Sunteți pe pagina 1din 2
P: oli I z (CERERE DE ASIGURARE (Chestionar) - (polita obligatorie PAD + polltafacultativa Eurocasa Optim) Prantl docunt ace parte nigrans in pa complnd pet dane mater EUROGASR, fret ls “spur de ncn as aarti natal Ne polfa Eurocasa:|_3911157X Asigurat Ne /Dewinre, | ‘Somarcheart cul etsutsle coreepunehtoars J cxpreur L ! Loos /aeta nage’ L | cexsjenia L 1 ‘Nojonattawel_______]. taradeorgieL FI ezidont CO Nereziosnt Aetidentate: 91/61 seal we L____J eiteratdel indo ‘Ocupatia(PF)/Cod CAEN (PspL______] Funcia pubtica detract etc Banca (nsttyia de creo) ota L__ eee Soe J wl al J elt ml ‘Sediu Legal $= L Ne. a eB a. Jude | SectorL J Locatitate L J cosponat_L J reise L J J ‘Se va completa in esa n care Goniractantu ete de de asgurt Contractant tune /Denumire | 1 enerour L 1 Local data agian L J catttna L 1 Nayonataesl________J TaradeoribeL 1 eaent 1 Nareatent Actidenitate: BI Ci sesel__J nc L___1 otoeeat dol indigL_ cupata (Pr) Cod CAEN (es)L_______] Funcha pubes aejrss|____________I ach osto cara) Bence (ratte do creat comm ipa (ey Sonia Lege Sede L JwtLt elt sl} alt ml se Sect 1 Locate J qo 4 cotpoval_L rao | J email J Amplasarea Strada |_ Jowell J sel Joel J ap. J fiseuluh (Beresa) Loctite J wt twirl J Calitate asigurat OO Proprietar Tl Mogtenitor legal Tip cladire O Apartament in bloc OO vila sau casa ‘Obiectul asigurarii = [)_Locuintd permanent 1 Locuinga temporaré ‘Structura portanta* —[) Beton armat O Zidane portant CO Structuré metalics: An constructie a * Nu se asigura pe acest pachet de asigurar imobile cu structura din lemn, paianta, chirpici sau alte tipuri, cu excepfia celor indicate mal sus. Obserati prin starea construct Dura cclotta a coma: coe |_| ra z4® pigie Ll | | oaaee Acoperire/Riscurl asigurate: 1) Pollta PAD: Cutremur, Inundafi, Alunecari de teren conform prevederiior Legii 260/2008, cu addiugiie uterioare si normele de aplicare. 2) Polifa Eurocasa Optim (conform condi de asigurare anexate polite) Flexa (Incondiu, trisnet, explozie, cAderea aparatelor de zbor si a vehiculelor spatiale, lovirea de c&tre autovehicule, fur, gaz sau ‘vapor, cheltuiel necesare pentru demolare, evacuare si transport): + Colamitati Naturale (Cutremur, Inundai si Aluviuni, Alunecarea terenulul’, Fenomene Atmosferice inclusiv grindina, Greutatea stratului de 22pad + Riscuri Aditionale (Daune produse de avari la instalatile de apa, Furt prin efracie, Talhario, Acte de vendelism / daune produse (cu ocazie furtului sau talharia) * Asigurarea pentru categoria "Clade" la riscurle Cutremur, Inundati si Alunecéri de teren aste valabilé pentru sume ce exced pe ‘cole asigurate obligatoru pe polifa PAD. ‘SumeAsigurate: 1) Polifa obligatorie PAD: Ciacire: 20.000 Euro (categoria constructiva tp “A")- conform prevederior Legl 260/2008, cu adéuginle uiterioare sinormelede aplicare. 2) Polit facultativa complementara Eurocasa Optim - conform opfiunl dn tabelu de sume asigurate Eurocasa in baza valor de reconstructie de nou, corespunzétoarecutiuorientalv) suprafete! constultealocuinel ‘Suma Asigurata, Prima de asigurare anual rata de prima ifrecventa de plata primeise stablesoprin marcarea corespunzatoare In {abel de maijos; Categoria se asigudlaprimtisc absolut (r@aplicarea regi proporjonaltal) ‘Suma Asiguraté Eurocasa Prima de asigurare! varianta Optim Frecvenfa de plat contrite |] prima |] ete ey [S| Ama 1B] Semestrians abso) | Z| 3 RON RON _|3] RON 2548 716.000 5.750 1a 7 48-66 165.000, 8.250 278. 138 06-88 220.000 “1.0001 370 185, 38-110 270.000 13.500 454 227, 10-126 320.000 16.000 538 268 126-150 370.000, 18.500 622 3it 150-176 440.000 22.000 740 370 176-200 510.000 25.500. 858; 428 200-230 580.000, 728.000 97 487 7230-260 £650,000 32.500 |_| 1.092 546 Prima de igurare anuala a polifei PAD este de de 20 Euro echivalent in RON la cursul BNR al zi Polifa PAD si Eurocasa Optim vor fi emise 51 inchelate numai in baza platil integrale anticipate a primel PAD sia primel rate pentru Eurocasa (conform frecventel de plata stabilite) in valoare de: Prim&PADL_____JRON + Primairaté Eurocasa Optim |__] RON fotal de plata* |___J RON * Plata primei se va face de catre Contractan/Asigurat in contul Generali Asigurari S.A. conform detalllor bancare din cuponul de plata Polta de asigurare cesionata In favoarea (Banca, Sucursala): = Asigurarea polifel Eurocasa este prestata in baza declaratiilor explicite ale Contractantului/Asiguratulul c&: Imobilu din care face parte localul asigurat s'sau care contine bunutle asigurate, nu se alla pe istele pubicate de autor ca flind ‘noadrate inclasa 1 sau 2 de isc selsmic, in zone predispuse la inundafi sau alunecdr de teren. In caz contrar asigurarea este Valabla pentru celelaite risculasigutate cu excluderea: Cutremurulu, Inundatilor si Alunocarior de oren, Structura construct a imobilull corespunde unuia din tipureInscrse in pol (la eubrica structira construciva). Miloacele de protect si inchidere(oroaste cu chel acdte extericare, zAvoars, yale, jaluzel, ise etc.) ale deschiderlor clr (up, {forest luminatoare etc.) suntcel putin cele instalatein mod uzualin locuinjoe particular gi suntin tare de functionare. Bunurile care fac obiectul prezentei poi nu sunt asigurate facultalv, pentru acsleasiriscun, cu alte Societtl de esigurare. AsiguraContractent sau Nurse near mee Persoana Imputericté (PJ) | 4 Consultant 1 ow L_ J Prezenta Cerere Chestionar a fost completatd la data de ‘n dowd exemplare originale, din care un exemplar original a fost Incredintat Asiguratuul Sonera Asiguri 8. Compania mam 2 Gras Gopal Isat Regul Gur de asigraregeefonst de cde ISVAP sub 26, adit tn sito dua. {Sed Socal n Bucur Seo 1 Sada Gh Potzs hc SE 50, Parr (Ptpal, Vezann, Cae 1.2.5. Cos poi ON08E “OP 84, CP 28, "eon =40 021 5429695, Pax 40021 9170120, wn gota ts Ea ogni de rere #188 cn ct 16.0550, er faos RO dnt 0.08207. de ash Repel Corl NO SION TS ‘nmatclt a Rog pur uw Ra- Obata as Asst ca Coma de annie s grtnerbn Dosea oY ae ade nab A, spt sot nr vrs 5045500 Cera ane sya pelted eS