Sunteți pe pagina 1din 50

BACALAUREAT 1998

SESIUNEA IUNIE
Varianta 1
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
Se consider
a funct, ia f : D R, f (x) =

p
p
x(x 1) + x(x + 1).

1.

S
a se determina domeniul maxim de definit, ie D, domeniul de continuitate s, i domeniul de derivabilitate pentru
funct, ia f .

2.

S
a se reprezinte grafic funct, ia f (f
ar
a derivata de ordinul al doilea).

3.

S
a se afle aria subgraficului funct, iei f pe intervalul [2, 3].
SUBIECTUL II
(

4 y 4 x = 32
log3 (x y) = 1 log3 (x + y)

1.

S
a se rezolve sistemul

2.

Se consider
a G = (1, ). Pentru x, y G se defines, te legea x y = xy + ax + by, unde a, b R. S
a se
determine a, b R astfel nc
at safie lege de compozit, ie pe G s, i (G, ) sa fie grup abelian.

3.

S
a se rezolve ecuat, ia 6x4 + 35x3 + 62x2 + 35x + 6 = 0.
SUBIECTUL III

Se consider
a punctele A(1, 1), B(2, 3) s, i dreapta d : x 4y + 7 = 0. S
a se determine coordonatele punctului C d,
astfel nc
at triunghiul ABC sa fie isoscel cu baza (AB). S
a se scrie ecuat, ia nalt, imii din C.

Varianta 2
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
1.

2.


x1

3
2
Se consider
a x1 , x2 , x3 radacinile ecuat, iei x + 3x 9x + m = 0, m R, s, i determinantul = x2
x3


x2 x3
x3 x1 .
x1 x2

S
a se calculeze determinantul n funct, ie de parametrul real m. S
a se determine m astfel nc
at m+1+ m + 1 =
1
.
18


 
1x 0
x


1
.
Se consider
a mult, imea M = Ax = 0
0
0 x R\

2
x
0 1x
S
a se demonstreze c
a nmult, irea matricelor este lege de compozit, ie interna pe M s, i c
a (M, ) este grup abelian.

SUBIECTUL II
1.

2.

2x

1 + x2
S
a se determine domeniul maxim de definit, ie D s, i domeniul de derivabilitate pentru funct, ia f . S
a se precizeze
daca exista intervale pe care f este constant
a (precizat, i constanta).3
Se consider
a funct, ia f : ,
R, f (x) = x 3 2x.
23
R, F (x) = (ax2 + bx + c) 3 2x sa fie o
S
a se determine numerele a, b, c astfel nc
at funct, ia F : ,
2
primitiva a funct, iei f .
Se consider
a funct, ia f definit
a prin f (x) = 2 arctan x arcsin

SUBIECTUL III
Se consider
a cercul de ecuat, ie x2 + y 2 6x + 3y 5 = 0. S
a se determine coordonatele centrului s, i raza acestui
cerc. S
a se scrie ecuat, ia tangentei la cerc n punctul A(1, 2). S
a se precizeze pozit, ia punctului B(0, 4) fat, a de
cerc.

Varianta 3
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
1.

Diferent, a dintre coeficientul


binomial
n al celui de al treilea termen s, i coeficientul binomial al celui de al doilea

1
+ xlg x
este 27. Pentru ce valori ale lui x, al doilea termen este 900?
termen al dezvolt
arii
8
x

2.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. S
a se precizeze daca exista s, i sunt unici
coeficient, ii a, b, c, d, e astfel nc
at sa fie ndeplinite condit, iile:
graficul sa treac
a prin punctele O(0, 0), A(1, 0), B(1, 6), C(2, 12);
tangenta la grafic n punctul A sa aib
a panta egala cu 5.

In caz afirmativ, sa se determine aces, ti coeficint, i.


SUBIECTUL II
1.

Se consider
a funct, ia f : D R, f (x) = 2x +

p
3(x2 1).

a) S
a se determine domeniul maxim de definit, ie D s, i sa se studieze monotonia funct, iei f .

2.

b) S
a se afle asimptotele la graficul funct, iei.
Z a
x
dx. S
a se calculeze I(a) s, i lim I(a).
Pentru a > 0 se noteaz
a I(a) =
2 + 4)
a
(x
+
1)(x
0
SUBIECTUL III
Se consider
a triunghiul ABC determinat de urmatoarele drepte:
(AB) : x + 2y 4 = 0

(BC) : 3x + y 2 = 0
(AC) : x 3y 4 = 0.
a) S
a se determine coordonatele punctului A.
b) S
a se scrie ecuat, ia nalt, imii din A.
c) S
a se afle aria triunghiului ABC.

Varianta 4
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
1.

Se consider
a funct, ia f : R\{1} R, f (x) =

x2 + ax + b

x1

a) S
a se determine a s, i b astfel nc
at funct, ia sa admit
a un extrem egal cu 1 n punctul de abscisa 0.
b) Pentru a = 1 s, i b = 1, reprezentat, i graficul funct, iei g = f .
2.

a) S
a se demonstreze c
a ex x + 1, pentru orice x R.
Z 1
2

1
ex dx
b) Aratat, i c
a
e
4
0
SUBIECTUL II

1.

2.

3lg x = 4lg y
.
(4x)lg 4 = (3y)lg 3

0
Se consider
a matricea A M3 (C), A = m
1
S
a se rezolve sistemul

m
2
1

1
0 .
m

a) Pentru ce valori complexe ale lui m matricea A este inversabil


a?

b) Pentru m = 2 sa se determine inversa matricei A.


c) S
a se demonstreze c
a, dac
a m = 0, atunci Ak 6= O3 , pentru orice k N .
3.

Pe R se defines, te legea x y = ax + ay + bxy + c, a, b, c R. S


a se determine a, b s, i c pentru care e = 4 este
element neutru s, i orice x 6= 5 este simetrizabil.
SUBIECTUL III
S
a se determine simetricul punctului A(1, 2) fat, a de dreapta de ecuat, ie 2x = y + 4.

Varianta 5
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I

1.

2 1 1
1
Se consider
a matricele A, B M3 (R), A = 1
2 1, B = 1
1 1
2
1
S
a se demonstreze c
a A2 = 3A s, i AB = BA.

2.

S
a se determine An s, i B n pentru orice n N .

3.

Dac
a C = 3A 3B, sa se calculeze C 3 .

1 1
1 1.
1 1

SUBIECTUL II
Se consider
a familia de funct, ii fm : R\{m} R, fm (x) =

Se noteaz
a cu Hm graficul funct, iei fm .

(2m 1)x + m
, unde m este un parametru real nenul.
xm

1.

S
a se reprezinte graficul funct, iei f1 .

2.

S
a se demonstreze c
a, pentru orice m, graficele Hm trec printr-un punct fix.

3.

S
a se arate c
a, pentru orice m, exista un punct situat pe Hm a c
arui tangent
a este paralel
a cu tangenta la grafic
n A(0, 1).
SUBIECTUL III

Se consider
a polinomul f R[X], f = X 3 + X 2 + aX + b. S
a se determine a s, i b, s, tiind c
a restul mpart, irii
polinomului f (X 3) la X 1 este 4 s, i radacinile ecuat, iei f (x) = 0 satisfac relat, ia x31 + x32 + x33 = 9.
SUBIECTUL IV
Se consider
a funct, iile f : R R, f (x) = x2 + 5 s, i g : R R, g(x) =

x2

1.

S
a se determine punctele de intersect, ie ale graficelor celor doua funct, ii s, i sa se rezolve inecuat, ia g(x) f (x).

2.

S
a se calculeze aria suprafet, ei cuprinse ntre graficele celor doua funct, ii s, i dreptele x = 1, x = 2.

Varianta 6
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
1.

S
a se rezolve ecuat, ia 4x + 2x+1 3x = 3 9x .

2.

Se consider
a mult, imea G = (2, ) pe care se defines, te legea x y = xy 2x 2y + 6, pentru orice x, y G.
S
a se demonstreze c
a este lege de compozit, ie pe G s, i c
a (G, ) este grup abelian. S
a se arate c
a funct, ia
f : R (2, +), f (x) = ex + 2, este un izomorfism ntre grupurile (R, +) s, i (G, ).

3.

S
a se discute dupa parametrul real m s, i sa se rezolve sistemul de ecuat, ii:

x + y + mz = 1
x + my + z = 1 .

mx + y + z = 1
SUBIECTUL II

1.

Se consider
a funct, ia definit
a prin f (x) =

p
3

x2 + (m 2)x m + 2, unde m este un parametru real.

a) Se cere sa se determine mult, imea valorilor lui m pentru care domeniul de definit, ie al funct, iei coincide cu
domeniul de derivabilitate.

2.

b) Pentru m = 3 sa se reprezinte grafic funct, ia obt, inuta.


Z 2
cos2n x dx, n N .
Se consider
a s, irul an =
0

a) Fara a calcula integrala, sa se arate c


a s, irul (an )n1 este monoton s, i marginit.
2n 1
b) S
a se arate, folosind integrarea prin p
art, i, c
a an =
an1 , pentru orice n N, n 2.
2n
c) S
a se calculeze I3 .
SUBIECTUL III
S
a se determine ecuat, ia cercului ce trece prin punctele A(1, 5), B(2, 2) s, i C(5, 5), precizand coordonatele
centrului s, i lungimea razei acestui cerc.

Varianta 7
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I

1.

2.

+ mz = 0
x
Se consider
a sistemul 2x + y + 3z = 0 n necunoscutele x, y, z, unde m este un parametru real. S
a se

2x y + 2z = 0
determine m astfel nc
at sistemul sa admit
a numai solut, ia banala.


5
1 2
0 1
m 3
Se consider
a matricele A, B, C M2 (R), A =
, B =
, C =
, unde m 6= . S
a se
2 0
1 0
2 0
4
demonstreze c
a, pentru x1 , x2 , x3 R, avem x1 A + x2 B + x3 C = O2 daca s, i numai daca x1 = x2 = x3 = 0.
SUBIECTUL II

In mult, imea numerelor complexe se consider


a urmatoarele ecuat, ii:
z 3 3iz 2 3z + 8 + i = 0

(1)

z3 + 8 = 0

(2)

s, i
1.

