Sunteți pe pagina 1din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE

n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006


Revizia (data): 03.02.2012

Versiune 10.0

SECIUNEA 1. Identificarea substanei/amestecului i a societii/ntreprinderii


1.1 Element de identificare a produsului
Catalog Nr.

108323

Numele produsului

Toluen EMPLURA

Numr de nregistrare
REACH

Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este disponibil un numar


d e inregistrare, deoarece substanta sau utilizarea sa sunt exceptate
de l a inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului REACH (CE)
Nr 190 7/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea, sau
inregistrarea este prevazuta pentru un termen ulterior.

1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Utilizri identificate

Producie chimic, Solvent


Pentru informatii suplimentare despre utilizari, va rugam consultati por
talul Merck Chemicals (www.merck-chemicals.com).

1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate


Societatea
Departamentul responsabil
Reprezentana regional
1.4 Numr de telefon care poate
fi apelat n caz de urgen

Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germania * Tel: +49 6151 72-0


Merck Romania SRL * email: securitate@merck.ro
Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C, Bucuresti,
sector 6 * Tel: 004 021 3198850 * Fax: 004 021 319 8848
0728 306470

Identificarea distribuitorului:(tampila distribuitorului)

SECIUNEA 2. Identificarea pericolelor


2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Lichid inflamabil, Categoria 2, H225
Toxicitatea pentru reproducere, Categoria 2, H361d
Pericol prin aspirare, Categoria 1, H304
Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat, Categoria 2, H373
Iritarea pielii, Categoria 2, H315
Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur expunere, Categoria 3, H336
Pentru textul complet al acestor fraze H menionate n aceast seciune, se va consulta Seciunea 16.
Clasificare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
F
Foarte inflamabil
Repr.Cat.3
Toxic pentru reproducere Categoria 3
Xn
Nociv
Xi
Iritant

R11
R63
R48/20 - 65
R38

Pentru textul complet al frazelor R menionate n acest paragraf, se va consulta paragraful 16.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 1 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

2.2 Elemente pentru etichet


Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvnt de avertizare
Pericol

Fraze de pericol

H225 Lichid i vapori foarte inflamabili.


H304 Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii.
H315 Provoac iritarea pielii.
H336 Poate provoca somnolen sau ameeal.
H361d Susceptibil de a duna ftului.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat.

Fraze de precauie

P210 A se pstra departe de surse de cldur/scntei/flcri deschise/suprafee ncinse. - Fumatul


interzis.
P240 Legtur la pmnt/conexiune echipotenial cu recipientul i cu echipamentul de recepie.
P301 + P310 N CAZ DE NGHIIRE: sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGIC sau un medic.
P331 NU provocai voma.
P302 + P352 N CAZ DE CONTACT CU PIELEA: splai cu mult ap i spun.
P403 + P235 A se depozita ntr-un spaiu bine ventilat. A se pstra la rece.
Marcare redus (125 ml)

Pictograme de pericol

Cuvnt de avertizare
Pericol

Fraze de pericol

H304 Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii.


H361d Susceptibil de a duna ftului.

Fraze de precauie

P301 + P310 N CAZ DE NGHIIRE: sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGIC sau un medic.
P331 NU provocai voma.

Nr. Index

601-021-00-3

Etichetare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)


F
Foarte inflamabil
Simbol(uri)
Xn
Nociv

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 2 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

Fraza(e)
11-38-48/20-63-65indicnd R (risc) 67

Fraz(e) S

36/37-46-62

Nr.CE

203-625-9

Eticheta CE

Marcare redus (125 ml)


F
Simbol(uri)
Xn
Fraza(e)
48/20-63-65

indicnd R
(risc)
Fraz(e) S

Foarte inflamabil. Iritant pentru piele. Nociv: pericol de efecte


grave asupra sntii la expunere prelungit prin inhalare.
Risc posibil de a duna copilului n timpul sarcinii. Nociv:
poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire.
Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal.
Purtai echipament de protecie i mnui corespunztoare.
n caz de nghiire, a se consulta imediat medicul i a i se
arta ambalajul sau eticheta. n caz de nghiire, a nu se
provoca voma: a se consulta imediat un medic i a i se arta
ambalajul sau eticheta.

Foarte inflamabil
Nociv
Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la expunere prelungit
prin inhalare. Risc posibil de a duna copilului n timpul sarcinii.
Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire.
Purtai echipament de protecie i mnui corespunztoare. n caz de
nghiire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic i a i
se arta ambalajul sau eticheta.

