Sunteți pe pagina 1din 10

Capitolul

Modelarea prin grafuri II


PERT i Metoda drumului critic

6.1. Introducere
Grafurile pot fi utilizate ca un ajutor n planificarea proiectelor complexe care constau din mai
multe activit i. Dac durata fiec rei activit i se cunoa te cu siguran , metoda drumului
critic (CPM - Critical Path Method) se poate utiliza la determinarea duratei necesare realiz rii
unui proiect. CPM se mai poate utiliza i la determinarea duratei cu care fiecare activitate
poate fi ntrziat f r a se ntrzia realizarea proiectului. CPM a fost dezvoltat la sfr itul
anilor 50 de c tre cercet torii de la du Pont and Sperry Rand.
n cazurile cnd nu se cunoa te cu siguran durata activit ilor, se poate folosi PERT
(Program Evaluation and Review Technique - Tehnica de Evaluare i Analiz a Planului) la
estimarea probabilit ii cu care un proiect se va realiza la un moment dat de timp. PERT a fost
dezvoltat la sfr itul anilor 50 de c tre consultan ii care lucrau la dezvoltarea rachetei
Polaris. Faptul c racheta Polaris a fost opera ional cu doi ani naintea planific rii a condus la
impunerea metodelor CPM i PERT.
Cele dou

metode CPM i PERT au fost utilizate cu succes n multe aplica ii, printre care:
Planificarea proiectelor n construc ii, cum sunt cl diri, autostr zi i piscine.
Planificarea mut rii unui spital de 400 de paturi;
Dezvoltarea num r torii inverse la lansarea navetelor spa iale;
Instalarea unui nou sistem computerizat;
Conceperea i realizarea unui nou produs;
Construirea unei nave.

Pentru aplicarea metodelor CPM i PERT este necesar o list de activit i care vor alc tui
proiectul. Proiectul este considerat ndeplinit cnd fiecare activitate ce-l compune a fost
realizat . Pentru fiecare activitate exist un set de activit i, numite activit i predecesoare,
care trebuie s fie realizate naintea nceperii activit ii curente. Graful este utilizat la
reprezentarea leg turii dintre activit i. n continuare, activit ile vor fi reprezentate prin arce
directe, iar terminarea unor seturi de activit i prin noduri. Din acest motiv, adesea se face
referire la nodurile unui proiect prin evenimente. Acest tip de graf este numit activitate pe
arc (APA).
Pentru a n elege cum se reprezint leg tura dintre activit i predecesoare, se presupune c
activitatea A este predecesoarea activit ii B. Fiecare nod dintr-un graf APA reprezint
1

Modelare i simulare n afaceri

terminarea unei sau mai multor activit i. Astfel, n figura 6.1.a, nodul 2 reprezint terminarea
activit ii A i nceperea activit ii B. Dac se presupune c activit ile A i B trebuie
terminate nainte ca activitatea C s nceap , acestea pot fi reprezentate ca n figura 6.1.b
(nodul 3 reprezint faptul c activit ile A i B sunt terminate). n figura 6.1.c se reprezint
cazul n care activitatea A este predecesoare ambelor activit i B i C.
Fiind dat o list de activit i, reprezentarea APA a unui proiect, numit diagrama
proiectului, poate fi construit utiliznd urm toarele reguli:
1. Nodul 1 reprezint nceputul proiectului. Un arc care ncepe de la nodul 1
reprezint activitatea care nu are predecesori.
2. Nodul numit nod final reprezentnd terminarea proiectului trebuie inclus n graf.
3. Num rul de noduri care reprezint terminarea unor activit i trebuie s fie mai
mare dect num rul de noduri care reprezint nceputul unor activit i.
4. O activitate trebuie reprezentat printr-un singur nod.
5. Dou noduri pot fi conectate prin cel mult un singur arc.
Pentru a evita nc lcarea regulilor 4 i 5, uneori este necesar a se introduce o activitate nul
(ca timp) sau fictiv . Activit ile fictive se noteaz prin arce punctate. De exemplu, fie A i B
dou activit i predecesoare ale ale activit ii C care pot ncepe n acela i timp. n absen a
regulii 5, reprezentarea este redat n figura 6.2.a. Totu i, deoarece nodurile 1 i 2 sunt
conectate prin mai mult de un singur arc, se ncalc regula 5. Prin utilizarea unei activit i
nule, figura 6.2.b, se poate reprezenta faptul c A i B sunt predecesoarele activit ii C. Prin
aceast reprezentare se asigur faptul c activitatea C nu poate ncepe dect dup terminarea
activit ilor A i B f r nc lcarea regulii 5.
Pentru determinarea timpului total de realizare a proiectului se observ c durata total de
execu ie nu poate fi mai mic dect suma timpilor de pe drumul de valoare maxim dintre
punctul x0 de intrare n re ea i punctul de ie ire, xN. Drumul de lungime maxim din re ea se
nume te drum critic iar opera iile prin care trece drumul critic se numesc opera ii critice.
Drumul cel mai lung se nume te drum critic deoarece durata final a activit ilor este
ntrziat dac oricare din activit ile aflate pe acest drum este ntrziat . Astfel drumul critic
determin durata minim de execu ie a ntregului proiect. Opera iile care nu sunt aflate pe
drumul critic pot fi amnate sau de in rezerve de timp.

