Sunteți pe pagina 1din 74

Toate drepturile asupra prezentei editii apartin

Editurii Pro Universitaria


Nici 0 parte din acest volum nu poate fi copiata tara acordul Capitolul I
scris al Editurii Pro Universitaria Analiza activitatii, de productie
, ~i comercializare 9

Capitolul II
Descrierea CIP a BibJiotecii Nationale a Romaniei Analiza cheltuielilor 45
Analiza economico-financiara : sinteze teoretice, apJicatii rezolvate
~i propuse, teste grila !Flavia Anghel, Luminita Horhota, Capitolul III
Nicoleta Cristina Matei, Raluca Voicu; coord.: Marin Tole, Daniela
Analiza rentabilitatii 92
Zirra. -Bucure~ti : Pro Universitaria, 2006
ISBN (10) 973-8994-41-1 ; ISBN (13) 978-973-8994-41-6
Capitolul IV
1. Tole, Marin (coord.) Analiza situatiei financiar-patrimoniale
ll. Zirra, Daniela (coord.) ~i a utilizarii potentialului tehnic 117
TIT. Anghel, Flavia
IV. Horhota, Luminita
V. Matei, Nicoleta Cristina Capitolul V
VI. Voicu, Raluca Teste grila 132
Raspunsuri 149
Lucrarea de fata este destinata atat studentilor, cat ~i
managerilor ~i speciali~tilor in domeniul economic. Prin modul
in care a fost conceputa, culegerea are un pronuntat caracter
pragmatic, tinand seama ca toate notiunile teoretice ~i
metodologice sunt imediat aplicate in practica prin intermediul
unor aplicatii ample, elaborate astfel incat sa contina
elementele necesare unor analize complexe.
In contextul schimbarilor frecvente din mediul economic ~i
social contemporan, speciali~tii in domeniu trebuie sa posede
cuno~tinte diverse, pentru a fi capabili sa elaboreze un
diagnostic bine structurat al organizatiei in cadrul careia i~i
desfa~oara activitatea. Pe baza concluziilor formulate in aceste
studii, managerii pot decide in cuno~tinta de cauza ~i, prin
urmare, vor alege solutiile optime, care asigura cre~terea
rentabilitatii ~i a competitivitatii pe fondul dinamicii accentuate
impuse de economia cunoa~terii, de integrarea in Uniunea
Europeana ~i, nu in ultimul rand, de globalizare.
De asemenea, lucrarea are, prin excelenta, un caracter
investigativ, metodologic ~i practic, deoarece pune accent pe
concepte, principii ~i modele de analiza economico-financiara
cu ajutorul carora sunt explicate mecanismele de influenta ale
factorilor ~i a conexiunilor cauzale dintre diverse fenomene ~i
procese economice. Studiile de caz prezentate (utilizandu-se
exprimarea valorilor financiar contabile in lei noi) au ca obiect
de analiza 0 serie de indicatori economico-financiari cheie,
insistandu-se indeosebi asupra laturii sistemice a diagnosticarii.
In consecinta, lucrarea are un rol esential in formarea
gandirii speciali~tilor ~i a managerilor, precum ~i in cre~terea
capacitatii acestora de a intelege mai exact complexitatea ~i
dialectic a fenomenelor cu care se confrunta. Diagnosticarea
corect~ a .aspectelor economice ~i financiare permite elaborarea
profeslOmsta a strategiilor ~i a politicilor de gestionare a
resurs~lor astfel incat sa se asigure dezvoltarea durabila a
afacenlor. ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE ~I
!estele grila ~i aplicatiile propuse pentru rezolvare au COMERCIALIZARE
memrea sa completeze informatiile ~i sa favorizeze
aprofundarea cuno~tintelor dobandite in domeniul analizei Tema 1.1. Analiza situaliei generale pe baza indicatorilor
economico- financiare. valorici
1.1.1. Analiza dinamicii activitatii de productie ~i
comercializare pe baza indicatorilor valorici
1.1.2. Analiza raportului static ~i dinamic a indicatorilor
valorici

Tema 1.2. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri


1.2.1. Analiza dinamicii ~i structurii cifrei de afaceri
1.2.2. Analiza factorial a a cifrei de afaceri
1.2.2.1. Analiza factoriala a cifrei de afaceri in functie de
numarul de salariati (N), productivitatea muncii (QjN) ~i
gradul de valorificare a productiei fabricate (QjCa)
1.2.2.2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri in functie de
variatia cantitatii vandute ~i a pretului
1.2.3. Analiza cifrei de afaceri din activitatea de baza in
corelatie cu capacitatea de productie ~i cererea piete
Tema 1.3. Analiza factoriala a valorii adaugate
Tema 1.4. Analiza realizarii programului de fabricatie pe
total ~i pe sortimente
Tema 1.5. Analiza structurii produqiei
Tema 1.6. Analiza calitapi produselor
Tema 1.1. Analiza situafiei generale a societafii Similar, se poate stabili evolutia indicatorilor luati in
comerciale pe baza indicatorilor valorici considerare (X) ~i daca se calculeaza indice1e sub forma
raportului simplu, respectiv:
1.1.1. Analiza dinamicii activitafii de producfie ~i • Ix> 1 arata ca X a crescut in perioada analizata;
comercializare pe baza indicatorilor valorici • Ix = 1 arata ca X a ramas constant in perioada analizata;
• Ix < 1 arata ca X a scazut in perioada analizata.
Pentru aprecierea modului in care evolueaza fenomenele ~i
procesele economice se pot utiliza, printre alte metode, indicii
(Ix), care pot fi exprimati fie ca raporturi simple intre valorile Tabelull.l
curente (realizate) ale indicatorilor economici (Xl) ~i valorile -miiRON-
precedente (previlzute) ale acestora (Xo): Perioada curenta ldici
Nr. Perioada
Indicatori Prevazut/ Realizatl Realizat/
Crt. precedenta prevazut realizat
precedent precedent prevazut
Iv= Xl I
Cifra de afaceri
1.520 1.532,5 1.535 100,8 100,98 100,16
"' Xo (Co)
Produclia martT 1.596 1.618 100,72 101,38 100,65
2 1.607,5
fie sub forma raporturilor procentuale, respectiv raportul fabricata (Qr)
simplu inmultit cu 100: 3
Produetia
1.627,9 1.637,5 1.652 100,59 101,5 100,9
exercitiului (0,)
Valoarea 651.2 100,96 101,35 100,38
4 657,5 ~60
adaugata (() 0)
Xl
1x= -xIOO [%]
Xo
CONCLUZII:
Prognozarea activitatii in perioada actuala fata de perioada
Dupa calcularea indicilor sub fonna de raporturi precedenta a vizat cre~terea valorii tuturor i~dic.ilor, ceea ce s-a
procentuale, evolutia indicatorilor analizati se apreciaza astfel: ~i realizat. Dar, din punct de vedere cahtatlv, se pot face
• Ix > 100 arata ca X a crescut in perioada analizata cu urmatoarele precizari:
diferenta dintre Ix ~i 100 (de exemplu, daca Ix = 125%, • in program s-a prevazut reducerea stocurilor de pro.duse
inseamna ca X a crescut cu 25% in perioada analizata, sau daca finite, dar in realitate acestea au crescut, deoarece productIa de
Ix = 300% atunci X a crescut cu 200%, respectiv s-a trip1at); marfa fabricata a crescut mai mult dedit Ca, de unde se poate
• Ix = 100 arata ca X a ramas constant in perioada deduce ca desfacerea nu a fost asigurata pentru tot surplusul de
analizata;
produse. Ica < IQf pentru realizatlprecedent ~i pentru
• Ix < 100 arata ca X a scazut in perioada analizata cu realizat/prevazut in loc ca ICa > IQf;
diferenta dintre 100 ~i Ix (de exemp1u, daca Ix = 85%,
• aceea~i situatie se constata ~i in cazul celorlalte doua
inseamna di X a scazut cu 15% in perioada analizata, sau daca
corelatii IQf < IQe in loc ca IQf> IQe ~i chiar se constata ca lca <
Ix= 30% atunci X a scazut cu 70%).
IQe;
• se poate deci aprecia ca din lQf< lQe au crescut stocurile mult , valorile realizate sunt situate sub nivelul valorilor
de productie netem1inata ~i consumul intermediar ~i a crescut inregistrate in perioada precedenta pentru aceea~i categorie de
ponderea cheltuielilor materiale la nivel de firma. indicatori.

Analiza raportului static ~i dinamic a b. Raportul dinamic:


indicatorilor valorici
• lea IIQf
a. Raportul static: • IQfIIQe
1. Ca / Qf( cifra de afaceri / produetia marfa fabricata). • IQallQe
2. Qf / Qe (productia marfa fabricata/ productia globala Acest raport arata evolutia comparativa a indicatorilor.
respectiv productia exercitiului). '
3. Qa / Qe (valoarea adaugata / productia globala sau
productia exercitiului)

REZOLVARE: Perioada Perioada curentii (Pn)


Nr. precedentii
Conform datelor din tabelul precedent (nr. 1.1.), obtinem: Indicatori Previizut / Realizat /
Crt. [%]
precedent precedent
(Pn -1)
Indicele cifrei de afaceri
Tabelul1.2. 1
(Tca)
100 100,8 100,98
Perioada Perioada curentii n Indicele productiei marfa
precedentii (n-l) Previizut Realizat 2 100 100,72 101,38
fabri cate (lor)
0,9523 0,9533 0,9487 Indicele productiei 101,5
0,9804 0,9817 0,9794 3 100 100,59
exercitiului (JOe)
0,4000 0,4015 0,3995 Indicele valorii adaugate
4 100 100,96 101,35
(lOa)
CONCLUZII: 5 ICa / lor 1,0 1,0008 0,9961
6 lOll JOe 1,0 1,0013 0,9988
Pentru perioada de previziune s-a urmarit cre~terea valorii
7 fOa / foe 1,0 1,0037 0,9985
celor trei raporturi. Ca urmare, s-a avut in vedere realizarea
urmatoarelor obiective:
CONCLUZII:
• scaderea stocurilor de productie neterminata; Si din situatia raportarilor curente se poate constata ca
• scaderea ponderii cheltuielilor materiale. evolutia indicatorilor nu a fost cea dorita. S-a prevazut 0
~ar, valorile realizate sunt sub nivelul prestabilit, fata de situatie favorabila ~i s-a realizat 0 situatie nefavorabila in
valonle prevazute (vezi ultima coloana) - evolutie evolutia firmei.
necorespunzatoare a activitatii situatie nefavorabila. Mai
~i
1.2.1. Analiza dinamicii ~i structurii cifrei de afaceri comerciale
Venituri
Intr-un mediu economic instabil, fiecare firma dore~te sa din
4 275 300 265 96,4 88,3 20,41 18,45
supravietuiasca ~i sa se dezvolte. Pentru ca acest lucru sa fie prestari
po sibil ~i pentru ea firma sa poata actiona in aeeasta direetie, servicii
Total 100,00
exista solutia diversificarii gamei de produse ~i/sau servicii 5
venituri
1445 1470 1435 99,3
I 97,6 100,00
oferite, realiziilldu-se astfel ~i 0 diversifieare a strueturii
veniturilor.
CONCLUZII: . .
Pentru a stabili care sunt deciziile optime privind ere~terea Din datele prezentate se poate constata urmatoarea sltuatle:
veniturilor se pleaca de la situatia existenta in eadrul firmei
• fata de perioada preeedenta, veniturile realiz~t~. din
privind veniturile realizate, evolutia lor ~i sursele de
provenienta. activitatea de baza, ca ~i eele din prestarile de serVlell a~
scazut, in timp ce veniturile din aetivitati industriale ~l
Aeeasta modalitate de a analiza cifra de afaeeri permite
comerciale au crescut;
evidentierea modului de evolutie a fieearei eategorii de
venituri, contributia lor la formarea cifrei de afaceri, precum ~i • Veniturile totale au seazut cu 0,7% fata de perioada
modificarile care apar in privinta structurii eifrei de afaceri. precedenta, respectiv eu 2,4% ~ata de niv~lul prevazut, ceea ce
arata 0 evolutie negativa a eifrel de afacen;
• Situatia inregistrata se poate datora urmatoarelor eauze:
Tabelull.4. • supraevaluarea cererii;
-miiRON- • cre~terea concurentei;
Perioada curentii
Perioada (n) Indici (%) Structura (%) • nerealizarea productiei prevazute;
Nr.
SpecificatiE precedenti' Realizat
Crt. Realizat / • organizarea deficitara a activitatii;
(n-l) Previizut Realizat / Realiza
Previizut
Previizut t
IPreceden • reducerea productivitatii muncii, etc.
Venituri
din
1 850 825 810 95,3 98,2 56,12 56,46
activitatea
de baza .

Venituri
din alte
2 595 645 625 105,04 96,9 43,88 43,54
activitati,
din care:
Venituri
din
3 320 345 360 112,5 104,3 23,47
activitati 25,09
industriale
p B m2Vi tupqiu•pq pq nk~mmhkuu rmomhku=
skmpnz pq z•rqlmkmkq mqt•uom )gP2i,R
ih•pqkqm ~uvzhmoqzhkrupq ikhpnomuoq )gP(2 g0P,R
km•pm~q•mnz ~uvzhmoqzhkrupq ikhpnomuoq )m2VgP(,0
Uk1
O•puommhk ]u~nhz ?2;2
Xkqoqpq•m
lmn [qmzurmm
"d0ax / i 0Zr111 axY v i 0mPY 0axY B i 0hZr11 l mPY ,0 axY T
okm1 @0 H H ooo) H : : ooo)
ikqomrnm i K mPY iY th H 3 th
41 Humkmpq mrmoqku ax ~uuzqu 6483 6498
B 496 1)53/6499 04;/<, v4/374: B . =A3.IWSSVOS
51 Un~mk ~qpun pq lmzmkummu i Xqkl1 493 496
61 Xkhpnomum~mkmm rmnkuommm PS ~uuzqu 6357 6644/9 Iu• omkq=
cmzhmkqm~qpuq mmomuoqzhk 0 u•rznq•mm pmmhkmmmskmpnznupq u•rqlmkmkq mqt•uom )gP2i,Q
71 gP ~uu zqu 5;; 5<9/7
rupq
cmzhmkqm~qpuq mmomuoqzhk
Thpqznz oh~izqp=
81 gP ~uu zqu 549 56:/45
rupq ikhpnomuoq ax B i0 gP 0gP( 0 mP 0ax
Xh•pqkqm momuoqzhkrupq
91 gP(RgP ' :8 ;3 i gP gP( mP
ikhpnomuoq

:1
Mkmpnzpq omzhkuruomkqm
ax2mP 0 4/374: 3/<<8: Xax v i 0gdR 0gPf 0mPY 0axY v i 0gPY 0gPf 0mPY 0axY T
ikhpnomuqu ~mkmm rmnkuommq
Sz >0 0 H i; gPY gPf mPY H iY gPY gPf mPY
;1 Xkhpnomuoummmqm~n•ouu pT mPVi ~uu zqu2iqkl 4;/< 53/6499
<1 Mkmpnzpq u•rqlmkmkq mqt•uom gP2i •uu zqu2iqkl 4/; 4/;4;
[m•pm~q•mnz momuoqzhkrupq zquzzzqn Ti [ sgdR v gPY, 0gPf 0mPY. 0axY
431 mPVgP 47 46/<: K
ikhpnomuoq g\( iC iY gPx gPY mPY
"d0axgP B 496v )4/;4; 04/;,v3/:8 v47 v4/374: B . 65~uu zqu
:

l u•rznq•mm pmmhkmmmih•pqkuu ~uvzhmoqzhkrupq ikhpnomuoq


41515141E•mzurmu• rn•omuq pq •bzzmknz pq lmzmkummu
,:./ )gP(2g0P,Q
ikhpnomuoummmqm~n•ouu )mP2i, t4 skmpnz pq omzhkuruomkqm
ikhpnomuqu rmnkuommq)ax2mP, "d0ax9U) B iu 0gdR 0)gP(V / gP(Y
gP i; gdR gPY
P1gPYmPY 0axY
mPY
T
7 Ti0mP0 ax
x imP 496 v4;/4;v )3/;3 0 3/:8,v47 v4/374: B . 549 ~uu zqu
[JgVScE[J= u•rznq•mm pmmhkmmm km•pm~q•mnznu ~uvzhmoqzhk rupq
m,u•rznq•mm•bzzmknznupq lmzmkummu= ikhpnomuoq )m2VgP(,Q
"d0ax B i
;(; H
0mPY 0axY v i
i mP( 3
0mPY 0axY B )i
i ooo) H
v i , vmPY 0axY v
3 0
"d0ax 0 B i
mT >
0gdR 0gP( 0)Zr>
:H 9JG 9JG)>
0 mPY
9JG)=
P1 xY T
72
ooo)
h 3 3 th iY mPY 9M) th
)496 0493, 04;/< v4/374: 3 . CO.VWSSVOS B 496 v4;/4;v )46/<: 047 ,14/374: B 0:/7~uu zqu
n, u•rznq•mmikhpnomuoummmuu
~n•ouu ,@.c
o, u•rznq•mm pmmhkmmmskmpnznu pq omzhkuruomkq
m ikhpnomuqu kqpnoqkuu ohmqu pq iummmom nk~mkq m n•qu lzmnq momuoummmpuq
~mkrmrmnkuommq)axV mP,Q ~mkxqmu•s lmn om nk~mkq m lompqkuuoqkqkuu iq•mkn ikhpnlq4q
=<1
";ax•x e:C 1l41 )•x ax P B4961536/4991)3/<<8:04/374:,B05;7/:
B9 BB 3
rmnkuommqlmn pmmhkummu•mkmkuuiq iummmm •hu oh•onkq•mu on
ikhpnlq ~mu uqrmu•q tu2lmnon = omzummmq
~mukupuommm1
mP :C =M1 mPY //
~uu zqu
aEFSVbS ]OUVXaOHES OULSbJUaJSV[
HVUHSbgOO=
Iu• m•mzurm kqmzurmmm
lq ihmmq oh•lmmmm omourkmpq mrmoqku (•1jD B 48 ~uu zqu
pu• momuoummmqm pq nmrmmokqlonm on 48 ~uu zqu1Eoqmlmmokqtmqkq m, (•1jD:e .8</4 ~uu zqu>
mkqzmnmrmnk~mmhmkqzqomnrq= n, (•1jDWe .573/9 ~uu zqu/pu• omkq=
okqtmqkqmikhpnomuqu ~mkrm rmnkuommq)mP, om nk~mkq m 0u•rqlmkmkqmmqt•uom .65 ~uu zqu>
okqtmqkuu•n~m~znu pq lmzmkummu pq zm 493 zm 496 )rmim omkq m l ih•pqkqm ~uvzhmoqzhkrupq ikhpnomuoq .549 ~uu zqu>
sq•qkmm okqtmqkqm ax qn 8</4 ~uu zqu,/ ikqon~ tu m okqtmqkuu l km•pm~q•mnz ~uvzhmoqzhkrupq ikhpnomuoq 0 :/7 ~uu zqu>
ikhpnomuoummmuu~n•ouu pq zm4;/< ~uu zqucZO\] zm53/6499 ~uu zqu o, (•1jDED:=Ke 0 5;7/: ~uu zqu1
o iqkl )oqqmoq mpqmqk~u•mm okqtmqkqmjD on 573/9 ~uu zqu>
okqtmqkqm•uoqznznuikhpnomuoummmuu~n•ouu l0mkqmzurmmom 1.A.A.A.CodmlDdidgupsldNl d elisgl fg didggsl lo ivogulg
nk~mkq mikhpnoqkuu nk~mmhmkqzhkmliqqmq= fg zdslduld gdouludullzdofvug tumrsguvmvl
w Hkqtmqkuuskmpnznupq u•rqlmkmkq mqt•uqm )gPVi, pq zm4/;
44
~uu zqucZO\] zm41;4; ~uu zqu/oqqmoq mqh•pnl zmokqtmqkqmourkqu jD B f[SlS (•1jD B jDV / jDY
pq mrmoqkuon 65 ~uu zqu1 >B4

w Hkqtmqkuuih•pqkuu ~uvzhmoqzhkrupq ikhpnomuoq )gP(cgT, 0 u•rznq•mm


0 ~hpurupukuuom•mummmuu
0 om•pnmq ,R. c
pq zm:8' )3/:8 pu• 4, zm;3' )3/; pu• 4,/ oqqmoq mqh•pnl zm 44 44

okqtmqkqmourkqupq mrmoqkuon 549 ~uu zqu1 (•1jD[ B f[2VlSj / f[RYlSj


13> 13>
w [qpnoqkuu km•pm~q•mnznu ~uvzhmoqzhk rupq ikhpnomuoq Lmqmhknz[ oh•mu•q tuu•rznq•mm lmknomnkuu ruruoqmikhpnomuqu
)mPcgP(, pq zm47 zqu mPc; zqn gP zm 46/<: zqu mP 44 zqn gP(. om•pnmq/ mlmrqzomu• omrnzikhpnlqzhk h~hsq•q )qpiku~mmq u•
pmmhkummokqtmqkuuskmpnznu pq nrnkm m ;E tu ih•pqkuu ~uou m moqzqmtun•ummmupq ~mlnkm,/ moq~ nk~mmhmkqzqkqzmmuu=
u•oqlmumuuzhk/oqqmoq mpqmqk~u•mm lompqkqmourkqupq mrmoqkuon 0 u•rznq•mm
0 ~hpuruomkuuom•mummmuu
0 om•pnmq=
:/7 ~uu zqu1 ;; X

skmpnz pq omzhkuruomkqm ikhpnomuqu ~mkrm rmnkuommqm (•1jDR B f[SVZWY / f[SjlSj( n•pq ZWY B ikqmnz ~qpun pq
G3> G3>
u•rznq•mmm •qsmmuo qoh4nmumourkqupq mrmoqkupu• momuoummmqm pq
om•rmkq/omkqlq om4onzqmrm om~qpuq mkum~qmuomih•pqkmmm1
nmrm/pqhmkqoqmoqmlmm mlqmrnm pq zm4/374: zm3/<88: zquaxVV
zqn Zr1 Hmnk~mkq mu•rznq•mqu moqlmnurmomhk/ourkmpq mrmoqkul0m 0 u•rznq•mm ~hpuruomkuulmknomnkuu ,H. c
pu~u•nmm on 5;7/: ~uu zqu1Eoqlm mliqom •qsmmuo lq pmmhkqmrm
X X E•mzurmlq rmoqiq skniq pq ikhpnlq/ pnim on~ nk~qmrm=
oCjDQ B f[SVlSj / f[SVZWP fjD
ft ;3232
B jD 4 0 jD m B 6;<3 0 6933 B .5<3
0
~uu zqu/pu• omkq=
up uB4

0 u•rznq•mm~hpurupukuuikqmnkuzhk ,<. c w MknimOB . 63:/8 ~uu zqu>


X X w MknimOOB . 65/8 ~uu zqu>
oCjD Q B f [SVl^S / f [SVl2j w MknimOOOB 0 83 ~uu zqu1
4B4 uB4

22 Msvrd O
Uk Iq•n~ukq c1zcO1 jh jz ih XO jhXh jmXO jzXV
okm m )Oqu2b1T1, )Oqu2b1T1, )~uu )~uu )~uu zqu, l u•rznq•mm
0 ~hpuruomkuuom•mummmuu
0 om•pnmq=
2

ikhpnlnzn zqu, zqu, X X

G oCjD[e c[SVZWP 0 f[RjlSj 3 51884/58 05186:/8 3 .46/:8


92 Xkhpnlnz E mh•q 41533 41333 433 458 41533 4583 433 >B4 4B4
51 XkhpnlnOF mh•q ;83 <:8 :8 <3 96:/8 ;::/8 :64/58
~uu zqu
61 Xkhpnlnz H mh•q ;:8 41358 ;3 :3 :33 :4/:8 ;53
l u•rznq•mm ~hpuruomkuulmknomnkuuikhpnomuqu om•pnmq=
71 ahmmz mh•q 51<58 61333 -;9/:85 --<7/;66 5186:/8 5;7/8 51935/89
X X
sknim O )i~h, )i~m, ):0 KI
oCjDH B f[SVlSj/ f[SVZWP T=0I3=RCIA/=0CC;.=CT-C;.>;A
i~h,
>B4 4B4
51884/58
:0 VP 33, ~uu zqu
81 ahmmz ~1q1 51:83 61533 583 558 9;:/8 :5 ;33 l u•rznq•mm ~hpuruomkuuikqmnznu pq om•rmkq=
sknhm 44 X X
91 ahmmz nnq1 :1833 81333 83 98 6:8 658 583 oCjDQ 3 f[SVlSS / f[VVlSj 3 51;78 051884/58 B .575/769
sknim OOO uB4 4B4
:1 aVaES 0 0 0 0 61933 61;<3 61985/89
61934/58

