Sunteți pe pagina 1din 308

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.

4214/3145420

Pedagogie

Colectivul de elaborare

Autorii programelor
Coordonare

general`:

prof. univ. dr. Ioan Neac]u,


Universitatea Bucure]ti
Autori: prof. univ. dr.
Ioan Neac]u, Universitatea
Bucure]ti
lector
univ.
dr.
Romi\` Iucu, Universitatea
Bucure]ti

PEDAGOGIE SI ELEMENTE DE
PSIHOLOGIE

A.

PREZENTARE

GENERALA.

COMPETENTE CHEIE
1.

Programa de pedagogie pentru


definitivarea

in

invatamant

reprezinta o componenta esentiala


a curriculum-ului destinat formarii
continue

invatatorilor,

institutorilor cu pregatire medie si


universitara (de scurta durata) care
lucreaza in invatamantul primar.
4

2.

Conceptia si principiile care stau


la baza realizarii ei sunt:
a.

continuitate,
obiectivele
stabilite

reflectata
si

in

continuturile

asigurandu-se

atat

integrarea pregatirii initiale din


perioada studiilor liceale cat si
formarea / dezvoltarea pentru
cariera

didactica

(gradele

didactice II si I);
b.

coerenta,

conferita

organizarea

si

de

articularea

modular-tematica a obiectivelor
ariilor

de

continut

si
5

referintelor
orientate

bibliografice
spre

repetitiile,

interferentele

contradictiile

si

conceptual-

metodologice
abordari

elimina

ale

diferitelor

respectand

insa

legitimitatea variatelor puncte


de vedere;
c.

adecvarea,
corelarea

asigurata
si

prin

armonizarea

obiectivelor si a continuturilor
dezvoltate
programele

cu

directiile
de

si

reforma

educationala

aflate

in

desfasurare in Romania;
d.

dezvoltarea

si

inovarea,

satisfacute prin introducerea


unor noi temne destinate sa
initieze candidatii in ceea ce
semnifica

astazi

achizitie

moderna, pozitiva in domeniul


de referinta psihopedagogic, sa
sensibilizeze cadrele didactice,
invatatatori,

la

problematica

tendintelo r de inovarea a
teoriei

si

practicii

educationale pe plan national si


international;
3.

Domeniile

si

unitatile

competenta

cheie,

precum

de
si

nivelurile de performanta vizate de


examenul

de

definitivat

la

disciplina pedagogie - elemente de


psihologie

sunt,

in

principal

urmatoarele:
3.1.

stapanirea

si

utilizarea

adecvata si argumentata a
conceptelor,
orientarilor

teoriilor,
si

tendintelor

stiintifice specifice fiecarei arii


tematice stabilite in programa;
3.2.

stapanirea

optima

capacitatilor

de

proiectare,

conducere

si

evaluare

proceselor

de

instruire

si

educatie scolara si extrascolara


in invatamantul primar;
3.3.

manifestarea unei conduite

psihopedagogice

optim

creative

in

organizarii

experientelor

instruire
interpretarii

si

domeniul
invatare,

fenomenelor

de
al
si
9

proceselor

educationale,

al

solutionarii

dificultatilor

de

transpunere in practica scolara


a teoriilor si modelelor de
referinta in disciplina predata
3.4.

utilizarea

metodologiei

eficienta

stiintifice

destinate cunoasterii si formarii


elevilor / grupurilor scolare,
comunicarii

educationale

eficiente, consilierii elevilor si


parintilor;
3.5.

manifestarea unor atitudini

si motivatii pozitive fata de


10

evolutia
personalitatii

elevului,

asigurand astfel sanse de acces,


de reusita si integrare scolara si
sociala pentru toti copiii .
4.

Comparativ cu vechea programa


de definitivare, prezentul corp de
teme

aduce

unele

ameliorari.

Acestea constau in :
a)

restructurarea unor elemente in


continutul

temelor,

inclusiv

introducerea unor concepte noi;


b)

introducerea de noi teme (de


exemplu, temele vizind sistemul
11

institutional,

managementul

clasei de elevi);
c)

prezentarea

unei

generale

bibliografii

si

tematice

nerestrictive,

continand

documente legislative si cu rol


reglator in invatamant, cursuri si
monografii,

precum

si

dictionare, de natura sa dezvolte


bibliografia
teme;

ea

atasata
va

fi

fiecarei
consultata

corespunzator solicitarilor din


subtematica prezentata.

12

B. TEME PENTRU
INDIVIDUAL,

STUDIUL
CURSURI,

SEMINARII SI APLICATII
I.Problematica
invatamantului

educatiei
in

si

societatea

contemporana. Inovatie si reforma


in scoala romaneasca .
II. Educabilitatea. Factorii devenirii
fiintei umane.
III.

Structura

si

dinamica

personalitatii.
13

IV.

Problematica

institutional

si

sistemului
procesului

de

invatamant.
V.

Finalitatile

educatiei.

Ideal,

scopuri, obiective.
VI.

Invatarea

scolara.Orientari

contemporane in teoria si practica


invatarii.
VII.Probleme teoretice si practice ale
curriculumului.Reforma
curriculumului in
invatamantul romanesc.
VIII.Predarea.Orientari contemporane
in teoria si practica predarii.
14

IX.

Metodologia

si

instruirii.Moduri

tehnologia

si

forme

de

procesul

de

pedagogica

organizare a activitatilor
didactice.
X.

Evaluarea

in

invatamant si educatie.
XI.

Proiectarea

educatiei si instruirii.Moduri si forme


de

organizare

activitatilor

didactice.XII.Consilierea.
Managementul clasei de elevi.

15

C.

BIBLIOGRAFIE
GENERALA

Legea

invatamantului

nr.84/1995, republicata in
Monitorul

Oficial

Romaniei,Partea

al
I,

nr.606,10 decembrie 1999.


Legea

privind

personalului

Statutul
didactic

nr.128/1997.Monitorul
16

Oficial al Romaniei, partea


I, nr.158.
MEN, Curriculum National.
Planuri

cadru

invatamant

de
pentru

invatamantul preuniversitar
(coord.D.Georgescu,

M.

Cerchez,

L.

Preoteasa),

M.

Singer,

Bucuresti,

Editura Corint,1999.
17

CERGHIT,
I..,VLASCEANU,L.Curs de
pedagogie,Bucuresti, 1988.
COSMOVICI,A.,
IACOB,L.(coord.),
Psihologie

scolara,

Iasi,

Editura Polirom,1998.
CUCOS,C.(coord),
Psihopedagogie

pentru

examenul de definitivare si
18

grade

didactice,

Iasi,

Polirom,1998.
IUCU,B.,R, Managementul
si gestiunea clasei de elevi
fundamente

teoretico-

metodologice, Iasi, Polirom,


2000.
IONESCU,M.,

RADU,I.

(coord), Didactica moderna,


Cluj-Napoca, Dacia, 1995.
19

JINGA,I.

,ISTRATE,E.

(coord),

Manual

pedagogie,

de

Bucuresti,

Editura All,1998.
NEACSU,I.,
invatare,

Instruire

si

Bucuresti,

EDP,1999.
NECULAU.A.,COZMA,T.,
(coord),Psihopedagodie
pentru

examenul

de
20

definitivat

si

gradul

II,Iasi,Editura S.Haret,1999.
CRISTEA,S.,Dictionar

de

termeni
pedagogici,Bucuresti,EDP,1
998.
SCHIOPU,U.
(coord),Dictionar

de

psihologie,Bucuresti,Editura
Babel,1997.
21

22

4. ANALITICA
TEMELOR
I. Problematica educatiei si
invatamantului in societatea
contemporana. Inovatie si
reforma in scoala
romaneasca
1). Educatia si provocarile
lumii

contemporane:criza
23

mondiala a educatiei,procese
de
tranzitie,solutii generale
si specifice.
2). Educatia si dezvoltarea
durabila a sociatatii intre
exigentele prezentului si cele
ale
viitorului.Dinamica
relatiei

educatie

de

24

baza/educatie
permanenta/autoeducatie.
3).

Inovatie si reforma in

invatamantul

primar

romanescfinalitati,tendinte,politici si
practici educationale
(implicarea parintilor si a
comunitatii in viata scolii).
Managementul
schimbarilor in invatamant.
25

4).

Alternative

invatamantul

primar

la
din

Romania: Waldorf, Step by


Step.
BIBLIOGRAFIE
Agentia

Nationala

Socrates,Combaterea
esecului scolar:o provocare
pentru

constructia
26

europeana,

Bucuresti,

Editura Alternative,1996.
BARZEA,C., Arta si stiinta
educatiei,

Bucuresti,

EDP,1995
BARZEA,C.,(coord),
Reforma invatamantului in
Romania:
perspective,

conditii

si

Bucuresti,

27

Institutul

de

Stiinte

ale

Educatiei, 1993.
BOTKIN,J.,W.,
ELMANDJRA,M.,
MALITA,M., Orizontul fara
limite al invatarii, Bucuresti
Editura Politica, 1981.
DAVE,R.H.(subred),
Fundamentele

educatiei

28

permanente

Bucuresti,

EDP,1991.
CRISTEA,S., Fundamentele
pedagogice

ale

reformei

invatamantului, EDP,1994.
FAURE,E.,(si

colab),

invata sa fii. Un raport


UNESCO,

Bucuresti,

EDP,1982

29

MARGA,A.,
tranzitie,

Educatia

in

Cluj-Napoca,

Editura Dacia,1999.
MIROIU,A.,(coord),
Invatamantul romanesc azi.
Studii de diagnoza, Iasi,
Editura Polirom1998
NEACSU,I.,(coord.), Scoala
romaneasca

in

pragul

30

mileniului

III,

Bucuresti,

Editura Paideia,1997.
PAUN,

E.,

dezvoltarea

Educatia

si

sociala

in

domenii

ale

pedagogiei(coord,
S.,STANCIU)

Bucuresti

EDP,1983.

31

Xxx Problematica reformei,


Revista de pedagogie,nr.12/1993.
STANCIU,I.,GH. Scoala si
doctrinele

pedagogice

in

secolul XX, Bucuresti EDP,


1995.
TOMAS,J.,

Marile

probleme ala educatiei in


lume, Bucuresti, EDP,1977.
32

VAIDEANU,G.,Educatia la
frontiera

dintre

Bucuresti

milenii,
Editura

Politica,1988.
VAIDEANU,G., UNESCO50-EDUCATIE, Bucuresti,
EDP, 1996.
VLASCEANU,L.,

Decizie

si inovatie in invatamant,
Bucuresti, EDP,1979.
33

xxx

Curriculum National.

Cadru de referinta, MEN CNC, Bucuresti, Editura


Corint, 1998.
xxx

Programe scolare

pentru invatamantul primar,


MEN-CNC, Corint, 1998.
xxx

Planuri-Cadru

invatamant

de

pentru

34

invatamantul preuniversitar,
MEN,
Editura
Corint, Bucuresti,1999.

