Sunteți pe pagina 1din 30
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA. eae eR ‘CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA Nr.78 privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management cfstigitor si durata contractului de management de 3 ani pentru directorul general al Teatrulut ,, Toma Caragiu” Ploiesti Consiliul Local al Municipiului Ploiesti : viznd Expunerea de Motive a Primarului municipiului PloiestiIulian Badescu si Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protectie Civili si Protectia Muneii prin care se propune aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management cistigitor si durata contractului de ‘management de 3 ani pentru directorul general al Teatrului ,, Toma Caragiu” Ploiesti, cca urmare a comunicdrii rezultatelor finale ale concursului de proiecte de management; in baza prevederilor art.20, alin.S al Ordonanfei de Urgen{a nr.189/2008, cu modificatile si completarile ulterioare, prin care se reglementeaz aprobarea prin hotardre a autoritajii a rezultatului final al concursului, proiectul de management cfstigitor si durata pentru care se va incheia contractul de management; fn conformitate cu prevederile art.5 din Hotirdrea Consiliului Local nr.471/2012 prin care s-a aprobat modelul-cadru al contractului de management pentru o perioada de 3(trei) ani pentru Teatrul ,, Toma Caragiu” Ploiest ; in temeiul art.36, alin.(9) si art.115, alin.(1), lit."b” din Legea nr.215/2001, republicati, cu privire Ia administratia publici locala, cu. modificirile si completarile ulterioares HOTARASTE: Art-Aprobi rezultatul final al concursului, a proiectului de management cstigitor si durata contractului de management de 3 ani pentru directoral general al ‘Teatrului ,Toma Caragiu” Ploiesti, conform anexelor nr. sinr.2 ce fac pate integrant din prezenta hottie. ‘Art2.-Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiesti si Teatrul Toma Caragiu"” Ploiesti vor duce Ia indeplinire prevederile prezentei hota. ‘Art3-Directia Administrjie Public, Juriic-Contencios, Achizitii Publice, Coniracte va aduce la cunostinjé prezentahotirirecelorinteresa Presedinte de sedinga, Gheorghe Sirbu / ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ‘MUNICIPIUL PLOIESTI Ia protectul de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management efstigitor si durata contractului de management de 3 ani pentru directorul general al Teatrului ,, Toma Caragiu” Ploiesti Prin art.20, alin.S al Ordonanjei de Urgen{% nr.189/2008, cu modificiile si completdtile ulterioare se reglementeazS aprobarea prin hotirire autoritajii a rezultatlui final al concursului, proiectul de management céstigitor si durata pentru care se va incheia contractul de management. Totodata potrivit prevederilorart.S din Hotiréres Consiliului Local n.471/2012 @ {ost aprobat modelul-cadru al contractuluil de management pentru o perioada de 3(tei) ani pentru Teatrl Toma Caragiu" Ploiegt Concursul organizat potrivit prevederilor legele a constat in tei etape, respectiv = stapa I~ selectia dosarelor depuse de candidafi pnd pe data de 05.02.2013, ~ etapa II analiza proiectelor de management depuse de candidat pana pe data de 19.02.2013 ; etapa I~ interviu in data de 26.02.2013. In urma rezultatului obfinut, doamna NICOLESCU RALUCA 2 fost declaratit “admis”, urménd ca rezultatul final al concursului si proiectul de management cistigator si fie aprobate prin hotirare de coasiliu local Avind jn vedere cele de mai sus propun aprobarea prezentului project de hotirare, PRIMAR, IYLIAN BADESCU MUNICIPIUL PLOLEST SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, 4 ADMINISTRATIV, PROTECTIE CIVILA $I PROTECTIA Muy RAPORT DE SPECIALITATE 1a proiectul de hotarre privind aprobarea rezultatului final