Sunteți pe pagina 1din 1

_____________________ SRL

Bucuresti, sector _____


Str. ____, nr. ___, bl. ____, sc. ___, et. ___, ap. ___
Reg. Com.: J40/_____/______
CUI: __________
Nr. de inregistrare . / data

ADEVERINTA

Prin prezenta se atesta faptul ca dl./dna __________ domiciliata in municipiul Bucuresti, sector _____,
Str. _____ nr. ___, posesoare a CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de _____ de ____ avand CNP ______________., a fost
angajatul (a) societatii _____________ SRL, CUI _______________ cu sediul social in Bucuresti, sector
______, Str. ____, nr. ___, bl. ____, sc. ___, et. ___, ap. ___ in baza contractului individual de munca cu norma
intreaga / cu timp partial de 8 .ore / zi, incheiat pe durata nedeterminata, inregistrat la Inspectoratul
Teritorial de Munca Bucuresti cu nr. _____ / __________ in functia / meseria de __________ .
Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii (incheierea, modificarea,
suspendarea si incetarea contractului individual de munca ):
Nr.

Mutatia

crt.

intervenita

Anul
Luna
Ziua

Salariul de baza, inclusiv

Nr.si data actului

Meseria/

sporurile

pe baza caruia se

Functia

care intra in calculul

face inscrierea si

punctajului mediu anual

temeiul legal

ANGAJARE

LEI

Contract nr. /

Modificare salariu

LEI

Act aditional nr. /

Incepind cu data de ---------- contractul individual de munca al domnului (ei) a incetat in baza prevederilor art.--- Legea
nr. 53/2003 Codul Muncii, modificata si completata.
In perioada lucrata a avut ____ zile de absente nemotivate si _______ zile concediu fara plata.

Reprezentant legal,

Intocmit,

Administrator,

____________________ SRL

______________