Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE

de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale, instalate in judetul Satu Mare

S.C.______________________________________________,cu

sediul

in

_________________,
str.______________________________________________________CF_____________________
reprezentata legal prin ___________________________________ posesor al CI/BI seria___________
eliberat de ___________________ la data de _________________ tel:_________________________
in calitate de ________________________, declar ca am achizitionat la data de _________________
un numar de ______ aparate de marcat electronice fiscale, avand urmatoarele elemente de identificare :
1.

Marca___________________,model__________________,seria

aparatului______________

nr. si data avizului de distribuire si de utilizare a aparatelor de marcat fiscale ____________________


Nr de ordine ________________________seria fiscala _________________________________
2.

Marca___________________,model__________________,seria aparatului________________

nr. si data avizului de distribuire si de utilizare a aparatelor de marcat fiscale _________________


Nr de ordine ______________________seria fiscala ____________________________________
Prin prezenta solicitam atribuirea numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate in judetul Satu Mare pentru fiecare aparat achizitionat, in vederea instalarii si fiscalizarii
acestuia , conform articolului 4 din OUG 28/1999 cu modificarile ulterioare.
Fiscalizarea se va efectua de catre unitatea de service SC CASH REGISTER SRL
Semnatura si stampila unitatii solicitante,

DECLARATIE
Subsemnatul _______________________________________ posesor al BI/CI seria___________________
eliberat de_______________________ la data de _______________in calitate de_________________________ la
SC_____________________________________________________

cu

sediul

in______________________

str.________________________________________CF___________________declar prin prezenta urmatoarele :

1. AMEF-ul marca ___________________model__________________seria_________________va fi instalat in:


_______________________________________________________________________
2. AMEF-ul marca __________________model____________________seria________________va fi instalat in:
_______________________________________________________________________

Satu Mare la,

L.S. semnatura :