Aratat, i c
a z0 este solut, ia ecuat, iei (1) dac
a s, i numai daca z0 i este solut, ia ecuat, iei (2).

2.

S
a se rezolve ecuat, iile date.
SUBIECTUL III

Se consider
a sistemul cartezian de coordonate xOy s, i punctele A(3, 0), B(0, 2), M (3, 3), respectiv N (2, 2). S
a
se demonstreze c
a dreptele AN , BM s, i perpendiculara din O pe AB sunt concurente.
SUBIECTUL IV
S
a se calculeze integrala

ln(1 + x2 ) dx s, i limita s, irului

1
an =
n

n1
X
k=1

ln(k 2 + n2 ) 2(n 1) ln n , n N .

SUBIECTUL V
Se consider
a funct, ia f : [0, 1] R, f (x) =

ex

x+2

1.

S
a se determine funct, iile f s, i f .

2.

S
a se demonstreze c
a, pentru orice x [0, 1], f (x) > 0 s, i f (x)

3.

S
a se arate c
a ecuat, ia f (x) = x are solut, ie unic
a pe intervalul [0, 1].

2
e.
9

Varianta 8
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I

1.
2.

Se consider
a sistemul (S) cu a, b, c parametri reali:

x + y + z = 0
(S)
(b + c)x + (a + c)y + (a + b)z = 0

bcx + acy + abz = 0

S
a se determine condit, ia ca (S) sa admit
a numai solut, ia banala.

Fie polinoamele f , g, h R[X], f = (X b)(X c), g = (X c)(X a) s, i h = (X a)(X b), unde a, b, c


sunt constante reale distincte ntre ele. Ar
atat, i c
a, pentru x1 , x2 , x3 R, polinomul x1 f + x2 g + x3 h este egal
cu polinomul nul dac
a s, i numai dac
a x1 = x2 = x3 = 0.
SUBIECTUL II
S
a se rezolve n mult, imea numerelor complexe ecuat, ia

z 3 (2 3 + 3i)z 2 + (1 + 4 3i)z 3i 6 3 = 0,

s, tiind c
a admite solut, ii de forma bi, unde b R.
SUBIECTUL III
S
a se scrie ecuat, ia cercului tangent axei Ox, avand centrul pe prima bisectoare s, i care trece prin punctul A(2, 1).
SUBIECTUL IV
Se consider
a funct, ia f : (, 0]\{1} R, f (x) = ln |x + 1| +

x+1

1.

S
a se calculeze limitele funct, iei n capetele domeniului.

2.

S
a se stabileasca monotonia funct, iei.

3.

S
a se demonstreze c
a ecuat, ia f (x) = 0 are solut, ie unic
a pe (, 1).
SUBIECTUL V

Se consider
a funct, ia f : [0, 2] R, f (x) = 2x x2 . S
a se determine m R, astfel nc
at dreapta de ecuat, ie y = mx
sa mparta subgraficul funct, iei n doua mult, imi de arii egale.

BACALAUREAT 1998
SESIUNEA IUNIE
Varianta 1
Profilul economic

SUBIECTUL I
1.

2.

3.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = (m 2)x2 2mx + 2m 3, m R\{2}. S
a se determine m, astfel nc
at
inegalitatea f (x) 0 sa fie adevarata pentru orice x R.
6

1
1
S
a se determine x R, s, tiind c
a al patrulea termen al dezvolt
arii x 2(1+lg x) + x 12
este egal cu 200.2X
2X

X2
Se consider
a polinomul P (X) = 1 X 2
2X a + 2 X + a
polinomul admite radacina dubl
a ntreag
a.


1
1 . S
a se determine parametrul real a pentru care
X 2

SUBIECTUL II
Se consider
a funct, ia f : D R, f (x) =

ax2 + bx + c
, unde D este domeniul maxim de definit, ie.
x+d

1.

S
a se determine a, b, c, d R, astfel nc
at graficul funct, iei sa admit
a asimptotele x = 3 s, i y = x + 2, iar punctul
A(1, 1) sa se afle pe grafic.

2.

Pentru a = 1, b = 1, c = 2, d = 3 sa se reprezinte grafic funct, ia obt, inuta. S


a se discute numarul
radacinilor ecuat, iei f (x) = m.
SUBIECTUL III

S
a se afle coordonatele punctelor de intersect, ie ale cercului de ecuat, ie x2 + y 2 = 16 cu parabola de ecuat, ie y 2 = 6x.
S
a se afle aria fiecarei regiuni determinat
a de parabola n interiorul cercului.

Varianta 2
Profilul economic

SUBIECTUL I
1.

2.

S
a se determine valorile parametrului real a s, i sa se rezolve ecuat, ia 3x3 12x2 + ax 6 = 0, s, tiind c
a radacinile
x1 , x2 , x3 satisfac relat, ia x1 + x2 = x3 .

ax + y + 2z = 0
Se consider
a sistemul
x + ay + z = 0 , unde a este un parametru real.

2x + 2y + az = 0
a) Pentru ce valori ale lui a sistemul are doar solut, ia banala?

b) S
a se rezolve sistemul pentru a = 1.
3.

Se consider
a polinomul f Z3 [X], f = (a2 + a + 1)X 3 + (a + 2)X + a.
a) Discutat, i, n raport cu a Z3 , gradul polinomului f .
b) Pentru a =
2, descompunet, i f n factori ireductibili peste Z3 .
SUBIECTUL II

1.

S
a se arate c
a funct, ia f : R R, f (x) =
primitiva.

2.

x
xe ,

x0

x , x>0
x+1

Se consider
a funct, ia f : D R, f (x) = x
b R, a > 0.

admite primitive s, i sa se determine o astfel de

ax2 + bx + 1, unde D este domeniul maxim de definit, ie, iar a,

1
a) S
a se determine a, b, astfel nc
at lim f (x) =
x
2
b) Pentru a = b = 1 sa se determine asimptotele la graficul funct, iei obt, inute.
Z
c) S
a se calculeze (x f (x)) dx pe intervalul I = R.
SUBIECTUL III
S
a se calculeze aria triunghiului ABC, s, tiind c
a A(0, 1), B(4, 2), C(2, 3).

10

Varianta 3
Profilul economic

SUBIECTUL I
1.

Se consider
a dezvoltarea


n
1

y+
, unde y R, y > 0 s, i n N .
24y

a) S
a se determine n pentru care coeficient, ii primului, celui de al doilea s, i respectiv celui de al treilea termen
al dezvolt
arii formeaz
a o progresie aritmetica.

2.

b) Pentru n = 8 sa se g
aseasca termenii dezvolt
arii astfel nc
at puterea lui y sa fie numar natural.
a b
Se consider
a mult, imea de matrice G = A =
a,
b

Z
. S
a se demonstreze c
a G este parte stabila a
5b a
lui M2 (Z) n raport cu adunarea, respectiv nmult, irea matricelor.

S
a se arate c
a G, mpreun
a cu operat, iile induse, formeaza o structur
a de inel comutativ fara divizori ai lui zero.
SUBIECTUL II
1.

Se consider
a funct, ia f : R\{1} R, f (x) =

ax2 + bx + 2
, unde a, b R.
x1

a) S
a se determine a s, i b astfel nc
at graficul funct, iei sa admit
a asimptota oblic
a dreapta y = x + 2.
b) Pentru a = b = 1 sa se studieze variat, ia s, i sa se reprezinte grafic funct, ia obt, inuta.
c) Pentru a = b = 1 sa se calculeze aria marginit
a de graficul funct, iei, asimptota oblic
a s, i dreptele x = 2,
x = 3.
2.

S
a se calculeze lim x( 2 arctan x)
x

SUBIECTUL III
S
a se determine centrul s, i raza cercului de ecuat, ie x2 + y 2 4x + 6y 12 = 0. S
a se scrie ecuat, ia tangentei n
punctele cercului care au ordonata nula.

11

Varianta 4
Profilul economic

SUBIECTUL I
1.

2.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = ax3 + bx2 + cx + d. S
a se precizeze daca exista s, i sunt unici coeficient, ii
a, b, c, d, astfel nc
at graficul sa treac
a prin punctele O(0, 0), A(1, 0), B(1, 6), iar la tangenta la grafic n
punctul A sa aib
a panta egala cu 5.
In caz afirmativ, sa se afle coeficient, ii a, b, c, d.

Se consider
a mult, imea G a matricelor de forma M (a) = a
0

a
2
a
1 , a R.
2
0
1
0

S
a se demonstreze c
a G este parte stabila a lui M3 (R) n raport cu nmult, irea matricelor s, i c
a legea indusa
determina pe G o structur
a de grup comutativ.
SUBIECTUL II
1.

S
a se determine x R astfel nc
at
S
a se determine x > 0 astfel nc
at

0
Z x
e2

2.

et (2et 3) dt = 0.
1
(2 ln t 3) dt = 0.
t

Se consider
a funct, iile f : R R, f (x) = x2 4x s, i g : R\{1} R, g(x) =

4x

x1

a) Studiat, i variat, ia s, i reprezentat, i graficul fiecarei funct, ii (n acelas, i reper cartezian).


b) Aflat, i coordonatele punctelor de intersect, ie ale celor doua grafice s, i scriet, i ecuat, iile tangentelor la graficul
funct, iei f , respectiv g, n punctele de intersect, ie.
SUBIECTUL III
Intr-un reper cartezian se consider
a punctele A(2, 3), B(5, 1), C(1, 3). S
a se scrie ecuat, ia perpendicularei d
duse din C pe AB. S
a se afle coordonatele punctului de intersect, ie a dreptei d cu AB.

12

Varianta 5
Profilul economic

SUBIECTUL I
1.
2.

S
a se rezolve ecuat, ia

2 lg x
= 1.
lg(5x 4)

x y
Se consider
a mult, imea matricelor M = A =
x,
y

Z
.
y x

a) S
a se demonstreze c
a M este parte stabila a lui M2 (Z) n raport cu adunarea s, i cu nmult, irea matricelor.

b) S
a se demonstreze c
a M mpreun
a cu legile induse formeaza o structur
a de inel comutativ.

