Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat azi___________
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Dl/ Dna __________, domiciliata in___________________________, judet/sector ________,
nascut la data de ________ in _____ jud iasi, fiul/ fiica lui ___________ si al ____________,
posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ____ nr. __________ eliberat de MUN ___________,
cod numeric personal ______________,
n calitate de comodant, pe de o parte, si
1.1. ______________ PFA, inregistrata la Registrul Comertului cu nr de ordine ____________ si
avand codul de identificare fiscala _____________, n calitate de comodatar, pe de o parte,
au convenit sa ncheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul acord comodatarului, sub form de mprumut urmtoarele bunuri: UN
AUTOTURISM marca __________, cu numarul de inmatriculare _____________.
2.2. Bunul prevzut la punctul 2.1. se acord de ctre comodant comodatarului pe termen nelimitat,
pana cand partile nu convin altfel in scris.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa conserve bunurile, adic s se ngrijeasca de ele ca un bun proprietar;
b) sa foloseasc bunurile conform destinatiei lor;
c) s restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului su
ori mostenitorilor si.
d) pe toata durata contractului va suporta cheltuielile referitoare la intretinerea autoturismului
(combustibil, piese de schimb, asigurari, alte cheltuieli legate de intretinere si service etc.)
3.2. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a) sa nu-l mpiedice pe comodatar s foloseasca bunurile pn la termenul stabilit;
b) sa plateasca despgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la
cunostint comodatarului;
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Partile au convenit sa ncheie prezentul contract de comodat pe termen nelimitat, pana cand
partile nu convin altfel in scris.
4.2. Predarea bunului va avea loc la data ____________, data la care ncepe executarea contractului.
V. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar interventia unui tribunal
arbitrar/unei instante judectoresti, n cazul n care una dintre prti:
- nu si execut una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. 3 si 4 n prezentul contract.
- este declarat n stare de incapacitate de plti sau a fost declansat procedura de lichidare (faliment)
nainte de nceperea executrii prezentului contract;
- cesioneaz drepturile si obligatiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul celeilalte prti;
- si ncalc vreuna dintre obligatiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris, de ctre
cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului
contract.
sau
n termen de 30 zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunostint c nu si-a executat
ori si execut n mod necorespunztor oricare dintre obligatiile care i revin.
5.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
prti, cu cel putin 30 zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-si produc efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente ntre
prtile contractante.
5.4. Prevederile prezentului capitol 5 nu nltur rspunderea prtii care n mod culpabil a cauzat
ncetarea contractului.
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea
n mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care i revine n baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzat
de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, n termen de 30 zile,
producerea evenimentului si sa ia toate rnasurile posibile n vederea limitarii consecintelor lui.

6.3. Daca n termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaza, partile au dreptul
sa-si notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune
- interese.
6.4. Cazul fortuit sau de fort major exclude rspunderea comodatarului dac acesta nu a putut
prevedea pericolul, dac nu a folosit bunurile contrar destinatiei si dac nu le-a restituit comodantului
la termenul prevzut de prezentul contract.
VII. NOTIFICRILE NTRE PRTI
7.1. n acceptiunea prtilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este
valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa /sediul prevzut n partea introductiv a prezentului
contract.
7.2. n cazul n care notificarea se face pe cale postal, ea va fi transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) si se consider primit de destinatar la data mentionat
de oficiul postal primitor pe aceast confirmare.
7.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare
dup ce a fost expediat.
7.4. Notificrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre prti, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalittile prevzute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
8.1. Prtile au convenit c toate nentelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentantii lor.
8.2. n cazul in care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prtile se vor adresa
instantelor judectoresti competente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Prezentul contract a fost ncheiat n doua exemplare cate unul pentru fiecare parte (comodant si
comodatar).
COMODANT

COMODATAR

S-ar putea să vă placă și