti) precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu
nutrienti de origine agricola;
furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.
Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea
standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Bugetul indicativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic

Pagina 11/43

Cheltuieli
eligibile
EUR
2

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

0
0

0
0

371

371

0
0
0

Total
EUR
4

0
0
0
0
0
0
0
0
371
0
371
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
1%
37.700
0
37.700
37.700
0
37.700
0
0
0
0
0
0

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Denumirea capitolelor de cheltuieli


1
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA

VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

Pagina 12/43

Cheltuieli
eligibile
EUR
2
0

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3
0

37.700

0
0
0
0
0

Total
EUR
4
0
37.700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600
1.600
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.071
1.600
39.671
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0
38.071
1.600
39.671
9.138
9.138
48.809
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
06.05.2014
Justificativ
Curs EUR
4,4420
LEI
EUR
216.809
48.809
169.111
38.071
47.698
10.738
Cheltuieli
Cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
15.228
15.228
22.843
10.738
33.581
10.738
10.738
22.843
22.843
38.071
10.738
48.809
40%
7.614
Suma avans mai mica de 50%
50%
din ajutorul public

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor
fiselor masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor4
Romania, ca tara vitivinicola, ocupa la nivelul Uniunii Europene locul 5 dupa suprafata viticola si locul 6 dupa
productia de struguri si vin.
In perioada 2007-2012 au inregistrat scaderi atat suprafata cultivata cu vita de vie (5%) si productia de
struguri de vin (-14,5%), cat si productia medie la hectar (-10,2%). Vinul ocupa in productia agricola a
Romaniei locul 9 ca importanta valorica, iar in productia vegetala locul 7. In 2011, productia de vin a avut o
pondere de 1,4% in valoarea productiei vegetale si de 1,1% in valoarea productiei agricole.
Romania ocupa locul cinci in ierarhia vinicola din Europa, iar pentru perioada 2007 - 2013 Romania a avut la
dispozitie din bugetul UE circa 210 milioane euro pentru sectorul viti-vinicol, reconversie, replantare si
promovare.
Din datele MADR reiese ca in 2011 au fost depuse proiecte in sectorul viticol, in valoare de 10,43 milioane de
euro de catre 42 de beneficiari, pentru o suprafata de 1.379 hectare, dintr-o suma totala disponibila de peste
42 de milioane de euro.
Consumul de vin in Romania este situat intre 23,4 - 24 litri/locuitor, acesta reprezentand jumatate din
consumul tarilor dezvoltate, care se ridica la 50 litri/locuitor.
Romania este unul dintre cei mai mari producatori de vin la nivel mondial si al saselea producator de vinuri din
Europa dupa Franta, Italia, Spania, Germania si Portugalia. De asemenea, Romania ocupa locul cinci in
ierarhia tarilor viticole europene, cu o suprafata totala cultivata cu vita de vie pe rod de 183.400 hectare in
2010.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect societatea va utiliza ca materii prime principale
ingrasaminte, pesticide, combustibil, rafie, etc.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:
pret
termen de livrare
termene si modalitati de plata
nivelul calitativ al produselor
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii
prime / materiale auxiliare /
produse / servicii
Furnizori ingrasaminte
Furnizori pesticide

Adresa
.............
.............

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa
Ingrasaminte chimice
Pesticide

Valoare
aproximativa
-RON-

% din
total
achizitii

20.250,00
16.625,00

18,79%
15,42%

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-agricultura-iulie2013.pdf
Pagina 13/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente


POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii


prime / materiale auxiliare /
produse / servicii
Furnizori tratamente daunatori
Furnizori combustibil
Furnizori materiale
Furnizori materiale diverse

Adresa
.............
.............
.............
.............

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa
Tratamente daunatori
Motorina
Sfoara
Alte materiale

Total

Valoare
aproximativa
-RON-

% din
total
achizitii

6.500,00
12.000,00
4.800,00
47.600,00

6,03%
11,13%
4,45%
44,18%

107.775,00

100%

Politica si piata de desfacere


Piata vizata va fi formata in principal din societatile comerciale care au ca obiect de activitate Fabricarea
vinurilor din struguri cod CAEN 1102, respectiv societatile care proceseaza productia proprie impreuna cu
produse achizitionate de la terti in vederea obtinerii de vin.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
1
2
3
4
5

Client (Denumire si adresa)


Unitate producere vin
Unitate producere vin
Unitate producere vin
Unitate producere vin
Clienti persoane fizice