3.

c) Are inelul M divizori ai lui zero?
4 x
1
4

2x
2 = 0.
S
a se rezolve ecuat, ia 1
2
4
1 x

SUBIECTUL II
1.

Se consider
a funct, ia f : D R, f (x) =

1
, a, b R.
x2 + ax + b

a) S
a se determine a s, i b pentru care graficul funct, iei admite ca asimptota vertical
a dreapta x = 2 s, i funct, ia
are un maxim n punctul x = 2.
b) Pentru a = 4 s, i b = 12 sa se studieze variat, ia s, i sa se construiasca graficul funct, iei obt, inute.

c) Pentru a = 4 s, i b = 12 sa se calculeze aria suprafet, ei plane marginit


a de graficul funct, iei, axa Ox s, i
dreptele x = 4, x = 5.

2.

S
a se demonstreze c
a, pentru orice x 1, are loc inegalitatea

2(x 1)
ln x.
x+1

SUBIECTUL III
S
a se determine coordonatele ortocentrului triunghiului format de punctele A(1, 4), B(3, 1), C(8, 2).

13

Varianta 6
Profilul economic

SUBIECTUL I

3
2x 1 + 3 x 1 = 1.

1.

S
a se rezolve ecuat, ia

2.

S
a se rezolve inecuat, ia log2 (9 2x ) > 3 x.

1
a+1
0
1
a + 1 M3 (R).
Se consider
a matricea A = 0
a+1
0
1

3.

a) S
a se determine parametrul real a astfel nc
at matricea A sa fie inversabil
a.

b) Pentru a = 1 sa se determine inversa matricei A.


c) S
a se rezolve ecuat, ia matriceala

1
X 0
2

precizand n prealabil tipul matricei X.


2 0
2 1
1 2 =
1 3
0 1


0
,
2

SUBIECTUL II
1.

Se consider
a funct, ia f : R\{0} R, f (x) =

x3 3x2 + m
, unde m este un parametru real.
x2

a) S
a se determine m astfel nc
at funct, ia sa aib
a un extrem local n x = 2.
b) Pentru m = 4, sa se studieze variat, ia s, i sa se reprezinte grafic funct, ia obt, inuta.
c) S
a se discute num
arul radacinilor reale ale ecuat, iei x3 x2 3x + 4 = 0 dupa valorile parametrului real .
2.

S
a se calculeze primitivele funct, iei f : (1, ) R, f (x) =

x(1 + ln x)

S
a se determine primitiva F cu prorpietatea F (ee1 ) = 2.
SUBIECTUL III
S
a se scrie ecuat, ia cercului care trece prin punctele A(1, 2), B(2, 0) s, i are centrul pe dreapta de ecuat, ie y = x 3.

14

Varianta 7
Profilul economic

SUBIECTUL I
1.

S
a se determine valorile parametrului real m pentru care ecuat, ia
mx2 2(m 2)x m 10 = 0

2.

are doua radacini de semne contrare.

1
1
1
1.
Se consider
a matricea A = 1 1
1
1 1

a) S
a se demonstreze c
a matricea A este inversabil
a s, i sa se calculeze inversa ei.


1
x
b) S
a se rezolve ecuat, ia matriceala A X = B, unde B = 2 s, i X = y .
0
z

3.

x+y
xy
1+
4
S
a se demonstreze c
a este lege de compozit, ie interna pe M s, i c
a (M, ) este grup abelian.

Se consider
a mult, imea M = (2, 2). Pentru x, y M se defines, te legea x y =

SUBIECTUL II
Se consider
a funct, ia f : D R, f (x) =

x2 + ax
, a, b N.
bx 2

1.

S
a se stabileasca domeniul maxim de definit, ie D al funct, iei.

2.

S
a se determine a s, i b astfel nc
at funct, ia sa aib
a puncte de extrem n x = 2 s, i x = 6.

3.

Fie a = 6 s, i b = 1.
a) S
a se studieze variat, ia s, i sa se reprezinte grafic funct, ia obt, inuta.
b) S
a se scrie ecuat, ia tangentei la grafic n punctul de abscisa 2.

c) S
a se afle aria suprafet, ei plane limitate de graficul funct, iei, axa Ox s, i dreptele de ecuat, ii x = 6, x = 0.

SUBIECTUL III
S
a se scrie ecuat, ia nalt, imii din A n triunghiul ABC, determinat de dreptele:
AB :
BC :
AC :

x y + 2 = 0,
3x y + 1 = 0,
x + 2y + 2 = 0.

15

Varianta 8
Profilul economic

SUBIECTUL I
ln(2x2 3x + 1)
0.
x2 3x

1.

S
a se rezolve inecuat, ia

2.

S
a se rezolve ecuat, ia x3 ax2 + bx c = 0, s, tiind c
a a, b, c sunt radacinile sale.

2x y + z t = 1
Se consider
a sistemul
x + y + az + t = 1 .

x y + z + bt = c

3.

S
a se determine a, b, c astfel nc
at matricea sistemului sa aib
a rangul 2 s, i sistemul sa fie compatibil. Pentru
valorile aflate sa se rezolve sistemul.
SUBIECTUL II
1.

Se consider
a funct, ia f : D R, f (x) =

ln x 1
+ + ax + b, unde a, b R.
x
x

a) S
a se determine a s, i b, astfel nc
at dreapta de ecuat, ie y = x sa fie asimptota a graficului funct, iei f .
b) Fie a = 1 s, i b = 0. S
a se determine coordonatele punctului de intersect, ie a graficului cu asimptota oblic
aa
funct, iei obt, inute.
Z e n+1
2
S
a se calculeze In = n
(f (x) x) dx, n N .
e2

S
a se demonstreze c
a s, irul (In )n1 este o progresie aritmetica.

2.

S
a se calculeze volumul corpului de rotat, ie determinat de funct, ia f : [0, 3] R, f (x) =

x(x 3)

x4

SUBIECTUL III
S
a se determine coordonatele punctului de intersect, ie a mediatoarelor segmentelor [AB] s, i [AC], unde A(2, 5),
B(5, 1), C(2, 2).

16

BACALAUREAT 1998
SESIUNEA IUNIE, ORAL
Biletul nr. 1
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.2

x = a + a + 1 , a R = (, 3] [1, ).

a+1

x2 + 4
S
a se determine asimptotele funct, iei f : D R, f (x) =
(D fiind domeniul maxim de definit, ie) s, i sa se
3x 5
precizeze intervalele sale de monotonie.
S
a se arate c
a


xR

Biletul nr. 2
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se rezolve inecuat, ia |x 2| + |x 1| > 1.

2.

S
a se afle a, b, c R astfel nc
at lim n(an
n

p
2 + bn + cn2 ) = 1.

Biletul nr. 3

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

S
a se determine funct, ia de gradul al doilea f : R R, f (x) = ax2 + bx + c, s, tiind c
a admite un minim egal cu
9 s, i c
a graficul funct, iei trece prin punctele A(1; 13) s, i B(2; 10).
2x + 1

S
a se construiasca graficul funct, iei f : R R, f (x) =
x2 + 1
Biletul nr. 4

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

Pentru ce valori reale ale lui m inecuat, ia


(m 1)x2 (m + 1)x + m + 1 > 0

2.

este verificata pentru orice x R?
1
2
Calculat, i: lim
cot x .
x0 x2
Biletul nr. 5

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real


x2 + 3x + 2
2.
x2 4x + 3

1.

S
a se rezolve: 1 <

2.

S
a se studieze convergent, a s, irului:

 1
1
1
an = 1 2 1 2 . . . 1 2 , n N, n 2.
2
3
n

17

Biletul nr. 6
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

x2 + y 2 = 8
S
a se rezolve sistemul 1
1
+ =1
x y

S
a se construiasca graficul funct, iei f : R R, f (x) =

|x|

x2 + 1

Biletul nr. 7
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real
(

5x2 6xy + 5y 2 = 29
7x2 8xy + 7y 2 = 43

1.

S
a se rezolve sistemul

2.

S
a se construiasca graficul funct, iei f : D R, f (x) = x +

x2 + 2x, D fiind domeniul maxim de definit, ie.

Biletul nr. 8
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

3
x + 45 3 x 16 = 1.

1.

S
a se rezolve ecuat, ia:

2.

S
a se construiasca graficul funct, iei f : D R, f (x) = x2 +

8
, D fiind domeniul maxim de definit, ie.
x

Biletul nr. 9
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

4 x + 5 + x = 3.

1.

S
a se rezolve ecuat, ia:

2.

S
a se demonstreze c
a dac
a a + b + c = 0, atunci

lim (a n + 1 + b n + 2 + c n + 3) = 0
n0

s, i
lim (a ln(3 + n) + b ln(2 + n) + c ln(1 + n)) = 0.

n0

Biletul nr. 10
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se determine toate numerele complexe z cu proprietatea z 2 = i.
Z
Calculat, i
xex sin x dx pe intervalul I = R.

18

Biletul nr. 11
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

S
a se rezolve sistemul:

x2 xy = 28
y 2 xy = 12

x2 + 1
, a fiind un parametru real strict pozitiv. S
a se
x2 + ax + a
determine a astfel nc
at graficul lui f sa aib
a o singura asimptota vertical
a s, i sa se reprezinte graficul funct, iei f
pentru a astfel g
asit.
Se consider
a funct, ia definit
a prin expresia f (x) =

Biletul nr. 12
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se determine x, y R astfel nc
at

x2 y3

= 1 3i.
1i
1+i

x+k
Se consider
a f : (0, ) R, f (x) = , unde k R este un parametru real. S
a se determine parametrul k
k
astfel nc
at f (1) = 1 s, i apoi sa se reprezinte grafic funct, ia f .
Biletul nr. 13

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

p
x
S
a se rezolve ecuat, ia: 16 (0, 25)5 4 = 2 x+1 .
Z 4 p
x x2 + 9 dx.
Calculat, i:
0

Biletul nr. 14

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se rezolve ecuat, ia: 5lg x 3lg x1 = 3lg x+1 5lg x1 .

2.

