Sunteți pe pagina 1din 11

MEMORIU TEHNIC

I. DENUMIREA PROIECTULUI:
Lucrari de demolare privind imobilele situate in Craiova, str. Caracal nr. 132
II. Titularul proiectului
Titularul proiectului este PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
II.1. Amplasamentul obiectivului si adresa
Obiectivul pentru care se intoemeste prezenta documentatie se afla pe pe teritoriul
administrativ al municipiului Craiova,str. Caraeal nr. 132, judo Dolj, "reprezentand bunuri ce
apartin domeniului privat al municipiului Craiova .
II.2. Perioada de executie propusa
Pentru executia lucrarilor se estimeaza 0 perioada de eea. 2 saptamani.
III. DESCRIEREA PROIECTULUI
Dezafectarea cladirilor situate in Craiova, str. Caracal nr. 132 are ca obiect desfiintarea
constructiilor si instalatiilor nefunctionale existente pe amplasament, a retelelor de alimentare
cu apa, canalizare, termoficare, retele energie electrica aeriana si subterana, imprejmuiri.
Lucrarile de demolare vor fi executate m vederea eliberarii amplasamentului pentru noi
destinatii.
Inaintea inceperii lucrarilor de demolare in prima faza este necesara curatirea partiala
de buruieni, arbusti, eopaci a incintei deoarece prezenta acestora ingreuneaza procesul de
demolare a obiectivelor degradate.
Lucrarile de demolare vor cuprinde urmatoarele operatiuni:
- deconectarea de la reteaua de energie electrica, golirea instalatiilor de gaze sau alte
fluide tehnologice
- demolarea constructiilor
- dezafectarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare
- demolarea platforrnelor betonate si a drumurilor, cailor de acces in incinta
- demolarea imprejmuirilor interioare
- transportul molozului catre spatii special arnenajate si predarea materialului valorificabil
reprezentantilor autoritatii locale.
Desfiintarea constructiilor existente pe terenul studiat se va face cu respectarea
prevederilor cuprinse in "Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a
constructiilor " indicativ NP 55-88 si "Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor
de constructii din beton si beton armat" indicativ GE 022-1997.

1. Oportunitatea investitiei
Sub aspect administrativ-teritorial,perimetrul analizat, se afla in intravilanul municipiului
Craiova pe teritoriul judetului Dolj.
Conform
datelor
disponibile,
suprafata
ocupata
este:
67511
mp.
Obiectivul analizat se invecineaza cu:
- La N - str. Caracal = 148,36 m
- La E - C.N. C.F.R. CRAIOV A = 365,3Sm
- La S - MINISTERUL APARARll NATIONALE = 220,20 m
- La V - MINISTERUL APARARll NATIONALE = 97,98 rn;
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ = 267,15 rn
Terenul este proprietatea Primariei Municipiului CRAIOVA.
Constructiile au avut functiuni specifice activitatii desfasurate in incinta precum: C1adiri
administrative cu diferite destinatii: central a termica, bordeie, sera, depozite, rnagazii, etc.
In prezent activitatea obiectivelor este sistata, c1adirile prezentand sernne reale de
degradare majora in vederea inceperii lucrarilor de dezafectare si pregatirea terenului pentru
noile destinatii.
Dezafectarea obiectivelor se va realiza de catre societati specializate privind demolarea
constructiilor si instalatiilor aferente, inclusiv a platformelor betonate.
Astfel, se doreste, ca prin desfiintarea controlata a amplasamentelor, care nu mai indeplinesc
normele tehnice in vigoare, alinierea la directivele europene privind protectia mediului si indeplinirea
tuturor obligatiilor de mediu. ,In zonele afectate de lucrarile de dezafectare, demontare si demolare,
se va reface terenul prin acoperirea gropilor de lucru, sau a santurilor deschise .
2. Descrierea obiectivului de investitii
2.1. Descrierea cIadirilor si instalatiilor aferente care se vor dezafecta.
Din punct de vedere cadastral c1adirile sunt numerotate Cl -> C25
Nr.

