Sunteți pe pagina 1din 13

15.02.

2015

ItrsvBucuresti

Hotarareanr.470/2014circulatiamaterialuluilemnos

HOTRRENr.470din4iunie2014
pentruaprobareaNormelorreferitoarelaproveniena,circulaiaicomercializareamaterialelor
lemnoase,laregimulspaiilordedepozitareamaterialelorlemnoaseialinstalaiilordeprelucratlemn
rotund,precumiaunormsurideaplicareaRegulamentului(UE)nr.995/2010alParlamentului
EuropeanialConsiliuluidin20octombrie2010destabilireaobligaiilorcerevinoperatorilorcare
introducpepialemniprodusedinlemn
EMITENT:GUVERNULROMNIEI
PUBLICATN:MONITORULOFICIALNR.426din10iunie2014
AvndnvedereprevederileRegulamentului(UE)nr.995/2010alParlamentuluiEuropeanial
Consiliuluidin20octombrie2010destabilireaobligaiilorcerevinoperatorilorcareintroducpepia
lemniprodusedinlemn,prevederileart.6872dinLegeanr.46/2008Codulsilvic,cumodificrile
icompletrileulterioare,prevederileart.1921dinLegeanr.171/2010privindstabilireai
sancionareacontraveniilorsilvice,cumodificrileulterioare,precumiprevederileart.2alin.(1)din
OrdonanaGuvernuluinr.2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.180/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,
ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,ialart.73dinLegeanr.46/2008Codul
silvic,cumodificrileicompletrileulterioare,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.
ART.1
SeaprobNormelereferitoarelaproveniena,circulaiaicomercializareamaterialelorlemnoase,
laregimulspaiilordedepozitareamaterialelorlemnoaseialinstalaiilordeprelucratlemnrotund,
precumiaunormsurideaplicareaRegulamentului(UE)nr.995/2010alParlamentuluiEuropeani
alConsiliuluidin20octombrie2010destabilireaobligaiilorcerevinoperatorilorcareintroducpe
pialemniprodusedinlemn,denumitencontinuarenorme,prevzutenanexacarefaceparte
integrantdinprezentahotrre.
ART.2
(1)Pentruurmrireatrasabilitiilemnuluirecoltatdinpduriipentrufurnizareadeinformaii
statisticeseinstituieunSisteminformaionalintegratdeurmrireamaterialelorlemnoase,denumitn
continuareSUMAL.
(2)Autoritateapubliccentralcarerspundedesilviculturasigurrealizareaifuncionarea
SUMAL.
(3)StructuradeadministrareSUMALseorganizeazifuncioneaznstructuraautoritiipublice
centralecarerspundedesilvicultur,conformreglementrilornvigoare.
(4)UtilizareaSUMALesteobligatoriepentruocoalelesilviceipentrutoioperatoriiicomercianii,
denumiincontinuareprofesioniti,carerecolteaz,depoziteaz,prelucreaz,comercializeazsau
efectueazoperaiunideimportexportcumaterialelemnoase:facexcepieoperatoriiicomercianii
carerecolteaz,depoziteazicomercializeazsauefectueazoperaiunideimportexportcuarborii
arbutiornamentali,rchitipuiei.
(5)SoftulSUMALsepuneladispoziienmodgratuitutilizatorilorprevzuilaalin.(4)dectre
autoritateapubliccentralcarerspundedesilvicultur.
(6)PersonalulsilvicdinstructurilederangsuperioridinunitileicentralaRegieiNaionalea
PdurilorRomsilvaareaccesnSUMAL,pentrudateleintrodusedectreocoalelesilvicedinstructura
acestora,nbazauneimputerniciriemisedectreautoritateapubliccentralcarerspundede
silvicultur.
(7)Acteledepunerenvaloare,autorizaiiledeexploatareapartizilor,acteledereprimirea
parcheteloriproceseleverbaledeconfiscaresenregistreaz/segenereazdectreocoalelesilvice
obligatoriunSUMAL,caregenereazunnumrunicpentrufiecaredocumentnparte.
(8)Profesionitiiprevzuilaalin.(4)suntobligaistransmitlunarraportrialedatelorn
SUMAL,pnladatade15aluniincurspentrulunaanterioar.
ART.3
(1)Lamomentulnceperiitransportuluimaterialelorlemnoasedelaloculde
recoltare/depozitare/achiziie/custodie/transbordare,emitentulavizuluidensoireareobligaia
transmiteriinSUMAL,onlinesauoffline,dupcaz,ainformaiilorstandardizate,nbazaaplicaieicare

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweight

1/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

sepuneladispoziienmodgratuitutilizatorilorprevzuilaart.2alin.(4),dectreautoritatea
publiccentralcarerspundedesilvicultur.
(2)Duprecepionareainformaiilorstandardizateprevzutelaalin.(1),transmisenformatcorect
icomplet,SUMALgenereazuncodunic,precumidata,ora,minutulisecunda,pentrucareexist
obligaianscrieriinavizuldensoire.
(3)nsituaiancareloculderecoltare/depozitare/achiziie/custodie/transbordareestesituatntro
zoncuaccesibilitateGSM,emitentulavizuluidensoireareobligaiatransmiteriinSUMAL,online,a
informaiilorstandardizateinregistrriinavizuldensoireacoduluiunic,precumiadatei,orei,
minutuluiisecundei,generatedeSUMAL.
(4)nsituaiancareloculderecoltare/depozitare/achiziie/custodie/transbordareestesituatntro
zonfraccesibilitateGSM,conductorulmijloculuidetransportintroduceinformaiilestandardizate
ntelefonulmobil,compatibilcuaplicaiastandardizat,caregenereazuncodoffline.
(5)Codulofflineprevzutlaalin.(4)senscrienavizuldensoiredectreemitentulavizului,care
semneazdenscrierealturideconductorulmijloculuidetransport.
(6)Lamomentulintrriimijloculuidetransportcaretransportmaterialelelemnoasentrozon
accesibilGSM,SUMALgenereazcodulunic,precumidata,ora,minutulisecundaprevzutela
alin.(2),pecareconductorulmijloculuidetransportareobligaiaslenscrienavizuldensoire.n
situaiancaretelefonulmobilcompatibilprevzutlaalin.(4)oriaplicaiainstalatnufuncioneaz,
conductorulmijloculuidetransportareobligaialamomentulintrriimijloculuidetransportntro
zonaccesibilGSM,sobincodulunic,delasediulemitentului,codunicpecarelnscrienavizul
densoire.
(7)Ladestinaie,codulunic,precumidata,ora,minutulisecundaprevzutelaalin.(2)se
nscriunRegistruldeevidenaintrrilorieirilordematerialelemnoase,inutdectredestinatarul
acestora.
(8)Operatoruleconomicdestinataralmaterialelorlemnoaseareobligaiadeaverificaveridicitatea
coduluiunic,precumidata,ora,minutulisecunda,prininterogareaaplicaieiSUMAL.
(9)Esteobligatorienscriereadectreprofesionitinavizeledensoireacoduluiunic,precumia
datei,orei,minutuluiisecundei,prevzutelaalin.(2),ntruntermendemaximum6oredelaorala
careafostemiscoduloffline.
(10)Materialelelemnoasecomercializatectrepersoanefizice,alcrorvolumestedepnla1
metrucubicaresetransportcuatelaje,suntnsoitedeavizedensoire,pentrucarenuexist
obligaianscrieriinacesteaacoduluiunic,datei,orei,minutuluiisecundeiiniciacoduluioffline
prevzutelaalin.(2)i(4).
(11)MetodologiaprivindorganizareaifuncionareaSUMAL,obligaiileutilizatorilorSUMAL,precum
istructuraimodalitateadetransmitereainformaiilorstandardizateseaprobprinordinal
conductoruluiautoritiipublicecentralecarerspundedesilviculturisepublicnMonitorulOficial
alRomniei.
ART.4
(1)Operatoriicareintroducpepialemniprodusedinlemn,astfelcumsuntdefiniilaart.2lit.
c)dinRegulamentul(UE)nr.995/2010alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin20octombrie
2010destabilireaobligaiilorcerevinoperatorilorcareintroducpepialemniprodusedinlemn,
denumitncontinuareRegulament,auobligaiasimplementezeisutilizezepentrucategoria
materialelorlemnoase,aacumsuntdefinitenanexalaLegeanr.46/2008Codulsilvic,cu
modificrileicompletrileulterioarecod4401,cod4403,cod4406,4407,unsistem"due
diligence",astfelcumesteprevzutlaart.6dinRegulament.
(2)Organizaiiledemonitorizare,recunoscuteconformRegulamentului,potaveaacceslimitatn
SUMAL,corespunztorscopuluidendeplinireaobligaiilorpentrucareacesteaaufostrecunoscute,n
bazauneicererictreautoritateapubliccentralcarerspundedesilvicultur,naintatde
operatoruleconomiccucareorganizaiademonitorizarearencheiatuncontract.
(3)ncepndcudatade1ianuarie2015seinterziceexploatareamaseilemnoasepepiciorde
ctreoperatoriieconomicicarenuutilizeazunsistem"duediligence",cuexcepiasituaieincare
operatorulrealizeazactivitideexploatareprinprestaiisilvice,conformreglementrilornvigoare.
(4)Volumulmaterialelorlemnoasesedeterminnconformitatecuprevederileart.8alin.(2)din
normensensulprezenteihotrri,materialelelemnoasenusuntbunuridivizibile.
(5)Laprimulcontrolefectuatasupraunuioperatorcarenuaimplementatinuautilizatunsistem
"duediligence",agentulconstatatoracorduntermendemaximum45ziledelacomunicarea
constatriipentruncadrareaoperatoruluinprevederileRegulamentului,termencaresenscrien
actuldeconstatareaneregulilor.
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweight

2/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

ART.5
(1)Prevederilesistemului"duediligence"nuseaplicarboriloriarbutilorornamentali,pomilorde
Crciun,rchiteiipuieilorforestieri.
(2)PomiideCrciunfacpartedincategoriamaterialelorlemnoase,iartransportullor,indiferentde
loculdincareaufostrecoltai,sefacenbazaavizelordensoireprimare,careseintroducn
SUMAL.
ART.6
(1)nsensulart.4alin.(1)dinRegulament,legalitatearecoltriilemnuluidinfondulforestier
naionalidinvegetaiaforestierdepeterenuriledinafaraacestuiaseatestprinndeplinirea
cumulativaurmtoarelorcondiii:
a)existenaactuluidepunerenvaloareiaautorizaieideexploatare,nregistratenSUMAL
b)existenaactuluidepredareapartiziispreexploatare
c)deinerea/transportul/primirea/depozitarea/prelucrareamaterialelorlemnoasessefaccu
avizedensoirencaresuntnscrisecorectcodulunic,data,ora,minutuluiisecunda,prevzutela
art.3alin.(2),generatedeSUMAL
d)obligaiaoperatoruluieconomicdestinataralmaterialelorlemnoasedeaverificaveridicitatea
coduluiunic,precumidata,ora,minutulisecunda,prininterogareaaplicaieiSUMAL
e)raportrilelunaresfietransmisenSUMALpnlatermenulprevzutlaart.2alin.(8)de
ctreprofesionitiiprevzuilaart.2alin.(4).
(2)LegalitatearecoltriilemnuluiprovenitdinstatelemembrealeUniuniiEuropeneseatestprin
documenteeliberatenconformitateculegislaiaaplicabilpeteritoriulacestora,nacordcu
prevederiledinRegulament.
(3)LegalitatearecoltriilemnuluiimportatprovenienalegalseatestprinliceneFLEGTi
certificateCITES,astfelcumesteprevzutnart.3dinRegulament,iprindocumenteeliberatede
stateleexportatoare,nconformitateculegislaiaaplicabilpeteritoriulacestora.
ART.7
(1)Urmtoarelefapteconstituiecontraveniiisesancioneazdupcumurmeaz:
a)neutilizareaSUMALsautransmitereacuntrzieremaimarede45deziledeladatalacare
trebuiassefacraportarealunardectreprofesioniti,dinculpaacestora,adatelornSUMAL,cu
amenddela10.000leila20.000leiicuretragereaacorduluidedistribuireiutilizarea
documentelorcuregimspecial,frposibilitateaeliberriiunuinouacord
b)transmitereacuntrzieremaimarede15ziledeladatalacaretrebuiassefacraportarea
lunar,darfradepitermenulprevzutlalit.a),dectreprofesioniti,dinculpaacestora,a
datelornSUMAL,cuamenddela5.000leila10.000leiicususpendareaacorduluidedistribuirei
utilizareadocumentelorcuregimspecialpeoperioaddepnla90dezile
c)nerespectareadectreprofesionitiaobligaieideaimplementaideautilizaunsistem"due
diligence",culuareanconsiderareasituaieiprevzutelaart.4alin.(5),cuamenddela5.000lei
la10.000leiicususpendareapentruoperioaddemaximum12luniaacorduluidedistribuirei
utilizareadocumentelorcuregimspecial
d)nendeplinirea,dectreoorganizaiedemonitorizare,aobligaiilorprevzutepentruaceastala
art.8alin.(1)dinRegulament,cuamenddela5.000leila10.000lei
e)netransmitereadectreprofesionitiaraportriilunareadatelornSUMALcuontrzierede
pnla15zile,inclusiv,fadedatalacaretrebuiassefacraportarea,cuamenddela3.000lei
la10.000lei
f)implementareadectreoperatoriapropriuluisistem"duediligence"carenundeplinete
elementeleprevzutelaart.6dinRegulament,cuamenddela1.000leila6.000lei
g)utilizareanecorespunztoaredectreoperatoriapropriuluisistem"duediligence",cuamend
dela1.000leila6.000lei
h)utilizareanecorespunztoaredectreoperatoriaunuisistem"duediligence"instituitdeo
organizaiedemonitorizare,cuamenddela1.000leila6.000lei
i)nendeplinireadectreoperatoriisistemului"duediligence"aobligaiilorprevzutelaart.4alin.
(3),cuamenddela1.000leila5.000lei
j)nendeplinireadectreprofesionitiaobligaieideverificareprevzutelaart.3alin.(8),cu
amenddela1.000leila5.000lei
k)nerespectareadectreutilizatoriiSUMALaobligaiilorreferitoarelamoduldeoperareadatelor
nSUMAL,cuamenddela1.000leila3.000lei.
(2)nsituaiarepetriifaptelorprevzutelaalin.(1)lit.f)i)ntrunintervalde6luni,pelng
sanciuneaprincipal,agentulconstatatoraplicisanciuneacomplementarasuspendriiacordului
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweight

3/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

pentrudistribuiaiutilizareadocumentelorcuregimspecialpentruoperioaddepnla90dezile.
(3)Constatareaisancionareacontraveniilorprevzutelaalin.(1)sefacdectrepersonalul
silvicmputernicitdincadrulautoritiipublicecentralecarerspundedesilviculturiastructurilor
teritorialedespecialitatealeacesteia.
(4)Constatareaisancionareacontraveniilorprevzutelaalin.(1)lit.a),b),e),j)ik)sefaci
dectreofieriiiageniidepoliiedincadrulPoliieiRomneiPoliieideFrontierRomne,special
abilitai.
(5)Ageniiconstatatoriprevzuilaalin.(4)audreptdeinterogareaaplicaieiSUMAL,procedura
deacceslaSUMALfiindstabilitprinmetodologiaprevzutlaart.3alin.(11).
(6)PersonalulsilvicdincadrulRegieiNaionaleaPduriloridinunitileisubunitileacesteia,
precumidincadrulocoalelorsilviceprivateaudreptdeinterogarenumainceeaceprivete
validitateacoduluiuniciaexisteneicoduluioffline.
(7)ncazulconstatriimaterialelorlemnoasecafiind
deinute/transportate/primite/depozitate/prelucratefrprovenienlegal,aacumestedefinitla
art.6,suntaplicabileprevederileart.72dinLegeanr.46/2008,cumodificrileicompletrile
ulterioare,iprevederileart.1921dinLegeanr.171/2010privindstabilireaisancionarea
contraveniilorsilvice,cumodificrileulterioare.
ART.8
Contraveniilorprevzutelaart.7lesuntaplicabileprevederileOrdonaneiGuvernuluinr.2/2001
privindregimuljuridicalcontraveniilor,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.180/2002,
cumodificrileicompletrileulterioare.
ART.9
ntermende30deziledeladataintrriinvigoareaprezenteihotrri,autoritateapublic
centralcarerspundedesilviculturvancheiaprotocoaledecolaborareprivindcontrolulcirculaiei
materialelorlemnoasecuautoritilepublicecentralepentruafaceriinterne,vmi,precumicu
CompaniaNaional"ImprimeriaNaional"S.A.,nvedereaaplicriiprevederilorprezenteihotrri,
nconformitatecureglementrilenvigoare.
ART.10
(1)Prezentahotrreintrnvigoarela120deziledelapublicareaacesteianMonitorulOficialal
Romniei.
(2)Ladataintrriinvigoareaprezenteihotrri,HotrreaGuvernuluinr.996/2008pentru
aprobareaNormelorreferitoarelaproveniena,circulaiaicomercializareamaterialelorlemnoase,la
regimulspaiilordedepozitareamaterialelorlemnoaseialinstalaiilordeprelucratlemnrotund,
publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.643din9septembrie2008,cucompletrile
ulterioare,seabrog.
(3)ReglementrilesubsecventeHotrriiGuvernuluinr.996/2008,cucompletrileulterioare,se
aplicncontinuare,nmsurancarenucontravinprevederilorprezenteihotrri,pnladata
elaborriireglementrilordepunerenaplicareaprezenteihotrri.
ART.11
nperioadaprevzutlaart.10alin.(1),autoritateapubliccentralcarerspundedesilvicultur
poatefacetestriasupraimplementriiSUMAL,nbazametodologieicaresestabileteprinordinal
conductoruluiautoritiipublicecentralecarerspundedesilvicultur.
PRIMMINISTRU
VICTORVIORELPONTA
Contrasemneaz:
Ministrulmediului
ischimbrilorclimatice,
AttilaKorodi
Ministruldelegatpentruape,
pduriipiscicultur,
AdrianaDoinaPan
Viceprimministru,
ministrulafacerilorinterne,
GabrielOprea
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweight

4/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

Viceprimministru,
ministruldezvoltriiregionale
iadministraieipublice,
NicolaeLiviuDragnea
Ministrulfinanelorpublice,
IoanaMariaPetrescu
Ministruldelegatpentrubuget,
LiviuVoinea
Ministruleconomiei,
ConstantinNi
Ministruldelegatpentru
ntreprinderimiciimijlocii,
mediuldeafaceriiturism,
FlorinNicolaeJianu
p.Ministrulafacerilorexterne,
GeorgeCiamba,
secretardestat
Ministrultransporturilor,
DanComanova
Ministrulpentrusocietateainformaional,
AlexandruRzvanCotovelea
Bucureti,4iunie2014.
Nr.470.
ANEXA1
NORME
referitoarelaproveniena,circulaiaicomercializareamaterialelorlemnoase,laregimulspaiilorde
depozitareamaterialelorlemnoaseialinstalaiilordeprelucratlemnrotund,precumiaunormsuri
deaplicareaRegulamentului(UE)nr.995/2010alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin20
octombrie2010destabilireaobligaiilorcerevinoperatorilorcareintroducpepialemniproduse
dinlemn
CAPITOLULI
Dispoziiigenerale
ART.1
Prezentelenormecuprindreglementrireferitoarelaproveniena,circulaiaicomercializarea
materialelorlemnoase,alemnuluiiproduselordinlemn,laregimulspaiilordedepozitarea
materialelorlemnoaseialinstalaiilordeprelucratlemnrotund,precumiunelemsurideaplicarea
Regulamentului(UE)nr.995/2010alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin20octombrie2010
destabilireaobligaiilorcerevinoperatorilorcareintroducpepialemniprodusedinlemn.
ART.2
(1)nsensulprezentelornorme,termeniiiexpresiiledemaijosauurmtoarelesemnificaii:
a)achizitordematerialelemnoasepersoanajuridiccarecumprmaterialelemnoasedeinute
cutitlulegaldectreproprietariidepdurepersoanefizice,nbazaunuiborderoudeachiziie
b)cherestelepiesedelemnobinuteprintierealongitudinaloriachiereabutenilorsau
lemnuluibruti,eventual,oretezarei/sauprelucrriulterioarepentruoanumitexactitate.n
categoriacherestelelorsuntcuprinsei:scnduri,dulapi,bulzi,ipci,rigle,frize,grinziilturoaie
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweight

5/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

c)circulaiamaterialelorlemnoaseaciuneadetransportalmaterialelorlemnoasepeoricecale
posibilorimicareagestionaraacestora,chiarfrimplicareauneideplasri,cusaufr
transmitereaproprietiiasupramaterialelorlemnoase,delaloculundeaufostrecoltate,obinute,
depozitate,deinutesauprelucrate,folosindusenacestscoporicemijlocdetransport
d)controlulprovenienei,alcirculaieimaterialelorlemnoase,aldepozitelor,precumial
instalaiilordeprelucrarealemnuluirotundaciunilentreprinsedestructuriledecontrol,conform
competenelorstabiliteprinprevederileart.24alin.(1)dinLegeanr.171/2010privindstabilireai
sancionareacontraveniilorsilvice,cumodificrileulterioare,pentrustabilireaprovenienei
materialelorlemnoaserecoltate,acelorcomercializate,precumiacelortransportatepeoricefelde
cidetransporti/saucaresuntsupuseproceselordeprelucrareoridepozitare
e)custodiadeinereaipstrareaneschimbatamaterialelorlemnoasedectreoperatorul
economic/deintorul/transportatorulnposesiacruiaaufostidentificatematerialelelemnoasepentru
careagentulconstatatoradispus,nbazaunuiprocesverbal,reinereaipredareancustodie
custodiaesteobligatoriepentrudeintorulfizicalmaterialelorlemnoaseisepoatedispunen
legturcumaterialelelemnoasecuprivirelacarenormelelegaleprevdreinereanvederea
stabiliriiprovenieneioricuprivirelacareexistsuspiciuneacprovindinsvrireadecontraveniiori
infraciuni
f)deintordematerialelemnoaseoricepersoanfizicsaujuridiccaredeinemateriale
lemnoase
g)dimensiuneefectivdimensiuneauneipiesedecheresteanmomentulmsurrii
h)intermediereancomerulcumaterialelemnoaseactivitatecomercialprincareintermediarul
mijlocetencheiereaunorafacerintrecomercianinbazacontractuluispecificdeintermedierein
schimbuluneiremuneraii.Intermediereaexcludedeinereadematerialelemnoaseivnzarean
numepropriuamaterialelorlemnoasedectreintermediar
i)lemnecarisatlemnobinutprincioplireasauferstruireapecelpuinofaalemnuluirotund
j)lemnprelucratsausemifabricatsortimentobinutprinoperaiideretezarei/sauspintecarea
lemnuluirotund,abutenilor,alemnuluiecarisat,alemnuluicioplitoriacherestelei
k)operatororicepersoanfizicsaujuridicorientitatecu/frpersonalitatejuridiccare
desfoar,cusaufrrespectareacondiiilorprevzutedelege,operaiunideoricetipcumas
lemnoassaumaterialelemnoase
l)reinereamsuradeoprire,nfazacomercialsaudeproduciencareaufostidentificate,a
materialelorlemnoasecuprivirelacarenormelelegaleprevdreinereanvedereastabilirii
provenienei,fiindobligatoriepentruoperatoruleconomic/deintorul/transportatorulmaterialelor
lemnoase.
(2)Termeniiiexpresiileprivitoarelalemniprodusedinlemncarenuseregsesclaalin.(1)sunt
celeprevzutenRegulamentisedefinescnconformitatecustandardeleaplicabilematerialelor
lemnoase.
CAPITOLULII
Provenienaicirculaiamaterialelorlemnoaseiaproduselordinlemn
ART.3
(1)Provenienalegalamaterialelorlemnoasereprezintsursalocalizatdeundeacesteaaufost
obinutenmodlegal,respectiv:
a)partizilealecrorAPVuriaufostnregistratenSUMAL,autorizateipredatespreexploatare,
constituitenfondulforestiernaionalsaunvegetaiaforestierdepeterenuridinafaraacestuia
b)depozite,centredesortareiprelucrareamaterialelorlemnoasecaredeincutitlulegal
materialelemnoase
c)pieele,trgurile,oboareleialteleasemenea,autorizatepentrucomercializareamaterialelor
lemnoase
d)statelemembrealeUniuniiEuropene
e)stateledinafaraUniuniiEuropene.
(2)Documentelecefacdovadaprovenieneimaterialelorlemnoasesunt:
a)actuldepunerenvaloare,denumitncontinuareAPVdocumentuldeproveniena
materialelorlemnoaserezultatedinmasalemnoaspepiciorinventariatsaumarcat,autorizati
predatspreexploatare,nsituaiatransportuluidelaloculderecoltare,identificatpeavizulde
nsoireprinnumrulunicgeneratdeSUMAL.APVulnuconstituiedocumentdeprovenien,iar
materialelelemnoasenuauprovenienlegaldacpartidanuafostautorizatipredatspre
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweight

6/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

exploatarecunumrdeautorizaieunicgeneratdeSUMAL
b)registruldeevidenaintrrilorieirilordematerialelemnoase,alcruimodelesteprevzutn
anexanr.1,nsituaiileprevzutelaalin.(1)lit.b)ic)dinprezentelenorme,identificatpeavizulde
nsoireprinnumrulpaginiiipoziialacareafostnregistratieirearegistrulnuconstituie
documentdeprovenien,iarmaterialelelemnoasenuauprovenienlegaldacpaginaipoziia
dinavizuldensoirenucoincidcupaginaipoziiadinregistru
c)avizuldensoireesteidocumentdeproveniennumaiatuncicndnbazaluiseemiteunalt
avizdensoireavizuldensoirenuestedocumentdeproveniendacnurespectcondiiilede
formidefond,iarmaterialelelemnoasepentrucareestenscriscadocumentdeproveniennuau
provenienlegal
d)documenteleintracomunitare,careconstituiedocumentdeprovenienapentrumaterialele
lemnoasedinstatulmembrualUniuniiEuropene
e)declaraiavamaldeimporti,dupcaz,licenaFLEGTconstituiedocumentdeproveniena
materialelorlemnoaseimportatedinstatetere
f)procesulverbaldereinere/confiscare/darencustodie,ncondiiilelegii.
(3)Avizuldensoireesteidocumentdeproveniennumaiatuncicndnbazaluiseemiteun
altavizdensoire,nurmtoarelesituaii:
a)latransbordareamaterialelorlemnoasedintrunmijlocdetransportnaltul
b)laachiziionareamaterialelorlemnoasedectreachizitori.
(4)nsituaiaproduceriiunorcalamitinaturale,constatatecudocumente,carenupermit
transportulmaterialelorlemnoaseaflatenplatformaprimarladatareprimirii,acesteaseconstituie
castocisenscriunprocesulverbaldereprimireiseintroducnSUMALdectreocolulsilviccare
opereazreprimirea.Stoculconstituieprovenienapentruexpediereaulterioar,iarrubrica
"proveniena"dinavizuldensoiresecompleteaz"stocAPVnr.".
(5)APVulnuconstituieprovenienlegaldupdatareprimirii,cuexcepiaparchetelorreprimite
custocnplatformaprimar,cazncarevalabilitateaAPVuluicaprovenienlegalseprelungete
cu30dezile,iarnsituaiileprevzutelaalin.(4),valabilitateaAPVuluiseprelungetecu30dezile
deladatancetriiefectuluicalamitii,momentconstatatprindocumentelegale.
ART.4
(1)Documentuldensoireamaterialelorlemnoaseesteavizuldensoire,carepoatefiavizde
nsoireprimar/secundar.
(2)Documentuldensoireamaterialelorlemnoaseexpediatedelaloculderecoltareesteavizul
densoireprimar,alcruimodelesteprevzutnanexanr.2.
(3)Documenteledensoirepentrumaterialelemnoaseexpediatedinaltelocaiidectloculde
recoltare,precumipentrucherestelesunt:avizuldensoiresecundarpentrumaterialelemnoase,
alteledectcherestelele,i,respectiv,avizuldensoiresecundarpentrucherestele,alecrormodele
suntprevzutenanexanr.3i,respectiv,anexanr.4.
(4)ncazulobineriideprodusedinlemnlaloculderecoltareamaseilemnoasetoctur,
cherestea,mangalialteasemenea,acesteasetransportdelaloculderecoltarecuavizde
nsoiresecundarnaceastsituaie,operatoriieconomiciicomercianiiauobligaianfiinrii
registruluideevidenaintrrilorieirilordematerialelemnoaseprevzutlaart.3alin.(2)lit.b).
(5)Nuseemitavizeledensoireprevzutelaalin.(1)i(2)inuseintroducnSUMALpentru:
a)materialelelemnoasecomercializatealcrorvolum/mijlocdetransportestedepnla0,1mc
b)materialelelemnoaseimportate,carepnlaloculdedestinaiecirculsubsupraveghere
vamal,pnlapunereanlibercirculaie,pentrucaredocumentulechivalentavizuluidensoire
estedeclaraiavamaldetranzit
c)materialelelemnoaseexportateprinintermediuloperatorilorportuari,delamomentulprelurii
mrfurilornportdectreacetianvedereadepozitriiitransportriilanav,conform
reglementrilornvigoare
d)materialelelemnoaseprovenitedinstatelemembrealeUniuniiEuropenensoitededocumente
intracomunitare.
(6)Originalulavizelordensoireprevzutelaalin.(1)i(2)exemplarul1nsoeteobligatoriu
transportulmaterialelorlemnoase.
(7)Termenuldevalabilitateaavizelordensoireprevzutelaalin.(1)i(2),naplicarea
reglementrilornvigoare,estede:
a)6oredeladataioraplecrii,pentrumaterialelelemnoaseexpediatepeodistandepnla
50km
b)12oredeladataioraplecrii,pentrumaterialelelemnoaseexpediatepeodistandepn
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweight

7/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

la100km
c)24deoredeladataioraplecrii,pentrumaterialelelemnoaseexpediatepeodistande
pnla200km
d)48deoredeladataioraplecrii,pentrumaterialelelemnoaseexpediatepeodistande200
pnla500km
e)maximum72deoredeladataioraplecriipentrumaterialelelemnoaseexpediatepeo
distandepeste500km.
(8)Codulunic,coduloffline,dupcaz,data,ora,minutulisecundaprevzutelaart.3alin.(2)se
consemneaznmodobligatoriunavizeledensoire.
(9)Seexcepteazdelaprevederilealin.(7)avizeledensoirelacaretermeneledevalabilitate
sunttermenelelegaledeexecutareacontractuluidetransport,conformprevederilorart.19alin.(2)
dinLegeanr.171/2010privindstabilireaisancionareacontraveniilorsilvice,cumodificrile
ulterioare.
(10)Avizeledensoireprevzutelaalin.(1)i(2)seelibereazpentrufiecaremijlocdetransport
nparteisetransmitnSUMALdectreemitent.
(11)Volumelenscrisenavizeledensoireprevzutelaalin.(1)i(2)nupotsdepeasc
capacitateamijloculuidetransport.
(12)Materialelelemnoaseimportate,caresunttransportatesuccesivcumaimultemijloacede
transport,trebuiesfiensoitedecteunavizdensoirepentrufiecaremijlocdetransport,emisn
condiiileart.3alin.(3)lit.a).
ART.5
(1)Emitereaavizelorprevzutelaart.4alin.(1)i(2)dinprezentelenormeseface,dupcaz,de
ctreurmtoriiemiteni:
a)ocoalelesilvice,pentrumasalemnoaspepiciorexploatatnregiepropriedectreacestea
sauprinprestrideserviciisilvice,delaloculderecoltaresituatnfondulforestierpecarel
administreazsaupentrucareasigurserviciisilvicepebazdecontracte,pentrumasalemnoas
exploatat,ncondiiilelegii,dinfondulforestierproprietateprivatapersoanelorfizice,delaloculde
recoltaresituatnfondulforestierpecareladministreazsaupentrucareasigurserviciisilvicepe
bazdecontracte,pentrumaterialelelemnoasecareseachiziioneazpebazdeborderoudela
persoanefiziceproprietaredefondforestier,careauncheiatecontractedeadministraresauservicii
silvicecuocolulsilvicrespectiv,precumipentrumaterialelelemnoaseconfiscate/reinutenvederea
confiscrii,perazadeactivitateaocoluluisilvicrespectiv
b)administraiapieelor,trgurilor,oboarelor,aburselordemrfuriialteleasemeneaautorizate,
numaipentrumaterialelelemnoaseadusesprecomercializarenincintaacestora,darcarenuaufost
comercializateiurmeazafitransportate
c)operatoriieconomicicareprelucreazi/saucomercializeazncondiiilelegiimateriale
lemnoasepecareleexpediazdindepozite,dincentredesortareiprelucrareialteleasemenea
d)operatoriieconomicicareexploateazncondiiilelegiimaslemnoaspebazdecontractde
vnzarecumprare.
(2)Emiteniiprevzuilaalin.(1)rspund,potrivitlegii,dentocmireacorespunztoareaavizelor
densoireideexactitateadatelornscrise.
(3)Comercializareamaterialuluilemnosnpiee,trguri,oboare,bursedemrfuriestepermis
numaidacacesteasuntautorizatedeautoritateapubliccentralcarerspundedesilvicultur,prin
structurileteritorialealeacesteia,ncondiiilelegii.
(4)Condiiileiregulamentuldeautorizareaspaiilorprevzutelaalin.(3)seaprob,conform
reglementrilornvigoare,prinordincomunalconductoruluiautoritiipublicecentralecare
rspundedesilviculturialconductoruluiautoritiipublicecentralecarerspundedeadministraie,
ntermende90deziledelaintrareanvigoareaprezentelornorme,curespectareaprincipiului
autonomieilocale.
ART.6
Peperioadatransportului,materialelelemnoasetrebuiesfiensoitedeurmtoareleavizede
nsoire:
a)avizuldensoireprimar,pentrumaterialelelemnoaseexpediatedinparcheteledeexploatarea
maseilemnoase,careseemitenurmainventarieriimaterialelorlemnoase
b)avizuldensoiresecundarpentrumaterialelelemnoase,alteledectcherestelelesau
cherestele,dupcaz,careprovindinsurseleprevzutelaart.3alin.1)lit.b)ic)dinprezentele
norme
c)avizuldensoireprimarsausecundar,dupcaz,careseemitencondiiileprevzutelaart.3
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweight

8/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

alin.(2)lit.c)dinprezentelenorme
d)avizuldensoireprimarsausecundar,careseemitenbazainventaruluimaterialelorlemnoase
confiscatesaureinutenvedereaconfiscrii,dinprocesulverbalprevzutlaart.3alin.(2)lit.f)din
prezentelenorme.
ART.7
(1)Lemnuliproduseledinlemncarenufacpartedincategoriamaterialelorlemnoase,aacum
suntdefinitenanexalaLegeanr.46/2008Codulsilvic,cumodificrileicompletrileulterioare,
sunt:
a)lemnsubformdeachiisauparticule,rumegu,deeuriiresturidelemn,chiaraglomerate,
brichete,peletesauformesimilarecod4401
b)lemnlipitprinmbinarecaplacapcuogrosimedepeste6mmsaulemnderulatcod4407.
(2)Lemnuliproduseledinlemn,prevzutelaalin.(1),trebuiesfiensoitedeavizedensoirea
mrfiipeperioadatransportului,potrivitreglementrilornvigoare.
(3)Operatoriicarepunprimadatpepialemnuliproduseledinlemnprevzutelaalin.(1)sunt
obligaiscomuniceanual,pnladatade31ianuarieaanuluiurmtoranuluideraportare,
structurilorteritorialealeautoritiipublicecentralecarerspundedesilviculturinformaiileprevzute
nregistruldeevidenalcruimodelesteprevzutnanexanr.5,cantitileintrateiieite,cumulat
pecoduri,produseispecii,isrespecteprevederileRegulamentului.
ART.8
(1)Inventariereamaterialelorlemnoaseserealizeazpespeciipentrulemnulrotundipespecii
saugrupedespeciipentrucelelaltesortimente.
(2)Lainventarierealemnuluiseprocedeazastfel:
a)pentrulemnulbrutrotundsedeterminvolumulnmc,nbazamsurriilungimiipieselorn
metriiadiametrelorlamijlocncentimetri
b)pentrulemnulrotunddelucrusedeterminvolumulnmc,nbazamsurriilungimiipieselorn
metriiadiametrelorlamijlocncentimetri
c)pentrulemnulfasonatnsteri,grmezidecrciifascinesedeterminvolumeleexprimaten
uniticonvenionaleiechivalentulnmc
d)celelalteprodusedinlemnsemsoardupmetodespecifice.
ART.9
(1)Avizeledensoirepentrutransportulmaterialelorlemnoasesuntdocumentecuregimspecial
prevzutecuelementedesecurizarespecifice,setiprescdectreCompaniaNaional"Imprimeria
Naional"S.A.nblocuricucte150defile,formatedin50deseturiacte3filefiecare,
autocopiative,cuelementeledesecurizareaplicatepeexemplarul1.
(2)Formulareledocumentelorprevzutelaalin.(1)sedistribuiedectreCompaniaNaional
"ImprimeriaNaional"S.A.numainbazaacorduluidedistribuireiutilizareemisdestructurile
teritorialealeautoritiipublicecentralecarerspundedesilvicultur,acordcepoatefisuspendatsau
retras.
(3)Formulareleavizelordensoireprimareprevzutelaart.4alin.(1)sedistribuiedectre
CompaniaNaional"ImprimeriaNaional"S.A.,nbazaacorduluidedistribuireiutilizareemisde
structurileteritorialealeautoritiipublicecentralecarerspundedesilvicultur,curespectarea
urmtoarelorcondiii:
a)pentrumasalemnoascontractatdeunoperatoreconomic,nbazaunuicontractdevnzare
cumpraremaslemnoaspepicior,lasolicitareaacestuia
b)nbazaunuiAPVsauauneilistedeAPV,pentrumasalemnoasexploatatnregiepropriede
ctreocoalelesilvicesauprinprestrideserviciisilvice,pentrumasalemnoascarevafiexploatat,
ncondiiilelegii,dinfondulforestierproprietateprivatapersoanelorfizicesolicitareaacorduluide
distribuireiutilizaresefacedectreocolulsilviccareasiguradministrareasauserviciilesilvice
pentrufondulforestierdincareseexploateazmasalemnoasrespectiv
c)nbazaunuiAPVsauauneilistedeAPVpentrumaterialelelemnoasecareseachiziioneazpe
bazdeborderoudinproprietateaprivatapersoanelorfizicesolicitareaacorduluidedistribuirei
utilizaresefacedectreocolulsilviccareasiguradministrareasauserviciilesilvice.
(4)Lastabilireanumruluiavizelordensoireprevzutelaart.6lit.b),carefacobiectulacordului
dedistribuireiutilizareprevzutlaalin.(2),seiancalculnumrulmediulunardeavizeemisede
operatoriieconomicipeultimele12luni,iarncazuloperatoriloreconomicinounfiinaisealoccte
unuiblocdeformularedeavizedensoiresecundarepentrumaterialelelemnoasealteledect
cherestelei/saucherestele,dupcaz,pentrufiecaregestiune/activitatespecific.
(5)Caracteristicileelementelordesecurizareprevzutelaalin.(1)sestabilescpebazdeprotocol
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweight

9/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

cuCompaniaNaional"ImprimeriaNaional"S.A.
(6)Utilizareaavizelordensoireamaterialelorlemnoasesefacenumaidectrecategoriilede
emiteniprevzutelaart.5alin.(1),nbazaacorduluidedistribuireiutilizareprevzutlaalin.(2)i
(3).
(7)Formulareledocumentelordensoireamaterialelorlemnoasenusunttransmisibile:ncaz
contraroperatoruluieconomicisevaretrageacorduldedistribuireiutilizareadocumentelorcu
regimspecial,frposibilitateaeliberriiunuinouacord.
(8)Condiiileiproceduradeemitere,suspendareiretragereaacorduluidedistribuireiutilizare
prevzutlaalin.(2)i(3)seaprobprinordinalconductoruluiautoritiipublicecentralecare
rspundedesilviculturntermende30deziledelaintrareanvigoareaprezentelornorme.
ART.10
(1)Avizeledensoireamaterialelorlemnoaseseemitn3exemplare.
(2)Exemplarul1alavizuluidensoireamaterialelorlemnoasensoetematerialelelemnoasen
timpultransportuluiirmnelabeneficiar,exemplarul2rmnelafurnizor,iarexemplarul3rmne
lacotorulcarnetuluideavize,respectivlaemitent.
(3)Avizeledensoireamaterialelorlemnoasesetipresccuculoareneagrpefondverdepe
primulexemplar,cuculoareneagrpefondalbpealdoileaexemplaricuculoareneagrpefond
rozpealtreileaexemplar.
ART.11
(1)Lacompletareacorespunztoareaavizelordensoireamaterialelorlemnoasesevoravean
vedereurmtoarelesituaii:
a)materialelelemnoasenusecomercializeaz,darsuntsupusetransportuluitehnologicinternsau
suntdestinateconsumuluipropriu
b)materialelelemnoasesecomercializeaz,iarexpeditorulestepersoanavnztoarei
destinatarulestepersoanacumprtoare
c)specificaia,nrubricanr.10,secompleteaz,pebazamsurtorilorefectuatenmomentul
ncrcriinmijloculdetransport,cudenumireasortimentelorpespeciisaugrupedespecii,
dimensiunileivolumul
d)nsituaiancarenumrulpieselor/bucilor/coletelorcaretrebuienscrisenavizuldensoire
depetenumrulrndurilordinavizncarepotfinscriseacestea,datelecarenupotfinscrisese
nscriunanexalaaviz,careareaceeaistructurcu"specificaia"delarubrica10dinavizulde
nsoire
e)peversoulavizuluidensoireprimarseimprimamprentadispozitivuluidreptunghiularprecizat
larubrica"Meniuni",folosindusenacestscoptusauvopsea
f)ncazultransportuluimaterialelorlemnoasepenave,ncondiiilelegii,nrubrica"Dateprivind
expediia",la"Mijloculdetransport"senscriedenumireanavei
g)ncazulmaterialuluilemnosprovenitdinstatelemembrealeUniuniiEuropene,nrubrica
"Documentdeprovenien"senscriedocumentulintracomunitar,iarnrubrica"Destinatar"senscriu
idateledeidentificarealetransportatoruluicareasigurtransportulmrfurilornafarateritoriului
Romniei.Acestedatesecompleteazdereprezentantulexpeditorului,cuconsemnarealizibila
numeluiiprenumeluiceluicarentocmetedocumentele.
(2)Pentrumaterialelelemnoaseprevzutelaalin.(1)lit.a),avizuldensoireamaterialelor
lemnoasesevacompletaastfel:
a)ncazulncareexpeditorul,cadeintoriniialalmaterialelorlemnoase,esteaceeaipersoan
cudestinatarul,cadeintorfinalalacestora,nrubricilenr.1inr.4senscriudateledeidentificare
aleaceleiaipersoanejuridicesaufizice,punctuldencrcaredinrubricanr.2fiinddiferitdepunctul
dedescrcaredinrubricanr.7
b)ncazulncarepunctuldencrcareestesituatlaloculderecoltareamaseilemnoase,n
rubricanr.3seconsemneazprincipaleleelementedeidentificareaAPVuluiprevzutelaart.3alin.
(2)dinprezentelenorme,cadocumentdeprovenien
c)ncazulncarematerialelelemnoasesetransportntredepoziteleaceluiaideintor,nrubrica
nr.3seconsemneazfilaipoziiadinregistruldeintrriieirimateriallemnosncareafost
nregistratieireamaterialuluilemnos.
(3)Pentrumaterialelelemnoaseprevzutelaalin.(1)lit.b),avizuldensoireamaterialelor
lemnoasesevacompletaastfel:
a)ncazulncarepunctuldencrcareestesituatlaloculderecoltareamaseilemnoase,n
rubricanr.3seconsemneazelementeledeidentificareaAPVuluiprevzutelaart.3alin.(2)dac
titularulautorizaieideexploatareesteiexpeditorsau,dupcaz,avizuldensoirealtitularului
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweigh

10/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

autorizaieideexploataredactitularuldiferdeexpeditor
b)ncazulvnzriimaterialuluilemnosdectrepersoanelefizice,avizuldensoireamaterialelor
lemnoaseesteemisdeocolulsilviccareasiguradministrareasauserviciilesilvice
c)ncazulpersoanelorjuridicecarecumprmaterialelemnoasedelapersoanefiziceproprietare
depduri,achiziiamaterialelorlemnoasesefacenumainbazaunuiavizdensoireamaterialelor
lemnoase,emisdectreocolulsilviccareasiguradministrareasauserviciilesilvicepentru
proprietatearespectiv,emisnbazaavizuluidensoireamaterialelorlemnoasecareansoit
transportulacestoradelapdurelaproprietar.Achizitorulesteobligatsntocmeascborderoulde
achiziieamaterialelorlemnoase,alcruimodelesteprevzutnanexanr.6
d)ncazulncareexpediereaserealizeazdintrundepozit,nrubricanr.3seconsemneaz
numrulfileiipoziiadinregistruldeevidenamaterialelorlemnoasencareafostnregistrat
ieireamaterialuluilemnos
e)ncazulcomercializrii/expedieriimaterialelorlemnoaseprovenitedinimportdinstatetere,n
rubricanr.3seconsemneazdeclaraiavamaldeimportsubforma"DVInr....../data...."
f)ncazulcomercializrii/expedieriimaterialelorlemnoaseprovenitedinstatemembrealeUniunii
Europene,nrubricanr.3seconsemneazdocumentulintracomunitaralstatuluiemitent.
(4)Laalin.(1)lit.c),specificaia,nrubricanr.10,secompleteazdupcumurmeaz:
a)pentrulemnulrotundcudiametrullacaptulsubiremaimaresauegalcu20cmsenscriu,pe
specii,numrulcurentpentrufiecarepies,lungimeanmetri,diametrullamijlocncentimetrii
volumulexprimatnm3,nnumerecudouzecimale
b)pentrulemnulrotundcudiametrullacaptulsubiresub20cmsenscrienumrultotaldepiese
cuaceleaicaracteristicidimensionalelungimea,exprimatnmetri,diametrul,exprimatn
centimetri,ivolumultotalalpieselorrespective,exprimatnm3,nnumerecudouzecimale
c)pentrulemnulfasonatnsteri,lemnuldefoc,crciifascinesecompleteaznumaincoloana
(5),ncaresenscriucantitileexprimatenuniticonvenionale,nnumerecudouzecimale,nui
ncoloanele(1),(3)i(4)
d)nsituaiancarelemnulestecucoaj,volumulseevalueazpentrulemnulbrut,inclusivcoaja,
prinmsurtori,conformmetodeideevaluare,isenscrienavizuldensoire,iarnsituaiancare
lemnulestecojit,volumulseevalueazpentrulemnulnet,frcoaj,prinmsurtori,conform
metodeideevaluare,isenscrienavizuldensoire
e)ncazulavizelordensoiresecundare,pentrucheresteleletransportatenvrac,secompleteaz
cudenumireasortimentului,pespeciisaugrupedespecii,numruldebucicorespunztorfiecrui
sortimentivolumulacestoraexprimatnm3,nnumerecudouzecimale
f)ncazulavizelordensoiresecundare,pentrucheresteleletransportatepachetizat,se
completeazcudenumireasortimentului,pespeciisaugrupedespecii,cunumruldepachetei
volumulacestora,exprimatnm3,nnumerecudouzecimale
g)pentrucherestele,navizuldensoire,larubrica"TOTAL"senscrieobligatoriuvolumul
determinatnbazadimensiunilorefectiveoperatoriieconomiciicomercianiipotnscrieivolumul
conformspecificaiilordincontractsauspecificaiilordinstandardelarubrica"Altespecificaii."
(5)ncazulmaterialelorlemnoasecaresetransportlauncustodepentrudepozitaretemporar,
peavizuldensoirealmaterialelorlemnoasepnladepozituldecustodiere,nrubrica"Destinatar"
senscriudateledeidentificarealeproprietaruluiacestora,iarnrubrica"Punctdedescrcare"se
nscriudateledeidentificarealecustodeluiilocalizareapunctuluidedescrcarerespectiv.
ART.12
(1)Completareadatelorpedocumenteleprevzutelaart.4alin.(1)i(2)dinprezentelenorme
sefacecupastdepix,cite,frtersturisauadugriulterioaresauelectronic,dupcaz.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),estepermisaplicareatampilelorspecificecu
denumireaidateledeidentificarealepersoaneijuridice,dupcaz,dactampilarespectivconine
celpuindateledeidentificarecerutedeformular,cucondiiacatextulimprimatsfielizibil.
(3)Documentelesecompleteaznmodobligatoriulatoatepoziiiledinformular,iaracolounde
nuestecazulafinscrisedate,poziiarespectivsebareazcuolinieorizontal.
(4)nsituaiancarespaiuldestinatspecificaieidelarubricanr.10navizuldensoirea
materialelorlemnoaseesteinsuficient,emitentulntocmeteospecificaieanexsimilarrubriciinr.
10,pecaresenscrienmodobligatoriumeniunea"Specificaieanexlaavizuldensoire,seria
...........inr.....",nscriinduseseriaavizuluidensoirepecarelcompleteazanexarespectiv.
Totodat,peavizuldensoiresenscrienmodobligatoriumeniunea"Continuarespecificaien
anex",iarnrubricanr.10secuprindenmodobligatoriuntreagacantitatencrcatpemijloculde
transport,incluznduseicantitateadinspecificaiaanexat.
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweigh

