Sunteți pe pagina 1din 317

MEMORIU TEHNIC

PENTRU

REABILITARE DN 25 TECUCI SENDRENI KM. 0+000 KM. 68+130

Judetul Galati

Ianuarie 2008

CUPRINS

DATE GENERALE ..............................................................................................................................5


1.1 Introducere ...................................................................................................................................5
1.2 Date generale despre proiect.......................................................................................................5
DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI ....................................................................................................6
2.1 Amplasament ...............................................................................................................................6
2.2 Suprafa a i situa ia juridic a terenurilor.....................................................................................7
2.3 Clima ............................................................................................................................................7
2.4 Hidrogeologia, Hidrografia ...........................................................................................................8
2.5 Solurile si geologia .......................................................................................................................9
2.6 Adncimea de inghet ...................................................................................................................9
2.7 Seismicitatea..............................................................................................................................10
2.8 Caracteristicile principale ale construc iei ..................................................................................10
SITUA IA EXISTENT .....................................................................................................................11
3.1 Traseul in plan............................................................................................................................11
3.2 Traseul in profil longitudinal .......................................................................................................11
3.3 Traseul in profil transversal........................................................................................................11
3.4 Structura rutiera .........................................................................................................................11
3.5 Scurgerea apelor........................................................................................................................11
3.6 Necesitatea si oportunitatea investi iei.......................................................................................12
PROPUNERI DE SOLUTII DE REABILITARE.................................................................................13
4.1 Alternative ..................................................................................................................................13
4.2 Dimensionarea sistemului rutier.................................................................................................13
4.3 Traseul in plan............................................................................................................................13
4.4 Profilul longitudinal .....................................................................................................................13
4.5 Profilul transversal tip.................................................................................................................14
4.6 Drumuri laterale..........................................................................................................................14
4.7 Sistemul rutier ............................................................................................................................14
4.8 Scurgerea apelor........................................................................................................................15
4.9 Parcari si statii auto....................................................................................................................15
4.10 Trotuare......................................................................................................................................15
4.11 Podete........................................................................................................................................15
4.12 Lucrari de consolidare................................................................................................................15
4.13 Siguranta circulatiei....................................................................................................................16
4.14 Exproprieri..................................................................................................................................16
4.15 Organizaea de santier................................................................................................................16
4.16 Cai de acces provizorii ...............................................................................................................17
4.17 Utilitati ........................................................................................................................................17
4.18 For a de munca ..........................................................................................................................17
4.19 Lucrari de intretinere necesare dupa aplicarea solutiilor de reabilitare .....................................17
SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU ...............................................18
5.1 In perioada de executie..............................................................................................................18
5.1.1 Protectia calitatii apelor...............................................................................................19
5.1.2 Protectia aerului ..........................................................................................................20
5.1.3 Protectia solului si subsolului......................................................................................22
5.1.4 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice ...............................................................23
5.1.5 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor ................................................................24
5.1.6 Protectia impotriva radiatiilor ......................................................................................26
5.1.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public................................26
5.1.8 Protectia peisajului......................................................................................................26
5.1.9 Gospodarirea de eurilor solide din construc ii asupra mediului .................................27
5.1.10 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase........................................................28
5.1.11 Protectia mediului socio-economic .............................................................................29
5.2 In perioada de exploatare ..........................................................................................................31
5.2.1 Protectia calitatii apelor...............................................................................................31
5.2.2 Protectia aerului ..........................................................................................................32
5.2.3 Protectia solului si subsolului......................................................................................32
5.2.4 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice ...............................................................33
3

6
7

5.2.5 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor ................................................................33


5.2.6 Protectia impotriva radiatiilor ......................................................................................34
5.2.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public................................34
5.2.8 Protectia peisajului......................................................................................................34
5.2.9 Gospodarirea deseurilor .............................................................................................35
5.2.10 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase........................................................35
5.2.11 Protectia mediului socio-economic .............................................................................35
LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA .............................................................................37
PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI ....................................................................38
Anexe
1. Plan incadrare zona (plan ansamblu)
2. Profil transversal tip amenajare drum
3. Profil transversal tip amenajare lucrari de arta

1 DATE GENERALE
1.1

INTRODUCERE

Acest Memoriu Tehnic a fost elaborat cu scopul prezent rii unei descrieri adecvate a
investi iilor propuse prin proiectul de REABILITARE DN 25 TECUCI SENDRENI KM. 0+000
KM. 68+130 si a impacturilor acestuia asupra mediului, pentru a fi evaluate n cadrul
procedurilor de eliberare a acordului de mediu, n conformitate cu HG 1213/2006, care
inlocuieste HG 918/2002, corespunzator Directivei EU 85/337/EEC, amendata prin Directiva
97/11/EC si 2003/35/EC. Memoriul Tehnic este elaborat in conformitate cu reglementarile
nationale precizate prin OM 860/2002, Anexa II.2.
Responsabilitatea derul rii acestui proiect revine Companiei Na ionale de Autostr zi
Drumuri Na ionale din Romnia.

Consultarea i acceptul autorit ii locale pentru protec ia mediului (Agen ia pentru Protec ia
Mediului) ca i suportul complementar constituie elemente ale Documenta iei pentru
accesarea fondurilor financiare necesare implement rii proiectului.
Pentru Romnia, ca ar recent admisa in Uniunea European obiectivul major al investi iilor
propuse const n mbun t irea infrastructurii cu beneficii asupra mediului, economiei i a
condi iilor de via ale popula iei, mai precis pentru popula ia local .

1.2

DATE GENERALE DESPRE PROIECT

Denumirea obiectivului de investi ii:

REABILITARE DN 25 TECUCI SENDRENI


KM. 0+000 KM. 68+130

Amplasamentul obiectivului:

Sectorul de drum propus pentru reabilitare DN


25, Tecuci Sendreni, este o artera rutiera care
face legatura intre municipiul Tecuci km. 0+000
si localitatea Sendreni km. 68+130, Judetul
Galati.

Proiectantul lucr rilor:

S.C. CONSITRANS SRL

Beneficiarul lucr rilor:

Compania Na ional de Autostr zi


Na ionale din Romnia

Valoarea lucrarilor

Valoarea investitiei ................ Euro, din care


C+M = ................... Euro;

Costul masurilor de protectie a mediului:

circa 3% din costul lucrarilor permanente

Ordonator de credite:

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice

i Drumuri

si Locuintei
Perioada de executie propus :

36 luni

Num r de angaja i:

30

2 DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI


2.1

AMPLASAMENT

Sectorul de drum propus pentru reabilitare DN 25, Tecuci Sendreni, este o artera rutiera
care face legatura intre municipiul Tecuci km. 0+000 si localitatea Sendreni km. 68+130,
facand legatura intre arterele DN24 si DN 2B, avand o lungime de 68,130 km.
Din totalul de 68,130 km aflati, din punct de vedere administrativ in judetul Galati, 36,580 km
traverseaza localitati, dupa cum urmeaza: Tecuci (km. 0+000 km. 3+500, L= 3,500 km);
Draganesti (km. 6+888 km. 9+381,L = 2,493 km); Barcea (km. 9+381 km. 13+760, L = 4,379 km);
Umbraresti (km. 13+760 km. 18+014, L = 4,254 km); Ivesti (km. 18+014 km. 24+855, L = 6,841
km); Liesti (km. 24+855 km. 29+800, L = 4,945 km); Hanul Conachi (km. 31+930 km. 34+450, L =
2,520 km); Tudor Vladimirescu (km. 36+310 km. 39+900, L = 3,590 km); Vames (km. 43+200 km.
44+230, L = 1,030 km); Piscu (km. 45+880 km. 48+325, L = 2,445 km); Independenta (km. 51+090
km. 53+020, L = 1,930 km); Branistea (km. 59+300 km. 59+700, L = 0,400 km); Sendreni (km.
66+200 km. 67+950, L = 1,750 km).

Figura 1. Harta Judet Galati

2.2

SUPRAFA A I SITUA IA JURIDIC

A TERENURILOR

Din totalul de 68,130 km aflati, din punct de vedere administrativ in judetul Galati, 36,580 km
traverseaza localitati, dupa cum urmeaza:
- Tecuci

km. 0+000 km. 3+500

L= 3,500 km

- Draganesti

km. 6+888 km. 9+381

L = 2,493 km.

- Barcea

km. 9+381 km. 13+760

L = 4,379 km.

- Umbraresti

km. 13+760 km. 18+014

L = 4,254 km.

- Ivesti

km. 18+014 km. 24+855

L = 6,841 km.

- Liesti

km. 24+855 km. 29+800

L = 4,945 km.

- Hanul Conachi

km. 31+930 km. 34+450

L = 2,520 km.

- Tudor Vladimirescu

km. 36+310 km. 39+900

L = 3,590 km.

- Vames

km. 43+200 km. 44+230

L = 1,030 km.

- Piscu

km. 45+880 km. 48+325

L = 2,445 km.

- Independenta

km. 51+090 km. 53+020

L = 1,930 km.

- Branistea

km. 59+300 km. 59+700

L = 0,400 km.

- Sendreni

km. 66+200 km. 67+950

L = 1,750 km

Lucrarile de reabilitare a drumului national DN 25 conduc la ocuparea unor suprafete de


teren din zona limitrofa acestuia. Pozitionarea planimetrica si kilometrica, detinatorii, naturile
de folosinta si marimea acestora sunt evidentiate in planurile de ansamblu.
Folosintele propuse pentru ocupare definitiva in proiect se prezinta astfel :
-

teren agricol;

teren silvic;

teren neagricol.

2.3

CLIMA

Teritoriul jude ului Gala i apar ine n totalitate sectorului de clim continental (partea sudic
i central nsumnd mai bine de 90% din suprafa , se ncadreaz n inutul de clim de
cmpie, iar extremitatea nordic reprezentnd 10% din teritoriu, n inutul cu clim de
dealuri). n ambele inuturi climatice, verile sunt foarte calde i uscate, iar iernile geroase,
marcate de viscole puternice, dar i de ntreruperi frecvente provocate de advec iile de aer
cald i umed din S i SV care determin intervale de nc lzire i de topire a stratului de
z pad . Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului i Dun rii introduc n valorile i
regimul principalelor elemente meteorologice, modific ri care conduc la crearea unui
topoclimat specific de lunc , mai umed i mai r coros vara i mai umed i mai pu in rece
iarna.
Circula ia general a atmosferei are ca tr s turi principale frecven a relativ mare a advec iilor
lente de aer temperat-oceanic din V i NV (mai ales n semestrul cald), frecven a de
asemenea mare a advec iilor de aer temperat-continental din NE i E (mai ales n anotimpul
rece), precum i advec iile mai pu in frecvente de aer arctic din N i aer tropical maritim din
SV i S.
Parametrii climatici mai importanti sunt:
-

media temperaturilor maxime absolute anuale este de 38o 39oC;

media temperaturilor minime absolute este de 3.1o 3.5 oC;

cantitatea medie a precipitatiilor anuale este 420 430 mm;


7

2.4

cantitatea precipitatiilor din semestrul cald (01.04 30.09) este de 600 mm;

numarul anual de zile de inghet (cu temperatura minima 0oC) este de 92;

din punct de vedere al vanturilor drumul se afla in mare parte, amplasat in zona II,
expusa, cu viteze cuprinse intre 1,6 5,3 m/s si o predominare a vanturilor din N - NV
(conform STAS 3303/2-88),
HIDROGEOLOGIA, HIDROGRAFIA

Natura terenului de fundare: terenul este constituit din depozite cuaternare de natur
aluvionar (nisipuri, prafuri, argile, pietri ) n zona de lunc , acoperite cu depozite eoliene
(loessuri) n zona de cmpie nalt i de trecere la lunc .
Se constata existenta a trei zone distincte:
I. Zona de lunc - de la DN 25 i pn la est de zona pu urilor forate, terenul de fundare
prezint urm toarea stratifica ie:

In suprafa se ntlne te un strat de umpluturi de p mnt negru, nisip, pietri sau


sol vegetal n grosimi variabile cuprinse ntre 0,30 -1,90m;

Urmeaz pn la adncimi de 1,60 - 3,50m, o alternan de prafuri argiloase


nisipoase, argile pr foase plastic consistente, galbene, cenu ii, cenu ii verzui,
albicioase i nisipuri fine sau slab argiloase galbene, cenu ii, ro cate, cu ndesare
medie saturate.

Sub aceste adncimi i pn la adncimi de 5,10 - 5,70m se ntlne te un strat de


nisip pr fos galben, galben cenu iu cu rar pietri mic i fragmente de cochilii, n ap ,
pe alocuri miit, refulant.

lI. Zona de cmpie nalt (unde este pozi ionat drumul de centur
fundare prezint urm toarea stratifica ie:

n general) terenul de

n suprafa se g se te un strat de sol vegetal negru de 0,70 - 0,80 m sau umplutur


de pietri i nisip (la intersec ii cu DN 24 sau DC Tecuci - Furceni cu asfalt n
suprafa ) de 0,20 - 0,60 m grosime, urmat de sol vegetal sau umplutur de
p mnt negru pn la adncimi de 1,10 -1,30m;

Urmeaz pn la adncimi de 4,70 - 5,50 m (n zona de traversare a c ii ferate din


partea de nord a traseului, spre intersec ia cu DN 24) un strat de loess galben
macroporic sensibil la umezire grupa "B" (conform P - 7 - 2000);

De la adncimea de 4,70 * 5,50 m i pn la -6,30 * 7,00 m s-a interceptat un strat


de nisip mediu galben cu ndesare medie.

Sub stratul de nisip i pn la adncimi de 8,50 m se g se te un strat de nisip mediu


i pietri .

III. Zona de trecere spre lunc terenul de fundare este constituit din:

n suprafa , sub umplutura de p mnt negru cu rar pietri (pe alocuri afnat ) de
0,20 -0,40 m grosime, se ntlne te un strat de sol vegetal sau umplutur de p mnt
negru, pn la adncimea de 1,30 m;

n continuare, pn la adncimea de 4,00 m se g se te un strat de praf argilos


cafeniu galben (loess resedimentat), plastic vrtos - plastic consistent.

Re eaua hidrografic este reprezentat de rul Brlad, care str bate aceast cmpie pe
ultimii 60 km ai cursului s u i o serie de praie. Debitul Brladului este de 9.3 m/sec. la
Tecuci, iar din volumul scurgerii anuale (294.48 mil. m3), 42,26% se scurge primavara, 21%
vara, 18.4% toamna i 18.34% iarna. Cmpia Tecuciului este str b tut n partea de nord de
o serie de praie care izvor sc din Colinele Covurluiului-B l neasa Corozel i Tecucel iar n

partea sudic se afla cursul temporar al C lma uiului, ce debu eaza n lacul T l basca (139
ha) de lng satul Tudor Vladimirescu.
n Cmpia Covurluiului, doar praiele Geru i Suhurlui au ap permanent, ele avandu- i
izvoarele tot n Colinele Covurluiului. O serie de afluen i ai acestor praie au scurgere
temporar (Gologan, Valea Rea). Valea Lozova (32 km), ce izvora te din partea de nord a
Cmpiei Covurluiului, debu eaz n limanul fluviatil omonim, iar Valea M linei (21 km) cu o
serie de afluen i (Milo , Manolache, Grboavele) debu eaz n limanul fluviatil M lina. Tot un
astfel de liman (C tu a) se afla la marginea vestic a ora ului Gala i.
2.5

SOLURILE SI GEOLOGIA

Solul este principalul suport al tuturor activit tilor socio-economice si constituie factorul de
mediu expus cel mai usor la poluare. Devers rile de substante chimice periculoase,
depozit rile de deseuri de toate categoriile, tratamentele si fertiliz rile necorespunz toare,
f cute f r fundamentare agro-pedologic , agrotehnic , la care se adaug degrad rile
naturale ale calit tii solului (eroziune, alunec ri, tas ri, rupturi si pr busiri) confer imaginea
complet a impactului produs de activitatea antropic asupra acestui factor de mediu.
Conditiile pedoclimatice variate au determinat aparitia si evolutia unei cuverturi de soluri,
divers si bine reprezentat , dominat de solurile zonale de tip cernoziom, soluri azonale,
soluri aluviale, coluviale, neevoluate sau trunchiate, psamosoluri, l covisti etc.
Molisoluri :
- cernoziom;
- cernoziom cambic;
- sol cenusiu.
Alte tipuri de soluri :
- soluri halomorfe;
- soluri hidromorfe;
- soluri neevoluate;
- soluri desfundate;
- soluri nisipoase;
- aluviuni.
Teritoriul jude ului Gala i n sine prezint un relief tabular cu o fragmentare mai accentuat n
nord i mai slab n sud, distingndu-se dup altitudine, pozi ie i particularit i de relief, cinci
unit i geomorfologice: Podi ul Covurluiului, Cmpia Tecuciului, Cmpia Covurluiului, Lunca
Siretului Inferior i Lunca Prutului de Jos.
Forma iunile geologice vechi sunt prea pu in importante din punct de vedere al resurselor
minerale. Au fost identificate i se exploateaz hidrocarburi - i ei i gaze naturale n zonele
Schela - Independen a, Munteni - Berheci i Brate . Forma iunile geologice tinere i n
special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, pietri uri - exploatate la Gala i,
Tecuci, Brani tea i din albia minor a rului Prut, au deosebit importan pentru industria
materialelor de construc ii.
2.6

ADNCIMEA DE INGHET

Adancimea de inghet a terenului natural conform STAS 6054/83 este de 80 - 100 cm.
Potrivit hartii cu reprezentarea tipurilor climatice dupa indicele de umezeala Thornthwaite
drumul se incadreaza la tipul I cu indicele de umiditate Im < - 20.

2.7

SEISMICITATEA

Conform SR 11100/1-1993 Anexa 1 , traseul se inscrie in zona macroseismica de gradul 8.


Potrivit normativului P 100 92, privind protectia antiseismica a constructiilor de locuinte
social-culturale, agrozootehnice si industriale DN 25 se incadreaza in zona seismica B cu
Ks = 0,25 si,,C cu Ks = 0.20, avand Tc = 0,15 sec.
.
2.8
i.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUC IEI


Structura rutiera:

Dimensionarea straturilor de ranforsare a fost facuta pe baza Normativului pentru


dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide
indicativ AND 550/1999.
S-a propus o solutie cu stuctura rutiera semirigida si anume:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
4 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
20 cm strat de forma din pamant tratat cu var
Stratul de pamant tratat cu var s-a propus pe zone cu sistem rutier nou unde se inregistreaza
valori necorespunzatoare (mai mici de 65 Mpa) ale modulului de elasticitate dinamic al
pamantului de fundare, corespunzator tipului climatic,,I.
Sistemul de ranforsare a carosabilului existent a fost adoptat astfel:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
4 cm mixtura asfaltica AB 2
intre:
km. 3+500 km.17+000
km. 25+000 km.41+300
km. 44+000 km.48+800
km. 51+000 km.68+130
Intre km 41+300 km 44+000, unde se ridica linia rosie cu aproximativ 1.00 m, s-a prevazut
sistemul rutier nou prezentat anterior pe intreaga latime a profilului transversal.
Pe aceasta zona s-a studiat un profil transversal tip in care se prevede desfacerea straturilor
asfaltice din alcatuirea sistemului rutier existent pana la stratele drenante.
ii. Profilul transversal tip prezinta urmatoare elemente geometrice:
In conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/27.01.1998 drumul va avea:
-

partea carosabila

7,00 m;

benzi de incadrare

0.50 m si

platforma

9,00 m.
10

3 SITUA IA EXISTENT
3.1

TRASEUL IN PLAN

Conform Ordonantei nr 43/1997 drumul DN 25 este drum national principal, incadrandu-se in


clasa tehnica III.
Traseul DN 25 prezinta elemente geometrice specifice zonei de campie sub forma unor
aliniamente lungi racordate prin curbe largi.
In conformitate cu Ordonanta nr 43/1997 viteza de baza pentru clasa tehnica III zona de
campie in care se incadreaza si drumul analizat este: v = 50-80 km/h.
3.2

TRASEUL IN PROFIL LONGITUDINAL

Declivitatile longitudinale in aliniamente si curbe se incadreaza in prevederile STAS 863/85


(max 4%) acestea nefiind depasite pe nici o portiune a traseului.
Racordarile verticale corespund STAS 863/85.
3.3

TRASEUL IN PROFIL TRANSVERSAL

In profil transversal drumul are in general latimea platformei de 8,00 9,00 m si o parte
carosabila de 6,00 7,00 m. Acostamentele sunt in general din pamant sau balast fiind in
stare degradata si inierbate. In municipiul Tecuci km 0+000 km 3+830 latimea carosabilului
variaza intre 9.00 si 14.00 m
3.4

STRUCTURA RUTIERA

Sistemul rutier existent pe DN 25 intre km. 0+000 km. 68+130 este un sistem rutier nerigid,
avand imbracamintea alcatuita dintr-un strat de 3 cm beton asfaltic si 5 cm binder.
Starea tehnica actuala a sistemului rutier este apreciata ca fiind mediocra pe o lungime de
aproximativ 70% din lungimea traseului analizat si rea pe aproximativ 30%. Suprafata partii
carosabile prezinta degradari (foto1,2) cum ar fi: faiantari, fisuri longitudinale, valuriri, gropi de
suprafata plombate ca urmare, in principal, a capacitatii portante reduse a complexului rutier.
Sistemul rutier este alcatuit din straturi drenante (balast) 15-50 cm si straturi asfaltice 19-35
cm.
3.5

SCURGEREA APELOR

Scurgerea apelor de suprafata se realizeaza printr-un sistem de rigole si santuri. Santurile de


pamant sunt in general colmatate nepermitand scurgerea apelor in conditii corespunzatoare.
Pe o lungime de cca. 25,000 km. (in zona de traversare a localitatilor) rigolele si santurile
sunt pereate, dar se afla intr-o stare de degradare considerabila nefiind functionale.
Intre km 41+300 km 44+000 drumul traverseaza zone inundabile, cu baltiri frecvente ale
apei langa platforma. Situatia este generata de cota scazuta a drumului, aceasta fiind foarte
apropiata de nivelul terenului natural, cat si de existenta rambleului de cale ferata si a unui
dig de canal irigabil ce incadreaza drumul national, generand un efect de bazin.
Drumul existent traverseaza un numar de 7 poduri si 5 pasaje peste calea ferata si un numar
de 39 de podete.

11

Podetele au deschideri intre 1 si 5 m si sunt: dalate, tubulare, boltite si ovoidale; cu


infrastructuri in general din zidarie de piatra bruta sau beton.
Marea majoritate a podetelor au inaltimi reduse si sunt colmatate, scurgerea si evacuarea
apelor facandu-se cu dificultati. In ceea ce priveste racordarile cu terasamentele sau
timpanele acestea prezinta degradari importante cum ar fi: fisuri, ruperi, desprinderi de
moloane etc.
3.6

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTI IEI

Necesitatea acestei investitii deriva din cresterea continua a traficului ce a condus la


degradarea in anumite zone a drumului, astfel incat caracteristicile tehnice si de exploatare
ale drumului nu mai corespund in totalitate normelor tehnice in vigoare.
Se impune gasirea unor solutii de reabilitare adecvate situatiei din teren, care sa asigure
circulatia in conditii de securitate si confort si in acelasi timp, sa fie economice.
Obiectivele specifice au in vedere reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de
transport pentru imbunatatirea confortului calatorilor, cresterea sigurantei acestora si a
eficientizarii transportului de marfa in vederea alinierii sistemului national de transport la
sistemul european, maximizarea efectelor pozitive asupra mediului si minimizarea impactului
global si local pe care activitatile de transport le genereaza, astfel ca modernizarea DN 25
este o prioritate pentru atingerea acestor obiective.

12

4 PROPUNERI DE SOLUTII DE REABILITARE


4.1

ALTERNATIVE

Obiectivul contractului, prin tema de proiectare fiind reabilitarea/modernizarea unui drum


national, face ca analizarea unor alternative de traseu sa nu fie viabila.
Pentru structura rutiera, conform cerin elor beneficiarului, s-a optat sa fie cat mai economica,
dar sa resptecte toate standardele aferente in vigoare, deci nu a fost cazul propunerii de mai
multe structuri rutiere.
La alegerea solutiilor adoptate, din mai multe alternative posibile studiate, au contribuit nu
numai parametrii economici ci si parametrii tehnici, restrictii de mediu, norme legislative,
riscuri potentiale etc.
Din punct de vedere tehnic a fost aleasa cea mai buna solutie rezultata in urma masuratorilor
de capacitate portanta, a dimensionarilor realizate ulterior, a masuratorilor geotehnice si
topografice.
Pentru ca solutiile sa corespunda nu numai din punct de vedere tehnic, respectiv pentru a
contribui si la protectia mediului, pentru sistemul rutier se vor folosi mixturi mai putin
poluante.
4.2

DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER

Dimensionarea grosimii straturilor de ranforsare a fost facuta in conformitate cu prevederile


Normativului AND 550-1999.
Zona de desfasurarea a traseului se caracterizeaza prin adancimi de inghet mari. Acest lucru
impune ca dimensionarea sa tina cont de fenomenul de inghet dezghet, verificarile la
criteriile de dimensionare din trafic fiind satisfacute si de o solutie de ranforsare sau solutie
noua cu grosimi mai mici.
4.3

TRASEUL IN PLAN

Fata de situatia existenta, in vederea incadrarii in prevederile STAS 863/85, sunt necesare
corectii in plan ale traseului existent pentru viteza de proiectare de 50-60 km/h in localitati,
respectiv 80 km/h in afara localitatilor.
Acestea constau in principal din corectia unor curbe lipsite de vizibilitate.
In localitatile rurale traversate de traseul drumului national se va urmari incadrarea in
prevederile STAS 863/85 prin pastrarea amplasamentului actual al drumului avand in vedere
ca prin tema de proiectare nu se cere studierea unor variante de ocolire a localitatilor.
4.4

PROFILUL LONGITUDINAL

In profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste in principiu niveleta drumului existent, la
care se vor adauga grosimile de ranforsare. In zonele inundabile semnalate cu terenuri
sensibile la inmuiere s-a studiat corectarea profilului longitudinal prin ridicarea platformei
drumului intre km 41+300 km 44+000 cu aproximativ 1.00 m fatade niveleta actuala,
aceasta neavand impliatii majore in profil transversal.
Se respecta pasul de proiectare corespunzator vitezei de proiectare de 50-80 km/h conform
STAS 863-85.

13

Din analiza declivitatilor in plan longitudinal, rezulta ca nu sunt zone pentru care sa se
justifice proiectarea unor benzi pentru vehicule lente.
4.5

PROFILUL TRANSVERSAL TIP

In conformitate cu Normele privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale aprobate


cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/27.01.1998 drumul national nr. 25 Tecuci Sendreni este incadrat ca drum national principal.
In conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/27.01.1998 drumul trebuie sa aiba o
parte carosabila de 7,00 m cu benzi de incadrare de 0.50 m si o platforma de 9,00 m.

4.6

DRUMURI LATERALE

Pe intreaga lungime a traseului drumul este intersectat de 7 drumuri publice si mai multe
drumuri de pamant.
Drumurile laterale vor fi amenajate:
-

pe 25 m cele din pamant, din care 10 m vor fi asfaltati iar 15 m impietruiti sau balastate,

iar pentru cele cu asfalt existent s-a prevazut un covor asfaltic pe 10 m.

Intersectiile cu drumurile publice sunt prevazute a fi amenajate in conformitate cu normativul


C 173-1986. Acestea sunt situate la: km 11+300 DJ 252; km 15+132 DC 58; km 12+275
DJ 253; km 19+851 DJ 254; km 31+225 DJ 204; km 49+590 DJ 255; km 68+130 DN
2B.
4.7

SISTEMUL RUTIER

Pentru proiectarea sistemului rutier s-au folosit datele din determinarea grosimii straturilor
rutiere.
Dimensionarea straturilor de ranforsare a fost facuta pe baza Normativului pentru
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide
indicativ AND 550/1999.
S-a propus o solutie cu stuctura rutiera semirigida si anume:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
4 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
20 cm strat de forma din pamant tratat cu var
Stratul de pamant tratat cu var s-a propus pe zone cu sistem rutier nou unde se inregistreaza
valori necorespunzatoare (mai mici de 65 Mpa) ale modulului de elasticitate dinamic al
pamantului de fundare, corespunzator tipului climatic,,I.
Sistemul de ranforsare a carosabilului existent a fost adoptat astfel:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25

14

4 cm mixtura asfaltica AB 2
intre:
km. 3+500 km.17+000
km. 25+000 km.41+300
km. 44+000 km.48+800
km. 51+000 km.68+130
Intre km 41+300 km 44+000, unde se ridica linia rosie cu aproximativ 1.00 m, s-a prevazut
sistemul rutier nou prezentat anterior pe intreaga latime a profilului transversal.
Pe aceasta zona s-a studiat un profil transversal tip in care se prevede desfacerea straturilor
asfaltice din alcatuirea sistemului rutier existent pana la stratele drenante.
4.8

SCURGEREA APELOR

Evacuarea apelor in lungul drumului este prevazuta sa se faca prin rigole si santuri (pereate
si nepereate) in conformitate cu prevederile STAS-ului 10796/2-79 si cu situatia locala.
Pentru evacuarea apelor din patul drumului se prevad drenuri transversale continue prin
scoaterea stratului de balast in taluzele de rambleu si care au pante de 1 : 3 sau 1 : 2.
In ceea ce priveste evacuarea apelor de pe o parte pe alta a drumului aceasta se va realiza
prin podete si poduri.
4.9

PARCARI SI STATII AUTO

Parcarile si statiile auto pentru mijloacele de transport in comun locale, existente pe traseu,
vor fi mentinute si amenajate corespunzator.
4.10 TROTUARE
S-a urmarit mentinerea trotuarelor esistente in localitati, cu unele lucrari necesare pentru
refacerea celor afectate.
4.11 PODETE
Acolo unde este necesar, in conformitate cu Ordinul A.N.D. nr 93/303/21.02.1992 podetele
existente (tubulare, ovoidale si dalate) avand deschiderea sub 2,0 m vor fi inlocuite cu podete
avand deschiderea de 2,0 m si, pe cat posibil, o inaltime minima de 1,50 m pentru a putea fi
curatate.
La podetele care se mentin trebuie refacute camerele de cadere in vederea preluarii
corespunzatoare a apelor si a retinerii depunerilor cat si lungirea lor in vederea asigurarii
latimii platformei proiectate.
Pe zonele cu baltiri, acolo unde drumul constituie un baraj in calea apelor, au fost prevazute
podete noi.
4.12 LUCRARI DE CONSOLIDARE
Acolo unde situatia o impune, in conformitate cu STAS 1948/1-1991, au fost prevazuti
parapeti metalici zincati cu lisa simpla sau lisa compusa.
De asemenea au fost prevazuti parapeti metalici la podete cu vai accentuate, precum si la
poduri.
15

4.13 SIGURANTA CIRCULATIEI


i.

Definitiva ( pe perioada de exploatare)


Aceasta va fi compusa din :
- marcaje orizontale :

axul drumului cu linie continua in toate zonele unde depasirea este


interzisa (curbe periculoase, zone fara vizibilitate, intersectii)

axul drumului cu linie intrerupta, in toate zonele unde depasirea este


permisa

ambele margini ale partii carosabile.

- panouri indicatoare pentru

curbe

curbe periculoase

limitare de viteza

prioritate de circulatie pe zonele de drum fara vizibilitate

limitare de gabarit

limitare de tonaj

Pentru a asigura o circulatie in deplina siguranta s-a prevazut parapet metallic de tip
semigreu cu lisa metalica in zonele in care rambleul este abrupt, parapetul fiind fixat pe o
fundatie din piatra sparta.
ii. Semnalizare pe timpul executiei
Aceasta se va organiza in conformitate cu Norme metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari
in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, functie de situatia concreta si se
va supune avizarii serviciului Siguranta circulatiei din cadrul CNADNR si aprobarii
Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.
4.14 EXPROPRIERI
Lucrarile de reabilitare a drumului national DN 25 conduc la ocuparea unor suprafete de
teren din zona limitrofa acestuia. Pozitionarea planimetrica si kilometrica, detinatorii, naturile
de folosinta si marimea acestora sunt evidentiate in planurile de ansamblu.
Folosintele propuse pentru ocupare definitiva in proiect se prezinta astfel :
-

teren agricol;

teren silvic;

teren neagricol.

4.15 ORGANIZAEA DE SANTIER


Cad in sarcina executantului. Va asigura continuitatea circulatiei si accesul la proprietati.

16

4.16 CAI DE ACCES PROVIZORII


Pe traseu se poate asigura continuitatea circulatiei, deoarece elementele geometrice permit
acest acest lucru. Ca urmare nu sunt necesare cai de acces provizorii.

4.17 UTILITATI
Pentru reabilitarea drumului si a podurilor apar ca necesare mutari si protejari de instalatii
existente in zona drumului, cum af fi :
-

retea electrica aeriana de joasa tensiune;

retea aeriana de telecomunicatii;

conducte apa.

Pentru a identifica toate instalatiile au fost transmise documentatii catre toti detinatorii de
instalatii din zona pentru emiterea acordului de principiu si figurarea pe planurile de situatie
transmise a pozitiilor instalatiilor detinute.
De asemenea, sunt in derulare formalitatile pentru intocmirea proiectelor de mutare sau
protejare de catre unitati de proiectare specializate.
4.18 FOR A DE MUNCA
Avnd n vedere c obiectivul este un drum public, acesta, dup ce va fi dat n exploatare, nu
va necesita for de munc suplimentara angajat permanent.
Pe timpul execu iei ns , un num r insemnat de persoane calificate i necalificate vor avea
locuri de munc n vederea realizarii lucrarilor de modernizare.
Intretinerea drumului revine Companiei Na ionale de Autostr zi i Drumuri Na ionale, care il
administreaza.
4.19 LUCRARI DE INTRETINERE NECESARE DUPA APLICAREA SOLUTIILOR DE
REABILITARE
Durata de serviciu estimat la nivelul ntregului drum, pentru solu iile de reabilitare propuse
este de 10 ani.
Avand in vedere ca solu iile propuse au o periodicitate egal cu durata de serviciu a
drumului, se propune efectuarea lucr rilor de intre inere curent conform Normativului AND
554/2002 precum i lucr ri de repara ii curente bazate pe masur tori de capacitate portant .

17

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE


MEDIU

n momentul de fa nu este posibil specificarea locului exact n care vor fi amplasate


antierele/santierul de lucru. Prin urmare, efectele poten iale i m surile de atenuare sunt
discutate numai n termeni generali, respectiv:
-

Reducerea vitezei de circula ie n special n zonele locuite;

Stropirea cu ap a drumurilor n construc ie i a incintelor de antier n a a fel nct s se


previn degajarea unor emisii mari de praf;

Instalarea de ecrane de protec ie n zonele cu activit i din care se degaj


excesive de praf sau a celor n care sunt depozitate materiale;

Reutilizarea pe ct posibil a stocului de de euri rezultate din lucr rile de reabilitare;


valorificarea acestora cand acest lucru este fezabil;

Reabilitarea drumurilor de ocolire dup ncheierea construc iei;

De eurile din construc ii, uleiurile


corespunz tor;

Depozitarea adecvat a materialelor periculoase la punctele de organizare de antier i


utilizarea lor judicioas n timpul construc iei;

Replantarea suprafe elor decopertate, ca de exemplu gropi de mprumut


depozitare; evitarea decopertarilor si a defrisarilor, atunci cand este posibil;

Refacerea stratului vegetal imediat dup ncheierea lucr rilor;

Refacerea terenurilor degradate cu plante sau culturi agricole;

Prevenirea polu rii apei i solului.

5.1

cantit i

i alte lichide uzate trebuie eliminate n mod

i spa ii de

IN PERIOADA DE EXECUTIE

Efectele negative si semnificatia impacturilor in perioada de construc ie sunt legate de dou


tipuri de probleme:
-

generale, care deriv din analiza zonei implicate n punerea n oper


respectiv a vulnerabilit ii generale a zonei;

legate de gestionarea tehnic


i operativ
particularit ile lucr rilor propuse.

a lucr rilor,

antierului de construc ii, inand de

n privin a componentelor mediului, in Tabelul 1 se prezinta o sinteza a principalelor probleme


poten iale induse n perioada de construc ie.
Majoritatea efectelor enumerate nu pot fi considerate ca un eveniment episodic separat care
s determine modificarea de stare a unui singur parametru de mediu.
Este posibil s se anticipeze c majoritatea materialelor de construc ie vor fi aduse pe antier
prin intermediul sistemului de drumuri existent. Aprovizionarea cu materiale se va realiza
potrivit necesit ilor proiectului i va fi organizat pe baza unui program specific timp/ calitate.
Programul trebuie s prentmpine supranc rcarea antierului cu materiale, precum
depozitarea prea ndelungat a stocurilor de materiale pe antier.

Transportul materialelor presupune varia ii mari n timp, dependent de natura opera iunilor
desf urate pe teren. Cea mai mare intensitate a traficului este estimat , cunoscnd
caracteristicile oselei, n perioadele de lucru la rambleu i n sta iile de betoane i cea mai
mic intensitate n timpul opera iunilor de nivelare i a celor ctorva opera iuni de excavare,
respectiv profilarea cai de rulare existente.

18

Tabelul 1

Componentele mediului

Efecte poten iale

Atmosfer

Modific ri ale condi iilor de calitate a aerului emisii de gaze


Producere de praf, mirosuri

Mediu acvatic

Modific ri ale parametrilor de calitate ai apei ape uzate


Modific ri ale dinamicii corpurilor de apa

Terenuri i subsol

Modific ri morfologice si topografice


Modificari ale volumelor de pamant

Vegeta ia, flora i fauna

Afectarea vegeta iei prin producerea de praf


Perturbarea / afectarea faunei
Ocuparea unor suprafete

Zgomot Vibra ii

Afectarea datorata circula iei mijloacelor de transport i a proceselor de lucru


Excavatii
Punerea in opera a materialelor

Folosin a terenurilor

Tulburarea activit ilor din zona datorit circula iei mijloacelor de transport i a
activit ilor de antier
Afectarea locala (temporara) a unor folosinte: agricole

Peisaj

Alter ri ale contextului vizual/peisagistic (temporar)


Afectarea elementelor i vestigiilor de interes istoric i peisagistic

De asemenea, trebuie luat n considera ie traficul de la nceputul i sfr itul zilei de lucru
(comun tuturor fazelor de construc ie) cnd autocamioanele sunt retrase din traseu i parcate
pe timpul nop ii.

5.1.1

Protectia calitatii apelor

Surse existente i posibile de poluare a apelor


n perioada de execu ie a proiectului sursele posibile de poluare a apelor snt: execu ia
propriu-zis a lucr rilor, manipularea materialelor de constructie, traficul de antier i
organiz rile de antier.
Astfel, lucr rile de terasamente determin antrenarea unor particule fine de p mnt care pot
ajunge n apele de suprafata. Manipularea i punerea n oper a materialelor de construc ii
(beton, bitum, agregate etc) determin emisii specifice fiec rui tip de material i fiec rei
opera ii de construc ie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri
din ma inile i utilajele antierului. Manevrarea defectuoas a autovehiculelor care transport
diverse tipuri de materiale sau a utilajelor n apropierea cursurilor de ap pot conduce la
producerea unor devers ri accidentale care ar putea ajunge in sectiunea cursurilor de apa.
Volumele de particule solide mobilizate prin eroziune la lucr ri de construc ie de drumuri nu
sunt neglijabile.
Traficul greu, specific antierului, determin diverse emisii de substan e poluante n
atmosfer (NOx, CO, SOx - caracteristice carburantului motorin -, particule n suspensie
etc). De asemenea, vor fi i particule rezultate prin frecare i uzur (din calea de rulare, din
pneuri). Atmosfera este i ea spalat de ploi, astfel nct poluan ii din aer sunt transfera i n
ceilal i factori de mediu (apa de suprafa
i subteran , sol etc).

19

Sta iile de alimentare cu carburan i i de ntre inere a utilajelor i mijloacelor de transport sunt
surse poten iale de poluare a apelor de suprafa
i subterane. Aceste sta ii trebuie avizate la
faza de proiect i verificate periodic n timpul func ion rii din punct de vedere al protec iei
mediului. Se presupune ca pentru acest santier amploarea acestora este redusa, fiind folosite
statiile deja existente din reteaua de destibutie nationala sau din dotarea antreprenorului.
n categoria surselor poten iale de poluare a apelor trebuie inclus i poluarea accidental
rezultat din posibilele accidente de circula ie n care sunt implicate cisterne ce transport
substan e periculoase.
O aten ie deosebit va trebui acordat momentului a ternerii mbr c min ii bituminoase,
pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere n apele de suprafa .
Se men ioneaz totodat faptul c se vor construi pode e cu deschidere suficienta pentru a
evita perturbarea scurgerii apelor mari. Aproape toate pode ele sunt amplasate pe v i mici
care se activeaz la ploi, a a nct la execu ia lor nu apar probleme de perturbarea re elei
hidrografice naturale.
Epurarea apelor uzate
Pentru execu ia tronsoanelor de drum analizat nu sunt prev zute prin proiect amenaj ri de
antier i nici depozite permanente de materiale, astfel c nu este cazul unor amenaj ri
speciale pentru colectarea i epurarea apelor uzate. Totusi, daca acest lucru va fi necesar,
atunci organizarile de santier vor fi dotate cu bazine septice vidanjabile.
n cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi sp late de apele pluviale, se
recomand amenajarea platformelor de depozitare cu an uri perimetrale de gard . Aceste
an uri vor fi cur ate periodic pentru a se evita colmatarea lor.
Debite i concentra ii de poluan i comparativ cu normele legale n vigoare.
Apele pluviale, care pot fi nc rcate cu pulberi pulverulente datorate prezen ei depozitelor
temporare de materiale, pot fi deversate n cursurile naturale de ap n condi iile respect rii
prevederilor NTPA 001 i a condi iilor specifice impuse de AN Apele Romne.
Pentru folosin ele de ap aferente lucr rilor de realizare a tronsonului de drum analizat se va
avea n vedere respectarea actelor de reglementare n vigoare i anume:

Legea protectiei mediului - O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu


modificari si completari prin Legea 265/2006;

Legea apelor - legea 107/1996, modificata prin Legea 310/2004

NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabile te concentra iile poluan ilor n
apele evacuate n receptori naturali.

Legea 352/2005, respectiv normativul NTPA 011/2002.

Ordinul MAPPM 1146/2002.

Protectia zonelor si habitatelor naturale, flora si fauna salbatica (incluzand ariile


Natura 2000), 462/2001.

Calitatea in constructii, Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare.

5.1.2

Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer


Realizarea investi iei propuse implic , n perioada de execu ie:
lucr ri n amplasamentul obiectivului:
lucr ri cuprinznd construirea terasamentelor, realizarea sistemului rutier, a lucr rilor
de art i de pe traseu, a canalelor de colectare a apelor pluviale;
20

lucr ri colaterale
traficul auto.
Lucr rile de execu ie includ opera ii care se constituie n surse de emisie a prafului n
atmosfer . Aceste opera ii sunt aferente manevr rii p mntului i agregatelor, precum i
perturb rii suprafe elor.
O surs suplimentar de praf este reprezentat de eroziunea eoliana, fenomen care
nso e te, n mod inerent, lucr rile de construc ie. Fenomenul apare datorit existen ei,
pentru un anumit interval de timp, a suprafe elor de teren neacoperite expuse ac iunii
vntului.
Praful generat de manevrarea materialelor i de eroziunea vntului este, n principal, de
origine natural (particule de sol, praf mineral).
Principalele faze de activitate care se constituie n surse de emisie a prafului n atmosfera
sunt:

s paturile, excava iile;

umpluturile;

realizarea sistemului rutier;

realizarea celorlalte lucr ri: pode e, canale;

transportul auto.

Aceste surse de praf sunt nso ite de surse de emisie a poluan ilor specifici motoarelor cu
ardere intern , reprezentate de motoarele utilajelor care execut opera iile respective.
O alt surs de poluan i specifici motoarelor cu ardere intern este reprezentat de traficul
auto de lucru (autovehiculele care transport materiale i produse necesare construc iei).
Lucr rile din amplasamentul drumului, i n special cele pentru consolidarea terasamentului,
constituie sursele cu cel mai ridicat poten ial de poluare a atmosferei.
Utilajele, indiferent de tipul lor, func ioneaz cu motoare Diesel, gazele de e apament
evacuate n atmosfer con innd ntregul complex de poluan i specific arderii interne a
motorinei: oxizi de azot (NOx), compu i organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4),
oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn),
hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).
Complexul de poluan i organici i anorganici emi i n atmosfer prin gazele de e apament
con ine substan e cu diferite grade de toxicitate. Se remarc astfel prezen a, pe lng
poluan ii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substan e cu poten ial cancerigen
eviden iat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organiza iei Mondiale a s n t ii i
anume: cadmiul, nichelul, cromul i hidrocarburile aromatice policiclice (HAP).
Principala arie de emisie a poluan ilor n atmosfer , specific realiz rii lucr rilor din acest
proiect, este amplasamentul drumului.
Sursele de emisie a poluan ilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau
n apropierea solului (n l imi efective de emisie de pn la 4-5 m fa de nivelul solului),
deschise (cele care implic manevrarea p mntului) i mobile.
Caracteristicile surselor i geometria obiectivului nscriu amplasamentul, n ansamblu, n
categoria surselor liniare.
Se men ioneaz c emisiile de poluan i atmosferici corespunz toare activit ilor aferente
lucr rii sunt intermitente.
Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si
dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente

21

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activit ilor care vor avea loc n amplasamentul
drumului sunt surse libere, diseminate pe suprafa a pe care au loc lucr rile, avnd cu totul
alte particularit i dect sursele aferente unor activit i industriale sau asem n toare. Ca
urmare, nu se poate pune problema unor instala ii de captare - epurare - evacuare n
atmosfer a aerului impurificat i a gazelor reziduale.
Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera
Normele legale n vigoare nu prev d standarde la emisii pentru surse nedirijate i libere.
Referitor la sursele mobile se prev d norme la emisii pentru autovehicule rutiere i
respectarea acestora cade n sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate n
traficul auto de lucru.

5.1.3

Protectia solului si subsolului

Sursele de poluare specifice lucr rilor de construc ii pentru drum sunt diverse i
semnificative. Construirea/reabilitarea acestui drum national necesit
decopertarea,
transportul i punerea n oper a unor volume importante de materii prime i materiale si
echipamente.
Realizarea lucr rilor necesit ocuparea definitiv i/sau temporar a unor suprafe e de teren,
activarea unui parc de utilaje de construc ii i transport, organizarea de antier, stabilirea
bazelor de utilaje, a depozitelor de materiale, consumuri de materii prime i materiale etc.
Activit ile din antier implic manipularea unor substan e poluante pentru sol i subsol. n
categoria acestor substan e trebuie inclu i carburan ii, combustibilii, vopselele, solven ii etc.
Aprovizionarea, depozitarea i alimentarea utilajelor cu motorin reprezint activit i poten ial
poluatoare pentru sol i subsol, n cazul pierderilor de carburant i infiltrarea n teren a
acestuia.
n sintez , principalii poluan i ai solului proveni i din activit ile de construc ie a drumului snt
grupa i dup cum urmeaz :

Pulberi rezultate n procesele de excavare, nc rcare, transport, desc rcare a


p mntului pentru terasamente

Sedimentarea poluan ilor din aer, proveni i din circula ia mijloacelor de transport,
func ionarea utilajelor de construc ii, fabrici de asfalt, fabrici de beton etc;

Scurgeri necontrolate de hidrocarburi (uleuri, lubrifican i, carburan i, vopsele) n


amplasamentul antierului i n timpul transportului mbr c min ilor bituminoase, care
pot fi antrenate de apele de precipita ii pe sol.

Scurgeri de ape nc rcate cu lian i, lapte de ciment i suspensii de la platformele de


preparare a betoanelor sau de la loca iile de punere n oper a acestora.

Stocarea necontrolata a de eurilor, si

Depuneri de substan e poluante(SO2, NOx si metale grele), prin precipita ii .

Principalul impact asupra solului n perioada de execu ie este consecin a ocup rii temporare
de terenuri pentru platforme, baze de aprovizionare i produc ie, organiz ri de antier, halde
de de euri etc. Reconstruc ia ecologic a tuturor acestor zone este obligatorie.
Impactul produs asupra solului de cumulul de activit i desf urate n perioada de execu ie
este putin important, avand in vedere amploarea si natura lucrarilor. Toate suprafe ele
ocupate vor induce modific ri stucturale n profilul de sol.
Pe timpul execut rii lucr rilor de construire, factorul de mediu sol va fi influen at, impactul
manifestndu-se prin:

Favorizarea eroziunii.
22

Pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvat
n haldele de steril rezultate din decopert ri.

Izolarea unor suprafe e de sol, fa


acestora.

Devers ri accidentale ale unor substan e/compu i direct pe sol care pot afecta acest
factor de mediu pn la adncimi de maxim 30 cm. Posibilitatea este relativ redus n
condi iile respect rii m surilor pentru protec ia mediului iar remedierea este facil i
posibil a fi efectuat imediat.

Depozitarea necontrolat a de eurilor, a materialelor de construc ie sau a de eurilor


tehnologice.

Modific ri calitative ale solului sub influenta poluan ilor prezen i n aer (modific ri
calitative i cantitative ale circuitelor geochimice locale).

Degradarea fizic superficial a solului pe arii foarte restrnse adiacente drumului n


zona excav rilor - se apreciaz o perioad scurt de reversibilitate dup terminarea
lucr rilor i refacerea acestor arii.

Circula ia intens a utilajelor de construc ie n punctele de lucru pentru transportul


materialelor, turnarea asfaltului i betoanelor, refacerea sistemului de evacuare a
apelor pluviale.

Func ionarea mijloacelor auto.

Devierea i restric ionarea temporar a circula iei.

de circuitele ecologice naturale, prin betonarea

Poluarea n timpul execu iei lucr rilor de construire are efectul cel mai important asupra
solului. Aceast poluare este temporar , legat de durata realiz rii reabilit rilor modernizarilor i poate fi redus prin m surile corespunz toare luate de constructori.

5.1.4

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Principala pierdere potentiala determinata de lucrari este legata de efectul de dezorganizare


spatiala a ecosistemelor si generarea unor efecte de bariera produse de infrastructura liniara
respectiva.
Un efect potential de amintit este deschiderea structurilor orizontale ale ecosistemelor prin
denudare si sau eliminarea vegetatiei suport, lucrari de terasamente etc. Astfel de lucrari
conduc la aparitia unor arii lipsite de vegetatia de baza, relativ restranse ca suprafata, in care
pot aparea noi succesiuni ecologice, primele specii instalandu-se elementele pioniere si cele
ubicvitare.
Toate speciile de p s ri identificate n zon cuib resc pe suprafe e ntinse i sunt r spndite
uniform pe ntreaga suprafa
i nu punctiform. Din acest punct de vedere se consider ca
impactul este neglijabil.
n al doilea rnd, fragmentarea habitatelor nu este important pentru aceste specii deoarece
ele cuib resc i se hr nesc pe suprafe e mari de o parte i alta a drumului. Singurul aspect
poten ial negativ ar putea fi reprezentat de o rat crescut de accidentare a acestora. Mai
mult, fragmentarea este deja realizata, astfel ca in acest moment s-a realizat un echilibru, in
care lucrarile propuse se vor inscrie fara consecinte negative semnificative.
Pentru alte categorii fenologice de p s ri (migratoare) nu va exista un impact negativ evident.
Ca o concluzie generala sunt de mentionat urmatoarele aspecte particulare ale impactului
asupra structurii ecosistemelor si echilibrelor naturale:

Fragmentare produs de lucrarea propus este estimat a avea o intensitate redus


pn la medie, care nu poate conduce la pierderi semnificative de popula ii animale

23

pe termen lung. Lucrarile se inscriu in buna parte peste un amplasament ocupat de


acelasi tip de folosinta.

Dezechilibrele induse de lucrare vor avea caracter reversibil intr-un interval de cativa
ani.

Aceste dezechilibre vor fi sub forma unor reluari a unor presiuni antropice deja
cunoscute de ecosistemele suport, la care ecosistemele analizate au reusit o
adaptare fireasca in urma lucrarilor de construire efectuate pe infrastructura rutiera si
feroviara existenta.

Reabilitarea drumului va conduce la intensificarea factorilor de stress asupra


ecosistemelor naturale, atat prin lucrarile directe cat si prin efecte colaterale cum sunt
intensificarea traficului rutier.

Dar trebuie subliniat inca o data ca acest proiect se aplica pe un amplasament deja ocupat
de acelasi tip de activitate, ca urmare folosintele terenului, respectiv zona amintita nu va fi
afectata semnificativ.
Din cele prezentate se poate trage concluzia c realizarea lucrarilor propuse, pe traseul deja
existent nu pune n pericol speciile naturale identificate si delimitate in zona.

5.1.5

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii


Sursele de zgomot i vibra ii sunt reprezentate de vehiculele si utilajele de lucru, transport si
terasiere.
Impact generat de zgomotul i vibra iile din construc ii
Zgomotul reprezint un factor de mediu omniprezent pentru care este greu de stabilit limita
de toleran ntre nivelul acceptat i cel nociv, n func ie de o multitudine de factori de ordin
fizic (din punct de vedere acustic, la nivel de receptor sau alte variabile externe).
Influen a zgomotului asupra organismului uman depinde de o serie de factori:

factori lega i de zgomot: intensitate, frecven , perioade de ac iune, caracterul


zgomotului (continuu sau intermitent);
factori lega i de organismul uman: vrst , activitate, condi ie fizic , sensibilitate
individual ;
factori lega i de locul ac iunii: dimensiune spa ial , configura ia cmpului, structura
arhitectonic etc.

n general, efectele zgomotului depind de caracteristicile i complexitatea activit iilor ce


trebuie efectuate. Activit ile simple, repetitive i monotone sunt mai pu in afectate de
zgomot.
Expunerea la zgomot poate determina diferite tipuri de reac ii, mai ales dac zgomotul este
nea teptat sau de natur necunoscut . Aceste reflexe sunt mediate de sistemul nervos
vegetativ i sunt cunoscute sub numele de reac ii de stres.
Pentru a limita impactul posibil al polu rii sonore asupra s n t ii popula iei, se recomand
urm toarele m suri:

exploatarea utilajelor numai n cadrul parametrilor func ionali;

stabilirea si respectarea unui program de lucru, cu laurea in considerare a orelor de


odihna pentru populatia locala;

monitorizarea nivelului de zgomot pentru a adopta m surile de corectare a polu rii


sonore excesive.

24

antierul va genera probleme legate de emisiile de zgomot


activit i n sine, fie din mi carea materialelor.

i vibra ii, rezultate fie din

Pentru a prezenta n mod adecvat diferitele aspecte referitoare la zgomotul produs de diferite
mijloace, au fost luate n considerare trei niveluri de conformare:

surse de zgomote;
proximitatea zgomotelor;
distan a zgomotului

Fiecare dintre aceste niveluri de conformare prezint caracteristici proprii.


n cazul surselor de zgomot, fiecare utilaj trebuie studiat separat i se presupune c va
func iona n cmp deschis. Aceast faz a studiului permite n elegerea tr s turilor inerente
ale fiec rei surse disociat de mediul de lucru. M sur torile de zgomot la surs sunt
indispensabile att pentru compararea nivelului de zgomot al ma inilor unelte din aceea i
categorie, ct i pentru a ob ine informa ii cu privire la puterea acustic a utilajelor din
categorii diferite.
Ma inile de construc ii i vehiculele de transport sunt principalele surse de zgomot i vibra ii
pe timpul perioadei de construc ie. Ele sunt de obicei amplasate n zona central a antierului
de construc ie. Tabelul urm tor (Tabelul 2) prezint intensitatea general a surselor de
zgomot pentru utilajele de construc ii folosite n mod obi nuit.
Tabelul 2
Numele utilajului

Nivel de zgomot (dbA)

excavator

80 - 100

buldozer

80 100

ma in transportoare

75 - 95

perforator

90 - 110

betonier

75 - 90

macara

95 - 105

compresor

75 - 90

autocamion de mare tonaj

70 80

pistol de nituit

85 - 100

Se vor pune n eviden situa iile n care este posibil ca pe timpul lucr rilor s apar
necesitatea de a efectua m sur tori acustice i eventual de a instala bariere acustice.
Legat de activitatea de transport din exteriorul antierului, vor trebui s se foloseasc
maxim rutele n afara localitatilor.

la

Zgomotul la surs i zgomotul din zona apropiat au caracteristici acustice corespunz toare
naturii i locului de func ionare a echipamentelor n perioada construc iei. Zgomotul la
distan , care nu intereseaz evaluarea de fa , este influen at de factori externi, cum ar fi
viteza i direc ia vntului, gradientul temperaturii i vntului, absorb iei undelor sonore de
c tre teren /sol (efectul de teren), absorb ia n aer (n func ie de presiunea, temperatura,
umezeala relativ , frecven a zgomotului), tipul de teren i de vegeta ie.
Echipamentele susmen ionate produc ntre 70 dB (A) i 110 dB(A) n condi ii normale de
func ionare. Se estimeaz c nivelurile de zgomot n zonele de lucru pot s nu ajung la
Leq.24h mai mare de 75 dB(A).
Limita de toleran impus prin legisla ia romn 65dB(A) pentru zgomotul produs de
sta iile de betoane /asfalt, sortare/m cinare nu poate fi respectat dect dac acestea vor fi
amplasate la peste 250 m de zonele reziden iale. Acela i lucru este valabil pentru gropile de
mprumut. De altfel, nivelul de zgomot la fa ad i n interiorul locuin elor va trebui monitorizat
periodic, pentru a se lua m suri de atenuare a acestuia.

25

n ceea ce prive te traficul de serviciu prin eventualele localit i traversate, se estimeaz c


nivelurile de zgomot la marginea drumului pot s nu ating nici ele Leq.24h de peste 65dB(A),
valoarea impus de STAS 10 144/ 1 80 pentru drumurile utilizate (categoria I-III).
n ceea ce prive te vibra iile, de i exist motiv ca ele s se produc n structura
amplasamentului, mai ales n cazul utilajelor grele, drumul analizat nu este a ezat pe o
funda ie din roc de baz
i exist straturi intermediare n sistemul drumului, cu rolul de
ntrerupere a vibra iilor. Din acest motiv, nu se consider necesar s se in seama de
problema apari iei unor niveluri de intensitate a vibra iilor peste cele admise de SR
12025/1994.
Impactul este local, de scurta durata si itermitent.
Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Programul de lucru in interiorul localitatilor va fi adaptat astfel incat sa asigure perioadele de
odihna a localnicilor. In vecinatatea zonelor sensibiile (scoli, gradinite, spitale) vor fi adoptate
restricitii suplimentare privind ritmul si manevrele utilajelor de lucru, dar si in ce priveste tipul
utilajelor de lucru. Nu se considera necesare masuri alte de minimizare.
5.1.6

Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta n condi ii normale i n situa ia actual surse de radia ii.


5.1.7

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

n ansamblu, efectele nefavorabile datorate ocup rii terenurilor cu lucr ri de construc ii se


limiteaz numai la zone locale i la durata perioadei de construc ie. La ncheierea lucr rilor,
terenurile ocupate vor necesita reabilitare ecologic pentru a reveni la folosin a ini ial .
Efecte asupra sistemelor de transport
Impactul construc iei asupra unei p r i a transportului local va dura pe toat
construc ie. Acesta se va manifesta n special prin:

perioada de

La deschiderea antierelor i c ilor de acces, precum i la construirea intersec iilor, o


parte a drumurilor existente ar putea fi nchise sau restrictionate, ceea ce va
determina probleme de circula ie la nivel local;

Transferul utilajelor de construc ie, al materialelor i lucr rile de s p turi i umpluturi


cu p mnt i piatr pentru rambleuri i debleuri va dura pe toat perioada de
construc ie i ca urmare, drumurile din apropierea antierelor de construc ii vor deveni
mai aglomerate datorit num rului mai mare de vehicule i utilaje de construc ie care,
ntr-o anumit perioad , vor afecta fluen a circula iei.

5.1.8

Protectia peisajului

n afar de faptul c peisajul va fi modificat de noile structuri, ce se vor ridica pe timpul


construc iei, activit ile de construc ie vor afecta i priveli tea, ns numai temporar. n timpul
lucr rilor de construc ie, unele suprafe e vor fi utilizate temporar pentru realizarea antierelor,
depozitarea materialelor, depozitatea sterilului etc.
Efecte semnificative localizate asupra peisajului vor ap rea cel mai probabil pe antierele de
construc ii pentru intersec ii, respectiv pentru podete. Gropile de mprumut, locurile de
depozitare i eliminare a surplusului de material vor avea de asemenea un impact advers
asupra peisajului.
Apoi, lucr rile de construc ii vor determina o serie de efecte nefavorabile asupra peisajului,
dintre care urm toarele puncte sunt cele mai pregnante:

C ile de acces i organiz rile de antier, care vor afecta peisajele existente din
zonele respective, producnd dizarmonie vizual locala;

26

Zgomot, praf i ape uzate generate de activit ile de construc ii i vehicule vor polua
drumurile i construc iile locale, afectnd astfel peisajul i priveli tea.

Efectul pozitiv consta in faptul ca peisajul degradat al drumului va fi inlocuit de un drum cu


aspect placut, chiar daca acest aspect este dat de asfalt.
Impact asupra patrimoniului cultural i siturilor arheologice
Prin natura si amploarea lor, respectiv reabilitarea unor facilitati existente pe acelasi
amplasament, lucrarile propuse nu vor avea efecte negative asupra resurselor arheologice
din zon . Aceasta datorit si ariei relativ reduse de perturbare, cu drumuri de acces si locatii
pentru organizarea de santier de mici dimensiuni.
In perimetrul localitatilor lucrarile vor fi realizate cu precautia necesara protectiei patrimoniului
cultural si arhitectonic existent.
Se va interzice ocuparea unor terenuri din afara traseului drumului fara aprobarea autoritatilor
locale.
Daca prin lucrarile executate se vor descoperii situri arheologice lucrarile de constructii vor fi
oprite si se va solicita expertiza specialistilor in domeniu.

5.1.9

Gospodarirea de eurilor solide din construc ii asupra mediului

Categoriile de lucr ri vor produce urmatoarele tipuri de deseuri (Tabelul 3):


Tabelul 3
Lucrare
Lucr ri de funda ii
Inlocuiri, finisare de structuri
existente
Repara ii curente la echipamente

De euri
De euri solide, pulverulente
Deseuri metalice, betoane, namoluri, criblura,
moloz
Uleiuri uzate, anvelope uzate, de euri metalice

Organizare de antier

De euri menajere, hrtie, ambalaje

Muncitorii din construc ii pot asimila de eurile solide rezultate din activit i de construc ie i
efectele lor asupra mediului cu cele ale de eurilor menajere. Acest tip de de euri poate fi
colectat i eliminat de firmele de salubritate din zonele urbane, n timp ce n zonele rurale
poate provoca prejudicii mediului n sol, vegeta ie i ap .
De eurile menajere generate de angaja ii antierului, cum ar fi: hrtie, saci, plastic, sticle,
de euri alimentare, se vor depozita n containere, fiind evaluate a fi de 0,3 kg/persoan i zi,
astfel c n raport cu num rul de 30 de angaja i va reprezenta circa 9 kg/zi.
La sfr itul fiec rei s pt mni, timp de 2 ore, locurile de munc vor fi cur ate i de eurile
ndep rtate. De eurile reutilizabile (saci) vor fi colectate separat i reutilizate.
Deseurile inerte vor fi refolosite la umpluturi. Deseurile metalice vor fi valorificate.
De eurile toxice i periculoase provin de la carburan i (benzin ), lubrifian ii i acidul sulfuric
necesare pentru buna func ionare a utilajelor. Alimentarea cu carburant a utilajelor se va face
cu autocisterne, ori de cte ori va fi necesar.
Utilajele vor fi aduse pe amplasament n bun stare de func ionare, i la reviziile tehnice se
va face schimbul de ulei.
Se va face de asemenea schimbul de ulei la fiecare schimbare de sezon n ateliere
autorizate, unde se va schimba i uleiul hidraulic i de transmisie.

27

In Tabelul 4 sunt prezentate in sinteza modalitatile propuse de gestionare a deseurilor


rezultate.
Tabelul 4
Tip de eu

Mod de colectare / evacuare

Observa ii

Menajer sau
asimilabile

n interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare


prev zute cu containere de tip pubel . Periodic (cel pu in
s pt mnal) acestea vor fi golite de ma inile de
salubritate.

Se vor elimina la depozitul local de


de euri.

De euri
metalice

Se vor colecta temporar n incinta de


platforme i/sau n containere specializate.

Se vor valorifica prin firme


specializate

De euri
materiale de
construc ii

Apari ia acestei categorii de de euri implic o abordare


specific . Din punct de vedere al poten ialului
contaminant, aceste de euri nu ridic
probleme
deosebite, fiind vorba n special de steril i resturi de
beton i metal. n ceea ce prive te valorificarea i
eliminarea lor, n func ie de contextul situa iei se propune
utilizarea materialului pentru umpluturi, nivel ri.

Se vor valorifica
specializate

Steril de la
amenajare
drumuri

Se ncarc n mijloace de transport i se evacueaz la


locul de depozitare prestabilit mpreun cu autorit ile
locale.

Se va asigura reutilizarea ori de


cate pori va fi posibil

Uleiuri uzate

Materiale cu poten ial periculos att asupra mediului


nconjur tor ct i a manipulan ilor. Vor fi stocate i
depozitate corespunz tor, n vederea valorific rii. Se va
p stra o eviden strict .

Vor fi predate unit ilor


recuperare specializate.

Anvelope
uzate

De euri tipice pentru organiz rile de antier din Romnia.


n cadrul spa iilor de depozitare pe categorii a de eurilor
va fi rezervat o suprafa
i anvelopelor.

Se
vor
valorifica
conform
prevederilor legale in vigoare
specifice acestor deseuri.
Se recomand interzicerea n mod
expres prin acordul de mediu a
arderii acestor materiale.

antier, pe

prin

firme

de

5.1.10 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase


Lucr rile de reabilitare a tronsonului de drum presupun utilizarea unor categorii de materiale
care pot fi ncadrate n categoria substan elor toxice i periculoase. Aceste materiale sunt:

Lubrifian i (uleiuri, vaseline);

Lacuri i vopsele, diluan i - utilizate n cadrul lucr rilor de ntre inere, protec ie i
marcaje rutiere.

Pot s apar probleme n timpul manipul rii i utiliz rii acestor produse de c tre unit ile
specializate n lucr ri de repara ii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor unit i trebuie
s respecte normele specifice de lucru pentru desf urarea n condi ii de siguran a deplin a
opera iilor respective. Recipien ii folosi i trebuie recupera i i valorifica i corespunz tor.
n locurile de munc n care se g sesc mai multe substan e toxice avnd un efect sinergic de
tip aditiv, aprecierea riscului i a m surilor de protec ia muncii necesare, se face avnd n
vedere ac iunea combinat a acestora. Se consider c au efect sinergic de tip aditiv
substan ele toxice care au ca int a agresivit ii lor acela i organ sau sistem al organismului,
ori care au acela i mecanism de ac iune.

28

innd cont de de durata redus de execu ie (de expunere pentru muncitori) se poate afirma
c impactul asupra muncitorilor n etapa de execu ie este minor.

Tabelul 5
Concentra iile maxime admise de substan e toxice n atmosfera zonei de munc
Concentra ie maxim
admis (mg/m3)

Denumirea substan ei

Acetaldehid
Amoniac
Benzen

CP

Dioxid de sulf (anhidrid sulfuroas )

Medie

Vrf

90

180

15

30

15

30

10

Crom hexavalent

0,05

Cadmiu

PC

0,05

Crom trivalent

0,50

Cupru (pulberi)

0.50

1,50

Etil benzen

200

300

Etil toluen

300

400

Formaldehid

1,20

Heptan(n)

1500

3000

Hidrocarburi
alifatice
(white-spirit, solvent
nafta, petrol lampant, motorin )

700

1000

0,20

1200

1500

0,10

0,50

1500

2000

Hidrocarburi policiclice aromatice

PC

Metan
Nichel (compu i solubili)

Octan
Ozon

0.10

0,20

Oxizi de azot (exprima i n NO2)

Pentan

1800

2400

Plumb i compu i (n afar de PbS)

0,05

0,10

Propan

1400

1800

Seleniu (compu i)

0.10

0,20

Toluen

100

200

200

300

Xilen

n perioada de execu ie a lucr rilor proiectate, posibilitatea dep irii concentra iilor maxim
admisibile de substan e toxice n atmosfera zonei de munc , pentru fazele tehnologice
propuse, este foarte redus . Considernd totodat perioada relativ scurt de execu ie a
lucr rilor propuse se poate aprecia c nu exist riscul apari iei unor boli profesionale prin
expunerea la noxele generate de aceste activit i.
5.1.11 Protectia mediului socio-economic
Analiza impactului asupra mediului socio-cultural este inclus n analiza amplasamentului, a
datelor statistice i a altor rapoarte i documenta ii. Impactul poten ial al proiectului asupra
mediului socio-economic n perioada de construc ie este identificat i analizat n ceea ce
prive te:

Tipul impactului (pozitiv sau negativ);

29

Natura impactului (direct sau indirect);

Amploarea i semnifica ia (redus, mediu, puternic etc.)

M rimea/locul impactului

Pentru perioada de construc ie au fost identificate urm toarele efecte:


Popula ie i a ez ri
Popula ie afectat direct

n zona de influen

direct a traseului se afla mai multe localitati.

Popula ia locala va fi direct afectat prin reabilitarea acestei osele. Impactul va fi legat de
perioada de construc ie (termen scurt) dar i de perioada de exploatare. Acest impact nu va
necesita m suri de atenuare.
Accesul la proprietati va fi temporar restrictionat prin realizarea lucrarilor de reabilitare
modernizare in interiorul localitatilor tranzitate.
Mutarea / str mutarea persoanelor

Nu au fost identificate propriet i, constructii, cl diri n zona de influen


de drum i nu va fi necesar str mutarea persoanelor.
Structura social

direct a sectoarelor

i valorile culturale

Perturbare social

Construc ia/reabilitarea drumului nu va avea un impact direct referitor la perturbarea social .


Perturb rile indirecte pot fi ns puse n leg tur cu congestionarea circula iei n perioada de
construc ie n punctele de intersec ie. n timpul construc iei vor trebui implementate m suri
precum ncetinirea circula iei sau dirijarea acesteia.
Cazarea muncitorilor in faza de construc ie

Proiectul de construc ie va necesita tabere de muncitori i majoritatea angaja ilor vor locui
probabil n amenaj ri temporare, acestea putnd afecta sistemul social local n diferite
moduri, de exemplu pot promova un comportament indezirabil.
De i se va apela probabil ori de cte ori va fi posibil la for a de munc local , antreprenorii
proiectului vor folosi si personal semicalificat i calificat din afar . Oricum numarul lucratorilor
este redus. Posibilitatea conflictelor etnice este redus , dar ocazional pot ap rea, ca de altfel
i conflictele personale din diverse motive, adeseori legate de b utur . Disponibilitatea unor
cantit i mai mari de lichidit i pentru muncitorii flotan i poate genera conflicte personale.
Impact asupra siturilor de patrimoniu cultural

Impactul asupra resurselor culturale i estetice nu este considerat ca important; nu sunt


necesare m suri de protectie speciale.
Valori imobiliare
Pierdere de teren agricol

Nu se vor produce pierderi permanente semnificative de teren agricol. Efectul este local.
ndep rtarea de case i alte cl diri

Nu au fost identificate propriet i imobiliare sub form de construc ii n zona de influen


direct a drumului i nu va fi necesar ndep rtarea unor case sau alte cl diri.
Siguran a rutier
Accidentele din perioada de construc ie datorit
interferen elor cu alte drumuri

circula iei de

antier

i utilajelor

i datorit

30

Lucr rile de construc ie a drumului pot cauza accidente datorate circula iei de serviciu i
utilajelor utilizare. n plus, conduc torii auto de pe drumurile locale ce interfereaz cu drumul n
construc ie sunt mai vulnerabili la accidente rutiere i congestionarea circula iei i sunt necesare
m suri de atenuare.
Dezvoltare economic
n faza de construc ie, proiectul va avea un efect pozitiv asupra dezvolt rii economice din
zon datorit cre rii oportunit ilor de locuri de munc pe termen scurt legate de activit ile
de construc ii.

5.2

IN PERIOADA DE EXPLOATARE

5.2.1

Protectia calitatii apelor

Surse existente i posibile de poluare a apelor


Poten iale surse de impurificare a apelor n perioada de func ionare sunt date de:

depunerea direct pe luciul apei a poluan ilor rezulta i din trafic;


devers ri de ape uzate neepurate, direct n emisari; se consider ape uzate, apele
pluviale ce spal drumul;
devers ri n emisari ale apelor poten ial poluate cu substan e toxice i/sau
periculoase rezultate din accidente rutiere.

Poluarea apelor de suprafa datorit exploat rii drumurilor se produce n perioadele


ploioase prin antrenarea materiilor solide i lichide depuse pe calea de rulare.
Materiile poluante antrenate de ploi sunt drenate prin an urile laterale i evacuate n emisarii
naturali, respectiv apele de suprafa intersectate de traseul drumului.
Debitele masice i natura substan elor poluante provenite din accidente rutiere, posibil
poluatoare pentru cursurile de ap sau apele subterane, nu pot fi evaluate. n cazuri de
accidente rutiere, rapiditatea interven iei i eficien a acesteia reprezint elementele principale
de reducere a riscului de poluare. Dar trebuie subliniat ca acest drum are ca principala
destinatie asigurarea accesului spre zone locuite, astfel ca nu se previzioneaza ca traficul va
fi de natura sa produca accidente cu consecinte poluatoare.
Apele meteorice impurificate colectate n lungul drumului constituie principala surs de
poluare. Pe suprafa a perimetrului drumului, dar i pe taluzurile rambleelor, n timpul ploilor,
n special al celor toren iale se colecteaz ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de
ctre sistemul de an uri i rigole ce nso esc traseul drumului.
Problemele care se pot ivi n special cu ocazia primei ploi care are caracter toren ial i care
apare dup o perioad mai lung de timp, de obicei de dou ori pe an, sunt generate de
apele care cad i spal suprafa a carosabilului de substan e cu caracter poluant cum ar fi:
reziduuri de combustibili near i rezulta i din gazele de e apament, reziduuri provenite din
uzura pneurilor, n special la frnari energice, reziduuri metalice provenite din uzura
autovehiculelor, scurgeri de uleiuri i gr simi minerale, reziduuri provenite din uzura c ii de
rulare. La acestea se mai pot ad uga substan e folosite n timpul iernii pentru eliminarea
poleiului sau pentru degivrarea parbrizelor i toat gama de produse lichide sau solide extrem de greu de apreciat - care se deverseaz pe drum cu ocazia unor avarii sau
accidente.
Epurarea apelor
Apele meteorice scurse de pe platforma drumului se vor desc rca n canale.
Se consider c nu este necesar ca debitul de ape meteorice rezultat de pe ntreaga
suprafa a drumului, calculat s fie colectat i transportat c tre o sta ie de epurare a apelor

31

uzate. De asemenea se consider c nu este necesar realizarea unor instala ii speciale de


tratare a apelor uzate de-a lungul drumului.
Este de a teptat ca acest fenomen va avea loc n perioadele de ploi abundente, astfel nct
debitul de ap al oricarui curs de apa va fi mai ridicat dect n situa ia normal , fenomenul de
dilu ie asigurnd reducerea concentra iilor; apele acestor praie vor avea o turbiditate ridicat
astfel nct oricum nu va fi folosit n scopuri menajere.
Debite i concentra ii de poluan i comparativ cu normele legale n vigoare
Avand in vedere traficul prognozat si masurile propuse de colectare - evacuare a apelor
meteorice, nu sunt de presupus depasiri ale indicatorilor normati.
n func ie de evolu ia traficului rutier i a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va
evalua necesitatea mbun t irii m surilor specifice pentru protec ia mediului.
5.2.2

Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferent obiectivului studiat.
Poluan ii emi i n atmosfer , caracteristici arderii interne a carburantilor n motoarele
vehiculelor rutiere, sunt reprezenta i de un complex de substan e anorganice i organice sub
form de gaze i de particule, con innd: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO,
CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantit i de amoniac, compu i organici volatili nonmetanici
(inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare i rezervoare),
particule nc rcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).
Emisiile au loc n apropierea solului (nivelul gurilor de e apament), dar turbulen a creat de
deplasarea vehiculelor n stratul de aer de lng sol i de diferen a de temperatur dintre
gazele de e apament i aerul atmosferic conduc la o n l ime de emisie de circa 2 m
(conform informa iilor din literatura de specialitate). Sursa reprezentat de traficul rutier este
o surs liniar .
Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determin rii
concentra iilor de poluan i n emisie. Sursa nu poate fi evaluat n raport cu normele
prev zute n OM 462/93, ci n func ie de impactul s u asupra calit ii atmosferei.
Emisiile pot varia n timp, depinznd de intensitatea i de structura traficului (pe categorii de
vehicule). Este dificil s se estimeze foarte precis emisiile n timp, acestea fiind determinate
de o multitudine de variabile independente.
5.2.3

Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol


Dup punerea n exploatare a drumului, sursele de poluare a solului se constituie n:

Surse de poluare sezonier , determinate de interven iile din timpul iernii

n timpul iernii, pentru topirea ghe ii de pe carosabil, se mpr tie aproximativ 2-4 m3 de sare
pe 1 km de drum. Se apreciaz c efectul polu rii sezoniere generate de drumurile ce
urmeaz executate este redus. Aceast apreciere are n vedere lucr rile de colectare i
evacuare a apelor din precipita ii, lucr ri care asigur reducerea polu rii terenurilor adiacente
lucr rii.

Surse de poluare cronic specific circula iei rutiere

Poluarea cronic are n vedere substan ele poluante sub form solid , lichid sau gazoas
evacuate n mediu prin circula ia autovehiculelor n timpul reabilit rii i exploat rii drumului.
Poluan ii proveni i din circula ia rutier au urm toarele surse:

reziduuri din combustibil nears;

reziduuri provenite din uzura pneurilor;

32

reziduuri metalice provenite de la uzura i coroziunea vehiculelor;

uleiuri i gr simi minerale;

reziduuri provenite din uzura drumului;

Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului


Pentru protec ia solului i subsolului n perimetrul sectorului de drum, se recomanda:

5.2.4

colectarea, depozitarea i eliminarea corespunz toare a tuturor categoriilor de


de euri (lichide, menajere, tehnologice);

ecologizarea continua a parcarilor de pe traseu;

nierbarea suprafe elor de sol neacoperite de vegeta ie si protectia cu sol


ranforsat si cu ziduri de sprijin a debleurilor sapate in loes;

verificarea periodic a sistemului de captare i evacuare a apelor meteorice;

verificarea periodic a calit ii solului (pH, metale grele) din zona de influen .

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice


Traficul auto va genera n aerul ambiental o serie de substan e i compu i chimici dintre care,
NOx, SO2, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale i
animale.
Impactul poluan ilor atmosferici gazo i asupra st rii de s n tate a vegeta iei i a faunei se
afl cu mult sub limitele de protec ie pentru termene lungi de expunere.
Emisiile de metale grele constituie, att n prezent, ct i dup efectuarea lucr rilor de
reabilitare, un factor de risc pentru animale, datorit capacit ii de acumulare a acestora n
sol i n vegeta ie.
Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice
Referitor la nc rcarea atmosferei n zon cu agen i poluan i rezulta i din traficul auto, se
poate aprecia c exist pu ine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat
de acestea. Aceasta se va realiza n timp, pe m sura introducerii unor m suri legislative
restrictive privind emisiile de la autovehicule.
n privin a interferen elor cu flora si fauna, acest aspect nu este considerat semnificativ
deoarece prezen a acestora este limitat i se rezum la micro faun . Este necesar s se
eviden ieze c perioada de exploatare nu provoac o distrugere direct a faunei, deoarece
contextul teritorial de referin nu traverseaz traseul drumului i este deja modificat de
activit ile precedente, respectiv de existenta acestuia.
Pentru protec ia faunei nu se consider necesar construirea de garduri speciale de
protec ie, avnd n vedere traficul redus i pode ele nou construite, care pot fi folosite pentru
subtravers ri de acestea.

5.2.5

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii


Sursele de zgomot i vibra ii, n perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele aflate n
circula ie.
Analiza teoretic n lungul traseului soselei pentru anul 2027 (perioada de exploatare), a
ar tat c nivelurile de zgomot Leq. 24h la limita drumului, la o n l ime de 1m vor fi de 74

33

dB(A) la o vitez de 90 km/h. Traficul prognozat nu este unul semnificativ; nivelul echivalent
aferent in mediul urban (maxim 68 dB(A) la limita portiunii asfaltate a drumului) se incadreaza in
nivelul de zgomot Lech stabilit prin STAS 10144/1-80 si legislatia europeana.
Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Nu se considera necesare alte masuri de minimizare.
In vederea reducerii la sursa a nivelurilor de zgomot, proiectul promoveaza un sistem rutier
pe baza de asfalt poros.
Viteza va fi strict limitata in raport cu proximitatea localitatilor, respectiv a locuintelor, conform
normelor legale in vigoare.

5.2.6

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5.2.7

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dup terminarea lucr rilor de
reabilitare i n viitor nu va determina situa ii critice de s n tate a popula iei (NO2 + particule
n suspensie i SO2 + particule n suspensie)
Adoptarea n legisla ia na ional a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va
conduce la diminuarea concentratiilor de poluanti in aer.
n ceea ce prive te obiectivele construite, trebuie f cuta precizarea c o parte din emisiile de
poluan i sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciaz c , indiferent de intensitatea
traficului, concentra iile de SO2 i NOx se situeaz n grupa A de agresivitate. Totodat
traficul auto este responsabil de prezen a particulelor slab solubile, care determin
ncadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pn la agresiv. Se apreciaz c n
perioadele caracterizate de umezeal
ridicat a aerului atmosferic (n principal sezonul
rece), ac iunea acestor particule poate fi considerat agresiv .

5.2.8

Protectia peisajului

Zona proiectului a fost deja modificat prin prezen a amplasamentului oselei.


Se recunoa te c efectele asupra peisajului vor ap rea sub dou forme:

efecte asupra structurii fizice i esteticii peisajului;

efecte asupra amenaj rii vizuale a peisajului pentru receptori.

Referitor la primul aspect, modific rile de scar


i dimensiuni, introduse prin structurile
proiectului n peisaj reprezint cei mai eviden i factori de impact.
n privin a receptorilor reziden iali (respectiv persoanele ce locuiesc n satele i a ez rile de
pe traseu) ei sunt considera i a fi cel mai sensibil grup de receptori datorit intereselor
imobiliare i expunerii permanente la proiect dup finalizarea acestuia. De asemenea,
utilizatorii drumului pot fi considera i receptori, ns caracterul tranzitoriu al expunerii acestora
face ca sensibilitatea lor s fie mult mai mic fa de aceea a locuitorilor expu i permanent la
vederea structurilor i a traficului ce se desf oar pe acestea.
Comparativ cu situatia actuala, peisajul va fi imbuntatit. Tipul i nivelul impactului este ns
diferit pe diferite sectoare ale proiectului, corespunz tor diferitelor grade de sensibilitate a
peisajului i prezen ei receptorilor.

34

Modificarea vizual ad ugat de noile structuri, ca i de fluxul circula iei este bine cunoscut ,
la ea ad ugndu-se n timpul nop ii cea luminoas creat de farurile autovehiculelor. Nu sunt
prev zute sisteme de iluminat pe lungimea drumului, cu exceptia celor din localitatile
traversate.
5.2.9

Gospodarirea deseurilor

n timpul exploat rii drumului vor rezulta o serie de de euri specifice transportului rutier dar i
de euri datorate unui comportament neadecvat al participan ilor la traficul rutier cum ar fi
aruncarea de diverse ambalajele, dar nu numai, din autovehicolele n mers direct n natur
sau n special n parcajele amenajate. Aceste de euri sunt de natura de eurilor menajere,
fiind constituite din hrtie, pungi, folii de polietilen , ambalaje PET, materii organice (resturi
alimentare).
Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, se vor
ncheia contracte cu operatorii de salubritate locali n vederea colectarii deseurilor menajere
din parcari si a celor cur ate prin grija personalului de exploatare a drumului.
Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafa a carosabilului, sunt de precizat urm toarele:

Materialul colectat n an uri i camerele pode elor este asimilabil unui deseu
inert, cu poten ial toxic redus indus in special de concentra ia mica de metale
grele;
Acestea urmeaz a fi cur ate periodic, n molul urmnd a fi evacuat n cel mai
apropiat depozit amenajat corespunz tor.

5.2.10 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase


Lucr rile de ntre inere a tronsonului de drum presupun utilizarea unor categorii de materiale
care pot fi ncadrate n categoria substan elor toxice i periculoase. Aceste materiale sunt:

Lacuri i vopsele, diluan i - utilizati n cadrul lucr rilor de ntre inere, protec ie i
marcaje rutiere.

Pot s apar probleme n timpul manipul rii i utiliz rii acestor produse de c tre unit ile
specializate n lucr ri de ntre inere i repara ii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor
unit i trebuie s respecte normele specifice de lucru pentru desf urarea n condi ii de
siguran a deplin a opera iilor respective.
Recipien ii folosi i trebuie recupera i i valorifica i corespunz tor.
5.2.11 Protectia mediului socio-economic
Popula ie i a ez ri
Popula ie afectat direct

Popula ia va fi afectat direct prin exploatarea oselei. Impactul va fi pozitiv prin confortul
creat, facilitarea dezvoltarii transportului local si prin faptul ca va creste valoarea imobiliara a
zonei.
Structura social

i valorile culturale

Degradarea resurselor culturale i estetice

Reabilitarea drumului va avea un impact estetic pozitiv, comparativ cu situatia actuala,


asupra peisajului. Elementele acestuia ce vor determina un impact negativ de durat asupra
esteticii peisajului sunt por iunile cu rambleu i sec iunile cu structuri majore. Solutiile tehnice
adoptate vor diminua acest efect.
Efecte asupra siturilor de patrimoniu cultural

35

Impactul asupra resurselor culturale i estetice este important pentru zona. Nu sunt
prognozate efecte negative. Din contra, cresterea valorii turistice a zonei, vor creste resursele
financiare atrase, astfel incat va permite o mai buna valorificare a acestora.
Imbunatarirea structurii caii rutiere ca determina reducerea vibratiilor, cu efecte benefice
asupra caldirilor din zona tranzitata.
Valori imobiliare
Constructii

Valoarea imobiliara a zonei va creste dupa realizarea si darea in exploatare a drumului


reabilitat.
Pierdere de teren agricol

Nu se produc modificari semnificative fata de situatia actuala. Terenul ocupat suplimentar


este redus ca suprafata si va avea efecte locale. Accesul la terenurile agricole este asigurat
prin prevederea racodarilor necesare la drumurile locale de acces, inclusiv a celor agricole.
Acces la serviciile sociale
mbun t irea accesului la unit ile educa ionale, de s n tate, transport, centre urbane

mbun t irea drumului poate afecta n mod considerabil accesibilitatea unit ilor i serviciilor
deoarece drumurile creeaz leg turi cu rol crucial ntre resursele fizice i utilizatorii din
centrele rurale i periurbane. Proiectul de drum este important pentru asigurarea posibilit ii
de transport rutier mbun t it la nivel local i regional. Se apreciaza c drumul va mbun t i
accesul la unit ile de nv mnt i s n tate din zona.
Siguran a rutier
Reducerea accidentelor prin mbun t irea drumului & mbun t irea designului
Cre terea num rului de accidente datorit motoriz rii i vitezei de deplasare

Proiectul va determina o reducere a num rului de accidente prin mbun t irea designului, a
suprafe ei i semnaliz rii, comparativ cu drumul actual. Pe de alt parte, proiectul va contribui
la cre terea num rului de accidente datorate vitezei mai mari de deplasare i cre terii
gradului de motorizare.
n exploatarea drumurilor, accidentele sunt provocate de diferi i factori: vitez excesiv ,
neglijen /neaten ie, dep iri incorecte, defec iuni mecanice, obstruc ionarea drumului, lipsa
de experien a conduc torului auto, perturbare de c tre pasageri i altele. Accidentele de
circula ie de pe drumul proiectat n viitor for fi probabil mai curnd n func ie de volum al
traficului, dect de starea mbun t it a drumului.
n perioada de exploatare, n ansamblu siguran a rutier se va mbun t i, dar va necesita
dezvoltarea serviciilor de interven ie rapid i capabilitatea de service. Dificult ile legate de
siguran a circula iei datorit exploat rii oselei sunt anticipate ca semnificative la intersec ii.
Dezvoltarea economic
Reabilitarea propus va avea n general un efect pozitiv asupra dezvolt rii economice din
zon datorit :
-

cre rii oportunit ii de locuri de munc legate de lucr rile de construc ie i ntre inere /
gospod rire n faza de exploatare;

se favorizeaza dezvoltarea transportului rutier public, cu efecte asupra reducerii


consumului de carburanti;

dezvoltarea unor noi oportunitati de afaceri in domeniul economic si turistic.

36

6 LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA


In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:
-

datorita posibilitatii folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor
materiale, se va impune curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier in
aceasta situatie.

utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de


monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in
functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere,


pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si
aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau
se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate


deseurile.

se vor reface la stadiul initial si li se va reda folosinta initial pentru toarte zonele ocupate
temporar in perioada de realizare a proiectului.

toate deseurile vor fi evacuate si depozitate, conform specificului si caracteristicilor lor.

zonele accidental contaminate cu ape uzate fecaloid-menajere vor fi cur ate, evitnduse astfel apari ia unor situa ii de risc epidemiologic pentru s n tatea popula iei.

Dup finalizarea lucr rilor de construire, eventualele zone ocupate temporar de proiect vor fi
cur ate si nivelate, iar terenul readus la starea ini ial , prin acoperirea cu p mnt vegetal si
plantarea de vegeta ie. Ultima tran
de plat a lucr rilor se va face doar dup ce
constructorul a f cut dovada red rii n form ini ial a suprafe elor de teren ocupate
temporar.
Monitorizarea acestor activit i se va asigura de c tre o firm de specialitate, care va efectua
totodat i monitorizarea lunar a performan elor activit ii antreprenorului general cu privire
la protec ia mediului.
Avnd n vedere durata lung de via a proiectului, precum i probabilitatea extrem de
ridicat de extindere ulterioar a duratei sale de via , nu se consider necesar evaluarea
fazei de nchidere final a amplasamentului proiectat.
Dupa finalizarea lucr rilor la suprastructur , zonele afectate vor fi curatate si nivelate, iar
terenul readus la starea initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si plantarea de vegetatie.
Se mentioneaza totodata ca, in conformitate cu legislatia actuala, stabilirea terenurilor de
amplasare a organizarilor de santier, a bazelor de productie, a variantelor de circulatie, a
gropilor de imprumut si a depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate
temporar se face de catre constructori la elaborarea ofertelor sau chiar in perioada de
executie, in baza unei intelegeri cu proprietarul terenului.

37

7 PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI


Monitorizand masurile de protectia mediului pe parcursul constructiei presupune, in special,
urmarirea progresului diminuarii si controlului impactului dar si a activitatilor de constructii
care sunt solicitate contractorilor.
Informatiile disponibile se vor folosi in trei tipuri de monitorizare:

activitati in constructii;

efecte ale proiectului asupra mediului;

progresul intern al grupului de management de mediu.

Perioada de constructie
Principalele domenii de monitorizare sunt:

Traficul auto intensitate si tip autovehicule;

Verificare cote de fundare a sistemului rutier, dupa scarificarea si compactarea terenului


existent;

Capacitatea de transport a debitelor de apa in zona podurilor (ape mari);

Calitatea materialelor folosite;

Verificare pante de curgere rigole pereate;

Verificare cote fundare podete, cote radier, cote elevatie;

Eroziuni si depuneri pe traseul canalelor de colectare a apelor;

Stabilitatea consolidarilor si apararilor de mal.

Perioada de exploatare
n vederea supravegherii calit ii factorilor de mediu i a monitoriz rii activit ii se propun
urm toarele m suri minime, f r a exclude ns adoptarea unor m suri suplimentare:

monitorizarea nivelurilor de poluan i specifici traficului (noxe i zgomot);

monitorizarea periodic a tas rilor umpluturii;

verificare cale (imbatrinire, rosturi, trotuare);

verificare parapeti, borduri de siguranta;


monitorizarea periodica a nivelului de poluare a apelor subterane si de suprafa a;

Perioada de operare are un impact semnificativ asupra mediului, n condi iile intensific rii
traficului. Astfel, va exista o concentrare importanta a traficului pe arterele reabilitate, cu noxe
nsemnate si perturb ri ale popula iei riverane.
Exploatarea lucr rilor proiectate va avea efecte benefice asupra mediului, cel mai important
lucru fiind dat de cre terea gradului de confort i siguran a popula iei. O bun ntre inere a
lucr rilor, monitorizarea continu a func ion rii ntregului sistem cu interven ii operative n
cazul semnal rii unor deficien e n func ionarea acestuia, vor asigura men inerea impactului
asupra mediului n limite admisibile.