S
a se determine asimptotele funct, iei f : R\{0} R, f (x) = xe x2 .

Biletul nr. 15
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se rezolve ecuat, ia: logx 2 logx 3 = 2.

2.

S
a se determine num
arul radacinilor reale ale ecuat, iei 1 + x = arctan x.
Biletul nr. 16

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se rezolve ecuat, ia: 2 lg2 x3 3 lg x 1 = 0.

2.

S
a se afle a, b R astfel nc
at f (x) =

intersecteze asimptota orizontal


a.

ax2 + 6x + 2
sa aib
a o unic
a asimptota vertical
a, iar graficul lui f sa nu
x2 + 2x + b

19

Biletul nr. 17
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se rezolve inecuat, ia: lg2 x 2 lg x 8 0.

S
a se reprezinte grafic funct, ia f : D R, f (x) = ln 1 + x2 arctan x, unde D este domeniul maxim de
definit, ie.
Biletul nr. 18

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se rezolve inecuat, ia: log2 (9 2x ) > 3 x.

2.

S
a se afle numerele reale a s, i b dac
a dreapta y = 2x + 3 este asimptota spre + pentru funct, ia f : D R,
4x2 + ax + 1
, unde D este domeniul maxim de definit, ie. Pentru a, b aflat, i, sa se construiasca graficul
f (x) =
bx + 1
funct, iei.
Biletul nr. 19

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se discute s, i sa se rezolve ecuat, ia:
loga x loga2 x + loga4 x

2.

Calculat, i: lim (cot x)tan 2x .


x 4

Biletul nr. 20
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se rezolve ecuat, ia: lg 2 + lg(4x2 + 9) 1 + lg(2x2 + 1).

2.

S
a se studieze monotonia s, i marginirea s, irului (an )n1 definit prin a1 =
de convergent, a, sa se calculeze limita.

2, an+1 =

2 + an , n N . In caz

Biletul nr. 21
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se demonstreze c
a, pentru n N , avem:
1 2 3 + 2 3 4 + + n (n + 1) (n + 2) =

2.

n(n + 1)(n + 2)(n + 3)

S
a se reprezinte grafic funct, ia f : D R, f (x) = (2 + x) 1 x, unde D este domeniul maxim de definit, ie.

20

Biletul nr. 22
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se demonstreze c
a pentru orice n N , avem:
1
1
1
1
n
+
+
+ +
=

1 5 5 9 9 13
(4n 3)(4n + 1)
4n + 1

2.

S
a se reprezinte grafic f : D R, f (x) = ln

1+x
, unde D este domeniul maxim de definit, ie.
1x
Biletul nr. 23

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real


(

Ayx = 7Axy1
6Cxy = 5Cxy+1

1.

S
a se rezolve sistemul:

2.

S
a se reprezinte grafic f : R R, f (x) = 1

.
p
|x2 1|.

Biletul nr. 24
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real
n


1
, suma coeficient, ilor binomiali de rang par este egala cu 128. S
a se g
aseasca
a4a+
a
termenul care cont, ine pe a3 .
Z 1
Calculat, i:
x2 arctan x dx.

1. In dezvoltarea

2.

Biletul nr. 25
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se demonstreze egalitatea: Cn1 + 2Cn2 + + nCnn = n 2n1 , n N .

Determinat, i primitivele funct, iei f : (1, 2) R, f (x) = x2 + 3x 2.


Biletul nr. 26

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se g
aseasca rangul celui mai mare termen din dezvoltarea

2.

S
a se calculeze: lim

3 1
+
4 4

100

cos 2x cos 4x

x0
x2
Biletul nr. 27

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se determine polinomul f = X 4 + aX 3 + bX 2 + cX + d, astfel nc
at mpart, it la X 2 3X + 1 sa dea restul
2
2X + 1 s, i mpart, it la X 1 sa dea restul 2X + 2.

1
Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = (ax + 1 + a2 x2 ) a , unde a 6= 0 este o constant
a reala. S
a se arate c
a:
(1 + a2 x2 )f (x) + a2 xf (x) f (x) = 0, x R.
21

Biletul nr. 28
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

S
a se g
aseasca primul termen s, i rat, ia unei progresii geometrice daca:

a + a1 =

4
16
.

a3 a2 + a1 =
8
S
a se arate c
a pentru orice x 0 au loc inegalitat, ile:

x
ln(1 + x) x.
x+1
Biletul nr. 29
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se g
aseasca suma primilor 20 de termeni ai unei progresii aritmetice (an )n1 , daca a6 + a9 + a12 + a15 = 20.
r
x
S
a se determine asimptotele funct, iei f : D R, f (x) = x
, unde D este domeniul maxim de definit, ie.
x+1
Biletul nr. 30

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se determine a s, i b astfel nc
at polinomul aX 4 + bX 3 3 sa fie divizibil cu (X 1)2 .

2.

S
a se studieze continuitatea funct, iei f : R R, f (x) = lim

1 + xenx

n 1 + enx

Biletul nr. 31
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se determine A s, i B astfel nc
at polinomul AX n+2 + BX n + 2 sa fie divizibil cu (X 1)2 .

2.

S
a se discute dupa parametrul real m num
arul de solut, ii reale ale ecuat, iei 2 ln x + x2 4x + m = 0.
Biletul nr. 32

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se arate c
a polinomul (X + 1)6n+1 + X 6n+2 se divide cu X 2 + X + 1.
ln x
S
a se determine intervalele de monotonie ale funct, iei f : (0, ) R, f (x) = s, i, folosind rezultatul obt, inut,
x

sa se decida care din numerele a = 3 5 s, i b = 5 3 este mai mare.

22

Biletul nr. 33
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

Fie ecuat, ia x3 + ax2 + bx + c = 0 avand radacinile x1 , x2 , x3 . S


a se determine ecuat, ia care are radacinile
y1 = x1 + x2 + x3 , y2 = x1 x2 + x3 , y3 = x1 + x2 x3 .

2.

S
a se determine asimptotele funct, iei f : D R, f (x) =

x2
, unde D este domeniul maxim de definit, ie.
|x 1|

Biletul nr. 34
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se rezolve ecuat, ia x4 4x3 + 5x2 2x 6 = 0, s, tiind c
a suma a doua radacini este egala cu suma celorlalte
doua.

2.

S
a se demonstreze c
a: ln(x + 1)

2x
, daca x 0.
x+2
Biletul nr. 35

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se determine matricele A M2 (R) cu proprietatea A2 = I2 , unde I2 este matricea unitate.
Z
Calculat, i:
e2x cos 3x dx pe intervalul I = R.
Biletul nr. 36

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

S
a se determine parametrul m astfel nc
at o radacina a ecuat, iei x3 28x + m = 0 sa fie dublul altei radacini s, i
apoi sa se rezolve.
(
2x2 + b,
daca x 2
S
a se determine constantele a, b R astfel nc
at funct, ia f : R R, f (x) =
sa fie
2ax3 + 11a, daca x > 2
derivabila pe R.
Biletul nr. 37

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

Dac
a x1 , x2 , x3 sunt radacinile polinomului X 3 2X 2 + 3X + 4, sa se calculeze x21 + x22 + x23 s, i x31 + x32 + x33 .

2.

S
a se demonstreze c
a x ex 1 xex , pentru orice x R.
Biletul nr. 38

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se rezolve n mult, imea C ecuat, ia: 2x4 + 7x3 + 9x2 + 7x + 2 = 0.
S
a se determine constantele a, b R astfel nc
at funct, ia f : R R, f (x) =
derivabila pe R.

23

xex ,
daca x 1
sa fie
ax + b, daca x > 1

Biletul nr. 39
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

S
a se determine natura radacinilor ecuat, iei x2 (2x2 + 5) m(x2 + 3) = 3, unde m este un parametru real.
Z 1p
Calculat, i:
4 x2 dx.
0

Biletul nr. 40

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se determine a, b R s, i apoi sa se rezolve ecuat, ia x4 7x3 + 21x2 + ax + b = 0, s, tiind c
a 1 + 2i este radacina
a ecuat, iei.

2.

S
a se determine parametrul real m astfel nc
at funct, ia f : R R, f (x) = mx ln(x2 + 1) sa fie monoton
descrescatoare pe R.
Biletul nr. 41

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

S
a se determine m, n R s, i apoi sa se rezolve ecuat, ia x4 x3 + mx2 + 2x + n = 0, s, tiind c
a ecuat, ia admite
radacina 1 + i.
Z 2
Calculat, i:
sin3 x cos2 x dx.
0

Biletul nr. 42
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real


1 12
.
4 1

1.

S
a se determine matricele X M2 (R), astfel nc
at X =

2.

Interiorul cercului de ecuat, ie x2 + y 2 = 16 este mpart, it de parabola de ecuat, ie y 2 = 6x n doua regiuni. S


a se
calculeze aria fiec
areia dintre ele.
Biletul nr. 43

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.


2

1
S
a se calculeze determinantul: =
1
1

1
2
1
1

1
1
2
1


1
1
.
1
2

S
a se calculeze volumul corpului de rotat, ie determinat de funct, ia f : [0, ] R, f (x) = sin x.

24

Biletul nr. 44
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.


1

1
S
a se calculeze determinantul: =
0
4

2
4
2
3

4
1
1
2


5
2
.
2
11
S
a se calculeze volumul corpului de rotat, ie determinat de funct, ia f : 0,
R, f (x) = arcsin x.
2
Biletul nr. 45

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

S
a se verifice egalitatea:

3
a
2
a

a

1

3a2
3a
2
a + 2a 2a + 1
2a + 1 a + 2
3
3


1
1
= (a 1)6 .
1
1

S
a se calculeze aria mult, imii plane cuprinse ntre parabolele de ecuat, ii y 2 = 3x, respectiv x2 = 3y.
Biletul nr. 46

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

2 a
2 2
S
a se calculeze rangul matricei A = 4 1 2a 5 pentru diferite valori alu lui a C.
2 10 12 1
Z 2
sin2 x cos3 x dx.
Calculat, i:
0

Biletul nr. 47
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

1
S
a se precizeze dac
a matricea A = 1
1
Z 2
Calculat, i:
ex sin 2x dx.

1 1
2 3 este inversabil
a s, i, n caz afirmativ, sa se g
aseasca inversa ei.
3 6

Biletul nr. 48
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

S
a se precizeze tipul matricei X s, i apoi sa se determine matricea X s, tiind c
a:

1 2 3
1 5
3
X 0 1 2 = 2 1 1 .
1 2 1
3 4 5

2.