11/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

ART.13
(1)Materialelelemnoasegsitedectreageniiconstatatori,frafiposibilidentificarea
deintoruluiacestora,saunerevendicatepebazdedocumentedectredeintor,ncondiiilelegii,
suntmaterialelemnoaseabandonate.
(2)Agentulconstatatorareobligaiasnotificedeurgenprimriaiocolulsilvicperazacroraa
identificatmaterialelelemnoaseprevzutelaalin.(1),nvedereastabiliriideintorilordedreptale
acestora:dacmaterialelelemnoasenuserevendicntermenulprevzutdelegedelanotificare,
acesteasuntconsiderateabandonate.
(3)Pentrunsoireatransportuluimaterialelorlemnoaseprevzutelaalin.(1)pnlaloculde
predarencustodienvedereavalorificrii,ocoalelesilvicecareasigurpreluareancustodiea
materialelorlemnoaseabandonateemitavizedensoireamaterialelorlemnoaseconform
prevederilorprezentelornorme.
ART.14
(1)Lemnulrotundcudiametrullacaptulsubiremaimaresauegalcu20cm,caresetransport
delaloculderecoltare,semarcheazlacaptulsubirealfiecreipiesecuamprentadispozitivului
dreptunghiularspecificemitentuluidincadrulcruiafacepartepersonalulmputernicitselibereze
avizuldensoireprimar.
(2)PeseciuneadetiereapomilordeCrciunrecoltaidepeteritoriulnaional,carese
transportdelaloculderecoltare,seaplicdispozitivulspecialdemarcatcuamprenta
dreptunghiularspecificemitentuluidincadrulcruiafacepartepersonalulmputernicitselibereze
avizuldensoireprimar.
ART.15
(1)Personalulautorizataloperatoruluidetransportferoviar,aladministratoruluii/saual
gestionaruluiinfrastructurii,precumioperatoriiportuaricareprimescmaterialelemnoasepentru
expediereiefectueazoperaiuniledencrcare/descrcaren/dinvagoanesaun/dinnave,dup
caz,vorrefuzaprimireamaterialelorlemnoaseprezentatespreexpediere,dacacesteanusunt
nsoitedeavizuldensoireprevzutlaart.4alin.(1)sau(2)dinprezentelenormesaudacacesta
nuestecompletatconformprevederilorprezentelornormenacestcaz,persoanelemenionatesunt
obligatessesizezeimediatorganelecompetentenlegturcuceleconstatate.
(2)Autoritateavamalnuvaacceptadeclaraiavamaldeexportsauperfecionarepasivfr
prezentareaavizelordensoireexemplarul1,caretrebuiesnsoeascmaterialelelemnoase
prezentatepentruvmuire,saucndseprezintavizedensoireamaterialelorlemnoasentocmite
cunclcareadispoziiilorprezentelornormeoriconinndneconcordanecudatelenscrisen
declaraiavamalsaundocumenteleanexatelaaceasta.
(3)nsituaiancare,dupefectuareaformalitilordeexportsauperfecionarepasivlaunbirou
vamaldeinterior,arelocotransbordaresubsupravegherevamal,autoritateavamalvaemite
permisuldetransbordarenumainbazaunuinouavizdensoireeliberatdeocolulsilvicperaza
cruiaseefectueaztransbordarea,pentrumijloculdetransportncaresencarcmaterialele
lemnoase.
(4)nsituaiaprevzutlaalin.(2)i(3),autoritateavamalesteobligatsanunedendat,n
scris,structuracompetentteritorialaautoritiipublicecentralecarerspundedesilvicultur,care
esteobligatstrimitdeurgenpersonalpropriulabiroulvamal,nvederealuriimsurilorlegale
i,dacestecazul,aaplicriisanciunilorcontravenionale.Dacpersonaluldincadrulstructurii
teritorialeaautoritiipublicecentralecarerspundedesilviculturconstatcmrfurilendeplinesc
condiiilelegale,acestastabileteicomunicnscrisautoritiivamalecoperaiuneadevmuire
poatecontinua.
(5)Potrivitlegii,nsituaiancarelaunbirouvamaldeexportseprezint,nvedereantocmirii
declaraieivamaledeexportsauperfecionarepasiv,materialelemnoasefravizeledensoirea
materialelorlemnoase,autoritilevamalesolicitncelmaiscurttimppersonaluluisilviccompetents
analizezesituaia.Dacpersonalulsilvicconstaticertificnscriscacesteproduselemnoasenuse
ncadreazncategoriamaterialelorlemnoaseaacumsuntdefinitenLegea46/2008Codulsilvic,
cumodificrileicompletrileulterioare,operaiuneavamalpoatecontinua.
ART.16
(1)ncazulncare,dinmotiveobiective,mijloculdetransportcucaresetransportmateriale
lemnoasetrebuiesfienlocuitcuunulsaumaimultemijloacedetransport,ocolulsilvicperaza
cruiaserealizeaztransbordareamaterialelorlemnoaseelibereaznoileavizedensoirea
materialelorlemnoase,lasolicitareaconductoruluiautosauaproprietaruluimaterialelorlemnoase,
fcndmeniunea"provenienpentruavizulnr....TRANSBORDARE",subsemnturisigiliu,pe
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweigh

12/13

15.02.2015

ItrsvBucuresti

avizuldensoireiniial.Avizuldensoireiniialsereinelaocolulsilvic.Prestareaacestuiserviciuse
suportdectreexpeditorulmaterialelorlemnoasesau,dupcaz,dectretransportator,potrivit
reglementrilornvigoare.
(2)ncazulntreruperiitransportuluidinmotiveobiective,frafinecesartransbordarea,
conductorulautoseadreseazceluimaiapropiatocolsilvicsaupostdepoliie,anunnddespre
momentuliniialalntreruperii,caretrebuiesfiecuprinsninteriorultermenuluidevalabilitateal
avizuluidensoire.Reprezentantulmputernicitalocoluluisilvicsaualpostuluidepoliieconsemneaz
nrubricacorespunztoareaavizuluidensoireperioadadentrerupereatransportului,certificndcu
nume,semnturisigiliu.
(3)Solicitareadentrerupereatransportuluisevanregistranregistruldeintrarealocoluluisilvic
careprelungetevalabilitateaavizuluidensoireamaterialelorlemnoase.
CAPITOLULIII
Regimulspaiilordedepozitareamaterialelorlemnoaseialinstalaiilordeprelucratlemnrotund
ART.17
(1)Spaiuldedepozitareamaterialelorlemnoasemprejmuitpeteren,pecarese
depoziteaz/prelucreaz/comercializeazmaterialelelemnoase,senumetedepozitdemateriale
lemnoasedepoziteleauregimulpunctelordelucruisenfiineaz,seorganizeazifuncioneazla
felcaacestea,platformeleorirampeleneavndregimuldepozitelor.
(2)Centreledesortareiprelucrareamaterialelorlemnoase,centrelecomercialecare
comercializeazmaterialelemnoase,precumiinstalaiiledetransformatlemnrotundauacelairegim
cucelaldepozitelordematerialelemnoase.
(3)Administratoriidepiee,trguri,oboare,bursedemrfurincaresecomercializeazmateriale
lemnoasevndutedepersoanelefizicesuntasimilaicadeintoridedepozitedematerialelemnoase,
avndaceleaiobligaiicuacetia.
ART.18
Deintoriidepozitelorprevzutelaart.17alin.(1)i(2)dinprezentelenormeauurmtoarele
obligaii:
a)sdeinunsingurregistrudeevidenaintrrilorieirilordematerialelemnoasepefiecare
depozitislcompletezelazi,odatcuintrareasauieireamaterialelorlemnoasenc

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22titlu%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20fontweigh

13/13