Msvrd OO
X l u•rznq•mm
0 ~hpurupukuuom•mummmuu
0 om•pnmq=
f[SVlSV l1jD[ 3 (^[SVlSj / (^[SjlSj 1. [TZY /[YlY 3 )jv /[Y,lY 3 ;3309;:/8 3 .445/8
ZWM B l4Bli ll G3> G3I

f[SV
>3>
l u•rznq•mm ~hpuruomkuuikqmnznu pq om•rmkq=
- 4533v433.;83v:8.;:8v;3
ZWY B 4533.;83.;:8 B;9/:85 zqu l1jD Q 3 G [SVlSV / 0M [SVlp
;T; SQQQQV
1. [^lV / [^ZY B [V )lc / lY, 3 :53 0 ;33 B . 65/8
-- l431333v458.<1:83v<3.431583v:3 1
QNB 0 431333.<1:83.431583 B <7/;66 zqO
Mknim OOO sknim m990mm sq•qkmm 3 qkqtmqkq m ourkqupq mrmqqkuqn
0 u•rznq•mm ~hpuruomkuuom•mummmuu
om•pnmq= 445/8 ~uu zqu/ pmmhkummqkqtmqkuu qm•mummmuuom•pnmq/ omzhmkq
VVax[ B58306:8B0458~uuzqu lniqkuhmkmkqpnqqkuu oqkqkuu on ;3 ~uu zqu/ pmmhkummlompqkuu
0 u•rznq•mm~hpuruomkuuikqmnznu pq om•rmkq= ikqmnznu>
sknim m 9990mm u•rznq•mmm •qsmmuo ourkmpq mrmoqkuiku•
VVaxQ B6580583B.:8~uu zqu
qohznmumqm•mubumuu/moqmlmmlomrm•p on 458 ~uu zqu/qtumk pmqm
0458.:8B 0 83 ~uu zqu qohznmumikqmnznu mpqmqk~u•mm okqtmqkqmourkqupq mrmoqkuon :8
~uu zqu>
omzhmkqmmhmmzm m u•rznq•mqu skniqu m 9990m m rhlm
•qsmmuom/ otumk pmqm ikqmnkuzq pq om•rmkq mn okqlonm1 O•
amnqznz41:1 oh•oznruq/ lq u~in•q iq•mkn iqkuhmpmnk~mmhmkq = okqtmqkq m
1 WSS VOS 1 ohzn~nznu om•rmkuzhkpu• mqqmlmm sknim pq ikhpnlq1
Uk1 Mknim pq Thpuruomkqm Iu• omkq/ pmmhkumm u•rznq•mqu=
okm1 ikhpnlq Hm Hm•mummmuu ]mknomnkuu Xkqmnznu
41 Mknim4 .63:8 .46/:8 084/647 .575/769 415161E•mzurmourkqupq mrmqqkupu• momuoummmqmpq nmrmu•
51 Mknim44 .65/8 .445/8 0 0;3 qhkqzmmuqqn qmimoummmqmpq ikhpnqmuq tuqqkqkqm iuqmqu
61 MknimaOa 083 0458 0 .:8
71 aVaES .5<3 .85/897 084/647 .5;;/:8
Hurkmpq mrmqqkuqlmq u•rznq•mmmmpq nk~mmhkuu rmqmhku=
qmimqummmqm pq ikhpnqmuq>
HVUHSbgOO=
kqlnklq 0 ~mmqkumzq/n~m•q turu•m•oumkq>
oh~imkmmuo on iqkuhmpmikqoqpq•mm lq hnlqkom omqurkm
qqkqkqm pq ikhpnlq )iummm, 0 qpulmq•mm mqqlmqumom
pq mrmoqkumokqlonm qn 5<3 ~uu zqu(0
pqmqk~u•m ikhpnqmmhknz lm qmnmq lm qkqmlqm•uoqznz omimqummmuu
0 zmmoqmlmmokqtmqkq/ oqm~mu ~mkq oh•mkunnmuq mn monm0h
pq ikhpnomuq/ omkq mkqnnuq lm ruq u• oh•ohkpm•mm on qqkqkqm
ikhpnlqzq pu• iku~m sknim/ mz omkhk ikqm m okqtqnm rmmmpq
iqkuhmpmikqoqpq•mm> % lhzomnuzm1
0 iq•mkn sknim O/ qohznmuu4q om•mummmuuom•pnmq tu m
O1IOU XbUHabS IJ cJIJ[J ES LEHaV[OSV[
i=qmtkuzhkmnmonm = u•rznq•mm rmohkmnuzm/ pqmqk~u•m•p okqtmqkqm
OUaJ[UO
Hzrkqzpq mrmoqkuon 46/:8 ~uu zqu/kqliqomuo qn 575/769 ~uu zqu> amnqznz41;1
0 thpuruomkqmlmknomnkuu ikhpnomuqu om•pnmq pu• sknim 9 m
/ WSV0VOS/
monm = ~rznq•mm •qsmmuom/ pqmqk~u•m•p lompqkqm ourkqu pq
mrmqqkuon 84/647 ~uu zqu/pqou mzqsqkqmlmkmmqsuqupq iummm•n m
rhlm qhkqzmmmqn qohznmumoqkqkuu1Hmnk~mkq/ iq ouumhk lq ohk znm E•nz E•nz Tqpum [qmzurm
~mlnku pq mpmimmkq m lmknqmnkuu ikhpnomuqu zm qqkqkuzq > 6 m•nmzm M
qh•ln~mmhkuzhk> /
92 Hmimoummmqmpq OO.IOR UaREZaP IL bLILVL CP XOJaJz tOES
49 48/9 49/7 493 499 499/3;
ikhpnomuq mZ ETREaVLRZLO

51
Xkhpnomum
rmnkuommmmP
45/; 46/59 47/5 467/5 485/:5 47</7 0 ohmmszhnmzmpq iummmaZ B 51
Hurkmpq mrmoqku 46/<;
oQ 3 om•rmkuikhikuu
61 46/77 45/:' 467/3; 485/:5 47:/49
ax ; ? 3 mhmmzom•rmkuiq iummm)iq mhmmqiuqmqzq,
Hqkqkqm qlmu~mmm 0 pqou/ iq•mkn ruqomkqiummmpq pqlrmoqkq )ruqomkq lqs~q•m,
71 zmO•oqinmnz 4:/:6 4:/85; 48/96 49</9 488/37 487/4 ruk~m mkq3 ohmmpq iummm
u•mqkomznznuaO
Mkmpnzpq ?<• )0
jQ e0ZC<</•0C/ 5 / 111
81 nmuzurmkqmmZ ;3 ;8 ;9/8; ;6/;: <5 <3 } V X
)!,
Mkmpnzpq olS B om•rmkuikhikuuiq iummmv
91 lmmulrmoqkqm :8/; :6 ;</8 :</4 <;/8 <8/8 oS 3 mhmmzom•rmkuiq iummmK
oqkqkuu)!,
oS 0 0
Mkmpnzpq s 1B l1 1433 1. lmknomnkm izqmqz
:1 omzhkuruomkq m 438 <9/8 <;/8 <</4 433 <;/8 e o (
ikhpnomuqu )!,
oS 3 mhmmzom•rmkuiummmK
o B mhmmzooz•rmkuiq mhmmq lqs~q•mq4q
[JgVScE[J= Iu• iku~m kqzmmuq 34 oZ Bo 0aZ . n•nq=
0 skmpnz pq lmmulrmoqkqmoqkqkuuA 433 30004 qpulmmlnkiznl pq
oqkqkq lhzomnuzm> 7 3 fQlZ 34 @G 3 V1 fQlZ
0 skmpnz pq lmmulrmoqkqm oqkqkuu m okqlonm u• iqkuhmpm Q 433 Q C<<
onkq•mm rmmmpq iqkuhmpqzqikqoqpq•mq/ pmk tu•uoqznz qlmu~mm mz Lmomhkuupq u•rznq•mm muom•rmkuzhkikhikuu )ourkqupq mrmoqku,
oqkqkuuiq•mkn ikhpnlqzq ruk~qu mlomrnm> ln•m nk~mmhkuu=
0 omnrq ihmq•mumzq mzq lompqkuuoqkqkuu=lompqkqmomzummmuu 41 om•rmkuzq mhmmzq )iq mh mmq lqs~q•mqzq,
ikhpnomuqu> okqtmqkqm oh•onkq•mqu> lompqkqm omimoummmuu GM?QV B )oR / ?Y,h alY
ihinzmmuqupq mon~imkmikhpnlqzq> 51 lmknomnkm iuqmqzhk pq pqlrmoqkq )lqs~q•mqzhk, 1)CM
0 lq ~mu hnlqkom om skmpnz pq nmuzurmkqm omimoummmuu pqmu•q ruqomkq lqs~q•m pu• mhmmznz iuq!qu
ikhpnomuqu okqlonm/ pmku•om~mu qpulmmkqlnklq pq okqtmqkq rmkmm
lq miqzmzmu•oqlmumuu)mliqomihrumuo,> rzcu 1 To. 0)fQSValSj fQSjalSjuTo 0)aZ(/aZ ,
Q QSVV 33 433 4 3
0 n• mzmmliqomqlmq moqzmomskmpnz pq omzhkuruomkq mZr l0m
~q•mu•nm zmn• •uoqz kupuomm34 lmhonku kqpnlq 34 u~hnuzurmkupq
zuotupummmu
kqpnlq1
zzz2>11To. h)a 0H 4,B445831)5/34;804/<7;PB
lalc 4 lV l C<<
.:/<6458 ~uz1zqu
8Y .65/8 ~uz1zqu
22
cmhruuku ]mknomnkm
Hhmm pq Hhmm pq HVUHSbgOO=
Uk ]qs~q•mq cmhrmku mhmmzq om•ruukuzhk
ikhikuu iumruu iumruu
km1 cv )~uu zqu, iq iumruu ahmu rmomhkuumnmonm 3 u•rznq•mm ihrumuommlnikm~hpuruomkuu
pq iumruu cXv )~uu zqu, HXv ~hpuru0
)',
304 3 304 ommuu om•rmkuzhkikhikuu ,?Q./ kqliqomuo m ourkqupq mrmoqku1 Hqm~mu
3 304 3 304 3
41 gVUE 9 48 ~mkq u•rznq•mm mmonm0h okqtmqkqmom•rmku43kmhmmzq)c, pmmhkmmq
4:/8 4583 4758 4/53 4/56 45/57 45/9: 3/483
51 gVUE 5 73 88 6533 7538 4/58 4/63 64/68 6:/6; 3/7:3 lihkukuuoqkqkuulhzomnuzqmoh•ln~mmhkuzhk kqliqomuonznuikhpnl1
61 gVUE 6 43 45/8 4433 ;83 3/<3 4/7: 43/:: :/88
71 gVUE 7
3/39; ==BCruk~mminmnm lm0tuokqmlomom•rmkuzqikhikuu ,?Q.1 Iu• m•mzurm
;3 :8 7833 78:8 4/:: 4/97 77/3: 73/9: 3/:53
81 gVUE 8 83 9:/8 493 4<8 64/58 67/94 4/8: 4/:6
~mu kqrnzmm omruk~m tu0mu•mmkumihrumumiq iummmiku• okqtmqkqm
3873
91 aVaES 4<8 55:/8 43543 44583 4/<39 5/35 433/3 433/3 4/<7; ohmqu ikhikuu/ qpoqimuq ruuom•prh•m 7/ pmk iq moqlm lqs~q•m mn
lomrnm om•rmkuzhk mhmmzq/ pqou qkm pq mtmqimmm lm lompm tu
[JgVScE[J= om•rmkuzqikhikuu ,?Q.1
j<K B ohmm pq iummm/omkqmkmmm ommkqikqru•mm mhmmznziq•mkn
ruqomkqruk~m iq ruqomkqlqs~q•m )rh•m, u• mhmmznzom•rmkuzhkiq
rh•m2lqs~q•mnz kqliqomuo1
HK B lmknomnkm om•rmkuzhkiq iummm/omkqmkmmmommkqikqru•mm
mhmmznzom•rmkuzhkpq iq ruqomkqlqs~q•m u• mhmmznzom•rmkuzhkpq Uk1 Ohpuommhku ?2;2 Xkqouurnm [qmzurmm )3, !
Hkm1 )304,
iq iummm1
VVoZ B olV / olY B 55:/8 04<8 B .65/8 ~uz1zqu/pu• omkqiq 41 XkhpnorumqpqkourunznumO Tuuzqu :3 :158 436/8:
rmomhkupq u•rznq•mm=
0 u•rznq•mm ~hpuruomkuuom•rmkuzhkmhmmzqpq iq iummm= 51 Hh•l~•nku qn ~mmqkumzq4q9 Tuu zqu 7:5/8 71;3 434/8<

VVoZ` B)t /oY,.alY B)44583043543,14/<39 B .4<;557


433 ( 61 Un~uuknz ~qpun pq lmzmkummu
i] Xqklhm•q 958 943 <:/93
~uz1zqu
0 u•rznq•mm~hpumuomkuulmknomnkuu= 71
Lh•pn4 mhmmzpq mu~i pq ~n•om
416:31333 416831;33
Vkq0h~ <;/8;
n
VVoZHC Bt 1)aZ(/alY, B 445831)4/<7;04/<39,B .7/:68
~uz1zqu Uk ~qpun pq hkq pq z44n•omiq
0
81 Vkq 514<5/65 51547/76 434/34
0 u•rznq•mm~hpuruomkuuohmqu pq iummm= U ,QcN.
n• lmzmkumm
Xkhpnomuoummmqm~qpuq 2(00mxRR.TnV()foRV/pRj,(rY T;0>C30333)C>I.J;O/C;3.OAN,/3.>=CT
91 1 Squ2hkm 843/<7; 869/:4< 438/39
hkmkmpR B . 44/6 ~uu zqu
51 u•rznq•mm qohznmuqu omzhkuu~qpuu mpmnsmmq zm 4 zqn
cmPhmkq~qpuq mpmnsmmuu Pm4 Squ2z Pqn
:1 3/658 3/66; 437133
zqn ikhpnqmuq c );= O, mO ikhpnomuq=
2,0mx B mO
K
%)LH/\Y,T :58)3/6803/658,B .</7 ~uu zqu/
c
;1 cmzhmkqmmpmnsmmmmx )405, Tuuzqu 55:/8 578 43:/9<
pu• omkq=
cmzhmkqm~qpuq mpmnsmmmzmP Squ24 zqn 5141u•rznq•mm lmknomnkuuikhpnomuqu qpqkoumunznu=
<1 zqn ikhpnomum qpqkoumunPnu mO 0 3/68 0 2,0mx T)\( /\Y,0mOK B:58v)3/6803/658,B .4;/458 ~uu
kqomzonPmmmc. kqomzonzmmm H

um
[JgVScE[J= 5151 u•rznq•mm omzhkuu~qpuu mpmnsmmqzm 4 zqn ikhpnom
t=tnt= tt omzonzomkqlmmzmnmrmm•mzurqu
qlmq nk~mmhmkqm= kqomzonzmmmmqpqkoumunznu
2,0mxc B mOK [ )3/66; 0 3/68, B 0;/: ~uu zqu
2,0mx B mxu / mxY 33 578 0 55:8/ 00 . 4: /NMM
8 119qz2
amnzhnz lu•himuo mzu•rznq•mqzhk=
tmHkqtmqkqm
(z1o=( Zm on 4: (8 ~•11 zqO 1 lq pmmhkqmrmO•rznq•mqz(
2,0mx B . 4:/8 ~uu zqu/pu• omkq=
nk~ mh• hk zmomh•=
2,0mO 33 ;/4 ~uu zqu/pu• omkq=
41u•rznq•mm qohznmuquikhpnomuqu qpqkoumunznu=
:.1> B 0 6/5 ~uu zqu/pu• omkq=
2,0mx 33 )mOt / mOY,( rY 3 ):58 0:33,v3/658 3 .; 4 114 1 2(00i.] B 0 8/7 ~uu zqu>
pu• omkq=mO ~• qO/
2D222232232
2,0^ B . 5/5 ~uu zqu>
4141u•rznq•mmrh•pnznu mhmmzpq mu~i pq ~n• t1
33 ,S1C
2,0aR B . 44/6 ~uu zqu>
2(00mx
[ > 4 nY .10 om1
dthvfhBB)416831;330416:31333,1843/<7;v3/658BB
2,1qB .</7 ~uu zqu/pu• omkq=
2,1s B . 4;/4 ~uu zqu>
3306/5 ~uu zqu/pu• omkq=
2,0c(B 0 ;/: ~uu zqu1
t 41t 4t u•rzt•mm qohznmuqu•n~mkn4nu ~qpun pq lmzmkummu(
mx:T 0 , >H 1 i]Y ,vsh 1@I;) rY 33 )943 0 958,1514<5/65v843/<7;1 3/658 t
HVUHSbgOO=
B 08/7 ~uu zqu O• u•mqkomznzpq m•mzurm/omzhmkqm mpmnsmNu mmonm 3 qohznmuq
411415 u•rznq•mm qohznmuqumu~inznu ~qpun pq ~n•omt ihrumuom )m okqlonm on :/9<'/ kqliqomuo on 4:/8 ~uu zqu,/
lmm•mm=
4 iq n• pmmhkumm/ iku•mkq mzmqzq/ okqtmqkuu ~mu kmiupq m ikhpnomuqu
fmx/TTi] 0)^/^,0QR/ 943 h=0=;A.A>/=0;O=.>=,0C;3OAN03>=C/
) qpqkoumunznu )on 6/8:', rmmm pq kum~nz pq okqtmqkq mz
^ 9 >= I;)APee
33 .5/5 ~uu zqu ( / 0 otqzmnuqzuzhkon ~mmqkumzqzq)4/8<',1
415u•rznq•mmqohznmuquikhpnomuoummmuu~qpuu hkmkq=
Xkhpnomum qpqkoumunznu qlmq n• rmomhk qpmq•luo omkq m n1 okqtmqkqm pulouizu•quu• ompknz hksm•urmmuquu• oqpqkqm
pqmqk~u•mm okqtmqkqm omzhkuumpmnsmmqon ;/4 ~uu zqu pmmhkumm kqpnoqkuu iqkuhmpqzhku• omkq •n lq znokqmrm/mlmrqzu•omm lm lq
u•rznq•mqu nk~mmhkuzhk rmomhku= u~nn•mmmmqmlom~hpnz pq nmuzurmkqmmu~inznu pq ~n•om>
okqtmqkqm ikhpnomuoummmuu ~qpuu hkmkq/ om nk~mkq m o1 itkrqomuh•mkqm~hpnznu pq hksm•urmkq tu pqlrmtnkmkqm
u~nn•mmmmukuu~hpnznu pq nmuzurmkqm rmomhknznu ~n•om pu• ikhoqlnznu pq ikhpnomuq>
ompknzruk~qu/ msq•qkmm okqtmqkqmomzhkuumpmnsmmqon 44/6 ~uu p1 pqrohzmmkqm pqimkmm~q•mnznu pq oqkoqmmkq tu
zqu> pqlrmtnkmkqm n•hk momuoummmu
liqouruoqon lohinz okqtmqkuuomzummmuu
rh•pnz mhmmz pq mu~i pq ~m~om m pqmqk~u•mm kqpnoqkqm ikhpnlqzhk>
omzhkuumpmnsmmqon 6/5 ~uu zqu/moqlmqrqom pmmh•z•pn0lq iq pq 3 q1 u~nn•mmmmukqmmomuoummmuupq ~mkxqmu•s>
imkmq kqpnoqkuu•n~mknznu pq lmzmkummu )i], on 5/7'/ oqqmoq •n E2 kqpnoqkqm oh•ln~nkuzhk liqouruoq>
kqikqru•mm •qmimkmmn• mliqom •qsmmuo/ umk iq pq mzmmimkmq s1 okqtmqkqmomzummmuu~mmqkuuzhkiku~q tum~mmqkumzqzhk>
qpulmq•mqu n•hk kqrqkoq pq mu~i pq znokn •qnmuzurmmq)kqpnoqkqm t1 okqtmqkqmskmpnznupq nmuzurmkqmrmomhkuzhkpq ikhpnomuq>
i] qlmq ~mu ~mkq pqommkum~nz kqpnoqkuu n on 4/75'/ pu• omnrm G2 okqtmqkqm skmpnznu pq qpizhmmmkq m omimoummmuzhkpq
n•hk pulrn•omuh•mzummmuu• hksm•urmkqmmomuoummmuu ikhpnomuoq, ikhpnomuq qmo1
omkq oh•lmumnuq n• mom•mmviq•mkn ruk~m pqhmkqoq u• ouumhk lq
ihmmq okqtmq omzhmkqmmpmnsmmm/ iku• qrhkmnz ikhikun/ rmkmm lq aq~m 4171E•mzurmkqmzurmkuuikhskm~nznu pq rmnkuommuq
miqzmzmqrhkmnku ru•m•oumkqlnizu~q•mmkq1 iq mhmmztuiq lhkmu~q•mq
Immhkumm okqtmqkuu ih•pqkuu ikhpnlqzhk omkq mlusnkm
kqmzurmkqm n•qu omzhkumpmnsmmqzm4 zqn ikhpnomum qpqkoumunznu
~mu ~mkq pqomm ~qpum/ lq oh•lmmmm om omzhmkqmmpmnsmmmm Xkhpnomum
okqlonm on 4;/4 ~uu zqu1Elmrqz/ omzhmkqm ~qpuq mpmnsmmm zm4 zqn cmzhmkqm Enmmqku kqomzonzmmm
Uk1 ]hkmu~q•0 ikhpnomuqu GK •qsmmuoq u• zu~umm ]mknomnkm
mO mpqmqk~u•mm okqtmqkqmmx on </7 ~uu zqu/otumkpmomomzhmkqm okm1 mnz )~uu zqu, (%) tji ikqoqpqkuzhk ikhpnomuqu
~qpuq mpmnsmmmkqomzonzmmm m u•rznq•mmm •qsmmuo qohznmummx. kqmzurmm )~uu zqu, )~uu zqu, (%)
pqmqk~u•m•p kqpnoqkqmmoqlmqum on ;/: ~uu zqu1 Xkqouzrn [qmzurmm
m
Sj~u•Xh Xkqomrn [qmzurmm
Xq•mkn momuoum mmqm pq iqkliqomuom/ lq kqoh~m•pm om u• f[Vu m
ompknzruk~qu lmlq umnk~mmhmkqzq~mlnku/ omkqlmmunmomqrqom f[YV
okqtmqkqmomzhkuumpmnsmmq,=D.c 41 Xkhpnlnz E 51733 5533 <4/99 053 51533 66/:3 64/33
51 Xkhpnlnz F 41:83 418:8 <3/33 04:/8 418:8 57/93 55/53
m1 kqmzurmkqm n•hk u•oqlmumuu u• oqpqkqm ~hpqk•urmkuu tu
u•mkhpnoqkuumqt•hzhsuuzhk iqkrhk~m•mq u• ikhoqlnz pq ikhpnomuq/
61 Xkhpnlnz H 417:8 41933 43;17: 0 417:8 53/:3 55/83
71 XkhpnlnzI 41833 41:58 448/33 0 41833 54/33 57/63
ikqon~ tu okqtmqkqm •uoqznznu pq ikqsmmukq tu liqoumzurmkqm 81 aVaES :1458 :1433 <</98 06:/8 91:83 433/33 433/33
m•smvmmuzhk/ u• oqpqkqmokqtmqkuuikhpnomuoummmuu~qpuu>
Hhqruouq•mnzpq lhkmu~q•m ,7],Q
O1 7/ Y S[WR.lj f 91:83 t 3/<7:
. [YlY J0;=C
Enmmqku Xkhpnomum
I1 e Tf[fS[ -f[f TT>>.J0O;.II-=A.I0O3-=3.J-=; Uk1 ]hkmu~q•0 cmzhmkqm uK •qsmmuoq kqomzonzmmm ]mknomnkm
] 4335 433 431333 433 3/86 . 3/74: 3 3/<7:
okm1 mnz ikhpnomuqu (%) 401ji u• Ou~umm ikhpnomuqu
kqmzurmm 1)~uu zqu, )~uu zqu, ikqoqpqkuzhk (%)
>0 e. B 40 B 4040 6:84 B 40 3/386 B 3/<7:
=Q";/0[ZV Xkqomrn [qmzurmm )~uu zqu, Xkqomrn [qmzurmm
( =Q[YlY J0;=C m m
41 Xkhpnlnz E 4;3 4<5/8 439/< 1 4;3 58/: 59/;
4)tB 3/<7: lmn<7/:'
51 Xkhpnlnz F 453 478 453/; 0 453 4:/4 53/5
Hhqruouq•mnzpq •h~q•ozmmnkm ,7X,Q 61 Xkhpnlnz H 583 557/8 ;</; 058/8 557/8 68/: 64/5
X I
e T;//T;//T;/3CT3C
71 Xkhpnlnz I ISO 48:/8 438/3 0 483 54/8 54/;
O i 7 ( / 81 aVaES :33 :4</8 435/; 058/8 9:7/8 433/3 433/3

7X B 3/8 lmn83'
[JgVScE[J=
HVUHSbgOO= Hhqruouq•mnzpq lhkmu~q•m ,7],Q
Inim on~ lq ihmmq oh•lmmmm/ ikhskm~nz ikqomrnm m rhlm 4 7 B 9:7/8 B 3 <97
kqmzurmmphmk O• ikhihkmuq pq <</98'1 Iq mlq~q•qm/ e] T i ] :33 (
<7/:'/ pqou ~mu ~uo pqpum 433/ rmim omkq mkmmmu•omimoummmqm 51
lhouqmmmuuoh~qkoumzqpq m0tuh•hkm oh~q•ruzq/ qqz inmu• zmphnm 7 B 68/: v;</; . 58/: . 4:/4 . 54/8 B 3/654 . 3/976 B 3/<97
lhkmu~q•mq ,7X B 3/8,/ kqliqomuo zmikhpnlqzq E tu F1 Iqou/ ] 4332 433
lhouqmmmqmoh~qkoumNuihmmq iuqkpq ohmq u~ihkmm•mq pq iummm
pmom •n0tu kqhksm•urqmrm momuoummmqmO• lohinz okqtmqkuu
> e B 40 58/8 B 40 3/369 B 3/<97
i ] J33
qruouq•mqutumohzn~nznu pq ikhpnlq kqmzurmmq1 Hhqruouq•mnzpq •h~q•ozmmhk ,7X,Q
Xq•mkn iqkuhmpm nk~mmhmkq lq kqoh~m•pm znmkqm n•hk
~mlnku ikuou•p oh•lmumnukqm n•hk lmhonku pq ikhpnlq iku• omkq 7 B 4011!0
B 40 3/58 B 3/:8 lmn:8'
X A
lhouqmmmqmlm ihmmm rmoq rmmm rznomnmmuuzhkoqkqkuu/ pmmhkmmq
lqrh•mzummmuu/~hpuruomkuuikqmnkuzhk lmnmzmhkommqshkuupq omnrq1
cmzhmkqm Xkhpnomum
Uk1 ]hkmu~q•0 cmzhmkqm ]mknomnkm Enmmq kqomzonzmm qpqonmmmm u•
okm1 mnz ikhpnomuqu ikhpnomuqu sv ku mm oh•mnz
kqmzurmm 1)~uu zqu, )', 401su ikhpnomuqu lmknomnkuu
Xkqomrn[qmzurmm Xkqom0 [qmzurmm )~uu zqu, ikqomrnmq
m rnm )~uu zqu,
41 Xkhpnlnz 4;3 4<5/8 58/: 59/; 1 4;</7 4;7/<
E
Hh•rhk~ omzonzq43k qrqomnmmq/ u• ompknz lhouqmmmuu
51 Xkhpnlnz
6
453 478 4:/4 53/5 0 456 456
oh~qkoumzqlq u•kqsulmkqmrmnk~mmhmkqmlumnmmuq=
61 Xkhpnlnz 583 557/8 68/: 64/5 07/8 589/< 55718 Rl B 3/<97 )<9/7',/ pqouRl 2 4
H Rlm B 3/<88 )<8/8',/ pqouRlm 2 4
71 Xkhpnlnz 483 48:/8 54/8 54/; 1 487/: 487/:
8 R• B 3/:8 ):8',/ pqouR• 2 4
81 aVaES :33 :4</8 433/3 433/3 07/8 :4</8 9;:/4
HVUHSbgOO=
Xq nmrm pmmqzhk pu• mmnqznz ikqoqpq•m n••qmrm lm lq Xkhskm~nz pq ikhpnomuq •n mrhlm kqmzurmm
iq•mkn 58' pu•mkq
pqmqk~u•q ohqruouq•mnz~qpun pq lmknomnkm )e]bQ lhkmu~q•mq/ pmk mrhlm pqimtummmmmiq mhmmz/ omm tuiq•mkn kqlmnz
pq :8' pu•mkq lhkmu~q•mqzq kqmzurmmq1
e' B4330 OOSiszB43307/8B<8/8' )3/<88,/ lmn
Sm ikhpnlnz H/ ohzn~nz kqmzurmmpq ikhpnlq qlmq ~mu ~uo
7 B40 OOSiszB40t00 3(> pqomm oqz ikqomrnm/ oqqm oq mkmmmom qpulmm ihlunuzummmqmom
TM 433 433 03/<88 )<8/8/3,/ lmn iq•mkn moqlmikhpnl/ oh~q•ruzq lm•n ihmmmru h•hkmmq1
[QZP INJ; Xq•mkn iqkuhmpmnk~mmhmkq/ lq kqoh~m•pm u~nn•mmmmukqm
e B 0( B 00( B 3 <88 )<88zfo,
TM
[\ :4<8(
. / = ~hpnznu pq hksm•urmkq m momuoummmuu/ikqon~ tu okqtmqkqm
qruouq•mquikhskm~nznu pq rmnkuommuqm ikhpnlnznu H/ u• liqoumz
[QSj B ikhpnjum qpqonmmmmu• oh•mnz lmknomnkuuikqomrnmq>
pmomqpulmm mq•pu•mm pq ~q•mu•qkq/ lmn pq okqtmqkq m oqkqkuu
[ \ B ikhpnomumkqomzonzmmm1
iq•mkn moqlmikhpnl1
Vnlqkommuu=
41cmzhmkqmikhpnjuqu kqomzonzmmq=
58
0ikhpnlnzE= :4</8p /: B4;7<~uuzqu(
433 ( /
Hm•mummmu ]mknom•km
0ikhpnlnz F= :4</8 p 4:/4 B 456~uu zqu( Uk1 Hzmlm Hm•mummmqmj ]mknomnkm s Xkqm Hhqruou0 qotuomzq•mq ikhpnomuqu
433 ( okm1 pq )nnommu, )!, n•ummk q•m )~uuzqu, qotuomzq•mq
omzummmq )zquzzzbo1,pq kmmmpq mhmmznz
qotuom0 hkhpnomuqu)!H
0ikhpnlnz H= :4</8 p 68/: B 589 <~uu zqu( zq•mm Xkq0 [qm0 Xkq0 [qm0
433 ( / Xkqom0 [qm0 Xkqom0 [qm0
rnm zurmm rnm zurmm )xq, omrnm zurmm omrnm zurmm
41 Hmzumm0
491333 4<1433 63/5 66/; 53 4/3 491333 4<1433 63/5 66/;
0ikhpnlnz I= :4</8 p 54/8 B 487: ~uu zqu mqmz
433 ( 1 51 Hmzumm0
4<1333 4:1583 68/; 63/9 48 3/; j81533 461;33 5;/: 57/7
51 cmzhmkqm ikhpnomuqu qpqonmmmq u• oh•mnz lmknomnkuu mqm
mOO0m
ikqomrnmq iq•mkn ruqomkq ikhpnl lq pqmqk~u•m om ~~z~n~
pu•mkq omzhmkqmikhpnjuqu kqomzonzmmqtu omzhmkqmikhpnomuqu 61 Hmzumm0
j;1333 531j58 67/3 68/9 ; 3/9 j31;33 4513:8 53/7 54/7
kqmzurmmq1 ( mqm
mOOO0m
71 aVaE 861333 8917:8 433/3 433/3 0 0 751333 771<:8 0 0
9 : 9 9 9 9 9 9 9 9 9
00 axX^S^x^Ox) [, 41n, L B fQSUS
]mknomnkm ikhpnqm4qz 3 00000p 433 )', 433
nY^xV[
U B 63/5p 4. 68/;p 5 . 67/3 p 6 B 536/; B 5/36;
Hm•mummmqm qotuomzq•mm3 axX^S^x^Ox )[, e aYOPS•SOX^_V NO h 433 433
O•RS`xVOX"x )xq,
]mknomnkm ikhpnomuqu qotuomzq•mq B
L B 66/;p4.63/9p5.68/9p6 B 534/; B5/34;
4 433 433
axX^S^x^Ox 0O•RS`xVOX^x p 433 )',
UY =.3>N
nY^xVh •xX^S^x^O 0Z\YN_•^SO 0PSdS•x ;/ B 0p433 B 00p433 B 433/<<'
Vnlqkommuq=
U LC =.3;N
]mknomnkm ikhpnomuqu qotuomzq•mq •n lq omzonzqmrm
on mhmmznzom•mummmuu
u• kmihkm
qotuomzq•mq/ ou u• kmihkm on mhmmznzom•mummmuu
51m,U
/
B >0%
'([ U
[S
FM