Cladirea

Elemente de identificare

Crt.
01.

C1

Nivel

= P . Sc=103 mp . Sd=103 mp:


I I . '

cladire din

caramida acoperita cu tigle


02.

C2

Nivel = P; Sc=46 mp ; Sd:;:46 mp;

c1adire din caramida

acoperita cu azbociment
03.

C3

Nivel

P ; Sc=417 mp ; Sd=417 mp;

caramida acoperita cu tabla

c1adire din

In interior cladirile sunt dezafectate neexistand obiecte sanitare, tevi sau radiatoare
pentru incalzire
Pe langa constructii se vor dezafecta si platformele de beton, retelele de instalatii
(carnine si retea de canalizare, alimentare cu apa - fantana arteziana , diverse resturi de
fundatii si elevatii suport pentru reteaua de alimentare cu agent termic; instalatii de iluminat
exterior si legare Ia pamant, imprejmuiri interioare).
Nr.

Denumire

Detalii

Crt.
01.

Platforma , drurnuri betonate

02.

Retea alimentare apa

L= 700 m

03.

Retea canalizare

L = 328 m

04.

Retea terrnoficare

L = 238m

05.

Retea energie electrica aeriana

06.

Retea energie electrica subterana

L = 150 m

07.

Irnprejrnuire gard din placi prefabricate din

L =178 m

S=3694 mp

L = 1300 m

beton
08.

Imprejrnuire gard din sarma ghimpata

L = 900 m

09.

Imprejrnuire gard din pIasa sarma

L = 200 m

II.2.

Descrierea lucrarilor de demolare

Lucrarile de demolare proiectate vizeaza intregul amplasament din incinta prevazand


dezafectarea tuturor instalatiilor si constructiilor de pe arnplasament: conducte tehnologice,
demolarea c1adirllor si a platformelor. Constructiile propuse spre demolare sunt debransate de
la retelele utilitare adiacente amplasamentului.
Constructiile ce se demoleaza realizate din zidarie de caramida in majoritate au regim
de inaltime parter, exceptie corpul C6 prevazut cu etaj si in consecinta operatiunile de
demolare nunecesita mijloace mecanice deosebite sau utilaje grele.
Data construirii incepand cu anul1900 pana catre anul 1963, cladirile in prezent prezinta
o stare avansata de degradare.
In aceasta faza corpul de cladire C5 nu face obiectul lucrarilor de demolare, si de
asemenea nici imprejmuirea perimetrala.
Activitatile se vor desfasura in urmatoarele etape:
A. Etapa de organizare de santier
Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii utilajelor, stabilirea
traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de santier, magazie, paza,
closete ecologice, etc.)
B. Etapa de demolare
Etapa de demolare se refera la perioada de timp aferenta demolarii propriu-zise si
include totalitatea operatiilor de natura satransforme actuala reprezentare a amplasamentului

continand constructii supraterane si amenajari subterane in teren liber. Etapa implica