6.2. Activit ile ntr-o re ea PERT


Atunci cnd un proiect este planificat sau analizat, trebuie identificat fiecare activitate
individual i stabilite rela iile de preceden , astfel nct s se cunoasc activit ile care
trebuie indeplinite nainte ca s nceap o alta. De asemenea, trebuie aflate i estim rile
privind timpul ndeplinirii fiec rei activit i. Metoda PERT presupune c timpul de
ndeplinire a unei activit i urm re te o distribu ie Beta. Acest lucru se traduce matematic prin
exprimarea mediei timpului de ndeplinire a unei activit i, t, ca fiind dat de formula:
a + 4m + b
t=
(6.1)
6
iar distribu ia timpului de ndeplinire, 2, este:
2

ba
=
(6.2)
6
unde a este cel mai optimist timp de ndeplinire a activit ii, m cel mai probabil iar b cel mai
pesimist.
2

Modelarea prin grafuri II PERT i metoda drumului critic

Dup ce au fost determinate rela iile de preceden


i timpul estimat de ndeplinire pentru
fiecare activitate, se poate construi re eaua PERT. Aceasta const din noduri i arce
direc ionate. Arcele reprezint activit ile. Fiecare arc este etichetat deasupra cu o liter care
identific activitatea i dedesupt cu un num r care reprezint timpul estimat de ndeplinire a
activit ii. Fiecare arc are o s geat care marcheaz nodul de nceput i cel de sfr it al
activit ii. Nodurile reprezint puncte n timp la care sunt ndeplinite toate activit ile
anterioare imediate ale unei anumite activit i. Nodurile sunt numerotate cu ntregi, ncepnd
cu 1, n ordine cresc toare.
Uneori o activitate poate avea unele activit i anterioare comune altor activit i. n acest caz
se construiesc activit i fictive de durat zero astfel nct s se identifice clar nodurile cu
precedent imediat .

6.3. Analiza PERT


Fiind dat o re ea PERT, timpii cei mai devreme de ncepere a unei activit i (TDI) precum
i timpii cei mai devreme de finalizare a unei activit i (TDS) sunt stabili i prin crearea
traseului de naintare n re ea. Acest traseu se construie te lund n considerare nodurile
n ordinea cresc toare a etichetelor lor, (de exemplu: nodul 1, apoi nodul 2, etc.,) dup cum
urmeaz :
0. Ini ializare. Toate activit ile care pleac din nodul 1, au TDI = 0;
1. Se analizeaz toate activit ile care pleac din nodul curent. Pentru aceste activit i
TDS = TDI + t, unde t este timpul estimat de ndeplinire al activit ii (6.1)
2. Se analizeaz activit ile urm torului nod, iar dac nu exist atunci STOP. Pentru toate
activit ile care pleac din acest nod TDI este valoarea maxim a valorilor TDS
corespunz toare activit ilor care intr n nod. Se repet apoi procesul ncepnd cu
pasul 1.
Pentru a marca timpii TDI i TDS ai fiec rei activit i, perechea [TDI, TDS] se trece
deasupra arcului dup litera care indic activitatea. Cel mai timpuriu moment de realizare a
proiectului, T, este dat de valoarea maxim a TDS care intr n ultimul nod.
Cel mai trziu timp de ncepere a activit ii (TTI) i cel mai trziu timp de finalizare a
activit ii (TTS) sunt stabili i prin construc ia traseului invers n re ea. Aceast lucru se
realizeaz lund n considerare nodurile n ordine descresc toare, dup cum urmeaz :
1. Ini ializare. Pentru toate activit ile care intr n nodul final, TTS =T
2. Se consider toate activit ile care intr n nodul curent. Pentru aceste activit i, TTI =
TTS t.
3. Se consider urm torul nod n ordine descresc toare, iar dac nu mai exist nici unul
atunci STOP. Pentru toate activit ile care intr n acest nod, TTS = minumul TTI al
activit ilor care p r sesc acest nod. Procesul se repet apoi de la pasul 1.
Pentru a marca perechile de timpi TTI i TTS al fiec rei activit i, pe fiecare arc, sub acesta i
dup timpul estimat de realizare a activit ii se nscrie perechea [TTI, TTS].