35

II. Educabilitatea. Factorii


devenirii fiintei umane
1).

Conceptul

de

educabilitate.
2).

Teorii

privind

educabilitatea:teorie
ereditarista,teoria
ambientalista,teoria dublei
determinari-esenta
(mecanisme),limite.
36

3). Ereditate-premisa naturala


a

dezvoltarii

psihoindividuale.
4). Mediul-cadrul sociouman
al

dezvoltarii

psihoindividuale
5).

Educatia-factor

determinant

al

dezvoltarii

psihoindividuale.

37

6).

Specificul

influentelor

educative si ale mediului la


scolarul mic si mijlociu.
BIBLIOGRAFIE
Antonesei,L.,Paideia.
Fundamentele culturale ale
educatiei,

Iasi,

Editura

Polirom,1996.
38

Birch,A.,Hayward,Sh.,
Diferente

interindividuale,

Bucuresti,

Editura

Tehnica,1999.
Golu,P.,
dezvoltare,
Editura

Invatare

si

Bucuresti,
Stiintifica

si

Enciclopedica,1985.
Larmat,J.,Genetica
inteligentei,

Bucuresti,
39

Editura,

Stiintifica

si

Enciclopedica,1977.
Macovei,E., Educabilitatea
(in Pedagogie) Bucuresti,
EDP,R.A., 1997.
Monteil,J-M., Educatie si
formare,

Iasi

Editura

Polirom,1997.
Negret,I., Educabilitatea (in
Manual

de

pedagogie)
40

(coord.,I.Jinga,;E.,Istrate),
Bucuresti Editura All, 1998.
Oancea
Ereditatea
formarea
Timisoara,

Ursu,Gh.,
si

mediul

in

personalitatii,
Editura

Facla,1985.
Paun,E., Educabilitatea (in
Curs de pedagogie), (coord
I.,Cerghit.;L.,Vlasceanu),
41

Bucuresti

Universitatea

Bucuresti ,1988.
Piaget,J.,
educatie,

Biologie

si

Cluj-Napoca,

Editura Dacia, 1975.


Todoran,D., Individualitate
si educatie, Bucuresti, EDP,
1974

42

III . Structura si
dinamica personalitatii
1).

Conceptul

de

personalitate:
1 -

Modele de abordare a

personalitatii
trasaturilor,

modelul
modelul

factorial,
2

modelul umanist s.a;

43

- Structura personalitatii temperament,


caracter.

aptitudini,

Unitatea

si

dinamica lor.
Perspective noi in
abordarea

structurii

personalitatii.
2). Caracteristicile dezvoltarii
psiho-fizice a scolarului mic
si mijlociu.

44

3). Dimensiunea creativa a


personalitatii.Formare,
dezvoltare,

exprimare,

afirmare in plen
individual si social.
4).

Metode si tehnici de

cunoastere

personalitatii

scolarului mic si mijlociu.

45

BIBLIOGRAFIE

Allport,G.,Structura
dezvoltarea

si

personalitatii,

Bucuresti, EDP, 1981.

Cosmovici,A.;
Psihologie

Iacob,L.,

scolara,

Iasi,

Editura Polirom, 1998.

Cretu,C.,
succesului,

Psihopedagogia
Iasi,

Editura

Polirom,1997.

46

Davitz,G.;Ball,S.,
Psihologia

procesului

educational, Bucuresti, EDP,


1978.

Nicola,Gr.(coord.),
Psihologia sociala, Aspecte
contemporane, Iasi, Editura
Polirom,1996.

Oprescu,V.,

Fundamentele

psihologice ale pregatirii si

47

formarii didactice, Craiova,


Editura Universitaria,1996.

Pavelcu,V., Cunoastera de
sine

si

cunoasterea

personalitatii,
Bucuresti,EDP,1982.

Popescu-Neveanu,
P.;Zlate,M.,Cretu,T.,(sub
redactie) Psihologia scolara
Bucuresti

Tipografia

48

Universitatii

Bucuresti,

1987.

Stoica,A.Creativitatea
elevilor - posibilitati de
cunoastere

si

educare,

Bucuresti, EDP, 1983.

Schiopu,U.,
Verza,E.,Psihologia
varstelor.

Ciclurile

vietii,Bucuresti,EDP,1995.

49

Zlate,M.,

Fundamentele

psihologiei,

Bucuresti

Editura XXI,1994.

Zlate,M.,

Eul

si

personalitatea
,Bucuresti,EdituraTrei,19
97.
IV. Problematica sistemului
institutional de invatamant

50

si a procesului de
invatamant
1). Sistemul de invatamantconcept,

functii,

structura,

tendinte de evolutie.
2). Procesul de invatamantconcept, functii,
Dimensiuni

structura.
generale

(functionala,

51

structurala, operationala).
Caracteristici

generale

(interactiunea

invatator

elev,
interdependenta
informativ
reglarea

formativ,

autoreglarea).

Specificul abordarii
sistemice
comunicationale

si
in

invatamantul primar.
52

3). Analiza procesului de


invatamant

la

interactiunii,

nivelul
evaluarea

initiala-predareinvatare-evaluare.
4). Interdependenta formalnonformal-informal la nivelul
sistemului si al procesului de
invatamant.
5). Normativitate in procesul
de

invatamant.

Sistemul
53

principiilor

didactice.

Fundamente
relevanta pentru
invatamantul

primar,

practica, aplicatii.
BIBLIOGRAFIE
Agentia Nationala Socrates,
Fise

descriptive

sistemelor

educative

statelor

membre

ale
ale
in
54

Comunitatea Europeana (in


Combaterea esecului scolar
o

provocare

constructia

pentru
europeana)

Bucuresti,

Editura

Alternative,1996
Calin,M.,
instructiv
subsistem
Perspectiva

Procesul

educativ

pedagogic.
sistematic

structurala si functionala (in


55

Procesul instructiv-educativ.
Instruirea scolara. Analiza
multireferentiala),
Bucuresti,EDP,1995
Calin,M.,
educatiei

Normativitatea
(in

Teoria

educatiei,fundamentarea
epistemica si metodologica
a

actiunii

educative)

Bucuresti Editura All,1996


56

Cerghit,I.,

Procesul

de

invatamant-cadrul principal
de instruire si educare a
elevilor.
Abordarea

sistemica

procesului de invatamant (in


Sinteze pe teme de didactica
moderna), Culegere editata
de revistaTribuna scolii,

57

Bucuresti,

1986,

(coord.Radu,I.T.)
Cristea,S.,
educatiei.
educatie,

Formele
Sistemul
in

de

pedagogie,

volumul I Pitesti, Editura


Hardiscom,1997
Cucos,C.,

Normativitatea

activitatii

didactice(in

58

Pedagogie),Iasi,Editura
Polirom,1996.
Ministerul

Invatamantului,

Invatamantul

din

alte

tari,Bucuresti,1990.
Nicola,I.,

Procesul

de

invatamant(in
Pedagogie),Bucuresti,EDP,1
994.

59

Paun,E.,
socio

Scoala-abordare
pedagogica,

Iasi

Editura Polirom, 1999.


Vaideanu,G.,
frontiera

Educatia

dintre

Bucuresti

la

milenii,
Editura

Politica,1988

60

V. Finalitatile educatiei.
Ideal, scopuri, obiective
1).

Definirea

si

conceptelor:finalitate,
scop,

obiectiv,

analiza
ideal,
sarcina,

profilul
educational al elevului.
2).Taxonomia
finalitatilor.Criterii si sisteme

61

de referinata in clasificare:
macromicro(finalitati de sistemfinalitati de proces); grad de
generalitate

(obiective

generalespecifice
/intermediare;obiectivecadru, obiective de referinta;
concrete/ operationale);

62

continut psihologic
(obiective cognitive afective
psihomotorii)

competente

generale si
specifice; temporalitate;
masurabilitate s.a.
3).Operationalizarea
obiectivelor

educationale.

Concept, model, relevanta


practica, limite,
Aplicatii.
63

BIBLIOGRAFIE
Calin.M.,

Scopurile

procesului

instructiv-

educativ.

Perspectiva

axiologica si paraxiologica
(in

Procesul

instuctiv-

educativ). Instruire scolara.


Analiza

multireferentiala,

Bucuresti, EDP, 1995


64

Cerghit.I.,(coordonator),
Perfectionarea

lectiei in

scoala moderna, Bucuresti,


EDP, 1983
Cristea,

S.,

Finalitatile

educatiei ( in Pedagogie),
vol.I,

Pitesti,

Editura

Hrdiscom,1996
Cristea.S.,
pedagogice

Obiectivele
ale procesului
65

de

invatamant

(in

Pedagogie), vol.2. Pitesti,


Editura Hardiscom,1997.
Cucos.C.,
educatiei

Finalitatile
(in

Pedagogie),

Iasi, Editura Polirom, 1996


De

Landsheere,

V.,De

Landsheere, G., Definirea


obiectivelor

educatiei,

Bucuresti, EDP, 1979


66

Dimitriu.

E.,

Finalitatile

educatiei

(in

Probleme

fundamentale ale educatiei,


coord.D.Todoran),
Bucuresti, EDP, 1982.
Gagne.R.,Briggs,L.J.,
Principii de design
instruirii,

al

Bucuresti,

EDP,1977.

67

Neacsu,I.
educatiei

Finalitatile
(in

Curs

de

pedagogie coord. I,Cerghit,


L.Vlasceanu) Universitatea
Bucuresti,1988.
Nicola.
actiunii

I.,

Finalitatile
educationale.

Proiectarea educationala, in
Pedagogie,

Bucuresti,

EDP.1994
68

Potolea.D.,
obiective

Scopuri

si

ale procesului

didactic in Sinteze pe teme


de didactica
Moderna (coord.I.T.Radu).
Culegere metodica editata
de

Tribuna

Scolii,

Bucuresti, 1996.
Potolea.D.,
metodologia

Teoria

si

obiectivelor
69

educationale (in Curs de


pedagogie

coord.I.Cerghit,

L.Vlasceanu), Universitatea
Bucuresti, 1988.
Curriculum National -Cadru
de

referinta

C.N.C,

M.E.N.Corint,

Bucuresti,1998.

70

VI. Invatarea scolara.


Orientari contemporane in
teoria si practica invatarii
1). Conceptul de invatare
scolara.Mecanisme

si

procesualitate. Forme, tipuri


si niveluri de
invatare.Teorii ale
invatarii

(B.F.Skinner,

71

J,Piaget,

L.S.Vagotski,

J.Bruner,
D.P.Ausubel,Gagne s.a.).
2).

Conditii

interne

ale

invatarii scolare: procesele


congnitive,

afective,

volitive :
motivatiageneza,dinamica,forme,struct
uri

motivational-

atitudinale.Legea optimului
72

motivational.
3). Conditii externe
invatarii

scolare:

ale

statutul

profesorului,mediul scolii si
al clasei de
elevi, mediul sociofamilial, factori ergonomici si
de igiena ai invatarii s.a.
4).