evacuarea
deseurilor
rezultate de la demolare cu luarea masurilor adecvate pentru protectia factorilor de me diu si
predarea materialelor valorificabile catre reprezentantii autoritatii locale (metal, lemn,
neferoase- cabluri).
Se are in vedere 0 etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necesara o depozitare
intermediara a componentelor si deci o ocupare pe termen mediu a terenurilor adiacente.
Activitatea se va desfasura in urmatoarele directii principale:
Demolarea constnictiilor din beton si zidarie;
Demolarea tuturor anexelor;
Dezafectarea retelelor tehnologice;
Demolarea sistemului de canalizare interioara
Demolarea rete lei de termoficare
Demontarea instalatiilor electrice
Demolarea imprejmuirilor interioare
Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se face un releveu detaliat si o
exarninare a structurii si se vor marca eventualele fisuri. Se vor identifica elementele de
legatura si se vor proteja in vederea asigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea
etapelor de demolare. Structurile indud acoperis, pereti, tamplarie, elemente din beton
simplu sau armat, resturi tevi instalatii pozate ingropat.
Corpurile de dadire -constructiile se vor demola complet inclusiv fundatiile. Structura
se va demola in ordine inversa construirii acesteia ( pomind de la planseu la parter).
Elementele structurale metalice sau din beton armat se vor desface/ taia la dimensiuni
potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora. Pentru desfacerea structurii
metalice se va utiliza macaraua. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri
temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. In principiu, lucrarile
de demolare trebuie sa inceapa cu indepartarea incarcarilor moarte, pe cat posibil fara a
afecta mai intai elementele principale de rezistenta.
Se va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata, iar la punctele de acces spre
locul de demolare se vor instala pancarte de avertizare. Demolarea partilor componente ale
cladirii trebuie astfel executata incat demolarea unei parti din cladire sau a unui element de
constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau a altui element. Se va tine
cont a se folosi pIasa antipraf si tot pentru a evita praful, cIadirea ( pe portiuni) poate i
stropita cu apa.
In cazul unui front mic de lucru, sau al unei rezistente si stabilitati insuficiente a
elementelor ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati ell centuri de siguranta de elemente fixe
si rezistente ale constructiei si care in etapa respectiva nu se demoleaza inca.
Concret operatiunile de demolare se vor succeda in urmatoarea ordine:
1. Se desface invelitoarea si sarpanta cu atentie pentru a se evita producerea de
accidente, avand in vedere gradul de deteriorare al constructiei ( lemnul este de
obicei putred)
2. Odata cu desfacerea sarpantei, de sus in jos se va urmari sa nu se produca
prabusiri ale acesteia prin slabirea unor reazeme sau contravantuiri.

De asemenea in paralel cu sarpanta se va des face si zidaria de la ca1can care va fi


sustinuta pentru a nu ramane un perete inalt liber care se poate prabusi.
Resturile ce nu pot fi utilizate (mortarul si cioburile de caramida, caramizile inmuiate,
sfaramicioase) se vor transporta cu containere speciale la spatiile special amenajate si
autorizate.
3. Se va desface tamplaria interioara si exterioara .
4. La planseele din lemn se desprinde plasa de rabit sau trestia apoi se desfac sipcile
de la parteainferioara a grinzilor de lemn.
5. Se desface tavanul orb dintre grinzile planseului (laturoaie pe sipci) atent deoarece
va cadea umplutura (termoizolatia) de deasupra.
Se va proceda la sortarea materialului pentru folosire ca lemn de foc.
Umplutura se depoziteaza in containere speciale transportandu-se catre spatiile
special amenajate si autorizate.
6. Se scot grinzile planseului.
7. Plansele din beton armat se sparg pe bucati ineepand dintr-un colt, cu
pickhammerul, pefelii mici. Se disloca betonul pe o portiune si se taie armaturile.
Bucatile sparte din beton se transporta la locuri de depozitare special amenajate si
autorizate.
8. Se trece la desfacerea zidurilor, de sus in jos pe toata suprafata constructiei
evitandu-se lasarea de zone inalte care se pot prabusi (prin demolarea completa a
unui perete transversal celalalt nu mai are sprijinul de contrafort necesar stabilitatii
lui).
Ca regula generala, retelele de conducte aflate in incinta vor fi dezafectate si
indepartate. Caminele situate pe conductele abandonate vor fi demolate inclusiv radierul iar
groapa la fel ca si traseele conductelor vor fi umplute cu material de umplutura, suprafata fiind
refacuta prin umpluturi la un finisaj similar cu cel al zonei inconjuratoare . Toate tevile
purtatoare de apa se vor goli de apa si namol (dupa caz) inainte de inceperea activitatii de
demolare.
C. Etapa de inchidere
Aceasta etapa se refera la finalizarea lucrarilor de demolare si pregatirea terenului
Retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare;
Verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial;
Predarea catre beneficiar a terenului amplasamentului in vederea utilizarii
acestuia pentru activitati ulterioare.
Masuri ce trebuie luate si instructiunile de lucru in vederea dezafectarii instalatiilor si
utilajelor tehnologice sunt urrnatoarele:
Zona de lucru va fi delimitata.
Se va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii.
Se vor scoate de sub tensiune eventualii consumatori de energie electrica din
incinta in care se afla instalatiile si din incintele ce urmeaza a fi demolate.

