Sunteți pe pagina 1din 7

38

Constela!ii ie"ene, anul IV, nr. 4 (16), decembrie 2009

Andreea-Oana IFTIME

DISOLU#IA UTOPIC$ A OMULUI RENASCENTIST


N CETATEA SOARELUI TOMMASO CAMPANELLA
%I N INSULA DIN ZIUA DE IERI UMBERTO ECO
1. Utopia: ntre idealism "i ideologie
Toposul ideal pe care Tommaso Campanella ni-l prezint# n formula Cet#"ii
Soarelui este intrinsec rela"ionat cu dinamica istoric# renascentist#, att n plan
social !i societal, ct !i n plan fundamental uman, existen"ial. Perioada
renascentist# reprezint#, n esen"a sa, o realitate temporal# care se dore!te, n
totalitatea mecanismelor sale, un corpus integrator al tuturor libert#"ilor. n mod
paradoxal, ceea ce reu!e!te Campanella este o mitizare a utopiei renascentiste, o
anulare a paradigmei individuale a existen"ei.
Utopia, n general, presupune un imaginar dublu. Activarea mecanismelor
utopiei n demararea procesului de construc"ie a unui text narativ presupune un
procedeu dublu orientat: vizeaz#, n primul rnd, deconstruc"ia sistemului ini"ial
imaginarul Rena!terii, n cazul Cet!"ii Soarelui !i apoi reconstruc"ia acestui
topos n forma lui voit deformat# utopia. n nara"iunea utopic# a lui
Campanella vorbim, de fapt, de un imaginar dublu, structura esen"ial conflictual#
a acestui imaginar1.
Cetatea Soarelui ofer# modelul textual al fic"iunii existen"ei unui sistem
atotputernic, perfect, omnipotent !i omniprezent unicul mod de fiin"are viabil
!i prezint# maniera n care att rela"iile dintre indivizi, ct !i comunicarea dintre
om !i eul s#u, sinele s#u sunt subordonate contur#rii societ#"ii ideale. $i cum altfel
poate fi imaginat# o societate ideal# dect n forma unui organism institu"ional ce
se poate l#uda cu mecanismul !i precizia unui orologiu? Gabriel Liiceanu opina c#
utopiile tradi"ionale se fundamenteaz# pe ipocrizie2. Dar care sunt atributele unei
astfel de utopii !i prin ce se diferen"iaz# ea de celelalte tipuri de utopie?
n ciuda aparentului s#u polimorfism !i a imposibilit#"ii de a o ncadra n
ni!te limite definitorii prestabilite, acest gen literar se structureaz# pe acelea!i
principii ale egalit#"ii, uniformit#"ii existen"iale !i promov#rii unei libert#"i
constrnse de chingile unui sistem totalitar. Toposul de dinaintea c#derii omului
din Rai era unul fundamental utopic. Tragem concluzia c# ceea ce a condus la
plasarea omului pe un nivel inferior condi"iei sale prime a fost curiozitatea, dorin"a
de cunoa!tere, imposibilitatea subordon#rii n fa"a unei instan"e supreme, de ordin
divin. Triada paradigmatic# pe care se fundamenteaz# sistemul de conducere al
Cet#"ii Soarelui Putere, n"elepciune, Iubire reitereaz# sistemul triptic utopic
prim Sfnta Treime. Cu toate c# Cetatea lui Campanella a fost inclus# n rndul
utopiilor tradi"ionale, al#turi de Utopia lui Morus sau Republica lui Platon, studiul
nostru o plaseaz# pe un nivel superior, f#r# a-i nega, ns#, acele caracteristici care
au determinat categorisirea anterioar#.
Principiul modestiei nefiin"ei3 este
1 Paul Ricoeur, Eseuri de hersuspendat, iar insularitatea este prezervat# doar n
meneutic!, traducere de Vasile
propor"ii neglijabile din punct de vedere al
Tonoiu, Bucure!ti, 1995, p. 274.
2 Gabriel Liiceanu, Cearta cu filoproiect#rii n fic"iune a amplas#rii geografice. Dac#
n celelalte utopii dimensiunea spa"io-temporal#
zofia, edi"ia a II-a, Bucure!ti, p. 109.
3 Ibidem.
apar"inea unui topos ideal, nedeterminat, plasat n