Interdependenta

dintre

conditiile interne si externe


ale invatarii. Valorificare si
73

optimizare.
5).

Specificul invatarii la

scolarul mic si mijlociu.


BIBLIOGRAFIE
Ausubel,D.,Robinson,R.
Invatarea

in scoala. O

introducere in psihologia
pedagogica,
Bucuresti,EDP,1981.
74

Cosmivici.A.
(coord.A.Neculau,T,Cozma)
,

Invatarea

scolara

Psihopedagogia

(in

pentru

examenul de definitivare si
gradul I), Iasi Editura Spiru
Haret,1994.
Gagne,R.,Conditiile
invatarii,
EDP,Bucuresti,1975.
75

Golu,P.,Verza,E.Zlate,M.Ps
ihologia copilului, Manual
pentru scoli normale, EDP,
Bucuresti,1993.
Golu,P.,

Invatare

si

dezvoltare,
Bucuresti,ESE,1985.
Kulcsar,T.,
psihologici

Factorii
ai

reusitei

76

scolare,

Bucuresti,

EDP,1978.
Jinga,I.,Negret,I., Invatarea
eficienta, Bucuresti, Editura
Aldin,1999.
Miclea,M.,Psihologia
cognitiva,

Cluj-

Napoca,Editura
Gloria,1994.

77

Miclea,M.,
scolara

Invatarea
si

psihologia

cognitiva, in Educatia si
dinamica

ei,

(coord.M.Ionescu),Bucurest
i,Editura

Tribuna

Invatamantului,1998.
Neacsu,I., Metode si tehnici
moderne

de

invatare

78

eficienta, Bucuresti, Editura


Militara,1990.
Neacsu,I.,

Instruire

si

invatare,
Bucuresti,EDP,1999.
Verza,

E.,

U.,Psihologia

Schiopu,
varstelor,

Bucuresti, EDP, 1995.

79

VII. Probleme teoretice


si

practice

ale

curriculumului
Reforma
curriculumului
invatamantul

in
primar

romanesc
1).

Analiza

curriculum,

conceptelor:
arie

80

curriculara,ciclu

curricular

,continut al
invatamantului, situatie de
invatare.
2).

Relatia

obiective-

continuturi,metode

de

predare-invatare-evaluare.
3). Factori determinanti si
surse

generatoare

in

elaborarea curriculumului.

81

4).Tipuri de curriculum:core
curriculum(de baza, trunchi
comun)-curriculum

la

dispozitia
scolii; analiza raporturilor
obligatoriu-optional; formalnonformal; national-local.
5). Orientari si practici noi in
organizarea

curriculumului:

interdisciplinaritate,organizar
e
82

modulara,organizare de
tip

integrat,

curriculum

diferentiat si personalizat.
6). Documentele curriculare:
planul-cadru,
scolare,

programe
manualele,

materialelesuport
(ghiduri,portofolii,culegeri,m
anualul

profesorului

etc.).

Metodologia aplicarii
83

lor in scoala.
BIBLIOGRAFIE
Cretu,C.,Curriculum
diferentiat si personalizat,
Iasi , Editura Polirom,1998.
Cretu,C.,
curriculum
evolutii

Conceptul

de

(etimologie,
semantice

ale

conceptului de curriculum,
84

definitii,

componentele

curriculumului,
curriculum),
Psihopedagogie

tipuri

de
(in

pentru

examenele de definitivare si
grade didactice, coord. C,
Cucos),

Iasi,

Editura

Polirom, 1998.
Cristea,S.,

Proiectarea

curriculara (in Pedagogia),


85

vol.2,

Pitesti,

Editura

Hardiscom,1997.
Crisan,Al.(coord.),
Curriculum

scolar.

metodologic,

Ghid

Bucuresti,

M.E.I.-I.S.E., 1996.
Cucos,C.,
conceptuale:
invatamantului

Delimitari
continut

al
si

86

curriculum (in Pedagogie),


Iasi, Editura Polirom,1996.
Curriculum
curriculara,

si

dezvoltare

Revista

de

pedagogie, nr.3-4/1994.
DHainaut,L.,(coord.),
Programe de invatamant si
educatia

permanenta,

Bucuresti, EDP,1981

87

Jinga,I., Negret,I., Invatarea


eficienta, Bucuresti, Editura
Aldin,1999.
Potolea,D.,

Teoria

metodologia

si

obiectivelor

educationale, (in Curs de


pedagogie-coord:
I.Cerghit,L.Vlasceanu),
Bucuresti,

Universitatea

Bucuresti,1988.
88

Stanciu,M.,

Reforma

continuturilor
invatamantului.Cadru
metodologic, Iasi, Editura
Polirom, 1999.
Vaideanu,G.,Orientari
tendinte

in

si

educatia

contemporana, (in Educatia


la frontiera dintre milenii ),

89

Bucuresti,

Editura

Politica,1988.
Ungureanu,D.,

Teoria

curriculumului,

Timisoara

Editura Mirton,1999.

90

VIII. Predarea. Orientari


contemporane in teoria si
practica predarii
1). Conceptul de predare.
Relatia predare invatare evaluare.
2).

Predarea

comunicare

act

de

pedagogica

eficienta.

91

3). Strategii si stiluri de


predare.
4). Specificul predarii in
invatamantul primar.
5). Modele de determinare a
eficacitatii
predarii

si

eficientei
si

comportamentului
didactic al invatatorului.
BIBLIOGRAFIE
92

Davitz,J.,Ball,S., Psihologia
procesului

educational,

Bucuresti, EDP,1978.
Dragu,A.,
personalitatii

Structura
profesorului,

Bucuresti, EDP.1996.
Ionescu,M.,Chis,V.,
Strategii de predare-invatare
in concordanta cu scopurile
didactice, (in Sinteze pe
93

teme

de

moderna

didactica

),

Bucuresti,

Tribuna
Invatamantului,1986.
Iucu,R.,
clasei

Managementul
de

elevi,

Iasi,

Polirom, 2000.
Marcu,S.
(coord.),Competenta
didactica-perspectiva
94

psihologiei,Bucuresti,Editur
a All,
1999.
Mitrofan,N.,Aptitudinea
pedagogica,
Bucuresti,Editura
Academiei ,1982.
Neacsu,I.,
invatare,

Instruire

si

Bucuresti,

EDP,1999.
95

Potolea,D.,

Profesorul

strategiile

si

conducerii

invatarii,
vol.Structuri,strategii

(in
si

performante in invatamant
coord.I.Jinga,L.Vlasceanu),
Bucuresti,

Editura

Academiei, 1989.

96

Soitu,L.,

Pedagogia

comunicarii,Bucuresti,EDP,
1997.

97

IX. Metodologia si
tehnologia instruirii
1). Delimitari conceptuale:
metodologie,

tehnologie,

strategie, metoda, procedeu,


mijloc.
Analiza
interdependentelor.Rolul
integrator

al

strategiilor

didactice.
98

2). Sistemul metodelor de


instruire.Clasificare
caracteristicile

si

principalelor

grupe de
metode. Specificul
metodelor de instruire pentru
invatamantul primar.
3). Descrierea metodelor de
instruire.
posibilitati

Fundamente
de

si

aplicare

eficienta,
99

activizatoare, creativa.
4).

Mijloace

didactice

si

suporturi tehnice de instruire:


rol,

functii,

valente

formative.
5).

Instruirea

asistata

de

calculator- directie strategica


in

perfectionarea

metodologiei si
tehnologiei instruirii.

100

BIBLIOGRAFIE
Cerghit,I.,
invatamant,

Metode
Ed

de
II-a,

Bucuresti, EDP, 1980.


Cerghit,I.,

Neacsu,I.,

Metodologia

activitatii

didactice,(in

Didactica-

coord.D.Salade ),
Bucuresti, EDP,1982.

101

Chis,V.,

Demersuri

instruire

sub

de

asistenta

calculatorului, (in Educatia


si dinamica ei), Bucuresti,
Editura

Tribuna

Invatamantului,1998.
Cretu,C., Instruirea asistata
de calculator. Experiente si
perspective,
Psihopedagogie

(in
pentru
102

examenul de definitivare si
gradul II coord. A.Neculau,
T.Cozma),

Iasi,

Editura

Spiru Haret,1994.
Ionescu,M.,Chis,V.,Metodol
ogia activitatii didactice, (in
Didactica

moderna

coord.M.Ionescu,I.Radu),Cl
uj-Napoca,Editura Dacia ,
1995.
103

Mucica,T.(coord.),Indrumar
metodic

pentru

folosirea

mijloacelor de invatamant,
Bucuresti,EDP,1982.
Moise,C.,

Metode

invatamant,
Psihopedagogia

de
(in
pentru

examenele de definitivare si
grade

didactice

104

-coord.C.Cucos),

Iasi,

Editura Polirom, 1998.

105

X. Evaluarea
in procesul de invatamant si
educatie
1). Definirea
conceptului

si analiza
de

evaluare

.Masurarea-apreciereadecizia.Integrarea
evaluarii in procesul de
invatamant.

106

2). Functiile evaluarii: de


informare, motivationala, de
control, diagnoza, selectie si
certificare, prognoza,
reglare-autoreglare.
3).

Forme / tipuri de

evaluare a rezultatelor si a
progreselor scolare: initiala,
continua / formativa,
finala / sumativa.

107

4).

Metode si tehnici de

evaluare a rezultatelor si a
progreselor

scolare

(verificari orale,
lucrari scrise, lucrari
practice, teste de evaluare,
proiecte,

potofolii,

chestionare,
observatiile s.a).

108

5).

Factori perturbatori si

erori in evaluarea scolara.


Modalitati de corectare.
6). Metodologia proiectarii,
elaborarii

aplicarii

interpretarii

si

probelor

evaluative.
7).

Formarea capacitatii de

autoevaluare la elevi.
8).

Perfectionarea

metodologiei de evaluare si
109

perspectiva

reformei

invatamantului in
Romania.
BIBLIOGRAFIE
Cucos, S., Probleme de
docimologie didactica, in
Psihopedagogia

pentru

examenele de definitivare si
gradele

didactice
110

(coord.C.Cucos),Iasi,Editur
a Polirom,1998.
De Lansheere,G., Evaluarea
continua

examenele,

elevilor

si

Bucuresti,

EDP,1975.
Jinga.I.,Petrescu,A.,
Evaluarea

performantei

scolare, Bucuresti, Editura


Delfin,1996.
111

Neacsu,I.,

Stoica,A.,

(coord.), Ghid general de


evaluare

si

examinare,

MEN, Bucuresti,
Editura Aramis, 1996.
MEN, Reforma sistemului
de evaluare si examinare,
Bucuresti, Editura Scoala
Romaneasca, 1998.

112

Radu,I.T.,

Evaluarea

rezultatelor

scolare

in

Sinteze pe teme de didactica


moderna,
Bucuresti,Tribuna
Invatamantului,1981.