38

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (i)

CUPRINS
Pagina
LIMITRILE STUDIULUI .............................................................................................................................................A
1

INFORMAII GENERALE ......................................................................................................................................1


1.1 DESCRIEREA PROIECTULUI .....................................................................................................................................1
1.1.1 Scopul si importanta obictivului de investitii: .............................................................................................1
1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.2
1.1.3

Scopul proiectului .....................................................................................................................................................1


Utilitatea proiectului..................................................................................................................................................2

Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului ...............2


Descrierea lucrarilor.....................................................................................................................................3

1.1.3.1 Situatia existenta........................................................................................................................................................3


1.1.3.2 Solutia proiectata.......................................................................................................................................................5
1.1.3.3 Exproprieri .................................................................................................................................................................8
1.1.3.4 Organizari de santier. Surse de balast, agregate si pamant. Zone de depozitare deseuri......................................8
1.1.3.4.1 Organizari de santier.........................................................................................................................................8
1.1.3.4.2 Surse de balast ..................................................................................................................................................9
1.1.3.4.3 Gropi de mprumut ...........................................................................................................................................9
1.1.3.4.4 Zone de depozitare deseuri ..............................................................................................................................9
1.1.3.4.5 Scenarii de lucru analizate in prezentul studiu ............................................................................................ 10

1.2 DURATA DE EXPLOATARE A DRUMULUI ..............................................................................................................10


1.3 POLUAREA GENERATA DE ACTIVITATE ................................................................................................................10
1.1.4 Impactul negativ...........................................................................................................................................11
1.1.4.1
1.1.4.2

1.1.5

Impactul pozitiv............................................................................................................................................12

1.1.5.1
1.1.5.2

1.4
2

In perioada de executie. ......................................................................................................................................... 12


In perioada de exploatare. ...................................................................................................................................... 13

PRODUCTIA SI NECESARUL DE RESURSE ENERGETICE .........................................................................................13

PROCESE TEHNOLOGICE...................................................................................................................................15
2.1
2.2
2.3
2.4

In perioada de executie a drumului ....................................................................................................................... 11


In perioada de exploatare. ...................................................................................................................................... 12

PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE ...............................................................................................15


ACTIVITATI DE DEZAFECTARE ..................................................................................................................18
CONSUMURI DE CARBURANTI N PERIOADA DE EXECUTIE............................................................18
TRAFICUL AFERENT LUCRARILOR ...........................................................................................................18

DEEURI ....................................................................................................................................................................19
3.1 IN PERIOADA DE EXECUTIE ...................................................................................................................................19
3.1.1 Deseuri inerte si nepericuloase...................................................................................................................19
3.1.2 Deseuri toxice si periculoase ......................................................................................................................20
3.2 IN PERIOADA DE EXPLOATARE .............................................................................................................................21
3.2.1 Deseuri inerte si nepericuloase...................................................................................................................21
3.2.2 Deeuri toxice i periculoase ......................................................................................................................21

IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA MEDIULUI SI POSIBILITATI DE DIMINUARE ..........................22


4.1 APA.......................................................................................................................................................................22
4.1.1 Hidrologie i hidrogeologie ........................................................................................................................22
4.1.2 Surse de poluare a apei i emisii de poluani ............................................................................................23
4.1.2.1
4.1.2.2

4.1.3

Impactul produs asupra resurselor de ap ................................................................................................25

4.1.3.1
4.1.3.2

4.1.4

n perioada de execuie .......................................................................................................................................... 23


n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 24
n perioada de construcie ...................................................................................................................................... 25
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 25

Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................27

4.1.4.1
4.1.4.2

n perioada de execuie .......................................................................................................................................... 27


n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 29

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (ii)

4.2 AERUL .................................................................................................................................................................29


4.2.1 Clima i calitatea aerului ............................................................................................................................29
4.2.1.1
4.2.1.2

4.2.2

Emisii de poluani n aer i protecia calitii aerului ..............................................................................31

4.2.2.1
4.2.2.2

4.2.3

n perioada de construc
ie ...................................................................................................................................... 31
n perioada de operare............................................................................................................................................ 37

Impactul produs asupra aerului..................................................................................................................38

4.2.3.1
4.2.3.2

4.2.4

Clima....................................................................................................................................................................... 29
Calitatea aerului...................................................................................................................................................... 30

Impactul produs asupra aerului n perioada de construc


ie ................................................................................. 40
Impactul produs asupra aerului n perioada de func
ionare................................................................................. 43

Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................45

4.2.4.1
4.2.4.2

In perioada de constructie ...................................................................................................................................... 45


In perioada de operare............................................................................................................................................ 45

4.3 TRAFIC ................................................................................................................................................................46


4.3.1 Impact potenial n faza de construcie.......................................................................................................46
4.3.2 Impact potenial n faza de exploatare .......................................................................................................46
4.4 ZGOMOT I VIBRA II .....................................................................................................................................47
4.4.1 Situaia actual surse de zgomot i vibraii ............................................................................................47
4.4.2 Impact potenial n faza de construcie.......................................................................................................47
4.4.2.1
4.4.2.2

4.4.3

n perioade de constructie ...................................................................................................................................... 47


n perioade de exploatare....................................................................................................................................... 50

Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................52

4.4.3.1
4.4.3.2

n perioade de constructie ...................................................................................................................................... 52


n perioade de exploatare....................................................................................................................................... 52

4.5 SOLUL I SUBSOLUL ......................................................................................................................................53


4.5.1 Condiia actual a componentei .................................................................................................................53
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.1.3

4.5.2

Surse de poluare a solului i subsolului .....................................................................................................56

4.5.2.1
4.5.2.2

4.5.3

n perioada de execu
ie .......................................................................................................................................... 56
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 57

Impactul produs asupra solului i subsolului ............................................................................................58

4.5.3.1
4.5.3.2

4.5.4

Geologia.................................................................................................................................................................. 54
Seismicitate............................................................................................................................................................. 55
Potentialul producerii alunecarilor de teren.......................................................................................................... 56

n perioada de execu
ie .......................................................................................................................................... 58
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 60

Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................61

4.5.4.1
4.5.4.2

n perioada de execu
ie .......................................................................................................................................... 61
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 62

4.6 CARACTERIZAREA COMPONENTEI BIOTICE A ECOSISTEMELOR LIMITROFE...........................62


4.6.1 Flora i Vegetaia ........................................................................................................................................63
4.6.2 Fauna............................................................................................................................................................64
4.6.3 Arii protejate ................................................................................................................................................68
4.6.3.1
4.6.3.2

4.6.4
4.6.5

Lunca Siretului Inferior ROSPA0071................................................................................................................ 68


Situl Natura 2000 ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi ............................................................. 69

Impact potenial ...........................................................................................................................................71


Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................72

4.6.5.1
4.6.5.2

Perioada de execu
ie............................................................................................................................................... 73
Perioada de operare ................................................................................................................................................ 73

4.7 SUBSTAN E RADIOACTIVE .........................................................................................................................74


4.8 PEISAJUL ............................................................................................................................................................74
4.9 MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC...................................................................................................................74
4.9.1 Zone locuite i alte obiective.......................................................................................................................75
4.9.2 Impact potenial n faza de construcie.......................................................................................................77
4.9.2.1 For
a de munc angrenat ...................................................................................................................................... 77
4.9.2.2 Impactul produs asupra aezrilor umane i a altor obiective............................................................................. 78
4.9.2.2.1 Impactul poluantilor iritanti generali............................................................................................................ 78
4.9.2.2.2 Impactul poluantilor specifici ai prelucrarii bitumului ............................................................................... 79
4.9.2.2.3 Impactul poluarii cu PM10 in perioada de construire .................................................................................. 79
4.9.2.2.4 Impactul expunerii la zgomot ....................................................................................................................... 80
4.9.2.2.5 Impactul asupra zonelor de protec
ie sanitar.............................................................................................. 81
4.9.2.2.6 Impactul asupra obiectivelor construite ....................................................................................................... 81

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (iii)

4.9.3

Impact potenial n faza de exploatare .......................................................................................................81

4.9.3.1
4.9.3.2
4.9.3.3

4.10
5

For
a de mun angrenat........................................................................................................................................ 81
Impactul poluarii cu PM10 ..................................................................................................................................... 81
Impactul produs asupra aezrilor umane i a altor obiective............................................................................. 82

CONDI II CULTURALE I ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL......................................................82

ANALIZA ALTERNATIVELOR ...........................................................................................................................83


5.1 ALTERNATIVA 0 ....................................................................................................................................................83
5.2 ALTERNATIVE ANALIZATE ...................................................................................................................................83
5.2.1 Traseu in plan ..............................................................................................................................................83
5.2.2 Siguranta circulatiei ....................................................................................................................................83
5.2.3 Sistem rutier .................................................................................................................................................84
5.2.4 Scurgerea apelor..........................................................................................................................................84
5.2.5 Demararea proiectului ................................................................................................................................85
5.2.6 Solutii tehnice si tehnologice.......................................................................................................................85

MONITORIZAREA ..................................................................................................................................................87
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

FAZA DE CONSTRUCTIE .........................................................................................................................................87


FAZA DE EXPLOATARE ..........................................................................................................................................87
FAZA DE INCHIDERE A UNOR COMPONENTE SI DE REFACERE A MEDIULUI .........................................................87
PLAN DE MONITORIZARE ......................................................................................................................................88
IMPACTUL REMANENT ..........................................................................................................................................88

SITUATII DE RISC ..................................................................................................................................................90


7.1

ANALIZA POSIBILITATII APARITIEI UNOR ACCIDENTE INDUSTRIALE CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA


MEDIULUI.........................................................................................................................................................................90
7.1.1
7.1.2

Accidente potentiale in perioada de executie.............................................................................................90


Accidente potentiale in perioada de exploatare. .......................................................................................91

7.1.2.1 Evaluarea riscului producerii unor accidente i avarii cu impact major asupra snt
ii popula
iei i mediului
n perioada de exploatare ........................................................................................................................................................ 91

7.2 MASURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR ...........................................................................................................91


7.2.1 Masuri de prevenire in etapa de executie ..................................................................................................91
7.2.2 Masuri de prevenire a accidentelor in perioada de exploatare................................................................92
8

DESCRIEREA DIFICULTATILOR......................................................................................................................94
8.1
8.2

DIFICULTATI TEHNICE ..........................................................................................................................................94


DIFICULTATI PRACTICE.........................................................................................................................................94

REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC ...........................................................................................................95


9.1 DESCRIEREA PROIECTULUI CE URMEAZA A FI CONSTRUIT ..................................................................................95
9.1.1 Proiectul propus...........................................................................................................................................95
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.1.4
9.1.1.5
9.1.1.6
9.1.1.7
9.1.1.8

Traseul in plan ........................................................................................................................................................ 95


Profilul longitudinal ............................................................................................................................................... 95
Profilul transversal tip............................................................................................................................................ 95
Structura sistemului rutier proiectat ...................................................................................................................... 96
Scurgerea apelor ..................................................................................................................................................... 96
Siguranta circulatiei ............................................................................................................................................... 97
Drumuri laterale ..................................................................................................................................................... 97
Parcari si statii de autobuz ..................................................................................................................................... 97

9.1.2 Lucrari de arta .............................................................................................................................................97


9.1.3 Mutari si protejari instalatii........................................................................................................................97
9.1.4 Exproprieri ...................................................................................................................................................97
9.2 METODOLOGII UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI .......................................................98
9.3 IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI .........................................................................................................98
9.3.1 APA ...............................................................................................................................................................98
9.3.1.1
9.3.1.2

n perioada de construc
ie ...................................................................................................................................... 98
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 99

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (iv)

9.3.2

AER ............................................................................................................................................................ 101

9.3.2.1
9.3.2.2

9.3.3

ZGOMOTUL ............................................................................................................................................. 102

9.3.3.1
9.3.3.2

9.3.4

n perioada de execuie ........................................................................................................................................ 102


n perioada de exploatare..................................................................................................................................... 103

COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE ........................................................... 104

9.3.5.1
9.3.5.2
9.3.5.3
9.3.5.4

9.3.6
9.3.7

n perioade de constructie .................................................................................................................................... 102


n perioade de exploatare..................................................................................................................................... 102

SOLUL SI SUBSOLUL ............................................................................................................................. 102

9.3.4.1
9.3.4.2

9.3.5

n perioada de construcie .................................................................................................................................... 101


n perioada de funcionare ................................................................................................................................... 101

Flora i Vegetaia ................................................................................................................................................. 104


Fauna..................................................................................................................................................................... 106
Arii protejate......................................................................................................................................................... 110
Impact potenial .................................................................................................................................................... 113

PEISAJUL ................................................................................................................................................. 114


MEDIUL SOCIO-ECONOMIC................................................................................................................ 114

9.3.7.1
9.3.7.2

n perioada de construire...................................................................................................................................... 114


n perioada de exploatare..................................................................................................................................... 114

9.4 MASURILE DE DIMINUARE A IMPACTULUI ........................................................................................................ 115


9.4.1 APA ............................................................................................................................................................ 115
9.4.1.1
9.4.1.2

9.4.2

AER ............................................................................................................................................................ 117

9.4.2.1
9.4.2.2

9.4.3

In perioada de execuie ........................................................................................................................................ 120


In perioada de operare.......................................................................................................................................... 120

PEISAJUL ................................................................................................................................................. 121

9.4.6.1

9.5

n perioada de execuie ........................................................................................................................................ 118


n perioada de exploatare..................................................................................................................................... 119

COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE ........................................................... 119

9.4.5.1
9.4.5.2

9.4.6

n perioade de constructie .................................................................................................................................... 117


n perioade de exploatare..................................................................................................................................... 118

SOLUL SI SUBSOLUL ............................................................................................................................. 118

9.4.4.1
9.4.4.2

9.4.5

In perioada de constructie .................................................................................................................................... 117


In perioada de operare.......................................................................................................................................... 117

ZGOMOTUL ............................................................................................................................................. 117

9.4.3.1
9.4.3.2

9.4.4

n perioada de execuie ........................................................................................................................................ 115


n perioada de exploatare..................................................................................................................................... 116

n perioada de execuie ........................................................................................................................................ 121

CONCLUZII CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ....................................... 121

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................................ 122

ANEXE
Anexa A Amplasarea in teritoriu

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (A)

LIMITRILE STUDIULUI

IMPORTANT: Citii prezenta seciune nainte de a acorda credit deplin oricror dintre opiniile,
ndrumrile, recomandrile sau concluziile prezentate n acest studiu.
a)

Prezentul raport a fost elaborat pentru i la solicitarea S.C. Consitrans S.R.L. (CONSITRANS), n
urma acordrii unui contract de consultan S.C. ASA Environmental Services S.R.L. (ASA-ES).

b)

Nu se asum nici o ndatorire sau angajament i nu se acord nici o garanie n privina opiniilor,
ndrumrilor, recomandrilor sau concluziilor prezentate n prezentul studiu nici unei tere pri, cu
excepia CONSITRANS.

c)

La analizarea prezentului raport i nainte de a-i acorda credit deplin, trebuie avute n vedere
condiiile contractului ncheiat ntre CONSITRANS i ASA-ES.

d)

Toate activitile desfurate pentru elaborarea acestui raport au folosit i au la baz cunotinele
profesionale ale ASA-ES i interpretarea:

standardelor i normativelor,

tehnologiei,

legislaiei
Romneti i ale Comunitii Europene, n vigoare n prezent (decembrie 2007).
Eventualele modificri intervenite n documentele menionate mai sus pot face ca opiniile,
ndrumrile, recomandrile sau concluziile prezentate n prezentul raport s devin
necorespunztoare sau incorecte. Cu toate acestea, la formularea opiniilor, ndrumrilor,
recomandrilor i concluziilor, ASA-ES a avut n vedere modificrile preconizate ale legislaiei i
reglementrilor de mediu, pe care le cunoate. Dup data predrii prezentului raport, ASA-ES nu
va avea nici o obligaie de a anuna clientul n privina oricror astfel de modificri sau n privina
repercusiunilor acestora.

e)

ASA-ES ia la cunotin faptul c a fost contractat, n parte, datorit cunotinelor i experienei


pe care le deine n domeniul mediului. ASA-ES va lua n considerare i va analiza, n contextul
cunotinelor i experienei de care dispune, toate informaiile ce i vor fi puse la dispoziie,
precum i orice alte informaii semnificative de care ASA-ES are cunotin. n msura n care
informaiile puse la dispoziia ASA-ES nu sunt incoerente sau incompatibile, ASA-ES va avea
dreptul de a se baza pe acestea i de a considera, fr verificri independente, c astfel de
informaii sunt exacte i complete, iar ASA-ES nu va avea nici o obligaie de a verifica acurateea
i integralitatea unor astfel de informaii.

f)

Coninutul prezentului raport reprezint opinia profesional exprimat de consultani de mediu cu


experien. ASA-ES nu asigur consultan juridic de specialitate i va fi necesar consultarea
unor avocai.

g)

n rezumatul non-tehnic al acestui raport, ASA-ES a prezentat principalele constatri i


recomandri. Cu toate acestea, alte pri ale prezentului raport indic limitrile informaiilor
obinute de ASA-ES astfel nct orice ndrumri, opinii sau recomandri prezentate n aceast
seciune trebuie considerate valabile numai n contextul ntregului raport.

h)

Serviciile profesionale asigurate de ASA-ES n cadrul prezentului contract au avut n vedere numai
aspectele de mediu privind condiiile de subsol n acest amplasament. Aspectele geotehnice,
inclusiv recomandrile tehnice privind proiectarea i construcia de impermeabilizri i fundaii
lucrrilor, reelelor subterane i stabilitatea drumului nu intr n aria de acoperire a termenilor de
referin pentru realizarea acestui raport. Pentru fundamentarea acestor soluii va fi necesar
consultarea unor geotehnicieni.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (B)

i)

Rezultatele prezentului studiu nu trebuie considerate n nici un caz ca fiind o garanie c


amplasamentul este liber de absolut orice contaminani din activiti din trecut sau din prezent, cu
excepia acelor contaminani menionai acest raport. Constatrile incluse n prezentul raport sunt
fundamentate pe determinrile efectuate de APM Galati n zona de interes n ultimii ani, precum i
pe condiiile observate n cadrul examinrilor vizuale desfurate n cursul lunii noiembrie 2007.
Nu se ofer nici o asigurare n privina modificrii respectivelor condiii ulterior momentului
examinrii sau n aria dintre sau din afara amplasamentelor examinate.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (1)

INFORMAII GENERALE

Denumirea obiectivului de investiii:

REABILITARE DN 25 TECUCI SENDRENI


KM. 0+000 KM. 68+130

Amplasamentul obiectivului:

Sectorul de drum propus pentru reabilitare


DN 25, este o artera rutiera care face
legatura intre municipiul Tecuci si
localitatea Sendreni

Proiectantul lucrrilor:

CONSITRANS SRL, Bucuresti

Beneficiarul lucrrilor:
Drumuri
Sursa de finanare:
Perioada de executie propus:
Autorul studiului:
Bucuresti
Telefon/fax:
Persoana de contact:
Cojocariu

Compania Naional de Autostrzi i


Naionale din Romnia
Bugetul de stat / Fonduri comunitare
24 luni
SC ASA Environmental Services SRL

5
6
7
8
9

1.1

0745 013 300 / 0746 139 344


Prof. dr. ing. Adrian Gazdaru / Florentin

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.1.1 Scopul si importanta obictivului de investitii:


1.1.1.1 Scopul proiectului
-

ranforsarea sistemului rutier existent in vederea maririi capacitatii portante si


imbunatatirea suprafetei de rulare;

largirea sistemului rutier pentru o parte carosabila de 7,00 m cu benzi de incadrare


de 0.50 m si o platforma de 9,00 m;

imbunatatirea scurgerii apelor in lungul drumului prin constructia de rigole pereate


sau de pamant;

inlocuirea podetelor cu deschideri mai mici de 2,00 m conform Ordinului A.N.D. nr.
93/303/21.02.1992, a celor degradate sau cu sectiune de scurgere insuficienta si
lungirea podetelor ce se mentin precum si reparatii;

prevederea de podete noi acolo unde ele apar ca necesare;

sporirea sigurantei circulatiei prin amenajarea corespunzatoare, la nivel, a


intersectiilor cu alte drumuri publice;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (2)

sporirea sigurantei circulatiei prin prevederea de parapete, precum si inlocuirea celor


existente degradate;

imbunatatirea drenajului sistemului rutier prin drenuri transversale continue si drenuri


longitudinale;

1.1.1.2 Utilitatea proiectului


Starea pe alocuri proast a drumului i a podurilor, podeelor, anurilor i rigolelor
parial necorespunztoare de pe traseul drumului analizat are efecte negative asupra
economiei i transportatorilor auto, prin creterea timpilor i costurilor de transport pe
tronsonul respectiv, prin creterea consumului de carburant, precum i prin mrirea
costurilor legate de ntreinerea i reparaia mijloacelor de transport.
Utilitatea proiectului const n rezolvarea acestor probleme, precum i n facilitarea pe
viitor a unui sistem eficient de ntreinere att a carosabilului ct i a structurii de
rezisten.
1.1.2 Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajarea
teritoriului
Sectorul de drum propus pentru reabilitare DN 25, Tecuci Sendreni, este o artera rutiera
care face legatura intre municipiul Tecuci km. 0+000 si localitatea Sendreni km. 68+130,
facand legatura intre arterele DN24 si DN 2B, avand o lungime de 68,130 km.
Din totalul de 68,130 km aflati, din punct de vedere administrativ in judetul Galati,
36,580 km traverseaza localitati, dupa cum urmeaza:
- Tecuci
- Draganesti
- Barcea
- Umbraresti
- Ivesti
- Liesti
- Hanul Conachi
- Tudor Vladimirescu
- Vames
- Piscu
- Independenta
- Branistea
- Sendreni

km. 0+000 km. 3+500 L= 3,500 km


km. 6+888 km. 9+381 L = 2,493 km.
km. 9+381 km. 13+760 L = 4,379 km.
km. 13+760 km. 18+014 L = 4,254 km.
km. 18+014 km. 24+855 L = 6,841 km.
km. 24+855 km. 29+800 L = 4,945 km.
km. 31+930 km. 34+450 L = 2,520 km.
km. 36+310 km. 39+900 L = 3,590 km.
km. 43+200 km. 44+230 L = 1,030 km.
km. 45+880 km. 48+325 L = 2,445 km.
km. 51+090 km. 53+020 L = 1,930 km.
km. 59+300 km. 59+700 L = 0,400 km.
km. 66+200 km. 67+950 L = 1,750 km

Necesitatea acestei investitii deriva din cresterea continua a traficului ce a condus la


degradarea in anumite zone a drumului, astfel incat caracteristicile tehnice si de
exploatare ale drumului nu mai corespund in totalitate normelor tehnice in vigoare.
Se impune gasirea unor solutii de reabilitare adecvate situatiei din teren, care sa asigure
circulatia in conditii de securitate si confort si in acelasi timp, sa fie economice.
Obiectivele specifice au in vedere reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
de transport pentru imbunatatirea confortului calatorilor, cresterea sigurantei acestora si a

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (3)

eficientizarii transportului de marfa in vederea alinierii sistemului national de transport la


sistemul european, maximizarea efectelor pozitive asupra mediului si minimizarea
impactului global si local pe care activitatile de transport le genereaza, astfel ca
modernizarea DN 25 este o prioritate pentru atingerea acestor obiective.
1.1.3 Descrierea lucrarilor
1.1.3.1 Situatia existenta
Traseul in plan

Conform Ordonantei nr 43/1997 drumul DN 25 este drum national principal, incadranduse in clasa tehnica III.
Traseul DN 25 prezinta elemente geometrice specifice zonei de campie sub forma unor
aliniamente lungi racordate prin curbe largi.
In conformitate cu Ordonanta nr 43/1997 viteza de baza pentru clasa tehnica III zona de
campie in care se incadreaza si drumul analizat este de v = 50-80 km/h.
Traseul in profil longitudinal

Declivitatile longitudinale in aliniamente si curbe se incadreaza in prevederile STAS


863/85 (max 4%) acestea nefiind depasite pe nici o portiune a traseului.
Racordarile verticale corespund STAS 863/85.
Profil transversal

In profil transversal drumul are in general latimea platformei de 8,00 9,00 m si o parte
carosabila de 6,00 7,00 m. Acostamentele sunt in general din pamant sau balast fiind in
stare degradata si inierbate. In municipiul Tecuci km 0+000 km 3+830 latimea
carosabilului variaza intre 9.00 si 14.00 m
Structura rutiera

Sistemul rutier existent pe DN 25 intre km. 0+000 km. 68+130 este un sistem rutier
nerigid, avand imbracamintea alcatuita dintr-un strat de 3 cm beton asfaltic si 5 cm
binder.
Starea tehnica actuala a sistemului rutier este apreciata ca fiind mediocra pe o lungime
de aproximativ 70% din lungimea traseului analizat si rea pe aproximativ 30%.
Suprafata partii carosabile prezinta degradari (foto1,2) cum ar fi: faiantari, fisuri
longitudinale, valuriri, gropi de suprafata plombate ca urmare, in principal, a capacitatii
portante reduse a complexului rutier.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (4)

Foto 1.

Foto 2.

Sistemul rutier este alcatuit din straturi drenante (balast) 15-50 cm si straturi asfaltice 1935 cm.
Scurgerea si evacuarea apelor

Scurgerea apelor de suprafata se realizeaza printr-un sistem de rigole si santuri. Santurile


de pamant sunt in general colmatate nepermitand scurgerea apelor in conditii
corespunzatoare.
Pe o lungime de cca. 25,000 km. (in zona de traversare a localitatilor) rigolele si santurile
sunt pereate, dar se afla intr-o stare de degradare considerabila nefiind functionale.
Intre km 41+300 km 44+000 drumul traverseaza zone inundabile, cu baltiri frecvente
ale apei langa platforma. Situatia este generata de cota scazuta a drumului, aceasta fiind
foarte apropiata de nivelul terenului natural, cat si de existenta rambleului de cale ferata
si a unui dig de canal irigabil ce incadreaza drumul national, generand un efect de bazin.
Drumul existent traverseaza un numar de 7 poduri si 5 pasaje peste calea ferata si un
numar de 39 de podete.
Podetele au deschideri intre 1 si 5 m si sunt: dalate, tubulare, boltite si ovoidale; cu
infrastructuri in general din zidarie de piatra bruta sau beton.
Marea majoritate a podetelor au inaltimi reduse si sunt colmatate, scurgerea si evacuarea
apelor facandu-se cu dificultati. In ceea ce priveste racordarile cu terasamentele sau
timpanele acestea prezinta degradari importante cum ar fi: fisuri, ruperi, desprinderi de
moloane etc.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (5)

1.1.3.2 Solutia proiectata


Traseul in plan

Traseul drumului national va urmari incadrarea in prevederile STAS 863/85 prin


pastrarea amplasamentului actual al drumului avand in vedere ca prin tema de proiectare
nu se cere studierea unor variante de ocolire a localitatilor sau a corectiilor.
Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste in principiu niveleta drumului


existent, la care se vor adauga grosimile de ranforsare. In zonele inundabile semnalate cu
terenuri sensibile la inmuiere s-a studiat corectarea profilului longitudinal prin ridicarea
platformei drumului intre km 41+300 km 44+000 cu aproximativ 1.00 m fatade
niveleta actuala, aceasta neavand impliatii majore in profil transversal.
Se respecta pasul de proiectare corespunzator vitezei de proiectare de 50-80 km/h
conform STAS 863-85.
Din analiza declivitatilor in plan longitudinal, rezulta ca nu sunt zone pentru care sa se
justifice proiectarea unor benzi pentru vehicule lente.
Profilul transversal tip

In conformitate cu Normele privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale


aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/27.01.1998 drumul national nr.
25 Tecuci - Sendreni este incadrat ca drum national principal.
In conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/27.01.1998 drumul trebuie sa
aiba o parte carosabila de 7,00 m cu benzi de incadrare de 0.50 m si o platforma de 9,00
m.
Sistemul rutier

Pentru proiectarea sistemului rutier s-au folosit datele din determinarea grosimii
straturilor rutiere.
Dimensionarea straturilor de ranforsare a fost facuta pe baza Normativului pentru
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si
semirigide indicativ AND 550/1999.
Sistemul de ranforsare a carosabilului existent a fost adoptat intre km. 3+500 km.
17+000, km. 25+000 km. 41+300, km. 44+000 km. 48+800 si km. 51+000 km.
68+130 astfel:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (6)

6 cm mixtura asfaltica AB 2
Sistemul rutier pentru consolidarea acostamentului existent a fost adoptat:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
15 cm piatra sparta
25 cm balast
Intre km 41+300 km 44+000, unde se ridica linia rosie cu aproximativ 1.00m, s-a
prevazut sistemul rutier nou pe intreaga latime a profilului transversal. Pe aceasta zona sa studiat un profil transversal tip in care se prevede desfacerea straturilor asfaltice din
alcatuirea sistemului rutier existent pana la stratele drenante.
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
10 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
Umplutura din balast
De asemenea intre Km 17+000 25+000 si Km 48+800 51+000 s-a proiectat un sistem
rutier nou care sa asigure capacitatea portanta in aceste zone. S-a propus o solutie cu
stuctura rutiera semirigida si anume:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
10 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
40 cm perna de balast
geogrila
geotextil
Scurgerea apelor

Evacuarea apelor in lungul drumului este prevazuta sa se faca prin rigole si santuri
(pereate si nepereate) in conformitate cu prevederile STAS-ului 10796/2-79 si cu
situatia locala.
Pentru evacuarea apelor din patul drumului se prevad drenuri transversale continue prin
scoaterea stratului de balast in taluzele de rambleu si care au pante de 1 : 3 sau 1 : 2.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (7)

In ceea ce priveste evacuarea apelor de pe o parte pe alta a drumului aceasta se va realiza


prin podete si poduri.
Podete

Acolo unde este necesar, in conformitate cu Ordinul A.N.D. nr 93/303/21.02.1992


podetele existente (tubulare, ovoidale si dalate) avand deschiderea sub 2,0 m vor fi
inlocuite cu podete avand deschiderea de 2,0 m si, pe cat posibil, o inaltime minima de
1,50 m pentru a putea fi curatate.
La podetele care se mentin trebuie refacute camerele de cadere in vederea preluarii
corespunzatoare a apelor si a retinerii depunerilor cat si lungirea lor in vederea asigurarii
latimii platformei proiectate.
Pe zonele cu baltiri, acolo unde drumul constituie un baraj in calea apelor, au fost
prevazute podete noi.
Drumuri laterale

Pe intreaga lungime a traseului drumul este intersectat de 7 drumuri publice si mai multe
drumuri de pamant.
Drumurile laterale vor fi amenajate pe 25 m cele din pamant, din care 10 m vor fi asfaltati
iar 15 m impietruiti sau balastate, iar pentru cele cu asfalt existent s-a prevazut un covor
asfaltic pe 10 m.
Intersectiile cu drumurile publice sunt prevazute a fi amenajate in conformitate cu
normativul C 173-1986. Acestea sunt situate la: km. 11+300 DJ 252; km. 15+132 DC
58; km. 12+275 DJ 253; km. 19+851 DJ 254; km. 31+225 DJ 204; km. 49+590
DJ 255; km. 68+130 DN 2B.
Parcari si statii auto

Parcarile si statiile auto pentru mijloacele de transport in comun locale, existente pe


traseu, vor fi mentinute si amenajate corespunzator.
Trotuare

S-a urmarit mentinerea trotuarelor esistente in localitati, cu unele lucrari necesare pentru
refacerea celor afectate.
Parapete

Acolo unde situatia o impune, in conformitate cu STAS 1948/1-1991, au fost prevazuti


parapeti metalici zincati cu lisa simpla sau lisa compusa.
De asemenea au fost prevazuti parapeti metalici la podete cu vai accentuate, precum si la
poduri.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (8)

Mutari si protejari instalatii

Pentru reabilitarea drumului si a podurilor apar ca necesare mutari si protejari de instalatii


existente in zona drumului, cum af fi :
-

retea electrica aeriana de joasa tensiune;


retea aeriana de telecomunicatii;
conducte apa.

Pentru a identifica toate instalatiile au fost transmise documentatii catre toti detinatorii de
instalatii din zona pentru emiterea acordului de principiu si figurarea pe planurile de
situatie transmise a pozitiilor instalatiilor detinute.
De asemenea, sunt in derulare formalitatile pentru intocmirea proiectelor de mutare sau
protejare de catre unitati de proiectare specializate.
1.1.3.3 Exproprieri
Lucrarile de reabilitare a drumului national DN 25 conduc la ocuparea unor suprafete
reduse de teren din zona limitrofa acestuia (in total cca 1.6 ha teren agricol).
Ridicarea liniei rosii intre km 41.300 km 44.000 impune ocuparea unei suprafete
agricole de cca 1.1 ha.
Reamenajarea intersectiei cu DJ 255 de la km 49.590 impune deasemenea ocuparea unei
suprafete agricole de 0.5ha.
1.1.3.4 Organizari de santier. Surse de balast, agregate si pamant. Zone de depozitare
deseuri
n zonele nvecinate cu sectorul de drum care face obiectul acestui studiu se manifest o
acut lips de terenuri libere, disponibile pentru organizrile de antier, depozitarea
sterilului rezultat din excavaii, sau pentru amenajarea de gropi de mprumut.
1.1.3.4.1 Organizari de santier
In conformitate cu prevederile H.G. 729 din 22/08/2000 care aproba Normele de aplicare
a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica Organizarea de santier
ca descriere sumara face parte din Proiectul Tehnic al Investitiei si anume se specifica ca
in acesta se vor face numai referiri cu privire la ea.
Conform legislatiei subsidiare, organizarea de santier constituie atributia si raspunderea
Antreprenorului General ca amplasament, solutii, dotari si pentru aceasta va fi nevoie de
un Raport distinct privind Evaluarea Impactului asupra Mediului.
In acest sens, constructorului ii va reveni obligatia
 de a obtine certificatele de urbanism pentru lucrarile proprii;
 de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (9)

 de a obtine autorizatie de construire pentru lucrarile provizorii,


 de a reda terenurile ocupate temporar la forma initiala cu amenajarile stabilite de
organele competente.
Dintre principalele condiii minime necesare pentru amenajarea unei organizri de antier
enumerm :


distane mici de transport pentru materialele aprovizionate;


situarea ct mai aproape de centrul de greutate al lucrrii;
posibiliti de transport pe calea ferat;
posibiliti de asigurare cu costuri minime a utilitilor (ap, electricitate);
situarea n zone care s afecteze ct mai puin viaa i activitatea localnicilor.

In consecinta se poate aprecia ca activitatile si constructiile de organizare de santier nu se


vor dezvolta pe traseul drumului, si ca in orice caz nu vor produce un impact semnificativ
asupra acestei zone.
1.1.3.4.2 Surse de balast
n conformitate cu legislatia nationala, amplasarea eventualelor puncte de lucru si
suprafata lor este stabilita de cstigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor. Cu toate
acestea, avnd n vedere cerintele de calitate si existenta n zona a unor astfel de resurse,
se presupune ca piatra naturala si balastul vor fi cumparate de la cariere/balastiere
existente pe raza judetului. Transportul lor se va efectua cel mai probabil cu mijloace
auto.
1.1.3.4.3 Gropi de mprumut
n conformitate cu legislatia nationala, amplasarea eventualelor puncte de lucru si
suprafata lor este stabilita de ctigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor. Cu toate
acestea, avnd n vedere cerintele de calitate, se presupune ca datorita proprietatilor
coezive ale solului excavat, materialului folosit pentru terasamente va consta n cea mai
mare parte din materiale locale, n speta din pamnt rezultat din excavarile ce vor fi parte
a programului de construire.
n functie de decizia antreprenorului, este posibila crearea unor gropi de mprumut, de
dimensiune redusa.
1.1.3.4.4 Zone de depozitare deseuri
In conformitate cu prevederile H.G. 729 din 22/08/2000 care aproba Normele de aplicare
a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, amplasarea eventualelor
puncte de lucru i suprafaa lor este stabilit de ctigtorul licitaiei pentru executarea
lucrrilor. Cu toate acestea, se poate presupune c toate materialele inerte vor putea fi
folosite n umpluturi locale, de exemplu carierele de balast, sau transportate la groapa
municipal de deeuri menajere cea mai apropiata.
Toate deeurile rezultate, care pot fi asimilate deeurilor municipale, vor fi transportate la
groapa de deeuri a municipiului Galati.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (10)

1.1.3.4.5 Scenarii de lucru analizate in prezentul studiu


Pentru a avea o dimensiune a efectelor pe care le pot produce asupra Mediului activitatile
specifice organizarii de santier, in continuare sunt prezentate principale date care au stat
la baza analizelor realizate in prezentul studiu:
Volumele principalelor materiale, semifabricate si prefabricate ce vor fi puse in opera
sunt estimate dupa cum urmeaza:

Sptur i umplutur pmnt 250 mii mc


Balast i piatr spart 300 mii mc
Beton asfaltic de toate categoriile 250 mii tone
Beton de ciment 100 mii tone
Alte materiale global 100 mii tone

Numarul de utilaje ce va lucra in perioada de varf pe santier va fi de:

12 autobasculante de 30 t
1 autocisterna de 5000 l
2 autocamioane de 12 t
3 autovehicule uoare
2 autobetoniere de 20 t
2 Excavatoare
1 Repartitoare beton bituminos
4 Utilaje compactare
1 Macara

1.2

DURATA DE EXPLOATARE A DRUMULUI

Ca durat de exploatare pentru drumurile cu structuri rutiere suple bituminoase se ia


n considerare o perioad de minim 12 ani, n medie 30 ani.
1.3

POLUAREA GENERATA DE ACTIVITATE

Transporturile au un puternic impact asupra Mediului, la scara regionala si chiar globala


si pe termen lung, generand accidente cu pierderi de vieti omenesti, sau ale unor
capacitatii vitale, pagube economice insemnate precum si o poluare fonica si chimica
unerori ireversibila, cu modificari substantiale in peisaj si chiar in comportamentul uman
si in societate.
Dimensiunea acestor fenomene si caracterul acestora este diferentiat pe tipul sistemelor
de transport: terestru de suprafata, subteran, aerian si pe apa.
Pe de alta parte, circulatia bunurilor si a oamenilor, a stat si sta la baza dezvoltarii
societatii umane, permitand schimburile comerciale, diviziunea mondiala a muncii,
specializarea si libera concurenta intr-o lume in care acum globalizarea este un fenomen
marcant si in puternica extindere.
Referindu-ne strict la transporturile auto terestre respectiv la drumuri, care fac obiectul
acestui Studiu se poate constata ca impactul lor se poate manifesta ca impact negativ mai
bine perceput, in special de egologistii puri, dar trebuie retinut ca in acelasi timp ele au

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (11)

si un insemnat impact pozitiv asupra ecomomiei, dezvoltarii societatii ca si asupra


oamenilor.
Impactul negativ consta in esenta in fragmentarea habitatelor si poluare, iar cel pozitiv in
facilitarea schimburilor pornind de la bunuri materiale si pana la idei, circulatia
populatiei, dezvoltarea turismului etc.
In acelasi timp, ambele categorii de impact se manifesta diferit in perioadele de realizare
si de exploatare a unui drum.
In cele ce urmeaza se vor prezenta sintetic elementele de impact grupate asa cum s-a
aratat mai sus.
1.1.4 Impactul negativ
1.1.4.1 In perioada de executie a drumului
De la inceput trebuie subliniat faptul ca proiectul analizat se refera la modernizarea unui
drum existent, in cea mai mare parte lucrarile ce se vor realiza limitandu-se la
amplasamentul existent, fara sa impuna ocuparea unor suprafete de teren care in prezent
ar fi destinate altor folosinte.
Cu toate ca in prezent datorita tehnologiilor de executie moderne, a unor materiale putin
agresive pentru mediu, si a unei mecanizari avansate, perioadele de executie s-au
diminuat mult, ceea ce reduce timpul de impact pe traseu, efectele respective pot fi in
esenta urmatoarele:
1. Miscari de terasamente, deblee si/sau ramblee cu excavatii in traseu ori in gropi de
imprumut, care genereaza, modificari in stratele superioare de pamant, chiar
dezechibrul lor natural si uneori schimbari ale pesajului natural.
2. Emisii importante de praf si noxe produse de gazele de esapament de la motoarele
puternice 100-200 C.P ale mijloacelor mecanice de transport si ale utilajelor de
construcii.
3. Perturbarea prin zgomot si noxe ale habitatelor, faunei si florei, uneori pe benzi
laterale de peste 1km, din axul lucrarilor.
4. Emisii de noxe de diferite tipuri cu ocazia executarii lucrarilor de constructii cum ar fi
praf la betonari, zidarii, sau gaze in cazul betoanelor bituminoase.
5. Perturbarea scurgerii naturale a apelor prin lucrarile la poduri, care pot produce atat
cresterea locala a nivelurilor apei, cat si a turbiditatii raurilor in special cu ocazia
dezafectarii unor elemente de sustinere.
6. Excavatii importante in zone cu deblee mari sau in cele aproape de versanti, care pot
produce un dezechilibru insemnat in stratele de pamant si presupun lucrari de

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (12)

sustinere si protectie provizorii ori definitive, uneori in solutii dificile si care nu pot
rezolva definitiv in toate situatiile perturbarile produse.
7. Intersectarea unor situri arheologice necunoscute, scoase la iveala de lucrari, care
presupun operatii de salvare, ce ingreuneaza sau intarzie programul de executie.
Uneori asemenea situri nu sunt sesizate si sunt acoperite pentru totdeauna.
8. Discomfort important prin poluare fonica, luminoasa, vibratii si emiterea de noxe,
care se manifesta asupra populatiei din asezarile situate in apropierea santierelor.
9. Posibilitatea aparitiei unor conflicte sociale intre populatia autohtona si personalul
muncitor, in general mai violent si care va fi relativ numeros in timpul executiei
lucrarilor.
10. Consumuri semnificative de materii prime, materiale i energie, cu consecine
negative asupra epuizrii reurselor materiale i energetice, n special atunci cnd este
vorba de resurse neregenerabile.
In final se poate concluziona ca in perioada de executie impactul negativ este important,
la modul cel mai general, dar durata acestuia este limitata de la cateva luni pana la 1-3
ani, iar aria sa de manifestare va fi local sau regional.
1.1.4.2 In perioada de exploatare.
1. Fragmentarea definitiva a habitatelor cu posibilitatea disparitiei unor populatii de
animale sau a unor forme de flora; acest impact este nesemnificativ in acest caz
avnd n vedere c drumul ce se va reabilita este n exploatare de mult vreme i ca
urmare acesta a gsit deja un echhilibru cu flora i fauna local.
2. Concentrarea importanta a traficului pe noile coridoare astfel create/reabilitate cu
noxe insemnate si perturbari ale mediului dar si a populatiei riverane.
3. Cresterea pericolului de accidente pe traseu ca urmare a vitezelor sporite de circulatie
acceptate, cu efecte asupra participantilor la trafic dar si prin explozii, sau incendii
produse de autovehiculele grele.
4. Circulatia in comun, cu viteze mari, a autoturismelor si mijloacelor de transport greu.
5. Modificarea prin deviere sau anulare a unor rute de transport traditionale si bine
cunoscute, ceea ce poate perturba activitati conomice sau sociale bine consolidate in
timp.
1.1.5

Impactul pozitiv.

1.1.5.1 In perioada de executie.


1. Dezvoltarea cu caracter oarecum temporar a unor activitati economice legate de
constructia drumului: procurarea de materiale de constructii, semi ori prefabricate,

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (13)

aprovizionarea cu carburanti si lubrefianti, repararea si intretinerea mijloacelor de


transport si a utilajelor.
2. Dezvoltarea unui flux comercial pentru bunuri de consum, in special de alimente
pentru populatia de muncitori ce lucreaza pe santier.
3. Crearea temporara de locuri de munca pentru populatia autohtona, concomitent cu
posibilitatea pentru o parte din aceasta de a se califica intr-o meserie noua.
4. Ridicarea nivelului economic, de civilizatie si de informare al populatiei locale.
1.1.5.2 In perioada de exploatare.
Beneficiul principal in exploatare al unui drum modernizat se regaseste in ansamblul
economiei unei tari si regiuni astfel:
1. Crearea unui coridor de transport modern cu toate beneficiile ce decurg: cresterea
vitezei de parcurgere a unor trasee cu reducerea timpului de deplasare, diminuarea
consumului de carburanti, reducerea nivelului de uzur al autovehiculelor prin
scaderea accelerarilor si decelerarilor dar si a regimului de functionare a motoarelor, a
blocajelor in traseu si in special la tranzitul prin localitati.
2. Diminuarea pericolului de accidente specific drumurilor inguste, cauzate de depasiri
si tranzitare prin localitati cu circulatie pietonala importanta.
3. Reorganizarea generala a retelei rutiere din zonele strabatute, cu cresterea fluentei in
circulatie si imbunatatirea legaturilor intre asezari.
4. Cresterea posibilitatilor de dezvoltare economica a zonei tranzitate de drumul
realibiltat; cresterea atractivitatii economice a zonei, respectiv a investitorilor din
afara zonei; dezvoltarea turismului si a altor activitati ce pot duce la cresterea
veniturilor populatiei locale; facilitarea dezvoltarii rutelor de transport in comun, cu
efecte benefice asupra reducerii consumului energetic.
Scopul principal al Raportului la Studiul de evaluare al impacului este de a lua in
considerare elementele de impact negativ de a propune masuri si solutii de eliminare sau
reducere a lor, de a maximiza elementele de impact pozitiv, astfel incat lucrarile sa se
incadreze cat mai bine in mediul natural si sa reduca situatiile de conflict existente.
1.4

PRODUCTIA SI NECESARUL DE RESURSE ENERGETICE

Pentru execuia lucrrilor de modernizare a DN 25 este necesar efectuarea urmtoarelor


lucrri, conform tabelului urmtor:

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (14)

Tabel 1. 1: Cantit de lucrri


Descrierea lucrarii

Mii tone

Pmnt

53

Balast

105

Mixturi asfaltic

213

Beton de ciment

6.2

Tabel 1. 2: Productia si necesarul resurselor energetice


Producie
Nume
Mixtur asfaltic*

Beton de ciment*

Resurse folosite pentru asigurarea produciei

Cantiti totale

Consumuri

Nume

213000 mc

Pcur

6200 mc

Furnizor

DN 26
32 t

PETROM

Bitum

7863 t

Suplacu de Barcau

Energie electric

41 MW

CONEL

Energie electric

1,3 MW

CONEL

Ciment

210 mc

Transport de
materiale

375 mii l

Motorin

PETROM

Utilaje pe
amplasament

150 mii l

Motorin

PETROM

Nu se produce pe amplasament.

Tabel 1. 3: Materii prime folosite


Materia prime
Pcur*
Bitum

Aditivi mixturi
asfaltice*

Clasificarea i etichetarea substanelor i compuilor chimici

Total Sector
A

Categoria
Periculos/Nepericulos

Cod privind principala


proprietate periculoas

Fraze de risc

22 t

H3B; H6

Inflamabil, toxic

210 t

H3B; H6

Inflamabil, toxic

21 t

H3B; H6

Inflamabil, toxic

Agregate naturale*

200 mii mc

Ciment*

210 t

H4

Iritant

Aditivi beton*

0.5 t

Pmnt

53 mii mc

Mixturi asfaltic

213 mii mc

H6

Toxic

Beton de ciment

6 mii t

Balast

105 mii mc

Motorin transport

375 mii l

H3B; H6

Inflamabil, toxic

Motorin utilaje pe
amplasament

150 mii l

H3B; H6

Inflamabil, toxic

Materii prime in instalaiile furnizorilor de betoane

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (15)

2
2.1

PROCESE TEHNOLOGICE
PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE

In cazul proiectului analizat procesele tehnologice sunt aferente doar perioadei de


constructie si acestea sunt prezentate in continuare pe grupe de lucrari.
2.1.1 Terasamente.
Defrisarea unor arbusti si arbori cu diametre sub 10 cm se face cu buldozerul cu
echipament de defrisor, incarcarea in autobasculante si apoi evacuarea pentru a fi utilizati
ca lemn de foc.
Decaparea pamantului vegetal se efectueaza cu buldozerul.
Sapatura in debleu n teren mediu se face cu excvatorul cu incarcare direct in
autobasculanta si transport in zonele de umplutura.
Umpluturile in ramblee presupun nivelarea pamantului descarcat din autobasculante cu
buldozerul, si apoi compactarea cu cilindru lis tractat de un buldozer.
Imbracarea taluzurilor cu iarba consta din asternerea pamantului vegetal pe taluz cu cupa
excavatorului si nivelarea lui cu buldozerul si manual.
Scarificarea acostamentelor se efectueaza cu buldozerul echipat cu scarificator.
2.1.2 Suprastructura drumului.
Asternerea stratului de balast presupune descarcarea lui din autobasculante, nivelarea cu
buldozerul si compactarea cu cilindrul vibrator tractat de un buldozer. Stratul de piatra
sparta in fundatie va urma aceiasi tehnologie. Stratul de agregate naturale stabilizate cu
ciment presupune prepararea amestecului in statia de betoane, aducerea lui pe
amplasament si apoi utilizarea tehnologiei de mai sus.
Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida se face cu o autocisterna
speciala.
Stratul de baza din mixtura asfaltica cu bitum si agregate concasate executat la cald.
Mixtura se va prepara in afara amplasamentului si va fi adusa pe santier cu
autobasculante cu incalzire, descarcata in repartitoare si apoi compactata cu cilindri
specifici pentru asfalt. Stratul de legatura din binder de criblura si agregate concasate
executat la cald va urma tehnologia de mai sus. Strat de uzura din beton bituminos,
aceiasi tehnologie.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (16)

2.1.3 Drumuri laterale


Stratul de piatra sparta din fundatii fara impanare si innoroire se executa prin nivelerea cu
buldozerul dupa care se va compacta cu un cilindru lis tractat de buldozer.
Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica va fi facuta cu o autocisterna speciala.
Stratul de baza din mixturi asfaltice va urmarii tehnologia specifica prezentata mai sus.
Solutia sa va aplica la intersectiile cu drumuri laterale.
2.1.4 Santuri si rigole
Demolarea zidariei din beton la santuri si rigole necorespunzatoare se face cu excavator,
care va fi folosit si la strangerea materialului in gramezi si incarcarea in autobasculante,
dupa care se executa evacuarea din amplasament.
Rigola carosabila din prefabricate se va realiza cu ajutorul unei macarale montata pe un
excavator. Santul nepereat presupune realizarea escavatiei cu excavatorul. Santurile
pavate cu elemente prefabricate presupun montarea de prefabricate cu o macara.
Decolmatarea santurilor existente se va efectua cu excavator cu cupa profilata.
2.1.5 Parapeti si bariere
Se vor monta cu o macara pe pneuri cu acces facil i manual.
2.1.6 Semnalizari si marcaje
Se vor monta: stalpi de dirijare, indicatori kilometrici, indicatori hectometrici, stalpi
pentru indicatoare de circulatie, marcaje rutiere, fiind ncesara o macara pe pneuri si o
masina de marcat.
2.1.7 Poduri si podete
Principalele tehnologii folosite sunt urmatoarele:
-

demolari de zidarie si betoane la cele existente cu excavatorul, strangerea materialului


rezultat, incarcarea in autobasculante si evacuarea din amplasament

demolari elemente din beton armat, cu ciocan pneumatic sau prin explozii controlate,
strangerea materialului, incarcarea in autobasculante si evacuarea din amplasament

Pentru constructia podetelor noi va fi necesar turnarea de beton armat cu tehnologiile


binecunoscute de excavare, cofrare, armare si betonare.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (17)

2.1.8 Managementul amplasamentului constructiei

n perioada executiei lucrarilor de modernizare se vor lua urmatoarele masuri


organizatorice:
-

marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului n vederea respectarii cu strictete a


perimetrului afectat constructiei;

amenajarea corespunzatoare a drumurilor de acces la fronturile de lucru, utilizndu-se


pe ct posibil drept cale de rulare pentru utilaje traseul actual al drumului;

elaborarea unor grafice de lucru, care sa tina cont de timpii de rulare si de punere n
opera a materialelor preparate n exterior (betoane, mixtura asfaltica), pentru
sincronizarea programelor de lucru ale bazelor de productie cu cele ale utilajelor din
amplasamentul drumului; scopul acestei actiuni este reprezentat de eliminarea
posibilitatii rebutarii sarjelor de material deja preparat, tinnd cont de sensibilitatea
zonelor;

asigurarea pazei si securitatii utilajelor si instalatiilor din frontul de lucru;

asigurarea utilajelor necesare unor bune desfasurari a lucrarilor.

2.1.9 Managementul materialelor


La realizarea tronsonului de drum se vor folosi doua grupe mari de materiale:
-

materiale locale

materialele de constructii propriu zise

O grupa speciala o constituie carburantii si lubrifiantii pentru utilaje si mijloacele de


transport care se vor asigura n afara lucrarii de catre detinatorii mijloacelor mecanizate.
Masurile pentru managementul corect al materialelor se vor grupa n:
-

masuri pentru asigurarea calitatii, care vor consta n certificate si documente de


calitate, iar pentru pamnturi n determinari facute n santier;

masuri pentru garantarea cantitatilor necesare constnd din documente de transport,


cntariri sau masuratori pe esantioane sau pe total livrare;

masuri specifice pentru a se evita degradarile prin acoperire sau depozitare


corespunzatoare;

masuri pentru a se asigura o mecanizare corecta si intensiva a manipularilor folosind


practic numai utilajele specifice: autoncarcatoare, stivuitoare, macarale etc.;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (18)

masuri pentru protectia muncii n toate operatiile de transfer, ncarcare, descarcare


care se realizeaza pe seama instructajelor specifice si echipamentelor de protectie;

masuri pentru ntretinerea si spalarea permanenta a drumurilor zonale si a cailor de


santier prin nivelarea lor cu autogredere, plombare cu balast, stropire;

masuri pentru a se evita poluarea cu praf si pulberi prin folosirea de mijloace de


transport etanse.

2.2

ACTIVITATI DE DEZAFECTARE

Lucrarile prezentate mai sus nu presupun activitati de dezafectare importante.


2.3

CONSUMURI DE CARBURANTI N PERIOADA DE EXECUTIE

Dat fiind volumul de lucrari si diversitatea morfologica a traseului estimarea emisiilor


produse de lucrul utilajelor, ca medie pe unitate de lungime si timp ar putea denatura
dimensiunea efectelor prin diminuarea lor.
Consumurile totale de carburant in perioada de executie (estimate) 12.7 l/h km.
2.4

TRAFICUL AFERENT LUCRARILOR

Traficul va fi reprezentat de deplasarea autovehiculelor pentru transportul materialelor de


constructie a obiectivului, pentru transportul deseurilor rezultate n perioada de executie,
precum si pentru alte activitati conexe (transport carburanti pentru utilaje, transport apa si
hrana pentru personalul de executie, transport personal pentru supraveghere si control
etc.).
Insumand cantitatile de terasamente, materiale, semifabricate si prefabricate ce vor fi
vehiculate in ampriza drumului in perioada celor 2 ani de executie rezulta ca acestea
reprezinta circa 575000 tone respectiv ca o medie cca. 60 tone/ora.
Considerand distanta medie maxima de transport de 10 km si o capacitate medie de
transport de 30 tone/autovehicul, rezulta un trafic de circa 2 vehicule/ora/sens.
Se mentioneaza ca dimensionarea traficului de lucru s-a facut lund n considerare
accesul n amplasament pe infrastructura rutiera existenta

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (19)

DEEURI

Deseurile produse ca urmare a realizarii si exploatarii drumului se estimeaza separat pe


cele doua etape executie, respectiv exploatare.
3.1

IN PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.1 Deseuri inerte si nepericuloase


Pentru realizarea fundatiei rutiere va fi necesara excavarea si indepartarea din
amplasament a unor terasamente necorespunzatoare - pamant mocirlos, sau cu continut
mare de material biodegradabil - care vor fi transportate la gropile de deeuri menajere
din zon, pentru a se asigura umplerea lor.
Pentru imbracamintea rutiera si celelalte constructii se vor pune in opera materiale
granulare - balast, piatra sparta, nisip - precum si alte produse ca betoanele de ciment sau
asfaltice, caramida, alte elemente prefabricate.
Deeurile din construcii se clasific dup cum urmeaz:
01.04.08

deeuri de piatr i sprturi de piatr;

17.01.07

beton, crmizi, materiale ceramice;

17.02.01

lemn;

17.02.02

sticl;

17.02.03

materiale plastice;

17.04.07

amestecuri metalice;

17.05

pmnt i materiale excavate;

17.09.00

deeuri amestecate de materiale de construcie.

Examinnd lista de mai sus, se constat c nu apar deeuri periculoase ntruct


aceast categorie de deeuri nu se genereaz prin lucrrile de construcie proiectate.
Deeurile de lemn, sticl, materiale plastice se ncadreaz n categoria deeurilor
menajere; sunt generate de personalul de execuie a lucrrilor de construcii.
Deeurile de pmnt i materiale excavate, piatr i sprturi de piatr, beton,
crmizi, materiale ceramice sunt deeuri provenite de la excavaiile necesare pentru
realizarea lucrrilor proiectate.
Se apreciaza ca nivelul de pierderi tehnologice inevitabile, cu ocazia transportului,
depozitarii sau punerii in opera va fi de ordinul a cca. 2%. Din acestea se vor putea folosii
pentru a realiza diverse umpluturi locale cca. 75%.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (20)

Se impune ca toate aceste deeuri inerte asimilabile deeurilor de demolare, n total cca.
35.000 mc, s fie evacuate i depozitate ntr-o groap ecologic de deeuri, cu ocazia
retragerii mijloacelor de transport din santier. Pentru acestea antreprenorul general al
lucrrilor va trebui s ncheie contracte cu operatorii de salubritate locali n vederea
depozitrii lor.
Deseurile menajere rezultate in amplasament de la personalul de executie hartie, pungi,
folii de plastic, butelii, resturi alimentare vor fi depozitate in conteinere la locurile de
munca in continua miscare si ele se estimeaza a fi de ordinul a 0,3 kg/om i zi deci fata de
numarul de personal de 100 vor reprezenta cca. 7 t anual. Eliminarea lor se va efectua
periodic prin grija executantilor, la firme specializate pentru revalorificarea dupa caz a
acestora sau la o rampa ecologica apropiata.
La sfritul sptmnii se vor afecta 2 ore pentru curenia fronturilor de lucru, cnd se
vor elimina toate elementele care au devenit deeuri.
Deseurile din demolari vor fi folosite pentru realizarea umpluturilor necesare realizarii
diverselor componente ale drumului.
Deeurile reciclabile i cele de ambalaj vor fi colectate difereniat i valorificate conform
legislaiei n vigoare.
3.1.2 Deseuri toxice si periculoase
Substanele toxice i periculoase pot fi: carburanii (motorina), lubrifianii i acidul
sulfuric, necesare funcionarii utilajelor, precum i vopseaua pentru marcajul rutier.
Alimentarea cu carburani a utilajelor va fi efectuat cu cisterne auto, ori de cte ori va fi
necesar.
Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse n antier n perfect stare de funcionare, avnd
fcute reviziile tehnice i schimburile de lubrifiani. Schimbarea lubrifianilor se va
executa dup fiecare sezon de lucru n ateliere specializate, unde se vor efectua i
schimburile de uleiuri hidraulice i de transmisie.
n cazul n care vor fi necesare operaii de ntreinere sau schimbare a acumulatorilor
auto, acestea nu se vor executa n antier, ci intr-un atelier specializat, unde se vor efectua
i schimburile de anvelope.
Vopseaua pentru marcaje va fi adusa in recipienti etansi din care va fi descarcata in
utilajele de lucru respective. Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor sau
distribuitorilor, dup caz, conform nomelor legale specifice.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (21)

3.2

IN PERIOADA DE EXPLOATARE

3.2.1 Deseuri inerte si nepericuloase


n timpul exploatrii vor rezulta o serie de deeuri specifice transportului rutier dar i
deeuri datorate unui comportament neadecvat al participanilor la traficul rutier cum ar fi
aruncarea de diverse amalajele, dar nu numai, din autovehicolele n mers direct n natur
sau n special n parcajele amenajate. Aceste deeuri sunt de natura deeurilor menajere.
Cele cu caracter salbatec, ca i cele colectate din parcaje, vor trebui curate prin grija
personalului de exploatare a drumului. Ele se estimeaz a fi de ordinul a 7-8 m3 anual, pe
baza datelor de trafic.
Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafaa carosabil, n special cu ocazia primei ploi,
vor fi splate diverse reziduuri din circulaie (scurgeri de carburani i lubrefiani, urme
de pulberi din anvelope de la frnri etc), care vor fi deversate n anturile i rigolele
laterale. Aceste ape ce pot fi intens poluate vor fi conduse la decantoare ce vor fi
amplasate pe reeaua de anuri, scop n care, la traficul prognozat, pot fi folosite i
camerele de cdere ale podeelor. Soluiile concrete urmeaz a fi stabilite de proiectant cu
ocazia proiectului tehnic ntruct presupun elemente de detaliu ca pantele longitudinale
ale traseului, puncte de descrcare a apei decantate etc. n legtur cu aceste decantoare
sunt de precizat urmtoarele:
-

Materialul colectat n ele este asimilabil nmolului provenit din epurarea apelor uzate,
iar potenialul toxic este indus de concentraia mare de metale grele;

Aceste decantoare urmeaz a fi vidanjate i curate periodic, nmolul urmnd a fi


evacuat n localitile de capt ntr-o ramp ecologic sau la una din staiile de
epurare din apropiere;

3.2.2 Deeuri toxice i periculoase


Lucrrile de ntreinere a tronsonului de drum presupun utilizarea unor categorii de
materiale care pot fi ncadrate n categoria substanelor toxice i periculoase. Produsele
cele mai frecvent folosite sunt:
-

Motorina - carburant utilizat de utilaje i n bun parte i de vehiculele de transport;

Benzina;

Lubrifiani (uleiuri, vaseline);

Lacuri i vopsele, diluani - utilizate n cadrul lucrrilor de ntreinere, protecie i


marcaje rutiere.

Pot s apar probleme n timpul manipulrii i utilizarii acestor produse de ctre unitile
specializate n lucrri de ntreinere i reparaii ale drumurilor. Personalul angajat al
acestor uniti trebuie s respecte normele specifice de lucru pentru desfurarea n
condiii de sigurana deplin a operaiilor respective. Se vor asigura instructaje periodice
pentru pregatirea personalului de exploatare n intervenii operative atunci cnd se produc
astfel de evenimente. Recipienii folosii trebuie recuperai i valorificai corespunztor.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (22)

4
4.1

IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA MEDIULUI SI POSIBILITATI DE


DIMINUARE
APA

4.1.1 Hidrologie i hidrogeologie


Apele freatice se situeaz la baza loessului sau a nisipurilor (de teras sau de dune), ntre
0,5i 20m adncime i au o mineralizare de 2-7 g/l.
Reeaua hidrografic este reprezentat de rul Brlad, care strbate aceast cmpie pe
ultimii 60 km ai cursului su i o serie de praie. Debitul Brladului este de 9.3 m/sec. la
Tecuci, iar din volumul scurgerii anuale (294.48 mil. m3), 42,26% se scurge primavara,
21% vara, 18.4% toamna i 18.34% iarna. Cmpia Tecuciului este strbtut n partea de
nord de o serie de praie care izvorsc din Colinele Covurluiului-Blneasa Corozel i
Tecucel iar n partea sudic se afla cursul temporar al Clmauiului, ce debueaza n lacul
Tlbasca (139 ha) de lng satul Tudor Vladimirescu.
n Cmpia Covurluiului, doar praiele Geru i Suhurlui au ap permanent, ele avandu-i
izvoarele tot n Colinele Covurluiului. O serie de aflueni ai acestor praie au scurgere
temporar (Gologan, Valea Rea). Valea Lozova (32 km), ce izvorate din partea de nord
a Cmpiei Covurluiului, debueaz n limanul fluviatil omonim, iar Valea Mlinei (21
km) cu o serie de aflueni (Milo, Manolache, Grboavele) debueaz n limanul fluviatil
Mlina. Tot un astfel de liman (Ctua) se afla la marginea vestic a oraului Galai.
Regimul hidrologic al organismelor fluviatile se afl sub influena unui climat temperatcontinental, cu unele nuane de excesivitate. Reeaua hidrografic din aceast cmpie
prezint, n cea mai mare parte, o alimentare mixt, predominant nivo-pluvial.
Sursa subterana contribuie cu 1035%. Rurile prezint ape mari n perioada februariemartie, viituri mai reduse datorate ploilor n sezoanele de var i toamn, iar n restul
intervalului sunt, n general, ape mici.
Regimul scurgerii prezint situaii caracteristice. Astfel, n afar de Siret, celelalte ruri
din aceast subunitate de cmpie se pun n eviden prin debite cu valori medii
multianuale destul de sczute. Din datele nregistrate la o serie de staii hidrometrice n
perioada 1950-1967 rezult c principalele artere hidrografice prezint, n medie, cel mai
ridicat procent al scurgerii primavara, cu valori ntre 48,6% (pe Brlad la Tecuci) i
45,3% (pe Siret la Lungoci).
n celelalte anotimpuri, volumul scurgerii se reduce treptat, n ordine, situndu-se
perioada de var, de iarn i de toamn, cnd se constat cea mai mic scurgere a apelor.
Scurgerea medie, n timpul anului oscileaza diferit de la o luna la alta i de la un ru la
altul, n funcie de sursele de alimentare i de particularitile regimului climatic. n
perioada 1950-1975, cele mai ridicate valori ale debitelor medii lunare le-a nregistrat
principalul colector al apelor din aceasta regiune, rul Siret (de la 62,3 pn la 327,0

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (23)

m3/s). Valoarea maxim a scurgerii medii lunare s-a produs de obicei n martie, aprilie i
mai, iar cea minim, la sfaritul toamnei i nceputul iernii.
Scurgerea maxim, care evolueaz n corelaie cu factorii genetici naturali i n primul
rnd cu cei climatici, ne ofer valori diferite de la un sistem la altul i de la o perioad de
timp la alta. Astfel, debitele maxime cu asigurarea de 1% sunt cuprinse ntre 350 m3/s, pe
Brlad la Tecuci i 3 970 m3/s pe Siret la Lungoci.
Scurgerea minim se inscrie cu debite nesemnificative, mergnd pn la secarea unor
ruri n anumite luni i n diferii ani i altele care prezint un regim semipermanent de
scurgere. Cea mai mare valoare a scurgerii minime considerat la asigurarea de 95% s-a
nregistrat pe Siret (26 m3/s la Lungoci i 34 m3/s la vrsarea n Dunre).
Scurgerea solid s-a manifestat n perioada 1950-1967 cu valori ntre 23kg/s pe Brlad
la Tecuci i 440 kg/s pe Siret la Lungoci.
4.1.2 Surse de poluare a apei i emisii de poluani
4.1.2.1 n perioada de execuie
n perioada de execuie a lucrarilor propuse, sursele posibile de poluare a apelor sunt:
execuia propriu-zis a lucrrilor, traficul de antier i organizrile de antier.
Astfel, lucrrile de terasamente determin antrenarea unor particule fine de pmnt care
pot ajunge n apele de suprafa. Manipularea i punerea n oper a materialelor de
construcii (beton, bitum, agregate etc) determin emisii specifice fiecrui tip de material
i fiecrei operaii de construcie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale,
combustibili, uleiuri din mainile i utilajele antierului. Manevrarea defectuoas a
autovehiculelor care transport diverse tipuri de materiale sau a utilajelor n apropierea
cursurilor de ap pot conduce la producerea unor deversri accidentale n acestea.
Volumul particulelor solide mobilizate prin eroziune la lucrri de construcie de drumuri
nu este neglijabil. Dup datele din literatura de specialitate, volumul eroziunilor specifice
execuiei drumurilor poate fi de cca. 2000 t/km. Trebuie mentionat ca in acest caz este
vorba de reabilitarea unui drum existent si ca urmare volumul eroziunilor va fi mult mai
mic.
Eroziunea pmntului, cu efect negativ asupra apelor de suprafa, se manifest i n
prezent i se va manifesta cu intensitate mrit n perioada de execuie a drumului.
Eroziunea afecteaz terenurile naturale, taluzele neprotejate i platforma drumului n
lucru.
n cazurile n care lucrrile se desfoar n apropierea cursurilor intersectate, toate
acestea pot produce direct poluarea apelor. De asemenea, apele provenite din precipitaii
care spal suprafaa antierului pot antrena depunerile i astfel, indirect, acestea ajung n
cursurile de ap.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (24)

Traficul greu, specific antierului, determin diverse emisii de substane poluante n


atmosfer (NOx, CO, SOx - caracteristice carburantului motorin -, particule n suspensie
etc). De asemenea, vor fi i particule rezultate prin frecare i uzur (din calea de rulare,
din pneuri). Atmosfera este splat de ploi, astfel nct poluanii din aer sunt transferai n
ceilali factori de mediu (apa de suprafa i subteran, sol etc).
n ceea ce privete organizrile de antier, locul acestora nu este nc stabilit. Trebuie
acordat o atenie sporit proteciei mediului n aceste locaii.
Staiile de alimentare cu carburani i de ntreinere a utilajelor i mijloacelor de transport
sunt surse potentiale de poluare a apelor de suprafa i subterane. Aceste staii trebuie
avizate la faza de proiect i verificate periodic n timpul funcionrii din punct de vedere
al proteciei mediului. Este de ateptat ca antreprenorul s nu construiasc staii noi
pentru alimentarea autovehiculelor i utilajelor de lucru, n acest sens fiind folosite
dotrile antreprizei. Oricum distribuia carburanilor la utilajele de lucru se va face la faa
locului, adic direct la punctele de lucru. n realizarea acestor operaii vor trebui luate
msurile de precauie i protecie necesare pentru a se evita descrcarea carburanilor n
mediu liber. Vor fi prevzute mijloace simple de intervenie n cazul unor scpri de
carburani: tvi metalice sub furtunele de alimentare, lzi cu nisip pentru absorbia
carburanilor scuri, decaparea solului poluat si depozitarea in conditii sigure a acestuia in
vederea neutralizarii etc.
Organizrile de antier, funcie de complexitatea activitii acestora, trebuie, de
asemenea, avizate i controlate din punct de vedere al proteciei mediului. nainte de
avizarea dotrilor i a activitilor este necesar s se obin avizul pentru amplasamentul
organizrii de antier.
n categoria surselor poteniale de poluare a apelor trebuie inclus i poluarea accidental
rezultat din posibilele accidente de circulaie n care sunt implicate cisterne ce transport
substane periculoase.
n faza actual de elaborare a proiectului, nu se cunosc tehnologiile pe care constructorii
le vor folosi. Ei vor solicita autorizaii pentru funcionarea bazelor de
producie/tehnologiilor folosite.
4.1.2.2 n perioada de exploatare
Apele meteorice impurificate colectate n lungul drumului constituie principala surs de
poluare. Pe suprafaa perimetrului drumului, dar i pe taluzurile rambleelor, n timpul
ploilor, n special al celor toreniale se colecteaz ape care se scurg lateral, acestea fiind
preluate de ctre sistemul de anuri i rigole ce nsoesc traseul drumului.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (25)

4.1.3 Impactul produs asupra resurselor de ap


4.1.3.1 n perioada de construcie
Se apreciaz c emisiile de substane poluante (provenite de la traficul rutier specific
antierului, de la manipularea i punerea n oper a materialelor) care ar putea ajunge
direct sau indirect n apele de suprafa sau subterane nu sunt n cantiti importante i nu
modific ncadrarea n categorii de calitate a apei.
Cantitile de poluani care vor ajunge n mod obinuit n perioada de execuie n
cursurile de ap nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosinele de ap. Numai prin
deversarea accidental a unor cantiti mari de combustibili, uleiuri sau materiale de
construcii s-ar putea produce daune mediului acvatic.
n ceea ce privete posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaz c i aceasta va
fi relativ redus. Se va impune depozitarea carburanilor n rezervoare etane, ntreinerea
utilajelor (splarea lor, efectuarea de reparaii, schimburile de piese, de uleiuri,
alimentarea cu carburani etc.) numai n locurile special amenajate (pe platforme de
beton, prevzute cu decantoare pentru reinerea pierderilor).
Conform Ordinului 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de
referin pentru clasificarea calitii apelor de suprafa, cursurile intersectate de drum au
fost ncadrate n mare majoritate n clasa III de calitate. Apa din precipitaii care va
ajunge n aceste ape dup ce a splat platforma antierului nu va modifica ncadrarea n
categorii de calitate a apelor.
Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizrile de antier se va impune respectarea
limitelelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate evacuate n resursele de ap stabilite
conform NTPA 001/2002, respectiv HG 352/2005, n cazul n care acestea se vor
evacua dup epurare ntr-un curs de ap din apropierea organizrilor. Dac acestea se vor
evacua n reeaua de canalizare existent a unei localiti din vecintate, concentraiile
maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA 002 Normativ privind condiiile de
evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor. Dac, dup epurare
apele uzate menajere se vor descrca pe terenurile nvecinate, se propune impunerea
respectrii limitelor stabilite prin STAS 9450 88 Condiii tehnice de calitate a apelor
pentru irigarea culturilor agricole.
Impactul este caracterizat astfel:
 minor advers;
 termen scurt;
 efect local sau regional.
4.1.3.2 n perioada de exploatare
Impactul poate fi produs asupra apelor de suprafa n special de apele de ploaie care cad
pe suprafaa drumului.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (26)

Lucrrile prevzute pentru scurgerea apelor meteorice (anturi, podee) vor mpiedica
stagnarea apei pe platforma drumului, contribuind la pstrarea suprafeei acesteia n
condiii bune.
Apa care spal platforma drumului este ncrcat cu diferii poluani rezultai de la
traficul rutier (de la emisiile autovehiculelor, de la pierderile de carburani i uleiuri, de la
frecarea ntre pneurile autovehiculelor i calea de rulare etc.) sau adui de vnt de pe
terenurile nvecinate.
Pentru diminuarea cantitii de substane poluante care pot ajunge n apele de suprafa,
se apreciaz c soluia optim din punct de vedere tehnico-economic in acest caz este
utilizarea a dou trepte de decantare i evacuarea apelor epurate n emisari n condiiile de
calitate impuse de NTPA-001, doar n zonele n care folosinele actuale i de perspectiv
ale resursei de ap impun acest lucru. Prima treapt de decantare, cu o eficien de 70
75% poate fi realizat de anurile pentru colectarea apelor de pe carosabil, iar a doua
treapt, cu o eficien de circa 70 % urmnd a fi realizat prin camerele de disipare ale
podeelor. Pentru restul traseului drumului se va monitoriza calitatea apei descrcate de
canalele colectoare i se va evalua dispersia acestora n praiele emisar respectiv n
emisarul final.
Pentru ca n anurile drumului prima treapt - s se obin un efect de decantare cu un
randament de 70 75 % a materiilor n suspensii grosiere si a metalelor grele coninute n
acestea, este necesar ca pe acestea viteza de curgere a apei s fie de circa 0,2 m/s (innd
seama c viteza de nennmolire este de peste 0,3 m/s).
Acest deziderat se va obine printr-o proiectare corelat a podeelor i a anurilor n faza
de proiect tehnic.
n cadrul activitilor de ntreinere apar n mod curent i alte surse de poluare din care
cea mai important este mprtierea srii (NaCl) n perioadele de nghe. Se aprecieaz
c, n anii cu ierni aspre, se folosesc cca. 5t/an/km de sare pentru dezghearea prii
carosabile. Aceast sare este splat de ape i mprtiat pe terenurile riverane. Studiile
sistematice efecutate n alte ri atest c ionii de Na sunt puin mobili i se fixeaz n sol
pe primii 10-40 cm. Ionul de Cl este mult mai mobil i poate ajunge n apele subterane.
Nu s-au semnalat poluri periculoase ale factorilor de mediu ca rezultat al splrii srii de
pe carosabil. Cantiti mari de NaCl se pot infiltra n teren n cazurile de stocare
necorespunztoare.
n cadrul activitii de ntreinere este posibil s fie folosite substane fertilizante i
ierbicide pentru spaiile verzi de pe taluze i din parcri. Suprafeele sunt reduse i
cantitile de substane periculoase folosite de asemenea reduse. Apreciem c impactul
acestei activiti este nesemnificativ n zona sectoarelor de drum proiectate.
Nu se prelimin un impact asupra apelor subterane, deoarece apele uzate sunt colectate i
descrcate n emisari de suprafa, infiltraia fiind redus avnd n vedere caracteristicile
geologice ale terenului tranzitat de drum, respectiv de canalele de colectare a apelor
meterorice.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (27)

Dispersia poluanilor n bazinele acvatice


Apele pluviale colectate, pot fi evacuate n cursuri naturale de ap - n condiiile
respectrii prevederilor NTPA-001 i condiiilor specifice impuse de CN Apele Romne.
Din acest punct de vedere, evacuarea apelor uzate epurate nu va conduce la probleme
deosebite privind dispersia poluanilor n mediile acvatice.
Daune produse ecosistemelor acvatice i folosinelor de ap
n condiii normale de exploatare a folosinelor, situaiile generatoare de impact asupra
resurselor de ap nu se ntlnesc. Pot aprea ns, n condiii specifice, evenimente
generatoare de daune. Acestea sunt prezentate n tabelul urmtor.
Nr.

Activitate / Eveniment

Colmatarea rigolelor
perimetrale pluviale din
amplasamentul drumului

Evacuarea apelor pluviale


n cursurile naturale de ap

Domeniul
Afectat

Solul

Apele de
suprafa

Impact Posibil

Observaii

Posibile litigii legate


nu att de
contaminare ct de
afectarea folosinei
terenului nvecinat
Posibile litigii legate
nu att de nivelul de
contaminare ct de
posibila afectare a
folosinei bazinului
acvatic

Deficient administrativ.
Abatere de la reglementrile
n vigoare, sancionat de
autoritatea de mediu i
sanitar.
E necesar acordarea unei
atenii sporite n ceea ce
privete prepurarea apelor.

Efecte posibile pozitive pentru calitatea apelor


Exploatarea si intretinerea adecvata a drumului analizat in situatia modernizarii lui poate
induce efecte pozitive (respectiv de mbuntire a calitii apelor subterane sau de
suprafa) asupra sistemului hidrologic din care face parte:

colectarea riguroas a apelor meteorice, reducerea eroziunii solului, reducerea


ncrcrii cu particule n suspensie;
fluentizarea traficului, cu efecte asupra reduceri emisiilor de gaze poluante, respectiv
a ncrcrii apelor de precipitaii n acest tip de poluani;
reamenajarea podeelor, cosntruirea unor podee noi, reducnd astfel riscul inundrii
unor zone, a eroziunii terenului n zonele de acumulare a acestor ape;
amenajarea seciunii aval de podee, pentru decantare i disipare cu efecte benefice
asupra colmatrii i eroziunii din aval de seciunea acestora.

4.1.4 Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului


4.1.4.1 n perioada de execuie
La aceast faz a proiectului nu se poate spune cu exactitate unde vor fi amplasate
organizrile de antier, locul precum i numrul acestora urmnd a fi stabilit de
constructor.
Se recomand ca amplasamentele organizrilor de antier s nu se afle n apropierea
apelor de suprafa, a pdurilor i s fie n afara localitilor. Totui, pentru limitarea sau
eliminarea impactului se prevd unele lucrri speciale: instalaii de epurare a apelor uzate

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (28)

(fos septic) provenite de la organizarea de antier, decantor pentru lamul de la staia de


betoane, paltforme impermeabilizate de lucru etc.
Locurile unde vor fi construite aceste organizri trebuie s fie astfel stabilite nct s nu
aduc prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaiei, prin impunerea
unor defriri, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor
accidente cauzate de traficul rutier din antier, de manevrarea materialelor, prin
descrcarea accidental a mainilor care transport materialele n cursurile de ap de
suprafa, prin producerea de zgomot etc). Trebuie evitat amplasarea lor n apropierea
unor zone sensibile (lng cursurile de ap care constituie surse de alimentare cu ap,
lng captrile de ap subteran) sau trebuie asigurat respectarea condiiilor de protecie
a acestora. De asemenea, se recomand ca ele s ocupe suprafee ct mai reduse, pentru a
nu scoate din circuitul actual suprafee prea mari de teren.
Pentru organizrile de antier i bazele de producie se recomand proiectarea unui sistem
de canalizare, epurare i evacuare att a apelor menajere, provenite de la cantin, spaii
igienico-sanitare, ct i pentru apele meteorice care spal platforma organizrii. Funcie
de numrul de persoane care va utiliza apa n scop menajer se va adopta un sistem cu una
sau mai multe fose septice (bazine vidanjabile), care se vor vidanja periodic, sau o staie
de epurare tip monobloc, care s asigure un grad ridicat de epurare, astfel nct apa
epurat s poat fi descrcat ntr-un emisar sau pe terenul nconjurtor, cu luarea
msurilor de protecie adecvate.
Platforma organizrii trebuie proiectat astfel nct apa meteoric s fie i ea colectat
printr-un sistem de anuri sau rigole pereate, unde s se poat produce o sedimentare
nainte de descrcare, sau pot fi prevzute guri de scugere, de unde apa s fie introdus n
staia de epurare modulat prevzut pentru ape menajere.
n perioada de execuie a lucrrilor, se recomand amplasarea unor bazine decantoare n
apropierea cursurilor de ap. n general orice msur de bun management al lucrrilor de
construcii, bunele practici vor asigura implicit i protecia mediului.
Legea calitii n construcii, nr. 10/1995 stabilete un set de practici destinate s asigure
creterea calitii n lucrrile de construcii. Prevederile importante ale acestei legi, cu
referire la protecia mediului sunt sintetizate n continuare:
Art. 3. Instituirea unui sistemn al calitii n construcii, care s conduc la realizarea i
exploatarea unor construcii de calitate corespunztoare, n scopul protejrii vieii
oamenilor, a bunurilor materiale, a societii i a mediului nconjurtor.
Art. 5. Asigurarea calitii n construcii prin: (a) rezisten i stabilitate; (b) siguran n
exploatare; (c) siguran la foc; (d) igien, sntatea oamenilor, refacerea i protectia
mediului; (e) protecia mpotriva zgomotului.
Art. 11. Pe perioada realizrii construciilor nu este permis utilizarea materialelor fr
certificat de calitate, care trebuie s aigure nivelul de calitate corespunztor cerinelor.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (29)

Art. 12. Agrementele tehnice pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii
stabilesc aptitudinea de utilizare, condiiile de fabricaie, de trasnport, de depozitare, de
punere n oper, i de ntreinere a acestora.
Contractul de realizare a lucrrilor prevzute n proiectul analizat va fi definit sub
criteriile prevzute n Conditions of Contract for Plant and Design-Build elaborat de
FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Conseils). Referitor la protecia
mediului, clauza 4.18 prevede:
Contractorul va lua toate msurile rezonabile pentru protecia mediului (att n
interiorul amplasamentului ct i n exteriorul acestuia) i pentru limitarea daunelor i
perturbrilor aduse populaiei i bunurilor materiale, rezultate din poluare, noxe, zgomot
sau alte consecine ale activitilor sale.
Contractorul va trebui s asigure c emisiile, efluenii descrcai la suprafa rezultai
din activitile de construcii nu vor depi valorile limit prevzute n Cerinele
Antreprenorilor, respectiv pe cele stabilite prin reglementri specifice aplicabile.
4.1.4.2 n perioada de exploatare
Este necesar ca autoritatea de exploatare a acestui drum s stabileasc o schi de plan de
management de mediu care s cuprind, printre altele urmtoarele aciuni:

4.2

plan de alarmare i intervenie rapid n cazul unor accidente cu deversare


important de lichide poluante;

mijloacele necesare pentru neutralizarea poluarilor


scurgerilor de compui lichizi toxici;

revizuirea, actualizarea i ntreinerea corespunztoare, conform noilor condiii ale


traficului pentru semnalizarea rutier, menit s reduc riscul accidentelor;

verificarea seciunii de curgere a podeelor, curarea acestora n caz de colmatare


natural sau de blocare artificial;

ntreinerea rigolelor de scurgere riverane drumului;

accidentale datorate

AERUL

4.2.1 Clima i calitatea aerului


4.2.1.1 Clima
Clima acestei cmpii este temperat cu un accentuat grad de continentalism. Radiaia
solar global are valori cuprinse ntre 120 i 125 kcal/cm2/an (123.7 la Galai),
Temperatura medie anual a aerului variaz ntre 9-10C n Podiul Covurluiului i
Depresiunea Elanului i 9.5 i 10.5C n Cmpia Covurluiului. La Galai, valoarea

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (30)

acesteia este de 10.5C, iar la Tecuci de 9.8C. Temperatura medie a lunii ianuarie
nregistreaz -3.0C la Galai i -4.0C la Tecuci, iar cea a lunii iulie este de 22.5C la
Galai i 21.7C la Tecuci.
Temperatura maxim absolut a fost de 39.4C i s-a nregistrat la Tecuci pe
5.VIII.1951, iar cea minim absolut a fost de -29.3C, nregistrat tot la Tecuci pe
25.1.1942. Numrul zilelor de iarn este de 35 la Galai i 35.8 la Tecuci, al celor cu
nghet este de 91.3 la Galai i 112.1 la Tecuci, al celor de var, de 98.2 la Galai i 99.2
la Tecuci, iar al celor tropicale de 31.5 la Galai i 32.1 la Tecuci.
Umezeala relativ medie anual a aerului variaz ntre 72 i 76%, iar nebulozitatea
medie anual variaz ntre 5 i 5,5 zecimi. La Tecuci, 34.8% din zilele unui an sunt
senine, 33.2% au cerul acoperit i 32% noroase. La Galai Soarele strlucete, n medie, 2
145.5 ore pe an.
Precipitatiile atmosferice nsumeaz ntre 380 i 480 mm/an (Tecuci, 467.0 mm; Galai,
440.2 mm; Piscu, 419.6 mm; Pechea, 380.8 mm). Prima ninsoare la Tecuci cade n medie
pe 4.XII, iar ultima pe 17.III. Analiza dinamicii atmosferice arat predominarea
vnturilor din sectoarele nord (24.8%), nord-est (12.7%), sud-vest (12.9%) i sud
(10.7%).
4.2.1.2 Calitatea aerului
Transportul este una din principalele cauze de contaminare a aerului cu gaze poluante i
particule ultrafine produse de motoarele pe benzin sau motorin . Ca substane poluante,
pe primul loc se situeaz gazele de eapament. Volumul, natura i concentraia
poluanilor emii, depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului i de
condiiile tehnice de funcionare. Se evideniaz n mod deosebit gazele cu efect de ser
(CO2, CH4, N2O), acidifiani (NOx, SO2), metale grele (Cd, Pb), hidrocarburi policiclice
aromatice, compui organici volatili, .a.
Alte efecte negative generate de trafic:
-

consum crescut de energie - trenurile sau transportul public consum mult


mai puin energie;

supraaglomerarea oraelor - numrul autovehiculelor crete mult mai repede


dect capacitatea infrastructurilor, n acest fel se pierde timp, spaii i
combustibil din aceast cauz;

deeuri n cantiti mari provenite de la funcionarea automobilelor: ulei de


motor, baterii pe baz de plumb, materiale plastice nereciclabile;

Astfel, la nivel global, s-a demonstrat c:


-

n localitile urbane, practic, 2/3 din emisia de dioxid de azot este datorat
transportului urban;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (31)

autovehiculele sunt responsabile pentru 14% din emisiile de dioxid de carbon


provenite de la arderea tuturor combustibililor fosili de pe glob;

un singur automobil, la vitez medie, elimin la fiecare kilometru peste 2


grame de dioxid de carbon.

4.2.2 Emisii de poluani n aer i protecia calitii aerului


4.2.2.1 n perioada de construcie
Emisiile datorate desfurrii lucrrilor de modernizare a unui drum sunt asociate n
principal cu micarea pmntului, cu manevrarea altor materiale, precum i cu
construirea n sine a unor faciliti specifice.
Emisiile de praf variaz adesea n mod substanial de la o zi la alta, n funcie de nivelul
activitiilor, de operaiile specifice i de condiiile meteorologice dominante. O mare
parte a acestor emisii este generat de traficul echipamentelor i autovehiculelor de lucru
n amplasamentul construciei.
Natura temporar a lucrrilor de construcie le difereniaz de alte surse nedirijate de praf,
att n ceea ce privete estimarea, ct i controlul emisiilor. Realizarea lucrrilor de
modernizare a unui drum const ntr-o serie de operaii diferite, fiecare cu durata i
potenialul proprii de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din amplasamentul
unei construcii au un nceput i un sfrit care pot fi bine definite, dar variaz apreciabil
de la o faz la alta a procesului de construcie. Aceste particulariti le difereniaz de
marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale cror emisii au fie un ciclu relativ
staionar, fie un ciclu anual uor de evideniat.
Execuia lucrrilor implic folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operaii,
ceea ce conduce la apariia unor surse de poluani caracteristici motoarelor cu ardere
intern. n plus, aprovizionarea cu materiale de construcie necesar a fi puse n oper
implic utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rndul lor, genereaz poluani
caracteristici motoarelor cu ardere intern.
Regimul emisiilor acestor poluani este, ca i n cazul emisiilor de praf, dependent de
nivelul activitii i de operaiile specifice, prezentnd o variabilitate substanial de la o
zi la alta, de la o faz la alta a procesului.
Ca urmare, modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrrile de execuie a
construciilor utilizat i recomandat n rile dezvoltate (Agenia European de Mediu EEA, Agenia de Protecia Mediului a SUA - USA EPA) se bazeaz pe luarea n
considerare a lucrrilor n ansamblu, care se execut pe ntreaga arie implicat sau, dup
caz, pe poriuni ale acestei arii, fr a se urmri n detaliu planul de execuie pentru
proiectul unei anumite construcii.
n lucrarea de fa, lund n considerare tipurile i volumele de lucrri, tipurile de
materiale implicate n proces, categoriile de operaii specifice, precum i perioada de

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (32)

execuie propus, s-au identificat sursele de poluare a atmosferei i s-a elaborat inventarul
emisiilor caracteristice, lund ca baze de timp o or i ntreaga perioad de execuie de un
an.
Surse de poluani pentru aer posibile i existente. Concentraii i debite masice de
poluani pe faze tehnologice sau de activitate
Realizarea investiiei propuse implic, n perioada de execuie:
-

lucrri n amplasamentul obiectivului:


 lucrri cuprinznd refacerea i consolidarea terasamentelor i
modernizarea sistemului rutier, a lucrrilor de art i de pe traseu, a
canalelor de colectare a apelor pluviale;
 lucrri colaterale

traficul auto de lucru.

n cele ce urmeaz se prezint sursele i emisiile de poluani atmosferici specifice


amplasamentelor i lucrrilor aferente menionate.
A.

Surse i emisii de poluani n amplasamentul obiectivului

Lucrrile de execuie includ operaii care se constituie n surse de emisie a prafului n


atmosfer. Aceste operaii sunt aferente manevrrii pmntului i materialelor balastoase,
precum i perturbrii suprafeelor terasamentelor.
O surs suplimentar de praf este reprezentat de eroziunea vntului, fenomen care
nsoete, n mod inerent, lucrrile de construcie. Fenomenul apare datorit existenei,
pentru un anumit interval de timp, a suprafeelor de teren neacoperite expuse aciunii
vntului.
Praful generat de manevrarea materialelor i de eroziunea vntului este, n principal, de
origine natural (particule de sol, praf mineral).
Principalele faze de activitate care se constituie n surse de emisie a prafului n atmosfera
sunt:
-

spaturile, excavaiile;

umpluturile;

realizarea sistemului rutier (punerea n oper a balastului);

realizarea celorlalte lucrri: poduri, podee, ziduri de sprijin, aprri de mal.

Aceste surse de praf sunt nsoite de surse de emisie a poluanilor specifici motoarelor cu
ardere intern, reprezentate de motoarele utilajelor care execut operaiile respective.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (33)

O alt surs de poluani specifici motoarelor cu ardere intern este reprezentat de traficul
auto de lucru (autovehiculele care transport materiale i produse necesare construciei).
Lucrrile din amplasamentul drumului, i n special cele pentru consolidarea
terasamentului, constituie sursele cu cel mai ridicat potenial de poluare a atmosferei.
Utilajele, indiferent de tipul lor, funcioneaz cu motoare Diesel, gazele de eapament
evacuate n atmosfer coninnd ntregul complex de poluani specific arderii interne a
motorinei: oxizi de azot (NOx), compui organici volatili nonmetanici (COVnm), metan
(CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr,
Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).
Complexul de poluani organici i anorganici emii n atmosfer prin gazele de
eapament conine substane cu diferite grade de toxicitate. Se remarc astfel prezena, pe
lng poluanii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substane cu potenial
cancerigen evideniat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizaiei
Mondiale a sntii i anume: cadmiul, nichelul, cromul i hidrocarburile aromatice
policiclice (HAP).
Se remarc, de asemenea, prezena protoxidului de azot (N2O) - substan incriminat n
epuizarea stratului de ozon stratosferic - i a metanului care, mpreun cu CO, au efecte la
scar global asupra mediului, fiind gaze cu efect de ser.
Cantitile de poluani emise n atmosfer de utilaje depind, n principal, de urmtorii
factori:
-

tehnologia de fabricaie a motorului;

puterea motorului;

consumul de carburant pe unitatea de putere;

capacitatea utilajului;

vrsta motorului/utilajului.

Sursele de emisie a poluanilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol
sau n apropierea solului (nlimi efective de emisie de pn la 4 m fa de nivelul
solului), deschise (cele care implic manevrarea pmntului) i mobile.
Caracteristicile surselor i geometria obiectivului nscriu amplasamentul, n ansamblu, n
categoria surselor liniare.
Se menioneaz c emisiile de poluani atmosferici corespunztoare activitilor aferente
lucrrii sunt intermitente.
Determinarea debitelor masice de poluani evacuai n atmosfer n timpul executrii
lucrrilor de modernizare a drumului s-a fcut cu urmtoarele metodologii:

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (34)

metodologia US EPA/AP-42/2003 pentru particulele emise din manevrarea


materialelor, perturbarea suprafeelor i prin eroziune eolian; i

metodologia EEA/EMEP/CORINAIR-2007 elaborat sub egida Ageniei


Europene de mediu pentru poluanii emii de utilaje.

Se menioneaz c surselor caracteristice activitilor din amplasamentul obiectivului nu


li se pot asocia concentraii n emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din acelai
motiv, acestea nu pot fi evaluate n raport cu prevederile OM 462/93 i nici cu alte
normative referitoare la emisii.
n vederea determinrii emisiilor de poluani n atmosfer din aria pe care se vor
desfura lucrrile s-au luat n considerare urmtoarele elemente:
-

categoriile de lucrri ce urmeaz a fi executate;

cantitile de materiale manevrate pe categorii de lucrri;

intensitatea lucrrilor;

tipul utilajelor;

numrul de utilaje pe tipuri;

capacitatea i consumul de carburani ale utilajelor, pe tipuri de utilaje

durata lucrrilor / perioada de funcionare.

n ceea ce privete alte surse de poluare a aerului aferente lucrrilor de modernizare


acestea sunt reduse din urmtoarele motive:
-

prepararea betonului i a asfaltului se face n afara antierului;

procesele tehnologice n sine sunt nepoluante (montaj tuburi, montaj parapei,


etc.);

O surs mai consistent o constituie produii organici volatili, care se eman cu ocazia
depunerii mbrcminii bituminoase.
Emisiile de poluani n atmosfer au o durat egal cu durata zilnic a programului de
lucru (n principiu 8-10 ore/zi), putnd prezenta unele variaii de la o ora la alta i de la o
zi la alta. Totodat, avnd n vedere c durata anual a lucrrilor este de 7-9 luni / an
(primvara + vara + toamna), n sezonul de iarn emisiile nceteaz. n perioada anual de
lucru vor exista, de asemenea, variaii ale emisiilor, att datorit categoriilor de operaii
care se vor executa la un moment dat, ct i datorit variaiei condiiilor meteorologice.
Emisiile de particule generate de eroziunea eolian pot avea loc continuu, pe toat
perioada de construcie, debitele masice variind apreciabil cu viteza vntului.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (35)

Se menioneaz c pentru a evita subestimarea situaiei s-au luat n considerare:


-

intensitile maxime ale lucrrilor;

condiiile care favorizeaz cele mai mari emisii (desfurarea simultan a unor
lucrri, coninut maxim de particule cu diametre mici, sub 75 m n
materialele manevrate, umiditatea minim a solului i a balastului, etc.);

antrenarea particulelor prin eroziune eoliana att de pe suprafeele perturbate,


ct i de pe grmezile de pmnt;

folosirea de utilaje clasice echipate cu motoare Diesel lipsite de orice sistem


de control al emisiilor (obinuite pe antierele de construcii din Romnia,
cum sunt buldozere, excavatoare, tractoare cu scarificator, etc.).

Se specific faptul c emisiile de particule din timpul lucrrilor de manevrare a


pmntului sunt direct proporionale cu coninutul de particule mici (d < 75 m), invers
proporionale cu umiditatea solului / pmntului i, dup caz, cu viteza de deplasare i cu
greutatea utilajului.
Determinarea debitelor masice de particule emise n atmosfera s-a efectuat n funcie de
spectrul dimensional caracteristic particulelor emise i a materialului implicat pentru
fiecare activitate i surs. Debitele masice de particule specifice activitilor/surselor
menionate s-au determinat pentru urmtoarele diametre echivalente (d) ale particulelor:
-

particule cu

d 30 m;

particule cu

d 15 m;

particule cu

d 10 m;

particule cu
d 2,5 m
(particule care ptrund n bronhii i n
plmni, aa numitele particule respirabile).

Particulele rezultate din gazele de eapament de la utilaje se ncadreaz, n marea lor


majoritate, n categoria particulelor respirabile.
Particulele cu diametre 30 m se regsesc n atmosfer ca particule n suspensie. Cele
cu diametre mai mari se depun rapid pe sol.
Rezultatele privind debitele masice de poluani sunt prezentate n tabelele urmtoare.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (36)

Tabel 4. 1 : Debite masice de particule emise n atmosfer n timpul lucrrilor de


modernizare Emisii pe unitatea de lungime i timp
Nr.
crt.

Debite masice pe spectrul dimensional (kg


/ or)

Categorie lucrare / operaie

d 30
m

d 15
m

d 10
m

d 2,5 m

Curare teren

0,098

0,059

0,049

0,020

Defriare copaci + dezrdcinare cioate

0,078

0,047

0,039

0,016

Decapare pmnt vegetal

0,157

0,094

0,078

0,031

Spturi

0,176

0,106

0,088

0,035

Umpluturi + compactare + nivelare

0,235

0,141

0,117

0,047

mbrcare taluzuri cu pmnt

0,196

0,117

0,098

0,039

Tiere + ndeprtare asfalt + decapare sistem


rutier

0,391

0,235

0,196

0,078

Concasare umed

0,078

0,047

0,039

0,016

Strat balast + strat agregate naturale

0,274

0,164

0,137

0,055

1,604

0,963

0,802

0,321

0,215

0,129

0,108

0,043

TOTAL
10

Eroziune (kg . km / or)

Tabel 4. 2: Debite masice maxime orare de poluani emii n atmosfer de utilaje n


timpul lucrrilor de modernizare
NOx CH4 COV CO N2O SO2 PM10

Cd

Cu

g/h/km

675.8 2.4 98.0 218.8 18.0 138.5 989.4 0.1

Cr

Ni

g/h/km*10

23.5

0.7

1.0

Se

Zn

HAP

-3

0.1

13.8 46.0

Valorile totale din tabelele referitoare la emisiile de particule reprezint debite masice
maxime orare, care ar apare, n mod ipotetic, dac ntreaga gam de lucrri s-ar executa
simultan, situaie foarte puin probabil.
Valorile totale din tabelele referitoare la emisiile de poluani generai de utilaje reprezint
situaia ipotetic, n care ntreaga serie de utilaje ar lucra simultan pentru efectuarea
tuturor lucrrilor necesare construirii tronsonului, n intervalul de timp estimat. Valorile
maxime orare reprezint vrfurile de emisie posibile caracteristice funcionarii unui set de
utilaje.
O surs suplimentar de emisie a unor substane n atmosfer este asociat activitii de
marcare a drumului. Marcarea se efectueaz cu vopsea pe baz de ap, implicnd un
consum de 500 kg/km pentru o cale rutier cu dou fire, cu cte o band de circulaie pe
fir. Durata operaiei de marcare a tronsonului DN 25 este estimat la 24 ore.
Activitatea de aplicare a vopselei este nsoit de emisii n atmosfer de compui organici
volatili (COV) rezultai din evaporarea fraciilor volatile coninute n vopsea.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (37)

Vopselele pe baz de ap pot avea un coninut de solveni organici de 2-10 %.