36/37-62

Eticheta CE
2.3 Alte pericole
Necunoscut.
SECIUNEA 3. Compoziie/informaii privind componenii
Formula

CHCH

Nr. CAS

108-88-3

Nr. Index

601-021-00-3

Nr.CE

203-625-9

Masa molecular

92,14 g/mol

CH (Hill)

Componente potenial periculoase (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Denumire chimic (Concentraie)


Nr. CAS

Nr.CE / Numr de
nregistrare

Toluen (<= 100 % )

108-88-3

203-625-9 /
*)

Nr. Index

Clasificare

601-021-00-3

Lichid inflamabil, Categoria 2, H225


Iritarea pielii, Categoria 2, H315
Toxicitate asupra unui organ int specific expunere repetat, Categoria 2, H373
Toxicitatea pentru reproducere, Categoria 2,
H361d
Pericol prin aspirare, Categoria 1, H304
Toxicitate asupra unui organ int specific - o
singur expunere, Categoria 3, H336

*) Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este disponibil un numar d e inregistrare, deoarece substanta sau utilizarea sa sunt
exceptate de l a inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului REACH (CE) Nr 190 7/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea,
sau inregistrarea este prevazuta pentru un termen ulterior.

Pentru textul complet al acestor fraze H menionate n aceast seciune, se va consulta Seciunea 16.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 3 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

Componente potenial periculoase (1999/45/CE)

Denumire chimic (Concentraie)


Nr. CAS

Nr.CE

Toluen (<= 100 % )


108-88-3

203-625-9

Nr. Index

Clasificare

601-021-00-3

F, Foarte inflamabil; R11


Repr.Cat.3; R63
Xi, Iritant; R38
Xn, Nociv; R48/20-65
R67

Pentru textul complet al frazelor R menionate n acest paragraf, se va consulta paragraful 16.
SECIUNEA 4. Msuri de prim ajutor
4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
Dup inhalare: aer curat. Se va consulta un medic.
Dup contactul cu pielea: splai cu mult ap. ndeprtai mbrcmintea contaminat.
Dup contactul cu ochii: cltii cu mult ap. Chemai oftalmologul.
Dup nghiire: atenie dac victima vomit. Pericol de aspiraie! A se pstra cile respiratorii
libere. Blocaj pulmonar posibil dup aspirarea vomei. Se va chema de urgen medicul.
4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate
efecte iritante, paralizie respiratorie, stop respirator, Toropeal, Ameeli, Incontien, ameeal
(mbtare), Ameeal, Vrsturi, Colaps cardio-vascular, Dureri de cap, Convulsii, somnolen,
Tulburri ale SNC, moarte
4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
Nu exist informaii disponibile.
SECIUNEA 5. Msuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunztoare

Bioxid de carbon (CO2), Spum, Pulbere uscat

Mijloace de stingere necorespunztoare

Pentru aceasta substanta/amestec, nu sunt date limitari ale agentilor ex istenti.

5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz


Material combustibil
Vaporii sunt mai grei dect aerul i se pot rspndi pe podea.
Formeaz amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambiental.
Atenie la ntoarcerea flcrii.
n caz de incendiu este posibil degajareade gaze de combustie sau vapori periculoi.
5.3 Recomandri destinate pompierilor

echipamentelor speciale de protecie pentru pompieri

Nu staionai n zona periculoas fr aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu


pielea, pstrai o distan de siguran i purtai mbrcminte de protecie adecvat.

Informaii suplimentare

Se va avea grij ca apa folosit la stingerea incendiilor s nu contamineze apa de suprafa sau
pnza de ap freatic. Se vor rci prin pulverizare cu jet de ap containerele nchise aflate n
apropierea unor surse de incendiu.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 4 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

SECIUNEA 6. Msuri de luat n caz de dispersie accidental


6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen
Indicatie pentru personalul neimplicat in situatii de urgenta Nu se inspir vaporii, aerosolii. A se
evita contactul cu substana. Se va asigura ventilaie adecvat. Evacuati zona periculoasa,
respectati procedurile valabile in caz de urg enta, consultati un specialist.
Sfaturi pentru personalul care intervine n situaii de urgen: Echipament de protectie, vezi
sectiunea 8.
6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor
A nu se arunca la canalizare. Pericol de explozie.
6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie
Acoperiti scurgerile. Colectati, captati si indepartati prin pompare mat eriile varsate.
Respectati eventualele restrictii de materiale (vezi sectiunea 7.2 si 10 .5)
Strngei cu un material absorbant de lichide (e.g. Chemozorb ). Trimitei pentru evacuare.
Curai zona afectat.
6.4 Trimiteri ctre alte seciuni
Indicatii despre tratarea deseurilor, vezi sectiune 13.
SECIUNEA 7. Manipularea i depozitarea
7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate
Lucrai cu glug. Nu inhalai substana. A se evita producerea de vapori/aerosoli.
Se vor respecta indicaiile de pe etichet.