Modelare i simulare n afaceri

Odat cu calcularea acestor timpi, se poate calcula rezerva de timp (slack time) pentru
fiecare activitate, prin sc derea celui mai devreme timp de ncepere din cel mai trziu timp de
ncepere sau sc derea celui mai devreme timp de finalizare din cel mai trziu timp de
finalizare. Rezerva reprezint timpul cu care poate fi ntrziat o activitate f r ca s fie
ntrziat ntregul proiect. Secven a de activit i care prezint rezerva egal cu 0 este denumit
drum critic.
Timpul estimat de realizare a proiectului, T, este timpul corespunz tor nodului cu num rul
cel mai mare. El egaleaz suma timpilor estima i pentru activit ile de pe drumul critic.
Distribu ia, 2, pentru ntregul proiect este suma distribu iilor de pe drumul critic. Timpul de
ndeplinire se consider a avea o distribu ie normal . De aici, probabilitatea ca proiectul s fie
realizat la un moment de timp s, se g se te prin calcularea num rului de devia ii standard,
s T
conform formulei: z =
i utiliznd tabele de stabilire a valorilor lui z conform

distribu iei normale. Trebuie observat c se presupune c activit ile care nu se afl pe drumul
critic nu afecteaz timpul total de ndeplinire a proiectului. n realitate ns , datorit
ntrzierilor mari ale unei activit i necritice, timpul total poate fi afectat.

6.4. Metoda drumului critic


Dac un manager dore te resurse suplimentare pentru a ndeplini un proiect mai repede dect
cel estimat, atunci va dori s tie i ct l cost acest efort. Pentru aceast analiz managerul
poate utiliza metoda drumului critic (CPM Critical Path Method). Aceast metod
consider timpii estima i ai unei re ele ca fiind timpi normali fixa i, , care necesit costurile
normale Cn. Metoda presupune c :
(1) dac exist un cost maxim Cc, activitatea poate fi redus n timp la momentul ;
(2) dac se cheltuie te ntre Cn i Cc pentru o activitate, atunci timpul ndeplinirii
activit ii se reduce propor ional.
Fie M timpul maxim cu care poate fi redus o activitate, de exemplu M= - . Fie, de
asemenea, notat cu K acel cost corespunz tor reducerii activit ii cu o unitate, de exemplu:
C Cn
K= c
. Astfel, dac vrem s reducem timpul corespunz tor unei activit i cu y unit i,
M
costul suplimentar va fi Ky.
Prin rezolvarea urm torului model liniar se pot ob ine resursele suplimentare care sunt
necesare ndeplinirii proiectului n timpul s.
Fie xi egal cu timpul reprezentat de c tre nodul i i yj reducerea de timp utilizat asupra
activit ii j. Atunci func ia obiectiv va fi:

z=

K j y j MIN
j

iar mul imea restric iilor este dat de urm toarele elemente:
(1) Proiectul trebuie terminat la momentul s, deci:
xN s (unde N este num rul de noduri)
(2) Fiecare nod reprezint maximul timpilor cei mai devreme ai activit ilor cu arce care
intr n nodul respectiv. Astfel, pentru activitatea j, ntre nodurile k i i, avem:

Modelarea prin grafuri II PERT i metoda drumului critic

xi xk + (timpul ndeplinirii activit ii j, ca de exemplu


xi xk + ( j- yj) (existnd cte o restric ie pentru fiecare activitate)
(3) Pentru fiecare activitate, reducerea de timp nu poate dep i timpul disponibil, astfel
c :
yj M j
(4) Toate variabilele de decizie sunt nenegative:
xi, yj 0 pentru to i i i j.