ikqom1rnmq)861333 nno1,/ kqliqomuo kqmzurmmq)8917:8 nno1,1

[JgVScE[J=
U B 491333p4.4<1333pV/;.4;1333pV/9 B 751333 03/:<5
h 861333 861333
E1 Epgilelgouvmngflv fg edmludug
,L .c

z1m,Uf g.U.[S
L
4
B 4<1433p 4. 4:1583 p 3/; . 531458 p 3/9 B 771<:8 0 3/:<9
8917:8 8917:8

;/ B O> A 433 B 3/:<9 p 433 B 433/8'/ lmn 4/338


UY B 491333p 4. 4<1333p 5. 4;1333 p 6 B 43;1333 B 536; U UY 3/:<5 1
861333 861333 ( Iqou/ UV 4 UY. oqqmoq u•puom3 lumnmmuqrmohkmnuzm iq•mkn
ruk~m/ lq~•uruom•p u~nn•mmmmukqmomzummmuuikhpnlqzhk kqmzurmmq1
LM B 4<1433p4.4:1583p5.531458p6 B 4461<:8 B 534; 51n, ~hpnz pq znokn qlmq upq•muo qn qqz pq zmin•omnz 41n,/
8917:8 8917:8 ( phmk qmu• zho pq xH lq znokqmrmqn xqu1
UY =.3>N
c'U BB0p433B00p433B433/<<'/ lmn 4/33<<
xI 5/34; D. Uslo lougsngflvm rsguvmvlfg zdoDdsg
1 0 / f[RlS
UM 2 U 3/ pqou u•puoqzqohqruouq•mnznu~qpun pq omzummmqlq 41 Qe00
mikhiuq pq 4 )z/33<<,/ oqqm oq u•puom 3 lumnmmuqrmohkmnuNu f[S
iq•mkn uOk~m/lq~•urupu•p u~nn•mmmmukqmomzummmuu ikhpnlqzhk 0 l491333p53.4<1333p48.4;1333p; B :7<1333 B47/465
kqmzurmmq1 lY / 491333 . 4<1333. 4;1333 861333
zqu
<9 B l4<l/l4Vl3lpl5l3l.l4l:l15l8l3
BA l48l.l53l/l45l8lpl;B ;341:83 B 47 4<98

4<1433.4:/583.531458 8917:8( 5/ Hhqruouq•mnz~qpun sq•qkmzurmmmzomzummmuu=


fQ.US
e 311
< CQ/CaXT C<<
oZB <Y B 47/465 p433B433/7' lmn 4/337
H

Xq•mkn omzonzmkqmmoqlmnuohqruouq•m lq mu•q oh•m pq rmimnz


omu• ompknz ruk~qu lq kqmzurqmrm mkqu ikhpnlq )E/ F tu H,/ umk
5 0 vfQSlS
1 < 0 433 iq•mkn ruqomkqpu•mkq moqlmqmlq kqmzurqmrm ikhpnlq pq omzummmqm
O/m OO0 m tum OOO 0 m1Xq•mkn oqzq mkqu ikhpnlq lq omzonzqmrm
0 l63/5p53.68/;pO8.67/Vp; 41746 B47463 zqu
lY / 433 433( ohqruouq•mnz ~qpun pq omzummmqU. B f[SUS tu ih•pqkqm u•
<o B 66/;p53.63/9p48.68/9p; 4174</; 047/4<; zqu
f[.
433 433 mhmmznzikhpnomuqu1
Xkqlnin•q~ om iq•mkn ikhpnlnz E l0m omzonzmmm•mqkuhk
o <9 433 47/4<;
0 Btp B00p433 B433 7' lmn 4337 ohqruouq•mnz ~qpun pq omzummmq/kqliqomuo L1A3 B 5/36; tu
l lY 47/463 ( /
UXV B 5/34;/ umkiq•mkn ikhpnlqzq F tuH moqlmqomzhkuln•m oqzq
Z 4433/ lmn pqomm 4/ oqqm oq u•puom okqtmqkqm ikqmnznu
o
ikqrq•mmmq u• mmnqznznk~mmhk1
~qpun pq om•rmkq m nn•nkuzhk/ pqou okqtmqkqm kqrnzmmmqzhk tu/
u~izuoum/mikhrumnznu1
Hhqruouq•mnz Iqmqk~u•mkqm ohqruouq•mnznu
Uk1 Iq•n~ukqm ]mknomnkm ~qpun pq omzummmq sq•qkmzurmmpq omzummmq
E. EdsdeugslDdsgd edmludullrspfvtgmps okm/ ikhpnlqzhk ikhpnomuqu iq ikhpnl kg
O/ Xh•pqkqm ikhpnlqzhk pq omzummmqlniqkuhmkm )c(, u• s/ )', 1
US
mhmmznzikhpnlqzhk rmnkuommq)c,=
Xkqouurnm [qmzurmm[qomzonzmm
t( l 4<1433p 53 Xkqouurnm [qmzurmm Xkqouurnm [qmzurmm 0 0 1
00000 3/7:98 lmn7:/98' QaUa QSVU(V Q'UM;
t ;341:83
433 433 433
ox( 491333p 53 41 Xkhpnlnz 5; 67 5/36; 5/34; 3/8:4 3/9;9 3/9<6
ox :7<1333 B 3/75:5 lmn75/:5' A
5/ Xkhpnlnz 63 65 4/<53 4/;<3 3/8:9 3/938 3/947
?) ?/) F
l3 C l4 / oqqm oq u•lqmk••m om u• u•mqkomznzm•mzurmmm 61 Xkhpnlnz 75 67 4/;95 4/;;9 3/:;5 3/974 3/966
?Y f H

okqlonm ih•pqkqm ikhpnlqzhk pq omzummmqlniqkuhmkm/on qrqomq


71 TOTAL 433 433 1 0 4/<5< 4/<65 4/<73

nq•qruoq mlnikmkqrnzmmmqzhktumikhrummnuzummmuu
ruk~qu/ Sz eQ B 4/<65 0 4/<5<B .3/336
Iu• omkq=
m, u•rznq•!m~hpuruomkuulmknomnkuuikhpnjuqu= 61 Xkhpnjum qpqkou!unznu 7;3 7;8/4 7;</5
)QO,
'Q0tU.Y 'Q(jUSj
G(7H 3 S11P S11P 3 4<7 04<5< 3 .3344 71 cmzhmkqmmpmnsmmm)mx, 534/9 543/: 547/<
433
o

433 %
o

/ 22 22
s ]q ohk qrqomnm m•mzurmpu•m~uozzmomzozmm!z4pq ikhpno!Oq
n, u•rznq•!m ~hpuruomkuuohqruouq•mnznu ~qpun pq tu oh~qkoumzurmkqiq nmrm u•puommhkuzhk omzhkuoutu m•mzurm
omzummmq
iq ikhpnl= kmihkmnznulmmmuotupu•m~uou•mkq u•puommhkuuomzhkuou1

T vTfQSVUSVvfQSVUSj T;O>=/;OAT/333N
FL 433 433 ( / / 51 ]m lq kqmzurqrqm•mzurmpu•m~uouutumlmknomnkuu ourkqupq
3/344 0 3/33; B .3/336 mrmoqku/
iq nmrmnk~mmhmkqzhk pmmq=
HVUHSbgOO=
Iu• qohzn!um eQ kqrnzmm om omzhmkqm ohqruouq•mnznu Uk1 ]iqouruommuq Xqkuhmpm Xqkuhmpmonkq•muu )•,
sq•qkmzurmm m okqlonm on 3/336/ oqqm oq u•puom 3 lumnm!uq okm1 ikqoqpq•mm Xkqouurn [qmzurmm
•qrmohkmnu4m/ omnk~mkq mkqpnoqkuuomzumm!uu
ikhpnlqzhk1 )•0z, m
92 cq•umnku pu• momuoummmqm pq 488 4:3 493
]mknomnkm ikhpnjuqu m u•rznq•mmm •qsmmuo qohzn!um
nmrm
ohqruouq•mnznu sq•qkmzurmm/ sq•q•z•p okqtmqkqm moqlmnum on 51 cq•umnku pu• mzmqmomuoumm!u/ 73 83 ;3
3/344/ mliqom•qsmmuo1 pu• omkq=
Hhqruouq•mnz ~qpun pq omzummmqm pqmqk~u•mm kqpnoqkqm 61 cq•umnku pu• momuoumm!u 58 633 98
u•pnlmkumzqtuoh~qkoumzq
ohqruouq•mnznu sq•qkmzurmm on 3/33;/ mliqom ihrumuo pmmhkmm
71 cq•umnku pu• •kqlmuukulqkououu 48 53 48
okqtmqkuuih•pqkuu ikhpnlqzhk pq omzummmqlniqkuhmkm)ih•pqkqm 81 aVaES cJUOab[O 4<8 553 573
ikhpnlnznu E mokqlonm pq zm5;' zm67'/ umkmikhpnlnznu F pq
zm63' zm65',1
61 Xq nmrmpmmqzhk pu• mmnqznz nk~mmhk/ lm lq qrqomnqrq
m•mzurm
rmomhkumz
mmourkqupq mrmoqku=

Uk1 O•puommhk ?2;2 Xkqoqpq•m [qmzurmm


41 ]m lq qrqomnqrq m•mzurmlumnm!uqusq•qkmzq mmomuoumm!uu
pq okm1 lmn
•kqomrnm
ikhpno!uq tu oh~qkoumzurmkq/iq nmrm u•puommhkuzhkomzhkuou/ 92 Hurkmpq mrmoqku,jD. Tuu :;:/8 :<4/58
nmuzurm•ppmmqzqpu• mmnqznznk~mmhk= zqu
51 Un~mk ~qpun pq lmzmkummu
)U, Xqkl1 ;33 ;48
61 Xkhpnomum~mkrm rmnkuommm
)mP, Tuu :89 ;5:/<
Uk1 a•puommhku Xqkuhmpm zqu
Xqkuhmpmonkq•mm
okm1 ikqoqpq•mm 71 cmzhmkqm~qpuq mmomuoqzhkrupq )gP, Tuu :5 :7/4
Xkqouurnm [qmzurmm
92 Hurkmpq mrmoqku,jx, zqu
793 799 799/:
51 81 cmzhmkqm~qpuq mmomuoqzhkrupq Tuu 83/7 86/7
Xkhpno!um~mkOmrmnkuommm 7:5 7::/9 7;3
,=o. ikhpnomuoq )gP(, zqu
Xkhpnlnz F 5: 58 <5/9
51
Xkhpnlnz H 66 5; ;7/<
61
71 ]m lq qrqqmnqrq m•mzurm
qohznmuququrkqupq mrmqqkupmmhkumm 71 XkhpnlnzI 66 78 469/7
k•hpuruqmkuuqm•mummmuu
om•pnmq tumiktmnznu/ qn•hlqm•p pmmqzqpu• 464 46; 438/6
81 aVaES
mmnqznznkk•mmhk=
:1 ]m lq kqmzurqrq m•mzurmqmzummmuu
ikhpnlqzhk iq nmrm
Uk1 Iq•n~ukqm b1T1 Hm•mummmqm Xkqrnz n•ummk )zqu, 9 pmmqzhkpu• mmnqznzpq k•muvhl=
okm1 ikhpnlnznu

Hzmlmpq omzummmqHm•mummmqm [ )nnpuru, Xkq! Hhqruouq•m pq


RP Ro <P <o Uk1
n•ummk qotuomzq•muu
41 Xkhpnlnz E nnq1 81333 883 63 73 okm1
Xkqouurnm [qmzurmm )Oqu2nno1, )xq,
51 Xkhpnlnz F nnq1 51333 4:8 ; 43
41z58 41 Hmzummmqmz 581333 661333 9 4/3
61 Xkhpnlnz H nnq1 <5/8 45 44
Hmzummmqm
mOO0m 531333 571333 8 3/;
71 ahmmz FLNJCE nnq1 ;1458 ;4:/8 VNP QNo 51
Hmzummmqm
m Ozz0m 531333 531333 7 3/9
81 MknimmOO0m mh•q 431333 <33 58 59/8 61
91 MknhmmOOO 0m Oumku 41583 483 653 633 71 aVaES 981333 ::1333 0 1

81 Xq nmrm pmmqzhk pu• mmnqznz nkk•mmhk/ lm lq kqmzurqrq ;1 bmuzurm•p pmmqzq pu• mmnqznz nkk•mmhk/ lm lq kqmzurqrq
m•mzurm
rmqmhkumzm
momzhkuumpmnsmmq= m•mzurmqurkqupq mrmqqkupu• mqmuoummmqmpq nmrmu• qhkqzmmuqqn
qmimqummmqmpq ikhpnqmuq tuqqkqkqmiuqmqu/pu• in•qmnz pq oqpqkq
Uk1 O•puommhku b1T1 Xkqomrnm [qmzurmm )•, mzrmqmhkuzhku•mq~u=
okm1 )•04,
41 Xkhpnqmumqpqkqumunznu)mO, Tuuzqu 41633 41733
Xqkuhmpqzq Xqkuhmpmonkq•mm
51 Hh•ln~nku qn ~mmqkumzqzq Tuu zqu 933 953 O•puommhku ikqoqpq•mq
Uk1
,9. )~uz1 zqu, E•nz Tqpum Xkqom0 [qmzu0
okm1 E•nz E•nz
61 Un~mknz ~qpun pq lmzmkum!u Xqklhm• 843 833 5 6 m•nmz rnm rmm
>
)i], q m
71 Lh•pnz mhmmzpq mu~i pq Vkq0h~ 94:1433 8<31333 49/7 49 49/9 49/93;
41 Hmimqummmqm pq 49 48/9
~n•qm)•
ikhpnqmuq Zi
46/59 47/5 46/75 48/5:5 47/<7
51 Xkhpnqmumrmnkuqmmm 45/;
91 ]m lq qrqqmnqrq m•mzurmkqmzurmkuuikhskmk•nznu pq Zr
Humkmpq mrmqqkuHm 46/77 45/:<9 46/<;; 46/73; 48/5:5 47/:49
rmnkuqmmuqiq mhmmztuiq lhkmuk•q•mq/ ikqqnk• tum•mzurm
lmknqmnkuu 61
Hqkqkqm qlmu~mmmzm 4:/:6 4:/85; 48/96 49/<9 481837 48/74
ikhpnqmuqu/nmuzurm•ppmmqzqpu• mmnqznznk~mmhk= 71
u•qqinmnz
u•mqkomznznuHq
<1Xq nmrmpmmqzhkpu• mmnqznznkk•mmhk lmlq m•mzurqrqourkm
Uk1 okm1 ]hkmu~q•mnz
pq mrmqqkuu• qhkqzmmuqqn qhmmszhnmzmpq iummm=
kqmzurmm
41 Xkhpnlnz E
Uk ]qs~q•mq pq cm•ruuku ikhikuu cm•rmku mhmmzq oT ECUOZTPaP OO
okm1 iummuu ?l/ )~uzzq• )~uzzqI
304 9 3 304 3
CRCPOcC ENLPZaOLPOPTV
1. ZONA 1 50 39 270 280
2. ZONA 2 85 89 500 550
3. ZONA 3 35 36 150 130
4. ZONA 4 120 115 470 460 nOWx I2I2 XXxVSdx •ROV^_SOVSVY\ NO ObZVYx^x\O
5. ZONA 5 100 122 280 270 515141 E•mzurm kmmqu pq qruouq•mm m otqzmnuq4uzhk pq
6. TOTAL 390 401 1.670 1.690
qpizhmmmkq
515151E•mzurmrmomhkumzm motqzmnuqzuzhkzm41333 pq zquourkm
pq mrmoqku

nOWx I2[2 XXxVSdx OPS•SOXPOS •ROV^_SOVSVY\ `x\SxzSVO fS x


•ROV^_SOVSVY\ PSbO
516141 E•mzurm pu•mk•uouu tu m lmknomnkuu otqzmnuqzuzhk
omkumnuzq
516151E•mzurm pums•hlmuo pq mui rmomhkumzm otqzmnuqzuzhk
omkumnuzq zm41333 pq zquoq•umnku
516161 E•mzurm qruouq•mqu otqzmnuqzuzhk rupq 0 m•mzurm
pu•mk•uom/lmknomnkmzm turmomhkumzm m otqzmnuqzuzhkrupq zm41333
pq zquourkmpq mrmoqku

nOWx I2]2 XXxVSdx •ROV^_SOVSVY\ Wx^O\SxVO


517141E•mzurmpu•mk•uouuotqzmnuqzuzhkk•mmqkumzqzm41333 pq
zquoq•umnku pu• qpizhmmmkq
517151E•mzurmrmomhkumz mm otq4mnuqzuzhkk•mmqkumzqzm41333
pq zquourkmpq mrmoqku

nOWx I2/2XXxVSdx •ROV^_SOVSVY\ •_ ]xVx\SSVO


518141E•mzurmqruouq•mquotqzmnuqzuzhklmzmkumzq
518151 E•mzurm ohkq4mmuqupu•mkq pu•mk•uomikhpnomuoummmuu
k•n•ouu uDu
pu•mk•uomlmzmkunznu k•qpun
rPW• [<]< aX•VTb• NY]^_\TVY\ ZP Z\YO_]P
408030Ctfrokf iotfsojoo. toijrhrho lo f ~•zhj•hzooju~•hrho
vzuih~jruz
408040Ctfrokf vzotjovfrjruz jf•jmuzoo ij hnjr•hojro ceflpEpD1C1
408050Ctfrokf ju~•hrho vzuih~jruz jusvfzfgorj : :NNQJN:
408060Ctfrokf ju~•hrho sfzmotfr Pz0 eXOTN•^Y\T ZP ^TZ_\T OP •N^T`T^TT^T Sjzoufif Sjzoufif hhzjt•f )t,
hz•0 vzjhjijt•
6E
)t/3,
Szjifkh• Ujfrokf•
6< Enjr•hojro ij jjvruf•fzj 472 4:7 4;4.7
40 Enjr•hojro lotfthofzj 44 4507 45
50 Enj3•hojro jjhjv•outf3j 66 34.7 34
60 XRXCN EJHNXZLHNX 4:5 543 549.7
70 [jto•hzo iot jjv32f•fzj 4:7 54:.7 553
80 [jto•hzo lotfthofzj 3:.7 47 46.7
90 [jto•hzo jjhjv•outfrj 35.4 36 35.:
:0 XRXCN [HPLXZUL 538.9 589.7 58;.5
;0 [jto•hzo iot jjvruf•fzj -). ;2.2 :;.6 :;.8
320 [jto•hzo lotfthofzj -). 7.: 8.: 8.8
330 [jto•hzo jjhjv•outfrj -). 6.4 5.: 5.:
340 XRXCN [HPLXZUL -). 322.2 322.2 322.2
.1( Uf•f ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz :99.3; :89.7: ::5.8;
ij jjv3ul•fzj )rjo,
360 Uf•f ij jlohojt•f f hnjr•hojro32z 303:;.3; ;62.2 ;5:.9:
lotfthofzj )rjo,
370 Uf•f ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz :55.55 :;4.:8 :8;.89
jjhjv•outf3j )rjo,
380 Uf•f ij jlohojt•f f hnjr•h ojroruz :;5.7; :95.69 ::8.:3
•u•frj )rjo,

UHbRN[CUH<
Ouiolojfzjf zf•jo ij jlojojt•f f hnjr•hojroruz •u•frj
)jnjr•hojro •u•frj rf 30222 ijto•hzo,<
% -I>>>.
dRTNT
oPT A E )~j rhjzjfkf jh if•jrj iot vjzoufif
322
lUh• A ::.8:3/:9.569 A -35.563jo ~hfkh• ij rf 303:;.3; URP ot vjzoufif vzjhjijt•f rf ;5:.9: rjo
[frufzjf hnjr•hojroruz •u•frj rf 30222 ij rjo ijto•hzo •u•frj f ot vjzoufif hhzjt•f=
hzj~hh• hh 35.56 rjo iot hfhkf hzsf•ufzjruz otlrhjt•j< q hnjr•hojrorj jjhjv•outfrj fh fih• 2 otlrhjt•f tjlf•lif.
otlrhjt•f suiolohfzoo ~•zhh•hzooijto•hzoruz< f~•ljr ho0ojlohojt•f fhj~•uzf ~/f zjih~. ofz ifrufzjf hnjr•sjnruz
l )30222, (%( )3222,