XI. Proiectarea pedagogica


a activitatilor de instruire si
educare . Moduri si forme
113

de organizare a activitatilor
didactice
1). Conceptul de proiectare
pedagogica.Functiile
proiectarii

pedagogice

anticipare,
orientare,
organizare,dirijare,reglareautoreglare,decizie, inovare.

114

2).

Etapele

pedagogice

proiectarii
:

definirea

obiectivelor si a sistemului de
referinta
spatiotemporal,
determinarea continuturilor;
stabilirea strategiei optime de
actiune;
stabilirea criteriilor si a
instrumentelor de evaluare.

115

3). Niveluri ale proiectarii


pedagogice.Finalizarea
proiectarii pedagogice :
3.1.Proiecte elaborate pe:
ciclul,an,semestru

de

invatamant;saptamana,ora;
3.2.Proiecte elaborate pe:
arii

curriculare,

disciplina

scolara, tema,subiect.

116

4). Unitate si diversitate in


proiectarea activitatilor de
instruire si educatie.Modele
de proiectare a lectiei , a
altor

activitati

scolare

si

extrascolare.
5).

Grile de evaluare .

Criterii de autoevaluare.
6).

Moduri si forme de

organizare

activitatilor

117

didactice:concept,tipologie(fr
ontal,pe
grupe,individual etc.):
Lectia - activitate didactica
de

baza.Alte

forme

de

organizare.
7).

Aplicatii : proiectarea

unui sistem de lectii, de alte


activitatii

scolare

si

extrascolare.

118

BIBLIOGRAFIE
Buzas,,L.,

Activitatea

didactica

pe

grupe,

Bucuresti, EDP, 1976.


Cerght,I.,(coord.).
Perfectionarea

lectiei

in

scoala moderna Bucuresti,


Edp, 1983.
Gagne,R.M..,
Principii

de

Briggs,L.J.,
design

al
119

instruirii,

Bucuresti,

EDP,1977.
Ionescu,M.,
modern
lectiei

in
,

Clasic

si

organizarea
Cluj-Napoca

Editura Dacia,1982.
Ionescu,M.,Lectia

intre

proiect si realizare ClujNapoca Editura Dacia,1982.

120

Jinga

,I..,Negret,I.,

Invatarea

eficienta

Bucuresti,

Editura

Aldiri,1999.
Neacsu,I.,

Instruire

si

invatare,
Bucuresti,EDP,1999.

121

XII. Consilierea .
Managementul clasei de
elevi
1). Delimitearea conceptelor :
managementul
scolare

organizatiei
managementul

clasei,

122

microgrup scolar,
consiliere, orientare scolara si
profesionala.
2).Clasa de elevi ca grup
educational.

Sintalitatea

clasei de elevi.
3).Consilierea
psihopedagogica.
scolara

si

Orientare

profesionala:

fundamente , obiective,

123

continuturi, metodologie,
cadru institutional (centre si
cabinete de asistenta
psihopedagogica a
elevilor , cadrelor didactice si
parintilor).
4). Documente utilizate in
managementul clasei de elevi
:

planul

activitatii

educative(pe

124

ciclu, an, semestru), fisa


de caracterizare psiho-sociopedagogica a clasei de elevi ;
fisa
de

caracterizare

psihopedagogica a elevului.
5). Parteneriat si cooperare in
domeniul consilierii.
BIBLIOGRAFIE

125

Badea. E., Caracterizarea


didamica a copilului si a
adolescentului de la 3 la 17
- 18 ani, Bucuresti, Editura
Tehnica ,1997.
Cretu,C.,

Curriculum

diferentiat si personalizat,
Iasi, Editura Polirom,1998.
Dirigintele.

Ora

de

dirigentie,volum editat de
126

Tribuna
Invatamantului,Bucuresti,
1995.
Dragan,I.,Ozunu,

D.,

Tomsa,Gh.,
(coord.),Dictionar

de

orientare

si

profesionala,

scolara

Bucuresti,

Editura Afeliu,1996.

127

Geissler,E.,

Mijloace

educatie

de

Bucuresti,

EDP,1977.
Holban,I.,

(coord.),

Cunoasterea
sinteza

elevului.

metodelor,

Bucuresti, EDP.,1978.
Iucu,R.,
clasei

Managementul
de

128

elevi,Bucuresti,Editura
D.Bolintineanu, 1999.
Iucu,R.,Managementul
gestiunea

clasei

si
,Iasi,

Editura Polirom, 2000.


Nicola,I.,

Dirigintele

si

sintalitatea colectivului de
elevi,Bucuresti,EDP,1978.
Paun,E., Clasa de elevi ca
grup

educational,

in
129

Sociopedagogie

scolara

Bucuresti,EDP,1982.
Paun,E., Scoala - abordare
sociopedagogica,
Iasi,Editura Polirom,1999.
Salade,D.,
educatiei

Dimensiunile
,

Bucuresti,

EDP,1997.

130

Toma,S., Profesorul ,factor


de

decizie,

Bucuresti,

Editura Tehnica,1994.
Tomsa,Gh., Consilierea si
orientarea

in

scoala,

Bucuresti, Casa de Editura


si

Presa,

Viata

Romaneasca,1999.
Tomsa,Gh.,Orientarea
dezvoltarea

carierei

si
la
131

elevi, Bucuresti Casa de


Editura

si

Presa,

Viata

Romaneasca,1999.
Zlate,M.,Zlate,C.,
Cunoasterea

si

activarea

grupurilor
scolare,Bucuresti,Editura
Politica, 1982.

132

133

PEDAGOGIE SI
ELEMENTE DE
PSIHOLOGIE
134

Programa pentru gradul II


-invatatori-

A.

PREZENTARE
GENERALA.
COMPETENTE CHEIE
1. Programa de pedagogie
pentru obtinerea gradului
didactic II in invatamant
reprezinta o componenta
esentiala a curriculum-ului
135

destinat formarii continue


a

invatatorilor,

institutorilor cu pregatire
medie si universitara (de
scurta

durata)

care

lucreaza in invatamantul
primar.
2. Conceptia si principiile
care stau la baza realizarii
ei sunt:

136

a. continuitate,
reflectata in obiectivele
si continuturile stabilite
asigurandu-se
integrarea
initiale

atat
pregatirii

din

studiilor
universitare

perioada

liceale

cat

si

formarea / dezvoltarea
pentru cariera didactica
(gradul didactic I);
137

b. coerenta, conferita de
organizarea

si

articularea

modular-

tematica a obiectivelor
ariilor de continut si
referintelor bibliografice
orientate spre a elimina
repetitiile, interferentele
si

contradictiile

conceptualmetodologice

ale
138

diferitelor

abordari

respectand

insa

legitimitatea

variatelor

puncte de vedere;
c. adecvarea, asigurata
prin

corelarea

si

armonizarea obiectivelor
si

continuturilor

dezvoltate cu directiile
si

programele

reforma

de

educationala
139

aflate in desfasurare in
Romania;
d. dezvoltarea
inovarea,

si
satisfacute

prin introducerea unor


noi temne destinate sa
initieze

candidatii

in

ceea ce semnifica astazi


achizitie

moderna,

pozitiva in domeniul de
referinta
140

psihopedagogic,
sensibilizeze

sa
cadrele

didactice, invatatatori, la
problematica tendintelor
de inovare a teoriei si a
practicii educationale pe
plan

national

si

international;
3. Domeniile si unitatile de
competenta cheie, precum
si

nivelurile

de
141

performanta

vizate

de

examenul pentru obtinerea


gradului
disciplina

didactic

II

la

pedagogie

elemente de psihologie
invatatori,

sunt,

in

principal urmatoarele:
3.1. stapanirea

si

utilizarea adecvata si
argumentata

conceptelor, teoriilor,
142

orientarilor

si

tendintelor

stiintifice

specifice fiecarei arii


tematice

stabilite

in

programa;
3.2. stapanirea optima
a

capacitatilor

de

proiectare, conducere
si

evaluare

proceselor de instruire
si educatie scolara si
143

extrascolara

in

invatamantul primar;
3.3. manifestarea unei
conduite
psihopedagogice optim
creative in domeniul
organizarii
experientelor

de

instruire si invatare, al
interpretarii
fenomenelor

si
144

proceselor
educationale,

al

solutionarii
dificultatilor

de

transpunere in practica
scolara a teoriilor si
modelelor de referinta
in disciplina predata;
3.4. utilizarea eficienta
a
stiintifice

metodologiei
destinate
145

cunoasterii si formarii
elevilor
scolare,

grupurilor
comunicarii

educationale eficiente,
consilierii elevilor

si

parintilor;
3.5. manifestarea unor
atitudini si motivatii
pozitive

fata

de

evolutia
personalitatii elevului,
146

asigurand astfel sanse


de acces, de reusita si
integrare
sociala

scolara
pentru

si
toti

copiii .
4. Comparativ cu vechea
programa pentru obtinerea
gradului

didactic

invatamant

II

in

invatatori,

prezentul corp de teme

147

aduce

unele

ameliorari.

Acestea constau in :
a.restructurarea

unor

elemente in continutul
temelor,

inclusiv

introducerea

unor

concepte noi;
b.

introducerea de noi

teme

(de

exemplu,

temele vizind sistemul


institutional,
148

managementul clasei de
elevi);
c.prezentarea

unei

bibliografii generale si
tematice

nerestrictive,

continand

documente

legislative

si

cu

rol

reglator in invatamant,
cursuri

si

monografii,

precum si dictionare, de
natura

sa

dezvolte
149

bibliografia

atasata

fiecarei teme; ea va fi
consultata corespunzator
solicitarilor

din

subtematica prezentata.

B.

TEME

STUDIUL

PENTRU

INDIVIDUAL,

CURSURI, SEMINARII SI
APLICATII
150

I.

Problematica educatiei si a
invatamantului in societatea
contemporana. Inovatie si
reforma

in

scoala

romaneasca .
II.

Educabilitatea. Factorii

devenirii fiintei umane.


III. Structura si dinamica
personalitatii.

151

IV. Problematica sistemului


institutional si a procesului
de invatamant.
V.

Finalitatile educatiei.

Ideal, scopuri, obiective.


VI.

Invatarea

scolara.

Orientari contemporane in
teoria si practica invatarii.
VII.Probleme

teoretice

si

practice ale curriculumului.


Reforma curriculumului in
152

invatamantul romanesc.
VIII.Predarea.

Orientari

contemporane in teoria si
practica predarii.
IX.

Metodologia

si

tehnologia instruirii. Moduri


si forme de organizare a
activitatilor
didactice.
X.

Relatii si interactiuni

educationale.
153

XI. Evaluarea in procesul de


invatamant si educatie.
XII. Proiectarea pedagogica a
educatiei si instruirii. Moduri
si forme de organizare a
activitatilor didactice.
XIII.Personalitatea
invatatorului
XIV.Educatia morala

154

XV.