Inceperea lucrarilor de demolare nu este admisa decat dupa luarea tuturor masurilor
de siguranta si verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executa
aceste lucrari.
In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sana tate in
munca (SSM) in vigoare.
Se atrage atentia asupra urmatoarelor.
- A nu se manevra cu foc deschis deoarece exista material combustibil.
La desfacerea invelitorii, a sarpantei si a planseului se vor folosi centuri de siguranta si
podine provizorii si se cerceteaza inainte de folosire starea de rezistenta a elementelor pe
care se circula.
In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de dezafectare
va elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii
c1adiriIor, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si
securitate in munca specifice acestor tipuri de Iucrari.
Pentru organizarea de santier se delimiteaza spatiul pentru depozitare temporara a
molozului si a materialelor valorificabile, urmand ca materialele valorificabile sa fie predate
reprezentantilor legali ai autoritatii locale iar molozul catre spatiile special amenajate si autorizate.
Incarcarea, transportul, preluarea si tratarea/eliminarea finala a deseuriIor rezuItate in urma
lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea H.C. 1061/2008 si H.G. 856/2002.
IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
IV.1. Protectia calitatii apelor
Datorita dotarilor si specificului obiectivelor nu rezulta ape uzate.
In etapa de dezafectare, principalul aspect ce trebuie analizat se refera la tehnologia de executie a
lucrarilor si la masurile adoptate in incinta organizarii de santier.
In scopul reducerii / eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun urmatoarele masuri:
Pentru stocarea deseurilor periculoase (azbociment, materiale bituminoase) se vor folosi
recipienti etansi.
Aplicarea unor proceduri si. masuri de prevenire a poluarii accidentale, care indud:
- Delimitarea zonelor de depozitare temporara pentru deseurile rezultate in urma
lucrarilor (deseuri metalice, moloz, stida etc.) si pentru deseurile menajere:
- Operatiile de intretinere a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere/locatii
cu dotari adecvate:
- Orice materiale sau depuneri in zona canalizarii, datorate lucrarilor de demolare vor fi
indepartate imediat pentru a se evita obturarea acesteia.
IV.2. Protectia aerului
Din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei singurele activitati care se
constituie in surse de impurificare sunt cele legate de demolarea cladirilor si anume praful, precum
si noxele provenite de la utilajele necesare in activitatea de demolare.
Pentru perioada de dezafectare, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor
de poluanti:
Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate in conformitate eu un program de
reparatii/revizii periodice:

Prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire


Reducerea duratei lucrarilor cat mai mult posibil;
Curatarea zilnica a cailor de acces din vecinatatea santierului.

(daca

este

cazul)

