Sunteți pe pagina 1din 3
AGENTIA PENTRU EZVOLTARE REGIONALA NORD-EST POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRAS E DATE CU CARACTER PERSONAL 41. Angajamentul ADR Nord-Est Protejarea siguranel si secur datslor dvs. personale este important pentcu ‘Ageniia pentru Cezvoltare Regionala Nore-Est prin urmare. acvistie desfasurate de n,n cadrul Broutu! Cenrul Regional de Studi Nore-Est sunt n conformiate cs legislatiaaplicabia refertoare la proiecta sigurantsidateior gla securtatea acestoa, ‘Accesand paging noastra de internet (www admordest ro, sectisnea Formate"), ve lua ta cuncstins asuora .Notei de informare priv protectia datler personale f CConsimtamantul nerscane!vizate", anexata i prezertuli Gocument ‘Acest requlament prezina medul in care sunt colectate si utlizate ecesteinformati Precum si conde de utlizare ale normatlor cu caracter personal 2 Pr ciple prolucrarll datelor cu caracter personal 2.41, Datele cu earacter personal sunt prlucrate cu buna-credlings gi Tn conformitate ou spore legae in vigoare. 22 Dalele cu catacter personal sunt colectate numai in scopur bine determinate, explicit $i leplime, iar prelucavea ultenoara nu va fi noompalba cu aeeste Se0pun 23, Datele cu caracter personal nu se stocheazs pentru 0 perioadd mei lng’ decst este necesar pentru reaizarea scopurior in care au fost colectate, 24, Datele cu caracter personal so. prelucreaza in conformitate cu drepturle Persoanel vate prevazute de Legea 677 / 2001, cu modtficanie si competarle Stenare, 25. Se vor lua mésurile necesare (storgarea sau recticarea lot) cu pve la datele imexacte sau incomplete, din punct de vedere al scopulu in care sunt colectate gi Pentru care vor preluerat 26. Se vor lua masunle tehnice gi organzaterice (prosedurale) adecvate pentru Protejrea dacor cu caracter personal, impotrva dtrugeni ascdentale sau legale, perdi, modieari, dezvaluni eau accesukl neavtoneat i datelor cu caracter personal ‘Agentla pentru Dezvollae Regionala Noro-Est va colecta, utiza, prelica si furiza datele Persenale cferte de dis, numa pentu completarea si gestonarea bare! de dale a Ccursantior, precum si inoemirea si eliberarea verficatelor do absolve grogramelor de formare profesional. Toste datele personale sunt destnate ullzati de tre Agertla periru Dezvoltare Regionala Necd-Est, prin Biroul Centrul Regional de. Studi NowEst si vor f ‘comunicate numa cate Agentia Juseteana pent Presta Sociale Neamt 4. Secutitatea datelor person: Peniry a protejadatele ds. personale de distugerea accidentals sau iegala, de pierderea S500 allearea acestora i de aocesul unor perscane neautorizate, ADR Nox Est utilzeard ‘masuri de securtate tehnce si organizatoice. Datele personale introduse ds catre uttzator ‘aU de orice ata persoana identfiata ca potentalcllanlVcursant vor ffolsite de ADR Nord. Est , numai in scopul deciaat al acest pot. informatile si datele din tormularele de contacvinscriere vor fleste rumai pentru scopul declarat in cadrulacestei pote a ‘ADR Nord-Est nu vinde, nu ofera, ru face schimb de adrese de email obtinute prin intermedi site-ului yw admordest co si nu dvulga adresa dumneavoasta de e-mall ator ersoane care acceseaza paginie acest site, fara acordul dumneavosctra explict 5. Acoperirea cerintolor minime de securitato ‘Agentia pentru Dezvoltare Regionala NorsEst desemneaza prin dlspeztia intema a directoruui general, perscanele responsable (uliizatni) cate acceseaza bazele de dete 81 protucreaza snformatile cu caracter personal ale cursantlorpotentaior coreart rice modificare a datelor cu caracter personal ee poate face numei de cate vblzatoi autorzati desomnat) de eatre ADR Nowd-Est Dupa