Consiliere

psihopedagogica

in

ciclul

primar
XVI.Managementul

si

gestiunea clasei de elevi.

C.

BIBLIOGRAFIE
GENERALA

Legea

invatamantului

nr.84/1995, republicata in
Monitorul

Oficial

al
155

Romaniei,

Partea

I,

nr.606,10 decembrie 1999.


Legea

privind

Statutul

personalului

didactic

nr.128/1997.

Monitorul

Oficial al Romaniei, partea


I, nr.158.
MEN, Curriculum National.
Planuri
invatamant

cadru

de
pentru
156

invatamantul preuniversitar
(coord.D.Georgescu,

M.

Cerchez,

L.

M.

Singer,

Preoteasa),

Bucuresti,

Editura Corint,1999.
CERGHIT,
I..,VLASCEANU,L.Curs de
pedagogie,Bucuresti 1988.
COSMOVICI,A.,
IACOB,L.(coord.),
157

Psihologie

scolara,

Iasi,

.Editura Polirom,1998.
CUCOS,C.(coord),
Psihopedagogie

pentru

examenul de definitivare si
grade

didactice,

Iasi,

Polirom,1998.
IUCU,B.,ROMITA,
Managementul si gestiunea
clasei de elevi fundamente
158

teoretico-metodologice,
Iasi, Polirom, 2000.
IONESCU,M.,

RADU,I.

(coord), Didactica moderna,


Cluj-Napoca, Dacia, 1995.
JINGA,I.
(coord),

,ISTRATE,E.
Manual

pedagogie,

de

Bucuresti,

Editura All,1998.

159

NEACSU,I.,

Instruire

invatare,

si

Bucuresti,

EDP,1999.
NECULAU.A.,COZMA,T.,
(coord),Psihopedagodie
pentru
definitivat

examenul
si

de
gradul

II,Iasi,Editura S.Haret,1999.
CRISTEA,S.,Dictionar

de

termeni
160

pedagogici,Bucuresti,EDP,1
998.
SCHIOPU,U.
(coord),Dictionar

de

psihologie,Bucuresti,Editura
Babel,1997.

D.

ANALITICA TEMELOR

I. Problematica educatiei si
invatamantului in societatea
161

contemporana. Inovatie si
reforma in scoala
romaneasca
1). Educatia si provocarile
lumii

contemporane:criza

mondiala a educatiei,procese
de
tranzitie,solutii generale
si specifice.

162

2). Educatia si dezvoltarea


durabila a sociatatii intre
exigentele prezentului si cele
ale
viitorului.Dinamica
relatiei

educatie

de

baza/educatie
permanenta/auto educatie.
3).

Inovatie si reforma in

invatamantul

primar

163

romanescfinalitati,teddinte,politici si
practici educationale
(implicarea parintilor si a
comunitatii in viata scolii).
Managementul
schimbarilor in invatamant.
4).

Alternative

invatamantul

primar

la
din

Romania: Waldorf, Step by


Step.
164

BIBLIOGRAFIE
Agentia

Nationala

Socrates,Combaterea
esecului scolar:o provocare
pentru
europeana,

constructia
Bucuresti,

Editura Alternative,1996.

165

BARZEA,C., Arta si stiinta


educatiei

Bucuresti,

EDP,1995
BARZEA,C.,(coord),
Reforma invatamantului in
Romania:

conditii

perspective,
Institutul

de

si

Bucuresti,
Stiinte

ale

Educatiei, 1993.

166

BOTKIN,J.,W.,
ELMANDJRA,M.,
MALITA,M., Orizontul fara
limite al invatarii, Bucuresti
Editura Politica, 1981.
DAVE,R.H.(subred),
Fundamentele
permanente

educatiei
Bucuresti,

EDP,1991.

167

CRISTEA,S., Fundamentele
pedagogice

ale

reformei

invatamantului, EDP,1994.
FAURE,E.,(si

colab),

invata sa fii. Un raport


UNESCO,

Bucuresti,

EDP,1982
MARGA,A.,
tranzitie,

Educatia

in

Cluj-Napoca,

Editura Dacia,1999.
168

MIROIU,A.,(coord),
Invatamantul romanesc azi.
Studii de diagnoza, Iasi,
Editura Polirom1998
NEACSU,I.,(coord.), Scoala
romaneasca
mileniului

in
III,

pragul

Bucuresti,

Editura Paideia,1997.
PAUN,

E.,

dezvoltarea

Educatia

si

sociala

in
169

domenii

ale

pedagogiei(coord,
S.,STANCIU)

Bucuresti

EDP,1983.
Xxx Problematica reformei,
Revista de pedagogie,nr.12/1993.
STANCIU,I.,GH. Scoala si
doctrinele

pedagogice

in

170

secolul XX, Bucuresti EDP,


1995.
TOMAS,J.,

Marile

probleme ala educatiei in


lume, Bucuresti, EDP,1977.
VAIDEANU,G.,Educatia la
frontiera

dintre

Bucuresti

milenii,
Editura

Politica,1988.

171

VAIDEANU,G., UNESCO50-EDUCATIE, Bucuresti,


EDP, 1996.
VLASCEANU,L.,

Decizie

si inovatie in invatamant,
Bucuresti, EDP,1979.
xxx

Curriculum National.

Cadru de referinta, MEN CNC, Bucuresti, Editura


Corint, 1998.
172

Xxx

Programe

scolere pentru invatamantul


primar, MEN-CNC, Corint,
1998.
xxx

Planuri-Cadru

invatamant

de

pentru

invatamantul preuniversitar,
MEN,
Editura
Corint, Bucuresti,1999.
173

II. Educabilitatea. Factorii


devenirii fiintei umane
1).

Conceptul

de

educabilitate.
2).

Teorii

privind

educabilitatea:teorie
eriditarista,teoria
ambientalista,teoria dublei

174

determinari-esenta
(mecanisme),limite.
3). Ereditate-premisa naturala
a

dezvoltarii

psihoindividuale.
4). Mediul-cadrul sociouman
al

dezvoltarii

psihoindividuale
5).

Educatia-factor

determinant

al

dezvoltarii

psihoindividuale.
175

6).

Specificul

influentelor

educative si ale mediului la


scolarul mic si mijlociu.
BIBLIOGRAFIE
Antonesei,L.,Paideia.
Fundamentele culturale ale
educatiei,

Iasi,

Editura

Polirom,1996.

176

Birch,A.,Hayward,Sh.,
Diferente

interindividuale,

Bucuresti,

Editura

Tehnica,1999.
Golu,P.,
dezvoltare,
Editura

Invatare

si

Bucuresti,
Stiintifica

si

Enciclopedica,1985.
Larmat,J.,Genetica
inteligentei,

Bucuresti,
177

Editura,

Stiintifica

si

Enciclopedica,1977.
Macovei,E., Educabilitatea
(in Pedagogie) Bucuresti,
EDP,R.A., 1997.
Monteil,J-M., Educatie si
formare,

Iasi

Editura

Polirom,1997.
Negret,I., Educabilitatea (in
Manual

de

pedagogie)
178

(coord.,I.Jinga,;E.,Istrate),
Bucuresti Editura All, 1998.
Oancea
Ereditatea
formarea
Timisoara,

Ursu,Gh.,
si

mediul

in

personalitatii,
Editura

Facla,1985.
Paun,E., Educabilitatea (in
Curs de pedagogie), (coord
I.,Cerghit.;L.,Vlasceanu),
179

Bucuresti

Universitatea

Bucuresti ,1988.
Piaget,J.,
educatie,

Biologie

si

Cluj-Napoca,

Editura Dacia, 1975.


Todoran,D., Individualitate
si educatie, Bucuresti, EDP,
1974

180

III . Structura si
dinamica personalitatii
1).

Conceptul

de

personalitate:
3 -

Modele de abordare a

personalitatii
trasaturilor,

modelul
modelul

factorial,
4

modelul umanist s.a;

181

- Structura personalitatii temperament,


caracter.

aptitudini,

Unitatea

si

dinamica lor.
Perspective noi in
abordarea

structurii

personalitatii.
2).
dezvoltarii

Caracteristicile
psiho-fizice

scolarului mic si mijlociu.

182

3).

Dimensiunea creativa a

personalitatii.Formare,
dezvoltare,

exprimare,

afirmare in
plen individual si social.
4).

Metode si tehnici de

cunoastere

personalitatii

scolarului mic si mijlociu.

183

BIBLIOGRAFIE

Allport,G.,Structura
dezvoltarea

si

personalitatii,

Bucuresti, EDP, 1981.

Cosmovici,A.;
Psihologie

Iacob,L.,

scolara,

Iasi,

Editura Polirom, 1998.

Cretu,C.,
succesului,

Psihopedagogia
Iasi,

Editura

Polirom,1997.

184

Davitz,G.;Ball,S.,
Psihologia

procesului

educational, Bucuresti, EDP,


1978.

Nicola,Gr.(coord.),
Psihologia sociala, Aspecte
contemporane, Iasi, Editura
Polirom,1996.

Oprescu,V.,

Fundamentele

psihologice ale pregatirii si

185

formarii didactice, Craiova,


Editura Universitaria,1996.

Pavelcu,V., Cunoastera de
sine

si

cunoasterea

personalitatii,
Bucuresti,EDP,1982.

Popescu-Neveanu,
P.;Zlate,M.,Cretu,T.,(sub
redactie) Psihologia scolara
Bucuresti

Tipografia

186

Universitatii

Bucuresti,

1987.

Stoica,A.Creativitatea
elevilor - posibilitati de
cunoastere

si

educare,

Bucuresti, EDP, 1983.

Schiopu,U.,
Verza,E.,Psihologia
varstelor.

Ciclurile

vietii,Bucuresti,EDP,1995.

187

Zlate,M.,

Fundamentele

psihologiei,

Bucuresti

Editura XXI,1994.

Zlate,M.,

Eul

si

personalitatea
,Bucuresti,EdituraTrei,19
97.

IV. Problematica sistemului


institutional de invatamant
188

si a procesului de
invatamant
1). Sistemul de invatamantconcept,

functii,

structura,

tendinte de evolutie.
2). Procesul de invatamantconcept, functii,
Dimensiuni

structura.
generale

(functionala,

189

structurala, operationala).
Caracteristici

generale

(interactiunea

invatator

elev,
interdependenta
informativ
reglarea

formativ,

autoreglarea).

Specificul abordarii
sistemice
comunicationale

si
in

invatamantul primar.
190

3). Analiza procesului de


invatamant

la

interactiunii,

nivelul
evaluarea

initiala-predareinvatare-evaluare.
4). Interdependenta formalnonformal-informal la nivelul
sistemului si al procesului de
invatamant.
5). Normativitate in procesul
de

invatamant.

Sistemul
191

principiilor

didactice.