al coneursuhily a proiectului de management efstigitor si durata contractului de management de 3 ani pentru directorul general al Teatrului ,, Toma Caragiu” Ploiesti Potrivit prevederilor art.4 din Ordonanta de Urgenfa nr.189/2008, cu modificarile si completiil ulterioare, autoritates organizeaza concurs de proiecte de management in vederea incredinjarii managementului institutiilor publice de cultura, iar potrivit prevederilor art. 7 caietul de obiective se intocmeste de citre autoritate si se aproba prin. hotirare a autoritagii. Astfel prin Hotirirea Consiliului Local nt-471/2012 s-a aprobat Reyulamentul- cadru de organizare gi desfigurare a concursului de proecte de management, precum si modell-cadru al caietului de abiective si contractul de management pent 6 perioada de (tre) ani pentru Teatral,, Toma Caragiu" Ploiest Pentru desfigurarea concurslui de proiecte de management, la nivel autorti sa infinjat comisia de concurs si comisin de solutionare a contestafilor, ai clror membri au fost numiti prin hotirre « autor, respectiv disporfie @ primarului, comisie ce a fost aleatuita din specialist in domenu 5 din reprezentani ai autoriti Concurs a constatin tei etape, respectiv = etapa I~scletiadosarctor depuis de candidat pind pe data de 05.02.2013, * etapa TI analiza proiectelor de management depuse de candida pan pe data de 19.02.2013; etapa Il ~ intern in data de 26.02.2013. in urma desfigurdrii celor 3trei) etape ale concursului sa objinut urmitorul reculat final NICOLESCU RALUCA = nota 9.91 fn urma rezutatului objinut, doarmma NICOLESCU RALUCA a fost declaata imis”, urménd ca rezultatul final al concursului si proiectul de management céstigitors fie aprobate prin hotinre de consti local “Totodata potrivit prevederilorart.5 din Hotires Consiliului Local n.471/2012 a fost aprobat modelul-cadru al contractului de management pentru o perioada de 3(trei) ani pentru Teatral Toma Carag” Ploiet Unmare celor menjionate mai sus, avizim fuvorabil proiectal de hotirre anexa. Sef serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protectie Civil si Protectia Muneti Daniela Directia Administratie Publica Juridic - Contencios, Achizitii Publice, Contracte Director executiv Alexandru Talia Alina ROMANIA. | JUDETUL PRAHOVA. MUNICIPIUL PLOIESTI \ PROCES-VERBAL incheiat astazi 26.02.2013 de comisia constituiti in vederea organizirii ‘concursului de proiecte de management Teatrul ,Toma Caragiu"” Ploiesti Concursul a constat in trei etape, respectiv etapa I- seleetia desarelor depuse de candidat pind pe data de 05.02.2013, ~ etapa II analiza proiectelor de management depuse de candidati ; + etapa II -interviu: Rezultatcle concursului sunt prezentate in anexa ce face parte integranta din procesul verbal {In urma desfigurari celor 3(trei) etape ale concursului s-a objinut urmétorul rezultat final : NICOLESCU RALUCA = nota 9.91 In wma rezultatului objinut, doamna NICOLESCU RALUCA a fost ddeclarata “admis”, urmfnd ca rezultatul final al concursului si proiectul de ‘management cdstigitor si fie aprobate prin hotarare de consiliu local. Prezentul proces verbal s-afncheiat In 3(trei) exemplare. COMISL L.BAZAVAN JOLANDA 2.BUZOIANU DANIELA 3.GHIORGHITA MARILENA SECRETAR COMISIE ANGELESCU ANA DANIELA er, A\ ~ ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ‘MUNICIPIUL PLOIESTI SITUATIA rezultatulu final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul ,Toma Caragiu” Ploiesti Nr] Numele si prenumele Rezultat | Rezultat| Rezultat ert prima etapa | interviu | final 0 T 21 3 4a 1, |NICOLESCU RALUCA 983 10.00 991 Proiectul domnului Marian Stanoevici Bogdan Dragos Aurelian a fost climinat din concurs deoarece a conjinut informa referitoare la identitatea autorului, respectiv pe ultima filé a proiectului