Msuri de protecie mpotriva incendiului i a exploziei

Se va ine departe de flcri neprotejate, suprafee fierbini sau surse de aprindere. Luai msuri
de precauie mpotriva descrcrilor electrostatice.

7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti


Se va ine la distan de sursele de cldur i foc. Se va pstra containerul ermetic nchis, ntrun loc uscat i bine ventilat.
Temperatura de depozitare: fr restric ii.
7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice)
Cu exceptia utilizarilor mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt prevazute alte utilizari specifice.
SECIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecia personal
8.1 Parametri de control

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 5 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

Componente avnd limit de expunere profesional

Componente
Baz

Valoare

Toluen (108-88-3)
ECTLV

RO OEL

Praguri limit

Medie temporal.

50 ppm
192 mg/m

Valorile limit admisibile


pentru expunere pe
termen scurt:
Absorbie cutanat:

100 ppm
384 mg/m

Valorile limit admisibile


pentru expunere pe
termen scurt:
Medie temporal.

100 ppm
384 mg/m

Observaii

Poate fi absorbit prin piele.

50 ppm
192 mg/m

Absorbie cutanat:

Poate fi absorbit prin piele.

Proceduri de monitorizare recomandate


Metodele de masurare a agentilor chimici atmosferici la locul de munca t rebuie sa fie conforme cu cerintele
normativelor DIN EN 482 si DIN EN 68 9
8.2 Controale ale expunerii
Msuri de ordin tehnic
Masurile tehnice si regimurile de operare adecvate trebuie sa aiba prior itate asupra utilizarii
echipamentelor de protectie personala.
Vezi sectiunea 7.1.
Msuri de protecie individuale
mbrcmintea de protecie trebuie selectat specific locului de munc, n funcie de concentraia
i cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistena, la chimicale, a mbrcminii de
protecie trebuie s fie stabilit cu furnizorul.

Msuri de igien

Schimbai imediat mbrcmintea contaminat. Aplicai o crem ecran de protecie a pielii.


Splai minile i faa dup lucrul cu substana.

Protecia ochilor / feei


Ochelari de protecie

Protecia minilor
contact total:

Materialul mnuii:
Grosimea mnuilor:
Timpul de penetrare:

Viton (R)
0,70 mm
> 480 min

contact prin stropire:


Materialul mnuii:
Grosimea mnuilor:
Timpul de penetrare:

Viton (R)
0,70 mm
> 480 min

Mnuile de protecie a fi utilizate trebuie s respecte specifica iile directiveiCE 89/686/EEC i


a standardului EN374, de exemplu KCL 890 Vitoject (contact total), KCL 890 Vitoject
(contact prin stropire).
Timpii pragului de rupere declarai mai sus au fost determinai de KCL prin teste delaborator
conform EN374 pe probe cu tipul mnuilor recomandate.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 6 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

Aceast recomandare se aplic numai produselor declarate n foaia cu datele de sigurani


furnizat de noi precum i scopului specificat de noi.La dizolvare sau la amestecare cu alte
substane i n condiiile deviante de la cele declaraten EN374 v rugm contactai furnizorul
CE-mnui aprobate(ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Alte echipamente de protecie

Imbrcminte de protecie antistatic i ignifug

Protecia respiraiei

cerut cnd sunt generai vapori/aerosoli.


Tipul filtrului recomandat: Filtru A (cf. DIN 3181) pentru vapori ai compuilor organici
Antreprenorul trebuie s se asigure c ntreinerea, curarea i testarea de dispozitivelor de
protecie respiratorie sunt efectuate n conformitate cu instruciunile productorului. Aceste
msuri trebuie s fie documentate corespunztor.

Controlul expunerii mediului


A nu se arunca la canalizare.
Pericol de explozie.
SECIUNEA 9. Proprietile fizice i chimice
9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
Form

lichid

Culoare

incolor

Miros

caracteristic

Pragul de acceptare a mirosului

0,2 - 68,6 ppm

pH

nu se aplic

unctul de topire

-95 C

Temperatur de fierbere/interval
de temperatur de fierbere

110,6 C
la 1.013 hPa

Punctul de aprindere

4 C
Metod: c.c.

Viteza de evaporare

Nu exist informaii disponibile.