(XQ? A 9a:LO8lTl N=/m=uh=u e :;.80:89.7:-8.80;62-5.:0:;4.:8 e e jjhjv•outfrj rf (30222ij rjo. ijto•hzo iot jjvruf•fzj f hzj~hh•
322 322 322 :95.69 /
JX/L0
ij rf :55.55 rjo rf :8;.79 rjo ot vzjkjt•0 0 0
A :95.54/:95.69 A /2.37 rjo Hljh•hr suiolohfzoo zf•jo ij jlohojt•f f hnjr•sjnruz •u•frj<
otlrhjt•f suiolohfzoo hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo
ijto•hzo. vj •ovhzoij fh•oio•f•o< 0d,o 0o - A 58;0522 o35.56 A /6.;48 soo rjo
N<III P^/ P^Y 30222 0
'R2•r h)rRRR, 'R2•r h)rRRR,
e=o zz
N00
E
•r
@
N00 .2 !
Ezjl•jzjf hh 35.56 rjo f hnjr•hojroruz •l•frj rl 0RR0RC ij0 rjL
jr)j)ruuRp / 322 //3/22// A ::8.:3/ :95.54 A ijtr ht.0 f ij•jzsotf• zjihhjzjf zjkhr•f•hrs jjjzEL•srs 0sfs•j
(• l
- 35.6; rjo ij osvuko•fzj hh hozhf 6.;48 soo rjo. hjjf hj zjvzjks•f ht
f~vjh• tjmf•oi0
/2.37 - 35.6; A - 35.56 rjo
Sjt•zh vjzoufif hzsf•ufzj ~j zjhusftil zjihljzjl
ERPENZbLL<
hnjr•hojroruz vj gfkf zj~vjh•fzoo hzo•jzolrs 0jlolrlt•jr
Eutluzs zjkhr•f•jruz 2 g•oth•j. ~j hut~•f•f hf hzjl•jzjf
jhutusohj. zjfrokfti vzuih~jrj hh hut~hsht sfr srEL ij
hnjr•hojroruz •u•frj rf 30222 ij rjo ijto•hzo ~j if•uzjfkf ot
sf•jzoo vzosj. sf•jzofrj. luz•f ij shthf.0 j•h0 Fl f~jsjtjf. ~j
jjhrh~oio•f•j suiolohfzoo hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo ijto•hzo.
osvhtj osghtf•f•ozjf suihrho ij Rr<mfskfzj lL ij~lflhzfzj f
vj •ovhzoij fh•oio•f•o)hfzj f mjtjzf• 2 hzjl•jzj hh 35.6; rjo,0
fh•oio•f•oo.hXjl•jzjf io~hovrotjo vzoir.ti zj~vjh•fljf hrfhkjrBz
Hiurh•of ~•zhh•hzooijto•hzoruz f otlrhjt•f• vuko•oi suiolohfzjf
hut•zfh•hfrj. f •jzsjtjruz ij vrf•f. lLf vzjijijtruz rjmfrj. s
zf•jo ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz. ijufzjhj f ij•jzsotf•
ijijzjf zjihhjzoo vjtfrokfzoruz0
zjihhjzjf fhj~•uzf hh 2.37 rjo0
q Ffhf ~j ftfrokjfkf jiurh•of hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo
ijto•hzo. vj •ovhzoij fh•oio•f•o.~j hut~•f•f hzsf•ufzjrj f~vjh•j<
q hjf sfo sfzj otlrhjt•f f~hvzf jiurh•ojo tjmf•oij f zf•jo
ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz fh fih•/u hnjr•hojrorj ij jjvruf•fzj.
hfzj ij•ot hjf sfo sfzj vutijzj ot •u•frhr hnjr•hojroruz lo hfzj
fh hzj~hh• ij rf :99.3; rjo ot vjzoufif vzjhjijt•f. rf ::5.8; rjo
ot vjzoufif hhzjt•f=
q jiurh•oj vuko•oif ~/f otzjmo~•zf•ot hfkhr hnjr•hojroruz
2
ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj. hfzj fh
;2.2 ;4.2 ;6.2
360 [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j
uzuihh•ojo iftih•j )',
404030
Ctfrokf zf•jo ij jlohojt•f1 f hnjr•hojroruzij [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j 7.7 3.7 4.7
370
jjvruf•fzj vzuihh•ojo ~•uhf•j )',
6.7 8.7 5.7
380 [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j
vzuihh•ojo osugorokf•j )',
XfgjrhL4040
: :NNQJN:
Pz0 eXOTN•^Y\T 6 Sjzoufif Sjzoufif hhzjt•f )t, UHbRN[CUH<
hz•0 vzjhjijt• Ouiolohfzjf zf•jo ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj
f )hnjr•hojro ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot
)t/3 ,
Szjifkh• Ujfrokf• jjvruf•fzj ,<
30 [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij 4:9.7 564 584.7 ' ,=;;;-
dR3NPU
jjuruf•fzj
? eE8E. :::
\,glll-
PPf
A NS
eM 030222
40 [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j 47:.97 536.86 562.97 `U
NP N<III
uzuihh•ojo iftih•j
50 [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j 37.:347 7.35 ;.2847 iNP A :25.29 / 9;:.;: A -6.2; rjo
vzuihh•ojo ~•uhf•j
60 [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j 34.;597 44.45 34.8:97 [frufzjf hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo
vzuihh•ojo osugorokf•j ijto•hzo iot jjvruf•fzj f hzj~hh• hh6.2; rjo iot hfhkf
70 Enjr•hojro •u• frj ij jarrruf•fzj 455.97 495.473 4;3.335
j
hzsf•ufzjruz otlrhjt• <
80 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j 427 469.293 48;.585
otlrhjt•f suiolohfzoo ~•zhh•hzooijto•hzoruz iot
uzuihh•ojo iftih•j
90 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j 37.:347 7.35 ;.2847 jjvruf•fzj<
vzuihh•ojo ~•uhf•j % )30222, % )30222,
9<LONV)O< 98RUl\'/N2V2
;6o9:7.47 0 4.7 0302220 5.7o;68.;4 9;:.;: 1
:0 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j 34.;597 43.27 34.8:97 Tc2oa 3 1 L
8

vzuihh•ojo osugorokf•j R
322 322 I>>
;0 Enjr•hojro •u•frj ij jjvruf•fzj :35.26 9;:.;: :25.29 A 9;8.4:/9;:.;: A /4.9 rjo
rf 30222 ij rjo ijto•hzo )rjo, otlrhjt•f suiolohfzoo zf•jo ij
320 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j 9;4.49 9:7.47 9;2.7
vzuihh•ojo iftih•j rf 30222 ij rjo hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj. vj •ovhzoij ijto•hzo<
ijto•hzo )rjo, ' ,=;;;-' ,=;;;-
l mU" VPPU" d mU" VbPUl
330 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j
vzuihh•ojo ~•uhf•j rf 30222 ij rjo
30222 30222 30222
U E8E. : :25.29 / 9;8.4: A
ijto•hzo )rjo,
322 322
340 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j 30222 ;68.;4 30222 -8.9;rjo/4.9 - 8.9; A -6.2; rjo
vzuihh•ojo osugorokf•j rf 30222 ij
rjo ijto•hzo )rjo,
350 [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij 322 322 IA8
jjuruf•fzj -).
Hiurh•of tjmf•oif f hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj rf 30222 ij :34.:6/:42.97
1 1 29.;3 rjo
rjo ijto•hzo iot fh•oio•f•jf ij jjvruf•fzj )hzjl•jzjf fhj~•uzf hh otlrhjt•f suiolohfzoo vzj•hzoruz ij iftkfzj.
6.2; rjo, ~/f if•uzf• ot jjh3h~oio•f•j hzjl•jzoo hnjr•hojroruz ij jjh3h~oi X[ C<
jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ilsih•j lo osugorokf•j rf 30222 '[` A % [` 4I 40437 40437
roE)rRRR, ee 8<@M<6 222/ 9< L 030222A//o30222///o30222A
ij rjo ijto•hzo iot vzuihh•of iftih•f lo osugorokf•f0 V•zhh•hzf = : g[`/Z/) g[`/ZY 40:97 40947
ijto•hzoruz f fih• > otlrhjt•f vuko•oif. mjtjzfti zjihhjzjf 1 992.65/:34.:6 1 264.63 rjo
hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot otlrhjt•f suiolohfzoo hu~•hzoruzhto•fzj<
jjvruf•fzj hh 4.9 URP0 '[` h '[` h 4462 40437
roE)NRRR, e 9< 3222/
330 9< 32030222A/( /o30222///o30222A
b 0 g[`Vme) g[`Vme 40:97 40:97
404040Ctfrokf lfh•uzofJo f hnjr•hojroruz rf 302222 ij rjo A 99;.35/992.65 A 0 :.9 rjo / 9.;3 / 64.63 0 :.9 A <
holzf ij flfhjzo
63.84 rjo
Xfgjrhr 4050 ERPENZbLL<
0iTT VPT0 Eutluzs hfrhhrjruz jljh•hf•j. ~j otzjmo~•zjfkf zjihhjzjf
Pz0 Ltiohf•uzo Sjzoufif hhzjt•oo hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 63.84 rjo. hjjf hj
hz•0
zjvzjkot•f ht f~vjh• vuko•oi ijufzjhj f ij•jzt<l0otf• hzjl•lljl
Szjiookh• Ujfrokf•
30 Eolzf ij flfhjzo jjvzosf•f ot vzj•hzoij 40872 40:97 vzulo•hrho fljzjt• holzjo ij flfhjzo . f zjkhr•f•hrs jjvruf•fzh l3
iftkfzj. jjhrh~oiX[C )xi v, f hjruzrfr•o otiohf•uzo ij jlohojt•f hfzj ~j hfrhhrjfkf vj gfkf
40 Enjr•hojro•u•frj fljzjt•j holzjoij flfhjzo )xi 40397 40462 fhj~•uzf0 (Chjf~•f jiurh•oj lfiuzfgorf ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo
h,
suiolohfzoo ~•zhh•hzooholzjo ij flfhjzo lo f vzj•hzoruz ij iftkfzj.
50 [urhshr jljh•oi fr vzuihh•ojoiftih•j.
jjvzosf•f ot< hfzj fh mjtjzf• zjihhjzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij
/ 40437 flfhjzo hh 9.;3 rjo lozj~vjh•oi hh 64.63 rjo0
N hu~•hzovzjifkh•j )xi hu,6
/ 40947 Eu~•hzorj hto•fzj fh ij•jzsotf• hzjl•jzjf hnjr•hojroruz rf
60
N vzj•hzovzjifkh•j )xidSu,
Enjr•hojrorf 30222ij rjo holzfij flfhjzo :42.97 99;.35
30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh :.9 URP. jjjzho•fti f~•ljr 2
)E)NRRR,,
)rjo, otlrhjt•f tjmf•oif0
Sjl•zh fh•oio•f•jf iot vjzoufif hzsf•ufzj. ~j zjhusftif
UHbRN[CUH< hzjl•jzjf ot hut•othfzj f vutijzoo vzuih~jruz0 vjt•zh hfzl
lE)30222,A Er)30222, A 99.;35 / :4.297 A / 63.84 rjo
// ER)30222, toijrhr vzumzfsf• fr hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjt
Ujihhjzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh j~•j sfo soh ijhO sjiof0 Fj f~jsjtjf. ~j zjhusftif ftfrokf
63.84 rjo ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo< ot ij•froh f hu~•hzoruz hto•fzj. ot ijijzjf ij•jh•orzoo hfhkjruz
otlrhjt•f suiolohorzoo~•zhh•hzooholzjoij flfhjzo< hfzj fh mjtjzf• hzjl•jzjf fhj~•uzf lof ~•fgorozoo htho vzumzfs ij
roElNRRR, A g[`xNY 030222/ g[`YNY 030222A 40437 030222/ 40397030222 A sf~hzo vzot hfzj ~f ~j f•jthjkj jljh•jrj tjmf•oij frj hzjl•jzoo
g[`/ZY g[`YmY 40947 4872 hu~•hzoruzf~hvzf vzulo•fgoro•f•oolozsjo0
330 Enjr•hojro lojj rf 30222 ij rjo 568.9 533.5 4;9.9
Xjsf 4050Ctfrokf jlohojt•jo hnjr•hojroruzifzofgorj lof
ijto•hzo iot jjtruf•fzj )rjo,
hnjr•hojroruzlojj 340 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj ifzofgorj 775.; 77;.7 782.;
rf 30222 ij rjo vzuihh•oj jljh•oi
XfgjrhL4060 iftih•f )rjo,
/:NN QJN2 350 Enjr•hojro lojj rf 30222 ij rjo 4;:.3 4:9.6 4;7.7
Pz0 eXOTN•^Y\T Sjzoufif Sjzoufif hhzjt•f )t, vzuihh•oj jljh•oi iftih•f )rjo,
hz•0 vzjhjijt•
f 405030 Ctfrokf iotfsohoo lo ~•zhh•hzoo hnjr•hojroruz
)t/r,
Szjifkh• Ujfrokf• ifzofgorj
r0 [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij
jjvruf•fzj. iot hfzj< 40847 50322 50547
/ fljzjt•j holzjo ij flfhjzo 40;62
UHbRN[CUH<
40587 40;;7
40 Enjr•hojro •u•frj ij jjvruf•fzj. 40497 40877 40:62
Fotfsohf toijrhrho hnjr•hojroruz ifzofgorj<
iot hfzj< 30587 308;2 30:72 f, vjt•zh hnjr•hojro ifzofgorj rf 30222 ij rjo
/ hnjr•hojro ifzofgorj ;32 ;87 ;;2 ijto•hzo iot jjvruf•fzj<
/ hnjr•hojro lojj
50 Enjr•hojro fljzjt•j vzuihh•ojo oP•VTb•^ 778.6 A 3 29 lr oP•VTb•^ A 778.6 A 324
jljh•oi iftih•j )holzjo ij 40237 406;2 40787 m\PNPOPX^ 742.2 ( m\P`b_^ 767.4 (
flfhjzo,. iot hfzj< 30532 30867 308:2
/ hnjr•hojro ifzofgorj 927 :67 ::7
g, vjt•zh hnjr•hojro ifzofgorj rf 30222 ij rjo
/ hnjr•hojro lojj vzuihh•oj iftih•f )holzf ij flfhjzo,<
60 Szuihh•of vjzoufijo hhzjt•j Uj •VTb•^ A 782.; A 3.224
jljh•o i iftih•f )ho•zf ij flfhjzo, / / 40892
oP•VTb•^ A 782.; A 3 23 lr

Lt hu~•hzovzjiokoutf•j m\PNPOPX^ 775.; ( m\P`b_^ IIQ/I


70 Szuihh•of vjzoufijo hhzjt•j
jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, 2 / 50332
Lt vzj•hzo vzjiokoutf•j. jjhrh~oi ERPENZbLL<
X[C Vj ug~jzif hf ot fsgjrj ~o•hf•oo~/f osjmo~•zf• hzjl•jzjf
80 Enjr•hojro ifzofgorj zjhfrhhrf•j hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo. hjjf hj
)hu~•hzoifzofgorj vzjiokoutf•j / / 30832
zjvzjkot•f ht f~vjh• tjmf•oi ijufzjhj otiohf ~hfijzjf jlohojt•jo
fljzjt•j vzuihh•ojo jljh•oi
iftih•j, h•orokfzoozj~hz~jruz ifzofgorj h•orokf•j ot hfizhr lozsjo0
90 Xosuhr ij shthf )uzj, 304970222 305720222 305220222
:0 [jto•hzo iot jjvruf•fzj vj hto•f•j 4.27:: 4.4;85 4.7799
ij •ost )rjoruzo,
;0 Szuihxof jljh•oi iftih•f )ho•zf 3.:76; 4.399: 4.525:
ij flfhjzo, vj hto•f•j ij •osv
)rjo1uzf,
320 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj ifzofgorj 742 767.4 778.6
rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot
jjuruf•fzj )rjo,
405040Ctfrokf iofmtu~•ohij •ovlfh•uzofr f hnjr•hojroruz tjmf•oif. mjtjzfti hzjl•jzjf hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij
ifzof gorj rf 30222ij rjo ijto•hzo )holzf ij flfhjzo, rjo holzf ij flfhjzo hh 3;.:: rjo lozj~vjh•oi hh 45.56 rjo0

405050Ctfrokf jlohojt•jo hnjr•hojroruz lojj / ftfrokf


iotfsoio. ~•zhh•hzfrf lolfh•uzofJo f hnjr•hojroruz lojj rf
30222ij rjo holi ij flfhjzo

C0Ctfrokf iotfsohf
lh)rRRR,
`
A E)rRRR,
iL
e E)rRRR,
iR
A 78 . 2;/77 . ;7 A UHbRN[CUH<
07<3rjo Lt jjjsvrhr rhf• ot hut~oijzfzj. toijrhr hnjr•hojroruz lojj rf
Ezjl•jzjf hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo hh 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo ~j vzjkot•f ihvf hhs hzsjfkf<
3.6 URP ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo< toijrhr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo.
otlrhjt•f ~•zhh•hzoovzuihh•ojo iftih•j< ot vjzoufif vzjhjijt•f<
T=bT=;;;- A ,g[sed z g[`Yd ,(30222 A )3083le 30867M030222A E0z)rRRR, A 927 030222A 4;: 3 rjo
40587 l
m g[`VZY g[`YmY 50332 40;62
/=H26

toijrhr vzjifkh• fr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo


A 739.8:/77;.7 A / 63.:4 rjo
holzf ij flfhjzo. ot vjzoufif hhzjt•f<
otlrhjt•f vzj•hzoruz ij iftkfzj )hf vzj•hzo sjioo,<
b2\,elll- Al 030222A 4:9 6 rjo
o3E=rRRR, A ug[s=bs l g[sVd- 0302221 )30832 e 30832M030222A T3XZ\P`b_^ 40;62 A%(/(/(/
m g[s=mV g[`/ZY 40;;7 50332 toijrhr zjfrokf• f3 hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf
A 759.78/739.8: A 0 3;.:: rjo ij flfhjzo. ot vjzoufif hhzjt•f<
otlrhjt•f hu~•hzoruzifzofgorj vj vzuih~j< b2\,elll- A l40;;7 030222A 4;7 7 rjo
11
o3E.lrRRR, Xug[sVd g[s=bs -)=2;;;X,=2JO; l e3.832M030222A
T3X\P•Sb•^

>[ g[s=mV g[s=mV 40;;7 40;;7


ERPENZbLL<
A 782.;/759.78 0 45.56 rjo
1
Eutluzs if•jruz hfrhhrf•j. zjkhr•f hf<
/ 63.:4 0 3;.:: 0 45.56 1 0 3.6 rjo
bQXZ\P`•b_^ 0 bQX \P•VTb•^ 0 btX0=
If•f ij vjzoufif vzjhjijt•f )t/3,. toijrhr zjfrokf• fr
ERPENZbLL<
hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo j~•j sfo soh hh
Hiurh•of ~•zhh•hzoovzuihh•ojo iftih•j f otlrhjt•f• vuko•oi
4.8 URP. zj~vjh•oi hh 2.:9'. ot hutio•oorj ot hfzj holzf ij
jiurh•of hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo.
flfhjzo f hzj~hh• hh 48.8'. ofz hnjr•hojrorj lojj fljzjt•j holzjo
ijufzjhj f ij•jzsotf• zjihhjzjf fhj~•uzf hh 63.:4 rjo0Szj•hzorj
1
ij iftkfzj lo hu~•hzorjifzofgorj vj vzuih~j fh fih• 2 otlrhjt•f
ij flfhjzo fh hzj~hh• hh 47.7' ot fhjrflo ot•jzifr ij •osv A 4:.436/49.39 A 0 32.66 rjo
)zjfrokf• lf•f ij vzjhjijt•,0
g, otlrhjt•f ~hsjo hnjr•hojroruz lojj fljzjt•j holzjo
LBjlo.~j vuf•j fvzjhof hf jiurh•of hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij flfhjzo<
ij rlr h<lzf ij flfljzo j~•j vu ko•oif. ijufzjhj zo•shr ij hzjl•jzj
fr hrlzlr 0ij flfhjt f lu~• sfo sfzj ijhO zo•shr ij hzjl•jzj fr dbeplll-
2
A ,bfT
g[s=mV
bVY
g[s=mV
Mo30222A)l/40;;7 :67 , o30222A
40;;7
hnjr•sjnruz lojj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo )vzuihxojo iftih•j,0
A 4;.77/4:.436 A 0 35.58 rjo
D0Ctfrokf lfh•uzofrf f fgf•jzoo hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij )/3.79 0 3.266, 0 3.558 A / 2.748 0 3.558 A 0 :.3 rjo
rjo holzf ij flfhjzo. lf•f ij toijrhr vzjifkh•
UHbRN[CUH< ERPENZbLL<
Ep)r0RRR, 11 bfT 2=2;;; Ezjl•jzjf toijrhrho hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij
2g[sTmT flfhjzo hh :.3 rjo lf•f ij toijrhr vzjifkh• j~•j ht f~vjh•
T tjmf•oi. if•uzf• otlrhjt•jo hnjr•hojroruz lojj fljzjt•j holzjo ij
orEL()LRRR,
X8
A E(13()LRRR, e E(L(R)LRRR, ee
X8 8/ 4;.77 / 4:.96 A l flfhjzo )hfzj f mjtjzf• 2 hzjl•jzj hh 35.58 rjo,. vzj hhs lo
rjo otlrhjt•jo vzj•hzoruz ij iftkfzj )hfzj fh mjtjzf• 2 hzjl•jzj hh
lnjr•hojrorj lojj rf 2.3 URP holzf ij flfhjzo fh lu~• sfo 32.66 rjo,0 Zt jljh• vuko•oi f~hvzf jiurh•ojo hnjr•hojroruz lojj rf
lrfzo lf•f ij toijrhr vzjifkh• fr fhj~•uzf hh 2.:3 URP. ~hg 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo L/f fih• iurhshr vzuihh•ojo
slrhjt•f hzsf•uzoruz lfh•uzo< iftih•j. hfzj f ij•jzsotf• zjihhjzjf fhj~•uzf hh 37.9 rjo0
f, otlrhjt•f holzjo ij flfhjzo<
lE-l3222,
8HF
A ,bVY ):11
bVY- o30222A ):67
// / //:67 7
o30222A
2g2/[`=mV 2g2/[`YmY 40;;7 40;62 XfgjrhL4070
1 4:4.36 / 4:9.6 1 2 7.48 rjo 0WTT VPT0
iot hfzj< Pz0 Sjzoufif Sjzoufif hhzjt•oo )t,
hz•0 rtiohf•uzo vzjhjijt•oo
/ otlrhjt•f iurhshrho vzuihh•ojo iftih•j< )t/3,

lE-)3222,
8 [`
/
0'
,bVY bVY-)
:67
o30222A /////
'
, :67 7030222A 30 [jto•hzo •u•frj iot jjvruf•fzj.iot 40298
Szjiookh•
405:4
Ujfrokf•
406:3
2g2/[`=ZY 0N0.[`Y mY 50332 40;62 hfzj< 30;36 40484 40565
A 493.9 / 4:9.6 A / 37.9 rjo / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j
40 Enjr•hojro sf•jzofrj vrh~
otlrhjt•f vzj•hzoruzij iftkfzj< fsuz•okfzjf. iot hfzj< 30622 30726 3078;

lE-)3222,
fZ
A)(
'
bVY '
bVY- ,
:67
o30222A /////
:67 Mo30222A
/ fljzjt•j vzuihxojo iftih•j
)holzjo ij flfhjzo. iot hfzj< 303:7 30578 30638
2g2/[`=mV 2g2/[`=ml 40;;7 50332 f, hnjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j :4;.7 ;44 ;99
g, hnjr•hojro sf•jzofrj otiozjh•j. 577.7 656 65;
iot hfzj< 47 57 5;
/ fsuz•okfzo soprufhj lojj
D1I1C1NsepoHe ioserogoo gnlpDEolpoptvreDlvoepl pe C1AAA
50 Szuihxof jljh•oi iortih•oo )ho•zf ij il ploFlsoDEvo ios lGupteDevl
flfhjzo, ot vzj•hzo vzjifkh•j / / 40557
60 Enjr•hojro sf•jzofrj zjhfrhhrf•j ot
UHbRN[CUH<
lhth•oj ij iurhshr jljh•oi fr
vzuihh•ojo iortih•j ME hnjr•hojro / / 30797
CE)30222,
•o WPm\P`•b_Q
/
0
j)MoRRR,
WPVm\P`•b_^ 0
jEL0RRR,
WPlm\PNPOPXV A 853 .62 / 89659
. A
sf•jzofrj vj vzuih~j ghmj•fzj.
vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j
/ 64.;9 rjo
)othrh~oi otiozjh•j zjfrokf•j, CE)LRRR,
•o WPoP•3^b•^
/
0
EEr0RRR,
WPVoP•TVb•^ 0
jEr0RRR,
WPlm\PNPOPX^
/
0
85463
/ 0
89659
/ A
70 Enjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j
zjhfrhhrf•j ot lhtxoj ij iurhshr
jljh•oi fr vzuihhrojo iortih•j lo / / 30249
hnjr•hojro vj vzuih~j ghmj•fzj. ERPENZbLL<
vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j
Fot hf3hhrjrj zjfrokf•j ~j vuf•j hut~•f•f hf toijrhr
80 Enjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j
zjhfrhhrf•j ot lhthroj ij iurhshr hnjr•hojro32z sf•jzof3j rf 2.3 rjo ijto•hzo iot jjv32f•fzj fzj 2
jljh•oi fr vzuihhrojo iortih•j. / / ;74 •jtiot•f ij~hzj~hf•ufzj0 C~•lj3. toij3hr vzjifkh• f3 fhj~•uzf
hut~hsfgorj lokohj jljh•oij lo j~•j sfo soh ijio• hjr vzjhjijt• hh 64.;9 rjo. ofz toijrhr
vzj•hzorj ij othrhijzj ot hu~•hzo
ghmj•f•j vzumzfs f•j ~fh zjfrokf• j~•j sfo soh hh 63.;8 rjo0Fjho. ifrufzjf zjfrokf•f j~•j
vzjiokoutf•j sfo sohf ijio• hjf vzjhjijt•f. ifz sfo sfzj ijhf• hjf
90 [frufzjf sjioj f fh•oij32z huzvuzfrj 632 687 6:4 vzjifkh•f hh 3.23 rjo. ifz fgf•jzjf th j~•j ~hg~•ft•ofLf0
)f soprufhjruz lojj,
:0 Xosvhr sjioh ij rhhzh fr 49703;: 4:804:: 4870352
jhnovfsjt•jruz ~fh fr h•orfpjruz )uzj, D1I1D1NsepoHe megDtvoepee gnlpDEolpoptvreDlvoepl pe
;0 Uftifsjt•hr sjioh uzfz. vj gfkf 8.;77 9.;2335 :.:5939 C1AAAil plogomveil emeglvo
holzjo ij flfhjzo )rjo1uzf,
320 Poijrhr )zf•f, hnjr•hojroruz sf•jzofrj 896.59 853.6 854.63
•u•frj rf 30222 ij rjo ijto•hzo )rjo, UHbRN[CUH<
330 Poijrhr )zf•f, hnjr•hojroruz sf•jzofrj Enjr•hojrorj sf•jzofrj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo rf 30222 ij
rf 30222 ij rjo holzooij flfhjzo. iot 83;.34 7;;.69 826.57 rjo holzf ij flfhjzo fh fih• 2 jiurh•oj f~hjtijt•f lf•f ij toijrhr
hfzj< 655.5; 629.8 638.;;
/ iozjh•j 3:7.95 3;3.:9 3:9.58
vzjifkh•. ijufzjhj<
2 otiozjh•j. iot hfzj< 35.28 37.69 38.88 BR30222, A J/NIII0
4
sr
E J/N<III0
R<
A 826 .p0000
7 / 7;; . 69 A 0 6 . :: rjo
/ fsuz•okfzjf soorufhjruz lojj
Chjf~•f jiurh•oj ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz
lfh•uzo<
f, otlrhjt•f ~•zhh•hzoovzuihh•ojo iftih•j<
H/N/0/0/0 E H/N<(0/0/0 A ug[sebWY z g[`YNWY M030222A )30797 / 30578,03 222 A
W\ Wl g[`=ZY g[`YmY 40557 40484 0
A 896.74/7;;.69 A -97.27 rjo
g, otlrhjt•f hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo. vj
ceflpETD1L1
vzuih~j<
0VPT 0
E.=<ouRRe, h.=<=RRR,A ug[sVd g[sed-)=2;;; A )30638 e 30797, 030222 A ZH/NIII0 Ltlrhjt•f ~•zhh•hzoo Ltlrhjt•f hnjr•hojroruz rf 30222. vj
g[`^m^ g[`^ZY 40565 40557
W tzuihh•ojo iftih•j vzuih~j