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 4 (16), decembrie 2009

39

afara ideii de cunoscut, real, tangibil, mundan, n Cetatea Soarelui coordonatele


realit!"ii extraverbale sunt recognoscibile. Astfel, Genovezul i poveste te
Ospitalierului c!, fiind silit s! p! easc! pe uscat la Taprobana i ajungnd de-a
dreptul la ecuator, ntr-o cmpie nesfr it!4, este ntmpinat de o mul"ime de
b!rba"i i femei, to"i narma"i, care l conduc spre Cetatea Soarelui. Aici i face
loc o discu"ie despre legitimitatea i verosimilitatea acestei realit!"i spa"iale, n
concordan"! cu cvasi-respectarea regulilor de construc"ie a utopiei. ntr-adev!r,
modul n care Cetatea este construit! corespunde principiului normativ utopic de
izolare a comunit!"ii, dar amplasarea ei ntre coordonate geografice accesibile
fondului cultural epocal produce un sentiment de cvasi-demitizare a toposului
propus de Campanella. Prin anularea posibilit!"ii de recognoscibilitate geografic!,
utopia tradi"ional! nu mai ofer! posibilitatea unei ie iri din sine, pentru c! teoria
unei spa"io-temporalit!"i suspendate fundamenteaz! absolutizarea nu att a
nara"iunii propriu-zise, ct a realit!"ii extralingvistice la care trimite narativul n
sine. Totu i, reminiscen"e ale discursului utopic tradi"ional se pot g!si att n
cartea lui Tommaso Campanella, ct i n cea a lui Umberto Eco, Insula din ziua de
ieri cu amendamentul c! aceasta din urm! propune o variant! mult diluat! a
genului utopic. n ambele scrieri, praxis-ul5 este supus unei pseudo-mitiz!ri, n
direc"ia transgres!rii limitelor realului, verosimilului i a plas!rii ntr-o
dimensiune utopic!. Cmpia nesfr it! n care intr! Genovezul poate fi asem!nat!
cu imensitatea m!rii ce ascunde insula din ziua de ieri, iar vecin!tatea cu
Taprobana care face referire la triada hindus! Tribhuvana legitimeaz!
ncadrarea Cet!"ii Soarelui ntr-o sfer! n care imixtiunea sacrului6 n profan
atinge cotele cele mai nalte.
Campanella i creioneaz! Cetatea respectnd regularitatea ce caracterizeaz!
genul tradi"ional al utopiei. Acest spa"iu ideal este mp!r"it n apte inele
concentrice, numite dup! cele apte planete. #tiin"a
4 Tommaso Campanella, Cetatea
este
subordonat! Artei, solarienii promovnd ideea
Soarelui. Ideea poetic a unei republici filozofice, Bucure ti, 1959, conform c!reia disciplinele tiin"ifice se nva"! mai
p. 47.
u or cu ajutorul picturii. Astfel, dac! am considera
5 Acest concept vizeaz! rela"ia de
cele apte cercuri ale Cet!"ii ca fiind simboluri ale
determinare reciproc! pe care Marx
celor apte zile n care Dumnezea a creat lumea,
o stabilea ntre imaginar i extraverbal, adic! leg!tura indisolubil! dintre atunci i Cetatea Soarelui s-ar transforma ntr-un
realitatea extralingvistic! i proiec"ia simulacru al ideii de lume pentru Genovez, dar n
acestei realit!"i pe pnza fondului singura lume bun! pentru Metafizic.
mental al reprezent!rilor. Praxis-ul,
S! purcedem la o analiz! a acestei dispuneri
adic! via"a real! determin! o serie
geometrice
a toposului utopic, n contrapunct cu
infinit! de microideologii, pentru c!
fiecare om posed! o reprezentare modelul biblic al Facerii. n interiorul primului inel
diferit! a lumii.
sunt reprezentate pictural elementele ce "in de
6 Sacrul i profanul din vizidomeniul matematic. Vechiul Testament ne spune
unea eliadesc! sufer! un proces de
c!, n prima zi a Crea"iei, Dumnezeu a f!cut cerul i
metamorfoz! la nivelul rela"iei semnificat-semnificant, primul concept p!mntul, desp!r"ind ntunericul de lumin!. Un
fiind nvestit cu sensul de absolut ra"ionament simplu ne-ar oferi o prim! pist! de
tiin"ific, iar celui de-al doilea atri- interpretare a textului:
tiin"a este lumin!,
buindu-se valen"e exclusiv mundane, asociindu-se ideii de ra"iune i de n"elepciune. n
fiindu-i accentuat! imposibilitatea
interiorul celui de-al doilea inel sunt pictate
cognitiv! de a asimila cuno tin"e
din toate domeniile culturale i elemente ale domeniilor mineral, hidrologic,
tiin"ifice.
meteorologic. n ceea ce prive te aceast! a doua