Considernd un coninut de 10% solveni organici n vopseaua pentru marcare, rezult
urmtoarele rate maxime de emisie a COV:
 1170
 48,0

kg/24 ore;
kg/h;

n cazul n care se va utiliza vopsea cu un coninut mai redus de solveni organici,


emisiile se vor diminua corespunztor.
Se menioneaz c, n cazul aternerilor asfaltice, de pe suprafeele respective se emit n
atmosfer cantiti mai mici sau mai mari de compui organici volatili.
Cantitile de COV emise sunt puternic dependente de tipul de asfalt utilizat pentru
realizarea sistemului rutier.
n cazul n care va fi utilizat asfaltul diluat cu produse petroliere, emisiile de COV vor fi
semnificative i se vor prelungi pe un interval de cca. un an dup aplicare, n funcie de
tipul produsului. Dac se va folosi asfalt diluat, cu ntrire rapid (acest tip are cel mai
mare coninut de diluant: 45%), cantitatea total de COV emis n atmosfer va fi de 119
tone, ratele de emisie atingnd:
 n prima zi dup aternere:
 dup o lun de la aternere:
B.

3,264 kg/m;
0,576 kg/m.

Traficul auto de lucru

Debitele masice de poluani generai de traficul auto de lucru s-au determinat cu


metodologia EEA/EMEP/CORINAIR-2007 (pentru poluanii emii de autovehicule) i cu
metodologia US EPA/AP-42/2003 pentru particule emise de pe arterele de trafic
(considerate nepavate sau acoperite cu praf, n perioade lipsite de precipitaii).
Debite masice totale de poluani emii din traficul auto de lucru implicat n executarea
lucrrilor de modernizare a drumului sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Tabel 4. 3: Debite masice maxime orare de poluani emii n atmosfer n timpul
lucrrilor de modernizare vehicule de lucru (g/h/km)
NOx

CH4

COV

CO

N2 O

SO2

PM10

Cd

Cu

262.7 1100.9 3.9

Ni

Se

Zn

0.3

32.2

g/h/km*10-3

g/h/km

1374.5 8.0

Cr

278.4 138.4

0.3

54.7

1.6

2.3

4.2.2.2 n perioada de operare


Traficul rutier este singura surs de impurificare a atmosferei n perioada de exploatare.
Traficul rutier este singura surs de poluare a atmosferei n perioada de exploatare a
drumului. Pentru estimarea emisiilor din trafic la nivelul anilor 2024 au fost considerate
prognozele referitoarea la traficul mediu zilnic pe tronsoanele studiate (n perspectiva
unui scenariu mediu de exploatare) dar i cele legate de modificrile structurii parcului de

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (38)

autovehicule pe Romnia, ceea ce presupune existena n majoritate a autovehiculelor


echipate cu motoare EURO IV i foarte puine motoare echipate EURO III. De asemenea
a fost luat n calcul modificarea compoziiei carburanilor n sulf si plumb.
Tabel 4. 4: Emisii generate de traficul rutier pe DN 25 (perioada de exploatare) debite
masice
NOx

CH4

COV

CO

N2O

SO2

PM10

Benzen

Cd

Cu

Cr

313.2

1.2

37.8

204.3

Ni

Se

Zn

0.4

39.6

g/h/km*10-3

g/h/km

0.9

71.3

9.7

0.4

0.4

67.3

2.0

2.8

n cazul emisiilor de particule au fost estimate separat emisiile provenite din resuspensie,
fenomen ce const n antrenarea n aer a particulelor de pe suprafaa carosabil datorit
turbulenei induse de trafic.
4.2.3 Impactul produs asupra aerului
Evaluarea impactului surselor aferente activitilor de construcie i operare s-a efectuat
prin modelare matematic, rezultatele raportndu-se la valorile limit prevzute de:
-

Standardul naional pentru calitatea aerului (STAS 12574/87)


Ordin 592 / 2002 privind stabilirea valorilor limit, a valorilor de prag i a
criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i
oxizilor de azot, pulberilor n suspensie (PM10 i PM2,5)
Ordin 448 /2007 privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel,
hidrocarburi aromatice policiclice n aerul nconjurtor
Ordinul 756/92 privind stabilirea pragurilor de alert i intervenie
Tabel 4. 5 : VL pentru sursele de poluare pentru aer - STAS 12574/87

Valori limit prevzute de STAS 12574/87


30 minute
Pulberi totale n suspensie (PTS)

500 g/m

Cd

Cr

6+

24 h

Anual

150 g/m

0,02 g/m3

1,5 g/m

75 g/m3
-

Tabel 4. 6 : VL i VG ( Ordin Nr. 592/2002 i Ordin 448 /2007)


Valori - limita i valori - ghid prevzute de Directivele UE

Perioada de mediere

NO2

VL = 200 g/m - 18 depiri admise

1h

VL = 40 g/m

1 an

NOx

VG = 30 g/m - pentru protecia


ecosistemelor sensibile n zone
neconstruite

1 an

CO

VL = 10.000 g/m3

8h (medii dinamice)

SO2

VL = 350 g/m - 24 depiri admise


3

VL= 125 g/m - 3 depiri admise


3

VL= 20 g/m , protecie ecosisteme

1h
24 h
1 an

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (39)

Valori - limita i valori - ghid prevzute de Directivele UE

Perioada de mediere

24 h

VL = 40 g/m pn n 2010 i 20


g/m3 din anul 2010

1 an

Pb

VL =0.5g/m3 pentru protecia


populaiei

1 an

Benzen

VL = 5g/m3 pentru protecia populaiei

1 an

Particule n suspensie cu  10 mPM10

VL = 50 g/m 35 depiri admise

As

VL = 6 ng/m pentru protecia


populaiei

1 an

Cd

VL = 5 ng/m3 pentru protecia


populaiei

1 an

Ni

VL = 20 ng/m3 pentru protecia


populaiei

1an

HAP

VL = 1 ng/m3 pentru protecia


populaiei

1 an

VL - valoare limita curent


VG - valoare ghid

Pentru modelarea dispersiei poluanilor provenii de la surse de tip liniar a fost folosit
modelul CALINE 4, model de dispersie recomandat de US EPA, pentru asemenea
aplicaii operaionale:
CALINE4 este un model de tip gaussian proiectat s estimeze concentraiile de poluani
n vecintatea arterelor stradale deschise de lungime finit (sau pentru orice surs de tip
liniar).
Modelul presupune discretizarea arterei stradale n subsegmente i sumarea la nivelul
receptorilor a contribuiilor individuale.
Modelul apeleaz la conceptul existenei unei zone uniforme de amestec ce se ntinde pe
ntreaga lime a arterei plus 3 m de o parte i de alta a strzii. Extinderea zonei de
amestec este n acord cu faptul c existena turbulenei induse mecanic de deplasarea
vehiculelor sau termic datorit gazelor fierbini emise de trafic produce o cretere a
parametrului orizontal iniial de dispersie.
Parametrii verticali de dispersie sunt estimai la nivelul zonei de amestec (z1 = 1.8 +
0.11* Tr) unde Tr este timpul de rezidena a poluanilor n zona de amestec i la distane
de 10 km (z0). Parametrul de dispersie n zona de amestec nu depinde aadar de
stabilitatea atmosferic sau de rugozitate. ntre valorile parametrului n aceast zon i
valorile la 10 km distana de artera se genereaz o curb de interpolarea.
Modelul poate trata i fenomenul de depunere uscat n cazul particulelor prin
considerarea unei viteze de depunere uscat i depunere gravitaional.
Versiunea mbuntit CALINE 4 include o schem fotochimic pentru estimarea
concentraiilor de NO2, bazat pe echilibrul NO2-NO-O3. Pentru prognozarea orar a
cmpurilor de concentraii de NO2 (NOx) este necesar cunoaterea concentraiilor de

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (40)

fond (urban sau regional, n func ie de localizarea sursei liniare) i a unor date meteo
suplimentare cum ar fi nebulozitatea necesar n parametrizarea radia iei nete.
Datele de intrare
-

Date meteorologice orare: direc ie vnt, viteza vnt, nl ime de amestec, clasa
de stabilitate (Pasquill), nebulozitate
Dimensiunile geometrice ale arterei: lungime, l ime, nl ime, localizarea
geografic (latitudine, longitudine)
Date de trafic: debite masice orare pe unitatea de lungime pe fiecare arter.
Concentra ii de fond (urban sau regional) date orare

Date de ieire
-

iruri orare de valori ale concentra iilor n receptori predefini i


Valori statistice: maxime, medii, percentile.

Modelarea matematic s-a realizat pe o gril cu dimensiunea de 96 x 48 km folosind un


pas de 10 m. Cmpurile de concentra ii din aceti receptori au fost interpolate prin
metode specifice iar rezultatele sunt prezentate sub forma hr ilor de poluare in anexe
4.2.3.1 Impactul produs asupra aerului n perioada de construc ie
n tabelele de mai jos sunt prezentate sintetic concentra iile maxime de poluan i ob inute
prin modelare matematic, pe fiecare tronson de drum.
Poluarea cu PM10
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
24 h

Medie anual

33.968

24.099

24 h Media anual
<VL

<VL

Poluarea cu pulberi totale n suspensie


Concentraia pe perioade de
mediere

Observaii

(g/m3)
1h
161.115

24 h

Media anual

48.552

18.392

1h
<VL,
<PA

24 h

Media
anual

<VL,
<PA

<VL

Poluarea cu NO2
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
1h

Media anual

1h

Media anual

65.112

11.558

<VL, <PA

<VL

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (41)

Poluarea cu NOx
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
Media anual

Media anual

17.332

<VL

Poluarea cu SO2
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
1h

24 h

Media anual

24.068

6.282

2.130

1h

24 h Media anual

<VL, <PA <VL

<VL

Poluarea cu CO
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
8h

Maxima 8 h

146.0

<VL

Poluarea cu metale grele Cd, Ni


Cd
Concentraia pe perioade de mediere
(ng/m3)

Observaii

24 h

Medie anual

24 h

Media anual

0.015

0.019

<VL, <PA

<VL

1) STAS 12574/87
2) Ordin 448 /2007

Ni
Concentraia pe perioade de mediere
(ng/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.076

<VL

1) Ordin 448 /2007

Poluarea cu benzen
Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.019

<VL

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (42)

Poluarea cu hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)


Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.328

<VL

1) Ordin 448 /2007

Rezultatele prezentate n lucrare reprezint situaia impactului maxim asupra calitii


atmosferei n perioada de construcie. Valorile maxime ale concentraiilor au loc de
regul la nivelul amplasamentelor n construcie sau n imediata vecintate a acestora (dea lungul drumului). Din analiza tabelelor de sus se poate observa c nu vor exista depiri
ale valorilor limit.
Efecte de sinergism
n atmosfera din zona amplasamentului tronsoanelor de drum vor fi prezente, n timpul
programului de lucru (8-10 ore/zi) poluani cu aciune sinergic:

particule n suspensie (TSP) i SO2;

particule n suspensie (TSP) i NO2

NO2 i SO2.

Datorit concentraiilor relativ mari de NO2 i TSP n stricta vecintate a surselor exist
posibilitatea dezvoltrii unui efect sinergic.
Factorii de mediu care pot fi afectai de emisiile de poluani atmosferici
Populaia. n zona de execuie a lucrrilor de construcie, concentraiile maxime pentru
30 minute sau 1h ale principalilor poluani (TSP, NO2, NOx,) pot atinge:
TSP

128- 161 g/m (peste VL impus de 12574/87);

NO2:

51 - 65 g/m (sub VL impus de ordin 592/2002);

Avnd n vedere legislaia naional, populaia va putea fi afectat numai de efectul


sinergic al particulelor n suspensie i NO2. Depirile limitei de protecie a sntii
pentru efectele sinergice ale acestor doi poluani apar numai pentru perioade scurte de
timp de maximum 1h i la distane de maxim 25 m de perimetrul lucrrilor.
Vegetaia. n timpul perioadei de execuie pot aprea situaii pe termen scurt de stress
chimic asupra vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de execuie, n amplasamentul drumului i pe drumurile de
acces utilajele i vehiculele vor emite particule ncrcate cu metale grele, care se vor
depune pe solul din jur. Exist deci posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni,
Se, Zn, local, n zonele amintite.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (43)

Construciile. Gazele acide (NO2, SO2) i particulele emise n atmosfer n timpul


lucrrilor vor aduce un aport temporar la creterea agresivitii mediului atmosferic.
4.2.3.2 Impactul produs asupra aerului n perioada de funcionare
n tabelele de mai jos sunt prezentate sintetic concentraiile maxime de poluani obinute
prin modelare matematic, pe fiecare tronson de drum pentru perioada de operare.
Poluarea cu PM10
Concentraia pe perioade
de mediere
(g/m3)

Observaii

24 h

Medie
anual

24 h

Media
anual

1.500

1.078

<VL

<VL

Poluarea cu NO2
Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

1h

Media anual

1h

Media anual

14.367

3.062

<VL, <PA

<VL

Poluarea cu NOx
Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

4.597

<VL

Poluarea cu SO2
Concentraia pe perioade de
mediere
(g/m3)

Observaii

1h

24 h

Media anual

1h

24 h

Media
anual

8.395

1.929

0.965

<VL, <PA

<VL

<VL

Poluarea cu CO
Concentraia pe perioade de
mediere
(g/m3)

Observaii

8h

Maxima mediei dinamice pe


8h

47.8

<VL

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (44)

Poluarea cu metale grele Cd i Ni


Cd
Concentraia pe perioade de mediere
(ng/m3)

Observaii

24 h

Medie anual

24 h

Media anual

0.013

0.010

<VL, <PA

<VL

1) STAS 12574/87
2) Ordin 448 /2007

Ni
Concentraia pe perioade de mediere
(ng/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.069

<VL

1) Ordin 448 /2007

Poluarea cu benzen
Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.003

<VL

Rezultatele prezentate n lucrare reprezint situaia impactului mediu asupra calitii


atmosferei. Valorile maxime ale concentraiilor au loc de regul la nivelul axului
drumului sau n imediata vecintate a drumului.
Din analiza tabelelor de sus se poate observa c nu vor exista depiri ale valorilor limit
n cazul vreunui poluant. De asemenea, datorit valorilor mici ale concentraiilor de
poluani generate exclusiv de traficul drumului n perioada de operare nu se estimeaz
depiri ale valorilor limit prin coroborarea cu concentraiile de fond existente n
vecintatea drumului.
Efecte de sinergism
n perioda de exploatare a drumului vor fi prezeni n atmosfer, poluani cu aciune
sinergic:
-

PM10 i SO2;
PM10 i NO2
NO2 i SO2.

Datorit concentraiilor mici de NO2 i PM10 n stricta vecintate a surselor nu exist


posibilitatea dezvoltrii unui efect sinergic.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (45)

Factorii de mediu care pot fi afectai de emisiile de poluani atmosferici


Populaia. n imediata vecintate a drumurilor, concentraiile maxime pentru 1h sau 24 h
ale principaliilor poluani (NO2, NOx, PM10) efect pot atinge:
NO2:
PM10:

11,6 14,4 g/m (sub VL, 1h);


0,57 1,5 g/m (sub VL, pe 24 h);

Vegetaia. n timpul perioadei de exploatare nu pot aprea situaii de stress chimic asupra
vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de funcionare, se vor emite particule ncrcate cu metale
grele, care se vor depune pe solul din imediata vecintate a drumului. Exist deci
posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, local, n zonele amintite.
4.2.4 Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului
4.2.4.1 In perioada de constructie
Umectarea permanent a suprafeelor neasfaltate. Procesele tehnologice care produc mult
praf cum este cazul umpluturilor de pmnt vor fi reduse n perioadele cu vnt puternic.
Folosirea de utilaje cu motoare cu emisii reduse, corespunztoare normelor EURO III sau
EURO IV va conduce la reducerea semnificativ a emisiilor de gaze din timpul
funcionrii acestora.
Utilajele i mijloacele de transport vor fi verificate periodic n ceea care privete nivelul
de concentraiile de emisii n gazele de eapament i vor fi puse n funciune numai dup
remedierea eventualelor defeciuni.
Se recomand ca la lucrri s se foloseasc numai utilaje i mijloace de transport dotate
cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb i foarte puin monoxid de carbon.
4.2.4.2 In perioada de operare
Singura msur aplicabil este respectarea normelor europene privind calitatea
carburanilor i de asemenea asigurarea pe plan naional a existenei unui parc de
autovehicule ce respect normele de poluare impuse la nivelul anului 2024. Aa cum s-a
precizat n cadrul studiului, calculele de emisie de poluani s-au realizat n ipoteza
existenei la nivelul anului 2024 a unui parc auto predominant de tip EURO IV i foarte
puin alctuit din autovehicule EURO III. n realitate autovehicule dotate cu motoare
EURO V, hibride sau funcionnd cu alt tip de carburant nepoluant despre care literatura
nu propune deocamdat factori de emisie, vor exista n acea perioad de operare. Aadar
ipoteza introdus la calcul emisiilor ar fi putut conduce la uoare supraestimri ale
acestora.
Reducerea emisiilor de poluani n aer va putea fi realizat i prin introducerea unor
restricii de vitez n zonele situate n vecintatea localitilor, cunoscnd fiind faptul c

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (46)

vitezele de rulaj mari conduc la emisii semnificative de poluani datorit creterii


consumului de carburant
4.3

TRAFIC

Tractoare
vehicule
speciale
Autocamioane cu
2,3,4 osii
cu remorca (tran
rutier)
Vehicule cu
tractiune
animala

Total
vehicule
fizice

204

3412

313

200

438

400

25

137

107

5236

DN 25

15+285

31+320

16,035

134

3585

230

175

386

326

11

131

27

5005

DN 25

31+320

49+600

18,280

15

3370

261

122

445

251

95

46

4613

DN 25

49+600

68+130

18,530

44

4830

376

234

596

510

10

129

29

6758

Drum

Autobuze

11,365

Autovehicule
articulate

15+285

Autocamioane
si derivate cu
2 osii
Autocamioane
si derivate cu
3 sau 4 osii

Autoturisme
vehicule usoare

3+920

lungime

DN 25

Sector

Biciclete,
motociclete

Traficul de calcul are la baza recensamantul din 2000 date obtinute de la CESTRIN .

Autoturisme
vehicule usoare

Autovehicule
articulate

Autobuze

3+920

15+285

11365

128

6926

659

372

752

614

40

252

50

9793

DN 25

15+285

31+320

16035

84

7278

484

326

662

501

17

241

13

9606

DN 25

31+320

49+600

18280

6841

550

227

764

386

13

174

21

8985

DN 25

49+600

68+130

18530

28

9805

792

436

1023

783

16

237

14

13132

Drum

Autocamioane
si derivate cu
2 osii
Autocamioane
si derivate cu
3 sau 4 osii

Biciclete,
motociclete

DN 25

Sector

lungime

Tractoare
vehicule
speciale
Autocamioane cu
2,3,4 osii
cu remorca (tran
rutier)
Vehicule cu
tractiune
animala
Total
vehicule
fizice

Prin aplicarea coeficientilor medii de evolutie pentru anii necesari studiului a rezultat
traficul prognozat. Acesta se calculeaza pe baza MZA pentru anul de baza 2005 la care se
aplica coeficientii medii de crestere pentru perioada studiata. Acesti coeficienti sunt
furnizati de Cestrin in urma prelucrarii datelor recensamantului de circulatie din 2005.
Valorile MZA pentru anul 2024 sunt prezantate in tabelul urmator

4.3.1 Impact potenial n faza de construcie


Semnalizarea pe timpul executiei se va organiza in conformitate cu Norme metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului,
functie de situatia concreta si se va supune avizarii serviciului Siguranta circulatiei din
cadrul CNADNR si aprobarii Inspectoratelor Judetene ale Politiei Rutiere.
4.3.2 Impact potenial n faza de exploatare
Datorit ameliorrii caracteristicilor geometrice, precum i a reabilitrii sistemului rutier
existent, condiile de trafic vor fi mult mbuntite. La acesta va contribui i
semnalizarea ce urmeaz a fi proiectat n faza de Proiect Tehnic, i care va fi compus
din:

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (47)

marcaje orizontale :
 axul drumului cu linie continua in toate zonele unde depasirea este interzisa
(curbe periculoase, zone fara vizibilitate, intersectii, etc)
 axul drumului cu linie intrerupta in toate zonele unde depasirea este permisa
 ambele margini ale partii carosabile.

panouri indicatoare pentru


 curbe stanga/dreapta
 curbe periculoase
 limitare de viteza
 prioritate de circulatie pe zonele de drum fara vizibilitate
 limitare de gabarit
 limitare de tonaj
 prioritate de circulatie pe zonele cu intersectii cu drumuri laterale

Semnalizarea va fi supusa avizarii serviciului Siguranta circulatiei din cadrul CNADNR


si aprobarii Inspectoratelor Judetene ale Politiei Rutiere.
4.4

ZGOMOT I VIBRA II

4.4.1 Situa
ia actual surse de zgomot i vibra
ii
Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier si/sau feroviar destul de redus (de
asemenea surs de vibra
ii), precum i de o serie de activit
i gospodreti din zonele
locuite.
n ceea ce privete ncadrarea nivelelor nregistrate de zgomot i vibra
ii n legisla
ia
na
ional, avnd n vedere traficul existent, nu se poate pune problema depirii limitelor
impuse.
4.4.2 Impact poten
ial n faza de construc
ie
4.4.2.1 n perioade de constructie
Faza de santier va genera probleme legate de emisiile de zgomot i vibra
ii produse atat
de activit
ile propriu-zise, cat si de transportul materialelor.
Pentru prezentarea corect a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite
instalaii aparinnd unitatii, problema s-a abordat la trei niveluri de observare:
- zgomot la surs;
- zgomot n cmp apropiat;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (48)

- zgomot n cmp ndeprtat.


Fiecruia din cele trei niveluri de observare i corespund caracteristici proprii.
In cazul zgomotului la surs studiul fiecrui echipament se face separat i se presupune
plasat n cmp liber. Aceast faz a studiului permite cunoaterea caracteristicilor
intrinseci ale sursei independent de ambiana lor de lucru.
Msurrile de zgomot la surs sunt indispensabile att pentru compararea nivelurilor
sonore ale utilajelor din aceeai categorie, ct i de a avea o informaie privitoare la
puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.
Cnd avem de-a face cu zgomot continuu, msurarea puterii acustice constituie
determinarea esenial privind zgomotul la surs. Pentru cunoaterea modului de
repartizare a acestei puteri acustice n spaiu, se pot aduga acestei valori indicaii privind
directivitatea.
Este important ca msurarea puterii acustice a diferitelor utilaje sa se efectueze n
condiii de funcionare real, deoarece acest factor este influenat de numeroi factori,
neputnd caracteriza un utilaj printr-o singur valoare a puterii acustice.
Cnd zgomotul este tranzitoriu se efectueaz o msurare a nivelului acustic de expunere,
sau a factorului de emisie unitar.
In cazul zgomotului n cmp apropiat, ca nivel de observare, se ine seama c fiecare
utilaj este amplasat ntr-o ambian ce-i poate schimba caracteristicile acustice.
Intereseaz n acest caz nivelul acustic obinut la distane cuprinse ntre civa metri i
cteva zeci de metri fa de surs.
Pentru a avea sens este necesar ca valoarea nivelului de presiune acustic nscris s fie
nsoit de distana la care s-a efectuat msurarea.
Faa de situaia n care sunt ndeplinite condiiile de cmp liber, acest nivel de presiune
acustic poate fi amplificat n vecintatea sursei sau atenuat prin prezenta de ecrane
naturale sau artificiale ntre surs i punctul de masur.
Deoarece msurrile n cmp apropiat sunt efectuate la o anumit distan de utilaje,
este evident c n majoritatea situaiilor, zgomotul n cmp apropiat reprezint, de fapt,
zgomotul unui grup de utilaje i mai rar al unui utilaj izolat.
Dac n cazul primelor dou niveluri de observare caracteristicile acustice sunt strns
legate de natura utilajelor i de dispunerea lor, zgomotul n cmp ndeprtat, adic la
cteva sute de metri de surs, depinde n mare msur de factori externi suplimentari
cum ar fi:
-

fenomene meteorologice i n particular: viteza i direcia vntului,


gradientul de temperatur i de vnt;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (49)

absorbia mai mult sau mai puin important a undelor acustice de ctre
sol, fenomen denumit efect de sol;
topografia terenului;
vegetaia.

n acest nivel al studiului, observaiile privind zgomotul se refer n general la ntregul


obiectiv analizat.
Reabilitarea drumului implic folosirea de utilaje de mas mare, care, prin deplasarile lor,
provoac vibraii. La aceste utilaje se adaug autocamioanele, care au o mas mare chiar
cnd circul fr ncrctur.
Utilajele folosite in construcii i vehiculele de transport sunt principalele surse de
zgomot i vibraii pe timpul perioadei de construcie a proiectului. Tabelul urmtor
prezint nivelurile de zgomot ale surselor reprezentate de utilajele de construcii folosite
n mod obinuit.
Utilajul
excavator
buldozer
main transportoare
perforator
betonier
macara
compresor
autocamion de mare tonaj
pistol de nituit

Nivel de zgomot in dB(A) la 15 m


distanta
80 90
80 90
75 85
85 90
75 85
75 85
75 85
75 85
80 85

Zgomotul la surs i zgomotul din camp apropiat au caracteristici acustice


corespunztoare naturii i locului de funcionare a echipamentelor n perioada de
construcie. Zgomotul la distan, care nu intereseaz evaluarea de fa, este influenat de
o serie de factori externi, cum ar fi viteza i direcia vntului, gradientul temperaturii i
vntului, absorbiei undelor sonore de ctre teren / sol (efectul de sol), absorbia n aer (n
funcie de presiunea, temperatura, umezeala relativ, frecvena zgomotului), tipul de teren
i de vegetaie.
Echipamentele susmenionate produc ntre 70 dB (A) i 90 dB(A) n condiii normale de
funcionare. Se estimeaz c nivelurile de zgomot n zonele de lucru pot s nu ajung la
Leq.24h (mediat pe 24 h) mai mare de 70 dB(A).
Limita maxim admisibila impus prin legislaia romn 65 dB(A) pentru zgomotul
produs de staiile de betoane / asfalt, sortare/mcinare nu poate fi respectat dect dac
acestea vor fi amplasate la peste 250 m de zonele rezideniale. Acelai lucru este valabil
pentru gropile de mprumut. De altfel, nivelul de zgomot la faad i n interiorul
locuinelor va trebui monitorizat periodic, pentru a se lua msuri de atenuare a acestuia.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (50)

n ceea ce privete traficul de serviciu prin eventualele localiti traversate, se estimeaz


c nivelurile de zgomot la marginea drumului pot s nu ating nici ele Leq.24h de peste
65dB(A), valoarea impus de STAS 10 144/ 1 80 pentru drumurile utilizate (categoria
I-III).
n ceea ce privete vibraiile, dei exist motiv ca ele s se produc n structura
amplasamentului, mai ales n cazul utilajelor grele, drumul analizat nu este aezat pe o
fundaie din roc de baz i exist straturi intermediare n sistemul drumului, cu rolul de
ntrerupere a vibraiilor. Din acest motiv, nu se consider necesar s se in seama de
problema apariiei unor niveluri de intensitate a vibraiilor peste cele admise de SR
12025/1994. La trecerea utilajelor grele prin localiti se va limita viteza de deplasare a
acestora la maxim 40 km/h.
4.4.2.2 n perioade de exploatare
Principalele surse generatoare de zgomot datorate exploatrii obiectivului sunt
reprezentate de utilajele implicate n procese tehnologice i de traficul rutier.
Deoarece exist receptori amplasai aproape de axa drumului, se consider necesar
monitorizarea periodic a nivelului de zgomot.
Pentru traficul rutier, metodologia franceza XPS 31-133 (vezi bibliografie) folosete ca
dat de intrare LAW / m (nivelul de putere acustic pe metrul de drum).
Dependenta de frecvent a nivelului de putere acustic, in dB(A), a unei surse
punctiforme i ntr-o band de o octav j se calculeaz din nivelurile de emisie sonor
pentru vehicule, folosind urmtoarea ecuatie:
L AWi = L AW / m + + 10 lg(li ) + R(i )

unde:
L Aw / m

este nivelul de putere acustic pe metrul de lungime asociat sursei liniare n


band de o octav, n dB(A), dat prin:

L AW / m

Ehv +10*lg Qhv


 Elv +1010*lg Qlv
10

= 10 * lg10
+ 10 + 20R(j) este valoarea spectral, n dB(A), pentru banda de o octav j, dat n tabelul urmtor.
Lw este nivelul de putere acustic al vehiculului;
Elv este emisia de zgomot pentru autovehicule uoare (<3,5t) conform nomogramei din
metodologie

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (51)

Ehv este emisia de zgomot pentru autovehicule grele (3,5t) conform nomogramei din
metodologie
Qlv este nr. de vehicule uoare (<3,5t) n intervalul de referint (1 or)Qhv este nr. de
vehicule grele (>3,5t) n intervalul de referint (1 or) este corecia de suprafa de
rulare

li este lungimea unui sector al sursei liniare, reprezentat de componenta punctiform i


Q este nr. de vehicule n intervalul de referint (1 or)
n acest fel sursa liniar reprezentat de drum se modeleaz prin surse punctiforme care
permit aplicarea relatiilor cuprinse n ISO 9613-2
pentru traficul rutier urban
j
1
2
3
4
5
6

Octave band in Hz
125
250
500
1000
2000
4000

Values of R(j) in dB(A)


-14.5
-10.2
-7.2
-3.9
-6.4
-11.4

Corecia de suprafa de rulare


Suprafa de rulare
Corecia 
Suprafa poroas 0-60 km/h 61-80 km/h 81-130 km/h
-1
- 2 dB
- 3 dB
Beton asfaltic
0 dB
Trebuie specificat c la nlimi diferite harta acustic poate varia datorit efectului
solului i directivittii particulare a surselor. Evaluarea de fa a fost efectuat n
conformitate cu SR ISO 1996, ISO 9613-2:1996, STAS 10 009/88 precum i cu cerinele
Directivelor UE 2002/49/EC i 20/14/EC.
n STAS 10009/88 (ACUSTICA URBAN cap.2, tabelul 1 Limite admisibile pentru
nivelul de zgomot) sunt specificate valorile admisibile pentru nivelul de zgomot extern pe
strzi, msurat la bordura trotuarului ce delimiteaz spaiul carosabil, stabilit n funcie de
categoria tehnic a strzilor (respectiv intensitatea circulaiei).
Tipul strzii
10144/1 80)

(conform

STAS

Nivel echivalent zgomot


Lech*
dB(A)

Valoarea
curbei
zgomot Cz**
dB(A)

de

Nivel maxim de zgomot L10


dB(A)

Strad de clasa tehnic IV, de uz


60
55
70
local
Strad de clasa tehnic III, de
65
60
75
colectare
Strad de clasa tehnic II, de
70
65
80
legtur
Strad de clasa tehnic I, osea
75 85***
70 - 80***
85 - 95***
*
Nivelul l de zgomot echivalent se calculeaz diferit pentru timpul zilei i noapte, potrivit STAS 6161/1-79.
** Evaluarea dup curbele de zgomot Cz nu se utilizeaz dect n cazul zgomotului cu un pronunat caracter static.
*** Pentru proiectarea lucrrilor. Trebuie adoptate msurile necesare pentru obinerea unor niveluri echivalente (real msurat), ct
mai apropiate posibil de valorile minime din tabel, fr a se accepta depirea valorilor maxime.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (52)

n art. 2.5. din acelai standard (tabelele 14) se specific: amplasarea unui bloc de
locuine pe strzi de diferite clase tehnice sau la limita unor zone funcionale, precum i
gestionarea traficului rutier se vor realiza astfel nct, ncepnd cu valorile admisibile
proiectate (la care s-au aplicat coreciile necesare) prin alegerea soluiilor tehnice
adecvate, s se asigure o valoare de 50 dB(A) a nivelului de zgomot exterior cldirii,
msurat la 2 m distan fa de faada cldirii n conformitate cu STAS 6161/89, respectiv
curba de zgomot Cz45.
n evaluare a fost considerat o vitez medie de transport de 50 km/h in localitati si de 90
km/h in afara localitatilor.
Traficul prezentat in subcapitolul precedent nu este unul semnificativ; nivelul echivalent
aferent in mediul urban (67,8 dB(A)) se incadreaza in nivelul de zgomot Lech stabilit prin
STAS 10144/1-80 si legislatia europeana.
4.4.3 Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului
4.4.3.1 n perioade de constructie
n afara respectrii reglementrilor romne cu privire la organizarea antierelor, se pot
aduga urmtoarele recomandri:
 Lucrrile ce trebuie s se desfoare la distane mai mici de 200 m de zonele
populate, se vor desfura numai pe timpul zilei (7 a.m. 9 p.m.) sau vor fi izolate cu
panouri metalice;
 Se va limita viteza de deplasare a traficului greu n interiorul localitilor la 40 km/h;
 Distribuia activitilor pe antierul de construcie trebuie studiat astfel nct
activitile productoare de zgomot s fie izolate;
 Depozitarea materialelor pe antierul de construcie trebuie s se fac astfel nct s
se creeze bariere acustice n direcia aezrilor umane;
 Sistemul de absorbie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie ntreinut n
mod regulat.
4.4.3.2 n perioade de exploatare
Trebuie efectuat periodic o monitorizare a traficului i a nivelului de zgomot. n cazul
depirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante in zonele cu folosinte
sensibile sau se vor impun restricii suplimentare de vitez.
Ca masuri de protectie impotriva propagarii zgomotelor si limitare a sursei relativ
continue s-a adoptat un sistem rutier elastic ce va conduce la atenuarea presiunii acustice
resemtite in imediata vecinatate, suprafata rugoasa a stratului asfaltic asigurand absortia
zgomotelor

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (53)

4.5

SOLUL I SUBSOLUL

4.5.1 Condi ia actual a componentei


Relieful Cmpiei Gala iului este grefat pe forma iunile pliocene (psefite uor cimentate,
de culoare roie) din nord (pn n dreptul localitatii Pechea), peste care se afl orizontul
Pietriurilor de Blbneti, care trece spre sud ntr-un nivel de nisipuri ce cad spre
Dunre. n sudul cmpiei exista i depozite lacustre din Pleistocenul mediu (Stratele de
Barboi), peste care se gsesc depozite loessoide.
Altitudinile maxime n Cmpia Gala iului sunt de circa 200 m la limita cu Colinele
Covurluiului i sub 12 m la nivelul luncilor. Din punct de vedere geomorfologic, Cmpia
Covurluiului se caracterizeaz printr-o fragmentare mai mare i prezen a interfluviilorplatou. Cmpia Tecuciului, n schimb este foarte slab fragmentat, fiind alcatuit dintr-un
complex de terase: Podoleni (2-4 m), Tecuci (5-8 m), Cernicari (10-20 m) i Ghidigeni
(60-70 m). Podurile ultimelor dou terase reprezint circa 70% din suprafa a total a
acesteia (Obreja, 1965). Pe suprafa a terasei Cernicari se afl cantonate importante
depozite de nisipuri ntre satele Ungureni (la nord) i Hanu Conachi (la sud). Energia de
relief atinge 70-100 m n partea nordic a Cmpiei Covurluiului i 40-70 m n restul
acesteia, n timp ce n Cmpia Tecuciului are valori sub 40 m.
Fragmentarea reliefului are valori cuprinse ntre 0,75-1,5 km/km2 n Cmpia Covurluiului
i doar 0,50,7 km/km n cea a Tecuciului. Ponderea suprafe elor interfluviale orizontale
are valori cuprinse ntre 20 i 50% n cea mai mare parte a Cmpiei Covurluiului, iar
ponderile de peste 75% caracterizeaz Cmpia Tecuciului. Pantele versan ilor n Cmpia
Covurluiului pot ajunge pn la 25. Interfluviile-platou din Cmpia Covurluiului se
deosebesc de cmpurile Cmpiei Romne prin adncimea relativ mare a vilor ce le
mrginesc (40-70 m), de aici i denumirea populara de podi dat acestora (Sficlea,
1980). Dominante sunt vile de tip consecvent (Geru, Suhurlui, Lozova, Mlina). n
Cmpia Covurluiului sunt evidente i formele de relief fluvio-denuda ional: splri
areolare pe majoritatea versan ilor, ogae i ravene, alunecri de teren. Sficlea (1980) a
identificat o serie de terase ale Prutului n estul acestei cmpii (de 35-40 m si 57-65 m), iar n
sudul ei 2 terase ale Siretului: de Piscu (7-20 m) i Vame(25-35 m).

Cmpia Covurluiului este o cmpie de glacis care la contactul cu Colinele Covurluiului,


prezint nl imile cele mai mari (respectiv 150 - 200 m), de unde coboar lin ctre Siret,
terminndu-se la altitudine absolut de 15-100 m. Este alctuit din forma iuni fluviatile
i fluvio-lacustre pleistocene, care apar in la cel putin dou genera ii de conuri aluviale
vechi depuse de rurile principale.
Climatul periglaciar a favorizat apari ia unui volum nsemnat de materiale care se
acumulau n luncile rurilor din Subcarpa i pe grosimi de 20-30 m. A rezultat astfel, un
strat de aluviuni cruia ii corespund, n cmpie, agestrele Putnei, Milcovului, Rmnicului
etc. Conuri ntinse au depus i Brladul i Prutul.
Ridicarea intens a Subcarpa ilor ctre finele Pleistocenului superior i ntr-o anumit
msur a Podiului Covurluiului a fost nso it, pe de o parte, de adncirea rurilor i

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (54)

detaarea terasei de 20-40 m n aceste unit i, iar pe de alt parte, de formarea unei noi
generaii de conuri. Unele apar in genera iei de praie care se formeaz la marginea
dealurilor (Suhurlui, Geru, Chineja etc.). Partea superioar a acestei genera ii de conuri se
racordeaz cu aluviunile terasei de 3-10 m din Subcarpa i i Colinele Covurlui. n
general, conurile se afund spre Siret si sunt acoperite de aluviuni mai noi. Pozi ia
sectorului lor final a depins, pe de o parte, de deplasarea albiei Siretului, care n unele
cazuri le-a limitat prin eroziune, iar pe de alt parte, de pozi ia arealelor cu subsiden 
maxim. Mrimea diferit a conurilor, ale cror contururi pot fi nc urmarite n teren,
este determinat, n principal, de deosebirile n volumul de materiale aduse i de pozi ia
ariei subsidente. Local, diferen ele dintre conuri au fost accentuate prin dezvoltarea
re elei secundare de vi sau au fost diminuate de ctre depunerile loessoide. Acestea din
urm au grosimi de la 1 m (n sectoarele mai nalte i cu panta mai accentuat) pn la
peste 15 m (la baza cmpiei de glacis).
Att nclinarea general a cmpiei, ct i a stratelor ce o alctuiesc reprezint rezultatul
ridicrii neotectonice la contactul cu unit ile limitrofe. n bun msura i subsiden a
intens cu caracter permanent din sectorul Suraia-Nmoloasa-Mxineni a impus cderea
stratelor din exterior spre interior. n acest sens nu se poate vorbi de o cmpie piemontan
nscut la baza unui contact hipsometric i structural. Aici s-a dezvoltat o cmpie de nivel
de baz, care prin ridicarea mai accentuat la exterior a cpatat, pe de-o parte, un uor
caracter structural (un monoclin n afirmare), iar pe de alt parte, nfiin area unei largi
suprafee de glacis. Acest ultim aspect a fost determinat de plana ia derulat pe faia de
contact cu Subcarpa ii (afla i n proces de ridicare puternic) i cu Podiul Moldovei
(uoara ridicare) anterior acumulrilor loessoide.
Cmpia Tecuciului este o cmpie de terase care se extind de o parte i de alta a
Brladului. Aici apar terase la altitudini relative de 3-5 m i 8-15 m.Pe cea mai nalt
teras sunt dune de nisip, care iau amploare n dreptul locait ii Hanu Conachi. Pe stnga
Brladului mai exist o treapt ale crei depozite au caracter fluvio-lacustru (MindelRiss) i care reprezint acumulri ale Siretului i Brladului. Eroziunea exercitat de
Brlad n cmpia nalt, n Pleistocenul superior (dup acumularea depozitelor loessoide),
a dus la tierea frun ii care apare astzi att de evident.
4.5.1.1 Geologia
De la endreni traseul DN 25 este paralel cu lunca Siretului, pe stnga acesteia, la limita
Cmpiei Siretului inferior cu Cmpia Gala iului. De la localitatea Iveti parcursul
drumului urmeaz valea Brladului, pe care l traverseaz pe teritoriul administrativ al
comunei Drgneti. ntregul traseu al DN 25, ntre localit ile endreni-Tecuci, se
suprapune pe unitatea de relief denumit Cmpia Gala iului
Sub denumirea de Cmpia Galaiului sunt cuprinse, de fapt, dou unit i de cmpie, cu
denumiri deja consacrate, acelea de Cmpia Covuluiului i Cmpia Tecuciului, aflate n
sudul Moldovei, la nord de Siret. Dac pentru Cmpia Tecuciului ncadrarea la Cmpia
Romn nu sufer obiec iuni, n schimb Cmpia Covurluiului are particularit i de natur
fizico-geografic care ofer posibilitatea ncadrrii sale, att la Cmpia Romn, ct i la
Podiul Moldovei, n acest din urm caz putnd fi considerat cea mai sudic prelungire a

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (55)

acestuia pn la Dunre. Limita ntre Cmpia Covurluiului i cea a Tecuciului este dat
de valea parului Geru, afluent al Siretului.
n partea de nord, Cmpia Galaiului este delimitat de aliniamentul localittilor Nicoreti
-Criveti-Corod-Valea Mrului, apoi pe Valea Ijdilenilor, pn la Frumuia aproape de
Prut, dincolo de aceasta fiind uniti ale Podiului Moldovei (Colinele Tutovei ntre Siret
i Brlad i Colinele Covurluiului ntre Brlad i Prut). n est, ntre Frumuia i Galai se
nvecineaz cu lunca Prutului, iar spre sud i vest limita acestei cmpii este dat de lunca
Siretului.
Fundamentul Cmpiei Galaiului. Este dat de platforma de tip alpin a Covurluiului, care
nu este altceva decat extremitatea nord-vestic a Orogenului Nord-Dobrogean afundat
(Ionesi, 1994), delimitat n nord de falia Adjud-Oancea. n cadrul acestui tip de
fundament, cea mai mare parte revine Pnzei de Mcin, alctuit din isturi cristaline,
depozite sedimentare paleozoice i magmatite prealpine. Peste acest fundament cutat se
atern depozite neogene, ce aparin ciclului de sedimentare Badenian superior-Romanian,
la care se adaug formaiuni cuaternare. Depozitele aparinnd Badenianului superior
(gresii, calcare) au fost puse n eviden n partea de nord a Cmpiei Tecuciului (epuBuciumeni-Matca-Umbrreti). Urmeaz apoi sedimentar depus in Sarmaian, Volhinian,
Basarabian, Chersonian i Meoian. Cele mai vechi depozite care apar la zi aparin
Ponianului i sunt vizibile pe stnga Brladului, la nord de Ungureni. Ele sunt alcatuite
din nisipuri, argile, cu unele intercalaii de gresii friabile. n lungul vilor care strabat
Cmpia Covurluiului apar la zi depozitele romaniene, cu caracter epiclastic (nisipuri,
pietriuri, argile), similare celor din Podiul Brladului de la nord. n formaiunea
nisipurilor glbui de tip Bereti-Mluteni, cu o grosime de 40 m la Smrdan, s-a
identificat o fauna bogata de molute (Unio nicolaianus, U. stoliczkai, U. saredbergeri).
Tot n Cmpia Covurluiului, de vrst romanian, sunt considerate i Pietriurile de
Blbneti, al caror orizont nclin de la nord spre sud, astfel ca pe Dealul Bouriei de
langa satul Scnteieti, el se afl la altitudinea de 110 m, iar la Tuluceti, acesta se
gsete la baza versanilor, mai spre sud afundndu-se sub nivelul talvegului vilor.
n cea mai mare parte a Cmpiei Covurluiului, ca i n partea vestic a Cmpiei
Tecuciului luturile loessoide pleistocene mbrac aproape ntregul spaiu al interfluviilor.
Loessul (predominant prafos) atinge circa 70 m grosime n dreptul satului Costi (Sficlea,
1980). Nu trebuie s uitam c aproape de Galai, n Formaiunea pleistocen de BarboiBabele s-a pus n eviden o bogat faun de molute fluviatile (Viviparus sethiops,
Corbicula fluminalis, Pisidium covurluiensis). Depozitele holocene domin n lunca
Siretului i n Cmpia Tecuciului.
4.5.1.2 Seismicitate
Conform SR 11100/1-1993 Anexa 1 , traseul se inscrie in zona macroseismica de gradul
8.
Potrivit normativului P 100 92, privind protectia antiseismica a constructiilor de
locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale DN 25 se incadreaza in zona
seismica B cu Ks = 0,25 si,,C cu Ks = 0.20, avand Tc = 0,15 sec

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (56)

4.5.1.3 Potentialul producerii alunecarilor de teren


Conform normativului GT006-97, elaborat de I.S.P.I.F. privind zonarea teritoriului
functie de potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care este amplasat DN
25 este caracterizata cu potential scazut.
4.5.2 Surse de poluare a solului i subsolului
Sursele existente de poluare a solului pe traseul drumului sunt reprezentate prin:
 depozitarea necontrolat a deeurilor provenite de la localitile apropiate;
 utilizarea ngrmintelor chimice i pesticidelor din grupa I i II de toxicitate pentru
fertilizare, respectiv combaterea bolilor i a duntorilor (aceast surs de poluare i-a
redus efectul datorit restrngerii utilizrii);
 circulaia rutier pe drumurile nvecinate: depuneri de gaze, depuneri de particule
solide din eroziunea mecanismelor de rulare, scurgeri de produse petroliere splate de
apele de precipitaii, ageni chimici folosii la dejivrare;
 activitile agenilor economici din zon;
n sintez, referitor la starea solurilor n zona studiat, pe baza datelor existente se
constat urmtoarele:
 n cazul solurilor urbane (din vecintatea zonelor industriale i a cilor rutiere cu
trafic intens), se semnaleaz poluarea cu metale grele;
 solurile afectate de reziduuri zootehnice sunt nesemnificative ca suprafa;
 suprafee mai importante sunt afectate de reziduuri menajere (gunoaie, moloz) i
industriale;
 irigaia practicat pe suprafee reduse nu a determinat nrutirea calitii solurilor.
4.5.2.1 n perioada de execuie
Activitile specifice antierului implic manipularea unor cantiti importante de
substane poluante pentru sol i subsol. n categoria acestor substane trebuie inclui
carburanii, combustibilii, vopselele, solvenii, pulberile antrenate de apele de precipitaii
i/sau curenii de aer etc. Aprovizionarea, depozitarea i alimentarea utilajelor cu
motorin reprezint activiti potenial poluatoare pentru sol i subsol, n cazul pierderilor
de carburant i infiltrarea n teren a acestuia.
Staia de asfalt i staiile de alimentare cu carburant vor trebui avizate din punct de vedere
al proteciei mediului ntr-o faz anterioar nceperii lucrrilor de execuie, monitorizarea
acestor staii n perioada de execuie este obligatorie. Este obligatorie obinerea avizelor
pentru amplasarea acestor staii.
O alt surs potenial de poluare dispers a solului i subsolului este reprezentat de
activitatea utilajelor n fronturile de lucru. Utilajele pot pierde carburant i ulei din cauza
defeciunilor tehnice. Neobservate i neremediate, aceste pierderi reprezint surse de

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (57)

poluare a solului i subsolului, cantiti mari deversate riscnd s degradeze i calitatea


apelor subterane.
Erodarea sau poluarea solului mpiedic dezvoltarea vegetaiei pe suprafeele afectate.
Refacerea vegetaiei se produce n perioade de timp de ordinul anilor sau zecilor de ani.
n sintez, principalii poluani ai solului provenii din activitile de construcie specifice
drumului snt grupai dup cum urmeaz:
 Poluani direci, reprezentai n special de pierderile de produse petroliere care apar n
timpul alimentrii cu carburani, a reparaiilor, a funcionrii defectuoase a utilajelor
etc.
La acestea se adaug pulberile rezultate n procesele de excavare, ncrcare, transport,
descrcare a pmntului pentru terasamente.
 Poluani ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, n special prin sedimentarea
poluanilor din aer, provenii din circulaia mijloacelor de transport, funcionarea
utilajelor de construcii, fabrici de asfalt, fabrici de beton etc.
 Poluani accidentali, rezultai n urma unor deversri accidentale la nivelul zonelor de
lucru sau cilor transport i de acces.
 Poluani sinergici, n special asocierea SO2 cu particule de praf.
Substanele poluante prezente n emisii i susceptibile de a produce un impact sesizabil la
nivelul solului snt SO2, NOx i metalele grele.
Trebuie menionat i faptul c lucrrile de terasamente dei nu snt poluante, conduc la
degradarea solului i induc modificri structurale n profilul de sol.
Poluanii emii n timpul perioadei de execuie se regsesc n marea lor majoritate n
solurile din vecintatea fronturilor de lucru i a zonelor n care se desfoar activiti n
perioada de execuie. Excepie fac poluanii depui pe suprafeele betonate i colectai n
apa pluvial ulterior decantat.
Se apreciaz c terasamentele drumului vor absorbi 50% din depunerile de poluani.
Restul de 50% se regsesc n zonele limitrofe pe distane ce variaz pn la 30-50 m.
4.5.2.2 n perioada de exploatare
Poluanii ce caracterizeaz calitatea aerului n perioada de exploatare sunt cei rezultai ca
urmare a traficului auto. Dintre acetia, NOX, SO2 i metalele grele (n special Pb) sunt cei
mai periculoi pentru contaminarea solului.
Exploatarea drumului se va face cu generarea unor concentraii semnificative de poluani
de-a lungul ntregii perioade de funcionare, poluani al cror efect direct cumulativ asupra
solului reprezint principalul factor cauzator de dezagremente.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (58)

Din emisiile totale de poluani rezultai ca urmare a traficului desfurat pe drum, se


estimeaz c 60% se vor depune pe distane de pn la 100 m pe solul din ambele pri ale
carosabilului, concentraia, respectiv cantitatea depus scznd semnificativ cu distana fa
de axul drumului. Se va putea totodata delimita o zon sensibil ca fiind aceea cuprins pe o
lime de 30 m n ambele pri ale drumului i pe ntreaga lungime a acestuia, unde va avea
loc depunerea majoritii poluanilor.
Rezultate n urma proceselor de combustie din motoarele autovehiculelor ce folosesc
benzina cu plumb, debitele masice de Pb vor nregistra o scdere considerabil n timp
datorit reducerii numrului de utilizatori ai benzinei cu Pb. Plumbul se acumuleaza n sol,
avand o remanen de sute de ani.
Un rol important la ncrcarea solului cu diveri poluani l au i precipitaiile. Se
menioneaz c precipitaiile, odat cu "splarea" atmosferei de poluani i depunerea
acestora pe sol. Totodata precipitaiile favorizeaz i poluarea solului n adncime precum i
a apei freatice.
Se recomand urmrirea periodic a calitii solului, pentru identificarea situaiilor de
depire a concentraiilor de metale grele n zona de influen a drumului.
4.5.3 Impactul produs asupra solului i subsolului
4.5.3.1 n perioada de execuie
Principalul impact asupra solului n perioada de execuie este consecina ocuprii
temporare de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baze de aprovizionare i
producie, organizri de antier, halde de deeuri etc. Reconstrucia ecologic a zonei este
obligatorie.
Impactul produs asupra solului de cumulul de activiti desfurate n perioada de
execuie este important. Toate suprafetele ocupate vor induce modificri stucturale n
profilul de sol.
Formele de impact identificate n perioada de execuie pot fi:
 nlturarea stratului de sol vegetal i construirea unui profil artificial prin lucrrile de
terasamene executate pe ampriza drumului.
 Deteriorarea profilului de sol pe o adncime de 3-5 m prin exploatarea gropilor de
mprumut
 Apariia eroziunii.
 Pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare neadecvat a
acestuia n haldele de sol rezultate din decopertri.
 nlturarea/degradarea stratului de sol fertil n zonele unde vor fi realizate noi drumuri
tehnologice, sau devieri ale actualelor ci de acces.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (59)

 Izolarea unor suprafee de sol, fa de circuitele ecologice naturale, prin betonarea
acestora.
 Deversri accidentale ale unor substane/compui direct pe sol.
 Depozitarea necontrolat a deeurilor, a materialelor de construcie sau a deeurilor
tehnologice.
 Poteniale scurgeri ale sistemelor de coletare ape uzate.
 Modificri calitative ale solului sub influena poluanilor prezeni n aer (modificri
calitative i cantitative ale circuitelor geochimice locale).
n cele ce urmeaz sunt prezentate efectele poluanilor atmosferici asupra solului, cu
precizarea c aceste efecte se vor manifesta cu preponderen pe solurile aflate n
vecintatea amplasamentelor. Se consider existena unei zone sensibile pn la distana
de 30 m fa de operaiunile de execuie desfurate.
Particule de praf (rezultate din manevrarea pmntului, a materialelor de construcie i
arderea combustibililor)
Suprafeele de sol pe care se realizeaz o depunere de 300 - 1000 g/mp/an, pot fi afectate
de modificri ale pH-ului precum i susceptibile de modificri structurale.
Din punct de vedere al polurii solului, eventualele depiri ale CMA n aer de ctre
particulele n suspensie nu ridic probleme, atta timp ct acestea sunt generate la
manevrarea volumelor de pmnt. Pe suprafaa particulelor sunt acumulate ns cantiti
considerabile de poluani (n principal metale grele) care prin depunerea particulelor
sedimentabile ajung pe sol.
Alte particule dect cele de pmnt, generate n perioada de execuie sunt provenite de la
materialele de construcii dintre care ponderea cea mai mare o au particulele de ciment.
SO2 i NOx
Aceti oxizi sunt considerai a fi principalele substane rspunztoare de formarea
depunerilor acide.
Procesul de formare a depunerilor acide ncepe prin antrenarea celor doi poluani n
atmosfer care, n contact cu lumina solar i vaporii de ap formeaz compui acizi.
Alteori gazele pot antrena praf sau alte particule care ajung pe sol n form uscat.
Depunerile acide pot aprea ns la distane variabile, n general fiind greu de identificat
sursa exacta i de cuantificat concentraiile la nivelul solului.
Efectul acestor depuneri, n special al ploilor acide este acidifierea solului care atrage
dup sine srcirea faunei din sol, crearea unor condiii de anabioz fa de unele specii
de plante i scderea capacitii productive a solului.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (60)

Respectarea prevederilor proiectului i monitorizarea din punct de vedere al proteciei


mediului constituie obligaia factorilor implicai pentru limitarea efectelor adverse asupra
solului i subsolului n perioada execuiei obiectivului.
Impactul pentru perioada de execuie este caracterizat astfel:
 negativ moderat, pe termen scurt;
 local ca arie de manifestare;
 efecte reversibile.
4.5.3.2 n perioada de exploatare
Principalii poluani eliminai prin gazele de evacuare ale autovehiculelor sunt: monoxidul
de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi parafinice i aromatice (Hc), oxizi de
sulf (SO, SO2), particule (fum) n cazul alimentrii cu combustibili diesel - plumb i
compui ai plumbului formai la utilizarea aditivilor pe baz de plumb.
Pe lng efectul direct al acestor poluani asupra mediului, mai exist i efecte indirecte.
Atmosfera este splat de ploi, astfel nct poluanii din aer sunt transferai n ceilali
factori de mediu (apa de suprafa i subteran, sol, vegetaie, faun) i ajung n final s
afecteze sntatea omului.
n ara noastr, pn n prezent nu s-a evideniat poluarea terenurilor ca rezultat al
circulaiei rutiere. Concentraiile de Pb, Ni, Zn n sol n vecintatea drumurilor s-au
ncadrat n prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea polurii mediului, respectiv
au rezultat mai mici dect pragurile de alert pentru soluri mai puin sensibile.
n viitor, prevederile reglementrilor care cer ca adaosul de plumb din benzin s scad,
precum i utilarea autovehiculelor cu dispozitive antipoluante, vor elimina i aceast
potenial poluare. Nivelul emisiilor de plumb nu va impune restricii n ceea ce privete
culturile agricole pe terenurile din vecintatea oselei.
n perioada de exploatare o problem ar putea fi depozitarea ilegal pe sol a deeurilor
rezultate de la activitile care se vor desfura la marginea drumului. Colectarea i
depozitarea acestora vor fi reglementate pentru fiecare unitate n parte atunci cnd acestea
vor solicita Ageniei de Protecia Mediului teritoriale autorizaia de mediu.
Se apreciaz c nu vor interveni schimbri n calitatea i structura solului i subsolui,
dect n cazul unor deversri accidentale i a neinterveniei la timp a celor abilitai.
Caracterizarea impactului este dat de urmtoarele atribute:
 minor, cu componente pozitive, avnd n vedere fluentizarea traficului, reducerea
ambuteiajelor, minimizarea consumului de carburani, reducerea timpului de
deplasare, creterea duratei de exploatarea a autovehiculelor participante la trafic;
 impact regional;
 termen lung.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (61)

4.5.4 Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului


4.5.4.1 n perioada de execuie
n afar de msurile cu caracter general indicate anterior, se recomand prevederea unor
construcii i echipamente speciale pentru reducerea impactului.
Se recomand ca platformele bazelor de producie s aib o suprafa de beton sau piatr
spart, stabilizata pentru a mpiedica sau reduce infiltraiile de substane poluante;
prevederea unor rigole de dirijare a eventualelor scurgeri, cu debuarea n bae
impermeabilizate din care s se poat colecta operativ lichidele contaminante.
Tot pentru bazele de producie, trebuie avut n vedere ca platformele de ntreinere i
splare a utilajelor s fie realizate cu pant astfel nct s asigure colectarea apelor reziduale
(rezultate de la splarea mainilor), a uleiurilor, a combustibililor, i apoi introducerea
acestora ntr-un decantor care s fie curat periodic, iar depunerile s fie transportate la cea
mai apropiat staie de epurare sau la un depozit de deseuri.
n incinta organizrilor de antier trebuie s se asigure scurgerea apelor meteorice, care
spal o suprafa mare, pe care pot exista diverse substane de la eventualele pierderi,
pentru a nu se forma bli, care n timp se pot infiltra n subteran, polund solul i stratul
freatic. Evacuarea lor poate fi fcut la cel mai apropiat emisar sau chiar pe terenul
nconjurtor dup trecerea printr-un bazin decantor.
Apele uzate menajere provenite de la organizarea de antier trebuie introduse ntr-o fos
septic care va fi vidanjat periodic i evacuat la o staie de epurare din apropiere cu care
s-a ncheiat n prealabil un contract de servicii.
Pentru perioada de execuie constructorul are obligaia de a realiza toate msurile de
protecie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potenial poluatoare (bazele de
producie, depozitele de materiale, organizrile de antier, carierele de pmnt).
Constructorul are de asemenea obligaia reconstruciei ecologice a terenurilor ocupate sau
afectate. n acest sens o atenie special se va acorda zonelor ocupate temporar pentru
realizarea bretelelor de deviere pentru execuie podurilor sau podeelor:
 aplicarea tehnologiei de execuie prin bretele de ocolire doar acolo unde nu este
posibil s se refac podeul sau podul prin execuia etapizat, respectiv prin
organizarea traficului n aceast zon doar pe un singur sens de mers;
 limitarea la minimul necesar a suprafeei ocupate de trosonul ocolitor;
 nainte de construirea bretelei de ocolire, solul vegetal va fi excavat i depozitat ntrun depozit special astfel nct, la terminarea lucrrilor, s asigure materialul de
refacere a structurii vegetale a solului;
 realizarea n perimetrul bretelelor de ocolire a unor lucrri care s permit
dezafectarea rapid i uoar a acestora la finalizarea lucrrilor la podee;
 recalibrarea seciunii de curgere a albiei dup dezafectarea bretelei de deviere;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (62)

 refacerea structurii solului prin aezarea solului vegetal.


Monitorizarea lucrrilor de execu ie va asigura adoptarea msurilor necesare de protec ia
mediului.
4.5.4.2 n perioada de exploatare
Pentru mbunt irea calit ii apelor meteorice care spal drumul nainte de deversarea lor
in emisar s-au propus bazine decantoare si decantoare separatoare de grasimi.
Pentru protec ia calit ii apelor subterane i a solului, adminsitra iei na ionale a drumurilor
i revin urmtoarele obliga ii:
 dotarea parcrilor cu couri de colectare a deeurilor, descrcarea periodic a
acestora, ntre inerea general a spa iilor de parcare prin cur area periodic, vopsirea,
igienizarea acolo unde este cazul;
 promovarea unui program de educare, contientizare a participan ilor la trafic pentru
men inerea unui mediu curat i protec ia acestuia;
 organizarea unui sistem de control prin care s poat fi depistate operativ depunerile
clandestine de deeuri sau orice alte materiale inutilizabile n vecintatea drumului;
 dotarea echipelor de interven ie cu mijloacele necesare remedierii oricror degradri
fizice, chimice ce apar n perimetrul drumului ca urmare a traficului sau a
accidentelor de circula ie;
 semnaliazrea traficului va fi riguros organizat astfel nct s asigure minimizarea
accidentelor de circula ie.
4.6

CARACTERIZAREA
LIMITROFE

COMPONENTEI

BIOTICE

ECOSISTEMELOR

DN 25 n sectorul Gala i Tecuci traverseaz, preponderent, ecosisteme antropizate


reprezentate prin terenuri agricole, pduri-planta ii sau pduri cu interven ii antropice
majore, localit i propriu-zise, canale etc. Suprafe ele cu vegeta ie natural sunt pu ine n
zon i amplasate la deprtare de DN 25; este i cazul Rezerva iei naturale Pdurea i
Dunele de la Hanu Conachi situat dincolo de calea ferat i de localitatea cu acelai
nume.
Traseul DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limit i prin Sitului de
Protec ie Avifaunistic Lunca Siretului Inferior (cod ROSPA 0071).
n cele ce urmeaz vom prezenta o caracterizare general a componentei biotice a zonei,
cu enumerarea elementelor Natura 2000, care a fundamentat tiin ific pSPA-ul Lunca
Siretului Inferior, sit de interes european.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (63)

4.6.1 Flora i Vegeta ia


Din punct de vedere botanic zona studiat se regsete urmtoarele teritorii majore de
vegeta ie, considerate n direc ia Tecuci-Gala i:


Stepe danubiene cu graminee i dicotiledonate (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca,


Delphinium fissum, Campanula macrostycha) n complex cu pduri de stejar
brumriu (Quercus pedunculiflora) cu ar ar ttresc (Acer tataricum) i stejar pufos
(Quercus pubescens)

Zona fiind intens antropizat, dominante fiind terenurile agricole, pdurile ini iale se
regsesc dect fragmentar, asocia ia cu prezen a cea mai frecvent din vegeta ia original
fiind Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940. Aceste fitocenozele se regsesc
pe terenuri plane, realiznd acoperiri de 90-100%. n aceste asocia ii instalate pe terenuri
prsite de culturi domin speciil xerofile. Cracteristice pentru asocia ie sunt speciile
Festuca valesiaca, Medicago falcata, Medicago lupulina i Medicago minima. Alturi de
acestea, cel mai frecvent apar speciile: Agropyron cristatum, Agropyron pectinatum,
Dorycnium herbaceum, Jurinea arachnoidea, Taraxacum serotinum, Linux austriacus,
Phlomis pungens, Salvia austriaca, Stipa capillata, Teucrium polium, Cynodon dactylon,
Achilea setacea, Astragalus onobrychis, Filipndula vulgaris, Salvia pratensis,
Botriochloa ischaemum, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Potentilla
argentea, Potentilla arenaria, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Trifolium repens, etc.


Psamostepe danubiene (Stipa borystenica, Koeleria glauca, Molugo cerviana) n


complex de pduri i stejar brumriu (Quercus pedunculiflora)

Acest tip de vegeta ie, format pe nisipuri rezultate din depunerei eoliene, se regsete n
Cmpia Tecuciului - Dunele de nisip de la Hanul Conachi. Asocia ia principal a acestor
pajiti stepice este Festucetum vaginatae (Rapaics 1923) So 1946. Vegeta ia este rar,
srac n specii. Elementele caracteristice, Centaurea arenaria, Astragalus varius,
Echinops ruthenicus, Agropyron ruthenicum, Tragopogon floccosus, sunt prezente mai
ales sub forma unor plcuri pe spinrile dunelor unde nisipul este mai stabilizat.
Vegeta ia lemnoas este constituit din fragmente de pdure formate din: Quercus
pedunculiflora, Q. robur, Q. petraea, Populus tremula, P. alba, P. nigra, Betula pendula.
Mai multe detalii privind acest teritoriu sunt date n cadrul prezentrii Rezerva iei Hanu
Conachi.


Stepe vestpontice cu graminee (Stipa ucrainica, Stipa lessingiana) i dicotiledonate


cu Caragana mollis

Contrar caracteristicilor teritoriului de vegeta ie natural n care este ncadrat zona,


vegeta ia ierboas natural lipsete aproape n totalitate, ca rezultat al activit ilor
antropice, vegeta ia existent n prezent fiind una de pajiti secundare. i n aceast
subzon, ca urmare a interven iilor antropice, fitocenoza cu acoperirile cele mai mari este
Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940, prezentat anterior, prezen a speciilor
ca Capsella bursa-pastoris, Onopordon acanthium, Scleranthus annuss, Cirsium vulgare
semnalnd degradarea pajitilor stepice.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (64)

Alturi de Medicagini-Festucetum valesiacae n aceast zon mai putem regsi asociaiile


Botriochloetum ischaemi (Krist. 1937) i Euphorbietum stepposae Burduja et al. 1956.
Fitocenozele de Botriochloetum ischaemi prezint un avansat proces de ruderalizare n
anumite locuri, semnalat i de prezena unor specii ca: Carthamus lanatus, Verbena
officinalis, Lactuca serriola. n ceea ce privete asociaia Euphorbietum stepposae,
acesata vegeteaz pe terenuri xerofile, fitocenozele reflectnd stadii avansate de
ruderalizare. Speciile cele mai frecvent ntlnite sunt: Artemisia austriaca, Euphorbia
seguierana, Centaurea diffusa, Xeranthemum annuum, Eryngium campestre, alturi de care
sunt prezente i multe buruieni, ca: Carduus acanthoides, Convolvulus arvensis, Cynodon
dactylon, Erodium cicutarium, Lappula marginata, Anthemis ruthenica.


Pduri de lunc danubian-pontice (Quercus robur, Quercus pedunculiflora, Fraxinus


angustifolia, Fraxinus paliase) n complex cu zvoaie de plop (Populus alba, Populus
nigra) i salcie (Salix alba),

Aceste pduri se regsesc dec foarte fragmentar n zona studiat, fiind prezente pe
suprafee ceva mai nsemnate ntre Tuluceti i Galati. Pdurile asociaiei Fraxino
angustifoliae-Quercetum pedunculiflorae se regsesc pe terenuri plane, cu pnza de ap
freatic aproape de suprafa. n stratul arborescent cele mai reprezentative specii sunt
Quercus pedunculiflora, Q. robur, Fraxinus angustifolia i F. excelsior. n stratul
arbustiv mai frecvent apar: Cornus sanguinea, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare.
Sinuzia ierboas este relativ bogat, mai des ntlnite fiind speciileGeum urbanum,
Polygonatum latifolium, Galium aparine, Lapsana communis.
n zon predomin ns fitocenozele secundare, dintre care cea mai ntlnit este
Agropyretum repentis Burduja et al. 1956. Asociaia apare n special pe marginea
culturilor agricole, pe prloage i la marginea drumurilor de pmnt din terenurile
agricole. Dintre speciile cele mai frecvente amintim: Cirsium arvense, Capsella bursapastoris, Poa angustifolia, Cardaria draba, Conyza canadensis, Artemisia absinthium,
Tanacetum vulgare, Euphorbia helioscopia, Brachypodium pinnatum, Cynodon dactylon,
Galium humifusum, Potentilla argentea, Achillea millefolia.
4.6.2 Fauna
Nevertebratele acvatice i terestre intr n componenta biotic a tuturor ecosistemelor
acvatice, terestre i de ecoton, ocupnd verigile complexelor trofice, ndeplinind cele mai
diferite funcii, n calitate de fitofage, prdtoare, detritofage, coprofage.
n cele ce urmeaz vom prezenta o succint analiz a grupelor de nevertebrate
semnificative, precum:


molutele acvatice i terestre, dintre care gasteropodele terestre sunt dependente de


natura solului, ca factor determinant n structura cochiliei; deosebit de bine
reprezentate, n zon, sunt populaiile speciilor: Acroloxus lacustris, Physa
frontinalis, Planorbis planorbis Radix auricularia, Stagnicola palustris, Succinea
putris, Succinea oblonga,Vertigo antivertigo, Vertigo pygmaea, Theodoxus
danubialis, Viviparus contectus, etc.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (65)

araneele (pianjnii), triesc n aceast zon, cu precdere, n slcie i foarte multe


sunt specii nepretenioase, euritope. Dintre cele mai rspndite specii le menionm
pe urmtoarele: Achaearanea riparia, Enoplognatha ovata, Robertus arundineti,
Theridion impressum, Bathyphantes nigrinus, Dicymbium nigrum, Diplostyla
concolor, Erigone atra, Erigone dentipalpis, Hypomma bituberculatum, Maso
sundevalli, Meioneta mollis, Meioneta rurestris, Neriene clathrata, Neriene montana,
Prinerigone vagans, Tenuiphantes mengei, Walckenaeria antica, Pachygnatha
clercki, Pachygnatha degeeri, Tetragnatha montana, Aculepeira ceropergia,
Larinioides cornutus, Singa hamata, Alopecosa pulverulenta, Pardosa agrestis,
Pardosa amentata, Pardosa palustris, Pardosa riparia,Trochosa ruricola, Trochosa
terricola, Pisaura mirabilis, Dictyna arundinacea, Clubiona lutescens, Clubiona
phragmitis, Phrurolithus festivus, Misumena vatia, Ozyptila praticola, Xysticus
cristatus, Xysiticus floricola, Evarcha falcata.
 insectele, considerat grupul de organisme de cel mai mare succes evolutiv, este bine
reprezentat i are o pondere important i n zona studiat. ntre insecte,
coleopterofauna este reprezentat n ecosistemul studiat prin specii aparinnd
familiilor: Carabidae, Staphilinidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Coccinelidae,
Lagriidae, Scarabeidae. Heteropterele reprezint, alturi de homoptere fitofagii de
talie mijlocie, rolul lor fiind limitat la nivelul epigaionului, i mult mai extins la
nivelul hypergaionului. n zona luat n studiu a fost pus n eviden un numr
nsemnat de specii, dintre care aici amintim pe Notostira erratica, Nabis rugosus,
Syromastes marginatus precum i specii din familiile Reduviidae i Pentatomidae.
Fauna de lepidoptere se caracterizeaz prin pstrarea dominanei nete a familiei
Nymphaelidae, urmat de Pieridae, familia Papilionidae fiind cea mai slab
reprezentat. Hipergaionul zonei este dominat i de ortoptere, fiind semnalate destul
de multe specii dintre care Pachitrachis gracilis, Euthysthira brachyptera i Grillus
campestris etc. Important protectiv este Saga pedo (cosaul de step). ntre diptere
domin brachicerele prin reprezentanii mai multor familii, precum: Muscidae,
Phoridae, Sphaeroceridae, Chloropidae, Scatophagidae, Heleomysidae i Syrphidae.
Dintre nemathocere domin, firesc, reprezentanii familiilor Tipulidae,
Ceratpogonidae i Chironomidae.
Vertebratele, prin toate cele cinci grupe, sunt bine reprezentate, dar prezen
semnificativ au n zon prin populaiile de psri, preponderent acvatice i prin
herpetofaun.


Mamiferele. n zon, este consemnat prezena populaiilor urmtoarelor specii:


Erinaceus europeus, Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Spermophilus citellus,
Dryomys nitedula, Glis glis, Muscardinus avellanarius, Ondatra zibethica, Vulpes
vulpes, Canis aureus, Meles meles, Martes martes, Martes foina, Putorius putorius,
Mustela erminea, Mustela nivalis, Felis silvestris, Sus scrofa, Capreorus capreorus.
Psrile. Un recensmnt zonal consemneaz prezena unui numr impresionant de
specii, aproape 230. Dintre acestea 46 sunt incluse n Cartea Roie a Vertebratelor din
Romnia (D. Munteanu, 2005), iar 45 prezint interes protectiv deosebit la nivel
european, fiind listate Natura 2000.

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus

Cufundar mic
Cufundar polar
Corcodel mic
Corcodel mare

Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo

Corcodel cu gt rou
Corcodel de iarn
Corcodel cu gt negru
Cormoran mare

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (66)

Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanita fusca
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus merganser
PernIs apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus

Cormoran mic
Pelican comun
Pelican cre

Buhai de balt
Strc pitic
Strc de noapte
Strc galben
Strc pitic
Strc de noapte
Strc galben
Egret mic
Egret mare
Strc rou
Strc cenuiu
Barz neagr
Barz alb
ignu
Loptar
Lebd cucuiat
Lebd de iarn
Gsc de semntur
Grli
 mare
Grli
 mic
Gsc de var
Gsc cu gt rou
Califar rou
Califar alb
Ra
 fluiertoare
Ra
 pestri

Ra
 mic
Ra
 mare
Ra
 suli
ar
Ra
 critoare
Ra
 lingurar
Ra
 cu ciuf
Ra
 cu cap castaniu
Ra
 roie
Ra
 mo
at
Ra
 cu cap negru
Eider
Ra
 catifelat
Ra
 suntoare
Ferstra mic
Ferstra mare
Viespar
Gaie neagr
Gaie roie
Codalb
Herete de stuf
Herete vnt
Herete alb
Herete sur
Uliu porumbar
Uliu psrar
orecar comun
orecar mare

Aquila pomarina
Acvil
iptoare mic
Aquila clanga
Acvil
iptoare mare
Hieraaetus pennatus
Acvil mic
Pandion haliaetus
Uligan pescar
Falco tinnunculus
Vnturel rou
Falco vespertinus
Vnturel de sear
Falco columbarius
oim de iarn
Falco subbuteo
oimul rndunelelor
Falco cherrug
oim dunrean
Falco peregrinus
oim cltor
Perdix perdix
Potrniche
Coturnix coturnix
Prepeli

Phasianus colchicus
Fazan
Rallus aquaticus
Crstel de balt
Porzana porzana
Creste
pestri

Porzana parva
Creste
cenuiu
Porzana pusilla
Creste
mic
Crex crex
Cristel de cmp
Gallinula chloropus
Ginu de balt
Fulica atra
Lii

Grus grus
Cocor
Haematopus ostralegus
Scoicar
Himantopus himantopus
Ctlig
Recurvirostra avosetta
Ciocntors
Glareola pratincola
Ciovlic ruginie
Charadrius dubius
Prundra gulerat mic
Charadrius hiaticula
Prundra gulerat mare
Charadrius alexandrinus Prundra de srtur
Pluvialis apricaria
Ploier auriu
Pluvialis squatarola
Ploier argintiu
Vanellus vanellus
Nag

Calidris minuta
Fugaci mic
Calidris ferruginea
Fugaci rocat
Calidris alpina
Fugaci de
rm
Limicola falcinellus
Prunda de nmol
Philomachus pugnax
Btu
Lymnocryptes minimus
Beca
in mic
Gallinago gallinago
Beca
in comun
Capella media
Beca
in mare
Scolopax rusticola
Sitar de pdure
Limosa limosa
Sitar de mal
Numenius tenuirostris
Culic cu cioc sub
ire
Numenius arquata
Culic mare
Tringa erythropus
Fluierar negru
Tringa totanus
Fluierar cu picioare roii
Tringa stagnatilis
Fluierar de lac
Tringa nebularia
Fluierar cu picioare
verzi
Tringa ochropus
Fluierar de zvoi
Tringa glareola
Fluierar de mlatin
Actitis hypoleucos
Fluierar de munte
Phalaropus lobatus
Notti

Larus minutus
Pescru mic
Larus ridibundus
Pescru rztor
Larus canus
Pescru sur
Rissa tridactyla
Pescru cu trei degete

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (67)

Gelochelidon nilotica
Pescri rztoare
Sterna caspia
Pescri mare
Sterna hirundo
Chir de balt
Sterna albifrons
Chir mic
Chlidonias hybridus
Chirighi cu obraji albi
Chlidonias niger
Chirighi neagr
Chlidonias leucopterus
Chirighi cu aripi albe
Columba oenas
Porumbel de scorbur
Columba palumbus
Porumbel gulerat
Streptopelia decaocto
Gugutiuc
Streptopelia turtur
Turturic
Cuculus canorus
Cuc
Athene noctua
Cucuvea
Strix aluco
Huhurez mic
Asio otus
Ciuf de pdure
Asio flammeus
Ciuf de cmp
Caprimulgus europaeus
Caprimulg
Alcedo atthis
Pescra albastru
Merops apiaster
Prigorie
Coracias garrulus
Dumbrveanc
Upupa epops
Pupz
Jynx torquilla
Capntortur
Picus canus
Ghionoaie sur
Picus viridis
Ghionoaie verde
Dryocopus martius
Ciocnitoare neagr
C.pestri mare
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
C.de grdini
Dendrocopos medius
C.de stejar
Dendrocopos minor
C.mic
Galerida cristata
Ciocrlan
Alauda arvensis
Ciocrlie de cmp
Riparia riparia
Lstun de mal
Hirundo rustica
Rndunic
Delichon urbica
Lstun de cas
Anthus campestris
Fs de cmp
Anthus trivialis
Fs de pdure
Anthus pratensis
Fs de lunc
Motacilla flava
Codobatur galben
Motacilla cinerea
Codobatur de munte
Motacilla alba
Codobatur alb
Bombycilla garrulus
Mtsar
Troglodytes troglodytes
Ochiuboului
Erithacus rubecula
Mcleandru
Luscinia luscinia
Privighetoare de zvoi
Luscinia megarhynchos
Privighetoare rocat
Phoenicurus phoenicurus Codro de pdure
Saxicola rubetra
Mrcinar mare
Saxicola torquata
Mrcinar negru
Oenanthe oenanthe
Pietrar sur
Turdus merula
Mierl
Turdus pilaris
Cocoar
Turdus philomelos
Sturz cnttor
Turdus viscivorus
Sturz de vsc
Locustella luscinoides
Greluel de stuf
Locustella naevia
Greluel ptat
Locustella fluviatilis
Greluel de zvoi

Acrocephalus melanopogon Privighetoare de balt


Aschoenobae-nus
Lcar mic
Acrocephalus palustris
Lcar de mlatin
Acrocephalus scirpaceus Lcar de stuf
Acrocephalus arundinaceus Lcar mare
Hippolais icterina
Frunzri galben
Sylvia nisoria
Silvie porumbac
Sylvia curruca
Silvie mic
Sylvia communis
Slvie cu cap sur
Sylvia borin
Silvie de zvoi
Sylvia atricapilla
Silvie cu cap negru
Phylloscopus sibilatrix
Pitulice sfritoare
Phylloscopus collybita
Pitulice mic
Phylloscopus trochilus
Pitulice fluiertoare
Regulus regulus
Auel cu cap galben
Auel sprncenat
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Muscar sur
Ficedula parva
Muscar mic
Ficedula albicollis
Muscar gulerat
Ficedula hypoleuca
Muscar negru
Panurus biarmicus
Piigoi de stuf
Aegithalos caudatus
Piigu codat
Parus palustris
Piigoi sur
Parus ater
Piigoi de brdet
Parus coeruleus
Piigoi albastru
Parus major
Piigoi mare
Sitta europaea
iclean
Certhia familiaris
Cojoaic de pdure
Remiz pendulinus
Boicu
Oriolus oriolus
Grangur
Lanius collurio
Sfrncioc roiatic
Lanius minor
Sfrncioc cu frunte neagr
Lanius excubitor
Sfrncioc mare
Garrulus glandarius
Gai
Pica pica
Coofan
Corvus monedula
Stncu
Corvus frugilegus
Cioar de semntur
Corvus corone cornix
Cioar griv
Corvus corax
Corb
Sturnus vulgaris
Graur
Lcustar
Sturnus roseus
Passer montanus
Vrabie de cmp
Fringilla coelebs
Cintez
Fringilla montifringilla
Cintez de iarn
Carduelis chloris
Florinte
Carduelis carduelis
Sticlete
Carduelis spinus
Scatiu
Carduelis cannabina
Cnepar
Loxia curvirostris
Forfecu
Pyrrhula pyrrhula
Mugurar
Coccothraustes coccothraustes
Botgros
Emberiza citrinella
Presur galben
Emberiza hortulana
Presur de grdin
Emberiza schoeniclus
Presur de stuf
Miliaria calandra
Presur sur

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (68)

Herpetofauna zonei este bine reprezentat zonal i anume:
reptilele prin 7 specii:

Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Natrix tesselata

estoasa de ap
oprla cenuie
Guter
arpe de ap

Elaphe longissima
arpele lui Esculap
Coronella austriaca arpe de alun
Vipera berus
Vipera neagr

iar amfibienii prin 10 specii:

Triturus vulgaris
Triturus cristatus
Bombina bombina
Pelobates fuscus
Bufo bufo
Bufo viridis
 ihtiofauna

Triton comun
Tritonul cu creast
Izvora cu burta roie
Broasca de pmnt
Broasc rioas brun
Broasc rioas verde

Hyla arborea
Rana ridibunda
Rana esculenta
Rana dalmatina
Natrix tesselata

Brotcel
Broasc de lac
Broasc mic
Broasc roie de pdure
arpe de ap

zonei este bogat, fiind format din popula


iile a cca. 17 specii de peti, dintre
care 8 specii sunt Natura 2000.

Acipenser ruthenus Ceg


Acipenser stellatus
Pstrug
Huso huso
Morun
Alosa pontica Scrumbia de dunre
Chondrostoma nasus Scobar
Barbus barbus
Mrean

Aspius aspius
Avat
Abramis sapa
Cosac
Vimba vimba
Moruna
Gobio kesslerii antipai
Gobio albinatus
Porcuor
Misgurnus fosilis
ipar

Cobitis taenia
Silurus glanis
Aspro zingel
Gobius kesslerii
Gobius fluviatilis

Zvrlug
Somn
Pietrar
Guvid de balt
Guvid

4.6.3 Arii protejate


Traseul DN 25 n sectorul Gala
i Tecuci trece:la limita i prin SPA-ul Lunca Inferioar a Siretului (cod ROSPA0071), (n


sectorul endreni Hanu Conachi),
departe de Rezerva
ia natural i SCI (cod ROSCI0072)Pdurea i Dunele Hanu
Conachi.

4.6.3.1 Lunca Siretului Inferior ROSPA0071


A fost declarat pentru urmtoarele specii de psri:
A229 Alcedo atthis
A029 Ardea purpurea
A024 Ardeola ralloides
A060 Aythya nyroca
A196 Chlidonias hybridus
A197 Chlidonias niger
A031 Ciconia ciconia
A030 Ciconia nigra
A081 Circus aeruginosus
A038 Cygnus cygnus
A027 Egretta alba
A026 Egretta garzetta

A189 Gelochelidon nilotica


A135 Glareola pratincola
A022 Ixobrychus minutus
A338 Lanius collurio
A339 Lanius minor
A177 Larus minutus
A023 Nycticorax nycticorax
A019 Pelecanus onocrotalus
A034 Platalea leucorodia
A132 Recurvirostra avosetta
A193 Sterna hirundo

n cadrul acestui SPA este inclus i Rezerva


ia natural Balta Tlbasca (Legea nr.
5/2000), declarat i pentru prezen
a speciilor de psri mai sus men
ionate. Rezerva
ia
Balta Tlbasca este amplasat la deprtare de traseul DN 25.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (69)

Referitor la impactul poten ial produs n urma desfurrii lucrrilor de modernizare a


drumului DN 25 n sectorul Gala i Tecuci sunt de precizat urmtoarele:
1. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limita SPA-ului Lunca
Inferioar a Siretului n zonele:

endreni Branitea;

Vasile Alecsandri Independen a;

Piscu Vameu;
2. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece prin SPA-ul Lunca Inferioar a
Siretului n zonele:

Branitea Vasile Alecsandri;

Independen a Piscu;

Vameu nainte de Tudor Vladimirescu;

dup Tudor Vladimirescu Hanu Conachi.
3. DN 25 trece la distan de Rezerva iile naturale Pdurea i Dunele Hanu Conachi i
Balta Tlbasca.
Dup cum se poate observa din enumerarea de mai sus, majoritatea speciilor de psri
care au fundamentat tiin ific propunerea SPA-ului Lunca Inferioar a Siretului sunt
acvatice, sau depind de ecosistemele acvatice, ceea ce i explic concentrarea lor n valea
propriu-zis a rului Siret i n imediata vecintate a acestuia, n sistemul de bl i de tipul
Tlbasca, amplasate la deprtare i de regul, separate i prin calea ferat, de DN 25.
Potrivit datelor consemnate att de literatura de specialitate, ct i din practica curent
starea de conservare a oricrui SPA ar putea fi afectat prin: desecarea zonelor umede;
practicarea necontrolat a arderii stufului/vegeta iei (a miritii i a prloagelor);
amplasarea de generatoare eoliene; folosirea excesiv a chimicalelor; practicarea
dezordonat a pescuitului sportiv n imediata vecintate a cuiburilor speciilor periclitate;
braconaj (vntoarea in timpul cuibritului, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor,
deranjarea psrilor in timpul cuibritului (colonii); electrocutare si coliziune cu linii
electrice; etc.
n contextul prezentat trebuie respectate urmtoarele recomandri att pe perioada
desfurrii antierului, ct i pe termen lung, prin creterea fluxului rutier, cu precdere
n perimetrul endreni Hanu Conachi:
men inerea integrit ii zonei prin interzicerea de extrac ii de material (nisip,


pietri etc), depunerea de materiale, poluarea de orice natur;
respectarea perioadelor de clocire;
montarea de panouri de avertizare.

4.6.3.2 Situl Natura 2000 ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi


Rezervatia Hanu Conachi este amplasat la contactul a dou unit i geomorfologice Cmpia Tecuciului i Cmpia Siretului inferior -, pe depozite Holocene (Cuaternar)
reprezentate de depozite aluviale cu stratificatie ncruciate, nisipuri i loessuri. Relieful
din aria rezerva iei se prezint sub forma de dune, cu altitudinii variabile de origine
fluviatil i eolian. Rezervatia cuprinde patru statiuni alese dup criterii tipologice:

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (70)

1. Pdure de stejar cu pducel i salcm avnd un covor vegetal bine dezvoltat;


2. Asociaii de coada oricelului i secar (Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris);
3. Plcuri de mesteacn i asociaii de Brometem tectori;
4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetatie srac, cu elemente de flor arenicol.
n sit se regsete specia prioritar Echium russicum. Alturi de aceasta se mai remarc
speciile prioritare: Ornithogalum orthophyllum ssp. psamophilum, Allium guttatum,
Astragalus varius, Campanula macrostachya, Carex stenophylla, Delphinium fissum,
Dianthus giganteiformis ssp. kladovanus, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Euphorbia
peplis, Galanthus elwesii, Juncus capitatus, Mollugo cerviana, Paeonia peregrine,
Rindera umbellate, Salix rosmarinifolia, Salvia aethiopis, Syrenia cana, S. montana,
Viola hymettia.
Habitatele identificate conform criterilor Natura 2000 n cadrul acestui sit sunt:
-

Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos (91 AA)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n a cror compoziie floristic se remarc


speciile Quercus pubescens, Cotinus coggygria (edificatoare), precum i: Galium
dasypodum, Asparagus tenuifolius, Filipendula vulgaris, Lathyrus niger, Piptatherum
virescens, Thalictrum minus,Vicia tenuifolia, Vinca herbacea, Vincetoxicum
hirundinaria, Bromus inermis, etc.
-

Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri (6260*)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n care se remarc asociaiile


Plantaginetosum arenariae (Buia et al. 1960) Popescu et Sanda 1987 i Brometum
tectorum Bojko 1934. n cadrul pajitilor edificate de Plantago arenaria regsim speciile:
Achillea ochroleuca, Tragus racemosus, Apera maritima, Polygonum arenarium,
Gypsophila perfoliata, Corispermum marschallii, Corispermum nitidum, Erigeron
canadensis, Euphorbia seguierana, Centaurea arenaria, Scabiosa argentea, Chondrilla
juncea, Tribulus terrestris, Peucedanum arenarium, Silene otites, ssp. parviflora,
Erysimum diffusum, Silene borysthenica.
Pe dunele continentale nefixate cu Bromus tectorum cele mai importante specii sunt:
Bromus tectorum, Secale sylvestre, Gypsophila paniculata, Tragus racemosus,
Polygonum arenarium, Corispermum marschallii, Silene conica, Corispermum nitidum,
Viola hymettia, Scabiosa ochroleuca.
Din rezervaie au mai fost semnalate asociaiile:
-

Gypsophileto muralis-Radioletum linoidis Mititelu et al. 1973 cu speciile:


Gratiola officinalis, Agrostis stolonifera, Agropyron repens, Centaurium
pulchellum i Juncus bufonius.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (71)

Festucetum polesicae A. Oprea 1998 cu speciile: Anthemis ruthenica, Alyssum


desertorum, Dianthus polymorphus, Erysimum diffusum, Koeleria glauca, Kochia
laniflora, Euphorbia seguerana, Achillea ochroleuca, Scabiosa ucrainica.
Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973 cu speciile:
Astragalus varius, Asperula setulosa, Centauria arenaria ssp. borystenica,
Corispermum nitidum i Dianthus polymorphus.
Kochio laniflorae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973, n plantaiile de
salcm, cu speciile: Achillea ochroleuca, Polygonum arenarium, Veronica
praecox, Allium flavescens, Corispermum nitidum, Koeleria glauca, Plantago
arenaria.
Holoschoeno-Calamagrostetum epigeios Popescu et Sanda 1978 cu speciile:
Achillea ochroleuca, Kochia laniflora, Scabiosa ucrainica, Secale sylvestre.
Scabioso argenteae-Artemisietum campestris Popescu et Sanda 1968 cu
speciile: Achillea ochroleuca, Kochia laniflora, Silene otites, Koeleria glauca,
Viola hymettia.

4.6.4 Impact potenial


Infrastructurile liniare sunt considerate a fi una dintre principalele cauze ale fragmentrii
ecosistemelor ce conduc la reducerea biodiversitii la scar global (Fahrig 2003).
Fragmentarea spaial induce un stres suplimentar asupra ecosistemelor, concretizat prin
reducerea biodiversitii i implicit a stabilitii ecosistemelor.
Lucrrile de reabilitare i modernizare a drumului conduc la intensificarea factoriilor de
stres asupra ecosistemelor naturale. Aceast presiune dezvolt efecte pe termen scurt,
care se manifest concret prin lucrrile directe de construcie i amenajare i pe termen
lung, prezente pe toat durata exploatrii, ca urmare a intensificrii traficului rutier. n
principal, efectele implic pierderi la nivelul diversitii biologice, deci simplificarea
ecosistemelor, scderea stabilitii i creterea sensibilitii acestora. nregistrarea
efectelor poate deveni perceptibil n cteva decenii.
Att n faza de execuie, ct i n faza de operare sunt necesare msuri preventive, cu
efecte benefice semnificative directe sau indirecte asupra biodiversitii i care sunt
prezentate n cele ce urmeaz. Acestea vor fi impuse i susinute financiar prin termenii
de referin i buget.
Zona luat n studiu este deja afectat de intervenii antropice, precum:

existena pe suprafee extinse a terenurilor agricole, plantaii;


existena a numeroase localiti.

Prin modernizarea drumului, se ateapt, o cretere n intensitate a traficului rutier i a


presiunii antropice asupra zonei.
Rezumnd, lucrrile de reabilitare i modernizare de drum vor avea urmtoarul impact
potenial asupra florei i vegetaiei:


Denudarea / eliminarea solului i o parte a vegetaiei suport, ceea ce conduce la


apariia unor zone n care substratul a fost afectat i care deseori sunt lipsite de

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (72)

vegeta ia de baz. Aceast interven ie poate favoriza instalarea unor specii


pioniere, ubicviste, schimbnd astfel caracterul ini ial al ecosistemului respectiv.
n aceste situa ii se recomand replantri ct mai urgente dup finalizarea
lucrrilor, avnd ns n vedere att criteriul temporal (rapiditatea cu care
diferitele specii se dezvolt i sunt capabile s stabilizeze solul) ct i cel de
specificitate (totusi este un tip de intereventie redus si limitat spatial).
Creterea presiunii antropice prin creterea traficului rutier. Se recomand
montarea unor panouri informative i avertizoare cu privire la valorile naturale ale
zonei i importan a men inerii i protejrii acestora (semnalarea limitelor zonelor
protejate), crearea unor spa ii de popas cu posibilit i de depozitare a gunoaielor.

Lucrrile implicate n construc ia obiectivelor propuse n cadrul prezentului proiect, n


general, nu aduc prejudicii elementelor Natura 2000 enumerate mai sus, deoarece
lucrrile n timpul antierului vor fi atent monitorizate, n perimetru amplasat:la limita SPA-ul Lunca Siretului Inferior (endreni Branitea; Vasile Alecsandri


Independen a; Piscu Vameu;)
i n SPA-ul Lunca Siretului Inferior (Branitea Vasile Alecsandri;
Independen a Piscu; Vameu nainte de Tudor Vladimirescu; dup Tudor
Vladimirescu Hanu Conachi).

Se recomand:


men inerea integrit ii zonei prin interzicerea de extrac ii de material (nisip,


pietri etc), depozitari provizorii de materiale;
respectarea perioadelor de clocire;
montarea de panouri de avertizare.
lucrrile preconizate se vor desfura preponderent n perimetrul infrastructurii
rutiere preexistente;
lucrrile de construc ie vor fi atent monitorizate, astfel nct elementele protejate,
i nu numai, s nu resimt efectele desfurrii acestui proces.

4.6.5 Posibilit i de diminuare sau eliminare a impactului


Lucrarea de reabilitare i modernizare a drumului deja existent va conduce la
intensificarea factorilor de stres asupra ecosistemelor deja afectate prin activitatea
antropic intens din deceniile trecute, att prin lucrrile directe de construc ie i
amenajare (rscolirea i tasarea solului ce favorizeaz ruderalizarea vegeta iei i confer
condi ii optime instalrii unor specii adventive, poten ial invazive) ct i prin efectele ce
se vor men ine pe toat durata exploatrii, ca urmare a intensificrii traficului rutier.
Anumite zone nvecinate traseului propus pentru lucrrile de reabilitare sunt recunoscute
pentru importan a lor conservativ, fiind incluse n SPA-ul Lunca Siretului Inferior
necesitnd astfel o aten ie special. n aceste zone drumul strbate suprafe e de interes
avifaunistic. Drept urmare, n aceste por iuni de drum se vor limita defririle, instalarea
de balastiere, polurile fonice, i se vor ini ia activit i de men inere a integrit ii zonei.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (73)

4.6.5.1 Perioada de execu ie


O importan deosebit trebuie acordat sec iunii de drum cuprins ntre endreni i
Hanu Conachi.
n cazul lucrrilor desfurate n acest sector, recomandm:

restric ionarea suprafe elor spate i a celor denudate pe sectoarele de drum ce


trec la limita i mai ales prin SPA-ul Lunca Siretului Inferior
limitarea defririlor n vederea men inerii conectivit ii coridoarelor de vegeta ie
i reducerii tulburrii zonelor de contact dintre dou ecosisteme (zone ecotonale).
folosirea speciilor de plante native i locale n vederea renaturrii zonelor
degradate, n perioada de post-construc ie,
programe de monitoring pentru evaluarea permanent a strii de conservare a
zonei.

n tronsoanele n care sunt prevzute lucrri de lrgire a drumului prin afectarea albiei
rului recomandm urmtoarele:


coordonarea graficului de execu ie a lucrrilor de construc ie cu periodele de


reproducere ale speciilor de interes protectiv;
evitarea deschiderii de balastiere n scopul folosirii nisipului din surse locale,
depozitarea pmntului spat, a sterilului i a altor materiale la o distan care s
nu permit scurgeri accidentale n albia rurilor,
monitorizarea atent a lucrrilor propriu-zise;
monitorizarea func ionrii antierului.