Valoare - RON 75.000,00


85.000,00
140.000,00
40.000,00
44.000,00

% din vanzari
19,53%
22,14%
36,46%
10,42%
11,45%

384.000,00

100,00%

Total vanzari

Analiza concurentei
Odata cu cresterea numarului de producatori si de branduri autohtone de vinuri a crescut si concurenta pe
piata. Producatorii consacrati de vinuri au venit anul trecut cu noutati, in special pe segmentele premium, pe
care s-a resimtit si ofensiva micilor producatori. Pana la o consolidare mai puternica a brandurilor autohtone,
piata ramane in continuare fragmentata, cu un nivel inca ridicat de experimentare, iar oferta de branduri de
vinuri la raftul din retail este inca departe de a se fi stabilizat.
In Romania exista opt regiuni viticole si un total de 38 de podgorii in care sunt cultivate peste 100 de soiuri de
struguri.
Principalii concurenti sunt:
Nr.
....
....
....
....

Firma
[denumire firma]
.........
.........
.........

Judet
[judet]
......
......
......

Pe teritoriul Romaniei, suprafetele/plantatiile viticole sunt raspandite sub forma de lant continuu sau asezate
dispersat, constituind dupa caz, regiuni (zonale) viticole, podgorii, centre viticole si plaiuri: 7 regiuni / zone
viticole, cu numeroase podgorii (aproape 40) si centre viticole (peste 160), cunoscute pentru vinurile de
calitate si vinurile speciale.
Daca nivelul de concurenta existent la ora actuala pe piata se va mentine si in urmatorii ani, Romania va
deveni cu siguranta unul dintre producatorii europeni de referinta in ceea ce priveste vinul de calitate.

Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub
raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin

Pagina 14/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

implementarea acestui proiect sa se poata cultiva struguri de vin conform prevederilor standardelor de calitate
si comercializare.
Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:
Produsul oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin selectarea
produselor, astfel incat cele comercializate sa respecte toate standardele de produs. Produsele care nu
indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se
inregistreze pierderi.
Promovarea solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea
obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela, persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor
fizice, cat si juridice, recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ alegerea
furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este valabila si reciproca un client
nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane,indepartandu-le definitiv de respectivul producator.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Obiectivele
urmarite prin
proiect

EG1

Proiectul
respecta: conformitatea
cu obiectivul general al
masurii:
cresterea
competitivitatii sectorului
agricol printr-o utilizare
mai buna a resurselor
umane si a factorilor de
productie si indeplinirea
standardelor nationale si
a
standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice

Acest obiectiv va fi atins prin modernizarea exploatatiei de vita


de vie in urma achizitionarii de utilaje si echipamente agricole
performante care permit cresterea productivitatii muncii,
imbunatatirea conditiilor de lucru si imbunatatirea calitatii
produselor agricole obtinute.

a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;
c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor

Cresterea nivelului capacitatii de productie prin realizarea


mecanizata a unor activitati din fluxul de productie.
Prin investitiile de modernizare a exploatatiei de vita de vie,
prin scurtarea perioadelor de realizare a diverselor activitati cu
impact direct asupra productiei obtinute (ex.:masurile de
combatere a daunatorilor, tratamentele impotriva bolilor,etc) ,
se va obtine o crestere a randamentului de productie

Nu este cazul

Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de modernizare a


exploatatiei de vita de vie, prin scurtarea perioadelor de
realizare a diverselor activitati cu impact direct asupra
productiei obtinute (ex.:masurile de combatere a daunatorilor,
tratamentele impotriva bolilor,etc), se va obtine o crestere a
productiei si implicit cresterea veniturilor exploatatiei.

Pagina 15/43

Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente


Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor
Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala
se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice
obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei20 si
Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, zonele de amplasare ale
investitiei localitatea ____________ corespunde zonei cu
potential mediu.
b) sa demonstreze imbunatatirea
Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea
performantei
generale
a
unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate
exploatatiei agricole la data darii
sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei
in exploatare a investitiei:
generale a exploatatiei agricole.
Obiective tehnice:
Prin achizitionarea utilajelor si echipamentelor moderne
- achizitia de tractoare, combine,
cu performante tehnice ridicate, se realizeaza executarea
masini, utilaje, echipamente etc,
lucrarilor specifice activitatii intr-un timp mai scurt si cu o
care
determina
cresterea
calitate superioara a lucrarilor, fapt ce conduce la
productivitatii
muncii,
cresterea productivitatii muncii la nivelul exploatatiei.
imbunatatirea calitatii produselor
agricole,
introducerea
de
tehnologii
performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;

- construirea si/sau modernizarea


Nu este cazul
cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
- diversificarea productiei in