6.5. PERT/COST
PERT/COST este numele unei tehnici de monitorizare a costurilor unui proiect. Pachetele de
lucru, care reprezint grupuri de activit i nrudite (executate de c tre un subcontractor, de
exemplu), sunt utilizate pentru planificarea i controlul costurilor proiectului. Fiecare pachet
de lucru are un buget sau cost estimat i un timp de finalizare.
Pachetele de lucru pot fi tratate ca activit ile unui proiect astfel nct s se efectueze analiza
PERT pentru determinarea celui mai devreme i a celui mai trziu timp de nceput i sfr it.
Apoi, presupunnd c pachetele de lucru sunt distribuite echilibrat pe durata proiectului, se
pot dezvolta diagrame ale costurilor proiectate pe baza celor mai devreme i trzii timpi de
nceput. Aceste diagrame descriu lun de lun sau s pt mn dup s pt mn distribuirea
proiectat a fondurilor. Astfel, la oricare punct al proiectului, fondurile care au fost deja
cheltuite pe luna i trebuie s se ncadreze ntre fondurile care ar fi trebuit s fie cheltuite dac
toate pachetele de lucru au fost ncepute la cele mai devreme timpi i la cele mai trzii timpi.
Astfel, dac not m cu Vi valoarea muncii pentru pachetul de lucru i, cu Pi procentul de
realizare a pachetului de lucru i i cu Bi bugetul pachetului i, atunci:
Pi
Vi =
Bi
100
Apoi, dac ACi este costul actual la zi cheltuit pe pachetul de lucru i, diferen a ntre valorile
actuale i cele bugetate pentru pachetul de lucru i este:
Di = AC i Vi
Dac Di este pozitiv, pachetul de lucru I experimenteaz o dep ire a costurilor, iar dac Di
este negativ atunci pachetul de lucru u experimenteaz o economie. Prin nsumarea tuturor
diferen elor Di se calculeaz dep irea de costuri a ntregului proiect. Dac aceast dep ire
este substan ial , atunci trebuie rev zut fie ntregul proiect, fie trebuie luate m suri de
corectare a costurilor activit ilor cu dep ire a costurilor dar nefinalizate nc .

6.6. Problem rezolvat


AutoPrelSib este un produc tor de prelate auto. Firma confec ioneaz att prelata ct i
cadrul pe care aceasta este fixat pe ma in . Atunci cnd un client comand o prelat ,
opera iile ncep cu preg tirea documentelor ini iale, cum sunt comanda ferm cu toate
specifica iile necesare, garan ii, etc. Odat ce acestea au fost definitivate, este croit prelata i
se confec ioneaz cadrul. Dup construirea fiec rei piese, pot ncepe opera iile de finisare.
Dup construc ia prelatei i a cadrului, dar nu neap rat dup efectuarea opera iilor de finisare,
poate ncepe documentarea final . Dup finisarea p r ilor se poate trece la asamblare, iar apoi

Modelare i simulare n afaceri

la inscrip ionare. Proiectul este considerat finalizat cnd toat documenta ia a fost elaborat ,
prelata montat pe cadru i executat inscrip ionarea. Tabelul de mai jos ilustreaz timpul
necesar fiec rei activit i.
Activitatea Descriere
Timp de realizare
(ore)
A
Elaborarea documenta iei ini iale
3
B
Construc ia prelatei
3
C
Construc ia cadrului
2
D
Finisarea prelatei
3
E
Finisarea cadrului
7
F
Elaborarea documenta iei finale
3
G
Montarea prelatei pe cadru
6
H
Inscrip ionarea
2
a)
b)
c)
d)
e)

Trasa i graful corespunz tor re elei PERT;


G si i cei mai devreme i cei mai trzii timpi de nceput i finalizat pentru proiect;
Ct va dura proiectul?
Ce activit i nu pot fi ntrziate deoarece ar ntrzia ntregul proiect?
Presupunnd c finisarea prelatei a fost ntrziat cu patru ore, cu ct va fi ntrziat
ntregul proiect?