Prevenirea i reducerea poten ialelor surse poluante, duntoare tuturor componentelor


biotice, prin:
managementul corespunztor al traficului utilajelor (carburan i cu limite de


toxicitate conform normelor n vigoare),
supravegherea eficient a modului i loca iei de depozitare a hidrocarburilor, a
materialelor, i a altor substan e toxice n perimetrul antierului, astfel nct
acestea s nu fie niciodat depozitate n, sau n apropierea siturilor protejate,
gestionarea eficient a deeurilor, transportarea imediat n cazul n care se
lucreaz n, sau n apropierea siturilor protejate

Prevenirea impactului asupra tuturor componentelor biotice, cu precdere asupra celor de


interes protectiv va fi realizat prin.


planificarea i sus inerea material a unui program de realizare, monitorizare a


msurilor de reducere a impacturilor, prin termenii de referin i buget.

4.6.5.2 Perioada de operare


Prevenirea riscurilor de fragmentare a habitatelor reprezint una din sursele cele mai
agresive de impact. Avnd n vedere c traseul drumului DN 25 trece la limita i prin
SPA-ul Lunca Siretului Inferior, sit Natura 2000 n care habiteaz componente biotice de
importan tiin ific i protectiv deosebit, se impunemonitorizarea strii de conservare
din zona endreni-Hanu Conachi.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (74)

Pentru controlul surselor de poluare recomandm:
4.7

men
inerea suprafe
elor de protec
ie n jurul habitatelor valoroase,
restric
ionarea accesului vehiculelor n aceste zone.
SUBSTAN E RADIOACTIVE

n situa
ia actual i n condi
ii normale de construc
ie i operare nu pot rezulta surse de
radia
ii.
Eventualele testri nedistructive ale materialelor permanente se vor face la fabricant sau
n laboratore specilizate.
4.8

PEISAJUL

Prin finalizarea investi


iei, peisajul nu va suferi, n general, modificri semnificative.
Amintim faptul c este vorba de o modernizare a unui drum existent, n sensul reabilitrii
i readucerii sale n caracteristicile geometrice impuse de legisla
ia na
ional n domeniu.
Pentru a restrnge efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrri se va prevedea o
ealonare a execu
iei, astfel nct o por
iune nceput s fie terminat integral i redat
zonei ntr-o perioad ct mai scurt de lucru.
Ca rezultat al modernizrii drumului analizat, aspecul vizual al zonei se va mbunt
ii
fat de situatia actual.
4.9

MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC

Regiunilor strbtute de DN 25 fac parte din acestea bine populate i au o re


ea de aezri
variat ca mrime, func
ie i origine.
Aezrile umane aflate n lungul traseului acestui drum se afl n administra
ia jude
ului
Gala
i.
De la endreni la Tecuci DN 25 deservete urmtoarele localit
i: endreni, Branitea,
Independen
a, Piscu, Tudor Vladimirescu, Lieti, Iveti, Umbrreti, Barcea, Drgneti,
Tecuci.
Comuna endreni situat n vecintatea prului Brldel, are n componen

urmtoarele sate: Movileni, endreni, erbetii Vechi i nsumeaz o popula
ie de 3102
locuitori.
Comuna Branitea, situat n vecintatea Bl
ii Lozova, are n componen
 satele
Traian, V. Alecsandri, Branitea, Lozova, popula
ia fiind de 4098 locuitori. Activit
ile
principale desfurate desfurate de locuitori sunt legate n principal de: agricultur,
comer
, baza de agrement Potcoava.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (75)

Comuna Independena - Paralel cu DN 25, calea ferat Gala i Tecuci traverseaz


teritoriul comunei, crend un cadru favorabil dezvoltrii economice a aezrii. Din punct
de vedere al organizrii administrativ teritoriale, comuna Independen a este constituit
dintr-o singur localitate; face parte din categoria comunelor de mrime medie avnd o
popula ie de 4930 locuitori. Activit i: agricultur: 70%, ISPAT Sidex Gala i: 5%,
omeri: 6%, Pensionari: 12 %, Alte activit i: 7%. Industrie extractiv: Ti eiul exploatat
n zonele Schela Independen a Slobozia Conachi constituie principala resurs
mineral din teritoriu. Pe raza comunei exist dou fabrici (productie de napolitane si ulei
alimentar).
Comuna Piscu - la sud de aceast localitate DN25 traverseaz cursul prului Suhul iar
la nord vest de satul Vame component al comunei prul Gerul . Comuna, din punct
de vedere administrativ teritorial cuprinde popula ia satelor Piscu i Vame. Numrul de
locuitori ai comunei este de 7.963.
Comuna Tudor Vladimirescu, se afl n vecintatea Lacului Tlbeasca, n care se
vars Prul Clm ui i are o popula ie de 5239 locuitori.
Satul Hanul Conachi, care apar ine administrativ comunei Fundeni care mai are n
administrare satele Fundeni, Fundenii Noi, Lungoci, acestea nsumnd o popula ie de
3923 locuitori.
Comuna Lieti, situat la confluen a rului Brlad cu Siretul, are n componen dou
sate, respectiv Lieti i erbneti i o popula ie de 11.138 locuitori.
Comuna Iveti situat pe valea Brladului, are n componen satele Iveti i Buceti i o
popula ie de 9.900 locuitori.
Comuna Umbrreti, constituit din satele Umbrreti, Condrea, Salcia, Silitea,
Torceti, Umbrreti-Deal.
Comuna Barcea, traversat de prul Corozel afluent dreapta al Brladului, are n
componen satele Barcea i Podoleni cu o popula ie de 6132 locuitori.
Comuna Drgneti, pe teritoriul cestei comune DN 25 traverseaz Rul Brlad. Are n
componen satele Drgneti i Malu Alb cu o popula ie de 6240 locuitori.
Municipiul Tecuci, cu o popula ie de 42094 locuitori situat pe promontoriul de
confluen a prului Tecucel cu Brladul, la o important rscruce de vechi drumuri
comerciale care duceau spre Iai i Gala i. n municipiul Tecuci sunt dezvoltate att
ramuri industriale (alimentar) ct i agricole. De asemenea, Tecuciul este nod feroviar.
4.9.1 Zone locuite i alte obiective
Calitatea sistemelor de transport, pre ul terenurilor, preferin ele individuale de locuit,
tendin ele demografice, tradi iile i constrngerile culturale, atractivitatea zonelor urbane
actuale, toate acestea au un cuvnt de spus n felul n care se dezvolt o zon urban.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (76)

Oraele, prin nsi natura lor, reprezint locuri n care se concentreaz n zone restrnse
o popula ie numeroas. Aceast situa ie prezint anumite avantaje evidente din punctul de
vedere al dezvoltrii economice i sociale. Cu toate acestea, popula ia urban continu s
sufere din cauza unor probleme locale grave de mediu, precum expunerea la zgomot,
gestionarea deeurilor, disponibilit i limitate de ap proaspt i lips de spa ii deschise.
Tabel 4. 7: Principalele orase din judetul Galati
Municipiu/Ora
Municipii

Orae

Popula ia (nr. loc.)

Suprafa a(ha)

Gala i

296 697

24 642

Tecuci

43 477

8 676

Tg. Bujor

8 262

8 123

Bereti

3 630

4 712

Tabel 4. 8: Indicatori demografici i for a de munc


Anul
Denumirea indicatorului

U/M
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Popula ia total, din care:

nr.

644077

643253

619556

622936

621161

620500

-popula ia urban

nr.

385329

383244

352042

355251

353349

352847

- n % fa de total

59.8

59.6

56.8

57

56,9

56,9

-popula ia rural

nr.

258748

260009

267514

267685

267812

267653

- n % fa de total

40.2

40.4

43.2

43

43,1

43,1

Durata medie a vie ii

ani

70,77

71,43

71,33

70.85

71,03

70,6

Popula ia de 0-4 ani

nr.

35296

34858

32594

31686

30942

30217

- n % fa de total

5,48

5,41

5,26

5,08

4,98

4,86

Popula ia scolar

nr.

138475

133748

129223

126680

124346

120545

- n % fa de popula ia total

21,49

20,79

20,85

20,33

20,01

19,42

Popula ia n vrst de munc (la sfritul anului)

nr.

394400

400300

400400

397100

399700

401300

-n % fat de populatia total

61,23

62,23

64,62

63,74

64,34

64,67

Popula ia civil ocupat (la sfritul anului)

nr.

229400

230600

214800

202300

197700

198300

- n % fa de popula ia total

35,61

35,84

34,66

32,47

31,82

31,95

omeri ( la sfritul anului)

nr.

33591

27189

35828

25277

21724

18442

- n % fa de popula ia total

5,52

4,22

5,78

4,05

3,5

3,0

Sursa: Anuarul statistic al judeului Galai 2006

Popula ia jude ului Gala i triete n propor ie de 56,9 % n mediul urban. Se constat o
cretere a propor iei popula iei n mediul rural (de la 40.2% la 43.1%).
Fa de anul 2000 se constat o diminuare constant a numrului de locuitori ai jude ului
cu aprox. 3.66 %, care a avut efecte i asupra structurii popula iei, astfel diminuarea
numrului de locuitori care triesc n mediul urban a fost de 8.42%.
Bolile care pot fi influentate semnificativ prin proiectul mentionat sunt bolile respiratorii,
cardiovasculare si tumorile.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (77)

Poluarea aerului cu particule n suspensie favorizeaz dezvoltarea unor afeciuni la


nivelul sistemului respirator, cardiovascular i a astmului. Studiile medicale au
demonstrat c persoanele cu afeciuni ale plmnilor i ale inimii sunt cele mai
predispuse accidentelor la concentraii mari de particule n aer astfel nct o dat cu
creterea cantitii de PM 10 din mediu crete i riscul de mbolnvire.
In Tabelul 4.20 sunt prezentate datele statistice privind morbiditatea determinata de
poluarea iritanta, in municipiul Galati, in anul 2006
Tabel 4. 9: Morbiditatea n relaie cu poluarea iritant n municipiul Galai 2006
Cod

Denumirea bolii

Copii

Aduli

C00-C14

Tumori maligne ale buzei,cavitii bucale

C33-C34

Tumori maligne ale traheei,bronhiilor i plmnilor

H00-H06

Afeciunile pleoapei,aparatului lacrimal i orbitei

56

76

H10-H13

Afeciunile conjunctivei

371

275

H00-H59

Alte afeciuni ale ochiului i anexelor sale

107

108

H65-H66

Otita medie

694

690

J02-J03

Faringita i amigdalita acut

4501

2674

J04-J05

Laringita i traheita acut

2161

1214

J00-J06

Alte afeciuni ale cilor respiratorii

9496

4144

J12-J18

Pneumonia

1143

1418

J20-J21

Bronita i bronsiolita acut

1717

1166

J30-J31

Rinita,rinofaringita i faringita cronic

1785

574

J32

Sinuzita cronic

414

515

J35

Amigdalita i adenoidita cronic

259

223

J30-J39

Alte boli ale cilor respiratorii superioare

516

317

J40

Bronita nespecificat ca acut sau cronic

443

276

J41-J42

Bronita cronic

153

298

J43

Emfizemul

13

25

J44

Alte boli obstructive cronice

28

89

J45-J46

Astmul

168

163

J60-J70

Alte boli pulmonare datorate agenilor externi

19

21

J95-J99

Alte boli ale aparatului respirator

35

56

K25-K28

Ulcerul gastric i duodenal

24

173

Sursa:Autoritatea Judeean de Sntate Public Galai

4.9.2 Impact potenial n faza de construcie


4.9.2.1 Fora de munc angrenat
Fora de munc care va fi necesar realizrii proiectului nu a putut fi evaluat la acest
nivel de proiectare, dar se prognozeaz ca circa 150 - 200 de persoane s poat fi
angajate, direct sau indirect, pe durata modernizrii drumului analizat.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (78)

4.9.2.2 Impactul produs asupra aezrilor umane i a altor obiective


Expunerea la poluanti in aceasta perioada este acuta (intensitate mare si cu durata de 1-7
zile) sau subacute (intensitate medie si cu durta de 3-6 luni).
Expunerea la poluanti in aceasta perioada se datoreaza urmatoarelor surse:
 utilaje dotate cu motoare diesel (particule, poluanti iritanti);
 prelucrarea solului (particule in suspensie);
 producerea, transportul si aplicarea bitumului (poluanti iritanti, poluanti specifici la
prelucrarea bitumului);
 surse de zgomot multiple.
4.9.2.2.1 Impactul poluantilor iritanti generali
Efectele adverse asupra starii de sanatate asociate expunerii acute si subacute la poluanti
iritanti generali (pulberi in suspensie, NOx, SOx, funingine) se pot traduce prin afectarea
aparatului respirator, a tegumentelor/mucoaselor etc.
Poluantii iritanti, substante cu mare reactivitate chimica, afecteaza cu precadere mucoasa
cailor respiratorii si alveola pulmonara, precum si la concentratii mai ridicate conjunctiva
si eventual cornea, efectele extrapulmonare fiind secundare.
Pentru populatie, expunerea subacuta (pe durata a 3-6 luni) la iritanti primeaza in
producerea unor posibile efecte asupra starii de sanatate fata de expunerea acuta,
accidentala. Expunerea relativ indelungat la concentratii moderate de iritanti poate
determina aparitia unor modificari functionale si a unor leziuni anatomice ce se constituie
lent si pot evolua asimptomatic. La nivelul aparatului respirator dupa o faza de modificari
reflexe cu hipersecretie de mucus, paralizia cililor vibratili, urmeaza faza leziunilor
distructive si inflamatorii cronice ale arborelui bronsic (necroze, distructii tisulare).
Obstructia bronsica provoaca tulburari de distributie cu repercursiuni asupra raportului
ventilatie/perfuzie si este agravata de fibroza pulmonara care o succede. Aceste etape
constituie totodata mecanismul aparitiei ulterioare a emfizemului cu distrugerea de
alveole pulmonare, a bronho pneumopatiei cronic obstructiv si a cordului pulmonar
cronic. In aceasta categorie de efecte se grupeaza influenta asupra frecventei si gravitatii
infectiilor respiratorii acute si subacute si asupra bronhopneumopatiei cronice
nespecifice. Astfel este cunoscuta asocierea dintre nivelul crescut al iritantilor in aer si
incidenta crescuta a infectiilor acute ale cailor respiratorii superioare si inferioare,
pneumonia, virozele respiratorii cu durata, gravitate, internare. O serie de studii au aratat
ca o morbiditate crescuta prin boli respiratorii acute la varsta copilariei duce la o
incidenta mare de bronsite cronice la varsta adulta. Bronhopneumopatia cronica
nespecifica (enfizemul pulmonar, bronsita cronica, astmul bronsic) reprezinta grupul de
boli cel mai direct legat de poluarea iritanta a aerului, deoarece factorii poluanti la care se
adauga si tabagismul constituie atat factori agravanti cat si factori provocatori.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (79)

Prin efectele indirecte asupra factorilor de mediu si a conditiilor de viata poluarea


exterioara constituie un factor de disconfort mai ales in perioadele in care factorii zonali
si meteorologici contribuie la concentrarea poluantilor si cresterea riscurilor pentru
sanatate (ceata, calm atmosferic, inversie termica).
4.9.2.2.2 Impactul poluantilor specifici ai prelucrarii bitumului
Asfaltul (bitumul) este un amestec complex care contine parafine, hidrocarburi aromatice,
compusi heterociclici care contin sulf, azot si oxigen. Emisiile din asfaltul incalzit sunt
formate dintr-un amestec complex care includ vapori si fumuri. Fumurile sunt particule
mici (1m sau mai putin) rezultate din condensarea din starea gazoasa.
In procesul de transfer, depozitare si incarcare a bitumului principalele surse de poluare
sunt reprezentate de:
 bitumul topit
 transportul auto
 centrale termice si generatoarele electrice
Impactul asupra sanatatii difera substantial in functie de:


amplasarea obiectivului (statiei de mixturi asfaltice);


respectarea normelor si standardelor specifice tehnologiei utilizate;
marimea/capacitatea obiectivului;
calificarea personalului care il deserveste;
tipul energiei utilizate.

Componentele principale ale emisiilor in aer din asfalt sunt: Compusi heterociclici si
compusi aromatici, Benzenul, Toluenul, Etil benzenul, Xilenii, Stirenul, Dioxanul,
Piridina, Furfuralul, si Alcanii
Datele prezentate din literatura de specialitate permit sa se concluzionezea la nivelele
posibil atinse de poluare a aerului cu compusi heterociclici, aromatici mono si policiclici
precum si cu alcani rezultati in urma procesului tehnologic, in cazul de fata, nu se pot
practic atinge concentratiile citate ca fiind nocive pentru populatia generala, neexpusa
profesional. Efectele descrise de literatura presupun in primul rand expunerea
profesionala, la concentratii ridicate si timp indelungat; carcinogenitatea este certa pentru
unele substante (Benzo-a-pirenul, benzenul), iar pentru altele probabila, bazandu-se in
mare parte pe experimente animale, rezultatele fiind extrapolate la om.
4.9.2.2.3 Impactul poluarii cu PM10 in perioada de construire
In acest caz scenariul adoptabil este expunerea acuta, pe termen scurt si cu valori
crescute. Impactul pe termen scurt asupra sanatatii se poate desfasura pe un scenariu al
efectelor acute pe sanatate, exprimate prin decese datorate afectiunilor respiratorii acute
si prin indicele numarului de internati in spitale cu boli respiratorii acute.
Avand in vedere faptul ca expunerea la acest tip de poluant se face, in principal, n zone
nelocuite, efectele potentiale pot fi evitate, inclusiv in zonele locuite, prin aplicarea de

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (80)

masuri de scadere a expunerii (folosirea de procedee umede, umidificarea suprafetelor de


lucru etc).
4.9.2.2.4 Impactul expunerii la zgomot
Zgomotul este un factor de mediu omniprezent pentru care limita dintre nivelul necesar si
cel nociv, dependent de o multitudine de factori este greu de stabilit.
Influenta zgomotului asupra organismului uman depinde de a serie de factori ca:
 factori care tin de zgomot: intensitatea, frecventa, timpul de actiune, caracterul
zgomotului (continuu sau intermitent);
 factori care tin de organism: varsta, activitatea, starea fizica, sensibilitatea
individuala;
 factori care tin de locul in care se desfasoara actiunea: dimensiunea spatiului,
configuratia terenului, structura arhitecturala etc.
In general efectele zgomotului depind de caracteristicile si complexitatea activitatii ce
trebuie efectuata. Activitatile simple, repetitive si monotone sunt mai putin afectate de
zgomot.
Expunerea la zgomot poate provoca diverse tipuri de raspuns reflex, in special daca
zgomotul este neasteptat sau de natura necunoscuta. Aceste reflexe sunt mediate de
sistemul nervos vegetativ si sunt cunoscute sub demumirea de reactii de stres. Ele
exprima o reactie de aparare a organismului si au un caracter reversibil in cazul
zgomotelor de scurta durata. Repetarea sistematica sau persistenta a zgomotului produce
alterari definitive ale sistemului neurovegetativ, tulburari circulatorii, endocrine,
senzoriale, digestive etc.
Expunerea ocupationala, la niveluri destul de ridicate de zgomot, pe o perioada relativ
scurta de timp este responsabila de efectele otice, de limitare a acuitatii auditive, precum
si de manifestarea ca factor de risc asociat in aparitia si severitatea hipertensiunii
arteriale, in cresterea riscului infarctului de miocard.
In cazul expunerii populatiei, caracterizat prin niveluri mai reduse dar persistente,
efectele principale sunt cele nespecifice, datorate actiunii de stressor neurotrop a
zgomotului. Acestea se manifesta in sfera psihica, de la simpla reducere a atentiei si
capacitatilor mnezice si intelectuale, pana la tulburari psihice si comportamentale si sunt
traduse clinic prin oboseala, iritabilitate, si senzatie de disconfort. O alta serie de efecte
au caracter nespecific si, de cele mai multe ori, infraclinic cu o etiologie multifactoriala,
evolund de la simple modificari fiziologice la inducerea de procese patologice, cum ar fi
aparitia tulburarilor nevrotice, agravarea bolilor cardiovasculare, tulburari endocrine etc.
In scopul limitarii posibilului impact al poluarii sonore asupra sanatatii populatiei se
recomanda urmatoarele masuri:
-

exploatarea utilajelor in limitele parametrilor normati de functionare;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (81)

adoptarea unui program de lucru prin care s se asigure respectarea orelor de


odihn;

monitorizarea nivelurilor de zgomot in scopul adoptarii masurilor de corectare


a poluarii sonore excesive.

4.9.2.2.5 Impactul asupra zonelor de protecie sanitar


n imediata apropiere a drumului nu sunt cunoscute zone de protecie sanitar.
4.9.2.2.6 Impactul asupra obiectivelor construite
n Romnia a fost elaborat o clasificare a mediilor atmosferice agresive asupra
elementelor supraterane de beton armat i beton precomprimat, precum i instruciuni
tehnice pentru protecia acestora (Buletinul construciilor nr. 6/1987, indicativ C170-87).
Contribuia poluanilor emii (gaze i particule agresive) n perioada de construcie la
creterea ratelor de coroziune a construciilor i instalaiilor este minor.
4.9.3 Impact potenial n faza de exploatare
4.9.3.1 Fora de mun angrenat
Fora de munc care va fi necesar exploatrii n condiii optime a drumului analizat va fi
angajat dup finalizarea lucrrilor. Trebuie menionat faptul c rmne la latitudinea
beneficiarului varianta de exploatare pe care o va alege, adic de a investi ntr-o baz de
ntreinere sau de a apela la o firm specializat.
4.9.3.2 Impactul poluarii cu PM10
Expunerea populatiei la actiunea factorilor de mediu in perioada de operare se dezvolta
pe un scenariu de expunere cronica, pe termen lung. Ca urmare, impactul asupra sanatatii
populatiei i a factorilor de mediu, in perioada de operare se desfasoara pe un scenariu al
efectelor cronice.
Este de asteptat ca impactul asupra factorilor de mediu in perioada de operare sa fie
pozitiv, de promovare a sanatatii pentru ca poluarea aerului este de asteptat sa scada,
datorita flunetizrii circulatiei intra- si interurbane. Va scade numarul de internari in
spitale, iar morbiditatea la boli respiratorii se va imbunatati.
Este de asteptat ca in perioada de operare sa se ajunga la valori din ce in ce mai scazute a
concentratiei medii anuale de PM10, ceeace va duce la scaderea indicelui de mortalitate
datorat acestui aspect.
Scaderea poluarii aerului in faza de operare, impreuna cu imbunatatirea starii de
salubritate a domeniului public va avea un rol determinant in obtinerea unr beneficii
semnificative asupra starii de sanatate.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (82)

4.9.3.3 Impactul produs asupra aezrilor umane i a altor obiective


n urma realizrii investi
iei analizate, i avnd n vedere amplasarea drumului n mediul
natural i construit, sunt de ateptat dezvoltri ulterioare n zonele adiacente acestuia.
Desi exista o multitudine de factori care pot interveni, in acest studiu se considera ca
aceste dezvoltari vor avea un preponderent caracter de servicii sau de activitati industriale
putin poluante.
Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dup terminarea
lucrrilor de construire nu va genera situa
ii critice de sntate a popula
iei.
n condi
ii normale, perioada de operare nu va implica riscuri deosebite asupra
infrastructurii prezente.
n ceea ce privete obiectivele construite, trebuie fcuta precizarea c o parte din emisiile
de poluan
i sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciaz c, indiferent de intensitatea
traficului, concentra
iile de SO2 i NOx se situeaz n grupa A de agresivitate. Totodat
traficul auto este responsabil de prezen
a particulelor slab solubile, care determin
ncadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pn la agresiv. Se apreciaz c n
perioadele caracterizate de umezeal ridicat a aerului atmosferic (n principal sezonul
rece), ac
iunea acestor particule poate fi considerat agresiv.
4.10 CONDI II CULTURALE I ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL
Valori imobiliare
Pierdere de teren agricol
Nu se vor produce pierderi permanente de teren agricol.
Demolarea de case/cldiri
Nu au fost identificate propriet
i imobiliare sub form de construc
ii n zona de influen

direct a drumului i nu va fi necesar demolarea sau mutarea unor case sau alte cldiri.
Sigurana rutier
Accidentele din perioada de construcie datorit circulaiei de antier i utilajelor i
datorit interferenelor cu alte drumuri
Lucrrile de construc
ie a drumului pot cauza accidente datorate circula
iei de serviciu i
utilajelor utilizare. n plus, conductorii auto de pe drumurile locale ce interfereaz cu
oseaua n construc
ie sunt mai vulnerabili la accidente rutiere i congestionarea circula
iei i
sunt necesare msuri de atenuare.
Dezvoltare economic
n faza de construc
ie, proiectul va avea un efect pozitiv asupra dezvoltrii economice din
zon datorit crerii oportunit
ilor de locuri de munc pe termen scurt legate de
activit
ile de construc
ii.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (83)

5
5.1

ANALIZA ALTERNATIVELOR
ALTERNATIVA 0

Nerealizarea investiei va avea ca prima consecin deteriorarea n continuare a


condiiilor de trafic, cu meninerea riscului pentru accidente, ambuteiaje cu emisii
importante, lungirea timpilor de parcurs, deteriorarea vehiculelor participante la trafic,
cresterea disconfortului att pentru participanii la trafic ct i pentru populaia local.
5.2

ALTERNATIVE ANALIZATE

Drumul pstreaz traseul DN 25 actual, cu exceptia largirii platformei drumului, a


corectiilor de traseu, a lucrarilor de sporire a vizibilitatii si a santurilor proiectate.
O alt variant de traseu sau alt soluie de drum de legtur nu va putea oferii nici un
avantaj tehnico-economic sau de mediu semnificativ.
5.2.1 Traseu in plan
In plan, traseul drumului este proiectat pentru viteza de 50 Km/h -90 Km/h. Curbele cu
raze mici, sunt situate de regula in interiorul localitatilor, la intersectii cu drumuri laterale
unde viteza este mai mica de 50 Km/h. Curbele mai mici decat raza minima
recomandabila pentru viteza de proiectare respectiva s-au amenajat cu clotoide. De
asemenea, cubele au fost amenajate cu supralargiri conform vitezelor de proiectare. Raza
minima este de 29 m (la intersectii) si 55 m pe traseu (in interiorul localitatii). La
amenjarea in plan s-a respectat STAS 863-85.
Pe intreaga lungime a traseului drumul este intersectat de 7 drumuri publice si mai multe
drumuri de pamant.
Drumurile laterale vor fi amenajate pe 25 m cele din pamant, din care 10 m vor fi asfaltati
iar 15m impietruiti sau balastate, iar pentru cele cu asfalt existent s-a prevazut un covor
asfaltic pe 10m .
Intersectiile cu drumurile publice sunt prevazute a fi amenajate in conformitate cu
normativul C 173-1986.
Parcarile si statii auto pentru mijloacele de transport in comun locale, existente pe traseu,
vor fi mentinute si amenajate corespunzator.
5.2.2 Siguranta circulatiei
A fost prevazuta inlocuirea parapetelui usor cu parapete de tip semigreu si greu cu
glisiera metalica si completarea lor.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (84)

S-au prevazut de asemenea semnalizari verticale si marcaje att pe timpul executiei ct si


definitive.
5.2.3 Sistem rutier
Dimensionarea straturilor de ranforsare a fost facuta pe baza Normativului pentru
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si
semirigide indicativ AND 550/1999.
S-a propus o solutie cu stuctura rutiera semirigida si anume:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
4 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
20 cm strat de forma din pamant tratat cu var
Sistemul de ranforsare a carosabilului existent a fost adoptat astfel:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
4 cm mixtura asfaltica AB 2
5.2.4 Scurgerea apelor
Evacuarea apelor in lungul drumului este prevazuta sa se faca prin rigole si santuri
(pereate si nepereate) in conformitate cu prevederile STAS-ului 10796/2-79 si cu
situatia locala .
Pentru evacuarea apelor din patul drumului se prevad drenuri transversale continue prin
scoaterea stratului de balast in taluzele de rambleu si care au pante de 1 : 3 sau 1 : 2.
In ceea ce priveste evacuarea apelor de pe o parte pe alta a drumului se va realiza prin
podete si poduri.
S-au prevazut podete noi dalate la drumurile laterale acolo unde lipsesc si podete tubulare
diametrul 300 mm la intrarile in curti.
Acolo unde este necesar, in conformitate cu Ordinul A.N.D. nr 93/303/21.02.1992
podetele existente (tubulare, ovoidale si dalate) avand deschiderea sub 2,0 m vor fi

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (85)

inlocuite cu podete avand deschiderea de 2,0 m si, pe cat posibil, o inaltime minima de
1,50 m pentru a putea fi curatate.
La podetele care se mentin trebuie refacute camerele de cadere in vederea preluarii
corespunzatoare a apelor si a retinerii depunerilor cat si lungirea lor in vederea asigurarii
latimii platformei proiectate.
Pe zonele cu baltiri, acolo unde drumul constituie un baraj in calea apelor, au fost
prevazute podete noi.
5.2.5 Demararea proiectului
Odatat cu asigurarea finanrii, demararea proiectului va avea loc anul 2008.
In conformitate cu legislatia actuala, stabilirea terenurilor de amplasare a organizarilor de
santier, a bazelor de productie si a modului de organizare al acestora, a gropilor de
imprumut si a depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se
face de catre constructori la elaborarea ofertelor, dar poate apare foarte bine si cazul unor
terenuri ocupate temporar in faza de executie, doar in baza unei intelegeri cu proprietarul
terenului.
In acest sens, constructorului ii va reveni obligatia de a obtine certificatele de urbanism
pentru lucrarile proprii; de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea; de a obtine
autorizatia de construire pentru lucrarile provizorii, care pot genera o usoara intarziere in
demararea proiectului.
5.2.6 Solutii tehnice si tehnologice
Solutiile tehnice propuse sunt moderne, si au tinut cont de amplasarea drumului in unele
zone sensibile din punct de vedere al conditiilor de mediu.
Prin caietele de sarcini care urmeaz s fie elaborate ntr-o faz ulterioar se va impune
constructorului folosirea de echipamente i utilaje moderne, care s fie conforme cu
prescripiile tehnice impuse de beneficiar, precum i cu normele EURO II practicate
actual n domeniul proteciei mediului.
Diferene n impactul potenial asupra mediului asociat cu diferite tehnologii este
relaionat cu:
1. Abilitatea de a obine parametrii de calitate a traficului n acord cu cerinele Uniunii
Europene, pentru majoritatea participanilor la trafic;
2. Preferina pentru rezistena la ncrcare a drumului, a includerii erorilor de folosire, a
riscurilor i a inadecvrii n ntreinere ;
3. Preferina pentru procesele tehnologice ce genereaz cantiti minime de deeuri, ce
au un randament superior n execuie i consumuri reduse de energie i materii
prime ;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (86)

4. Preferina pentru procese tehnologice relativ simple i a sistemelor de control.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (87)

6
6.1

MONITORIZAREA
FAZA DE CONSTRUCTIE

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii se


propune angajarea de catre antreprenorul general a unei firme de specialitate, care sa
efectueze o monitorizare lunara a performantelor activitatii acestuia cu privire la protectia
mediului.
Se mentioneaza totodata ca, in conformitate cu legislatia actuala, stabilirea terenurilor de
amplasare a organizarilor de santier, a bazelor de productie, a gropilor de imprumut si a
depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se face de catre
constructori la elaborarea ofertelor.
In acest sens, constructorului ii va reveni obligatia
 de a obtine certificatele de urbanism pentru lucrarile proprii;
 de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea;
 de a obtine autorizatie de construire pentru lucrarile provizorii,
 de a reda terenurile ocupate temporar la forma initiala cu amenajarile stabilite de
organele competente.
6.2

FAZA DE EXPLOATARE

Nu se consider necesare aciuni speciale de monitorizare. Se face meniunea c


determinri ale nivelurilor de poluani specifici (noxe, calitatea apelor evacuate n
receptori naturali i zgomot) pot fi asigurate periodic, odat cu solicitarea unei noi
autorizaii de mediu.
6.3

FAZA DE INCHIDERE A UNOR COMPONENTE SI DE REFACERE A


MEDIULUI

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:


 datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor
materiale, se va executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din
santier.
 utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul
de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse
in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.
 se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere,
pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si
aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (88)

 procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic,
sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.
 lucrrile eventuale de reprofilare a albiei raurilor se vor efectua in perioadele
secetoase, in scopul de a diminua impactul asupra calitatii apelor
 la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate
deseurile.
Dupa finalizarea lucrrilor la suprastructur, toate zonele afectate vor fi curatate si
nivelate, portiunile de drum nefolosite precum si variantele provizorii de circulatie
dezafectate, iar terenul readus la starea initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si
plantarea de vegetatie.
Monitorizarea acestor activiti se va asigura de ctre o firm de specialitate, care va
efectua totodat i monitorizarea lunar a performanelor activitii antreprenorului
general cu privire la protecia mediului.
Avnd n vedere durata lung de via a proiectului, precum i probabilitatea extrem de
ridicat de extindere ulterioar a duratei sale de via, nu se consider necesar evaluarea
fazei de nchidere final a amplasamentului proiectat.
6.4

PLAN DE MONITORIZARE

Faza

Factor de
mediu?

Unde?

Parametrii?

Conditii iniiale

Nu este cazul

Constuire

Aer

Cele mai afectate zone


rezidentiale

NOx, CO, SO2 , PM10, pulberi totale,


COV si acroleina

Apa

Cele mai vulnerabile zone


la emisii

pH, suspensii solide, Ca2+, Mg2+,


SO42+, CBO, CCO, produse
petroliere

Sol

Cele mai vulnerabile zone


la deversari

TPH

Zgomot

Cele mai afectate zone


rezidentiale

Nivel de zgomot dB(A)

Frecventa?

Lunar, de catre o firma specializata

Vegetatie

Cele mai afectate zone

Specii si habitate protejate

Operare

Zgomot

Cele mai afectate zone


rezidentiale

Nivel de zgomot dB(A)

Dezafectare

Nu este cazul; inainte de receptia finala este efectuata de aceeasi firma specializata, pentru toti factorii de mediu,
incluzand managementul deseurilor

6.5

Periodic, impreuna cu
recensamantul de trafic

IMPACTUL REMANENT

Se apreciaz c msurile de atenuare i eliminare a impactului, propuse n prezentul


raport, mpreun cu obligaia antreprenorului de respecta legislaia de mediu existent la
data semnrii contractului sunt suficiente pentru adresarea majoritii impacturilor
semnificative identificate a apare n perioada de execuie a lucrrii.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (89)

Aceste msuri vor fi cuprinse n caietele de sarcini. Msura cu efecte maxime este aceea
de folosire a unor utilaje i echipamente de lucru moderne, cu consumuri i emisii reduse
de noxe n atmosfer.
Perioada de operare are un impact redus asupra mediului, n condiiile n care att traficul
actual ct i cel prognozat este unul mediu.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (90)

7
7.1

SITUATII DE RISC
ANALIZA POSIBILITATII APARITIEI UNOR ACCIDENTE INDUSTRIALE
CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI.

Accidentele potentiale de tip industrial pot si ele avea loc in mod diferit in perioadele de
executie si exploatare.
7.1.1 Accidente potentiale in perioada de executie.
Acestea sunt de tipul celor care se produc pe santierele de constructii, fiind generate de
indisciplina si de nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor si normativelor de
protectia muncii sau/si de neutilizarea echipamentelor de protectie, fiind posibile in
legatura cu urmatoarele activitati:
-

lucrul cu utilajele si mijloacele de transport

circulatia rutiera interna si pe drumurile de acces

incendii din felurite cauze

electrocutari, arsuri, orbiri de la aparatele de sudura

inhalatii de praf sau de gaze

explozii ale buteliilor de oxigen sau ale altor recipienti, de la depozitarea de substante
inflamabile

surpari de versanti sau prabusiri de transee

caderi de la inaltime, sau in excavatii

striviri de elemente in cadere

- innec la executia podurilor si lucrari pe malul cursurilor de apa.


Aceste tipuri de accidente, cu exceptia prabusirilor de versanti sau a declansarii unor
eventuale alunecari de teren, nu au efecte asupra mediului inconjurator, avand caracter
limitat in timp si spatiu, dar pot produce pierderi de vieti omenesti sau invaliditate.
Deasemeni ele pot avea si efecte economice negative prin pierderi materiale si intarzierea
lucrarilor.
O alta categorie de accidente in aceasta perioada, poate avea loc in legatura cu populatia
autohtona, care nu este obisnuita cu concentrarile de trafic induse pe drumurile de acces
sau din zona, ori prin localitati. Deasemeni ele pot fi afectate de lucrari neterminate sau in
curs, nesemnalizate ori fara elemente de avertizare-excavatii mari, schele, fire electrice
cazute etc. Victimele sunt deobicei copiii mai curiosi si mai putin avizati atrasi de
caracterul de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se
lucreaza si controlul accesului la punctele de lucru este mai redus.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (91)

7.1.2 Accidente potentiale in perioada de exploatare.


Aceste accidente se datoreaza in mod covarsitor circulatiei dar pot apare si din alte cauze
cum ar fi patrunderea oamenilor si animalelor domestice ori salbatice pe traseu, cedarea
sau degradarea unor elememte de constructii etc.
Trecerea acestora in revista se prezinta astfel:
-

accidente de circulatie propriu zise din cauza nerespectarii reglementarilor in vigoare,


imputate deobicei vitezei excesive: ciocniri, tamponari, derapari, rasturnari produse
indeosebi cu ocazia depasirilor fara asigurarea necesara.

accidente datorate conditiilor meteorologice nefavorabile: ceata, polei, zapada, furtuni


cu vanturi puternice, grindina.

accidente datorate unor defectiuni ale sistemului rutier.

accidente din defectiuni in realizarea lucrarilor: orbire de faruri, denivelari,


semnalizari necorespunzatoare, gropi sau vandalizarea imprejmuirilor, a longrinelor
de dirijare etc.

accidente grave ca urmare a unor defectiuni tehnice la mijloacele de transport:


explozii de pneuri, cedarea franelor, ruperi ale diverselor componente mecanice.

accidente cu explozii sau incendii provocate de autovehicole ce transporta produse


inflamabile ori substante toxice sau periculoase.

accidente datorate strict conducatorilor auto: consumul de alcool, oboseala, discutii


aprinse cu pasagerii, sau infarct, accidente cerebrale.

accidente datorate caderii unor pietre din versanti, alunecari de maluri, caderi de
arbori, cedari de ziduri de sprijin si aparari, inundatii sau seisme puternice.

7.1.2.1 Evaluarea riscului producerii unor accidente i avarii cu impact major asupra
sntii populaiei i mediului n perioada de exploatare
Dei DN 25 traverseaz zone locuite, datorit faptului c n perioada de exploatare parte
din traficul greu va urma rute ocolitoare, traficul nu este foarte ridicat i deci nu exist un
risc semnificativ de producere a unui accident cu impact major asupra populaiei.
In acest sens contribuie si noile reglementarile impuse transportatorilor de substante
periculoase si explozive, dupa accidentul produs la Mihailesti.
n ceea ce privete mediul este de reinut riscul afectrii apei de suprafa/subterane, a
faunei slbatice i a fondului forestier.
7.2

MASURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR

Si in acest domeniu ele se diferentiaza pe cele doua etape.


7.2.1 Masuri de prevenire in etapa de executie
Aceste masuri trebuie luate de antreprenorul general si de sub contractanti cu respectarea
Legislatiei romanesti privind Protectia Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (92)

Civila, Regimul deseurilor si altele. Deasemeni se vor respecta prevederile Proiectelor de


executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea in constructii.
Succint masurile se refera la:
-

controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul


periodic, portul echipamentului de protectie, verificari privind consumul de alcool,
prezenta numai la locul de munca unde este afectat.

verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor,


echipamentelor, mecanismelor si sculelor pentru a constata integritatea si buna lor
functionare.

verificarea la perioadele normate, a instalatiilor electrice, de aer comprimat, butelii de


oxigen sau alte conteinere cu materiale explozive, inflamabile, toxice si periculoase.

verificarea la intrarea in lucru, in special la reluarea saptamanala, a sprijinirilor si


spraituirilor la excavatii, schele sau alte sustineri - la poduri in special.

verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor


indicatoare cu insemne de pericol.

realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de


lucru.

controlul acesului persoanelor in santier

7.2.2 Masuri de prevenire a accidentelor in perioada de exploatare


-

realizarea lucrarilor in stricta conformitate cu prevederile documentatriilor si caietelor


de sarcini, asigurarea elementalor tehnice si geometrice ale caii de rulare.

ralizarea de parapeti de ghidaj in amonte si aval de capetele de pod, racordati la


acestea, pentru a nu fi lovite frontal la derapari sau devieri ale autovehiculelor.

realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, in special a celor privind


regimul de viteze si prioritati, amplasate astfel incat sa permita participantilor la trafic
sa le perceapa si sa actioneze.

patul sistemului rutier va fi situat pe un rambleu de minim 0,25 cm peste cota


terenului natural, pentru a asigura scurgerea si descarcarea drenurilor transversale de
constructie, daca nu sunt impuse alte cote de descarcare.

muchiile taluzurilor se vor rotunjii in cazul rambleelor si debleelor cu distante pe


verticala mai mari de 1-1,5 m pentru a face posibila degajare facila in caz de avarii
sau accidente ale autovehiculelor precum si pentru interventii in caz ca acestea s-au
produs.

pentru a se asigura o incadrare buna in mediul inconjurator a lucrarilor, pantele


taluzurilor mai inalte de 4 m vor fi diminuate gradat.

pe rampele inalte de acces la poduri si podete vor fi prevazute casiuri de descarcare a


apelor pluviale pentru a evita fenomenele de ravinare a taluzurilor.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (93)

parapetii pietonali (spre calea de rulare) la podurile cu trotuare vor avea inaltimea de
minim 1m.
Toate lucrarile si actiunile de mai sus sunt necesare si utile in masura in care ele sunt
supravegheate permanent si intretinute in mod corespunzator.
Prin aceste masuri de prevenire se evita sau cel putin se diminueaza substantial pericolul
de accidente in circulatie care desi nu afecteaza de obicei mediul, produc pagube
insemnate si pierderi de vieti omenesti cu consecinte in domeniul protectiei vietii si
activitatii oamenilor.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (94)

8
8.1

DESCRIEREA DIFICULTATILOR
DIFICULTATI TEHNICE

Nivelul de detaliere solicitat de legislaia de mediu nu este corelat n totalitate cu


legislaia naional, avnd n vedere faptul c multe dintre detaliile solicitate, cum ar fi,
de exemplu, identificarea i analizarea alternativelor pentru organizarea de antier, pentru
gropi de mprumut sau gropi de deeuri de construcii se face la faza de Proiect Tehnic
doar la nivel de recomandare.
In conformitate cu legislatia actuala, stabilirea terenurilor de amplasare a organizarilor de
santier, a bazelor de productie si a modului de organizare al acestora, a gropilor de
imprumut si a depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se
face de catre constructori la elaborarea ofertelor, dar poate apare foarte bine si cazul unor
terenuri ocupate temporar in faza de executie, doar in baza unei intelegeri cu proprietarul
terenului.
8.2

DIFICULTATI PRACTICE

Timpul scurt de elaborare a lucrrii nu permite analizarea detaliat a condiiilor pe


amplasament, fiind binecunoscut faptul c pentru analizarea condiiilor biologice i
hidrologice sunt necesare analize sistematice, pe o perioad de cel puin un an de zile.
Impunerea msurilor de atenuare i eliminare a impactului beneficiarului nu este posibil,
n condiiile n care elaboratorul studiului are o relaie direct, contractual, cu
proiectantul lucrrii.
Avnd n vedere faptul c, de cele mai multe ori, constructorul nu este interesat n
recomandrile studiilor de impact, precum i faptul c beneficiarul nu impune
ntotdeauna n caietele de sarcini un plan de management al mediului, devine imperios
necesar impunerea msurilor recomandate n prezentul studiu n execuie, prin acordul
de mediu ce urmeaz a fi eliberat.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (95)

9
9.1

REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC


DESCRIEREA PROIECTULUI CE URMEAZA A FI CONSTRUIT

9.1.1 Proiectul propus


Drumul pstreaz traseul DN 25 actual, cu mici modificri, descrise n cele ce urmeaz.
9.1.1.1 Traseul in plan
Fata de situatia existenta, in vederea incadrarii in prevederile STAS 863/85, sunt necesare
corectii in plan ale traseului existent pentru viteza de proiectare de 50-60 km/h in
localitati, respectiv 80 km/h in afara localitatilor.
Acestea constau in principal din corectia unor curbe lipsite de vizibilitate.
In localitatile rurale traversate de traseul drumului national se va urmari incadrarea in
prevederile STAS 863/85 prin pastrarea amplasamentului actual al drumului avand in
vedere ca prin tema de proiectare nu se cere studierea unor variante de ocolire a
localitatilor.
9.1.1.2 Profilul longitudinal
In profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste in principiu niveleta drumului
existent, la care se vor adauga grosimile de ranforsare. In zonele inundabile semnalate cu
terenuri sensibile la inmuiere sa studiat corectarea profilului longitudinal prin ridicarea
platformei drumului intre km 41+300 km 44+000 cu aproximativ 1.00 m fatade
niveleta actuala, aceasta neavand impliatii majore in profil transversal.
Se respecta pasul de proiectare corespunzator vitezei de proiectare de 50-80 km/h
conform STAS 863-85.
Din analiza declivitatilor in plan longitudinal, rezulta ca nu sunt zone pentru care sa se
justifice proiectarea unor benzi pentru vehicule lente.
9.1.1.3 Profilul transversal tip
In conformitate cu Normele privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale
aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/27.01.1998 drumul national DN
25 Tecuci - Sendreni este incadrat ca drum national principal.
In conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/27.01.1998 drumul trebuie sa
aiba o parte carosabila de 7,00 m cu benzi de incadrare de 0.50m si o platforma de 9,00
m.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (96)

9.1.1.4 Structura sistemului rutier proiectat


Pentru proiectarea sistemului rutier s-au folosit datele din determinarea grosimii
straturilor rutiere .
Dimensionarea straturilor de ranforsare a fost facuta pe baza Normativului pentru
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si
semirigide indicativ AND 550/1999.
S-a propus o solutie cu stuctura rutiera semirigida si anume:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
4 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
Sistemul de ranforsare a carosabilului existent a fost adoptat astfel:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
4 cm mixtura asfaltica AB 2
Intre km 41+300 km 44+000, unde se ridica linia rosie cu aproximativ 1.00 m s-a
prevazut sistemul rutier nou prezentat anterior pe intreaga latime a profilului transversal.
Pe aceasta zona s-a studiat un profil transversal tip in care se prevede desfacerea
straturilor asfaltice din alcatuirea sistemului rutier existent pana la stratele drenante.
9.1.1.5 Scurgerea apelor
Evacuarea apelor in lungul drumului este prevazuta sa se faca prin rigole si santuri
(pereate si nepereate) in conformitate cu prevederile STAS-ului 10796/2-79 si cu
situatia locala .
Pentru evacuarea apelor din patul drumului se prevad drenuri transversale continue prin
scoaterea stratului de balast in taluzele de rambleu si care au pante de 1 : 3 sau 1 : 2.
In ceea ce priveste evacuarea apelor de pe o parte pe alta a drumului se va realiza prin
podete si poduri.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (97)

9.1.1.6 Siguranta circulatiei


A fost prevazuta inlocuirea parapetelui usor cu parapete de tip semigreu si greu cu
glisiera metalica si completarea lor.
9.1.1.7 Drumuri laterale
DN 25 intersecteaza la nivel cu 7 drumuri clasate (judetene sau comunale) a caror
amenajare s-a facut conform Normativului CD 173-2001.
DN 25 se intersecteaza cu drumuri laterale locale, ulite si drumuri agricole a caror
amenajare se va face pe o lungime de 25 m, pe latimea existenta, conform temei de
proiectare.
9.1.1.8 Parcari si statii de autobuz
In localitati acolo unde exista spatii de parcare la intrare si iesire s-a prevazut amenajarea
si modernizarea lor cu trotuare si copertine pentru vreme nefavorabila.
9.1.2 Lucrari de arta
Lucrrile necesare pentru reabilitarea podurilor constau din: suprabetonarea plcii;
refacerea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilataie; reamenajarea cii de rulare
pe pod; a hidroizolaiei i a parapeilor; reparaii trotuare; reparaii guri de scurgere;
reparaii la aripi i sferturi de con; amenajri de albie, amonte i aval; reparaii i completri
la racordarea cu terasamentele - plci de racordare, scri de acces i casiuri, i lucrri de
reparaii la infrastructur
9.1.3 Mutari si protejari instalatii
Toti proprietarii de instalatii situate in zona adiacenta drumului, au fost sesizati in scris,
fiind informati despre lucrarile de reabilitare ce urmeaza a fi executate.
Acestia si-au dat in scris acordul de principiu pentru mutarea instalatiilor, urmnd ca in
faza urmatoare de proiectare sa fie contactati proiectantii de specialitate in vederea
intocmirii documentatiilor pentru mutarea si protejarea instalatiilor respective.
9.1.4 Exproprieri
Lucrarile de reabilitare a drumului national DN 25 conduc la ocuparea unor suprafete de
teren din zona limitrofa acestuia.
Ridicarea liniei rosii intre km 41.300 km 44.000 impune ocuparea unei suprafete
agricole de cca 1.1 ha.
Reamenajarea intersectiei cu DJ 255 de la km 49.590 impune deasemenea ocuparea unei
suprafete agricole de 0.5ha.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (98)

9.2

METODOLOGII UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA


MEDIULUI

Pentru evaluarea daunelor ce ar putea avea loc cu prilejul modernizarii s-au facut calcule
folosind programe specializate de modelare, avand la baza legislatia romaneasca si cea
din Uniunea Europeana. Din ele a rezultat ca proiectul nu genereaza un impact
semnificativ asupra mediului, pe o perioada mare de timp.
Lucrarile asa cum s-a mai aratat sunt obisnuite si nu pot da loc la indoieli privind posibile
pericole ce le-ar putea avea in timpul constructiei sau dupa aceea.
In ceea ce priveste situatia dupa ce se va termina modernizarea drumului, aceasta va fi
imbunatatita in special datorita faptului ca pulberile in suspensie si gazele degajate de
autovehicole vor fi mai mici datorita unei circulatii fara multe franari sau accelerari,
precum i datorit unei viteze mai potrivite cu conditiile de circulatie.
9.3

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI

9.3.1 APA
9.3.1.1 n perioada de construcie
Se apreciaz c emisiile de substane poluante (provenite de la traficul rutier specific
antierului, de la manipularea i punerea n oper a materialelor) care ar putea ajunge
direct sau indirect n apele de suprafa sau subterane nu sunt n cantiti importante i nu
modific ncadrarea n categorii de calitate a apei.
Cantitile de poluani care vor ajunge n mod obinuit n perioada de execuie n
cursurile de ap nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosinele de ap. Numai prin
deversarea accidental a unor cantiti mari de combustibili, uleiuri sau materiale de
construcii s-ar putea produce daune mediului acvatic.
n ceea ce privete posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaz c i aceasta va
fi relativ redus. Se va impune depozitarea carburanilor n rezervoare etane, ntreinerea
utilajelor (splarea lor, efectuarea de reparaii, schimburile de piese, de uleiuri,
alimentarea cu carburani etc.) numai n locurile special amenajate (pe platforme de
beton, prevzute cu decantoare pentru reinerea pierderilor).
Conform Ordinului 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de
referin pentru clasificarea calitii apelor de suprafa, cursurile intersectate de drum au
fost ncadrate n mare majoritate n clasa III de calitate. Apa din precipitaii care va
ajunge n aceste ape dup ce a splat platforma antierului nu va modifica ncadrarea n
categorii de calitate a apelor.
Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizrile de antier se va impune respectarea
limitelelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate evacuate n resursele de ap stabilite
conform NTPA 001/2002, respectiv HG 352/2005, n cazul n care acestea se vor

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (99)

evacua dup epurare ntr-un curs de ap din apropierea organizrilor. Dac acestea se vor
evacua n reeaua de canalizare existent a unei localiti din vecintate, concentraiile
maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA 002 Normativ privind condiiile de
evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor. Dac, dup epurare
apele uzate menajere se vor descrca pe terenurile nvecinate, se propune impunerea
respectrii limitelor stabilite prin STAS 9450 88 Condiii tehnice de calitate a apelor
pentru irigarea culturilor agricole.
Impactul este caracterizat astfel:
 minor advers;
 termen scurt;
 efect local sau regional.
9.3.1.2 n perioada de exploatare
Impactul poate fi produs asupra apelor de suprafa n special de apele de ploaie care cad
pe suprafaa drumului.
Lucrrile prevzute pentru scurgerea apelor meteorice (anturi, podee) vor mpiedica
stagnarea apei pe platforma drumului, contribuind la pstrarea suprafeei acesteia n
condiii bune.
Apa care spal platforma drumului este ncrcat cu diferii poluani rezultai de la
traficul rutier (de la emisiile autovehiculelor, de la pierderile de carburani i uleiuri, de la
frecarea ntre pneurile autovehiculelor i calea de rulare etc.) sau adui de vnt de pe
terenurile nvecinate.
Pentru diminuarea cantitii de substane poluante care pot ajunge n apele de suprafa,
se apreciaz c soluia optim din punct de vedere tehnico-economic in acest caz este
utilizarea a dou trepte de decantare i evacuarea apelor epurate n emisari n condiiile de
calitate impuse de NTPA-001, doar n zonele n care folosinele actuale i de perspectiv
ale resursei de ap impun acest lucru. Prima treapt de decantare, cu o eficien de 70
75% poate fi realizat de anurile pentru colectarea apelor de pe carosabil, iar a doua
treapt, cu o eficien de circa 70 % urmnd a fi realizat prin camerele de disipare ale
podeelor. Pentru restul traseului drumului se va monitoriza calitatea apei descrcate de
canalele colectoare i se va evalua dispersia acestora n praiele emisar respectiv n
emisarul final.
Pentru ca n anurile drumului prima treapt - s se obin un efect de decantare cu un
randament de 70 75 % a materiilor n suspensii grosiere si a metalelor grele coninute n
acestea, este necesar ca pe acestea viteza de curgere a apei s fie de circa 0,2 m/s (innd
seama c viteza de nennmolire este de peste 0,3 m/s).
Acest deziderat se va obine printr-o proiectare corelat a podeelor i a anurilor n faza
de proiect tehnic.
n cadrul activitilor de ntreinere apar n mod curent i alte surse de poluare din care
cea mai important este mprtierea srii (NaCl) n perioadele de nghe. Se aprecieaz
c, n anii cu ierni aspre, se folosesc cca. 5t/an/km de sare pentru dezghearea prii

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (100)

carosabile. Aceast sare este splat de ape i mprtiat pe terenurile riverane. Studiile
sistematice efecutate n alte ri atest c ionii de Na sunt puin mobili i se fixeaz n sol
pe primii 10-40 cm. Ionul de Cl este mult mai mobil i poate ajunge n apele subterane.
Nu s-au semnalat poluri periculoase ale factorilor de mediu ca rezultat al splrii srii de
pe carosabil. Cantiti mari de NaCl se pot infiltra n teren n cazurile de stocare
necorespunztoare.
n cadrul activitii de ntreinere este posibil s fie folosite substane fertilizante i
ierbicide pentru spaiile verzi de pe taluze i din parcri. Suprafeele sunt reduse i
cantitile de substane periculoase folosite de asemenea reduse. Apreciem c impactul
acestei activiti este nesemnificativ n zona sectoarelor de drum proiectate.
Nu se prelimin un impact asupra apelor subterane, deoarece apele uzate sunt colectate i
descrcate n emisari de suprafa, infiltraia fiind redus avnd n vedere caracteristicile
geologice ale terenului tranzitat de drum, respectiv de canalele de colectare a apelor
meterorice.
Dispersia poluanilor n bazinele acvatice
Apele pluviale colectate, pot fi evacuate n cursuri naturale de ap - n condiiile
respectrii prevederilor NTPA-001 i condiiilor specifice impuse de CN Apele Romne.
Din acest punct de vedere, evacuarea apelor uzate epurate nu va conduce la probleme
deosebite privind dispersia poluanilor n mediile acvatice.
Daune produse ecosistemelor acvatice i folosinelor de ap
n condiii normale de exploatare a folosinelor, situaiile generatoare de impact asupra
resurselor de ap nu se ntlnesc. Pot aprea ns, n condiii specifice, evenimente
generatoare de daune. Acestea sunt prezentate n tabelul urmtor.
Nr.

Activitate / Eveniment

Colmatarea rigolelor
perimetrale pluviale din
amplasamentul drumului

Evacuarea apelor pluviale


n cursurile naturale de ap

Domeniul
Afectat

Solul

Apele de
suprafa

Impact Posibil

Observaii

Posibile litigii legate


nu att de
contaminare ct de
afectarea folosinei
terenului nvecinat
Posibile litigii legate
nu att de nivelul de
contaminare ct de
posibila afectare a
folosinei bazinului
acvatic

Deficient administrativ.
Abatere de la reglementrile
n vigoare, sancionat de
autoritatea de mediu i
sanitar.
E necesar acordarea unei
atenii sporite n ceea ce
privete prepurarea apelor.

Efecte posibile pozitive pentru calitatea apelor


Exploatarea si intretinerea adecvata a drumului analizat in situatia modernizarii lui poate
induce efecte pozitive (respectiv de mbuntire a calitii apelor subterane sau de
suprafa) asupra sistemului hidrologic din care face parte:

colectarea riguroas a apelor meteorice, reducerea eroziunii solului, reducerea


ncrcrii cu particule n suspensie;
fluentizarea traficului, cu efecte asupra reduceri emisiilor de gaze poluante, respectiv
a ncrcrii apelor de precipitaii n acest tip de poluani;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (101)

reamenajarea podeelor, cosntruirea unor podee noi, reducnd astfel riscul inundrii
unor zone, a eroziunii terenului n zonele de acumulare a acestor ape;
amenajarea seciunii aval de podee, pentru decantare i disipare cu efecte benefice
asupra colmatrii i eroziunii din aval de seciunea acestora.

9.3.2 AER
9.3.2.1 n perioada de construcie
Populaia. n zona de execuie a lucrrilor de construcie, concentraiile maxime pentru
30 minute sau 1h ale principalilor poluani (TSP, NO2, NOx,) pot atinge:
TSP

128- 161 g/m (peste VL impus de 12574/87);

NO2:

51 - 65 g/m (sub VL impus de ordin 592/2002);

Avnd n vedere legislaia naional, populaia va putea fi afectat numai de efectul


sinergic al particulelor n suspensie i NO2. Depirile limitei de protecie a sntii
pentru efectele sinergice ale acestor doi poluani apar numai pentru perioade scurte de
timp de maximum 1h i la distane de maxim 25 m de perimetrul lucrrilor.
Vegetaia. n timpul perioadei de execuie pot aprea situaii pe termen scurt de stress
chimic asupra vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de execuie, n amplasamentul drumului i pe drumurile de
acces utilajele i vehiculele vor emite particule ncrcate cu metale grele, care se vor
depune pe solul din jur. Exist deci posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni,
Se, Zn, local, n zonele amintite.
Construciile. Gazele acide (NO2, SO2) i particulele emise n atmosfer n timpul
lucrrilor vor aduce un aport temporar la creterea agresivitii mediului atmosferic.
9.3.2.2 n perioada de funcionare
Populaia. n imediata vecintate a drumurilor, concentraiile maxime pentru 1h sau 24 h
ale principaliilor poluani (NO2, NOx, PM10) efect pot atinge:
NO2:
PM10:

11,6 14,4 g/m (sub VL, 1h);


0,57 1,5 g/m (sub VL, pe 24 h);

Vegetaia. n timpul perioadei de exploatare nu pot aprea situaii de stress chimic asupra
vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de funcionare, se vor emite particule ncrcate cu metale
grele, care se vor depune pe solul din imediata vecintate a drumului. Exist deci
posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, local, n zonele amintite.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (102)

9.3.3 ZGOMOTUL
9.3.3.1 n perioade de constructie
Faza de santier va genera probleme legate de emisiile de zgomot i vibraii produse atat
de activitile propriu-zise, cat si de transportul materialelor.
Echipamentele susmenionate produc ntre 70 dB (A) i 90 dB(A) n condiii normale de
funcionare. Se estimeaz c nivelurile de zgomot n zonele de lucru pot s nu ajung la
Leq.24h (mediat pe 24 h) mai mare de 70 dB(A).
Limita maxim admisibila impus prin legislaia romn 65 dB(A) pentru zgomotul
produs de staiile de betoane / asfalt, sortare/mcinare nu poate fi respectat dect dac
acestea vor fi amplasate la peste 250 m de zonele rezideniale. Acelai lucru este valabil
pentru gropile de mprumut. De altfel, nivelul de zgomot la faad i n interiorul
locuinelor va trebui monitorizat periodic, pentru a se lua msuri de atenuare a acestuia.
n ceea ce privete traficul de serviciu prin eventualele localiti traversate, se estimeaz
c nivelurile de zgomot la marginea drumului pot s nu ating nici ele Leq.24h de peste
65dB(A), valoarea impus de STAS 10 144/ 1 80 pentru drumurile utilizate (categoria
I-III).
n ceea ce privete vibraiile, dei exist motiv ca ele s se produc n structura
amplasamentului, mai ales n cazul utilajelor grele, drumul analizat nu este aezat pe o
fundaie din roc de baz i exist straturi intermediare n sistemul drumului, cu rolul de
ntrerupere a vibraiilor. Din acest motiv, nu se consider necesar s se in seama de
problema apariiei unor niveluri de intensitate a vibraiilor peste cele admise de SR
12025/1994. La trecerea utilajelor grele prin localiti se va limita viteza de deplasare a
acestora la maxim 40 km/h.
9.3.3.2 n perioade de exploatare
Principalele surse generatoare de zgomot datorate exploatrii obiectivului sunt
reprezentate de utilajele implicate n procese tehnologice i de traficul rutier.
n evaluare a fost considerat o vitez medie de transport de 50 km/h in localitati si de 90
km/h in afara localitatilor.
Traficul prezentat in subcapitolul precedent nu este unul semnificativ; nivelul echivalent
aferent in mediul urban (67,8 dB(A)) se incadreaza in nivelul de zgomot Lech stabilit prin
STAS 10144/1-80 si legislatia europeana.
9.3.4 SOLUL SI SUBSOLUL
9.3.4.1 n perioada de execuie
Principalul impact asupra solului n perioada de execuie este consecina ocuprii
temporare de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baze de aprovizionare i

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (103)

producie, organizri de antier, halde de deeuri etc. Reconstrucia ecologic a zonei este
obligatorie.
Impactul produs asupra solului de cumulul de activiti desfurate n perioada de
execuie este important. Toate suprafetele ocupate vor induce modificri stucturale n
profilul de sol.
Formele de impact identificate n perioada de execuie pot fi:
 nlturarea stratului de sol vegetal i construirea unui profil artificial prin lucrrile de
terasamente executate pe ampriza drumului, apariia eroziunii.
 Deteriorarea profilului de sol pe o adncime de 3-5 m prin exploatarea gropilor de
mprumut
 Pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvat
a acestuia n haldele de sol rezultate din decopertri.
 nlturarea/degradarea stratului de sol fertil n zonele unde vor fi realizate noi drumuri
tehnologice, sau devieri ale actualelor ci de acces.
 Izolarea unor suprafee de sol, fa de circuitele ecologice naturale, prin betonarea
acestora.
 Deversri accidentale ale unor substane/compui direct pe sol.
 Depozitarea necontrolat a deeurilor, a materialelor de construcie sau a deeurilor
tehnologice.
 Poteniale scurgeri ale sistemelor de canalizare/coletare ape uzate.
 Modificri calitative ale solului sub influena poluanilor prezeni n aer (modificri
calitative i cantitative ale circuitelor geochimice locale).
Respectarea prevederilor proiectului i monitorizarea din punct de vedere al proteciei
mediului constituie obligaia factorilor implicai pentru limitarea efectelor adverse asupra
solului i subsolului n perioada execuiei obiectivului.
Impactul pentru perioada e execuie este caracterizat astfel:
 negativ, pe termen scurt;
 local ca arie de manifestare;
 efecte reversibile.
9.3.4.2 n perioada de exploatare
Principalii poluani eliminai prin gazele de evacuare ale autovehiculelor sunt: monoxidul
de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi parafinice i aromatice (Hc), oxizi de
sulf (SO, SO2), particule (fum) n cazul alimentrii cu combustibili diesel - plumb i
compui ai plumbului formai la utilizarea aditivilor pe baz de plumb.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (104)

Pe lng efectul direct al acestor poluan i asupra mediului, mai exist i efecte indirecte.
Atmosfera este splat de ploi, astfel nct poluan ii din aer sunt transfera i n ceilal i
factori de mediu (apa de suprafa i subteran, sol, vegeta ie, faun) i ajung n final s
afecteze sntatea omului.
n ara noastr, pn n prezent nu s-a eviden iat poluarea terenurilor ca rezultat al
circula iei rutiere. Concentra iile de Pb, Ni, Zn n sol n vecintatea drumurilor s-au
ncadrat n prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea polurii mediului, respectiv
au rezultat mai mici dect pragurile de alert pentru soluri mai pu in sensibile.
n perioada de exploatare o problem ar putea fi depozitarea ilegal pe sol a deeurilor
rezultate de la activit ile care se vor desfura la marginea drumului. Colectarea i
depozitarea acestora vor fi reglementate pentru fiecare unitate n parte atunci cnd acestea
vor solicita Agen iei de Protec ia Mediului teritoriale autoriza ia de mediu.
Se apreciaz c nu vor interveni schimbri n calitatea i structura solului i subsolui,
dect n cazul unor deversri accidentale i a neinterven iei la timp a celor abilita i.
Caracterizarea impactului este dat de urmtoarele atribute:
 minor, cu componente pozitive, avnd n vedere fluentizarea traficului, reducerea
ambuteiajelor, minimizarea consumului de carburan i, reducerea timpului de
deplasare, creterea duratei de exploatare a autovehiculelor participante la trafic;
 impact regional;
 termen lung.
9.3.5 COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE
DN 25 n sectorul Gala i Tecuci traverseaz, preponderent, ecosisteme antropizate
reprezentate prin terenuri agricole, pduri-planta ii sau pduri cu interven ii antropice
majore, localit i propriu-zise, canale etc. Suprafe ele cu vegeta ie natural sunt pu ine n
zon i amplasate la deprtare de DN 25; este i cazul Rezerva iei naturale Pdurea i
Dunele de la Hanu Conachi situat dincolo de calea ferat i de localitatea cu acelai
nume.
Traseul DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limit i prin Sitului de
Protec ie Avifaunistic Lunca Siretului Inferior (cod ROSPA 0071).
n cele ce urmeaz vom prezenta o caracterizare general a componentei biotice a zonei,
cu enumerarea elementelor Natura 2000, care a fundamentat tiin ific pSPA-ul Lunca
Siretului Inferior, sit de interes european.
9.3.5.1 Flora i Vegeta ia
Din punct de vedere botanic zona studiat se regsete urmtoarele teritorii majore de
vegeta ie, considerate n direc ia Tecuci-Gala i:

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (105)

Stepe danubiene cu graminee i dicotiledonate (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca,


Delphinium fissum, Campanula macrostycha) n complex cu pduri de stejar
brumriu (Quercus pedunculiflora) cu ar ar ttresc (Acer tataricum) i stejar pufos
(Quercus pubescens)

Zona fiind intens antropizat, dominante fiind terenurile agricole, pdurile ini iale se
regsesc dect fragmentar, asocia ia cu prezen a cea mai frecvent din vegeta ia original
fiind Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940. Aceste fitocenozele se regsesc
pe terenuri plane, realiznd acoperiri de 90-100%. n aceste asocia ii instalate pe terenuri
prsite de culturi domin speciil xerofile. Cracteristice pentru asocia ie sunt speciile
Festuca valesiaca, Medicago falcata, Medicago lupulina i Medicago minima. Alturi de
acestea, cel mai frecvent apar speciile: Agropyron cristatum, Agropyron pectinatum,
Dorycnium herbaceum, Jurinea arachnoidea, Taraxacum serotinum, Linux austriacus,
Phlomis pungens, Salvia austriaca, Stipa capillata, Teucrium polium, Cynodon dactylon,
Achilea setacea, Astragalus onobrychis, Filipndula vulgaris, Salvia pratensis,
Botriochloa ischaemum, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Potentilla
argentea, Potentilla arenaria, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Trifolium repens, etc.


Psamostepe danubiene (Stipa borystenica, Koeleria glauca, Molugo cerviana) n


complex de pduri i stejar brumriu (Quercus pedunculiflora)

Acest tip de vegeta ie, format pe nisipuri rezultate din depunerei eoliene, se regsete n
Cmpia Tecuciului - Dunele de nisip de la Hanul Conachi. Asocia ia principal a acestor
pajiti stepice este Festucetum vaginatae (Rapaics 1923) So 1946. Vegeta ia este rar,
srac n specii. Elementele caracteristice, Centaurea arenaria, Astragalus varius,
Echinops ruthenicus, Agropyron ruthenicum, Tragopogon floccosus, sunt prezente mai
ales sub forma unor plcuri pe spinrile dunelor unde nisipul este mai stabilizat.
Vegeta ia lemnoas este constituit din fragmente de pdure formate din: Quercus
pedunculiflora, Q. robur, Q. petraea, Populus tremula, P. alba, P. nigra, Betula pendula.
Mai multe detalii privind acest teritoriu sunt date n cadrul prezentrii Rezerva iei Hanu
Conachi.


Stepe vestpontice cu graminee (Stipa ucrainica, Stipa lessingiana) i dicotiledonate


cu Caragana mollis

Contrar caracteristicilor teritoriului de vegeta ie natural n care este ncadrat zona,


vegeta ia ierboas natural lipsete aproape n totalitate, ca rezultat al activit ilor
antropice, vegeta ia existent n prezent fiind una de pajiti secundare. i n aceast
subzon, ca urmare a interven iilor antropice, fitocenoza cu acoperirile cele mai mari este
Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940, prezentat anterior, prezen a speciilor
ca Capsella bursa-pastoris, Onopordon acanthium, Scleranthus annuss, Cirsium vulgare
semnalnd degradarea pajitilor stepice.
Alturi de Medicagini-Festucetum valesiacae n aceast zon mai putem regsi asocia iile
Botriochloetum ischaemi (Krist. 1937) i Euphorbietum stepposae Burduja et al. 1956.
Fitocenozele de Botriochloetum ischaemi prezint un avansat proces de ruderalizare n

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (106)

anumite locuri, semnalat i de prezena unor specii ca: Carthamus lanatus, Verbena
officinalis, Lactuca serriola. n ceea ce privete asociaia Euphorbietum stepposae,
acesata vegeteaz pe terenuri xerofile, fitocenozele reflectnd stadii avansate de
ruderalizare. Speciile cele mai frecvent ntlnite sunt: Artemisia austriaca, Euphorbia
seguierana, Centaurea diffusa, Xeranthemum annuum, Eryngium campestre, alturi de care
sunt prezente i multe buruieni, ca: Carduus acanthoides, Convolvulus arvensis, Cynodon
dactylon, Erodium cicutarium, Lappula marginata, Anthemis ruthenica.


Pduri de lunc danubian-pontice (Quercus robur, Quercus pedunculiflora, Fraxinus


angustifolia, Fraxinus paliase) n complex cu zvoaie de plop (Populus alba, Populus
nigra) i salcie (Salix alba),

Aceste pduri se regsesc dec foarte fragmentar n zona studiat, fiind prezente pe
suprafee ceva mai nsemnate ntre Tuluceti i Galati. Pdurile asociaiei Fraxino
angustifoliae-Quercetum pedunculiflorae se regsesc pe terenuri plane, cu pnza de ap
freatic aproape de suprafa. n stratul arborescent cele mai reprezentative specii sunt
Quercus pedunculiflora, Q. robur, Fraxinus angustifolia i F. excelsior. n stratul
arbustiv mai frecvent apar: Cornus sanguinea, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare.
Sinuzia ierboas este relativ bogat, mai des ntlnite fiind speciileGeum urbanum,
Polygonatum latifolium, Galium aparine, Lapsana communis.
n zon predomin ns fitocenozele secundare, dintre care cea mai ntlnit este
Agropyretum repentis Burduja et al. 1956. Asociaia apare n special pe marginea
culturilor agricole, pe prloage i la marginea drumurilor de pmnt din terenurile
agricole. Dintre speciile cele mai frecvente amintim: Cirsium arvense, Capsella bursapastoris, Poa angustifolia, Cardaria draba, Conyza canadensis, Artemisia absinthium,
Tanacetum vulgare, Euphorbia helioscopia, Brachypodium pinnatum, Cynodon dactylon,
Galium humifusum, Potentilla argentea, Achillea millefolia.
9.3.5.2 Fauna
Nevertebratele acvatice i terestre intr n componenta biotic a tuturor ecosistemelor
acvatice, terestre i de ecoton, ocupnd verigile complexelor trofice, ndeplinind cele mai
diferite funcii, n calitate de fitofage, prdtoare, detritofage, coprofage.
n cele ce urmeaz vom prezenta o succint analiz a grupelor de nevertebrate
semnificative, precum:


molutele acvatice i terestre, dintre care gasteropodele terestre sunt dependente de


natura solului, ca factor determinant n structura cochiliei; deosebit de bine
reprezentate, n zon, sunt populaiile speciilor: Acroloxus lacustris, Physa
frontinalis, Planorbis planorbis Radix auricularia, Stagnicola palustris, Succinea
putris, Succinea oblonga,Vertigo antivertigo, Vertigo pygmaea, Theodoxus
danubialis, Viviparus contectus, etc.
araneele (pianjnii), triesc n aceast zon, cu precdere, n slcie i foarte multe
sunt specii nepretenioase, euritope. Dintre cele mai rspndite specii le menionm
pe urmtoarele: Achaearanea riparia, Enoplognatha ovata, Robertus arundineti,
Theridion impressum, Bathyphantes nigrinus, Dicymbium nigrum, Diplostyla

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (107)

concolor, Erigone atra, Erigone dentipalpis, Hypomma bituberculatum, Maso


sundevalli, Meioneta mollis, Meioneta rurestris, Neriene clathrata, Neriene montana,
Prinerigone vagans, Tenuiphantes mengei, Walckenaeria antica, Pachygnatha
clercki, Pachygnatha degeeri, Tetragnatha montana, Aculepeira ceropergia,
Larinioides cornutus, Singa hamata, Alopecosa pulverulenta, Pardosa agrestis,
Pardosa amentata, Pardosa palustris, Pardosa riparia,Trochosa ruricola, Trochosa
terricola, Pisaura mirabilis, Dictyna arundinacea, Clubiona lutescens, Clubiona
phragmitis, Phrurolithus festivus, Misumena vatia, Ozyptila praticola, Xysticus
cristatus, Xysiticus floricola, Evarcha falcata.
insectele, considerat grupul de organisme de cel mai mare succes evolutiv, este bine
reprezentat i are o pondere important i n zona studiat. ntre insecte,
coleopterofauna este reprezentat n ecosistemul studiat prin specii aparinnd
familiilor: Carabidae, Staphilinidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Coccinelidae,
Lagriidae, Scarabeidae. Heteropterele reprezint, alturi de homoptere fitofagii de
talie mijlocie, rolul lor fiind limitat la nivelul epigaionului, i mult mai extins la
nivelul hypergaionului. n zona luat n studiu a fost pus n eviden un numr
nsemnat de specii, dintre care aici amintim pe Notostira erratica, Nabis rugosus,
Syromastes marginatus precum i specii din familiile Reduviidae i Pentatomidae.
Fauna de lepidoptere se caracterizeaz prin pstrarea dominanei nete a familiei
Nymphaelidae, urmat de Pieridae, familia Papilionidae fiind cea mai slab
reprezentat. Hipergaionul zonei este dominat i de ortoptere, fiind semnalate destul
de multe specii dintre care Pachitrachis gracilis, Euthysthira brachyptera i Grillus
campestris etc. Important protectiv este Saga pedo (cosaul de step). ntre diptere
domin brachicerele prin reprezentanii mai multor familii, precum: Muscidae,
Phoridae, Sphaeroceridae, Chloropidae, Scatophagidae, Heleomysidae i Syrphidae.
Dintre nemathocere domin, firesc, reprezentanii familiilor Tipulidae,
Ceratpogonidae i Chironomidae.

Vertebratele, prin toate cele cinci grupe, sunt bine reprezentate, dar prezen
semnificativ au n zon prin populaiile de psri, preponderent acvatice i prin
herpetofaun.


Mamiferele. n zon, este consemnat prezena populaiilor urmtoarelor specii:


Erinaceus europeus, Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Spermophilus citellus,
Dryomys nitedula, Glis glis, Muscardinus avellanarius, Ondatra zibethica, Vulpes
vulpes, Canis aureus, Meles meles, Martes martes, Martes foina, Putorius putorius,
Mustela erminea, Mustela nivalis, Felis silvestris, Sus scrofa, Capreorus capreorus.
Psrile. Un recensmnt zonal consemneaz prezena unui numr impresionant de
specii, aproape 230. Dintre acestea 46 sunt incluse n Cartea Roie a Vertebratelor din
Romnia (D. Munteanu, 2005), iar 45 prezint interes protectiv deosebit la nivel
european, fiind listate Natura 2000.

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo

Cufundar mic
Cufundar polar
Corcodel mic
Corcodel mare
Corcodel cu gt rou
Corcodel de iarn
Corcodel cu gt negru
Cormoran mare

Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Ixobrychus minutus

Cormoran mic
Pelican comun
Pelican cre
Buhai de balt
Strc pitic
Strc de noapte
Strc galben
Strc pitic

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (108)

Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanita fusca
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus merganser
PernIs apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo

Strc de noapte
Strc galben
Egret mic
Egret mare
Strc rou
Strc cenuiu
Barz neagr
Barz alb
ignu
Loptar
Lebd cucuiat
Lebd de iarn
Gsc de semntur
Grli
 mare
Grli
 mic
Gsc de var
Gsc cu gt rou
Califar rou
Califar alb
Ra
 fluiertoare
Ra
 pestri

Ra
 mic
Ra
 mare
Ra
 suli
ar
Ra
 critoare
Ra
 lingurar
Ra
 cu ciuf
Ra
 cu cap castaniu
Ra
 roie
Ra
 mo
at
Ra
 cu cap negru
Eider
Ra
 catifelat
Ra
 suntoare
Ferstra mic
Ferstra mare
Viespar
Gaie neagr
Gaie roie
Codalb
Herete de stuf
Herete vnt
Herete alb
Herete sur
Uliu porumbar
Uliu psrar
orecar comun
orecar mare
Acvil
iptoare mic
Acvil
iptoare mare
Acvil mic
Uligan pescar
Vnturel rou
Vnturel de sear
oim de iarn
oimul rndunelelor

Falco cherrug
Falco peregrinus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Capella media
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Numenius tenuirostris
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
verzi
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Phalaropus lobatus
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus canus
Rissa tridactyla
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Columba oenas

oim dunrean
oim cltor
Potrniche
Prepeli

Fazan
Crstel de balt
Creste
pestri

Creste
cenuiu
Creste
mic
Cristel de cmp
Ginu de balt
Lii

Cocor
Scoicar
Ctlig
Ciocntors
Ciovlic ruginie
Prundra gulerat mic
Prundra gulerat mare
Prundra de srtur
Ploier auriu
Ploier argintiu
Nag

Fugaci mic
Fugaci rocat
Fugaci de
rm
Prunda de nmol
Btu
Beca
in mic
Beca
in comun
Beca
in mare
Sitar de pdure
Sitar de mal
Culic cu cioc sub
ire
Culic mare
Fluierar negru
Fluierar cu picioare roii
Fluierar de lac
Fluierar cu picioare
Fluierar de zvoi
Fluierar de mlatin
Fluierar de munte
Notti

Pescru mic
Pescru rztor
Pescru sur
Pescru cu trei degete
Pescri
 rztoare
Pescri
 mare
Chir de balt
Chir mic
Chirighi
 cu obraji albi
Chirighi
 neagr
Chirighi
 cu aripi albe
Porumbel de scorbur

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (109)

Columba palumbus
Porumbel gulerat
Streptopelia decaocto
Gugutiuc
Streptopelia turtur
Turturic
Cuculus canorus
Cuc
Athene noctua
Cucuvea
Strix aluco
Huhurez mic
Asio otus
Ciuf de pdure
Asio flammeus
Ciuf de cmp
Caprimulgus europaeus
Caprimulg
Alcedo atthis
Pescra albastru
Merops apiaster
Prigorie
Coracias garrulus
Dumbrveanc
Upupa epops
Pupz
Jynx torquilla
Capntortur
Picus canus
Ghionoaie sur
Picus viridis
Ghionoaie verde
Dryocopus martius
Ciocnitoare neagr
Dendrocopos major
C.pestri mare
Dendrocopos syriacus
C.de grdini
Dendrocopos medius
C.de stejar
Dendrocopos minor
C.mic
Galerida cristata
Ciocrlan
Alauda arvensis
Ciocrlie de cmp
Riparia riparia
Lstun de mal
Hirundo rustica
Rndunic
Delichon urbica
Lstun de cas
Anthus campestris
Fs de cmp
Anthus trivialis
Fs de pdure
Fs de lunc
Anthus pratensis
Motacilla flava
Codobatur galben
Motacilla cinerea
Codobatur de munte
Motacilla alba
Codobatur alb
Bombycilla garrulus
Mtsar
Troglodytes troglodytes
Ochiuboului
Erithacus rubecula
Mcleandru
Luscinia luscinia
Privighetoare de zvoi
Luscinia megarhynchos
Privighetoare rocat
Phoenicurus phoenicurus Codro de pdure
Saxicola rubetra
Mrcinar mare
Saxicola torquata
Mrcinar negru
Oenanthe oenanthe
Pietrar sur
Turdus merula
Mierl
Turdus pilaris
Cocoar
Turdus philomelos
Sturz cnttor
Turdus viscivorus
Sturz de vsc
Locustella luscinoides
Greluel de stuf
Locustella naevia
Greluel ptat
Locustella fluviatilis
Greluel de zvoi
Acrocephalus melanopogon Privighetoare de balt
Aschoenobae-nus
Lcar mic
Acrocephalus palustris
Lcar de mlatin
Acrocephalus scirpaceus Lcar de stuf

Acrocephalus arundinaceus Lcar mare


Hippolais icterina
Frunzri galben
Sylvia nisoria
Silvie porumbac
Sylvia curruca
Silvie mic
Sylvia communis
Slvie cu cap sur
Sylvia borin
Silvie de zvoi
Sylvia atricapilla
Silvie cu cap negru
Phylloscopus sibilatrix
Pitulice sfritoare
Phylloscopus collybita
Pitulice mic
Phylloscopus trochilus
Pitulice fluiertoare
Regulus regulus
Auel cu cap galben
Regulus ignicapillus
Auel sprncenat
Muscicapa striata
Muscar sur
Ficedula parva
Muscar mic
Ficedula albicollis
Muscar gulerat
Ficedula hypoleuca
Muscar negru
Panurus biarmicus
Piigoi de stuf
Aegithalos caudatus
Piigu codat
Parus palustris
Piigoi sur
Parus ater
Piigoi de brdet
Parus coeruleus
Piigoi albastru
Parus major
Piigoi mare
Sitta europaea
iclean
Certhia familiaris
Cojoaic de pdure
Remiz pendulinus
Boicu
Oriolus oriolus
Grangur
Lanius collurio
Sfrncioc roiatic
Lanius minor
Sfrncioc cu frunte neagr
Lanius excubitor
Sfrncioc mare
Garrulus glandarius
Gai
Pica pica
Coofan
Corvus monedula
Stncu
Corvus frugilegus
Cioar de semntur
Corvus corone cornix
Cioar griv
Corvus corax
Corb
Sturnus vulgaris
Graur
Sturnus roseus
Lcustar
Passer montanus
Vrabie de cmp
Fringilla coelebs
Cintez
Fringilla montifringilla
Cintez de iarn
Carduelis chloris
Florinte
Carduelis carduelis
Sticlete
Carduelis spinus
Scatiu
Carduelis cannabina
Cnepar
Loxia curvirostris
Forfecu
Pyrrhula pyrrhula
Mugurar
Coccothraustes coccothraustes
Botgros
Emberiza citrinella
Presur galben
Emberiza hortulana
Presur de grdin
Presur de stuf
Emberiza schoeniclus
Miliaria calandra
Presur sur

Herpetofauna zonei este bine reprezentat zonal i anume:

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (110)

reptilele prin 7 specii:

Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Natrix tesselata

estoasa de ap
oprla cenuie
Guter
arpe de ap

Elaphe longissima
arpele lui Esculap
Coronella austriaca arpe de alun
Vipera berus
Vipera neagr

iar amfibienii prin 10 specii:

Triturus vulgaris
Triturus cristatus
Bombina bombina
Pelobates fuscus
Bufo bufo
Bufo viridis
 ihtiofauna

Triton comun
Tritonul cu creast
Izvora cu burta roie
Broasca de pmnt
Broasc rioas brun
Broasc rioas verde

Hyla arborea
Rana ridibunda
Rana esculenta
Rana dalmatina
Natrix tesselata

Brotcel
Broasc de lac
Broasc mic
Broasc roie de pdure
arpe de ap

zonei este bogat, fiind format din popula


iile a cca. 17 specii de peti, dintre
care 8 specii sunt Natura 2000.

Acipenser ruthenus Ceg


Acipenser stellatus
Pstrug
Huso huso
Morun
Alosa pontica Scrumbia de dunre
Chondrostoma nasus Scobar
Barbus barbus
Mrean

Aspius aspius
Avat
Abramis sapa
Cosac
Vimba vimba
Moruna
Gobio kesslerii antipai
Gobio albinatus
Porcuor
Misgurnus fosilis
ipar

Cobitis taenia
Silurus glanis
Aspro zingel
Gobius kesslerii
Gobius fluviatilis

Zvrlug
Somn
Pietrar
Guvid de balt
Guvid

9.3.5.3 Arii protejate


Traseul DN 25 n sectorul Gala
i Tecuci trece:la limita i prin SPA-ul Lunca Inferioar a Siretului (cod ROSPA0071), (n


sectorul endreni Hanu Conachi),
departe de Rezerva
ia natural i SCI (cod ROSCI0072)Pdurea i Dunele Hanu
Conachi.

Lunca Siretului Inferior ROSPA0071


A fost declarat pentru urmtoarele specii de psri:
A229 Alcedo atthis
A029 Ardea purpurea
A024 Ardeola ralloides
A060 Aythya nyroca
A196 Chlidonias hybridus
A197 Chlidonias niger
A031 Ciconia ciconia
A030 Ciconia nigra
A081 Circus aeruginosus
A038 Cygnus cygnus
A027 Egretta alba
A026 Egretta garzetta

A189 Gelochelidon nilotica


A135 Glareola pratincola
A022 Ixobrychus minutus
A338 Lanius collurio
A339 Lanius minor
A177 Larus minutus
A023 Nycticorax nycticorax
A019 Pelecanus onocrotalus
A034 Platalea leucorodia
A132 Recurvirostra avosetta
A193 Sterna hirundo

n cadrul acestui SPA este inclus i Rezerva


ia natural Balta Tlbasca (Legea nr.
5/2000), declarat i pentru prezen
a speciilor de psri mai sus men
ionate. Rezerva
ia
Balta Tlbasca este amplasat la deprtare de traseul DN 25.
Referitor la impactul poten
ial produs n urma desfurrii lucrrilor de modernizare a
drumului DN 25 n sectorul Gala
i Tecuci sunt de precizat urmtoarele:

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (111)

1. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limita SPA-ului Lunca


Inferioar a Siretului n zonele:

endreni Branitea;

Vasile Alecsandri Independen a;

Piscu Vameu;
2. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece prin SPA-ul Lunca Inferioar a
Siretului n zonele:

Branitea Vasile Alecsandri;

Independen a Piscu;

Vameu nainte de Tudor Vladimirescu;

dup Tudor Vladimirescu Hanu Conachi.
3. DN 25 trece la distan de Rezerva iile naturale Pdurea i Dunele Hanu Conachi
i Balta Tlbasca.
Dup cum se poate observa din enumerarea de mai sus, majoritatea speciilor de psri
care au fundamentat tiin ific propunerea SPA-ului Lunca Inferioar a Siretului sunt
acvatice, sau depind de ecosistemele acvatice, ceea ce i explic concentrarea lor n valea
propriu-zis a rului Siret i n imediata vecintate a acestuia, n sistemul de bl i de tipul
Tlbasca, amplasate la deprtare i de regul, separate i prin calea ferat, de DN 25.
Potrivit datelor consemnate att de literatura de specialitate, ct i din practica curent
starea de conservare a oricrui SPA ar putea fi afectat prin: desecarea zonelor umede;
practicarea necontrolat a arderii stufului/vegeta iei (a miritii i a prloagelor);
amplasarea de generatoare eoliene; folosirea excesiv a chimicalelor; practicarea
dezordonat a pescuitului sportiv n imediata vecintate a cuiburilor speciilor periclitate;
braconaj (vntoarea in timpul cuibritului, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor,
deranjarea psrilor in timpul cuibritului (colonii); electrocutare si coliziune cu linii
electrice; etc.
n contextul prezentat trebuie respectate urmtoarele recomandri att pe perioada
desfurrii antierului, ct i pe termen lung, prin creterea fluxului rutier, cu precdere
n perimetrul endreni Hanu Conachi:
men inerea integrit ii zonei prin interzicerea de extrac ii de material (nisip,


pietri etc), depunerea de materiale, poluarea de orice natur;
respectarea perioadelor de clocire;
montarea de panouri de avertizare.

Situl Natura 2000 ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi


Rezervatia Hanu Conachi este amplasat la contactul a dou unit i geomorfologice Cmpia Tecuciului i Cmpia Siretului inferior -, pe depozite Holocene (Cuaternar)
reprezentate de depozite aluviale cu stratificatie ncruciate, nisipuri i loessuri. Relieful
din aria rezerva iei se prezint sub forma de dune, cu altitudinii variabile de origine
fluviatil i eolian. Rezervatia cuprinde patru statiuni alese dup criterii tipologice:

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (112)

1. Pdure de stejar cu pducel i salcm avnd un covor vegetal bine dezvoltat;


2. Asociaii de coada oricelului i secar (Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris);
3. Plcuri de mesteacn i asociaii de Brometem tectori;
4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetatie srac, cu elemente de flor arenicol.
n sit se regsete specia prioritar Echium russicum. Alturi de aceasta se mai remarc speciile
prioritare: Ornithogalum orthophyllum ssp. psamophilum, Allium guttatum, Astragalus varius,
Campanula macrostachya, Carex stenophylla, Delphinium fissum, Dianthus giganteiformis ssp.
kladovanus, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Euphorbia peplis, Galanthus elwesii, Juncus
capitatus, Mollugo cerviana, Paeonia peregrine, Rindera umbellate, Salix rosmarinifolia, Salvia
aethiopis, Syrenia cana, S. montana, Viola hymettia.
Habitatele identificate conform criterilor Natura 2000 n cadrul acestui sit sunt:
-

Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos (91 AA)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n a cror compoziie floristic se remarc speciile
Quercus pubescens, Cotinus coggygria (edificatoare), precum i: Galium dasypodum, Asparagus
tenuifolius, Filipendula vulgaris, Lathyrus niger, Piptatherum virescens, Thalictrum minus,Vicia
tenuifolia, Vinca herbacea, Vincetoxicum
hirundinaria, Bromus inermis, etc.
-

Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri (6260*)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n care se remarc asociaiile Plantaginetosum


arenariae (Buia et al. 1960) Popescu et Sanda 1987 i Brometum tectorum Bojko 1934. n cadrul
pajitilor edificate de Plantago arenaria regsim speciile: Achillea ochroleuca, Tragus
racemosus, Apera maritima, Polygonum arenarium, Gypsophila perfoliata, Corispermum
marschallii, Corispermum nitidum, Erigeron canadensis, Euphorbia seguierana, Centaurea
arenaria, Scabiosa argentea, Chondrilla juncea, Tribulus terrestris, Peucedanum arenarium,
Silene otites, ssp. parviflora, Erysimum diffusum, Silene borysthenica.
Pe dunele continentale nefixate cu Bromus tectorum cele mai importante specii sunt: Bromus
tectorum, Secale sylvestre, Gypsophila paniculata, Tragus racemosus, Polygonum arenarium,
Corispermum marschallii, Silene conica, Corispermum nitidum, Viola hymettia, Scabiosa
ochroleuca.
Din rezervaie au mai fost semnalate asociaiile:
-

Gypsophileto muralis-Radioletum linoidis Mititelu et al. 1973 cu speciile: Gratiola


officinalis, Agrostis stolonifera, Agropyron repens, Centaurium pulchellum i Juncus
bufonius.
Festucetum polesicae A. Oprea 1998 cu speciile: Anthemis ruthenica, Alyssum
desertorum, Dianthus polymorphus, Erysimum diffusum, Koeleria glauca, Kochia
laniflora, Euphorbia seguerana, Achillea ochroleuca, Scabiosa ucrainica.
Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973 cu speciile: Astragalus
varius, Asperula setulosa, Centauria arenaria ssp. borystenica, Corispermum nitidum i
Dianthus polymorphus.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (113)

Kochio laniflorae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973, n plantaiile de salcm, cu


speciile: Achillea ochroleuca, Polygonum arenarium, Veronica praecox, Allium
flavescens, Corispermum nitidum, Koeleria glauca, Plantago arenaria.
Holoschoeno-Calamagrostetum epigeios Popescu et Sanda 1978 cu speciile: Achillea
ochroleuca, Kochia laniflora, Scabiosa ucrainica, Secale sylvestre.
Scabioso argenteae-Artemisietum campestris Popescu et Sanda 1968 cu speciile:
Achillea ochroleuca, Kochia laniflora, Silene otites, Koeleria glauca, Viola hymettia.

9.3.5.4 Impact potenial


Infrastructurile liniare sunt considerate a fi una dintre principalele cauze ale fragmentrii
ecosistemelor ce conduc la reducerea biodiversitii la scar global (Fahrig 2003). Fragmentarea
spaial induce un stres suplimentar asupra ecosistemelor, concretizat prin reducerea
biodiversitii i implicit a stabilitii ecosistemelor.
Lucrrile de reabilitare i modernizare a drumului conduc la intensificarea factoriilor de stres
asupra ecosistemelor naturale. Aceast presiune dezvolt efecte pe termen scurt, care se
manifest concret prin lucrrile directe de construcie i amenajare i pe termen lung, prezente pe
toat durata exploatrii, ca urmare a intensificrii traficului rutier. n principal, efectele implic
pierderi la nivelul diversitii biologice, deci simplificarea ecosistemelor, scderea stabilitii i
creterea sensibilitii acestora. nregistrarea efectelor poate deveni perceptibil n cteva
decenii.
Att n faza de execuie, ct i n faza de operare sunt necesare msuri preventive, cu efecte
benefice semnificative directe sau indirecte asupra biodiversitii i care sunt prezentate n cele
ce urmeaz. Acestea vor fi impuse i susinute financiar prin termenii de referin i buget.
Zona luat n studiu este deja afectat de intervenii antropice, precum:

existena pe suprafee extinse a terenurilor agricole, plantaii;


existena a numeroase localiti.

Prin modernizarea drumului, se ateapt, o cretere n intensitate a traficului rutier i a presiunii


antropice asupra zonei.
Rezumnd, lucrrile de reabilitare i modernizare de drum vor avea urmtoarul impact potenial
asupra florei i vegetaiei:


Denudarea / eliminarea solului i o parte a vegetaiei suport, ceea ce conduce la apariia


unor zone n care substratul a fost afectat i care deseori sunt lipsite de vegetaia de baz.
Aceast intervenie poate favoriza instalarea unor specii pioniere, ubicviste, schimbnd
astfel caracterul iniial al ecosistemului respectiv. n aceste situaii se recomand
replantri ct mai urgente dup finalizarea lucrrilor, avnd ns n vedere att criteriul
temporal (rapiditatea cu care diferitele specii se dezvolt i sunt capabile s stabilizeze
solul) ct i cel de specificitate (totusi este un tip de intereventie redus si limitat spatial).
Creterea presiunii antropice prin creterea traficului rutier. Se recomand montarea unor
panouri informative i avertizoare cu privire la valorile naturale ale zonei i importana
meninerii i protejrii acestora (semnalarea limitelor zonelor protejate), crearea unor
spaii de popas cu posibiliti de depozitare a gunoaielor.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (114)

Lucrrile implicate n construc ia obiectivelor propuse n cadrul prezentului proiect, n general,


nu aduc prejudicii elementelor Natura 2000 enumerate mai sus, deoarece lucrrile n timpul
antierului vor fi atent monitorizate, n perimetru amplasat:la limita SPA-ul Lunca Siretului Inferior (endreni Branitea; Vasile Alecsandri


Independen a; Piscu Vameu;)
i n SPA-ul Lunca Siretului Inferior (Branitea Vasile Alecsandri; Independen a
Piscu; Vameu nainte de Tudor Vladimirescu; dup Tudor Vladimirescu Hanu
Conachi).