Nu este cazul
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economicoRealizarea obiectivului de ordin economic privind
financiare:
reducerea cheltuielilor de productie se realizeaza si prin
- reducerea costurilor de
eliminarea lucrarilor manuale care necesita un volum
productie si cresterea rentabilitatii
mare si costisitor de munca. Performantele tehnice ale
economice a exploatatiei agricole;
utilajelor determina totodata si:
reducerea consumului de combustibil la hectar;
reducerea consumului de munca umana si
mecanica prestate de terti.
- cresterea valorii adaugate brute
Prin utilizarea in productie a utilajelor si echipamentelor
(VAB ) a exploatatiei agricole.
achizitionate prin proiect, se obtine cresterea valorii
adaugate brute a exploatatiei agricole, utilizarea factorilor
de productie proprii influentand pozitiv valoarea productiei
obtinute.
- cresterea viabilitatii economice.
Implementarea proiectului va insemna atat o crestere a
veniturilor prin obtinerea unei productii mai mari, cat si
reducerea cheltuielilor prin efectuarea unor activitati cu
echipamentele si utilajele proprii, renuntand la serviciile
contractate cu tertii. Solicitantul intentioneaza ca prin
investitiile realizate prin proiect, avand ca obiect o
Pagina 16/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
productivitate cat mai ridicata a recoltei, sa obtina costuri
de operare cat mai bune.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice
etc.;

cresterea gradului de
utilizare a surselor de energie
regenerabila si imbunatatirea
eficacitatii folosirii acestora.

Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate


prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de
mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact
negativ asupra mediului.

Nu este cazul

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor


metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure
siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte
normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si
de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a
produselor chimice utilizate in procesul de productie.

Nu este cazul

Pagina 17/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 1 persoana, avand urmatoarea functie:
Conducator utilaje agricole: 1 persoana.
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, se vor va angaja
zilieri.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 18/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(cu TVA)
Euro
Euro
Euro
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1
Tractor
1
24.300
5.832
30.132
2
Remorca transportoare
1
4.800
1.152
5.952
3
Masina de stropit in vie
1
8.600
2.064
10.664
TOTAL utilaje/echipamente/dotari
37.700
9.048
46.748
Nr.
crt

Denumire

Cantitate

Valoare
(fara TVA)
Lei
107.941
21.322
38.201
167.463

Lei

Valoare
(cu TVA)
Lei

25.906
5.117
9.168
40.191

133.846
26.439
47.369
207.655

TVA

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :
Tractor: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Capacitate: min.50 CP
o Dubla tractiune (4x4)
o Ridicator hidraulic cu comanda mecanica, capacitate de ridicare 1.200 kg
o Racire cu lichid.
Remorca tractoare: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Sarcina utila min. 2.000 kg
o Volum incarcare 1,6 mc
o Basculare pe trei parti
o Frana de mana mecanica.
Masina de stropit in vie: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Capacitate bazin min.600 litri
o Sistem de erbicidat.
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei:
Soiurile de vita de vie existente in cadrul fermei sunt pentru vin.
In cadrul prognozei veniturilor ce vor fi obtinute ca urmare implementarii proiectului, s-a luat in considerare o
productie medie de 8 tone/ha, obtinuta la capacitate maxima.
In anii pentru care s-au realizat proiectiile financiare, s-au utilizat urmatoarele ipoteze de calcul:
Productia medie obtinuta la ha va fi de 8.000 kg de struguri, pentru suprafata totala de 30 ha, productia fiind
de 240 to struguri/an.
Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam in continuare capacitatile de productie existente si
capacitatile noi propuse prin proiectul de investitii:
o

Capacitati de productie existente:

Pagina 19/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

In prezent societatea detine in exploatare o suprafata de 30 ha cultivate cu vita de vie. Productia medie
obtinuta la ha este de 7.850 kg de struguri, productia totala fiind de 235,50 to struguri/an.

Capacitati noi de productie obtinute dupa implementarea proiectului de investitii:


Capacitati de productie rezultate din exploatarea suprafetei de vita de vie
Produs

Prezent

Anul 1
implementare

Anul 1
operare

Anul 2
operare

Anul 3
operare

Anul 4
operare

Anul 5
operare

Suprafata (hectare)

30

30

30

30

30

30

30

Productivitate kg/ha

7.850

7.850

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Productie obtinuta (kg struguri/an)

235.500

235.500

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

Productie obtinuta (to struguri/an)

235,50

235,50

240

240

240

240

240

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic


Principalele etape ale fluxului tehnologic cuprinzand tipurile de lucrari efectuate anual de societate
regasesc in tabelul urmator:
Luna
Februarie
Martie