Inflamabilitatea (solid, gaz)

nu se aplic

Limit inferioar de explozie

1,2 %(V)

Limit superioar de explozie

8 %(V)

Presiunea de vapori

29 hPa
la 20 C

Densitatea de vapori relativ

3,18

Densitatea relativ

0,87 g/cm
la 20 C

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 7 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

Solubilitate n ap:

0,52 g/l
la 20 C

Coeficientul de partiie: noctanol/ap

log Pow: 2,65


(experimental)
(IUCLID) Nu este de ateptat bioacumulare.

Temperatura de autoaprindere

Nu exist informaii disponibile.

Temperatura de descompunere

Distilabil ntr-o stare nedescompus la presiune normal.

Vscozitate dinamic

0,6 mPa.s
la 20 C

Proprieti explozive

Neclasificat ca exploziv.

Proprieti oxidante

nici unul

9.2 Alte informaii


Temperatur de aprindere

535 C
Metod: DIN 51794

Vscozitate cinematic

0,7 mm/s
la 20 C

Conductivitatea

< 0,01 S/cm

SECIUNEA 10. Stabilitate i reactivitate


10.1 Reactivitate
Vaporii pot forma amestecuri explozive n contact cu aerul.
10.2 Stabilitate chimic
Produsul este stabil chimic in conditii ambientale standard (temperatura camerei).
10.3 Posibilitatea de reacii periculoase
Risc de explozie cu:
acid sulfuri fumans, Acid azotic, argint, perclorai, dioxid de azot, halogenuri nemetalice, acid
acetic, compui halogen-halogen, hexafluorurde uraniu, compui organici nitro
Reacii violente posibile cu:
Ageni oxidani puternici, Acizi tari, sulf
10.4 Condiii de evitat
Inclzire
Un interval de aprox. 15 Kelvin sub punctul de aprindere poate fi considerat critic.
10.5 Materiale incompatibile
cauciuc, plastice variate
10.6 Produi de descompunere periculoi
nu sunt disponibile informaii

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 8 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

SECIUNEA 11. Informaii toxicologice


11.1 Informaii privind efectele toxicologice

Toxicitate acut oral

LD50 obolan: 636 mg/kg (IUCLID)


Simptome: Ameeal, Vrsturi

Toxicitate acut prin inhalare

LC50 obolan: 28,1 mg/l; 4 h (IUCLID)


Simptome: simptome de iritaie ale tractului respirator., Dup asimilarea unor cantiti mari:,
Pneumonie
absorbie

Toxicitate acut dermic

LD50 iepure: 12.124 mg/kg (IUCLID)


absorbie

Iritaia pielii

iepure
Rezultat: Iritaii
ndrumar de test OECD, 404
Expunerea repatat sau prelungit poate provoca iritaia pielii i dermatite, din cauza
proprietilor degresante ale produsului.
Provoac iritarea pielii.

Iritaia ochilor

iepure
Rezultat: Iritaia ochilor
ndrumar de test OECD, 405
(Regulamentul (CE) NR. 1272/2008, Anexa VI)

Genotoxicitate in vitro

Mutagenicitate (test pe celule mamare): micronucleu.


Rezultat: negativ
(IUCLID)
Test Ames
Rezultat: negativ
(Lit.)

efecte CMR

Toxicitate teratogen:
Susceptibil de a duna ftului.

Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur expunere


Poate provoca somnolen sau ameeal.

Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat

Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat.

Pericol prin aspirare

Pericol prin aspirare, Prin aspirare se poate provoca un edem pulmonar sau o pneomonie.

11.2 Informaii suplimentare


Efecte sistemice:
Dup absorbia unor mari cantiti:
Tulburri ale SNC, ameeal (mbtare), Convulsii, Incontien, Dureri de cap, Ameeli, Colaps
cardio-vascular, paralizie respiratorie, stop respirator, moarte
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 9 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

Alte date toxicologice:


Se va manipula conform normelor de igien industriale i a normelor de securitate.
SECIUNEA 12. Informaii ecologice
12.1 Toxicitate

Toxicitate pentru peti

LC50 Oncorhynchus mykiss (Pstrv curcubeu): 5,8 mg/l; 96 h (Baza de date ECOTOX)

Toxicitate pentru dafnia i alte nevertebrate acvatice

EC50 Daphnia magna: 6 mg/l; 48 h (Baza de date ECOTOX)


Concentraie far efect observabil (NOEC) E.sulcatum: 456 mg/l; 72 h (IUCLID)

Toxicitate asupra algelor

IC50 Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi): 12 mg/l; 72 h (Lit.)