Rezolvare
a)

nainte de trasa diagrama PERT, trebuie identificate opera iile i succesiunea acestora,
conform tabelului de mai jos.
Activitatea

Predecesori imedia i

A
B
C
D
E
F
G
H

A
A
B
C
B, C
D, E
C

Timp de realizare
(ore)
3
3
2
3
7
3
6
2

Pentru a trasa diagrama PERT, trebuie s existe un nod de finalizare a fiec rei intr ri n
coloana predecesorilor imedia i att pentru nceputul ct i pentru sfr itul fiec rei activit i.
Astfel, diagrama PERT este conform figurii de mai jos. Remarca i faptul c a fost introdus un
nod, numerotat 5, care exprim ndeplinirea celor dou opera ii B i C. Nodul 3 reprezint
finalizarea opera iei B, iar nodul 4 finalizarea opera iei C. Astfel, s-au introdus activit ile
fictive de durat zero care s conecteze nodurile 3 i 5 i respectiv 4 i 5.

Modelarea prin grafuri II PERT i metoda drumului critic

3
B
A
3

3
0

F
3

2
2

G
7

H
2

0
4

b) Cei mai devreme timpi sunt cei mai mari timpi dintre cei mai devreme timpi ai finaliz rii
unei activit i n nodul de nceput al activit ii. Cei mai trzii timpi de finalizare sunt cei
mai mici timpi dintre cei mai trzii timpi ai nceputului unei activit i la nodul de sfr it al
activit ii.
Traseul nainte
TDIA = 0. Apoi, TDSA= 0 + 3 = 3.
TDIB = TDIC = TDSA = 3; TDSB = 3 + 3 = 6; TDSC = 3 + 2 = 5
TDID = TDI0 = TDSB = 6; TDSD= 6 + 3 = 9; TDS0 = 6 + 0 = 6.
TDI0 =TDIE = TDIH = TDSC = 5; TDS0 = 5 + 0 = 5;
TDSE = 5 + 7 = 12; TDSH = 5 + 2 = 7.
Nodul 5: TDIF = max(TDS n nodul 5) = 6. TDSF = 6 + 3 = 9.
Nodul 6: TDIG =max(TDS n nodul 6) = 12; TDSG = 12 + 6 = 18.
Nodul 7: STOP, T= max(TDS n nodul 7) = 18.

Nodul 1:
Nodul 2:
Nodul 3:
Nodul 4:

A
B
C
D
E
F
G
H

10

11

12

13

14

15

16

Traseul napoi
Nodul 7: TTSH = TTSG = TTSF = T = 18; TTIH = 18 2 = 16; TTIG = 18 6 = 12;
TTIF = 18 3 = 15.
Nodul 6: TTSD = TTSE = TTSG = 12; TTID = 12 3 = 9; TTIE = 12 7 = 5.
Nodul 5: TTS0(sus) = TTS0(jos) = TTIF = 15; TTI0(sus) = 15 0 = 15;
TTI0(jos) = 15 0 = 15.
Nodul 4: TTSC = min(TTI din 4) = 5. TTIC = 5 2 = 3.

17

18

Modelare i simulare n afaceri

Nodul 3: TTSB = min(TTI din 3) = 9. TTIB = 9 3 = 6.