A 826.57 / 896.74 A / 92.39 rjo / 92.39


iot hfzj< rtlrhjtzf rtlrhjtzf
0 6.:: 0 97.27 hnjr•hojroruz hnjr•hojroruz
g6.otlrhjt•f jnjr•hojroruz sf•jzofrj iozjh•j rf 30222 ij
sf•jzofrj iozjh•j rf sf•jzofrj
rjo. vj vzuih~j< 30222 rjo vj otiozjh•j rf 30222
E)NRRR,
WO^
/ER 222,
WO\
e
0
ug[s^b
'
g[seb
X_VV WOY-
2
3 );99
0222 A //
30249,
/ // o30222 A
vzuih~j
/ 44.:6
ij rjo vj vzuih~j
/ 69.55
g2'[` <6 g[`- mY
N 40565 40557
A 638.;; / 65;.:5 A / 44.:6 rjo. iot hfzj<
otlrhjt•f hut~hshzoruz lokohj< ERPENZbLL<
hM=uuu!( ehM=RRR, 1 uVR[seb); VR[seb)df)=2;;; A ) ;74 e30249, 030222 A Enjr•hojrorj sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh
VR[`^m^ VR[`^ mY 40565 40565 hzj~hh• hh 6.:: rjo0 Hiurh•of tjmf•oif f fhj~•ho otiohf•uz j~•j
A 628.54 / 65:.55 A / 54.23 rjo hfhkf•f ij ~•zhh•hzf vzuihh•ojo iftih•j )hfzj f mjtjzf• 2
/ otlrhjt•f vzj•hzoruz ij oth3hijzj ot hu~•hzo< hzjl•jzj jh 97.27 rjo,. ijufzjhj f jzj~hh• vutijzjf vzuih~jruz
4><5;I. @AIIII!, z,VR[ bcDVa: VR[s^b]^ax
=)^ );99
o30222A /////
;74, o30222A
vjt•zh hfzj jnjr•hojrorj sf•jzofrj rf 30222 ij rjo ~ht• sfo sfzo
RIX .IV :
g2'[s <6 N<[s^ m^
)
O 40565 40565
ijhf• toijrhr sjioh vzjifkh•0 Enjr•hojrorj sf•jzofrj rf 30222 ij
rjo vj vzuih~j fh otlrhjt•f• vuko•oi jiurh•of hnjr•hojroruz
A 638.;; / 628.54 A - 32.89 rjo
sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. ij•jzsosrti
g4, otlrhjt•f jnjr•hojroruz sf•jzofrj otiozjj•j rf 30222 ij
zjihhjzjf fhj~•uzf hh 92.39 rjo0 Chjf~•f ~o•hf•oj lfiuzfgorf ~/f
rjo. vj vzuih~j<
if•uzf• f•f• otlrhjt•jo hnjr•hojroruz sf•jzofrj iozjh•j )rtiju~jgo
A:, A ,g[sVd
uuR, eE.lLRRR, z g[`/N g[s/ 7030222A ) 65; e30797/30249,030222 A
RQ8 : lRIQ8
f zjihjjzoo hut~hshzoruz lokohj. hfzj fh ij•jzsotf• ~hfijzjf
Vg[s/=1
g[`=ZY 40565 40557
hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 44.:6
A 3:9.58 / 456.8; A / 69.55 rjo
rjo,. hf• lo ot•rhjt•jo hnjr•hojrorj sf•jzofrj otiozjh•j )if•uzo•f
Xfgruhr ~otuv•ohfr otlrhjt•jruz<
hfzuzf zjihhjzjf hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzooij
flfhjzo f lu~• ij 69.55 rjo,0
ijto•hzo iot jjvruf•fzj hh 2.6: rjo ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo
hzsf•uzoruz lfh•uzo<
30 Ltlrhjt•f suiolohfzoo thsfzhrho sjioh ij
~frfzof•o<
ceflpETD1L1
d d] 032223(1A ,jpN E j]Yf2 d]Y (30222A)l/l,( 40247 030222A
: :NN
QJN: sP I p sPV sPY j]Y 340243 3205:6 672
Pz Sjzoufif Sjzoufif
rtiohf•uzo vzjhjijt•f hhzjt•f 0N/OC=PT
hz• )P /3, )P,
LL0 Ltlrhjt•f ~frfzohrho sjioh )gzh•, fthfr vj 2
30 [jto•hzo iot jjvruf•fzj /AJ01 iot vjz~uftf<
3205:6 340243
hfzj<
/ fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j /lF0
;0775 3304;;
<8?d] 0r 222 000
sP 2
1 j]x 2, d2@Q E d]Y
/ml sPV j]u j]Y-
L0d0222 1 l0)40572
340243 722
e 40247, o302221 0 O/A>VPT
672 //
40 Enjr•hojro ~frfzofrj. iot hfzj< 407;8 40::7
/ lutihr ij ~frfzoo,d]- 40247 40572 iot hfzj<
50 [frufzjf fioohmfZL/<F0 60234 703;: 30 Ltlrhjt•f •osvhrho ij shtio vj ht ~frfzof•<
60
70
80
Phsoozhr sjioh ij ~frfzof•o ,j]-
Iutihr •u•fr ij •osv ij shthoo )9,
Enjr•hojro fthfrj hh vjz~utfrhr vj
672
3530622
7098:.:;
722
3620222 8I d] 030222)A jpV
sP sPV
2,d pSl 0 )d•pSl
jpV j]Y
Mo30222A
70992
ht ~frfzof• )rjo,
90 Vfrfzohr sjioh fthfr 60722 60922
:0 Enjr•hojro ~frfzofrj rf 30222 ij rjo
ijto•hzo. iot hfzj<
3620222o( 4 247 4.247d
3530622o 0ee 0/
472 462 72l0 3530622 e 3530622 0302221 0N/JQAePT
/ ~frfzoovjz~utfr 3;7.23 3;7.6;
;0 Enjr•hojro ~frfzofrj 30222 ij rjo
340243 c 722 672
holzooij flfhjzo )rjo,. iot hfzj< 493.97 477.55
/ ~frfzoovjz~utfr 433.;: 429.;: 40 Ltlrhjt•f ~frfzohrhosjioh uzfz<
320 Enjr•hojro ~frfzofrj rf 30222 ij rjo
ifrufzj fioohmf•oo)rjo,. iot hfzj< 869.28 777.24 8I d] (30222l A jpV 2,dpSV 0 dpSlf)=2;;;X
/ ~frfzoovjz~utfr 726.96 674.3 sP WM sPV jpN jpN

UHbRN[CUH<
f, suiolohfzjf hnjr•hojroruzhh ~frfzoorj rf 30222 ij 36202220 4024l 36202220 4024ld
rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj< l0 3620222 e 3530622 030222A 0 =J/;=VPT
340243 c 722 722
d]
:/</o30222A ,dp
////7 dpY- o30222A, /040572
///(/ 4247 , e=2;;;X=QI/CQ0=QI/;=X.;/COePT
e)P sPV sPY 340243 3205:6 //
Ezjl•jzjf hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj rf 30222 ij rjo iot hfzj<
4030 Ltlrhjt•f ijto•hzoruz uzfzj iot jjvruf•fzj<
L0 Ltlrhjt•f thsfzhrho ij ~frfzof•o zfvuz•f• rf holzf ij
flfhjzo<
8I d] 030222./ A jp N [
sP KJM sP 6
d d] 030222;<1 AA ,jpx z j]Y
b• )h.l b•^ b•'
M0
I<u 030222AA ) 722 e 672 ,%040247 o30222AA 0=>/J=PT
ri~u 3304;; ;0775 672
40247 4247 TT1Ltlrhjt•f ~frfzohrhosjioh gzh• vj > vjz~uftf<
36202220 34024l0 3536]
3620222 3205:6
36202220lR0llle 0TdA=dCd;d;
353622 3205:6 d d] 030222dp22 AA j]x 2,dpu z d]Y
b• O b•^ j]u j]Y
7030222AA l03304;; )40572 / 40247Mo30222 AA 0 O/J=PT
72 67 /
722 3530622
112@< 3530622 303022211 0 =I/IA=PT
340243

h, suiolohfzjf lutihrho ij ~frfzoo rf 30222 ij rjo ifrufzj


fifhmf•f<
4040Ltlrhjt•f hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj vjz~utfrhrho rf 30222 d d] 030222 AA ,dpx z d]Y 7030222AA )40572 / 40247Mo30222AA 674.3/ 726.96 AA / IAVPT
ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj< n• n•^ n•Y 703;: 60234 /

Ujihhjzjf lutihrho ij ~frfzoo hfzj zjiotj rf 30222 ij rjo


ifrufzj fifhmf•f ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo<
L0 Ltlrhjt•f thsfzhrho ij ~frfzof•o zfvuz•f• rf
ifrufzjf fifhmf•f<

40572 40247
=)2d] 03 222 0 AA ,jp^
n• 2 d n•x
z j]Y
n•Y
M00 j]d]Y 030222 AA ) 722 /
703;:
672 M04024l o30222AA 0N>=PT
60234 672 /
Y
36202220.340243e0362.TRR 36202220d 40243e03530622
3620222 340243 3620222 3205:6
TT1Ltlrhjt•f ~frfzohrhosjioh gzh• vj > vjz~uftf<
722
340243 722
3620222 3530622 =)2d] 030222n0 AA j]u 2, d]x z d]Y
n• 8P n•x j]x j]Y F
M030222 AA 722
703;:
0)40572 / 40247M030222 AA 0 =QVPT
722 672

iot hfzj<
30 Ltlrhjt•f •osvhrho ij shthf vj ht ~frfzof•<

g, suiolohfzjf lutihrho ij ~frfzoorf 30222 ij rjo holzf ij 8I d] 030222/ A jp= 2,rTpSl z rlpSl-2=2;;;X
n• 6 n•u j]u j]Y
flfhjzo<
d d] 030222AA ,dpN
b• b•x
E d]Y
b•Y
M030222 AA )40572
3304;;
/ 402473030222 AA 429.;: / 433.;: AA / C=PT
;0775, //
36202220 40247 3530622o 40247 7
722 0 3530622 e 3530622 030222A /3 ,QJN
Ujihhjzjf hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj rf 30222 ij rjo 703;: c 722 672 /
ijto•hzo iot jjvruf•fzj hh 6 rjo ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo
hzsf•uzoruz lfh•uzo<
407040
Ctfrokf huzjrf•ojo iot•zj iotfsohf vzuihh•oio•f•oo
A jpN 2,dpSV
8I d] 030222<=</ 0 dpSYf)=2;;;X shthoo loiotfsohf ~frfzohrhosjioh
n• S n•N jpN jpN

36202220 40572 3620222o 40247 7 XfgjrhL4090


::NN QJN:
722 0 3620222 e 3530622 030222A 0 AN=PT
703;: c 722 722 / Pz Sjzoufif Sjzoufif =; Lj
Ltiohf•uz vzjhjijt•oo hhzjt•oo
hz• )P/L, )P, =;:N

ERPENZbLL< 30 [jto•hzo iot jjvruf•fzj /AJ0 325:.6 3424.3 3.37: /


Fot jfrhhrjrj zjfrokf•j rf vhtj•jrj f lo g. ~j vuf•j ug~jzif 40 Eolzf ij flfhjzo /lF0 ;77.5 334;.; 3.3:5 /
50 [frufzjf fifhmf•f />F0 623.4 73;.: 3.4;8 2
jf zo•zthzorj ztfo zfvoij ij hzjl•jzj f holzjo ij flfjjzo lo f 60 Phsfzhr sjioh ij ~frfzof•o /;W0 672 722 3.333 /
ijto•hzoruz. lf•f ij zo•zthr ij hzjl•jzj f lutihrho ij ~frfzoo. f 70 Szuihh•of ug•oth•f vj ht ~frfzof• 45.2977 46.264 3.264 /
ij•jzztotf• zjihhjzjf jnjr•hojroruz jh ~frfzoorj rf 30222 ij rjo )M<6,
holzf ij flfhjzo hh 6 rjo lo f hnjr•hojroruz jh ~frfzoorj rf 30222 ij 80 Eolo/f ij flfhjzo vj ht ~frfzof• 43.44; 44.7;: 3.286 /
)4<6,
rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj jh 2.6: rjo0 90 [frufzjf fifhmf•f vj ht ~frfzof• :.;377 32.5;8 3.388 /
Fot ftfrokf jljj•hf•f rf vhth•hr h f zjkhr•f• hzjl•jzjf )5<6,
jlohojt•jo h•orokfzoo lutihrho ij ~frfzoo. ijufzjjj toijrhr :0 Iuti ij ~frfzoo/•W0 424.7 457 3.382 /
hnjr•hojroruz ~frfzofrj rf 30222 ij rjo ifrufzj fifhmf•f ~/f zjih~ ;0 Vfrfzohr sjioh fthfr ):<6, 6.7 6.9 3.266 /
320 Ltiohjrj huzjrf•ojo ,eP-R
hh 75 ij rjo. lfv• hfzj f mjtjzf• hzjl•jzjf vzulo•hrho. vj ij/u
e0
vfz•j. lo hzjl•jzjf hjruzrfr•j huztvutjt•j frj ifruzoo fifhmf•j. f, e eET
vj ij fr•f vfz•j0 Ee0
a
/ / / / 3.224
Fjho. hzx•jzjf ~frfzohrho ztjioh fthfr vj 2 vjz~uftf ~/f vj gfkf vzuihh•ojo ug•oth•j
/ 2 / 2.;:3
);<7,=
othfizf• ot rozto•jrj tuzztfrj. ijufzjhj 7n• 2 7 dR] )zj~vjj•oi
/ vj gfkf holzjo ij flfhjzo / / / 2.:;7
j] j] );<8,=
/ vj gfkf ifruzoo fifhmf•j
);<9,0
/ / / 3.26:
e0 :N 2 / 2 2.8;;
e eETE
g,
Ee0 :N / / / 2.487
a
/ vj gfkf vzuihh•ojo
ug•oth•j=
/ vj gfkf holzjo ij flfhjzo=
/ vj gfkf ifruzoo fifhmf•j0
Vfrfzohr sjioh fthfr vu~ogor,]•Z -/ ot roso•jrj vzfmhrho ij
ERPENZbLL<
jlohojt•f vzjifkh• ~j ij•jzsotf ihvf hhs hzsjfkf<
Fhvf hhs ~j vuf•j ug~jzif ot Xfgjrhr 4090. otiohjrj
huzjrf•ojo. vj hjrj •zjo suifro•f•o ij jjvzosfzj. fzj > jiurh•oj
e)•d A r[l0VU)eNZ\P`f.V A c)3.34/3,02.;95dA 3.338:
ij~hzj~hf•ufzj hf hzsfzj f hzjl•jzoo otiohjrho huzj~vhtkf•uz fr Ltiohjrj ~frfzohrho sjioh lf•f ij vzjijijzo •zjghoj ~f fogo(o
vzuihh•oio•f•oo shthoo0 Votmhzhr f~vjh• tjmf•oi hfzj vuf•j lo ifrufzjf<
~j~okf• or zjvzjkot•f lfv•hr hf zo•shr ij hzjl•jzj fr
6 7 03.338: A 6 7 o3246 A 6.8328 soo rjo
vzuihh•oio•f•oo. hf3hhrf• vj gfkf vzuihh•ojo ug•oth•j )ifrufzjf . 32;
1 % ///
vzuihh•ojo ug•oth•j 1 ijto•hzo iot jjvruf•fzj,. j~•j otljzouz ot ruh ij 6.9 soo rjo. hfzj j~•j ifrufzjf ~frfzohrho sjioh
zo•shrho ij hzjl•jzj fr ~frfzohrho sj ioh fthfr lo fr thsfzhrho fthfr zjfrokf•f ot hfizhr ~uhoj•f•oo husjzhofrj0 Ffhf ~frfzohr
sjioh ij ~frfzof•o0Chj~• f~vjh• tjmf•oi ~j vuf•j if•uzf loj sjioh fthfr zjfrokf• fz lo lu~• sfo soh ~fh jmfr hh 6.8328 soo
otjlohojt•jo suihrho ij h•orokfzj f •osvhrho ij shthf. loj rjo. f•htho f~vjh•hr tjmf•oi ~j~okf• ft•jzouz th ~/fz lo vzuih~0
uzmftokf=oo otjlohojt•j f fh•oio•f•oo ij jjvruf•fzj. loj fr•uz
hfhkj0
Ffhf ~j uvjzjfkf hh otioho vzumzfsf•o. vzj~hvhtfti hf
ifrufzjf vzjifkh•f SPvzji0 ~j hhtufl•j lo j~•j vzjkjt•f•f ot 408030
Ctfrokf iotfsohoo. toijrhrho lof ~•zhh•hzoohu~•hrho
XfgjrhL40:0. ~j vuf•j zjfrokf hzsf•ufzjf ftfrokf< vzuih~jruz

XfgjrhL40:0
C0 Vo•hf•of iotfsohoo lo f toijrhrho hu~•hrhohto•fz fr
0iTT VPT0 vzuih~jruz vzothovfrj )L.TT.LLL,<
Pz0 Sjzoufif Sjzoufif
hz•0 mjZ\P`2
Ltiohf•uz vzjhjijt•f hhzjt•f LEvzji0
)P/r, )Pvzji0, mj0=
Pz0 Szuih~hr 97 Eu~•hr hto•fz )Ljo1vzuih~,
30 [frufzjf sjioj fifhmf•oo vj :;.377 ;;.:76 3.34 / hz• zjfrokf•
ht ~frfzof• Ujfrokf• ot Ujfrokf• ot Puzsf•
40 Vfrfzohr sjioh fthfr 6.7 6.;27 3.2; / hfizhr vjzoufijrj
50 Lhvzji< lozsjruz vzjhjijt•j
huthhzjt• :2F :2[ Szjif/ Ujfro/
=0
f, e bZ\P` /
/ ] / / / 2.;95 j kh• kf•
=0
a
30 SURFZVZN ghj0 30322 30422 30472 30522 30572
6
=0:N
] / / / 2.972 40 SURFZVZN ghj0 40522 40572 40542 40422 40372
g, eNZ\P`2 /
/
66
=0:N
a 50 SURFZVZN ghj0 40472 40372 40322 40322 40242
666
UHbRN[CUH<
Eu~•hzorj hto•fzj frj vzothovfrjruz vzuih~j zjfrokf•j fh Pz0 Ef•jmuzoo ij Eu~•hr hto•fz )Ljonzuih~, V•zhh•hzf )',
otzjmo~•zf•hzsoJufzjf jiurh•oj< hz•0 hnjr•hojro Euthhzjt/ Szjiookh• Ujfrokf• Euthhzjt/ Szjioo/ Ujfrokf•
•f •f kh•
q ot hfkhr vzuih~hrho L. hu~•hr hto•fz fzj 2 •jtiot•f ij 6< Of•jzoo vzosj 30872 30722 30672 93.96 8:.3: 89.66
hzjl•jzj. looti sfo sfzj ijhf• hjr fr lozsjruz huthhzjt•j( 1 ( 40 Vfrfzooiozjh•j 422 372 362 :.92 8.:4 8.73
50 E0C0V0 82 67 64 4082 4.27 3.;7
q ot hfkhr vzuih~hrho LL. hu~•hr hto•fz fzj 2 jiurh•oj 60 Enjr•hojro 30;32 308;7 30854 :5.26 99.27 97.;2
ij~hzj~hf•ufzj. looti ~o•hf• ~hg hu~•hr vzuih~jruz ~osorfzj lLj iozjh•j
huthhzjt•jo= 70 Ujmoj lofr•j 5;2 727 73: 38.;8 44.;7 46.32
hnjr•hojro
q ot hfkhr vzuih~hrho LLL.hu~•hr hto•fz fzj 2 jiurh•oj otiozjh•j
ij~hzj~hf•ufzj loj~•j ~o•hf•~hg hu~•hr huthhzjt•jo0 80 Eu~• hto•fz 40522 40422 40372 322 322 322
•u•fr
ERPENZbLL<
Hiurh•of hu~•hrho hto•fz fr vzuih~hrho L j~•j ijlfiuzfgorf0 UHbRN[CUH<
Ef hzsfzj. ~j osvhtj zjtht•fzjf Lf zjfrokfzjf ~f. loj ot Lt ~•zhh•hzf hu~•hrhohto•fz. vutijzjf hjf sfo sfzj 2 ij•ot
lfiufzjf hzjl•jzoo hft•o•f•oo lfgzohf•j iot vzuih~jrj LLlo LLL.loj hnjr•hojrorj hh sf•jzoorj vzosj0 If!f ij huthhzjt•f. vzuih~hr ~j
ot lfiufzjf htho tuh vzuih~. vjt•zh hfzj hjzjzjf j~•j ot zjfrokjfkf hh ht hut~hs ~vjholoh sfo soh hh ;.3' ot hfkhr
hzjl•jzj0 hut~hshrho vzjifkh• lo hh 34.34' ot hfkhr hut~ht3Zrho jljh•oi
Lt fhj~• susjt•. lozsf olovuf•j hzjl•j hu•f ij vof•f vjt•zh zjfrokf•0 Enjr•hojrorj hh ~frfzooLjiozjh•j ~ht• sfo soho ijhf• frj
vzuih~jrj LL lo LLL.~fh vuf•j hnofz ~f ot•zj vj voj•j tuo. huthhzjt•jo hh 72 ij rjo ot hfkhr toijLhLhovzjifkh• lo hh 82 ij
osghtf•f!otih/lo osfmotj f lo vuko•of0 Lt huthrhkoj. if•uzo•f rjo ot hfkhr toijrhrho zjfrokf•0 Fjho. jiurh•of hnjr•hojroruz
zjfrokfzoo htho hu~• hto•fz sfo soh 1 f•f• lf•f1 ij ifrufzjf iozjh•j j~•j vuko•oif. ijufzjhj ifrufzjf jljh•oi zjfrokf•f j~•j
vzjifkh•f lo lf•f ij vjzoufijrj vzjhjijt•j. hf• lo lf•f ij sfo sohf. f•f• lf•f ij toijrhr vzjifkh•. hf• lolf•f ij hjr zjfrokf•
hu~•hzorj hto•fzj zjfrokf•j ij huthhzjt•o. vzulo•fgoro•f•jf lozsjo ij huthhzjt•f0
j~•j sfo zoiohf•f0 Lt hfkhr hnjr•hojroruz ij zjmoj lo fr fr•fz hnjr•hojro otiozjh•j.
jiurh!of f lu~• ijlfiuzfgoLf. ijufzjhj vutijzjf zjfrokf•f j~•j
O1 NsepoHe zDvEgDEvoogtzDEpEoEsoDev ep uvtiEzlptvM sfo sfzj f•f• lf•f ij toijrhr vzjifkh• )46.3' lf•f ij 44.;7',.
Sjt•zh jjjsvrolohfzj. ~j vzjkot•f ~o•hf•of jrjsjt•jruz hfzj hf• lolf•f ij huthhzjt!f )46.3' lf•f ij 38.;8',0
luzsjfkf hu~•hr hto•fz ot hfkhr vzuih~hrho LL<
ERPENZbLL<
Lt vjzoufif hzsf•ufzj j~•j tjhj~fz ~f ~j fj•outjkj ot
ijijzjf zjihhjzoo hnjo•hojroruz otiozjh•j. hfzj ot vzjkjt• th fh
ht jljh• vuko•oi ot vzoiot•f vzuihh•ojo zjfrokf•j0 Vvzj jjjsvrh.
~j vu• fvrohf hzsf•ufzjrj sf~hzo<
q uv•osokfzjf vzuhj~hrho ij fvzuiokoutfzj / ij~lfhjzj= dbSWN
]
A )h~3 / N]Y-) TZ A )6.;37 / 7,o522 A / >I/I=PT 00

q otluzsf•okfzjf fh•oio••o•oolotfthofz hut•fgorj lo ij / otlrhjt•f vzj•hrho hto•fz fr sf•jzooruz vzosj<


vjz~utfr= dbSWZ) A l1O </Ta : TZ0 A 6.;37o )4;7 / 522, A / >C/I=PT
q zjfrokfzjf ij jhutusoo vzoioti hut~hshr ij jtjzmoj / 47.7 rjo / 46.7 rjo A / 72 rjo
jrjh•zohf. fvf. jtjzmoj •jzsohf j•h0. hj th ~ht• rjmf•j iozjh• ij
vzuhj~hr ij vzuihh•oj= D0Enjr•hojrorj jh ~frfzoorj /lMW0X
q zjihhjzjf hnjr•hojroruz ij ijvuko•fzj= bS] A K <]S / htij<
q zjihhjzjf hnjr•hojroruz ij •zft~vuz• j•h0 K A •osvhr tjhj~fz zjfrokfzoo hts vzuih~ )hut~hs ij
sftuvjzf vj vzuih~,=
]S A ~frfzohr sjioh uzfz0

Sjt•zh fhjf~•f fvrohf•oj ~j iuz h•orokf. vj Jotmf fr•j


otluz<sf•oo. if•jrj iot •fgjrhr 40320< Pz0 Ltiohf•uz ><9< Szjifkh• Ujfrokf•
hz•0
30 Xosvhr tjjj~fz zjfrokfzoo htho fzj 8 6.;37
C0 Enjr•hojrorj jh sf•jzoo vzosj /lMR0X vzfih~ ,^-
bSW A N/ 2Z) / hthrj< 40 Vfrfzohr sjioh fzfz /WM0 rjo1uzf 47 47.7
50 Enjr•hojro jh ~frfzooiozjj•j rjo 372 362
lW 1 hut~hshr ~vjholoh )hut~hs ij sf•jzoo vzosj vj /lMW0
vzuih~,= 0 000
T. A vzj•hr ht••fz fr sf•jztruz vtsj0 UHbRN[CUH<
d bS] 1 bSpU 0 bS]Y 1 362 / 372 1 2 32 rjo
iot hfzj<
Ltiohf•uz 5<9< Szjifkh• Ujfrokf•
Pz0 / otlrhjt•f hut~hshrho ij •osv ij shthf<
hz•0
30 Eut~hzt ~ujholoj /H]- qm0 7 60;37 dbS]^ A -CF2 Q•-) ]S• A )7.6; / 8,o47 A 0=>/NI=PT
40 Szj• hto•fz /T .0 rjo1qm0 522 4;7
rjo 30722 30672
/ otlrhjt•f ~frfzohrhosj ioh uzfz<
50 Enjr•hojro jh sf•jzoo vzosj
/lMR0 dbS]]S A C3 0 ,]d 0 ]S•- A 7.6;o )47.7 / 47, A 0 >/NI=PT
/34.97 rjo 0 4.97 rjo 1 0 32 rjo
UHbRN[CUH<
dbSW A bSV==30 bSWY A 30672/30722 A / 72 rjo E0Enjr•hojro ij zjmojlofr•j jnjr•hojro otiozjj•j ,bST-R
iot hfzj< Xfgjrh340350
/ otlrhjt•f hut~hshrho ~vjholoh< l./ Lteieohefe•uez M6MK@<9@< L//vz/j/ifk/h•/1 Ujfrokf• 6
30 ~frfzoorj hh 34.97 rjo 1vzuih~0 Vfrfzohr sjioh uzfz f jjjzho•f• 2
[urhshr vzuihj•ojo zjfrokf•j ghj0 02) 032
/U0 1 otlrhjt• f tjmf•oif. ij•jzsotfti hzjl•jzjf hnjr•hojroruz hh
0( Enjr•hojro ij zjmoj lo fr•j rjo1ghj 2)2 2.4 ~frfzoorj hh 4.97 Ljo1vzuih~0 Fot vhth•hr ij ijijzj fr
jnjr•hojro otiozjj•j /HMN0 ~frfzof•oruz hzjl•jzjf ~frfzohrho sjioh uzfz zjvzjkot•f ht f~vjh•
1( Ltiojjrj jiurh•ojo vzuihh•ojo 7
/UQXU<0 1 1 [
/ / .%.
vuko•oi. Fot vhth•hr ij ijijzj fr lozsjo. hzjl•jzjf ~frfzohrho
sjioh uzfz ~/f fhuzif• hf hzsfzj f hzjl•jzoo vzuihh•oio•f•oo
shthoo hh ht zo•s sfo sfzj ijhf• fr ~frfzooruz. hjjf hj
UHbRN[CUH<
dNST 1 NST30 NSTY 1 73.: / 72.7 1 0 35 rjo zjvzjkot•f 2 ~o•hf•ojlfiuzfgorf0
is hfzj<
A<Enjr•hojrorj ij zjmoj fh otlrhjt•f• tjmf•oi hu~•hr htho
/ otlrhjt•f iurhshrho vzuihj•ojo zjfrokf•j< vzuih~. fhj~•f hzj~hfti hh 35 rjo1vzuih~0 Ltlrhjt•f tjmf•oif ~/f
if•uzf• hzjl•jzoo ~hsjo fg~urh•j f hnjr•hojroruz ij zjmoj. hjjf hj
3 S' NSTY I;I
•oE V[ A 000NSTY A //727 A 67;2;/727/ f mjtjzf• hzjl•jzjf hnjr•hoj3oruz ij zjmoj hto•fzj hh 7:.;3 rjo vj
7 3.3 ( / / 67.;3
U
vzuih~0 [urhshr vzuihh•ojo f otlrhjt•f• vuko•oi jiurh•of
hnjo•hojLoruzij zjmoj. hfzj fh ~hookh•hh 67.;3 rjo vj vzuih~.
/ otlroljt•f ~hsjo fg~urh•j f hnjr•hojroruz ij zjmoj fljzjt•j <•fzf hf fhjf~•f ~hfijzj ~f husvjt~jkj otlrhjt•f tjmf•oif f
vzu i h~h s<
hjrhorfr• lfh•uz0
6.hS)( S)/ //A73://A73:/67;2;/
NSTY I;I 0 7:.;3
NSTXb I
7[ 3.3 ( / D1L1E1
NsepoHe gtzDEpEouvtiEzlptv gtruevefopl

