Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L.

Sediu: Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 8, Bloc 9, Scara B, Etaj 8, Ap.100 Sector 3, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: 16154995
Nr. Inreg. Reg. Com. : J402478/2004

DECIZIE
Nr. 40 din data de 29.11.2014
In conformitate cu prevederile Legii 319/2006 si cele ale Cap.90-100 din HG 1425/2006
completata prin HG 955/2010 privind pregatirea, instruirea periodica la locul de munca a personalului
angajat, pe linia securitatii si sanatatii in munca, ADMINISTRATORUL S.C. FRIGOTEHNICS SERVCOM S.R.L. emite urmatoarea:
DECIZIE
Art. 1. Se numeste D-nul CROITORU ALEXANDRU in functia de Conducator al locurilor
de munca pentru lucrarile desfasurate la fabrica PHARMATHEN S.A. GRECIA, avand in
subordine urmatoarele categorii de personal:
- PERSONAL DE EXECUTIE
Art. 2. Obligatiile D-nului CROITORU ALEXANDRU pe linia securitatii si sanatatii in munca
sunt urmatoarele:
a) Sa urmareasca respectarea atributiilor si indeplinirea sarcinilor ce revin personalului din
subordine pe linia sanatatii si securitatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;
b) Sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti subordonatii a masurilor
tehnice si organizatorice stabilite pentru prevenirea acidentelor de munca si imbolnavirilor
profesionale;
c) Sa repartizeze personalul angajat in munca in functie de aptitudinile psihoprofesionale
specifice, corespunzator sarcinilor de munca pe care acesta urmeaza sa le execute;
d) Sa execute instructajul la locul de munca si periodic al personalului angajat la termenele
stabilite si sa-l informeze asupra riscurilor la care acesta va fi expus la locul de munca, precum
si despre masurile de prevenire necesare
e) Sa tina evidenta locurilor de munca periculoase, grele, cu conditii de munca deosebite, precum
si a accidentelor de munca, bolilor profesionale, accidentelor tehnice si a avariilor;
f) Sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul
controlului sau la cercetarea accidentelor de munca;
g) Sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, in termenele stabilite;
h) Sa asigure la solicitarea inspectorilor de munca, participarea salariatilor stabiliti pentru a da
informatii/declaratii in legatura cu cercetarea accidentelor de munca sau la efectuarea
controlului
i) Sa ia masuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea unui accident de
munca mortal sau colectiv in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte
accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viata accidentatilor sau a altor
persoane participante la procesul de munca;
j) Sa propuna dotarea subordonatilor cu echipament individual de protectie si de lucru, acolo
unde acest lucru se impune;

S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L.


Sediu: Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 8, Bloc 9, Scara B, Etaj 8, Ap.100 Sector 3, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: 16154995
Nr. Inreg. Reg. Com. : J402478/2004
k) Sa propuna sanctiuni pentru nerespectarea regulilor si normelor de sanatate si securitate in
munca stabilite la locurile de munca din obiectivele repartizate
Art. 3. Biroul Resurse Umane va duce la indeplinire prezenta decizie si va face parte din fisa
postului.

REPREZENTANT LEGAL,
ADMINISTRATOR,
S.C. FRIGOTEHNICS SERV-COM S.R.L
STAN STEFAN

Am luat la cunostinta:
CROITORU ALEXANDRU