Se recomand:


men inerea integrit ii zonei prin interzicerea de extrac ii de material (nisip, pietri etc),
depozitari provizorii de materiale;
respectarea perioadelor de clocire;
montarea de panouri de avertizare.
lucrrile preconizate se vor desfura preponderent n perimetrul infrastructurii rutiere
preexistente;
lucrrile de construc ie vor fi atent monitorizate, astfel nct elementele protejate, i nu
numai, s nu resimt efectele desfurrii acestui proces.

9.3.6 PEISAJUL
Prin finalizarea investi iei, peisajul nu va suferi, n general, modificri semnificative. Amintim
faptul c este vorba de o modernizare a unui drum existent, n sensul reabilitrii i readucerii sale
n caracteristicile geometrice impuse de legisla ia na ional n domeniu.
Ca rezultat al modernizrii drumului analizat, aspecul vizual al zonei se va mbunt ii fat de
situatia actual.
9.3.7 MEDIUL SOCIO-ECONOMIC
9.3.7.1 n perioada de construire
Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrrile de construire nu va genera situa ii critice de
sntate a popula iei.
Perioada de construire nu va implica riscuri semnificative asupra mediului economic respectiv
asupra infrastructurii prezente, n proiect fiind prevzute lucrri de protec ie a acestora.
9.3.7.2 n perioada de exploatare
Este de asteptat ca impactul factorilor de mediu in perioada de operare sa fie pozitiv, de
promovare a sanatatii pentru ca poluarea aerului este de asteptat sa scada.
Scaderea poluarii aerului in faza de operare, impreuna cu imbunatatirea starii de salubritate a
domeniului public va avea un rol determinant in obtinerea acestor beneficii asupra starii de
sanatate.
n urma realizrii investi iei analizate, i avnd n vedere amplasarea drumului n mediul natural
i construit, sunt de ateptat dezvoltri ulterioare n zonele adiacente acestuia. Desi exista o
multitudine de factori care pot interveni, in acest studiu se considera ca aceste dezvoltari vor
avea un preponderent caracter de servicii sau de activitati industriale putin poluante.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (115)

n condiii normale, perioada de operare nu va implica riscuri semnificative asupra mediului


economic si social.
9.4

MASURILE DE DIMINUARE A IMPACTULUI

9.4.1 APA
9.4.1.1 n perioada de execuie
La aceast faz a proiectului nu se poate spune cu exactitate unde vor fi amplasate organizrile
de antier, locul precum i numrul acestora urmnd a fi stabilit de constructor.
Se recomand ca amplasamentele organizrilor de antier s nu se afle n apropierea apelor de
suprafa, a pdurilor i s fie n afara localitilor. Totui, pentru limitarea sau eliminarea
impactului se prevd unele lucrri speciale: instalaii de epurare a apelor uzate (fos septic)
provenite de la organizarea de antier, decantor pentru lamul de la staia de betoane, paltforme
impermeabilizate de lucru etc.
Locurile unde vor fi construite aceste organizri trebuie s fie astfel stabilite nct s nu aduc
prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaiei, prin impunerea unor defriri,
prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de
traficul rutier din antier, de manevrarea materialelor, prin descrcarea accidental a mainilor
care transport materialele n cursurile de ap de suprafa, prin producerea de zgomot etc).
Trebuie evitat amplasarea lor n apropierea unor zone sensibile (lng cursurile de ap care
constituie surse de alimentare cu ap, lng captrile de ap subteran) sau trebuie asigurat
respectarea condiiilor de protecie a acestora. De asemenea, se recomand ca ele s ocupe
suprafee ct mai reduse, pentru a nu scoate din circuitul actual suprafee prea mari de teren.
Pentru organizrile de antier i bazele de producie se recomand proiectarea unui sistem de
canalizare, epurare i evacuare att a apelor menajere, provenite de la cantin, spaii igienicosanitare, ct i pentru apele meteorice care spal platforma organizrii. Funcie de numrul de
persoane care va utiliza apa n scop menajer se va adopta un sistem cu una sau mai multe fose
septice (bazine vidanjabile), care se vor vidanja periodic, sau o staie de epurare tip monobloc,
care s asigure un grad ridicat de epurare, astfel nct apa epurat s poat fi descrcat ntr-un
emisar sau pe terenul nconjurtor, cu luarea msurilor de protecie adecvate.
Platforma organizrii trebuie proiectat astfel nct apa meteoric s fie i ea colectat printr-un
sistem de anuri sau rigole pereate, unde s se poat produce o sedimentare nainte de
descrcare, sau pot fi prevzute guri de scugere, de unde apa s fie introdus n staia de epurare
modulat prevzut pentru ape menajere.
n perioada de execuie a lucrrilor, se recomand amplasarea unor bazine decantoare n
apropierea cursurilor de ap. n general orice msur de bun management al lucrrilor de
construcii, bunele practici vor asigura implicit i protecia mediului.
Legea calitii n construcii, nr. 10/1995 stabilete un set de practici destinate s asigure
creterea calitii n lucrrile de construcii. Prevederile importante ale acestei legi, cu referire la
protecia mediului sunt sintetizate n continuare:

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (116)

Art. 3. Instituirea unui sistemn al calitii n construcii, care s conduc la realizarea i


exploatarea unor construcii de calitate corespunztoare, n scopul protejrii vieii oamenilor, a
bunurilor materiale, a societii i a mediului nconjurtor.
Art. 5. Asigurarea calitii n construcii prin: (a) rezisten i stabilitate; (b) siguran n
exploatare; (c) siguran la foc; (d) igien, sntatea oamenilor, refacerea i protectia mediului;
(e) protecia mpotriva zgomotului.
Art. 11. Pe perioada realizrii construciilor nu este permis utilizarea materialelor fr certificat
de calitate, care trebuie s aigure nivelul de calitate corespunztor cerinelor.
Art. 12. Agrementele tehnice pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii stabilesc
aptitudinea de utilizare, condiiile de fabricaie, de trasnport, de depozitare, de punere n oper, i
de ntreinere a acestora.
Contractul de realizare a lucrrilor prevzute n proiectul analizat va fi definit sub criteriile
prevzute n Conditions of Contract for Plant and Design-Build elaborat de FIDIC (Federation
Internationale des Ingenieurs Conseils). Referitor la protecia mediului, clauza 4.18 prevede:
Contractorul va lua toate msurile rezonabile pentru protecia mediului (att n interiorul
amplasamentului ct i n exteriorul acestuia) i pentru limitarea daunelor i perturbrilor
aduse populaiei i bunurilor materiale, rezultate din poluare, noxe, zgomot sau alte consecine
ale activitilor sale.
Contractorul va trebui s asigure c emisiile, efluenii descrcai la suprafa rezultai din
activitile de construcii nu vor depi valorile limit prevzute n Cerinele Antreprenorilor,
respectiv pe cele stabilite prin reglementri specifice aplicabile.
9.4.1.2 n perioada de exploatare
Este necesar ca autoritatea de exploatare a acestui drum s stabileasc o schi de plan de
management de mediu care s cuprind, printre altele urmtoarele aciuni:

plan de alarmare i intervenie rapid n cazul unor accidente cu deversare important de


lichide poluante;

mijloacele necesare pentru neutralizarea poluarilor accidentale datorate scurgerilor de


compui lichizi toxici;

revizuirea, actualizarea i ntreinerea corespunztoare, conform noilor condiii ale


traficului pentru semnalizarea rutier, menit s reduc riscul accidentelor;

verificarea seciunii de curgere a podeelor, curarea acestora n caz de colmatare


natural sau de blocare artificial;

ntreinerea rigolelor de scurgere riverane drumului;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (117)

9.4.2 AER
9.4.2.1 In perioada de constructie
Umectarea permanent a suprafeelor neasfaltate. Procesele tehnologice care produc mult praf
cum este cazul umpluturilor de pmnt vor fi reduse n perioadele cu vnt puternic.
Folosirea de utilaje cu motoare cu emisii reduse, corespunztoare normelor EURO III sau EURO
IV va conduce la reducerea semnificativ a emisiilor de gaze din timpul funcionrii acestora.
Utilajele i mijloacele de transport vor fi verificate periodic n ceea care privete nivelul de
concentraiile de emisii n gazele de eapament i vor fi puse n funciune numai dup remedierea
eventualelor defeciuni.
Se recomand ca la lucrri s se foloseasc numai utilaje i mijloace de transport dotate cu
motoare Diesel care nu produc emisii de Pb i foarte puin monoxid de carbon.
9.4.2.2 In perioada de operare
Singura msur aplicabil este respectarea normelor europene privind calitatea carburanilor i
de asemenea asigurarea pe plan naional a existenei unui parc de autovehicule ce respect
normele de poluare impuse la nivelul anului 2024. Aa cum s-a precizat n cadrul studiului,
calculele de emisie de poluani s-au realizat n ipoteza existenei la nivelul anului 2024 a unui
parc auto predominant de tip EURO IV i foarte puin alctuit din autovehicule EURO III. n
realitate autovehicule dotate cu motoare EURO V, hibride sau funcionnd cu alt tip de carburant
nepoluant despre care literatura nu propune deocamdat factori de emisie, vor exista n acea
perioad de operare. Aadar ipoteza introdus la calcul emisiilor ar fi putut conduce la uoare
supraestimri ale acestora.
Reducerea emisiilor de poluani n aer va putea fi realizat i prin introducerea unor restricii de
vitez n zonele situate n vecintatea localitilor, cunoscnd fiind faptul c vitezele de rulaj
mari conduc la emisii semnificative de poluani datorit creterii consumului de carburant
9.4.3 ZGOMOTUL
9.4.3.1 n perioade de constructie
n afara respectrii reglementrilor romne cu privire la organizarea antierelor, se pot aduga
urmtoarele recomandri:
 Lucrrile ce trebuie s se desfoare la distane mai mici de 200 m de zonele populate, se vor
desfura numai pe timpul zilei (7 a.m. 9 p.m.) sau vor fi izolate cu panouri metalice;
 Se va limita viteza de deplasare a traficului greu n interiorul localitilor la 40 km/h;
 Distribuia activitilor pe antierul de construcie trebuie studiat astfel nct activitile
productoare de zgomot s fie izolate;
 Depozitarea materialelor pe antierul de construcie trebuie s se fac astfel nct s se creeze
bariere acustice n direcia aezrilor umane;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (118)

 Sistemul de absorbie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie ntreinut n mod
regulat.
9.4.3.2 n perioade de exploatare
Trebuie efectuat periodic o monitorizare a traficului i a nivelului de zgomot. n cazul depirii
limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante in zonele cu folosinte sensibile sau se
vor impun restricii suplimentare de vitez.
Ca masuri de protectie impotriva propagarii zgomotelor si limitare a sursei relativ continue s-a
adoptat un sistem rutier elastic ce va conduce la atenuarea presiunii acustice resemtite in
imediata vecinatate, suprafata rugoasa a stratului asfaltic asigurand absortia zgomotelor
9.4.4 SOLUL SI SUBSOLUL
9.4.4.1 n perioada de execuie
n afar de msurile cu caracter general indicate deja, se recomand prevederea unor construcii i
echipamente speciale pentru reducerea impactului.
Se recomand ca platformele bazelor de producie s aib o suprafa de beton sau piatr spart
impermeabilizata, pentru a mpiedica sau reduce infiltraiile de substane poluante; prevederea unor
rigole de dirijare a eventualelor scurgeri, cu debuarea n bae impermeabilizate din care s se
poat colecta operativ lichidele contaminante.
Tot pentru bazele de producie, trebuie avut n vedere ca platformele de ntreinere i splare a
utilajelor s fie realizate cu pant astfel nct s asigure colectarea apelor reziduale (rezultate de la
splarea mainilor), a uleiurilor, a combustibililor, i apoi introducerea acestora ntr-un decantor
care s fie curat periodic, iar depunerile s fie transportate la cea mai apropiat staie de epurare.
n incinta organizrilor de antier trebuie s se asigure scurgerea controlata a apelor meteorice, care
spal o suprafa mare, pe care pot exista diverse substane de la eventualele pierderi, pentru a nu
se forma bli, care n timp se pot infiltra n subteran, polund solul i stratul freatic. Evacuarea lor
poate fi fcut la cel mai apropiat emisar sau chiar pe terenul nconjurtor dup trecerea printr-un
bazin decantor.
Apele uzate menajere provenite de la organizarea de antier trebuie introduse ntr-un bazin care va
fi vidanjat periodic iar apa va fi evacuat la o staie de epurare din a propiere cu care s-a ncheiat n
prealabil un contract de servicii.
Pentru perioada de execuie constructorul are obligaia de a realiza toate msurile de protecie a
mediului pentru obiectivele poluatoare sau potenial poluatoare (bazele de producie, depozitele de
materiale, organizrile de antier, carierele de pmnt). Constructorul are de asemenea obligaia
reconstruciei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate. n acest sens o atenie special se va
acorda zonelor ocupate temporar pentru realizarea bretelelor de deviere pentru execuia podurilor
sau podeelor:
 practicarea tehnologiei de execuie prin bretele de ocolire doar acolo unde nu este posibil s
se refac podeul sau podul prin execuia etapizat, respectiv prin organizarea traficului n
aceast zon doar pe un singur sens de mers;

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (119)

 limitarea la minimul necesar a suprafeei ocupate de trosonul ocolitor;


 nainte de construirea bretelei de ocolire, solul vegetal va fi excavat i depozitat ntr-un
depozit special astfel nct, la terminarea lucrrilor, s asigure materialul de refacere a
structurii vegetale a solului;
 realizarea n perimetrul bretelelor de ocolire a unor lucrri care s permit dezafectarea
rapid i uoar a acestora la finalizarea lucrrilor la podee;
 recalibrarea seciunii de curgere a albiei dup dezafectarea bretelei de deviere;
 refacerea structurii solului prin aezarea solului vegetal.
Monitorizarea lucrrilor de execuie va asigura adoptarea msurilor necesare de protecia mediului.
9.4.4.2 n perioada de exploatare
Pentru mbuntirea calitii apelor meteorice care spal drumul nainte de deversarea lor in
emisar s-au propus bazine decantoare si decantoare separatoare de grasimi.
Pentru protecia calitii apelor subterane i a solului administraiei naionale a drumurilor i revin
urmtoarele obligaii:
 dotarea parcrilor cu couri de colectare a deeurilor, descrcarea periodic a acestora,
ntreinerea general a spaiilor de parcare, vopsirea, igienizarea acolo unde este cazul;
 promovarea unui program de educare, contientizare a participanilor la trafic pentru
meninerea unui mediu curat i protecia acestuia; instituirea unor reglemenatri privind
pedepsirea celor care au un comportament necorespunzator;
 organizarea unui sistem de control prin care s poat fi depistate operativ depunerile
clandestine de deeuri sau orice alte materiale inutilizabile n vecintatea drumului;
 dotarea echipelor de intervenie cu mijloacele necesare remedierii oricror degradri fizice,
chimice ce apar n perimetrul drumului ca urmare a traficului sau a accidentelor de circulaie;
 se vor cotrola periodic seciunile de scurgere ale podurilor, att pe praiele permanente ct
mai ales pe cele nepermanente, n vederea asigurrii seciunii de curgere dimensionate prin
proiectul tehnic;
 semnalizarea traficului va fi riguros organizat astfel nct s asigure minimizarea
accidentelor de circulaie.
9.4.5 COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE
Lucrarea de reabilitare i modernizare a drumului deja existent va conduce la intensificarea
factorilor de stres asupra ecosistemelor deja afectate prin activitatea antropic intens din
deceniile trecute, att prin lucrrile directe de construcie i amenajare (rscolirea i tasarea
solului ce favorizeaz ruderalizarea vegetaiei i confer condiii optime instalrii unor specii
adventive, potenial invazive) ct i prin efectele ce se vor menine pe toat durata exploatrii, ca
urmare a intensificrii traficului rutier.
Anumite zone nvecinate traseului propus pentru lucrrile de reabilitare sunt recunoscute pentru
importana lor conservativ, fiind incluse n SPA-ul Lunca Siretului Inferior necesitnd astfel o
atenie special. n aceste zone drumul strbate suprafee de interes avifaunistic. Drept urmare, n

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (120)

aceste por iuni de drum se vor limita defririle, instalarea de balastiere, polurile fonice, i se
vor ini ia activit i de men inere a integrit ii zonei.
9.4.5.1 In perioada de execu ie
O importan deosebit trebuie acordat sec iunii de drum cuprins ntre endreni i Hanu
Conachi.
n cazul lucrrilor desfurate n acest sector, recomandm:

restric ionarea suprafe elor spate i a celor denudate pe sectoarele de drum ce trec la
limita i mai ales prin SPA-ul Lunca Siretului Inferior
limitarea defririlor n vederea men inerii conectivit ii coridoarelor de vegeta ie i
reducerii tulburrii zonelor de contact dintre dou ecosisteme (zone ecotonale).
folosirea speciilor de plante native i locale n vederea renaturrii zonelor degradate, n
perioada de post-construc ie,
programe de monitoring pentru evaluarea permanent a strii de conservare a zonei.

n tronsoanele n care sunt prevzute lucrri de lrgire a drumului prin afectarea albiei rului
recomandm urmtoarele:


coordonarea graficului de execu ie a lucrrilor de construc ie cu periodele de reproducere


ale speciilor de interes protectiv;
evitarea deschiderii de balastiere n scopul folosirii nisipului din surse locale,
depozitarea pmntului spat, a sterilului i a altor materiale la o distan care s nu
permit scurgeri accidentale n albia rurilor,
monitorizarea atent a lucrrilor propriu-zise;
monitorizarea func ionrii antierului.

Prevenirea i reducerea poten ialelor surse poluante, duntoare tuturor componentelor biotice,
prin:
managementul corespunztor al traficului utilajelor (carburan i cu limite de toxicitate


conform normelor n vigoare),
supravegherea eficient a modului i loca iei de depozitare a hidrocarburilor, a
materialelor, i a altor substan e toxice n perimetrul antierului, astfel nct acestea s nu
fie niciodat depozitate n, sau n apropierea siturilor protejate,
gestionarea eficient a deeurilor, transportarea imediat n cazul n care se lucreaz n,
sau n apropierea siturilor protejate

Prevenirea impactului asupra tuturor componentelor biotice, cu precdere asupra celor de interes
protectiv va fi realizat prin.


planificarea i sus inerea material a unui program de realizare, monitorizare a msurilor


de reducere a impacturilor, prin termenii de referin i buget.

9.4.5.2 In perioada de operare


Prevenirea riscurilor de fragmentare a habitatelor reprezint una din sursele cele mai agresive de
impact. Avnd n vedere c traseul drumului DN 25 trece la limita i prin SPA-ul Lunca Siretului
Inferior, sit Natura 2000 n care habiteaz componente biotice de importan tiin ific i
protectiv deosebit, se impunemonitorizarea strii de conservare din zona endreni-Hanu
Conachi.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (121)

Pentru controlul surselor de poluare recomandm:

meninerea suprafeelor de protecie n jurul habitatelor valoroase,


restricionarea accesului vehiculelor n aceste zone.

9.4.6 PEISAJUL
9.4.6.1 n perioada de execuie
Pentru a restrnge efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrri se va prevedea o ealonare a
execuiei, astfel nct o poriune nceput s fie terminat integral i redat zonei ntr-o perioad
ct mai scurt de lucru.
9.5

CONCLUZII CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA


MEDIULUI

Perioada de execuie genereaz impacturi de intensitati diferite, pe o perioad redus de timp, cu


efecte n marea lor majoritate reversibile si locale. Se apreciaz c msurile de atenuare i
eliminare a impactului, propuse n prezentul raport, mpreun cu obligaia antreprenorului de a
respecta legislaia de mediu existent la data semnrii contractului sunt suficiente pentru
minimizarea majoritii impacturilor identificate a apare n perioada de execuie a lucrrii.
n acest sens se consider necesar impunerea unei conduite corespunztoare cu privire la
protecia mediului i gospodrirea deeurilor i prin acordul de mediu ce va fi eliberat.
Investiia propus va avea un impact redus asupra mediului n perioada de operare.

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (122)

BIBLIOGRAFIE

Bnrescu P., 1964, Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. vol. 13, Edit. Academiei, Bucureti. 961 p.
Botnariuc N. & V.Tatole (eds) 2005 Cartea Rosie a Vertebratelor din Romania, Academia Romana,
Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, Bucuresti
Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania determinator. Ed. Ars Docendi,
Bucuresti.; Fuhn, I., 1960, Fauna R.P.R. vol. XIV, fasc. I: Amphibia. Editura Academiei
Romne, Bucureti
Doni N., Ivan D., Coldea G., Sanda V., Popescu A., Chifu T., Pauc-Comnescu M., Mititelu D.,
Bocaiu N. 1992. Vegeta ia Romniei. Editura Tehnic Agricol, Bucureti.
Doni N., Popescu A., Pauc-Comnescu M., Mihilescu S., Biri I.A. 2005. Habitatele din Romnia.
Editura Tehnic Silvic, Bucureti.
Fuhn, I., Vancea, S., 1961. Fauna R.P.R. vol. XIV, fasc. II: Reptilia. Ed. Acad. Rom., Bucuresti.
Marcu A., Rkosy L., 2002 - Catalogul colec iei de lepidoptere "Dr. Vladimir Olaru" din Complexul
Muzeal de tiin ele Naturii Gala i. Complexul Muzeal de tiin ele Naturii Gala i, 172 pp.
Mititelu D., Mo iu T., Baraba N. 1973. Vegeta ia rezerva iei de nisipuri de la Hanu Conachi (jud.
Gala i). Studii i Comunic. Muz. ti. Nat. Bacu, 6: 459-376.
Oprea A. 1998. Flora i vegeta ia din Cmpia Tecuciului i Bazinul Inferior al Siretului (Jud. Gala i).
Rezumatul tezei de doctorat. Univ. Al. I. Cuza Iai.
Simionescu V., 1965 Contribu ii la cunoaterea sistematicii i rspndirii geografice a faunei de
roztoare (Glires) din Moldova. Ana. t. Univ. Al. I. Cuza Iai, 11, 1: 127 142
*** OM 776/2007 privind declararea siturilor de importan comunitar ca parte integrant a re elei
ecologice europene Natura 2000 n Romnia. Monitorul Oficial nr. 615 din 05/09 /2007.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (i)

CUPRINS
Pagina
1

INFORMAII GENERALE ......................................................................................................................................1


1.1 DESCRIEREA PROIECTULUI .....................................................................................................................................1
1.1.1 Scopul si importanta obictivului de investitii: .............................................................................................1
1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.2
1.1.3

Scopul proiectului .....................................................................................................................................................1


Utilitatea proiectului..................................................................................................................................................2

Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului ...............2


Descrierea lucrarilor.....................................................................................................................................3

1.1.3.1 Situatia existenta........................................................................................................................................................3


1.1.3.2 Solutia proiectata.......................................................................................................................................................5
1.1.3.3 Exproprieri .................................................................................................................................................................8
1.1.3.4 Organizari de santier. Surse de balast, agregate si pamant. Zone de depozitare deseuri......................................8
1.1.3.4.1 Organizari de santier.........................................................................................................................................8
1.1.3.4.2 Surse de balast ..................................................................................................................................................9
1.1.3.4.3 Gropi de mprumut ...........................................................................................................................................9
1.1.3.4.4 Zone de depozitare deseuri ..............................................................................................................................9
1.1.3.4.5 Scenarii de lucru analizate in prezentul studiu ............................................................................................ 10

1.2 DURATA DE EXPLOATARE A DRUMULUI ..............................................................................................................10


1.3 POLUAREA GENERATA DE ACTIVITATE ................................................................................................................10
1.1.4 Impactul negativ...........................................................................................................................................11
1.1.4.1
1.1.4.2

1.1.5

Impactul pozitiv............................................................................................................................................12

1.1.5.1
1.1.5.2

1.4
2

In perioada de executie. ......................................................................................................................................... 12


In perioada de exploatare. ...................................................................................................................................... 13

PRODUCTIA SI NECESARUL DE RESURSE ENERGETICE .........................................................................................13

PROCESE TEHNOLOGICE...................................................................................................................................15
2.1
2.2
2.3
2.4

In perioada de executie a drumului ....................................................................................................................... 11


In perioada de exploatare. ...................................................................................................................................... 12

PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE ...............................................................................................15


ACTIVITATI DE DEZAFECTARE ..................................................................................................................18
CONSUMURI DE CARBURANTI N PERIOADA DE EXECUTIE............................................................18
TRAFICUL AFERENT LUCRARILOR ...........................................................................................................18

DEEURI ....................................................................................................................................................................19
3.1 IN PERIOADA DE EXECUTIE ...................................................................................................................................19
3.1.1 Deseuri inerte si nepericuloase...................................................................................................................19
3.1.2 Deseuri toxice si periculoase ......................................................................................................................20
3.2 IN PERIOADA DE EXPLOATARE .............................................................................................................................21
3.2.1 Deseuri inerte si nepericuloase...................................................................................................................21
3.2.2 Deeuri toxice i periculoase ......................................................................................................................21

IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA MEDIULUI SI POSIBILITATI DE DIMINUARE ..........................22


4.1 APA.......................................................................................................................................................................22
4.1.1 Hidrologie i hidrogeologie ........................................................................................................................22
4.1.2 Surse de poluare a apei i emisii de poluani ............................................................................................23
4.1.2.1
4.1.2.2

4.1.3

Impactul produs asupra resurselor de ap ................................................................................................25

4.1.3.1
4.1.3.2

4.1.4

n perioada de execuie .......................................................................................................................................... 23


n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 24
n perioada de construcie ...................................................................................................................................... 25
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 25

Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................27

4.1.4.1
4.1.4.2

n perioada de execuie .......................................................................................................................................... 27


n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 29

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (ii)

4.2 AERUL .................................................................................................................................................................29


4.2.1 Clima i calitatea aerului ............................................................................................................................29
4.2.1.1
4.2.1.2

4.2.2

Emisii de poluani n aer i protecia calitii aerului ..............................................................................31

4.2.2.1
4.2.2.2

4.2.3

n perioada de construc
ie ...................................................................................................................................... 31
n perioada de operare............................................................................................................................................ 37

Impactul produs asupra aerului..................................................................................................................38

4.2.3.1
4.2.3.2

4.2.4

Clima....................................................................................................................................................................... 29
Calitatea aerului...................................................................................................................................................... 30

Impactul produs asupra aerului n perioada de construc


ie ................................................................................. 40
Impactul produs asupra aerului n perioada de func
ionare................................................................................. 43

Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................45

4.2.4.1
4.2.4.2

In perioada de constructie ...................................................................................................................................... 45


In perioada de operare............................................................................................................................................ 45

4.3 TRAFIC ................................................................................................................................................................46


4.3.1 Impact potenial n faza de construcie.......................................................................................................46
4.3.2 Impact potenial n faza de exploatare .......................................................................................................46
4.4 ZGOMOT I VIBRA II .....................................................................................................................................47
4.4.1 Situaia actual surse de zgomot i vibraii ............................................................................................47
4.4.2 Impact potenial n faza de construcie.......................................................................................................47
4.4.2.1
4.4.2.2

4.4.3

n perioade de constructie ...................................................................................................................................... 47


n perioade de exploatare....................................................................................................................................... 50

Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................52

4.4.3.1
4.4.3.2

n perioade de constructie ...................................................................................................................................... 52


n perioade de exploatare....................................................................................................................................... 52

4.5 SOLUL I SUBSOLUL ......................................................................................................................................53


4.5.1 Condiia actual a componentei .................................................................................................................53
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.1.3

4.5.2

Surse de poluare a solului i subsolului .....................................................................................................56

4.5.2.1
4.5.2.2

4.5.3

n perioada de execu
ie .......................................................................................................................................... 56
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 57

Impactul produs asupra solului i subsolului ............................................................................................58

4.5.3.1
4.5.3.2

4.5.4

Geologia.................................................................................................................................................................. 54
Seismicitate............................................................................................................................................................. 55
Potentialul producerii alunecarilor de teren.......................................................................................................... 56

n perioada de execu
ie .......................................................................................................................................... 58
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 60

Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................61

4.5.4.1
4.5.4.2

n perioada de execu
ie .......................................................................................................................................... 61
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 62

4.6 CARACTERIZAREA COMPONENTEI BIOTICE A ECOSISTEMELOR LIMITROFE...........................62


4.6.1 Flora i Vegetaia ........................................................................................................................................63
4.6.2 Fauna............................................................................................................................................................64
4.6.3 Arii protejate ................................................................................................................................................68
4.6.3.1
4.6.3.2

4.6.4
4.6.5

Lunca Siretului Inferior ROSPA0071................................................................................................................ 68


Situl Natura 2000 ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi ............................................................. 69

Impact potenial ...........................................................................................................................................71


Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului ...............................................................................72

4.6.5.1
4.6.5.2

Perioada de execu
ie............................................................................................................................................... 73
Perioada de operare ................................................................................................................................................ 73

4.7 SUBSTAN E RADIOACTIVE .........................................................................................................................74


4.8 PEISAJUL ............................................................................................................................................................74
4.9 MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC...................................................................................................................74
4.9.1 Zone locuite i alte obiective.......................................................................................................................75
4.9.2 Impact potenial n faza de construcie.......................................................................................................77
4.9.2.1 For
a de munc angrenat ...................................................................................................................................... 77
4.9.2.2 Impactul produs asupra aezrilor umane i a altor obiective............................................................................. 78
4.9.2.2.1 Impactul poluantilor iritanti generali............................................................................................................ 78
4.9.2.2.2 Impactul poluantilor specifici ai prelucrarii bitumului ............................................................................... 79
4.9.2.2.3 Impactul poluarii cu PM10 in perioada de construire .................................................................................. 79
4.9.2.2.4 Impactul expunerii la zgomot ....................................................................................................................... 80
4.9.2.2.5 Impactul asupra zonelor de protec
ie sanitar.............................................................................................. 81
4.9.2.2.6 Impactul asupra obiectivelor construite ....................................................................................................... 81

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (iii)

4.9.3

Impact potenial n faza de exploatare .......................................................................................................81

4.9.3.1
4.9.3.2
4.9.3.3

4.10
5

For
a de mun angrenat........................................................................................................................................ 81
Impactul poluarii cu PM10 ..................................................................................................................................... 81
Impactul produs asupra aezrilor umane i a altor obiective............................................................................. 82

CONDI II CULTURALE I ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL......................................................82

ANALIZA ALTERNATIVELOR ...........................................................................................................................83


5.1 ALTERNATIVA 0 ....................................................................................................................................................83
5.2 ALTERNATIVE ANALIZATE ...................................................................................................................................83
5.2.1 Traseu in plan ..............................................................................................................................................83
5.2.2 Siguranta circulatiei ....................................................................................................................................83
5.2.3 Sistem rutier .................................................................................................................................................84
5.2.4 Scurgerea apelor..........................................................................................................................................84
5.2.5 Demararea proiectului ................................................................................................................................85
5.2.6 Solutii tehnice si tehnologice.......................................................................................................................85

MONITORIZAREA ..................................................................................................................................................86
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

FAZA DE CONSTRUCTIE .........................................................................................................................................86


FAZA DE EXPLOATARE ..........................................................................................................................................86
FAZA DE INCHIDERE A UNOR COMPONENTE SI DE REFACERE A MEDIULUI .........................................................86
PLAN DE MONITORIZARE ......................................................................................................................................87
IMPACTUL REMANENT ..........................................................................................................................................87

CONCLUZII SI RECOMANDARI ........................................................................................................................89


7.1 CONCLUZII ........................................................................................................................................................89
7.1.1 APA ...............................................................................................................................................................89
7.1.1.1
7.1.1.2

7.1.2

AER ...............................................................................................................................................................91

7.1.2.1
7.1.2.2

7.1.3

n perioada de execu
ie .......................................................................................................................................... 93
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 94

COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE ..............................................................95

7.1.5.1
7.1.5.2
7.1.5.3
7.1.5.4

7.1.6
7.1.7

n perioade de constructie ...................................................................................................................................... 92


n perioade de exploatare....................................................................................................................................... 93

SOLUL SI SUBSOLUL ................................................................................................................................93

7.1.4.1
7.1.4.2

7.1.5

n perioada de construc
ie ...................................................................................................................................... 91
n perioada de func
ionare ..................................................................................................................................... 92

ZGOMOTUL ................................................................................................................................................92

7.1.3.1
7.1.3.2

7.1.4

n perioada de construc
ie ...................................................................................................................................... 89
n perioada de exploatare....................................................................................................................................... 90

Flora i Vegeta
ia ................................................................................................................................................... 95
Fauna....................................................................................................................................................................... 97
Arii protejate......................................................................................................................................................... 101
Impact poten
ial .................................................................................................................................................... 103

PEISAJUL ................................................................................................................................................. 105


MEDIUL SOCIO-ECONOMIC................................................................................................................ 105

7.1.7.1
7.1.7.2

n perioada de construire...................................................................................................................................... 105


n perioada de exploatare..................................................................................................................................... 105

7.2 RECOMANDARI ............................................................................................................................................. 106


7.2.1 APA ............................................................................................................................................................ 106
7.2.1.1
7.2.1.2

7.2.2

AER ............................................................................................................................................................ 107

7.2.2.1
7.2.2.2

7.2.3

In perioada de constructie .................................................................................................................................... 107


In perioada de operare.......................................................................................................................................... 108

ZGOMOTUL ............................................................................................................................................. 108

7.2.3.1
7.2.3.2

7.2.4

n perioada de execu
ie ........................................................................................................................................ 106
n perioada de exploatare..................................................................................................................................... 107

n perioade de constructie .................................................................................................................................... 108


n perioade de exploatare..................................................................................................................................... 108

SOLUL SI SUBSOLUL ............................................................................................................................. 109

7.2.4.1
7.2.4.2

n perioada de execu
ie ........................................................................................................................................ 109
n perioada de exploatare..................................................................................................................................... 110

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (iv)

7.2.5

COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE ........................................................... 110

7.2.5.1
7.2.5.2

7.2.6

In perioada de execuie ........................................................................................................................................ 110


In perioada de operare.......................................................................................................................................... 111

PEISAJUL ................................................................................................................................................. 112

7.2.6.1

n perioada de execuie ........................................................................................................................................ 112

ANEXE
Anexa A Amplasarea in teritoriu

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (1)

INFORMAII GENERALE

Denumirea obiectivului de investiii:

REABILITARE DN 25 TECUCI SENDRENI


KM. 0+000 KM. 68+130

Amplasamentul obiectivului:

Sectorul de drum propus pentru reabilitare


DN 25, este o artera rutiera care face
legatura intre municipiul Tecuci si
localitatea Sendreni

Proiectantul lucrrilor:

CONSITRANS SRL, Bucuresti

Beneficiarul lucrrilor:
Drumuri
Sursa de finanare:
Perioada de executie propus:
Autorul studiului:
Bucuresti
Telefon/fax:
Persoana de contact:
Cojocariu

Compania Naional de Autostrzi i


Naionale din Romnia
Bugetul de stat / Fonduri comunitare
24 luni
SC ASA Environmental Services SRL

5
6
7
8
9

1.1

0745 013 300 / 0746 139 344


Prof. dr. ing. Adrian Gazdaru / Florentin

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.1.1 Scopul si importanta obictivului de investitii:


1.1.1.1 Scopul proiectului
-

ranforsarea sistemului rutier existent in vederea maririi capacitatii portante si


imbunatatirea suprafetei de rulare;

largirea sistemului rutier pentru o parte carosabila de 7,00 m cu benzi de incadrare


de 0.50 m si o platforma de 9,00 m;

imbunatatirea scurgerii apelor in lungul drumului prin constructia de rigole pereate


sau de pamant;

inlocuirea podetelor cu deschideri mai mici de 2,00 m conform Ordinului A.N.D. nr.
93/303/21.02.1992, a celor degradate sau cu sectiune de scurgere insuficienta si
lungirea podetelor ce se mentin precum si reparatii;

prevederea de podete noi acolo unde ele apar ca necesare;

sporirea sigurantei circulatiei prin amenajarea corespunzatoare, la nivel, a


intersectiilor cu alte drumuri publice;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (2)

sporirea sigurantei circulatiei prin prevederea de parapete, precum si inlocuirea celor


existente degradate;

imbunatatirea drenajului sistemului rutier prin drenuri transversale continue si drenuri


longitudinale;

1.1.1.2 Utilitatea proiectului


Starea pe alocuri proast a drumului i a podurilor, podeelor, anurilor i rigolelor
parial necorespunztoare de pe traseul drumului analizat are efecte negative asupra
economiei i transportatorilor auto, prin creterea timpilor i costurilor de transport pe
tronsonul respectiv, prin creterea consumului de carburant, precum i prin mrirea
costurilor legate de ntreinerea i reparaia mijloacelor de transport.
Utilitatea proiectului const n rezolvarea acestor probleme, precum i n facilitarea pe
viitor a unui sistem eficient de ntreinere att a carosabilului ct i a structurii de
rezisten.
1.1.2 Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajarea
teritoriului
Sectorul de drum propus pentru reabilitare DN 25, Tecuci Sendreni, este o artera rutiera
care face legatura intre municipiul Tecuci km. 0+000 si localitatea Sendreni km. 68+130,
facand legatura intre arterele DN24 si DN 2B, avand o lungime de 68,130 km.
Din totalul de 68,130 km aflati, din punct de vedere administrativ in judetul Galati,
36,580 km traverseaza localitati, dupa cum urmeaza:
- Tecuci
- Draganesti
- Barcea
- Umbraresti
- Ivesti
- Liesti
- Hanul Conachi
- Tudor Vladimirescu
- Vames
- Piscu
- Independenta
- Branistea
- Sendreni

km. 0+000 km. 3+500 L= 3,500 km


km. 6+888 km. 9+381 L = 2,493 km.
km. 9+381 km. 13+760 L = 4,379 km.
km. 13+760 km. 18+014 L = 4,254 km.
km. 18+014 km. 24+855 L = 6,841 km.
km. 24+855 km. 29+800 L = 4,945 km.
km. 31+930 km. 34+450 L = 2,520 km.
km. 36+310 km. 39+900 L = 3,590 km.
km. 43+200 km. 44+230 L = 1,030 km.
km. 45+880 km. 48+325 L = 2,445 km.
km. 51+090 km. 53+020 L = 1,930 km.
km. 59+300 km. 59+700 L = 0,400 km.
km. 66+200 km. 67+950 L = 1,750 km

Necesitatea acestei investitii deriva din cresterea continua a traficului ce a condus la


degradarea in anumite zone a drumului, astfel incat caracteristicile tehnice si de
exploatare ale drumului nu mai corespund in totalitate normelor tehnice in vigoare.
Se impune gasirea unor solutii de reabilitare adecvate situatiei din teren, care sa asigure
circulatia in conditii de securitate si confort si in acelasi timp, sa fie economice.
Obiectivele specifice au in vedere reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
de transport pentru imbunatatirea confortului calatorilor, cresterea sigurantei acestora si a

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (3)

eficientizarii transportului de marfa in vederea alinierii sistemului national de transport la


sistemul european, maximizarea efectelor pozitive asupra mediului si minimizarea
impactului global si local pe care activitatile de transport le genereaza, astfel ca
modernizarea DN 25 este o prioritate pentru atingerea acestor obiective.
1.1.3 Descrierea lucrarilor
1.1.3.1 Situatia existenta
Traseul in plan

Conform Ordonantei nr 43/1997 drumul DN 25 este drum national principal, incadranduse in clasa tehnica III.
Traseul DN 25 prezinta elemente geometrice specifice zonei de campie sub forma unor
aliniamente lungi racordate prin curbe largi.
In conformitate cu Ordonanta nr 43/1997 viteza de baza pentru clasa tehnica III zona de
campie in care se incadreaza si drumul analizat este de v = 50-80 km/h.
Traseul in profil longitudinal

Declivitatile longitudinale in aliniamente si curbe se incadreaza in prevederile STAS


863/85 (max 4%) acestea nefiind depasite pe nici o portiune a traseului.
Racordarile verticale corespund STAS 863/85.
Profil transversal

In profil transversal drumul are in general latimea platformei de 8,00 9,00 m si o parte
carosabila de 6,00 7,00 m. Acostamentele sunt in general din pamant sau balast fiind in
stare degradata si inierbate. In municipiul Tecuci km 0+000 km 3+830 latimea
carosabilului variaza intre 9.00 si 14.00 m
Structura rutiera

Sistemul rutier existent pe DN 25 intre km. 0+000 km. 68+130 este un sistem rutier
nerigid, avand imbracamintea alcatuita dintr-un strat de 3 cm beton asfaltic si 5 cm
binder.
Starea tehnica actuala a sistemului rutier este apreciata ca fiind mediocra pe o lungime
de aproximativ 70% din lungimea traseului analizat si rea pe aproximativ 30%.
Suprafata partii carosabile prezinta degradari (foto1,2) cum ar fi: faiantari, fisuri
longitudinale, valuriri, gropi de suprafata plombate ca urmare, in principal, a capacitatii
portante reduse a complexului rutier.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (4)

Foto 1.

Foto 2.

Sistemul rutier este alcatuit din straturi drenante (balast) 15-50 cm si straturi asfaltice 1935 cm.
Scurgerea si evacuarea apelor

Scurgerea apelor de suprafata se realizeaza printr-un sistem de rigole si santuri. Santurile


de pamant sunt in general colmatate nepermitand scurgerea apelor in conditii
corespunzatoare.
Pe o lungime de cca. 25,000 km. (in zona de traversare a localitatilor) rigolele si santurile
sunt pereate, dar se afla intr-o stare de degradare considerabila nefiind functionale.
Intre km 41+300 km 44+000 drumul traverseaza zone inundabile, cu baltiri frecvente
ale apei langa platforma. Situatia este generata de cota scazuta a drumului, aceasta fiind
foarte apropiata de nivelul terenului natural, cat si de existenta rambleului de cale ferata
si a unui dig de canal irigabil ce incadreaza drumul national, generand un efect de bazin.
Drumul existent traverseaza un numar de 7 poduri si 5 pasaje peste calea ferata si un
numar de 39 de podete.
Podetele au deschideri intre 1 si 5 m si sunt: dalate, tubulare, boltite si ovoidale; cu
infrastructuri in general din zidarie de piatra bruta sau beton.
Marea majoritate a podetelor au inaltimi reduse si sunt colmatate, scurgerea si evacuarea
apelor facandu-se cu dificultati. In ceea ce priveste racordarile cu terasamentele sau
timpanele acestea prezinta degradari importante cum ar fi: fisuri, ruperi, desprinderi de
moloane etc.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (5)

1.1.3.2 Solutia proiectata


Traseul in plan

Traseul drumului national va urmari incadrarea in prevederile STAS 863/85 prin


pastrarea amplasamentului actual al drumului avand in vedere ca prin tema de proiectare
nu se cere studierea unor variante de ocolire a localitatilor sau a corectiilor.
Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste in principiu niveleta drumului


existent, la care se vor adauga grosimile de ranforsare. In zonele inundabile semnalate cu
terenuri sensibile la inmuiere s-a studiat corectarea profilului longitudinal prin ridicarea
platformei drumului intre km 41+300 km 44+000 cu aproximativ 1.00 m fatade
niveleta actuala, aceasta neavand impliatii majore in profil transversal.
Se respecta pasul de proiectare corespunzator vitezei de proiectare de 50-80 km/h
conform STAS 863-85.
Din analiza declivitatilor in plan longitudinal, rezulta ca nu sunt zone pentru care sa se
justifice proiectarea unor benzi pentru vehicule lente.
Profilul transversal tip

In conformitate cu Normele privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale


aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/27.01.1998 drumul national nr.
25 Tecuci - Sendreni este incadrat ca drum national principal.
In conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/27.01.1998 drumul trebuie sa
aiba o parte carosabila de 7,00 m cu benzi de incadrare de 0.50 m si o platforma de 9,00
m.
Sistemul rutier

Pentru proiectarea sistemului rutier s-au folosit datele din determinarea grosimii
straturilor rutiere.
Dimensionarea straturilor de ranforsare a fost facuta pe baza Normativului pentru
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si
semirigide indicativ AND 550/1999.
Sistemul de ranforsare a carosabilului existent a fost adoptat intre km. 3+500 km.
17+000, km. 25+000 km. 41+300, km. 44+000 km. 48+800 si km. 51+000 km.
68+130 astfel:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (6)

6 cm mixtura asfaltica AB 2
Sistemul rutier pentru consolidarea acostamentului existent a fost adoptat:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
15 cm piatra sparta
25 cm balast
Intre km 41+300 km 44+000, unde se ridica linia rosie cu aproximativ 1.00m, s-a
prevazut sistemul rutier nou pe intreaga latime a profilului transversal. Pe aceasta zona sa studiat un profil transversal tip in care se prevede desfacerea straturilor asfaltice din
alcatuirea sistemului rutier existent pana la stratele drenante.
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
10 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
Umplutura din balast
De asemenea intre Km 17+000 25+000 si Km 48+800 51+000 s-a proiectat un sistem
rutier nou care sa asigure capacitatea portanta in aceste zone. S-a propus o solutie cu
stuctura rutiera semirigida si anume:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
10 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
40 cm perna de balast
geogrila
geotextil
Scurgerea apelor

Evacuarea apelor in lungul drumului este prevazuta sa se faca prin rigole si santuri
(pereate si nepereate) in conformitate cu prevederile STAS-ului 10796/2-79 si cu
situatia locala.
Pentru evacuarea apelor din patul drumului se prevad drenuri transversale continue prin
scoaterea stratului de balast in taluzele de rambleu si care au pante de 1 : 3 sau 1 : 2.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (7)

In ceea ce priveste evacuarea apelor de pe o parte pe alta a drumului aceasta se va realiza


prin podete si poduri.
Podete

Acolo unde este necesar, in conformitate cu Ordinul A.N.D. nr 93/303/21.02.1992


podetele existente (tubulare, ovoidale si dalate) avand deschiderea sub 2,0 m vor fi
inlocuite cu podete avand deschiderea de 2,0 m si, pe cat posibil, o inaltime minima de
1,50 m pentru a putea fi curatate.
La podetele care se mentin trebuie refacute camerele de cadere in vederea preluarii
corespunzatoare a apelor si a retinerii depunerilor cat si lungirea lor in vederea asigurarii
latimii platformei proiectate.
Pe zonele cu baltiri, acolo unde drumul constituie un baraj in calea apelor, au fost
prevazute podete noi.
Drumuri laterale

Pe intreaga lungime a traseului drumul este intersectat de 7 drumuri publice si mai multe
drumuri de pamant.
Drumurile laterale vor fi amenajate pe 25 m cele din pamant, din care 10 m vor fi asfaltati
iar 15 m impietruiti sau balastate, iar pentru cele cu asfalt existent s-a prevazut un covor
asfaltic pe 10 m.
Intersectiile cu drumurile publice sunt prevazute a fi amenajate in conformitate cu
normativul C 173-1986. Acestea sunt situate la: km. 11+300 DJ 252; km. 15+132 DC
58; km. 12+275 DJ 253; km. 19+851 DJ 254; km. 31+225 DJ 204; km. 49+590
DJ 255; km. 68+130 DN 2B.
Parcari si statii auto

Parcarile si statiile auto pentru mijloacele de transport in comun locale, existente pe


traseu, vor fi mentinute si amenajate corespunzator.
Trotuare

S-a urmarit mentinerea trotuarelor esistente in localitati, cu unele lucrari necesare pentru
refacerea celor afectate.
Parapete

Acolo unde situatia o impune, in conformitate cu STAS 1948/1-1991, au fost prevazuti


parapeti metalici zincati cu lisa simpla sau lisa compusa.
De asemenea au fost prevazuti parapeti metalici la podete cu vai accentuate, precum si la
poduri.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (8)

Mutari si protejari instalatii

Pentru reabilitarea drumului si a podurilor apar ca necesare mutari si protejari de instalatii


existente in zona drumului, cum af fi :
-

retea electrica aeriana de joasa tensiune;


retea aeriana de telecomunicatii;
conducte apa.

Pentru a identifica toate instalatiile au fost transmise documentatii catre toti detinatorii de
instalatii din zona pentru emiterea acordului de principiu si figurarea pe planurile de
situatie transmise a pozitiilor instalatiilor detinute.
De asemenea, sunt in derulare formalitatile pentru intocmirea proiectelor de mutare sau
protejare de catre unitati de proiectare specializate.
1.1.3.3 Exproprieri
Lucrarile de reabilitare a drumului national DN 25 conduc la ocuparea unor suprafete
reduse de teren din zona limitrofa acestuia (in total cca 1.6 ha teren agricol).
Ridicarea liniei rosii intre km 41.300 km 44.000 impune ocuparea unei suprafete
agricole de cca 1.1 ha.
Reamenajarea intersectiei cu DJ 255 de la km 49.590 impune deasemenea ocuparea unei
suprafete agricole de 0.5ha.
1.1.3.4 Organizari de santier. Surse de balast, agregate si pamant. Zone de depozitare
deseuri
n zonele nvecinate cu sectorul de drum care face obiectul acestui studiu se manifest o
acut lips de terenuri libere, disponibile pentru organizrile de antier, depozitarea
sterilului rezultat din excavaii, sau pentru amenajarea de gropi de mprumut.
1.1.3.4.1 Organizari de santier
In conformitate cu prevederile H.G. 729 din 22/08/2000 care aproba Normele de aplicare
a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica Organizarea de santier
ca descriere sumara face parte din Proiectul Tehnic al Investitiei si anume se specifica ca
in acesta se vor face numai referiri cu privire la ea.
Conform legislatiei subsidiare, organizarea de santier constituie atributia si raspunderea
Antreprenorului General ca amplasament, solutii, dotari si pentru aceasta va fi nevoie de
un Raport distinct privind Evaluarea Impactului asupra Mediului.
In acest sens, constructorului ii va reveni obligatia
 de a obtine certificatele de urbanism pentru lucrarile proprii;
 de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (9)

 de a obtine autorizatie de construire pentru lucrarile provizorii,


 de a reda terenurile ocupate temporar la forma initiala cu amenajarile stabilite de
organele competente.
Dintre principalele condiii minime necesare pentru amenajarea unei organizri de antier
enumerm :


distane mici de transport pentru materialele aprovizionate;


situarea ct mai aproape de centrul de greutate al lucrrii;
posibiliti de transport pe calea ferat;
posibiliti de asigurare cu costuri minime a utilitilor (ap, electricitate);
situarea n zone care s afecteze ct mai puin viaa i activitatea localnicilor.

In consecinta se poate aprecia ca activitatile si constructiile de organizare de santier nu se


vor dezvolta pe traseul drumului, si ca in orice caz nu vor produce un impact semnificativ
asupra acestei zone.
1.1.3.4.2 Surse de balast
n conformitate cu legislatia nationala, amplasarea eventualelor puncte de lucru si
suprafata lor este stabilita de cstigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor. Cu toate
acestea, avnd n vedere cerintele de calitate si existenta n zona a unor astfel de resurse,
se presupune ca piatra naturala si balastul vor fi cumparate de la cariere/balastiere
existente pe raza judetului. Transportul lor se va efectua cel mai probabil cu mijloace
auto.
1.1.3.4.3 Gropi de mprumut
n conformitate cu legislatia nationala, amplasarea eventualelor puncte de lucru si
suprafata lor este stabilita de ctigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor. Cu toate
acestea, avnd n vedere cerintele de calitate, se presupune ca datorita proprietatilor
coezive ale solului excavat, materialului folosit pentru terasamente va consta n cea mai
mare parte din materiale locale, n speta din pamnt rezultat din excavarile ce vor fi parte
a programului de construire.
n functie de decizia antreprenorului, este posibila crearea unor gropi de mprumut, de
dimensiune redusa.
1.1.3.4.4 Zone de depozitare deseuri
In conformitate cu prevederile H.G. 729 din 22/08/2000 care aproba Normele de aplicare
a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, amplasarea eventualelor
puncte de lucru i suprafaa lor este stabilit de ctigtorul licitaiei pentru executarea
lucrrilor. Cu toate acestea, se poate presupune c toate materialele inerte vor putea fi
folosite n umpluturi locale, de exemplu carierele de balast, sau transportate la groapa
municipal de deeuri menajere cea mai apropiata.
Toate deeurile rezultate, care pot fi asimilate deeurilor municipale, vor fi transportate la
groapa de deeuri a municipiului Galati.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (10)

1.1.3.4.5 Scenarii de lucru analizate in prezentul studiu


Pentru a avea o dimensiune a efectelor pe care le pot produce asupra Mediului activitatile
specifice organizarii de santier, in continuare sunt prezentate principale date care au stat
la baza analizelor realizate in prezentul studiu:
Volumele principalelor materiale, semifabricate si prefabricate ce vor fi puse in opera
sunt estimate dupa cum urmeaza:

Sptur i umplutur pmnt 250 mii mc


Balast i piatr spart 300 mii mc
Beton asfaltic de toate categoriile 250 mii tone
Beton de ciment 100 mii tone
Alte materiale global 100 mii tone

Numarul de utilaje ce va lucra in perioada de varf pe santier va fi de:

12 autobasculante de 30 t
1 autocisterna de 5000 l
2 autocamioane de 12 t
3 autovehicule uoare
2 autobetoniere de 20 t
2 Excavatoare
1 Repartitoare beton bituminos
4 Utilaje compactare
1 Macara

1.2

DURATA DE EXPLOATARE A DRUMULUI

Ca durat de exploatare pentru drumurile cu structuri rutiere suple bituminoase se ia


n considerare o perioad de minim 12 ani, n medie 30 ani.
1.3

POLUAREA GENERATA DE ACTIVITATE

Transporturile au un puternic impact asupra Mediului, la scara regionala si chiar globala


si pe termen lung, generand accidente cu pierderi de vieti omenesti, sau ale unor
capacitatii vitale, pagube economice insemnate precum si o poluare fonica si chimica
unerori ireversibila, cu modificari substantiale in peisaj si chiar in comportamentul uman
si in societate.
Dimensiunea acestor fenomene si caracterul acestora este diferentiat pe tipul sistemelor
de transport: terestru de suprafata, subteran, aerian si pe apa.
Pe de alta parte, circulatia bunurilor si a oamenilor, a stat si sta la baza dezvoltarii
societatii umane, permitand schimburile comerciale, diviziunea mondiala a muncii,
specializarea si libera concurenta intr-o lume in care acum globalizarea este un fenomen
marcant si in puternica extindere.
Referindu-ne strict la transporturile auto terestre respectiv la drumuri, care fac obiectul
acestui Studiu se poate constata ca impactul lor se poate manifesta ca impact negativ mai
bine perceput, in special de egologistii puri, dar trebuie retinut ca in acelasi timp ele au

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (11)

si un insemnat impact pozitiv asupra ecomomiei, dezvoltarii societatii ca si asupra


oamenilor.
Impactul negativ consta in esenta in fragmentarea habitatelor si poluare, iar cel pozitiv in
facilitarea schimburilor pornind de la bunuri materiale si pana la idei, circulatia
populatiei, dezvoltarea turismului etc.
In acelasi timp, ambele categorii de impact se manifesta diferit in perioadele de realizare
si de exploatare a unui drum.
In cele ce urmeaza se vor prezenta sintetic elementele de impact grupate asa cum s-a
aratat mai sus.
1.1.4 Impactul negativ
1.1.4.1 In perioada de executie a drumului
De la inceput trebuie subliniat faptul ca proiectul analizat se refera la modernizarea unui
drum existent, in cea mai mare parte lucrarile ce se vor realiza limitandu-se la
amplasamentul existent, fara sa impuna ocuparea unor suprafete de teren care in prezent
ar fi destinate altor folosinte.
Cu toate ca in prezent datorita tehnologiilor de executie moderne, a unor materiale putin
agresive pentru mediu, si a unei mecanizari avansate, perioadele de executie s-au
diminuat mult, ceea ce reduce timpul de impact pe traseu, efectele respective pot fi in
esenta urmatoarele:
1. Miscari de terasamente, deblee si/sau ramblee cu excavatii in traseu ori in gropi de
imprumut, care genereaza, modificari in stratele superioare de pamant, chiar
dezechibrul lor natural si uneori schimbari ale pesajului natural.
2. Emisii importante de praf si noxe produse de gazele de esapament de la motoarele
puternice 100-200 C.P ale mijloacelor mecanice de transport si ale utilajelor de
construcii.
3. Perturbarea prin zgomot si noxe ale habitatelor, faunei si florei, uneori pe benzi
laterale de peste 1km, din axul lucrarilor.
4. Emisii de noxe de diferite tipuri cu ocazia executarii lucrarilor de constructii cum ar fi
praf la betonari, zidarii, sau gaze in cazul betoanelor bituminoase.
5. Perturbarea scurgerii naturale a apelor prin lucrarile la poduri, care pot produce atat
cresterea locala a nivelurilor apei, cat si a turbiditatii raurilor in special cu ocazia
dezafectarii unor elemente de sustinere.
6. Excavatii importante in zone cu deblee mari sau in cele aproape de versanti, care pot
produce un dezechilibru insemnat in stratele de pamant si presupun lucrari de

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (12)

sustinere si protectie provizorii ori definitive, uneori in solutii dificile si care nu pot
rezolva definitiv in toate situatiile perturbarile produse.
7. Intersectarea unor situri arheologice necunoscute, scoase la iveala de lucrari, care
presupun operatii de salvare, ce ingreuneaza sau intarzie programul de executie.
Uneori asemenea situri nu sunt sesizate si sunt acoperite pentru totdeauna.
8. Discomfort important prin poluare fonica, luminoasa, vibratii si emiterea de noxe,
care se manifesta asupra populatiei din asezarile situate in apropierea santierelor.
9. Posibilitatea aparitiei unor conflicte sociale intre populatia autohtona si personalul
muncitor, in general mai violent si care va fi relativ numeros in timpul executiei
lucrarilor.
10. Consumuri semnificative de materii prime, materiale i energie, cu consecine
negative asupra epuizrii reurselor materiale i energetice, n special atunci cnd este
vorba de resurse neregenerabile.
In final se poate concluziona ca in perioada de executie impactul negativ este important,
la modul cel mai general, dar durata acestuia este limitata de la cateva luni pana la 1-3
ani, iar aria sa de manifestare va fi local sau regional.
1.1.4.2 In perioada de exploatare.
1. Fragmentarea definitiva a habitatelor cu posibilitatea disparitiei unor populatii de
animale sau a unor forme de flora; acest impact este nesemnificativ in acest caz
avnd n vedere c drumul ce se va reabilita este n exploatare de mult vreme i ca
urmare acesta a gsit deja un echhilibru cu flora i fauna local.
2. Concentrarea importanta a traficului pe noile coridoare astfel create/reabilitate cu
noxe insemnate si perturbari ale mediului dar si a populatiei riverane.
3. Cresterea pericolului de accidente pe traseu ca urmare a vitezelor sporite de circulatie
acceptate, cu efecte asupra participantilor la trafic dar si prin explozii, sau incendii
produse de autovehiculele grele.
4. Circulatia in comun, cu viteze mari, a autoturismelor si mijloacelor de transport greu.
5. Modificarea prin deviere sau anulare a unor rute de transport traditionale si bine
cunoscute, ceea ce poate perturba activitati conomice sau sociale bine consolidate in
timp.
1.1.5

Impactul pozitiv.

1.1.5.1 In perioada de executie.


1. Dezvoltarea cu caracter oarecum temporar a unor activitati economice legate de
constructia drumului: procurarea de materiale de constructii, semi ori prefabricate,

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (13)

aprovizionarea cu carburanti si lubrefianti, repararea si intretinerea mijloacelor de


transport si a utilajelor.
2. Dezvoltarea unui flux comercial pentru bunuri de consum, in special de alimente
pentru populatia de muncitori ce lucreaza pe santier.
3. Crearea temporara de locuri de munca pentru populatia autohtona, concomitent cu
posibilitatea pentru o parte din aceasta de a se califica intr-o meserie noua.
4. Ridicarea nivelului economic, de civilizatie si de informare al populatiei locale.
1.1.5.2 In perioada de exploatare.
Beneficiul principal in exploatare al unui drum modernizat se regaseste in ansamblul
economiei unei tari si regiuni astfel:
1. Crearea unui coridor de transport modern cu toate beneficiile ce decurg: cresterea
vitezei de parcurgere a unor trasee cu reducerea timpului de deplasare, diminuarea
consumului de carburanti, reducerea nivelului de uzur al autovehiculelor prin
scaderea accelerarilor si decelerarilor dar si a regimului de functionare a motoarelor, a
blocajelor in traseu si in special la tranzitul prin localitati.
2. Diminuarea pericolului de accidente specific drumurilor inguste, cauzate de depasiri
si tranzitare prin localitati cu circulatie pietonala importanta.
3. Reorganizarea generala a retelei rutiere din zonele strabatute, cu cresterea fluentei in
circulatie si imbunatatirea legaturilor intre asezari.
4. Cresterea posibilitatilor de dezvoltare economica a zonei tranzitate de drumul
realibiltat; cresterea atractivitatii economice a zonei, respectiv a investitorilor din
afara zonei; dezvoltarea turismului si a altor activitati ce pot duce la cresterea
veniturilor populatiei locale; facilitarea dezvoltarii rutelor de transport in comun, cu
efecte benefice asupra reducerii consumului energetic.
Scopul principal al Raportului la Studiul de evaluare al impacului este de a lua in
considerare elementele de impact negativ de a propune masuri si solutii de eliminare sau
reducere a lor, de a maximiza elementele de impact pozitiv, astfel incat lucrarile sa se
incadreze cat mai bine in mediul natural si sa reduca situatiile de conflict existente.
1.4

PRODUCTIA SI NECESARUL DE RESURSE ENERGETICE

Pentru execuia lucrrilor de modernizare a DN 25 este necesar efectuarea urmtoarelor


lucrri, conform tabelului urmtor:

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (14)

Tabel 1. 1: Cantit de lucrri


Descrierea lucrarii

Mii tone

Pmnt

53

Balast

105

Mixturi asfaltic

213

Beton de ciment

6.2

Tabel 1. 2: Productia si necesarul resurselor energetice


Producie
Nume
Mixtur asfaltic*

Beton de ciment*

Resurse folosite pentru asigurarea produciei

Cantiti totale

Consumuri

Nume

213000 mc

Pcur

6200 mc

Furnizor

DN 26
32 t

PETROM

Bitum

7863 t

Suplacu de Barcau

Energie electric

41 MW

CONEL

Energie electric

1,3 MW

CONEL

Ciment

210 mc

Transport de
materiale

375 mii l

Motorin

PETROM

Utilaje pe
amplasament

150 mii l

Motorin

PETROM

Nu se produce pe amplasament.

Tabel 1. 3: Materii prime folosite


Materia prime
Pcur*
Bitum

Aditivi mixturi
asfaltice*

Clasificarea i etichetarea substanelor i compuilor chimici

Total Sector
A

Categoria
Periculos/Nepericulos

Cod privind principala


proprietate periculoas

Fraze de risc

22 t

H3B; H6

Inflamabil, toxic

210 t

H3B; H6

Inflamabil, toxic

21 t

H3B; H6

Inflamabil, toxic

Agregate naturale*

200 mii mc

Ciment*

210 t

H4

Iritant

Aditivi beton*

0.5 t

Pmnt

53 mii mc

Mixturi asfaltic

213 mii mc

H6

Toxic

Beton de ciment

6 mii t

Balast

105 mii mc

Motorin transport

375 mii l

H3B; H6

Inflamabil, toxic

Motorin utilaje pe
amplasament

150 mii l

H3B; H6

Inflamabil, toxic

Materii prime in instalaiile furnizorilor de betoane

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (15)

2
2.1

PROCESE TEHNOLOGICE
PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE

In cazul proiectului analizat procesele tehnologice sunt aferente doar perioadei de


constructie si acestea sunt prezentate in continuare pe grupe de lucrari.
2.1.1 Terasamente.
Defrisarea unor arbusti si arbori cu diametre sub 10 cm se face cu buldozerul cu
echipament de defrisor, incarcarea in autobasculante si apoi evacuarea pentru a fi utilizati
ca lemn de foc.
Decaparea pamantului vegetal se efectueaza cu buldozerul.
Sapatura in debleu n teren mediu se face cu excvatorul cu incarcare direct in
autobasculanta si transport in zonele de umplutura.
Umpluturile in ramblee presupun nivelarea pamantului descarcat din autobasculante cu
buldozerul, si apoi compactarea cu cilindru lis tractat de un buldozer.
Imbracarea taluzurilor cu iarba consta din asternerea pamantului vegetal pe taluz cu cupa
excavatorului si nivelarea lui cu buldozerul si manual.
Scarificarea acostamentelor se efectueaza cu buldozerul echipat cu scarificator.
2.1.2 Suprastructura drumului.
Asternerea stratului de balast presupune descarcarea lui din autobasculante, nivelarea cu
buldozerul si compactarea cu cilindrul vibrator tractat de un buldozer. Stratul de piatra
sparta in fundatie va urma aceiasi tehnologie. Stratul de agregate naturale stabilizate cu
ciment presupune prepararea amestecului in statia de betoane, aducerea lui pe
amplasament si apoi utilizarea tehnologiei de mai sus.
Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida se face cu o autocisterna
speciala.
Stratul de baza din mixtura asfaltica cu bitum si agregate concasate executat la cald.
Mixtura se va prepara in afara amplasamentului si va fi adusa pe santier cu
autobasculante cu incalzire, descarcata in repartitoare si apoi compactata cu cilindri
specifici pentru asfalt. Stratul de legatura din binder de criblura si agregate concasate
executat la cald va urma tehnologia de mai sus. Strat de uzura din beton bituminos,
aceiasi tehnologie.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (16)

2.1.3 Drumuri laterale


Stratul de piatra sparta din fundatii fara impanare si innoroire se executa prin nivelerea cu
buldozerul dupa care se va compacta cu un cilindru lis tractat de buldozer.
Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica va fi facuta cu o autocisterna speciala.
Stratul de baza din mixturi asfaltice va urmarii tehnologia specifica prezentata mai sus.
Solutia sa va aplica la intersectiile cu drumuri laterale.
2.1.4 Santuri si rigole
Demolarea zidariei din beton la santuri si rigole necorespunzatoare se face cu excavator,
care va fi folosit si la strangerea materialului in gramezi si incarcarea in autobasculante,
dupa care se executa evacuarea din amplasament.
Rigola carosabila din prefabricate se va realiza cu ajutorul unei macarale montata pe un
excavator. Santul nepereat presupune realizarea escavatiei cu excavatorul. Santurile
pavate cu elemente prefabricate presupun montarea de prefabricate cu o macara.
Decolmatarea santurilor existente se va efectua cu excavator cu cupa profilata.
2.1.5 Parapeti si bariere
Se vor monta cu o macara pe pneuri cu acces facil i manual.
2.1.6 Semnalizari si marcaje
Se vor monta: stalpi de dirijare, indicatori kilometrici, indicatori hectometrici, stalpi
pentru indicatoare de circulatie, marcaje rutiere, fiind ncesara o macara pe pneuri si o
masina de marcat.
2.1.7 Poduri si podete
Principalele tehnologii folosite sunt urmatoarele:
-

demolari de zidarie si betoane la cele existente cu excavatorul, strangerea materialului


rezultat, incarcarea in autobasculante si evacuarea din amplasament

demolari elemente din beton armat, cu ciocan pneumatic sau prin explozii controlate,
strangerea materialului, incarcarea in autobasculante si evacuarea din amplasament

Pentru constructia podetelor noi va fi necesar turnarea de beton armat cu tehnologiile


binecunoscute de excavare, cofrare, armare si betonare.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (17)

2.1.8 Managementul amplasamentului constructiei

n perioada executiei lucrarilor de modernizare se vor lua urmatoarele masuri


organizatorice:
-

marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului n vederea respectarii cu strictete a


perimetrului afectat constructiei;

amenajarea corespunzatoare a drumurilor de acces la fronturile de lucru, utilizndu-se


pe ct posibil drept cale de rulare pentru utilaje traseul actual al drumului;

elaborarea unor grafice de lucru, care sa tina cont de timpii de rulare si de punere n
opera a materialelor preparate n exterior (betoane, mixtura asfaltica), pentru
sincronizarea programelor de lucru ale bazelor de productie cu cele ale utilajelor din
amplasamentul drumului; scopul acestei actiuni este reprezentat de eliminarea
posibilitatii rebutarii sarjelor de material deja preparat, tinnd cont de sensibilitatea
zonelor;

asigurarea pazei si securitatii utilajelor si instalatiilor din frontul de lucru;

asigurarea utilajelor necesare unor bune desfasurari a lucrarilor.

2.1.9 Managementul materialelor


La realizarea tronsonului de drum se vor folosi doua grupe mari de materiale:
-

materiale locale

materialele de constructii propriu zise

O grupa speciala o constituie carburantii si lubrifiantii pentru utilaje si mijloacele de


transport care se vor asigura n afara lucrarii de catre detinatorii mijloacelor mecanizate.
Masurile pentru managementul corect al materialelor se vor grupa n:
-

masuri pentru asigurarea calitatii, care vor consta n certificate si documente de


calitate, iar pentru pamnturi n determinari facute n santier;

masuri pentru garantarea cantitatilor necesare constnd din documente de transport,


cntariri sau masuratori pe esantioane sau pe total livrare;

masuri specifice pentru a se evita degradarile prin acoperire sau depozitare


corespunzatoare;

masuri pentru a se asigura o mecanizare corecta si intensiva a manipularilor folosind


practic numai utilajele specifice: autoncarcatoare, stivuitoare, macarale etc.;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (18)

masuri pentru protectia muncii n toate operatiile de transfer, ncarcare, descarcare


care se realizeaza pe seama instructajelor specifice si echipamentelor de protectie;

masuri pentru ntretinerea si spalarea permanenta a drumurilor zonale si a cailor de


santier prin nivelarea lor cu autogredere, plombare cu balast, stropire;

masuri pentru a se evita poluarea cu praf si pulberi prin folosirea de mijloace de


transport etanse.

2.2

ACTIVITATI DE DEZAFECTARE

Lucrarile prezentate mai sus nu presupun activitati de dezafectare importante.


2.3

CONSUMURI DE CARBURANTI N PERIOADA DE EXECUTIE

Dat fiind volumul de lucrari si diversitatea morfologica a traseului estimarea emisiilor


produse de lucrul utilajelor, ca medie pe unitate de lungime si timp ar putea denatura
dimensiunea efectelor prin diminuarea lor.
Consumurile totale de carburant in perioada de executie (estimate) 12.7 l/h km.
2.4

TRAFICUL AFERENT LUCRARILOR

Traficul va fi reprezentat de deplasarea autovehiculelor pentru transportul materialelor de


constructie a obiectivului, pentru transportul deseurilor rezultate n perioada de executie,
precum si pentru alte activitati conexe (transport carburanti pentru utilaje, transport apa si
hrana pentru personalul de executie, transport personal pentru supraveghere si control
etc.).
Insumand cantitatile de terasamente, materiale, semifabricate si prefabricate ce vor fi
vehiculate in ampriza drumului in perioada celor 2 ani de executie rezulta ca acestea
reprezinta circa 575000 tone respectiv ca o medie cca. 60 tone/ora.
Considerand distanta medie maxima de transport de 10 km si o capacitate medie de
transport de 30 tone/autovehicul, rezulta un trafic de circa 2 vehicule/ora/sens.
Se mentioneaza ca dimensionarea traficului de lucru s-a facut lund n considerare
accesul n amplasament pe infrastructura rutiera existenta

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (19)

DEEURI

Deseurile produse ca urmare a realizarii si exploatarii drumului se estimeaza separat pe


cele doua etape executie, respectiv exploatare.
3.1

IN PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.1 Deseuri inerte si nepericuloase


Pentru realizarea fundatiei rutiere va fi necesara excavarea si indepartarea din
amplasament a unor terasamente necorespunzatoare - pamant mocirlos, sau cu continut
mare de material biodegradabil - care vor fi transportate la gropile de deeuri menajere
din zon, pentru a se asigura umplerea lor.
Pentru imbracamintea rutiera si celelalte constructii se vor pune in opera materiale
granulare - balast, piatra sparta, nisip - precum si alte produse ca betoanele de ciment sau
asfaltice, caramida, alte elemente prefabricate.
Deeurile din construcii se clasific dup cum urmeaz:
01.04.08

deeuri de piatr i sprturi de piatr;

17.01.07

beton, crmizi, materiale ceramice;

17.02.01

lemn;

17.02.02

sticl;

17.02.03

materiale plastice;

17.04.07

amestecuri metalice;

17.05

pmnt i materiale excavate;

17.09.00

deeuri amestecate de materiale de construcie.

Examinnd lista de mai sus, se constat c nu apar deeuri periculoase ntruct


aceast categorie de deeuri nu se genereaz prin lucrrile de construcie proiectate.
Deeurile de lemn, sticl, materiale plastice se ncadreaz n categoria deeurilor
menajere; sunt generate de personalul de execuie a lucrrilor de construcii.
Deeurile de pmnt i materiale excavate, piatr i sprturi de piatr, beton,
crmizi, materiale ceramice sunt deeuri provenite de la excavaiile necesare pentru
realizarea lucrrilor proiectate.
Se apreciaza ca nivelul de pierderi tehnologice inevitabile, cu ocazia transportului,
depozitarii sau punerii in opera va fi de ordinul a cca. 2%. Din acestea se vor putea folosii
pentru a realiza diverse umpluturi locale cca. 75%.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (20)

Se impune ca toate aceste deeuri inerte asimilabile deeurilor de demolare, n total cca.
35.000 mc, s fie evacuate i depozitate ntr-o groap ecologic de deeuri, cu ocazia
retragerii mijloacelor de transport din santier. Pentru acestea antreprenorul general al
lucrrilor va trebui s ncheie contracte cu operatorii de salubritate locali n vederea
depozitrii lor.
Deseurile menajere rezultate in amplasament de la personalul de executie hartie, pungi,
folii de plastic, butelii, resturi alimentare vor fi depozitate in conteinere la locurile de
munca in continua miscare si ele se estimeaza a fi de ordinul a 0,3 kg/om i zi deci fata de
numarul de personal de 100 vor reprezenta cca. 7 t anual. Eliminarea lor se va efectua
periodic prin grija executantilor, la firme specializate pentru revalorificarea dupa caz a
acestora sau la o rampa ecologica apropiata.
La sfritul sptmnii se vor afecta 2 ore pentru curenia fronturilor de lucru, cnd se
vor elimina toate elementele care au devenit deeuri.
Deseurile din demolari vor fi folosite pentru realizarea umpluturilor necesare realizarii
diverselor componente ale drumului.
Deeurile reciclabile i cele de ambalaj vor fi colectate difereniat i valorificate conform
legislaiei n vigoare.
3.1.2 Deseuri toxice si periculoase
Substanele toxice i periculoase pot fi: carburanii (motorina), lubrifianii i acidul
sulfuric, necesare funcionarii utilajelor, precum i vopseaua pentru marcajul rutier.
Alimentarea cu carburani a utilajelor va fi efectuat cu cisterne auto, ori de cte ori va fi
necesar.
Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse n antier n perfect stare de funcionare, avnd
fcute reviziile tehnice i schimburile de lubrifiani. Schimbarea lubrifianilor se va
executa dup fiecare sezon de lucru n ateliere specializate, unde se vor efectua i
schimburile de uleiuri hidraulice i de transmisie.
n cazul n care vor fi necesare operaii de ntreinere sau schimbare a acumulatorilor
auto, acestea nu se vor executa n antier, ci intr-un atelier specializat, unde se vor efectua
i schimburile de anvelope.
Vopseaua pentru marcaje va fi adusa in recipienti etansi din care va fi descarcata in
utilajele de lucru respective. Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor sau
distribuitorilor, dup caz, conform nomelor legale specifice.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (21)

3.2

IN PERIOADA DE EXPLOATARE

3.2.1 Deseuri inerte si nepericuloase


n timpul exploatrii vor rezulta o serie de deeuri specifice transportului rutier dar i
deeuri datorate unui comportament neadecvat al participanilor la traficul rutier cum ar fi
aruncarea de diverse amalajele, dar nu numai, din autovehicolele n mers direct n natur
sau n special n parcajele amenajate. Aceste deeuri sunt de natura deeurilor menajere.
Cele cu caracter salbatec, ca i cele colectate din parcaje, vor trebui curate prin grija
personalului de exploatare a drumului. Ele se estimeaz a fi de ordinul a 7-8 m3 anual, pe
baza datelor de trafic.
Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafaa carosabil, n special cu ocazia primei ploi,
vor fi splate diverse reziduuri din circulaie (scurgeri de carburani i lubrefiani, urme
de pulberi din anvelope de la frnri etc), care vor fi deversate n anturile i rigolele
laterale. Aceste ape ce pot fi intens poluate vor fi conduse la decantoare ce vor fi
amplasate pe reeaua de anuri, scop n care, la traficul prognozat, pot fi folosite i
camerele de cdere ale podeelor. Soluiile concrete urmeaz a fi stabilite de proiectant cu
ocazia proiectului tehnic ntruct presupun elemente de detaliu ca pantele longitudinale
ale traseului, puncte de descrcare a apei decantate etc. n legtur cu aceste decantoare
sunt de precizat urmtoarele:
-

Materialul colectat n ele este asimilabil nmolului provenit din epurarea apelor uzate,
iar potenialul toxic este indus de concentraia mare de metale grele;

Aceste decantoare urmeaz a fi vidanjate i curate periodic, nmolul urmnd a fi


evacuat n localitile de capt ntr-o ramp ecologic sau la una din staiile de
epurare din apropiere;

3.2.2 Deeuri toxice i periculoase


Lucrrile de ntreinere a tronsonului de drum presupun utilizarea unor categorii de
materiale care pot fi ncadrate n categoria substanelor toxice i periculoase. Produsele
cele mai frecvent folosite sunt:
-

Motorina - carburant utilizat de utilaje i n bun parte i de vehiculele de transport;

Benzina;

Lubrifiani (uleiuri, vaseline);

Lacuri i vopsele, diluani - utilizate n cadrul lucrrilor de ntreinere, protecie i


marcaje rutiere.

Pot s apar probleme n timpul manipulrii i utilizarii acestor produse de ctre unitile
specializate n lucrri de ntreinere i reparaii ale drumurilor. Personalul angajat al
acestor uniti trebuie s respecte normele specifice de lucru pentru desfurarea n
condiii de sigurana deplin a operaiilor respective. Se vor asigura instructaje periodice
pentru pregatirea personalului de exploatare n intervenii operative atunci cnd se produc
astfel de evenimente. Recipienii folosii trebuie recuperai i valorificai corespunztor.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (22)

4
4.1

IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA MEDIULUI SI POSIBILITATI DE


DIMINUARE
APA

4.1.1 Hidrologie i hidrogeologie


Apele freatice se situeaz la baza loessului sau a nisipurilor (de teras sau de dune), ntre
0,5i 20m adncime i au o mineralizare de 2-7 g/l.
Reeaua hidrografic este reprezentat de rul Brlad, care strbate aceast cmpie pe
ultimii 60 km ai cursului su i o serie de praie. Debitul Brladului este de 9.3 m/sec. la
Tecuci, iar din volumul scurgerii anuale (294.48 mil. m3), 42,26% se scurge primavara,
21% vara, 18.4% toamna i 18.34% iarna. Cmpia Tecuciului este strbtut n partea de
nord de o serie de praie care izvorsc din Colinele Covurluiului-Blneasa Corozel i
Tecucel iar n partea sudic se afla cursul temporar al Clmauiului, ce debueaza n lacul
Tlbasca (139 ha) de lng satul Tudor Vladimirescu.
n Cmpia Covurluiului, doar praiele Geru i Suhurlui au ap permanent, ele avandu-i
izvoarele tot n Colinele Covurluiului. O serie de aflueni ai acestor praie au scurgere
temporar (Gologan, Valea Rea). Valea Lozova (32 km), ce izvorate din partea de nord
a Cmpiei Covurluiului, debueaz n limanul fluviatil omonim, iar Valea Mlinei (21
km) cu o serie de aflueni (Milo, Manolache, Grboavele) debueaz n limanul fluviatil
Mlina. Tot un astfel de liman (Ctua) se afla la marginea vestic a oraului Galai.
Regimul hidrologic al organismelor fluviatile se afl sub influena unui climat temperatcontinental, cu unele nuane de excesivitate. Reeaua hidrografic din aceast cmpie
prezint, n cea mai mare parte, o alimentare mixt, predominant nivo-pluvial.
Sursa subterana contribuie cu 1035%. Rurile prezint ape mari n perioada februariemartie, viituri mai reduse datorate ploilor n sezoanele de var i toamn, iar n restul
intervalului sunt, n general, ape mici.
Regimul scurgerii prezint situaii caracteristice. Astfel, n afar de Siret, celelalte ruri
din aceast subunitate de cmpie se pun n eviden prin debite cu valori medii
multianuale destul de sczute. Din datele nregistrate la o serie de staii hidrometrice n
perioada 1950-1967 rezult c principalele artere hidrografice prezint, n medie, cel mai
ridicat procent al scurgerii primavara, cu valori ntre 48,6% (pe Brlad la Tecuci) i
45,3% (pe Siret la Lungoci).
n celelalte anotimpuri, volumul scurgerii se reduce treptat, n ordine, situndu-se
perioada de var, de iarn i de toamn, cnd se constat cea mai mic scurgere a apelor.
Scurgerea medie, n timpul anului oscileaza diferit de la o luna la alta i de la un ru la
altul, n funcie de sursele de alimentare i de particularitile regimului climatic. n
perioada 1950-1975, cele mai ridicate valori ale debitelor medii lunare le-a nregistrat
principalul colector al apelor din aceasta regiune, rul Siret (de la 62,3 pn la 327,0

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (23)

m3/s). Valoarea maxim a scurgerii medii lunare s-a produs de obicei n martie, aprilie i
mai, iar cea minim, la sfaritul toamnei i nceputul iernii.
Scurgerea maxim, care evolueaz n corelaie cu factorii genetici naturali i n primul
rnd cu cei climatici, ne ofer valori diferite de la un sistem la altul i de la o perioad de
timp la alta. Astfel, debitele maxime cu asigurarea de 1% sunt cuprinse ntre 350 m3/s, pe
Brlad la Tecuci i 3 970 m3/s pe Siret la Lungoci.
Scurgerea minim se inscrie cu debite nesemnificative, mergnd pn la secarea unor
ruri n anumite luni i n diferii ani i altele care prezint un regim semipermanent de
scurgere. Cea mai mare valoare a scurgerii minime considerat la asigurarea de 95% s-a
nregistrat pe Siret (26 m3/s la Lungoci i 34 m3/s la vrsarea n Dunre).
Scurgerea solid s-a manifestat n perioada 1950-1967 cu valori ntre 23kg/s pe Brlad
la Tecuci i 440 kg/s pe Siret la Lungoci.
4.1.2 Surse de poluare a apei i emisii de poluani
4.1.2.1 n perioada de execuie
n perioada de execuie a lucrarilor propuse, sursele posibile de poluare a apelor sunt:
execuia propriu-zis a lucrrilor, traficul de antier i organizrile de antier.
Astfel, lucrrile de terasamente determin antrenarea unor particule fine de pmnt care
pot ajunge n apele de suprafa. Manipularea i punerea n oper a materialelor de
construcii (beton, bitum, agregate etc) determin emisii specifice fiecrui tip de material
i fiecrei operaii de construcie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale,
combustibili, uleiuri din mainile i utilajele antierului. Manevrarea defectuoas a
autovehiculelor care transport diverse tipuri de materiale sau a utilajelor n apropierea
cursurilor de ap pot conduce la producerea unor deversri accidentale n acestea.
Volumul particulelor solide mobilizate prin eroziune la lucrri de construcie de drumuri
nu este neglijabil. Dup datele din literatura de specialitate, volumul eroziunilor specifice
execuiei drumurilor poate fi de cca. 2000 t/km. Trebuie mentionat ca in acest caz este
vorba de reabilitarea unui drum existent si ca urmare volumul eroziunilor va fi mult mai
mic.
Eroziunea pmntului, cu efect negativ asupra apelor de suprafa, se manifest i n
prezent i se va manifesta cu intensitate mrit n perioada de execuie a drumului.
Eroziunea afecteaz terenurile naturale, taluzele neprotejate i platforma drumului n
lucru.
n cazurile n care lucrrile se desfoar n apropierea cursurilor intersectate, toate
acestea pot produce direct poluarea apelor. De asemenea, apele provenite din precipitaii
care spal suprafaa antierului pot antrena depunerile i astfel, indirect, acestea ajung n
cursurile de ap.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (24)

Traficul greu, specific antierului, determin diverse emisii de substane poluante n


atmosfer (NOx, CO, SOx - caracteristice carburantului motorin -, particule n suspensie
etc). De asemenea, vor fi i particule rezultate prin frecare i uzur (din calea de rulare,
din pneuri). Atmosfera este splat de ploi, astfel nct poluanii din aer sunt transferai n
ceilali factori de mediu (apa de suprafa i subteran, sol etc).
n ceea ce privete organizrile de antier, locul acestora nu este nc stabilit. Trebuie
acordat o atenie sporit proteciei mediului n aceste locaii.
Staiile de alimentare cu carburani i de ntreinere a utilajelor i mijloacelor de transport
sunt surse potentiale de poluare a apelor de suprafa i subterane. Aceste staii trebuie
avizate la faza de proiect i verificate periodic n timpul funcionrii din punct de vedere
al proteciei mediului. Este de ateptat ca antreprenorul s nu construiasc staii noi
pentru alimentarea autovehiculelor i utilajelor de lucru, n acest sens fiind folosite
dotrile antreprizei. Oricum distribuia carburanilor la utilajele de lucru se va face la faa
locului, adic direct la punctele de lucru. n realizarea acestor operaii vor trebui luate
msurile de precauie i protecie necesare pentru a se evita descrcarea carburanilor n
mediu liber. Vor fi prevzute mijloace simple de intervenie n cazul unor scpri de
carburani: tvi metalice sub furtunele de alimentare, lzi cu nisip pentru absorbia
carburanilor scuri, decaparea solului poluat si depozitarea in conditii sigure a acestuia in
vederea neutralizarii etc.
Organizrile de antier, funcie de complexitatea activitii acestora, trebuie, de
asemenea, avizate i controlate din punct de vedere al proteciei mediului. nainte de
avizarea dotrilor i a activitilor este necesar s se obin avizul pentru amplasamentul
organizrii de antier.
n categoria surselor poteniale de poluare a apelor trebuie inclus i poluarea accidental
rezultat din posibilele accidente de circulaie n care sunt implicate cisterne ce transport
substane periculoase.
n faza actual de elaborare a proiectului, nu se cunosc tehnologiile pe care constructorii
le vor folosi. Ei vor solicita autorizaii pentru funcionarea bazelor de
producie/tehnologiilor folosite.
4.1.2.2 n perioada de exploatare
Apele meteorice impurificate colectate n lungul drumului constituie principala surs de
poluare. Pe suprafaa perimetrului drumului, dar i pe taluzurile rambleelor, n timpul
ploilor, n special al celor toreniale se colecteaz ape care se scurg lateral, acestea fiind
preluate de ctre sistemul de anuri i rigole ce nsoesc traseul drumului.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (25)

4.1.3 Impactul produs asupra resurselor de ap


4.1.3.1 n perioada de construcie
Se apreciaz c emisiile de substane poluante (provenite de la traficul rutier specific
antierului, de la manipularea i punerea n oper a materialelor) care ar putea ajunge
direct sau indirect n apele de suprafa sau subterane nu sunt n cantiti importante i nu
modific ncadrarea n categorii de calitate a apei.
Cantitile de poluani care vor ajunge n mod obinuit n perioada de execuie n
cursurile de ap nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosinele de ap. Numai prin
deversarea accidental a unor cantiti mari de combustibili, uleiuri sau materiale de
construcii s-ar putea produce daune mediului acvatic.
n ceea ce privete posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaz c i aceasta va
fi relativ redus. Se va impune depozitarea carburanilor n rezervoare etane, ntreinerea
utilajelor (splarea lor, efectuarea de reparaii, schimburile de piese, de uleiuri,
alimentarea cu carburani etc.) numai n locurile special amenajate (pe platforme de
beton, prevzute cu decantoare pentru reinerea pierderilor).
Conform Ordinului 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de
referin pentru clasificarea calitii apelor de suprafa, cursurile intersectate de drum au
fost ncadrate n mare majoritate n clasa III de calitate. Apa din precipitaii care va
ajunge n aceste ape dup ce a splat platforma antierului nu va modifica ncadrarea n
categorii de calitate a apelor.
Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizrile de antier se va impune respectarea
limitelelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate evacuate n resursele de ap stabilite
conform NTPA 001/2002, respectiv HG 352/2005, n cazul n care acestea se vor
evacua dup epurare ntr-un curs de ap din apropierea organizrilor. Dac acestea se vor
evacua n reeaua de canalizare existent a unei localiti din vecintate, concentraiile
maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA 002 Normativ privind condiiile de
evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor. Dac, dup epurare
apele uzate menajere se vor descrca pe terenurile nvecinate, se propune impunerea
respectrii limitelor stabilite prin STAS 9450 88 Condiii tehnice de calitate a apelor
pentru irigarea culturilor agricole.
Impactul este caracterizat astfel:
 minor advers;
 termen scurt;
 efect local sau regional.
4.1.3.2 n perioada de exploatare
Impactul poate fi produs asupra apelor de suprafa n special de apele de ploaie care cad
pe suprafaa drumului.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (26)

Lucrrile prevzute pentru scurgerea apelor meteorice (anturi, podee) vor mpiedica
stagnarea apei pe platforma drumului, contribuind la pstrarea suprafeei acesteia n
condiii bune.
Apa care spal platforma drumului este ncrcat cu diferii poluani rezultai de la
traficul rutier (de la emisiile autovehiculelor, de la pierderile de carburani i uleiuri, de la
frecarea ntre pneurile autovehiculelor i calea de rulare etc.) sau adui de vnt de pe
terenurile nvecinate.
Pentru diminuarea cantitii de substane poluante care pot ajunge n apele de suprafa,
se apreciaz c soluia optim din punct de vedere tehnico-economic in acest caz este
utilizarea a dou trepte de decantare i evacuarea apelor epurate n emisari n condiiile de
calitate impuse de NTPA-001, doar n zonele n care folosinele actuale i de perspectiv
ale resursei de ap impun acest lucru. Prima treapt de decantare, cu o eficien de 70
75% poate fi realizat de anurile pentru colectarea apelor de pe carosabil, iar a doua
treapt, cu o eficien de circa 70 % urmnd a fi realizat prin camerele de disipare ale
podeelor. Pentru restul traseului drumului se va monitoriza calitatea apei descrcate de
canalele colectoare i se va evalua dispersia acestora n praiele emisar respectiv n
emisarul final.
Pentru ca n anurile drumului prima treapt - s se obin un efect de decantare cu un
randament de 70 75 % a materiilor n suspensii grosiere si a metalelor grele coninute n
acestea, este necesar ca pe acestea viteza de curgere a apei s fie de circa 0,2 m/s (innd
seama c viteza de nennmolire este de peste 0,3 m/s).
Acest deziderat se va obine printr-o proiectare corelat a podeelor i a anurilor n faza
de proiect tehnic.
n cadrul activitilor de ntreinere apar n mod curent i alte surse de poluare din care
cea mai important este mprtierea srii (NaCl) n perioadele de nghe. Se aprecieaz
c, n anii cu ierni aspre, se folosesc cca. 5t/an/km de sare pentru dezghearea prii
carosabile. Aceast sare este splat de ape i mprtiat pe terenurile riverane. Studiile
sistematice efecutate n alte ri atest c ionii de Na sunt puin mobili i se fixeaz n sol
pe primii 10-40 cm. Ionul de Cl este mult mai mobil i poate ajunge n apele subterane.
Nu s-au semnalat poluri periculoase ale factorilor de mediu ca rezultat al splrii srii de
pe carosabil. Cantiti mari de NaCl se pot infiltra n teren n cazurile de stocare
necorespunztoare.
n cadrul activitii de ntreinere este posibil s fie folosite substane fertilizante i
ierbicide pentru spaiile verzi de pe taluze i din parcri. Suprafeele sunt reduse i
cantitile de substane periculoase folosite de asemenea reduse. Apreciem c impactul
acestei activiti este nesemnificativ n zona sectoarelor de drum proiectate.
Nu se prelimin un impact asupra apelor subterane, deoarece apele uzate sunt colectate i
descrcate n emisari de suprafa, infiltraia fiind redus avnd n vedere caracteristicile
geologice ale terenului tranzitat de drum, respectiv de canalele de colectare a apelor
meterorice.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (27)

Dispersia poluanilor n bazinele acvatice


Apele pluviale colectate, pot fi evacuate n cursuri naturale de ap - n condiiile
respectrii prevederilor NTPA-001 i condiiilor specifice impuse de CN Apele Romne.
Din acest punct de vedere, evacuarea apelor uzate epurate nu va conduce la probleme
deosebite privind dispersia poluanilor n mediile acvatice.
Daune produse ecosistemelor acvatice i folosinelor de ap
n condiii normale de exploatare a folosinelor, situaiile generatoare de impact asupra
resurselor de ap nu se ntlnesc. Pot aprea ns, n condiii specifice, evenimente
generatoare de daune. Acestea sunt prezentate n tabelul urmtor.
Nr.

Activitate / Eveniment

Colmatarea rigolelor
perimetrale pluviale din
amplasamentul drumului

Evacuarea apelor pluviale


n cursurile naturale de ap

Domeniul
Afectat

Solul

Apele de
suprafa

Impact Posibil

Observaii

Posibile litigii legate


nu att de
contaminare ct de
afectarea folosinei
terenului nvecinat
Posibile litigii legate
nu att de nivelul de
contaminare ct de
posibila afectare a
folosinei bazinului
acvatic

Deficient administrativ.
Abatere de la reglementrile
n vigoare, sancionat de
autoritatea de mediu i
sanitar.
E necesar acordarea unei
atenii sporite n ceea ce
privete prepurarea apelor.

Efecte posibile pozitive pentru calitatea apelor


Exploatarea si intretinerea adecvata a drumului analizat in situatia modernizarii lui poate
induce efecte pozitive (respectiv de mbuntire a calitii apelor subterane sau de
suprafa) asupra sistemului hidrologic din care face parte:

colectarea riguroas a apelor meteorice, reducerea eroziunii solului, reducerea


ncrcrii cu particule n suspensie;
fluentizarea traficului, cu efecte asupra reduceri emisiilor de gaze poluante, respectiv
a ncrcrii apelor de precipitaii n acest tip de poluani;
reamenajarea podeelor, cosntruirea unor podee noi, reducnd astfel riscul inundrii
unor zone, a eroziunii terenului n zonele de acumulare a acestor ape;
amenajarea seciunii aval de podee, pentru decantare i disipare cu efecte benefice
asupra colmatrii i eroziunii din aval de seciunea acestora.

