Sunteți pe pagina 1din 4

Tipuri de participare

Notiunea de participare defineste dimensiunea colectiva sau dimensiunea


unipersoanala a procesului de adoptare a deciziei publice.In cadrul institutiilor
publice cu caracter colegial deciziile se adopta prin vot de catre majoritatea
membrilor care compun respective autoritati.In cadrul aut cu caracter impersonal
deciziile sunt emise conform vointei persoane care are drept de a hotara intr-un
anumit domeniu.
Sedinta publica este o metoda specifica de dezbatere,de eliberare si adoptare a
deciziilor de catre aut adm publice.Etapele principale pt desfasurarea sedintelor
sunt:
-convocare participantilor la sedinta se face in scris pentru fiecare membru a aut
decidente
-convocarea se face cu cel putin 5 zile inainte de sedintele ordinare,3 zile pt
sedintele extraordinare si de indata in cazuri exceptionale.
In invitatia de participare la sedinte se specifica ziua si ora de desfasurarea a
sedintei precum si locul in care trebuie sa fie prezenti membrii aut decidente.
Legalitatea constituirii deciziei.
Cvorumul este numarul minim de participanti cerut de lege care trebuie sa fie
prezenti pentru validarea sedintei.Cvorumul depinde de natura si obiectul deciziei
care urmeaza a fi adoptata.
Ordinea de zi.lista cu proiectele de decizii care urmeaza a fi dezbatute in sedinta
si adoptate prin vot de catre participanti.
-se propune de catre seful aut publice respective sau de catre persoana expres
prevazuta de lege
-ordinea de zi poate fi modificata in timpul sedintei cu votul majoritatii membrilor
respectivului organ decizional
Procedura de vot este modalitatea prevazuta de lege pentru adoptarea unei
decizii
In cazul votului deschis adoptarea deciziei se face prin ridicare de mana
In cazul votului secret se folosesc buletive de vot iar procedura consta in taierea
cu o linie orizonatala a uneia sau mai multor persoane de pe lista
Votul secret este obligatoriu in cazul alegerii unei persoane
In cazul votului nominal fiecare participant este chemat in ordine alfabetica sa
raspunda prin da sau nu daca accepta decizia respectiva.
Majoritatea ceruta de lege

a) Majoritatea absoluta jumatate plus unu din numarul total de membrii ai


respectivului organ decizional
b) Majoritatea relativa trebuie sa intruneasca jumatate plus unu din numarul
celor prezenti la sedinta respectiva cu conditia indeplinirii cvorumul
necesar cerut de lege
c) Majoritatea calificata sau majoritatea 2/3 din numarul membrilor organului
decizional
Procesul verbal de sedinta este un document care se realizeaza de catre
secretarul aut decidente.
-in procesul verbal se mentioneaza toate procesele supuse dezbaterii modificarile
intervenite la propunerea membrilor,motivele de respingere a unor decizii
-procesul verbal se semneaza de catre presedintele de sedinta si se
contrasemneaza pentru legalitate de catre secretarul aut decidente
-procesul verbal de sedinta este autentificat prin aplicarea sigiliului respectivei
aut numerotat si datat.
Adjudecare-este o forma de decizie ce consta in elaborarea unor reguli
formalizate pentru a identifica factorii situationali interesele liderilor si
partidelor ,corelarea intereselor publice cu sistemul normativ gradul de
satisfacere a interesului
Fundamentarea deciziilor depinde de modul in care sunt alese obiectivele si
mijloacele de realizari obiectivelor.
Din perspectiva utilitatii sociale prin fundamentarea deciziilor trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
1.expertiza-nivelul sau gradul de expertiza defineste calitatea profesionale a unei
persoane e a elabora documentatia completa si corecta sub aspect tehnicostiintific pentru adoptarea unei decizii
Gradul de expertiza poate fi asigurat prin indeplinirea unor conditii precum:
-nivelul cunostiintelor de specialitate
-pregatirea profesionala a celor care participa la elaborarea solutiilor
-spiritul de discernamant,obiectivitare si corectitudine
-modalitatile concrete si corecte de rezolvat pe care le folosesc aut de decizie
2.Caracterul stiintific in care includem :
Competenta decizionala
Rationalitatea deciziei
Realismul deciziei

3.Avizarea de legalitate Deciziile administrative au caracter legitim numai daca


respecta legile si celelalte acte aflate in vigoare.Deciziile adm trebuie avizate de
o persoana sau de un compartiment de specialitate.Legalitatea implica si
conformitatea cu ansamblul deciziilor adoptate.
4.Oportunitatea si utlitatea decizia trebuie sa intervina in timp util.
Pentru fiecare decizie administrativa exista o anumita perioada in care trebuie
fundamentata si aplicata pentru a putea satisface anumite interese sociale
generale sau specifice.Pentru ca deciziile sa fie adoptate intr-o perioada optima
este necesara o previzionare a schimbarilor sociale a mutatiilor care pot interveni
in sistemul aut centrale dar si in mediul international.Decizia trebuie sa fie
oportuna pentru ca o decizie sa asigure realizarea scopului pentru care a fost
elaborata si adoptata ea trebuie sa corespunda situatiei de fapt si de drept a
conjuncturii sociale care a determinato.
Decizia trebuie sa raspunda intereselor specifice comunitatii.Decizia trebuie sa fie
pusa in executare adica aplicata imediat dupa adoptare si monitorizata pe tot
parcusul implementarii.
Etapele elaborarii decizilor.
1.Initierea care consta intr-un cadru pentru formularea deciziei.Initierea pentru
formularea deciziei poate apartine aut publice sau structurilor sociale.
2.Elaborerea proiectului de decizie care cuprinde:
a) definirea obiectivului ca urmare a analizei fenomenului social
b) identificarea interesului general si a modului in care poate fi satisfacut
c) alegerea resurselor a mijloacelor si a procedurilor de realizare a obiectivului
d) stabilirea gradului de prioritate
e) urgenta satisfacerii unei nevoi sociale
3.Documentarea in vederea formularii deciziei-adoptarea unei decizii publice
presupune un proces complex de culegere a unui volum mare de informatie
realista.Cu cat este mai detaliat si mai riguros cu atat creste calitatea
deciziei.Documentarea implica culegerea informatiilor cu caracter general din
mediul socio-politic,analiza situatiei de fapt pe baza informatiilor reale din
colectivitate studiu surselor de documentare( documente oficiale,dari de
seama,anchete sociale,avize,anchete sondaje de opinie).Sintetizarea informatiilor
prin tehnice de stocare si prelucrare IT.
4.Selectarea si analiza informatiilor
5.Propunerea alternativelor decizionale.
6.Deliberearea-care se refera la discutarea analizarea,confruntarea de opinii si
exprimarea punctelor de vedere cu prilejul adoptarii unei decizii

7.Adoptarea sau emiterea deciziei-adoptarea unei decizii publice defineste


alegerea unei solutii dintre variantele prezentate care sa corespunda cel mai bine
obiectivului propus prin luarea in considereare a mijloacelor de care dispune aut
de decizie.
8.Efectele adoptarii deciziei
Efecte economice
Efecte politice
Efecte institutionale
Efecte socio-morale
9.Executarea deciziei publice-decizia unei aut poate sa ramana o simpla
declararie de intentie daca ea nu este executata
10.Monitorizarea
11.Evaluare-care consta in formularea concluziilor rezultate dupa aplicare deciziei
a unei aut a adm publice.