Fundamente
relevanta pentru
invatamantul

primar,

practica, aplicatii.
BIBLIOGRAFIE
Agentia Nationala Socrates,
Fise

descriptive

sistemelor

educative

statelor

membre

ale
ale
in
192

Comunitatea Europeana (in


Combaterea esecului scolar
o

provocare

constructia

pentru
europeana)

Bucuresti,

Editura

Alternative,1996
Calin,M.,
instructiv
subsistem
Perspectiva

Procesul

educativ

pedagogic.
sistematic

structurala si functionala (in


193

Procesul instructiv-educativ.
Instruirea scolara. Analiza
multireferentiala)Bucuresti,
EDP,1995
Calin,M.,
educatiei

Normativitatea
(in

Teoria

educatiei,fundamentarea
epistemica si metodologica
a

actiunii

educative)

Bucuresti Editura All,1996


194

Cerghit,I.,Procesul

de

invatamant-cadrul principal
de instruire si educare a
elevilor.Abordarea sistemica
a procesului de invatamant
(in Sinteze pe teme de
didactica
Culegere

moderna).
editata

revistaTribuna
Bucuresti,

de
scolii,
1986,

(coord.Radu,I.T.)
195

Cristea,S.,
educatiei.
educatie,

Formele
Sistemul
in

de

pedagogie,

volumul I Pitesti, Editura


Hardiscom,1997
Cucos,C.,

Normativitatea

activitatii

didactice(in

Pedagogie),Iasi,Editura
Polirom,1996.

196

Ministerul

Invatamantului,

Invatamantul

din

alte

tari,Bucuresti,1990.
Nicola,I.,

Procesul

de

invatamant(in
Pedagogie),Bucuresti,EDP,1
994.
Paun,E.,
socio

Scoala-abordare
pedagogica,

Iasi

Editura Polirom, 1999.


197

Vaideanu,G.,
frontiera

Educatia

dintre

Bucuresti

la

milenii,
Editura

Politica,1988

198

V. Finalitatile educatiei.
Ideal, scopuri, obiective
1).

Definirea

si

conceptelor:finalitate,
scop,

obiectiv,

analiza
ideal,
sarcina,

profilul
educational al elevului.
2).Taxonomia
finalitatilor.Criterii si sisteme

199

de referinata in clasificare:
macromicro(finalitati de sistemfinalitati de proces); grad de
generalitate

(obiective

generalespecifice

intermediare;obiective-cadru,
obiective

de

referinta;

concrete /

200

operationale); continut
psihologic

(obiective

cognitive

afective

psihomotorii)
competente generale si
specifice;

temporalitate;

masurabilitate s.a.
3).Operationalizarea
obiectivelor

educationale.

Concept, model, relevanta


practica, limite,
201

Aplicatii.
BIBLIOGRAFIE
Calin.M.,

Scopurile

procesului

instructiv-

educativ.

Perspectiva

axiologica si paraxiologica
(in

Procesul

instuctiv-

educativ). Instruire scolara.


Analiza

multireferentiala,

Bucuresti, EDP, 1995


202

Cerghit.I.,(coordonator),
Perfectionarea

lectiei in

scoala moderna, Bucuresti,


EDP, 1983
Cristea,

S.,

Finalitatile

educatiei ( in Pedagogie),
vol.I,

Pitesti,

Editura

Hrdiscom,1996
Cristea.S.,
pedagogice

Obiectivele
ale procesului
203

de

invatamant

(in

Pedagogie), vol.2. Pitesti,


Editura Hardiscom,1997.
Cucos.C.,
educatiei

Finalitatile
(in

Pedagogie),

Iasi, Editura Polirom, 1996


De

Landsheere,

V.,De

Landsheere, G., Definirea


obiectivelor

educatiei,

Bucuresti, EDP, 1979


204

Dimitriu.

E.,

Finalitatile

educatiei

(in

Probleme

fundamentale ale educatiei,


coord.D.Todoran),
Bucuresti, EDP, 1982.
Gagne.R.,Briggs,L.J.,
Principii de design
instruirii,

al

Bucuresti,

EDP,1977.

205

Neacsu,I.
educatiei

Finalitatile
(in

Curs

de

pedagogie coord. I,Cerghit,


L.Vlasceanu) Universitatea
Bucuresti,1988.
Nicola.
actiunii

I.,

Finalitatile
educationale.

Proiectarea educationala, in
Pedagogie,

Bucuresti,

EDP.1994
206

Potolea.D.,
obiective

Scopuri

si

ale procesului

didactic in Sinteze pe teme


de

didactica

Moderna

(coord.I.T.Radu). Culegere
metodica

editata

de

Tribuna Scolii, Bucuresti,


1996.
Potolea.D.,
metodologia

Teoria

si

obiectivelor
207

educationale (in Curs de


pedagogie

coord.I.Cerghit,

L.Vlasceanu), Universitatea
Bucuresti, 1988.
Curriculum National -Cadru
de

referinta

C.N.C,

M.E.N.Corint,

Bucuresti,1998.

208

VI. Invatarea scolara.


Orientari contemporane in
teoria si practica invatarii
1). Conceptul de invatare
scolara.Mecanisme

si

procesualitate. Forme, tipuri


si niveluri
de invatare.Teorii ale
invatarii

(B.F.Skinner,

209

J,Piaget,

L.S.Vagotski,

J.Bruner,
D.P.Ausubel,Gagne,s.a.).
2).

Conditii

interne

ale

invatarii scolare: procesele


congnitive,

afective,

volitive :
motivatiageneza,dinamica,forme,struct
uri

motivational-

atitudinale.Legea optimului
210

motivational.
3). Conditii externe
invatarii

ale

scolare:statutul

profesorului, mediul scolii si


al clasei de
elevi, mediul sociofamilial, factori ergonomici si
de igiena ai invatarii s.a.
4).

Interdependenta

dintre

conditiile interne si externe


ale invatarii. Valorificare si
211

optimizare.
5).

Specificul invatarii la

scolarul mic si mijlociu.


BIBLIOGRAFIE
Ausubel,D.,Robinson,R.
Invatarea

in scoala. O

introducere in psihologia
pedagogica,
Bucuresti,EDP,1981.
212

Cosmivici.A.
(coord.A.Neculau,T,Cozma)
,

Invatarea

scolara

Psihopedagogia

(in

pentru

examenul de definitivare si
gradul I), Iasi Editura Spiru
Haret,1994.
Gagne,R.,Conditiile
invatarii,
EDP,Bucuresti,1975.
213

Golu,P.,Verza,E.Zlate,M.Ps
ihologia copilului, Manual
pentru scoli normale, EDP,
Bucuresti,1993.
Golu,P.,

Invatare

si

dezvoltare,
Bucuresti,ESE,1985.
Kulcsar,T.,
psihologici

Factorii
ai

reusitei

214

scolare,

Bucuresti,

EDP,1978.
Jinga,I.,Negret,I., Invatarea
eficienta, Bucuresti, Editura
Aldin,1999.
Miclea,M.,Psihologia
cognitiva,

Cluj-

Napoca,Editura
Gloria,1994.

215

Miclea,M.,
scolara

Invatarea
si

psihologia

cognitiva, in Educatia si
dinamica ei, (coord.
M.Ionescu),Bucuresti,Editur
a

Tribuna

Invatamantului,1998.
Neacsu,I., Metode si tehnici
moderne

de

invatare

216

eficienta, Bucuresti, Editura


Militara,1990.
Neacsu,I.,

Instruire

si

invatare,
Bucuresti,EDP,1999.
Verza,

E.,

U.,Psihologia

Schiopu,
varstelor,

Bucuresti, EDP, 1995.

217

VII. Probleme teoretice


si

practice

ale

curriculumului
Reforma
curriculumului

in

invatamantul romanesc
1).

Analiza

curriculum,
curriculara,ciclu

conceptelor:
arie
curricular

,continut al
218

invatamantului, situatie de
invatare.
2).

Relatia

obiective-

continuturi,metode

de

predare-invatare-evaluare.
3). Factori determinanti si
surse

generatoare

in

elaborarea curriculumului.
4).Tipuri de curriculum: core
curriculum(de baza, trunchi
comun)-curriculum la
219

dispozitia scolii; analiza


raporturilor

obligatoriu-

optional; formal-nonformal;
nationallocal.
5). Orientari si practici noi in
organizarea

curriculumului:

interdisciplinaritate,organizar
e

220

modulara,organizare de
tip

integrat,

curriculum

diferentiat si personalizat.
6). Documentele curriculare:
planul-cadru,
scolare,

programe
manualele,

materialelesuport
(ghiduri,portofolii,culegeri,m
anualul

profesorului

etc.).

Metodologia aplicarii
221

lor in scoala.
BIBLIOGRAFIE
Cretu,C.,Curriculum
diferentiat si personalizat,
Iasi , Editura Polirom,1998.
Cretu,C.,
curriculum
evolutii

Conceptul

de

(etimologie,
semantice

ale

conceptului de curriculum,
222

definitii,

componentele

curriculumului,
curriculum),
Psihopedagogie

tipuri

de
(in

pentru

examenele de definitivare si
grade didactice, coord. C,
Cucos),

Iasi,

Editura

Polirom, 1998.
Cristea,S.,

Proiectarea

curriculara (in Pedagogia),


223

vol.2,

Pitesti,

Editura

Hardiscom,1997.
Crisan,Al.(coord.),
Curriculum

scolar.

metodologic,

Ghid

Bucuresti,

M.E.I.-I.S.E., 1996.
Cucos,C.,
conceptuale:
invatamantului

Delimitari
continut

al
si

224

curriculum (in Pedagogie),


Iasi, Editura Polirom,1996.
Curriculum
curriculara,

si

dezvoltare

Revista

de

pedagogie, nr.3-4/1994.
DHainaut,L.,(coord.),
Programe de invatamant si
educatia

permanenta,

Bucuresti, EDP,1981

225

Jinga,I., Negret,I., Invatarea


eficienta, Bucuresti, Editura
Aldin,1999.
Potolea,D.,

Teoria

metodologia

si

obiectivelor

educationale, (in Curs de


pedagogie-coord:
I.Cerghit,L.Vlasceanu),
Bucuresti,

Universitatea

Bucuresti,1988.
226

Stanciu,M.,

Reforma

continuturilor
invatamantului.Cadru
metodologic, Iasi, Editura
Polirom, 1999.
Vaideanu,G.,Orientari
tendinte

in

si

educatia

contemporana, (in Educatia


la frontiera dintre milenii ),

227

Bucuresti,

Editura

Politica,1988.
Ungureanu,D.,

Teoria

curriculumului,

Timisoara

Editura Mirton,1999.

228

VIII. Predarea. Orientari


contemporane in teoria si
practica predarii
1). Conceptul de predare.
Relatia predare invatare evaluare.
2).

Predarea

comunicare

act

de

pedagogica

eficienta.