S
a se determine primitivele funct, iei f : (0, 1) R, f (x) =

25

arcsin x

x2

Biletul nr. 49
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

1
1
1
1 1 este inversabil
S
a se precizeze dac
a matricea A = 1
a s, i, n caz afirmativ, sa se calculeze inversa ei.
1 1
1
Z 4
x +1
S
a se calculeze
dx pe intervalul I (1, ).
x3 + 1
Biletul nr. 50

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

Folosind regula lui Cramer, sa se rezolve sistemul:

6x + 4y + z + 2t = 3

6x + 5y + 3z + 5t = 6

12x + 8y + z + 5t = 8

6x + 5y + 3z + 7t = 8

Determinat, i primitivele funct, iei f : (3, 3) R, f (x) = x 9 x2 .


Biletul nr. 51

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

2x y + z + 2t = 1
S
a se rezolve sistemul:
x + y + 2z + t = 2 .

3x 2y + z + 3t = 1
Z 3
x + x2 + x + 1
dx pe intervalul I = (, 0).
Calculat, i
x3 x2 + x 1
Biletul nr. 52

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

S
a se determine a, b, c astfel
at matricea sistemului sa fie de rang 2, iar sistemul sa fie compatibil. In acest
nc

2x

y+ z t= 1

caz sa se rezolve sistemul


x + y + az + t = 1 .

x y + z + bt = c
Determinat, i primitivele funct, iei f : (0, ) R, f (x) =

+ 1)

x(x2

Biletul nr. 53
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

ax + y + z = 1
S
a se rezolve sistemul:
x + ay + z = 1

x + y + az = 1
Calculat, i:

(discut, ie dupa parametrul a R).

e2x sin 3x dx.

26

Biletul nr. 54
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

S
a se determine a R astfel nc
at sistemul sa aib
a s, i solut, ii nenule, iar n acest caz sa se rezolve:

x 2y + z t = 0

2x y + 3z 3t = 0

x+y+z+t=0

2x + (a 1)y + 2z + at = 0

Calculat, i primitivele funct, iei f : R R, f (x) = x x2 + 1.

Biletul nr. 55
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

Se defines, te legea de compozit, ie : R R R, (x, y) 7 x y = x + y + xy. Aratat, i c


a aceasta lege este
asociativ
a, comutativa s, i cu element neutru. Demonstrat, i c
a intervalul [1, ) este parte stabila a lui R n
raport cu legea .


1+x
2
Calculat, i: lim x x ln
.
x
x
Biletul nr. 56

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

Se defines, te legea de compozit, ie : R R R, (x, y) 7 x y = xy + 2ax + by. Determinat, i a, b R astfel nc


at
legea sa fie comutativa s, i asociativ
a. Are legea astfel obt, inuta element neutru?
(
x2 x + 1,
daca x 0
S
a se determine constantele a, b R astfel nc
at funct, ia f : R R, f (x) =
sa
a sin x + b cos x, daca x > 0
fie derivabila pe R.
Biletul nr. 57

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real


x+y
este lege de compozit, ie interna pe G = (1, 1) s, i (G, ) este grup abelian.
1 + xy

1.

Demonstrat, i c
a (x, y) 7 x y =

2.

S
a se calculeze derivata de ordin n (n > 1) a funct, iei f : E R, f (x) =

punctelor unde f este de n ori derivabila.

1
, precizand mult, imea E a
x+a

Biletul nr. 58
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

Not
am M = {a+bi | a, b Z}. Demonstrat, i c
a M este parte stabila a mult, imii C a numerelor complexe n raport
cu nmult, irea numerelor complexe s, i c
a formeaza monoid comutativ n raport cu operat, ia indusa. Determinat, i
elementele simetrizabile ale monoidului M .

2.

S
a se calculeze lim

xe x

x0 tan2 x
x>0

27

Biletul nr. 59
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

Fie G = (0, )\{1} s, i legea definit


a prin (x, y) 7 x y = xln y . Aratat, i c
a este lege de compozit, ie pe G s, i
(G, ) este grup comutativ.
p
Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = |x2 1|. S
a se calculeze derivatele laterale n 0, 1 s, i 1.
Biletul nr. 60

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.
2.

Pe Z se defines, te legea de compozit, ie Z Z Z, (x, y) 7 xy = x + y 1. Demonstrat, i c


a (Z, ) este grup
comutativ.
3x + 1
S
a se determine punctele critice pentru f : D R, f (x) = arctan
(se vor afla domeniul maxim de
x2 1
definit, ie D s, i domeniul de derivabilitate).
Biletul nr. 61

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

1
3
Fie = + i
s, i G = {1, , 2 } C. Demonstrat, i c
a G este parte stabila a lui C n raport cu nmult, irea
2
2
numerelor complexe s, i alc
atuit, i tabla operat, iei induse. Deducet, i c
a (G, ) este grup comutativ.

3 1 x 2x 1
, daca x 6= 0
S
a se studieze continuitatea funct, iei f : R R, f (x) =
.
x
1,
daca x = 0
Biletul nr. 62

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

Pe mult, imea Z a numerelor ntregi definim legile de compozit, ie xy = x + y + 3 s, i xy = xy + 3x + 3y + 6,


x, y Z. Demonstrat, i c
a (Z, , ) este un inel comutativ.
arcsin x
S
a se calculeze derivata funct, iei f : D R, f (x) =
n punctul x0 = 0 (se va preciza domeniul maxim
1 x2
de definit, ie D s, i domeniul de derivabilitate ale funct, iei f ).
Biletul nr. 63

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.a b
a,
b

Z
. Ar
atat, i c
a A este parte stabila a lui M2 (Z) n raport cu adunarea s, i nmult, irea
5b a
matricelor s, i c
a formeaz
a un inel comutativ n raport cu operat, iile induse.
(
x2 3x + 2, daca x > 0
Fie f : R R, f (x) =
. S
a se studieze derivabilitatea lui f s, i sa se determine
0,
daca x 0
punctele unde tangenta la graficul funct, iei trece prin origine.
Fie A =28

Biletul nr. 64
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real
(

3x +
2y =
4

2x + 3y = 1

1.

Rezolvat, i n Z12 sistemul:

2.

S
a se determine a R astfel nc
at funct, ia

f : R\{1} R, f (x) =
sa aib
a limita n punctul x0 = 1.

a ln(3 x),

2 2,
x1

daca x < 1
daca x > 1

Biletul nr. 65
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

Fie f , g Z5 [X], f =
3X 5 +
2X 3 +
2X + 4, g = 2X 3 + 3X 2 + 1. Aflat, i c
atul s, i restul mpart, irii lui f la g.

2.

S
a se studieze continuitatea s, i sa se traseze graficul funct, iei f : R R, f (x) = lim

enx

n 1 + enx

Biletul nr. 66
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.a 2b
Fie K =
a, b Q . Ar
atat, i c
a K este parte stabila a lui M2 (Q) n raport cu adunarea s, i nmult, irea
b
a
matricelor s, i c
a formeaz
a un corp n raport cu operat, iile induse.

x1

Calculat, i: lim
x1 3 x 1


Biletul nr. 67
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

2.

Definim pe R legea de compozit, ie (x, y) 7 x y = x + y + xy s, i fie G = [1, ) s, i H = (1, ). Aratat, i c


aG
s, i H sunt p
art, i stabile ale lui R n raport cu legea s, i c
a formeaza monoizi comutativi n raport cu operat, ia
indusa. Care din cei doi monoizi este grup?
p
Calculat, i: lim (x x2 2x).
x

Biletul nr. 68

Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

Rezolvat, i n Z12 sistemul:

2.

S
a se arate c
a s, irul an =

3x +
4y = 11

4x + 9y = 10

2n
, n N , este monoton, marginit s, i convergent. Aflat, i limita sa.
(n!)2

29

Biletul nr. 69
Profilul fizica-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educat, ie fizica-real

1.

Definim pe R legea de compozit, ie (x, y) 7 x y = xy x y + 2. Studiat, i propriet


at, ile acestei legi.

2.

S
a se determine constantele reale a s, i b astfel nc
at funct, ia
(
x2 + a, daca x 2
f : R R, f (x) =
ax + b, daca x > 2
sa fie continu
a pe R s, i, n plus, sa existe lim

x2

f (x) f (2)

x2

30

BACALAUREAT 1998
SESIUNEA AUGUST
Varianta 1
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
1.
2.
3.

S
a se rezolve inecuat, ia 2 x < x.
(
4x 5 9y = 1
S
a se rezolve sistemul
4x + 2x 3y = 6

Pentru x, y Q se defines, te legea de compozit, ie


x y = x + y 5xy.
S
a se cerceteze dac
a exista a Q astfel nc
at (Q\{a}, ) sa fie grup comutativ.
SUBIECTUL II

1.

Fie funct, ia f : R R, f (x) = (x2 + ax + 1)ex , unde a R.


a) S
a se determine parametrul a pentru care funct, ia este cresc
atoare pe R.
b) Pentru a = 0 determinat, i ecuat, ia tangentei la graficul funct, iei n punctul de intersect, ie cu axa Oy.

2.

c) S
a se demonstreze c
a g : R (0, ), g(x) = (x2 + 1)ex este bijectiv
a, cu inversa derivabila n punctul
x0 = 1 s, i sa se calculeze derivata inversei n punctul x0 = 1.
Z 1
x2 arctan x dx.
S
a se calculeze integrala
0

SUBIECTUL III
Se d
a hiperbola H de ecuat, ie

x2
y2

1 = 0.
4
9

a) S
a se afle ecuat, ia tangentei la hiperbol
a n punctul T (2 2, 3).
b) S
a se calculeze aria triunghiului format de asimptotele hiperbolei H s, i dreapta de ecuat, ie 9x + 2y 24 = 0.