si-a trecut numele si prenumele sia sernat. COMISIA: L.BAZAVAN JOLANDA, 2.BUZOIANU DANIELA 3.GHIORGHITA MARILENA SECRETAR COMISIE ANGELESCU ANA DANIELA OW MUNICIPIO pyOTEST! BFR ms Situatia rerultatuul final al concursului de proieete de management, pentru Teatrul ,Toma Caragiu” Ploiest NF Numele prenumele Rezuliat [Rezultat Rezalat | Reaultat xt. prima | interviu| final | final | etapa 1. [ rcourscunatuca as | sn00 | 21 | apnus 2. | MARIAN-STANOEVICT Respins| - ~ | RESPINS BOGDAN DRAGO$ AURELIU Proiectul dommului Marian ~ Stanoeviei Bogdan Dragos Aureliu a fost eliminat din concurs deoarece a continut informafii referitoare la identitea autorului,respectiv pe ultima fila a proiectului si-a recut numele si prenumele gia semnat. securtancomiste ANGELIBCU SRA DANIELA eS AGigat azi, 28.02.2013, ora 162% la sediul Primarei Muniipiului Ploesti si la sediol Testu Toma Caragio” Plies e PROIECT DE MANAGEMENT 2013 - 2016 A. ANALIZA SOCIOCULTURALA A MEDIULULIN DESFASOARA ACTIVITATEA INSTITUTIA SI PROPUN! EVOLUTIA ACESTEIA IN SISTEMUL INSTITUTIONAL E: (2.1 Institut organizait care se adresenzhacelelaslcomunli ‘Municipiul Poiegt, egedinta judul Prahova, avando populate de apeoximativ 250,000-300.000 de locuitor, este un importans conta politi st administra, economic si finance, cu o putemiea sructurunivesitar ~ dn putea de sud 2 Romine In municipiul Plies, un numir de 5 cole nationale, 10 cole tehnice si economice, 18 dooli eu easele I-VI si 26 de gradinite, 0 univesitate care cuprinde, allt de faculfi cu profil tehnio, si fecultsi cu profil umanistic (Facultatea de Litere, Stinfe Secale gi Police, Deeptadminstativ, ot), alituri de o mltiudine de institu i nteprinderi de stats private, care contin intinseepublical spre care intitle de cult alate ta jot indreapt ecvitatea, tn spe, teal ‘Accivtatea cultural in jude este susinuts, alu de Teatral ,Tome Caragiu” Ploigt, de Filermonica ,Paul Constantines” Ploieyt, Biblioteca Jude(eant ,Nicolae orga" Piet, Muzeul de [storie si Atheologie Prahova, Muzeul e’Arth lon Tonescu Quintus” Ploiesti, Mazeul Judetean al Siinjeor Nari Ploieyti, Casa de Culturk LL Caragiale” Ploeg, Filila Prahova a Uni Aritiloe Plastic Poiegti, Scoala Populari de Art gi alice In acest context, Teatul ,Toma Caragiu” Plait are posibiltata gi misiunea de ase adres prin intermedi producilor color te sect pe eae le conine Drama, Revist, Papus,tuturoreategoilor de vista si preocupae 1.2 Partieiparea institutt la proiete programe internationale: Pentru realizarea acest important deviderat th sctivitstea teat, trebule ma inti sf Ge Indeplni © condite esential-necesrh care se impune:realizarea unor spectacole de inl {nut asic. Este, de asemenca, important partiparea Ia impertante festvaluri din Romsnia (paticipare intemajonalt): Festival tntemajional de Teatra de la Sibiu, Festivalul International de Teatra Shakespeare” de la Craiova, Festivalul Intemational de Teatra ,Intererene",organizat do Teatel ‘Maghiar din Clyj. Aceast partcipare ar tnlesni popularizareaspeciacolelor si realizarea de nol relat cu director de festival di ar i strinatce (0 all dicetie pe care se poate scion a fi claborarea eu egizori str, capabil st realizeze spectacle care si prezint interes in etrele srl din eae vin “Totodatt, va exstapreocupare pentru atragerea de fonduri europene pentru proicte culture intemnafonele. In acest sens, un accent sport va fi pus pe eolaborare eu Tnttuul Cultural Roméo, prin filial sale extere, edu s spinal ministeolui Curis Culteor. Pentru anul 2013, se va incereatransformatea propriulu festival de eats intanul international. Festival de Jazz Ploiegt Hot Jazz Summit, flat la a VIL edie, este 0 ala deste pe care eat ova uma n elizarea de piece intemationale,oertepubliculu ploiestan Vor fi gindite