4.1.4 Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului


4.1.4.1 n perioada de execuie
La aceast faz a proiectului nu se poate spune cu exactitate unde vor fi amplasate
organizrile de antier, locul precum i numrul acestora urmnd a fi stabilit de
constructor.
Se recomand ca amplasamentele organizrilor de antier s nu se afle n apropierea
apelor de suprafa, a pdurilor i s fie n afara localitilor. Totui, pentru limitarea sau
eliminarea impactului se prevd unele lucrri speciale: instalaii de epurare a apelor uzate

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (28)

(fos septic) provenite de la organizarea de antier, decantor pentru lamul de la staia de


betoane, paltforme impermeabilizate de lucru etc.
Locurile unde vor fi construite aceste organizri trebuie s fie astfel stabilite nct s nu
aduc prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaiei, prin impunerea
unor defriri, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor
accidente cauzate de traficul rutier din antier, de manevrarea materialelor, prin
descrcarea accidental a mainilor care transport materialele n cursurile de ap de
suprafa, prin producerea de zgomot etc). Trebuie evitat amplasarea lor n apropierea
unor zone sensibile (lng cursurile de ap care constituie surse de alimentare cu ap,
lng captrile de ap subteran) sau trebuie asigurat respectarea condiiilor de protecie
a acestora. De asemenea, se recomand ca ele s ocupe suprafee ct mai reduse, pentru a
nu scoate din circuitul actual suprafee prea mari de teren.
Pentru organizrile de antier i bazele de producie se recomand proiectarea unui sistem
de canalizare, epurare i evacuare att a apelor menajere, provenite de la cantin, spaii
igienico-sanitare, ct i pentru apele meteorice care spal platforma organizrii. Funcie
de numrul de persoane care va utiliza apa n scop menajer se va adopta un sistem cu una
sau mai multe fose septice (bazine vidanjabile), care se vor vidanja periodic, sau o staie
de epurare tip monobloc, care s asigure un grad ridicat de epurare, astfel nct apa
epurat s poat fi descrcat ntr-un emisar sau pe terenul nconjurtor, cu luarea
msurilor de protecie adecvate.
Platforma organizrii trebuie proiectat astfel nct apa meteoric s fie i ea colectat
printr-un sistem de anuri sau rigole pereate, unde s se poat produce o sedimentare
nainte de descrcare, sau pot fi prevzute guri de scugere, de unde apa s fie introdus n
staia de epurare modulat prevzut pentru ape menajere.
n perioada de execuie a lucrrilor, se recomand amplasarea unor bazine decantoare n
apropierea cursurilor de ap. n general orice msur de bun management al lucrrilor de
construcii, bunele practici vor asigura implicit i protecia mediului.
Legea calitii n construcii, nr. 10/1995 stabilete un set de practici destinate s asigure
creterea calitii n lucrrile de construcii. Prevederile importante ale acestei legi, cu
referire la protecia mediului sunt sintetizate n continuare:
Art. 3. Instituirea unui sistemn al calitii n construcii, care s conduc la realizarea i
exploatarea unor construcii de calitate corespunztoare, n scopul protejrii vieii
oamenilor, a bunurilor materiale, a societii i a mediului nconjurtor.
Art. 5. Asigurarea calitii n construcii prin: (a) rezisten i stabilitate; (b) siguran n
exploatare; (c) siguran la foc; (d) igien, sntatea oamenilor, refacerea i protectia
mediului; (e) protecia mpotriva zgomotului.
Art. 11. Pe perioada realizrii construciilor nu este permis utilizarea materialelor fr
certificat de calitate, care trebuie s aigure nivelul de calitate corespunztor cerinelor.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (29)

Art. 12. Agrementele tehnice pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii
stabilesc aptitudinea de utilizare, condiiile de fabricaie, de trasnport, de depozitare, de
punere n oper, i de ntreinere a acestora.
Contractul de realizare a lucrrilor prevzute n proiectul analizat va fi definit sub
criteriile prevzute n Conditions of Contract for Plant and Design-Build elaborat de
FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Conseils). Referitor la protecia
mediului, clauza 4.18 prevede:
Contractorul va lua toate msurile rezonabile pentru protecia mediului (att n
interiorul amplasamentului ct i n exteriorul acestuia) i pentru limitarea daunelor i
perturbrilor aduse populaiei i bunurilor materiale, rezultate din poluare, noxe, zgomot
sau alte consecine ale activitilor sale.
Contractorul va trebui s asigure c emisiile, efluenii descrcai la suprafa rezultai
din activitile de construcii nu vor depi valorile limit prevzute n Cerinele
Antreprenorilor, respectiv pe cele stabilite prin reglementri specifice aplicabile.
4.1.4.2 n perioada de exploatare
Este necesar ca autoritatea de exploatare a acestui drum s stabileasc o schi de plan de
management de mediu care s cuprind, printre altele urmtoarele aciuni:

4.2

plan de alarmare i intervenie rapid n cazul unor accidente cu deversare


important de lichide poluante;

mijloacele necesare pentru neutralizarea poluarilor


scurgerilor de compui lichizi toxici;

revizuirea, actualizarea i ntreinerea corespunztoare, conform noilor condiii ale


traficului pentru semnalizarea rutier, menit s reduc riscul accidentelor;

verificarea seciunii de curgere a podeelor, curarea acestora n caz de colmatare


natural sau de blocare artificial;

ntreinerea rigolelor de scurgere riverane drumului;

accidentale datorate

AERUL

4.2.1 Clima i calitatea aerului


4.2.1.1 Clima
Clima acestei cmpii este temperat cu un accentuat grad de continentalism. Radiaia
solar global are valori cuprinse ntre 120 i 125 kcal/cm2/an (123.7 la Galai),
Temperatura medie anual a aerului variaz ntre 9-10C n Podiul Covurluiului i
Depresiunea Elanului i 9.5 i 10.5C n Cmpia Covurluiului. La Galai, valoarea

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (30)

acesteia este de 10.5C, iar la Tecuci de 9.8C. Temperatura medie a lunii ianuarie
nregistreaz -3.0C la Galai i -4.0C la Tecuci, iar cea a lunii iulie este de 22.5C la
Galai i 21.7C la Tecuci.
Temperatura maxim absolut a fost de 39.4C i s-a nregistrat la Tecuci pe
5.VIII.1951, iar cea minim absolut a fost de -29.3C, nregistrat tot la Tecuci pe
25.1.1942. Numrul zilelor de iarn este de 35 la Galai i 35.8 la Tecuci, al celor cu
nghet este de 91.3 la Galai i 112.1 la Tecuci, al celor de var, de 98.2 la Galai i 99.2
la Tecuci, iar al celor tropicale de 31.5 la Galai i 32.1 la Tecuci.
Umezeala relativ medie anual a aerului variaz ntre 72 i 76%, iar nebulozitatea
medie anual variaz ntre 5 i 5,5 zecimi. La Tecuci, 34.8% din zilele unui an sunt
senine, 33.2% au cerul acoperit i 32% noroase. La Galai Soarele strlucete, n medie, 2
145.5 ore pe an.
Precipitatiile atmosferice nsumeaz ntre 380 i 480 mm/an (Tecuci, 467.0 mm; Galai,
440.2 mm; Piscu, 419.6 mm; Pechea, 380.8 mm). Prima ninsoare la Tecuci cade n medie
pe 4.XII, iar ultima pe 17.III. Analiza dinamicii atmosferice arat predominarea
vnturilor din sectoarele nord (24.8%), nord-est (12.7%), sud-vest (12.9%) i sud
(10.7%).
4.2.1.2 Calitatea aerului
Transportul este una din principalele cauze de contaminare a aerului cu gaze poluante i
particule ultrafine produse de motoarele pe benzin sau motorin . Ca substane poluante,
pe primul loc se situeaz gazele de eapament. Volumul, natura i concentraia
poluanilor emii, depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului i de
condiiile tehnice de funcionare. Se evideniaz n mod deosebit gazele cu efect de ser
(CO2, CH4, N2O), acidifiani (NOx, SO2), metale grele (Cd, Pb), hidrocarburi policiclice
aromatice, compui organici volatili, .a.
Alte efecte negative generate de trafic:
-

consum crescut de energie - trenurile sau transportul public consum mult


mai puin energie;

supraaglomerarea oraelor - numrul autovehiculelor crete mult mai repede


dect capacitatea infrastructurilor, n acest fel se pierde timp, spaii i
combustibil din aceast cauz;

deeuri n cantiti mari provenite de la funcionarea automobilelor: ulei de


motor, baterii pe baz de plumb, materiale plastice nereciclabile;

Astfel, la nivel global, s-a demonstrat c:


-

n localitile urbane, practic, 2/3 din emisia de dioxid de azot este datorat
transportului urban;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (31)

autovehiculele sunt responsabile pentru 14% din emisiile de dioxid de carbon


provenite de la arderea tuturor combustibililor fosili de pe glob;

un singur automobil, la vitez medie, elimin la fiecare kilometru peste 2


grame de dioxid de carbon.

4.2.2 Emisii de poluani n aer i protecia calitii aerului


4.2.2.1 n perioada de construcie
Emisiile datorate desfurrii lucrrilor de modernizare a unui drum sunt asociate n
principal cu micarea pmntului, cu manevrarea altor materiale, precum i cu
construirea n sine a unor faciliti specifice.
Emisiile de praf variaz adesea n mod substanial de la o zi la alta, n funcie de nivelul
activitiilor, de operaiile specifice i de condiiile meteorologice dominante. O mare
parte a acestor emisii este generat de traficul echipamentelor i autovehiculelor de lucru
n amplasamentul construciei.
Natura temporar a lucrrilor de construcie le difereniaz de alte surse nedirijate de praf,
att n ceea ce privete estimarea, ct i controlul emisiilor. Realizarea lucrrilor de
modernizare a unui drum const ntr-o serie de operaii diferite, fiecare cu durata i
potenialul proprii de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din amplasamentul
unei construcii au un nceput i un sfrit care pot fi bine definite, dar variaz apreciabil
de la o faz la alta a procesului de construcie. Aceste particulariti le difereniaz de
marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale cror emisii au fie un ciclu relativ
staionar, fie un ciclu anual uor de evideniat.
Execuia lucrrilor implic folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operaii,
ceea ce conduce la apariia unor surse de poluani caracteristici motoarelor cu ardere
intern. n plus, aprovizionarea cu materiale de construcie necesar a fi puse n oper
implic utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rndul lor, genereaz poluani
caracteristici motoarelor cu ardere intern.
Regimul emisiilor acestor poluani este, ca i n cazul emisiilor de praf, dependent de
nivelul activitii i de operaiile specifice, prezentnd o variabilitate substanial de la o
zi la alta, de la o faz la alta a procesului.
Ca urmare, modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrrile de execuie a
construciilor utilizat i recomandat n rile dezvoltate (Agenia European de Mediu EEA, Agenia de Protecia Mediului a SUA - USA EPA) se bazeaz pe luarea n
considerare a lucrrilor n ansamblu, care se execut pe ntreaga arie implicat sau, dup
caz, pe poriuni ale acestei arii, fr a se urmri n detaliu planul de execuie pentru
proiectul unei anumite construcii.
n lucrarea de fa, lund n considerare tipurile i volumele de lucrri, tipurile de
materiale implicate n proces, categoriile de operaii specifice, precum i perioada de

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (32)

execuie propus, s-au identificat sursele de poluare a atmosferei i s-a elaborat inventarul
emisiilor caracteristice, lund ca baze de timp o or i ntreaga perioad de execuie de un
an.
Surse de poluani pentru aer posibile i existente. Concentraii i debite masice de
poluani pe faze tehnologice sau de activitate
Realizarea investiiei propuse implic, n perioada de execuie:
-

lucrri n amplasamentul obiectivului:


 lucrri cuprinznd refacerea i consolidarea terasamentelor i
modernizarea sistemului rutier, a lucrrilor de art i de pe traseu, a
canalelor de colectare a apelor pluviale;
 lucrri colaterale

traficul auto de lucru.

n cele ce urmeaz se prezint sursele i emisiile de poluani atmosferici specifice


amplasamentelor i lucrrilor aferente menionate.
A.

Surse i emisii de poluani n amplasamentul obiectivului

Lucrrile de execuie includ operaii care se constituie n surse de emisie a prafului n


atmosfer. Aceste operaii sunt aferente manevrrii pmntului i materialelor balastoase,
precum i perturbrii suprafeelor terasamentelor.
O surs suplimentar de praf este reprezentat de eroziunea vntului, fenomen care
nsoete, n mod inerent, lucrrile de construcie. Fenomenul apare datorit existenei,
pentru un anumit interval de timp, a suprafeelor de teren neacoperite expuse aciunii
vntului.
Praful generat de manevrarea materialelor i de eroziunea vntului este, n principal, de
origine natural (particule de sol, praf mineral).
Principalele faze de activitate care se constituie n surse de emisie a prafului n atmosfera
sunt:
-

spaturile, excavaiile;

umpluturile;

realizarea sistemului rutier (punerea n oper a balastului);

realizarea celorlalte lucrri: poduri, podee, ziduri de sprijin, aprri de mal.

Aceste surse de praf sunt nsoite de surse de emisie a poluanilor specifici motoarelor cu
ardere intern, reprezentate de motoarele utilajelor care execut operaiile respective.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (33)

O alt surs de poluani specifici motoarelor cu ardere intern este reprezentat de traficul
auto de lucru (autovehiculele care transport materiale i produse necesare construciei).
Lucrrile din amplasamentul drumului, i n special cele pentru consolidarea
terasamentului, constituie sursele cu cel mai ridicat potenial de poluare a atmosferei.
Utilajele, indiferent de tipul lor, funcioneaz cu motoare Diesel, gazele de eapament
evacuate n atmosfer coninnd ntregul complex de poluani specific arderii interne a
motorinei: oxizi de azot (NOx), compui organici volatili nonmetanici (COVnm), metan
(CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr,
Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).
Complexul de poluani organici i anorganici emii n atmosfer prin gazele de
eapament conine substane cu diferite grade de toxicitate. Se remarc astfel prezena, pe
lng poluanii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substane cu potenial
cancerigen evideniat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizaiei
Mondiale a sntii i anume: cadmiul, nichelul, cromul i hidrocarburile aromatice
policiclice (HAP).
Se remarc, de asemenea, prezena protoxidului de azot (N2O) - substan incriminat n
epuizarea stratului de ozon stratosferic - i a metanului care, mpreun cu CO, au efecte la
scar global asupra mediului, fiind gaze cu efect de ser.
Cantitile de poluani emise n atmosfer de utilaje depind, n principal, de urmtorii
factori:
-

tehnologia de fabricaie a motorului;

puterea motorului;

consumul de carburant pe unitatea de putere;

capacitatea utilajului;

vrsta motorului/utilajului.

Sursele de emisie a poluanilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol
sau n apropierea solului (nlimi efective de emisie de pn la 4 m fa de nivelul
solului), deschise (cele care implic manevrarea pmntului) i mobile.
Caracteristicile surselor i geometria obiectivului nscriu amplasamentul, n ansamblu, n
categoria surselor liniare.
Se menioneaz c emisiile de poluani atmosferici corespunztoare activitilor aferente
lucrrii sunt intermitente.
Determinarea debitelor masice de poluani evacuai n atmosfer n timpul executrii
lucrrilor de modernizare a drumului s-a fcut cu urmtoarele metodologii:

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (34)

metodologia US EPA/AP-42/2003 pentru particulele emise din manevrarea


materialelor, perturbarea suprafeelor i prin eroziune eolian; i

metodologia EEA/EMEP/CORINAIR-2007 elaborat sub egida Ageniei


Europene de mediu pentru poluanii emii de utilaje.

Se menioneaz c surselor caracteristice activitilor din amplasamentul obiectivului nu


li se pot asocia concentraii n emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din acelai
motiv, acestea nu pot fi evaluate n raport cu prevederile OM 462/93 i nici cu alte
normative referitoare la emisii.
n vederea determinrii emisiilor de poluani n atmosfer din aria pe care se vor
desfura lucrrile s-au luat n considerare urmtoarele elemente:
-

categoriile de lucrri ce urmeaz a fi executate;

cantitile de materiale manevrate pe categorii de lucrri;

intensitatea lucrrilor;

tipul utilajelor;

numrul de utilaje pe tipuri;

capacitatea i consumul de carburani ale utilajelor, pe tipuri de utilaje

durata lucrrilor / perioada de funcionare.

n ceea ce privete alte surse de poluare a aerului aferente lucrrilor de modernizare


acestea sunt reduse din urmtoarele motive:
-

prepararea betonului i a asfaltului se face n afara antierului;

procesele tehnologice n sine sunt nepoluante (montaj tuburi, montaj parapei,


etc.);

O surs mai consistent o constituie produii organici volatili, care se eman cu ocazia
depunerii mbrcminii bituminoase.
Emisiile de poluani n atmosfer au o durat egal cu durata zilnic a programului de
lucru (n principiu 8-10 ore/zi), putnd prezenta unele variaii de la o ora la alta i de la o
zi la alta. Totodat, avnd n vedere c durata anual a lucrrilor este de 7-9 luni / an
(primvara + vara + toamna), n sezonul de iarn emisiile nceteaz. n perioada anual de
lucru vor exista, de asemenea, variaii ale emisiilor, att datorit categoriilor de operaii
care se vor executa la un moment dat, ct i datorit variaiei condiiilor meteorologice.
Emisiile de particule generate de eroziunea eolian pot avea loc continuu, pe toat
perioada de construcie, debitele masice variind apreciabil cu viteza vntului.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (35)

Se menioneaz c pentru a evita subestimarea situaiei s-au luat n considerare:


-

intensitile maxime ale lucrrilor;

condiiile care favorizeaz cele mai mari emisii (desfurarea simultan a unor
lucrri, coninut maxim de particule cu diametre mici, sub 75 m n
materialele manevrate, umiditatea minim a solului i a balastului, etc.);

antrenarea particulelor prin eroziune eoliana att de pe suprafeele perturbate,


ct i de pe grmezile de pmnt;

folosirea de utilaje clasice echipate cu motoare Diesel lipsite de orice sistem


de control al emisiilor (obinuite pe antierele de construcii din Romnia,
cum sunt buldozere, excavatoare, tractoare cu scarificator, etc.).

Se specific faptul c emisiile de particule din timpul lucrrilor de manevrare a


pmntului sunt direct proporionale cu coninutul de particule mici (d < 75 m), invers
proporionale cu umiditatea solului / pmntului i, dup caz, cu viteza de deplasare i cu
greutatea utilajului.
Determinarea debitelor masice de particule emise n atmosfera s-a efectuat n funcie de
spectrul dimensional caracteristic particulelor emise i a materialului implicat pentru
fiecare activitate i surs. Debitele masice de particule specifice activitilor/surselor
menionate s-au determinat pentru urmtoarele diametre echivalente (d) ale particulelor:
-

particule cu

d 30 m;

particule cu

d 15 m;

particule cu

d 10 m;

particule cu
d 2,5 m
(particule care ptrund n bronhii i n
plmni, aa numitele particule respirabile).

Particulele rezultate din gazele de eapament de la utilaje se ncadreaz, n marea lor


majoritate, n categoria particulelor respirabile.
Particulele cu diametre 30 m se regsesc n atmosfer ca particule n suspensie. Cele
cu diametre mai mari se depun rapid pe sol.
Rezultatele privind debitele masice de poluani sunt prezentate n tabelele urmtoare.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (36)

Tabel 4. 1 : Debite masice de particule emise n atmosfer n timpul lucrrilor de


modernizare Emisii pe unitatea de lungime i timp
Nr.
crt.

Debite masice pe spectrul dimensional (kg


/ or)

Categorie lucrare / operaie

d 30
m

d 15
m

d 10
m

d 2,5 m

Curare teren

0,098

0,059

0,049

0,020

Defriare copaci + dezrdcinare cioate

0,078

0,047

0,039

0,016

Decapare pmnt vegetal

0,157

0,094

0,078

0,031

Spturi

0,176

0,106

0,088

0,035

Umpluturi + compactare + nivelare

0,235

0,141

0,117

0,047

mbrcare taluzuri cu pmnt

0,196

0,117

0,098

0,039

Tiere + ndeprtare asfalt + decapare sistem


rutier

0,391

0,235

0,196

0,078

Concasare umed

0,078

0,047

0,039

0,016

Strat balast + strat agregate naturale

0,274

0,164

0,137

0,055

1,604

0,963

0,802

0,321

0,215

0,129

0,108

0,043

TOTAL
10

Eroziune (kg . km / or)

Tabel 4. 2: Debite masice maxime orare de poluani emii n atmosfer de utilaje n


timpul lucrrilor de modernizare
NOx CH4 COV CO N2O SO2 PM10

Cd

Cu

g/h/km

675.8 2.4 98.0 218.8 18.0 138.5 989.4 0.1

Cr

Ni

g/h/km*10

23.5

0.7

1.0

Se

Zn

HAP

-3

0.1

13.8 46.0

Valorile totale din tabelele referitoare la emisiile de particule reprezint debite masice
maxime orare, care ar apare, n mod ipotetic, dac ntreaga gam de lucrri s-ar executa
simultan, situaie foarte puin probabil.
Valorile totale din tabelele referitoare la emisiile de poluani generai de utilaje reprezint
situaia ipotetic, n care ntreaga serie de utilaje ar lucra simultan pentru efectuarea
tuturor lucrrilor necesare construirii tronsonului, n intervalul de timp estimat. Valorile
maxime orare reprezint vrfurile de emisie posibile caracteristice funcionarii unui set de
utilaje.
O surs suplimentar de emisie a unor substane n atmosfer este asociat activitii de
marcare a drumului. Marcarea se efectueaz cu vopsea pe baz de ap, implicnd un
consum de 500 kg/km pentru o cale rutier cu dou fire, cu cte o band de circulaie pe
fir. Durata operaiei de marcare a tronsonului DN 25 este estimat la 24 ore.
Activitatea de aplicare a vopselei este nsoit de emisii n atmosfer de compui organici
volatili (COV) rezultai din evaporarea fraciilor volatile coninute n vopsea.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (37)

Vopselele pe baz de ap pot avea un coninut de solveni organici de 2-10 %.


Considernd un coninut de 10% solveni organici n vopseaua pentru marcare, rezult
urmtoarele rate maxime de emisie a COV:
 1170
 48,0

kg/24 ore;
kg/h;

n cazul n care se va utiliza vopsea cu un coninut mai redus de solveni organici,


emisiile se vor diminua corespunztor.
Se menioneaz c, n cazul aternerilor asfaltice, de pe suprafeele respective se emit n
atmosfer cantiti mai mici sau mai mari de compui organici volatili.
Cantitile de COV emise sunt puternic dependente de tipul de asfalt utilizat pentru
realizarea sistemului rutier.
n cazul n care va fi utilizat asfaltul diluat cu produse petroliere, emisiile de COV vor fi
semnificative i se vor prelungi pe un interval de cca. un an dup aplicare, n funcie de
tipul produsului. Dac se va folosi asfalt diluat, cu ntrire rapid (acest tip are cel mai
mare coninut de diluant: 45%), cantitatea total de COV emis n atmosfer va fi de 119
tone, ratele de emisie atingnd:
 n prima zi dup aternere:
 dup o lun de la aternere:
B.

3,264 kg/m;
0,576 kg/m.

Traficul auto de lucru

Debitele masice de poluani generai de traficul auto de lucru s-au determinat cu


metodologia EEA/EMEP/CORINAIR-2007 (pentru poluanii emii de autovehicule) i cu
metodologia US EPA/AP-42/2003 pentru particule emise de pe arterele de trafic
(considerate nepavate sau acoperite cu praf, n perioade lipsite de precipitaii).
Debite masice totale de poluani emii din traficul auto de lucru implicat n executarea
lucrrilor de modernizare a drumului sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Tabel 4. 3: Debite masice maxime orare de poluani emii n atmosfer n timpul
lucrrilor de modernizare vehicule de lucru (g/h/km)
NOx

CH4

COV

CO

N2 O

SO2

PM10

Cd

Cu

262.7 1100.9 3.9

Ni

Se

Zn

0.3

32.2

g/h/km*10-3

g/h/km

1374.5 8.0

Cr

278.4 138.4

0.3

54.7

1.6

2.3

4.2.2.2 n perioada de operare


Traficul rutier este singura surs de impurificare a atmosferei n perioada de exploatare.
Traficul rutier este singura surs de poluare a atmosferei n perioada de exploatare a
drumului. Pentru estimarea emisiilor din trafic la nivelul anilor 2024 au fost considerate
prognozele referitoarea la traficul mediu zilnic pe tronsoanele studiate (n perspectiva
unui scenariu mediu de exploatare) dar i cele legate de modificrile structurii parcului de

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (38)

autovehicule pe Romnia, ceea ce presupune existena n majoritate a autovehiculelor


echipate cu motoare EURO IV i foarte puine motoare echipate EURO III. De asemenea
a fost luat n calcul modificarea compoziiei carburanilor n sulf si plumb.
Tabel 4. 4: Emisii generate de traficul rutier pe DN 25 (perioada de exploatare) debite
masice
NOx

CH4

COV

CO

N2O

SO2

PM10

Benzen

Cd

Cu

Cr

313.2

1.2

37.8

204.3

Ni

Se

Zn

0.4

39.6

g/h/km*10-3

g/h/km

0.9

71.3

9.7

0.4

0.4

67.3

2.0

2.8

n cazul emisiilor de particule au fost estimate separat emisiile provenite din resuspensie,
fenomen ce const n antrenarea n aer a particulelor de pe suprafaa carosabil datorit
turbulenei induse de trafic.
4.2.3 Impactul produs asupra aerului
Evaluarea impactului surselor aferente activitilor de construcie i operare s-a efectuat
prin modelare matematic, rezultatele raportndu-se la valorile limit prevzute de:
-

Standardul naional pentru calitatea aerului (STAS 12574/87)


Ordin 592 / 2002 privind stabilirea valorilor limit, a valorilor de prag i a
criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i
oxizilor de azot, pulberilor n suspensie (PM10 i PM2,5)
Ordin 448 /2007 privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel,
hidrocarburi aromatice policiclice n aerul nconjurtor
Ordinul 756/92 privind stabilirea pragurilor de alert i intervenie
Tabel 4. 5 : VL pentru sursele de poluare pentru aer - STAS 12574/87

Valori limit prevzute de STAS 12574/87


30 minute
Pulberi totale n suspensie (PTS)

500 g/m

Cd

Cr

6+

24 h

Anual

150 g/m

0,02 g/m3

1,5 g/m

75 g/m3
-

Tabel 4. 6 : VL i VG ( Ordin Nr. 592/2002 i Ordin 448 /2007)


Valori - limita i valori - ghid prevzute de Directivele UE

Perioada de mediere

NO2

VL = 200 g/m - 18 depiri admise

1h

VL = 40 g/m

1 an

NOx

VG = 30 g/m - pentru protecia


ecosistemelor sensibile n zone
neconstruite

1 an

CO

VL = 10.000 g/m3

8h (medii dinamice)

SO2

VL = 350 g/m - 24 depiri admise


3

VL= 125 g/m - 3 depiri admise


3

VL= 20 g/m , protecie ecosisteme

1h
24 h
1 an

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (39)

Valori - limita i valori - ghid prevzute de Directivele UE

Perioada de mediere

24 h

VL = 40 g/m pn n 2010 i 20


g/m3 din anul 2010

1 an

Pb

VL =0.5g/m3 pentru protecia


populaiei

1 an

Benzen

VL = 5g/m3 pentru protecia populaiei

1 an

Particule n suspensie cu  10 mPM10

VL = 50 g/m 35 depiri admise

As

VL = 6 ng/m pentru protecia


populaiei

1 an

Cd

VL = 5 ng/m3 pentru protecia


populaiei

1 an

Ni

VL = 20 ng/m3 pentru protecia


populaiei

1an

HAP

VL = 1 ng/m3 pentru protecia


populaiei

1 an

VL - valoare limita curent


VG - valoare ghid

Pentru modelarea dispersiei poluanilor provenii de la surse de tip liniar a fost folosit
modelul CALINE 4, model de dispersie recomandat de US EPA, pentru asemenea
aplicaii operaionale:
CALINE4 este un model de tip gaussian proiectat s estimeze concentraiile de poluani
n vecintatea arterelor stradale deschise de lungime finit (sau pentru orice surs de tip
liniar).
Modelul presupune discretizarea arterei stradale n subsegmente i sumarea la nivelul
receptorilor a contribuiilor individuale.
Modelul apeleaz la conceptul existenei unei zone uniforme de amestec ce se ntinde pe
ntreaga lime a arterei plus 3 m de o parte i de alta a strzii. Extinderea zonei de
amestec este n acord cu faptul c existena turbulenei induse mecanic de deplasarea
vehiculelor sau termic datorit gazelor fierbini emise de trafic produce o cretere a
parametrului orizontal iniial de dispersie.
Parametrii verticali de dispersie sunt estimai la nivelul zonei de amestec (z1 = 1.8 +
0.11* Tr) unde Tr este timpul de rezidena a poluanilor n zona de amestec i la distane
de 10 km (z0). Parametrul de dispersie n zona de amestec nu depinde aadar de
stabilitatea atmosferic sau de rugozitate. ntre valorile parametrului n aceast zon i
valorile la 10 km distana de artera se genereaz o curb de interpolarea.
Modelul poate trata i fenomenul de depunere uscat n cazul particulelor prin
considerarea unei viteze de depunere uscat i depunere gravitaional.
Versiunea mbuntit CALINE 4 include o schem fotochimic pentru estimarea
concentraiilor de NO2, bazat pe echilibrul NO2-NO-O3. Pentru prognozarea orar a
cmpurilor de concentraii de NO2 (NOx) este necesar cunoaterea concentraiilor de

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (40)

fond (urban sau regional, n func ie de localizarea sursei liniare) i a unor date meteo
suplimentare cum ar fi nebulozitatea necesar n parametrizarea radia iei nete.
Datele de intrare
-

Date meteorologice orare: direc ie vnt, viteza vnt, nl ime de amestec, clasa
de stabilitate (Pasquill), nebulozitate
Dimensiunile geometrice ale arterei: lungime, l ime, nl ime, localizarea
geografic (latitudine, longitudine)
Date de trafic: debite masice orare pe unitatea de lungime pe fiecare arter.
Concentra ii de fond (urban sau regional) date orare

Date de ieire
-

iruri orare de valori ale concentra iilor n receptori predefini i


Valori statistice: maxime, medii, percentile.

Modelarea matematic s-a realizat pe o gril cu dimensiunea de 96 x 48 km folosind un


pas de 10 m. Cmpurile de concentra ii din aceti receptori au fost interpolate prin
metode specifice iar rezultatele sunt prezentate sub forma hr ilor de poluare in anexe
4.2.3.1 Impactul produs asupra aerului n perioada de construc ie
n tabelele de mai jos sunt prezentate sintetic concentra iile maxime de poluan i ob inute
prin modelare matematic, pe fiecare tronson de drum.
Poluarea cu PM10
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
24 h

Medie anual

33.968

24.099

24 h Media anual
<VL

<VL

Poluarea cu pulberi totale n suspensie


Concentraia pe perioade de
mediere

Observaii

(g/m3)
1h
161.115

24 h

Media anual

48.552

18.392

1h
<VL,
<PA

24 h

Media
anual

<VL,
<PA

<VL

Poluarea cu NO2
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
1h

Media anual

1h

Media anual

65.112

11.558

<VL, <PA

<VL

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (41)

Poluarea cu NOx
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
Media anual

Media anual

17.332

<VL

Poluarea cu SO2
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
1h

24 h

Media anual

24.068

6.282

2.130

1h

24 h Media anual

<VL, <PA <VL

<VL

Poluarea cu CO
Concentraia pe perioade de mediere

Observaii

(g/m3)
8h

Maxima 8 h

146.0

<VL

Poluarea cu metale grele Cd, Ni


Cd
Concentraia pe perioade de mediere
(ng/m3)

Observaii

24 h

Medie anual

24 h

Media anual

0.015

0.019

<VL, <PA

<VL

1) STAS 12574/87
2) Ordin 448 /2007

Ni
Concentraia pe perioade de mediere
(ng/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.076

<VL

1) Ordin 448 /2007

Poluarea cu benzen
Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.019

<VL

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (42)

Poluarea cu hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)


Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.328

<VL

1) Ordin 448 /2007

Rezultatele prezentate n lucrare reprezint situaia impactului maxim asupra calitii


atmosferei n perioada de construcie. Valorile maxime ale concentraiilor au loc de
regul la nivelul amplasamentelor n construcie sau n imediata vecintate a acestora (dea lungul drumului). Din analiza tabelelor de sus se poate observa c nu vor exista depiri
ale valorilor limit.
Efecte de sinergism
n atmosfera din zona amplasamentului tronsoanelor de drum vor fi prezente, n timpul
programului de lucru (8-10 ore/zi) poluani cu aciune sinergic:

particule n suspensie (TSP) i SO2;

particule n suspensie (TSP) i NO2

NO2 i SO2.

Datorit concentraiilor relativ mari de NO2 i TSP n stricta vecintate a surselor exist
posibilitatea dezvoltrii unui efect sinergic.
Factorii de mediu care pot fi afectai de emisiile de poluani atmosferici
Populaia. n zona de execuie a lucrrilor de construcie, concentraiile maxime pentru
30 minute sau 1h ale principalilor poluani (TSP, NO2, NOx,) pot atinge:
TSP

128- 161 g/m (peste VL impus de 12574/87);

NO2:

51 - 65 g/m (sub VL impus de ordin 592/2002);

Avnd n vedere legislaia naional, populaia va putea fi afectat numai de efectul


sinergic al particulelor n suspensie i NO2. Depirile limitei de protecie a sntii
pentru efectele sinergice ale acestor doi poluani apar numai pentru perioade scurte de
timp de maximum 1h i la distane de maxim 25 m de perimetrul lucrrilor.
Vegetaia. n timpul perioadei de execuie pot aprea situaii pe termen scurt de stress
chimic asupra vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de execuie, n amplasamentul drumului i pe drumurile de
acces utilajele i vehiculele vor emite particule ncrcate cu metale grele, care se vor
depune pe solul din jur. Exist deci posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni,
Se, Zn, local, n zonele amintite.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (43)

Construciile. Gazele acide (NO2, SO2) i particulele emise n atmosfer n timpul


lucrrilor vor aduce un aport temporar la creterea agresivitii mediului atmosferic.
4.2.3.2 Impactul produs asupra aerului n perioada de funcionare
n tabelele de mai jos sunt prezentate sintetic concentraiile maxime de poluani obinute
prin modelare matematic, pe fiecare tronson de drum pentru perioada de operare.
Poluarea cu PM10
Concentraia pe perioade
de mediere
(g/m3)

Observaii

24 h

Medie
anual

24 h

Media
anual

1.500

1.078

<VL

<VL

Poluarea cu NO2
Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

1h

Media anual

1h

Media anual

14.367

3.062

<VL, <PA

<VL

Poluarea cu NOx
Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

4.597

<VL

Poluarea cu SO2
Concentraia pe perioade de
mediere
(g/m3)

Observaii

1h

24 h

Media anual

1h

24 h

Media
anual

8.395

1.929

0.965

<VL, <PA

<VL

<VL

Poluarea cu CO
Concentraia pe perioade de
mediere
(g/m3)

Observaii

8h

Maxima mediei dinamice pe


8h

47.8

<VL

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (44)

Poluarea cu metale grele Cd i Ni


Cd
Concentraia pe perioade de mediere
(ng/m3)

Observaii

24 h

Medie anual

24 h

Media anual

0.013

0.010

<VL, <PA

<VL

1) STAS 12574/87
2) Ordin 448 /2007

Ni
Concentraia pe perioade de mediere
(ng/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.069

<VL

1) Ordin 448 /2007

Poluarea cu benzen
Concentraia pe perioade de mediere
(g/m3)

Observaii

Media anual

Media anual

0.003

<VL

Rezultatele prezentate n lucrare reprezint situaia impactului mediu asupra calitii


atmosferei. Valorile maxime ale concentraiilor au loc de regul la nivelul axului
drumului sau n imediata vecintate a drumului.
Din analiza tabelelor de sus se poate observa c nu vor exista depiri ale valorilor limit
n cazul vreunui poluant. De asemenea, datorit valorilor mici ale concentraiilor de
poluani generate exclusiv de traficul drumului n perioada de operare nu se estimeaz
depiri ale valorilor limit prin coroborarea cu concentraiile de fond existente n
vecintatea drumului.
Efecte de sinergism
n perioda de exploatare a drumului vor fi prezeni n atmosfer, poluani cu aciune
sinergic:
-

PM10 i SO2;
PM10 i NO2
NO2 i SO2.

Datorit concentraiilor mici de NO2 i PM10 n stricta vecintate a surselor nu exist


posibilitatea dezvoltrii unui efect sinergic.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (45)

Factorii de mediu care pot fi afectai de emisiile de poluani atmosferici


Populaia. n imediata vecintate a drumurilor, concentraiile maxime pentru 1h sau 24 h
ale principaliilor poluani (NO2, NOx, PM10) efect pot atinge:
NO2:
PM10:

11,6 14,4 g/m (sub VL, 1h);


0,57 1,5 g/m (sub VL, pe 24 h);

Vegetaia. n timpul perioadei de exploatare nu pot aprea situaii de stress chimic asupra
vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de funcionare, se vor emite particule ncrcate cu metale
grele, care se vor depune pe solul din imediata vecintate a drumului. Exist deci
posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, local, n zonele amintite.
4.2.4 Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului
4.2.4.1 In perioada de constructie
Umectarea permanent a suprafeelor neasfaltate. Procesele tehnologice care produc mult
praf cum este cazul umpluturilor de pmnt vor fi reduse n perioadele cu vnt puternic.
Folosirea de utilaje cu motoare cu emisii reduse, corespunztoare normelor EURO III sau
EURO IV va conduce la reducerea semnificativ a emisiilor de gaze din timpul
funcionrii acestora.
Utilajele i mijloacele de transport vor fi verificate periodic n ceea care privete nivelul
de concentraiile de emisii n gazele de eapament i vor fi puse n funciune numai dup
remedierea eventualelor defeciuni.
Se recomand ca la lucrri s se foloseasc numai utilaje i mijloace de transport dotate
cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb i foarte puin monoxid de carbon.
4.2.4.2 In perioada de operare
Singura msur aplicabil este respectarea normelor europene privind calitatea
carburanilor i de asemenea asigurarea pe plan naional a existenei unui parc de
autovehicule ce respect normele de poluare impuse la nivelul anului 2024. Aa cum s-a
precizat n cadrul studiului, calculele de emisie de poluani s-au realizat n ipoteza
existenei la nivelul anului 2024 a unui parc auto predominant de tip EURO IV i foarte
puin alctuit din autovehicule EURO III. n realitate autovehicule dotate cu motoare
EURO V, hibride sau funcionnd cu alt tip de carburant nepoluant despre care literatura
nu propune deocamdat factori de emisie, vor exista n acea perioad de operare. Aadar
ipoteza introdus la calcul emisiilor ar fi putut conduce la uoare supraestimri ale
acestora.
Reducerea emisiilor de poluani n aer va putea fi realizat i prin introducerea unor
restricii de vitez n zonele situate n vecintatea localitilor, cunoscnd fiind faptul c

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (46)

vitezele de rulaj mari conduc la emisii semnificative de poluani datorit creterii


consumului de carburant
4.3

TRAFIC

Tractoare
vehicule
speciale
Autocamioane cu
2,3,4 osii
cu remorca (tran
rutier)
Vehicule cu
tractiune
animala

Total
vehicule
fizice

204

3412

313

200

438

400

25

137

107

5236

DN 25

15+285

31+320

16,035

134

3585

230

175

386

326

11

131

27

5005

DN 25

31+320

49+600

18,280

15

3370

261

122

445

251

95

46

4613

DN 25

49+600

68+130

18,530

44

4830

376

234

596

510

10

129

29

6758

Drum

Autobuze

11,365

Autovehicule
articulate

15+285

Autocamioane
si derivate cu
2 osii
Autocamioane
si derivate cu
3 sau 4 osii

Autoturisme
vehicule usoare

3+920

lungime

DN 25

Sector

Biciclete,
motociclete

Traficul de calcul are la baza recensamantul din 2000 date obtinute de la CESTRIN .

Autoturisme
vehicule usoare

Autovehicule
articulate

Autobuze

3+920

15+285

11365

128

6926

659

372

752

614

40

252

50

9793

DN 25

15+285

31+320

16035

84

7278

484

326

662

501

17

241

13

9606

DN 25

31+320

49+600

18280

6841

550

227

764

386

13

174

21

8985

DN 25

49+600

68+130

18530

28

9805

792

436

1023

783

16

237

14

13132

Drum

Autocamioane
si derivate cu
2 osii
Autocamioane
si derivate cu
3 sau 4 osii

Biciclete,
motociclete

DN 25

Sector

lungime

Tractoare
vehicule
speciale
Autocamioane cu
2,3,4 osii
cu remorca (tran
rutier)
Vehicule cu
tractiune
animala
Total
vehicule
fizice

Prin aplicarea coeficientilor medii de evolutie pentru anii necesari studiului a rezultat
traficul prognozat. Acesta se calculeaza pe baza MZA pentru anul de baza 2005 la care se
aplica coeficientii medii de crestere pentru perioada studiata. Acesti coeficienti sunt
furnizati de Cestrin in urma prelucrarii datelor recensamantului de circulatie din 2005.
Valorile MZA pentru anul 2024 sunt prezantate in tabelul urmator

4.3.1 Impact potenial n faza de construcie


Semnalizarea pe timpul executiei se va organiza in conformitate cu Norme metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului,
functie de situatia concreta si se va supune avizarii serviciului Siguranta circulatiei din
cadrul CNADNR si aprobarii Inspectoratelor Judetene ale Politiei Rutiere.
4.3.2 Impact potenial n faza de exploatare
Datorit ameliorrii caracteristicilor geometrice, precum i a reabilitrii sistemului rutier
existent, condiile de trafic vor fi mult mbuntite. La acesta va contribui i
semnalizarea ce urmeaz a fi proiectat n faza de Proiect Tehnic, i care va fi compus
din:

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (47)

marcaje orizontale :
 axul drumului cu linie continua in toate zonele unde depasirea este interzisa
(curbe periculoase, zone fara vizibilitate, intersectii, etc)
 axul drumului cu linie intrerupta in toate zonele unde depasirea este permisa
 ambele margini ale partii carosabile.

panouri indicatoare pentru


 curbe stanga/dreapta
 curbe periculoase
 limitare de viteza
 prioritate de circulatie pe zonele de drum fara vizibilitate
 limitare de gabarit
 limitare de tonaj
 prioritate de circulatie pe zonele cu intersectii cu drumuri laterale

Semnalizarea va fi supusa avizarii serviciului Siguranta circulatiei din cadrul CNADNR


si aprobarii Inspectoratelor Judetene ale Politiei Rutiere.
4.4

ZGOMOT I VIBRA II

4.4.1 Situa
ia actual surse de zgomot i vibra
ii
Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier si/sau feroviar destul de redus (de
asemenea surs de vibra
ii), precum i de o serie de activit
i gospodreti din zonele
locuite.
n ceea ce privete ncadrarea nivelelor nregistrate de zgomot i vibra
ii n legisla
ia
na
ional, avnd n vedere traficul existent, nu se poate pune problema depirii limitelor
impuse.
4.4.2 Impact poten
ial n faza de construc
ie
4.4.2.1 n perioade de constructie
Faza de santier va genera probleme legate de emisiile de zgomot i vibra
ii produse atat
de activit
ile propriu-zise, cat si de transportul materialelor.
Pentru prezentarea corect a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite
instalaii aparinnd unitatii, problema s-a abordat la trei niveluri de observare:
- zgomot la surs;
- zgomot n cmp apropiat;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (48)

- zgomot n cmp ndeprtat.


Fiecruia din cele trei niveluri de observare i corespund caracteristici proprii.
In cazul zgomotului la surs studiul fiecrui echipament se face separat i se presupune
plasat n cmp liber. Aceast faz a studiului permite cunoaterea caracteristicilor
intrinseci ale sursei independent de ambiana lor de lucru.
Msurrile de zgomot la surs sunt indispensabile att pentru compararea nivelurilor
sonore ale utilajelor din aceeai categorie, ct i de a avea o informaie privitoare la
puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.
Cnd avem de-a face cu zgomot continuu, msurarea puterii acustice constituie
determinarea esenial privind zgomotul la surs. Pentru cunoaterea modului de
repartizare a acestei puteri acustice n spaiu, se pot aduga acestei valori indicaii privind
directivitatea.
Este important ca msurarea puterii acustice a diferitelor utilaje sa se efectueze n
condiii de funcionare real, deoarece acest factor este influenat de numeroi factori,
neputnd caracteriza un utilaj printr-o singur valoare a puterii acustice.
Cnd zgomotul este tranzitoriu se efectueaz o msurare a nivelului acustic de expunere,
sau a factorului de emisie unitar.
In cazul zgomotului n cmp apropiat, ca nivel de observare, se ine seama c fiecare
utilaj este amplasat ntr-o ambian ce-i poate schimba caracteristicile acustice.
Intereseaz n acest caz nivelul acustic obinut la distane cuprinse ntre civa metri i
cteva zeci de metri fa de surs.
Pentru a avea sens este necesar ca valoarea nivelului de presiune acustic nscris s fie
nsoit de distana la care s-a efectuat msurarea.
Faa de situaia n care sunt ndeplinite condiiile de cmp liber, acest nivel de presiune
acustic poate fi amplificat n vecintatea sursei sau atenuat prin prezenta de ecrane
naturale sau artificiale ntre surs i punctul de masur.
Deoarece msurrile n cmp apropiat sunt efectuate la o anumit distan de utilaje,
este evident c n majoritatea situaiilor, zgomotul n cmp apropiat reprezint, de fapt,
zgomotul unui grup de utilaje i mai rar al unui utilaj izolat.
Dac n cazul primelor dou niveluri de observare caracteristicile acustice sunt strns
legate de natura utilajelor i de dispunerea lor, zgomotul n cmp ndeprtat, adic la
cteva sute de metri de surs, depinde n mare msur de factori externi suplimentari
cum ar fi:
-

fenomene meteorologice i n particular: viteza i direcia vntului,


gradientul de temperatur i de vnt;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (49)

absorbia mai mult sau mai puin important a undelor acustice de ctre
sol, fenomen denumit efect de sol;
topografia terenului;
vegetaia.

n acest nivel al studiului, observaiile privind zgomotul se refer n general la ntregul


obiectiv analizat.
Reabilitarea drumului implic folosirea de utilaje de mas mare, care, prin deplasarile lor,
provoac vibraii. La aceste utilaje se adaug autocamioanele, care au o mas mare chiar
cnd circul fr ncrctur.
Utilajele folosite in construcii i vehiculele de transport sunt principalele surse de
zgomot i vibraii pe timpul perioadei de construcie a proiectului. Tabelul urmtor
prezint nivelurile de zgomot ale surselor reprezentate de utilajele de construcii folosite
n mod obinuit.
Utilajul
excavator
buldozer
main transportoare
perforator
betonier
macara
compresor
autocamion de mare tonaj
pistol de nituit

Nivel de zgomot in dB(A) la 15 m


distanta
80 90
80 90
75 85
85 90
75 85
75 85
75 85
75 85
80 85

Zgomotul la surs i zgomotul din camp apropiat au caracteristici acustice


corespunztoare naturii i locului de funcionare a echipamentelor n perioada de
construcie. Zgomotul la distan, care nu intereseaz evaluarea de fa, este influenat de
o serie de factori externi, cum ar fi viteza i direcia vntului, gradientul temperaturii i
vntului, absorbiei undelor sonore de ctre teren / sol (efectul de sol), absorbia n aer (n
funcie de presiunea, temperatura, umezeala relativ, frecvena zgomotului), tipul de teren
i de vegetaie.
Echipamentele susmenionate produc ntre 70 dB (A) i 90 dB(A) n condiii normale de
funcionare. Se estimeaz c nivelurile de zgomot n zonele de lucru pot s nu ajung la
Leq.24h (mediat pe 24 h) mai mare de 70 dB(A).
Limita maxim admisibila impus prin legislaia romn 65 dB(A) pentru zgomotul
produs de staiile de betoane / asfalt, sortare/mcinare nu poate fi respectat dect dac
acestea vor fi amplasate la peste 250 m de zonele rezideniale. Acelai lucru este valabil
pentru gropile de mprumut. De altfel, nivelul de zgomot la faad i n interiorul
locuinelor va trebui monitorizat periodic, pentru a se lua msuri de atenuare a acestuia.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (50)

n ceea ce privete traficul de serviciu prin eventualele localiti traversate, se estimeaz


c nivelurile de zgomot la marginea drumului pot s nu ating nici ele Leq.24h de peste
65dB(A), valoarea impus de STAS 10 144/ 1 80 pentru drumurile utilizate (categoria
I-III).
n ceea ce privete vibraiile, dei exist motiv ca ele s se produc n structura
amplasamentului, mai ales n cazul utilajelor grele, drumul analizat nu este aezat pe o
fundaie din roc de baz i exist straturi intermediare n sistemul drumului, cu rolul de
ntrerupere a vibraiilor. Din acest motiv, nu se consider necesar s se in seama de
problema apariiei unor niveluri de intensitate a vibraiilor peste cele admise de SR
12025/1994. La trecerea utilajelor grele prin localiti se va limita viteza de deplasare a
acestora la maxim 40 km/h.
4.4.2.2 n perioade de exploatare
Principalele surse generatoare de zgomot datorate exploatrii obiectivului sunt
reprezentate de utilajele implicate n procese tehnologice i de traficul rutier.
Deoarece exist receptori amplasai aproape de axa drumului, se consider necesar
monitorizarea periodic a nivelului de zgomot.
Pentru traficul rutier, metodologia franceza XPS 31-133 (vezi bibliografie) folosete ca
dat de intrare LAW / m (nivelul de putere acustic pe metrul de drum).
Dependenta de frecvent a nivelului de putere acustic, in dB(A), a unei surse
punctiforme i ntr-o band de o octav j se calculeaz din nivelurile de emisie sonor
pentru vehicule, folosind urmtoarea ecuatie:
L AWi = L AW / m + + 10 lg(li ) + R(i )

unde:
L Aw / m

este nivelul de putere acustic pe metrul de lungime asociat sursei liniare n


band de o octav, n dB(A), dat prin:

L AW / m

Ehv +10*lg Qhv


 Elv +1010*lg Qlv
10

= 10 * lg10
+ 10 + 20R(j) este valoarea spectral, n dB(A), pentru banda de o octav j, dat n tabelul urmtor.
Lw este nivelul de putere acustic al vehiculului;
Elv este emisia de zgomot pentru autovehicule uoare (<3,5t) conform nomogramei din
metodologie

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (51)

Ehv este emisia de zgomot pentru autovehicule grele (3,5t) conform nomogramei din
metodologie
Qlv este nr. de vehicule uoare (<3,5t) n intervalul de referint (1 or)Qhv este nr. de
vehicule grele (>3,5t) n intervalul de referint (1 or) este corecia de suprafa de
rulare

li este lungimea unui sector al sursei liniare, reprezentat de componenta punctiform i


Q este nr. de vehicule n intervalul de referint (1 or)
n acest fel sursa liniar reprezentat de drum se modeleaz prin surse punctiforme care
permit aplicarea relatiilor cuprinse n ISO 9613-2
pentru traficul rutier urban
j
1
2
3
4
5
6

Octave band in Hz
125
250
500
1000
2000
4000

Values of R(j) in dB(A)


-14.5
-10.2
-7.2
-3.9
-6.4
-11.4

Corecia de suprafa de rulare


Suprafa de rulare
Corecia 
Suprafa poroas 0-60 km/h 61-80 km/h 81-130 km/h
-1
- 2 dB
- 3 dB
Beton asfaltic
0 dB
Trebuie specificat c la nlimi diferite harta acustic poate varia datorit efectului
solului i directivittii particulare a surselor. Evaluarea de fa a fost efectuat n
conformitate cu SR ISO 1996, ISO 9613-2:1996, STAS 10 009/88 precum i cu cerinele
Directivelor UE 2002/49/EC i 20/14/EC.
n STAS 10009/88 (ACUSTICA URBAN cap.2, tabelul 1 Limite admisibile pentru
nivelul de zgomot) sunt specificate valorile admisibile pentru nivelul de zgomot extern pe
strzi, msurat la bordura trotuarului ce delimiteaz spaiul carosabil, stabilit n funcie de
categoria tehnic a strzilor (respectiv intensitatea circulaiei).
Tipul strzii
10144/1 80)

(conform

STAS

Nivel echivalent zgomot


Lech*
dB(A)

Valoarea
curbei
zgomot Cz**
dB(A)

de

Nivel maxim de zgomot L10


dB(A)

Strad de clasa tehnic IV, de uz


60
55
70
local
Strad de clasa tehnic III, de
65
60
75
colectare
Strad de clasa tehnic II, de
70
65
80
legtur
Strad de clasa tehnic I, osea
75 85***
70 - 80***
85 - 95***
*
Nivelul l de zgomot echivalent se calculeaz diferit pentru timpul zilei i noapte, potrivit STAS 6161/1-79.
** Evaluarea dup curbele de zgomot Cz nu se utilizeaz dect n cazul zgomotului cu un pronunat caracter static.
*** Pentru proiectarea lucrrilor. Trebuie adoptate msurile necesare pentru obinerea unor niveluri echivalente (real msurat), ct
mai apropiate posibil de valorile minime din tabel, fr a se accepta depirea valorilor maxime.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (52)

n art. 2.5. din acelai standard (tabelele 14) se specific: amplasarea unui bloc de
locuine pe strzi de diferite clase tehnice sau la limita unor zone funcionale, precum i
gestionarea traficului rutier se vor realiza astfel nct, ncepnd cu valorile admisibile
proiectate (la care s-au aplicat coreciile necesare) prin alegerea soluiilor tehnice
adecvate, s se asigure o valoare de 50 dB(A) a nivelului de zgomot exterior cldirii,
msurat la 2 m distan fa de faada cldirii n conformitate cu STAS 6161/89, respectiv
curba de zgomot Cz45.
n evaluare a fost considerat o vitez medie de transport de 50 km/h in localitati si de 90
km/h in afara localitatilor.
Traficul prezentat in subcapitolul precedent nu este unul semnificativ; nivelul echivalent
aferent in mediul urban (67,8 dB(A)) se incadreaza in nivelul de zgomot Lech stabilit prin
STAS 10144/1-80 si legislatia europeana.
4.4.3 Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului
4.4.3.1 n perioade de constructie
n afara respectrii reglementrilor romne cu privire la organizarea antierelor, se pot
aduga urmtoarele recomandri:
 Lucrrile ce trebuie s se desfoare la distane mai mici de 200 m de zonele
populate, se vor desfura numai pe timpul zilei (7 a.m. 9 p.m.) sau vor fi izolate cu
panouri metalice;
 Se va limita viteza de deplasare a traficului greu n interiorul localitilor la 40 km/h;
 Distribuia activitilor pe antierul de construcie trebuie studiat astfel nct
activitile productoare de zgomot s fie izolate;
 Depozitarea materialelor pe antierul de construcie trebuie s se fac astfel nct s
se creeze bariere acustice n direcia aezrilor umane;
 Sistemul de absorbie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie ntreinut n
mod regulat.
4.4.3.2 n perioade de exploatare
Trebuie efectuat periodic o monitorizare a traficului i a nivelului de zgomot. n cazul
depirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante in zonele cu folosinte
sensibile sau se vor impun restricii suplimentare de vitez.
Ca masuri de protectie impotriva propagarii zgomotelor si limitare a sursei relativ
continue s-a adoptat un sistem rutier elastic ce va conduce la atenuarea presiunii acustice
resemtite in imediata vecinatate, suprafata rugoasa a stratului asfaltic asigurand absortia
zgomotelor

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (53)

4.5

SOLUL I SUBSOLUL

4.5.1 Condi ia actual a componentei


Relieful Cmpiei Gala iului este grefat pe forma iunile pliocene (psefite uor cimentate,
de culoare roie) din nord (pn n dreptul localitatii Pechea), peste care se afl orizontul
Pietriurilor de Blbneti, care trece spre sud ntr-un nivel de nisipuri ce cad spre
Dunre. n sudul cmpiei exista i depozite lacustre din Pleistocenul mediu (Stratele de
Barboi), peste care se gsesc depozite loessoide.
Altitudinile maxime n Cmpia Gala iului sunt de circa 200 m la limita cu Colinele
Covurluiului i sub 12 m la nivelul luncilor. Din punct de vedere geomorfologic, Cmpia
Covurluiului se caracterizeaz printr-o fragmentare mai mare i prezen a interfluviilorplatou. Cmpia Tecuciului, n schimb este foarte slab fragmentat, fiind alcatuit dintr-un
complex de terase: Podoleni (2-4 m), Tecuci (5-8 m), Cernicari (10-20 m) i Ghidigeni
(60-70 m). Podurile ultimelor dou terase reprezint circa 70% din suprafa a total a
acesteia (Obreja, 1965). Pe suprafa a terasei Cernicari se afl cantonate importante
depozite de nisipuri ntre satele Ungureni (la nord) i Hanu Conachi (la sud). Energia de
relief atinge 70-100 m n partea nordic a Cmpiei Covurluiului i 40-70 m n restul
acesteia, n timp ce n Cmpia Tecuciului are valori sub 40 m.
Fragmentarea reliefului are valori cuprinse ntre 0,75-1,5 km/km2 n Cmpia Covurluiului
i doar 0,50,7 km/km n cea a Tecuciului. Ponderea suprafe elor interfluviale orizontale
are valori cuprinse ntre 20 i 50% n cea mai mare parte a Cmpiei Covurluiului, iar
ponderile de peste 75% caracterizeaz Cmpia Tecuciului. Pantele versan ilor n Cmpia
Covurluiului pot ajunge pn la 25. Interfluviile-platou din Cmpia Covurluiului se
deosebesc de cmpurile Cmpiei Romne prin adncimea relativ mare a vilor ce le
mrginesc (40-70 m), de aici i denumirea populara de podi dat acestora (Sficlea,
1980). Dominante sunt vile de tip consecvent (Geru, Suhurlui, Lozova, Mlina). n
Cmpia Covurluiului sunt evidente i formele de relief fluvio-denuda ional: splri
areolare pe majoritatea versan ilor, ogae i ravene, alunecri de teren. Sficlea (1980) a
identificat o serie de terase ale Prutului n estul acestei cmpii (de 35-40 m si 57-65 m), iar n
sudul ei 2 terase ale Siretului: de Piscu (7-20 m) i Vame(25-35 m).

Cmpia Covurluiului este o cmpie de glacis care la contactul cu Colinele Covurluiului,


prezint nl imile cele mai mari (respectiv 150 - 200 m), de unde coboar lin ctre Siret,
terminndu-se la altitudine absolut de 15-100 m. Este alctuit din forma iuni fluviatile
i fluvio-lacustre pleistocene, care apar in la cel putin dou genera ii de conuri aluviale
vechi depuse de rurile principale.
Climatul periglaciar a favorizat apari ia unui volum nsemnat de materiale care se
acumulau n luncile rurilor din Subcarpa i pe grosimi de 20-30 m. A rezultat astfel, un
strat de aluviuni cruia ii corespund, n cmpie, agestrele Putnei, Milcovului, Rmnicului
etc. Conuri ntinse au depus i Brladul i Prutul.
Ridicarea intens a Subcarpa ilor ctre finele Pleistocenului superior i ntr-o anumit
msur a Podiului Covurluiului a fost nso it, pe de o parte, de adncirea rurilor i

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (54)

detaarea terasei de 20-40 m n aceste unit i, iar pe de alt parte, de formarea unei noi
generaii de conuri. Unele apar in genera iei de praie care se formeaz la marginea
dealurilor (Suhurlui, Geru, Chineja etc.). Partea superioar a acestei genera ii de conuri se
racordeaz cu aluviunile terasei de 3-10 m din Subcarpa i i Colinele Covurlui. n
general, conurile se afund spre Siret si sunt acoperite de aluviuni mai noi. Pozi ia
sectorului lor final a depins, pe de o parte, de deplasarea albiei Siretului, care n unele
cazuri le-a limitat prin eroziune, iar pe de alt parte, de pozi ia arealelor cu subsiden 
maxim. Mrimea diferit a conurilor, ale cror contururi pot fi nc urmarite n teren,
este determinat, n principal, de deosebirile n volumul de materiale aduse i de pozi ia
ariei subsidente. Local, diferen ele dintre conuri au fost accentuate prin dezvoltarea
re elei secundare de vi sau au fost diminuate de ctre depunerile loessoide. Acestea din
urm au grosimi de la 1 m (n sectoarele mai nalte i cu panta mai accentuat) pn la
peste 15 m (la baza cmpiei de glacis).
Att nclinarea general a cmpiei, ct i a stratelor ce o alctuiesc reprezint rezultatul
ridicrii neotectonice la contactul cu unit ile limitrofe. n bun msura i subsiden a
intens cu caracter permanent din sectorul Suraia-Nmoloasa-Mxineni a impus cderea
stratelor din exterior spre interior. n acest sens nu se poate vorbi de o cmpie piemontan
nscut la baza unui contact hipsometric i structural. Aici s-a dezvoltat o cmpie de nivel
de baz, care prin ridicarea mai accentuat la exterior a cpatat, pe de-o parte, un uor
caracter structural (un monoclin n afirmare), iar pe de alt parte, nfiin area unei largi
suprafee de glacis. Acest ultim aspect a fost determinat de plana ia derulat pe faia de
contact cu Subcarpa ii (afla i n proces de ridicare puternic) i cu Podiul Moldovei
(uoara ridicare) anterior acumulrilor loessoide.
Cmpia Tecuciului este o cmpie de terase care se extind de o parte i de alta a
Brladului. Aici apar terase la altitudini relative de 3-5 m i 8-15 m.Pe cea mai nalt
teras sunt dune de nisip, care iau amploare n dreptul locait ii Hanu Conachi. Pe stnga
Brladului mai exist o treapt ale crei depozite au caracter fluvio-lacustru (MindelRiss) i care reprezint acumulri ale Siretului i Brladului. Eroziunea exercitat de
Brlad n cmpia nalt, n Pleistocenul superior (dup acumularea depozitelor loessoide),
a dus la tierea frun ii care apare astzi att de evident.
4.5.1.1 Geologia
De la endreni traseul DN 25 este paralel cu lunca Siretului, pe stnga acesteia, la limita
Cmpiei Siretului inferior cu Cmpia Gala iului. De la localitatea Iveti parcursul
drumului urmeaz valea Brladului, pe care l traverseaz pe teritoriul administrativ al
comunei Drgneti. ntregul traseu al DN 25, ntre localit ile endreni-Tecuci, se
suprapune pe unitatea de relief denumit Cmpia Gala iului
Sub denumirea de Cmpia Galaiului sunt cuprinse, de fapt, dou unit i de cmpie, cu
denumiri deja consacrate, acelea de Cmpia Covuluiului i Cmpia Tecuciului, aflate n
sudul Moldovei, la nord de Siret. Dac pentru Cmpia Tecuciului ncadrarea la Cmpia
Romn nu sufer obiec iuni, n schimb Cmpia Covurluiului are particularit i de natur
fizico-geografic care ofer posibilitatea ncadrrii sale, att la Cmpia Romn, ct i la
Podiul Moldovei, n acest din urm caz putnd fi considerat cea mai sudic prelungire a

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (55)

acestuia pn la Dunre. Limita ntre Cmpia Covurluiului i cea a Tecuciului este dat
de valea parului Geru, afluent al Siretului.
n partea de nord, Cmpia Galaiului este delimitat de aliniamentul localittilor Nicoreti
-Criveti-Corod-Valea Mrului, apoi pe Valea Ijdilenilor, pn la Frumuia aproape de
Prut, dincolo de aceasta fiind uniti ale Podiului Moldovei (Colinele Tutovei ntre Siret
i Brlad i Colinele Covurluiului ntre Brlad i Prut). n est, ntre Frumuia i Galai se
nvecineaz cu lunca Prutului, iar spre sud i vest limita acestei cmpii este dat de lunca
Siretului.
Fundamentul Cmpiei Galaiului. Este dat de platforma de tip alpin a Covurluiului, care
nu este altceva decat extremitatea nord-vestic a Orogenului Nord-Dobrogean afundat
(Ionesi, 1994), delimitat n nord de falia Adjud-Oancea. n cadrul acestui tip de
fundament, cea mai mare parte revine Pnzei de Mcin, alctuit din isturi cristaline,
depozite sedimentare paleozoice i magmatite prealpine. Peste acest fundament cutat se
atern depozite neogene, ce aparin ciclului de sedimentare Badenian superior-Romanian,
la care se adaug formaiuni cuaternare. Depozitele aparinnd Badenianului superior
(gresii, calcare) au fost puse n eviden n partea de nord a Cmpiei Tecuciului (epuBuciumeni-Matca-Umbrreti). Urmeaz apoi sedimentar depus in Sarmaian, Volhinian,
Basarabian, Chersonian i Meoian. Cele mai vechi depozite care apar la zi aparin
Ponianului i sunt vizibile pe stnga Brladului, la nord de Ungureni. Ele sunt alcatuite
din nisipuri, argile, cu unele intercalaii de gresii friabile. n lungul vilor care strabat
Cmpia Covurluiului apar la zi depozitele romaniene, cu caracter epiclastic (nisipuri,
pietriuri, argile), similare celor din Podiul Brladului de la nord. n formaiunea
nisipurilor glbui de tip Bereti-Mluteni, cu o grosime de 40 m la Smrdan, s-a
identificat o fauna bogata de molute (Unio nicolaianus, U. stoliczkai, U. saredbergeri).
Tot n Cmpia Covurluiului, de vrst romanian, sunt considerate i Pietriurile de
Blbneti, al caror orizont nclin de la nord spre sud, astfel ca pe Dealul Bouriei de
langa satul Scnteieti, el se afl la altitudinea de 110 m, iar la Tuluceti, acesta se
gsete la baza versanilor, mai spre sud afundndu-se sub nivelul talvegului vilor.
n cea mai mare parte a Cmpiei Covurluiului, ca i n partea vestic a Cmpiei
Tecuciului luturile loessoide pleistocene mbrac aproape ntregul spaiu al interfluviilor.
Loessul (predominant prafos) atinge circa 70 m grosime n dreptul satului Costi (Sficlea,
1980). Nu trebuie s uitam c aproape de Galai, n Formaiunea pleistocen de BarboiBabele s-a pus n eviden o bogat faun de molute fluviatile (Viviparus sethiops,
Corbicula fluminalis, Pisidium covurluiensis). Depozitele holocene domin n lunca
Siretului i n Cmpia Tecuciului.
4.5.1.2 Seismicitate
Conform SR 11100/1-1993 Anexa 1 , traseul se inscrie in zona macroseismica de gradul
8.
Potrivit normativului P 100 92, privind protectia antiseismica a constructiilor de
locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale DN 25 se incadreaza in zona
seismica B cu Ks = 0,25 si,,C cu Ks = 0.20, avand Tc = 0,15 sec

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (56)

4.5.1.3 Potentialul producerii alunecarilor de teren


Conform normativului GT006-97, elaborat de I.S.P.I.F. privind zonarea teritoriului
functie de potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care este amplasat DN
25 este caracterizata cu potential scazut.
4.5.2 Surse de poluare a solului i subsolului
Sursele existente de poluare a solului pe traseul drumului sunt reprezentate prin:
 depozitarea necontrolat a deeurilor provenite de la localitile apropiate;
 utilizarea ngrmintelor chimice i pesticidelor din grupa I i II de toxicitate pentru
fertilizare, respectiv combaterea bolilor i a duntorilor (aceast surs de poluare i-a
redus efectul datorit restrngerii utilizrii);
 circulaia rutier pe drumurile nvecinate: depuneri de gaze, depuneri de particule
solide din eroziunea mecanismelor de rulare, scurgeri de produse petroliere splate de
apele de precipitaii, ageni chimici folosii la dejivrare;
 activitile agenilor economici din zon;
n sintez, referitor la starea solurilor n zona studiat, pe baza datelor existente se
constat urmtoarele:
 n cazul solurilor urbane (din vecintatea zonelor industriale i a cilor rutiere cu
trafic intens), se semnaleaz poluarea cu metale grele;
 solurile afectate de reziduuri zootehnice sunt nesemnificative ca suprafa;
 suprafee mai importante sunt afectate de reziduuri menajere (gunoaie, moloz) i
industriale;
 irigaia practicat pe suprafee reduse nu a determinat nrutirea calitii solurilor.
4.5.2.1 n perioada de execuie
Activitile specifice antierului implic manipularea unor cantiti importante de
substane poluante pentru sol i subsol. n categoria acestor substane trebuie inclui
carburanii, combustibilii, vopselele, solvenii, pulberile antrenate de apele de precipitaii
i/sau curenii de aer etc. Aprovizionarea, depozitarea i alimentarea utilajelor cu
motorin reprezint activiti potenial poluatoare pentru sol i subsol, n cazul pierderilor
de carburant i infiltrarea n teren a acestuia.
Staia de asfalt i staiile de alimentare cu carburant vor trebui avizate din punct de vedere
al proteciei mediului ntr-o faz anterioar nceperii lucrrilor de execuie, monitorizarea
acestor staii n perioada de execuie este obligatorie. Este obligatorie obinerea avizelor
pentru amplasarea acestor staii.
O alt surs potenial de poluare dispers a solului i subsolului este reprezentat de
activitatea utilajelor n fronturile de lucru. Utilajele pot pierde carburant i ulei din cauza
defeciunilor tehnice. Neobservate i neremediate, aceste pierderi reprezint surse de

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (57)

poluare a solului i subsolului, cantiti mari deversate riscnd s degradeze i calitatea


apelor subterane.
Erodarea sau poluarea solului mpiedic dezvoltarea vegetaiei pe suprafeele afectate.
Refacerea vegetaiei se produce n perioade de timp de ordinul anilor sau zecilor de ani.
n sintez, principalii poluani ai solului provenii din activitile de construcie specifice
drumului snt grupai dup cum urmeaz:
 Poluani direci, reprezentai n special de pierderile de produse petroliere care apar n
timpul alimentrii cu carburani, a reparaiilor, a funcionrii defectuoase a utilajelor
etc.
La acestea se adaug pulberile rezultate n procesele de excavare, ncrcare, transport,
descrcare a pmntului pentru terasamente.
 Poluani ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, n special prin sedimentarea
poluanilor din aer, provenii din circulaia mijloacelor de transport, funcionarea
utilajelor de construcii, fabrici de asfalt, fabrici de beton etc.
 Poluani accidentali, rezultai n urma unor deversri accidentale la nivelul zonelor de
lucru sau cilor transport i de acces.
 Poluani sinergici, n special asocierea SO2 cu particule de praf.
Substanele poluante prezente n emisii i susceptibile de a produce un impact sesizabil la
nivelul solului snt SO2, NOx i metalele grele.
Trebuie menionat i faptul c lucrrile de terasamente dei nu snt poluante, conduc la
degradarea solului i induc modificri structurale n profilul de sol.
Poluanii emii n timpul perioadei de execuie se regsesc n marea lor majoritate n
solurile din vecintatea fronturilor de lucru i a zonelor n care se desfoar activiti n
perioada de execuie. Excepie fac poluanii depui pe suprafeele betonate i colectai n
apa pluvial ulterior decantat.
Se apreciaz c terasamentele drumului vor absorbi 50% din depunerile de poluani.
Restul de 50% se regsesc n zonele limitrofe pe distane ce variaz pn la 30-50 m.
4.5.2.2 n perioada de exploatare
Poluanii ce caracterizeaz calitatea aerului n perioada de exploatare sunt cei rezultai ca
urmare a traficului auto. Dintre acetia, NOX, SO2 i metalele grele (n special Pb) sunt cei
mai periculoi pentru contaminarea solului.
Exploatarea drumului se va face cu generarea unor concentraii semnificative de poluani
de-a lungul ntregii perioade de funcionare, poluani al cror efect direct cumulativ asupra
solului reprezint principalul factor cauzator de dezagremente.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (58)

Din emisiile totale de poluani rezultai ca urmare a traficului desfurat pe drum, se


estimeaz c 60% se vor depune pe distane de pn la 100 m pe solul din ambele pri ale
carosabilului, concentraia, respectiv cantitatea depus scznd semnificativ cu distana fa
de axul drumului. Se va putea totodata delimita o zon sensibil ca fiind aceea cuprins pe o
lime de 30 m n ambele pri ale drumului i pe ntreaga lungime a acestuia, unde va avea
loc depunerea majoritii poluanilor.
Rezultate n urma proceselor de combustie din motoarele autovehiculelor ce folosesc
benzina cu plumb, debitele masice de Pb vor nregistra o scdere considerabil n timp
datorit reducerii numrului de utilizatori ai benzinei cu Pb. Plumbul se acumuleaza n sol,
avand o remanen de sute de ani.
Un rol important la ncrcarea solului cu diveri poluani l au i precipitaiile. Se
menioneaz c precipitaiile, odat cu "splarea" atmosferei de poluani i depunerea
acestora pe sol. Totodata precipitaiile favorizeaz i poluarea solului n adncime precum i
a apei freatice.
Se recomand urmrirea periodic a calitii solului, pentru identificarea situaiilor de
depire a concentraiilor de metale grele n zona de influen a drumului.
4.5.3 Impactul produs asupra solului i subsolului
4.5.3.1 n perioada de execuie
Principalul impact asupra solului n perioada de execuie este consecina ocuprii
temporare de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baze de aprovizionare i
producie, organizri de antier, halde de deeuri etc. Reconstrucia ecologic a zonei este
obligatorie.
Impactul produs asupra solului de cumulul de activiti desfurate n perioada de
execuie este important. Toate suprafetele ocupate vor induce modificri stucturale n
profilul de sol.
Formele de impact identificate n perioada de execuie pot fi:
 nlturarea stratului de sol vegetal i construirea unui profil artificial prin lucrrile de
terasamene executate pe ampriza drumului.
 Deteriorarea profilului de sol pe o adncime de 3-5 m prin exploatarea gropilor de
mprumut
 Apariia eroziunii.
 Pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare neadecvat a
acestuia n haldele de sol rezultate din decopertri.
 nlturarea/degradarea stratului de sol fertil n zonele unde vor fi realizate noi drumuri
tehnologice, sau devieri ale actualelor ci de acces.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (59)

 Izolarea unor suprafee de sol, fa de circuitele ecologice naturale, prin betonarea
acestora.
 Deversri accidentale ale unor substane/compui direct pe sol.
 Depozitarea necontrolat a deeurilor, a materialelor de construcie sau a deeurilor
tehnologice.
 Poteniale scurgeri ale sistemelor de coletare ape uzate.
 Modificri calitative ale solului sub influena poluanilor prezeni n aer (modificri
calitative i cantitative ale circuitelor geochimice locale).
n cele ce urmeaz sunt prezentate efectele poluanilor atmosferici asupra solului, cu
precizarea c aceste efecte se vor manifesta cu preponderen pe solurile aflate n
vecintatea amplasamentelor. Se consider existena unei zone sensibile pn la distana
de 30 m fa de operaiunile de execuie desfurate.
Particule de praf (rezultate din manevrarea pmntului, a materialelor de construcie i
arderea combustibililor)
Suprafeele de sol pe care se realizeaz o depunere de 300 - 1000 g/mp/an, pot fi afectate
de modificri ale pH-ului precum i susceptibile de modificri structurale.
Din punct de vedere al polurii solului, eventualele depiri ale CMA n aer de ctre
particulele n suspensie nu ridic probleme, atta timp ct acestea sunt generate la
manevrarea volumelor de pmnt. Pe suprafaa particulelor sunt acumulate ns cantiti
considerabile de poluani (n principal metale grele) care prin depunerea particulelor
sedimentabile ajung pe sol.
Alte particule dect cele de pmnt, generate n perioada de execuie sunt provenite de la
materialele de construcii dintre care ponderea cea mai mare o au particulele de ciment.
SO2 i NOx
Aceti oxizi sunt considerai a fi principalele substane rspunztoare de formarea
depunerilor acide.
Procesul de formare a depunerilor acide ncepe prin antrenarea celor doi poluani n
atmosfer care, n contact cu lumina solar i vaporii de ap formeaz compui acizi.
Alteori gazele pot antrena praf sau alte particule care ajung pe sol n form uscat.
Depunerile acide pot aprea ns la distane variabile, n general fiind greu de identificat
sursa exacta i de cuantificat concentraiile la nivelul solului.
Efectul acestor depuneri, n special al ploilor acide este acidifierea solului care atrage
dup sine srcirea faunei din sol, crearea unor condiii de anabioz fa de unele specii
de plante i scderea capacitii productive a solului.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (60)

Respectarea prevederilor proiectului i monitorizarea din punct de vedere al proteciei


mediului constituie obligaia factorilor implicai pentru limitarea efectelor adverse asupra
solului i subsolului n perioada execuiei obiectivului.
Impactul pentru perioada de execuie este caracterizat astfel:
 negativ moderat, pe termen scurt;
 local ca arie de manifestare;
 efecte reversibile.
4.5.3.2 n perioada de exploatare
Principalii poluani eliminai prin gazele de evacuare ale autovehiculelor sunt: monoxidul
de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi parafinice i aromatice (Hc), oxizi de
sulf (SO, SO2), particule (fum) n cazul alimentrii cu combustibili diesel - plumb i
compui ai plumbului formai la utilizarea aditivilor pe baz de plumb.
Pe lng efectul direct al acestor poluani asupra mediului, mai exist i efecte indirecte.
Atmosfera este splat de ploi, astfel nct poluanii din aer sunt transferai n ceilali
factori de mediu (apa de suprafa i subteran, sol, vegetaie, faun) i ajung n final s
afecteze sntatea omului.
n ara noastr, pn n prezent nu s-a evideniat poluarea terenurilor ca rezultat al
circulaiei rutiere. Concentraiile de Pb, Ni, Zn n sol n vecintatea drumurilor s-au
ncadrat n prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea polurii mediului, respectiv
au rezultat mai mici dect pragurile de alert pentru soluri mai puin sensibile.
n viitor, prevederile reglementrilor care cer ca adaosul de plumb din benzin s scad,
precum i utilarea autovehiculelor cu dispozitive antipoluante, vor elimina i aceast
potenial poluare. Nivelul emisiilor de plumb nu va impune restricii n ceea ce privete
culturile agricole pe terenurile din vecintatea oselei.
n perioada de exploatare o problem ar putea fi depozitarea ilegal pe sol a deeurilor
rezultate de la activitile care se vor desfura la marginea drumului. Colectarea i
depozitarea acestora vor fi reglementate pentru fiecare unitate n parte atunci cnd acestea
vor solicita Ageniei de Protecia Mediului teritoriale autorizaia de mediu.
Se apreciaz c nu vor interveni schimbri n calitatea i structura solului i subsolui,
dect n cazul unor deversri accidentale i a neinterveniei la timp a celor abilitai.
Caracterizarea impactului este dat de urmtoarele atribute:
 minor, cu componente pozitive, avnd n vedere fluentizarea traficului, reducerea
ambuteiajelor, minimizarea consumului de carburani, reducerea timpului de
deplasare, creterea duratei de exploatarea a autovehiculelor participante la trafic;
 impact regional;
 termen lung.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (61)

4.5.4 Posibiliti de diminuare sau eliminare a impactului


4.5.4.1 n perioada de execuie
n afar de msurile cu caracter general indicate anterior, se recomand prevederea unor
construcii i echipamente speciale pentru reducerea impactului.
Se recomand ca platformele bazelor de producie s aib o suprafa de beton sau piatr
spart, stabilizata pentru a mpiedica sau reduce infiltraiile de substane poluante;
prevederea unor rigole de dirijare a eventualelor scurgeri, cu debuarea n bae
impermeabilizate din care s se poat colecta operativ lichidele contaminante.
Tot pentru bazele de producie, trebuie avut n vedere ca platformele de ntreinere i
splare a utilajelor s fie realizate cu pant astfel nct s asigure colectarea apelor reziduale
(rezultate de la splarea mainilor), a uleiurilor, a combustibililor, i apoi introducerea
acestora ntr-un decantor care s fie curat periodic, iar depunerile s fie transportate la cea
mai apropiat staie de epurare sau la un depozit de deseuri.
n incinta organizrilor de antier trebuie s se asigure scurgerea apelor meteorice, care
spal o suprafa mare, pe care pot exista diverse substane de la eventualele pierderi,
pentru a nu se forma bli, care n timp se pot infiltra n subteran, polund solul i stratul
freatic. Evacuarea lor poate fi fcut la cel mai apropiat emisar sau chiar pe terenul
nconjurtor dup trecerea printr-un bazin decantor.
Apele uzate menajere provenite de la organizarea de antier trebuie introduse ntr-o fos
septic care va fi vidanjat periodic i evacuat la o staie de epurare din apropiere cu care
s-a ncheiat n prealabil un contract de servicii.
Pentru perioada de execuie constructorul are obligaia de a realiza toate msurile de
protecie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potenial poluatoare (bazele de
producie, depozitele de materiale, organizrile de antier, carierele de pmnt).
Constructorul are de asemenea obligaia reconstruciei ecologice a terenurilor ocupate sau
afectate. n acest sens o atenie special se va acorda zonelor ocupate temporar pentru
realizarea bretelelor de deviere pentru execuie podurilor sau podeelor:
 aplicarea tehnologiei de execuie prin bretele de ocolire doar acolo unde nu este
posibil s se refac podeul sau podul prin execuia etapizat, respectiv prin
organizarea traficului n aceast zon doar pe un singur sens de mers;
 limitarea la minimul necesar a suprafeei ocupate de trosonul ocolitor;
 nainte de construirea bretelei de ocolire, solul vegetal va fi excavat i depozitat ntrun depozit special astfel nct, la terminarea lucrrilor, s asigure materialul de
refacere a structurii vegetale a solului;
 realizarea n perimetrul bretelelor de ocolire a unor lucrri care s permit
dezafectarea rapid i uoar a acestora la finalizarea lucrrilor la podee;
 recalibrarea seciunii de curgere a albiei dup dezafectarea bretelei de deviere;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (62)

 refacerea structurii solului prin aezarea solului vegetal.


Monitorizarea lucrrilor de execu ie va asigura adoptarea msurilor necesare de protec ia
mediului.
4.5.4.2 n perioada de exploatare
Pentru mbunt irea calit ii apelor meteorice care spal drumul nainte de deversarea lor
in emisar s-au propus bazine decantoare si decantoare separatoare de grasimi.
Pentru protec ia calit ii apelor subterane i a solului, adminsitra iei na ionale a drumurilor
i revin urmtoarele obliga ii:
 dotarea parcrilor cu couri de colectare a deeurilor, descrcarea periodic a
acestora, ntre inerea general a spa iilor de parcare prin cur area periodic, vopsirea,
igienizarea acolo unde este cazul;
 promovarea unui program de educare, contientizare a participan ilor la trafic pentru
men inerea unui mediu curat i protec ia acestuia;
 organizarea unui sistem de control prin care s poat fi depistate operativ depunerile
clandestine de deeuri sau orice alte materiale inutilizabile n vecintatea drumului;
 dotarea echipelor de interven ie cu mijloacele necesare remedierii oricror degradri
fizice, chimice ce apar n perimetrul drumului ca urmare a traficului sau a
accidentelor de circula ie;
 semnaliazrea traficului va fi riguros organizat astfel nct s asigure minimizarea
accidentelor de circula ie.
4.6

CARACTERIZAREA
LIMITROFE

COMPONENTEI

BIOTICE

ECOSISTEMELOR

DN 25 n sectorul Gala i Tecuci traverseaz, preponderent, ecosisteme antropizate


reprezentate prin terenuri agricole, pduri-planta ii sau pduri cu interven ii antropice
majore, localit i propriu-zise, canale etc. Suprafe ele cu vegeta ie natural sunt pu ine n
zon i amplasate la deprtare de DN 25; este i cazul Rezerva iei naturale Pdurea i
Dunele de la Hanu Conachi situat dincolo de calea ferat i de localitatea cu acelai
nume.
Traseul DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limit i prin Sitului de
Protec ie Avifaunistic Lunca Siretului Inferior (cod ROSPA 0071).
n cele ce urmeaz vom prezenta o caracterizare general a componentei biotice a zonei,
cu enumerarea elementelor Natura 2000, care a fundamentat tiin ific pSPA-ul Lunca
Siretului Inferior, sit de interes european.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (63)

4.6.1 Flora i Vegeta ia


Din punct de vedere botanic zona studiat se regsete urmtoarele teritorii majore de
vegeta ie, considerate n direc ia Tecuci-Gala i:


Stepe danubiene cu graminee i dicotiledonate (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca,


Delphinium fissum, Campanula macrostycha) n complex cu pduri de stejar
brumriu (Quercus pedunculiflora) cu ar ar ttresc (Acer tataricum) i stejar pufos
(Quercus pubescens)

Zona fiind intens antropizat, dominante fiind terenurile agricole, pdurile ini iale se
regsesc dect fragmentar, asocia ia cu prezen a cea mai frecvent din vegeta ia original
fiind Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940. Aceste fitocenozele se regsesc
pe terenuri plane, realiznd acoperiri de 90-100%. n aceste asocia ii instalate pe terenuri
prsite de culturi domin speciil xerofile. Cracteristice pentru asocia ie sunt speciile
Festuca valesiaca, Medicago falcata, Medicago lupulina i Medicago minima. Alturi de
acestea, cel mai frecvent apar speciile: Agropyron cristatum, Agropyron pectinatum,
Dorycnium herbaceum, Jurinea arachnoidea, Taraxacum serotinum, Linux austriacus,
Phlomis pungens, Salvia austriaca, Stipa capillata, Teucrium polium, Cynodon dactylon,
Achilea setacea, Astragalus onobrychis, Filipndula vulgaris, Salvia pratensis,
Botriochloa ischaemum, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Potentilla
argentea, Potentilla arenaria, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Trifolium repens, etc.


Psamostepe danubiene (Stipa borystenica, Koeleria glauca, Molugo cerviana) n


complex de pduri i stejar brumriu (Quercus pedunculiflora)

Acest tip de vegeta ie, format pe nisipuri rezultate din depunerei eoliene, se regsete n
Cmpia Tecuciului - Dunele de nisip de la Hanul Conachi. Asocia ia principal a acestor
pajiti stepice este Festucetum vaginatae (Rapaics 1923) So 1946. Vegeta ia este rar,
srac n specii. Elementele caracteristice, Centaurea arenaria, Astragalus varius,
Echinops ruthenicus, Agropyron ruthenicum, Tragopogon floccosus, sunt prezente mai
ales sub forma unor plcuri pe spinrile dunelor unde nisipul este mai stabilizat.
Vegeta ia lemnoas este constituit din fragmente de pdure formate din: Quercus
pedunculiflora, Q. robur, Q. petraea, Populus tremula, P. alba, P. nigra, Betula pendula.
Mai multe detalii privind acest teritoriu sunt date n cadrul prezentrii Rezerva iei Hanu
Conachi.


Stepe vestpontice cu graminee (Stipa ucrainica, Stipa lessingiana) i dicotiledonate


cu Caragana mollis

Contrar caracteristicilor teritoriului de vegeta ie natural n care este ncadrat zona,


vegeta ia ierboas natural lipsete aproape n totalitate, ca rezultat al activit ilor
antropice, vegeta ia existent n prezent fiind una de pajiti secundare. i n aceast
subzon, ca urmare a interven iilor antropice, fitocenoza cu acoperirile cele mai mari este
Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940, prezentat anterior, prezen a speciilor
ca Capsella bursa-pastoris, Onopordon acanthium, Scleranthus annuss, Cirsium vulgare
semnalnd degradarea pajitilor stepice.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (64)

Alturi de Medicagini-Festucetum valesiacae n aceast zon mai putem regsi asociaiile


Botriochloetum ischaemi (Krist. 1937) i Euphorbietum stepposae Burduja et al. 1956.
Fitocenozele de Botriochloetum ischaemi prezint un avansat proces de ruderalizare n
anumite locuri, semnalat i de prezena unor specii ca: Carthamus lanatus, Verbena
officinalis, Lactuca serriola. n ceea ce privete asociaia Euphorbietum stepposae,
acesata vegeteaz pe terenuri xerofile, fitocenozele reflectnd stadii avansate de
ruderalizare. Speciile cele mai frecvent ntlnite sunt: Artemisia austriaca, Euphorbia
seguierana, Centaurea diffusa, Xeranthemum annuum, Eryngium campestre, alturi de care
sunt prezente i multe buruieni, ca: Carduus acanthoides, Convolvulus arvensis, Cynodon
dactylon, Erodium cicutarium, Lappula marginata, Anthemis ruthenica.


Pduri de lunc danubian-pontice (Quercus robur, Quercus pedunculiflora, Fraxinus


angustifolia, Fraxinus paliase) n complex cu zvoaie de plop (Populus alba, Populus
nigra) i salcie (Salix alba),

Aceste pduri se regsesc dec foarte fragmentar n zona studiat, fiind prezente pe
suprafee ceva mai nsemnate ntre Tuluceti i Galati. Pdurile asociaiei Fraxino
angustifoliae-Quercetum pedunculiflorae se regsesc pe terenuri plane, cu pnza de ap
freatic aproape de suprafa. n stratul arborescent cele mai reprezentative specii sunt
Quercus pedunculiflora, Q. robur, Fraxinus angustifolia i F. excelsior. n stratul
arbustiv mai frecvent apar: Cornus sanguinea, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare.
Sinuzia ierboas este relativ bogat, mai des ntlnite fiind speciileGeum urbanum,
Polygonatum latifolium, Galium aparine, Lapsana communis.
n zon predomin ns fitocenozele secundare, dintre care cea mai ntlnit este
Agropyretum repentis Burduja et al. 1956. Asociaia apare n special pe marginea
culturilor agricole, pe prloage i la marginea drumurilor de pmnt din terenurile
agricole. Dintre speciile cele mai frecvente amintim: Cirsium arvense, Capsella bursapastoris, Poa angustifolia, Cardaria draba, Conyza canadensis, Artemisia absinthium,
Tanacetum vulgare, Euphorbia helioscopia, Brachypodium pinnatum, Cynodon dactylon,
Galium humifusum, Potentilla argentea, Achillea millefolia.
4.6.2 Fauna
Nevertebratele acvatice i terestre intr n componenta biotic a tuturor ecosistemelor
acvatice, terestre i de ecoton, ocupnd verigile complexelor trofice, ndeplinind cele mai
diferite funcii, n calitate de fitofage, prdtoare, detritofage, coprofage.
n cele ce urmeaz vom prezenta o succint analiz a grupelor de nevertebrate
semnificative, precum:


molutele acvatice i terestre, dintre care gasteropodele terestre sunt dependente de


natura solului, ca factor determinant n structura cochiliei; deosebit de bine
reprezentate, n zon, sunt populaiile speciilor: Acroloxus lacustris, Physa
frontinalis, Planorbis planorbis Radix auricularia, Stagnicola palustris, Succinea
putris, Succinea oblonga,Vertigo antivertigo, Vertigo pygmaea, Theodoxus
danubialis, Viviparus contectus, etc.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (65)

araneele (pianjnii), triesc n aceast zon, cu precdere, n slcie i foarte multe


sunt specii nepretenioase, euritope. Dintre cele mai rspndite specii le menionm
pe urmtoarele: Achaearanea riparia, Enoplognatha ovata, Robertus arundineti,
Theridion impressum, Bathyphantes nigrinus, Dicymbium nigrum, Diplostyla
concolor, Erigone atra, Erigone dentipalpis, Hypomma bituberculatum, Maso
sundevalli, Meioneta mollis, Meioneta rurestris, Neriene clathrata, Neriene montana,
Prinerigone vagans, Tenuiphantes mengei, Walckenaeria antica, Pachygnatha
clercki, Pachygnatha degeeri, Tetragnatha montana, Aculepeira ceropergia,
Larinioides cornutus, Singa hamata, Alopecosa pulverulenta, Pardosa agrestis,
Pardosa amentata, Pardosa palustris, Pardosa riparia,Trochosa ruricola, Trochosa
terricola, Pisaura mirabilis, Dictyna arundinacea, Clubiona lutescens, Clubiona
phragmitis, Phrurolithus festivus, Misumena vatia, Ozyptila praticola, Xysticus
cristatus, Xysiticus floricola, Evarcha falcata.
 insectele, considerat grupul de organisme de cel mai mare succes evolutiv, este bine
reprezentat i are o pondere important i n zona studiat. ntre insecte,
coleopterofauna este reprezentat n ecosistemul studiat prin specii aparinnd
familiilor: Carabidae, Staphilinidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Coccinelidae,
Lagriidae, Scarabeidae. Heteropterele reprezint, alturi de homoptere fitofagii de
talie mijlocie, rolul lor fiind limitat la nivelul epigaionului, i mult mai extins la
nivelul hypergaionului. n zona luat n studiu a fost pus n eviden un numr
nsemnat de specii, dintre care aici amintim pe Notostira erratica, Nabis rugosus,
Syromastes marginatus precum i specii din familiile Reduviidae i Pentatomidae.
Fauna de lepidoptere se caracterizeaz prin pstrarea dominanei nete a familiei
Nymphaelidae, urmat de Pieridae, familia Papilionidae fiind cea mai slab
reprezentat. Hipergaionul zonei este dominat i de ortoptere, fiind semnalate destul
de multe specii dintre care Pachitrachis gracilis, Euthysthira brachyptera i Grillus
campestris etc. Important protectiv este Saga pedo (cosaul de step). ntre diptere
domin brachicerele prin reprezentanii mai multor familii, precum: Muscidae,
Phoridae, Sphaeroceridae, Chloropidae, Scatophagidae, Heleomysidae i Syrphidae.
Dintre nemathocere domin, firesc, reprezentanii familiilor Tipulidae,
Ceratpogonidae i Chironomidae.
Vertebratele, prin toate cele cinci grupe, sunt bine reprezentate, dar prezen
semnificativ au n zon prin populaiile de psri, preponderent acvatice i prin
herpetofaun.


Mamiferele. n zon, este consemnat prezena populaiilor urmtoarelor specii:


Erinaceus europeus, Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Spermophilus citellus,
Dryomys nitedula, Glis glis, Muscardinus avellanarius, Ondatra zibethica, Vulpes
vulpes, Canis aureus, Meles meles, Martes martes, Martes foina, Putorius putorius,
Mustela erminea, Mustela nivalis, Felis silvestris, Sus scrofa, Capreorus capreorus.
Psrile. Un recensmnt zonal consemneaz prezena unui numr impresionant de
specii, aproape 230. Dintre acestea 46 sunt incluse n Cartea Roie a Vertebratelor din
Romnia (D. Munteanu, 2005), iar 45 prezint interes protectiv deosebit la nivel
european, fiind listate Natura 2000.