Aprilie

Mai

Iunie
Iulie

August
Septembri
e
Octombrie

Noiembrie

Lucrare
Lucrari de revizuire a sistemului de sustinere
Debilonarea sau dezmusuroitul vitelor
Controlul viabilitatii mugurilor din ochii de iarna, urmata de taierea
in uscat
Sapa mare pe randurile de vite
Masuri de combatere a bolilor
Afanarea adanca a solului, cu administrarea concomitenta a
ingrasamintelor organice si a celor minerale cu azot
Tratamente impotriva bolilor
Plivitul lastarilor de prisos
Dirijarea lastarilor printre sarmele perechi ale spalierului
Prasile pentru distrugerea buruienilor
Administrarea ingrasamintelor minerale cu azot; fertilizarea
extraradiculara cu ingrasaminte foliare
Tratamente impotriva daunatorilor
Se continua dirijarea lastarilor
La sfarsitul infloritului se executa prasile pe intervale si pe randurile
de vite
Se executa al treilea dirijat al lastarilor
Se continua tratamentele impotriva bolilor
Se fac ultimele prasile si eventual ultima lucrare de dirijat lastari
Se executa al doilea copcit
Se executa carnitul lastarilor
Desfrunzitul partial din zona circhinilor
Se fac pregatiri pentru culesul strugurilor
Se urmareste mersul coacerii strugurilor, stabilindu-se data
culesului
Are loc recoltarea strugurilor
Se desprind coardele de pe sarmele spalierului
Se executa aratura adanca de toamna pe intervale, cu
incorporarea concomitenta a ingrasamintelor organice si a celor
minerale cu fosfor si potasiu
Musuroitul viei
Intocmirea planului de lucru pentru anul urmator

se

Utilaje si echipamente
Tractor
Masina de taiat vita
Plug
Agregat cu grapa
Tractor + agregat de
fertilizare
Masina de stropit vita
Plug
Tractor + agregat de
fertilizare
Masina de stropit vita
Prasitoare
Tractor + prasitoare
Masina de stropit vita
Tractor + prasitoare
Masina de stropit vita
Tractor + prasitoare
Masina de desfrunzit