noi proiecte pentru secjile ppt revst, cae 8 permit relizarea ‘nor tence in stint, .3- a4 Cunoasteren actvitiiinsttutel de cltre comunitaten beneficiars si ‘pentru imbunittire promovir Imaginea teat este dat de ceca ee sa decantat In percepia publicull in a pe cate s-aasumat-o. Medalitatea prin care teatrl se impune publicului su, presopune mai multe zone e interfapt eu acest: produsele gi service coea ce fic, ofei, vine), ambiental (unde faci, of, vinzi),comunicare (cum expic cee ce faci, ofl, vn), produscle g service teatrului i pot crete ‘sau minimaliza valoarea in func de modalitile de promovace gi ambienul In care cle se dsfisots ‘De acces, dversificares gi ntensificerea modalitjilor de informers a pubicuu e imperios neces Se. in vedere, in acest sen, inform sSptimanale asupeaprogramelor teatrulu, inteviuri cu realiztorit lor (actor, regzor, cnr, seretariat litera) la diftele posturi TV existente noms, posbile prin realizar unorpartenerate media De asemenes, este necesirs si imbunitiirea aspectuui sl mires numsruli punetelor eat publicitar in peimetral municipiuui Pleat, ‘Va fintensficat i imbundtitconsistenf si structure sit-uuiteatrofu pentru o mal ‘mare viz, concomitent eu o generalizare a publicitai prin aige gi flyer in mijlosce de wanspoet ia complexele comerciale pe za municipiuli In ceea ce prveste ambiental desfigurai activi, e necesae opreocupare continu a Imbunitsjet cath gi condor de vizionare spectacolelor ~ asfel inet spectator, prin comunicarea impresilor st se transforme in adevirali agent publicitari, Din pleat, la acest capitol exist cel putin un motive fim ingriiora,dstorié spa’ neatractiv (cala Cercului Milt), tn eare seia Papusi Tp destigors activites, De asemtene, in ecsivitate estrus in relia Iu cu publcul spectator, a surven o ‘Imbunstyie simfjtoae, daca am reusi sf identficim si si amenajim un ‘nau spay de joc (neconventional — bec, hala) in care fie wansferatespectacolle, studio” existente de in epertorul ‘eatulu si montate aitle noi, edapate la acl spatv. Bxperenia de pin acum a teatrulul nostra $b @ alo etre éemonstreai ch atel de spectacle suscthinteesulpubicuui tnd. 45 Reflectareainstituiel tn presa de speclaltate: Calitetea si ritmictatea realiziiispectacoleloroferite publicull stay Ia baza impli acest eziderat. Orelfie constant cu revstele de speialitate (Teatul Azi, Scena), publiailecultuale (Observatorul Culurel, Culture, Adevaeul Litrar si artistic, Romnia Literari, et.) este necesara si obligataie. Ea se poste realiza prin informe ritmiceasupra atvitaiteatralu, invita la premier, invita i spectacleledesfiurate In Bucuresti. Conslierl artistic va Inlesni realizares unor inervat cu elizatoril spectacolelor actor, slg, regizori,seenogafi,coregraf) Se va apela, de asemenea, [a ‘© campanie publictars mai vzibila, Ia postr de radio st TV nationale 4 locale, Toate acestea 3 vor ‘ealiza tn funcie de cara legisla ce Statueeze ativitate de publiitate penta insituile bugetare si 1 funesie de nvelul fonduilor alocate pentru aceast acivitae in cadral bugeului de venturi i hell 26 Profil, portetul beneficial actual: © analiat eu caractersociologic asupra populaiei municipiului Ploist sia judetuli Prahova va inlesnirelizarea portreculi benefciaului actual spre care se Tndreaptactvitaea institu, In acest sens va fl tle cunoaserea minutoas a stategieh populatiel pe calegori de vies si proocupi socio-cultural procetului copillor de vests cupins§ te 4-9 ani al elevior intr 10-15, lelvilor 2 de lieu gi student, al populate eu varsta nee 18-30 angi structure social Populait de peste 30 de a. ‘Consider, de asemenca important relevarea prin acest tui azonelor in care locuiese si igi desigourh activitates eartiere, local), si posibiiatea cael s fie interesagi gis jung st