Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea Programului multianual privind msurile de cretere a calitii arhitecturalambientale a cldirilor din Comuna Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.02.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- expunerea de motive a Primarului Comunei Periam nr.1049/13.02.2015 prezentat de domnul
Dumitra Cornel, primarul Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.1116/17.02.2015 ntocmit de
domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico
- Social, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.153/2011 privind msuri de cretere a calitii arhitectural-ambientale a
cldirilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G.nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Planul Urbanistic General al Comunei Periam aprobat prin H.C.L. Periam nr.56/27.12.2002 i
prelungit prin H.C.L. Periam nr.61/21.12.2012;
- Planul Urbanistic Zonal Modernizare Centru Civic Periam aprobat prin H.C.L. Periam
nr.108/ 30.10.2007;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.c, ale art.39 alin.1, ale art.45 alin.1
precum i ale art.115 alin.l lit.b, alin.3 i alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public
Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:

Art.1. Se aprob Programul multianual privind msurile de cretere a calitii arhitecturalambientale a cldirilor din Comuna Periam, conform Anexei nr.1 care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art.2. Anexele la programul multianual, vor fi actualizate ori de cte ori este necesar, conform
prevederilor art.5 alin.3 din Legea nr.153/2011 privind msuri de cretere a calitii arhitecturalambientale a cldirilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i Compartimentul Dezvoltare Economico - Social, Urbanism i Transport
Public al Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico - Social, Urbanism i Transport Public din cadrul
Primriei Comunei Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CPUAN IONEL
________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 24 din 26.02.2015