IV.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor


Singura sursa de poluare este zgomotul produs de echipamentele angrenate in activitatea de
demolare si dezmembrare a instalatiilor, care va crea un disconfort pentru personalul angrenat in
aceasta activitate.
Zgomotul si vibratiile prod use de funetionarea echipamentelor si utilajelor de demolare vor
inregistra valori intre 75 si 90 dB. Nu se vor executa lucrari de demolare in timpul noptii.
Mentionam ca impactul zgomotului se va manifesta pe perioada limitata, de circa. 2
saptamani.
IV.4. Protectia impotriva radiatiilor
Activitatea de demolare si dezafectare a structurilor si platformelor din incinta, nu va genera
radiatii electromagnetice, radiatii ionizante si nici poluare biologica.
IV.5. Protectia solului si subsolului
Pe amplasament nu au fost identifieate urme de poluare din getivitatile desfasurate in
timpul functionarii . Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica instalatiile si eaminele.
In eazul unor poluari aecidentale (scurgeri de motorina, uleiuri de la intretinerea
utilajelor), pamantul contaminat va fi exeavat si preluat pentru depozitare, tratare sau
eliminare de catre firme autorizate.
Pe durata de executie a lucrarilor de dezafectare / demolare sursele de poluare a
solului ar putea fi depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea pe
amplasament si scurgerile de carburanti/uleiuri de la utilaje.
Deseurile generate in urma activitatii de demolare vor fi depozitate pe sorturi(tipuri ex. : azbociment, materiale bituminoase) in recipient etansi si vor fi predate, agentilor
eeonomici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare).
Prin tehnologiile de demontare si dezafectare prevazute nu se vor evacua ape uzate la
suprafata solului sau in subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale sau sub stante
periculoase direct pe sol, deci nu exista surse continue de poluare a subsolului.
Pentru evitarea unei poluari aecidentale a solului se recomanda ca evacuarea
deseurilor rezultate din demolare sa fie evacuate de pe amplasament progresiv si folosirea de
utilaje si echipamente in buna stare de functionare.
Masuri prop use pentru protectia solului si subsolului:
Accesul auto si parcarea auto pe suprafetele prevazute eu aceasta destinatie;
Zone amenajate pentru depozitarea deseurilor prin impermeabilizarea suprafetelor
utilizate si asigurarea impotriva imprastierii;
IV.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Obiectivul supus demolarii reprezinta 0 incinta delimitata ce va fi securizata pe perioada
demolarii. Ca urmare, se consider a ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti
factori nu vor fi afectate prin lucrarile de demolare proiectate.

Impactul activitatilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificativ pentru


ecosistemele terestre .
IV.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Lucrarile propuse au in vedere aducerea terenului la starea :curatat si eventual nivelat
lasandu-se pregatit pentru noi constructii.
Cele mai apropiate zone rezidentiale sistematizate sunt situate la distante relativ mici, insa
este pu tin probabila crearea unui disconfort in zonele cu aceasta folosinta.
In zona amplasarnentului nu sunt identificate situri arheologice.
IV.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
In urma lucrarilor de dernolare VOI rezulta urrnatoarele tipuri si cantitati de deseuri :
Codul

Denumirea deseului

Cantitatea

deseului

estimata

10 11 03

Deseuri din fibre de sticla

0,95 to

17 01 01

Beton

4263,34 to

17 01 02

Caramizi

3148,56 to

17 01 03

Tigle

12,96 to

17 01 06*

Amestecuri

sau

fractii

separate

de

beton,

10,00 mc

earamizi, tigle si materiale ceramice cu continut


de sub stante periculoase
17 02 01

Lemn

351,11 to

17 04 05

Fier si otel

44,47 to

17 04 11

Cabluri, alteledecat cele specificate la 17 04 10

0,50 to

17 05 03*

Pamant S1 pietre

cu continut

de substante 20,OOmc

periculoase
17 06 04

Materiale izolante altele decat cele specificate la

4,62 to

17 06 01 si 17 06 03
17 06 05*

Materiale de constructii cu continut de azbest

8,46 to

Defalcarea acestor cantitati pe obiective se regaseste in anexa nr. 1


10 11 03
-Deseuri din fibre de sticla, rezultate in urma dezafectarii izolarii conductelor de
termoficare .
17 01 -Beton, caramizi, tigle si materiale ceramice rezultate m urma demolarii constructiilor,
platformelor betonate.
17 01 06* -Amestecuri sau fractii de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice cu continut
de sub stante periculoase. Deseurile rezulta din demolarea fundatiilor, a caminelor,
platformelor si echipamentelor la care au avut loc scurgeri accidentale de substante (uleiuri,
motorine).
17 02 01 -Lemn. Deseurile vor rezulta in urma demolarii invelitorilor si tamplariei cladirilor.
Cladirile fiind foarte vechi, cu structura putreda, acest material poate fi valorificat exclusiv ca
Iemn de foe.
17 04 05 -Fier si otel . Deseurile vor rezulta in urma demolarii cladirilor - ferme metalice ale
acoperisurilor, armaturi in betoane.
17 04 11
-Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10. Deseurile vor rezulta in urma
dezafectarii retelei electrice aeriene si subterane.
17 05 03*
- Pamant si pietre cu continut de substante periculoase. Deseurile vor rezulta in
urma eventualelor scurgeri accidentale de carburant, uleiuri folosite in procesul de demolare.
17 06 04
- Materiale izolante altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03.
Deseurile vor rezulta in urma demolarii cladirilor cu invelitori din carton bitumat.
17 06 05* - Materiale de constructii cu continut de azbest. Deseurile vor rezulta in urma
demolarii cladirilor cu invelitori din azbociment.
Dintre acestea, posibile deseuri valorificabile sunt cele din tabelul de mai jos:
Codul