Tractor + remorca
Plug
Tractor + remorca
Plug
Agregat de fertilizare

In contextul cerintelor de crestere continua a eficientei tehnologiilor de cultura, un rol de seama revine
aplicarii, dupa infiintarea culturii, a unui complex de lucrari care sa asigure conditii optime de crestere si
dezvoltare a plantelor, in vederea obtinerii unor productii mari si de calitate.
Pagina 20/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Viile tinere necesita ingrijiri deosebite chiar din anul plantarii. Acestea au ca scop sa asigure conditii optime
pentru prinderea vitelor si sa favorizeze cresterea lor. Primii trei ani dupa plantare reprezinta perioada
necesara pentru dezvoltarea, pregatirea si formarea vitelor pentru intrarea lor pe rod.
Dezmusuroitul se realizeaza la sfarsitul lunii martie si inceputul lunii aprilie, dupa ce a trecut pericolul
ingheturilor tarzii de primavara. In perioada de dupa plantarea vitei, in musuroi si in groapa de plantare pot sa
apara viermi sarma (care ataca numai lastarii verzi) si larve ale carabusului de mai (care ataca portaltoiul sau
lastarii). Combaterea lor se va realiza prin desfacerea musuroiului si distrugerea larvelor. Pentru prevenire
altor atacatori, in jurul altoiului se presata 5-6 g/vita dintr-un insecticid, dupa care musuroiul se reface cu
pamant reavan.
Taierea in uscat se realizeaza imediat dupa dezmusuroitul vitelor. Pentru uniformizarea vigorii vitelor, taierea
din anul al doilea se aplica diferentiat: la vitele cu crestere slaba se lasa un cep de 2 ochi, in timp ca la vitele
bine fortificate in primul an se lasa o cordita de 3-4 ochi.
Copcitul vitelor consta in suprimarea radacinilor date din altoi si a lastarilor crescuti din portaltoi. Acesta
operatie se executa de doua ori pe vara.
Prasilele au rolul de a mentine solul in stare afanata si curat de buruieni.
Plivitul se face atunci cand lastarii au atins o lungime de cca. 8-10 cm, executandu-se plivirea celor care sunt
de prisos, asigurandu-se astfel o egalizare a cresterii lastarilor destinati formarii tulpinilor. Se suprima lastarii
fara rod,cei slab dezvoltati si cu asezare necorespunzatoare.
Tutorirea vitelor si legarea lastarilor
Pentru sustinerea vitelor au fost folositi picheti confectionati din sipci de lemn. Pe acesti tutori se paliseaza
vertical lastarii ramasi dupa plivit, prin executarea a 2-3 legaturi, pentru a nu fi rupti de vanturi sau cu ocazia
lucrarilor din vie. Pe masura cresterii lastarilor, acestia se leaga de 1-2 ori de pichet. Cu ocazia primului legat,
cand lastarii masoara 30-40 cm lungime, se efectueaza si plivitul, fiind lasati cate 2-3 lastari mai vigurosi la
fiecare vita.
Asigurarea desimii (completarea vitelor disparute). Vitele disparute pe parcursul perioadei de vegetatie se
vor inlocui in cursul verii (august) cu vite de un an crescute in ghivece.
Combaterea bolilor si daunatorilor. O atentie deosebita se va acorda combaterii manei si fainarii. Ca
produse de combatere a manei, vor fi folosite substante fara cupru (Dithane M 45 0,2%, Captadin 50 PU
0,2%, Mikal 0,3%) deoarece stimuleaza cresterea si nu produc arsuri pe frunze. Fainarea se combate prin
adaugarea de sulf muiabil (0,3-0,4%) in solutia folosita pentru prevenirea manei.
Fertilizarea. Ingrasamintele chimice vor fi administrate cu ocazia lucrarilor solului:
ingrasamintele potasice (1,5-3,5 kg/ar sare potasica) vor fi aplicate o data cu prima lucrare de afanare a
solului in primavara;
ingrasamintele cu azot (3,6 kg/ar azotat de amoniu) vor fi administrate fazial, la urmatoarele 1-2 prasile;
ingrasamintele cu fosfor (3-6 kg/ar superfosfat) vor fi aplicate cu ocazia efectuarii araturilor de toamna..
Recoltarea productiei de struguri
Recoltarea strugurilor se efectueaza la maturitatea tehnologica, atunci cand strugurii au acumulat o anumita
cantitate de zaharuri si prezinta aciditatea totala corespunzatoatre soiului. Maturitatea deplina a strugurilor
corespunde momentului in care greutatea boabelor inregistraza valoarea maxima. Intarzierea culesului aduce
pagube prin micsorarea productiei.
Pregatirea viei pentru iernat cuprinde mai multe lucrari:
Musuroitul vitelor in toamna pe o inaltime de 25-30 cm se executa manual si are drept rol apararea viei
impotriva gerurilor din timpul iernii. Aratura adanca de toamna este una din lucrarile de baza care asigura
cresterea si dezvoltarea vitelor si punerea lor rapida pe rod. Aratura de toamna se executa cu plugul pentru
vie pe adancimea de 18-22 cm. Lucrarile de intretinere si exploatare a vitei de vie continua in mod similar in
urmatorii ani. O atentie sporita se va acorda lucrarilor de plivit, legat sau dirijat lastari, precum si aplicarii
eficiente si la timp a tratamentelor pentru combaterea bolilor si daunatorilor.

Pagina 21/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 22/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Fisa tehnologica a culturii Vita de vie


Situatia 1. In perioada de implementare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA


(la hectar)

Vita de vie

Productivitate medie (kg/ha)

7.850,00

1. Lucrari mecanice
Nr. crt.

Denumirea
lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

2. Lucrari manuale

2.2 Cheltuieli terti

3. Materii prime si materiale

Descriere

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

Pregatirea
culturii

martie

tractor, masina de taiat


via, plug, agregat cu
grapa

61,00

8,2

28

229,60

ingrasaminte,
foarfeci

550

550,00

840,60

Sapat, fasonat,
mocirlit,
completat vita

aprilie

tractor, agregat de
fertilizare, masina de
stropit vita, prasitoare

26,00

18,8

28

526,40

mranita,vite
portaltoi, alte
mat.

818,5

818,50

1.370,90

Prasit, legat
lastari

mai

tractor, prasitoare,
agregat de fertilizat,
masina de stropit vita

187,40

10

28

280,00

mat.,
ustensile de
legat

1516

1.516,00

1.983,40

iunie

tractor, masina de
stropit vita, prasitoare

261,40

9,1

28

254,80

mat.legat si
stopit

96

96,00

612,20

iulie

tractor, masina de
stropit vita, prasitoare

161,40

15,2

28

425,60

mat.stropit

202

202,00

789,00

august

tractor, prasitoare,
masina de desfrunzit

130,70

28

252,00

mat.legat

16

16,00

398,70

septembrie

tractor+remorca, plug

105,70

80

28

2.240,00

0,00

2.345,70

octombrie

tractor+remorca, plug

77,10

60

28

1.680,00

0,00

1.757,10

4
5
6
7

Prasit, plivit,
legat, stropit
vita
Prasit, plivit,
legat, stropit
vita
Prasit, plivit,
legat vita
Recoltare,
musuroit si
aratura de
toamna
Recoltare,
musuroit si
aratura de
toamna