229

3). Strategii si stiluri de


predare.
4). Specificul predarii in
invatamantul primar.
5). Modele de determinare a
eficacitatii
predarii

si

eficientei
si

comportamentului
didactic al invatatorului.
BIBLIOGRAFIE
230

Davitz,J.,Ball,S., Psihologia
procesului

educational,

Bucuresti, EDP,1978.
Dragu,A.,
personalitatii

Structura
profesorului,

Bucuresti, EDP.1996.
Ionescu,M.,Chis,V.,
Strategii de predare-invatare
in concordanta cu scopurile
didactice, (in Sinteze pe
231

teme

de

moderna

didactica

),

Bucuresti,

Tribuna
Invatamantului,1986.
Iucu,R.,
clasei

Managementul
de

elevi,

Iasi,

Polirom, 2000.
Marcu,S.
(coord.),Competenta
didactica-perspectiva
232

psihologiei,Bucuresti,Editur
a All,
1999.
Mitrofan,N.,Aptitudinea
pedagogica,
Bucuresti,Editura
Academiei ,1982.
Neacsu,I.,
invatare,

Instruire

si

Bucuresti,

EDP,1999.
233

Potolea,D.,

Profesorul

strategiile

si

conducerii

invatarii,
vol.Structuri,strategii

(in
si

performante in invatamant
coord.I.Jinga,L.Vlasceanu),
Bucuresti,

Editura

Academiei, 1989.

234

Soitu,L.,

Pedagogia

comunicarii,Bucuresti,EDP,
1997.

235

IX. Metodologia si
tehnologia instruirii
1). Delimitari conceptuale:
metodologie,

tehnologie,

strategie, metoda, procedeu,


mijloc.
Analiza
interdependentelor.Rolul
integrator

al

strategiilor

didactice.
236

2). Sistemul metodelor de


instruire.Clasificare
caracteristicile

si

principalelor

grupe de
metode. Specificul
metodelor de instruire pentru
invatamantul primar.
3). Descrierea metodelor de
instruire.
posibilitati

Fundamente
de

si

aplicare

eficienta,
237

activizatoare, creativa.
4).

Mijloace

didactice

si

suporturi tehnice de instruire:


rol,

functii,

valente

formative.
5).

Instruirea

asistata

de

calculator- directie strategica


in

perfectionarea

metodologiei si
tehnologiei instruirii.

238

BIBLIOGRAFIE
Cerghit,I.,
invatamant,

Metode
Ed

de
II-a,

Bucuresti, EDP, 1980.


Cerghit,I.,

Neacsu,I.,

Metodologia

activitatii

didactice,(in

Didactica-

coord.D.Salade ),Bucuresti,
EDP,1982.

239

Chis,V.,

Demersuri

instruire

sub

de

asistenta

calculatorului, (in Educatia


si dinamica ei), Bucuresti,
Editura

Tribuna

Invatamantului,1998.
Cretu,C., Instruirea asistata
de calculator. Experiente si
perspective,
Psihopedagogie

(in
pentru
240

examenul de definitivare si
gradul II coord. A.Neculau,
T.Cozma),

Iasi,

Editura

Spiru Haret,1994.
Ionescu,M.,Chis,V.,Metodol
ogia activitatii didactice, (in
Didactica

moderna

coord.M.Ionescu,I.Radu),Cl
uj-Napoca,Editura Dacia ,
1995.
241

Mucica,T.(coord.),Indrumar
metodic

pentru

folosirea

mijloacelor de invatamant,
Bucuresti,EDP,1982.
Moise,C.,

Metode

invatamant,
Psihopedagogia

de
(in
pentru

examenele de definitivare si
grade

didactice

242

-coord.C.Cucos),

Iasi,

Editura Polirom, 1998.

243

X. Relatii si interactiuni
educationale
1).

Definirea

conceptului

si
de

analiza
relatie

educationala
2).

Relatii

educationale

si interactiuni
in

clasa

elevi:relatii

de
de

intercunoastere, relatii de

244

intercomunicare, relatii
socio - afective preferentiale,
relatii de influentare
3).

Caracteristicile

demersului

de

"influenta

educationala" in invatamantul
primar
4).

Implicarea

personalitatea

sociala

si

elevului:

complianta comportamentala
in clasa
245

5). Atractia interpersonala in


clasa de elevi
6).

Comunicarea

interpersonala
7). Climat educational in
clasa de elevi
BIBLIOGRAFIE
Calin,
educativa

C.,M.,

Relatia

in

cadrul

procesului de instruire a
246

elevului

(dimensiuni),

in

Revista de Pedagogie, Nr.3 /


1991.
Calin,

C.,

educatiei.

M.,

Teoria

Fundamentarea

epistemica si metodologica
a

actiunii

Bucuresti,

educative,

Editura

ALL,

1996.

247

Dragan,I.,Ozunu,
D.,Tomsa,Gh.,

(coord.),

Dictionar

orientare

scolara

de
si

profesionala,

Bucuresti,

Editura

Afeliu,1996.
Geissler,E.,
educatie

Mijloace
,

de

Bucuresti,

EDP,1977.

248

Holban,I.,

(coord.),

Cunoasterea
sinteza

elevului.

metodelor,

Bucuresti, EDP.,1978.
Iucu,R.,

Managementul

clasei de elevi, Bucuresti,


Editura

D.Bolintineanu,

1999.

249

Iucu,R.,Managementul
gestiunea

clasei

si
Iasi,

Editura Polirom, 2000.


Paun,E., Clasa de elevi ca
grup

educational,

Sociopedagogie

(in

scolara

Bucuresti) , EDP, 1982.


Paun,E., Scoala - abordare
sociopedagogica,
Iasi,Editura Polirom,1999.
250

Salade,D.,
educatiei

Dimensiunile
,

Bucuresti,

EDP,1997.
Toma,S., Profesorul ,factor
de

decizie,

Bucuresti,

Editura Tehnica,1994.
Tomsa,Gh., Consilierea si
orientarea

in

scoala,

Bucuresti, Casa de Editura

251

si

Presa,

Viata

Romaneasca,1999.
Tomsa,Gh.,Orientarea
dezvoltarea

carierei

si
la

elevi, Bucuresti Casa de


Editura

si

Presa,

Viata

Romaneasca,1999.
Zlate,M.,Zlate,C.,
Cunoasterea
grupurilor

si

activarea
scolare,
252

Bucuresti, Editura Politica,


1982.

253

XI. Evaluarea in procesul de


invatamant si educatie
1). Definirea
conceptului

si analiza
de

evaluare

.Masurarea-apreciereadecizia.Integrarea
evaluarii in procesul de
invatamant.

254

2). Functiile evaluarii: de


informare, motivationala, de
control, diagnoza, selectie si
certificare, prognoza,
reglare-autoreglare.
3).

Forme / tipuri de

evaluare a rezultatelor si a
progreselor scolare: initiala,
continua / formativa,
finala / sumativa.

255

4).

Metode si tehnici de

evaluare a rezultatelor si a
progreselor

scolare

(verificari orale,
lucrari scrise, lucrari
practice, teste de evaluare,
proiecte,

potofolii,

chestionare,
observatiile s.a).

256

5).

Factori perturbatori si

erori in evaluarea scolara.


Modalitati de corectare.
6). Metodologia proiectarii,
elaborarii

aplicarii

interpretarii

si

probelor

evaluative.
7).

Formarea capacitatii de

autoevaluare la elevii din


invatamantul primar.

257

8).

Perfectionarea

metodologiei de evaluare si
perspectiva

reformei

invatamantului primar
in Romania.
BIBLIOGRAFIE
Cucos, S., Probleme de
docimologie
Psihopedagogia

didactica,in
pentru

examenele de definitivare si
258

gradele

didactice

(coord.C.Cucos),Iasi,Editur
a Polirom,1998.
De Lansheere,G., Evaluarea
continua
examenele,

elevilor

si

Bucuresti,

EDP,1975.
Jinga.I.,Petrescu,A.,
Evaluarea

performantei

259

scolare, Bucuresti, Editura


Delfin,1996.
Neacsu,I.,

Stoica,A.,

(coord.), Ghid general de


evaluare

si

examinare,

MEN, Bucuresti,
Editura Aramis, 1996.
MEN, Reforma sistemului
de evaluare si examinare,

260

Bucuresti, Editura Scoala


Romaneasca, 1998.
Radu,I.T.,

Evaluarea

rezultatelor

scolare

in

Sinteze pe teme de didactica


moderna,
Bucuresti,Tribuna
Invatamantului,1981.

261

XII. Proiectarea pedagogica


a activitatilor de instruire si
educare . Moduri si forme
de organizare a activitatilor
didactice

1). Conceptul de proiectare


pedagogica.Functiile
proiectarii

pedagogice

anticipare,
262

orientare,
organizare,dirijare,reglareautoreglare,decizie, inovare.
2).

Etapele

pedagogice

proiectarii
:

definirea

obiectivelor si a sistemului de
referinta
spatiotemporal,
determinarea continuturilor;
stabilirea strategiei optime de
actiune;
263

stabilirea criteriilor si a
instrumentelor de evaluare.
3). Niveluri ale proiectarii
pedagogice.Finalizarea
proiectarii pedagogice :
3.1.Proiecte elaborate pe:
ciclul,an,semestru

de

invatamant;saptamana,ora;
3.2.Proiecte elaborate pe:
arii

curriculare,

disciplina

scolara, tema,subiect.
264

4). Unitate si diversitate in


proiectarea activitatilor de
instruire si educatie.Modele
de proiectare a lectiei , a
altor

activitati

scolare

si

extrascolare.
5). Grile de evaluare . Criterii
de autoevaluare.
6).

Moduri si forme de

organizare

activitatilor

265

didactice:concept,tipologie(fr
ontal,pe
grupe,individual etc.):
Lectia - activitate didactica
de

baza.Alte

forme

de

organizare.
7).

Aplicatii

invatamantul

pentru
primar:

proiectarea unui sistem de


lectii, de alte

266

activitatii scolare

si

extrascolare.
BIBLIOGRAFIE
Buzas,,L.,
didactica

Activitatea
pe

grupe,

Bucuresti, EDP, 1976.


Cerght,I.,(coord.).
Perfectionarea

lectiei

in

267

scoala moderna Bucuresti,


Edp, 1983.
Gagne,R.M..,
Principii

de

instruirii,

Briggs,L.J.,
design

al

Bucuresti,

EDP,1977.
Ionescu,M.,
modern
lectiei

in
,

Clasic

si

organizarea
Cluj-Napoca

Editura Dacia,1982.
268

Ionescu,M.,Lectia

intre

proiect si realizare ClujNapoca Editura Dacia,1982.


Jinga

,I..,Negret,I.,

Invatarea

eficienta

Bucuresti,

Editura

Aldiri,1999.
Neacsu,I.,

Instruire

si

invatare,
Bucuresti,EDP,1999.
269

XIII. Personalitatea
invatatorului
1).

Structura personalitatii

invatatorului:
de

personalitatea

baza,

campul

psihopedagogic,
reprezentarile
psihopedagogice, credintele270

convingerile
psihopedagogice,
personalitatea cristalizata,
stil educational;
2).