31

Varianta 2
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
p
p

x + 2 x 1 + x 2 x 1 = 2.

1.

S
a se rezolve ecuat, ia

2.

S
a se discute, n funct, ie de parametrul real a, s, i sa se rezolve, urmatorul sistem:

1
x y + az =
2x ay + 2z = 1 .

x + ay + az = a 6

3.

S
a se rezolve urmatorul sistem:

Ayx = 7Axy1
6Cxy = 5Cxy+1

SUBIECTUL II
1.

S
a se calculeze urmatoarea limit
a:

q
p

2
4
n + n +1n 2 .
lim n
2

2.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) =

ax + b
, unde a, b R.
x2 + 1

2
b) Pentru a = 1 s, i b = 0 sa se studieze variat, ia s, i sa se reprezinte grafic funct, ia, folosind s, i derivata a doua.
a) S
a se determine a, b, s, tiind c
a funct, ia admite n x = 1 un extrem egal cu

c) Pentru a = 1 s, i b = 0 se noteaz
a cu A(u) aria mult, imii cuprinse ntre axa Ox, axa Oy, graficul funct, iei s, i
1
dreapta x = u (u > 0). S
a se determine u > pentru care A(u) < ln(2u 1).
2
SUBIECTUL III
Se d
a cercul de ecuat, ie x2 + y 2 4x + 2y = 0. S
a se scrie ecuat, ia dreptei care trece prin centrul cercului dat s, i este
perependiculara pe dreapta de ecuat, ie 2x + 3y 4 = 0.

32

Varianta 3
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
1.

Fie x1 , x2 , x3 radacinile polinomului f R[X], f = X 3 + (m + 1)X 2 + 2X + m. S


a se calculeze n funct, ie de m:
x21 + x22 + x23 s, i x31 + x32 + x33 ,
apoi sa se rezolve inecuat, ia x31 + x32 + x33 5 2x1 x2 x3 .

2.

Definim pe Z legile de compozit, ie x y = x+ y + 3 s, i x y = xy + 3x+ 3y + 6. S


a se demonstreze c
a (Z, , ) este
un inel comutativ. Verificat, i dac
a inelul are divizori ai lui zero. Determinat, i elementele inversabile ale acestui
inel.

3.

S
a se g
aseasca suma primilor douazeci de termeni ai unei progresii aritmetice, daca
a6 + a9 + a12 + a15 = 20.
SUBIECTUL II

1.

Se d
a funct, ia f : R R, f (x) =

xex ,
daca x 1
.
ax + b, daca x > 1

a) S
a se determine constantele reale a s, i b astfel nc
at funct, ia sa fie continu
a s, i derivabila pe R.
b) Pentru a = 2e s, i b = e sa se determine o primitiva a lui f pe R.
2.

S
a se demonstreze c
a, pentru orice x 0, au loc inegalitat, ile:
x
ln(1 + x) x.
x+1
SUBIECTUL III
S
a se determine aria triunghiului ABC determinat de dreptele de ecuat, ii:
AB :
BC :
AC :

x 2y + 4 = 0,
2x + y + 1 = 0,
x + y + 2 = 0.

33

Varianta 4
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
1.

2.

n


S
a se determine n astfel nc
at n dezvoltarea
2x + 21x (n N ) suma coeficient, ilor binomiali ai ultimilor
trei termeni sa fie egala cu 22. Pentru n = 6 sa se determine x s, tiind c
a suma termenilor T3 s, i T5 este egala cu
135.
Se consider
a matricea X cu proprietatea3
4
0
2 1
0
X 1
1 2 =
.
1 3 2
2 1
3

Precizat, i tipul matricei X s, i apoi determinat, i aceasta matrice.


3.

Rezolvat, i n Z8 :

x + 2y = 1
3x + 4y = 1

SUBIECTUL II
1.

S
a se determine a, b R astfel nc
at
lim

2.

p


2x2 + 4x + 1 ax b = 2 2.

Pentru n N se consider
a integralele In =

xn cos 2x dx s, i Jn =

xn dx.

a) S
a se calculeze I0 s, i I1 .
b) Fara a calcula integrala In , sa se precizeze monotonia s, irului (In )nN .
c) Comparat, i integrala In cu integrala Jn . S
a se precizeze daca s, irul (In )nN este convergent s, i, n caz
afirmativ, sa se determine limita sa.
SUBIECTUL III
S
a se scrie ecuat, ia cercului circumscris triunghiului ABC, unde varfurile triunghiului au coordonatele A(2, 5),
B(5, 1) s, i C(2, 2).

34

Varianta 5
Profilul matematica - fizica, informatic
a, metrologie

SUBIECTUL I
1.

x2 + (m + 1)x + m + 2

x2 + x + m
S
a se determine parametrul real m astfel nc
at E(x) sa aib
a sens s, i sa fie strict pozitiv
a pentru orice x R.
Se d
a expresia E(x) =

2.

S
a se rezolve ecuat, ia 2 lg2 (x3 ) 3 lg x 1 = 0.

3.

Fie G = (3, 3). Pentru x, y G definim:


xy =

9(x + y)

9 + xy

S
a se demonstreze c
a este lege de compozit, ie pe G s, i c
a (G, ) este grup comutativ.
SUBIECTUL II
1.

Se consider
a funct, ia f : [2, ) R, f (x) = |x 1|e|x+1|.
a) S
a se expliciteze funct, ia f s, i sa se studieze derivabilitatea ei.
b) S
a se determine extremele locale ale funct, iei.

2.


1
S
a se calculeze volumul corpului de rotat, ie determinat de funct, ia f : 0,
R, f (x) = arcsin x.
2
SUBIECTUL III11
. Se s, tie c
a punctul
Paralelogramul ABCD are varfurile consecutive A s, i B de coordonate A(3, 1) s, i B 2,
4


1
Q 3,
este intersect, ia diagonalelor paralelogramului. S
a se afle coordonatele varfurilor C s, i D s, i ecuat, ia dreptei
2
BC.

35

BACALAUREAT 1998
SESIUNEA AUGUST
Varianta 1
Profilul economic

SUBIECTUL I
(

Ayx = 7Axy1
.
6Cxy = 5Cxy+1

1 2 2
1
2. Se consider
a matricele A = 3
1
p s, i B = 3
3 1
1
3
nc
at cele doua matrice sa aib
a acelas, i rang.
1.

3.

S
a se rezolve sistemul

2 2 4
1
1 p. S
a se afle numerele reale p s, i q astfel
1
1 q

Pentru x, y R definim legea de compozit, ie x y = xy x y + 2. Demonstrat, i c


a G = (1, ) este parte
stabila a lui R n raport cu operat, ia s, i c
a G mpreuna cu operat, ia indusa are o structur
a de grup comutativ.
Demonstrat, i c
a funct, ia f : R G, f (x) = 2x + 1 este un izomorfism ntre grupurile (R, +) s, i (G, ).
SUBIECTUL II
Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) = (x 1)ex .

a) S
a se studieze variat, ia s, i sa se reprezinte grafic funct, ia f , folosind s, i derivata a doua.
b) S
a se calculeze lim A(u), unde A(u) reprezint
a aria mult, imii plane marginite de graficul funct, iei f , axa Ox s, i
u

dreptele de ecuat, ii x = 1 s, i x = u (u > 1).


SUBIECTUL III
S
a se scrie ecuat, ia simetricei dreptei de ecuat, ie 3x + y 1 = 0 fat, a de punctul A(4, 2).

36

Varianta 2
Profilul economic

SUBIECTUL I
1.
2.
3.

p
x
S
a se rezolve ecuat, ia 16 (0, 25)5 4 = 2 x+1 .

Descompunet, i n factori ireductibili peste Z5 polinomul f = X 4 + X 3 + 2X 2 + X + 1.
2x
1x
Pentru fiecare x R, x 6= 0 se consider
a matricea A(x) =
si mult, imea E = {A(x) | x R }.
2(x 1) 2x 1 ,
a) Demonstrat, i c
a pentru orice x, y R avem relat, ia A(x) A(y) = A(xy).

b) Calculat, i (A(x))n pentru A(x) E.

c) Demonstrat, i c
a nmult, irea matricelor este lege de compozit, ie pe E s, i c
a E, mpreuna cu legea indusa, are
o structur
a de grup abelian.

SUBIECTUL II
Se consider
a funct, ia f : R\{1} R, f (x) =

x2 + mx + n
, unde m, n R.
x1

a) S
a se determine m s, i n astfel nc
at funct, ia f sa admit
a un extrem egal cu 1 n punctul x = 0.
b) Pentru m = 1 s, i n = 1, sa se studieze variat, ia s, i sa se reprezinte grafic funct, ia f , folosind s, i derivata a doua.
c) S
a se scrie ecuat, ia tangentei la graficul funct, iei de la punctul b) n punctul de abscisa 3.
d) S
a se calculeze aria suprafet, ei plane limitate de graficul funct, iei de la punctul b), axa Ox s, i dreptele de ecuat, ii
x = 2, x = 5.
SUBIECTUL III
S
a se g
aseasca ecuat, ia cercului de diametru [AB], s, tiind c
a A(3, 2) s, i B(1, 6). S
a se scrie ecuat, ia tangentei la cerc
n punctul A.

37

Varianta 3
Profilul economic

SUBIECTUL I
1.

S
a se determine suma primilor 20 de termeni ai unei progresii aritmetice (an )n1 daca
a6 + a9 + a12 + a15 = 20.

2.

3.

=0
4x + my
Se consider
a sistemul
y z = 0 . Pentru ce valori ale parametrului real m sistemul are s, i solut, ii

2x + y + z = 0
diferite de solut, ia nula? S
a se rezolve sistemul n acest caz.
Fie K un corp comutativ s, i polinomul f K[X].
a) Dac
a a, b K s, i a 6= b, demonstrat, i c
a restul mpart, irii polinomului f la (X a)(X b) este

af (b) bf (a)

ab
b) Demonstrat, i c
a dac
a a 6= b, X a | f s, i X b | f , atunci (X a)(X b) | f .

f (a) f (b)
X+
ab

SUBIECTUL II
1.