Denumirea deseului

deseului

Cantitatea
estimata

17 02 01

Lemn

351,11 to

17 04 05

Fier si otel

44,47 to

17 04 11

Cabluri, altele decat cele specificate la 170410

0,50 to

Deseurile periculoase ( azbociment, materiale bituminoase, estimat posibil pamant, moloz


imbibat din scurgeri accidentale de uluiuri, motorine) vor fi colectate si predate unitatilor autorizate
pentru eliminare.
Deseurile nepericuloase rezultate din molozuri( beton, caramida, tigla, mortare, lernn putred)
care nu pot fi valorificate vor fi eliminate in depozite autorizate , iar materialele valorificabile vor fi
predate catre reprezentantii legali ai autoritatii locale.
Depozitarea molozului la spatii special amenajate cade exclusiv in sarcina executantului.

In timpul executiei lucrarilor executantul raspunde in fata organelor si organismelor


competente( Agentia pentru Protectia Mediului, Garda de Mediu) de depozitarea legala ( selectiva)a
deseurilor si materialelor rezultate din demolare.
IV.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Dintre substantele si preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe perioada
demolarii va fi utilizat doar carburantul diesel (motorina) pentru utilajele specifice utilizate la
demolare.
Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasament trebuie sa fie disponibile
materiale absorb ante, nisip si lopeti.
V. PREVEDERI OBLIGATORII PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Executantul, se supune legislatiei in vigoare pentru conservarea si protejarea mediului astfel:
- conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase,
- conform Ord. de urgenta a Guvemului privind regimul deseurilor nr. 78/2000 aprobata prin
legea 426/2001, modificata si completata cu Legea nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor
industriale reciclabile.

VI. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER


Lucrarile de organizarede santier presupun urmatoarele:
-

amplasarea santierului se face in incinta;


se va senmaliza santierul corespunzator cu normele in vigoare pentru ca nici o
persoana straina sa nu aiba acces in zona lucrarilor de demolare;
se vor amenaja constructiile necesare pentru asigurarea utilitatilor personalului din
santier: baraci, grupuri sanitare ecologice etc.;
se vor amenaja constructiile si instalatiile aferente pentru deservirea lucrarilor de
demolare: magazii, imprejrnuiri provizorii, panouri de avertizare.

In timpul desfasurarii lucrarilor, santierul va fi aprovizionat atat cu apa necesara


functionarii grupului sanitar cat si pentru consumul rnuncitorilor. Pentru grupul sanitar se
recomanda aprovizionare cu apa in recipiente de plastic refolosibile cu volumul de
aproximativ 1mc.
VII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI
Dupa finalizarea lucrarilor de demolare a constructiilor si de evacuare a deseurilor
rezultate, daca se constata zone contaminate prin scurgeri accidentale cu produse petroliere
de la utilaje-uleiuri, motorine, se vor preleva si analiza probe de sol, in vederea stabilirii
masurilor optime care trebuie luate pentru aducerea terenului lastarea initiala. In functie de
rezultatele acestor probe, daca va fi cazul, se vor deterrrrina zonele,adancimea si volumul de
solul contaminat care trebuie excavat.

Dupa dezafectarea instalatiilor existente se vor curata zonele afectate si daca este
cazul se vor preleva probe de sol. In final se va reface terenul daca este cazul.