40

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 4 (16), decembrie 2009

etap a crea!iei, textul lui Campanella "i cel sacru sunt ntr-o nsemnat m sur
tangen!iale, aceast armonie fiind continuat "i n urm toarele trei etape, cu unele
mici amendamente. Ceea ce ne intereseaz n mod special sunt poten!ialit !ile
simbolice cu care au fost nvestite cele din urm . Dac textul biblic ne spune c n
cea de-a "asea zi a fost f cut omul dup chipul S u7, Campanella ne ofer o
variant cel pu!in interesant , spunndu-ne c la nivelul al "aselea sunt pictate
toate artele mecanice (...) "i inventatorii s i. (...) La loc de cinste am v zut efigia lui
Iisus Hristos "i a celor 12 apostoli pe care-i venereaz "i-i pre!uiesc ca pe ni"te
supraoameni.
n ciuda aparentei nzestr ri a divinului "i a religiei cu atributele unui
principiu esen!ial "i indispensabil n dezvoltarea armonioas a comunit !ii
solariene, cultul sacralit !ii a"a cum l n!eleg Genovezul "i Ospitalierul este
nlocuit cu cel al Metafizicului "i al triadei principilor colaterali Pon, Sin "i
Mor. Revenind la dispunerea spa!ial a Cet !ii, trebuie men!ionat faptul c n
centrul Cet !ii se g se"te un templu la care se poate ajunge trecnd prin poarta
Aquilonian . Templul con!ine, la rndu-i, dou globuri: unul pe care este pictat
cerul "i altul pe care este reprezentat p mntul, dar aduce profanul n aceast sfer
a sacrului prin aten!ia acordat "tiin!elor exacte templul ofer "i coordonatele
paralelelor "i meridianelor. Perfec!iunea care este v dit chiar de arhitectura
Cet !ii dezvolt un cult al detaliului, al am nuntului studiat pn la epuizarea
tuturor poten!ialit !ilor sale.
#i Insula lui Roberto de la Grive este transferat domeniului perfec!iunii
utopice nu numai prin atribute ce !in de modul s u de organizare guvernamental ,
de educa!ie, pedagogie sau de ornduire social , ci "i prin prisma intangibilit !ii
sale materiale, fizice. Practic, praxis-ul "i ideologia8 reflectarea realit !ii n
imagina!ie se suprapun, avnd loc o contopire a planului paradigmatic ideal cu
cel sintagmatic real "i dnd na"tere unui topos al tuturor posibilit !ilor.
n insula descoperit de Genovez nu se trateaz problema interpret rii
vie!ii reale, a ncerc rilor de modificare a praxis-ului, pentru c , de"i reduse la
minimum, tehnica disloc rii "i cea a spa!ializ rii temporale avanseaz ideea c
singurul model de fiin!are viabil este cel al solarienilor. Campanella ne propune,
deci, nu imaginea materializ rii unei ideologii, ci ne oblig , practic, a accepta
idealismul acestui microunivers solarian. Dar cum putem separa ideologia de
idealismul pe care l propulseaz drept principiu integrator al Binelui, Frumosului
"i Adev rului?
Scrierea lui Campanella, la fel ca "i Insula din ziua de ieri a lui Eco, mbrac
forma utopic prima "i postmodern cea din urm , pentru a oferi o alternativ
a imaginarului renascentist. Ele sunt, de fapt, remodel ri ale ideologiei amintite,
propunnd o reconstruc!ie a societ !ii n sens invers un soi de inversare a
valorilor. Se promoveaz
ideea echivalen!ei
7 Facerea, ntia carte a lui
calitative a muncii fizice "i a celei intelectuale,
Moise, cap. 1.
eradicarea propriet !ii personale ducnd, n mod
8 Paul Ricoeur, n Eseuri de
hermeneutic , identific trei func!ii inevitabil, la eludarea principiului negativ. Dac ar
ale ideologiei: n primul rnd, el atri- trebui s definim utopia prin raportare la ideologie,
buie conceptului avut n discu!ie atunci sarcina ni s-ar ngreuna, avnd n vedere
capacitatea de a produce o imagine
faptul c este dificil de argumentat corolarul de
r sturnat a realit !ii, a praxis-ului,
apoi adaug func!iile integratoare diferen!e "i de similitudini dintre cele dou
"i de domina!ie.
concepte. Karl Mannheim al tura no!iunile de