Toxicitate pentru bacterii

EC50 Photobacterium phosphoreum: 20 mg/l; 30 min (Lit.)

12.2 Persisten i degradabilitate

Necesitate teoretic n oxigen (NThO)


3.130 mg/g
(Lit.)

12.3 Potenial de bioacumulare

Coeficientul de partiie: n-octanol/ap

log Pow: 2,65


(experimental)
(IUCLID) Nu este de ateptat bioacumulare.

12.4 Mobilitate n sol

Dstribuia n compartimentele de mediu

Adsorbie/Sol
log Koc: 2,15
(experimental)
Mobil n mod moderat n diverse tipuri de sol

12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB


Evaluarea PBT/vPvB nu este efectuata, deoarece evaluarea securitatii chi mice nu este
solicitata/realizata.
12.6 Alte efecte adverse

constanta lui Henry

683 Pa*m/mol
(Lit.) Rspndirea preferabil n aer.

Informaii ecologice adiionale

Efecte biologice:
Modificare a caracteristicilor gustative a proteinelor de pete.
Informaii suplimentare referitoare la ecologie
Se va evita eliminarea n mediul nconjurtor.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 10 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

SECIUNEA 13. Consideraii privind eliminarea

Metode de tratare a deeurilor

Deseurile trebuie eliminate conform Directivei 2008/98 CE privind deseur ile, precum si in
conformitate cu alte reglementari nationale si locale. Pastrati chimicalele in recipientele
originale. Nu le amestecati cu alt e tipuri de deseuri. Manipulati recipientele necuratate cu
aceleasi prec autii ca si produsul.
Pentru actiuni privitoare la returnarea chimicalelor si containerelor, c onsultati
www.retrologistik.com, sau contactati-ne daca aveti intrebari suplimentare.

SECIUNEA 14. Informaii referitoare la transport


ADR/RID
UN 1294 TOLUENE, 3, II
Environmentally hazardous

nu

IATA
UN 1294 TOLUENE, 3, II
Environmentally hazardous

no

IMDG
UN 1294 TOLUENE, 3, II
Ghid de Urgen (EmS)
Marine pollutant

F-E S-D
no

Reglementrile de transport ADR/RID, IATA - DGR, IMDG -Code sunt considerate n


conformitate cu reglementrile internaionale i n forma aplicabil n Germania. Posibilele abateri
naionale n alte ri nu sunt luate n considerare.
SECIUNEA 15. Informaii de reglementare
15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific) pentru substana
sau amestecul n cauz

Regulamente UE

Reglementare referitoare la
riscul de accident major

96/82/EC
Foarte inflamabil
7b
Cantitate 1: 5.000 t
Cantitate 2: 50.000 t

Restricii profesionale

Se va lua n considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecia


tineretului la locul de munc. Se va lua n considerare Directiva
92/85/CEE referitoare la securitatea i sntatea la locul de
munc a femeilor nsrcinate.

Legislaie naional

Clasa de depozitare

15.2 Evaluarea securitii chimice


Pentru acest produs, nu a fost efectuata o evaluare de securitate chimic a.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 11 aparinnd 12

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Catalog Nr.
Numele produsului

108323
Toluen EMPLURA

SECIUNEA 16. Alte informaii


Textul complet al frazelor H referit n seciunile 2 i 3.
H225
H304
H315
H336
H361d
H373

Lichid i vapori foarte inflamabili.


Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile
respiratorii.
Provoac iritarea pielii.
Poate provoca somnolen sau ameeal.
Susceptibil de a duna ftului.
Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit
sau repetat.

Text format din fraze R ce se refer la subtitlurile 2 i 3


R11
R38
R48/20
R63
R65
R67

Foarte inflamabil.
Iritant pentru piele.
Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la expunere
prelungit prin inhalare.
Risc posibil de a duna copilului n timpul sarcinii.
Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire.
Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal.

Distribuitor (tampila):

Recomandri pentru formarea personalului


Se vor furniza informaii adfecvate, instruciuni i cursuri pentru operatori.
Legenda tuturor abrevierilor i a acronimelor utilizate n fia cu date de securitate
Abrevierile si acronimele utilizate pot fi gasite la www.wikipedia.org.
Reprezentana regional
Subsidiara Merck KGaA Romania /Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C,
Bucuresti, sector 6 * Tel: 004 021 3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: info.merck@merck.ro,
Web site: www.merck.ro
Informaiile prezentate aici se bazeaz pe nivelul actual al cunotinelor. Ele caracterizeaz produsul cu privire la
msurile de siguran corespunztoare. Ele nu reprezint o garanie a proprietilor produsului.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 12 aparinnd 12