Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

an I sem. II 2014 - 2015

AMENAJAREA INTERIOARA A UNUI SPATIU MULTIFUNCTIONAL. FORMA, SPATIU, FUNCTIUNE

După exercițiile de familiarizare cu principalele elemente de limbaj arhitectural, actuala temă își propune o explorare mai profundă a spațiului, în mod particular al celui destinat locuirii, prin analiza elementelor morfo-spațiale, formale, funcționale, structurale și plastice componente, precum și a modului în care acestea se compun și conlucreasimultan. Tema constă așadar în amenajarea unui spaţiu pentru doi studenţi arhitecţi astfel încât acesta să răspundă optim modului de viață studențesc și nevoilor spațiale corespunzătoare diverselor și variatelor activități care îl determină. Perceput cu toate avantajele şi neajunsurile sale, spaţiul convenţional dedicat vieţii studenţeşti devine scena dezvoltării treptate a tânărului şi trebuie să fie astfel configurat pentru a facilita şi încuraja aceasta dezvoltare. El trebuie deci să asigure intimitatea, caracterul individual al unor activități, studiul dar şi nevoia de comunicare a utilizatorilor săi. Printre atributele/calitățile ce caracterizează acest tip particular de spațiu de locuit (si care trebuie imperativ avute in vedere în procesul de concepție) se evidențiază pregnant:

adaptabilitatea și flexibilitatea .

Elemente de temă. Formă, spațiu, funcțiune

Se consideră trei forme geometrice primare plane de dimensiuni date (patrat, cerc si dreptunghi - conform anexei), dintre care studentul va alege două pe care le va compune (prin lipire, rotire. translare, intersectare) pentru a defini forma în plan/conturul spațiului pe care urmează să îl amenajeze. Elevația elementelor este aceeași pentru oricare din formele planimetrice rezultate (2,70 m). Tinând cont de faptul că unitățile rezidențiale care vor rezulta reprezintă componente ale unui sistem de agregare semicolectiv (specific studiourilor de artisti contemporane), două dintre limitele geometrice ale acestuia vor fi fixe și pe acestea se vor amplasa pereți. Accesul în spațiu se va realiza de pe una dintre aceste laturi. Pe celelalte laturi, care pot suferi modificări, se vor amplasa goluri (ferestre sau uşi) pentru a asigura o luminare corectă a întregului spaţiu. În realizarea acestei amenajări studentul va avea posibilitatea de a interveni parţial asupra amprentei spaţiului prin propunerea unor extinderi sau, după caz, retrageri, pe cele două laturi ce pot suferi modificări (spaţii interioare, logii, balcoane, sere, etc). Extinderile sau retragerile față de contur nu vor depăşi 15% din suprafaţa iniţială. Suprafața construită (pe conturul exterior al zidurilor) va fi de maxim 80 mp. Fiecare soluție de amenajare interioară va fi gândită în funcție de limitele fizice ale spațiului ce urmează a fi amenajat, tinând cont de elementele definitorii ale acestuia (acces, forma si conturul planului, gradul și modul de iluminare, relațiile dezvoltate pe orizontală și verticală, etc.), de ordinea structurală pe care o veți impune, de oportunitățile și limitările pe care forma le oferă. Dealtfel, preocuparea de bază, esențială, a demersului vostru va fi cea a permanentei corelări a demersului de modelare a Formei spațiale cu cel al organizării

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

funcționale.

an I sem. II 2014 - 2015

Configurarea spaţiului se va face având în vedere exigenţele funcţionale ale celor doi studenţi, asigurând-le confortul necesar desfăşurării activităţilor cotidiene. Spaţiile necesare sunt următoarele:

- zonă comună de zi;

- o zonă individuală de odihnă pentru fiecare student;

- spaţiu pentru studiu şi proiectare, element specific ce poate fi cuplat fie cu zona zi fie cu cea de noapte;

- grup sanitar minimal, alcătuit din wc, lavoar şi duş.