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 4 (16), decembrie 2009

41

ideologie !i de utopie pe baza capacit "ii comune de transcendere a situa"ionalului


!i imposibilit "ii realiz rii lor9.
2. Totul pentru popor, nimic pentru popor
Tabloul utopic variant deformat a renascentismului anihileaz
polimorfismul ce caracterizeaz omul n varianta sa cultural-individual !i vizeaz
o reconstruc"ie a umanit "ii dup principiile perfec"iunii utopice.
A tr i cu adev rat nseamn s -i refuzi pe ceilal"i; ca s -i accep"i, ar trebui
s !tii s renun"i, s te st pne!ti, s ac"ionezi mpotriva propriei tale naturi, s" te
debilitezi; libertatea o concepi doar pentru tine nsu"i; aproapelui t u o cedezi doar
cu pre"ul unor eforturi epuizante10. Individul se poate defini numai raportndu-se,
n mod exclusiv, la propria-i istorie, numai povestindu-se, spunndu-se pe sine
nsu!i.
Evul Mediu propunea o versiune a persoanei n cazul c reia ambele laturi
ale con!tiin"ei umane cea care era ndreptat spre interior, jucnd rolul unui soi
de privire introspectiv !i cea care privea n exterior st teau sub egida aceluia!i
v l (al credin"ei, al iluziei, al devizei crede !i nu cerceta). Omul era con!tient de el
nsu!i doar prin prisma apartenen"ei sale la un grup, la o ras , la o familie, la o
societate. Burckhardt11 afirma c distinc"ia major care a separat Rena!terea de
Evul Mediu a fost suveranizarea ra"iunii, pl smuind un tip de personalitate uman
ale c rui principale calit "i erau autonomia !i imanen"a. Cuno!tin"ele omului
renascentist nu sunt reduse la un singur domeniu. n Rena!tere, omul trebuia s
fie capabil s se lupte cu o varietate de arme (n special cu sabia), s fie preocupat
de dezvoltarea sa continu , s cnte la ct mai multe instrumente, s fie capabil s
sus"in dezbateri pe teme filosofice sau etice, s fie poet, scriitor iscusit. Cu alte
cuvinte, umanismul renascentist considera c omul este centrul universului,
capacit "ile sale de dezvoltare fiind nelimitate. n centrul concep"iei umaniste
renascentiste troneaz no"iunea exalt rii fiin"ei, glorificarea pozi"iei sale
preeminente n lume12. Se observ !i aici natura cultural dihotomic a Omului,
natur ce ncorporeaz n construc"ia sa att umbre, ct !i lumini.
Dac figura lui Roberto de la Grive din romanul lui Eco este o parodiere a
ideii de om renascentist, n cazul utopiei lui Campanella vorbim de o inversare a
acestui proces, n sensul mpingerii la extrem a conceptului de homo universalis.
Solarienii nu sunt fiin"e bipolare, nu sunt structura"i pe complexul dihotomic
Bine R u, Adev r Minciun , Frumos Urt, ci dimpotriv , sunt exponen"i ai
perfec"iunii n totalitatea integratoare a structurilor ei. Liberul arbitru este
perceput ca o no"iune ce nu apar"ine Cet "ii, p catul nsu!i fiind rezultatul unui
defect de voin" . Dar, dac voin"a lipse!te, atunci nici p catul nu-!i mai are izvorul
din care-!i trage, n mod normal, seva. #i dac nu
9 Karl Mannheim, Idologie et
mai avem p cat, la ce folos credin"a ntr-o via"
utopie, traducere dup versiunea viitoare? De!i ei sunt brahmani, !i n parte
englez de Pauline Rollet, p. 57.
pitagoreici, nu cred n transmigra"ia sufletelor
10 Emil Cioran, Istorie i utopie,
dect n cazul unei hot rri exprese a lui
Bucure!ti, 1992, p. 8.
11 Cf. Andrei O"etea, Rena terea,
Dumnezeu13.
Bucure!ti, 1964, p. 33.
Cultura renascentist se distan"eaz net de
12 Ovidiu Drmba, Istoria cultucea medieval
nu numai prin imaginarul
rii i civiliza!iei, vol. XI, Bucure!ti,
babilonian
specific,
dar !i prin mentalitatea care l
2003, p. 66.
13 Tomasso Campanella, op. cit.,
plaseaz pe om din ce n ce mai aproape de ideea de
p. 77.
divinitate. Dac n Evul Mediu fiin"a uman st tea