Pagina 23/43

Memoriu justificativ
Cost unitar total

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente


-

0,00

1.010,70

Pagina 24/43

5.888,40

3.198,50

10.097,60

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Situatia 2. In perioada de operare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Vita de vie

Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

Pregatirea culturii

martie

tractor

20,00

Sapat,fasonat,mocirlit,completa
t vita

aprilie

tractor, masina
de stropit vita

20,00

Prasit,legat lastari

mai

tractor, masina
de stropit vita

88,00

Prasit, plivit, legat, stropit vita

iunie

Prasit, plivit, legat, stropit vita

iulie

Prasit, plivit, legat vita

7
8

Recoltare,musuroit si aratura de
toamna
Recoltare,musuroit si aratura de
toamna
Cost unitar total

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil

tractor, masina
de stropit vita
tractor, masina
de stropit vita

Descriere
masina de
taiat via,
plug,
agregat cu
grapa
agregat
de
fertilizare,
prasitoare
prasitoare,
agregat
de
fertilizare

8.000,00

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale


TOTAL

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

ingrasaminte,
foarfeci

550

550,00

834,60

526,40

mranita,vite
portaltoi, alte
mat.

818,5

818,50

1.364,90

28

280,00

mat.,
ustensile de
legat

1516

1.516,00

1.957,00

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

35,00

8,2

28

229,60

18,8

28

73,00

10

UM

88,00

prasitoare

147,00

9,1

28

254,80

mat.legat si
stropit

96

96,00

585,80

68,00

prasitoare

73,00

15,2

28

425,60

mat.stropit

202

202,00

768,60

mat.legat

16

16,00

385,50

august

tractor

44,00

prasitoare,
masina de
desfrunzit

73,50

28

252,00

septembrie

tractor+remorca

44,00

plug

48,50

80

28

2.240,00

0,00

2.332,50

octombrie

tractor+remorca

22,00

plug

48,50

60

28

1.680,00

0,00

1.750,50

394,00

498,50

3.198,50

9.979,40

Pagina 25/43

5.888,40

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).


Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 26/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Grafic de implementare Anul 1

Cheltuieli NEELIGIBILE

Cheltuieli ELIGIBILE

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru
proiectare si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru
proiectare si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

550

550

1.650

55.821

55.821

167.463

55.821

55.821

55.821

167.463

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

55.821

55.821

55.821

167.463

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

56.371

56.371

56.371

169.113

132

132

132

396

13.397

13.397

13.397

40.191

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

550

55.821

0
0

0
0

Pagina 27/43

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile
TOTAL
- achizitii de active fixe corporale
- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs
- dobanzi si comisioane aferente
creditelor bancare aferente proiectului
TVA
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar
nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

13.397

40.191

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13.397

13.397

40.191

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

646

646

646

646

646

646

646

646

646

646

646

7.106

0
0
0

0
646
0

0
646
0

0
646
0

0
646
0

0
646
0

0
646
0

0
646
0

0
646
0

0
646
0

0
646
0

0
646
0

0
7.106
0

0
0
0
0
0

646
646
0
0
0

646
646
0
0
0

14.175
70.546
69.218
682
0

646
646
0
0
0

14.175
70.546
69.218
682
0

646
646
0
0
0

646
646
0
0
0

14.175
70.546
69.218
682
0

646
646
0
0
0

646
646
0
0
0

646
646
0
0
0

47.693
216.806
207.654
2.046
0

646

646

646

646

646

646

646

646

646

646

646

7.106

13.529

13.529

13.529

40.587

Luna 1
0

Luna 2
0

Luna 3
0

Luna 4
0

Luna 5
56.371

Luna 9
112.742

Luna 10
0

Luna 11
0

Luna 12
0

TOTAL
AN 1
169.113

33.822

22.548

11.274

67.645

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
27.058

0
0
0

0
0
0

0
0
13.529

0
0
0

0
0
0

47.698
101.467
40.587

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

13.397

13.397

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13.397

0
0

0
0

0
0

47.698
101.467
0

0
0
0

0
0
0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8
0
0
0

Pagina 28/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit


de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul
APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect,
identificate in baza.

