Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi 03.02.2015.


I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1
D-na .., posesoare a actului de identitate CI, seria , nr. ., eliberat de
, la data de ., domiciliata in .., Str, Nr.., Ap.
Jud. ., CNP: .
in calitate de Comodant si
1.2
. PFA in curs de inmatriculare, cu sediul profesional in ..,
Str, Nr.., Ap. ,
Jud. ., reprezentata prin
.., domiciliata in .., Str, Nr.., Ap.
Jud. ., posesoare a actului de identitate CI, seria , nr. ., eliberat de
, la data de .., CNP: 1860905336531,
in calitate de Comodatar, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut cu folosinta), cu
respecatarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Comodantul este de acord si consimte ca sediul profesional al .. PFA sa fie in imobilul proprietatea
mea, situat in .., Str. . Nr. .,Ap.., Jud.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1 Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa foloseasca si sa conserve locuinta ca un bun proprietar;
b) sa foloseasca locuinta conform destinatiei sale;
c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale locuintei (cheltuieli de intretinere, energie electrica si termica, abonament
telefon, reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosinta imobilului);
d) sa nu cedeze sau sa subinchirieze total sau partial spatiul;
e) raspunde daca locuinta se deterioreaza din vina sa.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe o perioada de .. de luni incepand de la data
de .
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1 Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea bunului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract.
5.2 In caz de nerespectare a obligatiilor de catre Comodatar, Comodantul poate cere rezilierea contractului.
VI. CLAUZE FINALE
6.3 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi 03.02.2015, data semnarii
lui.

COMODANTI

COMODATAR