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus

Cufundar mic
Cufundar polar
Corcodel mic
Corcodel mare

Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo

Corcodel cu gt rou
Corcodel de iarn
Corcodel cu gt negru
Cormoran mare

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (66)

Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanita fusca
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus merganser
PernIs apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus

Cormoran mic
Pelican comun
Pelican cre

Buhai de balt
Strc pitic
Strc de noapte
Strc galben
Strc pitic
Strc de noapte
Strc galben
Egret mic
Egret mare
Strc rou
Strc cenuiu
Barz neagr
Barz alb
ignu
Loptar
Lebd cucuiat
Lebd de iarn
Gsc de semntur
Grli
 mare
Grli
 mic
Gsc de var
Gsc cu gt rou
Califar rou
Califar alb
Ra
 fluiertoare
Ra
 pestri

Ra
 mic
Ra
 mare
Ra
 suli
ar
Ra
 critoare
Ra
 lingurar
Ra
 cu ciuf
Ra
 cu cap castaniu
Ra
 roie
Ra
 mo
at
Ra
 cu cap negru
Eider
Ra
 catifelat
Ra
 suntoare
Ferstra mic
Ferstra mare
Viespar
Gaie neagr
Gaie roie
Codalb
Herete de stuf
Herete vnt
Herete alb
Herete sur
Uliu porumbar
Uliu psrar
orecar comun
orecar mare

Aquila pomarina
Acvil
iptoare mic
Aquila clanga
Acvil
iptoare mare
Hieraaetus pennatus
Acvil mic
Pandion haliaetus
Uligan pescar
Falco tinnunculus
Vnturel rou
Falco vespertinus
Vnturel de sear
Falco columbarius
oim de iarn
Falco subbuteo
oimul rndunelelor
Falco cherrug
oim dunrean
Falco peregrinus
oim cltor
Perdix perdix
Potrniche
Coturnix coturnix
Prepeli

Phasianus colchicus
Fazan
Rallus aquaticus
Crstel de balt
Porzana porzana
Creste
pestri

Porzana parva
Creste
cenuiu
Porzana pusilla
Creste
mic
Crex crex
Cristel de cmp
Gallinula chloropus
Ginu de balt
Fulica atra
Lii

Grus grus
Cocor
Haematopus ostralegus
Scoicar
Himantopus himantopus
Ctlig
Recurvirostra avosetta
Ciocntors
Glareola pratincola
Ciovlic ruginie
Charadrius dubius
Prundra gulerat mic
Charadrius hiaticula
Prundra gulerat mare
Charadrius alexandrinus Prundra de srtur
Pluvialis apricaria
Ploier auriu
Pluvialis squatarola
Ploier argintiu
Vanellus vanellus
Nag

Calidris minuta
Fugaci mic
Calidris ferruginea
Fugaci rocat
Calidris alpina
Fugaci de
rm
Limicola falcinellus
Prunda de nmol
Philomachus pugnax
Btu
Lymnocryptes minimus
Beca
in mic
Gallinago gallinago
Beca
in comun
Capella media
Beca
in mare
Scolopax rusticola
Sitar de pdure
Limosa limosa
Sitar de mal
Numenius tenuirostris
Culic cu cioc sub
ire
Numenius arquata
Culic mare
Tringa erythropus
Fluierar negru
Tringa totanus
Fluierar cu picioare roii
Tringa stagnatilis
Fluierar de lac
Tringa nebularia
Fluierar cu picioare
verzi
Tringa ochropus
Fluierar de zvoi
Tringa glareola
Fluierar de mlatin
Actitis hypoleucos
Fluierar de munte
Phalaropus lobatus
Notti

Larus minutus
Pescru mic
Larus ridibundus
Pescru rztor
Larus canus
Pescru sur
Rissa tridactyla
Pescru cu trei degete

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (67)

Gelochelidon nilotica
Pescri rztoare
Sterna caspia
Pescri mare
Sterna hirundo
Chir de balt
Sterna albifrons
Chir mic
Chlidonias hybridus
Chirighi cu obraji albi
Chlidonias niger
Chirighi neagr
Chlidonias leucopterus
Chirighi cu aripi albe
Columba oenas
Porumbel de scorbur
Columba palumbus
Porumbel gulerat
Streptopelia decaocto
Gugutiuc
Streptopelia turtur
Turturic
Cuculus canorus
Cuc
Athene noctua
Cucuvea
Strix aluco
Huhurez mic
Asio otus
Ciuf de pdure
Asio flammeus
Ciuf de cmp
Caprimulgus europaeus
Caprimulg
Alcedo atthis
Pescra albastru
Merops apiaster
Prigorie
Coracias garrulus
Dumbrveanc
Upupa epops
Pupz
Jynx torquilla
Capntortur
Picus canus
Ghionoaie sur
Picus viridis
Ghionoaie verde
Dryocopus martius
Ciocnitoare neagr
C.pestri mare
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
C.de grdini
Dendrocopos medius
C.de stejar
Dendrocopos minor
C.mic
Galerida cristata
Ciocrlan
Alauda arvensis
Ciocrlie de cmp
Riparia riparia
Lstun de mal
Hirundo rustica
Rndunic
Delichon urbica
Lstun de cas
Anthus campestris
Fs de cmp
Anthus trivialis
Fs de pdure
Anthus pratensis
Fs de lunc
Motacilla flava
Codobatur galben
Motacilla cinerea
Codobatur de munte
Motacilla alba
Codobatur alb
Bombycilla garrulus
Mtsar
Troglodytes troglodytes
Ochiuboului
Erithacus rubecula
Mcleandru
Luscinia luscinia
Privighetoare de zvoi
Luscinia megarhynchos
Privighetoare rocat
Phoenicurus phoenicurus Codro de pdure
Saxicola rubetra
Mrcinar mare
Saxicola torquata
Mrcinar negru
Oenanthe oenanthe
Pietrar sur
Turdus merula
Mierl
Turdus pilaris
Cocoar
Turdus philomelos
Sturz cnttor
Turdus viscivorus
Sturz de vsc
Locustella luscinoides
Greluel de stuf
Locustella naevia
Greluel ptat
Locustella fluviatilis
Greluel de zvoi

Acrocephalus melanopogon Privighetoare de balt


Aschoenobae-nus
Lcar mic
Acrocephalus palustris
Lcar de mlatin
Acrocephalus scirpaceus Lcar de stuf
Acrocephalus arundinaceus Lcar mare
Hippolais icterina
Frunzri galben
Sylvia nisoria
Silvie porumbac
Sylvia curruca
Silvie mic
Sylvia communis
Slvie cu cap sur
Sylvia borin
Silvie de zvoi
Sylvia atricapilla
Silvie cu cap negru
Phylloscopus sibilatrix
Pitulice sfritoare
Phylloscopus collybita
Pitulice mic
Phylloscopus trochilus
Pitulice fluiertoare
Regulus regulus
Auel cu cap galben
Auel sprncenat
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Muscar sur
Ficedula parva
Muscar mic
Ficedula albicollis
Muscar gulerat
Ficedula hypoleuca
Muscar negru
Panurus biarmicus
Piigoi de stuf
Aegithalos caudatus
Piigu codat
Parus palustris
Piigoi sur
Parus ater
Piigoi de brdet
Parus coeruleus
Piigoi albastru
Parus major
Piigoi mare
Sitta europaea
iclean
Certhia familiaris
Cojoaic de pdure
Remiz pendulinus
Boicu
Oriolus oriolus
Grangur
Lanius collurio
Sfrncioc roiatic
Lanius minor
Sfrncioc cu frunte neagr
Lanius excubitor
Sfrncioc mare
Garrulus glandarius
Gai
Pica pica
Coofan
Corvus monedula
Stncu
Corvus frugilegus
Cioar de semntur
Corvus corone cornix
Cioar griv
Corvus corax
Corb
Sturnus vulgaris
Graur
Lcustar
Sturnus roseus
Passer montanus
Vrabie de cmp
Fringilla coelebs
Cintez
Fringilla montifringilla
Cintez de iarn
Carduelis chloris
Florinte
Carduelis carduelis
Sticlete
Carduelis spinus
Scatiu
Carduelis cannabina
Cnepar
Loxia curvirostris
Forfecu
Pyrrhula pyrrhula
Mugurar
Coccothraustes coccothraustes
Botgros
Emberiza citrinella
Presur galben
Emberiza hortulana
Presur de grdin
Emberiza schoeniclus
Presur de stuf
Miliaria calandra
Presur sur

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (68)

Herpetofauna zonei este bine reprezentat zonal i anume:
reptilele prin 7 specii:

Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Natrix tesselata

estoasa de ap
oprla cenuie
Guter
arpe de ap

Elaphe longissima
arpele lui Esculap
Coronella austriaca arpe de alun
Vipera berus
Vipera neagr

iar amfibienii prin 10 specii:

Triturus vulgaris
Triturus cristatus
Bombina bombina
Pelobates fuscus
Bufo bufo
Bufo viridis
 ihtiofauna

Triton comun
Tritonul cu creast
Izvora cu burta roie
Broasca de pmnt
Broasc rioas brun
Broasc rioas verde

Hyla arborea
Rana ridibunda
Rana esculenta
Rana dalmatina
Natrix tesselata

Brotcel
Broasc de lac
Broasc mic
Broasc roie de pdure
arpe de ap

zonei este bogat, fiind format din popula


iile a cca. 17 specii de peti, dintre
care 8 specii sunt Natura 2000.

Acipenser ruthenus Ceg


Acipenser stellatus
Pstrug
Huso huso
Morun
Alosa pontica Scrumbia de dunre
Chondrostoma nasus Scobar
Barbus barbus
Mrean

Aspius aspius
Avat
Abramis sapa
Cosac
Vimba vimba
Moruna
Gobio kesslerii antipai
Gobio albinatus
Porcuor
Misgurnus fosilis
ipar

Cobitis taenia
Silurus glanis
Aspro zingel
Gobius kesslerii
Gobius fluviatilis

Zvrlug
Somn
Pietrar
Guvid de balt
Guvid

4.6.3 Arii protejate


Traseul DN 25 n sectorul Gala
i Tecuci trece:la limita i prin SPA-ul Lunca Inferioar a Siretului (cod ROSPA0071), (n


sectorul endreni Hanu Conachi),
departe de Rezerva
ia natural i SCI (cod ROSCI0072)Pdurea i Dunele Hanu
Conachi.

4.6.3.1 Lunca Siretului Inferior ROSPA0071


A fost declarat pentru urmtoarele specii de psri:
A229 Alcedo atthis
A029 Ardea purpurea
A024 Ardeola ralloides
A060 Aythya nyroca
A196 Chlidonias hybridus
A197 Chlidonias niger
A031 Ciconia ciconia
A030 Ciconia nigra
A081 Circus aeruginosus
A038 Cygnus cygnus
A027 Egretta alba
A026 Egretta garzetta

A189 Gelochelidon nilotica


A135 Glareola pratincola
A022 Ixobrychus minutus
A338 Lanius collurio
A339 Lanius minor
A177 Larus minutus
A023 Nycticorax nycticorax
A019 Pelecanus onocrotalus
A034 Platalea leucorodia
A132 Recurvirostra avosetta
A193 Sterna hirundo

n cadrul acestui SPA este inclus i Rezerva


ia natural Balta Tlbasca (Legea nr.
5/2000), declarat i pentru prezen
a speciilor de psri mai sus men
ionate. Rezerva
ia
Balta Tlbasca este amplasat la deprtare de traseul DN 25.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (69)

Referitor la impactul poten ial produs n urma desfurrii lucrrilor de modernizare a


drumului DN 25 n sectorul Gala i Tecuci sunt de precizat urmtoarele:
1. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limita SPA-ului Lunca
Inferioar a Siretului n zonele:

endreni Branitea;

Vasile Alecsandri Independen a;

Piscu Vameu;
2. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece prin SPA-ul Lunca Inferioar a
Siretului n zonele:

Branitea Vasile Alecsandri;

Independen a Piscu;

Vameu nainte de Tudor Vladimirescu;

dup Tudor Vladimirescu Hanu Conachi.
3. DN 25 trece la distan de Rezerva iile naturale Pdurea i Dunele Hanu Conachi i
Balta Tlbasca.
Dup cum se poate observa din enumerarea de mai sus, majoritatea speciilor de psri
care au fundamentat tiin ific propunerea SPA-ului Lunca Inferioar a Siretului sunt
acvatice, sau depind de ecosistemele acvatice, ceea ce i explic concentrarea lor n valea
propriu-zis a rului Siret i n imediata vecintate a acestuia, n sistemul de bl i de tipul
Tlbasca, amplasate la deprtare i de regul, separate i prin calea ferat, de DN 25.
Potrivit datelor consemnate att de literatura de specialitate, ct i din practica curent
starea de conservare a oricrui SPA ar putea fi afectat prin: desecarea zonelor umede;
practicarea necontrolat a arderii stufului/vegeta iei (a miritii i a prloagelor);
amplasarea de generatoare eoliene; folosirea excesiv a chimicalelor; practicarea
dezordonat a pescuitului sportiv n imediata vecintate a cuiburilor speciilor periclitate;
braconaj (vntoarea in timpul cuibritului, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor,
deranjarea psrilor in timpul cuibritului (colonii); electrocutare si coliziune cu linii
electrice; etc.
n contextul prezentat trebuie respectate urmtoarele recomandri att pe perioada
desfurrii antierului, ct i pe termen lung, prin creterea fluxului rutier, cu precdere
n perimetrul endreni Hanu Conachi:
men inerea integrit ii zonei prin interzicerea de extrac ii de material (nisip,


pietri etc), depunerea de materiale, poluarea de orice natur;
respectarea perioadelor de clocire;
montarea de panouri de avertizare.

4.6.3.2 Situl Natura 2000 ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi


Rezervatia Hanu Conachi este amplasat la contactul a dou unit i geomorfologice Cmpia Tecuciului i Cmpia Siretului inferior -, pe depozite Holocene (Cuaternar)
reprezentate de depozite aluviale cu stratificatie ncruciate, nisipuri i loessuri. Relieful
din aria rezerva iei se prezint sub forma de dune, cu altitudinii variabile de origine
fluviatil i eolian. Rezervatia cuprinde patru statiuni alese dup criterii tipologice:

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (70)

1. Pdure de stejar cu pducel i salcm avnd un covor vegetal bine dezvoltat;


2. Asociaii de coada oricelului i secar (Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris);
3. Plcuri de mesteacn i asociaii de Brometem tectori;
4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetatie srac, cu elemente de flor arenicol.
n sit se regsete specia prioritar Echium russicum. Alturi de aceasta se mai remarc
speciile prioritare: Ornithogalum orthophyllum ssp. psamophilum, Allium guttatum,
Astragalus varius, Campanula macrostachya, Carex stenophylla, Delphinium fissum,
Dianthus giganteiformis ssp. kladovanus, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Euphorbia
peplis, Galanthus elwesii, Juncus capitatus, Mollugo cerviana, Paeonia peregrine,
Rindera umbellate, Salix rosmarinifolia, Salvia aethiopis, Syrenia cana, S. montana,
Viola hymettia.
Habitatele identificate conform criterilor Natura 2000 n cadrul acestui sit sunt:
-

Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos (91 AA)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n a cror compoziie floristic se remarc


speciile Quercus pubescens, Cotinus coggygria (edificatoare), precum i: Galium
dasypodum, Asparagus tenuifolius, Filipendula vulgaris, Lathyrus niger, Piptatherum
virescens, Thalictrum minus,Vicia tenuifolia, Vinca herbacea, Vincetoxicum
hirundinaria, Bromus inermis, etc.
-

Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri (6260*)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n care se remarc asociaiile


Plantaginetosum arenariae (Buia et al. 1960) Popescu et Sanda 1987 i Brometum
tectorum Bojko 1934. n cadrul pajitilor edificate de Plantago arenaria regsim speciile:
Achillea ochroleuca, Tragus racemosus, Apera maritima, Polygonum arenarium,
Gypsophila perfoliata, Corispermum marschallii, Corispermum nitidum, Erigeron
canadensis, Euphorbia seguierana, Centaurea arenaria, Scabiosa argentea, Chondrilla
juncea, Tribulus terrestris, Peucedanum arenarium, Silene otites, ssp. parviflora,
Erysimum diffusum, Silene borysthenica.
Pe dunele continentale nefixate cu Bromus tectorum cele mai importante specii sunt:
Bromus tectorum, Secale sylvestre, Gypsophila paniculata, Tragus racemosus,
Polygonum arenarium, Corispermum marschallii, Silene conica, Corispermum nitidum,
Viola hymettia, Scabiosa ochroleuca.
Din rezervaie au mai fost semnalate asociaiile:
-

Gypsophileto muralis-Radioletum linoidis Mititelu et al. 1973 cu speciile:


Gratiola officinalis, Agrostis stolonifera, Agropyron repens, Centaurium
pulchellum i Juncus bufonius.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (71)

Festucetum polesicae A. Oprea 1998 cu speciile: Anthemis ruthenica, Alyssum


desertorum, Dianthus polymorphus, Erysimum diffusum, Koeleria glauca, Kochia
laniflora, Euphorbia seguerana, Achillea ochroleuca, Scabiosa ucrainica.
Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973 cu speciile:
Astragalus varius, Asperula setulosa, Centauria arenaria ssp. borystenica,
Corispermum nitidum i Dianthus polymorphus.
Kochio laniflorae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973, n plantaiile de
salcm, cu speciile: Achillea ochroleuca, Polygonum arenarium, Veronica
praecox, Allium flavescens, Corispermum nitidum, Koeleria glauca, Plantago
arenaria.
Holoschoeno-Calamagrostetum epigeios Popescu et Sanda 1978 cu speciile:
Achillea ochroleuca, Kochia laniflora, Scabiosa ucrainica, Secale sylvestre.
Scabioso argenteae-Artemisietum campestris Popescu et Sanda 1968 cu
speciile: Achillea ochroleuca, Kochia laniflora, Silene otites, Koeleria glauca,
Viola hymettia.

4.6.4 Impact potenial


Infrastructurile liniare sunt considerate a fi una dintre principalele cauze ale fragmentrii
ecosistemelor ce conduc la reducerea biodiversitii la scar global (Fahrig 2003).
Fragmentarea spaial induce un stres suplimentar asupra ecosistemelor, concretizat prin
reducerea biodiversitii i implicit a stabilitii ecosistemelor.
Lucrrile de reabilitare i modernizare a drumului conduc la intensificarea factoriilor de
stres asupra ecosistemelor naturale. Aceast presiune dezvolt efecte pe termen scurt,
care se manifest concret prin lucrrile directe de construcie i amenajare i pe termen
lung, prezente pe toat durata exploatrii, ca urmare a intensificrii traficului rutier. n
principal, efectele implic pierderi la nivelul diversitii biologice, deci simplificarea
ecosistemelor, scderea stabilitii i creterea sensibilitii acestora. nregistrarea
efectelor poate deveni perceptibil n cteva decenii.
Att n faza de execuie, ct i n faza de operare sunt necesare msuri preventive, cu
efecte benefice semnificative directe sau indirecte asupra biodiversitii i care sunt
prezentate n cele ce urmeaz. Acestea vor fi impuse i susinute financiar prin termenii
de referin i buget.
Zona luat n studiu este deja afectat de intervenii antropice, precum:

existena pe suprafee extinse a terenurilor agricole, plantaii;


existena a numeroase localiti.

Prin modernizarea drumului, se ateapt, o cretere n intensitate a traficului rutier i a


presiunii antropice asupra zonei.
Rezumnd, lucrrile de reabilitare i modernizare de drum vor avea urmtoarul impact
potenial asupra florei i vegetaiei:


Denudarea / eliminarea solului i o parte a vegetaiei suport, ceea ce conduce la


apariia unor zone n care substratul a fost afectat i care deseori sunt lipsite de

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (72)

vegeta ia de baz. Aceast interven ie poate favoriza instalarea unor specii


pioniere, ubicviste, schimbnd astfel caracterul ini ial al ecosistemului respectiv.
n aceste situa ii se recomand replantri ct mai urgente dup finalizarea
lucrrilor, avnd ns n vedere att criteriul temporal (rapiditatea cu care
diferitele specii se dezvolt i sunt capabile s stabilizeze solul) ct i cel de
specificitate (totusi este un tip de intereventie redus si limitat spatial).
Creterea presiunii antropice prin creterea traficului rutier. Se recomand
montarea unor panouri informative i avertizoare cu privire la valorile naturale ale
zonei i importan a men inerii i protejrii acestora (semnalarea limitelor zonelor
protejate), crearea unor spa ii de popas cu posibilit i de depozitare a gunoaielor.

Lucrrile implicate n construc ia obiectivelor propuse n cadrul prezentului proiect, n


general, nu aduc prejudicii elementelor Natura 2000 enumerate mai sus, deoarece
lucrrile n timpul antierului vor fi atent monitorizate, n perimetru amplasat:la limita SPA-ul Lunca Siretului Inferior (endreni Branitea; Vasile Alecsandri


Independen a; Piscu Vameu;)
i n SPA-ul Lunca Siretului Inferior (Branitea Vasile Alecsandri;
Independen a Piscu; Vameu nainte de Tudor Vladimirescu; dup Tudor
Vladimirescu Hanu Conachi).

Se recomand:


men inerea integrit ii zonei prin interzicerea de extrac ii de material (nisip,


pietri etc), depozitari provizorii de materiale;
respectarea perioadelor de clocire;
montarea de panouri de avertizare.
lucrrile preconizate se vor desfura preponderent n perimetrul infrastructurii
rutiere preexistente;
lucrrile de construc ie vor fi atent monitorizate, astfel nct elementele protejate,
i nu numai, s nu resimt efectele desfurrii acestui proces.

4.6.5 Posibilit i de diminuare sau eliminare a impactului


Lucrarea de reabilitare i modernizare a drumului deja existent va conduce la
intensificarea factorilor de stres asupra ecosistemelor deja afectate prin activitatea
antropic intens din deceniile trecute, att prin lucrrile directe de construc ie i
amenajare (rscolirea i tasarea solului ce favorizeaz ruderalizarea vegeta iei i confer
condi ii optime instalrii unor specii adventive, poten ial invazive) ct i prin efectele ce
se vor men ine pe toat durata exploatrii, ca urmare a intensificrii traficului rutier.
Anumite zone nvecinate traseului propus pentru lucrrile de reabilitare sunt recunoscute
pentru importan a lor conservativ, fiind incluse n SPA-ul Lunca Siretului Inferior
necesitnd astfel o aten ie special. n aceste zone drumul strbate suprafe e de interes
avifaunistic. Drept urmare, n aceste por iuni de drum se vor limita defririle, instalarea
de balastiere, polurile fonice, i se vor ini ia activit i de men inere a integrit ii zonei.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (73)

4.6.5.1 Perioada de execu ie


O importan deosebit trebuie acordat sec iunii de drum cuprins ntre endreni i
Hanu Conachi.
n cazul lucrrilor desfurate n acest sector, recomandm:

restric ionarea suprafe elor spate i a celor denudate pe sectoarele de drum ce


trec la limita i mai ales prin SPA-ul Lunca Siretului Inferior
limitarea defririlor n vederea men inerii conectivit ii coridoarelor de vegeta ie
i reducerii tulburrii zonelor de contact dintre dou ecosisteme (zone ecotonale).
folosirea speciilor de plante native i locale n vederea renaturrii zonelor
degradate, n perioada de post-construc ie,
programe de monitoring pentru evaluarea permanent a strii de conservare a
zonei.

n tronsoanele n care sunt prevzute lucrri de lrgire a drumului prin afectarea albiei
rului recomandm urmtoarele:


coordonarea graficului de execu ie a lucrrilor de construc ie cu periodele de


reproducere ale speciilor de interes protectiv;
evitarea deschiderii de balastiere n scopul folosirii nisipului din surse locale,
depozitarea pmntului spat, a sterilului i a altor materiale la o distan care s
nu permit scurgeri accidentale n albia rurilor,
monitorizarea atent a lucrrilor propriu-zise;
monitorizarea func ionrii antierului.

Prevenirea i reducerea poten ialelor surse poluante, duntoare tuturor componentelor


biotice, prin:
managementul corespunztor al traficului utilajelor (carburan i cu limite de


toxicitate conform normelor n vigoare),
supravegherea eficient a modului i loca iei de depozitare a hidrocarburilor, a
materialelor, i a altor substan e toxice n perimetrul antierului, astfel nct
acestea s nu fie niciodat depozitate n, sau n apropierea siturilor protejate,
gestionarea eficient a deeurilor, transportarea imediat n cazul n care se
lucreaz n, sau n apropierea siturilor protejate

Prevenirea impactului asupra tuturor componentelor biotice, cu precdere asupra celor de


interes protectiv va fi realizat prin.


planificarea i sus inerea material a unui program de realizare, monitorizare a


msurilor de reducere a impacturilor, prin termenii de referin i buget.

4.6.5.2 Perioada de operare


Prevenirea riscurilor de fragmentare a habitatelor reprezint una din sursele cele mai
agresive de impact. Avnd n vedere c traseul drumului DN 25 trece la limita i prin
SPA-ul Lunca Siretului Inferior, sit Natura 2000 n care habiteaz componente biotice de
importan tiin ific i protectiv deosebit, se impunemonitorizarea strii de conservare
din zona endreni-Hanu Conachi.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (74)

Pentru controlul surselor de poluare recomandm:
4.7

men
inerea suprafe
elor de protec
ie n jurul habitatelor valoroase,
restric
ionarea accesului vehiculelor n aceste zone.
SUBSTAN E RADIOACTIVE

n situa
ia actual i n condi
ii normale de construc
ie i operare nu pot rezulta surse de
radia
ii.
Eventualele testri nedistructive ale materialelor permanente se vor face la fabricant sau
n laboratore specilizate.
4.8

PEISAJUL

Prin finalizarea investi


iei, peisajul nu va suferi, n general, modificri semnificative.
Amintim faptul c este vorba de o modernizare a unui drum existent, n sensul reabilitrii
i readucerii sale n caracteristicile geometrice impuse de legisla
ia na
ional n domeniu.
Pentru a restrnge efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrri se va prevedea o
ealonare a execu
iei, astfel nct o por
iune nceput s fie terminat integral i redat
zonei ntr-o perioad ct mai scurt de lucru.
Ca rezultat al modernizrii drumului analizat, aspecul vizual al zonei se va mbunt
ii
fat de situatia actual.
4.9

MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC

Regiunilor strbtute de DN 25 fac parte din acestea bine populate i au o re


ea de aezri
variat ca mrime, func
ie i origine.
Aezrile umane aflate n lungul traseului acestui drum se afl n administra
ia jude
ului
Gala
i.
De la endreni la Tecuci DN 25 deservete urmtoarele localit
i: endreni, Branitea,
Independen
a, Piscu, Tudor Vladimirescu, Lieti, Iveti, Umbrreti, Barcea, Drgneti,
Tecuci.
Comuna endreni situat n vecintatea prului Brldel, are n componen

urmtoarele sate: Movileni, endreni, erbetii Vechi i nsumeaz o popula
ie de 3102
locuitori.
Comuna Branitea, situat n vecintatea Bl
ii Lozova, are n componen
 satele
Traian, V. Alecsandri, Branitea, Lozova, popula
ia fiind de 4098 locuitori. Activit
ile
principale desfurate desfurate de locuitori sunt legate n principal de: agricultur,
comer
, baza de agrement Potcoava.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (75)

Comuna Independena - Paralel cu DN 25, calea ferat Gala i Tecuci traverseaz


teritoriul comunei, crend un cadru favorabil dezvoltrii economice a aezrii. Din punct
de vedere al organizrii administrativ teritoriale, comuna Independen a este constituit
dintr-o singur localitate; face parte din categoria comunelor de mrime medie avnd o
popula ie de 4930 locuitori. Activit i: agricultur: 70%, ISPAT Sidex Gala i: 5%,
omeri: 6%, Pensionari: 12 %, Alte activit i: 7%. Industrie extractiv: Ti eiul exploatat
n zonele Schela Independen a Slobozia Conachi constituie principala resurs
mineral din teritoriu. Pe raza comunei exist dou fabrici (productie de napolitane si ulei
alimentar).
Comuna Piscu - la sud de aceast localitate DN25 traverseaz cursul prului Suhul iar
la nord vest de satul Vame component al comunei prul Gerul . Comuna, din punct
de vedere administrativ teritorial cuprinde popula ia satelor Piscu i Vame. Numrul de
locuitori ai comunei este de 7.963.
Comuna Tudor Vladimirescu, se afl n vecintatea Lacului Tlbeasca, n care se
vars Prul Clm ui i are o popula ie de 5239 locuitori.
Satul Hanul Conachi, care apar ine administrativ comunei Fundeni care mai are n
administrare satele Fundeni, Fundenii Noi, Lungoci, acestea nsumnd o popula ie de
3923 locuitori.
Comuna Lieti, situat la confluen a rului Brlad cu Siretul, are n componen dou
sate, respectiv Lieti i erbneti i o popula ie de 11.138 locuitori.
Comuna Iveti situat pe valea Brladului, are n componen satele Iveti i Buceti i o
popula ie de 9.900 locuitori.
Comuna Umbrreti, constituit din satele Umbrreti, Condrea, Salcia, Silitea,
Torceti, Umbrreti-Deal.
Comuna Barcea, traversat de prul Corozel afluent dreapta al Brladului, are n
componen satele Barcea i Podoleni cu o popula ie de 6132 locuitori.
Comuna Drgneti, pe teritoriul cestei comune DN 25 traverseaz Rul Brlad. Are n
componen satele Drgneti i Malu Alb cu o popula ie de 6240 locuitori.
Municipiul Tecuci, cu o popula ie de 42094 locuitori situat pe promontoriul de
confluen a prului Tecucel cu Brladul, la o important rscruce de vechi drumuri
comerciale care duceau spre Iai i Gala i. n municipiul Tecuci sunt dezvoltate att
ramuri industriale (alimentar) ct i agricole. De asemenea, Tecuciul este nod feroviar.
4.9.1 Zone locuite i alte obiective
Calitatea sistemelor de transport, pre ul terenurilor, preferin ele individuale de locuit,
tendin ele demografice, tradi iile i constrngerile culturale, atractivitatea zonelor urbane
actuale, toate acestea au un cuvnt de spus n felul n care se dezvolt o zon urban.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (76)

Oraele, prin nsi natura lor, reprezint locuri n care se concentreaz n zone restrnse
o popula ie numeroas. Aceast situa ie prezint anumite avantaje evidente din punctul de
vedere al dezvoltrii economice i sociale. Cu toate acestea, popula ia urban continu s
sufere din cauza unor probleme locale grave de mediu, precum expunerea la zgomot,
gestionarea deeurilor, disponibilit i limitate de ap proaspt i lips de spa ii deschise.
Tabel 4. 7: Principalele orase din judetul Galati
Municipiu/Ora
Municipii

Orae

Popula ia (nr. loc.)

Suprafa a(ha)

Gala i

296 697

24 642

Tecuci

43 477

8 676

Tg. Bujor

8 262

8 123

Bereti

3 630

4 712

Tabel 4. 8: Indicatori demografici i for a de munc


Anul
Denumirea indicatorului

U/M
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Popula ia total, din care:

nr.

644077

643253

619556

622936

621161

620500

-popula ia urban

nr.

385329

383244

352042

355251

353349

352847

- n % fa de total

59.8

59.6

56.8

57

56,9

56,9

-popula ia rural

nr.

258748

260009

267514

267685

267812

267653

- n % fa de total

40.2

40.4

43.2

43

43,1

43,1

Durata medie a vie ii

ani

70,77

71,43

71,33

70.85

71,03

70,6

Popula ia de 0-4 ani

nr.

35296

34858

32594

31686

30942

30217

- n % fa de total

5,48

5,41

5,26

5,08

4,98

4,86

Popula ia scolar

nr.

138475

133748

129223

126680

124346

120545

- n % fa de popula ia total

21,49

20,79

20,85

20,33

20,01

19,42

Popula ia n vrst de munc (la sfritul anului)

nr.

394400

400300

400400

397100

399700

401300

-n % fat de populatia total

61,23

62,23

64,62

63,74

64,34

64,67

Popula ia civil ocupat (la sfritul anului)

nr.

229400

230600

214800

202300

197700

198300

- n % fa de popula ia total

35,61

35,84

34,66

32,47

31,82

31,95

omeri ( la sfritul anului)

nr.

33591

27189

35828

25277

21724

18442

- n % fa de popula ia total

5,52

4,22

5,78

4,05

3,5

3,0

Sursa: Anuarul statistic al judeului Galai 2006

Popula ia jude ului Gala i triete n propor ie de 56,9 % n mediul urban. Se constat o
cretere a propor iei popula iei n mediul rural (de la 40.2% la 43.1%).
Fa de anul 2000 se constat o diminuare constant a numrului de locuitori ai jude ului
cu aprox. 3.66 %, care a avut efecte i asupra structurii popula iei, astfel diminuarea
numrului de locuitori care triesc n mediul urban a fost de 8.42%.
Bolile care pot fi influentate semnificativ prin proiectul mentionat sunt bolile respiratorii,
cardiovasculare si tumorile.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (77)

Poluarea aerului cu particule n suspensie favorizeaz dezvoltarea unor afeciuni la


nivelul sistemului respirator, cardiovascular i a astmului. Studiile medicale au
demonstrat c persoanele cu afeciuni ale plmnilor i ale inimii sunt cele mai
predispuse accidentelor la concentraii mari de particule n aer astfel nct o dat cu
creterea cantitii de PM 10 din mediu crete i riscul de mbolnvire.
In Tabelul 4.20 sunt prezentate datele statistice privind morbiditatea determinata de
poluarea iritanta, in municipiul Galati, in anul 2006
Tabel 4. 9: Morbiditatea n relaie cu poluarea iritant n municipiul Galai 2006
Cod

Denumirea bolii

Copii

Aduli

C00-C14

Tumori maligne ale buzei,cavitii bucale

C33-C34

Tumori maligne ale traheei,bronhiilor i plmnilor

H00-H06

Afeciunile pleoapei,aparatului lacrimal i orbitei

56

76

H10-H13

Afeciunile conjunctivei

371

275

H00-H59

Alte afeciuni ale ochiului i anexelor sale

107

108

H65-H66

Otita medie

694

690

J02-J03

Faringita i amigdalita acut

4501

2674

J04-J05

Laringita i traheita acut

2161

1214

J00-J06

Alte afeciuni ale cilor respiratorii

9496

4144

J12-J18

Pneumonia

1143

1418

J20-J21

Bronita i bronsiolita acut

1717

1166

J30-J31

Rinita,rinofaringita i faringita cronic

1785

574

J32

Sinuzita cronic

414

515

J35

Amigdalita i adenoidita cronic

259

223

J30-J39

Alte boli ale cilor respiratorii superioare

516

317

J40

Bronita nespecificat ca acut sau cronic

443

276

J41-J42

Bronita cronic

153

298

J43

Emfizemul

13

25

J44

Alte boli obstructive cronice

28

89

J45-J46

Astmul

168

163

J60-J70

Alte boli pulmonare datorate agenilor externi

19

21

J95-J99

Alte boli ale aparatului respirator

35

56

K25-K28

Ulcerul gastric i duodenal

24

173

Sursa:Autoritatea Judeean de Sntate Public Galai

4.9.2 Impact potenial n faza de construcie


4.9.2.1 Fora de munc angrenat
Fora de munc care va fi necesar realizrii proiectului nu a putut fi evaluat la acest
nivel de proiectare, dar se prognozeaz ca circa 150 - 200 de persoane s poat fi
angajate, direct sau indirect, pe durata modernizrii drumului analizat.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (78)

4.9.2.2 Impactul produs asupra aezrilor umane i a altor obiective


Expunerea la poluanti in aceasta perioada este acuta (intensitate mare si cu durata de 1-7
zile) sau subacute (intensitate medie si cu durta de 3-6 luni).
Expunerea la poluanti in aceasta perioada se datoreaza urmatoarelor surse:
 utilaje dotate cu motoare diesel (particule, poluanti iritanti);
 prelucrarea solului (particule in suspensie);
 producerea, transportul si aplicarea bitumului (poluanti iritanti, poluanti specifici la
prelucrarea bitumului);
 surse de zgomot multiple.
4.9.2.2.1 Impactul poluantilor iritanti generali
Efectele adverse asupra starii de sanatate asociate expunerii acute si subacute la poluanti
iritanti generali (pulberi in suspensie, NOx, SOx, funingine) se pot traduce prin afectarea
aparatului respirator, a tegumentelor/mucoaselor etc.
Poluantii iritanti, substante cu mare reactivitate chimica, afecteaza cu precadere mucoasa
cailor respiratorii si alveola pulmonara, precum si la concentratii mai ridicate conjunctiva
si eventual cornea, efectele extrapulmonare fiind secundare.
Pentru populatie, expunerea subacuta (pe durata a 3-6 luni) la iritanti primeaza in
producerea unor posibile efecte asupra starii de sanatate fata de expunerea acuta,
accidentala. Expunerea relativ indelungat la concentratii moderate de iritanti poate
determina aparitia unor modificari functionale si a unor leziuni anatomice ce se constituie
lent si pot evolua asimptomatic. La nivelul aparatului respirator dupa o faza de modificari
reflexe cu hipersecretie de mucus, paralizia cililor vibratili, urmeaza faza leziunilor
distructive si inflamatorii cronice ale arborelui bronsic (necroze, distructii tisulare).
Obstructia bronsica provoaca tulburari de distributie cu repercursiuni asupra raportului
ventilatie/perfuzie si este agravata de fibroza pulmonara care o succede. Aceste etape
constituie totodata mecanismul aparitiei ulterioare a emfizemului cu distrugerea de
alveole pulmonare, a bronho pneumopatiei cronic obstructiv si a cordului pulmonar
cronic. In aceasta categorie de efecte se grupeaza influenta asupra frecventei si gravitatii
infectiilor respiratorii acute si subacute si asupra bronhopneumopatiei cronice
nespecifice. Astfel este cunoscuta asocierea dintre nivelul crescut al iritantilor in aer si
incidenta crescuta a infectiilor acute ale cailor respiratorii superioare si inferioare,
pneumonia, virozele respiratorii cu durata, gravitate, internare. O serie de studii au aratat
ca o morbiditate crescuta prin boli respiratorii acute la varsta copilariei duce la o
incidenta mare de bronsite cronice la varsta adulta. Bronhopneumopatia cronica
nespecifica (enfizemul pulmonar, bronsita cronica, astmul bronsic) reprezinta grupul de
boli cel mai direct legat de poluarea iritanta a aerului, deoarece factorii poluanti la care se
adauga si tabagismul constituie atat factori agravanti cat si factori provocatori.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (79)

Prin efectele indirecte asupra factorilor de mediu si a conditiilor de viata poluarea


exterioara constituie un factor de disconfort mai ales in perioadele in care factorii zonali
si meteorologici contribuie la concentrarea poluantilor si cresterea riscurilor pentru
sanatate (ceata, calm atmosferic, inversie termica).
4.9.2.2.2 Impactul poluantilor specifici ai prelucrarii bitumului
Asfaltul (bitumul) este un amestec complex care contine parafine, hidrocarburi aromatice,
compusi heterociclici care contin sulf, azot si oxigen. Emisiile din asfaltul incalzit sunt
formate dintr-un amestec complex care includ vapori si fumuri. Fumurile sunt particule
mici (1m sau mai putin) rezultate din condensarea din starea gazoasa.
In procesul de transfer, depozitare si incarcare a bitumului principalele surse de poluare
sunt reprezentate de:
 bitumul topit
 transportul auto
 centrale termice si generatoarele electrice
Impactul asupra sanatatii difera substantial in functie de:


amplasarea obiectivului (statiei de mixturi asfaltice);


respectarea normelor si standardelor specifice tehnologiei utilizate;
marimea/capacitatea obiectivului;
calificarea personalului care il deserveste;
tipul energiei utilizate.

Componentele principale ale emisiilor in aer din asfalt sunt: Compusi heterociclici si
compusi aromatici, Benzenul, Toluenul, Etil benzenul, Xilenii, Stirenul, Dioxanul,
Piridina, Furfuralul, si Alcanii
Datele prezentate din literatura de specialitate permit sa se concluzionezea la nivelele
posibil atinse de poluare a aerului cu compusi heterociclici, aromatici mono si policiclici
precum si cu alcani rezultati in urma procesului tehnologic, in cazul de fata, nu se pot
practic atinge concentratiile citate ca fiind nocive pentru populatia generala, neexpusa
profesional. Efectele descrise de literatura presupun in primul rand expunerea
profesionala, la concentratii ridicate si timp indelungat; carcinogenitatea este certa pentru
unele substante (Benzo-a-pirenul, benzenul), iar pentru altele probabila, bazandu-se in
mare parte pe experimente animale, rezultatele fiind extrapolate la om.
4.9.2.2.3 Impactul poluarii cu PM10 in perioada de construire
In acest caz scenariul adoptabil este expunerea acuta, pe termen scurt si cu valori
crescute. Impactul pe termen scurt asupra sanatatii se poate desfasura pe un scenariu al
efectelor acute pe sanatate, exprimate prin decese datorate afectiunilor respiratorii acute
si prin indicele numarului de internati in spitale cu boli respiratorii acute.
Avand in vedere faptul ca expunerea la acest tip de poluant se face, in principal, n zone
nelocuite, efectele potentiale pot fi evitate, inclusiv in zonele locuite, prin aplicarea de

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (80)

masuri de scadere a expunerii (folosirea de procedee umede, umidificarea suprafetelor de


lucru etc).
4.9.2.2.4 Impactul expunerii la zgomot
Zgomotul este un factor de mediu omniprezent pentru care limita dintre nivelul necesar si
cel nociv, dependent de o multitudine de factori este greu de stabilit.
Influenta zgomotului asupra organismului uman depinde de a serie de factori ca:
 factori care tin de zgomot: intensitatea, frecventa, timpul de actiune, caracterul
zgomotului (continuu sau intermitent);
 factori care tin de organism: varsta, activitatea, starea fizica, sensibilitatea
individuala;
 factori care tin de locul in care se desfasoara actiunea: dimensiunea spatiului,
configuratia terenului, structura arhitecturala etc.
In general efectele zgomotului depind de caracteristicile si complexitatea activitatii ce
trebuie efectuata. Activitatile simple, repetitive si monotone sunt mai putin afectate de
zgomot.
Expunerea la zgomot poate provoca diverse tipuri de raspuns reflex, in special daca
zgomotul este neasteptat sau de natura necunoscuta. Aceste reflexe sunt mediate de
sistemul nervos vegetativ si sunt cunoscute sub demumirea de reactii de stres. Ele
exprima o reactie de aparare a organismului si au un caracter reversibil in cazul
zgomotelor de scurta durata. Repetarea sistematica sau persistenta a zgomotului produce
alterari definitive ale sistemului neurovegetativ, tulburari circulatorii, endocrine,
senzoriale, digestive etc.
Expunerea ocupationala, la niveluri destul de ridicate de zgomot, pe o perioada relativ
scurta de timp este responsabila de efectele otice, de limitare a acuitatii auditive, precum
si de manifestarea ca factor de risc asociat in aparitia si severitatea hipertensiunii
arteriale, in cresterea riscului infarctului de miocard.
In cazul expunerii populatiei, caracterizat prin niveluri mai reduse dar persistente,
efectele principale sunt cele nespecifice, datorate actiunii de stressor neurotrop a
zgomotului. Acestea se manifesta in sfera psihica, de la simpla reducere a atentiei si
capacitatilor mnezice si intelectuale, pana la tulburari psihice si comportamentale si sunt
traduse clinic prin oboseala, iritabilitate, si senzatie de disconfort. O alta serie de efecte
au caracter nespecific si, de cele mai multe ori, infraclinic cu o etiologie multifactoriala,
evolund de la simple modificari fiziologice la inducerea de procese patologice, cum ar fi
aparitia tulburarilor nevrotice, agravarea bolilor cardiovasculare, tulburari endocrine etc.
In scopul limitarii posibilului impact al poluarii sonore asupra sanatatii populatiei se
recomanda urmatoarele masuri:
-

exploatarea utilajelor in limitele parametrilor normati de functionare;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (81)

adoptarea unui program de lucru prin care s se asigure respectarea orelor de


odihn;

monitorizarea nivelurilor de zgomot in scopul adoptarii masurilor de corectare


a poluarii sonore excesive.

4.9.2.2.5 Impactul asupra zonelor de protecie sanitar


n imediata apropiere a drumului nu sunt cunoscute zone de protecie sanitar.
4.9.2.2.6 Impactul asupra obiectivelor construite
n Romnia a fost elaborat o clasificare a mediilor atmosferice agresive asupra
elementelor supraterane de beton armat i beton precomprimat, precum i instruciuni
tehnice pentru protecia acestora (Buletinul construciilor nr. 6/1987, indicativ C170-87).
Contribuia poluanilor emii (gaze i particule agresive) n perioada de construcie la
creterea ratelor de coroziune a construciilor i instalaiilor este minor.
4.9.3 Impact potenial n faza de exploatare
4.9.3.1 Fora de mun angrenat
Fora de munc care va fi necesar exploatrii n condiii optime a drumului analizat va fi
angajat dup finalizarea lucrrilor. Trebuie menionat faptul c rmne la latitudinea
beneficiarului varianta de exploatare pe care o va alege, adic de a investi ntr-o baz de
ntreinere sau de a apela la o firm specializat.
4.9.3.2 Impactul poluarii cu PM10
Expunerea populatiei la actiunea factorilor de mediu in perioada de operare se dezvolta
pe un scenariu de expunere cronica, pe termen lung. Ca urmare, impactul asupra sanatatii
populatiei i a factorilor de mediu, in perioada de operare se desfasoara pe un scenariu al
efectelor cronice.
Este de asteptat ca impactul asupra factorilor de mediu in perioada de operare sa fie
pozitiv, de promovare a sanatatii pentru ca poluarea aerului este de asteptat sa scada,
datorita flunetizrii circulatiei intra- si interurbane. Va scade numarul de internari in
spitale, iar morbiditatea la boli respiratorii se va imbunatati.
Este de asteptat ca in perioada de operare sa se ajunga la valori din ce in ce mai scazute a
concentratiei medii anuale de PM10, ceeace va duce la scaderea indicelui de mortalitate
datorat acestui aspect.
Scaderea poluarii aerului in faza de operare, impreuna cu imbunatatirea starii de
salubritate a domeniului public va avea un rol determinant in obtinerea unr beneficii
semnificative asupra starii de sanatate.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (82)

4.9.3.3 Impactul produs asupra aezrilor umane i a altor obiective


n urma realizrii investi
iei analizate, i avnd n vedere amplasarea drumului n mediul
natural i construit, sunt de ateptat dezvoltri ulterioare n zonele adiacente acestuia.
Desi exista o multitudine de factori care pot interveni, in acest studiu se considera ca
aceste dezvoltari vor avea un preponderent caracter de servicii sau de activitati industriale
putin poluante.
Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dup terminarea
lucrrilor de construire nu va genera situa
ii critice de sntate a popula
iei.
n condi
ii normale, perioada de operare nu va implica riscuri deosebite asupra
infrastructurii prezente.
n ceea ce privete obiectivele construite, trebuie fcuta precizarea c o parte din emisiile
de poluan
i sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciaz c, indiferent de intensitatea
traficului, concentra
iile de SO2 i NOx se situeaz n grupa A de agresivitate. Totodat
traficul auto este responsabil de prezen
a particulelor slab solubile, care determin
ncadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pn la agresiv. Se apreciaz c n
perioadele caracterizate de umezeal ridicat a aerului atmosferic (n principal sezonul
rece), ac
iunea acestor particule poate fi considerat agresiv.
4.10 CONDI II CULTURALE I ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL
Valori imobiliare
Pierdere de teren agricol
Nu se vor produce pierderi permanente de teren agricol.
Demolarea de case/cldiri
Nu au fost identificate propriet
i imobiliare sub form de construc
ii n zona de influen

direct a drumului i nu va fi necesar demolarea sau mutarea unor case sau alte cldiri.
Sigurana rutier
Accidentele din perioada de construcie datorit circulaiei de antier i utilajelor i
datorit interferenelor cu alte drumuri
Lucrrile de construc
ie a drumului pot cauza accidente datorate circula
iei de serviciu i
utilajelor utilizare. n plus, conductorii auto de pe drumurile locale ce interfereaz cu
oseaua n construc
ie sunt mai vulnerabili la accidente rutiere i congestionarea circula
iei i
sunt necesare msuri de atenuare.
Dezvoltare economic
n faza de construc
ie, proiectul va avea un efect pozitiv asupra dezvoltrii economice din
zon datorit crerii oportunit
ilor de locuri de munc pe termen scurt legate de
activit
ile de construc
ii.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (83)

5
5.1

ANALIZA ALTERNATIVELOR
ALTERNATIVA 0

Nerealizarea investiei va avea ca prima consecin deteriorarea n continuare a


condiiilor de trafic, cu meninerea riscului pentru accidente, ambuteiaje cu emisii
importante, lungirea timpilor de parcurs, deteriorarea vehiculelor participante la trafic,
cresterea disconfortului att pentru participanii la trafic ct i pentru populaia local.
5.2

ALTERNATIVE ANALIZATE

Drumul pstreaz traseul DN 25 actual, cu exceptia largirii platformei drumului, a


corectiilor de traseu, a lucrarilor de sporire a vizibilitatii si a santurilor proiectate.
O alt variant de traseu sau alt soluie de drum de legtur nu va putea oferii nici un
avantaj tehnico-economic sau de mediu semnificativ.
5.2.1 Traseu in plan
In plan, traseul drumului este proiectat pentru viteza de 50 Km/h -90 Km/h. Curbele cu
raze mici, sunt situate de regula in interiorul localitatilor, la intersectii cu drumuri laterale
unde viteza este mai mica de 50 Km/h. Curbele mai mici decat raza minima
recomandabila pentru viteza de proiectare respectiva s-au amenajat cu clotoide. De
asemenea, cubele au fost amenajate cu supralargiri conform vitezelor de proiectare. Raza
minima este de 29 m (la intersectii) si 55 m pe traseu (in interiorul localitatii). La
amenjarea in plan s-a respectat STAS 863-85.
Pe intreaga lungime a traseului drumul este intersectat de 7 drumuri publice si mai multe
drumuri de pamant.
Drumurile laterale vor fi amenajate pe 25 m cele din pamant, din care 10 m vor fi asfaltati
iar 15m impietruiti sau balastate, iar pentru cele cu asfalt existent s-a prevazut un covor
asfaltic pe 10m .
Intersectiile cu drumurile publice sunt prevazute a fi amenajate in conformitate cu
normativul C 173-1986.
Parcarile si statii auto pentru mijloacele de transport in comun locale, existente pe traseu,
vor fi mentinute si amenajate corespunzator.
5.2.2 Siguranta circulatiei
A fost prevazuta inlocuirea parapetelui usor cu parapete de tip semigreu si greu cu
glisiera metalica si completarea lor.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (84)

S-au prevazut de asemenea semnalizari verticale si marcaje att pe timpul executiei ct si


definitive.
5.2.3 Sistem rutier
Dimensionarea straturilor de ranforsare a fost facuta pe baza Normativului pentru
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si
semirigide indicativ AND 550/1999.
S-a propus o solutie cu stuctura rutiera semirigida si anume:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
4 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
20 cm strat de forma din pamant tratat cu var
Sistemul de ranforsare a carosabilului existent a fost adoptat astfel:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
4 cm mixtura asfaltica AB 2
5.2.4 Scurgerea apelor
Evacuarea apelor in lungul drumului este prevazuta sa se faca prin rigole si santuri
(pereate si nepereate) in conformitate cu prevederile STAS-ului 10796/2-79 si cu
situatia locala .
Pentru evacuarea apelor din patul drumului se prevad drenuri transversale continue prin
scoaterea stratului de balast in taluzele de rambleu si care au pante de 1 : 3 sau 1 : 2.
In ceea ce priveste evacuarea apelor de pe o parte pe alta a drumului se va realiza prin
podete si poduri.
S-au prevazut podete noi dalate la drumurile laterale acolo unde lipsesc si podete tubulare
diametrul 300 mm la intrarile in curti.
Acolo unde este necesar, in conformitate cu Ordinul A.N.D. nr 93/303/21.02.1992
podetele existente (tubulare, ovoidale si dalate) avand deschiderea sub 2,0 m vor fi
inlocuite cu podete avand deschiderea de 2,0 m si, pe cat posibil, o inaltime minima de
1,50 m pentru a putea fi curatate.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (85)

La podetele care se mentin trebuie refacute camerele de cadere in vederea preluarii


corespunzatoare a apelor si a retinerii depunerilor cat si lungirea lor in vederea asigurarii
latimii platformei proiectate.
Pe zonele cu baltiri, acolo unde drumul constituie un baraj in calea apelor, au fost
prevazute podete noi.
5.2.5 Demararea proiectului
Odatat cu asigurarea finanrii, demararea proiectului va avea loc anul 2008.
In conformitate cu legislatia actuala, stabilirea terenurilor de amplasare a organizarilor de
santier, a bazelor de productie si a modului de organizare al acestora, a gropilor de
imprumut si a depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se
face de catre constructori la elaborarea ofertelor, dar poate apare foarte bine si cazul unor
terenuri ocupate temporar in faza de executie, doar in baza unei intelegeri cu proprietarul
terenului.
In acest sens, constructorului ii va reveni obligatia de a obtine certificatele de urbanism
pentru lucrarile proprii; de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea; de a obtine
autorizatia de construire pentru lucrarile provizorii, care pot genera o usoara intarziere in
demararea proiectului.
5.2.6 Solutii tehnice si tehnologice
Solutiile tehnice propuse sunt moderne, si au tinut cont de amplasarea drumului in unele
zone sensibile din punct de vedere al conditiilor de mediu.
Prin caietele de sarcini care urmeaz s fie elaborate ntr-o faz ulterioar se va impune
constructorului folosirea de echipamente i utilaje moderne, care s fie conforme cu
prescripiile tehnice impuse de beneficiar, precum i cu normele EURO II practicate
actual n domeniul proteciei mediului.
Diferene n impactul potenial asupra mediului asociat cu diferite tehnologii este
relaionat cu:
1. Abilitatea de a obine parametrii de calitate a traficului n acord cu cerinele Uniunii
Europene, pentru majoritatea participanilor la trafic;
2. Preferina pentru rezistena la ncrcare a drumului, a includerii erorilor de folosire, a
riscurilor i a inadecvrii n ntreinere ;
3. Preferina pentru procesele tehnologice ce genereaz cantiti minime de deeuri, ce
au un randament superior n execuie i consumuri reduse de energie i materii
prime ;
4. Preferina pentru procese tehnologice relativ simple i a sistemelor de control.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (86)

6
6.1

MONITORIZAREA
FAZA DE CONSTRUCTIE

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii se


propune angajarea de catre antreprenorul general a unei firme de specialitate, care sa
efectueze o monitorizare lunara a performantelor activitatii acestuia cu privire la protectia
mediului.
Se mentioneaza totodata ca, in conformitate cu legislatia actuala, stabilirea terenurilor de
amplasare a organizarilor de santier, a bazelor de productie, a gropilor de imprumut si a
depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se face de catre
constructori la elaborarea ofertelor.
In acest sens, constructorului ii va reveni obligatia
 de a obtine certificatele de urbanism pentru lucrarile proprii;
 de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea;
 de a obtine autorizatie de construire pentru lucrarile provizorii,
 de a reda terenurile ocupate temporar la forma initiala cu amenajarile stabilite de
organele competente.
6.2

FAZA DE EXPLOATARE

Nu se consider necesare aciuni speciale de monitorizare. Se face meniunea c


determinri ale nivelurilor de poluani specifici (noxe, calitatea apelor evacuate n
receptori naturali i zgomot) pot fi asigurate periodic, odat cu solicitarea unei noi
autorizaii de mediu.
6.3

FAZA DE INCHIDERE A UNOR COMPONENTE SI DE REFACERE A


MEDIULUI

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:


 datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor
materiale, se va executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din
santier.
 utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul
de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse
in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.
 se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere,
pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si
aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (87)

 procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic,
sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.
 lucrrile eventuale de reprofilare a albiei raurilor se vor efectua in perioadele
secetoase, in scopul de a diminua impactul asupra calitatii apelor
 la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate
deseurile.
Dupa finalizarea lucrrilor la suprastructur, toate zonele afectate vor fi curatate si
nivelate, portiunile de drum nefolosite precum si variantele provizorii de circulatie
dezafectate, iar terenul readus la starea initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si
plantarea de vegetatie.
Monitorizarea acestor activiti se va asigura de ctre o firm de specialitate, care va
efectua totodat i monitorizarea lunar a performanelor activitii antreprenorului
general cu privire la protecia mediului.
Avnd n vedere durata lung de via a proiectului, precum i probabilitatea extrem de
ridicat de extindere ulterioar a duratei sale de via, nu se consider necesar evaluarea
fazei de nchidere final a amplasamentului proiectat.
6.4

PLAN DE MONITORIZARE

Faza

Factor de
mediu?

Unde?

Parametrii?

Conditii iniiale

Nu este cazul

Constuire

Aer

Cele mai afectate zone


rezidentiale

NOx, CO, SO2 , PM10, pulberi totale,


COV si acroleina

Apa

Cele mai vulnerabile zone


la emisii

pH, suspensii solide, Ca2+, Mg2+,


SO42+, CBO, CCO, produse
petroliere

Sol

Cele mai vulnerabile zone


la deversari

TPH

Zgomot

Cele mai afectate zone


rezidentiale

Nivel de zgomot dB(A)

Frecventa?

Lunar, de catre o firma specializata

Vegetatie

Cele mai afectate zone

Specii si habitate protejate

Operare

Zgomot

Cele mai afectate zone


rezidentiale

Nivel de zgomot dB(A)

Dezafectare

Nu este cazul; inainte de receptia finala este efectuata de aceeasi firma specializata, pentru toti factorii de mediu,
incluzand managementul deseurilor

6.5

Periodic, impreuna cu
recensamantul de trafic

IMPACTUL REMANENT

Se apreciaz c msurile de atenuare i eliminare a impactului, propuse n prezentul


raport, mpreun cu obligaia antreprenorului de respecta legislaia de mediu existent la
data semnrii contractului sunt suficiente pentru adresarea majoritii impacturilor
semnificative identificate a apare n perioada de execuie a lucrrii.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (88)

Aceste msuri vor fi cuprinse n caietele de sarcini. Msura cu efecte maxime este aceea
de folosire a unor utilaje i echipamente de lucru moderne, cu consumuri i emisii reduse
de noxe n atmosfer.
Perioada de operare are un impact redus asupra mediului, n condiiile n care att traficul
actual ct i cel prognozat este unul mediu.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (89)

7
7.1

CONCLUZII SI RECOMANDARI
CONCLUZII

7.1.1 APA
7.1.1.1 n perioada de construcie
Se apreciaz c emisiile de substane poluante (provenite de la traficul rutier specific
antierului, de la manipularea i punerea n oper a materialelor) care ar putea ajunge
direct sau indirect n apele de suprafa sau subterane nu sunt n cantiti importante i nu
modific ncadrarea n categorii de calitate a apei.
Cantitile de poluani care vor ajunge n mod obinuit n perioada de execuie n
cursurile de ap nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosinele de ap. Numai prin
deversarea accidental a unor cantiti mari de combustibili, uleiuri sau materiale de
construcii s-ar putea produce daune mediului acvatic.
n ceea ce privete posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaz c i aceasta va
fi relativ redus. Se va impune depozitarea carburanilor n rezervoare etane, ntreinerea
utilajelor (splarea lor, efectuarea de reparaii, schimburile de piese, de uleiuri,
alimentarea cu carburani etc.) numai n locurile special amenajate (pe platforme de
beton, prevzute cu decantoare pentru reinerea pierderilor).
Conform Ordinului 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de
referin pentru clasificarea calitii apelor de suprafa, cursurile intersectate de drum au
fost ncadrate n mare majoritate n clasa III de calitate. Apa din precipitaii care va
ajunge n aceste ape dup ce a splat platforma antierului nu va modifica ncadrarea n
categorii de calitate a apelor.
Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizrile de antier se va impune respectarea
limitelelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate evacuate n resursele de ap stabilite
conform NTPA 001/2002, respectiv HG 352/2005, n cazul n care acestea se vor
evacua dup epurare ntr-un curs de ap din apropierea organizrilor. Dac acestea se vor
evacua n reeaua de canalizare existent a unei localiti din vecintate, concentraiile
maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA 002 Normativ privind condiiile de
evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor. Dac, dup epurare
apele uzate menajere se vor descrca pe terenurile nvecinate, se propune impunerea
respectrii limitelor stabilite prin STAS 9450 88 Condiii tehnice de calitate a apelor
pentru irigarea culturilor agricole.
Impactul este caracterizat astfel:
 minor advers;
 termen scurt;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (90)

 efect local sau regional.


7.1.1.2 n perioada de exploatare
Impactul poate fi produs asupra apelor de suprafa n special de apele de ploaie care cad
pe suprafaa drumului.
Lucrrile prevzute pentru scurgerea apelor meteorice (anturi, podee) vor mpiedica
stagnarea apei pe platforma drumului, contribuind la pstrarea suprafeei acesteia n
condiii bune.
Apa care spal platforma drumului este ncrcat cu diferii poluani rezultai de la
traficul rutier (de la emisiile autovehiculelor, de la pierderile de carburani i uleiuri, de la
frecarea ntre pneurile autovehiculelor i calea de rulare etc.) sau adui de vnt de pe
terenurile nvecinate.
Pentru diminuarea cantitii de substane poluante care pot ajunge n apele de suprafa,
se apreciaz c soluia optim din punct de vedere tehnico-economic in acest caz este
utilizarea a dou trepte de decantare i evacuarea apelor epurate n emisari n condiiile de
calitate impuse de NTPA-001, doar n zonele n care folosinele actuale i de perspectiv
ale resursei de ap impun acest lucru. Prima treapt de decantare, cu o eficien de 70
75% poate fi realizat de anurile pentru colectarea apelor de pe carosabil, iar a doua
treapt, cu o eficien de circa 70 % urmnd a fi realizat prin camerele de disipare ale
podeelor. Pentru restul traseului drumului se va monitoriza calitatea apei descrcate de
canalele colectoare i se va evalua dispersia acestora n praiele emisar respectiv n
emisarul final.
Pentru ca n anurile drumului prima treapt - s se obin un efect de decantare cu un
randament de 70 75 % a materiilor n suspensii grosiere si a metalelor grele coninute n
acestea, este necesar ca pe acestea viteza de curgere a apei s fie de circa 0,2 m/s (innd
seama c viteza de nennmolire este de peste 0,3 m/s).
Acest deziderat se va obine printr-o proiectare corelat a podeelor i a anurilor n faza
de proiect tehnic.
n cadrul activitilor de ntreinere apar n mod curent i alte surse de poluare din care
cea mai important este mprtierea srii (NaCl) n perioadele de nghe. Se aprecieaz
c, n anii cu ierni aspre, se folosesc cca. 5t/an/km de sare pentru dezghearea prii
carosabile. Aceast sare este splat de ape i mprtiat pe terenurile riverane. Studiile
sistematice efecutate n alte ri atest c ionii de Na sunt puin mobili i se fixeaz n sol
pe primii 10-40 cm. Ionul de Cl este mult mai mobil i poate ajunge n apele subterane.
Nu s-au semnalat poluri periculoase ale factorilor de mediu ca rezultat al splrii srii de
pe carosabil. Cantiti mari de NaCl se pot infiltra n teren n cazurile de stocare
necorespunztoare.
n cadrul activitii de ntreinere este posibil s fie folosite substane fertilizante i
ierbicide pentru spaiile verzi de pe taluze i din parcri. Suprafeele sunt reduse i
cantitile de substane periculoase folosite de asemenea reduse. Apreciem c impactul
acestei activiti este nesemnificativ n zona sectoarelor de drum proiectate.
Nu se prelimin un impact asupra apelor subterane, deoarece apele uzate sunt colectate i
descrcate n emisari de suprafa, infiltraia fiind redus avnd n vedere caracteristicile

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (91)

geologice ale terenului tranzitat de drum, respectiv de canalele de colectare a apelor


meterorice.
Dispersia poluanilor n bazinele acvatice
Apele pluviale colectate, pot fi evacuate n cursuri naturale de ap - n condiiile
respectrii prevederilor NTPA-001 i condiiilor specifice impuse de CN Apele Romne.
Din acest punct de vedere, evacuarea apelor uzate epurate nu va conduce la probleme
deosebite privind dispersia poluanilor n mediile acvatice.
Daune produse ecosistemelor acvatice i folosinelor de ap
n condiii normale de exploatare a folosinelor, situaiile generatoare de impact asupra
resurselor de ap nu se ntlnesc. Pot aprea ns, n condiii specifice, evenimente
generatoare de daune. Acestea sunt prezentate n tabelul urmtor.
Nr.

Activitate / Eveniment

Colmatarea rigolelor
perimetrale pluviale din
amplasamentul drumului

Evacuarea apelor pluviale


n cursurile naturale de ap

Domeniul
Afectat

Solul

Apele de
suprafa

Impact Posibil

Observaii

Posibile litigii legate


nu att de
contaminare ct de
afectarea folosinei
terenului nvecinat
Posibile litigii legate
nu att de nivelul de
contaminare ct de
posibila afectare a
folosinei bazinului
acvatic

Deficient administrativ.
Abatere de la reglementrile
n vigoare, sancionat de
autoritatea de mediu i
sanitar.
E necesar acordarea unei
atenii sporite n ceea ce
privete prepurarea apelor.

Efecte posibile pozitive pentru calitatea apelor


Exploatarea si intretinerea adecvata a drumului analizat in situatia modernizarii lui poate
induce efecte pozitive (respectiv de mbuntire a calitii apelor subterane sau de
suprafa) asupra sistemului hidrologic din care face parte:

colectarea riguroas a apelor meteorice, reducerea eroziunii solului, reducerea


ncrcrii cu particule n suspensie;
fluentizarea traficului, cu efecte asupra reduceri emisiilor de gaze poluante, respectiv
a ncrcrii apelor de precipitaii n acest tip de poluani;
reamenajarea podeelor, cosntruirea unor podee noi, reducnd astfel riscul inundrii
unor zone, a eroziunii terenului n zonele de acumulare a acestor ape;
amenajarea seciunii aval de podee, pentru decantare i disipare cu efecte benefice
asupra colmatrii i eroziunii din aval de seciunea acestora.

7.1.2 AER
7.1.2.1 n perioada de construcie
Populaia. n zona de execuie a lucrrilor de construcie, concentraiile maxime pentru
30 minute sau 1h ale principalilor poluani (TSP, NO2, NOx,) pot atinge:
TSP

128- 161 g/m (peste VL impus de 12574/87);

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (92)

NO2:

51 - 65 g/m (sub VL impus de ordin 592/2002);

Avnd n vedere legislaia naional, populaia va putea fi afectat numai de efectul


sinergic al particulelor n suspensie i NO2. Depirile limitei de protecie a sntii
pentru efectele sinergice ale acestor doi poluani apar numai pentru perioade scurte de
timp de maximum 1h i la distane de maxim 25 m de perimetrul lucrrilor.
Vegetaia. n timpul perioadei de execuie pot aprea situaii pe termen scurt de stress
chimic asupra vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de execuie, n amplasamentul drumului i pe drumurile de
acces utilajele i vehiculele vor emite particule ncrcate cu metale grele, care se vor
depune pe solul din jur. Exist deci posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni,
Se, Zn, local, n zonele amintite.
Construciile. Gazele acide (NO2, SO2) i particulele emise n atmosfer n timpul
lucrrilor vor aduce un aport temporar la creterea agresivitii mediului atmosferic.
7.1.2.2 n perioada de funcionare
Populaia. n imediata vecintate a drumurilor, concentraiile maxime pentru 1h sau 24 h
ale principaliilor poluani (NO2, NOx, PM10) efect pot atinge:
NO2:
PM10:

11,6 14,4 g/m (sub VL, 1h);


0,57 1,5 g/m (sub VL, pe 24 h);

Vegetaia. n timpul perioadei de exploatare nu pot aprea situaii de stress chimic asupra
vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de funcionare, se vor emite particule ncrcate cu metale
grele, care se vor depune pe solul din imediata vecintate a drumului. Exist deci
posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, local, n zonele amintite.
7.1.3 ZGOMOTUL
7.1.3.1 n perioade de constructie
Faza de santier va genera probleme legate de emisiile de zgomot i vibraii produse atat
de activitile propriu-zise, cat si de transportul materialelor.
Echipamentele susmenionate produc ntre 70 dB (A) i 90 dB(A) n condiii normale de
funcionare. Se estimeaz c nivelurile de zgomot n zonele de lucru pot s nu ajung la
Leq.24h (mediat pe 24 h) mai mare de 70 dB(A).
Limita maxim admisibila impus prin legislaia romn 65 dB(A) pentru zgomotul
produs de staiile de betoane / asfalt, sortare/mcinare nu poate fi respectat dect dac
acestea vor fi amplasate la peste 250 m de zonele rezideniale. Acelai lucru este valabil
pentru gropile de mprumut. De altfel, nivelul de zgomot la faad i n interiorul
locuinelor va trebui monitorizat periodic, pentru a se lua msuri de atenuare a acestuia.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (93)

n ceea ce privete traficul de serviciu prin eventualele localiti traversate, se estimeaz


c nivelurile de zgomot la marginea drumului pot s nu ating nici ele Leq.24h de peste
65dB(A), valoarea impus de STAS 10 144/ 1 80 pentru drumurile utilizate (categoria
I-III).
n ceea ce privete vibraiile, dei exist motiv ca ele s se produc n structura
amplasamentului, mai ales n cazul utilajelor grele, drumul analizat nu este aezat pe o
fundaie din roc de baz i exist straturi intermediare n sistemul drumului, cu rolul de
ntrerupere a vibraiilor. Din acest motiv, nu se consider necesar s se in seama de
problema apariiei unor niveluri de intensitate a vibraiilor peste cele admise de SR
12025/1994. La trecerea utilajelor grele prin localiti se va limita viteza de deplasare a
acestora la maxim 40 km/h.
7.1.3.2 n perioade de exploatare
Principalele surse generatoare de zgomot datorate exploatrii obiectivului sunt
reprezentate de utilajele implicate n procese tehnologice i de traficul rutier.
n evaluare a fost considerat o vitez medie de transport de 50 km/h in localitati si de 90
km/h in afara localitatilor.
Traficul prezentat in subcapitolul precedent nu este unul semnificativ; nivelul echivalent
aferent in mediul urban (67,8 dB(A)) se incadreaza in nivelul de zgomot Lech stabilit prin
STAS 10144/1-80 si legislatia europeana.
7.1.4 SOLUL SI SUBSOLUL
7.1.4.1 n perioada de execuie
Principalul impact asupra solului n perioada de execuie este consecina ocuprii
temporare de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baze de aprovizionare i
producie, organizri de antier, halde de deeuri etc. Reconstrucia ecologic a zonei este
obligatorie.
Impactul produs asupra solului de cumulul de activiti desfurate n perioada de
execuie este important. Toate suprafetele ocupate vor induce modificri stucturale n
profilul de sol.
Formele de impact identificate n perioada de execuie pot fi:
 nlturarea stratului de sol vegetal i construirea unui profil artificial prin lucrrile de
terasamente executate pe ampriza drumului, apariia eroziunii.
 Deteriorarea profilului de sol pe o adncime de 3-5 m prin exploatarea gropilor de
mprumut
 Pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvat
a acestuia n haldele de sol rezultate din decopertri.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (94)

 nlturarea/degradarea stratului de sol fertil n zonele unde vor fi realizate noi drumuri
tehnologice, sau devieri ale actualelor ci de acces.
 Izolarea unor suprafee de sol, fa de circuitele ecologice naturale, prin betonarea
acestora.
 Deversri accidentale ale unor substane/compui direct pe sol.
 Depozitarea necontrolat a deeurilor, a materialelor de construcie sau a deeurilor
tehnologice.
 Poteniale scurgeri ale sistemelor de canalizare/coletare ape uzate.
 Modificri calitative ale solului sub influena poluanilor prezeni n aer (modificri
calitative i cantitative ale circuitelor geochimice locale).
Respectarea prevederilor proiectului i monitorizarea din punct de vedere al proteciei
mediului constituie obligaia factorilor implicai pentru limitarea efectelor adverse asupra
solului i subsolului n perioada execuiei obiectivului.
Impactul pentru perioada e execuie este caracterizat astfel:
 negativ, pe termen scurt;
 local ca arie de manifestare;
 efecte reversibile.
7.1.4.2 n perioada de exploatare
Principalii poluani eliminai prin gazele de evacuare ale autovehiculelor sunt: monoxidul
de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi parafinice i aromatice (Hc), oxizi de
sulf (SO, SO2), particule (fum) n cazul alimentrii cu combustibili diesel - plumb i
compui ai plumbului formai la utilizarea aditivilor pe baz de plumb.
Pe lng efectul direct al acestor poluani asupra mediului, mai exist i efecte indirecte.
Atmosfera este splat de ploi, astfel nct poluanii din aer sunt transferai n ceilali
factori de mediu (apa de suprafa i subteran, sol, vegetaie, faun) i ajung n final s
afecteze sntatea omului.
n ara noastr, pn n prezent nu s-a evideniat poluarea terenurilor ca rezultat al
circulaiei rutiere. Concentraiile de Pb, Ni, Zn n sol n vecintatea drumurilor s-au
ncadrat n prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea polurii mediului, respectiv
au rezultat mai mici dect pragurile de alert pentru soluri mai puin sensibile.
n perioada de exploatare o problem ar putea fi depozitarea ilegal pe sol a deeurilor
rezultate de la activitile care se vor desfura la marginea drumului. Colectarea i
depozitarea acestora vor fi reglementate pentru fiecare unitate n parte atunci cnd acestea
vor solicita Ageniei de Protecia Mediului teritoriale autorizaia de mediu.
Se apreciaz c nu vor interveni schimbri n calitatea i structura solului i subsolui,
dect n cazul unor deversri accidentale i a neinterveniei la timp a celor abilitai.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (95)

Caracterizarea impactului este dat de urmtoarele atribute:


 minor, cu componente pozitive, avnd n vedere fluentizarea traficului, reducerea
ambuteiajelor, minimizarea consumului de carburan i, reducerea timpului de
deplasare, creterea duratei de exploatare a autovehiculelor participante la trafic;
 impact regional;
 termen lung.
7.1.5 COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE
DN 25 n sectorul Gala i Tecuci traverseaz, preponderent, ecosisteme antropizate
reprezentate prin terenuri agricole, pduri-planta ii sau pduri cu interven ii antropice
majore, localit i propriu-zise, canale etc. Suprafe ele cu vegeta ie natural sunt pu ine n
zon i amplasate la deprtare de DN 25; este i cazul Rezerva iei naturale Pdurea i
Dunele de la Hanu Conachi situat dincolo de calea ferat i de localitatea cu acelai
nume.
Traseul DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limit i prin Sitului de
Protec ie Avifaunistic Lunca Siretului Inferior (cod ROSPA 0071).
n cele ce urmeaz vom prezenta o caracterizare general a componentei biotice a zonei,
cu enumerarea elementelor Natura 2000, care a fundamentat tiin ific pSPA-ul Lunca
Siretului Inferior, sit de interes european.
7.1.5.1 Flora i Vegeta ia
Din punct de vedere botanic zona studiat se regsete urmtoarele teritorii majore de
vegeta ie, considerate n direc ia Tecuci-Gala i:


Stepe danubiene cu graminee i dicotiledonate (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca,


Delphinium fissum, Campanula macrostycha) n complex cu pduri de stejar
brumriu (Quercus pedunculiflora) cu ar ar ttresc (Acer tataricum) i stejar pufos
(Quercus pubescens)

Zona fiind intens antropizat, dominante fiind terenurile agricole, pdurile ini iale se
regsesc dect fragmentar, asocia ia cu prezen a cea mai frecvent din vegeta ia original
fiind Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940. Aceste fitocenozele se regsesc
pe terenuri plane, realiznd acoperiri de 90-100%. n aceste asocia ii instalate pe terenuri
prsite de culturi domin speciil xerofile. Cracteristice pentru asocia ie sunt speciile
Festuca valesiaca, Medicago falcata, Medicago lupulina i Medicago minima. Alturi de
acestea, cel mai frecvent apar speciile: Agropyron cristatum, Agropyron pectinatum,
Dorycnium herbaceum, Jurinea arachnoidea, Taraxacum serotinum, Linux austriacus,
Phlomis pungens, Salvia austriaca, Stipa capillata, Teucrium polium, Cynodon dactylon,
Achilea setacea, Astragalus onobrychis, Filipndula vulgaris, Salvia pratensis,
Botriochloa ischaemum, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Potentilla
argentea, Potentilla arenaria, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Trifolium repens, etc.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (96)

Psamostepe danubiene (Stipa borystenica, Koeleria glauca, Molugo cerviana) n


complex de pduri i stejar brumriu (Quercus pedunculiflora)

Acest tip de vegeta ie, format pe nisipuri rezultate din depunerei eoliene, se regsete n
Cmpia Tecuciului - Dunele de nisip de la Hanul Conachi. Asocia ia principal a acestor
pajiti stepice este Festucetum vaginatae (Rapaics 1923) So 1946. Vegeta ia este rar,
srac n specii. Elementele caracteristice, Centaurea arenaria, Astragalus varius,
Echinops ruthenicus, Agropyron ruthenicum, Tragopogon floccosus, sunt prezente mai
ales sub forma unor plcuri pe spinrile dunelor unde nisipul este mai stabilizat.
Vegeta ia lemnoas este constituit din fragmente de pdure formate din: Quercus
pedunculiflora, Q. robur, Q. petraea, Populus tremula, P. alba, P. nigra, Betula pendula.
Mai multe detalii privind acest teritoriu sunt date n cadrul prezentrii Rezerva iei Hanu
Conachi.


Stepe vestpontice cu graminee (Stipa ucrainica, Stipa lessingiana) i dicotiledonate


cu Caragana mollis

Contrar caracteristicilor teritoriului de vegeta ie natural n care este ncadrat zona,


vegeta ia ierboas natural lipsete aproape n totalitate, ca rezultat al activit ilor
antropice, vegeta ia existent n prezent fiind una de pajiti secundare. i n aceast
subzon, ca urmare a interven iilor antropice, fitocenoza cu acoperirile cele mai mari este
Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940, prezentat anterior, prezen a speciilor
ca Capsella bursa-pastoris, Onopordon acanthium, Scleranthus annuss, Cirsium vulgare
semnalnd degradarea pajitilor stepice.
Alturi de Medicagini-Festucetum valesiacae n aceast zon mai putem regsi asocia iile
Botriochloetum ischaemi (Krist. 1937) i Euphorbietum stepposae Burduja et al. 1956.
Fitocenozele de Botriochloetum ischaemi prezint un avansat proces de ruderalizare n
anumite locuri, semnalat i de prezen a unor specii ca: Carthamus lanatus, Verbena
officinalis, Lactuca serriola. n ceea ce privete asocia ia Euphorbietum stepposae,
acesata vegeteaz pe terenuri xerofile, fitocenozele reflectnd stadii avansate de
ruderalizare. Speciile cele mai frecvent ntlnite sunt: Artemisia austriaca, Euphorbia
seguierana, Centaurea diffusa, Xeranthemum annuum, Eryngium campestre, alturi de care
sunt prezente i multe buruieni, ca: Carduus acanthoides, Convolvulus arvensis, Cynodon
dactylon, Erodium cicutarium, Lappula marginata, Anthemis ruthenica.


Pduri de lunc danubian-pontice (Quercus robur, Quercus pedunculiflora, Fraxinus


angustifolia, Fraxinus paliase) n complex cu zvoaie de plop (Populus alba, Populus
nigra) i salcie (Salix alba),

Aceste pduri se regsesc dec foarte fragmentar n zona studiat, fiind prezente pe
suprafe e ceva mai nsemnate ntre Tuluceti i Galati. Pdurile asocia iei Fraxino
angustifoliae-Quercetum pedunculiflorae se regsesc pe terenuri plane, cu pnza de ap
freatic aproape de suprafa . n stratul arborescent cele mai reprezentative specii sunt
Quercus pedunculiflora, Q. robur, Fraxinus angustifolia i F. excelsior. n stratul
arbustiv mai frecvent apar: Cornus sanguinea, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (97)

Sinuzia ierboas este relativ bogat, mai des ntlnite fiind speciileGeum urbanum,
Polygonatum latifolium, Galium aparine, Lapsana communis.
n zon predomin ns fitocenozele secundare, dintre care cea mai ntlnit este
Agropyretum repentis Burduja et al. 1956. Asociaia apare n special pe marginea
culturilor agricole, pe prloage i la marginea drumurilor de pmnt din terenurile
agricole. Dintre speciile cele mai frecvente amintim: Cirsium arvense, Capsella bursapastoris, Poa angustifolia, Cardaria draba, Conyza canadensis, Artemisia absinthium,
Tanacetum vulgare, Euphorbia helioscopia, Brachypodium pinnatum, Cynodon dactylon,
Galium humifusum, Potentilla argentea, Achillea millefolia.
7.1.5.2 Fauna
Nevertebratele acvatice i terestre intr n componenta biotic a tuturor ecosistemelor
acvatice, terestre i de ecoton, ocupnd verigile complexelor trofice, ndeplinind cele mai
diferite funcii, n calitate de fitofage, prdtoare, detritofage, coprofage.
n cele ce urmeaz vom prezenta o succint analiz a grupelor de nevertebrate
semnificative, precum:


molutele acvatice i terestre, dintre care gasteropodele terestre sunt dependente de


natura solului, ca factor determinant n structura cochiliei; deosebit de bine
reprezentate, n zon, sunt populaiile speciilor: Acroloxus lacustris, Physa
frontinalis, Planorbis planorbis Radix auricularia, Stagnicola palustris, Succinea
putris, Succinea oblonga,Vertigo antivertigo, Vertigo pygmaea, Theodoxus
danubialis, Viviparus contectus, etc.
araneele (pianjnii), triesc n aceast zon, cu precdere, n slcie i foarte multe
sunt specii nepretenioase, euritope. Dintre cele mai rspndite specii le menionm
pe urmtoarele: Achaearanea riparia, Enoplognatha ovata, Robertus arundineti,
Theridion impressum, Bathyphantes nigrinus, Dicymbium nigrum, Diplostyla
concolor, Erigone atra, Erigone dentipalpis, Hypomma bituberculatum, Maso
sundevalli, Meioneta mollis, Meioneta rurestris, Neriene clathrata, Neriene montana,
Prinerigone vagans, Tenuiphantes mengei, Walckenaeria antica, Pachygnatha
clercki, Pachygnatha degeeri, Tetragnatha montana, Aculepeira ceropergia,
Larinioides cornutus, Singa hamata, Alopecosa pulverulenta, Pardosa agrestis,
Pardosa amentata, Pardosa palustris, Pardosa riparia,Trochosa ruricola, Trochosa
terricola, Pisaura mirabilis, Dictyna arundinacea, Clubiona lutescens, Clubiona
phragmitis, Phrurolithus festivus, Misumena vatia, Ozyptila praticola, Xysticus
cristatus, Xysiticus floricola, Evarcha falcata.
insectele, considerat grupul de organisme de cel mai mare succes evolutiv, este bine
reprezentat i are o pondere important i n zona studiat. ntre insecte,
coleopterofauna este reprezentat n ecosistemul studiat prin specii aparinnd
familiilor: Carabidae, Staphilinidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Coccinelidae,
Lagriidae, Scarabeidae. Heteropterele reprezint, alturi de homoptere fitofagii de
talie mijlocie, rolul lor fiind limitat la nivelul epigaionului, i mult mai extins la
nivelul hypergaionului. n zona luat n studiu a fost pus n eviden un numr
nsemnat de specii, dintre care aici amintim pe Notostira erratica, Nabis rugosus,

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (98)

Syromastes marginatus precum i specii din familiile Reduviidae i Pentatomidae.


Fauna de lepidoptere se caracterizeaz prin pstrarea dominanei nete a familiei
Nymphaelidae, urmat de Pieridae, familia Papilionidae fiind cea mai slab
reprezentat. Hipergaionul zonei este dominat i de ortoptere, fiind semnalate destul
de multe specii dintre care Pachitrachis gracilis, Euthysthira brachyptera i Grillus
campestris etc. Important protectiv este Saga pedo (cosaul de step). ntre diptere
domin brachicerele prin reprezentanii mai multor familii, precum: Muscidae,
Phoridae, Sphaeroceridae, Chloropidae, Scatophagidae, Heleomysidae i Syrphidae.
Dintre nemathocere domin, firesc, reprezentanii familiilor Tipulidae,
Ceratpogonidae i Chironomidae.
Vertebratele, prin toate cele cinci grupe, sunt bine reprezentate, dar prezen
semnificativ au n zon prin populaiile de psri, preponderent acvatice i prin
herpetofaun.


Mamiferele. n zon, este consemnat prezena populaiilor urmtoarelor specii:


Erinaceus europeus, Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Spermophilus citellus,
Dryomys nitedula, Glis glis, Muscardinus avellanarius, Ondatra zibethica, Vulpes
vulpes, Canis aureus, Meles meles, Martes martes, Martes foina, Putorius putorius,
Mustela erminea, Mustela nivalis, Felis silvestris, Sus scrofa, Capreorus capreorus.
Psrile. Un recensmnt zonal consemneaz prezena unui numr impresionant de
specii, aproape 230. Dintre acestea 46 sunt incluse n Cartea Roie a Vertebratelor din
Romnia (D. Munteanu, 2005), iar 45 prezint interes protectiv deosebit la nivel
european, fiind listate Natura 2000.

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Cygnus cygnus

Cufundar mic
Cufundar polar
Corcodel mic
Corcodel mare
Corcodel cu gt rou
Corcodel de iarn
Corcodel cu gt negru
Cormoran mare
Cormoran mic
Pelican comun
Pelican cre
Buhai de balt
Strc pitic
Strc de noapte
Strc galben
Strc pitic
Strc de noapte
Strc galben
Egret mic
Egret mare
Strc rou
Strc cenuiu
Barz neagr
Barz alb
ignu
Loptar
Lebd cucuiat
Lebd de iarn

Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanita fusca
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus merganser
PernIs apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla

Gsc de semntur
Grli mare
Grli mic
Gsc de var
Gsc cu gt rou
Califar rou
Califar alb
Ra fluiertoare
Ra pestri
Ra mic
Ra mare
Ra suliar
Ra critoare
Ra lingurar
Ra cu ciuf
Ra cu cap castaniu
Ra roie
Ra moat
Ra cu cap negru
Eider
Ra catifelat
Ra suntoare
Ferstra mic
Ferstra mare
Viespar
Gaie neagr
Gaie roie
Codalb

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (99)

Circus aeruginosus
Herete de stuf
Circus cyaneus
Herete vnt
Circus macrourus
Herete alb
Circus pygargus
Herete sur
Accipiter gentilis
Uliu porumbar
Accipiter nisus
Uliu psrar
Buteo buteo
orecar comun
Buteo rufinus
orecar mare
Aquila pomarina
Acvil iptoare mic
Aquila clanga
Acvil iptoare mare
Hieraaetus pennatus
Acvil mic
Pandion haliaetus
Uligan pescar
Falco tinnunculus
Vnturel rou
Falco vespertinus
Vnturel de sear
Falco columbarius
oim de iarn
Falco subbuteo
oimul rndunelelor
Falco cherrug
oim dunrean
Falco peregrinus
oim cltor
Perdix perdix
Potrniche
Coturnix coturnix
Prepeli 
Phasianus colchicus
Fazan
Rallus aquaticus
Crstel de balt
Porzana porzana
Creste pestri
Porzana parva
Creste cenuiu
Creste mic
Porzana pusilla
Crex crex
Cristel de cmp
Gallinula chloropus
Ginu de balt
Fulica atra
Lii 
Grus grus
Cocor
Haematopus ostralegus
Scoicar
Himantopus himantopus
Ctlig
Recurvirostra avosetta
Ciocntors
Glareola pratincola
Ciovlic ruginie
Charadrius dubius
Prundra gulerat mic
Charadrius hiaticula
Prundra gulerat mare
Charadrius alexandrinus Prundra de srtur
Pluvialis apricaria
Ploier auriu
Pluvialis squatarola
Ploier argintiu
Vanellus vanellus
Nag
Calidris minuta
Fugaci mic
Calidris ferruginea
Fugaci rocat
Calidris alpina
Fugaci de rm
Limicola falcinellus
Prunda de nmol
Philomachus pugnax
Btu
Lymnocryptes minimus
Beca in mic
Beca in comun
Gallinago gallinago
Capella media
Beca in mare
Scolopax rusticola
Sitar de pdure
Limosa limosa
Sitar de mal
Numenius tenuirostris
Culic cu cioc sub ire
Numenius arquata
Culic mare
Tringa erythropus
Fluierar negru
Tringa totanus
Fluierar cu picioare roii
Tringa stagnatilis
Fluierar de lac
Tringa nebularia
Fluierar cu picioare
verzi

Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Phalaropus lobatus
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus canus
Rissa tridactyla
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Galerida cristata
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Bombycilla garrulus
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata

Fluierar de zvoi
Fluierar de mlatin
Fluierar de munte
Notti 
Pescru mic
Pescru rztor
Pescru sur
Pescru cu trei degete
Pescri rztoare
Pescri mare
Chir de balt
Chir mic
Chirighi cu obraji albi
Chirighi neagr
Chirighi cu aripi albe
Porumbel de scorbur
Porumbel gulerat
Gugutiuc
Turturic
Cuc
Cucuvea
Huhurez mic
Ciuf de pdure
Ciuf de cmp
Caprimulg
Pescra albastru
Prigorie
Dumbrveanc
Pupz
Capntortur
Ghionoaie sur
Ghionoaie verde
Ciocnitoare neagr
C.pestri mare
C.de grdini
C.de stejar
C.mic
Ciocrlan
Ciocrlie de cmp
Lstun de mal
Rndunic
Lstun de cas
Fs de cmp
Fs de pdure
Fs de lunc
Codobatur galben
Codobatur de munte
Codobatur alb
Mtsar
Ochiuboului
Mcleandru
Privighetoare de zvoi
Privighetoare rocat
Codro de pdure
Mrcinar mare
Mrcinar negru

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (100)

Oenanthe oenanthe
Pietrar sur
Turdus merula
Mierl
Turdus pilaris
Cocoar
Turdus philomelos
Sturz cnttor
Turdus viscivorus
Sturz de vsc
Locustella luscinoides
Greluel de stuf
Locustella naevia
Greluel ptat
Locustella fluviatilis
Greluel de zvoi
Acrocephalus melanopogon Privighetoare de balt
Aschoenobae-nus
Lcar mic
Acrocephalus palustris
Lcar de mlatin
Acrocephalus scirpaceus Lcar de stuf
Acrocephalus arundinaceus Lcar mare
Hippolais icterina
Frunzri
 galben
Sylvia nisoria
Silvie porumbac
Sylvia curruca
Silvie mic
Sylvia communis
Slvie cu cap sur
Sylvia borin
Silvie de zvoi
Sylvia atricapilla
Silvie cu cap negru
Phylloscopus sibilatrix
Pitulice sfritoare
Phylloscopus collybita
Pitulice mic
Phylloscopus trochilus
Pitulice fluiertoare
Regulus regulus
Auel cu cap galben
Regulus ignicapillus
Auel sprncenat
Muscicapa striata
Muscar sur
Ficedula parva
Muscar mic
Muscar gulerat
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Muscar negru
Panurus biarmicus
Pi
igoi de stuf
Aegithalos caudatus
Pi
igu codat
Parus palustris
Pi
igoi sur
Parus ater
Pi
igoi de brdet

Parus coeruleus
Pi
igoi albastru
Parus major
Pi
igoi mare
Sitta europaea
iclean
Certhia familiaris
Cojoaic de pdure
Remiz pendulinus
Boicu
Oriolus oriolus
Grangur
Lanius collurio
Sfrncioc roiatic
Lanius minor
Sfrncioc cu frunte neagr
Lanius excubitor
Sfrncioc mare
Garrulus glandarius
Gai

Pica pica
Co
ofan
Corvus monedula
Stncu

Corvus frugilegus
Cioar de semntur
Corvus corone cornix
Cioar griv
Corvus corax
Corb
Sturnus vulgaris
Graur
Sturnus roseus
Lcustar
Passer montanus
Vrabie de cmp
Fringilla coelebs
Cintez
Cintez de iarn
Fringilla montifringilla
Carduelis chloris
Florinte
Carduelis carduelis
Sticlete
Carduelis spinus
Scatiu
Carduelis cannabina
Cnepar
Loxia curvirostris
Forfecu

Pyrrhula pyrrhula
Mugurar
Coccothraustes coccothraustes
Botgros
Emberiza citrinella
Presur galben
Emberiza hortulana
Presur de grdin
Emberiza schoeniclus
Presur de stuf
Miliaria calandra
Presur sur

Herpetofauna zonei este bine reprezentat zonal i anume:
reptilele prin 7 specii:

Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Natrix tesselata

estoasa de ap
oprla cenuie
Guter
arpe de ap

Elaphe longissima
arpele lui Esculap
Coronella austriaca arpe de alun
Vipera berus
Vipera neagr

iar amfibienii prin 10 specii:

Triturus vulgaris
Triturus cristatus
Bombina bombina
Pelobates fuscus
Bufo bufo
Bufo viridis
 ihtiofauna

Triton comun
Tritonul cu creast
Izvora cu burta roie
Broasca de pmnt
Broasc rioas brun
Broasc rioas verde

Hyla arborea
Rana ridibunda
Rana esculenta
Rana dalmatina
Natrix tesselata

Brotcel
Broasc de lac
Broasc mic
Broasc roie de pdure
arpe de ap

zonei este bogat, fiind format din popula


iile a cca. 17 specii de peti, dintre
care 8 specii sunt Natura 2000.

Acipenser ruthenus Ceg


Acipenser stellatus
Pstrug
Huso huso
Morun
Alosa pontica Scrumbia de dunre
Chondrostoma nasus Scobar
Barbus barbus
Mrean

Aspius aspius
Avat
Abramis sapa
Cosac
Vimba vimba
Moruna
Gobio kesslerii antipai
Gobio albinatus
Porcuor
Misgurnus fosilis
ipar

Cobitis taenia
Silurus glanis
Aspro zingel
Gobius kesslerii
Gobius fluviatilis

Zvrlug
Somn
Pietrar
Guvid de balt
Guvid

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (101)

7.1.5.3 Arii protejate


Traseul DN 25 n sectorul Gala i Tecuci trece:la limita i prin SPA-ul Lunca Inferioar a Siretului (cod ROSPA0071), (n


sectorul endreni Hanu Conachi),
departe de Rezerva ia natural i SCI (cod ROSCI0072)Pdurea i Dunele Hanu
Conachi.

Lunca Siretului Inferior ROSPA0071


A fost declarat pentru urmtoarele specii de psri:
A229 Alcedo atthis
A029 Ardea purpurea
A024 Ardeola ralloides
A060 Aythya nyroca
A196 Chlidonias hybridus
A197 Chlidonias niger
A031 Ciconia ciconia
A030 Ciconia nigra
A081 Circus aeruginosus
A038 Cygnus cygnus
A027 Egretta alba
A026 Egretta garzetta

A189 Gelochelidon nilotica


A135 Glareola pratincola
A022 Ixobrychus minutus
A338 Lanius collurio
A339 Lanius minor
A177 Larus minutus
A023 Nycticorax nycticorax
A019 Pelecanus onocrotalus
A034 Platalea leucorodia
A132 Recurvirostra avosetta
A193 Sterna hirundo

n cadrul acestui SPA este inclus i Rezerva ia natural Balta Tlbasca (Legea nr.
5/2000), declarat i pentru prezen a speciilor de psri mai sus men ionate. Rezerva ia
Balta Tlbasca este amplasat la deprtare de traseul DN 25.
Referitor la impactul poten ial produs n urma desfurrii lucrrilor de modernizare a
drumului DN 25 n sectorul Gala i Tecuci sunt de precizat urmtoarele:
1. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limita SPA-ului Lunca
Inferioar a Siretului n zonele:

endreni Branitea;

Vasile Alecsandri Independen a;

Piscu Vameu;
2. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece prin SPA-ul Lunca Inferioar a
Siretului n zonele:

Branitea Vasile Alecsandri;

Independen a Piscu;

Vameu nainte de Tudor Vladimirescu;

dup Tudor Vladimirescu Hanu Conachi.
3. DN 25 trece la distan de Rezerva iile naturale Pdurea i Dunele Hanu Conachi
i Balta Tlbasca.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (102)

Dup cum se poate observa din enumerarea de mai sus, majoritatea speciilor de psri
care au fundamentat tiin ific propunerea SPA-ului Lunca Inferioar a Siretului sunt
acvatice, sau depind de ecosistemele acvatice, ceea ce i explic concentrarea lor n valea
propriu-zis a rului Siret i n imediata vecintate a acestuia, n sistemul de bl i de tipul
Tlbasca, amplasate la deprtare i de regul, separate i prin calea ferat, de DN 25.
Potrivit datelor consemnate att de literatura de specialitate, ct i din practica curent
starea de conservare a oricrui SPA ar putea fi afectat prin: desecarea zonelor umede;
practicarea necontrolat a arderii stufului/vegeta iei (a miritii i a prloagelor);
amplasarea de generatoare eoliene; folosirea excesiv a chimicalelor; practicarea
dezordonat a pescuitului sportiv n imediata vecintate a cuiburilor speciilor periclitate;
braconaj (vntoarea in timpul cuibritului, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor,
deranjarea psrilor in timpul cuibritului (colonii); electrocutare si coliziune cu linii
electrice; etc.
n contextul prezentat trebuie respectate urmtoarele recomandri att pe perioada
desfurrii antierului, ct i pe termen lung, prin creterea fluxului rutier, cu precdere
n perimetrul endreni Hanu Conachi:
men inerea integrit ii zonei prin interzicerea de extrac ii de material (nisip,


pietri etc), depunerea de materiale, poluarea de orice natur;
respectarea perioadelor de clocire;
montarea de panouri de avertizare.

Situl Natura 2000 ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi


Rezervatia Hanu Conachi este amplasat la contactul a dou unit i geomorfologice Cmpia Tecuciului i Cmpia Siretului inferior -, pe depozite Holocene (Cuaternar)
reprezentate de depozite aluviale cu stratificatie ncruciate, nisipuri i loessuri. Relieful
din aria rezerva iei se prezint sub forma de dune, cu altitudinii variabile de origine
fluviatil i eolian. Rezervatia cuprinde patru statiuni alese dup criterii tipologice:
1. Pdure de stejar cu pducel i salcm avnd un covor vegetal bine dezvoltat;
2. Asocia ii de coada oricelului i secar (Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris);
3. Plcuri de mesteacn i asocia ii de Brometem tectori;
4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetatie srac, cu elemente de flor arenicol.
n sit se regsete specia prioritar Echium russicum. Alturi de aceasta se mai remarc
speciile prioritare: Ornithogalum orthophyllum ssp. psamophilum, Allium guttatum,
Astragalus varius, Campanula macrostachya, Carex stenophylla, Delphinium fissum,
Dianthus giganteiformis ssp. kladovanus, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Euphorbia
peplis, Galanthus elwesii, Juncus capitatus, Mollugo cerviana, Paeonia peregrine,
Rindera umbellate, Salix rosmarinifolia, Salvia aethiopis, Syrenia cana, S. montana,
Viola hymettia.
Habitatele identificate conform criterilor Natura 2000 n cadrul acestui sit sunt:

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (103)

Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos (91 AA)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n a cror compoziie floristic se remarc


speciile Quercus pubescens, Cotinus coggygria (edificatoare), precum i: Galium
dasypodum, Asparagus tenuifolius, Filipendula vulgaris, Lathyrus niger, Piptatherum
virescens, Thalictrum minus,Vicia tenuifolia, Vinca herbacea, Vincetoxicum
hirundinaria, Bromus inermis, etc.
-

Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri (6260*)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n care se remarc asociaiile


Plantaginetosum arenariae (Buia et al. 1960) Popescu et Sanda 1987 i Brometum
tectorum Bojko 1934. n cadrul pajitilor edificate de Plantago arenaria regsim speciile:
Achillea ochroleuca, Tragus racemosus, Apera maritima, Polygonum arenarium,
Gypsophila perfoliata, Corispermum marschallii, Corispermum nitidum, Erigeron
canadensis, Euphorbia seguierana, Centaurea arenaria, Scabiosa argentea, Chondrilla
juncea, Tribulus terrestris, Peucedanum arenarium, Silene otites, ssp. parviflora,
Erysimum diffusum, Silene borysthenica.
Pe dunele continentale nefixate cu Bromus tectorum cele mai importante specii sunt:
Bromus tectorum, Secale sylvestre, Gypsophila paniculata, Tragus racemosus,
Polygonum arenarium, Corispermum marschallii, Silene conica, Corispermum nitidum,
Viola hymettia, Scabiosa ochroleuca.
Din rezervaie au mai fost semnalate asociaiile:
-

Gypsophileto muralis-Radioletum linoidis Mititelu et al. 1973 cu speciile:


Gratiola officinalis, Agrostis stolonifera, Agropyron repens, Centaurium
pulchellum i Juncus bufonius.
Festucetum polesicae A. Oprea 1998 cu speciile: Anthemis ruthenica, Alyssum
desertorum, Dianthus polymorphus, Erysimum diffusum, Koeleria glauca, Kochia
laniflora, Euphorbia seguerana, Achillea ochroleuca, Scabiosa ucrainica.
Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973 cu speciile:
Astragalus varius, Asperula setulosa, Centauria arenaria ssp. borystenica,
Corispermum nitidum i Dianthus polymorphus.
Kochio laniflorae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973, n plantaiile de
salcm, cu speciile: Achillea ochroleuca, Polygonum arenarium, Veronica
praecox, Allium flavescens, Corispermum nitidum, Koeleria glauca, Plantago
arenaria.
Holoschoeno-Calamagrostetum epigeios Popescu et Sanda 1978 cu speciile:
Achillea ochroleuca, Kochia laniflora, Scabiosa ucrainica, Secale sylvestre.
Scabioso argenteae-Artemisietum campestris Popescu et Sanda 1968 cu
speciile: Achillea ochroleuca, Kochia laniflora, Silene otites, Koeleria glauca,
Viola hymettia.