Statute si roluri ale

cadrului didactic: planificare,


organizare,

control,

indrumare,
evaluare, monitorizare,
consiliere, decizie

271

3).

Recrutarea, selectia si

formarea cadrelor didactice;


4).

Cariera didactica in

Romania invatatorul si
realitatea socio-educationala
5). Deontologia pedagogica;
BIBLIOGRAFIE:
Calin,

C.,

educatiei.

M.,

Teoria

Fundamentarea

epistemica si metodologica
272

actiunii

Bucuresti,

educative,

Editura

ALL,

1996.
Dragu,

A.,

personalitatii

Structura
profesorului,

Bucuresti, EDP.1996.
Ionescu,M.,Chis,V.,
Strategii

de

predare

invatare in concordanta cu
scopurile

didactice,

(in
273

Sinteze pe teme de didactica


moderna),

Bucuresti,

Tribuna
Invatamantului,1986.
Iucu,R.,

Managementul

clasei de elevi gestionarea


situatiilor
educationala,

de

criza
Bucuresti,

Editura Bolintineanu, 1999.

274

Marcu,S.(coord.),
Competenta

didactica-

perspectiva

psihologiei,

Bucuresti, Editura All,1999.


Mitrofan,N.,Aptitudinea
pedagogica,
Bucuresti,Editura
Academiei ,1982.

275

Neacsu,I.,
invatare,

Instruire

si

Bucuresti,

EDP,1999.
Potolea,D.,
strategiile

Profesorul

si

conducerii

invatarii,
vol.Structuri,strategii

(in
si

performante in invatamant
coord.I.Jinga,L.Vlasceanu),

276

Bucuresti,

Editura

Academiei, 1989.
Soitu,L.,

Pedagogia

comunicarii,Bucuresti,EDP,
1997.
Toma,S., Profesorul ,factor
de

decizie,

Bucuresti,

Editura Tehnica,1994.
Tomsa,Gh., Consilierea si
orientarea

in

scoala,
277

Bucuresti, Casa de Editura


si

Presa,

Viata

Romaneasca,1999.
Zlate,M.,Zlate,C.,
Cunoasterea
grupurilor

si

activarea
scolare,

Bucuresti, Editura Politica,


1982.

278

XIV. Educatia morala


1).

Reperele

educatiei
subiectiv

intemeierii

morale:

reperul

(psihologic)

reperul obiectiv
(reperul axiologic
normativ)
2).

Educatia

institutii

morala

sociale:

279

determinisme si conexiuni
specifice
invatamantului primar
3).

Limbajul

moral:

specificitate
psihopedagogica;

implicatii

in activitatea instructiveducativa
4). Comportamentul moral:
definitie,

forme

de

exprimare, caracteristici.
280

5).

Nivelurile

dezvoltarii

si

comportamentului

si

stadiile
educarii
moral:

conceptiile lui
Piaget, Kohlberg si
Allport
6). Autoeducatia morala
parte constitutiva a educatiei
morale: semnificatii, forme
surse

281

si componente structural
functionale
7). Finalitatile, strategiile si
formele

de

evaluare

ale

educatiei morale
BIBLIOGRAFIE:
Allport, G., W., Structura si
dezvoltarea

personalitatii,

Bucuresti, EDP, 1983


282

Calin,

C.,

morala

in

M., Educatia
viziunea

lui

Piaget si a discipolului sau


Kohlberg, in Revista de
psihologie, serie noua, 1-2 /
1997, Tomul 43
Calin,

C.,

dezvoltarea
educatia,

M.,

Valorile,

morala
in

si

Revista

283

Invatamantul Primar, nr.4 /


1996 si 1-2 / 1997
Calin,

C.,

educatiei.

M.,

Teoria

Fundamentarea

epistemica si metodologica
a

actiunii

Bucuresti,

educative,

Editura

ALL,

1996
Cucos,
Axiologie

Constantin,
si

educatie,
284

Bucuresti, EDP, Bucuresti,


1994
Cucos, Constantin, Educatia
religioasa,

Iasi,

Editura

Polirom, 1999
Dewey, J., Democratie si
educatie, Bucuresti, EDP,
1972
Iucu,

B.,

Romita,

Managementul si gestiunea
285

clasei

de

elevi,

Iasi,

Polirom, 2000
Geissler, E., Mijloace de
educatie, Bucuresti, EDP,
1977
Paun, E., Sociopedagogie
scolara,

Bucuresti,

EDP,

1982
Sponville Comte, A, Mic
tratat

al

marilor

virtuti,
286

Bucuresti, Editura Univers,


1998

XV. Consilierea
psihopedagogica in ciclul
primar
1). Delimitearea conceptelor:
consiliere, orientare scolara si
profesionala.
287

2). Clasa de elevi ca grup


educational.

Sintalitatea

clasei de elevi.
3).Consilierea
psihopedagogica.
scolara

si

Orientare

profesionala:

fundamente , obiective,
continuturi, metodologie,
cadru institutional (centre si
cabinete de asistenta

288

psihopedagogica a
elevilor , cadrelor didactice si
parintilor).
4).

Documente utilizate in

managementul clasei de elevi


: planul activitatii educative
(pe
ciclu, an, semestru),fisa
de caracterizare psiho-sociopedagogica a clasei de elevi ;
fisa
289

de

caracterizare

psihopedagogica a elevului.
5). Parteneriat si cooperare
in domeniul consilierii.
BIBLIOGRAFIE
Badea. E., Caracterizarea
didamica a copilului si a
adolescentului de la 3 la 17
- 18 ani, Bucuresti, Editura
Tehnica ,1997.
290

Cretu,C.,

Curriculum

diferentiat si personalizat,
Iasi, Editura Polirom,1998.
Dirigintele.

Ora

de

dirigentie,volum editat de
Tribuna
Invatamantului,Bucuresti,
1995.
Dragan,I.,Ozunu,
Tomsa,Gh.,

D.,
(coord.),
291

Dictionar
scolara

de
si

Bucuresti,

orientare

profesionala,
Editura

Afeliu,1996.
Geissler,E.,

Mijloace

de

educatie , Bucuresti, EDP,


1977.
Holban,I.,
Cunoasterea

(coord.),
elevului.

292

sinteza

metodelor,

Bucuresti, EDP.,1978.
Iucu,R., Managementul
gestiunea

clasei

si
Iasi,

Editura Polirom, 2000.


Nicola,I.,

Dirigintele

si

sintalitatea colectivului de
elevi,Bucuresti,EDP,1978.
Paun,E., Clasa de elevi ca
grup

educational,

(in
293

Sociopedagogie

scolara

Bucuresti, EDP,1982).
Paun,E., Scoala - abordare
sociopedagogica,
Iasi,Editura Polirom,1999.
Salade,D.,
educatiei

Dimensiunile
,

Bucuresti,

EDP,1997.

294

Toma,S., Profesorul ,factor


de

decizie,

Bucuresti,

Editura Tehnica,1994.
Tomsa,Gh., Consilierea si
orientarea

in

scoala,

Bucuresti, Casa de Editura


si

Presa,

Viata

Romaneasca,1999.
Tomsa,Gh., Orientarea si
dezvoltarea

carierei

la
295

elevi, Bucuresti Casa de


Editura

si

Presa,

Viata

Romaneasca,1999.
Zlate,M.,Zlate,C.,
Cunoasterea

si

activarea

grupurilor
scolare,Bucuresti,Editura
Politica, 1982.

296

XVI. Managementul si
gestiunea clasei de elevi
1). Managementul clasei argumente

organizationale;

argumente

epistemice;

argumente
istorice; argumente
sociologice;

argumente

psihologice;

argumente

manageriale;
297

2).

Paradigme

conceptuale

ale

managementului

explicativstudiului
clasei;

paradigme
metodologice ale studiului
managementului

clasei

de

elevi
3). Factori determinanti ai
managementului
recrutarea,selectia

clasei:
si

formarea cadrelor
298

didactice;
4). Structura dimensionala a
managementului
elevi:

clasei

de

dimensiunea

ergonomica,
dimensiunea psihologica,
dimensiunea

sociala,

dimensiunea

normativa,

dimensiunea
operationala,
dimensiunea inovatoare
299

5). Managementul clasei si


disciplina;

managementul

clasei si inceputul anului


scolar
6).

Consecinte ale unui

management

al

clasei

defectuos: lipsa de motivare,


oboseala,
deprecierea climatului
educational,

atitudinea

300

elevilor

de

ignorare

si

indiferenta,
agresivitatea - violenta
7). Gestionarea situatiilor de
"criza" educationala in clasa
de

elevi;

interventia

in

situatiile
de criza educationala:
abaterea comportamentala
BIBLIOGRAFIE:
301

Badea. E., Caracterizarea


didamica a copilului si a
adolescentului de la 3 la 17
- 18 ani, Bucuresti, Editura
Tehnica ,1997.
Cretu,C.,

Curriculum

diferentiat si personalizat,
Iasi, Editura Polirom,1998.
Dirigintele.

Ora

de

dirigentie, volum editat de


302

Tribuna
Invatamantului,Bucuresti,
1995.
Dragan,I.,Ozunu,
Tomsa,Gh.,
Dictionar
scolara

(coord.),
de

si

Bucuresti,

D.,
orientare

profesionala,
Editura

Afeliu,1996.

303

Geissler,E.,

Mijloace

educatie

de

Bucuresti,

EDP,1977.
Holban,I.,

(coord.),

Cunoasterea
sinteza

elevului.

metodelor,

Bucuresti, EDP.,1978.
Iucu,R.,
clasei

Managementul
de

304

elevi,Bucuresti,Editura
D.Bolintineanu, 1999.
Iucu,R., Managementul
gestiunea

clasei

si

,Iasi,

Editura Polirom, 2000.


Nicola,I.,

Dirigintele

si

sintalitatea colectivului de
elevi,Bucuresti,EDP,1978.
Paun,E., Clasa de elevi ca
grup

educational,

in
305

Sociopedagogie

scolara

Bucuresti,EDP,1982.
Paun,E., Scoala - abordare
sociopedagogica,
Iasi,Editura Polirom,1999.
Salade,D.,
educatiei

Dimensiunile
,

Bucuresti,

EDP,1997.

306

Toma,S., Profesorul ,factor


de

decizie,

Bucuresti,

Editura Tehnica,1994.
Tomsa,Gh., Consilierea si
orientarea

in

scoala,

Bucuresti, Casa de Editura


si

Presa,

Viata

Romaneasca,1999.
Tomsa,Gh.,Orientarea
dezvoltarea

carierei

si
la
307

elevi, Bucuresti Casa de


Editura

si

Presa,

Viata

Romaneasca,1999.
Zlate,M.,Zlate,C.,
Cunoasterea
grupurilor

si

activarea
scolare,

Bucuresti, Editura Politica,


1982.

308