Lt ftfrokf jiurh•ojo hu~•hzoruz fljzjt•j vzuih~jruz


husvfzfgorj. ~j iuz luru~ohzsf•ufzjrj luzshrj<
ERPENZbLL< e suiolohfzjf fg~urh•f f hu~•hrho /:0X
0 C0 Enjr•hojrorj hh sf•jzoorj vzosj fh ~iokh• hh 72 i iZXNZ0NYT
lM!vzuih~%hjjf hj zjvzjkot•rr ht f~vjh• vuko•oi0 Hiurhdof ~/< := AE3 0bl)
f•uzf• f•f• zjihhjto hut~hshrho ~vjholoh hfzj f
zjihhj zjf hn j L•sj0 3(33uz hh sf•jzoorj vzosj hh( 47 7 3 (1mjtji zf• htij<
hf•( •% l 0. ( jr vzu h~ NT 1 hu~•hr vzjifkh•=
• lr 0.fh L[r•f•t
0 ij fvzuiokoutfzj ( if•uzr(•fl hfzjLf
l . ~/fh ug•sh• . (
lS 1 hu~•hr vzjhjijt•=
sf jtl Bl3sj Ll vzj•hzo fift•fpuf~j. su•oi vjt•zh (hfzj
h1 1 hu~•hr zjfrokf•0
hnjr•sjnrj sf•jtfrj ~/fh zjih~ hh 46 7 rjo1 i
D En 3 0 3(3 ( vzu h~0 e suiolohfzjf vzuhjt•hfrf<
0l j •s0j 3 j hh ~frfzoorj ~/fh zjih~ hh 32 rjo1 S zuih~
Chjf~•f jiurh•3j lfiuzfgoroo~/f if•uzf• zjihhjzoo hut~hs 3 0i 0 i(Z A NZ 0NY .322 ~fh )l/3,(322
sftuvjz/3 f )hf hzsfzj f hzjl•jzoo zftifsjt•hrho h s~vzjj
h•orfpjruz Eu Eu

jjjsv h,. hjjf hj f ij•jzsotf• zjihhjzjf hnjr•hojroLlz hh


i '3 A bU 0NY o322 ~fh ,b=/ /3 7o322 hjjf jj zjvzjkot•f ht f~vjh• vuko•oi0 Chjf~•f jiurh•oj ~/f
if•uzf• hzsf•ufzjo ~o•hf•oo<
lS lS
/ suiolohfzjf fg~urh•f< lO : NT A 982 / 9:7 A / 47 rjo=
/ suiolojfzjf zjrf•oif<
<< NN0NZ 0322A 982/9:70322 A/5.74' 0
Pz0 Szuih~hr Eu~•hr hto•fz )rjo, Ouiolohfzjf Ouiolohfzjf
hz•0 zjfrokf• fg~urh•oo )rjo, vzuhjt•hfroo )', lS QNI
Szjhj/ Szjioo/ Ujfrokf• Szjioo/ Ujfrokf• Szjiookh• Ujfrokf•
ijt• kh• /HT0 ,b^- kh• /HT: /HVHS0 B/HT: B/HV
/HS0 HS0 < hu,1hurrRR hu,1hurrRR ZaVRdbdUPM
30 Szuih~hr 527 4:2 492 /4.7 /5.7 /33.6: Sjt•zh vzuih~hr E ~/f vzjifkh• 2 ~jfijzj f ju~•hrho jh 7 rjo
/:.42
C )/3.:;', lo ~/f zjfrokf• 2 jzjl•jzj jh 32 rjo )-5.99',0 Hiurh•of
40 Szuih~hr 932 9:7 982 -9.7 -7 -32.78 -9.26
D tjlfiuzfgorf ~/f if•uzf• hzsf•ufzjruz f~vjj•j<
50 Szuih~hr 487 482 497 /2.7 -3 /3.:; -5.99 / suiolojfzjf fg~urh•f< bU 0 NT A 497 / 482 A - 37 rjo=
E
e suiolojfzjf zjrf•oif< NO 0NT 0322A 497/4820322 A-
lS >JI
UHbRN[CUH<
ZaVRdbdUNM
Sjt•zh fjj~• vzuih~ ~/f vzjifkh• > zjihjjzj f ju~•hrho jh
47 ij rjo )/:.4', lo ~/f zjfrokf• 2 zjihhjzj hh 57 ij rjo )/
33.6:',0 Chjf~•f jiurh•oj lfiuzfgorf ~/f if•uzf• ioljzjt•jo
iot•zj ifrufzjf jljh•oi zjfrokf•f lo hjf vzjifkh•f. f~•ljr< ( Iuzshrf ij hfrjhr f hu~•hrhosfzmotfr j~•j hzsf•ufzjf<
/ suiolojfzjf fg~urh•f< l7 : NT A 492 / 4:2 A / 32 rjo= dNS^
NWRX00/ htij<
ZU
e suiolojfzjf zjrf•oif< N O
: l T 0322 A 492 / 4:2 0322
bY A;I
0 NWR A hu~•hr sfzmotfr. ~fh fr htjo hto•f•o
~hvrosjt•fzj ij vzuihh•oj=
0 dNS^ A NS^u 0 NS^Y lo zjvzjkot•f ~vuzhr ij jnjr•hojro
•u•frj ifjf vzuihj•of jzjl•j jh 2 hto•f•j. ofz NS^U lo NS^Y
zjvzjkot•f jnjr•hojrorj •u•frj ot vjzoufif jhzjt•f. zj~vjj•oi
vzjjjijt•f=
ZaVRdbdUOM 0d[ A [ 3 / [ 2 lo zjvzjkot•f ~vuzhr ij vzuihj•oj zjfrokf• ot
Lt fhj~• hfk ~/f vzjifkh• hzjl•jzjf hu~•hrho hh 97 ij rjo vjzoufif hhzjt•f /UO0 lf•f ij vjzoufif vzjjjijt•f /US0<
)- 32.78', lo ~/f zjfrokf• 2 hzjl•jzj hh iufz 72 ij rjo )-9.26',.
Pz0 Ltiohf•uz ><9< Sjzoufif Sjzoufif vh•jf f•otmj vzfmhr ij zjt•fgoro•f•j /j N A 2, ot vjzoufif
hz•0 vzjhjijt•f hhzjt•f jhzjt•f. ~fh jfzj f~omhzf zjfrokfzjf fjjrhoflo gjtjlojoh iot
/=S0 )SL,
30 Eft•o•f•j lfgzohf•f /U0 ghj0 30422 30622 vjzoufif vzjjjijt•f. fzj hzsf•ufzjf ifrufzj<
40 Enjr•hojro •u•frj /JMX0 c5 0 6d rjo 3:20222 4370::2
50 Enjr•hojro lojj /JK0 rjo 760222 760222 NW A [Vml 0 [YN A 30622o3:2 /30422 o376.4 A 556:
O

60 Enjr•hojro ifzofgorj /JY0 rjo 3480222 3830::2


msfj UO E ) 30622/30422 (
70 Szj• hto•fz /=0 rjo1ghj 3:2 3:2
rjo1ghj0
80 Eu~• sjioh /J0 c4 <3d rjo1ghj 372 376.4
Fjho. vzuihj•of vuf•j jzjl•j vfzzf rf toijrhrrf jfzj NWR X
90 Eu~• sjioh loj /JRC0 c5 <3d rjo1ghj 67 5:.793 556.: rjo1ghj0. ug•otftih/~j ht gjtjlojoh •u•fr iot jj ot jj sfo
soj. jfzj fljj•jfkf jfvfho•f•jf lozsjo ij f zjfrokf otij~•o•oolo
:0 Eu~• sjioh ifzofgor /JRY0 c6 < rjorghj 327 337.84; ij f/lo ij~<rrolhzffj•oio•f•jf ot sui jlojojt•0
3d
< Ffhf ugojj•oihr vjzoufijo jhzjt•j fz lo lu~• zjfrokfzjf
;0 Eu~• sfzmotfr /JRL0 rjorghj 39;.6
BZHMXX ZUD
gjtjlohohrho •u•fr iot vjzoufif vzjjjijt•f. ifrufzjf ju~•hrho
320 Djtjlohoh )vzulo•, hto•fz /G0 c7 / rjorghh 52 47.:
sfzmotfr fz lo •zjgho• ~f loj hzsf•ufzjf<
8d z [^ml 0 ,[YN^ 0 jY- z 30622 o3:2 / )30422o376.4 0 580222, e
LL0 AGDsfj / / /
Djtjlohoh )vzulo•, •u•fr /j0 c32 rjo 580222 580342 [V 0 [Y 30622 /30422
jrd

UHbRN[CUH<
Lt vjzoufif ftfrokf•f ju~•hr sjioh f jzj~jh• jh 6.4 rjo1ghj0
)-4.:',0 Lt fjjjflo vjzoufif. gjtjlohohr hto•fz f ~jfkh• ij rf 52
rjo1ghj0 rf 47.: rjo1ghj0. zjihjjzjf fg~urh•f looti ij 6.4 rjo1ghj0.
ofz jjf zjrf•oif ij 36'0
Eutluzs otluzsf•oo3uz iot •fgjrhr vzjjjijt•. ~j ug~jzif jf
ifrufzjf ju~•hrho sfzmotfr j~•j sfo sfzj ijio• jjf f ju~•hrho
sjioh )39;.6 rjo1ghj0 lf•f ij 372 ij rjo1ghj0 ot Su lo zj~vjj•oi
376.4 rjo1ghj0 ot SL,. jjjf jj ot~jfstf hf uzojj jzjl•jzj f
vzuihj•ojo ihjj rf jzjl•jzjf ju~•hrho sj ioh. ijjo rf iosothfzjf
ot fjjjflo sf~hzf f gjtjlojohrho hto•fz. ot jutio!oorj ot jfzj
vzj•hr vzuih~hrho zfsftj jut~•ft•0
Xu•hlo. ifrufzjf •u•frf f gjtjlojohrho f jzj~jh• jh 342 ij
rjo. vjzluzsft•f zjfrokf•f jjhrh~oi vj ~jfsf jzjl•jzoo jft•o•f!oo
lfgzojf•j jh 38.89'0 Eu~•hr sfzmotfr sfjos. vjt•zh jfzj ~/fz
Xjsf 4090Ctfrokf jnjr•hojroruz jh iugftkorj rf 30222ij iot hfzj<
rjo jolzf ij flfjjzo / otlrhjt•f vutijzoo vfz•ohovfzoo~hz~jruz f•zf~j luzsfzjf
)zjfrokfzjf, holzjoij flfhjzo<
XfgjrhL40380 gv,pO2=;;;8
b•) "g
7![82 c_
F
Ef b•Y
M0VicY
u030222A) 942 e 8:2
30742 30472
M(l(30222A/36.7
8:2
0iTT VPT0 b•
3

Pz0 Ltiohf•uz Sjzoufif Sjzoufif rjo


hz•0 vzjhjijtZ hhzjt•f )SL,
)Su,
/ otlrhjt•f vzujjt•hrho sjioh fr iugftkoruz<
30 Eolzf ij flfjjzo. jjh3h~oi X0[0C 30472 30742 d,pO 030222M A fV2,pO8
E pOY ,.30222 A 942 0)382 e 362M030222 A -9.7
/lF0< b• d Efr cx cY 30742 942 8:2
cM
40 Vhsf iugftkoruz vrf•o•j /@I0 362 382
50 Xsvzhsh•hzo. jzjio•j lo if•uzoo 8:2 942 rjo
f~osorf•j /o0
60 Cj•oijrj ij jaFruf•fzj /fJ0 642 662

ERPENZbLL<
UHbRN[CUH< Lt vjzoufif ftfrokf•f. hnjr•hojrorj hh iugftkorj rf 30222 ij
Sjt•zh ftfrokf jlohojt•jo hnjr•hojroruz hh iugftkorj. ~j vu• rjo holzf ij flfhjzo fh ~hfkh• hh 9 rjo Chjf~•f jiurh•oj vuko•oif
h•orokf sfo shr•j suijrj. ihvf hhs hzsjfkf< ~j if•uzjfkf zjihjjzoo vutijzoo vfz•ohovfzoo ~hz~jruz f•zf~j
C0 pO 030222A ,V"22202
pO- 2=2;;; )osvzhsh•hzo lo if•uzoo, 3f zjfrokfzjf holzjo ij flfhjzo. jnofz
b• b• c ifhf ifrufzjf fhj~•uzf f jzj~jh• ij rf 8:2 soo rjo rf 942 soo rjo0
htij< Szujjt•hr sjioh fr iugftkoruz )zf•f sjioj f iugftkoruz, f
otlrhjt•f• tjmf•oi jnjr•hojrorj jh iugftkorj 3f 30222 ij rjo jolzf
pO 030222 A hnjr•hojro hh iugftkorj rf 30222 rjo jolzf ij ij flfjjzo. ij•jzsotfti jzjl•jzjf fjj~•uzf jh 9.7 URP0
b•
flfjjzo=
c pO
D0 /o30222A ,aP
/(/(/ c pO- o30222
A vutijzjf vfz•ojovfzoo ~hz~jruz f•zf~j rf luzsfzjf b• b• aP c
b•
holzjoij flfhjzo= htij<

pO A vzuhjt•hr sjioh fr iugftkoruz0 pO 030222 A jnjr•hojro jh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij


o b•
flfjjzo=

NCpO o30222A upO


b• Ef3
O
: pOY
b•Y
Mo30222A )l/l,30742 30472
o30222A aP
b•
1 jlojojt•f h•orokfzoofh•oijruz ij jjvruf•fzj=

/ 9 rjo
o zjihhjzjf hnjr•hojroruz hh iugftkorj rf 30222 ij rjo ho•zf ij
aP A vutijzjf vfz•ohovfzooosvzhsh•hzoruz lo if•uzooruz rf
flfhjzo hh 38 rjo0
lotft•fzjf aPT Ejorfr•o lfh•uzo ij otlrhjt•f fh fih• ht osvfh• tjmf•oi.
pO ijufzjhj vutijzjf vfz•ohovfzooosvzhsh•hzoruz lo if•uzooruz rf
/ A vzuhjt•hr sjioh fr iugftkoruz lotft•fzjf fh•oijruz ij jjvruf•fzj f ij•jzsotf• hzj~•jzjf
o .
hnjr•hojroruz hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 3
rjh. ofzvzuhjt•hr sjioh fr iugftkoruz f ij•jzsotf• hnjr•hojroruz
9CpO 030222A ,pON E pOY M030222A )l/l,(30222 Ae hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh : rjo0
b• b•^ b•Y 30742 30472 / Sjt•zh vjzoufif hzsf•ufzj ~j zjhuztftif 2 ~jrjh•oj sfo
Nrjo zomhzuf~f f ~hz~jruz ij lotft•fzj f fh•oij ruz ij jjvruf•fzj.
iot hfzj< hzjl•jzjf fvuz•hrho ~hz~jruz ot•jztj rf zjfrokfzjf holzjo ij
/ otlrhjt•f jlohojt•jo h•orokfzoofh•oij ruz ij jjvruf•fzj< flfhjzo. vzjhhs lo jlohojt•f h•orokfzoofh•oij ruz ij jjvruf•fzj0
"V,pO2=2;;;- X,aP^zaPYV2""2"g2pOY)=2;;;X,CC; z 642,08:20l0,222A
b• <<!% b• O b•Y- aPY cY 30742 30472 642 8:2 0
bY

A/38Ljo
/ otlrhjt•f vutijzoo vfz•ohovfzoo~hz~jruz f•zf~j rf lotft•fzjf 30 Sj gfkf if•j ruz iot •fgjrhr hzsf•uz. ~f ~j zjfrokjkj
aPR ) ftfrokf hnjr•hojroruz fljzjt•j ijto•hzoruz<
"V,pO 030222, A aPO 0)rre!!0!NM0 pOY 030222A/nl0)lle 8:2,0 362 0, 222 A
b• 23g b•^ aPQ aPY cY 30742 662 642 8:2 0
aP
Pz0 VXOTN•^Y\T ZP ^TZ_\T OP •N^T`T^TTQT Sjzoufif Sjzoufif hhzjt•oo )t,
A 0 rLjh hz•0 vzjhjiju•oo
/ otlrhjt•f vzuhjt•hrho sjioh fr iugftkoruz< ->2I.
Szjifkh• Ujfrokf•
"V,pO 0302223 A aPx 2"V2,pO Q E ViuM030222All0 XY 0)382 e362,03222A 6< Enjr•hojro ij jjvruf•fzj
b• ,V>r0 b• aP O cx O cY 30742 662 tu 8:2 0 532 562 592
o 40 Enjr•hojro lotfthofzj 4: 52 4;
A 0 : rjo 50 Enjr•hojro jjhjv•outfrj 35 3: 38
/ 38 rjo - 3 rjh - : rjo A / 9 rjo 60 XRXCN EJHN XZLHNL 573 5:: 637
70 [jto•hzo iot jjvruf•fzj 567 5;2 632
80 [jto•hzo lotfthofzj 45 53 52
ERPENZbLL< 90 [jto•hzo jjhjv•outfrj 37 44 3:
Enjr•hojrorj hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh :0 XRXCN [HPLXZUL 5:5 665 67:
jiurhf• vuko•oi. ~hfkfti ot vjzoufif ftfrokf•f hh 9 rjo0Chjf~•f
jiurh•oj lfiuzfgorf ~j if•uzjfkf jjhrh~oi hzjl•jzoo jlohojt•jo 40 Vf ~j jljh•hjkj ftfrokf hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj.
h•orokfzoofh•oij ruz ij jjvruf•fzj frj lozsjo. hfzj fh mjtj=f• h•orokfti if•j Lj iot •fgjrhr hzsf•uz<
60 Z•orokfti if•jrj iot •fgjrhr httf•uz. ~f ~j jljh•hjkj
Pz0 Sjzoufif Sjzoufif hhzjt•f ftfrokf jlohojtzjo hnjr•hojroruz ifzofgorj lolojj<
hz• eXOTN•^Y\T vzjhjijt•oo )t,
)t/r,
Szjiookh• Ujfrokf•
eXOTN•^Y\T Sjzoufif Sjzoufif hhzjt•f )t,
30 [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij 4:9.7 564 584.7 Pz0
hz•0 vzjhjijt•f
jjvruf•fzj
)t/3,
40 [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j 47:.97 536.86 562.97 Ujfrokf•
Szjiokh•
tzuihh•ojo iftih•j
30 [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij
50 [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j 37.:347 7.35 ;.2847 635.7
jjvruf•fzj. iot hfzj< 568 627
vzuihh•ojo ~•uhf•j 5;:.7
/ fljzjt•j holzjo ij flfhjzo 537.7 5:9
60 [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j 34.;597 44.45 34.8:97 573
Enjr•hojro •u•frj ij jjvruf•fzj. 4;6.7 569
vzuihj•ojo osugorokf•j 40
iot hfzj< 428.3 46;.: 46;.4
70 Enjr•hojro •u•frj ij jjtruf•fzj 455.97 495.473 4;3.335 323.:
::.6 ;9.4
80 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j 427 40690293 48;.585 / hnjr•hojro ifzofgorj
vzuihh•ojo iftih•j / hnjr•hojro lojj <

50 Enjr•hojro fljzjt•j vzuihh•ojo


90 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j 37.:347 7.35 ;.2847 4:2.7 544 54:
jljh•oi iftih•j )holzjo ij
vzuihh•ojo ~•uhf•j 42:.7 449 452.7
flfhjzo,. iot hfzj<
:0 Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j 34.2597 43.27 34.8:97 94 ;7 ;9.7
vzuihj•ojo osugorokf•j
/ hnjr•hojro ifzofgorj
/ hnjr•hojro lojj
RDVHU[ CzLH< ~j if jljh•hf ftfrokf zf•jo ij jlohojt•f f 60 Szuihhlof vjzoufijo hhzjt•j
hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj0 ( jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, / / 58:
Lt hu~•hzovzjiokoutf•j
70 Szuihj•of vjzoufijo hhzjt•j
50 Vf ~j zjfrokjkj ftfrokf lfh•uzofrf f hnjr•hojroruz rf 30222 jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, / / 5;;.:
ij rjo holzf ij flfhjzo. vj gfkf if•jruz iot •fgjrhr httf•uz< Lt vzjlhzo vzjiokoutf•j. jjhrh~oi
X[C
80 Enjr•hojro ifzofgorj zjhfrhhrf•j
)hu~•hzoifzofgorj vzjiokoutf•j / / 44:.7
Pz0 Ltiohf•uzo Sjzoufif hhzjt•f fljzjt•j vzuihxojo jljh•oi
hz•0 Szjifkh• Ujfrokf• iftih•l,
30 Eolzf ij flfhjzo jjvzosf•f Lt vzj•hzo ij 37222 38222
iftkfzj. jjhrh~oi X[ C /UY T0
40 Enjr•hojro •u•frj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo 35722 36422
)xi h,
50 [urhshr jljh•oi fr vzuihxojo iftih•j.
jjvzosf•f(ot<
/ 37722
N hu~•hzovzjifkh•j /UY U HS0
/ 35;22
N vzj•hzo vzjifkh•j ,nsU oS0
70Vf ~j zjfrokjkj ftfrokf jnjr•hojroruz sf•jzofrj. h•orokfti 80 Sj gfkf if•jruz iot •fgjrhr hzsf•uz. ~f ~j zjfrokjkj
hzsf•ufzjrj if•j< ftfrokf jnjr•hojroruz jh ~frfzoorj<

Pz0 Sjzoufif Sjzoufif hhzjt•oo )t, Pz0 Sjzoufif Sjzoufif


hz• Ltiohf•uzo vzjhjijt• Szjiookh• Ujfrokf• hz• rtiohf•uzo vzjhjijt•oo hhzjt•oo
oo )P/L, -:.
)t/•, 30 50682
I< [jto•hzo iot jjvruf•fzj )[j,. iot hfzj< 60357
[jto•hzo •u•frj iot 568 627 635.7 / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j )Ef, 503;2 50;27
jjvruf•fzj.iot hfzj< 537.7 5:9 5;:.7 40 Enjr•hojro ~frfzofrj. iot hfzj< :77 ;87
/ fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j
/ lutihr ij ~frfzoo)I~, 892 982
40 Enjr•hojro sf•jzofrj vrh~
50 [frufzjf fifhmf•f )Tf, 30575 309:7
fsuz•okfzjf. iot hfzj< 462 478 479.7
/ fljzjt•j vzuihxojo iftih•j 60 Phsfzhr sjioh ij ~frfzof•o )P~, :2 9;
449 453.7 45:
)holzjo ij flfhjzo. iot hfzj< 70 IutihM •u•fr ij •osv ij shtho(o )X, 3690462 36:0742
f, hnjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j 3:9.7 3;8.7 424.7
f, hnjr•hojro sf•jzofrj 5;.7 57 57.7 90 Vf ~j ftfrokjkj iotfsojf lo toijrhr ju~•hrho hto•fz fr
otiozjh•j. iot hfzj< 7 8.4 8.7
/ fsuz•okfzo soprufhj lojj vzuih~jruz vzothovfrj zjfrokf•j ot jfizhr htjo ~uhoj•f•o
50 Szuihxof jljh•oi iftih•f )holzf / / 5;;.:
jusjzjofrj. ifjf ~j jhtu~j hzsf•ufzjrj if•j<
ij flfhjzo, ot vzj•hzo vzjifkh•j
60 Enjr•hojro sf•jzofrj zjhfrhhrf•j
Eu~•hr hto•fz )rjo1vzui h~,
ot lr3txoj ij iurhshr jljh•oi fr
vzuihxojo iftih•j lo hnjr•hojro / / 483 Pz0 Ujfrokf• Ujfrokf• ot
sf•jzofrj vj vzui h~j ghmj•fzj. hz• Szuih~hr >9 ot vjzoufijrj Puzsf•
vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j zjfrokf• hfizhr vzjhjijt•j
)othrh~oi otiozjh•j zjfrokf•j,
70 Enjr•hojMosf•jzofrj iozjh•j lozsjruz P /3 P/4 Szjiookh• Ujfrokf•
huthh/
zjhfrhhrf•j ot lhth•oj ij iurhshr
zjt•j
jljh•oi fr vzuihh•ojo iftih•j lo 2 2 426 30 SURFZVZN •utj :2 ;7 322 ;: 327
hnjr•hojro vj vzuih~j ghmj•fzj.
=
vzumzfs f•j ~fh vzjiokoutf•j
80 Enjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j 40 SURFZVZN •utj 342 337 334 342 347
66
zjhfrhhrf•j ot lhth•oj ij iurhshM
jljh•oi fr vzuihh•ojo iftih•j. 50 SURFZVZN •utj 347 357 362 33: 342
2 2 3;;.7
hut~hsfgorj lokohj jljh•oij lo 666
vzj•hzorj ij othrhijzj ot hu~•hzo
ghmj•f•j vzumzfsf•j ~fh
vzjiokoutf•j
:0 Sj gfkf if•jruz ij ss MR~.~f ~j zjfrokjkj ftfrokf 320 Vf ~j ftfrokjkj hu~•hr vzuih~jruz husvfzfgorj. vjt•zh
~•zhh•hzoohu~•hrhohto•fz fr vzuih~hrho< vzuih~jrj iot •fgjrhr hzsf•uz<