- un spațiu pentru incălzirea hranei semipreparate, prepararea cafelei/ceaiului, depozitare (poate fi inclus in mobilier) Compartimentarea (exceptând grupul sanitar minimal) se va realiza din elemente de mobilier, păstrând astfel o atmosferă deschisă în spaţiul conceput, ţinând cont de modul în care pătrunde lumina naturală şi de poziţionarea golurilor, uşi şi ferestre (poziţionarea acestora se va face la alegerea studentului). Amenajarea si mobilarea flexibilă a spațiului constituie o exigență importantă pentru tinerii utilizatori. Obligatoriu, se va studia si posibilitatea de transformare ocazională a spațiului amenajat pentru desfășurarea unor activități ce necesită un excedent spațial (pe care le veti propune).

Obiective studiului :

dezvoltarea capacității de definire și de modelare a spaţiului, de înțelegere a atributelor și a calităților sale;

înţelegerea și asimilarea de către student a relaţiilor funcționale dezvoltate între principalele zone, de zi şi de noapte, individuale sau cu folosire comună. (funcţiune / organizare spaţială) și a exigențelor de funcționare (iluminare, ventilare, mod și grad de comunicare spațială)

înţelegerea raportelor spațiale şi a relaţiilor stabilite între zonele principale, între acces şi acestea, a ierarhiilor morfo-spațiale, etc.

înţelegerea proprietăţilor elementelor de mobilier și a modului de organizare a acestora (gabarite, dimensiuni, tipologii, mod de aranjare, amplasare şi compunere, etc.) Tema își propune integrarea de noţiuni şi principii noi, urmărind, în acelaşi timp, conturarea spiritului critic selectiv al studentului, afirmarea personalităţii sale, dezvoltarea intuiţiei, spiritului analitic și a creativității.

Etapele studiului:

a) Lansarea temei şi demararea studiului, întocmirea unei mape de documentare care să

includă schiţele şi crochiurilor exemplelor selectate, similare temei propuse. Alegerea a

minim cinci exemple ce ilustrează tema, în vederea discuţiei iniţiale cu profesorul îndrumător.

b) Elaborarea propunerilor de amenajare a spaţiului dat.

c) Corecturi cu profesorul îndrumător.

d) Evaluare intermediară-prezentare la panou

e) Redactarea proiectului.

f) Predarea proiectului.

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

Metodologia şi desfăşurarea studiului

an I sem. II 2014 - 2015

16

februarie 2015 - prezentarea temei/documentare;

23

februarie 2015- predarea şi susţinerea a cel puţin 5 exemple concludente pentru tema de

proiectare. Documentaţia va conține alte exemple decât cele prezentate în lansarea de temă, analizate si explicitate obligatoriu prin diagrame si scheme de organizare, de mobilare, desenate de mână, pe calc sau hârtie. Mapa documentară (A3) va fi prezentată de către fiecare student îndrumătorului, însoţită de o prezentare orală a analizei şi a concluziilor proprii şi va fi notată. Documentaţia, semnată de către îndrumător, va fi predată la final, sub formă de

anexă a proiectului. Nota obţinută va conta în proporţie de 20% în nota finală a proiectului. Se va aprecia calitatea alegerilor făcute în contextul temei date, dar şi gradul de înţelegere şi capacitatea de a le explica;

26 februarie 2015 - prezentarea la panou a schiței de proiect Se vor prezenta scheme de

organizare, plan(uri) -1:50 şi perspective concludente pentru soluţia adoptată; 2 martie 2015 - 16 martie 2015 - corecturi pe soluţia proprie. Prezenţa şi activitatea studentului va fi urmarită de fiecare îndrumător şi va constitui 10% din nota finală;

16 martie 2015 - prezentarea soluţiei finale. Se vor prezenta planuri, secţiuni, desfăşurări şi

perspective concludente pentru soluţia adoptată. Discuţii despre modul de prezentare final. Planşele, semnate de către îndrumător, vor fi predate la final, sub formă de anexă a

proiectului. Formatul şi tehnica de prezentare este la alegere. Lipsa totala sau parțială a schițelor finale și/sau absența la prezentarea lor (etapa de evaluare) atrage imposibilitatea predării proiectului și implicit a evaluării;

23 martie 2015 – predarea proiectului: orele 9 - 10

Observaţii:

- Neprezentarea la corectură sau lipsa numărului minim de corecturi intermediare conduce la

respingerea proiectului.