42

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 4 (16), decembrie 2009

sub semnul supunerii, fiind marcat! de stigmatul p!catului originar, Rena terea
aduce n aten"ia mul"imilor no"iunea de liber arbitru. Interdic"ia medieval! a
manifest!rii, n toat! plenitudinea sa, a individualit!"ii umane este anulat! n
renascentism, unde omul devine din slug! a lui Dumnezeu st!pnul i centrul
Universului, obiect de ferm! admira"ie14. Dar utopia suspend! toate aceste
atribute ale omului liber, plasndu-l n sfera unei simili-vie"i, la fel cum Roberto de
la Grive este un simulacru al no"iunii de cavaler, ntruct, de i dore te s! tr!iasc!
aventura la modul serios, el este mai mult o reiterare a figurii lui Don Quijote.
Jacques le Goff afirma, n Omul medieval, ideea conform c!reia aventura
cavalereasc! se dorea a fi ntruchiparea seriozit!"ii, un soi de proiec"ie pe un fundal
al fi-in"!rii, n opozi"ie cu simpla ek-sisten"!. Ultima dimensiune a modului de a fi
a omului n lume se muleaz! perfect pe condi"ia existen"ial! limitat! a solarienilor.
Ceea ce propag! textul utopic nu este fericirea n sine15, esen"a acestui deziderat
suprem, ci o teoretizare a ideii de fericire. Utopistul Campanella devine astfel
expozantul definitiv al renascentismului, n direc"ia transform!rii sale (prin
intermediul nara"iunii) ntr-un simili-f!uritor de lumi, lund locul Creatorului
suprem i ncercnd o de-babilonizare a epocii din care f!cea parte. Rolul s!u
este cel pu"in paradoxal, n contextul n care el poate fi asem!nat foarte bine cu
Metafizicul din Cetatea Soarelui.
Utopia presupune o distan"are ntre imaginar i real care constituie o
amenin"are pentru stabilitatea i permanen"a acelui real16 sau o njghebare
imaginar! de organiz!ri sociale ideale, care ar fi capabil! s! asigure fericirea
oamenilor17, dar s! nu uit!m faptul c! totul porne te de la un model
extralingvistic anterior ornduirii utopice propriu-zise. Cu alte cuvinte, nainte de
a crea ceva nou, propun!torul lumii noi trebuie s! aib! n vedere att modelele
preexistente care contribuiser! deja la modelarea lumii ct i un plan de
transgresare a limitelor impuse de acestea n vederea metamorfoz!rii unei ntregi
comunit!"i dup! reguli care se constituie ntr-un sistem de opozi"ii fundamentale
cu cele deja existente.
Cunoa terea este ridicat! la rangul de paradigm!, asupra ei fiind focalizat!
ntreaga aten"ie. n Cetatea Soarelui este negat! valoarea individualit!"ii, a
singularit!"ii fiin"ale, fiind promovat! ideea de cunoa tere n scopul comunit!"ii.
Cu alte cuvinte, acestui domeniu i este minimalizat rolul pe care-l are, n mod
normal, n dezvoltarea personal! a omului, fiindu-i atribuit un scop pur practic.
Astfel, omul nu mai este v!zut ca individualitate, ci exclusiv ca parte integrant! a
mecanismului social.
Societatea solarienilor cultiv! n mod exclusiv cele trei principii fundamental
pozitive: Binele, Frumosul i Adev!rul. Dar filosofia a demonstrat faptul c! omul
este o fiin"! bipolar!, bivalent!, dublu-dimensionat!, toposul conflictului dintre cele
dou! principii contrare: Binele i R!ul. Liniile
14 Ovidiu Drmba, op. cit., p. 66.
aceluia i ra"ionament sunt urm!rite i de Emil
15 Emil Cioran, op. cit., p. 97.
16 Karl Mannheim, Idologie i
Cioran, care spune c! omul nu devine con tient de
utopie, apud Paul Ricoeur, op. cit., sine ca individualitate fiin"al! dect atunci cnd iese
p. 283.
de pe calea Binelui, a liniarului, a letargiei
17 Giordano Bruno, Galilei,
universale18 i nva"! s! se cunoasc! pe sine, n
Campanella, cu studii introductive
de C. I. Gulian i I. Banu, Bucu- totalitatea sa.
Conceptul de familie este mecanicizat,
re ti, 1951, p. 92.
18 Emil Cioran, op. cit., p. 103.
suferind transmutarea din sfera propriet!"ii