Se consider
a funct, ia f : R\{1; 3} R, f (x) =

x2 + ax

(x + 3)2

a) S
a se determine a R pentru care tangenta la graficul funct, iei n punctul de abscisa 1 este paralel
a cu axa
Ox.
b) Pentru a = 3 sa se studieze variat, ia s, i sa se reprezinte grafic funct, ia, folosind s, i derivata a doua.
2.

S
a se calculeze volumul corpului de rotat, ie generat de funct, ia f : [1, e] R, f (x) =

ln x

SUBIECTUL III
Se d
a dreapta d de ecuat, ie 2x y + 4 = 0. S
a se cerceteze daca punctele A(5, 3) s, i B
fat,
a de dreapta d.

38

11 3
,
5
5

sunt simetrice

Varianta 4
Profilul economic

SUBIECTUL I

x2 5

12 2x1

x2 5

1.

S
a se rezolve ecuat, ia 4x

2.

S
a se determine valorile parametrului real m pentru care ecuat, ia

+ 8 = 0.

4mx2 + 4(1 2m)x + 3(m 1) = 0

3.

are radacini reale strict pozitive.

2 1 1
Fie matricea A = 1 2 1.
1 1 2

a) S
a se demonstreze c
a exista x, y R astfel nc
at A2 = xA + yI3 , unde I3 este matricea unitate.
b) Este matricea A inversabil
a? In caz afirmativ, sa se calculeze A1 .

SUBIECTUL II
x 1

, x (, 1]

ex

1.

Se consider
a funct, ia f : R R, f (x) =

2.

S, tiind c
a a + b + 1 = 0, sa se calculeze limita

lim (a n + 1 + b n + 2 + n + 3).

ln
x

, x (1, )
x
S
a se demonstreze c
a funct, ia f are primitive pe R s, i sa se afle o primitiva a sa.

SUBIECTUL III
S, tiind c
a A(1, 2) este piciorul perpendicularei duse din origine pe dreapta d, sa se scrie ecuat, ia dreptei d.

39

Varianta 5
Profilul economic

SUBIECTUL I
1.
2.

2

x 5x + 4
1.
S
a se rezolve inecuat, ia
x2 4

S
a se determine m R s, i sa se rezolve ecuat, ia
x3 + mx2 x 3 = 0,
s, tiind c
a radacinile sale sunt n progresie aritmetica.

3.

S
a se rezolve s, i sa se discute dupa parametrul real m urmatorul sistem de ecuat, ii:

x my + z = 2m
x 2y + z = 1 .

mx + m2 y 2z = 2
SUBIECTUL II
Fie funct, ia f : R\{c} R, f (x) =

x2 + ax + b

x+c

a) S
a se determine a, b, c, astfel nc
at graficul funct, iei sa aib
a ca asimptote dreptele de ecuat, ii x = 1 s, i y = x + 2,
iar P (2, 6) sa fie un punct al graficului.
b) Pentru a = 1, b = 0 s, i c = 1 sa se studieze variat, ia s, i sa se reprezinte grafic funct, ia f , folosind derivata a doua.
c) S
a se scrie ecuat, ia tangentei la graficul de la punctul b), n punctul de abscisa 1.
d) S
a se calculeze aria mult, imii plane marginite de graficul funct, iei, axa Oy, asimptota oblic
a s, i dreapta de ecuat, ie
x = 1.
SUBIECTUL III
S
a se precizeze dac
a cercul de centru C(4, 0), tangent la dreapta de ecuat, ie d : 4x + 3y 6 = 0, taie sau nu dreapta
de ecuat, ie 4x 3y 6 = 0.

40

BACALAUREAT 1998
SESIUNEA AUGUST
Varianta 1
Profilul umanist

SUBIECTUL I
1.

S
a se determine X M2 (Z) care satisface relat, ia:
3 1
1 0
X =
.
5 2
0 1

2.

Pe R definim legea de compozit, ie

1
(x + y xy + 1).
2
S
a se cerceteze dac
a aceasta lege este asociativ
a, comutativa s, i are element neutru. Dac
a exista element neutru,
determinat, i elementele simetrizabile fat,
a de legea .
xy =

SUBIECTUL II
1.

Determinat, i primitivele funct, iilor:


2
1
x + 3 sin x + 2
;
x
x +1
b) f : (0, ) R, f (x) = x2 + ln x.
a) f : (0, ) R, f (x) = 3x4 +

2.

S
a se calculeze urmatoarele integrale:
Z 1
xex dx;
a)
0

b)

cos2 x dx.

3.

Se consider
a funct, iile f , g : R R, f (x) = x2 + 4x s, i g(x) = x + 4.
a) S
a se rezolve inecuat, ia f (x) g(x).

b) S
a se calculeze aria mult, imii plane cuprinse ntre graficele funct, iilor f s, i g s, i dreptele de ecuat, ii x = 4,
x = 1.

41

Varianta 2
Profilul umanist

SUBIECTUL I

1. Fie H = A M2 (R)
A = a

0b
, a, b R, a 6= 0 . Demonstrat, i c
a:
1

a) Dac
a A, B H, atunci A B H.


1
b) Oricare ar fi A H, exista X H astfel nc
at A X = I2 , unde I2 =
0
2.


0
.
1

Pentru numerele reale x s, i y definim operat, ia x y = xy 5x 5y + 30.


a) Demonstrat, i c
a este lege de compozit, ie pe mult, imea G = (5, +).
b) Verificat, i dac
a (G, ) este grup abelian.
c) Rezolvat, i n G ecuat, ia x x = 9.
SUBIECTUL II

1.

Determinat, i primitivele funct, iilor:


a) f : R R, f (x) = (x2 4)(x + 1) +

1
3 x.
x

b) f : R R, f (x) = x2 cos x.
2.

Fie f : [0, ) R, f (x) =

x3

x+1

1
a) S
a se arate c
a exista a, b, c R astfel nc
at f (x) = ax2 + bx + c
, pentru orice x [0, ).
x+1
Z 3
b) S
a se calculeze integrala
f (x) dx.
1

3.

ln x
a se calculeze aria limitata de graficul funct, iei f , axa Ox s, i dreptele
Fie funct, ia f : (0, ) R, f (x) = 2 . S
x
de ecuat, ii x = 1 s, i x = e.

42

Varianta 3
Profilul umanist

SUBIECTUL I
1.

Se consider
a matricele A =
egalitatea A X = B.

2.


1
01
2
s, i B =
2
1


1
. S
a se determine matricea X M2 (R) care verific
a
0


a b
Fie M mult, imea matricelor de forma A =
cu a, b Z. Demonstrat, i c
a adunarea s, i nmult, irea
5b a
matricelor sunt legi de compozit, ie pe M s, i verificat, i daca (M, +, ) este inel comutativ.
SUBIECTUL II

1.

Determinat, i primitivele funct, iilor:


a) f : R R, f (x) = (2x + 1)2 (x 1) +

2.

x2

+9

b) f : (0, ) R, f (x) = x ln2 x.


Z 2
ex sin 2x dx.
a) S
a se calculeze integrala
0
Z a
b) S
a se determine a > 0 astfel nc
at
(2 4x + 3x2 ) dx = a.
0

3.

Se consider
a funct, iile f , g : R R, f (x) = x3 2x 3 s, i g(x) = 2x2 x 3.
a) S
a se rezolve inecuat, ia f (x) g(x).

b) Calculat, i aria mult, imii plane cuprinse ntre graficele celor doua funct, ii s, i dreptele de ecuat, ii x = 0 s, i x = 1.

43

Varianta 4
Profilul umanist

SUBIECTUL I
1.

Pentru orice a R definim matricea Ua M2 (R), Ua =


matrice.1 a
si notam cu G mult, imea tuturor acestor
0 1 ,

a) Aratat, i c
a pentru orice a, b R sunt satisfacute relat, iile Ua Ub = Ua+b s, i Ua Ua = I2 , unde I2 =
Deducet, i c
a nmult, irea matricelor este lege de compozit, ie pe G.


1
0


0
.
1

b) Precizat, i dac
a matricea I2 face parte din G s, i verificat, i daca elementele din G sunt simetrizabile fat, a de
nmult, irea matricelor.
2.

Pentru x, y R definim urmatoarea lege de compozit, ie:


x y = xy 3x 3y + 12.
a) Verificat, i dac
a legea ?? este asociativ
a s, i comutativa.
b) Fie G = (3, ). Demonstrat, i c
a, dac
a x G s, i y G, atunci x y G.

c) Cercetat, i dac
a exista e G astfel nc
at pentru orice x G sa avem x e = e x = x.

d) Verificat, i dac
a (G, ) este grup abelian.
SUBIECTUL II
1.

2.

2
1
x2 x + 1

+ 2

x+1 x +1
4 x
x+1

b) S
a se determine o funct, ie a c
arei primitiva este F : R R, F (x) = 2
x +1
a) S
a se determine primitivele funct, iei f : (0, ) R, f (x) =

S
a se calculeze integralele:
Z 2
ex cos 2x dx.
a)
0
Z e
b)
ln2 x dx.
1

3.

Se consider
a funct, iile f , g : R, f (x) = x2 2x 2, g(x) = 2 4x x2 .
a) S
a se determine x R astfel nc
at f (x) g(x).

b) S
a se calculeze aria mult, imii plane cuprinse ntre graficele funct, iilor f s, i g s, i dreptele de ecuat, ii x = 0 s, i
x = 3.

44

Varianta 5
Profilul umanist

SUBIECTUL I
1.

Se dau matricele A =
A X = B.

2.


1
2
1
2 1
s, i B =
. S
a se determine matricea X M2 (R) care verific
a egalitatea
1
0 3

Pe mult, imea Q se definesc legile de compozit, ie


x y = x + y + 2 s, i x y = 2xy + 4x + 4y + 6.
a) Demonstrat, i c
a (Q, ) este grup abelian.

b) Demonstrat, i c
a (Q, ) este monoid comutativ.

c) Este legea de compozit, ie distributiv


a fat, a de legea ? Ce concluzie se poate trage?

SUBIECTUL II
1.