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
1,650
0,371
0,396
2,046
0,461
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
1,650
0,371
0,396
2,046
0,461
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
167,463
37,700
40,191
207,654
46,748
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
167,463
37,700
40,191
207,654
46,748
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
169,113
38,071
40,587
209,700
47,209
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 29/43

Memoriu justificativ

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
7,106
1,600
0,000
7,106
1,600
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
7,106
1,600
0,000
7,106
1,600
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
7,106
1,600
0,000
7,106
1,600
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 30/43

Memoriu justificativ

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cheltuieli TOTALE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
1,650
0,371
0,396
2,046
0,461
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
1,650
0,371
0,396
2,046
0,461
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
167,463
37,700
40,191
207,654
46,748
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
167,463
37,700
40,191
207,654
46,748
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
7,106
1,600
0,000
7,106
1,600
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
7,106
1,600
0,000
7,106
1,600
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
176,219
39,671
40,587
216,806
48,809
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 31/43

Memoriu justificativ

Nr.crt
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000
0,000
0,000
0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
Pagina 32/43

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,371

0,000
0,396

0,000
2,046

0,000
0,461

0,000

0,000

0,000

0,000

1,650

0,371

0,396

2,046

0,461

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,650

Memoriu justificativ

Nr.crt

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente


CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
TOTAL
1,650
0,371
0,396
2,046
0,461

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Cheltuieli ELIGIBILE
Achizitii echipamente si utilaje
4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
0,000
0,000
0,000
0,000
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje si echipamente de transport
167,463
37,700
40,191
207,654
46,748
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
167,463
37,700
40,191
207,654
46,748
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
167,463
37,700
40,191
207,654
46,748
Deviz obiect 1
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro

Pagina 33/43

din data

06.05.2014

Memoriu justificativ

Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Specificatie
Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, taxe
comisionul bancii finantatoare
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

7,106
7,106

7,106

Mii lei
0,000

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
1,600
1,600

0,000
0,000
0,000

0,000
7,106
7,106

0,000
1,600
1,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
1,600

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
7,106

0,000
0,000
0,000
0,000
1,600

TVA

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:


[Se va completa cu numarul de oferte estimative de pret obtinute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 34/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 48.809 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 15.228 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Plan financiar

Cheltuieli eligibile
Euro
15.228

Ajutor public nerambursabil


Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

22.843
22.843
38.071

Cheltuieli
neeligibile
Euro

Total
Euro
15.228

10.738

33.581

10.738

10.738
22.843
48.809

10.738

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 48.809
Valoarea eligibila (Euro): 38.071
Valoarea neeligibila (Euro): 10.738 Euro, include:
comisioane bancare si costul creditului: 1.600 Euro
valoarea TVA: 9.138 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de
prognoza este octombrie 2015 septembrie 2016.
Pagina 35/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Grafic de implementare Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli

L1

L2

L3

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:


1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8

L9

x
x

x
x

x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Pagina 36/43

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Solicitantul detine o suprafata de 30 ha cultivata cu vita de vie.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Nr
1

Denumire cultura
Vita de vie
TOTAL

Productivitate
(kg/ha)
8.000
-

An 1
operare
30
30

An 2
operare
30
30

An 3
operare
30
30

An 4
operare
30
30

An 5
operare
30
30

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale


(Anexe C)

si intreprinderi familiale

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 216.806 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea strugurilor.
Capacitatea fermei de familie va fi de 8.000 kg/ha, respectiv 240.000 kg/ total suprafata.
In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: struguri pentru vin.
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea
in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la
primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului
nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de
plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului pe
venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Pagina 37/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Nr
1
2
3

Denumire echipament

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

107.940,60
21.321,60
38.201,20
167.463,40

64.764,36
12.792,96
22.920,72
100.478,04

8
8
8
-

Tractor
Remorca transportoare
Masina de stropit in vie
TOTAL

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
8.095,55
1.599,12
2.865,09
12.559,76

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de implementare se
realizeaza pornind de la urmatorul plan de cultura:

ha
Nr
1

Denumire cultura
Vita de vie
TOTAL

An 1
implementare
30
30

Luna valorificare
cultura
octombrie

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul anului de implementare sunt sintetizate
in tabelul urmator:

Ipoteze incasari implementare


Nr
1

Denumire cultura
Vita de vie

Productivitate
(kg/ha)
7.850

Pret vanzare
(lei/kg)
1,6

UM

Subventie

kg

790,68

Luna primire
subventie
septembrie

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din informatiile publicate pe
site-ul AgroRomania-Comunitatea Agricultorilor5.
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este
necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 47.698 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 101.467 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

22.843
101.467
7,64
72
12

EUR
LEI
%
luni
luni

http://agroromania.manager.ro/articole/subventii/la-ce-subventie-pe-suprafata-ne-asteptam-in-201415799.html
Pagina 38/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Anul 4 de
prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Anul 1 de prognoza