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 4 (16), decembrie 2009

43

individuale n cea a propriet!"ii comune, de stat; este evident! abolirea intimit!"ii


spirituale n favoarea interesului public. Neamul provine din India, iar filosofia lor
existen"ial! pledeaz! pentru o comuniune a indivizilor la toate nivelurile, propunnd
ideea mp!r"irii tuturor lucrurilor. Aceast! posedare n comun presupune eradicarea
ideii de iubire de sine n favoarea iubirii de comunitate19.
3. Paradigma intertextului simbolic
Att Cetatea Soarelui, ct i Insula din ziua de ieri constituie un exerci"iu
de reprezentare simbolic! a valen"elor spiritului renascentist, func"ia simbolizant!
manifestndu-se n mod pregnant la nivelul constructului romanesc.
Num!rul apte i actualizeaz! virtualit!"ile simbolice n veritabile
conglomerate sistemice: Celor apte virtu"i principale le corespund cele apte rugi
din Tat!l Nostru; celor apte daruri ale Sfntului Duh, cele apte fericiri i cei apte
psalmi de peniten"!. Toate acestea au la rndul lor leg!tur! cu cele apte momente
ale Patimilor i cu cele apte sfinte taine. Fiecare num!r din fiecare grup de apte
corespunde, iar! i ca antitez! sau ca leac, cu cele apte p!cate principale, care, la
rndul lor, sunt reprezentate prin apte animale i urmate de cele apte boli20.
Omul renascentist ncearc! o telurizare a celestului prin profanarea
conceptului de sacralitate. El nu posed! o viziune exhaustiv! a universului, dar,
prin plasarea sa n centrul lumii demontnd sfera clasic! a divinit!"ii el d!
na tere unei serii de ncerc!ri de a cuprinde ntreg sensul existen"ial. Binen"eles
c! acest lucru nu se ntmpl!, deoarece, chiar dac! fiin"a profaneaz! locul lui
Dumnezeu, ea nu posed! atributele necesare unei reinvent!ri a lumii n sensul
biblic al cuvntului. Acesta este i exemplul Metafizicului acest uomo universale
prin excelen"!, c!rturar care simbolizeaz! n"elepciunea suprem! dobndit! prin
asimilarea tuturor cuno tin"elor tiin"ifice acumulate de omenire21.
Numele Taprobana face referire, a a cum men"ionat ntr-un capitol
anterior, la Tribhuvana triada paradigmatic! hindus! care propune un model
ideal al universului, alc!tuit din trei lumi (bhuvanas): svarga (spiritualitatea),
bhumi (psihicul, astralul) i patala (sferele terestriale). Observ!m c! simbolisitica
numerologic! este foarte bine definit!. Pe lng! cifrele 7 i 3, putem s! actualiz!m
i semnifica"iile simbolico-textuale totalizatoare, universale ale lui 4.
Solarienii sunt reprezent!ri figurative ale omului renascentist universal
prin excelen"!; n ciuda faptului c! desconsider! acumularea de bunuri materiale,
valorice, bat moned! pentru exploratori. Nu neag! principiul monetar i nici nu-l
interzic, dar l plaseaz! pe cel mai jos nivel din punctul de vedere al importan"ei. O
aten"ie deosebit! este dat! explor!rii lumii din exteriorul Cet!"ii, solarienii
navignd pentru a cunoa te diferite regiuni i gin"i i pentru a le impune ideologia
solarian!.
Lui Roberto i-ar putea fi atribuit!, n plan
19 Tomasso Campanella, op. cit.,
simbolic, dimensiunea originar! a celui care
p. 58.
porne te ntr-un complex de c!l!torii ini"iatice n
20 Cf. Gerson, Compendium
Theologiae, Opera, I, p. 234, 303 vederea reg!sirii jum!t!"ii sale primordiale. Din
s., 325; Meditatio super septimo acest punct de vedere, de la Grive i Insula dup!
psalmo poenitentiali, IV, p. 26 atingerea
c!reia tnje te reitereaz! mitul
apud Huizinga, J., Amurgul Evului
androginului.
Platon, n Banchetul s!u, atribuie lui
Mediu, ed. a III-a, trad. de H. R.
Aristofan
cuvinte
care trimit la unitatea
Radian, Bucure ti, 2002, p. 295.
21 Giordano Bruno, Galilei,
primordial! a fiin"ei i a spa"iului n care acesta
Campanella, p. 96.
fiin"a. Acesta din urm! spune c!, la origine, natura