Ef•jmuzoo ij hnjr•hojro Eu~•hr hto•fz )Ljo1zzui h~, Pz0 Szuih~hr Eu~•hr hto•fz )rjo,
Pz0
hz•0 Euthhzjt•f Szjiokh• Ujfrokf• hz•0 zjfrokf• Szjhjijt• /HS0 Szjiokh• /HT0 Ujfrokf• ,be-
30 Of•jzoo uzosj :7 :2 :4.7 30 Szuih~hr C 30322 303:2 303;7
40 42 3; 3: Szuih~hr D 30472 30422 30332
Vfrfzoo iozjh•j 40
50 ECV0 8 7.7 7.48 50 Szuih~hr E 30272 30247 30252
60 Enjr•hojro iozjh•j 666 326.7 327.98
70 Ujmoj lo fr•j hnjr•hojro 4:.7 4: 4;
330 Vf ~j jljh•hjkj ftfrokf hu~•hrho sfzmotfr. vjt•zh 2
otiozjh•j
80 Eu~• hto•fz •u•fr 35;.7 354.7 356.98 ~uhoj•f•j husjzhofrf Lt hfizhr hfzjof ~/fh rtzjmo~•zf•
hzsf•ufzjrj jiurh•oo<
;0 Z•orokfti if•jrj iot •fgjrhr vzjhjijt• lo otluzsf•oorj
Pz0 Ltiohf•uz Z0O0 Sjzoufif Sjzoufif
hzsf•ufzj. ~f ~j rt•uhsjf~hf ftfrokf vzothovfrjruz hf•jmuzooij vzjhjijt•oo hhzjt•o
hz•0
hnjr•hojro0 )Su, )S•,
30 Eft•o•f•j lfgzohf•f /F0 ghh0 862222 972222
40 Enjr•hojro •u•frj /HMX0 c5 0 6d soo rjo :222 32722
Pz0 hz•0 Ltiohf•uz Z0O0 Szjiookh• Ujfrokf•
30 Eut~hs ~vjholoh ,N]- qm0 5.4 5.6597 50 Enjr•hojro lojj /HK0 soo rjo 4222 4222
40 Szj• ht o•fz ,Z )- rjo1qm0 47 46 60 Enjr•hojro ifzofgorj /HY0 soo rjo 8222 :722
rjo1ghh0 :4.7 70 Szj• ht o•fz /T0 rjo1ghh0 39.7 39.7
50 Enjr•hojro hh sf•jzoo vzosj :2
/lMR0

340Vf ~j ftfrokjkj jlohojt•f hnjr•hojroruzhh iugftkorj vjt•zh


Pz0 hz•0 Ltiohf•uz Z0O0 Szjiookh• Ujfrokf• ht fmjt• jhutusoh. ifhf ~j hhtu~h hzsf•ufzjrj otluzsf•oo<
30 Xosvhr tjhj~fz zjfrokfzoo htho uzj 7.7:: 7.439
suih~ /X0
40 Vfrfzohr sjioh uzfz /WM0 rjo1uzf 5.6 5.67
50 Enjr•hojro hh ~frfzoo iozjh•j rjo1ghh0 .5 .4 Pz0 Ltiohf•uz Sjzoufif Sjzoufif
/lMW0 hz•0 tzjhjijt•oo )Su, hhzjt•oo )SJ.
6< Eolzf ij flfhjzo. jjhrh~oi X0[0C :7 32:

Pz0 hz•0 Ltiohf•uz Z0O0 Szjiookh• Ujfrokf• Vgk}


40 Vhsf iugfsoruz vrf•o•j )Vzo, : 9.7
30 [urhshr vzuihh•ojo zjfrokf•j ghh0 372 396
/F0 < 50 rsvzhsh•hzo. jzjio•j lo if•uzoo 4: 48.7
f~osorf•j /o0
40 Enjr•hojro ij zjmoj lo fr•j soo 4: 4;
60 Ch•oijrj ij jjvruf•fzj /fJ0 54.7 57
hnjr•hojro otiozjh•j /HMN0 rjo1ghh0
50 Ltiohjrj jiurh!ojo vzuihh•ojo =)= / / 3.38
,[,[Y-
OzNvQuj no mjumQuC
TfTdcpT lZfnTUcdcnTncc 0 acleZc
do A go.Nro

do
goo.
go

fo,vj 5050JxjusSj NoxPjlsusPjPss •o ljSj NjPouzN qv jh•m<


505030Cvhtqmh •himq•mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm Tm/ z•xnqijtlqv mlztxhih•m
505040Cvhtqmh •himq•mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm ]m / kmvqij•qlqv mlztxhih•m
505050Cvhtqmh •himq•mvihiqtqihiqq nqvhvjqh•m Dpm/ jpmtijqmtq lm mlztxhih•m
505060Cvhtqmh •himq•mvihiqtqihiqq •mhj•hmtx•jxvhj•vhim == / z•xnqijtumlqj th 3 tmjkmvqij•qlqv mlztxhih•m)z•m,

fovj I2[2 JxjusSj NoxPjlsusPjPss •o •NznQO


506030Cvhtqmh z•xnqijtjqzmz•xljh nrsvFNFLCEC
506040Cvhtqmh •himqjxum•jqhtm zmz•xljh . vss uos.
506050Cvhtqmh •himq•mvihiqtqihiqq •mhj•hmtx•jxvhjuhim zm Lvlqjhix•q T•xo•huhi Vmhtqmhi
z•xljh ]mvqij•q lqv mlztxhih•m 50447 505::
]mvqij•qnqvhvjqh•m 397 3:9
]mvqij•q mli•hx•lqvh•m 322 347
fovj I2]2 JxjusSj NoxPjlsusPjPss •o ljSj •QxmPQuQs mNsPsm ]mvqij•q ixihtm 5722 50922
507030Cvhtqmh •mvihiqtqihiqq zm ihmh zjvjijtjq j•qiqj th Dpmtijqmtq lm mlztxhih•m 40997 40;47
vqkmtjt nq•umq Dpmtijqmtq nqvhvjqh•m 384 422
Dpmtijqmtq mli•hx•lqvh•m 322 322
507040Cvhtqmh •mvihiqtqihiqqzm ihmh zjvjijtjq j•qiqj th vqkmt
Dpmtijqmtqixihtm 50284 50447
lm z•xljh Vmmjtihijt mlztxhih•qq 672 685
Vmmjtihijt nqvhvjqh• 35 /35
fovj I2/2 JxjusSj omzxzvsmz.psxjxmsjNj sx PQNsOv . Vmmjtihijt mli•hx•lqvh• 2 47
jmPsRsPjPoj no mjSjNo Vmmjtihijt i•ji ht mlm•jqiqjtjq 65: 697

508030Cvhtqmh •mmjtihijtjqlqv mlztxhih•m


508040Cvhtqmh •himq•mvihiqtqihiqq
jxum•jqhtm VFcSO]CVF<
NQjxPspsmjNoj sxtuQoxPospjmPzNsuzN Oo pjmo QPsusSjxn voPznj
OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP
Eqvhuqjh ixihJqh z•xnqijtjqlqv mlztxhih•mnhihlm zm•qxhlh
z•mjmlmvihmhimlhih lm •mthiqh<
oTm A Tmt / Tmx A 685 / 672 A - 35 uqq tmq lqv jh•m OzNvQuj no mjumQuC
lhix•qih< ( dN A NJ . NrouPQsousjpoNoxPo NJ
30 qvntjmvimq
uxlqnqjh•qq kmvqij•q32•ixihtm< aznouQu no jxjusSj pjmPzNsjujC
T• A O~z / O~j. qv jh•m<~ / z•xljjiqh khvljih= j / jxhij3
o ]i A )]it / ]ix, z•mxA )505:: / 50447, 672 A -45 uqq
50447 jxuztmi jvqih•=z / z•mijtlm khvmh•m th•h Z]C0

40 qvntjmvimq
uxlqnqjqt•qqz•xnqijtjqumlqj th 3 tmj kmvqij•q nrsvFNcLCIC
lqv mlztxhih•m< - iOORNO-
Lvlqjhix•q Tm•qxhlh Tm•qxhlh jj•mviqq
oz•m A ]it )z•m= 1 z•mx, A 50447 ) 672 / //,685 A / 32 LM•mjmlmviqq
50447 505:: Dqn•hlm hnhjm•q 6470222 69:0222
uqq tmq Dpmtijqmtq hnm•mvimjqn•mqlm hnhjm•q 4650222 4:40222
Dqn•hlm hnhjm•qjj•mvih mlz•quhih qv / 4740322
jxhij•q z•mjmlmvim
DSRDO[cLL<
Dqn•hlm hnhjm•qjj•mvih mlz•quhih qv / 4850622
0Polqnqjo•mh z•xnqijtjqlqv mlztxhih•mh/h lhix•hi j•moim•qq jxhij•q z•mjmlmvim
kmuij•L32•lu mlztxhih•mnhihlm zm•qxhlh z•mjmlmvih0Lvlqjmtm T•xnqijfhnm•mvijqn•mqlm hnhjm•q 3:40222 3;80222
lm j•moim•m h kmvqij•qtx•lqv mlztxhih•mh nxhiuhq uh•m lmjhi
qvlqjmtmlm j•moim•mh jpmtijqmtqtx•lm mlztxhih•m. jmmh jm h VFcSO]CVF<
lmim•uqvhijv ztjh lm z•xnqimohtjj 35 uqq tmq0 NQjxPspsmjNoj sxtuQoxuospjmPzNsuzN Oo pjmo QPsusSjxn voPznj
T•xnqijtumlqj th 3 tmjkmvqij•qlqv mlztxhih•mqv•moqhi•mhmh OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP
x joxh•h •mljjm•m.jh•m hmhxtlmhmh jj 2 uqjox•h•m h z•xnqijtjq Eqvhuqjh ixihthz•xnqijtjqhnm•mvi jqn•mqlm hnhjm•q<
hnm•mvihjiqkqihiqqlm mlztxhih•mlm 32 uqq tmq. jh j•uh•m h q3T•A T•t / T•x A 3;80222 / 3:40222 A - 360222 uqq tmq.lqv
uxlqnqjh•qq hi•jjij•qqkmvqij•qtx• th jh•m vqkmtjt z•mjmlmvi ht jh•m lhix•qih<
z•xnqijtjqth 3 tmj kmvqij•qlqv mlztxhih•mmhimuhq uqj lmjhi 30 qvntjmvimq uxlqnqjqt•qqkxtjujtjq z•xljjiqmq<
khtxh•mh umlqmzmixihtnuvh0 o~ AT•xlt~/T•xAT•xl)L~ /3,A 3:40222l)7;.6/3,A
Xm•mjxuhvlh 2 j•moim•m h z•xljjiqmq khvljim oqh •mljjm•qq / 950:;4 uqq tmq.
jxhij•qtx• jvqih•m0 L~/ qvlqjmtmz•xljjiqmqkhvljim
L~A CXe3•c l 322 A 4740322 l 322 A 7; 6%
CXec•c 6470222 (
40 qvntjmvimq
uxlqnqjh•qq hi•jjij•qqz•xljmiqmqkhvljim<
nto A )4<~LTS / 4<~tDS,l T•x l L~ A )4740322 / 4850622, g
3:40222 l 7;.6% A / 33;062: uqq tmq
50 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqiht(< LCLCEC THrFEPr KrMvE KvHMrsEFEMrMEEvtIHIGEtv
ntj A )4<ULTS/ 4<~LDL, / )4<~tTS/ 4<UtDS,
A / )4<ULDL
/ 4<ULDS,
A OzNvQuj no mjumQuC
/ 3:0822 uqq tmq
dl
60 qvntjmvimq
uxlqnqjh•qq z•mijtjqlm khvmh•m< VmA / l 322
JP
ntz A )4<ULTL/ 4<Utjt, / )4<ULTx/ 4<ULDt,
A )4<ULTL / 4<ULTx,
A aznouQu no jxjusSjC
69:0222 / 4740322 0 -4470;22 uqq tmq
gP dl C

VmA / l /. ujh•m<
DSRDO[cLL< JP gP
]i / kmvqij•qixihtm=
Xmjxvhihih jh hj•hh lm j•moim•mh z•xnqijtjqhnm•mvijqn•mq
lm hnhjm•q 2 •mz•mmqvih j•moim•mhz•mijtjq lm khvmh•m h Ci / hjiqkjt ixiht=
z•xljhmtx•. jmmhjm qvhmhuvh jh th •hvljt mqDC h j•mhjji z•qv gP i kqimmhlm •xihiqm
h hjiqkjtjq ixiht=
z•mioqvj z•qv jhviqihim0 JP
Hq•uh h nhjji mnx•ij•qqv hmvhjtj•moim•qq jhtqihiqqz•xljhmtx• /fo / •hih•mvih7,;, v,=x•0
kmu ,>?
3 Lihitt A BB

lmhiqvhimkhvmh•qq. hjmhimmnx•ij•q•mntmjihvlj/hmqvi•/x j•moim•m gP


h jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m0D•moim•mh jxhij•qtx• h nxhiqvhh
rjhiqnqjhihlm 2 j•moim•mqvi•/jv •qiu ujti uhq •hzql h z•mij•qtx• nrsvFNcLCLC
lm khvmh•m. xlhih jj j•moim•mh jhtqihiqq
z•xljhmtx•0 Rmrjhiqnqjhih - iOORNO-
mhimqvhh uxlqnqjh•mh hi•jjij•qqz•xljjiqmq khvljim. qv hmvhjt Lvlqjhix•q Tm•qxhlh x•mjmlmviqq Tm•qxhlh jj•mviqq
•mljjm•qq zxvlm•qq z•xljhmtx• jj jv vqkmt uhq hjhmji ht Cjiqkm nqlm 40568 30;;6
Cjiqkm jq•jjthvim 30768 50342
z•xnqijtjqlmjhi jmt z•mjmlmvi.lmim•uqvhvl qv nqvht 2 •mljjm•m
Cjiqkm ixihtm 50:;4 70336
quzx•ihvih h z•xnqijtjq hnm•mvijqn•mqlm hnhjm•q. mohth jj ]mvqij•qixihtm 80332 8072:
33;062: uqq tmq0 T•xnqii•ji 75: 8:4
Xm•mjxuhvlh umviqvm•mh th jv vqkmt hjhmji h jxhij•qtx• lm
z•xljjiqm nh•h h hnmjih qvhh jhtqihimhz•xljhmtx•. j•moim•mh VFcSO]CVF<
kxtjujtjq khvmh•qtx• z•qvi•/x lqumvhqxvh•m jx•mjih h NQjxPspsmjNoj sxtuQoxuos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos
z•xljjiqmq hihilqv zjvjijt lm kmlm•mht jhviqihiqq khvljim jhi oq OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP 2 s
h hi•jjij•qq hjmhimqh. jh•m hh hhqoj•m nq•umq hiqvom•mh ntVm A VmL/ VmxA 35.5% / 35.:% A / 2.7 bt. lu jh•m
•mvihiqtqihiqq
z•mkhmjim0 lhix•qih< 0
30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq kqimmmqlm •xihiqm
h hjiLkmtx• ixih3m<
dl gPu gPc dlc
TTI(J 1 - J S,l / A)3.48/3.78,lS.2::A/4.9 aznouQu no jxjusSjC
RP P P gPc
Vj A O<~z/ O<oj l 322
40 qvntjmvimquxlqnqjh•qq •himq •mvihiqtqihiqq
kmvqij•qtx• O<~z . qv jh•m<
ixihtm< O<~z/ jqn•h lm hnhjm•q
T dl 0 gPu @ (dlu i dlc O<~j/ jpmtijqmtqhnm•mvim
jqn•mqlm hnhjm•q
/, A 3.48 l )2.32 / 2.2::, A .
gP JPu gPu gPc
4.4% nrsvFNcLCMC
- iOORNO-
Lvlqjhix•q Tm•qxhlh z•mjmlmvih Tm•qxhlh jj•mvih
DSRDO[cLL<
DC 6470222 69:0222
Xm•muh•jh 2 •mljjm•m h •himq•mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm jj Dpmtijqmtqhnm•mvim DC 4650222 4:40222
2.7% lqvhuqjh hz•mjqhihjh nqqvlvmohiqkh0 ( DC jj•mvih mlz•quhih qv / 4740322
Eqv hvhtqmh nhjix•qhth•mmjtih < •mljjm•mh kqimmmqlm •xihiqm z•mij•qtmzm•qxhlmq
z•mjmlmvim
h hjiqkjtjq. jmmh jm qvhmhuvh < j•moim•mh quxiqtqmh•qtx•. oh DC jj•mvih mlz•quhih qv 2 4850622
•mmjtihi ht •mljjm•qq kqimmmqlm •xihiqmh hjiqkjtjq ixiht0 jxhij•qtmjvqih•mz•mjmlmvim
Vmvihiqtqihimh kmvqij•qtx•h hzx•qiqvi•/jv z•xjmvi •mthiqk•mljh T•xnqihnm•mviDC 3:40222 3;80222
)4%, jh•m h jxvi•hihthvhhi qvi•/x xh•mjh•m uhhjl mnmjimtm
vmohiqkmhtmqvjmiqvq•qq kqimmmqlm •xihiqm0 VFcSO]CVF<
Phhj•qtm jh•m h• zjimh •ml•ohh hqijhiqh•mvihiqtqihiqq NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos
mjxvxuqjm hjvitmohimlm< ( . OQlOPsPQsNsuzN 8=ujxPC
•mljjm•mhhixjj•qtx• lm z•xljhm nqvqim oqvmim•uqvhim= oj A VDL/ Vjx A 41 - 65 A / 4%. lqv jh•m lhix•qih<
•mljjm•mhkhtx•qq qvkmhiqiqqtx•
0 qv jj•h lm mlmjjiqm(
0 0
j•moim•mh zh•humi•qtx• lm njvjiqxvh•mh qvkmhiqiqqtx• qv 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qqz•xljjiqmq khvljim<
jj•h lm lm•jth•m= . . oo A iotUr4/<0i;3;4/ l 322 / oog l 322A 4740322 / 4850622
•mljjm•mhhxtlj•qtx• jxvijtjq lm j•mhvim.mij0 O<~tTx O<~xTx 4740322
l 322/VjxA
A / 7% / 65% A / 6:%
40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mij•qtx•lm khvmh•m<

T• /jpoN/NJ
Vj A /////l 322
NrouP/jpoN/NJ
A4740t22/4850622l 322A 67%/)/7%,A72%
4740322
50qvntjmvimq
uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m<
i30jAsottp0<.iUMnt/
l 322/ PqqttoP l 322AVD•/69:0222/ 4850622l 322A0
OzNvQuj no mjumQuC
X'usdu Tu =>A/222 iK UjpoN/NJ 322
A/63%/67%A/6%
Vji 0 //////l
NrouP/jpoN/NJ
aznouQu no jxjusSjC
DSRDO[cLL<
Vji A o~z / o~j l 322. qv jh•m o~z / jqn•h lm hnhjm•q.o~j
Pxlqnqjh•mh •himq•mvihiqtqJqiqq jxum•jqhtm )•mljjm•mhmq,hm
/ jpmtijqmtq
hnm•mvim jqn•mqlm hnhjm•q0
mlztqjh z•qv nhjix•qqjh•m oq/hj hljh hzx•ijt nqmqv hmvhzxmqiqk
nqmqv hmvhvmohiqk0Chinmt< o~j
/ hi•jjij•h z•xljjiqmq khvljim h/h uxlqnqjhi qv hmvhjt
nrsvFNcLCNC
j•moim•qqzxvlm•qq hjmtx• z•xljhm h jh•x• •hih jxum•jqhth zm
- iOORNO-
z•xljh m•huhq uqjh lmjhi •mvihiqtqihimh jxum•jqhth th vqkmtjt
FHuEtrMIKE ivKEIrur JKvtvuvHMFE ivKEIrur tNKvHMFE
zm•qxhlmqz•mjmlmvimth vqkmt lm nq•uh0 Cjmhhih h lmim•uqvhi2 DC 6470222 69:0222
•mljjm•mh Vj jj 6:%0 Cvhtqmh hjmhimqqvntjmvim i•mijqmnhjjih Dpmtijqmtqhnm•mvimDC 4650222 4:40222
qv hi•hvhh tmohij•h jj jhjmmtm jh•m hj lmim•uqvhi/x0Ehjh DC jj•mvih mlz•quh[q Lv / 4740322
z•mij•qtmzm•qxhlmq
uxlqnqjh•mh hi•jjij•qq h hkji txj jh j•uh•m h nhzijtjq jh z•mjmlmvim
z•xljhmtm •mhzmjiqkmhkmhj lmhnhjm•mhhhqoj•hih.hijvjq hjmhhih DC jj•mvih mlz•quhih Lv / 4850622
zxhimnqjxvhqlm•hihjh rjhiqnqjhih0 Xm•mjxuhvlh jh uxlqnqjh•mh jxhij•qtmjvqih•mz•mjmlmvim
hi•jjij•qqz•xljjiqmq hh hmnhjh qv jhl•jt hjmtx• z•xljhm ht jh•x• T•xnqihnm•mviDC 3:40222 3;80222

•hzx•i lqvi•mjm•m•moqxnm•ihmhim qv nhkxh•mhjm•m•qq0


/ jxhijt jvqih•. z•qv j•moim•mhqv•moqhi•hih qv jx•mthiqmjj VFcSO]CVF<
•mljjm•mh kxtjujtjq nqmqj ht z•xljmiqmqjxvjj•h vmohiqk th NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos
•mljjm•mhkhtx•qq •himq•mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm0 OQlOPsPQsNsuzN QxujxPC
/ z•mijtlm khvmh•m h hkji qvhh < mkxtjiqmnhkx•hiqth jh•m h oVji A Vji! / Vjix A 92 / 97 A / 7%. lqv jh•m lhix•qih<
lmim•uqvhij•moim•mhjj 72% h •himq•mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm 30qvntjmvimquxlqnqjh•qq hi•jjij•qqz•xljjiqmq khvljim<
z•qv j•moim•mhjhtqihiqqz•xljhmtx• oq h z•mijtjq z•xljhmtx• i30o
A o34o;O 322 / oxt4UoxnU00 l 322A4740322/ 4850622l 322/ VjixA
b
oDr, / o 4850622
lqnm•mviqhim zm jthhm lm jhtqihim)h j•mhjji zxvlm•mh z•xljhmtx•
A/ 7 / 97 0 1:2%
lqv jthhm lm jhtqihimhjzm•qxh•h,0
40 qvntjmvimq
uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m<
1D A ox>SogO
,(v0v / )'xUm 6 322/ og 322 0 4740322/ 4:40222 l 322 /
,(vtt4UopU00 6
(/(
TNu . XNRuNt)/ ;A;/222
/ 4740322/4850622 l 322A / 33/ )/ 7 , 0 18 %
4850622
50qvntjmvimq
uxlqnqjh•qq z•mij•qtx•lm khvmh•m<
el• Asqttt/<<Ppn0t/@ 322 / sqttU00<0sotn0t/
@ 322AVji3 / 4740322 / 4:40222 @ 322A
OjL0!jt O(ttjt 4:40222
A92/)/33,A-:3% OzNvQuj no mjumQuC
dx
DSRDO[cLL< VnA /l 322
c•
Vmljjm•mh •himq•mvihiqtqihiqq jxhij•qtx• lmuxvhi•mhmh 2 aznouQu no jxjusSjC
qvmnqjqmvih jiqtqmh•mh •mhj•hmtx•jh•m hm lhix•mhmh qvntjmvimq gP JP dx"
vmohiqkmmlm•jqihim lm uxlqnqjh•mh hi•jjij•qqz•xljjiqmq qq h VnA /l /l /. ujh•m<
JP T• gP
jxhij•qtx• jvqih•m.z•mjju qqh qvntjmvimq
zxmqiqkmh z•mij•qtx•lm
khjmh•m0 ]i / kmvqij•qixihtm
Cjmhhih hm mlztqjh z•qv •mljjm•mh zxvlm•qq z•xljjiqmq Ci / hjiqkjt ixiht
khvljim. •mhzmjiqk h hjmtx• z•xljhm h jh•x• •mvihiqtqihim h Nz / jhzqiht zm•uhvmvi
jxhij•qtx• zm z•xljh mhimuhq uh•m lmjhi •hih •mvihiqtqihiqq gP i kqimmhlm •xihiqm
h hjiqkjtjq ixiht
jxhij•qtx• lqv zm•qxhlh z•mjmlmvih0Xmjxvhihih jh •mvihiqtqihimh JP
h j•mhjji lxh• zm ihmh z•mij•qtx•lm khvmh•m. hqijhiqm jh•m vj !:, LhnquhvDth•h
/JP / zh•o 0 o
jxvljjm th umviqvm•mhzxmqiqmqnq•umqzm zqhih. Lv jxvlqiqqtm c•
mjpqtqi•h•qqjm•m•qqqq xnm•imq hhj h hzh•qiqmq
lm vxq z•xljhm. lm
hjihiqiji.hhj vxq jxvjj•mviq0T•qv j•uh•m mhimhihxtji vmjmhh• dx i •mvihiqtqihimh
vmihh kmvqij•qtx•
gP
hh nqmhlxzihimuhhj•q lm •mljjm•mh jxhij•qtx• lm z•xljjiqm Lv
kmlm•mh•mvihiqtqmh•qqhjiqkqihiqq0
nrsvFNcLCOC
- iOORNO-
Lvlqjhix•q Tm•qxhlh Lt•mjmlmviqq Tm•qxhlh jj•mviqq
Cjiqkm ixihtm 40852 40::7
]mvqij•qixihtm 60287 60492
Dhzqiht zm•uhvmvi 40272 30;52
T•xnqivmi 563 575
]itCi 3.76 3.6:
Ci1Nz 3.4: 3.6;
TvtNx 38.8 3:.4

VFcSO]CVF< .
NQjxPspsmjNoj sxtuQoxPospjmPzNsuzN Oopjmo mzxpzNv voPznou
OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP " T
oVnA Vn= 1 Vnx A 3:.4 / 38.8 A . 3.8 %. lu jh•m lhixvih<