participe (ca spectator la desfiguraeaacivtlor test ‘Tot prin acest studiu pum afl cae es nivel de interes petra actal de cuter (citer, sbonsti ai bibiotecilor, cumparitod’ de ziare gi revste, publieatit cu specific cultural, icipanyi a ate sctiviti cu carater cultural - export, verisae, concert, spectacle in aer liber) in manicipia jude. Inerat realizarea unui ast de studi, desi extrem de clevant prin prima iformatilor ‘famizate ar presupune un efor financiar substantial, pentru inceput el pote fi suplint prin organizarea ‘nor camp trimmestrale de consultae a pubicului pin intermedialchestionareeroferite sala tetruli. Informatie primite vor f procesatesianaliate, eutinduse soli penta imbundiiret siti institute tn fanctie de gusturle gi nevile publica. “Toate aceste inform, allturi de experienia dobéndia in timp de drei de speciaitate ale teatrulu, respectiv, agenia teatrala, secretariat Iierar, conllile arstee de. soci, consilul sdministativ, ajul la realzarea portetulul beneficiruli actual spre care teatrl tebuic sa isi ‘ovintoze asia. Estmarl pentr atragerea aiorcategori de beneficar: ‘rintre nile proiectegndite in programul de management 2013-2016 se num + Spectacole-lectur n colaborare cu Muze Judetean de Isoie si Arheologe. + sTeatol Lunar, program deatragerea cpiilor spe tear Programare periodict a spectaolelor in oragele din jude si tn judefele limitrofe, va ungi in care ei s8 nu mai repete Sau joace, find expusi ste isl unel ‘eprofesionalizii lente i, Preocuparea pent atragerea conlinud a unui mare numr de spectator! spre active ‘eatrulu, acest ler insemnand: petmaneatl pene calitate gpectaolelr. = stenjia pentru a spectacolele si se jace pertnanen fa standardele Ia care au fost erate, evitindusedeterioaea lo pe parcas. 0 diversifcare continu a at x vrs gi nivel intelectual, tn spat eft. stra). lr teatrului prin care si se tapi public ett mai difeit fect si mai incitame(spectacole-Jecturs,spectaole in ~ecesterea viibliatit insti} pe plan local, national st internation pr ‘rest, emisiun televizate, ni spa publiiae, aia vzibile, fotografi de spectacole j. Atenta urmrce # unui plan de continu dezvaltareprofeional-atistic a act si personalulu tehnic de spctacol (lin, sone) K. Colaborarea cu tepizori de un inaltnive! profesional cares ie capabil s fac .seoal” cu Alissa spectacoulu pe eae eres23,concomitent eu Include in reperoria marilor texte clasice din damaturga nafionld universal, “tnlesirea vizio spectacolelor importante apirute in Bucuresti gi in alte tate din rd de cltreactri tatu astel inet els Fie in contact permanent cu tendingee etrululrominese ss Injeleaga unde so af ea nivel de dezvoltare profesional pentru perfecjonares si adaptarea continut @ personalului tehnic de spectacol (sune, Tumin, la nol aparaturi achizionste de teary, © necesari spevalizarca lor prin edvceres unt Specialist cae sii determines fooseaseaaparatura la paametrii maxim |. Atrgerea de fonduri,altele det cele bugeare, care 38 permit teatalu si fnanfeze sau cofinanjeze proiecte teatale importante. Pentru atingeces acest decider se ae in vedere infinjarea 'unei esos de interes public tn patenerit cu Primaria Municipiului Plolegt si eu cel putin a uni intui puternice finenciar ‘m.Convingeres si airagerea ator persoane i insiuti in colaborerea si susineea unor importante proiecte teatrale Universiate de Petrol-Gaze, muzee, Paatul Culturi, Casa Sindeatelor, alte institu din jude. ‘Gidea unor proicte capabile sé atragsfondur europe, ©. MenginereaorganiziritFestivaluul de Tears, Toma Caragiy ridiat nivel profesional si orzaizatore: . Marirea numiruui de zle (par) in care si se defigoare(precum gi miritea numruui de trpe 5 diversifcaea ca ofetispectaculard,astfel Inet publitl beneficar st feet mal divers ca sirvetur, «Continua