44

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 4 (16), decembrie 2009

uman nu era caracterizat de acelea!i date care i parvin n contemporaneitate,


continund prin a afirma faptul c atunci existau trei tipuri de fiin"e umane:
femeia principiul feminin, b rbatul principiul masculin !i un al treilea sex care
ntrunea tr s turi din ambele sfere amintite. n continuare, Aristofan vorbe!te
despre dispari"ia acestui ter" gen, singurul lucru care a supravie"uit radierii sale
din simultaneitatea existen"ei cu celelalte dou genuri fiind numele s u:
androginul. Tot ceea ce era specific fiin"ei se g sea n manier dubl la nivelul
androginului: erau patru mini, patru picioare, dou organe de procreare. Dar
Zeus le-a desp r"it, le-a t iat n dou !i, dup acest proces de divizare a unit "ii,
fiecare jum tate tnjea dup completitudinea primordial . Spre deosebire de Eco,
Tommaso Campanella dizolv ideea de cuplu !i consider monogamia drept form
a propriet "ii private, dimensiune din care ar putea deriva foarte u!or viciile.
Familia este considerat motiv de discordie, de dezbinare, iubirea fiind redus la
instinctul pur sexual.
n mod aproape paradoxal !i n total opozi"ie cu solarienii Roberto
poate fi perceput ca imagine renascentist a unui Robinson Crusoe: el trebuia nu
s g seasc , ci s inventeze din nou, condi"ia primului om. Nu s la! al vreunui
izvor al tinere"ii ve!nice, ci izvor ea ns !i, Insula poate fi locul n care orice f ptur
omeneasc , uitndu-!i propria !tiin" ntrist toare, ar fi g sit, ca un copil r t cit n
p dure, un alt limbaj capabil s se nasc dintr-un contact nou cu lucrurile. Iar
odat cu el avea s ias unica !tiin" adev rat !i nou , din experien"a direct a
naturii, f r ca nici o filosofie s o perverteasc . Adev rul ncepe s fie c utat n
afara chingilor cre!tinismului, dorindu-se o eliberare de orice doctrin .
Coloristica vestimenta"iei propune !i ea o dimensiune simbolic
reprezentativ pentru solarieni, cele dou culori preferate fiind albul !i ro!ul. Albul
sugereaz puritate, uniformitate, fiind simbol diurn, n timp ce ro!ul trimite la
ideea de vitalitate !i for" . B rba"ii !i femeile poart acelea!i ve!minte, fiind
instrui"i, deopotriv , n toate artele. Astfel, Campanella nu sugereaz o
uniformizare doar la nivel aspectual, ci !i una la nivel interior.
n ciuda aparentei aridit "i a genului, utopiile reprezint transpunerea
textual a unui anume sistem ideologic, dep !ind situa"ia social a epocii n care
sunt scrise. Imaginarul romanesc reu!e!te s capteze esen"a ideologic a unei
mentalit "i !i s o filtreze prin con!tiin"a autorului, propunnd una dintre multele
variante ale celei mai bune lumi posibile.
Ceea ce cap t valoare de axiom n procesul de construc"ie a unui text
utopic este relativitatea. Totul este relativ, pentru c putem alege ntre attea
variante ale realit "ii c"i indivizi sunt. Extraverbalul este trecut prin prisma
propriilor experien"e !i este adaptat singularit "ii fiec rui ins. Fiecare utopie n
parte anuleaz , ns , acest relativism !i acest pluriperspectivism, nlocuind
mozaicul de percep"ii ale societ "ii ce este reprezentat prin fiecare om n parte cu
o imens pnz a!ezat pe !evaletul Metafizicului. Opiniile lui devin concep"iile
celor pe care-i conduce, ideologia dialognd cu utopia.