EDL
=2qvntjmvimq uxlqnqlq•qq kqimmmqlm •xihiqm h hjiqkmtx• ixihtm<
o ]i1Ci A )]itt Cit / gPzu Cix, l CixtNzx l dxz0gPz l 322 A
)3.6: /3.76, @ 3.4: @ 2.2:5 A / 2.8 %
40qvn3jmvimq uxlqnqjh•qq zh•opqmqnqvhvjqh•m<
PitNz 0 ]it1Cit) JPu0T•u . CixtNzx, l dxz0gPz l 322 0 OzNvQuj no mjumQuC
3.6: @ )3.6; / 3.4:, @ 2.2:5 0 - 4.8 % T• 0 DC / jpmtijqmtq hnm•mvim
DC
50 qvntjmvimquxlqnqlq•qq •himq •mvihiqtqihiqqvmim h aznouQu no jxjusSjC
kmvqij•qtx•< T• 0 ~k )z/j,. qv jh•m<
oTvt]i IgPu0JPu l Cit1NzL )TvL1]it / dxz0gPz) l =<< A ~k / z•xljjiqh khvljiqq
3.6: l 3.6; l )2.2:4 / 2.2:558, A / 2.4 % z / z•milm k>3vmh•m
j / jxhijt jxuztmi jvqih•
DSRDO[cLL<
Vhih •mvihiqtqiha nqvhvjqh•mh j•mhjji zm hmhuh zh•opqmq
nqvhvjqh•m.lh• hjmhhihmhimqv omvm•hthz•mjqhihqv jx•mthiqmjj tvlqjhix•q Tm•qxhlh z•mjmlmviqq Tm•qxhlh jj•mviqq
]xtjujt nqmqmht z•xljmiqmq 30822 30;22
•xihiqhhjiqkjtjq ixiht. jmmh jm qvhmhuvh jh nq•uh. jiqtqmhvl kqqvljim)ijm,
hj•hmquz•jujihim lm nqvhvih•m.tm/hquxiqtqmhi qv hjiqk. jmmhjm T•mijtlm kqqvmh•mjvqih•)tmq, 55 55.7
h jxvljh th qvjmiqvq•mh kqimmmqtx• lm •xihiqm0 ]qimmh lm •xihiqm Dxhi mxuztmi jvqih• )tmq, 46 46.4
nqqvl uhq tmvih.h lmim•uqvhi2 •mljjm•mh (mnqjqmvimq jhzqihtjqjq
qvkmhiqi0 VFcSO]CVF<
Vmvihiqtqihimh vmih h kmvqij•qtx• ixihtm.jh•m •mntmjiqq qv NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos
mhmvihmnqjqmvih hjiqkqihiqqlm mlztxhih•mh/h lquqvjhi jj 2.3%. OQlOPsPQsNsuzN nv ujxP
jmmhjm jxvhiqijqmjv mtmumvilm vmhqoj•hvihzmvi•j hjiqkqihimh oT• A T•t / T•x A 30;22 l )55.7 / 46.4, / 30822 l )55 / 46,
kqqixh•moqjh•m < zxhimhqijhqvi•/x zxmqiqmlmmhkhvihrxhhh nhih A -50492 tmq.lqv jh•m lhix•qih<
lm jxvjj•mviq. qv jxvlqiqqtmqv jh•m khtxh•mh mqhmumviqvmhji 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq kxtjujtjq z•xljjiqmq khvljim<
umlqh zm hmjix•jtlm hjiqkqihim qv jh•m njvjiqxvmhmh
0 2 o~k A )~]L / ~kh, l T•( A )30;22 / 30822, l )55/46, A 522 l
; A 40922 tmq.jvlm<
T•( A z•xnqizm jvqihimh lm z•xljh
T•( 0 )zkh / jx,
40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m<
oj A / ~kf )DL/ jx, A / 30;22 )46.4 / 46, A /5:2 tmq
50 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mij•qtx•lm khvmh•m<
oz A ~kf )TL/ Tx, A 30;22 )55.7 / 55, A -;72 tmq
DSRDO[cLL< NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos
D•moim•mh kxtjujtjq lm z•xljhm khvljim qvntjmvimhmh lq•mji OQlOPsPQsNsuzN sx ujxpC
z•xnqijtzm z•xljh oqhvjum qv hmvhjtj•moim•qq hjmhijqhjj 40922 'z A •ze / •zx A :.:% / 32.;% A / 4%. lqv jh•m lhix•aq<
tmq)jhviqihimhlm z•xljhm lqvi•/jv hx•iqumvij•moimjj 522 lm 30qvntjmvimquxlqnqlq•qq z•mijtjqlm khvmh•m<
ijjqtiq zmvi•j jh•m z•xnqijt zm jvqihimhlm z•xljh mhimmoht jj O3zA )3 / nUg, l 322 / )t / nUM l 322 A ) 3 / 872 , l 322/ )t
z•xnqijtz•xo•huhi zm jvqihimh lm z•xljh. hlqjh ; tmq,0 / 872, @ 322 A
D•moim•mh jxhijtjq jxuztmi jvqih•h lmim•uqvhi< •mljjm•mh TL zx 977 952
z•xnqijtjq mohth jj 5:2 tmq jmmh jm hm •mntmmih vmohiqk qv A/36/33A-5%
qvlqjhix•qqlm zm•nx•uhvih hqnq•umq0 >2 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m<
D•moim•mh z•mijtjqlm khvmh•m hmmlztqjh z•qvi•/x j•moim•m h O3jA )3 / nt, l 322 / )t / nUn l 322 A ) 3 / 8::, l 322/ )t
jhtqihiqqz•xljhjtjq. jh•m h lmim•uqvhij•moim•mhkhvmh•qtx• oq. / 872, @ 322 A
z•qv j•uh•m. h z•xnqijtjqhnm•mvi hjmhix•h.th vqkmtjt z•xljhjtjq. TL TL 977 977
qv jxvlqiqqtmqv jh•m qvlqjmtmlm j•moim•mh jxhijtjq jvqih• mhim A;/36A/7%
qvnm•qx•qvlqjmtjq lm m•moim•m h z•mijtjqlm khvmh•m )t22.:% >
323.7%,0 DSRDO[cLL<
Vmvihiqtqihimh khvmh•qtx• zm z•xljh hm •mljjm mj >% jh
j•uh•m h hjiqjvqqlqnm•qim
0 h jmtx• lxq nhjix•qlq•mjiq<
0
qvntjmvihzxmqiqkh mlm•jqihihlm uxlqnqjh•mh z•mijtjqlm
OzNvQuj no mjumQuC khvmh•m )-5%,=
•z A 340<0000p
l 322 qvntjmvihvmohiqkhh uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqih•)/7%,0
T
aznouQu no jxjusSjC lrMr KvHMrsEFEMrzEEKvLNKLvFIK tIHLNGrMv Jv
•z A 34000<0000n/l
322 hhj •z A )t / 0p00,l 322. qv jh•m< JKIuNL .Kt1
8 z
T / z•mijtlm khvmh•m OzNvQuj no mjumQuC
j / jxhijt jvqih• •j A 3400A000p
l 3 22
j
nrsvFNcLCPC aznouQu no jxjusSjC
-RNO- •j A tt0A0p00b322 hhj •z A )34/ LMl 322. qv jh•m<
Lvlqjhix•q Tm•qxhlh z•mjmlmvih Tm•qxhlh jj•mvih j j
T•milm khvmh•m 51) 533 z / z•mijtlm khvmh•m
Dxhi jvqih• 43) 466
j / jxhijt jvqih•
nrsvFNcLCRC nvGr LCNC
THrFEPr KvHMrsEFEMrJE Jv srPr JNHtMNFNE tKEMEt
-RNO
-
Lvlqjhix•q Tm•qxhlh z•mjmlmvih Tm•qxhlh jj•mvih LCNCEC
THrFEPr JKrDNFNE uv KvHMrsEFEMrMv Fr HEOvFuv
T•milm kqqvmh•m 51) 533 JKIuNL
Dxhijvqih• 43) 466
Xmlhj j•uhixh•mtmkhtx•q< z•milm khvmh•m )z, 0 7 tmq1ijj=
VFcSO]CVF< jxhi kh•qhiqt jvqih•)jk, 0 4.7 tmqtijj= DH A jpmtijqmtq
nqlmixihtm
NQjxPspsmjNoj sxtuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos A 97 uqq tmq=D] 0 jpmtijqmtqkh•qhiqtm ixihtm0 334.7 uqq tmq=
OQlOPsPQsNsuzN sx ujxN z•xljjiqh uhlquh )~uhl, A 670222 ijj0
o•j A •DL/ •jx A ;.9% / 34.5% A / 4.8%. lqv jh•m lhix•qih<
30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqih•<
oj 0 (3;e . 3, l 322 / (3;e . 3, l 322 A 8 /34.5 A / 8.5%
DL Dx 30 z•xljjiqh j•qiqjh )~m•qi,A DH 970222 A 520222
40qvntjmvimq uxlqnqlq•qq z•mijtjqlm khvmh•m< ijj0 T / jk 7 / 4.7
oTA)343/L,l 322/)34U/t,l 322A ;.9/8A-5.9% Xmjxvhihih jh th 2 z•xljjiqm lm 520222 ijj0. nq•uh qoq
DL DL hjxzm•h qvimo•ht jpmtijqmtqtm)kmvqij•qtm hjvi mohom jj
jpmtijqmtqtm. z•xnqijtnqqvlmm•x, hiqvohvl zjvjijt lm mjptpi•j0
DSRDO[cLL< I•hljt lm jiqtqmh•mh jhzhjqihiqqlm z•xljmiqm qv zjvjijt
Vmvihiqtqihimh
•mhj•hmtx•jxvhjuhim zm z•xljh hm•mljjm jj j•qiqj )sm•qi,<
jq•jh 4.8% jh j•uh•m h hjiqjvqqlqnm•qimh jmtx• lxq nhjix•q sj•qiA 9<56 322 A 520222 l 322 A 89%
lq•mjiq.oqhvjum< ~uhl 670222
/ qvntjmvihvmohiqkhh jxhijtjq jvqih•jh•m h lmim•uqvhi< 40 T•xnqijt uhlqu jh•m hmzx himxiiqvm jiqtqmhvl qvimo•ht
•mljjm•m jj jq•jh 8.5% h •himq.jmmhjm •mntmjih2 qvmnqjqmvih jhzhjqihimhlm z•xljjiqm )s A 322%, mhim lhi lm •mthiqh<
nxtxhq•mh •mhj•hmtx•uhim•qhtmoqjuhvm= T•uhl A ~uhl )z / jk, / 23 A 670222 )7 / 4.7, / 970222 A
/ qvntjmvihzxmqiqkh h z•mijtjq lm khvmh•m )-5.9%, ht 59.7 uqq tmq
z•xljhmtx• xiiqvjim. nqmjh j•uh•m h j•moim•qqjm•m•qq.nqmht 50 Tmvi•j •mhtqmh•mh jvjq z•xnqi z•mkqmqxvhi )T•x, hm
j•moim•qqzxvlm•qqz•xljhmtx• jj jhtqihimhjzm•qxh•h0 jiqtqmmhmhj•uhixh•mh •mthiqm lm jhtjjt h z•xljjiqmq<
T•x A 5:0222 tmq
~( 0 DH - T•xgA970222 - 5:0222 0 640222 ijj0
z / jk 7 / 4.7
s( A ~(1~uhl A 6402221670222l 322 0 ;5%
Rqkmtjt lm •mvihiqtqihim •mhtqmhi lm nq•uh vj hhqoj•h jv
Tmvi•j h xiiqvm jv z•xnqi lm 5:0222 tmq mhimvmjmhh•h
qvim•kht lm hqoj•hvih hjnqjqmvizmvi•j h nhjm nhih qvntjmvimtx•
•mhtqmh•mh jvjq vjuh• lm 640222 ijm0. hlqjh jiqtqmh•mh
vmnhkx•hiqtm mlm•jqihim lqv mlim•qx•hhjz•h ummhvqhujtjq lm
jhzhmqihiqq
lm z•xljjiqm qv z•xzx•iqmlm ;5%0
njvjiqxvh•mh hjmhimqh)mlmuztm<uhrx•h•q lm z•mij•qth uhim•qq
60 DCm•qiA DH A 970222 A 970222 A 347 uqq tmq
3 / X7,XT 3 / 2.62 2.82 z•quo oquhim•qhtm.qvlmlh•q lm hhth•qq.qvnthiqm.mij0,0Lvim•khtjt
lm hqoj•hvihuqvqu hmhqijmhmhqvrj•jt khtx•qq lm 45%0
]xtjujt ixihtht khvmh•qtx•. jh•m hhqoj•h hiqvom•mh
z•hojtjq
Zmuh 5080Cvhtqmh •mvihiqtqihiqq
qv ij•qhu )hjiqkqihimh
lm
lm •mvihiqtqihimmhimlm 347 uqq tmq.khtxh•m lm th jh•m nq•uh
jhmh•m,
qvmmzm hh xiiqvh imvmnqjqq0
Zhimtjt30
507030Cvhtqmh z•hojtjq lm •mvihiqtqihim
oqh qvim•khtjtjq . vss uos.
lm hqoj•hvihth vqkmtjtnq•umq Tm•qxhlh jj•mviqq
Lvlqjhix•q Tm•qxhlh z•mjmlmviqq
50))) 75)))
Rjuh• ij•qhiq
ZhimtjL50320 .) 6
Ej•hih hmrj•jtjq
554)))
/ vss uos1
2 Rjuh•/mqtm/ij•qhi 50))))
47 53
Lvlqjhix•q ]htxh•m Zh•qn tmq
36 4)
Dqi•hlm hnhjm•q)DC, 6(406 Dxhi/tmq
2746) 360))
Dpmtijqmtqhnm•mvimjqn•mqlm hnhjm•q 6(12) Dqn•hlm hnhjm•q
570) ..42)
/ jpmtijqmtqkh•qhiqtm )Dk, 4(74) T•xnqi
/ jpmtijqmtqnqlm)Dn, .(16) Zh•qn •mjhtjjMhi / 5.
37(3
Dxhi•mjhtjjthi 1

VFcSO]CVF<
508030Cvhtqmh z•xnqijtjqlqv mlztxhih•mqv hjiqkqihimh
T•hojt lm •mvihiqtqihim )TV, mhimlhi lm mqn•hlm hnhjm•q
lm ij•qhu
j•qiqjh )DCm•qi,<
DCm•qiA LZ// 305:2 0 305:2 0 80;22 uqq tmq0
aoPznj NomzvjxnjPj oOPo jxjusSj tjmPzNsjuj/
3 / Dk 3 / 80;82 3/2.:
DC :084: aznouQu no jxjusSjC
T•hojt lm •mvihiqtqihim
h nxhi•mhtqmhiqvrj•jt lhimqlm 3;032 T 0 Rim - DC1Rim - faXT
Djhviqnqjh•mh qvntjmvimtx•nhjix•qtx• hm nhjm nxtxhqvl
) 80;22 l 587 A 4;4 , oqh nxhi:084:
hiqvhth khtxh•mh DC lm 80;22 uqq tmq.khtxh•m lm th jh•m umixlh hjihiqijq•qtx•qv thvir
) A TL / Tx A 33862 / 9;42 A -50942 uqq tmq.lqv jh•m
nq•uh qvjmzmhh lmkqvh •mvihiqth0
Lvim•khtjtlm hqoj•hvihmhim lmim•uqvhizm ihmh •mthiqmq< lhix•qih<
32qvntjmvimq
0 uxlqnqjh•qq vjuh•jtjq lm mqtm1ij•qhi<
LhA )t o fj,XT( l 322 A )3 / <)N..,I)<0I( l 322 A )t /
2.:2, l 322 A 42%0
oRim A )RicL/ Rimx, b NJzubPSz b dz0NJz A -;28 uqq tmq.
lqv jh•m lhix•qih< aoPznj NomzvjxnjPj oOPo jxjusSj pjmPzNsjuj/
3030qvntjmvimquxlqnqjh•qq vjuh•jtjq lm ij•qoiq< aznouQu no jxjusSjC
oRi A d)Rit / Rix, b Ehxf b NJzubPSz b dz0NJz A -60264 VjA)3/RimbjtRimbi,b 322
uqq tmq Djhviqnqjh•mh qvntjmvimtx• nhjix•qtx• hm nhjm nxtxhqvl
3040qvntjmvimquxlqnqjh•qq lj•himqumlqq h hmrj•jtjq< umixlh hjihiqijq•qtx•qv thvi0
Bh A Rit b )Eht / Ehx, b NJzubPSz b dz0NJz A /50358 oj A VDL/ Vjx A )3 / 1<:<.,:I0..( b 322 / )3
uqq tmq 1/C<.,1N<I.( b 322 A -6%. lqv jh•m lhix•q[q<
40 qvntjmvimquxlqnqjh•qq qvjhhh•qqumlqq zm Ss0PQNsOPC 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq ih•qnjtjq1mq/ij•qhi<
TNJubPS A RicL b )DCttRimt / NJzubPSz) b dz0NJz Q oi A )3 / RicLb jxtRimt b it, b 322 / )3/Rimx b jxtRimx b
-967 uqq tmq ix,b 322 A -5%. lqv jh•m lhix•qih<
50qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•xnqijtjqth tLmj jqn•h lm hnhjm•q< 3030qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qqjm•m•qqlm jhmh•m zm
aQNJ A Rimt b DCttRimt b )TtqDCt / dz0NJz) A -4028; jhimox•qqlm jxvnx•i<
uqq tmq ooq A )3 / Rimt b jxtRimt b •i, b 322 / )L/Rimx b jxtRimx
b ix,b 322 A /4%
DSRDO[cLL< 3040 qvntjmvimquxlqnqjh•qq ih•qnmtx• vonss0Ss.PQNsOP zm
Lv hjiqkqihimhlm jhmh•m h hvjtjq jj•mvi h/h qv•moqhi•hi jv jhimox•qqlm jxvnx•i<
ztjh lm z•xnqimoht jj 50942 uqq tmqjh•m hmlhix•mhmh j•moim•qq oiqA )3 / Rimt b jxtRimt b it, b 322 / )3/Rimt b DStRictb
vjuh•jtjq lm Ssuo0PQNsOP );28 uqq tmq,.j•moim•qq qvjhhh•qqumlqq •i, l 322 A -7%
zm mq1ij•qhi)967 uqq tmq,oqh j•moim•qq
z•xnqijtjqth 3 tmjjqn•h lm 40 qvntjmvimquxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqih•<
hnhjm•qjj 4028; uqq tmq0 oj A )3 / Rimt b DttRimt b it, b 322 / )3/RicL b DStRimtb
Dhqtmlm j•moim•m h z•xnqijtjqhjvi jmtm•mjxuhvlhim. hlqjh it, b 322 A /9%
jmtmlm vhij•h qvimvhqkhz•qvi•/x j•moim•m h jhtqihiqqhm•kqjqqtx•oq
h hihvlh•ljtjq hjiqkqihiqqlm jhmh•m0 Emoq lj•hih umlqm h DSRDO[cLL<
hmrj•jtjqh qv•moqhi•hi 2 hjhlm•m nhihlm zm•qxhlh z•mjmlmvih.2 Pxlqnqjh•mh otxihth h •himq•mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm qv
xnmtqh ij•qhiqjh uhq hi•hjiqkh h lmim•uqvhi j•moim•mh hjiqkqihimhlm jhmh•m mhim zx mqiqkh. qv•moqhi•hvlj/hm2 j•moim•m
jxvjxuqimvih h vjuh•jtjq lm ij•qoiqlm th 94 uqq th ;9 uqq. jmmh h khtx•qq hjmhimqh qv zm•qxhlh jj•mvih nhihlm jmh z•mjmlmvihjj
jm h jxvljh th j•moim•mhz•xnqijtjq z•qv j•moim•mhkhtx•qq 6 zjvjim z•xjmvijhtm. jh •mmjtihi ht hjiqjvqq jxvrjohim h
qvlqjhix•jtjqvjuh•/mqtm/ij•qhi0 nhjix•qtx• jj qvntjmvihlq•mjihqqqvlq•mjih0
Lvntjmvihmlm•jqihihlm mkxtjiqh ih•qnjtjqlm jhmh•m mhim
hz•mjqhihjh nqqvl zxmqiqkh zmvi•j jh lmim•uqvh j•moim•mh •himq
LCOCIC
THrFEPr KrMvE KvHMrsEFEMrMEEtIGvKtErFv EH jxum•jqhtm jj 5%0 Cjmhhih jh j•uh•m h j•moim•qq ih•qnmtx•zm
rtMEOEMrMvr uv trPrKv jhimox•qq lm jxvnx•i qv jxvlqiqqtm qv jh•m jm•m•mhzmvi•j
lqnm•qimtmjhimox•qqlm jxvnx•i h/h uxlqnqjhi qv hmvhjtjh hj nxhi Zhimtjt v•0 39
z•mnm•him hm•kqjqqtmth ih•qnmuhq uqjq0 Dh j•uh•m h/h qv•moqhi•hi . vss uos.
LRELDCZSVL TVSIVCPCZ VFCOLcCZ
x zqm•lm•mlm z•xnqimohthjj 4 zjvjim z•xjmvijhtm0 465%3
Dqn•hlm hnhjm•q 5.5
Fkxtjiqh jxhij•qtx• umlqq h nxhi lm vhij•h hh •mljjh Dpmtijqmtq hnm•mvim jqn•mq lm 3)3 264
khtxh•mh •himq•mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm jj 9% qv zm•qxhlh hnhjm•q
jj•mvih nhihlm jmh z•mjmlmvih.ht jh•x• qvlqjm lm j•moim•mh nxhi ]htxh•mh z•xljjiqmq khvljim / 173%.
mlv•quhih qv v•mij•qz•xo•huhim
hjzm•qx• qvlqjmtjq ih•qnmtx•z•hjiqjhim0T•qv j•uh•m. mnx•ij•qtm khvljim / 156%0
]htxh•mh z•xlj~qmq
nqvhvjqh•mhtm nq•umqvj hj nxhi hjxzm•qim.qv•moqhi•hvlj/hm2 mlv•quhih qv jxhij•q z•xo•huhim
zqm•lm•m0
Xm •mjxuhvlh qv mihzh jh•m j•umhmh lmmkxtih•mh 50Tmihmh lhimtx• lqv ihimtjt v•0 3: hh hmjhtjjtmmm oqhh hm
zhjpmimtx•lm hm•kqjqqhi•hjiqkmzmvi•jij•qoiqoq•mlq•mmiqxvh•mh hvhLqmmmmj•uhixh•mtm•himlm •mvihiqtqihim<
•mhj•hmtx•jhi•mhhiqhnhjm•mh z•mnm•qvimtx•
ij•qoiqtx•zximviqhtq0 30 •hih•mvihiqtqihiqq
nqvhvjqh•mh jhzqihtjtjq zm•uhvmvi=
40 •hih•mvihiqtqihiqq
mjxvxuqjm=
50 •him•mvihiqtqihiqq
jxum•jqhtm=
60 •hih•mvihiqtqihiqq
•mhj•hmtx•jxvhjuhim0
30 Tm ihmh lhimtx• lqv ihimtjt v•0 38 hh hm hvhtqmmmm
nhjix•qht •mmjtihijt hjiqkqihiqq lm mlztxhih•m. jiqtqmhvl Zhimtjt v•0 3:
umixlxtxoqh jjvxhjjih< . vss uos.
LRELDCZSVL TVSIVCPCZ VFCOLcCZ
Zhimtjt v•038 Dqi•hlm hnhjm•q 423 50)
21) 223
. vss/uos. Dpmtijqmtq hnm•mvimjqn•mqlm
LRELDCZSVL TFVLSCEC TFVLSCEC hnhjm•q
TVFDFEFRZC D[VFRZC ]htxh•mh z•xlj~qmq khvljim / 21.%0
]mvqij•qlqv mlztxhih•m 4(554 4(23) mlv•quhih qv z•mij•qz•xo•hu him
]mvqij•qnqvhvjqh•m 152 13) ]htxh•mh z•xljmiqmqkqtvljim / 206
]mvqij•qmli•hx•lqvh•m 03) 0)) mlv•quhih qv jxhij•q z•xo•huhim
5(2)) Dhvqihtjt v•xv•qj 0.) 0.3
]mvqij•q ixihtm 5()))
D•mlqimvmim•umv tjvo .2) 10)
Dpmtijqmtqlqv 3(63) 3(33)
mlztxhih•m Cjiqkjt ixiht 261%. 273
2)) 102
Dpmtijqmtqnqvhvjqh•m 5) 0) ]mvqij•qixihtm 7.0 70)
Dpmtijqmtq T•xnqii•ji 103 12)
mli•hx•lqvh•m T•xnqivmi 0)2 0.7
Dpmtijqmtqixihtm 4(13) 3(672 T•xnqihnm•mvijqn•mqlm hnhjm•q 0.3 053
40 Tmihmh lhimtx• lqv ihimtjtv•0 39 hh hmhvhtqmmmmnhjix•qht 60Tmihmh lhimtx• lqv ihimtjt v•0 3; hh hmlmim•uqvmoqhh hm
z•xnqijthnm•mvi
jqn•mqlm hnhjm•q.jiqtqmhvlumixlxtxoqh jjvxhjjih< hvhtqmmmmzm ihmh nhjix•qtx•lm qvntjmvih•mvihiqtqihimh th vqkmtjt
z•xljhjtjq. hihiqv khtx•q hihxtjimjhi oqqv khtx•q •mthiqkm0
LRELDCZSVL TVSIVCPCZ VFCOLcCZ
T•xljjiqh khvljih )ijm,
TfTdcpT mcnoTncZc acfTfVcTlA
965 8:4
Dxhijt jvqih•)ijm, 35.6 37.97 TCZVLPSRLCOF(oL C oncdcpTlcc
T•mijtlm khvmh•m ih•h Z0]0C0 39.: 3:.3 ignZfncTdodoc nZbfcV
)tmq, 0

fovj 603JxjusSj •zPoxpsjuQuQs omzxzvsmz.psxjxmsjN


70[iqtqmhvl lhimtmlqv ihimtjt v•0 42 hh hmlmim•uqvm<
60303 Cvhtqmh hqijhiqmqomvm•htmh hjiqkjtjq oqzhhqkjtjq
30 z•hojt lm •mvihiqtqihim oq qvim•khtjt lm hqoj•hvih ht
nq•umq= . 60304 Cvhtqmh jx•mthiqmqHV. RHV. ZR
40 z•xljjiqh uqvquh jh•m hhqoj•50hiqvom•mhz•hojtjq lm 60305 Cvhtqmh tqjpqlq[qiqqoqhxtkhiqtqihiqq
60306 Cvhtqmh j•mhvimtx•oqlhix•qqtx•
•mvihiqtqihimth vqkmt lm z•xljh oq o•hljt lm jiqtqmh•m h
60307 Cvhtqmh mjpqtqi•jtjqmjxvxuqjx/nqvhvjqh•
jhzhjqihiqqlm z•xljjiqm qvzjvjijt j•qiqj=
60308 Cvhtqmh kqimmmqlm •xihiqm h hjiqkmtx• jq•jjthvim
50 z•xnqijt jh•m hm •mhtqmmhmh qv jxvlqiqqtm qv jh•m hm
jiqtqmmhmhqvimo•htjhzhjqihimhlm z•xljjiqm= . 60309 Cvhtqmh o•hljtjq lm qvlhix•h•m
60 vqkmtjt z•xljjiqmq jh•m hhqoj•h •mhtqmh•mh vqkmtjtjq
z•xo•huhi ht z•xnqijtjqqv khtxh•m lm 7720222 tmq0

nrsvFNF HKCID
1 uos1
LRELDCZSVL ]COSVL 3
Dqi•hlm hnhmm•q 3052;0222 4
Dpmtijqmtqhnm•mvimjqn•mqlm hnhmm•q ;970222
/ Dpmtijqmtqkh•qhiqtm 8530622
/ Dpmtijqmtqnqlm 5650822
T•xljjiqh uhlquh )ijm, 370622
T•milm kqqvmh•m)tmq, :70222
Dxhikh•qhiqt jvqih• 630222

S-ar putea să vă placă și