investigarestestare a drinelor publiclui prin folosirea chestionareor, prin iniirea diseujilor dupa anumite spectacole, Acestea pot determina diversfcarca ofertei repertacale pe genus tpur de public ' Preooupareauneicontinve imbunatitir a comparimenulu vinadr-spectacoe uwAlitrl de vancivle a agente, i ele vind grupurtorganizat, vanzareabiletelor online tebuie si capete 0 pondere Insemnats. E necesari imbunitijirea ecesui program de Achiztionare a iletelor astfelincdtspoctatorul i posts benefcia dre gi sigur de un bilet i nu doar de orerervae, ¥. Indeplinirestuturor obligor ce deriva din sprobaren profectului de management in conformitate eu hotrileordonatoralu principal de credit, respetiv Cansiiel Loca! al Munieipilu Ploigt, in consonanyt cu prevederile legislaiel i vigoare si a celor care privese fincionarca insti (edie aun C-ANALIZA ORGANIZARII INSTITUTIEI SI PROPUNERI DE RESTRUCTURARE SUSAU REORGANIZARE, DUPA CAZ 1 Analiza reglementaritor interne ale institute si ale atelor normative incidente Documentele de formalizare a sruturtorganizatorioe sunt ~Regulameatul de organizare si imetionare = Omganigrams Fis postal Regulamentul de organizare si functionare prin cate este stabiith etuila sive organizatorie instil a fost aprobata prin HCL. 150/31.05.2010, Organigraml ete aprobats HCL ae-22927.07.2011 si statu de functi ete eprobat prin HCL 442/31 102011 \ finn oo? Conform scestor document, la nivellinstittiel sunt stablte 3 see, 3 servieist bits 2 ‘compartimente, Intreaceste ental organizatoice se slabilese rela instuite de eonuoere prin RO, OF, deczi care pot grupate in « relat frarice sunt cele care stibilese esentn muncii de conducere si asigura vnitte in sctunileintegi institut relat de autora ierarhie se stables Inre director generl- director adjunct sau director general, director adjunet-sfi servi, sf sete birouri, or relate prin care se subordoneaza personal de execute fit de sefi de seti,sevici birour, relate fmesionae sunt cele care se stbilese inte doua compartimente similar sa inte dou ccompartimente in care unul are asupa ceuilalt 0 atoritate fimetionala (de competenta) sub forma tne sugestit specialize; la nivel institute ele se pot stabil inte compartimentele tearull si compartinentel coespondent ale ordonatorlui de eredite sau ale lor institut de cultura simile) « relate de contro, specific sefilor de set, servi, bout, pin care acest sunt investi cu autoriatea necesara de a verifca cum sunt dase Ia indepinieunele deci ale conduceis + relat de cooperare, care se stbilese inte compertimentele de pe acelasi nivel ier, dar care epartn unr sectoaredifete + relat de reprezentare, care se sbilese pentrw personalul de conducere, ce pot repreenta institut in eatile ev alte structurale aministatielcentallocale, ONG-ut din tara si stanatate 22 Propuner| privind modificarea reglomentarlior interne sisau ale actelor normative incidente Urmare a schimbarilor legislative din ulti doi ani se impune delimitarea si dimensionarea rin corelatie cu volumul de munca si a dificutatilor objecivelr, & srcinilor, stbutilor st sive, De asomenes, se va avea in vedere determinsres corecta a necesarului de postifineti raportt sla caracersticileposturlr de management side execte Urmarind actuala forma a orgaigramei se impune si velicares unei echilbrari « pondeilor ‘erahice ale managerilor amplasail pe acelasi nivel ierarhi, concomitent cu aplatizarea strutuit organizatorice prin reducerea numaruli de aiveur etree 63 Functionarea insttutilor delegarlt responsabiltattor, analiza activitatitconsiilor de conducere Delegaea reprezint 0 forma manageriala medema si peformanta, care degreveaza manageil 4e responsabilitatea rezolvaritunor probleme, concomitent cu implicareasubordenatilor eae participa ‘activ I uaa deczilor care promovesza ie Persoanee care au preluat prin delegere competent si su asumstresponssblitat, vor putea promova mai rapid peatru ca au demonstat ea au capacitatea dea gestona diferte stati dife ‘Avantaeleconduceri prin delegare a putea fi = eliberarea managerilor de sarcnile de utina si mai putin importante; = crearea uneirezerve de timp pentru managee in vedetea aborderit unor saci importante int-un timp ma seu. ‘Asada, a nivel institute se impune eresteea numarului de delegai si prin prisma 10 motivarii subaltemior, Delegarea poate fi implicta, prin intelegere nereglemen conductors subordanat sau poate fi eglementata prin deci seis, 4 Analizanivelului de perfectionare a personalului angajat propuneri privind cursuri de _perfetionare pentru condacere si restulpersonatulut Perfetionarea personalulul tebule sa consul o preocupare permanenta a conducei si pena aceasta tebuie gandit un program de cresire cantitativafaltativa a aptituinilor si cunostintlor in ‘vedereacrstri perfrmantelor profesional. Totrucat pana la 31.12.2012 in Teatal ,Toma Ceragiu”s-«constatao freovent relat redusa & ‘nor astfel de eursur si totodats lisa unui plan de pregatireprofesionala, este necesera ereionarea unor noi direct in acest sens, pri = realizareauneianalize a organizari si functionari ns in car se reliefeazadiferentele intr ceritele profesional si potentilul real al fori de munca existente, = intocmirea unei list eu domeniile de sctivitateidentiiete ca avend nevoie de cursuri de perfectionare; +_folosresconsultantilor exten sia specaistor in probleme de formate profsionala, ‘Aceste cursur pot fi de formare pe post sau de perfecionar pe post. Cu scoatere din roduetie sau fara scoatre din productic- Se impune in mod impetos organiarea unoe curser de perfectiounre a personalulitchnle ce utilizearsaparatra de set si min, foarte perforant, dar nu indeauns de exploatata. Un astfel do cus este un ip de curs de perfctionare pe post fara seoetere din producte. ‘Un alt domenia in care se identifica nevoi de perfectionare este cal al impresueitull artistic, ‘ours cae va face necesra scoaterea din producti a cursanior. Pentru personaul artistic orgaizarea workshopuriloe si paticipares unui numar ct mai rare de actor in estivelurirepezinta tot atateaooazt de formar profesionale, D. ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUTIEI ‘LI Analizadatelor de buget din enietul de objective In caietl de obiectve sunt mentionate urmatoarle date referitoare Ie bugetul institute! in perioada de management stra (catego 300, [ani 2, Prevezat™ [Realizat | Prevamat | Realizat | Provanit_] Realzat de) |e) | ded —_| ded (e)__| dei) [Venitari totale, ain [6.465000 | 5.825.000_| 6.089.000] 5.432.775 | 5.550.000 | 5.424.465 | care Venitur proprit: [387.000 [47.000 | 410.000 [433.560 [470,000 | 482.798 SubventivAlocatii [6.078.000 5.378.000 | 5.645.000 | 4.939.215 | 5.080.000 | 4 971.646 Chettueide 6.465.000 | S816.884 | 6.059.000 | 8.432.775 | 5.550.000 | 392.239 (scat 305.000 [284928 | 465.000 | 443.909 312.000 | 308.708 cheltiel ana | Tas TT [TOD TART 1G | TSHLIOG | TSRSOD 1 ‘Cheltaiell de personal, [2494000] 4.148:780_[3.370.000] 348,190 ‘din care: cheltuleli eu {260.000 [229.364 [491.000 | 432989 ‘olaboratori ‘Cheltuielt ve 76 1 bbenefielr, din care: 163 aT din subventic 1 4 din venturi propri ‘Alte ‘ategoriz | 1.796000 [T3880 [2034-000 | TSOTETE | 164.000 | 1.580.055 ccheltuie en bunt si serviell O analiza acestor date ne confea urmatoultblou: VENITURH = pe fondul crizei financiae care afectatinteaga socitate si implicit si Teatrul "Toma ‘Caragiu”,alcatile bugetre au avut un trend descendent de la an la an. Daca luam cabeza 2 mh | jota ex | media 1°50 mit [probleme lor 7 |e ta Maser Ta Mie | T Brit [7 [mi | mit Maesiru 1€3. Project propuse in cadral programelor 3. Dramaturgicontemporan Mari texte, mereucontemporane + Safle moarie de Gogol, drmatizre M. Bulgakov, rogia Alexandru Dabij, premiera preconizata septembrie 2013 (Sectia Drama) + Gum va place de W. Shakespeare, repia Gelu Colceag, premiera preconizata primavara 2014 ( Seetia Drama) ~ Scoala femellor de Moller, regia Marion Biary premiera preconizata 2015 Dramaturgiaromancasca- storia i prezentul,mereuinstenta publica Nostalgia care aduce succes ~ Slagars in revenre, conest de muzica uroara romaneasca, premiera preconizata februsrie 2013 (Sect Revist) = Zivaperiecta de Antoaneta Zahara regia Dragos Campan,premieea preconizata2014 = Oru eare a vezut moarte de Vietor ERimiu, regia Horaiiu Malle, premiera preconizata Dols oglinds realitati pe cae o trim de Andzew Bowell, regia Radu Afrim, premiera preconizata matte 2013 (Seetia Drama) = Zeulmacelulul de Yasmina Reza, regia Cristi Juncu, premiera preconita 2013, = Tiansformari de Arthur Pallga, regia Theo Herphelegiu, premiera preconizata 2014 ‘Contnsares proietu Aer the Fell) ‘Trepte in educate pein arta eau Hauf, pia Cristian Pepno, reficere, premiera peconizna { matic = Drsgonul, spectscol inspira in foletoaljaponez, co papusi bunraku, muzica teditonala ‘eponeza, regia Liana Gavilescu, premiera preconiata 15 iunie 2013 (Sectia Pepus) = Spectacolstradal Commedia delarte, premiera preconizata septembrie 2013 (Sectia Papusi) = Ceiteicra, de Liana Florescu, refacere spectacal de Craciun premiera preconiala, decembrie 2013 (SetiaPapusi) + Musical pentru cop premiers preconizata 20 aprile 2013 (Seetia Revista) = Spectacol de opera cu papusi, regia Traian Savinesco, premiera preconizaa aprile 2014 (Geeta Papus}) = mltorl din Oz, regia Cristian Pepine, premiera preconizata septembrie 2014 (Seis Papusi) 6 fay ~ Sangean rn J 2014 (Becta Papas : ~ Conse muzicla pentru copi si tnees, premiera preconizata octombrie 2014 (Seti-!=>” Revista) + Scufta rosie, regia Cristian Mitescu 2015 (SeetiaPapus ~ sks weul do fsole, regia Gabriel Aposiol 2015 SestiaPapusi) + Sqeciacol penty adolescent 2015 (Sectia Revista) 5. Tineri feta fata cu problemele lor ~ Hide.and Seok (De-a vat ascunsele) de Esther Roelz 2015 (Sect Drama) = Spectacollectura 102.7 de Erchardt Schmied 2014 (Sectia Drama) 6. De la Master Ia Maestro + Spectaco in epia unui student masterand dela UNATC 2013, 2014, 2015 (Sectia Drama) 4, Alte eveniment,actvita specfice institute planificae pentraperioada de management 1 Prahoveni de seam in lumina reflectoateloe Buzandu-ne pe creatia unor importante personaitatl prahovene, vom orginiza impreuna ca ‘muzee, rimari din jude, spectacole si recitaluri de poszle care au menires de a diversifca categorie de spectator side a creste ne lor Actste spectacole Vor avea loc in spat alternative in afarasecului veal 2, Fetivalurile tet In privinta color dous fesivalurl deja exstete: Fesivalul de Teatru "Toma Carag” si Festvalul International de Jazz "Ploesti hot Jzz- Summit, se doreste meirea numarulu de zile pe pareursul carora se va desfasura flecare dinte ele proeum sie mumarului de trape( forma) Prticipane in festival 3. Ploestil in festival ‘Mentinerea si dezvoltarea activitatilor si 2 programelor adresste comuniatil, programe deja inate in trata vit orasului si a institute: festival "Nichita Stanesou, Festivalul Castanilo, Festival de teat lcealiFestivalul de dans clasic, precam sb aciuni de comemorace si snivesare & personalitatilor cultural din plan local si national. F. PREVIZIONAREA EVOLUTIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUTIEL, CU MENTINEREA RESURSELOR FINANCIARE NECESARE DE ALOCAT DE CATRE AUTORITATE: Fl Previcionarea evolutiei economico-faanciare a Instiuied pentru urmatoré tei ani