7.1.5.4 Impact potenial


Infrastructurile liniare sunt considerate a fi una dintre principalele cauze ale fragmentrii
ecosistemelor ce conduc la reducerea biodiversitii la scar global (Fahrig 2003).

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (104)

Fragmentarea spa ial induce un stres suplimentar asupra ecosistemelor, concretizat prin
reducerea biodiversit ii i implicit a stabilit ii ecosistemelor.
Lucrrile de reabilitare i modernizare a drumului conduc la intensificarea factoriilor de
stres asupra ecosistemelor naturale. Aceast presiune dezvolt efecte pe termen scurt,
care se manifest concret prin lucrrile directe de construc ie i amenajare i pe termen
lung, prezente pe toat durata exploatrii, ca urmare a intensificrii traficului rutier. n
principal, efectele implic pierderi la nivelul diversit ii biologice, deci simplificarea
ecosistemelor, scderea stabilit ii i creterea sensibilit ii acestora. nregistrarea
efectelor poate deveni perceptibil n cteva decenii.
Att n faza de execu ie, ct i n faza de operare sunt necesare msuri preventive, cu
efecte benefice semnificative directe sau indirecte asupra biodiversit ii i care sunt
prezentate n cele ce urmeaz. Acestea vor fi impuse i sus inute financiar prin termenii
de referin i buget.
Zona luat n studiu este deja afectat de interven ii antropice, precum:

existen a pe suprafe e extinse a terenurilor agricole, planta ii;


existen a a numeroase localit i.

Prin modernizarea drumului, se ateapt, o cretere n intensitate a traficului rutier i a


presiunii antropice asupra zonei.
Rezumnd, lucrrile de reabilitare i modernizare de drum vor avea urmtoarul impact
poten ial asupra florei i vegeta iei:


Denudarea / eliminarea solului i o parte a vegeta iei suport, ceea ce conduce la


apari ia unor zone n care substratul a fost afectat i care deseori sunt lipsite de
vegeta ia de baz. Aceast interven ie poate favoriza instalarea unor specii
pioniere, ubicviste, schimbnd astfel caracterul ini ial al ecosistemului respectiv.
n aceste situa ii se recomand replantri ct mai urgente dup finalizarea
lucrrilor, avnd ns n vedere att criteriul temporal (rapiditatea cu care
diferitele specii se dezvolt i sunt capabile s stabilizeze solul) ct i cel de
specificitate (totusi este un tip de intereventie redus si limitat spatial).
Creterea presiunii antropice prin creterea traficului rutier. Se recomand
montarea unor panouri informative i avertizoare cu privire la valorile naturale ale
zonei i importan a men inerii i protejrii acestora (semnalarea limitelor zonelor
protejate), crearea unor spa ii de popas cu posibilit i de depozitare a gunoaielor.

Lucrrile implicate n construc ia obiectivelor propuse n cadrul prezentului proiect, n


general, nu aduc prejudicii elementelor Natura 2000 enumerate mai sus, deoarece
lucrrile n timpul antierului vor fi atent monitorizate, n perimetru amplasat:la limita SPA-ul Lunca Siretului Inferior (endreni Branitea; Vasile Alecsandri


Independen a; Piscu Vameu;)
i n SPA-ul Lunca Siretului Inferior (Branitea Vasile Alecsandri;
Independen a Piscu; Vameu nainte de Tudor Vladimirescu; dup Tudor
Vladimirescu Hanu Conachi).

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (105)

Se recomand:


meninerea integritii zonei prin interzicerea de extracii de material (nisip, pietri etc),
depozitari provizorii de materiale;
respectarea perioadelor de clocire;
montarea de panouri de avertizare.
lucrrile preconizate se vor desfura preponderent n perimetrul infrastructurii rutiere
preexistente;
lucrrile de construcie vor fi atent monitorizate, astfel nct elementele protejate, i nu
numai, s nu resimt efectele desfurrii acestui proces.

7.1.6 PEISAJUL
Prin finalizarea investiiei, peisajul nu va suferi, n general, modificri semnificative. Amintim
faptul c este vorba de o modernizare a unui drum existent, n sensul reabilitrii i readucerii sale
n caracteristicile geometrice impuse de legislaia naional n domeniu.
Ca rezultat al modernizrii drumului analizat, aspecul vizual al zonei se va mbuntii fat de
situatia actual.
7.1.7 MEDIUL SOCIO-ECONOMIC
7.1.7.1 n perioada de construire
Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrrile de construire nu va genera situaii critice de
sntate a populaiei.
Perioada de construire nu va implica riscuri semnificative asupra mediului economic respectiv
asupra infrastructurii prezente, n proiect fiind prevzute lucrri de protecie a acestora.
7.1.7.2 n perioada de exploatare
Este de asteptat ca impactul factorilor de mediu in perioada de operare sa fie pozitiv, de
promovare a sanatatii pentru ca poluarea aerului este de asteptat sa scada.
Scaderea poluarii aerului in faza de operare, impreuna cu imbunatatirea starii de salubritate a
domeniului public va avea un rol determinant in obtinerea acestor beneficii asupra starii de
sanatate.
n urma realizrii investiiei analizate, i avnd n vedere amplasarea drumului n mediul natural
i construit, sunt de ateptat dezvoltri ulterioare n zonele adiacente acestuia. Desi exista o
multitudine de factori care pot interveni, in acest studiu se considera ca aceste dezvoltari vor
avea un preponderent caracter de servicii sau de activitati industriale putin poluante.
n condiii normale, perioada de operare nu va implica riscuri semnificative asupra mediului
economic si social.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (106)

7.2

RECOMANDARI

7.2.1 APA
7.2.1.1 n perioada de execuie
La aceast faz a proiectului nu se poate spune cu exactitate unde vor fi amplasate organizrile
de antier, locul precum i numrul acestora urmnd a fi stabilit de constructor.
Se recomand ca amplasamentele organizrilor de antier s nu se afle n apropierea apelor de
suprafa, a pdurilor i s fie n afara localitilor. Totui, pentru limitarea sau eliminarea
impactului se prevd unele lucrri speciale: instalaii de epurare a apelor uzate (fos septic)
provenite de la organizarea de antier, decantor pentru lamul de la staia de betoane, paltforme
impermeabilizate de lucru etc.
Locurile unde vor fi construite aceste organizri trebuie s fie astfel stabilite nct s nu aduc
prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaiei, prin impunerea unor defriri,
prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de
traficul rutier din antier, de manevrarea materialelor, prin descrcarea accidental a mainilor
care transport materialele n cursurile de ap de suprafa, prin producerea de zgomot etc).
Trebuie evitat amplasarea lor n apropierea unor zone sensibile (lng cursurile de ap care
constituie surse de alimentare cu ap, lng captrile de ap subteran) sau trebuie asigurat
respectarea condiiilor de protecie a acestora. De asemenea, se recomand ca ele s ocupe
suprafee ct mai reduse, pentru a nu scoate din circuitul actual suprafee prea mari de teren.
Pentru organizrile de antier i bazele de producie se recomand proiectarea unui sistem de
canalizare, epurare i evacuare att a apelor menajere, provenite de la cantin, spaii igienicosanitare, ct i pentru apele meteorice care spal platforma organizrii. Funcie de numrul de
persoane care va utiliza apa n scop menajer se va adopta un sistem cu una sau mai multe fose
septice (bazine vidanjabile), care se vor vidanja periodic, sau o staie de epurare tip monobloc,
care s asigure un grad ridicat de epurare, astfel nct apa epurat s poat fi descrcat ntr-un
emisar sau pe terenul nconjurtor, cu luarea msurilor de protecie adecvate.
Platforma organizrii trebuie proiectat astfel nct apa meteoric s fie i ea colectat printr-un
sistem de anuri sau rigole pereate, unde s se poat produce o sedimentare nainte de
descrcare, sau pot fi prevzute guri de scugere, de unde apa s fie introdus n staia de epurare
modulat prevzut pentru ape menajere.
n perioada de execuie a lucrrilor, se recomand amplasarea unor bazine decantoare n
apropierea cursurilor de ap. n general orice msur de bun management al lucrrilor de
construcii, bunele practici vor asigura implicit i protecia mediului.
Legea calitii n construcii, nr. 10/1995 stabilete un set de practici destinate s asigure
creterea calitii n lucrrile de construcii. Prevederile importante ale acestei legi, cu referire la
protecia mediului sunt sintetizate n continuare:
Art. 3. Instituirea unui sistemn al calitii n construcii, care s conduc la realizarea i
exploatarea unor construcii de calitate corespunztoare, n scopul protejrii vieii oamenilor, a
bunurilor materiale, a societii i a mediului nconjurtor.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (107)

Art. 5. Asigurarea calitii n construcii prin: (a) rezisten i stabilitate; (b) siguran n
exploatare; (c) siguran la foc; (d) igien, sntatea oamenilor, refacerea i protectia mediului;
(e) protecia mpotriva zgomotului.
Art. 11. Pe perioada realizrii construciilor nu este permis utilizarea materialelor fr certificat
de calitate, care trebuie s aigure nivelul de calitate corespunztor cerinelor.
Art. 12. Agrementele tehnice pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii stabilesc
aptitudinea de utilizare, condiiile de fabricaie, de trasnport, de depozitare, de punere n oper, i
de ntreinere a acestora.
Contractul de realizare a lucrrilor prevzute n proiectul analizat va fi definit sub criteriile
prevzute n Conditions of Contract for Plant and Design-Build elaborat de FIDIC (Federation
Internationale des Ingenieurs Conseils). Referitor la protecia mediului, clauza 4.18 prevede:
Contractorul va lua toate msurile rezonabile pentru protecia mediului (att n interiorul
amplasamentului ct i n exteriorul acestuia) i pentru limitarea daunelor i perturbrilor
aduse populaiei i bunurilor materiale, rezultate din poluare, noxe, zgomot sau alte consecine
ale activitilor sale.
Contractorul va trebui s asigure c emisiile, efluenii descrcai la suprafa rezultai din
activitile de construcii nu vor depi valorile limit prevzute n Cerinele Antreprenorilor,
respectiv pe cele stabilite prin reglementri specifice aplicabile.
7.2.1.2 n perioada de exploatare
Este necesar ca autoritatea de exploatare a acestui drum s stabileasc o schi de plan de
management de mediu care s cuprind, printre altele urmtoarele aciuni:

plan de alarmare i intervenie rapid n cazul unor accidente cu deversare important de


lichide poluante;

mijloacele necesare pentru neutralizarea poluarilor accidentale datorate scurgerilor de


compui lichizi toxici;

revizuirea, actualizarea i ntreinerea corespunztoare, conform noilor condiii ale


traficului pentru semnalizarea rutier, menit s reduc riscul accidentelor;

verificarea seciunii de curgere a podeelor, curarea acestora n caz de colmatare


natural sau de blocare artificial;

ntreinerea rigolelor de scurgere riverane drumului;

7.2.2 AER
7.2.2.1 In perioada de constructie
Umectarea permanent a suprafeelor neasfaltate. Procesele tehnologice care produc mult praf
cum este cazul umpluturilor de pmnt vor fi reduse n perioadele cu vnt puternic.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (108)

Folosirea de utilaje cu motoare cu emisii reduse, corespunztoare normelor EURO III sau EURO
IV va conduce la reducerea semnificativ a emisiilor de gaze din timpul funcionrii acestora.
Utilajele i mijloacele de transport vor fi verificate periodic n ceea care privete nivelul de
concentraiile de emisii n gazele de eapament i vor fi puse n funciune numai dup remedierea
eventualelor defeciuni.
Se recomand ca la lucrri s se foloseasc numai utilaje i mijloace de transport dotate cu
motoare Diesel care nu produc emisii de Pb i foarte puin monoxid de carbon.
7.2.2.2 In perioada de operare
Singura msur aplicabil este respectarea normelor europene privind calitatea carburanilor i
de asemenea asigurarea pe plan naional a existenei unui parc de autovehicule ce respect
normele de poluare impuse la nivelul anului 2024. Aa cum s-a precizat n cadrul studiului,
calculele de emisie de poluani s-au realizat n ipoteza existenei la nivelul anului 2024 a unui
parc auto predominant de tip EURO IV i foarte puin alctuit din autovehicule EURO III. n
realitate autovehicule dotate cu motoare EURO V, hibride sau funcionnd cu alt tip de carburant
nepoluant despre care literatura nu propune deocamdat factori de emisie, vor exista n acea
perioad de operare. Aadar ipoteza introdus la calcul emisiilor ar fi putut conduce la uoare
supraestimri ale acestora.
Reducerea emisiilor de poluani n aer va putea fi realizat i prin introducerea unor restricii de
vitez n zonele situate n vecintatea localitilor, cunoscnd fiind faptul c vitezele de rulaj
mari conduc la emisii semnificative de poluani datorit creterii consumului de carburant
7.2.3 ZGOMOTUL
7.2.3.1 n perioade de constructie
n afara respectrii reglementrilor romne cu privire la organizarea antierelor, se pot aduga
urmtoarele recomandri:
 Lucrrile ce trebuie s se desfoare la distane mai mici de 200 m de zonele populate, se vor
desfura numai pe timpul zilei (7 a.m. 9 p.m.) sau vor fi izolate cu panouri metalice;
 Se va limita viteza de deplasare a traficului greu n interiorul localitilor la 40 km/h;
 Distribuia activitilor pe antierul de construcie trebuie studiat astfel nct activitile
productoare de zgomot s fie izolate;
 Depozitarea materialelor pe antierul de construcie trebuie s se fac astfel nct s se creeze
bariere acustice n direcia aezrilor umane;
 Sistemul de absorbie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie ntreinut n mod
regulat.
7.2.3.2 n perioade de exploatare
Trebuie efectuat periodic o monitorizare a traficului i a nivelului de zgomot. n cazul depirii
limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante in zonele cu folosinte sensibile sau se
vor impun restricii suplimentare de vitez.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (109)

Ca masuri de protectie impotriva propagarii zgomotelor si limitare a sursei relativ continue s-a
adoptat un sistem rutier elastic ce va conduce la atenuarea presiunii acustice resemtite in
imediata vecinatate, suprafata rugoasa a stratului asfaltic asigurand absortia zgomotelor
7.2.4 SOLUL SI SUBSOLUL
7.2.4.1 n perioada de execuie
n afar de msurile cu caracter general indicate deja, se recomand prevederea unor construcii i
echipamente speciale pentru reducerea impactului.
Se recomand ca platformele bazelor de producie s aib o suprafa de beton sau piatr spart
impermeabilizata, pentru a mpiedica sau reduce infiltraiile de substane poluante; prevederea unor
rigole de dirijare a eventualelor scurgeri, cu debuarea n bae impermeabilizate din care s se
poat colecta operativ lichidele contaminante.
Tot pentru bazele de producie, trebuie avut n vedere ca platformele de ntreinere i splare a
utilajelor s fie realizate cu pant astfel nct s asigure colectarea apelor reziduale (rezultate de la
splarea mainilor), a uleiurilor, a combustibililor, i apoi introducerea acestora ntr-un decantor
care s fie curat periodic, iar depunerile s fie transportate la cea mai apropiat staie de epurare.
n incinta organizrilor de antier trebuie s se asigure scurgerea controlata a apelor meteorice, care
spal o suprafa mare, pe care pot exista diverse substane de la eventualele pierderi, pentru a nu
se forma bli, care n timp se pot infiltra n subteran, polund solul i stratul freatic. Evacuarea lor
poate fi fcut la cel mai apropiat emisar sau chiar pe terenul nconjurtor dup trecerea printr-un
bazin decantor.
Apele uzate menajere provenite de la organizarea de antier trebuie introduse ntr-un bazin care va
fi vidanjat periodic iar apa va fi evacuat la o staie de epurare din a propiere cu care s-a ncheiat n
prealabil un contract de servicii.
Pentru perioada de execuie constructorul are obligaia de a realiza toate msurile de protecie a
mediului pentru obiectivele poluatoare sau potenial poluatoare (bazele de producie, depozitele de
materiale, organizrile de antier, carierele de pmnt). Constructorul are de asemenea obligaia
reconstruciei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate. n acest sens o atenie special se va
acorda zonelor ocupate temporar pentru realizarea bretelelor de deviere pentru execuia podurilor
sau podeelor:
 practicarea tehnologiei de execuie prin bretele de ocolire doar acolo unde nu este posibil s
se refac podeul sau podul prin execuia etapizat, respectiv prin organizarea traficului n
aceast zon doar pe un singur sens de mers;
 limitarea la minimul necesar a suprafeei ocupate de trosonul ocolitor;
 nainte de construirea bretelei de ocolire, solul vegetal va fi excavat i depozitat ntr-un
depozit special astfel nct, la terminarea lucrrilor, s asigure materialul de refacere a
structurii vegetale a solului;
 realizarea n perimetrul bretelelor de ocolire a unor lucrri care s permit dezafectarea
rapid i uoar a acestora la finalizarea lucrrilor la podee;

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (110)

 recalibrarea sec iunii de curgere a albiei dup dezafectarea bretelei de deviere;


 refacerea structurii solului prin aezarea solului vegetal.
Monitorizarea lucrrilor de execu ie va asigura adoptarea msurilor necesare de protec ia mediului.
7.2.4.2 n perioada de exploatare
Pentru mbunt irea calit ii apelor meteorice care spal drumul nainte de deversarea lor in
emisar s-au propus bazine decantoare si decantoare separatoare de grasimi.
Pentru protec ia calit ii apelor subterane i a solului administra iei na ionale a drumurilor i revin
urmtoarele obliga ii:
 dotarea parcrilor cu couri de colectare a deeurilor, descrcarea periodic a acestora,
ntre inerea general a spa iilor de parcare, vopsirea, igienizarea acolo unde este cazul;
 promovarea unui program de educare, contientizare a participan ilor la trafic pentru
men inerea unui mediu curat i protec ia acestuia; instituirea unor reglemenatri privind
pedepsirea celor care au un comportament necorespunzator;
 organizarea unui sistem de control prin care s poat fi depistate operativ depunerile
clandestine de deeuri sau orice alte materiale inutilizabile n vecintatea drumului;
 dotarea echipelor de interven ie cu mijloacele necesare remedierii oricror degradri fizice,
chimice ce apar n perimetrul drumului ca urmare a traficului sau a accidentelor de circula ie;
 se vor cotrola periodic sec iunile de scurgere ale podurilor, att pe praiele permanente ct
mai ales pe cele nepermanente, n vederea asigurrii sec iunii de curgere dimensionate prin
proiectul tehnic;
 semnalizarea traficului va fi riguros organizat astfel nct s asigure minimizarea
accidentelor de circula ie.
7.2.5 COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE
Lucrarea de reabilitare i modernizare a drumului deja existent va conduce la intensificarea
factorilor de stres asupra ecosistemelor deja afectate prin activitatea antropic intens din
deceniile trecute, att prin lucrrile directe de construc ie i amenajare (rscolirea i tasarea
solului ce favorizeaz ruderalizarea vegeta iei i confer condi ii optime instalrii unor specii
adventive, poten ial invazive) ct i prin efectele ce se vor men ine pe toat durata exploatrii, ca
urmare a intensificrii traficului rutier.
Anumite zone nvecinate traseului propus pentru lucrrile de reabilitare sunt recunoscute pentru
importan a lor conservativ, fiind incluse n SPA-ul Lunca Siretului Inferior necesitnd astfel o
aten ie special. n aceste zone drumul strbate suprafe e de interes avifaunistic. Drept urmare, n
aceste por iuni de drum se vor limita defririle, instalarea de balastiere, polurile fonice, i se
vor ini ia activit i de men inere a integrit ii zonei.
7.2.5.1 In perioada de execu ie
O importan deosebit trebuie acordat sec iunii de drum cuprins ntre endreni i Hanu
Conachi.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (111)

n cazul lucrrilor desfurate n acest sector, recomandm:restric ionarea suprafe elor spate i a celor denudate pe sectoarele de drum ce trec la
limita i mai ales prin SPA-ul Lunca Siretului Inferior
limitarea defririlor n vederea men inerii conectivit ii coridoarelor de vegeta ie i
reducerii tulburrii zonelor de contact dintre dou ecosisteme (zone ecotonale).
folosirea speciilor de plante native i locale n vederea renaturrii zonelor degradate, n
perioada de post-construc ie,
programe de monitoring pentru evaluarea permanent a strii de conservare a zonei.

n tronsoanele n care sunt prevzute lucrri de lrgire a drumului prin afectarea albiei rului
recomandm urmtoarele:


coordonarea graficului de execu ie a lucrrilor de construc ie cu periodele de reproducere


ale speciilor de interes protectiv;
evitarea deschiderii de balastiere n scopul folosirii nisipului din surse locale,
depozitarea pmntului spat, a sterilului i a altor materiale la o distan care s nu
permit scurgeri accidentale n albia rurilor,
monitorizarea atent a lucrrilor propriu-zise;
monitorizarea func ionrii antierului.

Prevenirea i reducerea poten ialelor surse poluante, duntoare tuturor componentelor biotice,
prin:
managementul corespunztor al traficului utilajelor (carburan i cu limite de toxicitate


conform normelor n vigoare),
supravegherea eficient a modului i loca iei de depozitare a hidrocarburilor, a
materialelor, i a altor substan e toxice n perimetrul antierului, astfel nct acestea s nu
fie niciodat depozitate n, sau n apropierea siturilor protejate,
gestionarea eficient a deeurilor, transportarea imediat n cazul n care se lucreaz n,
sau n apropierea siturilor protejate

Prevenirea impactului asupra tuturor componentelor biotice, cu precdere asupra celor de interes
protectiv va fi realizat prin.


planificarea i sus inerea material a unui program de realizare, monitorizare a msurilor


de reducere a impacturilor, prin termenii de referin i buget.

7.2.5.2 In perioada de operare


Prevenirea riscurilor de fragmentare a habitatelor reprezint una din sursele cele mai agresive de
impact. Avnd n vedere c traseul drumului DN 25 trece la limita i prin SPA-ul Lunca Siretului
Inferior, sit Natura 2000 n care habiteaz componente biotice de importan tiin ific i
protectiv deosebit, se impunemonitorizarea strii de conservare din zona endreni-Hanu
Conachi.
Pentru controlul surselor de poluare recomandm:men inerea suprafe elor de protec ie n jurul habitatelor valoroase,


restric ionarea accesului vehiculelor n aceste zone.

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


Pagina (112)

7.2.6 PEISAJUL
7.2.6.1 n perioada de execuie
Pentru a restrnge efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrri se va prevedea o ealonare a
execuiei, astfel nct o poriune nceput s fie terminat integral i redat zonei ntr-o perioad
ct mai scurt de lucru.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (i)

CUPRINS
Pagina
1

INFORMAII GENERALE ......................................................................................................................................1


1.1 DESCRIEREA PROIECTULUI .....................................................................................................................................1
1.1.1 Scopul proiectului ..........................................................................................................................................1
1.1.2 Utilitatea proiectului .....................................................................................................................................1
1.1.3 Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului ...............2
1.1.4 Descrierea lucrarilor.....................................................................................................................................2
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4

Situatia existenta........................................................................................................................................................2
Solutia proiectata.......................................................................................................................................................4
Exproprieri .................................................................................................................................................................7
Organizari de santier. Surse de balast, agregate si pamant. Zone de depozitare deseuri......................................8

METODOLOGII UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI .........................10

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI............................................................................................11


3.1 APA.......................................................................................................................................................................11
3.1.1 n perioada de construcie...........................................................................................................................11
3.1.2 n perioada de exploatare ...........................................................................................................................11
3.2 AER.......................................................................................................................................................................13
3.2.1 n perioada de construcie...........................................................................................................................13
3.2.2 n perioada de funcionare ..........................................................................................................................14
3.3 ZGOMOTUL .......................................................................................................................................................14
3.3.1 n perioade de constructie ...........................................................................................................................14
3.3.2 n perioade de exploatare............................................................................................................................15
3.4 SOLUL SI SUBSOLUL ......................................................................................................................................15
3.4.1 n perioada de execuie................................................................................................................................15
3.4.2 n perioada de exploatare ...........................................................................................................................16
3.5 COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE..................................................................16
3.5.1 Flora i Vegetaia ........................................................................................................................................17
3.5.2 Fauna............................................................................................................................................................18
3.5.3 Arii protejate ................................................................................................................................................22
3.5.4 Impact potenial ...........................................................................................................................................25
3.6 PEISAJUL ............................................................................................................................................................26
3.7 MEDIUL SOCIO-ECONOMIC..........................................................................................................................26
3.7.1 n perioada de construire ............................................................................................................................26
3.7.2 n perioada de exploatare ...........................................................................................................................26

MASURILE DE DIMINUARE A IMPACTULUI ...............................................................................................27


4.1 APA.......................................................................................................................................................................27
4.1.1 n perioada de execuie................................................................................................................................27
4.1.2 n perioada de exploatare ...........................................................................................................................28
4.2 AER.......................................................................................................................................................................29
4.2.1 In perioada de constructie...........................................................................................................................29
4.2.2 In perioada de operare ................................................................................................................................29
4.3 ZGOMOTUL .......................................................................................................................................................29
4.3.1 n perioade de constructie ...........................................................................................................................29
4.3.2 n perioade de exploatare............................................................................................................................30
4.4 SOLUL SI SUBSOLUL ......................................................................................................................................30
4.4.1 n perioada de execuie................................................................................................................................30
4.4.2 n perioada de exploatare ...........................................................................................................................31

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (ii)

4.5 COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE..................................................................31


4.5.1 In perioada de execuie................................................................................................................................32
4.5.2 In perioada de operare ................................................................................................................................33
4.6 PEISAJUL ............................................................................................................................................................33
4.6.1 n perioada de execuie................................................................................................................................33
5

CONCLUZII CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI..........34

ANEXE
Anexa A Amplasarea in teritoriu

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (1)

INFORMAII GENERALE

Denumirea obiectivului de investiii:

REABILITARE DN 25 TECUCI SENDRENI


KM. 0+000 KM. 68+130

Amplasamentul obiectivului:

3
4

Proiectantul lucrrilor:
Beneficiarul lucrrilor:

Sursa de finanare:

Sectorul de drum propus pentru reabilitare


DN 25, este o artera rutiera care face
legatura intre municipiul Tecuci si
localitatea Sendreni
CONSITRANS SRL, Bucuresti
Compania Naional de Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia
Bugetul de stat / Fonduri comunitare

1.1

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.1.1 Scopul proiectului


-

ranforsarea sistemului rutier existent in vederea maririi capacitatii portante si


imbunatatirea suprafetei de rulare;

largirea sistemului rutier pentru o parte carosabila de 7,00 m cu benzi de incadrare


de 0.50 m si o platforma de 9,00 m;

imbunatatirea scurgerii apelor in lungul drumului prin constructia de rigole pereate


sau de pamant;

inlocuirea podetelor cu deschideri mai mici de 2,00 m conform Ordinului A.N.D. nr.
93/303/21.02.1992, a celor degradate sau cu sectiune de scurgere insuficienta si
lungirea podetelor ce se mentin precum si reparatii;

prevederea de podete noi acolo unde ele apar ca necesare;

sporirea sigurantei circulatiei prin amenajarea corespunzatoare, la nivel, a


intersectiilor cu alte drumuri publice;

sporirea sigurantei circulatiei prin prevederea de parapete, precum si inlocuirea celor


existente degradate;

imbunatatirea drenajului sistemului rutier prin drenuri transversale continue si drenuri


longitudinale;

1.1.2 Utilitatea proiectului


Starea pe alocuri proast a drumului i a podurilor, podeelor, anurilor i rigolelor
parial necorespunztoare de pe traseul drumului analizat are efecte negative asupra
economiei i transportatorilor auto, prin creterea timpilor i costurilor de transport pe
tronsonul respectiv, prin creterea consumului de carburant, precum i prin mrirea
costurilor legate de ntreinerea i reparaia mijloacelor de transport.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (2)

Utilitatea proiectului const n rezolvarea acestor probleme, precum i n facilitarea pe


viitor a unui sistem eficient de ntreinere att a carosabilului ct i a structurii de
rezisten.
1.1.3 Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajarea
teritoriului
Sectorul de drum propus pentru reabilitare DN 25, Tecuci Sendreni, este o artera rutiera
care face legatura intre municipiul Tecuci km. 0+000 si localitatea Sendreni km. 68+130,
facand legatura intre arterele DN24 si DN 2B, avand o lungime de 68,130 km.
Din totalul de 68,130 km aflati, din punct de vedere administrativ in judetul Galati,
36,580 km traverseaza localitati, dupa cum urmeaza:
- Tecuci
- Draganesti
- Barcea
- Umbraresti
- Ivesti
- Liesti
- Hanul Conachi
- Tudor Vladimirescu
- Vames
- Piscu
- Independenta
- Branistea
- Sendreni

km. 0+000 km. 3+500 L= 3,500 km


km. 6+888 km. 9+381 L = 2,493 km.
km. 9+381 km. 13+760 L = 4,379 km.
km. 13+760 km. 18+014 L = 4,254 km.
km. 18+014 km. 24+855 L = 6,841 km.
km. 24+855 km. 29+800 L = 4,945 km.
km. 31+930 km. 34+450 L = 2,520 km.
km. 36+310 km. 39+900 L = 3,590 km.
km. 43+200 km. 44+230 L = 1,030 km.
km. 45+880 km. 48+325 L = 2,445 km.
km. 51+090 km. 53+020 L = 1,930 km.
km. 59+300 km. 59+700 L = 0,400 km.
km. 66+200 km. 67+950 L = 1,750 km

Necesitatea acestei investitii deriva din cresterea continua a traficului ce a condus la


degradarea in anumite zone a drumului, astfel incat caracteristicile tehnice si de
exploatare ale drumului nu mai corespund in totalitate normelor tehnice in vigoare.
Se impune gasirea unor solutii de reabilitare adecvate situatiei din teren, care sa asigure
circulatia in conditii de securitate si confort si in acelasi timp, sa fie economice.
Obiectivele specifice au in vedere reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
de transport pentru imbunatatirea confortului calatorilor, cresterea sigurantei acestora si a
eficientizarii transportului de marfa in vederea alinierii sistemului national de transport la
sistemul european, maximizarea efectelor pozitive asupra mediului si minimizarea
impactului global si local pe care activitatile de transport le genereaza, astfel ca
modernizarea DN 25 este o prioritate pentru atingerea acestor obiective.
1.1.4 Descrierea lucrarilor
1.1.4.1 Situatia existenta
Traseul in plan

Conform Ordonantei nr 43/1997 drumul DN 25 este drum national principal, incadranduse in clasa tehnica III.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (3)

Traseul DN 25 prezinta elemente geometrice specifice zonei de campie sub forma unor
aliniamente lungi racordate prin curbe largi.
In conformitate cu Ordonanta nr 43/1997 viteza de baza pentru clasa tehnica III zona de
campie in care se incadreaza si drumul analizat este de v = 50-80 km/h.
Traseul in profil longitudinal

Declivitatile longitudinale in aliniamente si curbe se incadreaza in prevederile STAS


863/85 (max 4%) acestea nefiind depasite pe nici o portiune a traseului.
Racordarile verticale corespund STAS 863/85.
Profil transversal

In profil transversal drumul are in general latimea platformei de 8,00 9,00 m si o parte
carosabila de 6,00 7,00 m. Acostamentele sunt in general din pamant sau balast fiind in
stare degradata si inierbate. In municipiul Tecuci km 0+000 km 3+830 latimea
carosabilului variaza intre 9.00 si 14.00 m
Structura rutiera

Sistemul rutier existent pe DN 25 intre km. 0+000 km. 68+130 este un sistem rutier
nerigid, avand imbracamintea alcatuita dintr-un strat de 3 cm beton asfaltic si 5 cm
binder.
Starea tehnica actuala a sistemului rutier este apreciata ca fiind mediocra pe o lungime
de aproximativ 70% din lungimea traseului analizat si rea pe aproximativ 30%.
Suprafata partii carosabile prezinta degradari (foto1,2) cum ar fi: faiantari, fisuri
longitudinale, valuriri, gropi de suprafata plombate ca urmare, in principal, a capacitatii
portante reduse a complexului rutier.

Foto 1.

Foto 2.

Sistemul rutier este alcatuit din straturi drenante (balast) 15-50 cm si straturi asfaltice 1935 cm.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (4)

Scurgerea si evacuarea apelor

Scurgerea apelor de suprafata se realizeaza printr-un sistem de rigole si santuri. Santurile


de pamant sunt in general colmatate nepermitand scurgerea apelor in conditii
corespunzatoare.
Pe o lungime de cca. 25,000 km. (in zona de traversare a localitatilor) rigolele si santurile
sunt pereate, dar se afla intr-o stare de degradare considerabila nefiind functionale.
Intre km 41+300 km 44+000 drumul traverseaza zone inundabile, cu baltiri frecvente
ale apei langa platforma. Situatia este generata de cota scazuta a drumului, aceasta fiind
foarte apropiata de nivelul terenului natural, cat si de existenta rambleului de cale ferata
si a unui dig de canal irigabil ce incadreaza drumul national, generand un efect de bazin.
Drumul existent traverseaza un numar de 7 poduri si 5 pasaje peste calea ferata si un
numar de 39 de podete.
Podetele au deschideri intre 1 si 5 m si sunt: dalate, tubulare, boltite si ovoidale; cu
infrastructuri in general din zidarie de piatra bruta sau beton.
Marea majoritate a podetelor au inaltimi reduse si sunt colmatate, scurgerea si evacuarea
apelor facandu-se cu dificultati. In ceea ce priveste racordarile cu terasamentele sau
timpanele acestea prezinta degradari importante cum ar fi: fisuri, ruperi, desprinderi de
moloane etc.
1.1.4.2 Solutia proiectata
Traseul in plan

Traseul drumului national va urmari incadrarea in prevederile STAS 863/85 prin


pastrarea amplasamentului actual al drumului avand in vedere ca prin tema de proiectare
nu se cere studierea unor variante de ocolire a localitatilor sau a corectiilor.
Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste in principiu niveleta drumului


existent, la care se vor adauga grosimile de ranforsare. In zonele inundabile semnalate cu
terenuri sensibile la inmuiere s-a studiat corectarea profilului longitudinal prin ridicarea
platformei drumului intre km 41+300 km 44+000 cu aproximativ 1.00 m fatade
niveleta actuala, aceasta neavand impliatii majore in profil transversal.
Se respecta pasul de proiectare corespunzator vitezei de proiectare de 50-80 km/h
conform STAS 863-85.
Din analiza declivitatilor in plan longitudinal, rezulta ca nu sunt zone pentru care sa se
justifice proiectarea unor benzi pentru vehicule lente.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (5)

Profilul transversal tip

In conformitate cu Normele privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale


aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/27.01.1998 drumul national nr.
25 Tecuci - Sendreni este incadrat ca drum national principal.
In conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/27.01.1998 drumul trebuie sa
aiba o parte carosabila de 7,00 m cu benzi de incadrare de 0.50 m si o platforma de 9,00
m.
Sistemul rutier

Pentru proiectarea sistemului rutier s-au folosit datele din determinarea grosimii
straturilor rutiere.
Dimensionarea straturilor de ranforsare a fost facuta pe baza Normativului pentru
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si
semirigide indicativ AND 550/1999.
Sistemul de ranforsare a carosabilului existent a fost adoptat intre km. 3+500 km.
17+000, km. 25+000 km. 41+300, km. 44+000 km. 48+800 si km. 51+000 km.
68+130 astfel:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
6 cm mixtura asfaltica AB 2
Sistemul rutier pentru consolidarea acostamentului existent a fost adoptat:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
15 cm piatra sparta
25 cm balast
Intre km 41+300 km 44+000, unde se ridica linia rosie cu aproximativ 1.00m, s-a
prevazut sistemul rutier nou pe intreaga latime a profilului transversal. Pe aceasta zona sa studiat un profil transversal tip in care se prevede desfacerea straturilor asfaltice din
alcatuirea sistemului rutier existent pana la stratele drenante.
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
10 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
Umplutura din balast

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (6)

De asemenea intre Km 17+000 25+000 si Km 48+800 51+000 s-a proiectat un sistem


rutier nou care sa asigure capacitatea portanta in aceste zone. S-a propus o solutie cu
stuctura rutiera semirigida si anume:
4 cm mixtura asfaltica MASF 16
6 cm binder de criblura BAD 25
10 cm mixtura asfaltica AB 2
25 cm piatra sparta
25 cm balast
40 cm perna de balast
geogrila
geotextil
Scurgerea apelor

Evacuarea apelor in lungul drumului este prevazuta sa se faca prin rigole si santuri
(pereate si nepereate) in conformitate cu prevederile STAS-ului 10796/2-79 si cu
situatia locala.
Pentru evacuarea apelor din patul drumului se prevad drenuri transversale continue prin
scoaterea stratului de balast in taluzele de rambleu si care au pante de 1 : 3 sau 1 : 2.
In ceea ce priveste evacuarea apelor de pe o parte pe alta a drumului aceasta se va realiza
prin podete si poduri.
Podete

Acolo unde este necesar, in conformitate cu Ordinul A.N.D. nr 93/303/21.02.1992


podetele existente (tubulare, ovoidale si dalate) avand deschiderea sub 2,0 m vor fi
inlocuite cu podete avand deschiderea de 2,0 m si, pe cat posibil, o inaltime minima de
1,50 m pentru a putea fi curatate.
La podetele care se mentin trebuie refacute camerele de cadere in vederea preluarii
corespunzatoare a apelor si a retinerii depunerilor cat si lungirea lor in vederea asigurarii
latimii platformei proiectate.
Pe zonele cu baltiri, acolo unde drumul constituie un baraj in calea apelor, au fost
prevazute podete noi.
Drumuri laterale

Pe intreaga lungime a traseului drumul este intersectat de 7 drumuri publice si mai multe
drumuri de pamant.
Drumurile laterale vor fi amenajate pe 25 m cele din pamant, din care 10 m vor fi asfaltati
iar 15 m impietruiti sau balastate, iar pentru cele cu asfalt existent s-a prevazut un covor
asfaltic pe 10 m.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (7)

Intersectiile cu drumurile publice sunt prevazute a fi amenajate in conformitate cu


normativul C 173-1986. Acestea sunt situate la: km. 11+300 DJ 252; km. 15+132 DC
58; km. 12+275 DJ 253; km. 19+851 DJ 254; km. 31+225 DJ 204; km. 49+590
DJ 255; km. 68+130 DN 2B.
Parcari si statii auto

Parcarile si statiile auto pentru mijloacele de transport in comun locale, existente pe


traseu, vor fi mentinute si amenajate corespunzator.
Trotuare

S-a urmarit mentinerea trotuarelor esistente in localitati, cu unele lucrari necesare pentru
refacerea celor afectate.
Parapete

Acolo unde situatia o impune, in conformitate cu STAS 1948/1-1991, au fost prevazuti


parapeti metalici zincati cu lisa simpla sau lisa compusa.
De asemenea au fost prevazuti parapeti metalici la podete cu vai accentuate, precum si la
poduri.
Mutari si protejari instalatii

Pentru reabilitarea drumului si a podurilor apar ca necesare mutari si protejari de instalatii


existente in zona drumului, cum af fi :
-

retea electrica aeriana de joasa tensiune;


retea aeriana de telecomunicatii;
conducte apa.

Pentru a identifica toate instalatiile au fost transmise documentatii catre toti detinatorii de
instalatii din zona pentru emiterea acordului de principiu si figurarea pe planurile de
situatie transmise a pozitiilor instalatiilor detinute.
De asemenea, sunt in derulare formalitatile pentru intocmirea proiectelor de mutare sau
protejare de catre unitati de proiectare specializate.
1.1.4.3 Exproprieri
Lucrarile de reabilitare a drumului national DN 25 conduc la ocuparea unor suprafete
reduse de teren din zona limitrofa acestuia (in total cca 1.6 ha teren agricol).
Ridicarea liniei rosii intre km 41.300 km 44.000 impune ocuparea unei suprafete
agricole de cca 1.1 ha.
Reamenajarea intersectiei cu DJ 255 de la km 49.590 impune deasemenea ocuparea unei
suprafete agricole de 0.5ha.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (8)

1.1.4.4 Organizari de santier. Surse de balast, agregate si pamant. Zone de depozitare


deseuri
n zonele nvecinate cu sectorul de drum care face obiectul acestui studiu se manifest o
acut lips de terenuri libere, disponibile pentru organizrile de antier, depozitarea
sterilului rezultat din excavaii, sau pentru amenajarea de gropi de mprumut.
1.1.4.4.1 Organizari de santier
In conformitate cu prevederile H.G. 729 din 22/08/2000 care aproba Normele de aplicare
a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica Organizarea de santier
ca descriere sumara face parte din Proiectul Tehnic al Investitiei si anume se specifica ca
in acesta se vor face numai referiri cu privire la ea.
Conform legislatiei subsidiare, organizarea de santier constituie atributia si raspunderea
Antreprenorului General ca amplasament, solutii, dotari si pentru aceasta va fi nevoie de
un Raport distinct privind Evaluarea Impactului asupra Mediului.
In acest sens, constructorului ii va reveni obligatia
 de a obtine certificatele de urbanism pentru lucrarile proprii;
 de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea;
 de a obtine autorizatie de construire pentru lucrarile provizorii,
 de a reda terenurile ocupate temporar la forma initiala cu amenajarile stabilite de
organele competente.
Dintre principalele condiii minime necesare pentru amenajarea unei organizri de antier
enumerm :


distane mici de transport pentru materialele aprovizionate;


situarea ct mai aproape de centrul de greutate al lucrrii;
posibiliti de transport pe calea ferat;
posibiliti de asigurare cu costuri minime a utilitilor (ap, electricitate);
situarea n zone care s afecteze ct mai puin viaa i activitatea localnicilor.

In consecinta se poate aprecia ca activitatile si constructiile de organizare de santier nu se


vor dezvolta pe traseul drumului, si ca in orice caz nu vor produce un impact semnificativ
asupra acestei zone.
1.1.4.4.2 Surse de balast
n conformitate cu legislatia nationala, amplasarea eventualelor puncte de lucru si
suprafata lor este stabilita de cstigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor. Cu toate
acestea, avnd n vedere cerintele de calitate si existenta n zona a unor astfel de resurse,
se presupune ca piatra naturala si balastul vor fi cumparate de la cariere/balastiere
existente pe raza judetului. Transportul lor se va efectua cel mai probabil cu mijloace
auto.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (9)

1.1.4.4.3 Gropi de mprumut


n conformitate cu legislatia nationala, amplasarea eventualelor puncte de lucru si
suprafata lor este stabilita de ctigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor. Cu toate
acestea, avnd n vedere cerintele de calitate, se presupune ca datorita proprietatilor
coezive ale solului excavat, materialului folosit pentru terasamente va consta n cea mai
mare parte din materiale locale, n speta din pamnt rezultat din excavarile ce vor fi parte
a programului de construire.
n functie de decizia antreprenorului, este posibila crearea unor gropi de mprumut, de
dimensiune redusa.
1.1.4.4.4 Zone de depozitare deseuri
In conformitate cu prevederile H.G. 729 din 22/08/2000 care aproba Normele de aplicare
a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, amplasarea eventualelor
puncte de lucru i suprafaa lor este stabilit de ctigtorul licitaiei pentru executarea
lucrrilor. Cu toate acestea, se poate presupune c toate materialele inerte vor putea fi
folosite n umpluturi locale, de exemplu carierele de balast, sau transportate la groapa
municipal de deeuri menajere cea mai apropiata.
Toate deeurile rezultate, care pot fi asimilate deeurilor municipale, vor fi transportate la
groapa de deeuri a municipiului Galati.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (10)

METODOLOGII UTILIZATE
ASUPRA MEDIULUI

IN

EVALUAREA

IMPACTULUI

Pentru evaluarea daunelor ce ar putea avea loc cu prilejul modernizarii s-au facut calcule
folosind programe specializate de modelare, avand la baza legislatia romaneasca si cea
din Uniunea Europeana. Din ele a rezultat ca proiectul nu genereaza un impact
semnificativ asupra mediului, pe o perioada mare de timp.
Lucrarile asa cum s-a mai aratat sunt obisnuite si nu pot da loc la indoieli privind posibile
pericole ce le-ar putea avea in timpul constructiei sau dupa aceea.
In ceea ce priveste situatia dupa ce se va termina modernizarea drumului, aceasta va fi
imbunatatita in special datorita faptului ca pulberile in suspensie si gazele degajate de
autovehicole vor fi mai mici datorita unei circulatii fara multe franari sau accelerari,
precum i datorit unei viteze mai potrivite cu conditiile de circulatie.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (11)

3
3.1

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI


APA

3.1.1 n perioada de construcie


Se apreciaz c emisiile de substane poluante (provenite de la traficul rutier specific
antierului, de la manipularea i punerea n oper a materialelor) care ar putea ajunge
direct sau indirect n apele de suprafa sau subterane nu sunt n cantiti importante i nu
modific ncadrarea n categorii de calitate a apei.
Cantitile de poluani care vor ajunge n mod obinuit n perioada de execuie n
cursurile de ap nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosinele de ap. Numai prin
deversarea accidental a unor cantiti mari de combustibili, uleiuri sau materiale de
construcii s-ar putea produce daune mediului acvatic.
n ceea ce privete posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaz c i aceasta va
fi relativ redus. Se va impune depozitarea carburanilor n rezervoare etane, ntreinerea
utilajelor (splarea lor, efectuarea de reparaii, schimburile de piese, de uleiuri,
alimentarea cu carburani etc.) numai n locurile special amenajate (pe platforme de
beton, prevzute cu decantoare pentru reinerea pierderilor).
Conform Ordinului 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de
referin pentru clasificarea calitii apelor de suprafa, cursurile intersectate de drum au
fost ncadrate n mare majoritate n clasa III de calitate. Apa din precipitaii care va
ajunge n aceste ape dup ce a splat platforma antierului nu va modifica ncadrarea n
categorii de calitate a apelor.
Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizrile de antier se va impune respectarea
limitelelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate evacuate n resursele de ap stabilite
conform NTPA 001/2002, respectiv HG 352/2005, n cazul n care acestea se vor
evacua dup epurare ntr-un curs de ap din apropierea organizrilor. Dac acestea se vor
evacua n reeaua de canalizare existent a unei localiti din vecintate, concentraiile
maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA 002 Normativ privind condiiile de
evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor. Dac, dup epurare
apele uzate menajere se vor descrca pe terenurile nvecinate, se propune impunerea
respectrii limitelor stabilite prin STAS 9450 88 Condiii tehnice de calitate a apelor
pentru irigarea culturilor agricole.
3.1.2 n perioada de exploatare
Impactul poate fi produs asupra apelor de suprafa n special de apele de ploaie care cad
pe suprafaa drumului.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (12)

Lucrrile prevzute pentru scurgerea apelor meteorice (anturi, podee) vor mpiedica
stagnarea apei pe platforma drumului, contribuind la pstrarea suprafeei acesteia n
condiii bune.
Apa care spal platforma drumului este ncrcat cu diferii poluani rezultai de la
traficul rutier (de la emisiile autovehiculelor, de la pierderile de carburani i uleiuri, de la
frecarea ntre pneurile autovehiculelor i calea de rulare etc.) sau adui de vnt de pe
terenurile nvecinate.
Pentru diminuarea cantitii de substane poluante care pot ajunge n apele de suprafa,
se apreciaz c soluia optim din punct de vedere tehnico-economic in acest caz este
utilizarea a dou trepte de decantare i evacuarea apelor epurate n emisari n condiiile de
calitate impuse de NTPA-001, doar n zonele n care folosinele actuale i de perspectiv
ale resursei de ap impun acest lucru. Prima treapt de decantare, cu o eficien de 70
75% poate fi realizat de anurile pentru colectarea apelor de pe carosabil, iar a doua
treapt, cu o eficien de circa 70 % urmnd a fi realizat prin camerele de disipare ale
podeelor. Pentru restul traseului drumului se va monitoriza calitatea apei descrcate de
canalele colectoare i se va evalua dispersia acestora n praiele emisar respectiv n
emisarul final.
Pentru ca n anurile drumului prima treapt - s se obin un efect de decantare cu un
randament de 70 75 % a materiilor n suspensii grosiere si a metalelor grele coninute n
acestea, este necesar ca pe acestea viteza de curgere a apei s fie de circa 0,2 m/s (innd
seama c viteza de nennmolire este de peste 0,3 m/s).
Acest deziderat se va obine printr-o proiectare corelat a podeelor i a anurilor n faza
de proiect tehnic.
n cadrul activitilor de ntreinere apar n mod curent i alte surse de poluare din care
cea mai important este mprtierea srii (NaCl) n perioadele de nghe. Se aprecieaz
c, n anii cu ierni aspre, se folosesc cca. 5t/an/km de sare pentru dezghearea prii
carosabile. Aceast sare este splat de ape i mprtiat pe terenurile riverane. Studiile
sistematice efecutate n alte ri atest c ionii de Na sunt puin mobili i se fixeaz n sol
pe primii 10-40 cm. Ionul de Cl este mult mai mobil i poate ajunge n apele subterane.
Nu s-au semnalat poluri periculoase ale factorilor de mediu ca rezultat al splrii srii de
pe carosabil. Cantiti mari de NaCl se pot infiltra n teren n cazurile de stocare
necorespunztoare.
n cadrul activitii de ntreinere este posibil s fie folosite substane fertilizante i
ierbicide pentru spaiile verzi de pe taluze i din parcri. Suprafeele sunt reduse i
cantitile de substane periculoase folosite de asemenea reduse. Apreciem c impactul
acestei activiti este nesemnificativ n zona sectoarelor de drum proiectate.
Nu se prelimin un impact asupra apelor subterane, deoarece apele uzate sunt colectate i
descrcate n emisari de suprafa, infiltraia fiind redus avnd n vedere caracteristicile
geologice ale terenului tranzitat de drum, respectiv de canalele de colectare a apelor
meterorice.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (13)

Dispersia poluanilor n bazinele acvatice


Apele pluviale colectate, pot fi evacuate n cursuri naturale de ap - n condiiile
respectrii prevederilor NTPA-001 i condiiilor specifice impuse de CN Apele Romne.
Din acest punct de vedere, evacuarea apelor uzate epurate nu va conduce la probleme
deosebite privind dispersia poluanilor n mediile acvatice.
Efecte posibile pozitive pentru calitatea apelor
Exploatarea si intretinerea adecvata a drumului analizat in situatia modernizarii lui poate
induce efecte pozitive (respectiv de mbuntire a calitii apelor subterane sau de
suprafa) asupra sistemului hidrologic din care face parte:

3.2

colectarea riguroas a apelor meteorice, reducerea eroziunii solului, reducerea


ncrcrii cu particule n suspensie;
fluentizarea traficului, cu efecte asupra reduceri emisiilor de gaze poluante, respectiv
a ncrcrii apelor de precipitaii n acest tip de poluani;
reamenajarea podeelor, cosntruirea unor podee noi, reducnd astfel riscul inundrii
unor zone, a eroziunii terenului n zonele de acumulare a acestor ape;
amenajarea seciunii aval de podee, pentru decantare i disipare cu efecte benefice
asupra colmatrii i eroziunii din aval de seciunea acestora.
AER

3.2.1 n perioada de construcie


Populaia. n zona de execuie a lucrrilor de construcie, concentraiile maxime pentru
30 minute sau 1h ale principalilor poluani (TSP, NO2, NOx,) pot atinge:
TSP

128- 161 g/m (peste VL impus de 12574/87);

NO2:

51 - 65 g/m (sub VL impus de ordin 592/2002);

Avnd n vedere legislaia naional, populaia va putea fi afectat numai de efectul


sinergic al particulelor n suspensie i NO2. Depirile limitei de protecie a sntii
pentru efectele sinergice ale acestor doi poluani apar numai pentru perioade scurte de
timp de maximum 1h i la distane de maxim 25 m de perimetrul lucrrilor.
Vegetaia. n timpul perioadei de execuie pot aprea situaii pe termen scurt de stress
chimic asupra vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de execuie, n amplasamentul drumului i pe drumurile de
acces utilajele i vehiculele vor emite particule ncrcate cu metale grele, care se vor
depune pe solul din jur. Exist deci posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni,
Se, Zn, local, n zonele amintite.
Construciile. Gazele acide (NO2, SO2) i particulele emise n atmosfer n timpul
lucrrilor vor aduce un aport temporar la creterea agresivitii mediului atmosferic.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (14)

3.2.2 n perioada de funcionare


Populaia. n imediata vecintate a drumurilor, concentraiile maxime pentru 1h sau 24 h
ale principaliilor poluani (NO2, NOx, PM10) efect pot atinge:
NO2:
PM10:

11,6 14,4 g/m (sub VL, 1h);


0,57 1,5 g/m (sub VL, pe 24 h);

Vegetaia. n timpul perioadei de exploatare nu pot aprea situaii de stress chimic asupra
vegetaiei datorate expunerii la poluarea cu NOx.
Solul i subsolul. n perioada de funcionare, se vor emite particule ncrcate cu metale
grele, care se vor depune pe solul din imediata vecintate a drumului. Exist deci
posibilitatea contaminrii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, local, n zonele amintite.
3.3

ZGOMOTUL

3.3.1 n perioade de constructie


Faza de santier va genera probleme legate de emisiile de zgomot i vibraii produse atat
de activitile propriu-zise, cat si de transportul materialelor.
Echipamentele susmenionate produc ntre 70 dB (A) i 90 dB(A) n condiii normale de
funcionare. Se estimeaz c nivelurile de zgomot n zonele de lucru pot s nu ajung la
Leq.24h (mediat pe 24 h) mai mare de 70 dB(A).
Limita maxim admisibila impus prin legislaia romn 65 dB(A) pentru zgomotul
produs de staiile de betoane / asfalt, sortare/mcinare nu poate fi respectat dect dac
acestea vor fi amplasate la peste 250 m de zonele rezideniale. Acelai lucru este valabil
pentru gropile de mprumut. De altfel, nivelul de zgomot la faad i n interiorul
locuinelor va trebui monitorizat periodic, pentru a se lua msuri de atenuare a acestuia.
n ceea ce privete traficul de serviciu prin eventualele localiti traversate, se estimeaz
c nivelurile de zgomot la marginea drumului pot s nu ating nici ele Leq.24h de peste
65dB(A), valoarea impus de STAS 10 144/ 1 80 pentru drumurile utilizate (categoria
I-III).
n ceea ce privete vibraiile, dei exist motiv ca ele s se produc n structura
amplasamentului, mai ales n cazul utilajelor grele, drumul analizat nu este aezat pe o
fundaie din roc de baz i exist straturi intermediare n sistemul drumului, cu rolul de
ntrerupere a vibraiilor. Din acest motiv, nu se consider necesar s se in seama de
problema apariiei unor niveluri de intensitate a vibraiilor peste cele admise de SR
12025/1994. La trecerea utilajelor grele prin localiti se va limita viteza de deplasare a
acestora la maxim 40 km/h.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (15)

3.3.2 n perioade de exploatare


Principalele surse generatoare de zgomot datorate exploatrii obiectivului sunt
reprezentate de utilajele implicate n procese tehnologice i de traficul rutier.
n evaluare a fost considerat o vitez medie de transport de 50 km/h in localitati si de 90
km/h in afara localitatilor.
Traficul prezentat in subcapitolul precedent nu este unul semnificativ; nivelul echivalent
aferent in mediul urban (67,8 dB(A)) se incadreaza in nivelul de zgomot Lech stabilit prin
STAS 10144/1-80 si legislatia europeana.
3.4

SOLUL SI SUBSOLUL

3.4.1 n perioada de execuie


Principalul impact asupra solului n perioada de execuie este consecina ocuprii
temporare de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baze de aprovizionare i
producie, organizri de antier, halde de deeuri etc. Reconstrucia ecologic a zonei este
obligatorie.
Impactul produs asupra solului de cumulul de activiti desfurate n perioada de
execuie este important. Toate suprafetele ocupate vor induce modificri stucturale n
profilul de sol.
Formele de impact identificate n perioada de execuie pot fi:
 nlturarea stratului de sol vegetal i construirea unui profil artificial prin lucrrile de
terasamente executate pe ampriza drumului, apariia eroziunii.
 Deteriorarea profilului de sol pe o adncime de 3-5 m prin exploatarea gropilor de
mprumut
 Pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvat
a acestuia n haldele de sol rezultate din decopertri.
 nlturarea/degradarea stratului de sol fertil n zonele unde vor fi realizate noi drumuri
tehnologice, sau devieri ale actualelor ci de acces.
 Izolarea unor suprafee de sol, fa de circuitele ecologice naturale, prin betonarea
acestora.
 Deversri accidentale ale unor substane/compui direct pe sol.
 Depozitarea necontrolat a deeurilor, a materialelor de construcie sau a deeurilor
tehnologice.
 Poteniale scurgeri ale sistemelor de canalizare/coletare ape uzate.
 Modificri calitative ale solului sub influena poluanilor prezeni n aer (modificri
calitative i cantitative ale circuitelor geochimice locale).

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (16)

Respectarea prevederilor proiectului i monitorizarea din punct de vedere al protec iei


mediului constituie obliga ia factorilor implica i pentru limitarea efectelor adverse asupra
solului i subsolului n perioada execu iei obiectivului.
3.4.2 n perioada de exploatare
Principalii poluan i elimina i prin gazele de evacuare ale autovehiculelor sunt: monoxidul
de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi parafinice i aromatice (Hc), oxizi de
sulf (SO, SO2), particule (fum) n cazul alimentrii cu combustibili diesel - plumb i
compui ai plumbului forma i la utilizarea aditivilor pe baz de plumb.
Pe lng efectul direct al acestor poluan i asupra mediului, mai exist i efecte indirecte.
Atmosfera este splat de ploi, astfel nct poluan ii din aer sunt transfera i n ceilal i
factori de mediu (apa de suprafa i subteran, sol, vegeta ie, faun) i ajung n final s
afecteze sntatea omului.
n ara noastr, pn n prezent nu s-a eviden iat poluarea terenurilor ca rezultat al
circula iei rutiere. Concentra iile de Pb, Ni, Zn n sol n vecintatea drumurilor s-au
ncadrat n prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea polurii mediului, respectiv
au rezultat mai mici dect pragurile de alert pentru soluri mai pu in sensibile.
n perioada de exploatare o problem ar putea fi depozitarea ilegal pe sol a deeurilor
rezultate de la activit ile care se vor desfura la marginea drumului. Colectarea i
depozitarea acestora vor fi reglementate pentru fiecare unitate n parte atunci cnd acestea
vor solicita Agen iei de Protec ia Mediului teritoriale autoriza ia de mediu.
Se apreciaz c nu vor interveni schimbri n calitatea i structura solului i subsolui,
dect n cazul unor deversri accidentale i a neinterven iei la timp a celor abilita i.
3.5

COMPONENTA BIOTICA A ECOSISTEMELOR LIMITROFE

DN 25 n sectorul Gala i Tecuci traverseaz, preponderent, ecosisteme antropizate


reprezentate prin terenuri agricole, pduri-planta ii sau pduri cu interven ii antropice
majore, localit i propriu-zise, canale etc. Suprafe ele cu vegeta ie natural sunt pu ine n
zon i amplasate la deprtare de DN 25; este i cazul Rezerva iei naturale Pdurea i
Dunele de la Hanu Conachi situat dincolo de calea ferat i de localitatea cu acelai
nume.
Traseul DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limit i prin Sitului de
Protec ie Avifaunistic Lunca Siretului Inferior (cod ROSPA 0071).
n cele ce urmeaz vom prezenta o caracterizare general a componentei biotice a zonei,
cu enumerarea elementelor Natura 2000, care a fundamentat tiin ific pSPA-ul Lunca
Siretului Inferior, sit de interes european.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (17)

3.5.1 Flora i Vegeta ia


Din punct de vedere botanic zona studiat se regsete urmtoarele teritorii majore de
vegeta ie, considerate n direc ia Tecuci-Gala i:


Stepe danubiene cu graminee i dicotiledonate (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca,


Delphinium fissum, Campanula macrostycha) n complex cu pduri de stejar
brumriu (Quercus pedunculiflora) cu ar ar ttresc (Acer tataricum) i stejar pufos
(Quercus pubescens)

Zona fiind intens antropizat, dominante fiind terenurile agricole, pdurile ini iale se
regsesc dect fragmentar, asocia ia cu prezen a cea mai frecvent din vegeta ia original
fiind Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940. Aceste fitocenozele se regsesc
pe terenuri plane, realiznd acoperiri de 90-100%. n aceste asocia ii instalate pe terenuri
prsite de culturi domin speciil xerofile. Cracteristice pentru asocia ie sunt speciile
Festuca valesiaca, Medicago falcata, Medicago lupulina i Medicago minima. Alturi de
acestea, cel mai frecvent apar speciile: Agropyron cristatum, Agropyron pectinatum,
Dorycnium herbaceum, Jurinea arachnoidea, Taraxacum serotinum, Linux austriacus,
Phlomis pungens, Salvia austriaca, Stipa capillata, Teucrium polium, Cynodon dactylon,
Achilea setacea, Astragalus onobrychis, Filipndula vulgaris, Salvia pratensis,
Botriochloa ischaemum, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Potentilla
argentea, Potentilla arenaria, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Trifolium repens, etc.


Psamostepe danubiene (Stipa borystenica, Koeleria glauca, Molugo cerviana) n


complex de pduri i stejar brumriu (Quercus pedunculiflora)

Acest tip de vegeta ie, format pe nisipuri rezultate din depunerei eoliene, se regsete n
Cmpia Tecuciului - Dunele de nisip de la Hanul Conachi. Asocia ia principal a acestor
pajiti stepice este Festucetum vaginatae (Rapaics 1923) So 1946. Vegeta ia este rar,
srac n specii. Elementele caracteristice, Centaurea arenaria, Astragalus varius,
Echinops ruthenicus, Agropyron ruthenicum, Tragopogon floccosus, sunt prezente mai
ales sub forma unor plcuri pe spinrile dunelor unde nisipul este mai stabilizat.
Vegeta ia lemnoas este constituit din fragmente de pdure formate din: Quercus
pedunculiflora, Q. robur, Q. petraea, Populus tremula, P. alba, P. nigra, Betula pendula.
Mai multe detalii privind acest teritoriu sunt date n cadrul prezentrii Rezerva iei Hanu
Conachi.


Stepe vestpontice cu graminee (Stipa ucrainica, Stipa lessingiana) i dicotiledonate


cu Caragana mollis

Contrar caracteristicilor teritoriului de vegeta ie natural n care este ncadrat zona,


vegeta ia ierboas natural lipsete aproape n totalitate, ca rezultat al activit ilor
antropice, vegeta ia existent n prezent fiind una de pajiti secundare. i n aceast
subzon, ca urmare a interven iilor antropice, fitocenoza cu acoperirile cele mai mari este
Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1940, prezentat anterior, prezen a speciilor
ca Capsella bursa-pastoris, Onopordon acanthium, Scleranthus annuss, Cirsium vulgare
semnalnd degradarea pajitilor stepice.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (18)

Alturi de Medicagini-Festucetum valesiacae n aceast zon mai putem regsi asociaiile


Botriochloetum ischaemi (Krist. 1937) i Euphorbietum stepposae Burduja et al. 1956.
Fitocenozele de Botriochloetum ischaemi prezint un avansat proces de ruderalizare n
anumite locuri, semnalat i de prezena unor specii ca: Carthamus lanatus, Verbena
officinalis, Lactuca serriola. n ceea ce privete asociaia Euphorbietum stepposae,
acesata vegeteaz pe terenuri xerofile, fitocenozele reflectnd stadii avansate de
ruderalizare. Speciile cele mai frecvent ntlnite sunt: Artemisia austriaca, Euphorbia
seguierana, Centaurea diffusa, Xeranthemum annuum, Eryngium campestre, alturi de care
sunt prezente i multe buruieni, ca: Carduus acanthoides, Convolvulus arvensis, Cynodon
dactylon, Erodium cicutarium, Lappula marginata, Anthemis ruthenica.


Pduri de lunc danubian-pontice (Quercus robur, Quercus pedunculiflora, Fraxinus


angustifolia, Fraxinus paliase) n complex cu zvoaie de plop (Populus alba, Populus
nigra) i salcie (Salix alba),

Aceste pduri se regsesc dec foarte fragmentar n zona studiat, fiind prezente pe
suprafee ceva mai nsemnate ntre Tuluceti i Galati. Pdurile asociaiei Fraxino
angustifoliae-Quercetum pedunculiflorae se regsesc pe terenuri plane, cu pnza de ap
freatic aproape de suprafa. n stratul arborescent cele mai reprezentative specii sunt
Quercus pedunculiflora, Q. robur, Fraxinus angustifolia i F. excelsior. n stratul
arbustiv mai frecvent apar: Cornus sanguinea, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare.
Sinuzia ierboas este relativ bogat, mai des ntlnite fiind speciileGeum urbanum,
Polygonatum latifolium, Galium aparine, Lapsana communis.
n zon predomin ns fitocenozele secundare, dintre care cea mai ntlnit este
Agropyretum repentis Burduja et al. 1956. Asociaia apare n special pe marginea
culturilor agricole, pe prloage i la marginea drumurilor de pmnt din terenurile
agricole. Dintre speciile cele mai frecvente amintim: Cirsium arvense, Capsella bursapastoris, Poa angustifolia, Cardaria draba, Conyza canadensis, Artemisia absinthium,
Tanacetum vulgare, Euphorbia helioscopia, Brachypodium pinnatum, Cynodon dactylon,
Galium humifusum, Potentilla argentea, Achillea millefolia.
3.5.2 Fauna
Nevertebratele acvatice i terestre intr n componenta biotic a tuturor ecosistemelor
acvatice, terestre i de ecoton, ocupnd verigile complexelor trofice, ndeplinind cele mai
diferite funcii, n calitate de fitofage, prdtoare, detritofage, coprofage.
n cele ce urmeaz vom prezenta o succint analiz a grupelor de nevertebrate
semnificative, precum:


molutele acvatice i terestre, dintre care gasteropodele terestre sunt dependente de


natura solului, ca factor determinant n structura cochiliei; deosebit de bine
reprezentate, n zon, sunt populaiile speciilor: Acroloxus lacustris, Physa
frontinalis, Planorbis planorbis Radix auricularia, Stagnicola palustris, Succinea
putris, Succinea oblonga,Vertigo antivertigo, Vertigo pygmaea, Theodoxus
danubialis, Viviparus contectus, etc.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (19)

araneele (pianjnii), triesc n aceast zon, cu precdere, n slcie i foarte multe


sunt specii nepretenioase, euritope. Dintre cele mai rspndite specii le menionm
pe urmtoarele: Achaearanea riparia, Enoplognatha ovata, Robertus arundineti,
Theridion impressum, Bathyphantes nigrinus, Dicymbium nigrum, Diplostyla
concolor, Erigone atra, Erigone dentipalpis, Hypomma bituberculatum, Maso
sundevalli, Meioneta mollis, Meioneta rurestris, Neriene clathrata, Neriene montana,
Prinerigone vagans, Tenuiphantes mengei, Walckenaeria antica, Pachygnatha
clercki, Pachygnatha degeeri, Tetragnatha montana, Aculepeira ceropergia,
Larinioides cornutus, Singa hamata, Alopecosa pulverulenta, Pardosa agrestis,
Pardosa amentata, Pardosa palustris, Pardosa riparia,Trochosa ruricola, Trochosa
terricola, Pisaura mirabilis, Dictyna arundinacea, Clubiona lutescens, Clubiona
phragmitis, Phrurolithus festivus, Misumena vatia, Ozyptila praticola, Xysticus
cristatus, Xysiticus floricola, Evarcha falcata.
insectele, considerat grupul de organisme de cel mai mare succes evolutiv, este bine
reprezentat i are o pondere important i n zona studiat. ntre insecte,
coleopterofauna este reprezentat n ecosistemul studiat prin specii aparinnd
familiilor: Carabidae, Staphilinidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Coccinelidae,
Lagriidae, Scarabeidae. Heteropterele reprezint, alturi de homoptere fitofagii de
talie mijlocie, rolul lor fiind limitat la nivelul epigaionului, i mult mai extins la
nivelul hypergaionului. n zona luat n studiu a fost pus n eviden un numr
nsemnat de specii, dintre care aici amintim pe Notostira erratica, Nabis rugosus,
Syromastes marginatus precum i specii din familiile Reduviidae i Pentatomidae.
Fauna de lepidoptere se caracterizeaz prin pstrarea dominanei nete a familiei
Nymphaelidae, urmat de Pieridae, familia Papilionidae fiind cea mai slab
reprezentat. Hipergaionul zonei este dominat i de ortoptere, fiind semnalate destul
de multe specii dintre care Pachitrachis gracilis, Euthysthira brachyptera i Grillus
campestris etc. Important protectiv este Saga pedo (cosaul de step). ntre diptere
domin brachicerele prin reprezentanii mai multor familii, precum: Muscidae,
Phoridae, Sphaeroceridae, Chloropidae, Scatophagidae, Heleomysidae i Syrphidae.
Dintre nemathocere domin, firesc, reprezentanii familiilor Tipulidae,
Ceratpogonidae i Chironomidae.

Vertebratele, prin toate cele cinci grupe, sunt bine reprezentate, dar prezen
semnificativ au n zon prin populaiile de psri, preponderent acvatice i prin
herpetofaun.


Mamiferele. n zon, este consemnat prezena populaiilor urmtoarelor specii:


Erinaceus europeus, Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Spermophilus citellus,
Dryomys nitedula, Glis glis, Muscardinus avellanarius, Ondatra zibethica, Vulpes
vulpes, Canis aureus, Meles meles, Martes martes, Martes foina, Putorius putorius,
Mustela erminea, Mustela nivalis, Felis silvestris, Sus scrofa, Capreorus capreorus.
Psrile. Un recensmnt zonal consemneaz prezena unui numr impresionant de
specii, aproape 230. Dintre acestea 46 sunt incluse n Cartea Roie a Vertebratelor din
Romnia (D. Munteanu, 2005), iar 45 prezint interes protectiv deosebit la nivel
european, fiind listate Natura 2000.

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis

Cufundar mic
Cufundar polar
Corcodel mic

Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus

Corcodel mare
Corcodel cu gt rou
Corcodel de iarn

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (20)

Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanita fusca
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus merganser
PernIs apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus

Corcodel cu gt negru
Cormoran mare
Cormoran mic
Pelican comun
Pelican cre

Buhai de balt
Strc pitic
Strc de noapte
Strc galben
Strc pitic
Strc de noapte
Strc galben
Egret mic
Egret mare
Strc rou
Strc cenuiu
Barz neagr
Barz alb
ignu
Loptar
Lebd cucuiat
Lebd de iarn
Gsc de semntur
Grli
 mare
Grli
 mic
Gsc de var
Gsc cu gt rou
Califar rou
Califar alb
Ra
 fluiertoare
Ra
 pestri

Ra
 mic
Ra
 mare
Ra
 suli
ar
Ra
 critoare
Ra
 lingurar
Ra
 cu ciuf
Ra
 cu cap castaniu
Ra
 roie
Ra
 mo
at
Ra
 cu cap negru
Eider
Ra
 catifelat
Ra
 suntoare
Ferstra mic
Ferstra mare
Viespar
Gaie neagr
Gaie roie
Codalb
Herete de stuf
Herete vnt
Herete alb
Herete sur
Uliu porumbar
Uliu psrar

Buteo buteo
orecar comun
Buteo rufinus
orecar mare
Aquila pomarina
Acvil
iptoare mic
Aquila clanga
Acvil
iptoare mare
Hieraaetus pennatus
Acvil mic
Pandion haliaetus
Uligan pescar
Falco tinnunculus
Vnturel rou
Falco vespertinus
Vnturel de sear
Falco columbarius
oim de iarn
Falco subbuteo
oimul rndunelelor
Falco cherrug
oim dunrean
Falco peregrinus
oim cltor
Perdix perdix
Potrniche
Coturnix coturnix
Prepeli

Phasianus colchicus
Fazan
Rallus aquaticus
Crstel de balt
Porzana porzana
Creste
pestri

Porzana parva
Creste
cenuiu
Porzana pusilla
Creste
mic
Crex crex
Cristel de cmp
Gallinula chloropus
Ginu de balt
Fulica atra
Lii

Grus grus
Cocor
Haematopus ostralegus
Scoicar
Himantopus himantopus
Ctlig
Recurvirostra avosetta
Ciocntors
Glareola pratincola
Ciovlic ruginie
Charadrius dubius
Prundra gulerat mic
Charadrius hiaticula
Prundra gulerat mare
Charadrius alexandrinus Prundra de srtur
Pluvialis apricaria
Ploier auriu
Pluvialis squatarola
Ploier argintiu
Vanellus vanellus
Nag

Calidris minuta
Fugaci mic
Calidris ferruginea
Fugaci rocat
Calidris alpina
Fugaci de
rm
Prunda de nmol
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Btu
Lymnocryptes minimus
Beca
in mic
Gallinago gallinago
Beca
in comun
Capella media
Beca
in mare
Scolopax rusticola
Sitar de pdure
Limosa limosa
Sitar de mal
Numenius tenuirostris
Culic cu cioc sub
ire
Numenius arquata
Culic mare
Tringa erythropus
Fluierar negru
Tringa totanus
Fluierar cu picioare roii
Tringa stagnatilis
Fluierar de lac
Tringa nebularia
Fluierar cu picioare verzi
Tringa ochropus
Fluierar de zvoi
Tringa glareola
Fluierar de mlatin
Actitis hypoleucos
Fluierar de munte
Phalaropus lobatus
Notti

Larus minutus
Pescru mic
Larus ridibundus
Pescru rztor
Larus canus
Pescru sur

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (21)

Rissa tridactyla
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Galerida cristata
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Bombycilla garrulus
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Locustella luscinoides
Locustella naevia

Pescru cu trei degete


Pescri rztoare
Pescri mare
Chir de balt
Chir mic
Chirighi cu obraji albi
Chirighi neagr
Chirighi cu aripi albe
Porumbel de scorbur
Porumbel gulerat
Gugutiuc
Turturic
Cuc
Cucuvea
Huhurez mic
Ciuf de pdure
Ciuf de cmp
Caprimulg
Pescra albastru
Prigorie
Dumbrveanc
Pupz
Capntortur
Ghionoaie sur
Ghionoaie verde
Ciocnitoare neagr
C.pestri mare
C.de grdini
C.de stejar
C.mic
Ciocrlan
Ciocrlie de cmp
Lstun de mal
Rndunic
Lstun de cas
Fs de cmp
Fs de pdure
Fs de lunc
Codobatur galben
Codobatur de munte
Codobatur alb
Mtsar
Ochiuboului
Mcleandru
Privighetoare de zvoi
Privighetoare rocat
Codro de pdure
Mrcinar mare
Mrcinar negru
Pietrar sur
Mierl
Cocoar
Sturz cnttor
Sturz de vsc
Greluel de stuf
Greluel ptat

Locustella fluviatilis
Greluel de zvoi
Acrocephalus melanopogon Privighetoare de balt
Aschoenobae-nus
Lcar mic
Acrocephalus palustris
Lcar de mlatin
Acrocephalus scirpaceus Lcar de stuf
Acrocephalus arundinaceus Lcar mare
Hippolais icterina
Frunzri galben
Sylvia nisoria
Silvie porumbac
Sylvia curruca
Silvie mic
Sylvia communis
Slvie cu cap sur
Sylvia borin
Silvie de zvoi
Sylvia atricapilla
Silvie cu cap negru
Phylloscopus sibilatrix
Pitulice sfritoare
Phylloscopus collybita
Pitulice mic
Phylloscopus trochilus
Pitulice fluiertoare
Regulus regulus
Auel cu cap galben
Regulus ignicapillus
Auel sprncenat
Muscicapa striata
Muscar sur
Ficedula parva
Muscar mic
Ficedula albicollis
Muscar gulerat
Ficedula hypoleuca
Muscar negru
Panurus biarmicus
Piigoi de stuf
Aegithalos caudatus
Piigu codat
Parus palustris
Piigoi sur
Parus ater
Piigoi de brdet
Parus coeruleus
Piigoi albastru
Parus major
Piigoi mare
Sitta europaea
iclean
Certhia familiaris
Cojoaic de pdure
Remiz pendulinus
Boicu
Oriolus oriolus
Grangur
Lanius collurio
Sfrncioc roiatic
Lanius minor
Sfrncioc cu frunte neagr
Lanius excubitor
Sfrncioc mare
Garrulus glandarius
Gai
Pica pica
Coofan
Corvus monedula
Stncu
Corvus frugilegus
Cioar de semntur
Corvus corone cornix
Cioar griv
Corb
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Graur
Sturnus roseus
Lcustar
Passer montanus
Vrabie de cmp
Fringilla coelebs
Cintez
Fringilla montifringilla
Cintez de iarn
Carduelis chloris
Florinte
Carduelis carduelis
Sticlete
Carduelis spinus
Scatiu
Carduelis cannabina
Cnepar
Loxia curvirostris
Forfecu
Pyrrhula pyrrhula
Mugurar
Coccothraustes coccothraustes
Botgros
Emberiza citrinella
Presur galben
Emberiza hortulana
Presur de grdin
Emberiza schoeniclus
Presur de stuf
Miliaria calandra
Presur sur

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (22)

Herpetofauna zonei este bine reprezentat zonal i anume:
reptilele prin 7 specii:

Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Natrix tesselata

estoasa de ap
oprla cenuie
Guter
arpe de ap

Elaphe longissima
arpele lui Esculap
Coronella austriaca arpe de alun
Vipera berus
Vipera neagr

iar amfibienii prin 10 specii:

Triturus vulgaris
Triturus cristatus
Bombina bombina
Pelobates fuscus
Bufo bufo
Bufo viridis
 ihtiofauna

Triton comun
Tritonul cu creast
Izvora cu burta roie
Broasca de pmnt
Broasc rioas brun
Broasc rioas verde

Hyla arborea
Rana ridibunda
Rana esculenta
Rana dalmatina
Natrix tesselata

Brotcel
Broasc de lac
Broasc mic
Broasc roie de pdure
arpe de ap

zonei este bogat, fiind format din popula


iile a cca. 17 specii de peti, dintre
care 8 specii sunt Natura 2000.

Acipenser ruthenus Ceg


Acipenser stellatus
Pstrug
Huso huso
Morun
Alosa pontica Scrumbia de dunre
Chondrostoma nasus Scobar
Barbus barbus
Mrean

Aspius aspius
Avat
Abramis sapa
Cosac
Vimba vimba
Moruna
Gobio kesslerii antipai
Gobio albinatus
Porcuor
Misgurnus fosilis
ipar

Cobitis taenia
Silurus glanis
Aspro zingel
Gobius kesslerii
Gobius fluviatilis

Zvrlug
Somn
Pietrar
Guvid de balt
Guvid

3.5.3 Arii protejate


Traseul DN 25 n sectorul Gala
i Tecuci trece:la limita i prin SPA-ul Lunca Inferioar a Siretului (cod ROSPA0071), (n


sectorul endreni Hanu Conachi),
departe de Rezerva
ia natural i SCI (cod ROSCI0072)Pdurea i Dunele Hanu
Conachi.

Lunca Siretului Inferior ROSPA0071


A fost declarat pentru urmtoarele specii de psri:
A229 Alcedo atthis
A029 Ardea purpurea
A024 Ardeola ralloides
A060 Aythya nyroca
A196 Chlidonias hybridus
A197 Chlidonias niger
A031 Ciconia ciconia
A030 Ciconia nigra
A081 Circus aeruginosus
A038 Cygnus cygnus
A027 Egretta alba
A026 Egretta garzetta

A189 Gelochelidon nilotica


A135 Glareola pratincola
A022 Ixobrychus minutus
A338 Lanius collurio
A339 Lanius minor
A177 Larus minutus
A023 Nycticorax nycticorax
A019 Pelecanus onocrotalus
A034 Platalea leucorodia
A132 Recurvirostra avosetta
A193 Sterna hirundo

n cadrul acestui SPA este inclus i Rezerva


ia natural Balta Tlbasca (Legea nr.
5/2000), declarat i pentru prezen
a speciilor de psri mai sus men
ionate. Rezerva
ia
Balta Tlbasca este amplasat la deprtare de traseul DN 25.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (23)

Referitor la impactul poten ial produs n urma desfurrii lucrrilor de modernizare a


drumului DN 25 n sectorul Gala i Tecuci sunt de precizat urmtoarele:
1. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece la limita SPA-ului Lunca
Inferioar a Siretului n zonele:

endreni Branitea;

Vasile Alecsandri Independen a;

Piscu Vameu;
2. DN 25 n sectorul endreni Hanu Conachi trece prin SPA-ul Lunca Inferioar a
Siretului n zonele:

Branitea Vasile Alecsandri;

Independen a Piscu;

Vameu nainte de Tudor Vladimirescu;

dup Tudor Vladimirescu Hanu Conachi.
3. DN 25 trece la distan de Rezerva iile naturale Pdurea i Dunele Hanu Conachi
i Balta Tlbasca.
Dup cum se poate observa din enumerarea de mai sus, majoritatea speciilor de psri
care au fundamentat tiin ific propunerea SPA-ului Lunca Inferioar a Siretului sunt
acvatice, sau depind de ecosistemele acvatice, ceea ce i explic concentrarea lor n valea
propriu-zis a rului Siret i n imediata vecintate a acestuia, n sistemul de bl i de tipul
Tlbasca, amplasate la deprtare i de regul, separate i prin calea ferat, de DN 25.
Potrivit datelor consemnate att de literatura de specialitate, ct i din practica curent
starea de conservare a oricrui SPA ar putea fi afectat prin: desecarea zonelor umede;
practicarea necontrolat a arderii stufului/vegeta iei (a miritii i a prloagelor);
amplasarea de generatoare eoliene; folosirea excesiv a chimicalelor; practicarea
dezordonat a pescuitului sportiv n imediata vecintate a cuiburilor speciilor periclitate;
braconaj (vntoarea in timpul cuibritului, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor,
deranjarea psrilor in timpul cuibritului (colonii); electrocutare si coliziune cu linii
electrice; etc.
n contextul prezentat trebuie respectate urmtoarele recomandri att pe perioada
desfurrii antierului, ct i pe termen lung, prin creterea fluxului rutier, cu precdere
n perimetrul endreni Hanu Conachi:
men inerea integrit ii zonei prin interzicerea de extrac ii de material (nisip,


pietri etc), depunerea de materiale, poluarea de orice natur;
respectarea perioadelor de clocire;
montarea de panouri de avertizare.

Situl Natura 2000 ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi


Rezervatia Hanu Conachi este amplasat la contactul a dou unit i geomorfologice Cmpia Tecuciului i Cmpia Siretului inferior -, pe depozite Holocene (Cuaternar)
reprezentate de depozite aluviale cu stratificatie ncruciate, nisipuri i loessuri. Relieful
din aria rezerva iei se prezint sub forma de dune, cu altitudinii variabile de origine
fluviatil i eolian. Rezervatia cuprinde patru statiuni alese dup criterii tipologice:

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (24)

1. Pdure de stejar cu pducel i salcm avnd un covor vegetal bine dezvoltat;


2. Asociaii de coada oricelului i secar (Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris);
3. Plcuri de mesteacn i asociaii de Brometem tectori;
4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetatie srac, cu elemente de flor arenicol.
n sit se regsete specia prioritar Echium russicum. Alturi de aceasta se mai remarc speciile
prioritare: Ornithogalum orthophyllum ssp. psamophilum, Allium guttatum, Astragalus varius,
Campanula macrostachya, Carex stenophylla, Delphinium fissum, Dianthus giganteiformis ssp.
kladovanus, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Euphorbia peplis, Galanthus elwesii, Juncus
capitatus, Mollugo cerviana, Paeonia peregrine, Rindera umbellate, Salix rosmarinifolia, Salvia
aethiopis, Syrenia cana, S. montana, Viola hymettia.
Habitatele identificate conform criterilor Natura 2000 n cadrul acestui sit sunt:
-

Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos (91 AA)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n a cror compoziie floristic se remarc speciile
Quercus pubescens, Cotinus coggygria (edificatoare), precum i: Galium dasypodum, Asparagus
tenuifolius, Filipendula vulgaris, Lathyrus niger, Piptatherum virescens, Thalictrum minus,Vicia
tenuifolia, Vinca herbacea, Vincetoxicum
hirundinaria, Bromus inermis, etc.
-

Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri (6260*)

Habitate cu valoare conservativ foarte mare n care se remarc asociaiile Plantaginetosum


arenariae (Buia et al. 1960) Popescu et Sanda 1987 i Brometum tectorum Bojko 1934. n cadrul
pajitilor edificate de Plantago arenaria regsim speciile: Achillea ochroleuca, Tragus
racemosus, Apera maritima, Polygonum arenarium, Gypsophila perfoliata, Corispermum
marschallii, Corispermum nitidum, Erigeron canadensis, Euphorbia seguierana, Centaurea
arenaria, Scabiosa argentea, Chondrilla juncea, Tribulus terrestris, Peucedanum arenarium,
Silene otites, ssp. parviflora, Erysimum diffusum, Silene borysthenica.
Pe dunele continentale nefixate cu Bromus tectorum cele mai importante specii sunt: Bromus
tectorum, Secale sylvestre, Gypsophila paniculata, Tragus racemosus, Polygonum arenarium,
Corispermum marschallii, Silene conica, Corispermum nitidum, Viola hymettia, Scabiosa
ochroleuca.
Din rezervaie au mai fost semnalate asociaiile:
-

Gypsophileto muralis-Radioletum linoidis Mititelu et al. 1973 cu speciile: Gratiola


officinalis, Agrostis stolonifera, Agropyron repens, Centaurium pulchellum i Juncus
bufonius.
Festucetum polesicae A. Oprea 1998 cu speciile: Anthemis ruthenica, Alyssum
desertorum, Dianthus polymorphus, Erysimum diffusum, Koeleria glauca, Kochia
laniflora, Euphorbia seguerana, Achillea ochroleuca, Scabiosa ucrainica.
Achilleo ochroleucae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973 cu speciile: Astragalus
varius, Asperula setulosa, Centauria arenaria ssp. borystenica, Corispermum nitidum i
Dianthus polymorphus.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (25)

Kochio laniflorae-Secalietum sylvestris Mititelu et al. 1973, n plantaiile de salcm, cu


speciile: Achillea ochroleuca, Polygonum arenarium, Veronica praecox, Allium
flavescens, Corispermum nitidum, Koeleria glauca, Plantago arenaria.
Holoschoeno-Calamagrostetum epigeios Popescu et Sanda 1978 cu speciile: Achillea
ochroleuca, Kochia laniflora, Scabiosa ucrainica, Secale sylvestre.
Scabioso argenteae-Artemisietum campestris Popescu et Sanda 1968 cu speciile:
Achillea ochroleuca, Kochia laniflora, Silene otites, Koeleria glauca, Viola hymettia.

3.5.4 Impact potenial


Infrastructurile liniare sunt considerate a fi una dintre principalele cauze ale fragmentrii
ecosistemelor ce conduc la reducerea biodiversitii la scar global (Fahrig 2003). Fragmentarea
spaial induce un stres suplimentar asupra ecosistemelor, concretizat prin reducerea
biodiversitii i implicit a stabilitii ecosistemelor.
Lucrrile de reabilitare i modernizare a drumului conduc la intensificarea factoriilor de stres
asupra ecosistemelor naturale. Aceast presiune dezvolt efecte pe termen scurt, care se
manifest concret prin lucrrile directe de construcie i amenajare i pe termen lung, prezente pe
toat durata exploatrii, ca urmare a intensificrii traficului rutier. n principal, efectele implic
pierderi la nivelul diversitii biologice, deci simplificarea ecosistemelor, scderea stabilitii i
creterea sensibilitii acestora. nregistrarea efectelor poate deveni perceptibil n cteva
decenii.
Att n faza de execuie, ct i n faza de operare sunt necesare msuri preventive, cu efecte
benefice semnificative directe sau indirecte asupra biodiversitii i care sunt prezentate n cele
ce urmeaz. Acestea vor fi impuse i susinute financiar prin termenii de referin i buget.
Zona luat n studiu este deja afectat de intervenii antropice, precum:

existena pe suprafee extinse a terenurilor agricole, plantaii;


existena a numeroase localiti.

Prin modernizarea drumului, se ateapt, o cretere n intensitate a traficului rutier i a presiunii


antropice asupra zonei.
Rezumnd, lucrrile de reabilitare i modernizare de drum vor avea urmtoarul impact potenial
asupra florei i vegetaiei:


Denudarea / eliminarea solului i o parte a vegetaiei suport, ceea ce conduce la apariia


unor zone n care substratul a fost afectat i care deseori sunt lipsite de vegetaia de baz.
Aceast intervenie poate favoriza instalarea unor specii pioniere, ubicviste, schimbnd
astfel caracterul iniial al ecosistemului respectiv. n aceste situaii se recomand
replantri ct mai urgente dup finalizarea lucrrilor, avnd ns n vedere att criteriul
temporal (rapiditatea cu care diferitele specii se dezvolt i sunt capabile s stabilizeze
solul) ct i cel de specificitate (totusi este un tip de intereventie redus si limitat spatial).
Creterea presiunii antropice prin creterea traficului rutier. Se recomand montarea unor
panouri informative i avertizoare cu privire la valorile naturale ale zonei i importana
meninerii i protejrii acestora (semnalarea limitelor zonelor protejate), crearea unor
spaii de popas cu posibiliti de depozitare a gunoaielor.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (26)

Lucrrile implicate n construc ia obiectivelor propuse n cadrul prezentului proiect, n general,


nu aduc prejudicii elementelor Natura 2000 enumerate mai sus, deoarece lucrrile n timpul
antierului vor fi atent monitorizate, n perimetru amplasat:
 la limita SPA-ul Lunca Siretului Inferior (endreni Branitea; Vasile Alecsandri
Independen a; Piscu Vameu;)
 i n SPA-ul Lunca Siretului Inferior (Branitea Vasile Alecsandri; Independen a
Piscu; Vameu nainte de Tudor Vladimirescu; dup Tudor Vladimirescu Hanu
Conachi).
Se recomand:
 men inerea integrit ii zonei prin interzicerea de extrac ii de material (nisip, pietri etc),
depozitari provizorii de materiale;
 respectarea perioadelor de clocire;
 montarea de panouri de avertizare.
 lucrrile preconizate se vor desfura preponderent n perimetrul infrastructurii rutiere
preexistente;
 lucrrile de construc ie vor fi atent monitorizate, astfel nct elementele protejate, i nu
numai, s nu resimt efectele desfurrii acestui proces.
3.6

PEISAJUL

Prin finalizarea investi iei, peisajul nu va suferi, n general, modificri semnificative. Amintim
faptul c este vorba de o modernizare a unui drum existent, n sensul reabilitrii i readucerii sale
n caracteristicile geometrice impuse de legisla ia na ional n domeniu.
Ca rezultat al modernizrii drumului analizat, aspecul vizual al zonei se va mbunt ii fat de
situatia actual.
3.7

MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

3.7.1 n perioada de construire


Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrrile de construire nu va genera situa ii critice de
sntate a popula iei.
Perioada de construire nu va implica riscuri semnificative asupra mediului economic respectiv
asupra infrastructurii prezente, n proiect fiind prevzute lucrri de protec ie a acestora.
3.7.2 n perioada de exploatare
Este de asteptat ca impactul factorilor de mediu in perioada de operare sa fie pozitiv, de
promovare a sanatatii pentru ca poluarea aerului este de asteptat sa scada.
Scaderea poluarii aerului in faza de operare, impreuna cu imbunatatirea starii de salubritate a
domeniului public va avea un rol determinant in obtinerea acestor beneficii asupra starii de
sanatate.
n urma realizrii investi iei analizate, i avnd n vedere amplasarea drumului n mediul natural
i construit, sunt de ateptat dezvoltri ulterioare n zonele adiacente acestuia. Desi exista o
multitudine de factori care pot interveni, in acest studiu se considera ca aceste dezvoltari vor
avea un preponderent caracter de servicii sau de activitati industriale putin poluante.
n condi ii normale, perioada de operare nu va implica riscuri semnificative asupra mediului
economic si social.

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (27)

4
4.1

MASURILE DE DIMINUARE A IMPACTULUI


APA

4.1.1 n perioada de execuie


La aceast faz a proiectului nu se poate spune cu exactitate unde vor fi amplasate organizrile
de antier, locul precum i numrul acestora urmnd a fi stabilit de constructor.
Se recomand ca amplasamentele organizrilor de antier s nu se afle n apropierea apelor de
suprafa, a pdurilor i s fie n afara localitilor. Totui, pentru limitarea sau eliminarea
impactului se prevd unele lucrri speciale: instalaii de epurare a apelor uzate (fos septic)
provenite de la organizarea de antier, decantor pentru lamul de la staia de betoane, paltforme
impermeabilizate de lucru etc.
Locurile unde vor fi construite aceste organizri trebuie s fie astfel stabilite nct s nu aduc
prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaiei, prin impunerea unor defriri,
prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de
traficul rutier din antier, de manevrarea materialelor, prin descrcarea accidental a mainilor
care transport materialele n cursurile de ap de suprafa, prin producerea de zgomot etc).
Trebuie evitat amplasarea lor n apropierea unor zone sensibile (lng cursurile de ap care
constituie surse de alimentare cu ap, lng captrile de ap subteran) sau trebuie asigurat
respectarea condiiilor de protecie a acestora. De asemenea, se recomand ca ele s ocupe
suprafee ct mai reduse, pentru a nu scoate din circuitul actual suprafee prea mari de teren.
Pentru organizrile de antier i bazele de producie se recomand proiectarea unui sistem de
canalizare, epurare i evacuare att a apelor menajere, provenite de la cantin, spaii igienicosanitare, ct i pentru apele meteorice care spal platforma organizrii. Funcie de numrul de
persoane care va utiliza apa n scop menajer se va adopta un sistem cu una sau mai multe fose
septice (bazine vidanjabile), care se vor vidanja periodic, sau o staie de epurare tip monobloc,
care s asigure un grad ridicat de epurare, astfel nct apa epurat s poat fi descrcat ntr-un
emisar sau pe terenul nconjurtor, cu luarea msurilor de protecie adecvate.
Platforma organizrii trebuie proiectat astfel nct apa meteoric s fie i ea colectat printr-un
sistem de anuri sau rigole pereate, unde s se poat produce o sedimentare nainte de
descrcare, sau pot fi prevzute guri de scugere, de unde apa s fie introdus n staia de epurare
modulat prevzut pentru ape menajere.
n perioada de execuie a lucrrilor, se recomand amplasarea unor bazine decantoare n
apropierea cursurilor de ap. n general orice msur de bun management al lucrrilor de
construcii, bunele practici vor asigura implicit i protecia mediului.
Legea calitii n construcii, nr. 10/1995 stabilete un set de practici destinate s asigure
creterea calitii n lucrrile de construcii. Prevederile importante ale acestei legi, cu referire la
protecia mediului sunt sintetizate n continuare:

SUMAR NON-TEHNIC PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Pagina (28)

Art. 3. Instituirea unui sistemn al calitii n construcii, care s conduc la realizarea i


exploatarea unor construcii de calitate corespunztoare, n scopul protejrii vieii oamenilor, a
bunurilor mate