Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDETUL IA$I - CONSILruL JUDETEAN IA$I


SrITALIJL CLINIC DE IJRGnNTA ,opRoF.DRr N. oBLUooIA$I

ffi

"..rrl::n:lhfj"1:#:-.

Str.Ateneqluinr.2;Tel.: +40232-264271
676; e-mail:
;Fax:+40232-4j3

'fl-""&e:*

.ro: www.neuroiasi.ro

APRO

MANA
Dr.f,Vt

ANUNT

lc

ln b-azaaprobarilor
nr.1578/2015
si 2459/2015
datede CJ lasi,SP|TALIJL
CLtNtCDE
"PROF.
URGENTA
DR. /V.oBLtJ" lA$torganizeazaconcurspentruocupareaurmatoarelor
posturl vacantedefinitiv.
-4 posturideasisfentmedical

-2 posturide registratormedical

-1 postde asisfentradiologie

- 1 postde psiholog

-1 postde bucatar;

-1 postde kinetoterapeut

-4 posturide infirmier;

-1 postde brancardier

-1 postde ingrijitor
Concursulseva desfasurain conformitatecu prevederileHG 286/2011modificatasi
completatade HG 1027/2014-Regulamentul
cadruprivind stabitirea
principiitorgeneralede
ocuparea unui post vacantsau temporarvacantcorespunzatorfunctiilorcontractualsi a
criteriilorde p,yspsvarein grade sau trepteprofesionateimediat superioarea personalului
contractualdin sectorulbugetarplatit din fonduripublice.
Probelestabititepentru concurssunt urmatoarele:
a)-setectia
de dosare; b) -probascrisa;c) -interuiu
si probapractica
Con diti i de desfasurare a concurs uIui :
-ultimazi pentrudepunereadosarelorde inscriereesteziua de 26.02,2015.
-datasi ora organizariiprobeiscrise;
ziuade 03.03.201s,
era 10:00
-datasi ora interuiutui
si a probeipractice:
10.03.201s,
orere10.
-locul depuneriidosarelorsi al organizariiprobelorde concurs:sediul
spitalului,din 1asi,
str.Ateneului
nr.2.
Conditiig"n"r"t" de participare
Ia concurs:
-candidatutindeptineste
conditiileprevazutede tegislatiain vigoarein vedereaexercitarii
profesieiin Romania;
-candidatulare varstaminimade 18 ani imptiniti;

-candidatulare capacitatedeplinade exercitiu;


-candidatulare o stare de sanatbtecorespunzatoare
postului pentru care candideaza,
atestatade medical de familie si medicul de specialitatede'$medicinamuncii din cadrul
spitalului;
-candidatutindeptineste
pentrupostulvacant;
conditiilede studiiprevazutede tegistatie
-candidatul
pentruocupareapostut
ui
specifice
i ndeplineste
conditiite
-candidatul
pentru savarsirea
unei infractiunicontraumanitatii,contra
nu a fost condamnat
statului sau contra autoritatii de seruiciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuireajustitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei ifractiunisavarsitecu
cu exercitareapostuluivacantpentrucare candideaza,
intentie,care ar face-oincompatibila
cu exceptiasituatieiin care a intervenitreabilitarea.
-pentru postulde asisfent radiologiese cer sf urmatoareleconditii specifice:
-absolvent
in specialitatea
de competenta
sau certificat
de speciatitate
de invatamant
radiologie;
-vechimein radiologiede celputin3 ani
-abititatide operarepe calculator,aplicatiiWORD,EXCEL, INTERNET,aplicatiide
specilitate
din domeniulsanitar
Dosarulde concursva contineurmatoareledocumente:
-copiaactuluide identitate
-formularulde inscrierela concurs
-curriculumvitae
-copiadiptomelor
unorspeciatizari/calificari;
de studiisi alealtor actecareatestaefectuarea
-copiiicarnetului
anterioara,
caresa afesfeactivitatea
dupacaz,o adeverinta
de munca,sarJ
profesie/meserie;
respectivevechimeain
-cazieruljuridic;
-adeverintacare atestaca esfe apt medical,fizicsi neuropsihic;
-copia fisei de evaluare a performantelor profesionaleindividuate satt, dupa caz,
recomandarea
de la ultimulloc de munca;
-atte inscrisuridin care sa rezulte indeptinireaconditiitor de participarela concurs
postuldeasisfentmedical,etc)
(ex.certificat
OAMRsi asigurareade malpraxis-pentru
-dosarde plastic
cu sina
originale,care
Copiilede pe actelementionatese vorprezintainsotitede documentele
pentru
va
fi asiguratde
Secretariatul
comisiei
se vor certifica
conformitatede serv.RUNOS.
int.129.
d-naec.PungaruCristinaMihaela,telefon0232264271,
Tematicasi bibtiografiade concursse vor afisa pana cel mai tarziu in ziua de
18.02.2015.

4l__

S-ar putea să vă placă și