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691

0
646
646
646
646
646
646
646
646
646
646
646
646
635
624
614
603
592
581
571
560
549
538
528
517
506
495
485
474
463
452
441
431
420
409
398
388
377
366
355
345
334
323
312
301
291
280
269
258
248
237
226
215

0
646
646
646
646
646
646
646
646
646
646
646
2.337
2.326
2.316
2.305
2.294
2.283
2.273
2.262
2.251
2.240
2.229
2.219
2.208
2.197
2.186
2.176
2.165
2.154
2.143
2.133
2.122
2.111
2.100
2.089
2.079
2.068
2.057
2.046
2.036
2.025
2.014
2.003
1.993
1.982
1.971
1.960
1.950
1.939
1.928
1.917
1.906

Pagina 39/43

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
101.467
101.467
101.467
101.467
101.467
101.467
101.467
101.467
101.467
101.467
101.467
101.467
99.776
98.085
96.393
94.702
93.011
91.320
89.629
87.938
86.247
84.556
82.865
81.173
79.482
77.791
76.100
74.409
72.718
71.027
69.336
67.645
65.953
64.262
62.571
60.880
59.189
57.498
55.807
54.116
52.425
50.733
49.042
47.351
45.660
43.969
42.278
40.587
38.896
37.205
35.513
33.822
32.131

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Anul

Luna

Anul 5 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
-

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
1.691
101.467

205
194
183
172
162
151
140
129
118
108
97
86
75
65
54
43
32
22
11
26.809

1.896
1.885
1.874
1.863
1.853
1.842
1.831
1.820
1.810
1.799
1.788
1.777
1.766
1.756
1.745
1.734
1.723
1.713
1.702
128.276

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
30.440
28.749
27.058
25.367
23.676
21.984
20.293
18.602
16.911
15.220
13.529
11.838
10.147
8.456
6.764
5.073
3.382
1.691
0
0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil
primit de la finantator.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 95.955 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 95.955 lei
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:
In anul de implementare nu sunt angajati, activitatea fiind executata de membrii familiei.
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozitul pe
teren, centralizate in tabelul urmator:

Pagina 40/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Alte plati
Nr

Denumire plata

1
2

Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL

lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
mai
-

Valoare
(lei)
350,00
1.025,00
1.375,00

De asemenea, pe aceasta linie sunt cuprinse si platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile
fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net. Valorile aferente acestor impozite,
taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


Nr

Denumire plata

TVA
Contributii fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

2
3

An 1
implementare
53.346
5.352
4.250
62.948

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 207.654 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:
ha
Nr
1

Denumire cultura
Vita de vie
TOTAL

An 1
operare
30
30

An 2
operare
30
30

An 3
operare
30
30

An 4
operare
30
30

An 5
operare
30
30

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


Nr
1

Denumire cultura
Vita de vie

Productivitate
(kg/ha)
8.000

Pret vanzare
(lei/kg)
1,60

UM

Subventie

kg

790,68

Pentru stabilirea pretului de vanzare/kg (1,60 lei/kg) s-a luat in calcul media preturilor de vanzare din anii 2013
(1,09 lei/kg) si 2012 (2,10 lei/kg), conform informatiilor furnizate de Institutul National de Statistica.
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de prognoza.

Pagina 41/43

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 107.775 lei, conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu
Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor


Nr

Functie
Conducator
utilaje agricole
TOTAL

lei
Nr. persoane

Salariu brut
(lei/luna)

Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)

Total plati
aferente
salariilor
(lei/luna)

900,00

252,00

1.152,00

1.152,00

Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


Nr
1
2
3

Denumire plata
TVA
Contributii fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

Lei/an

An 1
operare
52.452

An 2
operare
52.452

An 3
operare
52.452

An 4
operare
52.452

An 5
operare
52.452

4.544

4.630

4.715

4.800

4.885

2.031
59.027

2.265
59.346

2.500
59.666

2.734
59.986

2.968
60.306

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli diverse administrative si impozitul
pe teren, centralizate in tabelul urmator:

Alte plati
Nr

Denumire plata

1
2

Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL

Valoare
(lei)
350,00
1.025,00
1.375,00

Pagina 42/43

lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
mai
-

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C
conform ipotezelor anterioare:
Anul

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an
5

4,17

4,47

89.105

96.956

UM
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Specificatie
Valoare investitie(Vi)= valoarea
totala a proiectului fara TVA
Durata de recuperare a investitiei
(Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
numerar (RAFN) - trebuie sa fie
mai mare sau egal cu 1.2
Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la sfarsitul
perioadei - trebuie sa fie pozitiv

Valoare
LEI

176.219

ANI

1,9272

Numeric

3,46

3,67

3,90
8%

LEI
LEI

497.927
72.938

Pagina 43/43

77.096

82.486