Determinat, i primitivele funct, iilor:


a) f : (0, 1) R, f (x) = 2x2 5x +
b) f : R R, f (x) = e2x sin x.

2.

a) Fie f : R R, f (x) =

1
1

x x+
x
1 x2

x2 + 2x
. Demonstrat, i c
a funct, ia f admite o primitiva F : R R de forma
+ x + 1)2

(x2

ax + b
. Constantele a s, i b se vor determina.
x2 + x + 1
Z
b) S
a se calculeze integrala
x2 cos x dx.
F (x) =

3.

Determinat, i aria subgraficului funct, iei f : [1, 2] R, f (x) = (x2 x)ex .

45

BACALAUREAT 1998
SESIUNEA AUGUST
Varianta 1
Profilul pedagogic

SUBIECTUL I
1.

S
a se determine cifrele a s, i b astfel nc
at numarul N = a23b sa fie divizibil cu 18.

2.

La o serbare s, colar
a s-au vandut bilete a c
ate 4000 lei s, i a c
ate 5000 lei bucata. In total s-au vandut 700 de
bilete pe care s-au ncasat 3000000 lei. C
ate bilete de fiecare fel s-au vandut?

3.

5
obt, inem acelas, i rezultat ca s, i atunci c
and
Suma a trei numere este 60. Dac
a nmult, im al doilea numar cu
4
adaugam 5. S, tiind c
a al treilea num
ar este cu 6 mai mare decat primul, sa se afle numerele.
SUBIECTUL II

1.

Se consider
a familia de funct, ii de gradul al doilea fm (x) = x2 2(m 1)x + m, unde m este un parametru real.
a) S
a se determine curba pe care o descriu varfurile parabolelor asociate funct, iilor din familie, c
and m variaz
a.
b) S
a se arate c
a toate parabolele familiei trec printr-un punct fix.

2.

S
a se rezolve n mult, imea claselor de resturi modulo 12 urmatorul sistem de ecuat, ii:
(
5x + 4y = 4
.
2x + 3y = c
11

SUBIECTUL III

1. Intr-un paralelogram ABCD se dau: BC = 45 cm, AC = 17 cm s, i nalt, imea CE = 8 cm (E AD). Se


prelunges, te CE p
ana intersecteaz
a prelungirea laturii AB n punctul N . Se cere sa se calculeze aria triunghiului
AEN .
2.

Laturile bazelor unui trunchi de piramid


a triunghiulara regulata sunt de 3 cm s, i respectiv 12 cm. Fet, ele laterale
formeaza cu planul bazei unghiuri de 60 . S
a se calculeze volumul trunchiului de piramid
a s, i nalt, imea piramidei
din care provine trunchiul.

46

Varianta 2
Profilul pedagogic

SUBIECTUL I
1.
2.

3.

S
a se g
aseasca toate perechile de numere naturale a c
aror suma este 87 s, i pentru care 87 este divizibil cu diferent, a
lor.
1
5
O ferma a vandut din cantitatea de ros, ii recoltata cu pret, ul de 7000 lei/kg,
din cantitate cu 6000 lei/kg
4
12
1
s, i din cantitate cu pret, ul de 5000 lei/kg, iar restul de 7125 kg cu pret, ul de 50400 lei/chintal. 16% din banii
8
ncasat, i se folosesc pentru investit, ii. Ce suma s-a folosit pentru investit, ii?
La un concurs de matematica, Silviu a obt, inut 10 puncte. S, tiind c
a avea de rezolvat 8 probleme, iar pentru o
problem
a rezolvata corect a primit 3 puncte s, i pentru o problem
a nerezolvata i s-au scazut 4 puncte, aflat, i c
ate
probleme a rezolvat Silviu.
SUBIECTUL II

1.

S
a se arate c
a numerele de forma 10n + 18n 28 (n N) sunt divizibile cu 27.

2.

Pentru x, y R definim legea de compozit, ie x y = ax + by xy. Determinat, i numerele reale a s, i b astfel nc


at
legea de compozit, ie sa fie comutativa s, i asociativ
a. Pentru valorile aflate, admite legea de compozit, ie element
neutru? Dac
a da, care sunt elementele simetrizabile?
SUBIECTUL III

1.

\ = 90 s, i
Se d
a p
atratul ABCD de latur
a a. Se iau punctele E (BC) s, i H (CD) astfel nc
at m(AEH)
\ = 30 . S
\
m(HAE)
a se calculeze distant, a EC s, i m(ADE).

2.

Se d
a prisma triunghiular
a ABCA B C , n care triunghiul ABC este echilateral de latur
a a, iar muchia AA
de lungime b, formeaz
a cu muchiile AB s, i AC unghiuri de masura 45 . Not
am cu D proiect, ia lui A pe planul
(ABC). Demonstrat, i c
a [AD este bisectoare a triunghiului ABC s, i aflat, i aria lateral
a a prismei.

47

Varianta 3
Profilul pedagogic

SUBIECTUL I
al are 46 ani, iar fiul sau are 19 ani. Cu c
at, i ani n urma tat
al era de 4 ori mai n varsta decat
1. Intr-o familie, tat
fiul sau?
2.

O echipa formata din 10 muncitori poate termina o lucrare n 20 de zile. Dupa ce echipa lucreaza 10 zile, 6
muncitori sunt trimis, i sa lucreze n alt
a parte. In c
at timp vor termina lucrarea muncitorii ramas, i?

3.

Un elev are un num


ar de fotografii. Vrand sa le lipeasca pe filele unui album, constata c
a, daca le lipes, te c
ate
doua sau c
ate cinci sau c
ate s, apte, pe ultima fila a albumului ram
an doua fotografii. S
a se afle care este numarul
acestor fotografii, s, tiind c
a el este cel mai mic numar cu aceste propriet
at, i.
SUBIECTUL II

1.

Se consider
a polinomul f = X 4 aX 3 + bX 2 + cX + d, f R[X]. S
a se determine a, b, c, d astfel nc
at f
mpart, it la X 2 3X 1 sa dea restul 2X + 1 s, i, mpart, it la X 2 1, sa dea restul 2X + 2.

2.

S
a se determine matricea X care satisface egalitatea:


1 2 3
1 5
X 0 1 2 = 2 1
1 2 1
3 4

3
1 .
3

SUBIECTUL III
1.

Pe laturile triunghiului ABC se consider


a punctele M (BC) s, i P (AB), astfel nc
at M B = 2M C s, i
P A = P B. Dac
a O este intersect, ia dreptelor AM s, i CP , demonstrat, i c
a OP = OC s, i OA = 3OM .

2.

Sect, iunea axiala a unui trunchi de con este un trapez isoscel cu bazele de 20 cm s, i 12 cm, avand diagonalele perpendiculare. Calculat, i aria lateral
a s, i volumul trunchiului de con, precum s, i volumul din care provine trunchiul.

48

Varianta 4
Profilul pedagogic

SUBIECTUL I
1.

Determinat, i bazele de numerat, ie x s, i y, s, tiind c


a suma lor este 11 s, i c
a 231x + 356y = 14135 .

a se
2. Impart, ind numerele 1774, 2780 s, i 4687 cu acelas, i numar natural n, obt, inem respectiv resturile 10, 8 s, i 7. S
determine num
arul n.
3.

Trei frat, i depun la o banc


a 40000000 lei. Jumatate din suma depusa de fratele cel mare este egala cu o treime
din suma depusa de fratele mijlociu s, i egala cu o cincime din suma depusa de fratele cel mic. S
a se afle suma
depusa de fiecare frate.
SUBIECTUL II

1.

S
a se rezolve ecuat, ia 2 lg2 (x2 ) 3 lg x 11 = 0.

2.

S
a se determine m R astfel nc
at urmatorul sistem sa admit
a s, i solut, ii diferite de solut, ia nula s, i n acest caz
sa se rezolve:

y+z =0
(m + 1)x +
x + 2(m 1)y z = 0 .

(m 1)x
y+z =0

SUBIECTUL III
1.

Diagonalele trapezului ABCD (AB k CD) se intersecteaz


a n O.
a) S
a se arate c
a triunghiurile AOD s, i BOC au aceeas, i arie.
b) Paralela prin O la latura AB intersecteaz
a laturile AD s, i BC n M s, i respectiv N . Demonstrat, i c
a
M O = N O.

2.

S
a se determine aria s, i volumul unui tetraedru regulat cu muchia de 10 cm.

49

Varianta 5
Profilul pedagogic

SUBIECTUL I
1.
2.

3.

S
a se afle doua numere naturale a s, i b, s, tiind c
a suma lor este 180 s, i c
a cel mai mare divizor comun al lor este
18.
3
1
Dou
a robinete curgand mpreun
a, pot umple dintr-un bazin n 5 ore. Primul robinet, curgand singur, umple
4
4
2
din bazin n 4 ore. In c
at timp va umple bazinul robinetul al doilea curgand singur?
5
1
1
m trebuie sa fie t
aiata n trei bucat, i astfel nc
at bucata a doua sa fie de 3 ori
2
2
1
mai mare decat prima, iar cea de-a treia de 2 ori mai mare decat prima. S
a se afle lungimea fiecarei bucat, i de
4
sfoara.
O sfoara cu lungimea de 22

SUBIECTUL II
1.
2.

2x + 1 = 2 x x 3.


x 3y
Fie G mult, imea matricelor de forma A =
, unde x, y Q, x 6= 0 sau y 6= 0.
y
x
S
a se rezolve ecuat, ia

Aratat, i c
a nmult, irea matricelor este lege de compozit, ie pe G s, i verificat, i daca, mpreuna cu operat, ia indusa, G
este grup abelian.
SUBIECTUL III
1.
2.

= 60 , circumscris unui cerc de raz


Se consider
a trapezul isoscel ABCD avand m(A)
a R. S
a se calculeze
perimetrul s, i aria trapezului n funct, ie de R.

Aria total
a a unui paralelipiped dreptunghic este de 142 cm2 , iar diagonala paralelipipedului este de 83 cm.
S
a se calculeze dimensiunile paralelipipedului, s, tiind c
a ele sunt n progresie aritmetica.

50