Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE MPRUMUT

Nr. _______ din ______________

Art. 1. Partile:
Dl.................................., cetean ......................, identificat cu C I. seria ........ nr.......... ..........
eliberat de ................, la data de ............., . domiciliat n ............., str. ..........., nr. ....., bl. ......,
sc. ...., ap. ....., judetul ....., in calitatea de IMPRUMUTATOR i
Dl...................................................................................., cetean ...................., identificat cu
C.I./Pasaport seria ....... nr. ............... eliberat de ....................., la data de ......................, .
domiciliat n ................................................................................., str. ..............................,
nr. ....., bl. ......, sc. ...., ap. ....., sector ....., in calitatea de IMPRUMUTAT au convenit
urmatoarele:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
.................................................acord lui................................................................................
un mprumut n sum de ................. EUR(________________), echivalentul sumei de
_________ lei (_____________) la cursul de _________ / EUR pe termen de .............. an /
ani,
Art. 3. Imprumutul se face in conditiile art.1576 Cod Civil si urmatoare fara dobanda.
Art. 4. In cazul in care termenul de restituire nu este respectat, imprumutatul este pus de
drept in intarziere, fara vreo alta formalitate sau curgerea vreunui termen, prezentul contract
constituind titlu executoriu..
Art. 5. Imprumutatul trebuie s restituie ntreaga suma mprumutat la termenul stipulat n
contract.
Art. 6. Litigiile decurgnd din interpretarea i executarea prezentului contract, vor fi
soluionate de ctre pri pe cale amiabil. n cazul nesoluionrii lor n acest mod, litigiile vor
fi supuse instanelor judectoreti competente.
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi fcut numai n scris, prin acordul ambelor
pri, sub forma unui act adiional.
Art. 8. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ......, n 3 (trei) exemplare, cte unul pentru
fiecare parte.
IMPRUMUTATOR
NUME/SEMNATURA____________________________________
IMPRUMUTAT
NUME/ SEMNATURA____________________________________
MARTOR
NUME / SEMNATURA_____________________________________

Recipis
(Despre recepionarea sumei mprumutate)
Subsemnatul (mprumutatul) _________________________________ conform contractului
de mprumut nr. _____din _____________________, am primit de la
(mprumuttor)___________________________________________(cu cifre i litere) EURO,
echivalentul a ______________________lei (cu cifre i litere).
Suma dat m oblig s-o restitui n termenele prevzute n contract.
mprumutatul _______________________________
data i semntura____________________________
Locul _____________________________________