- Lipsa documentaţiilor aferente etapelor intermediare, predate la final sub formă de anexe la

proiect, conduce la imposibilitatea predării.

- Proiectul final va fi predat în mod obligatoriu atât pe hârtie, cât şi în format electronic: . jpg

sau .pdf (pe CD) - "Nepromovarea unui proiect din semestrul II, implică refacerea activităţii în anul universitar următor, în perioada în care este programat respectivul proiect la anul I în curs, cu taxă, respectându-se tema din programul de proiectare a anului I respectiv. Fac excepţie de la condiţiile de promovare generale studenţii care au absentat mai mult de 50% din durata de studiu a unei teme de arhitectură, cu motivare medicală şi cu respectarea termenului de depunere a certificatului medical. În aceste condiţii, pot reface tema respectivă în acelaşi an universitar sau, după caz, în anul universitar superior, dar nu mai târziu de sfârșitul semestrului corespunzător în care s-a derulat tema. Această prevedere se aplică pentru o singură temă de arhitectură pe semestru, din cele 6 planificate în anul I. În cazul absentării parţiale, mai puţin de 50% din durata de studiu a unei teme de arhitectură, motivată medical, se va evalua nivelul realizării acesteia şi se va nota în consecinţă. La evaluare, se vor lua în considerare lucrările studenţilor care îndeplinesc următoarele condiţii, şi anume: numărul de corecturi cel puţin egal cu numărul de săptămâni al duratei de studiu a temei respective şi prezenţa la atelier de minim 80% din acelaşi interval". (extras din Regulamentul de Proiectare, anul I)

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

Predarea proiectului:

an I sem. II 2014 - 2015

Redactarea se va realiza pe planșe din carton alb sau colorat cu dimensiunile 50 x70 cm (60 x 80cm), paginate vertical sau orizontal

Piese obligatorii:

- Plan (mobilat), scara 1/20

- Patru desfăşurări caracteristice la cei 4 pereţi perimetrali, prezentând soluţia de mobilare

aleasă, de compartimentare a spaţiilor prin mobilier, scara 1/20 - Minim două perspective interioare (sau axonometrie) în care să fie reprezentate toate elementele de mobilier şi ambianţă.

- O soluție alternativă de organizare a aceluiași spațiu, ocazională, pentru o activitate ce cere un spațiu suplimentar de desfășurare ( pe care o veți numi).

Toate planşele vor fi semnate cu numele studentului, anul de studiu- semianul şi vor fi capsate sau îndosariate. Tehnica de redactare este la alegere. Toate piesele obligatorii vor fi redactate de mână, nu se acceptă realizarea acestora pe calculator. Suplimentar se poate prezenta şi machetă.

Criterii de evaluare:

respectarea datelor de temă;

conținutul și calitatea documentației proiectului;

calitatea definirii spațiului;

adaptabilitate și flexibilitate în organizarea spațială, în amenajare și mobilare;

corelarea între funcţiune şi organizarea spaţială, răspunsul la exigențele de funcționare - accesibilitatea, echiparea, gradul si modul de compartimentare, de iluminare și ventilare;

claritatea formală şi coerenţa expresiei plastice;

capacitatea de reprezentare într-o manieră grafică convenţională;

simplitatea, coerenţa şi corectitudinea prezentărilor grafice;

Întocmit, asist. dr. arh. Horia Țundrea