finalizarea unui examen de absolvre pentru unul din programele de formare rofesionala deruaie de catre ADR Nord-Est, Incusiv dupa complelarea ceseatul de abeovire, petra toate datele ws caracter personal gin Dazele Jo Uate ale euteantior we Vee fexecuta coni de siguranta (format electronic COIDVD), lar acestea vor fstocate in faste Imetaice cu silt aplcat. Accesul la copie de siguranta va fi montoraat de catto ADR. Nora-Es Computoree si alte terminale de acces ce vor cuprinde bazele de date cu informati’ cu ‘aracter personal aferente datelor cursantlevpoteniliorcursanti se efla i-o incapere a ADR NorG-Est care se poste incuia si in care acoesul personalula este restrans, hoses ‘Computere nu sunt conectate la reteaua si serverele ADR Nord Est Untizatcri desermnat prin eispozitadirectoruui general vr fi instru, in asa fel inet, stunci end sunt deschise bazele de date cu informatile “cu. caracter personal ale cursantioripotentalir cursanti sa nu se afle in preajma acestora, personal neauiorizat st aca acest lucru se itampia, sa inchida bazele de date respective, Ulizatoni desemnati care au acces la bazele de date cu informati cu caracer personal sunt instrati de aire ADR Nord-Est asupra importante! mentinericonfidenltay,sossiows recum si cu privre la riscule pe care le comport prelucrarea datelr cu cracier personal Eisunt obigali sais inchida sesiunea de lr atuneicdnd pirsesc loul de mune Pentru mentinerea secuni preucriri datelor cu caracter personal (In special impotiva \rusior informatie), ADR Nord-Est ia urmatoarele masur a) interzicerea folosie de cétre utizatoni desemnali a programelor software care provin din suse externe sau dubioase, »)infermarea utizatorior in pivnta pericoluaiprivind virus informatic ©) implemertarea si actualzarea permanenta a unorslsteme automate de deviusare i de secuntate a sistemeorinformatce, ‘Scoatorea la imprimanta a datelor cu caracter personal se va reaiza numai de catre Utlzstori desemnat si numai in scopul precizat de prezentul regulamant ADR Nord-Est garanteaza securtatea s) confidentaitatea datelor cu caracter personal Genie pn seit tcs nora rumen ne Nato. oth Director genefal, Const Aft oa NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE/ ‘CONSIMTAMANTUL PERSOANE! VIZATE. Conform cernjlor Legit nr. 67/2001 pentru protectia persoanelor cu piv la preucrarea: datelo cu caracte personal gilbera crculaje acesior date, moskficats si completa gi ale Lege. 6062004 prvin preiuerarea datlor cu caracter percanal gi proto wat private In sector comunicatilorelecronice, Agentia pentru Dezvottare Regionala Nord-Est, prin Biroul Central Regional de Stud Nord.Est are cbigatis de a administra in condi de siguranté $i hhumai pentru scoputle spectcate, datele perscnale pe care ni le tumiza) despre ‘dumneavoasta, pentru una din urmatoarele caltat: potential cursant sau cirsantlabsolvent al unua din programele de formare profesionala ale central nastru, ‘Scop colectaii datelor este: completarea si gestionarea bazei de date a cureantlor, precun si intocmivea si eliberarea cartifcatelor de absclvire @ programeler de formare profesonala, Informatiteincogistrate sunt destinate tlzaei de cave Agentia pentru Dezvotare Regionala NNoré-Est, prin Biroul Centrul Regional de Studi Nord-Eet gi sunt comunicate numal catre ‘Agentia Judeteana pentru Prestati Sociale Neamt. Daca unele gin datele fumizate de umneavoastrd sunt incorecte, v8 rugim s& ne informal! ct mai curénd posi. [Mentisnez ca am cit sl inteles informatie de mai sus si sunt de acocd cu prelucatea datelor ‘cu caracter personal, numal in concitilepreczate in cadrul prezervu formule. Nume si prenume: Senatra Data