Nodul 2: TTSA = min(TTI din 2) = 3. TTIA = 3 3 = 0.
Nodul 1: STOP
A
B
C
D
E
F
G
H

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Astfel graful completat este:


D[6,9]

3
B[3,6]
1

A[0,3]
3[0,3]

3[6,9]

E[5,12]
5

2
2[3,5]

3[9,12]

[6,6]
0[15,15]

C[3,5]

0[5,5]
[15,15]

6[12,18]
F[6,9]
3[15,18]

7[5,12]
H[5,7]
2[16,18]

G[12,18]
7

4
Care conduce la urm torul tabel rezumativ:
Activitatea TDI
A
0
B
3
C
3
D
6
E
5
F
6
G
12
H
5

TDS
3
6
5
9
12
9
18
7

TTI
0
6
3
9
5
15
12
16

TTS
3
9
5
12
12
18
18
18

Rezerva
0
3
0
3
0
9
0
11

Rezerva este calculat fie prin diferen a TTS-TTI fie TDS TDI pentru fiecare activitate.
c) TDS la nodul 7 este de 18 ore.
d) A, C, E i G au rezerva zero, de aceea ele sunt pe drumul critic.
e) Finisarea prelatei este activitatea D. Aceasta prezint o rezerv de 3 ore. Astfel, dac
se nregistreaz o ntrziere de 4 ore la finisare, ntregul proiect va fi ntrziat cu 1 or .

Modelarea prin grafuri II PERT i metoda drumului critic

6.7. Teme
1. Construi i re eaua descris de tabelul de mai jos. Calcula i lungimea fiec rui traseu i
indica i drumul critic.
Activitatea
Timpul
(luni)
1
2
4
1
3
7
2
4
8
2
5
3
3
5
9
4
5
5
4
6
2
5
6
6
3
6
5
2. Fie un proiect care const din 13 opera ii, notate A, B, C, Tabelul urm tor con ine
durata realiz rii fiec rei activit i, n zile, precum i opera iile precedente. Determina i
drumul critic, rezerva total pentru fiecare opera ie i graficul Gantt.
Activitatea

G H

Activitatea
precedent

I
B,D

Durata

F,I

G,J

E,H

K,L

3. Urm torul proiect a fost analizat de c tre consiliul de administra ie al unei firme.
Activitatea Predecesori
imedia i
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

A
A
A
B, C
B, C
E, F
E, F
D, H
G, I

Varianta
optimist
(n ore)
4
1
3
4
0,5
3
1
5
2
2,5
3

Variante cea mai


probabil
(n ore)
6
4,5
3
5
1
4
1,5
6
5
2,75
5

Varianta
pesimist
(n ore)
8
5
3
6
1,5
5
5
7
8
4,5
7

a). Construi i diagrama PERT;


b). Determina i cel mai devreme i cel mai trziu timp de finalizare a proiectului;
c). Identifica i drumul critic i timpul de finalizare a proiectului;
d). Care este probabilitatea ca proiectul s fie realizat n 24 de ore?

10

Modelare i simulare n afaceri

4. Un fermier dore te s - i construiasc un grajd conectat la un generator de energie i un


tanc cu ap . Activit ile, descrierea lor precum i estimarea duratei activit ilor este redat
n tabelul de mai jos. Construi i re eaua proiectului, identifica i drumul critic i stabili i
durata proiectului.
Activitatea Descriere
A
B
C
D
E
F

Activitatea
anterioar
A
A
A
B
B, C, D

Durata activit ii
(S pt mni)
2
6
4
2
4
5

Escavare
n l area cl dirii
Instalarea generatorului
Instalarea tancului
Instalarea celorlate instala ii
Conectarea generatorului i tancului la
cl dire
G
Zugr virea cl dirii
B
3
H
Verificarea facilit ilor
E, F
2
5. O firm dore te s introduc un produs nou. O unitate a produsului 3 este realizat prin
asamblarea unei unit i a produsului 1 cu a unei unit i a produsului 2. nainte ca
produc ia s nceap la produsele 1 i 2, trebuie achizi ionate materiile prime i muncitorii
trebuie preg ti i. nainte ca produsele 1 i 2 s fie asamblate n produsul 3, produsul finit 2
trebuie verificat. Lista activit ilor i a activit ilor predecesoare acestora i durata fiec rei
avtivit i este dat n tabelul de mai jos. S se alc tuiasc diagramele PERT i Gantt ale
acestui proiect.
Activitate
A = preg tire muncitori
B = achizi ionare materii prime
C = producerea produsului 1
D = producerea produsului 2
E = testarea produslui 2
F = asamblarea produselor 1 i 2

Activit i predecesoare
A, B
A, B
D
C, E

Durata (zile)
6
9
8
7
10
12

S-ar putea să vă placă și